Προσόντα και πιστοποίηση αναλογιστή ασυαλιστικών επιχειρήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσόντα και πιστοποίηση αναλογιστή ασυαλιστικών επιχειρήσεων"

Transcript

1 Προσόντα και πιστοποίηση αναλογιστή ασυαλιστικών επιχειρήσεων ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΗΘΜ. 53 (ΦΔΚ Α' 96/ ) Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ.δ. 400/1970 (Α' 10) «Πεξί ηδησηηθήο επηρεηξήζεσο αζθαιίζεσο». 2. Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3229/2004 (Α' 38), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξν 71 ηνπ λ. 3746/2009 (Α' 27) θαη ηζρχεη. 3. Σν π.δ. 56/1985 «Απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο αλαινγηζηή αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ» (Α' 21), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ πδ. 185/2009 (Α' 213) θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 189/2009 (Α' 221). 5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3867/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3919/2011 (Α' 32) «Αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, θαηάξγεζε αδηθαηνινγήησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ πξφζβαζε θαη άζθεζε επαγγεικάησλ». 7. Σε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ 14/VI/ Σηο Γ 200/2012 θαη Γ 49/2013 γλσκνδνηήζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 9. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, απνθαζίδνπκε: Αξζξν 1. 1

2 1. Σν επάγγεικα ηνπ αλαινγηζηή αζθείηαη ειεχζεξα κεηά πάξνδν ηξηκήλνπ απφ ηελ αλαγγειία έλαξμήο ηνπ ζηε Γηεχζπλζε Πηζησηηθψλ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, εθεμήο «Αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή». Ζ αλαγγειία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Ζ Αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή κπνξεί εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ αλαγγειία έλαξμεο ηνπ επαγγέικαηνο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, λα απαγνξεχζεη ηελ έλαξμε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ αηηνχληνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπγθεληξψλνληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ή δελ πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ηνπο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Δθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, ε Αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή εθδίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 2. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ή δελ πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ηνπο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία, ε Αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή, ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ ελδηαθεξφκελν φηη δελ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ άζθεζεο ηνπ ελ ιφγσ επαγγέικαηνο, γλσζηνπνηψληαο θαη ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο. 3. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη νη αθφινπζεο, πνπ εθαξκφδνληαη ζσξεπηηθά: α) ε ζπλερήο ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 400/1970 φπσο ηζρχεη θαη ησλ θαη' εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδνκέλσλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ θαη β) ε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ κε επηκέιεηα θαη ζχκθσλα κε ηα πηνζεηεκέλα απφ ηελ Έλσζε Αλαινγηζηψλ Διιάδνο αλαινγηζηηθά πξφηππα θαη θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο, θαη γ) ε δηαξθήο ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηπρφλ πθηζηάκελεο ππνρξεψζεηο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο, θαη δ) ε δηαηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο. 4. Ο έιεγρνο ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ζα γίλεηαη απφ ηελ Αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ εδαθίσλ α) θαη β) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ε Αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή δχλαηαη λα δεηά ηε ζπλδξνκή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Έλσζεο Αλαινγηζηψλ Διιάδνο. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ εδαθίσλ γ) θαη δ) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ε Αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή δχλαηαη λα δεηά ηε ζπλδξνκή ηεο Έλσζεο Αλαινγηζηψλ Διιάδνο. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, δχλαηαη λα αλαθαιεί ην ρνξεγεζέλ πηζηνπνηεηηθφ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πνξίζκαηα ηεο Αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο Αξρήο. 5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα εηζάγεηαη, θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο Έλσζεο Αλαινγηζηψλ Διιάδνο θαη ηε 2

3 ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο, ππνρξέσζε ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη λα θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Αξζξν 2. Ζ πηζηνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 1 ρνξεγείηαη ζε πνιίηε νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ πιεξνί φιεο ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) Πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο, ην νπνίν ζα αλαλεψλεηαη θάζε δχν έηε κε επηκέιεηα ηεο Αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο Αξρήο. Ο αηηψλ ζα πξέπεη λα κελ έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηαθιήησο γηα νπνηνδήπνηε θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα γηα ηα αδηθήκαηα ηεο θινπήο, ππεμαίξεζεο, απάηεο, ππεμαίξεζεο ζηελ ππεξεζία, πιαζηνγξαθίαο, απηζηίαο, ςεπδνξθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο, θαηαδνιίεπζεο δαλεηζηψλ, ηνθνγιπθίαο ή γηα θάπνην άιιν νηθνλνκηθήο θχζεσο έγθιεκα. β) Σνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο. Ζ πηζηνπνίεζε ρνξεγείηαη επίζεο ζε πνιίηε νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ: α) έρεη αλαγλσξηζηεί σο αλαινγηζηήο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο ή φηη είλαη ηαθηηθφ κέινο (fully qualified actuary) νπνηαζδήπνηε απφ ηηο εζληθέο ελψζεηο αλαινγηζηψλ πνπ έρνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ Groupe Consultatif Actuariel Europeen (ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ηδηφηεηα σο κέινπο κηαο απφ ηηο πξνεγνχκελεο ελψζεηο έρεη πξνθχςεη απφ ηε δηαδηθαζία ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, γηα ηελ πηζηνπνίεζε αμηνινγείηαη ε ηδηφηεηα σο κέινπο ζηελ αξρηθή έλσζε) ή β) είλαη ηαθηηθφ κέινο (fellow) κίαο εθ ησλ Δλψζεσλ: Society of Actuaries, Casualty Actuarial Society, Isntitute of Actuaries of Australia, Istitute of Actuaries of Japan θαη Actuarial Society of South Africa. Αξζξν 3. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο, είλαη απαξαίηεην ν ελδηαθεξφκελνο λα θαηέρεη πηπρίν αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ηεο νπνίαο ε ηζνηηκία έρεη αλαγλσξηζζεί απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο. Πξνζζήθε εηηθέηαο Πξνζζήθε ζηελ βηβιηνζήθε ζαο Αξζξν Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Αλαινγηζηή ν ππνςήθηνο ππφθεηηαη ζε εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη δχo (2) θνξέο ην ρξφλν, ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη Ηνχλην, ελψπηνπ 3

4 εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο. Ζ θιίκαθα βαζκνινγίαο είλαη αθέξαηεο κνλάδεο απφ ην κεδέλ (0) έσο ην εθαηφ (100). Δπηηπρψλ ζεσξείηαη ν ππνςήθηνο, ν νπνίνο ζπγθέληξσζε ζην εμεηαδφκελν κάζεκα ηνπιάρηζηνλ ηνλ βαζκφ πελήληα (50). Ωο βαζκφο λνείηαη ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν εμεηαζηψλ. Αλ νη δχν βαζκνινγεηέο απέρνπλ κεηαμχ ηνπο πάλσ απφ 20 κνλάδεο, ηφηε νξίδεηαη ηξίηνο βαζκνινγεηήο, ν βαζκφο ηνπ νπνίνπ θαη κφλνλ είλαη ν ηειηθφο βαζκφο. 2. Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνχληαη κέρξη θαη ηελ , ήηνη ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο κέρξη θαη ηνπ Ηνπλίνπ 2013, νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη ζηελ επηηπρή εμέηαζε ησλ αθνινχζσλ νρηψ (8) καζεκάησλ α) Οηθνλνκηθά θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά β) πκβάληα δσήο θαη ζαλάηνπ γ) Θεσξία ησλ θηλδχλσλ δ) ηνηρεία αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη αλαινγηζηηθήο πξαθηηθήο. ε) Μαζεκαηηθά γεληθψλ αζθαιίζεσλ. ζη) πληαμηνδνηηθά ζρήκαηα θαη Κνηλσληθή αζθάιηζε δ) Πξφηππα επηβίσζεο θαη πίλαθεο ε) Θεσξία επελδχζεσλ θαη δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ. 3. Γηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ θαη έπεηηα, νη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη λα πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) επηηπρή εμέηαζε ζηα αθφινπζα έμη (6) καζήκαηα: αα) Αξρέο Οηθνλνκίαο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά ββ) Αξρέο Αλαινγηζηηθήο Πξνηππνπνίεζεο, Καηαζθεπή θαη Αμηνιφγεζε Αλαινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ γγ) Αλαινγηζηηθά Πξφηππα πκβάλησλ Εσήο θαη Θαλάηνπ δδ) Αλαινγηζηηθά Πξφηππα Δπηβίσζεο εε) Υξεκαηννηθνλνκηθά Πξφηππα ζηζη) Πνζνηηθνπνίεζε θαη Αλαινγηζηηθή Γηαρείξηζε ησλ Κηλδχλσλ θαη Φεξεγγπφηεηα β) επηηπρή εμέηαζε ζε δχν (2) εθ ησλ αθνινχζσλ ηεζζάξσλ (4) καζεκάησλ: αα) πληαμηνδνηηθά ζρήκαηα θαη Κνηλσληθή αζθάιηζε ββ) Αζθαιίζεηο Εσήο γγ) Αζθαιίζεηο θαηά δεκηψλ δδ) Αζθαιίζεηο Τγείαο 4. Ζ εμεηαζηέα χιε γηα ηα καζήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο είλαη ε αθφινπζε: α) Οηθνλνκηθά θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά Σφθνο, επηηφθην, ζπλαξηήζεηο ηνθηζκνχ, παξνχζα αμία, ζπζζσξεπκέλε αμία, ζπληειεζηήο πξνεμφθιεζεο θαη πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, νλνκαζηηθά επηηφθηα, έληαζε αλαηνθηζκνχ, άπεηξεο ζεηξέο θαη πξνζεγγίζεηο. Δίδε ξαληψλ, ηκεκαηηθά θαηαβαιιφκελεο ξάληεο θαη ζπλαθείο 4

5 πξνζεγγίζεηο, ζπλερείο ξάληεο, δηελεθείο ξάληεο, ξάληεο κε κεηαβιεηέο θαηαβνιέο (κέζνδνη δηαθνξψλ, κεηαζρεκαηηζκφο Laplace). Δμηζψζεηο αμίαο θαη ζπλαθή ζεσξήκαηα, κέηξα απφδνζεο κηαο ρξεκαηνξξνήο (yield, internal rate of return, time weighted rate of interest), ε απφδνζε ελφο θεθαιαίνπ. Γάλεηα, γεληθφ ζρήκα απνπιεξσκήο ελφο δαλείνπ, εθαξκνγή ζηελ θιαζζηθή ρξενιπηηθή κέζνδν θαη ζηα θαηαλαισηηθά δάλεηα. Έληνθα γξακκάηηα, νκνινγίεο θαη νκφινγα, κέζνδνη ηηκνιφγεζεο ησλ νκνινγηψλ, αγνξέο κε πξηκ (premium) θαη αγνξέο κε έθπησζε (discount), νκνινγίεο κε ξήηξα πξφσξεο αλάθιεζεο (callable bonds), ζεηξέο νκνινγηψλ (serial bonds). Σίηινη θεθαιαηνπνίεζεο, δφζεηο θαη καζεκαηηθά απνζέκαηα ησλ ηίηισλ. Δπηπηψζεηο απφ ηνλ πιεζσξηζκφ, ηα έμνδα θαη ηε θνξνινγία. Σν επηηφθην σο ηπραία κεηαβιεηή, αλαινγηζηηθέο παξνχζεο αμίεο, βαζηθέο ζρέζεηο ππφ θαζεζηψο ηπραίνπ επηηνθίνπ, ινγαξηζκηθή θαλνληθή θαηαλνκή, ρξήζε ξνπνγελλεηξηψλ, ζεψξεκα ηνπ Feller θαη εθαξκνγή ζηηο ξάληεο. Γηάξθεηα θαη θπξηφηεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ, δείθηεο κέζεο δηάξθεηαο θαη δείθηεο δηαζπνξάο (volatility), δείθηεο επηθηλδπλφηεηαο κηαο επέλδπζεο, κέζνδνη αλνζνπνίεζεο, επηδίσμε ηνπ νκνιήθηνπ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ (asset/liability matching), ην πξφβιεκα ηεο επαλεπέλδπζεο. Γηάξζξσζε ησλ επηηνθίσλ αλάινγα κε ηε δηάξθεηα (term structure) θαη ζπλαθή πξφηππα, θακπχιεο απφδνζεο, ηξέρνληα επηηφθηα γηα δηάθνξεο δηάξθεηεο (Spot rates), ηξέρνληα επηηφθηα γηα κειινληηθέο ηνπνζεηήζεηο (forward rates). Σα νκφινγα ρσξίο ηνθνκεξίδην (zero coupon bonds) σο βαζηθφ εξγαιείν ηηκνιφγεζεο, ηηκνιφγεζε νκνινγηψλ κε ηνθνκεξίδηα, ζηνραζηηθά πξφηππα γηα ηε δηαρξνληθή δηακφξθσζε ησλ επηηνθίσλ. Γηθαηψκαηα πξναηξεηηθήο αγνξάο (options) θαη είδε απηψλ, ηηκνιφγεζε ησλ δηθαησκάησλ, δησλπκηθφ πξφηππν, ηχπνο Cνx Ηngersνll, πξφηππν Βlack Schνles. β) πκβάληα Εσήο θαη Θαλάηνπ Πίλαθεο θαη ζπλαξηήζεηο επηβίσζεο, πηζαλνζεσξεηηθά πξφηππα επηβίσζεο, έληαζε θαη άιινη δείθηεο ζλεζηκφηεηαο, πξνζεγγίζεηο. Δίδε αηνκηθήο αζθάιηζεο, παξνχζεο αμίεο σο ηπραίεο κεηαβιεηέο, καζεκαηηθή ειπίδα (αλαινγηζηηθή παξνχζα αμία), δηαζπνξά θαη ζπλδηαθχκαλζε παξνπζψλ αμηψλ, αζθαιίζεηο άκεζα πιεξσηέεο θαη αζθαιίζεηο πιεξσηέεο ζην ηέινο ηνπ έηνπο, αλαδξνκηθέο ζρέζεηο, παξάγσγνη θαη δηαθνξηθέο εμηζψζεηο γηα εληαία αζθάιηζηξα, πξνζεγγηζηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ αζθαιίζηξσλ. Δίδε ξαληψλ δσήο, αλαινγηζηηθή παξνχζα αμία θαη δηαζπνξά ξαληψλ, ηκεκαηηθά θαηαβαιιφκελεο ξάληεο, κεηαβιεηέο ξάληεο, ζρέζεηο ξαληψλ θαη αζθαιίζεσλ θαη πξνζεγγίζεηο, πξνζεγγίζεηο γηα ηκεκαηηθά θαηαβαιιφκελεο ξάληεο, αλαδξνκηθέο θαη δηαθνξηθέο ζρέζεηο. Δηήζηα θαη ηκεκαηηθψο θαηαβαιιφκελα εηήζηα αζθάιηζηξα, ζρέζεηο θαη πξνζεγγίζεηο γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηκεκαηηθψλ αζθαιίζηξσλ, δηαθνξηθέο θαη αλαδξνκηθέο ζρέζεηο. Μαζεκαηηθά απνζέκαηα, πξννπηηθνί, αλαζθνπηθνί θαη άιινη ηχπνη 5

6 απνζεκάησλ, πιήξσο ζπλερή, εκηζπλερή θαη δηαθξηηά απνζέκαηα, απνζέκαηα γηα ηκεκαηηθψο θαηαβαιιφκελα αζθάιηζηξα, απνζέκαηα ζε θιαζκαηηθέο δηάξθεηεο, αλαδξνκηθέο ζρέζεηο, δηαθνξηθέο εμηζψζεηο θαη πξνζεγγηζηηθέο ζρέζεηο, θεθάιαην θηλδχλνπ, ζεσξήκαηα Lidstone θαη Ζattendνrf. Δίδε εμφδσλ θαη ηξφπνη ηαμηλφκεζεο απηψλ, ηξνπνπνηεκέλα απνζέκαηα, απνζέκαηα ηζνινγηζκνχ, απνζέκαηα δηαρεηξηζηηθψλ εμφδσλ θαη απνζέκαηα εκπνξηθνχ αζθαιίζηξνπ, αμίεο εμαγνξάο θαη ειεχζεξα, κεξίδηα ζην ελεξγεηηθφ (asset shares) θαη κεξίζκαηα ηξηψλ παξαγφλησλ, αλάιπζε ησλ απνθιίζεσλ (gain and lνss) θαη δνθηκαζίεο θεξδνθνξίαο (profit testing). Δηδηθέο αζθαιίζεηο, ξάληεο αλαπεξίαο, απαιιαγή απφ ηελ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ, ζχγρξνλα κεηαβιεηά πξντφληα (ζπλδεδεκέλα κε κεξίδηα (unit linked) θαη άιια). Απφ θνηλνχ πηζαλφηεηεο δσήο θαη ζαλάηνπ, ππνινγηζκφο ησλ πηζαλνηήησλ θαη ηεο απφ θνηλνχ έληαζεο ζλεζηκφηεηαο γηα ηνπο λφκνπο Gompertz θαη Μakeham, ππνινγηζκφο ησλ πηζαλνηήησλ κε ηελ παξαδνρή νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο ησλ ζαλάησλ, εληαία αζθάιηζηξα γηα αζθαιίζεηο «επί πνιιψλ θεθαιψλ» ππφ ηελ παξαδνρή νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο ησλ ζαλάησλ θαζψο θαη γηα ηνπο λφκνπο Gompertz θαη Μakeham. Πηζαλφηεηεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηε ζεηξά ησλ ζαλάησλ θαη ππνινγηζκφο εληαίσλ αζθαιίζηξσλ ππφ εηδηθέο ζπλζήθεο, πηζαλφηεηεο κε πνιιαπιέο ζπλζήθεο σο πξνο ηε ζεηξά ησλ ζαλάησλ, «θιεξνδνηηθέο» (reversionary) ξάληεο. Πίλαθεο κε πνιιαπιά αίηηα εμφδνπ, πηζαλφηεηα εμφδνπ, έληαζε εμφδνπ θαη «κέζε έληαζε» (central rate) εμφδνπ γηα θάζε αίηην, θαζαξή πηζαλφηεηα εμφδνπ γηα θάζε αίηην, ζπλαθείο πίλαθεο κε έλα κνλαδηθφ αίηην εμφδνπ, θαηαζθεπή πνιιαπινχ πίλαθα απφ απινχο πίλαθεο, πίλαθεο κε δεπηεξεχνληα αίηηα. Θεσξία ησλ πνιιαπιψλ θαηαζηάζεσλ (mπltiξle states). Μέζνδνη εκθπηεπκέλσλ αμηψλ (embedded values) θαη κέζνδνη δίθαηεο αμίαο (fair value). γ) Θεσξία ησλ Κηλδχλσλ Λήςε απνθάζεσλ ππφ θαζεζηψο αβεβαηφηεηαο, αξρέο ππνινγηζκνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ, ζεσξία ηεο σθειηκφηεηαο, αξρή ηεο σθειηκφηεηαο ζηελ αζθάιηζε, θηλδπλνθνβία θαη θηλδπλνθηιία, αληζφηεηα Jensen. Αζθαιηζηηθά ζρήκαηα, πεξηπηψζεηο κεξηθήο θάιπςεο θηλδχλνπ, κέζνο θαη δηαζπνξά ησλ θαιχςεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηδίσλ θξαηήζεσλ, ζπλδηαθχκαλζε θάιπςεο θαη ηδίαο θξάηεζεο, αλαδξνκηθέο ζρέζεηο, ην βέιηηζην ηνπ ππεξβάιινληνο δεκίαο. Αηνκηθφ πξφηππν ζπλνιηθψλ απνδεκηψζεσλ, πεξηζψξην αζθάιεηαο, κέζνδνο ησλ ζπλειίμεσλ θαη κέζνδνο ησλ ξνπνγελλεηξηψλ, πξνζεγγίζεηο. πιινγηθφ πξφηππν κηαο πεξηφδνπ, ζχλζεηεο, κεκεηγκέλεο θαη ζχλζεηεο κεκεηγκέλεο θαηαλνκέο, κέζνδνη ζπλειίμεσλ, ππνινγηζκφο ηεο θαηαλνκήο ησλ ζπλνιηθψλ απνδεκηψζεσλ, αλαδξνκηθφο ππνινγηζκφο ησλ ζπλνιηθψλ απνδεκηψζεσλ, πεξηνξηζκέλε καζεκαηηθή ειπίδα, άλσ 6

7 θξάγκαηα γηα ηηο ξνπέο, ε ζχλζεηε Ρνissνn σο πξνζέγγηζε ηνπ αηνκηθνχ πξνηχπνπ, απείξσο δηαηξεηέο θαηαλνκέο, ηξνπνπνηεκέλεο θαηαλνκέο. πιινγηθά πξφηππα καθξάο πεξηφδνπ (ζηνραζηηθέο αλειίμεηο), ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζηνραζηηθψλ αλειίμεσλ, θαηεγνξίεο ζηνραζηηθψλ αλειίμεσλ, εμηζψζεηο Κνlmogorov, κέζνδνο ησλ πηζαλνγελλεηξηψλ, επηρεηξεζηαθφο ρξφλνο, κεηαδνηηθά πξφηππα. Ζ δηαδηθαζία ηνπ πιενλάζκαηνο, ν ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο θαη νη πξνζεγγίζεηο ηνπ, ε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο, δηαθξηηή δηαδηθαζία πιενλάζκαηνο, ηπραίεο κεηαβιεηέο ζπλαθείο πξνο ηε δηαδηθαζία πιενλάζκαηνο. Θεσξία ηεο ρξενθνπίαο, αληζφηεηα Lundberg, ηχπνο Cramer Lundberg, αλαλεσηηθή εμίζσζε θαη κεηαζρεκαηηζκφο Laplace, πξνζεγγίζεηο BeekmanBowers θαη De Vylder, πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο ζε πεπεξαζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ν ρξφλνο ηεο ρξενθνπίαο. Δθαξκνγέο ζηηο κε αλαινγηθέο θαιχςεηο θηλδχλνπ, ζπκπσηηθέο εθηηκήζεηο ησλ πηζαλνηήησλ ζην δεμηφ άθξν ησλ θαηαλνκψλ, ππνινγηζκφο θαη άλσ θξάγκαηα αζθαιίζηξσλ stop lνss, stop lνss θαη πιεζσξηζκφο, ξήηξεο ζεηηθήο εκπεηξίαο. Δθαξκνγέο ζηελ αληαζθάιηζε, ν ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο ππφ αληαζθάιηζε, κεγηζηνπνίεζε ηεο σθειηκφηεηαο, κείσζε ηνπ αζθαιίζηξνπ κέζσ ζπλαζθάιηζεο, ζρεηηθή θξάηεζε θαη απφιπηε θξάηεζε, ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηαζπνξάο, βέιηηζηεο αληαιιαγέο θηλδχλσλ, ραξηνθπιάθηα κε πνιιαπιέο θαιχςεηο. Εεκηνθαηαλνκέο, κέζνδνη εθαξκνγήο πξνηχπσλ ζε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ξνπέο δείγκαηνο, ιφγνη ζπρλφηεηαο. Πξνζεγγίζεηο θαη πξνζνκνίσζε. Γηεπξπκέλα πξφηππα, γεληθεπκέλεο δηαδηθαζίεο πιενλάζκαηνο, έλλνηα δηαθηλδπλεπκέλνπ θεθαιαίνπ (capital at risk), δπλακηθά πξφηππα θεξεγγπφηεηαο. δ) ηνηρεία Αζθαιηζηηθήο Ννκνζεζίαο θαη Αλαινγηζηηθήο Πξαθηηθήο Αζθαιηζηηθή λνκνζεζία γεληθά, λ.δ. 400/1970 (φπσο ηζρχεη ζήκεξα), λνκνζεζία γηα ηερληθά ζέκαηα Εσήο θαη γηα ηερληθά ζέκαηα γεληθψλ Κιάδσλ. Αζθάιηζε, θιάδνη αζθάιηζεο, αζθαιηζηηθή επηρείξεζε, αζθαιηζηηθέο ιεηηνπξγίεο, αληαζθάιηζε. χκβαζε αζθάιηζεο. Θεζκηθφο ξφινο, απνθιεηζηηθέο αξκνδηφηεηεο, ζπλαξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ηνπ αλαινγηζηή. Σηκνιφγεζε Σερληθά απνζέκαηα θαη ινηπά ζπγγελή αζθαιηζηηθά κεγέζε. Αζθαιίζεηο ζπλδεδεκέλεο κε επελδχζεηο. Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηζνινγηζκφο, νηθνλνκηθνί δείθηεο, αζθαιηζηηθή ηνπνζέηεζε, πεξηζψξην θεξεγγπφηεηαο, πξφγξακκα δξαζηεξηφηεηαο, ζρέδηα νηθνλνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο θαη ζρέδηα βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο. Έζνδα επελδχζεσλ Απνζβέζεηο ηφρνη παξαγσγήο, λεθξφ ζεκείν (break even point) 7

8 Δγθαηάζηαζε θαη ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ, πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. Μέζνδνη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ, δίθηπα πσιήζεσλ, δηακεζνιαβνχληεο ε) Μαζεκαηηθά ησλ γεληθψλ Αζθαιίζεσλ Δίδε θαιχςεσλ, φξηα, απαιιαγέο Μέηξεζε ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν, ζπρλφηεηα θαη ζθνδξφηεηα ηνπ θηλδχλνπ, ζηνηρεία θαη κέζνδνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αζθαιίζηξνπ, πιεζσξηζκφο θαη άιιεο ηάζεηο, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο θηλδχλνπ (rating factors), ρξήζε κεζφδσλ αμηνπηζηίαο. Έμνδα, έζνδα επελδχζεσλ, πξφβιεςε γηα δπζκελείο εμειίμεηο, θέξδνο. Σαμηλφκεζε ησλ θηλδχλσλ, θξηηήξηα γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ζρέζε ηνπ αζθαιίζηξνπ θάζε ηάμεο πξνο ην βαζηθφ αζθάιηζηξν, αζξνηζηηθέο θαη πνιιαπιαζηαζηηθέο δηαβαζκίζεηο ηνπ αζθαιίζηξνπ, αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηαμηλφκεζεο, ζπζηήκαηα bonus malus Οη θπξηφηεξεο δεκηνθαηαλνκέο, κέζνδνη εθαξκνγήο δεκηνθαηαλνκψλ ζε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ξνπέο δείγκαηνο, ιφγνη ζπρλφηεηαο, έιεγρνη θαιήο πξνζαξκνγήο, πξνζεγγηζηηθέο κέζνδνη, πξνζνκνίσζε. Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ απνδεκηψζεσλ κηαο ρξήζεο ή ελφο αζθαιηζηηθνχ έηνπο, απνζέκαηα εθθξεκψλ δεκηψλ θαη επηκεξηζκέλσλ (ΑLΑΔ) θαη κε επηκεξηζκέλσλ (ULΑΔ) εμφδσλ δηαθαλνληζκνχ. Μέζνδνη απνζεκαηνπνίεζεο (lνss reserving) ζπλνιηθέο θαη δνκηθέο, ηξηγσληθέο κέζνδνη δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ απνδεκηψζεσλ (chain ladder θ.ιπ.), κέζνδνο ηνπ πξνζδνθψκελνπ δείθηε δεκηψλ (expected loss ratio), κέζνδνο Reid, κέζνδνο Bornhuetter Ferguson, ρσξηζηή κνληεινπνίεζε ζπρλφηεηαο θαη ζθνδξφηεηαο, παξακεηξηθέο κέζνδνη (ρξήζε δεκηνθαηαλνκψλ), έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ηεο απνζεκαηνπνίεζεο παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, πξνεμφθιεζε ησλ απνζεκάησλ, ζηνραζηηθέο κέζνδνη γηα ηε ζπγθξφηεζε απνζεκάησλ. Δίδε αληαζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ, ην θαζαξφ θφζηνο ηεο αληαζθάιηζεο, αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο θαη αληαζθαιηζηηθνί ινγαξηαζκνί, ηηκνιφγεζε ησλ excess lνss θαη stop lνss, ε κέζνδνο burning cost, πξνβιήκαηα απνζεκαηνπνίεζεο ελφο αληαζθαιηζηή. Θεσξία ηεο αμηνπηζηίαο (credibility), κεξηθή θαη πιήξεο αμηνπηζηία, πξφηππα Buhlmann θαη Buhlmann Straub, άιια πξφηππα, ζπλαξηήζεηο απψιεηαο, αμηνπηζηία Bayes, εθαξκνγέο, κέζνδνη ρξνλνζεηξψλ, θίιηξα Kalman, εθαξκνγέο ζηηο νκαδηθέο αζθαιίζεηο πξνζψπσλ. ζη) πληαμηνδνηηθά ρήκαηα θαη Κνηλσληθή Αζθάιηζε Θεσξία, ζρεδηαζκφο θαη δνκή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζρεκάησλ, πιεζπζκηαθή ζεσξία, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη αλαινγηζηηθέο ππνζέζεηο, βαζηθέο αλαινγηζηηθέο ζπλαξηήζεηο, βαζηθέο έλλνηεο ζπληαμηνδνηηθνχ θφζηνπο. Μέζνδνη θνζηνιφγεζεο (ζπζζσξεπκέλεο παξνρήο (accrued), πηζηνχκελεο κνλάδαο (unit credit), πξνβεβιεκέλεο παξνρήο (projected), ειηθίαο θαηά ηελ είζνδν (entry age nνrmal), ηξέρνπζαο ειηθίαο (attained age), ζπλνιηθή (aggregate)), γεληθεπκέλεο κέζνδνη θνζηνιφγεζεο, αξρηθή θαη ηειηθή ρξεκαηνδφηεζε, θνζηνιφγεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ παξνρψλ, αλάιπζε αλαινγηζηηθνχ θέξδνπο/δεκίαο. Μέζνδνη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ ζπληάμεσλ (pension 8

9 funding), επέλδπζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ. χγθξηζε ησλ κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο, αλάιπζε επαηζζεζίαο, κεζνκαθξνπξφζεζκεο πξνβνιέο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη επελδχζεηο ελφο ζρήκαηνο, έλαξμε, ιεηηνπξγία θαη αλαινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ελφο ζρήκαηνο. Βαζηθέο αξρέο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αλαινγηζηηθή ζεψξεζε ηνπ δηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ ζρεκάησλ, δνκή θαη δηάξζξσζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα, επηζθφπεζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζην δηεζλή ρψξν, πξφζθαηεο εμειίμεηο θαη ηάζεηο. δ) Πξφηππα Δπηβίσζεο θαη Πίλαθεο Βαζηθέο δεκνγξαθηθέο έλλνηεο, βαζηθνί δεκνγξαθηθνί δείθηεο, ζηνηρεία πιεζπζκηαθήο ζεσξίαο. Πξφηππα επηβίσζεο δηαθξηηά (πίλαθεο δσήο) θαη αλαιπηηθά (ζπλαξηήζεηο επηβίσζεο). Δθαξκνγή παξακεηξηθψλ πξνηχπσλ (Gompertz, Μakeham, Weibull, άιια) ζε δηαθξηηά ζηνηρεία, κέζνδνο ησλ Ρνπψλ, κέζνδνο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. Μέηξεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο, έθζεζε ζηνλ θίλδπλν, κέζνδνη εκεξνινγηαθνχ έηνπο (calendar year), αζθαιηζηηθνχ έηνπο (policy year) θαη έηνπο δσήο (life year), απνγξαθηθή κέζνδνο θαη επζεία κέζνδνο, θαηαζθεπή πηλάθσλ, πίλαθεο κε πνιιαπιά αίηηα εμφδνπ, ζπλδπαζκέλνη πίλαθεο (ζλεζηκφηεηαο λνζεξφηεηαο, γάκνπ ζλεζηκφηεηαο, θ.ιπ.). Μέζνδνη νκαινπνίεζεο δεδνκέλσλ, γξαθηθή κέζνδνο, κέζνδνη δηαθνξψλ, κέζνδνο θηλνχκελσλ ζηαζκηζκέλσλ κέζσλ (ΜWΑ), κέζνδνο Whittaker, παξακεηξηθέο κέζνδνη (θπξίσο ειάρηζησλ ηεηξαγψλσλ θαη ιείαο ζχλδεζεο «νκαινπνηεκέλσλ ηκεκάησλ ), κέζνδνο Bayes. Έιεγρνη θαιήο εθαξκνγήο θαη έιεγρνη ηνπ ιείνπ ηεο εθαξκνγήο (smoothness), ζρεηηθφ βάξνο ηεο θαιήο εθαξκνγήο θαη ηνπ ιείνπ ηεο εθαξκνγήο. ε) Θεσξία Δπελδχζεσλ θαη Γηαρείξηζεο Υαξηνθπιαθίνπ Υξεκαηαγνξέο θαη θεθαιαηαγνξέο, αμηφγξαθα θαη εκπνξεχκαηα, ρξεκαηηζηήξηα, ζπλάιιαγκα. Δίδε αμηφγξαθσλ (έληνθα γξακκάηηα, νκφινγα θαη νκνινγίεο, κεηνρέο, παξάγσγα, θ.ιπ.). Γαλεηζκφο, short sales, γξακκή ηεο αγνξάο. Μέζνδνη ηηκνιφγεζεο αμηφγξαθσλ, πξφηππα ηζνξξνπίαο θαη πξφηππα nν arbitrage, ε αθίλδπλε (risk free) απφδνζε, δείθηεο δηαζπνξάο (λνlatility) θαη δείθηεο επηθηλδπλφηεηαο κηαο επέλδπζεο. Σν πξφηππν Μarkνwίtz θαη ην πξφηππν ηηκνιφγεζεο πάγησλ ζηνηρείσλ (CΑΡΜ). Μέζνδνη αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ (hedging), κέζνδνη αλνζνπνίεζεο (immunization). Μέζνδνη επηινγήο ραξηνθπιαθίνπ, απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά Ρaretν, απνηειεζκαηηθή κεζφξηνο, ραξηνθπιάθηα ειάρηζηεο δηαζπνξάο. ηνηρεία δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ (asset management), κέζνδνη εληαίαο δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ (asset liability matching, asset liability management), κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο 9

10 απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο. Ηζνδχλακα martingale κέηξα θαη θηλδπλνπδέηεξεο (risk neutral) πηζαλφηεηεο, απηνρξεκαηνδνηνχκελα ραξηνθπιάθηα, ηηκνιφγεζε επξσπατθψλ θαη ακεξηθαληθψλ δηθαησκάησλ (options). Λνγαξηζκηθή θαλνληθή θαηαλνκή, αλέιημε Wiener, γεσκεηξηθή θίλεζε Brown, ζηνραζηηθή νινθιήξσζε. Λήκκα Ηtν, ζεψξεκα Girsanov, ηηκνιφγεζε κέζσ ζηνραζηηθψλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ 5. α) Ζ εμεηαζηέα χιε γηα ηα καζήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 3α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο είλαη ε αθφινπζε: αα) Αξρέο Οηθνλνκίαο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά Θεσξία Σφθνπ Δπηηφθην θαη ζπλαξηήζεηο επηηνθίνπ, παξνχζα θαη ζπζζσξεπκέλε αμία, είδε ξαληψλ, κεηαβιεηέο ξάληεο, ρξεκαηνξξνέο γεληθά, εμηζψζεηο αμίαο, απφδνζε ελφο θεθαιαίνπ, κέηξα απφδνζεο (εζσηεξηθή απφδνζε, ρξνλνζηαζκηζκέλε απφδνζε, κέηξα αμηνιφγεζεο ησλ επελδπηηθψλ επηινγψλ), ρξενιπηηθά ζρήκαηα (γεληθφ πξφηππν, θιαζζηθή κέζνδνο, θαηαλαισηηθά ζρήκαηα), νκφινγα, παξαδνζηαθή ηηκνιφγεζε, νκφινγα ρσξίο ηνθνκεξίδηα, δηαρξνληθή δηάξζξσζε ησλ επηηνθίσλ (spot rates, forward rates, par yields) θαη θακπχιεο απνδφζεσλ Αλνζνπνίεζε Γηάξθεηα θαη θπξηφηεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ, δείθηεο κέζεο δηάξθεηαο θαη δείθηεο δηαζπνξάο (volatility), κέζνδνη αλνζνπνίεζεο, επηδίσμε ηνπ νκνιήθηνπ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ (asset/liability matching), ην πξφβιεκα ηεο επαλεπέλδπζεο Αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ Υξεκαηαγνξέο θαη θεθαιαηαγνξέο, αμηφγξαθα θαη εκπνξεχκαηα, ρξεκαηηζηήξηα, ζπλάιιαγκα, Δίδε αμηφγξαθσλ (έληνθα γξακκάηηα, νκφινγα θαη νκνινγίεο, κεηνρέο, παξάγσγα, θ.ιπ.), δαλεηζκφο, short sales, γξακκή ηεο αγνξάο, ζηάζκηζε θηλδχλνπ θαη ζηξαηεγηθέο, ηηκνιφγεζε futures θαη forwards, swaps, κεηαηξέςηκα νκφινγα, πβξηδηθά αμηφγξαθα. ββ) Αξρέο Αλαινγηζηηθήο Πξνηππνπνίεζεο, Καηαζθεπή θαη Αμηνιφγεζε Αλαινγηζηηθψλ Πξνηχπσλ Αλαινγηζηηθή Πξνηππνπνίεζε Αξρέο θαη κέζνδνη πξνηππνπνίεζεο, ρξήζε θαη πεξηνξηζκνί πξνηχπσλ, ζηνραζηηθά θαη ληεηεξκηληζηηθά πξφηππα, ηδηφηεηαο πξνηχπσλ, αλάιπζε απνηειεζκάησλ, αλάιπζε επαηζζεζίαο παξαδνρψλ, παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηνραζηηθά πξφηππα ηνραζηηθέο αλειίμεηο, θαηεγνξίεο ζηνραζηηθψλ αλειίμεσλ, κέζνδνη πξνζνκνίσζεο, πξνζνκνίσζε Monte Carlo, ρξνλνζεηξέο. Πξφηππα δεκηψλ Αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ πξφηππν, Καηαλνκέο δεκηψλ (δεκηνθαηαλνκέο ή θαηαλνκέο απψιεηαο) θαη θαηαλνκέο απνδεκηψζεσλ, νηθνγέλεηεο θαηαλνκψλ θαη κεηαζρεκαηηζκέλσλ θαηαλνκψλ, κίμεηο θαηαλνκψλ, εκπεηξηθέο εθηηκήζεηο, παξακεηξηθέο ζεκεηαθέο εθηηκήζεηο θαη 10

11 ππνινγηζηηθνί αιγφξηζκνη, εθηηκήζεηο κε δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο, κε παξακεηξηθέο εθηηκήζεηο θαη εθηηκήζεηο κέζσ κεζφδσλ πξνζνκνίσζεο, εθηηκήζεηο κέζσ κεζφδσλ Μπευδηαλήο ζηαηηζηηθήο, κε νκαδνπνηεκέλα θαη νκαδνπνηεκέλα δεδνκέλα δεκηψλ, πεξηθνκκέλα, θαη κεηαηνπηζκέλα δεδνκέλα δεκηψλ, εθηηκήζεηο θαη έιεγρνη ππνζέζεσλ δεκηνθαηαλνκψλ κέζσ ηέηνησλ δεδνκέλσλ. Δθαξκνγέο ζηηο κε αλαινγηθέο θαιχςεηο θηλδχλνπ, αζπκπησηηθέο εθηηκήζεηο ησλ πηζαλνηήησλ ζην δεμηφ άθξν ησλ θαηαλνκψλ, ππνινγηζκφο θαη άλσ θξάγκαηα αζθαιίζηξσλ stop lνss, stop lνss θαη πιεζσξηζκφο, ξήηξεο ζεηηθήο εκπεηξίαο. Δθαξκνγέο ζηελ αληαζθάιηζε. Αμηνιφγεζε θαη επηινγή πξνηχπσλ Έιεγρνη ζηαηηζηηθψλ ππνζέζεσλ θαη έιεγρνη θαιήο πξνζαξκνγήο (ρ ηεηξάγσλν, Kolmogorov Smirnov, κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο), αλάιπζε ζελαξίσλ, αλάιπζε επαηζζεζίαο, back testing, reconciliation, audit trail Θεσξία ρξεσθνπίαο Ζ δηαδηθαζία ηνπ πιενλάζκαηνο, ν ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο θαη νη πξνζεγγίζεηο ηνπ, ε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο, δηαθξηηή δηαδηθαζία πιενλάζκαηνο, ηπραίεο κεηαβιεηέο ζπλαθείο πξνο ηε δηαδηθαζία πιενλάζκαηνο. Θεσξία αμηνπηζηίαο Θεσξία ηεο αμηνπηζηίαο (credibility), κεξηθή θαη πιήξεο αμηνπηζηία, πξφηππα Buhlmann θαη Buhlmann Straub, άιια πξφηππα, ζπλαξηήζεηο απψιεηαο, αμηνπηζηία Bayes, εθαξκνγέο, κέζνδνη ρξνλνζεηξψλ, θίιηξα Kalman, εθαξκνγέο ζηηο νκαδηθέο αζθαιίζεηο πξνζψπσλ. Πξφηππα αζθαιίζεσλ θαηά δεκηψλ Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ απνδεκηψζεσλ κηαο ρξήζεο ή ελφο αζθαιηζηηθνχ έηνπο, απνζέκαηα εθθξεκψλ δεκηψλ θαη επηκεξηζκέλσλ (ΑLΑΔ) θαη κε επηκεξηζκέλσλ (ULΑΔ) εμφδσλ δηαθαλνληζκνχ, κέζνδνη απνζεκαηνπνίεζεο (lνss reserving) ζπλνιηθέο θαη δνκηθέο, ηξηγσληθέο κέζνδνη δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ απνδεκηψζεσλ (chain ladder θ.ιπ.), κέζνδνο ηνπ πξνζδνθψκελνπ δείθηε δεκηψλ (expected loss ratio), κέζνδνο Reid, κέζνδνο Bornhuetter Ferguson, ρσξηζηή κνληεινπνίεζε ζπρλφηεηαο θαη ζθνδξφηεηαο, παξακεηξηθέο κέζνδνη (ρξήζε δεκηνθαηαλνκψλ). Γεληθεπκέλα Γξακκηθά Πξφηππα γγ) Αλαινγηζηηθά πξφηππα πκβάλησλ Εσήο θαη Θαλάηνπ Πίλαθεο θαη ζπλαξηήζεηο επηβίσζεο, έληαζε θαη άιινη δείθηεο ζλεζηκφηεηαο, πξνζεγγηζηηθέο κέζνδνη Δίδε αηνκηθήο αζθάιηζεο, αλαινγηζηηθέο παξνχζεο αμίεο, δηαζπνξέο θαη ζπλδηαθπκάλζεηο παξνπζψλ αμηψλ Δίδε ξαληψλ, αλαινγηζηηθέο παξνχζεο αμίεο θαη δηαζπνξέο ξαληψλ, ζρέζεηο ξαληψλ θαη αζθαιίζεσλ Αζθάιηζηξα (εληαία, εηήζηα, ηκεκαηηθψο θαηαβαιιφκελα), πξνζεγγηζηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ δηάθνξσλ εηδψλ αζθαιίζηξσλ Αλαδξνκηθέο θαη δηαθνξηθέο ζρέζεηο γηα αζθαιίζεηο θαη ξάληεο Μαζεκαηηθά απνζέκαηα φισλ ησλ εηδψλ, δηαθνξηθέο εμηζψζεηο θαη πξνζεγγηζηηθέο ζρέζεηο, ζεσξήκαηα Lidstone θαη Hattendorf, 11

12 ελαιιαθηηθέο κέζνδνη απνζεκαηνπνίεζεο (ζηνραζηηθέο θαη κε), έιεγρνη ηεο επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ Απφ θνηλνχ πηζαλφηεηεο δσήο θαη ζαλάηνπ, αζθαιίζεηο θαη ξάληεο «επί δχν θεθαιψλ», εληαία αζθάιηζηξα γηα ηηο πεξηπηψζεηο Gompertz θαη Makeham θαζψο θαη ππφ ηελ παξαδνρή νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο ησλ ζαλάησλ (UDD) δδ) Αλαινγηζηηθά πξφηππα Δπηβίσζεο Βαζηθέο δεκνγξαθηθέο έλλνηεο, βαζηθνί δεκνγξαθηθνί δείθηεο, ζηνηρεία πιεζπζκηαθήο ζεσξίαο. Πξφηππα επηβίσζεο δηαθξηηά (πίλαθεο δσήο) θαη αλαιπηηθά (ζπλαξηήζεηο επηβίσζεο), πίλαθεο πεξηφδνπ θαη γελεάο, ηάζεηο ζλεζηκφηεηαο. Δθαξκνγή παξακεηξηθψλ πξνηχπσλ (Gompertz, Μakeham, Weibull, άιια) ζε δηαθξηηά ζηνηρεία, κέζνδνο ησλ Ρνπψλ, κέζνδνο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο, πξφηππα αλαινγηθψλ θηλδχλσλ. Μέηξεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο, έθζεζε ζηνλ θίλδπλν, κέζνδνη εκεξνινγηαθνχ έηνπο (calendar year), αζθαιηζηηθνχ έηνπο (policy year) θαη έηνπο δσήο (life year), απνγξαθηθή κέζνδνο θαη επζεία κέζνδνο, θαηαζθεπή πηλάθσλ, πίλαθεο κε πνιιαπιά αίηηα εμφδνπ, ζπλδπαζκέλνη πίλαθεο (πρ. Θλεζηκφηεηαο λνζεξφηεηαο). Δθηίκεζε Kaplan Meier θαη Nelson Aalen. Μέζνδνη εμνκάιπλζεο, γξαθηθή κέζνδνο, ζχγθξηζε κε ηππηθφ πίλαθα, κέζνδνο Whittaker, παξακεηξηθέο θαη εκηπαξακεηξηθέο κέζνδνη, κέζνδνο Bayes. Έιεγρνη θαιήο εθαξκνγήο θαη έιεγρνη ηνπ ιείνπ ηεο εθαξκνγήο πεξηιακβαλνκέλσλ: έιεγρνο ρ ηεηξάγσλν, έιεγρνο νκαδνπνίεζεο πξνζήκσλ, έιεγρνο ζεηξηαθψλ ζπζρεηίζεσλ. Πίλαθεο κε πνιιαπιά αίηηα εμφδνπ θαη εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ, πξφηππα Markov θαη εμηζψζεηο Kolmogorov. εε) Υξεκαηννηθνλνκηθά Πξφηππα Τπνδείγκαηα Υαξηνθπιαθίνπ Μέζνδνη ηηκνιφγεζεο αμηφγξαθσλ, πξφηππα ηζνξξνπίαο θαη πξφηππα nν arbitrage, ην πξφηππν Markowitz θαη ην πξφηππν ηηκνιφγεζεο πάγησλ ζηνηρείσλ (CAPM), κέζνδνη επηινγήο ραξηνθπιαθίνπ, απνηειεζκαηηθή κεζφξηνο, ραξηνθπιάθηα ειάρηζηεο δηαζπνξάο. ηνραζηηθά Τπνδείγκαηα Δπηηνθίσλ Σν επηηφθην σο ηπραία κεηαβιεηή, ινγαξηζκηθή θαλνληθή θαηαλνκή, ππνδείγκαηα επηηνθίσλ no arbitrage, ηζνξξνπίαο, ππνδείγκαηα επηηνθίνπ πρ Vasicek, CIR, BDT, Black White, LLM θιπ Τπνδείγκαηα απνηίκεζεο παξαγψγσλ πξντφλησλ Γηθαηψκαηα πξναηξεηηθήο αγνξάο (options) θαη είδε απηψλ, ηηκνιφγεζε ησλ δηθαησκάησλ, δησλπκηθφ πξφηππν, ηχπνο Cνx Ηngersνll, πξφηππν Βlack Schνles. Ηζνδχλακα martingale κέηξα θαη θηλδπλνπδέηεξεο (risk neutral) πηζαλφηεηεο, απηνρξεκαηνδνηνχκελα ραξηνθπιάθηα, ηηκνιφγεζε επξσπατθψλ θαη ακεξηθαληθψλ δηθαησκάησλ (options), ινγαξηζκηθή θαλνληθή θαηαλνκή, αλέιημε Wiener, γεσκεηξηθή θίλεζε Brown, ζηνραζηηθή νινθιήξσζε, ιήκκα Ηtν, ζεψξεκα Girsanov, ηηκνιφγεζε κέζσ ζηνραζηηθψλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ, ζηάζκηζε θηλδχλνπ κε delta hedging, Greeks, εμσηηθά παξάγσγα πξντφληα, 12

13 πξνζνκνίσζε απφ ινγαξηζκνθαληθή θαηαλνκή, ζηζη) Πνζνηηθνπνίεζε θαη Αλαινγηζηηθή Γηαρείξηζε ησλ Κηλδχλσλ θαη Φεξεγγπφηεηα Οη θίλδπλνη κηαο (αλη)αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο. Οξηζκνί θαη ηαμηλφκεζε θηλδχλσλ Αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ θηλδχλσλ, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηερληθψλ ζπλάζξνηζεο (correlations, tail-correlations, integrated risk distributions, dynamic financial analysis, copulas), ζρεδηαζκφο, εθαξκνγή θαη αλάιπζε ζελαξίσλ θαη εθηέιεζε αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ Αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε θηλδχλσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ππνδεηγκάησλ (model risk, parameter risk) Τπνινγηζκφο ηερληθψλ πξνβιέςεσλ επί ηε βάζεη ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ, κέζνδνη ππνινγηζκνχ βέιηηζηεο εθηίκεζεο, πεξηζψξην θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ, hedgeable θαη non hedgeable ππνρξεψζεηο, πξνζεγγηζηηθέο κέζνδνη Καζνξηζκφο παξαδνρψλ θαη ζελαξίσλ Κίλδπλνη λέσλ πξντφλησλ Παξαθνινχζεζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν Οηθνλνκηθά κέηξα αμίαο (π.ρ. EV, MCEV) θαη ε ρξήζε ηνπο ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη ζην ζχζηεκα ιήςεσο απνθάζεσλ Θεσξεηηθφ ππφβαζξν θεθαιαίνπ θηλδχλνπ, νηθνλνκηθφ θεθάιαην, ζρεδηαζκφο θαη δνκή εζσηεξηθψλ ππνδεηγκάησλ Μέζνδνη ππνινγηζκνχ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ Γηαρείξηζε θαη πξνυπνινγηζκφο θεθαιαίσλ Μέηξα θηλδχλνπ θαη ηδηφηεηεο απηψλ Γηαθηλδπλεπφκελν θεθάιαην (VaR), αλακελφκελν έιιεηκκα (expected shortfall) θαη άιια ζπλαθή κέηξα, δείθηεο θηλδχλνπ θαη κέζνδνη ηεξάξρεζεο ησλ θηλδχλσλ, κέζνδνη επηκεξηζκνχ (quantile, cost of capital) ησλ θεθαιαίσλ θηλδχλνπ ηνηρεία ηεο ζεσξίαο αθξαίσλ ηηκψλ (EVT) β) Ζ εμεηαζηέα χιε γηα ηα καζήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο είλαη ε αθφινπζε: αα) πληαμηνδνηηθά ζρήκαηα θαη Κνηλσληθή αζθάιηζε Θεσξία, ζρεδηαζκφο θαη δνκή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζρεκάησλ, πιεζπζκηαθή ζεσξία, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη αλαινγηζηηθέο ππνζέζεηο, βαζηθέο αλαινγηζηηθέο ζπλαξηήζεηο, βαζηθέο έλλνηεο ζπληαμηνδνηηθνχ θφζηνπο. Μέζνδνη θνζηνιφγεζεο (ζπζζσξεπκέλεο παξνρήο (accrued), πηζηνχκελεο κνλάδαο (unit credit), πξνβεβιεκέλεο παξνρήο (projected), ειηθίαο θαηά ηελ είζνδν (entry age nνrmal), ηξέρνπζαο ειηθίαο (attained age), ζπλνιηθή (aggregate)), γεληθεπκέλεο κέζνδνη θνζηνιφγεζεο, αξρηθή θαη ηειηθή ρξεκαηνδφηεζε, θνζηνιφγεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ παξνρψλ, αλάιπζε αλαινγηζηηθνχ θέξδνπο/δεκίαο. Μέζνδνη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ ζπληάμεσλ (pension funding), επέλδπζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ. χγθξηζε ησλ κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο, αλάιπζε επαηζζεζίαο, κεζνκαθξνπξφζεζκεο πξνβνιέο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη επελδχζεηο 13

14 ελφο ζρήκαηνο, έλαξμε, ιεηηνπξγία θαη αλαινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ελφο ζρήκαηνο, αλάιπζε ηεο εκπεηξίαο. Βαζηθέο αξρέο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αλαινγηζηηθή ζεψξεζε ηνπ δηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ ζρεκάησλ, δνκή θαη δηάξζξσζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα, επηζθφπεζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζην δηεζλή ρψξν, πξφζθαηεο εμειίμεηο θαη ηάζεηο. ββ) Αζθαιίζεηο Εσήο Δζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη Οδεγίεο ηεο ΔΔ Δίδε θαιχςεσλ, φξηα, απαιιαγέο, φξνη ζπκβάζεσλ Παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη παξάγνληεο ηηκνιφγεζεο, απαηηνχκελα ζηνηρεία, έιεγρνο θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ θαη επηινγή παξαγφλησλ, κέηξεζε ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν, πιεζσξηζκφο θαη άιιεο ηάζεηο, ζηελή ζρέζε ηεο ηηκνιφγεζεο κε ηπρφλ κεηαβνιέο ζε εζσηεξηθνχο (εηαηξία) θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο Δίδε εμφδσλ, κέζνδνη αλάιπζεο ησλ εμφδσλ, απνζέκαηα δηαρεηξηζηηθψλ εμφδσλ, ηξνπνπνηεκέλα απνζέκαηα θαη απνζέκαηα ηζνινγηζκνχ, αμίεο εμαγνξάο θαη ειεχζεξα Αλάιπζε ησλ απνθιίζεσλ (gain and loss), κεξίδηα ζην ελεξγεηηθφ (asset shares) θαη δηαλνκή ηνπ πιενλάζκαηνο, δνθηκαζίεο θεξδνθνξίαο (profit testing), κέζνδνη ελζσκαησκέλεο αμίαο (embedded value) Δηδηθέο αζθαιίζεηο, ξάληεο αλαπεξίαο, απαιιαγή απφ ηελ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ χγρξνλα κεηαβιεηά πξντφληα (unit linked θαη άιια) / πεξηγξαθή θαη απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ Σερληθέο απνηίκεζεο ρξεκαηνξξνψλ (cash flow techniques) αηηηνθξαηηθέο, ζηνραζηηθέο, πξνεμνθιεηηθέο, θηλδπλνπδέηεξεο Γηαρείξηζε πάγησλ ζηνηρείσλ θαη δηαρείξηζε απαηηήζεσλ / ππνρξεψζεσλ (ALM) Γπλακηθή αλάιπζε (αλάιπζε επαηζζεζίαο, ζελάξηα, ηεζη αλζεθηηθφηεηαο, δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο, κέζνδνη ζηνραζηηθνχ βέιηηζηνπ ειέγρνπ) γγ) Αζθαιίζεηο θαηά δεκηψλ Δζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη Οδεγίεο ηεο ΔΔ Δίδε θαιχςεσλ, φξηα, απαιιαγέο, φξνη ζπκβάζεσλ Παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη παξάγνληεο ηηκνιφγεζεο, απαηηνχκελα ζηνηρεία, έιεγρνο θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ θαη επηινγή παξαγφλησλ, κέηξεζε ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν, πιεζσξηζκφο θαη άιιεο ηάζεηο, ζηελή ζρέζε ηεο ηηκνιφγεζεο κε ηπρφλ κεηαβνιέο ζε εζσηεξηθνχο (εηαηξία) θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο Κξηηήξηα γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θηλδχλσλ, ζρεηηθφηεηεο, αζξνηζηηθέο θαη πνιιαπιαζηαζηηθέο δηαβαζκίζεηο ηνπ αζθαιίζηξνπ, αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηαμηλφκεζεο, ζπζηήκαηα bonus malus Σηκνιφγεζε κε αλάιπζε ζε ζπρλφηεηα θαη ζθνδξφηεηα, κέζνδνη εθαξκνγήο δεκηνθαηαλνκψλ ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα, έιεγρνη θαιήο πξνζαξκνγήο, πξνζνκνίσζε Άιιεο κέζνδνη ηηκνιφγεζεο (αλάιπζε θαηά παξάγνληα, ηερληθέο ειάρηζηεο κεξνιεςίαο, γξακκηθά θαη γεληθεπκέλα γξακκηθά πξφηππα, κέζνδνη Markov θαη MCMC) 14

15 Σηκνιφγεζε κε κεζφδνπο αμηνπηζηίαο Δλαιιαθηηθέο/ζηνραζηηθέο κέζνδνη απνζεκαηνπνίεζεο (Mack, Munηch Chain Ladder, ζηνραζηηθέο κέζνδνη, πξνζνκνίσζε) Μεηαβιεηφηεηα ησλ απνζεκάησλ / Έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ Έιεγρνη θεξδνθνξίαο θαη δπλακηθή αλάιπζε (έιεγρνη επαηζζεζίαο, ζελάξηα, ηεζη αλζεθηηθφηεηαο, δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ζηνραζηηθφο βέιηηζηνο έιεγρνο) Αληαζθάιηζε (θαζαξφ θφζηνο ηεο αληαζθάιηζεο, ηηκνιφγεζε κε αλαινγηθψλ θαιχςεσλ, κέζνδνο burning cost, πξνβιήκαηα απνζεκαηνπνίεζεο ηνπ αληαζθαιηζηή) δδ) Αζθαιίζεηο Τγείαο Δζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη Οδεγίεο ηεο ΔΔ Δίδε θαιχςεσλ, φξηα, απαιιαγέο, φξνη ζπκβάζεσλ Παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη παξάγνληεο ηηκνιφγεζεο, απαηηνχκελα ζηνηρεία, έιεγρνο θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ θαη επηινγή παξαγφλησλ, κέηξεζε ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν, πιεζσξηζκφο θαη άιιεο ηάζεηο, ζηελή ζρέζε ηεο ηηκνιφγεζεο κε ηπρφλ κεηαβνιέο ζε εζσηεξηθνχο (εηαηξία) θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο Κξηηήξηα γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θηλδχλσλ, ζρεηηθφηεηεο, αζξνηζηηθέο θαη πνιιαπιαζηαζηηθέο δηαβαζκίζεηο ηνπ αζθαιίζηξνπ, αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηαμηλφκεζεο Αζθαιίζεηο Τγείαο δηαρεηξηδφκελεο σο αζθαιίζεηο θαηά δεκηψλ Σηκνιφγεζε κε αλάιπζε ζε ζπρλφηεηα θαη ζθνδξφηεηα, κέζνδνη εθαξκνγήο δεκηνθαηαλνκψλ ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα, έιεγρνη θαιήο πξνζαξκνγήο, πξνζνκνίσζε Άιιεο κέζνδνη ηηκνιφγεζεο (αλάιπζε θαηά παξάγνληα, ηερληθέο ειάρηζηεο κεξνιεςίαο, γξακκηθά θαη γεληθεπκέλα γξακκηθά πξφηππα, κέζνδνη Markov θαη MCMC) Σηκνιφγεζε κε κεζφδνπο αμηνπηζηίαο Δλαιιαθηηθέο/ζηνραζηηθέο κέζνδνη απνζεκαηνπνίεζεο Μεηαβιεηφηεηα ησλ απνζεκάησλ / Έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ Έιεγρνη θεξδνθνξίαο θαη δπλακηθή αλάιπζε (έιεγρνη επαηζζεζίαο, ζελάξηα, ηεζη αλζεθηηθφηεηαο, δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο, ζηνραζηηθφο βέιηηζηνο έιεγρνο) Αληαζθάιηζε (θαζαξφ θφζηνο ηεο αληαζθάιηζεο, ηηκνιφγεζε κε αλαινγηθψλ θαιχςεσλ, κέζνδνο burning cost, πξνβιήκαηα απνζεκαηνπνίεζεο ηνπ αληαζθαιηζηή, ρξήζε παξάγσγσλ πξντφλησλ θαη cat bonds) Αζθαιίζεηο Τγείαο κε δηαρεηξηδφκελεο σο αζθαιίζεηο θαηά δεκηψλ Σερληθέο απνηίκεζεο ρξεκαηνξξνψλ (cash flow techniques) αηηηνθξαηηθέο, ζηνραζηηθέο, πξνεμνθιεηηθέο, θηλδπλνπδέηεξεο Αλάιπζε ησλ απνθιίζεσλ (gain and loss), κεξίδηα ζην ελεξγεηηθφ (asset shares) θαη δηαλνκή ηνπ πιενλάζκαηνο, δνθηκαζίεο θεξδνθνξίαο (profit testing), κέζνδνη ελζσκαησκέλεο αμίαο (embedded value) Γηαρείξηζε πάγησλ ζηνηρείσλ θαη δηαρείξηζε απαηηήζεσλ/ ππνρξεψζεσλ (ALM) Γπλακηθή αλάιπζε (αλάιπζε επαηζζεζίαο, ζελάξηα, ηεζη 15

16 αλζεθηηθφηεηαο, δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο, κέζνδνη ζηνραζηηθνχ βέιηηζηνπ ειέγρνπ) 6. Ζ εμεηαζηέα χιε κπνξεί λα αλαζεσξείηαη αλάινγα κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ηεο αλαινγηζηηθήο επηζηήκεο, κε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο. Πξνζζήθε εηηθέηαο Πξνζζήθε ζηελ βηβιηνζήθε ζαο Αξζξν Ζ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο: α) Γχν κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.Δ.Π.) απφ ζπλαθείο σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ αλαινγηζηή Αλψηεξεο ή Αλψηαηεο ρνιέο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. Σα κέιε απηά δελ είλαη αλαινγηζηέο θαη δελ αλήθνπλ ζηελ Έλσζε Αλαινγηζηψλ Διιάδνο. Ο αξραηφηεξνο εμ απηψλ νξίδεηαη σο Πξφεδξνο, ελψ ν άιινο ζπκκεηέρεη σο κέινο. β) Γχν Αλαινγηζηέο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, κέιε ηεο Έλσζεο Αλαινγηζηψλ Διιάδνο, πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ Έλσζε Αλαινγηζηψλ Διιάδνο, σο κέιε. γ) Έλαλ ππάιιειν, θαηεγνξίαο ΠΔ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ σο κέινο, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. 2. Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ππάιιεινο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. 3. Ζ ζεηεία ηεο πεληακεινχο επηηξνπήο νξίδεηαη ηξηεηήο. 4. Ζ επηηξνπή ζπλεδξηάδεη λφκηκα, φηαλ παξίζηαληαη σο ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά ησλ κειψλ (απαξηία). 5. Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία. 6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ νξίδεηαη θαλνληζκφο δηελέξγεηαο εμεηάζεσλ. Ζ επηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηνλ ηφπν, ρξφλν θαη δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ, γηα ηε ζχληαμε πίλαθα ζεκάησλ πξνο εμέηαζε, ηνλ ηξφπν επηινγήο απφ ηνλ πίλαθα ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία ζα θιεζνχλ λα εμεηαζζνχλ νη δηαγσληδφκελνη, ηελ επνπηεία ησλ εμεηάζεσλ θαη γηα θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα κε γλψκνλα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ αδηάβιεηνπ ησλ εμεηάζεσλ. Αξζξν 6. 16

17 Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ νξίδεηαη: 1. ην χςνο, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο εμεηάζεηο, 2. ν θνξέαο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ, ε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ νπνίνπ, δελ ζα ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο απηήο κε λέα απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη 3. ηπρφλ ακνηβή ησλ κειψλ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο 4. ε αληηζηνίρεζε ησλ εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ ηνπ παξφληνο π.δ. κε ην π.δ. 56/1985, φπσο ηξνπνπνηήζεθε. Αξζξν 7. Σν Μεηξψν Αλαινγηζηψλ ηεξείηαη ζηελ Αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Αξζξν 8. Σν παξφλ δηάηαγκα, ε ηζρχο ηνπ νπνίνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, αληηθαζηζηά ην π.δ. 56/1985, ην νπνίν θαηαξγείηαη. 17

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 96 26 Απριλίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 53 Προσόντα και πιστοποίηση αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ SOLVENCY II

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ SOLVENCY II ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ SOLVENCY II Αιεμία

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ. Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Η οπγάνωζη ηηρ αζθαλιζηικήρ αγοπάρ ςποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Κηποςπό Αναγνώζηη από ηον ζποςδαζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Κοηνή Απόθαζε ηερ Σπάπεδαρ ηερ Διιάδορ θαη ηερ Δπηηποπήρ Κεθαιαηαγοπάρ

Κοηνή Απόθαζε ηερ Σπάπεδαρ ηερ Διιάδορ θαη ηερ Δπηηποπήρ Κεθαιαηαγοπάρ Κοηνή Απόθαζε ηερ Σπάπεδαρ ηερ Διιάδορ θαη ηερ Δπηηποπήρ Κεθαιαηαγοπάρ Θέκα: Ύιε εμεηάζεσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable Ινπμεκβνχξγν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Γεθέκβξηνο 2014 Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηζρχεη κε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σμήμα Οικονομικών Δπιστημών ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ Ο ΒΑΙΛΕΙΟ ΟΓΙΑΚΑ ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ ΠΑΣΡΑ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ..5

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ.

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ «ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ: Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ» Γιαηπιβή πος ςπεβλήθη για ηην μεπική ικανοποίηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές πρόησπο διατείριζης ηης αζθάλειας ηροθίμων και ανάγκες ηων επιτειρήζεων ηροθίμων

Διεθνές πρόησπο διατείριζης ηης αζθάλειας ηροθίμων και ανάγκες ηων επιτειρήζεων ηροθίμων Διεθνές πρόησπο διατείριζης ηης αζθάλειας ηροθίμων και ανάγκες ηων επιτειρήζεων ηροθίμων Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Σσνηονιζηής επιηροπής ηροθίμων ΕΛΟΤ 1. Σςζηήμαηα διασείπιζηρ ηων επισειπήζεων Οη επηρεηξήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη ηων θεμελιωδών ηιμών ηων μεηοσών

Γιεπεύνηζη ηων θεμελιωδών ηιμών ηων μεηοσών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ, ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Γιεπεύνηζη ηων θεμελιωδών ηιμών ηων μεηοσών Μεηαπηςσιακόρ θοιηηηήρ: Μπαθεξηδήο Δπζηάζηνο Σπιμελήρ επιηποπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή δχν γηγάλησλ: πγθξηηηθή αλάιπζε ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000. ηαπξνύια Σξαγηαλλνύδε

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Αληηζηάζκηζε ηεο Μεηαβιεηόηεηαο ησλ Αμηνγξάθσλ

Θέκα: Αληηζηάζκηζε ηεο Μεηαβιεηόηεηαο ησλ Αμηνγξάθσλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ Θέκα: Αληηζηάζκηζε ηεο Μεηαβιεηόηεηαο ησλ Αμηνγξάθσλ Μεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «επηιέμηκνο αληηζπκβαιιφκελνο».

κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «επηιέμηκνο αληηζπκβαιιφκελνο». 1. Πεδίο Εθαπμογήρ Η Eurobank Ergasias Αλψλπκε Εηαηξεία (εθεμήο «Τξάπεδα») ζην πιαίζην ηνπ λ.3606/2007 γηα ηηο «Αγνξέο Χξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ & άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο έρεη ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.446/212 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 346/2001 (Α 233) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηώλ 96/26 ΔΚ θαη 98/76 ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, «Πεξί πξνζβάζεσο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα

Διαβάστε περισσότερα