Προσόντα και πιστοποίηση αναλογιστή ασυαλιστικών επιχειρήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσόντα και πιστοποίηση αναλογιστή ασυαλιστικών επιχειρήσεων"

Transcript

1 Προσόντα και πιστοποίηση αναλογιστή ασυαλιστικών επιχειρήσεων ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΗΘΜ. 53 (ΦΔΚ Α' 96/ ) Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ.δ. 400/1970 (Α' 10) «Πεξί ηδησηηθήο επηρεηξήζεσο αζθαιίζεσο». 2. Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3229/2004 (Α' 38), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξν 71 ηνπ λ. 3746/2009 (Α' 27) θαη ηζρχεη. 3. Σν π.δ. 56/1985 «Απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο αλαινγηζηή αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ» (Α' 21), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ πδ. 185/2009 (Α' 213) θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 189/2009 (Α' 221). 5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3867/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3919/2011 (Α' 32) «Αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, θαηάξγεζε αδηθαηνινγήησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ πξφζβαζε θαη άζθεζε επαγγεικάησλ». 7. Σε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ 14/VI/ Σηο Γ 200/2012 θαη Γ 49/2013 γλσκνδνηήζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 9. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, απνθαζίδνπκε: Αξζξν 1. 1

2 1. Σν επάγγεικα ηνπ αλαινγηζηή αζθείηαη ειεχζεξα κεηά πάξνδν ηξηκήλνπ απφ ηελ αλαγγειία έλαξμήο ηνπ ζηε Γηεχζπλζε Πηζησηηθψλ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, εθεμήο «Αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή». Ζ αλαγγειία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Ζ Αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή κπνξεί εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ αλαγγειία έλαξμεο ηνπ επαγγέικαηνο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, λα απαγνξεχζεη ηελ έλαξμε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ αηηνχληνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπγθεληξψλνληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ή δελ πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ηνπο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Δθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, ε Αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή εθδίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 2. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ή δελ πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ηνπο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία, ε Αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή, ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ ελδηαθεξφκελν φηη δελ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ άζθεζεο ηνπ ελ ιφγσ επαγγέικαηνο, γλσζηνπνηψληαο θαη ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο. 3. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη νη αθφινπζεο, πνπ εθαξκφδνληαη ζσξεπηηθά: α) ε ζπλερήο ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 400/1970 φπσο ηζρχεη θαη ησλ θαη' εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδνκέλσλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ θαη β) ε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ κε επηκέιεηα θαη ζχκθσλα κε ηα πηνζεηεκέλα απφ ηελ Έλσζε Αλαινγηζηψλ Διιάδνο αλαινγηζηηθά πξφηππα θαη θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο, θαη γ) ε δηαξθήο ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηπρφλ πθηζηάκελεο ππνρξεψζεηο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο, θαη δ) ε δηαηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο. 4. Ο έιεγρνο ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ζα γίλεηαη απφ ηελ Αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ εδαθίσλ α) θαη β) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ε Αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή δχλαηαη λα δεηά ηε ζπλδξνκή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Έλσζεο Αλαινγηζηψλ Διιάδνο. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ εδαθίσλ γ) θαη δ) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ε Αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή δχλαηαη λα δεηά ηε ζπλδξνκή ηεο Έλσζεο Αλαινγηζηψλ Διιάδνο. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, δχλαηαη λα αλαθαιεί ην ρνξεγεζέλ πηζηνπνηεηηθφ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πνξίζκαηα ηεο Αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο Αξρήο. 5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα εηζάγεηαη, θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο Έλσζεο Αλαινγηζηψλ Διιάδνο θαη ηε 2

3 ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο, ππνρξέσζε ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη λα θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Αξζξν 2. Ζ πηζηνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 1 ρνξεγείηαη ζε πνιίηε νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ πιεξνί φιεο ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) Πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο, ην νπνίν ζα αλαλεψλεηαη θάζε δχν έηε κε επηκέιεηα ηεο Αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο Αξρήο. Ο αηηψλ ζα πξέπεη λα κελ έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηαθιήησο γηα νπνηνδήπνηε θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα γηα ηα αδηθήκαηα ηεο θινπήο, ππεμαίξεζεο, απάηεο, ππεμαίξεζεο ζηελ ππεξεζία, πιαζηνγξαθίαο, απηζηίαο, ςεπδνξθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο, θαηαδνιίεπζεο δαλεηζηψλ, ηνθνγιπθίαο ή γηα θάπνην άιιν νηθνλνκηθήο θχζεσο έγθιεκα. β) Σνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο. Ζ πηζηνπνίεζε ρνξεγείηαη επίζεο ζε πνιίηε νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ: α) έρεη αλαγλσξηζηεί σο αλαινγηζηήο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο ή φηη είλαη ηαθηηθφ κέινο (fully qualified actuary) νπνηαζδήπνηε απφ ηηο εζληθέο ελψζεηο αλαινγηζηψλ πνπ έρνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ Groupe Consultatif Actuariel Europeen (ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ηδηφηεηα σο κέινπο κηαο απφ ηηο πξνεγνχκελεο ελψζεηο έρεη πξνθχςεη απφ ηε δηαδηθαζία ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, γηα ηελ πηζηνπνίεζε αμηνινγείηαη ε ηδηφηεηα σο κέινπο ζηελ αξρηθή έλσζε) ή β) είλαη ηαθηηθφ κέινο (fellow) κίαο εθ ησλ Δλψζεσλ: Society of Actuaries, Casualty Actuarial Society, Isntitute of Actuaries of Australia, Istitute of Actuaries of Japan θαη Actuarial Society of South Africa. Αξζξν 3. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο, είλαη απαξαίηεην ν ελδηαθεξφκελνο λα θαηέρεη πηπρίν αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ηεο νπνίαο ε ηζνηηκία έρεη αλαγλσξηζζεί απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο. Πξνζζήθε εηηθέηαο Πξνζζήθε ζηελ βηβιηνζήθε ζαο Αξζξν Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Αλαινγηζηή ν ππνςήθηνο ππφθεηηαη ζε εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη δχo (2) θνξέο ην ρξφλν, ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη Ηνχλην, ελψπηνπ 3

4 εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο. Ζ θιίκαθα βαζκνινγίαο είλαη αθέξαηεο κνλάδεο απφ ην κεδέλ (0) έσο ην εθαηφ (100). Δπηηπρψλ ζεσξείηαη ν ππνςήθηνο, ν νπνίνο ζπγθέληξσζε ζην εμεηαδφκελν κάζεκα ηνπιάρηζηνλ ηνλ βαζκφ πελήληα (50). Ωο βαζκφο λνείηαη ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν εμεηαζηψλ. Αλ νη δχν βαζκνινγεηέο απέρνπλ κεηαμχ ηνπο πάλσ απφ 20 κνλάδεο, ηφηε νξίδεηαη ηξίηνο βαζκνινγεηήο, ν βαζκφο ηνπ νπνίνπ θαη κφλνλ είλαη ν ηειηθφο βαζκφο. 2. Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνχληαη κέρξη θαη ηελ , ήηνη ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο κέρξη θαη ηνπ Ηνπλίνπ 2013, νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη ζηελ επηηπρή εμέηαζε ησλ αθνινχζσλ νρηψ (8) καζεκάησλ α) Οηθνλνκηθά θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά β) πκβάληα δσήο θαη ζαλάηνπ γ) Θεσξία ησλ θηλδχλσλ δ) ηνηρεία αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη αλαινγηζηηθήο πξαθηηθήο. ε) Μαζεκαηηθά γεληθψλ αζθαιίζεσλ. ζη) πληαμηνδνηηθά ζρήκαηα θαη Κνηλσληθή αζθάιηζε δ) Πξφηππα επηβίσζεο θαη πίλαθεο ε) Θεσξία επελδχζεσλ θαη δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ. 3. Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ θαη έπεηηα, νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) επηηπρή εμέηαζε ζηα αθφινπζα έμη (6) καζήκαηα: αα) Αξρέο Οηθνλνκίαο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά ββ) Αξρέο Αλαινγηζηηθήο Πξνηππνπνίεζεο, Καηαζθεπή θαη Αμηνιφγεζε Αλαινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ γγ) Αλαινγηζηηθά Πξφηππα πκβάλησλ Εσήο θαη Θαλάηνπ δδ) Αλαινγηζηηθά Πξφηππα Δπηβίσζεο εε) Υξεκαηννηθνλνκηθά Πξφηππα ζηζη) Πνζνηηθνπνίεζε θαη Αλαινγηζηηθή Γηαρείξηζε ησλ Κηλδχλσλ θαη Φεξεγγπφηεηα β) επηηπρή εμέηαζε ζε δχν (2) εθ ησλ αθνινχζσλ ηεζζάξσλ (4) καζεκάησλ: αα) πληαμηνδνηηθά ζρήκαηα θαη Κνηλσληθή αζθάιηζε ββ) Αζθαιίζεηο Εσήο γγ) Αζθαιίζεηο θαηά δεκηψλ δδ) Αζθαιίζεηο Τγείαο 4. Ζ εμεηαζηέα χιε γηα ηα καζήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο είλαη ε αθφινπζε: α) Οηθνλνκηθά θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά Σφθνο, επηηφθην, ζπλαξηήζεηο ηνθηζκνχ, παξνχζα αμία, ζπζζσξεπκέλε αμία, ζπληειεζηήο πξνεμφθιεζεο θαη πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, νλνκαζηηθά επηηφθηα, έληαζε αλαηνθηζκνχ, άπεηξεο ζεηξέο θαη πξνζεγγίζεηο. Δίδε ξαληψλ, ηκεκαηηθά θαηαβαιιφκελεο ξάληεο θαη ζπλαθείο 4

5 πξνζεγγίζεηο, ζπλερείο ξάληεο, δηελεθείο ξάληεο, ξάληεο κε κεηαβιεηέο θαηαβνιέο (κέζνδνη δηαθνξψλ, κεηαζρεκαηηζκφο Laplace). Δμηζψζεηο αμίαο θαη ζπλαθή ζεσξήκαηα, κέηξα απφδνζεο κηαο ρξεκαηνξξνήο (yield, internal rate of return, time weighted rate of interest), ε απφδνζε ελφο θεθαιαίνπ. Γάλεηα, γεληθφ ζρήκα απνπιεξσκήο ελφο δαλείνπ, εθαξκνγή ζηελ θιαζζηθή ρξενιπηηθή κέζνδν θαη ζηα θαηαλαισηηθά δάλεηα. Έληνθα γξακκάηηα, νκνινγίεο θαη νκφινγα, κέζνδνη ηηκνιφγεζεο ησλ νκνινγηψλ, αγνξέο κε πξηκ (premium) θαη αγνξέο κε έθπησζε (discount), νκνινγίεο κε ξήηξα πξφσξεο αλάθιεζεο (callable bonds), ζεηξέο νκνινγηψλ (serial bonds). Σίηινη θεθαιαηνπνίεζεο, δφζεηο θαη καζεκαηηθά απνζέκαηα ησλ ηίηισλ. Δπηπηψζεηο απφ ηνλ πιεζσξηζκφ, ηα έμνδα θαη ηε θνξνινγία. Σν επηηφθην σο ηπραία κεηαβιεηή, αλαινγηζηηθέο παξνχζεο αμίεο, βαζηθέο ζρέζεηο ππφ θαζεζηψο ηπραίνπ επηηνθίνπ, ινγαξηζκηθή θαλνληθή θαηαλνκή, ρξήζε ξνπνγελλεηξηψλ, ζεψξεκα ηνπ Feller θαη εθαξκνγή ζηηο ξάληεο. Γηάξθεηα θαη θπξηφηεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ, δείθηεο κέζεο δηάξθεηαο θαη δείθηεο δηαζπνξάο (volatility), δείθηεο επηθηλδπλφηεηαο κηαο επέλδπζεο, κέζνδνη αλνζνπνίεζεο, επηδίσμε ηνπ νκνιήθηνπ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ (asset/liability matching), ην πξφβιεκα ηεο επαλεπέλδπζεο. Γηάξζξσζε ησλ επηηνθίσλ αλάινγα κε ηε δηάξθεηα (term structure) θαη ζπλαθή πξφηππα, θακπχιεο απφδνζεο, ηξέρνληα επηηφθηα γηα δηάθνξεο δηάξθεηεο (Spot rates), ηξέρνληα επηηφθηα γηα κειινληηθέο ηνπνζεηήζεηο (forward rates). Σα νκφινγα ρσξίο ηνθνκεξίδην (zero coupon bonds) σο βαζηθφ εξγαιείν ηηκνιφγεζεο, ηηκνιφγεζε νκνινγηψλ κε ηνθνκεξίδηα, ζηνραζηηθά πξφηππα γηα ηε δηαρξνληθή δηακφξθσζε ησλ επηηνθίσλ. Γηθαηψκαηα πξναηξεηηθήο αγνξάο (options) θαη είδε απηψλ, ηηκνιφγεζε ησλ δηθαησκάησλ, δησλπκηθφ πξφηππν, ηχπνο Cνx Ηngersνll, πξφηππν Βlack Schνles. β) πκβάληα Εσήο θαη Θαλάηνπ Πίλαθεο θαη ζπλαξηήζεηο επηβίσζεο, πηζαλνζεσξεηηθά πξφηππα επηβίσζεο, έληαζε θαη άιινη δείθηεο ζλεζηκφηεηαο, πξνζεγγίζεηο. Δίδε αηνκηθήο αζθάιηζεο, παξνχζεο αμίεο σο ηπραίεο κεηαβιεηέο, καζεκαηηθή ειπίδα (αλαινγηζηηθή παξνχζα αμία), δηαζπνξά θαη ζπλδηαθχκαλζε παξνπζψλ αμηψλ, αζθαιίζεηο άκεζα πιεξσηέεο θαη αζθαιίζεηο πιεξσηέεο ζην ηέινο ηνπ έηνπο, αλαδξνκηθέο ζρέζεηο, παξάγσγνη θαη δηαθνξηθέο εμηζψζεηο γηα εληαία αζθάιηζηξα, πξνζεγγηζηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ αζθαιίζηξσλ. Δίδε ξαληψλ δσήο, αλαινγηζηηθή παξνχζα αμία θαη δηαζπνξά ξαληψλ, ηκεκαηηθά θαηαβαιιφκελεο ξάληεο, κεηαβιεηέο ξάληεο, ζρέζεηο ξαληψλ θαη αζθαιίζεσλ θαη πξνζεγγίζεηο, πξνζεγγίζεηο γηα ηκεκαηηθά θαηαβαιιφκελεο ξάληεο, αλαδξνκηθέο θαη δηαθνξηθέο ζρέζεηο. Δηήζηα θαη ηκεκαηηθψο θαηαβαιιφκελα εηήζηα αζθάιηζηξα, ζρέζεηο θαη πξνζεγγίζεηο γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηκεκαηηθψλ αζθαιίζηξσλ, δηαθνξηθέο θαη αλαδξνκηθέο ζρέζεηο. Μαζεκαηηθά απνζέκαηα, πξννπηηθνί, αλαζθνπηθνί θαη άιινη ηχπνη 5

6 απνζεκάησλ, πιήξσο ζπλερή, εκηζπλερή θαη δηαθξηηά απνζέκαηα, απνζέκαηα γηα ηκεκαηηθψο θαηαβαιιφκελα αζθάιηζηξα, απνζέκαηα ζε θιαζκαηηθέο δηάξθεηεο, αλαδξνκηθέο ζρέζεηο, δηαθνξηθέο εμηζψζεηο θαη πξνζεγγηζηηθέο ζρέζεηο, θεθάιαην θηλδχλνπ, ζεσξήκαηα Lidstone θαη Ζattendνrf. Δίδε εμφδσλ θαη ηξφπνη ηαμηλφκεζεο απηψλ, ηξνπνπνηεκέλα απνζέκαηα, απνζέκαηα ηζνινγηζκνχ, απνζέκαηα δηαρεηξηζηηθψλ εμφδσλ θαη απνζέκαηα εκπνξηθνχ αζθαιίζηξνπ, αμίεο εμαγνξάο θαη ειεχζεξα, κεξίδηα ζην ελεξγεηηθφ (asset shares) θαη κεξίζκαηα ηξηψλ παξαγφλησλ, αλάιπζε ησλ απνθιίζεσλ (gain and lνss) θαη δνθηκαζίεο θεξδνθνξίαο (profit testing). Δηδηθέο αζθαιίζεηο, ξάληεο αλαπεξίαο, απαιιαγή απφ ηελ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ, ζχγρξνλα κεηαβιεηά πξντφληα (ζπλδεδεκέλα κε κεξίδηα (unit linked) θαη άιια). Απφ θνηλνχ πηζαλφηεηεο δσήο θαη ζαλάηνπ, ππνινγηζκφο ησλ πηζαλνηήησλ θαη ηεο απφ θνηλνχ έληαζεο ζλεζηκφηεηαο γηα ηνπο λφκνπο Gompertz θαη Μakeham, ππνινγηζκφο ησλ πηζαλνηήησλ κε ηελ παξαδνρή νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο ησλ ζαλάησλ, εληαία αζθάιηζηξα γηα αζθαιίζεηο «επί πνιιψλ θεθαιψλ» ππφ ηελ παξαδνρή νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο ησλ ζαλάησλ θαζψο θαη γηα ηνπο λφκνπο Gompertz θαη Μakeham. Πηζαλφηεηεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηε ζεηξά ησλ ζαλάησλ θαη ππνινγηζκφο εληαίσλ αζθαιίζηξσλ ππφ εηδηθέο ζπλζήθεο, πηζαλφηεηεο κε πνιιαπιέο ζπλζήθεο σο πξνο ηε ζεηξά ησλ ζαλάησλ, «θιεξνδνηηθέο» (reversionary) ξάληεο. Πίλαθεο κε πνιιαπιά αίηηα εμφδνπ, πηζαλφηεηα εμφδνπ, έληαζε εμφδνπ θαη «κέζε έληαζε» (central rate) εμφδνπ γηα θάζε αίηην, θαζαξή πηζαλφηεηα εμφδνπ γηα θάζε αίηην, ζπλαθείο πίλαθεο κε έλα κνλαδηθφ αίηην εμφδνπ, θαηαζθεπή πνιιαπινχ πίλαθα απφ απινχο πίλαθεο, πίλαθεο κε δεπηεξεχνληα αίηηα. Θεσξία ησλ πνιιαπιψλ θαηαζηάζεσλ (mπltiξle states). Μέζνδνη εκθπηεπκέλσλ αμηψλ (embedded values) θαη κέζνδνη δίθαηεο αμίαο (fair value). γ) Θεσξία ησλ Κηλδχλσλ Λήςε απνθάζεσλ ππφ θαζεζηψο αβεβαηφηεηαο, αξρέο ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ, ζεσξία ηεο σθειηκφηεηαο, αξρή ηεο σθειηκφηεηαο ζηελ αζθάιηζε, θηλδπλνθνβία θαη θηλδπλνθηιία, αληζφηεηα Jensen. Αζθαιηζηηθά ζρήκαηα, πεξηπηψζεηο κεξηθήο θάιπςεο θηλδχλνπ, κέζνο θαη δηαζπνξά ησλ θαιχςεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηδίσλ θξαηήζεσλ, ζπλδηαθχκαλζε θάιπςεο θαη ηδίαο θξάηεζεο, αλαδξνκηθέο ζρέζεηο, ην βέιηηζην ηνπ ππεξβάιινληνο δεκίαο. Αηνκηθφ πξφηππν ζπλνιηθψλ απνδεκηψζεσλ, πεξηζψξην αζθάιεηαο, κέζνδνο ησλ ζπλειίμεσλ θαη κέζνδνο ησλ ξνπνγελλεηξηψλ, πξνζεγγίζεηο. πιινγηθφ πξφηππν κηαο πεξηφδνπ, ζχλζεηεο, κεκεηγκέλεο θαη ζχλζεηεο κεκεηγκέλεο θαηαλνκέο, κέζνδνη ζπλειίμεσλ, ππνινγηζκφο ηεο θαηαλνκήο ησλ ζπλνιηθψλ απνδεκηψζεσλ, αλαδξνκηθφο ππνινγηζκφο ησλ ζπλνιηθψλ απνδεκηψζεσλ, πεξηνξηζκέλε καζεκαηηθή ειπίδα, άλσ 6

7 θξάγκαηα γηα ηηο ξνπέο, ε ζχλζεηε Ρνissνn σο πξνζέγγηζε ηνπ αηνκηθνχ πξνηχπνπ, απείξσο δηαηξεηέο θαηαλνκέο, ηξνπνπνηεκέλεο θαηαλνκέο. πιινγηθά πξφηππα καθξάο πεξηφδνπ (ζηνραζηηθέο αλειίμεηο), ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζηνραζηηθψλ αλειίμεσλ, θαηεγνξίεο ζηνραζηηθψλ αλειίμεσλ, εμηζψζεηο Κνlmogorov, κέζνδνο ησλ πηζαλνγελλεηξηψλ, επηρεηξεζηαθφο ρξφλνο, κεηαδνηηθά πξφηππα. Ζ δηαδηθαζία ηνπ πιενλάζκαηνο, ν ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο θαη νη πξνζεγγίζεηο ηνπ, ε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο, δηαθξηηή δηαδηθαζία πιενλάζκαηνο, ηπραίεο κεηαβιεηέο ζπλαθείο πξνο ηε δηαδηθαζία πιενλάζκαηνο. Θεσξία ηεο ρξενθνπίαο, αληζφηεηα Lundberg, ηχπνο Cramer Lundberg, αλαλεσηηθή εμίζσζε θαη κεηαζρεκαηηζκφο Laplace, πξνζεγγίζεηο BeekmanBowers θαη De Vylder, πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο ζε πεπεξαζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ν ρξφλνο ηεο ρξενθνπίαο. Δθαξκνγέο ζηηο κε αλαινγηθέο θαιχςεηο θηλδχλνπ, ζπκπσηηθέο εθηηκήζεηο ησλ πηζαλνηήησλ ζην δεμηφ άθξν ησλ θαηαλνκψλ, ππνινγηζκφο θαη άλσ θξάγκαηα αζθαιίζηξσλ stop lνss, stop lνss θαη πιεζσξηζκφο, ξήηξεο ζεηηθήο εκπεηξίαο. Δθαξκνγέο ζηελ αληαζθάιηζε, ν ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο ππφ αληαζθάιηζε, κεγηζηνπνίεζε ηεο σθειηκφηεηαο, κείσζε ηνπ αζθαιίζηξνπ κέζσ ζπλαζθάιηζεο, ζρεηηθή θξάηεζε θαη απφιπηε θξάηεζε, ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηαζπνξάο, βέιηηζηεο αληαιιαγέο θηλδχλσλ, ραξηνθπιάθηα κε πνιιαπιέο θαιχςεηο. Εεκηνθαηαλνκέο, κέζνδνη εθαξκνγήο πξνηχπσλ ζε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ξνπέο δείγκαηνο, ιφγνη ζπρλφηεηαο. Πξνζεγγίζεηο θαη πξνζνκνίσζε. Γηεπξπκέλα πξφηππα, γεληθεπκέλεο δηαδηθαζίεο πιενλάζκαηνο, έλλνηα δηαθηλδπλεπκέλνπ θεθαιαίνπ (capital at risk), δπλακηθά πξφηππα θεξεγγπφηεηαο. δ) ηνηρεία Αζθαιηζηηθήο Ννκνζεζίαο θαη Αλαινγηζηηθήο Πξαθηηθήο Αζθαιηζηηθή λνκνζεζία γεληθά, λ.δ. 400/1970 (φπσο ηζρχεη ζήκεξα), λνκνζεζία γηα ηερληθά ζέκαηα Εσήο θαη γηα ηερληθά ζέκαηα γεληθψλ Κιάδσλ. Αζθάιηζε, θιάδνη αζθάιηζεο, αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, αζθαιηζηηθέο ιεηηνπξγίεο, αληαζθάιηζε. χκβαζε αζθάιηζεο. Θεζκηθφο ξφινο, απνθιεηζηηθέο αξκνδηφηεηεο, ζπλαξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ηνπ αλαινγηζηή. Σηκνιφγεζε Σερληθά απνζέκαηα θαη ινηπά ζπγγελή αζθαιηζηηθά κεγέζε. Αζθαιίζεηο ζπλδεδεκέλεο κε επελδχζεηο. Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηζνινγηζκφο, νηθνλνκηθνί δείθηεο, αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε, πεξηζψξην θεξεγγπφηεηαο, πξφγξακκα δξαζηεξηφηεηαο, ζρέδηα νηθνλνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο θαη ζρέδηα βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο. Έζνδα επελδχζεσλ Απνζβέζεηο ηφρνη παξαγσγήο, λεθξφ ζεκείν (break even point) 7

8 Δγθαηάζηαζε θαη ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ, πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. Μέζνδνη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ, δίθηπα πσιήζεσλ, δηακεζνιαβνχληεο ε) Μαζεκαηηθά ησλ γεληθψλ Αζθαιίζεσλ Δίδε θαιχςεσλ, φξηα, απαιιαγέο Μέηξεζε ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν, ζπρλφηεηα θαη ζθνδξφηεηα ηνπ θηλδχλνπ, ζηνηρεία θαη κέζνδνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αζθαιίζηξνπ, πιεζσξηζκφο θαη άιιεο ηάζεηο, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο θηλδχλνπ (rating factors), ρξήζε κεζφδσλ αμηνπηζηίαο. Έμνδα, έζνδα επελδχζεσλ, πξφβιεςε γηα δπζκελείο εμειίμεηο, θέξδνο. Σαμηλφκεζε ησλ θηλδχλσλ, θξηηήξηα γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ζρέζε ηνπ αζθαιίζηξνπ θάζε ηάμεο πξνο ην βαζηθφ αζθάιηζηξν, αζξνηζηηθέο θαη πνιιαπιαζηαζηηθέο δηαβαζκίζεηο ηνπ αζθαιίζηξνπ, αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηαμηλφκεζεο, ζπζηήκαηα bonus malus Οη θπξηφηεξεο δεκηνθαηαλνκέο, κέζνδνη εθαξκνγήο δεκηνθαηαλνκψλ ζε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ξνπέο δείγκαηνο, ιφγνη ζπρλφηεηαο, έιεγρνη θαιήο πξνζαξκνγήο, πξνζεγγηζηηθέο κέζνδνη, πξνζνκνίσζε. Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ απνδεκηψζεσλ κηαο ρξήζεο ή ελφο αζθαιηζηηθνχ έηνπο, απνζέκαηα εθθξεκψλ δεκηψλ θαη επηκεξηζκέλσλ (ΑLΑΔ) θαη κε επηκεξηζκέλσλ (ULΑΔ) εμφδσλ δηαθαλνληζκνχ. Μέζνδνη απνζεκαηνπνίεζεο (lνss reserving) ζπλνιηθέο θαη δνκηθέο, ηξηγσληθέο κέζνδνη δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ απνδεκηψζεσλ (chain ladder θ.ιπ.), κέζνδνο ηνπ πξνζδνθψκελνπ δείθηε δεκηψλ (expected loss ratio), κέζνδνο Reid, κέζνδνο Bornhuetter Ferguson, ρσξηζηή κνληεινπνίεζε ζπρλφηεηαο θαη ζθνδξφηεηαο, παξακεηξηθέο κέζνδνη (ρξήζε δεκηνθαηαλνκψλ), έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ηεο απνζεκαηνπνίεζεο παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, πξνεμφθιεζε ησλ απνζεκάησλ, ζηνραζηηθέο κέζνδνη γηα ηε ζπγθξφηεζε απνζεκάησλ. Δίδε αληαζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ, ην θαζαξφ θφζηνο ηεο αληαζθάιηζεο, αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο θαη αληαζθαιηζηηθνί ινγαξηαζκνί, ηηκνιφγεζε ησλ excess lνss θαη stop lνss, ε κέζνδνο burning cost, πξνβιήκαηα απνζεκαηνπνίεζεο ελφο αληαζθαιηζηή. Θεσξία ηεο αμηνπηζηίαο (credibility), κεξηθή θαη πιήξεο αμηνπηζηία, πξφηππα Buhlmann θαη Buhlmann Straub, άιια πξφηππα, ζπλαξηήζεηο απψιεηαο, αμηνπηζηία Bayes, εθαξκνγέο, κέζνδνη ρξνλνζεηξψλ, θίιηξα Kalman, εθαξκνγέο ζηηο νκαδηθέο αζθαιίζεηο πξνζψπσλ. ζη) πληαμηνδνηηθά ρήκαηα θαη Κνηλσληθή Αζθάιηζε Θεσξία, ζρεδηαζκφο θαη δνκή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζρεκάησλ, πιεζπζκηαθή ζεσξία, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη αλαινγηζηηθέο ππνζέζεηο, βαζηθέο αλαινγηζηηθέο ζπλαξηήζεηο, βαζηθέο έλλνηεο ζπληαμηνδνηηθνχ θφζηνπο. Μέζνδνη θνζηνιφγεζεο (ζπζζσξεπκέλεο παξνρήο (accrued), πηζηνχκελεο κνλάδαο (unit credit), πξνβεβιεκέλεο παξνρήο (projected), ειηθίαο θαηά ηελ είζνδν (entry age nνrmal), ηξέρνπζαο ειηθίαο (attained age), ζπλνιηθή (aggregate)), γεληθεπκέλεο κέζνδνη θνζηνιφγεζεο, αξρηθή θαη ηειηθή ρξεκαηνδφηεζε, θνζηνιφγεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ παξνρψλ, αλάιπζε αλαινγηζηηθνχ θέξδνπο/δεκίαο. Μέζνδνη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ ζπληάμεσλ (pension 8

9 funding), επέλδπζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ. χγθξηζε ησλ κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο, αλάιπζε επαηζζεζίαο, κεζνκαθξνπξφζεζκεο πξνβνιέο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη επελδχζεηο ελφο ζρήκαηνο, έλαξμε, ιεηηνπξγία θαη αλαινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ελφο ζρήκαηνο. Βαζηθέο αξρέο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αλαινγηζηηθή ζεψξεζε ηνπ δηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ ζρεκάησλ, δνκή θαη δηάξζξσζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα, επηζθφπεζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζην δηεζλή ρψξν, πξφζθαηεο εμειίμεηο θαη ηάζεηο. δ) Πξφηππα Δπηβίσζεο θαη Πίλαθεο Βαζηθέο δεκνγξαθηθέο έλλνηεο, βαζηθνί δεκνγξαθηθνί δείθηεο, ζηνηρεία πιεζπζκηαθήο ζεσξίαο. Πξφηππα επηβίσζεο δηαθξηηά (πίλαθεο δσήο) θαη αλαιπηηθά (ζπλαξηήζεηο επηβίσζεο). Δθαξκνγή παξακεηξηθψλ πξνηχπσλ (Gompertz, Μakeham, Weibull, άιια) ζε δηαθξηηά ζηνηρεία, κέζνδνο ησλ Ρνπψλ, κέζνδνο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. Μέηξεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο, έθζεζε ζηνλ θίλδπλν, κέζνδνη εκεξνινγηαθνχ έηνπο (calendar year), αζθαιηζηηθνχ έηνπο (policy year) θαη έηνπο δσήο (life year), απνγξαθηθή κέζνδνο θαη επζεία κέζνδνο, θαηαζθεπή πηλάθσλ, πίλαθεο κε πνιιαπιά αίηηα εμφδνπ, ζπλδπαζκέλνη πίλαθεο (ζλεζηκφηεηαο λνζεξφηεηαο, γάκνπ ζλεζηκφηεηαο, θ.ιπ.). Μέζνδνη νκαινπνίεζεο δεδνκέλσλ, γξαθηθή κέζνδνο, κέζνδνη δηαθνξψλ, κέζνδνο θηλνχκελσλ ζηαζκηζκέλσλ κέζσλ (ΜWΑ), κέζνδνο Whittaker, παξακεηξηθέο κέζνδνη (θπξίσο ειάρηζησλ ηεηξαγψλσλ θαη ιείαο ζχλδεζεο «νκαινπνηεκέλσλ ηκεκάησλ ), κέζνδνο Bayes. Έιεγρνη θαιήο εθαξκνγήο θαη έιεγρνη ηνπ ιείνπ ηεο εθαξκνγήο (smoothness), ζρεηηθφ βάξνο ηεο θαιήο εθαξκνγήο θαη ηνπ ιείνπ ηεο εθαξκνγήο. ε) Θεσξία Δπελδχζεσλ θαη Γηαρείξηζεο Υαξηνθπιαθίνπ Υξεκαηαγνξέο θαη θεθαιαηαγνξέο, αμηφγξαθα θαη εκπνξεχκαηα, ρξεκαηηζηήξηα, ζπλάιιαγκα. Δίδε αμηφγξαθσλ (έληνθα γξακκάηηα, νκφινγα θαη νκνινγίεο, κεηνρέο, παξάγσγα, θ.ιπ.). Γαλεηζκφο, short sales, γξακκή ηεο αγνξάο. Μέζνδνη ηηκνιφγεζεο αμηφγξαθσλ, πξφηππα ηζνξξνπίαο θαη πξφηππα nν arbitrage, ε αθίλδπλε (risk free) απφδνζε, δείθηεο δηαζπνξάο (λνlatility) θαη δείθηεο επηθηλδπλφηεηαο κηαο επέλδπζεο. Σν πξφηππν Μarkνwίtz θαη ην πξφηππν ηηκνιφγεζεο πάγησλ ζηνηρείσλ (CΑΡΜ). Μέζνδνη αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ (hedging), κέζνδνη αλνζνπνίεζεο (immunization). Μέζνδνη επηινγήο ραξηνθπιαθίνπ, απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά Ρaretν, απνηειεζκαηηθή κεζφξηνο, ραξηνθπιάθηα ειάρηζηεο δηαζπνξάο. ηνηρεία δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ (asset management), κέζνδνη εληαίαο δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ (asset liability matching, asset liability management), κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο 9

10 απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο. Ηζνδχλακα martingale κέηξα θαη θηλδπλνπδέηεξεο (risk neutral) πηζαλφηεηεο, απηνρξεκαηνδνηνχκελα ραξηνθπιάθηα, ηηκνιφγεζε επξσπατθψλ θαη ακεξηθαληθψλ δηθαησκάησλ (options). Λνγαξηζκηθή θαλνληθή θαηαλνκή, αλέιημε Wiener, γεσκεηξηθή θίλεζε Brown, ζηνραζηηθή νινθιήξσζε. Λήκκα Ηtν, ζεψξεκα Girsanov, ηηκνιφγεζε κέζσ ζηνραζηηθψλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ 5. α) Ζ εμεηαζηέα χιε γηα ηα καζήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 3α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο είλαη ε αθφινπζε: αα) Αξρέο Οηθνλνκίαο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά Θεσξία Σφθνπ Δπηηφθην θαη ζπλαξηήζεηο επηηνθίνπ, παξνχζα θαη ζπζζσξεπκέλε αμία, είδε ξαληψλ, κεηαβιεηέο ξάληεο, ρξεκαηνξξνέο γεληθά, εμηζψζεηο αμίαο, απφδνζε ελφο θεθαιαίνπ, κέηξα απφδνζεο (εζσηεξηθή απφδνζε, ρξνλνζηαζκηζκέλε απφδνζε, κέηξα αμηνιφγεζεο ησλ επελδπηηθψλ επηινγψλ), ρξενιπηηθά ζρήκαηα (γεληθφ πξφηππν, θιαζζηθή κέζνδνο, θαηαλαισηηθά ζρήκαηα), νκφινγα, παξαδνζηαθή ηηκνιφγεζε, νκφινγα ρσξίο ηνθνκεξίδηα, δηαρξνληθή δηάξζξσζε ησλ επηηνθίσλ (spot rates, forward rates, par yields) θαη θακπχιεο απνδφζεσλ Αλνζνπνίεζε Γηάξθεηα θαη θπξηφηεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ, δείθηεο κέζεο δηάξθεηαο θαη δείθηεο δηαζπνξάο (volatility), κέζνδνη αλνζνπνίεζεο, επηδίσμε ηνπ νκνιήθηνπ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ (asset/liability matching), ην πξφβιεκα ηεο επαλεπέλδπζεο Αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ Υξεκαηαγνξέο θαη θεθαιαηαγνξέο, αμηφγξαθα θαη εκπνξεχκαηα, ρξεκαηηζηήξηα, ζπλάιιαγκα, Δίδε αμηφγξαθσλ (έληνθα γξακκάηηα, νκφινγα θαη νκνινγίεο, κεηνρέο, παξάγσγα, θ.ιπ.), δαλεηζκφο, short sales, γξακκή ηεο αγνξάο, ζηάζκηζε θηλδχλνπ θαη ζηξαηεγηθέο, ηηκνιφγεζε futures θαη forwards, swaps, κεηαηξέςηκα νκφινγα, πβξηδηθά αμηφγξαθα. ββ) Αξρέο Αλαινγηζηηθήο Πξνηππνπνίεζεο, Καηαζθεπή θαη Αμηνιφγεζε Αλαινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ Αλαινγηζηηθή Πξνηππνπνίεζε Αξρέο θαη κέζνδνη πξνηππνπνίεζεο, ρξήζε θαη πεξηνξηζκνί πξνηχπσλ, ζηνραζηηθά θαη ληεηεξκηληζηηθά πξφηππα, ηδηφηεηαο πξνηχπσλ, αλάιπζε απνηειεζκάησλ, αλάιπζε επαηζζεζίαο παξαδνρψλ, παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηνραζηηθά πξφηππα ηνραζηηθέο αλειίμεηο, θαηεγνξίεο ζηνραζηηθψλ αλειίμεσλ, κέζνδνη πξνζνκνίσζεο, πξνζνκνίσζε Monte Carlo, ρξνλνζεηξέο. Πξφηππα δεκηψλ Αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ πξφηππν, Καηαλνκέο δεκηψλ (δεκηνθαηαλνκέο ή θαηαλνκέο απψιεηαο) θαη θαηαλνκέο απνδεκηψζεσλ, νηθνγέλεηεο θαηαλνκψλ θαη κεηαζρεκαηηζκέλσλ θαηαλνκψλ, κίμεηο θαηαλνκψλ, εκπεηξηθέο εθηηκήζεηο, παξακεηξηθέο ζεκεηαθέο εθηηκήζεηο θαη 10

11 ππνινγηζηηθνί αιγφξηζκνη, εθηηκήζεηο κε δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο, κε παξακεηξηθέο εθηηκήζεηο θαη εθηηκήζεηο κέζσ κεζφδσλ πξνζνκνίσζεο, εθηηκήζεηο κέζσ κεζφδσλ Μπευδηαλήο ζηαηηζηηθήο, κε νκαδνπνηεκέλα θαη νκαδνπνηεκέλα δεδνκέλα δεκηψλ, πεξηθνκκέλα, θαη κεηαηνπηζκέλα δεδνκέλα δεκηψλ, εθηηκήζεηο θαη έιεγρνη ππνζέζεσλ δεκηνθαηαλνκψλ κέζσ ηέηνησλ δεδνκέλσλ. Δθαξκνγέο ζηηο κε αλαινγηθέο θαιχςεηο θηλδχλνπ, αζπκπησηηθέο εθηηκήζεηο ησλ πηζαλνηήησλ ζην δεμηφ άθξν ησλ θαηαλνκψλ, ππνινγηζκφο θαη άλσ θξάγκαηα αζθαιίζηξσλ stop lνss, stop lνss θαη πιεζσξηζκφο, ξήηξεο ζεηηθήο εκπεηξίαο. Δθαξκνγέο ζηελ αληαζθάιηζε. Αμηνιφγεζε θαη επηινγή πξνηχπσλ Έιεγρνη ζηαηηζηηθψλ ππνζέζεσλ θαη έιεγρνη θαιήο πξνζαξκνγήο (ρ ηεηξάγσλν, Kolmogorov Smirnov, κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο), αλάιπζε ζελαξίσλ, αλάιπζε επαηζζεζίαο, back testing, reconciliation, audit trail Θεσξία ρξεσθνπίαο Ζ δηαδηθαζία ηνπ πιενλάζκαηνο, ν ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο θαη νη πξνζεγγίζεηο ηνπ, ε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο, δηαθξηηή δηαδηθαζία πιενλάζκαηνο, ηπραίεο κεηαβιεηέο ζπλαθείο πξνο ηε δηαδηθαζία πιενλάζκαηνο. Θεσξία αμηνπηζηίαο Θεσξία ηεο αμηνπηζηίαο (credibility), κεξηθή θαη πιήξεο αμηνπηζηία, πξφηππα Buhlmann θαη Buhlmann Straub, άιια πξφηππα, ζπλαξηήζεηο απψιεηαο, αμηνπηζηία Bayes, εθαξκνγέο, κέζνδνη ρξνλνζεηξψλ, θίιηξα Kalman, εθαξκνγέο ζηηο νκαδηθέο αζθαιίζεηο πξνζψπσλ. Πξφηππα αζθαιίζεσλ θαηά δεκηψλ Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ απνδεκηψζεσλ κηαο ρξήζεο ή ελφο αζθαιηζηηθνχ έηνπο, απνζέκαηα εθθξεκψλ δεκηψλ θαη επηκεξηζκέλσλ (ΑLΑΔ) θαη κε επηκεξηζκέλσλ (ULΑΔ) εμφδσλ δηαθαλνληζκνχ, κέζνδνη απνζεκαηνπνίεζεο (lνss reserving) ζπλνιηθέο θαη δνκηθέο, ηξηγσληθέο κέζνδνη δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ απνδεκηψζεσλ (chain ladder θ.ιπ.), κέζνδνο ηνπ πξνζδνθψκελνπ δείθηε δεκηψλ (expected loss ratio), κέζνδνο Reid, κέζνδνο Bornhuetter Ferguson, ρσξηζηή κνληεινπνίεζε ζπρλφηεηαο θαη ζθνδξφηεηαο, παξακεηξηθέο κέζνδνη (ρξήζε δεκηνθαηαλνκψλ). Γεληθεπκέλα Γξακκηθά Πξφηππα γγ) Αλαινγηζηηθά πξφηππα πκβάλησλ Εσήο θαη Θαλάηνπ Πίλαθεο θαη ζπλαξηήζεηο επηβίσζεο, έληαζε θαη άιινη δείθηεο ζλεζηκφηεηαο, πξνζεγγηζηηθέο κέζνδνη Δίδε αηνκηθήο αζθάιηζεο, αλαινγηζηηθέο παξνχζεο αμίεο, δηαζπνξέο θαη ζπλδηαθπκάλζεηο παξνπζψλ αμηψλ Δίδε ξαληψλ, αλαινγηζηηθέο παξνχζεο αμίεο θαη δηαζπνξέο ξαληψλ, ζρέζεηο ξαληψλ θαη αζθαιίζεσλ Αζθάιηζηξα (εληαία, εηήζηα, ηκεκαηηθψο θαηαβαιιφκελα), πξνζεγγηζηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ δηάθνξσλ εηδψλ αζθαιίζηξσλ Αλαδξνκηθέο θαη δηαθνξηθέο ζρέζεηο γηα αζθαιίζεηο θαη ξάληεο Μαζεκαηηθά απνζέκαηα φισλ ησλ εηδψλ, δηαθνξηθέο εμηζψζεηο θαη πξνζεγγηζηηθέο ζρέζεηο, ζεσξήκαηα Lidstone θαη Hattendorf, 11

12 ελαιιαθηηθέο κέζνδνη απνζεκαηνπνίεζεο (ζηνραζηηθέο θαη κε), έιεγρνη ηεο επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ Απφ θνηλνχ πηζαλφηεηεο δσήο θαη ζαλάηνπ, αζθαιίζεηο θαη ξάληεο «επί δχν θεθαιψλ», εληαία αζθάιηζηξα γηα ηηο πεξηπηψζεηο Gompertz θαη Makeham θαζψο θαη ππφ ηελ παξαδνρή νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο ησλ ζαλάησλ (UDD) δδ) Αλαινγηζηηθά πξφηππα Δπηβίσζεο Βαζηθέο δεκνγξαθηθέο έλλνηεο, βαζηθνί δεκνγξαθηθνί δείθηεο, ζηνηρεία πιεζπζκηαθήο ζεσξίαο. Πξφηππα επηβίσζεο δηαθξηηά (πίλαθεο δσήο) θαη αλαιπηηθά (ζπλαξηήζεηο επηβίσζεο), πίλαθεο πεξηφδνπ θαη γελεάο, ηάζεηο ζλεζηκφηεηαο. Δθαξκνγή παξακεηξηθψλ πξνηχπσλ (Gompertz, Μakeham, Weibull, άιια) ζε δηαθξηηά ζηνηρεία, κέζνδνο ησλ Ρνπψλ, κέζνδνο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο, πξφηππα αλαινγηθψλ θηλδχλσλ. Μέηξεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο, έθζεζε ζηνλ θίλδπλν, κέζνδνη εκεξνινγηαθνχ έηνπο (calendar year), αζθαιηζηηθνχ έηνπο (policy year) θαη έηνπο δσήο (life year), απνγξαθηθή κέζνδνο θαη επζεία κέζνδνο, θαηαζθεπή πηλάθσλ, πίλαθεο κε πνιιαπιά αίηηα εμφδνπ, ζπλδπαζκέλνη πίλαθεο (πρ. Θλεζηκφηεηαο λνζεξφηεηαο). Δθηίκεζε Kaplan Meier θαη Nelson Aalen. Μέζνδνη εμνκάιπλζεο, γξαθηθή κέζνδνο, ζχγθξηζε κε ηππηθφ πίλαθα, κέζνδνο Whittaker, παξακεηξηθέο θαη εκηπαξακεηξηθέο κέζνδνη, κέζνδνο Bayes. Έιεγρνη θαιήο εθαξκνγήο θαη έιεγρνη ηνπ ιείνπ ηεο εθαξκνγήο πεξηιακβαλνκέλσλ: έιεγρνο ρ ηεηξάγσλν, έιεγρνο νκαδνπνίεζεο πξνζήκσλ, έιεγρνο ζεηξηαθψλ ζπζρεηίζεσλ. Πίλαθεο κε πνιιαπιά αίηηα εμφδνπ θαη εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ, πξφηππα Markov θαη εμηζψζεηο Kolmogorov. εε) Υξεκαηννηθνλνκηθά Πξφηππα Τπνδείγκαηα Υαξηνθπιαθίνπ Μέζνδνη ηηκνιφγεζεο αμηφγξαθσλ, πξφηππα ηζνξξνπίαο θαη πξφηππα nν arbitrage, ην πξφηππν Markowitz θαη ην πξφηππν ηηκνιφγεζεο πάγησλ ζηνηρείσλ (CAPM), κέζνδνη επηινγήο ραξηνθπιαθίνπ, απνηειεζκαηηθή κεζφξηνο, ραξηνθπιάθηα ειάρηζηεο δηαζπνξάο. ηνραζηηθά Τπνδείγκαηα Δπηηνθίσλ Σν επηηφθην σο ηπραία κεηαβιεηή, ινγαξηζκηθή θαλνληθή θαηαλνκή, ππνδείγκαηα επηηνθίσλ no arbitrage, ηζνξξνπίαο, ππνδείγκαηα επηηνθίνπ πρ Vasicek, CIR, BDT, Black White, LLM θιπ Τπνδείγκαηα απνηίκεζεο παξαγψγσλ πξντφλησλ Γηθαηψκαηα πξναηξεηηθήο αγνξάο (options) θαη είδε απηψλ, ηηκνιφγεζε ησλ δηθαησκάησλ, δησλπκηθφ πξφηππν, ηχπνο Cνx Ηngersνll, πξφηππν Βlack Schνles. Ηζνδχλακα martingale κέηξα θαη θηλδπλνπδέηεξεο (risk neutral) πηζαλφηεηεο, απηνρξεκαηνδνηνχκελα ραξηνθπιάθηα, ηηκνιφγεζε επξσπατθψλ θαη ακεξηθαληθψλ δηθαησκάησλ (options), ινγαξηζκηθή θαλνληθή θαηαλνκή, αλέιημε Wiener, γεσκεηξηθή θίλεζε Brown, ζηνραζηηθή νινθιήξσζε, ιήκκα Ηtν, ζεψξεκα Girsanov, ηηκνιφγεζε κέζσ ζηνραζηηθψλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ, ζηάζκηζε θηλδχλνπ κε delta hedging, Greeks, εμσηηθά παξάγσγα πξντφληα, 12

13 πξνζνκνίσζε απφ ινγαξηζκνθαληθή θαηαλνκή, ζηζη) Πνζνηηθνπνίεζε θαη Αλαινγηζηηθή Γηαρείξηζε ησλ Κηλδχλσλ θαη Φεξεγγπφηεηα Οη θίλδπλνη κηαο (αλη)αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο. Οξηζκνί θαη ηαμηλφκεζε θηλδχλσλ Αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ θηλδχλσλ, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηερληθψλ ζπλάζξνηζεο (correlations, tail-correlations, integrated risk distributions, dynamic financial analysis, copulas), ζρεδηαζκφο, εθαξκνγή θαη αλάιπζε ζελαξίσλ θαη εθηέιεζε αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ Αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε θηλδχλσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ππνδεηγκάησλ (model risk, parameter risk) Τπνινγηζκφο ηερληθψλ πξνβιέςεσλ επί ηε βάζεη ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ, κέζνδνη ππνινγηζκνχ βέιηηζηεο εθηίκεζεο, πεξηζψξην θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ, hedgeable θαη non hedgeable ππνρξεψζεηο, πξνζεγγηζηηθέο κέζνδνη Καζνξηζκφο παξαδνρψλ θαη ζελαξίσλ Κίλδπλνη λέσλ πξντφλησλ Παξαθνινχζεζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν Οηθνλνκηθά κέηξα αμίαο (π.ρ. EV, MCEV) θαη ε ρξήζε ηνπο ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη ζην ζχζηεκα ιήςεσο απνθάζεσλ Θεσξεηηθφ ππφβαζξν θεθαιαίνπ θηλδχλνπ, νηθνλνκηθφ θεθάιαην, ζρεδηαζκφο θαη δνκή εζσηεξηθψλ ππνδεηγκάησλ Μέζνδνη ππνινγηζκνχ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ Γηαρείξηζε θαη πξνυπνινγηζκφο θεθαιαίσλ Μέηξα θηλδχλνπ θαη ηδηφηεηεο απηψλ Γηαθηλδπλεπφκελν θεθάιαην (VaR), αλακελφκελν έιιεηκκα (expected shortfall) θαη άιια ζπλαθή κέηξα, δείθηεο θηλδχλνπ θαη κέζνδνη ηεξάξρεζεο ησλ θηλδχλσλ, κέζνδνη επηκεξηζκνχ (quantile, cost of capital) ησλ θεθαιαίσλ θηλδχλνπ ηνηρεία ηεο ζεσξίαο αθξαίσλ ηηκψλ (EVT) β) Ζ εμεηαζηέα χιε γηα ηα καζήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο είλαη ε αθφινπζε: αα) πληαμηνδνηηθά ζρήκαηα θαη Κνηλσληθή αζθάιηζε Θεσξία, ζρεδηαζκφο θαη δνκή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζρεκάησλ, πιεζπζκηαθή ζεσξία, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη αλαινγηζηηθέο ππνζέζεηο, βαζηθέο αλαινγηζηηθέο ζπλαξηήζεηο, βαζηθέο έλλνηεο ζπληαμηνδνηηθνχ θφζηνπο. Μέζνδνη θνζηνιφγεζεο (ζπζζσξεπκέλεο παξνρήο (accrued), πηζηνχκελεο κνλάδαο (unit credit), πξνβεβιεκέλεο παξνρήο (projected), ειηθίαο θαηά ηελ είζνδν (entry age nνrmal), ηξέρνπζαο ειηθίαο (attained age), ζπλνιηθή (aggregate)), γεληθεπκέλεο κέζνδνη θνζηνιφγεζεο, αξρηθή θαη ηειηθή ρξεκαηνδφηεζε, θνζηνιφγεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ παξνρψλ, αλάιπζε αλαινγηζηηθνχ θέξδνπο/δεκίαο. Μέζνδνη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ ζπληάμεσλ (pension funding), επέλδπζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ. χγθξηζε ησλ κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο, αλάιπζε επαηζζεζίαο, κεζνκαθξνπξφζεζκεο πξνβνιέο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη επελδχζεηο 13

14 ελφο ζρήκαηνο, έλαξμε, ιεηηνπξγία θαη αλαινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ελφο ζρήκαηνο, αλάιπζε ηεο εκπεηξίαο. Βαζηθέο αξρέο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αλαινγηζηηθή ζεψξεζε ηνπ δηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ ζρεκάησλ, δνκή θαη δηάξζξσζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα, επηζθφπεζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζην δηεζλή ρψξν, πξφζθαηεο εμειίμεηο θαη ηάζεηο. ββ) Αζθαιίζεηο Εσήο Δζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη Οδεγίεο ηεο ΔΔ Δίδε θαιχςεσλ, φξηα, απαιιαγέο, φξνη ζπκβάζεσλ Παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη παξάγνληεο ηηκνιφγεζεο, απαηηνχκελα ζηνηρεία, έιεγρνο θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ θαη επηινγή παξαγφλησλ, κέηξεζε ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν, πιεζσξηζκφο θαη άιιεο ηάζεηο, ζηελή ζρέζε ηεο ηηκνιφγεζεο κε ηπρφλ κεηαβνιέο ζε εζσηεξηθνχο (εηαηξία) θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο Δίδε εμφδσλ, κέζνδνη αλάιπζεο ησλ εμφδσλ, απνζέκαηα δηαρεηξηζηηθψλ εμφδσλ, ηξνπνπνηεκέλα απνζέκαηα θαη απνζέκαηα ηζνινγηζκνχ, αμίεο εμαγνξάο θαη ειεχζεξα Αλάιπζε ησλ απνθιίζεσλ (gain and loss), κεξίδηα ζην ελεξγεηηθφ (asset shares) θαη δηαλνκή ηνπ πιενλάζκαηνο, δνθηκαζίεο θεξδνθνξίαο (profit testing), κέζνδνη ελζσκαησκέλεο αμίαο (embedded value) Δηδηθέο αζθαιίζεηο, ξάληεο αλαπεξίαο, απαιιαγή απφ ηελ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ χγρξνλα κεηαβιεηά πξντφληα (unit linked θαη άιια) / πεξηγξαθή θαη απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ Σερληθέο απνηίκεζεο ρξεκαηνξξνψλ (cash flow techniques) αηηηνθξαηηθέο, ζηνραζηηθέο, πξνεμνθιεηηθέο, θηλδπλνπδέηεξεο Γηαρείξηζε πάγησλ ζηνηρείσλ θαη δηαρείξηζε απαηηήζεσλ / ππνρξεψζεσλ (ALM) Γπλακηθή αλάιπζε (αλάιπζε επαηζζεζίαο, ζελάξηα, ηεζη αλζεθηηθφηεηαο, δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο, κέζνδνη ζηνραζηηθνχ βέιηηζηνπ ειέγρνπ) γγ) Αζθαιίζεηο θαηά δεκηψλ Δζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη Οδεγίεο ηεο ΔΔ Δίδε θαιχςεσλ, φξηα, απαιιαγέο, φξνη ζπκβάζεσλ Παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη παξάγνληεο ηηκνιφγεζεο, απαηηνχκελα ζηνηρεία, έιεγρνο θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ θαη επηινγή παξαγφλησλ, κέηξεζε ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν, πιεζσξηζκφο θαη άιιεο ηάζεηο, ζηελή ζρέζε ηεο ηηκνιφγεζεο κε ηπρφλ κεηαβνιέο ζε εζσηεξηθνχο (εηαηξία) θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο Κξηηήξηα γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θηλδχλσλ, ζρεηηθφηεηεο, αζξνηζηηθέο θαη πνιιαπιαζηαζηηθέο δηαβαζκίζεηο ηνπ αζθαιίζηξνπ, αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηαμηλφκεζεο, ζπζηήκαηα bonus malus Σηκνιφγεζε κε αλάιπζε ζε ζπρλφηεηα θαη ζθνδξφηεηα, κέζνδνη εθαξκνγήο δεκηνθαηαλνκψλ ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα, έιεγρνη θαιήο πξνζαξκνγήο, πξνζνκνίσζε Άιιεο κέζνδνη ηηκνιφγεζεο (αλάιπζε θαηά παξάγνληα, ηερληθέο ειάρηζηεο κεξνιεςίαο, γξακκηθά θαη γεληθεπκέλα γξακκηθά πξφηππα, κέζνδνη Markov θαη MCMC) 14

15 Σηκνιφγεζε κε κεζφδνπο αμηνπηζηίαο Δλαιιαθηηθέο/ζηνραζηηθέο κέζνδνη απνζεκαηνπνίεζεο (Mack, Munηch Chain Ladder, ζηνραζηηθέο κέζνδνη, πξνζνκνίσζε) Μεηαβιεηφηεηα ησλ απνζεκάησλ / Έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ Έιεγρνη θεξδνθνξίαο θαη δπλακηθή αλάιπζε (έιεγρνη επαηζζεζίαο, ζελάξηα, ηεζη αλζεθηηθφηεηαο, δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ζηνραζηηθφο βέιηηζηνο έιεγρνο) Αληαζθάιηζε (θαζαξφ θφζηνο ηεο αληαζθάιηζεο, ηηκνιφγεζε κε αλαινγηθψλ θαιχςεσλ, κέζνδνο burning cost, πξνβιήκαηα απνζεκαηνπνίεζεο ηνπ αληαζθαιηζηή) δδ) Αζθαιίζεηο Τγείαο Δζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη Οδεγίεο ηεο ΔΔ Δίδε θαιχςεσλ, φξηα, απαιιαγέο, φξνη ζπκβάζεσλ Παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη παξάγνληεο ηηκνιφγεζεο, απαηηνχκελα ζηνηρεία, έιεγρνο θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ θαη επηινγή παξαγφλησλ, κέηξεζε ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν, πιεζσξηζκφο θαη άιιεο ηάζεηο, ζηελή ζρέζε ηεο ηηκνιφγεζεο κε ηπρφλ κεηαβνιέο ζε εζσηεξηθνχο (εηαηξία) θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο Κξηηήξηα γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θηλδχλσλ, ζρεηηθφηεηεο, αζξνηζηηθέο θαη πνιιαπιαζηαζηηθέο δηαβαζκίζεηο ηνπ αζθαιίζηξνπ, αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηαμηλφκεζεο Αζθαιίζεηο Τγείαο δηαρεηξηδφκελεο σο αζθαιίζεηο θαηά δεκηψλ Σηκνιφγεζε κε αλάιπζε ζε ζπρλφηεηα θαη ζθνδξφηεηα, κέζνδνη εθαξκνγήο δεκηνθαηαλνκψλ ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα, έιεγρνη θαιήο πξνζαξκνγήο, πξνζνκνίσζε Άιιεο κέζνδνη ηηκνιφγεζεο (αλάιπζε θαηά παξάγνληα, ηερληθέο ειάρηζηεο κεξνιεςίαο, γξακκηθά θαη γεληθεπκέλα γξακκηθά πξφηππα, κέζνδνη Markov θαη MCMC) Σηκνιφγεζε κε κεζφδνπο αμηνπηζηίαο Δλαιιαθηηθέο/ζηνραζηηθέο κέζνδνη απνζεκαηνπνίεζεο Μεηαβιεηφηεηα ησλ απνζεκάησλ / Έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ Έιεγρνη θεξδνθνξίαο θαη δπλακηθή αλάιπζε (έιεγρνη επαηζζεζίαο, ζελάξηα, ηεζη αλζεθηηθφηεηαο, δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ζηνραζηηθφο βέιηηζηνο έιεγρνο) Αληαζθάιηζε (θαζαξφ θφζηνο ηεο αληαζθάιηζεο, ηηκνιφγεζε κε αλαινγηθψλ θαιχςεσλ, κέζνδνο burning cost, πξνβιήκαηα απνζεκαηνπνίεζεο ηνπ αληαζθαιηζηή, ρξήζε παξάγσγσλ πξντφλησλ θαη cat bonds) Αζθαιίζεηο Τγείαο κε δηαρεηξηδφκελεο σο αζθαιίζεηο θαηά δεκηψλ Σερληθέο απνηίκεζεο ρξεκαηνξξνψλ (cash flow techniques) αηηηνθξαηηθέο, ζηνραζηηθέο, πξνεμνθιεηηθέο, θηλδπλνπδέηεξεο Αλάιπζε ησλ απνθιίζεσλ (gain and loss), κεξίδηα ζην ελεξγεηηθφ (asset shares) θαη δηαλνκή ηνπ πιενλάζκαηνο, δνθηκαζίεο θεξδνθνξίαο (profit testing), κέζνδνη ελζσκαησκέλεο αμίαο (embedded value) Γηαρείξηζε πάγησλ ζηνηρείσλ θαη δηαρείξηζε απαηηήζεσλ/ ππνρξεψζεσλ (ALM) Γπλακηθή αλάιπζε (αλάιπζε επαηζζεζίαο, ζελάξηα, ηεζη 15

16 αλζεθηηθφηεηαο, δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο, κέζνδνη ζηνραζηηθνχ βέιηηζηνπ ειέγρνπ) 6. Ζ εμεηαζηέα χιε κπνξεί λα αλαζεσξείηαη αλάινγα κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ηεο αλαινγηζηηθήο επηζηήκεο, κε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο. Πξνζζήθε εηηθέηαο Πξνζζήθε ζηελ βηβιηνζήθε ζαο Αξζξν Ζ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο: α) Γχν κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) απφ ζπλαθείο σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ αλαινγηζηή Αλψηεξεο ή Αλψηαηεο ρνιέο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. Σα κέιε απηά δελ είλαη αλαινγηζηέο θαη δελ αλήθνπλ ζηελ Έλσζε Αλαινγηζηψλ Διιάδνο. Ο αξραηφηεξνο εμ απηψλ νξίδεηαη σο Πξφεδξνο, ελψ ν άιινο ζπκκεηέρεη σο κέινο. β) Γχν Αλαινγηζηέο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, κέιε ηεο Έλσζεο Αλαινγηζηψλ Διιάδνο, πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ Έλσζε Αλαινγηζηψλ Διιάδνο, σο κέιε. γ) Έλαλ ππάιιειν, θαηεγνξίαο ΠΔ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ σο κέινο, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. 2. Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ππάιιεινο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. 3. Ζ ζεηεία ηεο πεληακεινχο επηηξνπήο νξίδεηαη ηξηεηήο. 4. Ζ επηηξνπή ζπλεδξηάδεη λφκηκα, φηαλ παξίζηαληαη σο ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά ησλ κειψλ (απαξηία). 5. Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία. 6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ νξίδεηαη θαλνληζκφο δηελέξγεηαο εμεηάζεσλ. Ζ επηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηνλ ηφπν, ρξφλν θαη δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ, γηα ηε ζχληαμε πίλαθα ζεκάησλ πξνο εμέηαζε, ηνλ ηξφπν επηινγήο απφ ηνλ πίλαθα ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία ζα θιεζνχλ λα εμεηαζζνχλ νη δηαγσληδφκελνη, ηελ επνπηεία ησλ εμεηάζεσλ θαη γηα θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα κε γλψκνλα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ αδηάβιεηνπ ησλ εμεηάζεσλ. Αξζξν 6. 16

17 Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ νξίδεηαη: 1. ην χςνο, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο εμεηάζεηο, 2. ν θνξέαο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ, ε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ νπνίνπ, δελ ζα ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο απηήο κε λέα απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη 3. ηπρφλ ακνηβή ησλ κειψλ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο 4. ε αληηζηνίρεζε ησλ εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ ηνπ παξφληνο π.δ. κε ην π.δ. 56/1985, φπσο ηξνπνπνηήζεθε. Αξζξν 7. Σν Μεηξψν Αλαινγηζηψλ ηεξείηαη ζηελ Αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Αξζξν 8. Σν παξφλ δηάηαγκα, ε ηζρχο ηνπ νπνίνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, αληηθαζηζηά ην π.δ. 56/1985, ην νπνίν θαηαξγείηαη. 17

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ SOLVENCY II

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ SOLVENCY II ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ SOLVENCY II Αιεμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηώλ 96/26 ΔΚ θαη 98/76 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, «Πεξί πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ςποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Κηποςπό Αναγνώζηη από ηον ζποςδαζηή

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable Ινπμεκβνχξγν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Γεθέκβξηνο 2014 Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηζρχεη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007 ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΑΟ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007 ΥΑΛΚΟΡ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ Α.Δ. Γ.Δ.ΜΖ.: 303401000 ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 2836/06/B/86/48 ΔΓΡΑ: Λ.Μεζνγείσλ 2-4, Πχξγνο Αζελψλ ΠINAKA

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα