Στην ιατρική είναι κάθε βίαιη καταστροφή των ιστών, εσωτερική ή εξωτερική, ανεξάρτητα από το αίτιο που την προκάλεσε (WHO). Προκαλείται από διάφορές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στην ιατρική είναι κάθε βίαιη καταστροφή των ιστών, εσωτερική ή εξωτερική, ανεξάρτητα από το αίτιο που την προκάλεσε (WHO). Προκαλείται από διάφορές"

Transcript

1

2 Στην ιατρική είναι κάθε βίαιη καταστροφή των ιστών, εσωτερική ή εξωτερική, ανεξάρτητα από το αίτιο που την προκάλεσε (WHO). Προκαλείται από διάφορές μορφές μηχανικών παραγόντων, όταν αυτοί υπερβούν την φυσική αντοχή των ιστών και των οργάνων. Ανοικτά και κλειστά τραύματα.

3

4 Άμεσους τραυματισμούς -Λαθηίζκαηα, -πγθξνύζεηο κεηαμύ αζιεηώλ -Είλαη απνηέιεζκα κίαο εμσηεξηθήο δύλακεο Έμμεσους τραυματισμούς -Εκθαλίδνληαη καθξηά από ην ζεκείν ηεο πξόζθξνπζεο (πρ πηώζε ζε άλσ άθξν ζε πιήξε έθηαζε κε απνηέιεζκα ην εμάξζξεκα) -Είλαη απνηέιεζκα εζσηεξηθώλ δπλάκεσλ πνπ αζθήζεθαλ από ηελ δξάζε ηνπ αζιεηή (πρ ξήμεηο ζπλδέζκσλ θαη κπτθέο ζιάζεηο)

5 Τραυματισμοί από υπερχρησία -Εκθαλίδνληαη όηαλ εμέρνπζεο θαη επαλαιακβαλόκελεο δπλάκεηο αζθνύληαη ζηα νζηά θαη ζε άιινπο ζπλδεηηθνύο ηζηνύο όπσο νη ηέλνληεο (πρ tennis elbow). -ηα πξώηκα ζηάδηα ν αζιεηήο δελ βηώλεη πόλν κε απνηέιεζκα λα ζπλερίδεη ηελ πξνπόλεζε. -Ο νξγαληζκόο δελ πξνιαβαίλεη λα απνζεξαπεύζεη ηνπο ηζηνύο πνπ δέρνληαη ηελ επηβάξπλζε. -Η θαηαζηξνθή ησλ ηζηώλ ζπζζσξεύεηαη κε απνηέιεζκα ηνλ πόλν θαη ηελ θιεγκνλή.

6 Τραυματισμοί μαλακών ιστών -ην δέξκα (πρ εθδνξέο, κώισπεο θιπ) -ηνπο κύεο ( πρ ξήμεηο κπτθώλ ηλώλ) -ηνπο ηέλνληεο (πρ ηελνληίηηδεο) -ηνπο ζπλδέζκνπο (πρ θάθσζε ηλώλ ησλ ππνζηεξηθηηθώλ ζπλδέζκσλ). Τραυματισμοί σκληρότερων σκελετικών ιστών - Πεξηιακβάλνπλ θαθώζεηο ζθειεηηθώλ δνκώλ (πρ θαηάγκαηα νζηώλ, εμαξζξήκαηα).

7

8 Δμεηάδεη θαη αληρλεύεη ζηα ζπζηήκαηα ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο (κπτθό, λεπξηθό) γηα ελδείμεηο νη νπνίεο κπνξνύλ λα απνθαιύςνπλ έλα κειινληηθό ηξαπκαηηζκό. Καηαγξάθεη θαη αμηνινγεί ηα επξήκαηα Σρεδηάδεη ην πιάλν απνθαηάζηαζεο κε γλώκνλα ηηο ζσκαηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ αζιεηή, ην επίπεδό ηνπ, θαζώο θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ (πρ εξγαζία, άζιεκα). Δθαξκόδεη κέζσ θπζηνζεξαπεπηηθώλ πξσηνθόιισλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παζνινγηθώλ επξεκάησλ. Έρνληαο γλώζε ησλ ηξαπκαηηθώλ κεραληζκώλ, ζσξαθίδεη κε ηηο θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο.

9 1) Εξέταση στάσης σώματος (Posture) 2) MMT (Manual Muscle Testing) 3) Εξέταση ROM

10 Ιδεώδης στάση σώματος. Κεφάλι: σε ουδέτερη θέση Θωρακική μοίρα: με ελαφρά «κυφωτική» κλίση Οσφυϊκή μοίρα: με ελαφρά «λορδωτική» κλίση. Γόνατα: σε ουδέτερη θέση Ποδοκνημική: σε ουδέτερη θέση

11 Lordotic Kyphotic Posture Κεφάλι σε πρόσθια θέση Αυχενική μοίρα σε υπερέκταση Θωρακική μοίρα σε αυξημένη κάμψη (κύφωση) Οσφυϊκή μοίρα σε υπερέκταση Πύελος: Πρόσθιο Tilt Ισχία: σε ελαφριά κάμψη Γόνατα σε υπερέκταση.

12 Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φυσικής εξέτασης. Ανιχνεύει μυϊκές αδυναμίες. Εξετάζει την δυσαναλογία στην μυϊκή δύναμη ανάμεσα σε ένα πρωταγωνιστή μυ και στον ανταγωνιστή του. Εξετάζει το μήκος του μυός εάν είναι φυσιολογικό ή όχι (Muscle length test)

13

14 Μετράμε με ειδικό μοιρογνωμόνιο. υγκρίνουμε την απόκλιση με τα φυσιοθεραπευτικά standards. Αν το ενεργητικό ROM είναι μειωμένο τότε έχουμε βράχυνση του μυός. Αν το παθητικό ROM είναι ίσο με το ενεργητικό τότε υπάρχει πρόβλημα στις δομές της υπό εξέταση αρθρώσεως.

15 Μετράμε το ROM του καρπού σε αθλητές επιτραπέζιας αντισφαίρισης. Φυσιολογικό εύρος είναι κάμψη 80 0, έκταση 70 0, συνολικό εύρος Αν ή κάμψη είναι μειωμένη τότε έχουμε βράχυνση των εκτεινόντων του καρπού. Αν η έκταση είναι μειωμένη τότε έχουμε βράχυνση των καμπτήρων του καρπού.

16 1) Θλάσεις διαστρέμματα 2) Σενοντίτιδες 3) Πόνος και ενοχλήσεις στα γόνατα 4) Πόνος και ενοχλήσεις στην οσφυϊκή μοίρα

17 1) Θιάζεηο, Δηαζηξέκκαηα (ξήμεηο κπτθώλ ηλώλ). ΑΙΣΙΑ -Φησρή απόδνζε ησλ αηζζεηήξησλ ππνδνρέσλ ηνπ πέικαηνο -Μεησκέλε ειαζηηθόηεηα ησλ κπώλ από παξάιεηςε δηαηαηηθώλ αζθήζεσλ.

18 ΠΡΟΛΗΨΗ -Πξνπόλεζε ησλ αηζζεηήξησλ ππνδνρέσλ ηνπ πέικαηνο (sensomotoric stimulation), -Αζθήζεηο ηζνξξνπίαο. -Αζθήζεηο αθξνγλσζίαο -PNF γηα ελδπλάκσζε θαη ελεξγνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ κπτθώλ νκάδσλ. -Γηαηάζεηο

19 2) Έμσ επηθνλδπιίηηδα (tennis elbow) Έζσ επηθνλδπιίηηδα (golfer s elbow)

20 -Υπεξρξεζία -Λάζε ζηελ ηερληθή Αίηηα -Αληζνξξνπία πξσηαγσληζηώλ-αληαγσληζηώλ κπώλ. -Βξάρπλζε κπόο από απνπζία δηαηάζεσλ

21 ΠΡΟΛΗΨΗ Μέζσ εμέηαζεο Σν ζεκαληηθό είλαη όηη πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ν ζεξαπεπηήο έγθαηξα ηα ζπκπηώκαηα θαη λα επέκβεη όζν ην δπλαηόλ λσξίηεξα γηα λα απνθεπρζνύλ ηα ρξόληα ζηάδηα ηνπ ηξαπκαηηζκνύ. -Ψειάθεζε ησλ εθθπηηθώλ ηελόλησλ ησλ θακπηήξσλ θαη ησλ εθηεηλόλησλ κπώλ ηνπ θαξπνύ. -ΜΜΣ (Manual Muscle Testing) -Μέηξεζε ηνπ ROM (Range of motion)

22 ΠΡΟΛΗΨΗ Μέζσ Θεξαπείαο -Aλ αληρλεπηεί πόλνο ζηνλ ηέλνληα θαη θιεγκνλή εθαξκόδνπκε PRICE (Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation). -PIR ώζηε λα πεηύρνπκε ηελ όζν ην δπλαηόλ ηαρύηεξε ραιάξσζε ηνπ κπόο. -Αλ ε εμέηαζε κνπ δείμεη κπτθέο αληζνξξνπίεο εθαξκόδεηαη ελδπλάκσζε -Δηαηάζεηο

23 3) Πόλνη ζηα Γόλαηα Αηηία -Καθό posture (ζηάζε ζώκαηνο). -Μεγάιε Γσλία Q (γπλαίθεο) -Αδπλακία ή κπτθή αληζνξξνπία ηεηξαθέθαινπ ή νπίζζησλ κεξηαίσλ. -Βξάρπλζε ηεηξαθεθάινπ από απνπζία δηαηάζεσλ. -Φησρή ιεηηνπξγία αηζζεηήξησλ ππνδνρέσλ ηνπ πέικαηνο (θξαδαζκνί εδάθνπο από βίαηε κεηαθνξά)

24 ΠΡΟΛΗΨΗ Μέζσ Εμέηαζεο -ηάζε ζώκαηνο κε έκθαζε ζηα γόλαηα (knock-knees, bowlegs). -MMT γηα ηνπο παξαθείκελνπο κύεο ηεο γνλαηηδνκεξηαίαο άξζξσζεο (4θέθαινο, Γηθέθαινο κεξηαίνο, εκηηελνληώδεο, εκηκεκβξαλώδεο).

25 ΠΡΟΛΗΨΗ Μέζσ Θεξαπείαο -Πξνζαξκνγή ηεο ηερληθήο αλάινγα κε ην εύξεκα (πρ knock knees) -Ελδπλάκσζε κε PNF ησλ παξαθείκελσλ κπώλ ηεο γνλαηηδνκεξηαίαο αξζξώζεσο. -Joint play γηα απνζπκπίεζε ησλ κελίζθσλ. -Μπτθέο δηαηάζεηο.

26 4) Πόλνη ζηελ Οζθπτθή Μνίξα Αίηηα Παζνινγηθό posture Αδπλακία θνηιηαθώλ θαη ξαρηαίσλ κπώλ Αδπλακία κπώλ ηνπ ππξήλα (ελ ησ βάζεη κύεο) Διιηπέο stretching ηεηξάγσλνπ νζθπτθνύ κπόο.

27 Πρόληψη μέσω θεραπείας -Ασκήσεις για την βελτίωση της στάσης του σώματος. -Ενδυνάμωση κοιλιακών και ραχιαίων μυών. -Ασκήσεις σταθερότητας και ενδυνάμωσης των μυών του πυρήνα. -Διατάσεις τετράγωνου οσφυϊκού μυός.

28 Ασκήσεις σταθερότητας και ενδυνάμωσης των μυών του πυρήνα. Διάταση τετράγωνου οσφυϊκού μυός.

29

30 Σύπνο θπζηθήο άζθεζεο ζηνλ νπνίν έλαο ζπγθεθξηκέλνο κπο (ή νκάδα κπώλ) επηκεθύλεηαη ζθόπηκα κε απνηέιεζκα -ηελ πξόιεςε ηξαπκαηηζκώλ -ηελ αύμεζε ηνπ εύξνπο θίλεζεο ησλ αξζξώζεσλ -ηελ αύμεζε ειαζηηθόηεηαο ησλ κπώλ -βειηίσζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο -αύμεζε ηνπ λεπξνκπτθνύ ζπληνληζκνύ -βειηίσζε ηεο ζηάζεο ηνπ ζώκαηνο.

31 τατικού τύπου διατάσεις Δυναμικού τυπου Παθητικού τύπου Βαλιστικού τύπου Ισομετρικού τύπου PNF Διάρκεια εφαρμογής Η προετοιμασία των μυών για προπονητικά ερεθίσματα συνίσταται σε sec. Διάρκεια κάθε διάτασης για ευλυγισία συνίσταται σε sec.

32 Προπονητική μονάδα Ολιγόλεπτο τρέξιμο Διατάσεις Κύριο μέρος Προπονητικής Μονάδας Αποθεραπεία με Διατάσεις

33 Γνώση περιγραφικής ανατομικής (Που αρχίζει και που τελειώνει ο μυς που θέλω να διατείνω) Γνώση Λειτουργικής ανατομικής (ποια η λειτουργία του συγκεκριμένου μυός) Σεχνική εκτέλεσης των διατάσεων.

34 Μυς: Άνω τραπεζοειδής Λειτουργία: πλάγια κάμψη της κεφαλής Εκτέλεση: Πλάγια κάμψη της κεφαλής και διάταση του άνω τραπεζοειδούς της αντίθετης πλευράς.

35 Μυς: Ανελκτήρ της ωμοπλάτης Λειτουργία: Ανυψώνει την ωμοπλάτη και στρέφει την άνω γωνία της ωμοπλάτης προς τα έσω. Εκτέλεση: το άκρο της πλευράς που θέλουμε να διατείνουμε είναι πίσω από την πλάτη και το κεφάλι σε πλάγια κάμψη και ελαφριά κλίση προς τα εμπρός.

36 Μυς: Δελτοειδής, οπίσθια μοίρα, μεσαία μοίρα, πρόσθια μοίρα. Λειτουργία: Απαγωγή του ώμου, οπίσθια, πλάγια, πρόσθια Εκτέλεση: το χέρι οριζόντια μπροστά από το σώμα μας κάθετη διάταξη με το στέρνο.

37 Μυς: Τρικέφαλος Λειτουργία: έκταση του αγκώνα Εκτέλεση: η άρθρωση του ώμου σε κάμψη. Η άρθρωση του αγκώνα σε μέγιστη κάμψη και το άλλο χέρι στηρίζει τον αγκώνα και παρέχει βοήθεια για την διατήρηση της θέσης.

38 Μυς: Δικέφαλος βραχιόνιος Λειτουργία: Κάμψη του αγκώνα Εκτέλεση: οι ώμοι σε έκταση υποβοηθούμενοι. Χαμηλώνουμε με τα πόδια και σπρώχνουμε με τον θώρακα σε πρόσθια κατεύθυνση.

39 Μύες: καμπτήρες του καρπού (κερκιδικός καμπτήρας τον καρπό, ωλένιος καμπτήρας τον καρπό. Λειτουργία: κάμψη του καρπού Εκτέλεση: προκαλούμε έκταση του καρπού την οποία και υποβοηθούμε με την βοήθεια του άλλου χεριού κρατώντας τις φάλαγγες των δαχτύλων.

40 Μύες: Εκτείνοντες του καρπού (ωλένιος εκτείνων τον καρπό. Και κερκιδικός εκτείνων τον καρπό Λειτουργία: έκταση του καρπού Εκτέλεση: Προκαλούμε κάμψη του καρπού και υποβοηθούμε με το άλλο χέρι.

41 Μύες : Ρομβοειδής, Σραπεζοειδής μεσαία και κάτω μοίρα Λειτουργία: (Ρομβοειδής) ανυψώνει και προσάγει την ωμοπλάτη προς την πονδυλική στήλη. Η μεσαία και κάτω μοίρα του Σραπεζοειδούς σταθεροποιούν την ωμοπλάτη, την ανυψώνουν και την προσάγουν στη σπονδυλική στήλη. Εκτέλεση: ταυρώνουμε τα χέρια μπροστά από το σώμα μας και ανυψώνουμε τους αγκώνες.

42 Μυς: τετράγωνος οσφυϊκός Λειτουργία: πλάγια κάμψη της πονδυλικής στήλης και βοηθάει στην έκταση της οσφυϊκής μοίρας. ταθεροποιεί τα 2 τελευταία πλευρά κατά την εισπνοή κ εκπνοή. Εκτέλεση: καθόμαστε στο έδαφος με τον κορμό όρθιο, τα ισχία σε κάμψη και τα γόνατα σε έκταση. Εκτελούμε προσθιοπλάγια κάμψη του κορμού.

43 Μυς: λαγονοψοϊτης Λειτουργία : καμπτήρας του ισχίου. Εκτέλεση : το κάτω άκρο που τελεί υπό διάταση είναι σε έκταση του ισχίου και κάμψη του γόνατος λίγο πάνω από To άλλο κάτω άκρο είναι σε ημιγονάτιση και ο κορμός κάθετα στο έδαφος. Η γωνία έκτασης αυξάνεται καθώς ωθούμε το βάρος μας σε πρόσθια κατεύθυνση.

44 Μύες: προσαγωγοί (Κτενίτης, Μακρός, Ισχνός, βραχύς, μέγας Λειτουργία: προσαγωγοί του μηρού. Εκτέλεση: ανοίγουμε τα πόδια λίγο περισσότερο από το άνοιγμα των ώμων και προκαλούμε ημιγονάτιση στο ένα πόδι ενώ το άλλο διατηρείται τεντωμένο.

45 Μυς: Απαγωγοί (Μέσος και μικρός γλουτιαίος) Λειτουργία: εκτελούν την απαγωγή και έσω στροφή του μηρού Εκτέλεση: καθόμαστε στο έδαφος με την πλευρά διατάσεως να είναι με κάμψη σε ισχίο και γόνατο ενώ το άλλο πόδι είναι τεντωμένο. Πιέζουμε με τον αγκώνα μας την έξω πλευρά του γόνατος της πλευράς διατάσεως.

46 Μυς: τετρακέφαλος μηριαίος Λειτουργία: έκταση του γόνατος. Εκτέλεση: από όρθια θέση στηριζόμαστε στο ένα κάτω άκρο και εκτελούμε κάμψη του γόνατος στο άλλο κάτω άκρο σε πλήρες εύρος κίνησης της άρθρωσης του γονάτου και το σταθεροποιούμε με τα χέρια να κρατάνε τα μετατάρσια.

47 Μύες: οπίσθιοι μηριαίοι (έσω) Ημιτενοντώδης και ημιμεμβρανώδης. Οπίσθιοι μηριαίοι (έξω) δικέφαλος μηριαίος. Λειτουργία: Ο ημιτενοντώδης και ο ημιμεμβρανώδης εκτελούν κάμψη και έσω στροφή της άρθρωσης του γόνατος. Ο δικέφαλος μηριαίος εκτελεί κάμψη και έξω στροφή του γόνατος. Εκτέλεση: το ένα κάτω άκρο βρίσκεται σε έξω στροφή στο ισχίο και κάμψη του γόνατος με το πέλμα να εφάπτεται στην έσω πλευρά του μηρού του άλλου κάτω άκρου που είναι τεντωμένο. Ρίχνουμε το βάρος μας μπροστά προκειμένου να ακουμπήσουμε τις μύτες των δακτύλων του ποδιού.

48 Μυς: Γαστροκνήμιος Λειτουργία: πελματιαία κάμψη Εκτέλεση: τεντώνουμε τα άνω άκρα σε μία επιφάνεια αντιστάσεως, ο κορμός γέρνει μπροστά, το ένα κάτω άκρο είναι σε κάμψη γόνατος και ισχίου ενώ το άλλο σε ουδέτερη θέση του ισχίου και έκταση του γόνατος ενώ πιέζει με την φτέρνα προς το δάπεδο.

49 1) ε περίπτωση κατάγματος των οστών. 2) ε φλεγμονές των αρθρώσεων. 3) ε ανατομικές παραμορφώσεις των αρθρώσεων (πχ εξαρθρήματα). 4)ε άτομα με υπερκινητικότητα αρθρώσεων (hypermobility).

50

Η Εμβιομηχανική Ανάλυση στάσης-δύναμης-αντοχής και ιδιοδεκτικότητας των δομών της Σπονδυλικής Στήλης με αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης

Η Εμβιομηχανική Ανάλυση στάσης-δύναμης-αντοχής και ιδιοδεκτικότητας των δομών της Σπονδυλικής Στήλης με αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης Η Εμβιομηχανική Ανάλυση στάσης-δύναμης-αντοχής και ιδιοδεκτικότητας των δομών της Σπονδυλικής Στήλης με αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης A' MEΡOΣ Γ. ΓΟΥΔΕΕΝΟΣ 1, Ι. ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ 2, Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3

Διαβάστε περισσότερα

2 κατσαβίδια Αλεν. Στόπερ

2 κατσαβίδια Αλεν. Στόπερ TOTAL GYM 1000 - ΤΟΤΑΛ ΤΖYΜ 1000 Οδηγίες Χρήσεως ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΩ : ΤΓ0649 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Ο ΗΓΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ Οι συμβουλές που θα διαβάσετε στο παρακάτω άρθρο έχουν χαρακτήρα ενημερωτικό και απαιτούν την στενή παρακολούθηση ενός γυμναστή κατά την εφαρμογή τους ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί.

Διαβάστε περισσότερα

[ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ]

[ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ] Κατατακτήριες Εξετάσεις Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών Δεκέμβριος 2014 Ανατομία 1) Αναφέρατε τα κύρια χαρακτηριστικά των παρακάτω οστών: α) Βραχιόνιο Το βραχιόνιο οστό είναι το μόνο οστό του βραχίονα.

Διαβάστε περισσότερα

Τα κατάγματα κοπώσεως

Τα κατάγματα κοπώσεως A naσκοπηση Κατάγματα Κοπώσεως Κνήμης-Περόνης σε Δρομείς Μεγάλων Αποστάσεων. Αιτιολογικοί Παράγοντες Ζαχαρίας Ραφαηλίδης, 1 Σάββας Σπανός, 2 Χάρης Μιχαήλ Κιουρτσής 3 1 Εργαστηριούχος φυσικοθεραπευτής,

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ Μαρία Γιανναδάκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρώτες Βοήθειες 1.1 Τι Περιλαμβάνει το Φαρμακείο 2. Τραύματα 1 1 2 2.1 Αιμορραγία 2 2.1.1 Συμπτώματα Αιμορραγίας 2 2.1.2 Α Βοήθειες 2 2.1.2.1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ευθειασμός της αυχενικής μοίρας της Σ.Σ. και η εμβιομηχανική επίδραση στη λειτουργία της

Ο ευθειασμός της αυχενικής μοίρας της Σ.Σ. και η εμβιομηχανική επίδραση στη λειτουργία της MEΣOΓEIΩN 215, AΘHNA 115 25 - THΛ.: 210 6777590, FAX: 210 6756352 E-mail: kafkas@otenet.gr, Website: kafkas-publications.com Iδιoκτήτης: Eκδόσεις Kαυκάς EKΔOTHΣ:... Hλίας Kαυκάς, Δερματολόγος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΚΙΜΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 2004 Γιώργος Ν. Φιλίππου Εργοθεραπευτής M.A., OTR Καθηγητής Εφαρµογών Τεχνολογία στην Εργοθεραπεία 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισαγωγή 3 Ορισµοί 4 Το σύστηµα της Dr. Bain

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr ΣΥΣΚΕΥΗ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Προδιαγραφές: Βάρος προϊόντος κατά προσέγγιση:

tmstore.gr ΣΥΣΚΕΥΗ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Προδιαγραφές: Βάρος προϊόντος κατά προσέγγιση: ΚΩ : ΣΕΙΠ1445 EASY SHAPER Οδηγίες Χρήσης Για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια, διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης και δείτε το Βίντεο πριν χρησιµοποιήσετε το Easy Shaper. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοπαιδικός χειρουργός Τραυµατολόγος ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Μετεκπαιδευτείς στις Η.Π.Α. και στη Γερµανία 6974450878-2291053124

Ορθοπαιδικός χειρουργός Τραυµατολόγος ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Μετεκπαιδευτείς στις Η.Π.Α. και στη Γερµανία 6974450878-2291053124 Παναγιώτης Τσαϊλάς Ορθοπαιδικός χειρουργός Τραυµατολόγος ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Μετεκπαιδευτείς στις Η.Π.Α. και στη Γερµανία 6974450878-2291053124 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακριβής και υπεύθυνη ενημέρωση: Γνωρίζουμε καλά την ασθένεια μας και μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε γιατί καλός ασθενής είναι ο ενημερωμένος ασθενής.

Ακριβής και υπεύθυνη ενημέρωση: Γνωρίζουμε καλά την ασθένεια μας και μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε γιατί καλός ασθενής είναι ο ενημερωμένος ασθενής. Ποιοί είμαστε: Ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης είναι ένας Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Αρθμ.Αποφ Πρωτοδικείου Ηρακλείου 1870/8.5. 2003/254/760/196/2003, Ειδικ.Μητρώο Εθελοντ.ΜΚΥΟ 13117ΣΥΝ12126067Ν),που

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό ποδήλατο AMILA

Μαγνητικό ποδήλατο AMILA Μαγνητικό ποδήλατο AMILA # 43326 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Επιµέλεια εργασίας: Βουδούρης Στέργιος Κατσούλης Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 )

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 ) Α/Α Περιγραφή Σκορ (0-4) 1. Σήκωμα από κάθισμα 2. Όρθια στάση χωρίς στήριξη 3. Κάθισμα χωρίς στήριξη πλάτης 4. Κάθισμα από όρθια στάση 5. Μεταφορές 6. Όρθια στάση, χωρίς στήριξη, με μάτια κλειστά 7. Όρθια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Β. Σακελλάρη, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. Λαμία 2000

Δρ. Β. Σακελλάρη, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. Λαμία 2000 Μ Μεεττά ά ττοο χχεειιρ ροου υρ ργγεείίοο α αρ ρθ θρ ροοπ πλλα ασ σττιικκή ήςς ιισ σχχίίοου υ Δρ. Β. Σακελλάρη, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. Λαμία 2000 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 22000044 Β. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σελίδα 1 1 από 66 B.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). B.1.1 Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εμβιομηχανικής και Αθλητικών κακώσεων Τμήμα Φυσικοθεραπείας Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας 3

Εργαστήριο Εμβιομηχανικής και Αθλητικών κακώσεων Τμήμα Φυσικοθεραπείας Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας 3 ΕΡΕΥΝΑ Συνδέονται οι της έκκεντρης ισοκινητικής δύναμης με αυξημένο κίνδυνο θλάσεων των μηριαίων μυών σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές; Κωνσταντίνος Φουσέκης,1,2,3 Ηλίας Τσέπης, 2,4 Γεώργιος Βαγενάς1,5

Διαβάστε περισσότερα

Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα γόνατος Παιδοορθοπαιδική Κατάγματα μακρών οστών ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το:

Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα γόνατος Παιδοορθοπαιδική Κατάγματα μακρών οστών ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το: Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο Ιntercontinental Aphrodite Hills Resort Hotel, Πάφο ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα