Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ξαδίθηα κε πξάζηλα θύιια θαη ινπινύδηα, είλαη πξνκήλπκα επηπρηζκέλσλ ελώζεσλ θαη πινύζηνπ πεξηβάιινληνο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ξαδίθηα κε πξάζηλα θύιια θαη ινπινύδηα, είλαη πξνκήλπκα επηπρηζκέλσλ ελώζεσλ θαη πινύζηνπ πεξηβάιινληνο."

Transcript

1 P Ραβδί Σε θάζε πεξίπησζε, ην λα νλεηξεπηεί θαλείο ξαβδί, είλαη θαθόο νησλόο. Ραδίκι Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ξαδίθηα κε πξάζηλα θύιια θαη ινπινύδηα, είλαη πξνκήλπκα επηπρηζκέλσλ ελώζεσλ θαη πινύζηνπ πεξηβάιινληνο. Ρακούν Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλα ξαθνύλ, ζεκαίλεη πσο ζα εμαπαηεζείηε από ηε θηιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ερζξώλ ζαο. Ράθι Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο έλα ξάθη, ζεκαίλεη αβεβαηόηεηα γηα η' απνηειέζκαηα θάπνηαο ππόζεζεο ε νπνία ζαο γεκίδεη άγρνο. Ράθηες Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ξάθηε, είλαη ζεκάδη όηη ζα δεκηνπξγεζνύλ ζηελνρώξηεο θαη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε θάπνην ηαμίδη πνπ ζρεδηάδεηε. Αλ δείηε πσο δηαθσλνύζαηε κε θάπνην ξάθηε, ζεκαίλεη όηη ζ' απνγνεηεπζείηε από ην απνηέιεζκα θάπνηνπ ζρεδίνπ ζαο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη ξάθηεο ζαο παίξλεη κέηξα, είλαη πξνκήλπκα πσο ζα έρεηε δηαθσλίεο θαη θαζαξίεο κε πξόζσπν ηνπ ζηελνύ ζαο πεξηβάιινληνο. Ράθηρα Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ξάθηξα, ζεκαίλεη πσο απξόζκελα γεγνλόηα ζα ζαο εκπνδίζνπλ λα πξαγκαηνπνηήζεηε νξηζκέλεο επράξηζηεο επηζθέςεηο. Ράτε Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο κηα γπκλή ξάρε, ζεκαίλεη απώιεηα δύλακεο. Τν δόζηκν ζπκβνπιήο ή ην δαλεηζκό ρξεκάησλ είλαη επηθίλδπλν. Σπρλά, ύζηεξα απ' απηό ην όλεηξν αθνινπζεί αξξώζηηα. Αλ δείηε θάπνηνλ λα ζαο γπξίδεη ηε ξάρε θαη λα θεύγεη, κπνξεί λα είζηε βέβαηνο όηη ν θζόλνο θαη ε

2 δήιηα εξγάδνληαη γηα λα ζαο βιάςνπλ. Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ηε δηθή ζαο ξάρε, θάηη θαθό ζαο πεξηκέλεη. Ράυιμο Αλ νλεηξεπηείηε πσο ξάβαηε θαηλνύξγηα ξνύρα, πξνβιέπεηαη νηθνγελεηαθή γαιήλε, πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηζπκηώλ ζαο. Ρέγγα Αλ νλεηξεπηείηε ξέγγα, ζεκαίλεη πσο κεηά βίαο ζα κπνξέζεηε λα μεθύγεηε από ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Αξγόηεξα όκσο ζα έξζεη ε επηηπρία. Ρείκι Αλ δείηε πσο είζαζηε πηαζκέλνο αλάκεζα ζε ξείθηα, καύξνη ερζξνί εμπθαίλνπλ γύξσ ζαο δίρηπ από ζπθνθαληίεο θαη αηηκίεο, πξάγκα πνπ ζα ζαο πξνμελήζεη κεγάιε ζηελνρώξηα, κα αλ είδαηε πσο μεκπιέμαηε από ηα ξείθηα, πηζηνί θίινη ζα έξζνπλ λα ζαο ζπκπαξαζηαζνύλ ζε θάζε επείγνπζα πεξίζηαζε. Ρεηζινόλαδο Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ξεηζηλόιαδν, ζεκαίλεη όηη ζα επηδηώμεηε ηελ αλαηξνπή θάπνηνπ θίινπ ζαο πνπ θξπθά ππνλνκεύεη ηελ πξνθνπή ζαο. Ρεσμαηιζμός Τν λα νλεηξεπηεί θαλείο όηη πξνζβιήζεθε από ξεπκαηηζκνύο, είλαη ζεκάδη πσο ηα ζρεδία ηνπ ζ' αξγήζνπλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ. Αλ δεη όηη άιινη έρνπλ πξνζβιεζεί, πξνκελύνληαη απνγνεηεύζεηο. Ρήηορας Αλ νλεηξεπηείηε όηη γνεηεπζήθαηε από ηελ επγισηηία ελόο ξήηνξα, ζεκαίλεη πσο ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε ηνπο θόιαθεο πνπ ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζαο πείζνπλ λα βνεζήζεηε αλάμηνπο αλζξώπνπο. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο αγάπεζε έλα ξήηνξα, ζεκαίλεη πσο νη έξσηεο ηεο ζα επεξεάδνληαη από ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε. Ρίγος Απηό ην όλεηξν νθείιεηαη κεξηθέο θνξέο ζηελ αξξσζηεκέλε θαηάζηαζε ηνπ νλεηξεπόκελνπ. Αλ δείηε όηη ηαξάδόζηαλ από ξίγε, ζεκαίλεη όηη ζα ππνθέξεηε από θάπνηα ζσκαηηθή αλσκαιία, θαη όηη νη θπκαηλόκελεο γλώκεο γηα ηηο ππνζέζεηο ζαο κπνξεί λα ζαο νδεγήζνπλ ζην ρείινο ηεο θαηαζηξνθήο. Αλ δείηε άιινπο λα δνθηκάδνληαη από ξίγε, ζεκαίλεη όηη ζα πξνζβάιεηε αλζξώπνπο κε ηελ κεγάιε αδηαθνξία ζαο γηα ηελ επηξξνή ηνπο.

3 Ρίδες Δπζνίσλν είλαη ην όλεηξν όπνπ ζα δεη θαλείο ξίδεο θπηώλ ή δέλδξσλ: ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη θαθνηπρίεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ πγεία. Αλ δεη όηη ρξεζηκνπνίεζε ξίδεο γηα θαξκαθεπηηθνύο ιόγνπο, είλαη έλα πξνκήλπκα ζιίςεο θαη θαθήο πγείαο. Ρινόκερος Αλ δείηε ξηλόθεξν ζη' όλεηξν ζαο, είλαη ζεκάδη όηη απεηιείζζε από κεγάιε απώιεηα θαη θξπθά πξνβιήκαηα. Τν λα δείηε πσο ζθνηώζαηε ξηλόθεξν, είλαη θαιόο νησλόο: ζα μεπεξάζεηε ηα εκπόδηα, αιιά κε γελλαίεο πξνζπάζεηεο. Ροδάκινα Αλ νλεηξεπηείηε όηη βιέπαηε ή ηξώγαηε ξνδάθηλα, πξνκελύεηαη αξξώζηηα γηα ηα παηδηά ζαο, απνγνεηεπηηθέο αιιαγέο ζηε δνπιεηά ζαο θαη καηαίσζε πξνγξακκαηηζκέλσλ δηαζθεδάζεσλ. Αλ όκσο ηα ξνδάθηλα βξίζθνληαλ πάλσ ζηα δέληξα, είλαη ζεκάδη πσο ζα απνθηήζεηε κηα ζέζε πνπ επηζπκείηε ή πσο ζ' αζρνιεζείηε κε ηελ πγεία θαη ηελ νηθνλνκηθή ζαο θαηάζηαζε. Αλ δείηε μεξά ξνδάθηλα, ζεκαίλεη πσο νη ερζξνί ζαο ζα ζαο απνζπάζνπλ θάηη. Αλ κηα θνπέια δεη πσο κάδεπε γεξά ξνδάθηλα, πξνβιέπεηαη όηη κε ηε γνεηεία θαη ηε κόξθσζε ηεο ζα θεξδίζεη έλαλ πινύζην θαη θνζκνγπξηζκέλν άληξα. Αλ ηα ξνδάθηλα ήηαλ άγνπξα θαη ρηππεκέλα, πξνβιέπεηαη πσο ζα γλσξίζεη ηελ θαθία ησλ ζπγγελώλ θαη πσο ε θαθή πγεία ζα ηεο ζηεξήζεη πξνζσξηλά ηα ζέιγεηξα ηεο. Ρόδες Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ξόδεο λα γπξίδνπλ γξήγνξα, ζεκαίλεη όηη νη επηρεηξήζεηο ζαο ζα ζεκεηώζνπλ επηηπρίεο θαη όηη ζα απνιαύζεηε ηελ νηθνγελεηαθή επηπρία. Αλ δείηε ζπαζκέλεο ξόδεο, ζεκαίλεη ρσξηζκό ή θαη ζάλαην πξνζθηινύο πξνζώπνπ. Ρόδι Αλ δείηε ξόδηα ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζσζηά ηα πιηθά κέζα πνπ δηαζέηεηε γηα λ' απνθηήζεηε πινύην γλώζεσλ θαη όρη γηα λα αλαδεηήζεηε ηηο απνιαύζεηο πνπ θαηαζηξέθνπλ ην ζώκα θαη ηελ ςπρή. Αλ δείηε πσο ε αγαπεκέλε ζαο ζαο έδσζε ξόδη, ζεκαίλεη πσο αξρηθά ζα δειεαζηείηε από ηα ζέιγεηξα κηαο παλνύξγαο γπλαίθαο, αιιά νη εζσηεξηθέο ζαο δπλάκεηο ζα ζαο δηαθπιάμνπλ από ηελ ππνδνύισζε ζ' απηή. Αλ δείηε πσο ηξώγαηε ξόδη, ζεκαίλεη πσο ζα γνεηεπηείηε από ηηο αξεηέο θάπνηνπ πξνζώπνπ.

4 Ρόδο Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο κηα ηξηαληαθπιιηά γεκάηε πξάζηλα θύιια θαη ξνδ ηξηαληάθπιια, ζεκαίλεη πσο θάπνηνο γάκνο ζα γίλεη ζύληνκα ζηελ νηθνγέλεηα, θαη κεγάιεο ειπίδεο ζα εθπιεξσζνύλ. Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο ν αγαπεκέλνο ηεο ηνπνζέηεζε έλα ξνδ ηξηαληάθπιιν ζηα καιιηά ηεο, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα εμαπαηεζεί. Αλ δεη πσο δέρηεθε έλα κπνπθέην ξνδ ηξηαληάθπιια ηελ άλνημε, ζα έρεη έλαλ πηζηό εξαζηή" αλ όκσο δεη απηό ην όλεηξν ην ρεηκώλα, ζεκαίλεη πσο ζα ηξέθεη κάηαηεο ειπίδεο. Ρολόι Αλ νλεηξεπηείηε ξνιόη, είλαη πξνκήλπκα επεκεξίαο θαη θαιά νξγαλσκέλεο θεξδνζθνπίαο. Τν λα δείηε πσο θνηηνύζαηε ηελ ώξα, ζεκαίλεη όηη νη πξνζπάζεηεο ζαο ζα ζπλαληήζνπλ ζθιεξή αληίδξαζε ησλ αληηπάισλ ζαο. Αλ δείηε όηη ζπάζαηε ξνιόη, ζα πξέπεη λα αλακέλεηε απώιεηα θαη ζηελνρώξηα. Αλ δείηε πσο ζαο έπεζε ην θξύζηαιιν από ξνιόη, είλαη πξνκήλπκα απξνζεμίαο ή αλεπηζύκεηεο ζπληξνθηάο. Γηα κηα γπλαίθα, ην λα δεη όηη έραζε ξνιόη, είλαη ζεκάδη νηθνγελεηαθήο αλεζπρίαο. Αλ δείηε όηη θιέςαηε ξνιόη, είλαη ζεκάδη πσο θάπνηνο ερζξόο ζαο ζα πξνζπαζήζεη λα ζπηιώζεη ηελ ππόιεςε ζαο. Τν λα νλεηξεπηείηε όηη δσξίδαηε ξνιόη, είλαη πξνκήλπκα όηη ηα ελδηαθέξνληα ζαο ζα ζεκεηώζνπλ θάκςε. Ρολόι ηοίτοσ Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε ξνιόη ηνπ ηνίρνπ, ζεκαίλεη θίλδπλν από θάπνηνλ ερζξό. Αλ ην αθνύζαηε λα ρηππάεη, ζα ιάβεηε δπζάξεζηα λέα. Ίζσο κάζεηε πσο πέζαλε θάπνηνο θίινο. Ρόπαλο Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζαο πιεζηάδεη θάπνην πξόζσπν πνπ θξαηά ξόπαιν, ζεκαίλεη όηη ζα ζαο επηηεζνύλ νη ερζξνί ζαο, αιιά ζα ηνπο απνθξνύζεηε θαη ζα είζηε ζπλήζσο επηπρηζκέλνο θαη εύπνξνο" αλ όκσο δείηε όηη ρηππήζαηε θάπνηνλ, ζα ππνβιεζείηε ζε έλα θνπξαζηηθό θαη αλώθειν ηαμίδη. Ροσμπίνι Αλ νλεηξεπηείηε ξνπκπίλη, ζεκαίλεη θαιή ηύρε ζε όιεο ηηο ππνζέζεηο ζαο θαη ζηνλ έξσηα. Γηα κηα γπλαίθα, ην λα δεη όηη έραζε ξνπκπίλη, είλαη ζεκάδη αδηαθνξίαο ηνπ- εξαζηή ηεο. Ρσάκι Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ξπάθη, ζεκαίλεη λέεο εκπεηξίεο θαη ζύληνκα ηαμίδηα. Αλ ην δείηε μερεηιηζκέλν, ζα έρεηε έληνλε ηαξαρή, αιιά γηα ζύληνκν δηάζηεκα. Αλ ην ξπάθη είλαη ζηεγλό, ζα δνθηκάζεηε απνγνήηεπζε, θαη ζα ηδείηε άιινλ λα βάδεη ζην ρέξη ηα πξάγκαηα πνπ επηδηώθαηε λ' απνρηήζεηε.

5 Ρύγτος Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ην ξύγρνο θάπνηνπ δώνπ, πξέπεη λα εηνηκαζηείηε γηα επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. Ερζξνί ζαο πεξηβάιινπλ θαη νη δπζθνιίεο ζα είλαη πνιιέο. Ρύδι Είλαη θαιόο νησλόο λα δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ξύδη, πξνκελά επηηπρία παληνύ, πηζηή θηιία θαη επεκεξία. Γηα ηνπο αγξόηεο, ζεκαίλεη άθζνλε ζπγθνκηδή ζηηεξώλ. Αλ δείηε όηη ηξώγαηε ξύδη, ζεκαίλεη επηπρία θαη νηθνγελεηαθή γαιήλε. Αλ όκσο ην ξύδη ήηαλ βξώκηθν, ζεκαίλεη αξξώζηηεο θαη ρσξηζκνύο. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί όηη καγείξεπε ξύδη, είλαη ζεκάδη πσο ζύληνκα ζ' αλαιάβεη λέα θαζήθνληα, πνπ ζα ηελ θάλνπλ πην επηπρηζκέλε θαη πην πινύζηα. ρμα Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξέραηε αλεβαζκέλνο (-ε), πάλσ ζ' έλα δίηξνρν ηππήιαην άξκα, ζαλ εθείλα ησλ αξραίσλ, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα ζαο παξνπζηαζηνύλ επλντθέο επθαηξίεο, πνπ ζα έρνπλ θαιό απνηέιεζκα γηα ζαο, αλ ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε ζσζηά. Αλ δείηε πσο πέζαηε εζείο ή άιινη από άξκα, ζεκαίλεη εθηόπηζε από πςειή ζέζε.

Βάγηα. Βάδο. Βαζύθφλος. Βαις. Βαιζάκφκα

Βάγηα. Βάδο. Βαζύθφλος. Βαις. Βαιζάκφκα B Βάγηα Βάγηεο ζηα όλεηξα, είλαη εηδήζεηο όηη ζα ππάξμνπλ επηπρηζκέλεο θαηαζηάζεηο. Γηα κία λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη ζηνλ ύπλν ηεο όηη πεξλά αλάκεζα από δξόκν θπηεκέλν κε βάγηεο, ην όλεηξν πξνιέγεη πηζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Κλιμακηήπιορ: και ηώπα ηι παθαίνω; Πνιιέο γπλαίθεο παληθνβάιινληαη θαη κόλν ζηελ ηδέα όηη πιεζηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ. ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε

ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ. ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκωζε Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: 2-3 δηδαθηηθέο πεξίνδνη ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ: Οη καζεηέο Να

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πγγξαθή ηεο: Lynne Centner Σν Πξόγξακκα Δπράξηζηε Γηαηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers!

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Mara Karetsos: Ταμηδηάξα ςπρή... ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Είζαη ε ζπγγξαθέαο ησλ best sellers. Πνιινί θαληάδνληαη ηνπο ζπγγξαθείο κε άιιε εηθφλα. Εζχ κηα φκνξθε γπλαίθα θάλεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Εργασία. Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ. ζθεθηόκαζηε θαη κηιάκε! Μαθαίνω ελληνικά στο ΤΕΠΑK

Ενότητα: Εργασία. Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ. ζθεθηόκαζηε θαη κηιάκε! Μαθαίνω ελληνικά στο ΤΕΠΑK Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ Ενότητα: Εργασία ζθεθηόκαζηε θαη κηιάκε! 1. Θα δηαιέγαηε θάπνην από ηα εηθνληδόκελα επαγγέικαηα; Πνην είλαη ην ηδαληθό επάγγεικα γηα ζαο; Εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Excerpt from Prínceps, paletes i cornuts by Rafael Claver Fos AΓΡΤΠΝΟ ΜΑΣΙ

Excerpt from Prínceps, paletes i cornuts by Rafael Claver Fos AΓΡΤΠΝΟ ΜΑΣΙ Excerpt from Prínceps, paletes i cornuts by Rafael Claver Fos AΓΡΤΠΝΟ ΜΑΣΙ Ο νηθνδόκνο ΥΣ217 ζεθώλεηαη ζηηο 5 ηα μεκεξώκαηα, πίλεη κηα γνπιηά από ηνλ θαθέ πνπ ηνπ έρεη εηνηκάζεη ε γπλαίθα ηνπ θαη ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger Ελόηεηα 6: Γελδεξ Ιεθάιαην 1 Gender Mainstreaming Silvia Schroeder-Danninger ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 0 ΕΘΡΑΓΩΚΗ ΙΑΘ ΞΠΘΡΛΌΡ ΩΜ ΕΜΜΞΘΩΜ 3 0.1 Σεκαζηα 1 ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΑ ΩΜ ΠΞΚΩΜ 4 1.1 Καηαλνσλεσ κεηαμπ πξνζδνθησλ θαη 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστρουή Ρίκα Μπενβενίστε Θεσσαλονίκη, 8.5.2011, Υοm ha-shoah.

Η επιστρουή Ρίκα Μπενβενίστε Θεσσαλονίκη, 8.5.2011, Υοm ha-shoah. Η επιστρουή Ρίκα Μπενβενίστε Θεσσαλονίκη, 8.5.2011, Υοm ha-shoah. Σήκεξα δελ ζα κηιήζσ γηα ηνπο λεθξνύο καο ζηε Shoah. Αλ ήηαλ λα ην θάλσ, αθνινπζώληαο κηαλ εβξατθή παξάδνζε, απιά ζα δηάβαδα 50.000 νλόκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα