Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ"

Transcript

1 Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ (απφθαζε 4/505/ ) Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 1. ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3606/2007 (ΦΔΚ Α/195/ ) 2. ηεο απφθαζεο 3/505/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πιζηοποίηζη επαγγελμαηικής επάρκειας αναθορικά με ηην παροτή επενδσηικών σπηρεζιών» 3. ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (ΦΔΚ Α/98/ ) ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Πεδίν εθαξκνγήο - Γεληθέο αξρέο Άξζξν 1 Η παξνχζα Απφθαζε αθνξά ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1(α) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3601/2007 (ΦΔΚ Α 178), ηα νπνία έρνπλ ιάβεη άδεηα θαη επνπηεχνληαη απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο. Άξζξν 2 1. Τα πηζησηηθά ηδξχκαηα ππνρξενχληαη λα απαζρνινχλ, θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ: (α) ηεο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ, (β) ηεο εθηέιεζεο εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ (γ) ηεο παξνρήο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ, (δ) ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ πειαηψλ, θαη (ε) ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο. κφλνλ πξφζσπα ηα νπνία δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Δπάξθεηαο (ζην εμήο: «Πηζηνπνηεηηθφ»), κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν Τα πηζησηηθά ηδξχκαηα πηνζεηνχλ θαηάιιειε πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ ΠΓ/ΤΔ 2577/2006, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη: (α) ε επάξθεηα ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη ε ζε δηαξθή βάζε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ, θαη (β) ε δπλαηφηεηα επρεξνχο ηαπηνπνίεζεο ησλ απαζρνινχκελσλ πξνζψπσλ θαζψο θαη ν έιεγρνο επαγγεικαηηθήο θαηαιιειφηεηάο ηνπο ηφζν απφ ηα ίδηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα φζν θαη απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Απφθαζε. 3. Τα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα ηεξνχλ αξρείν, θαη άηνκν, ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη ιάβεη πηζηνπνίεζε κε βάζε ηελ παξνχζα Απφθαζε, κε έλδεημε ηνπ 1

2 ρξφλνπ πηζηνπνίεζεο, θαζψο ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο θαη δηαθνπήο ηεο παξνρήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ. Τν αξρείν δηαηεξείηαη γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε απφ ην ρξφλν πνπ ην απαζρνινχκελν πξφζσπν έρεη παχζεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Άξζξν 3 1. Τν Πηζηνπνηεηηθφ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ, αθνξά ζηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 απφ πηζηνπνηεκέλα πξφζσπα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, σο εμήο: (α1) Λήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ ζε θηλεηέο αμίεο. Τν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ζηελ επελδπηηθή ππεξεζία ηεο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ θαη ηεο εθηέιεζεο εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ησλ παξαγξάθσλ 1(α) θαη 1(β) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3606/2007 επί ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ησλ παξαγξάθσλ (α), (β) θαη (γ) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007 (θηλεηέο αμίεο, κεξίδηα νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, ηίηινη ρξεκαηαγνξάο). (α2) Λήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ ζε παξάγσγα πξντφληα. Τν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ζηελ επελδπηηθή ππεξεζία ηεο ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ θαη ηεο εθηέιεζεο εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ησλ παξαγξάθσλ 1(α) θαη 1(β) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3606/2007 επί ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ησλ παξαγξάθσλ (δ), (ε), (ζη), (δ), (ε), (ζ) θαη (η) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007 (παξάγσγα πξντφληα). (β1) Παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ ζε θηλεηέο αμίεο. Τν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ζηελ ππεξεζία ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ηεο παξαγξάθνπ 1(ε) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3606/2007 επί ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ησλ παξαγξάθσλ (α), (β) θαη (γ) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007 (θηλεηέο αμίεο, κεξίδηα νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ, ηίηινη ρξεκαηαγνξάο). (β) Παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ. Τν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ζηελ επελδπηηθή ππεξεζία ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ηεο παξαγξάθνπ 1(ε) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3606/2007 επί ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007. (γ) Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ πειαηψλ. Τν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ζηελ επελδπηηθή ππεξεζία ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ πειαηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1(δ) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3606/2007 επί ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/2007. (δ) Δθπφλεζε αλαιχζεσλ ζρεηηθά κε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή εθδφηεο. Τν πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ζηελ επελδπηηθή ππεξεζία ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο παξαγξάθνπ 2(ε) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3606/2007 επί ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3606/ Τν Πηζηνπνηεηηθφ (δ) παξέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηα Πηζηνπνηεηηθά (α1), (α2), (β) θαη (γ). Τν Πηζηνπνηεηηθφ (γ) παξέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηα Πηζηνπνηεηηθά (α1), (α2) θαη (β). Τν Πηζηνπνηεηηθφ (β) παξέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηα Πηζηνπνηεηηθά (α1) θαη (α2) θαη (β1). Τν Πηζηνπνηεηηθφ (β1) παξέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηεη ην Πηζηνπνηεηηθφ (α1). Τν Πηζηνπνηεηηθφ (α2) παξέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηεη ην Πηζηνπνηεηηθφ (α1). Άξζξν 4 1. Τν Πηζηνπνηεηηθφ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, εθφζνλ ην ππνςήθην πξφζσπν έρεη ζπκκεηάζρεη επηηπρψο ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ νξηδφκελα ζηα άξζξα 11 έσο 14, ή έρεη ζπκκεηάζρεη κε επηηπρία ζηα Σεκηλάξηα Πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16 ή πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν Η ζπκκεηνρή ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο επηηξέπεηαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: (α) ην ππνςήθην πξφζσπν πιεξνί ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πξνζσπηθήο αμηνπηζηίαο, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ νξηδφκελα ζην Κεθάιαην Β, 2

3 (β) ην ππνςήθην πξφζσπν πιεξνί ηηο θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελεο ειάρηζηεο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο (ηππηθά πξνζφληα), φπσο πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ ζην Κεθάιαην Γ, (γ) έρεη θαηαβιεζεί ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ηέινο Πηζηνπνίεζεο αμίαο 100, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ Δηδηθά πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ (α1), ε ζπκκεηνρή ζηα Σεκηλάξηα Πηζηνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 16 επηηξέπεηαη εθφζνλ ην ππνςήθην πξφζσπν, εθηφο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, έρεη απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κελψλ ζηελ ππεξεζία ηεο «Λήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ ζε θηλεηέο αμίεο», ζχκθσλα κε ηα άξζξα 17 θαη 18. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β Διάρηζηα ερέγγπα πξνζωπηθήο αμηνπηζηίαο Άξζξν 5 1. Καηά ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ πξνζσπηθήο αμηνπηζηίαο, αθεξαηφηεηαο, θεξεγγπφηεηαο θαη ήζνπο, δελ παξέρεηαη έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηηο Δμεηάζεηο ή ζηα Σεκηλάξηα Πηζηνπνίεζεο εάλ: (α) ηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα έρνπλ θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα γηα αδηθήκαηα πνπ ζπληζηνχλ θψιπκα δηνξηζκνχ ζε ζέζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2683/1999 (ΦΔΚ Α 19), ή έρνπλ απνιπζεί απφ άιιε ζέζε γηα πεηζαξρηθνχο ιφγνπο ζχκθσλα κε ηνλ ίδην σο άλσ λφκν, ή έρνπλ θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα γηα ηα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 398 θαη 406 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα ή γηα αδηθήκαηα ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θεθαιαηαγνξάο απφ πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαη πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο (λ. 3340/2005 ΦΔΚ Α 112 θαη πξντζρχζαληεο λ. 3632/1928, άξζξν 34, λ. 1969/1991 άξζξν 71 παξ. 1, λ. 1806/88 άξζξν 33, αλάινγα κε ην ρξφλν ηέιεζεο ηνπ αδηθήκαηνο) θαη γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (λ. 3691/2008, ΦΔΚ Α 166, θαη πξντζρχζαο λ. 2331/1995, ΦΔΚ Α 173, αλάινγα κε ηνλ ρξφλν ηέιεζεο ηνπ αδηθήκαηνο), (β) έρεη επηβιεζεί ζηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ζσξεπηηθά ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδσλ επξψ ( ) γηα ην νπνίν έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία πξνζθπγήο ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ή γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε, πνπ απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή, γηα παξάβαζε: (αα) ησλ Καλνληζκψλ θαη Κσδίθσλ Γενληνινγίαο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, θαη ηδίσο εθαξκνδνκέλσλ αλάινγα κε ηνλ ρξφλν ηέιεζεο ηεο παξάβαζεο ηεο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο 122/1997 (ΦΔΚ Β 340), ηεο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο 15/1998 (ΦΔΚ Β 1257), θαη ηεο Απφθαζεο 8422/1998 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (ΦΔΚ Β 615), θαη φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ηζρχνπλ θαη εηδηθφηεξα ηεο 1/452/ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Καλφλεο Σπκπεξηθνξάο ΑΔΠΔΥ (ΦΔΚ Β 2136), ηεο 1/462/ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Καλνληζκφο Σπκπεξηθνξάο ΑΔΓΑΚ θαη ΑΔΔΦ (ΦΔΚ Β 297), ηεο 3/460/ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Καλνληζκφο Αλαδνρψλ (ΦΔΚ Β 97) θαη ηεο Απφθαζεο 5/204/2000 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (ΦΔΚ Β 1487), φπσο ηζρχεη, (ββ) ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3340/2005 θαζψο θαη ησλ πξντζρχζαληνο λ.1969/1991 άξζξν 72, θαη ηνπ ΠΓ 53/1992, αλάινγα κε ην ρξφλν ηέιεζεο ηεο παξάβαζεο, (γγ) ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3691/2008 θαη ηνπ πξντζρχζαληνο λ. 2331/1995 αλάινγα κε ηνλ ρξφλν ηέιεζεο ηεο παξάβαζεο, 3

4 (δδ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3606/2007 θαη ηεο πξντζρπζάζεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2396/1996 αλάινγα κε ηνλ ρξφλν ηέιεζεο ηεο παξάβαζεο, 2. Οη αξλεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαιχπηνπλ θαη ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε αλαθεξφκελε ή αληίζηνηρε παξάβαζε έρεη ιάβεη ρψξα εθηφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ή ε αληίζηνηρε θχξσζε ή θαηαδίθε έρεη επηβιεζεί απφ αξκφδηεο αξρέο ή φξγαλα άιιεο ρψξαο, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο αξκφδηα αξρή ή αξκφδην φξγαλν άιιεο ρψξαο έρεη αξλεζεί λα παξάζρεη ή έρεη αλαθαιέζεη αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ζηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα γηα ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελ γέλεη πξνζσπηθή αμηνπηζηία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Άξζξν 6 Σηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5, κπνξεί λα επηηξαπεί ε ζπκκεηνρή ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο ή ζηα Σεκηλάξηα Πηζηνπνίεζεο ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ αλ έρνπλ παξέιζεη πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ επηβνιή ηεο αληίζηνηρεο θχξσζεο, ιακβαλνκέλεο ηδίσο ππφςε ηεο θχζεο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο παξάβαζεο, ζηελ νπνία είρε ππνπέζεη ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν, ηνπ βαζκνχ ζπζρέηηζεο ηεο παξάβαζεο κε ην αληηθείκελν ηεο αίηεζεο θαη εηδηθά ηνπ είδνπο ηεο ππεξεζίαο σο πξνο ηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί ε αίηεζε, ηπρφλ άιιεο ζρεηηθήο θαηαδίθεο, θχξσζεο ή πνηλήο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν θαη ηπρφλ άιισλ ζρεηηθψλ εθθξεκψλ δηψμεσλ νηαζδήπνηε θχζεσο (πνηληθήο, δηνηθεηηθήο ή πεηζαξρηθήο) πνπ εθθξεκνχλ θαηά ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ.. Άξζξν 7 Γηα ην ζθνπφ εμέηαζεο ηεο ζπλδξνκήο ή κε: (α) ηνπ ζεκείνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ, γηα γεληθή ρξήζε, (β) ηνπ ζεκείνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ αηηνχληνο θαη (γ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ αηηνχληνο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ Διάρηζηεο ηππηθέο πξνϋπνζέζεηο θαηαιιειόηεηαο (ηππηθά πξνζόληα) Άξζξν 8 1. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ ην ππνςήθην γηα ρνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθνχ πξφζσπν πξέπεη αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί αίηεζε γηα ηελ παξνρή Πηζηνπνηεηηθνχ λα: (α) έρεη ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18ν) έηνο ειηθίαο, θαη (β) πιεξνί θαη ειάρηζην ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο (ηα ηππηθά πξνζφληα) πνπ θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ ζην άξζξν 9 ή ζην άξζξν 15, θαηά πεξίπησζε. Άξζξν 9 1. Οη ππνςήθηνη πνπ αηηνχληαη ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο γηα ηα Πηζηνπνηεηηθά (α1) θαη (α2) ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο πξέπεη λα έρνπλ Απνιπηήξην Λπθείνπ. 2. Οη ππνςήθηνη πνπ αηηνχληαη ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο γηα ηα Πηζηνπνηεηηθά (β1) θαη (β) πξέπεη λα έρνπλ: (α) Πηπρίν ειιεληθνχ Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (ΑΔΙ) ή Πηπρίν ειιεληθνχ Τερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (ΤΔΙ) ή, θαηά ηελ θξίζε ηεο ΤηΔ, ηζνδχλακνπ κεηαιπθεηαθνχ θνξέα εθπαίδεπζεο ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ, θαη (β) Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία σο εμήο: 4

5 (αα) έμη ηνπιάρηζηνλ κήλεο ζε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, κεηά ηελ απφθηεζε κεηαιπθεηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο νηθνλνκηθήο ή ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, ή ελαιιαθηηθά (ββ) έμη ηνπιάρηζηνλ κήλεο σο αζθνχκελνη ζηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Κεθάιαην Δ. Δλαιιαθηηθά ησλ πξνυπνζέζεσλ (α) θαη (β) παξαπάλσ, νη ππνςήθηνη δχλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο εθφζνλ δηαζέηνπλ Απνιπηήξην Λπθείνπ θαη απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εηψλ, ζε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο, ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαζψο θαη επαξθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο ΤηΔ, επηκφξθσζε ζε ζέκαηα επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ. 3. Οη ππνςήθηνη πνπ αηηνχληαη ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο γηα ηα Πηζηνπνηεηηθά (γ) θαη (δ) πξέπεη λα έρνπλ: (α) Πηπρίν ειιεληθνχ Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (ΑΔΙ) ή Πηπρίν ειιεληθνχ Τερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (ΤΔΙ) ή, θαηά ηελ θξίζε ηεο ΤηΔ, ηζνδχλακνπ κεηαιπθεηαθνχ θνξέα εθπαίδεπζεο ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ θαη (β) Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία σο εμήο: (αα) δψδεθα ηνπιάρηζηνλ κήλεο ζε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, κεηά ηελ απφθηεζε κεηαιπθεηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο νηθνλνκηθήο ή ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, ή (ββ) δψδεθα ηνπιάρηζηνλ κήλεο σο αζθνχκελνη ζηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ή δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Κεθάιαην Δ ηεο παξνχζαο, ή (γγ) έμη ηνπιάρηζηνλ κήλεο ζε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, κεηά ηελ απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ νηθνλνκηθήο ή ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο. Άξζξν Η επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ ππνςεθίσλ πξνο Πηζηνπνίεζε πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ πξαγκαηηθή απαζρφιεζε ζε εηαηξίεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3606/2007 ή ζε ρξεκαηνπηζησηηθήο θχζεσο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ή θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο ζρεηηθνχο κε ηελ θεθαιαηαγνξά ή ζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεσο ππεξεζίεο νξγαλσκέλσλ αγνξψλ ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, θαη γεληθφηεξα ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο εηαηξηψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. 2. Πξνο απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζσξεπηηθά: (α) Αλαιπηηθή βεβαίσζε πξνυπεξεζίαο απφ ηνλ εξγνδφηε, ππέρνπζα ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη κε επθξίλεηα ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο ηνπ ππνςεθίνπ. (β) Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. (γ) Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ. 3. Σην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 5 θαη 9, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο δχλαηαη λα: (α) δεηεί απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ην εθάζηνηε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν δηεπθξηλίζεηο, (β) δεηεί ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, θαη (γ) επηθνηλσλεί θαη λα δεηεί πιεξνθνξίεο απφ αξρέο ή άιιεο ππεξεζίεο ή νξγαληζκνχο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ή δηεπθξηλίζεη ηελ ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ πξνζσπηθήο αμηνπηζηίαο ησλ ππνςήθησλ γηα Πηζηνπνίεζε πξνζψπσλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ Δμεηάζεηο θαη εκηλάξηα Πηζηνπνίεζεο Άξζξν 11 5

6 1. Οη Δμεηάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθψλ (α1), (α2), (β), (β1), (γ) θαη (δ) δηελεξγνχληαη ζπληνληζκέλα ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θαζ έηνο απφ ην Διιεληθφ Τξαπεδηθφ Ιλζηηηνχην (ΔΤΙ) ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Τξαπεδψλ ή/θαη ηελ Διιεληθά Φξεκαηηζηήξηα Αλψλπκε Δηαηξία Σπκκεηνρψλ (ΔΦΑΔ). 2. Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο κε θνηλή ηνπο απφθαζε κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ απεπζείαο ή λα αλαζέηνπλ ηελ δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ θαη ζε Τκήκα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ειιεληθνχ ΑΔΙ, ή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζε άιιν εθπαηδεπηηθφ θνξέα αληίζηνηρεο θαηεχζπλζεο εθφζνλ θξηζεί απφ ηηο ελ ιφγσ αξρέο φηη παξέρεη ηζνδχλακα, ηνπιάρηζηνλ, ερέγγπα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζρεηηθψλ εμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο. Άξζξν Οη εμεηάζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ πεξηιακβάλνπλ δχν απηνηειή θαη δηαθξηηά ηκήκαηα. Τν έλα ηκήκα θαιχπηεη εμεηαζηέα χιε πνπ αθνξά ζην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη θέξεη ηνλ ηίηιν «Θεζκηθφ Πιαίζην Κεθαιαηαγνξάο». Τν άιιν ηκήκα θαιχπηεη εμεηαζηέα χιε πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθά ζέκαηα αλάινγα κε ην είδνο ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ σο πξνο ηηο νπνίεο ρνξεγείηαη ην Πηζηνπνηεηηθφ θαη θέξεη ηνλ ηίηιν «Δηδηθά Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο». 2. Τν ηκήκα κε ηίηιν «Θεζκηθφ Πιαίζην Κεθαιαηαγνξάο» θαη ην ηκήκα κε ηίηιν «Δηδηθά Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο» απνηεινχλ αληηθείκελν απηνηεινχο εμέηαζεο. 3. Η ζπκκεηνρή ζην ηκήκα κε ηίηιν «Δηδηθά Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο» επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ ν ππνςήθηνο έρεη ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο ηνπ ηκήκαηνο «Θεζκηθφ Πιαίζην Κεθαιαηαγνξάο». 4. Τν ελδηαθεξφκελν λα απνθηήζεη ην Πηζηνπνηεηηθφ πξφζσπν πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη επηηπρψο ζηηο εμεηάζεηο ηφζν ηνπ ηκήκαηνο κε ηίηιν «Θεζκηθφ Πιαίζην ηεο Κεθαιαηαγνξάο» φζν θαη φισλ ησλ επί κέξνπο ελνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο κε ηίηιν «Δηδηθά Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο» πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε παξερφκελε επελδπηηθή ππεξεζία θαη Πηζηνπνηεηηθφ. Η επηηπρήο ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο είηε ζην ηκήκα «Θεζκηθφ Πιαίζην Κεθαιαηαγνξάο» είηε ζε κεξηθέο κφλν επί κέξνπο ελφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο «Δηδηθά Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο» δχλαηαη λα δηαηεξεζεί γηα δχν έηε απφ ηε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ, κε ηελ ιήμε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε εθ λένπ ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο. 5. Τν ηκήκα κε ηίηιν «Δηδηθά Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο» πεξηιακβάλεη απηνηειείο ελφηεηεο χιεο γηα θάζε έλα απφ ηα Πηζηνπνηεηηθά ηνπ άξζξνπ Τν πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο Δμεηάζεηο ηνπ ηκήκαηνο κε ηίηιν «Δηδηθά Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο» κπνξεί λα εμεηαζζεί ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ελφηεηεο χιεο σο εμήο: (α) γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα ηα Πηζηνπνηεηηθά (α1) δελ απαηηείηαη ε θαηνρή άιινπ Πηζηνπνηεηηθνχ, (β) γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα ην Πηζηνπνηεηηθφ (α2), πξέπεη λα έρεη ήδε ιάβεη ην Πηζηνπνηεηηθφ (α1) ή λα εμεηάδεηαη ηαπηφρξνλα κε επηηπρία ζηελ χιε ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ (α1) θαη (α2), (γ) γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα ην Πηζηνπνηεηηθφ (β1), πξέπεη λα έρεη ήδε ιάβεη ην Πηζηνπνηεηηθφ (α1) ή λα εμεηάδεηαη ηαπηφρξνλα κε επηηπρία ζηελ χιε ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ (α1) θαη (β1), (δ) γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα ην Πηζηνπνηεηηθφ (β), πξέπεη λα έρεη ήδε ιάβεη ην Πηζηνπνηεηηθφ (β1), ή λα εμεηάδεηαη ηαπηφρξνλα κε επηηπρία ζηελ χιε ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ (α1), (α2) θαη (β1), (ε) γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα ην Πηζηνπνηεηηθφ (γ), πξέπεη λα έρεη ήδε ιάβεη ην Πηζηνπνηεηηθφ (β), ή λα εμεηάδεηαη ηαπηφρξνλα κε επηηπρία ζηελ χιε ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ (α1), (α2), (β1) θαη (β), 6

7 (ζη) γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα ην Πηζηνπνηεηηθφ (δ), πξέπεη λα έρεη ήδε ιάβεη ην Πηζηνπνηεηηθφ (γ), ή λα εμεηάδεηαη ηαπηφρξνλα κε επηηπρία ζηελ χιε ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ (α1), (α2), (β1), (β) θαη (γ), Άξζξν Η εμεηαζηέα χιε γηα ην ηκήκα κε ηίηιν «Τν Θεζκηθφ Πιαίζην ηεο Κεθαιαηαγνξάο» πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηα εμήο: (α) γεληθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη δηαθάλεηαο ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη ησλ νξγαλσκέλσλ αγνξψλ, (β) ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ θαη ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, (γ) ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο θεθαιαηαγνξάο απφ πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαη πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο θαη πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, (δ) ζέκαηα εηζαγσγήο θαη δηαπξαγκάηεπζεο θηλεηψλ αμηψλ θαη παξαγψγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη πιεξνθφξεζε επελδπηψλ. 2. Η εμεηαζηέα χιε ηνπ ηκήκαηνο «Δηδηθά Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο» δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο σο πξνο ηηο νπνίεο ρνξεγείηαη ην Πηζηνπνηεηηθφ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ Καηά ηα ινηπά, ε εμεηαζηέα χιε θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ ΤηΔ. Η εμεηαζηέα χιε θαζψο θαη παξαδείγκαηα εξσηήζεσλ αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΤηΔ. Άξζξν Η δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ ησλ άξζξσλ 11 έσο 13 επνπηεχεηαη απφ δηαξθή ηξηκειή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε θνηλή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη απνηειείηαη απφ έλα κέινο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, έλα κέινο απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη έλαλ θαζεγεηή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε εηδίθεπζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηζηήκε, σο Πξφεδξν. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ είλαη δηεηήο. Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα ζε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ δηεμάγεηαη ζην πιαίζην δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ. 2. Οη Δμεηάζεηο είλαη γξαπηέο θαη έρνπλ ηελ κνξθή εξσηήζεσλ κε πνιιαπιέο απαληήζεηο (multiple choice). Οη εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεσξία θαη πξάμε παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη επηιέγνληαη θάζε θνξά κε θιήξσζε απφ βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη πνιιαπιάζην αξηζκφ εξσηήζεσλ απφ απηφλ πνπ αθνξνχλ ηελ Δμέηαζε γηα ην «Θεζκηθφ Πιαίζην ηεο Κεθαιαηαγνξάο» θαη ηηο επηκέξνπο νκάδεο Δμέηαζεο γηα ηα «Δηδηθά Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο». Οη εξσηήζεηο δηαηππψλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ππφ ηελ επνπηεία ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ. 3. Ο ρξφλνο, ηφπνο θαη ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ Δμεηάζεσλ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ Δμεηάζεσλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ. Η Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ πξνβαίλεη ζε ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο νη νπνίεο θαηαρσξνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΤηΔ. Άξζξν 15 Δλαιιαθηηθά ηεο επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ζε Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο ησλ άξζξσλ 11 έσο 13, Πηζηνπνηεηηθφ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο εθφζνλ νη ππνςήθηνη πιεξνχλ ηα ειάρηζηα ερέγγπα πξνζσπηθήο αμηνπηζηίαο ηνπ Κεθαιαίνπ Β, θαη επηπξνζζέησο: (α) Πξνθεηκέλνπ γηα ην Πηζηνπνηεηηθφ (α1), έρνπλ παξαθνινπζήζεη κε επηηπρία Σεκηλάξην Πηζηνπνίεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 16. 7

8 (β) Πξνθεηκέλνπ γηα ηα Πηζηνπνηεηηθά (γ) θαη (δ), είλαη θάηνρνη ηνπ ηίηινπ Chartered Financial Analyst (CFA, Series 3) ηνπ CFA Institute, ή ηνπ ηίηινπ Certified International Investment Analyst (CIIA, Final) ηεο ACIIA θαη έρνπλ ζπκκεηάζρεη κε επηηπρία ζηελ Δμέηαζε γηα ην «Θεζκηθφ Πιαίζην ηεο Κεθαιαηαγνξάο». (γ) Δίλαη θάηνρνη ηζνδχλακσλ πηζηνπνηεηηθψλ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ αξκφδηεο αξρέο ή απφ θνξείο πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θξαηψλκειψλ ηεο EOX, ησλ ΗΠΑ ηνπ Καλαδά θαη ηεο Aπζηξαιίαο θαη έρνπλ ζπκκεηάζρεη κε επηηπρία ζηελ Δμέηαζε γηα ην «Θεζκηθφ Πιαίζην ηεο Κεθαιαηαγνξάο». Άξζξν Αλαηίζεηαη ζην Διιεληθφ Τξαπεδηθφ Ιλζηηηνχην (ΔΤΙ) ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Τξαπεδψλ (ΔΔΤ), θαη ζηελ Διιεληθά Φξεκαηηζηήξηα Αλψλπκε Δηαηξία Σπκκεηνρψλ (ΔΦΑΔ), ή/θαη ζε θάζε πηζηνπνηεκέλν θνξέα ηεο παξαγξάθνπ 4, ε δηνξγάλσζε ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο θαη έηνο, Σεκηλαξίσλ Πηζηνπνίεζεο, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε ππνςεθίνπο γηα ην Πηζηνπνηεηηθφ (α1). Τα Σεκηλάξηα θαιχπηνπλ, ηα ζέκαηα: (α) «Θεζκηθφ Πιαίζην ηεο Κεθαιαηαγνξάο» ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 θαη (β) «Δηδηθά Θέκαηα Κεθαιαηαγνξάο», ελφηεηα χιεο πνπ αθνξά ην Πηζηνπνηεηηθφ (α1). 2. Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο εγθξίλνπλ, πξηλ απφ ηελ πξψηε δηεμαγσγή ηνπ ζεκηλαξίνπ, ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, ηελ δηδαθηέα χιε θαη ηνπο εηζεγεηέο ησλ ζεκηλαξίσλ Πηζηνπνίεζεο πνπ δηνξγαλψλεη ην ΔΤΙ, ή ε ΔΦΑΔ, ή άιινο θνξέαο ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4. Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο εγθξίλνπλ θαη θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 3. Σηε ιήμε ηνπ Σεκηλαξίνπ Πηζηνπνίεζεο νη ππνςήθηνη ιακβάλνπλ κέξνο ζε γξαπηή εμέηαζε πνπ θαιχπηεη ην πεξηερφκελν ηνπ ζεκηλαξίνπ. Ωο πξνο ηελ εμέηαζε εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε δηεμαγσγή ησλ ζεκηλαξίσλ Πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα δηελεξγείηαη απεπζείαο ή λα αλαηίζεηαη ζε Τκήκα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ειιεληθνχ ΑΔΙ, ή άιινπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο εθπαηδεπηηθνχ θνξέα αληίζηνηρεο θαηεχζπλζεο, εθφζνλ θξηζεί απφ ηηο ελ ιφγσ αξρέο φηη παξέρνληαη ηζνδχλακα, ηνπιάρηζηνλ, ερέγγπα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζρεηηθψλ ζεκηλαξίσλ. 5. Οη ιεπηνκέξεηεο δηεμαγσγήο ησλ Σεκηλαξίσλ Πηζηνπνίεζεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ θνξέα πνπ ηα δηνξγαλψλεη. Η απφθαζε γλσζηνπνηείηαη έγθαηξα ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη αλαξηάηαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ Αζθνύκελν πξνζωπηθό Άξζξν Τα πηζησηηθά ηδξχκαηα δχλαληαη, θαη εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 λα επηηξέπνπλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο (α) θαη (γ) έσο (ε) ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ θαη απφ απαζρνινχκελα ζε απηέο ελήιηθα πξφζσπα ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ ην ζρεηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ αιιά ελεξγνχλ σο αζθνχκελνη ππφ ηελ επνπηεία θαη ηελ επζχλε άιισλ πξνζψπσλ πνπ απαζρνινχλ νη Δηαηξίεο θαη ηα νπνία δηαζέηνπλ ην ζρεηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ. 2. Ο αξηζκφο ησλ αζθνχκελσλ πξνζψπσλ πνπ απαζρνιεί θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην ηεηξαπιάζην ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξνζψπσλ πνπ 8

9 απαζρνιεί ην ίδξπκα, αλά εηδηθφηεηα πηζηνπνίεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 θαη αλά ππεξεζηαθή κνλάδα. Σε πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη αθέξαηνο αξηζκφο, πξαγκαηνπνηείηαη ζηξνγγπινπνίεζε πξνο ηα άλσ. Τν θάζε πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν πνπ απαζρνιεί ην ίδξπκα δελ δχλαηαη λα επνπηεχεη πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα (4) αζθνχκελα πξφζσπα. 3. Δηδηθά γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ηεο «Λήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ ζε θηλεηέο αμίεο» πνπ πξνυπνζέηεη ην Πηζηνπνηεηηθφ (α1), ην θάζε πηζηνπνηεκέλν πξφζσπν πνπ απαζρνιείηαη ζηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο κπνξεί λα επνπηεχεη κέρξη νθηψ (8) αζθνχκελα πξφζσπα. 4. Η Τξάπεδα ηεο Διιάδνο δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα πξνζδηνξίδεη ηελ αλαινγία ησλ αζθνχκελσλ πξνζψπσλ πξνο ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο ππαιιήινπο, θαη απφθιηζε ησλ αλσηέξσ, ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο ηνπ ηδξχκαηνο, ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Άξζξν Σηελ πεξίπησζε ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα αζθνχκελα πξφζσπα: (α) πιεξνχλ ηα ερέγγπα πξνζσπηθήο αμηνπηζηίαο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5, (β) παξέρνπλ ηελ εθάζηνηε ππεξεζία ππφ ηνλ έιεγρν θαη επνπηεία νξηζκέλνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη ιάβεη ην Πηζηνπνηεηηθφ σο πξνο ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, (γ) απαζρνινχληαη ζην ελ ιφγσ πηζησηηθφ ίδξπκα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη εηδηθφηεξα ζηελ ΠΓ/ΤΔ 2577/2006 θαη (δ) ιακβάλνπλ κέξνο θαη επηηπγράλνπλ ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο ησλ άξζξσλ 11 έσο 13 ή ζε Σεκηλάξηα Πηζηνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ηεο «Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο Δληνιψλ ζε Κηλεηέο Αμίεο», εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δεθανθηψ (18) κελψλ απφ ηελ έλαξμε απαζρφιεζήο ηνπο ζηελ Δηαηξία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο πεξίπησζεο (δ) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ: (α) σο αθεηεξία ηίζεηαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ην αζθνχκελν πξφζσπν άξρηζε λα παξέρεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ζην πηζησηηθφ ίδξπκα, (β) πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο παξνρήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο απαζρφιεζεο ζην πηζησηηθφ ίδξπκα, θαη (γ) πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ην ελ ιφγσ πξφζσπν παξείρε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ζε άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιε εηαηξία ηνπ λ. 3606/2007, φπσο ηζρχεη. 3. Τα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα ηεξνχλ νλνκαζηηθά γηα θάζε αζθνχκελν αξρείν ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην ρξφλν έλαξμεο ηεο άζθεζεο, ηα ρξνληθά φξηα εληφο ησλ νπνίσλ ηα αζθνχκελα πξφζσπα πξέπεη λα ιάβνπλ ην ζρεηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ, θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ επνπηεχνληνο ην αζθνχκελν πξφζσπν. 4. Δθφζνλ ην αζθνχκελν πξφζσπν δελ επηηχρεη ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο ή δελ ζπκκεηάζρεη επηηπρψο ζε Σεκηλάξην Πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε (δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα δηαζθαιίδνπλ φηη ην ελ ιφγσ πξφζσπν παχεη άκεζα λα απαζρνιείηαη ζηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ κέρξηο φηνπ θαη εθφζνλ επηηχρεη ζηηο Δμεηάζεηο ή Σεκηλάξηα Πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε θαη ιάβεη ην ζρεηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ Γηαδηθαζηηθά δεηήκαηα Αλάθιεζε Πηζηνπνηεηηθνύ Άξζξν 19 9

10 1. Σηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ππνβάιινληαη, απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζηα νπνία απαζρνινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, ην ηέινο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 θαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 10 γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο Δμεηάζεηο θαη ζηα Σεκηλάξηα Πηζηνπνίεζεο, ή γηα ηελ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο, εμαίξεζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο Δμεηάζεηο απηέο. 2. Τα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηελ αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε. Τα πηζησηηθά ηδξχκαηα δηαπηζηψλνπλ ηελ ζπλδξνκή ησλ απαηηνχκελσλ πξνυπνζέζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνζψπσλ θαη δηαηεξνχλ ηελ επζχλε γηα ην ζρεηηθφ έιεγρν θαη ηελ ηήξεζε αξρείνπ κε ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία απφ ηα νπνία ζα θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηαθξίβσζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ ελ ιφγσ πξνυπνζέζεσλ απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο. Η Τξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη αξκφδηα λα επηιακβάλεηαη ηπρφλ ελζηάζεσλ-αληηξξήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ. 3. Αηηήζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ππνβάιινληαη κεηά ηε ιήμε ηεο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο δελ γίλνληαη απνδεθηά, αλεμάξηεηα απφ ην ιφγν ηεο κε εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηνπο. 4. Τν θφζηνο ζπκκεηνρήο ζηηο Δμεηάζεηο ησλ άξζξσλ 11 έσο 13 ή ζηα Σεκηλάξηα Πηζηνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 16 δηακνξθψλεηαη ειεχζεξα απφ ηνπο θνξείο δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ θνξέα πνπ δηεμάγεη ηηο εμεηάζεηο ή ηα Σεκηλάξηα είηε απεπζείαο απφ ηνπο ππνςεθίνπο είηε απφ ηηο Δηαηξίεο ζηηο νπνίεο απαζρνινχληαη νη ππνςήθηνη. 5. Η Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπληάζζεη θαηάινγν κε ηνπο ππνςεθίνπο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο Δμεηάζεηο θαη ζηα Σεκηλάξηα Πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο δεκνζηνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. 6. Οη θνξείο δηεμαγσγήο ησλ Δμεηάζεσλ θαη ησλ Σεκηλαξίσλ Πηζηνπνίεζεο ελεκεξψλνπλ έγθαηξα ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ εμεηάζεσλ, δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ηελ επαξθή επηηήξεζε θαη ην αδηάβιεην ηεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ. Δληφο δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ην πέξαο θάζε εμέηαζεο, νη θνξείο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ζπληάζζνπλ θαη ππνβάιινπλ ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ή ζηελ ΔΚ πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξνζέιεπζε θαη ζπκκεηνρή ππνςεθίσλ ζηηο εμεηάζεηο θαζψο θαη ηπρφλ επηζεκάλζεηο επί ηεο δηαδηθαζίαο ησλ εμεηάζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ πξνηάζεσλ βειηίσζήο ηεο. 7. Οη πίλαθεο ησλ επηηπρφλησλ δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Άξζξν 20 Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ειέγρνπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο Δμεηάζεηο θαη ηα Σεκηλάξηα Πηζηνπνίεζεο θαη αλ δηαπηζηψζνπλ παξάβαζε λφκνπ είηε απηεπαγγέιησο, είηε θαηφπηλ ελζηάζεσο-πξνζθπγήο, δχλαληαη λα απνθαζίζνπλ ηελ επαλάιεςή ηνπο νιηθψο ή κεξηθψο. Γηα παξαιείςεηο ή πιεκκέιεηεο, πνπ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, κπνξεί ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδαο, αληί επαλαιήςεσο ησλ Δμεηάζεσλ ή Σεκηλαξίσλ, λα αλαζέζνπλ ζηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ ή ζηνπο θνξείο δηεμαγσγήο ησλ Σεκηλαξίσλ ηελ ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ησλ παξαιείςεσλ ή πιεκκειεηψλ. Άξζξν Τν ρνξεγνχκελν απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο Πηζηνπνηεηηθφ αθαηξείηαη εάλ δηαπηζησζεί φηη: 10

11 (α) (β) δελ ζπληξέρεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ελ ιφγσ Πηζηνπνηεηηθνχ, ηδίσο δε ησλ θαηά ην άξζξν 5 θαη 6 ηεο απφθαζεο απηήο αλαθεξνκέλσλ, ή ε ρνξήγεζή ηνπ βαζίζζεθε ζε ςεπδείο ή παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηo πηζησηηθφ ίδξπκα ή ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν. 2. Η εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ αλαηξεί ηελ ζσξεπηηθή εθαξκνγή ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ Μεηαβαηηθέο θαη Σειηθέο δηαηάμεηο Άξζξν Οη θάηνρνη πηζηνπνηεηηθψλ βάζεη ηεο θαηαξγεζείζαο ππ αξηζκ. 1/294/ Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηεο απφθαζεο ππ αξηζκ. 5/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ζεσξείηαη φηη θαηέρνπλ ηηο αληίζηνηρεο Πηζηνπνηήζεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο σο εμήο: (α) ε εηδηθφηεηα ππεχζπλνπ ιήςεο θαη δηαβίβαζεο εληνιψλ αληηζηνηρεί ζην Πηζηνπνηεηηθφ (α1), (β) ε εηδηθφηεηα ππεχζπλνπ εθηέιεζεο εληνιψλ αληηζηνηρεί ζην Πηζηνπνηεηηθφ (α1), (γ) ε εηδηθφηεηα ππεχζπλνπ παξνρήο επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ αληηζηνηρεί ζην Πηζηνπνηεηηθφ (β1), ή, εθφζνλ ε εηδηθφηεηα απηή ζπλδπάδεηαη θαη κε ην πηζηνπνηεηηθφ Γλψζεσλ Παξαγψγσλ, ή ην πηζηνπνηεηηθφ Σπκβνχινπ Πειαηψλ ηεο Αγνξάο Παξαγψγσλ, ή ην πηζηνπνηεηηθφ Γηαπξαγκαηεπηή / Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή ηεο Αγνξάο Παξαγψγσλ, αληηζηνηρεί ζε Πηζηνπνηεηηθφ (β), (δ) ε εηδηθφηεηα ππεχζπλνπ δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ πειαηψλ αληηζηνηρεί ζην Πηζηνπνηεηηθφ (γ), (ε) ε εηδηθφηεηα ηνπ αλαιπηή κεηνρψλ αληηζηνηρεί ζην Πηζηνπνηεηηθφ (δ), (ζη) ην πηζηνπνηεηηθφ Γλψζεσλ Παξαγψγσλ θαη ην πηζηνπνηεηηθφ Σπκβνχινπ Πειαηψλ ηεο Αγνξάο Παξαγψγσλ αληηζηνηρνχλ ζην Πηζηνπνηεηηθφ (α2) θαη (δ) ην πηζηνπνηεηηθφ Γηαπξαγκαηεπηή / Δηδηθνχ Γηαπξαγκαηεπηή ηεο Αγνξάο Παξαγψγσλ αληηζηνηρεί ζην Πηζηνπνηεηηθφ (α2). 2. Φξεκαηηζηεξηαθνί εθπξφζσπνη πνπ είλαη δηνξηζκέλνη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 1806/1986 ζεσξείηαη φηη θαηέρνπλ Πηζηνπνηεηηθφ (β1), ην νπνίν ιακβάλνπλ κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. 3. Η Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ πνπ είρε ζπγθξνηεζεί βάζεη ηεο θαηαξγνχκελεο 3130/ Κνηλήο Απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Τξάπεδαο Διιάδνο (ΦΔΚ Β 1114/ ).αλαζπγθξνηείηαη κέζα ζε έλαλ (1) κήλα απφ ηεο ζέζε ζε ηζρχ ηεο Απφθαζεο απηήο κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. Άξζξν 23 Τα πηζηνπνηεηηθά ηνπ Άξζξνπ 3, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο βάζεη ηεο παξνχζαο Απφθαζεο θαη φζα έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί βάζεη ηεο θαηαξγνχκελεο 3130/ Κνηλήο Απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Τξάπεδαο Διιάδνο (ΦΔΚ Β 1114/ ), έρνπλ ηζρχ 7-εηίαο. Τα πηζηνπνηεηηθά απηά ζηε ζπλέρεηα ζα αλαλεψλνληαη απηφκαηα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πηζησηηθφ ίδξπκα ή ην Διιεληθφ Τξαπεδηθφ Ιλζηηηνχην (ΔΤΙ) ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Τξαπεδψλ (ΔΔΤ) ή θάζε πηζηνπνηεκέλνο θνξέαο ηεο παξαγξάθνπ 4, δηελεξγεί ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο πνπ νδεγνχλ ζε επηηπρή αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 11

12 Άξζξν Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 2. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαηαξγείηαη ε ππ αξηζκ. 3130/ Κνηλή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Τξάπεδαο Διιάδνο. 3. Απφ ηελ παξνχζα Απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 4. Η παξνχζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Τεχρνο Β). Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Γεώξγηνο Πξνβόπνπινο Aιέμηνο Πηιάβηνο 12

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/572/ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/572/ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/572/23.12.2010 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΘΔΜΑ: Τξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο 1/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2455/31.12.2007) ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Πιαίζην ππνινγηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοηνή Απόθαζε ηερ Σπάπεδαρ ηερ Διιάδορ θαη ηερ Δπηηποπήρ Κεθαιαηαγοπάρ

Κοηνή Απόθαζε ηερ Σπάπεδαρ ηερ Διιάδορ θαη ηερ Δπηηποπήρ Κεθαιαηαγοπάρ Κοηνή Απόθαζε ηερ Σπάπεδαρ ηερ Διιάδορ θαη ηερ Δπηηποπήρ Κεθαιαηαγοπάρ Θέκα: Ύιε εμεηάζεσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ. 17-11-1930 (ΦΕΚ 337 τ.α ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΛΑΡΙΑΙΩΝ Πλατεία Λαού - 41 221 Σηλ. 2410. 536-886 & 531-960 Fax : 2410. 535-216 Email: dodiolar@yahoo.gr Λάριζα,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα