Βάγηα. Βάδο. Βαζύθφλος. Βαις. Βαιζάκφκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βάγηα. Βάδο. Βαζύθφλος. Βαις. Βαιζάκφκα"

Transcript

1 B Βάγηα Βάγηεο ζηα όλεηξα, είλαη εηδήζεηο όηη ζα ππάξμνπλ επηπρηζκέλεο θαηαζηάζεηο. Γηα κία λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη ζηνλ ύπλν ηεο όηη πεξλά αλάκεζα από δξόκν θπηεκέλν κε βάγηεο, ην όλεηξν πξνιέγεη πηζηό ζύδπγν θαη επράξηζην ζπηηηθό. Αλ νη βάγηεο είλαη καξακέλεο, ζεκαίλεη όηη θάπνην ζιηβεξό πεξηζηαηηθό ζα ραιάζεη ηελ εξεκία ηεο. Βάδο Τν λα νλεηξεπηείηε βάδν ζεκαίλεη όηη ζ' απνιαύζεηε επράξηζηε θαη ήζπρε νηθνγελεηαθή δσή. Αλ δείηε όηη πίλεηε από βάδν, ζύληνκα ζα ελζνπζηαζηείηε από θάπνηα θιεκκέλε αγάπε. Έλα ζπαζκέλν βάδν πξνιέγεη ζιίςε. Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη ηεο δίλνπλ βάδν, είλαη πξνκήλπκα όηη ζύληνκα ζα εθπιεξσζεί ε πην ηνικεξή ηεο επηζπκία. Βαζύθφλος Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο πσο έρεηε βαζηά θσλή, ζεκαίλεη όηη ζα αλαθαιύςεηε θάπνηα αλσκαιία ζηελ επηρείξεζε ζαο, νθεηιόκελε ζε απάηε θάπνηνπ ππαιιήινπ ζαο. Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, ζεκαίλεη πξνζηξηβέο θαη θαπγάδεο. Βαις Αλ δείηε λα ρνξεύνπλ βαιο, ζεκαίλεη επράξηζηεο ζρέζεηο κε ελδηαθέξνλ πξόζσπν. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα δεη πσο ρνξεύεη βαιο κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο, ζεκαίλεη όηη ζα γίλεη αληηθείκελν ζαπκαζκνύ, αιιά θαλείο δελ ζα επηζπκεί λα ηελ παληξεπηεί. Αλ δεη ηνλ εξαζηή ηεο λα ρνξεύεη κε αληεξάζηξηα, ζα μεπεξάζεη εκπόδηα θαη ζα επηηύρεη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο. Αλ ρνξεύεη βαιο κε γπλαίθα, ζα αγαπεζεί γηα ηελ επζύηεηα θαη" ηνπο εύζηνρνπο ηξόπνπο ηεο. Αλ νλεηξεπηεί θάπνηνλ λα ζηξνβηιίδεηαη ζα λα ρνξεύεη βαιο, είλαη πξνκήλπκα πσο ζα παξαζπξζεί από επηζπκίεο θαη απνιαύζεηο θαη ζα είλαη αμηνζαύκαζηε αλ κπνξέζεη λ' αληηζηαζεί ζηηο απαηηήζεηο εξαζηώλ θαη γλσζηώλ ηεο. Βαιζάκφκα Τν λα δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ηε δηαδηθαζία βαιζακώκαηνο, ζεκαίλεη αιιαγέο ζέζεσλ, αζηάζεηα θνηλσληθήο ζέζεσο θαη θαθνηπρία.

2 Βάιηος Τν λα δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη πεξπαηάηε αλάκεζα ζε βαιηώδεηο πεξηνρέο ζεκαίλεη αξξώζηηεο από θνύξαζε θαη ζηελνρώξηα, ζα ππνθέξεηε από δπζθνξία γηα θαθή ζπκπεξηθνξά ζπγγελώλ ζαο. Δπίζεο, ην όλεηξν απηό πξνκελά επζύλεο πνπ δελ αμίδεη ηνλ θόπν λ' αλαιάβεηε. Βακβαθερός Σθούθος Δίλαη θαιό όλεηξν* ζεκαίλεη πνιινύο εηιηθξηλείο θίινπο. Βακβαθερό Υθαζκα Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο βακβαθεξό ύθαζκα, ζεκαίλεη άλεηεο πεξηζηάζεηο. Γε ζα ππάξμνπλ κεγάιεο αιιαγέο ύζηεξα από απηό ην όλεηξν. Γηα κηα λέα θνπέια πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη πθαίλεη βακβαθεξό ύθαζκα, ζεκαίλεη όηη ζα έρεη λνηθνθπξεκέλν θαη επηρεηξεκαηηθό ζύδπγν. Γηα ηελ παληξεκέλε ζεκαίλεη έλα επράξηζην, αιιά ηαπεηλό ζπηηηθό. Βακβάθη Αλ νλεηξεπηείηε βακβαθνρώξαθα κε λεαξά θπηά, ζεκαίλεη κεγάιε επηρείξεζε θαη επεκεξία. Αλ είζηε αγξόηεο θαη δείηε ζηνλ ύπλν ζαο βακβάθη έηνηκν γηα ζπιινγή, ζεκαίλεη πγεία θαη αθζνλία. Γηα ηνπο βηνκεράλνπο πνπ ζα νλεηξεπηνύλ βακβάθη, ζεκαίλεη όηη ζα επεξγεηεζνύλ από ηελ πξνώζεζε απηνύ ηνπ πξντόληνο. Γηα ηνπο εκπόξνπο, ζεκαίλεη αιιαγή πξνο ην θαιύηεξν ζηνλ ηνκέα ηεο επηρείξεζεο ηνπο. Αλ δείηε βακβάθη ζε κπάιεο, είλαη επνίσλν ζεκάδη γηα θαιύηεξεο κέξεο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη ην βακβάθη πξνσζείηαη ζηελ αγνξά, ζεκαίλεη άκεζε αιιαγή από ρακειέο ζε πςειέο ηηκέο, θαη όια ζα εμειηρζνύλ πξνο ην θαιύηεξν. Βάρθα Αλ νλεηξεπηείηε όηη βξίζθεζηε ζε βάξθα κε άιινπο, ζεκαίλεη όηη ζα δνθηκάζεηε απνιαύζεηο κε ηε ζπληξνθηά θαιώλ θίισλ. Αλ ε βάξθα α- αλαπνδνγπξίζεη, είλαη ζεκάδη νηθνλνκηθήο απώιεηαο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη ληθεζήθαηε ζε θσπειαζία, είλαη ζεκάδη όηη ζα αδηθεζείηε. Αλ είζζε ν ληθεηήο, ζεκαίλεη ππεξνρή ζηνλ έξσηα θαη ζηηο ππόινηπεο ππνζέζεηο ζαο. Βαρόκεηρο Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο βαξόκεηξν, είλαη πξνάγγεικα ζύληνκεο αιιαγήο ζηηο ππνζέζεηο ζαο, πνπ ζα απνδεηρηεί επσθειήο γηα ζαο. Αλ είλαη ζπαζκέλν, ζα ζπκβνύλ δπζάξεζηα πεξηζηαηηθά ζηηο δνπιεηέο ζαο, πνπ ζα πξνθύςνπλ απξνζδόθεηα.

3 Βαζαληζηήρηο Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη ζαο βαζαλίδνπλ, ζεκαίλεη όηη ζ' απνγνεηεπηείηε από κεραλνξξαθίαο ςεύηηθσλ θίισλ. Αλ δείηε όηη εζείο βαζαλίδεηε άιινπο, ζ' απνηύρεηε ζην λα πξνγξακκαηίζεηε ηα ζρέδηα ζαο γηα λ' απμήζεηε ηελ πεξηνπζία ζαο. Βαηηθαλό Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ην Βαηηθαλό, ζεκαίλεη αλαπάληερε εύλνηα, ζα θάλεηε ηε γλσξηκία δηαθεθξηκέλσλ πξνζώπσλ, αλ δείηε πξνζσπηθόηεηεο λα κηιάλε ζηνλ πάπα. Βαηόκοσρα Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο βαηόκνπξα, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε πνιιά θαθά. Αλ δείηε πσο ηα καδεύεηε, είλαη αηπρία. Αλ δείηε πσο ηα ηξώηε, ζεκαίλεη πσο θάηη ζα ράζεηε. Βάηος Αλ δείηε πσο κπεξδεπηήθαηε ζε βάηνπο, είλαη πξνκήλπκα θαθνύ. Κάπνηνη ζα ζαο ζύξνπλ ζηα δηθαζηήξηα θαη θαθνήζεηο αξξώζηηεο ζα πξνζβάινπλ εζάο ή θάπνηνπο από ηελ νηθνγέλεηα ζαο. Βάηρατος Αλ νλεηξεπηείηε πσο πηάλεηε βαηξάρηα, ζεκαίλεη πσο ζα δείμεηε απξνζεμία ζε ζέκαηα πγείαο, ηα νπνία ζα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ νηθνγέλεηα ζαο. Αλ δείηε βαηξάρηα πάλσ ζε γξαζίδη, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε έλαλ επράξηζην θαη θαινύ ραξαθηήξα θίιν ζαλ έκπηζην θαη ζπκβνπιάην-ξά. Αλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί έλα κεγάιν βάηξαρν, ζεκαίλεη πσο ζα παληξεπηεί έλαλ πινύζην ρήξν, αιιά ζα ππάξρνπλ παηδηά από ηνλ πξνεγνύκελν γάκν. Αλ δείηε βαηξάρηα ζε ειώδε κέξε, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε θαζαξίεο πνπ ζα ηηο μεπεξάζεηε ράξε ζηελ επγέλεηα ησλ άιισλ. Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξώηε βαηξάρηα, ζεκαίλεη πσο ζα πάξεηε παξνδηθέο ραξέο θαη ζα έρεηε κηθξό θέξδνο από ζπλαληήζεηο κε άιινπο. Αλ αθνύζαηε ζη' όλεηξν ζαο βαηξάρηα, ζεκαίλεη πσο ζα επηζθεθζείηε θίινπο ζαο, αιιά ηειηθά ε επίζθεςε ζα απνβεί άθαξπε. Βαθή Αλ δείηε όηη βάθεηε ξνύρα, ην θαιό ή θαθό λόεκα ηνπ νλείξνπ εμαξηάηαη από ην ρξώκα. Μπιε, θόθθηλν θαη ρξπζό ζεκαίλεη επηπρία θαη επεκεξία' καύξν θαη άζπξν θαλεξώλεη ζιίςε.

4 Βαθηίζηα Αλ νλεηξεπηείηε βαθηίζηα, ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα δηνξζώζεηε ην ραξαθηήξα ζαο κε ηνλ απηνέιεγρν, όηαλ ππνζηεξίδεηε ηηο γλώκεο ζαο, θαη λα κελ ππνηηκάηε ηνπο θίινπο ζαο. Αλ νλεηξεπηείηε πσο εζείο θάλεηε βάθηηζε, ζεκαίλεη όηη ζα ηαπεηλώζεηε ην εζώηεξν εγώ ζαο γηα ηελ θνηλή εύλνηα. Αλ νλεηξεπηείηε ηνλ Ισάλλε ην Βαπηηζηή λα βαθηίδεη ην Χξηζηό ζηνλ Ινξδάλε, ζεκαίλεη όηη ζα έρεηε έλα ηξνκεξό δίιεκκα: λα δερζείηε κηα πεληρξή ζέζε γηα λα ππνζηεξίμεηε άιινπο, ή λα αθνινπζήζεηε επηζπκίεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζαο νδεγήζνπλ ζηνλ πινύην θαη ζηε δηάθξηζε. Αλ δείηε ην Άγην Πλεύκα λα θαηεβαίλεη πάλσ ζην Χξηζηό, ζεκαίλεη ππνηαγή ζην θαζήθνλ θαη απηαπάξλεζε. Αλ δείηε πσο βαθηηδόζαζηαλ ν ίδηνο κε ην Άγην Πλεύκα θαη θσηηά, ζεκαίλεη όηη ζα πέζεηε ζε κηα θαηάζηαζε ηξόκνπ, αλαθαιύπηνληαο πσο είζηε κπιεγκέλνο ζ' έλαλ αθόιαζην δεζκό. Βδέιιες Αλ δείηε βδέιιεο ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη όηη νη ερζξνί ζαο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζαο δεκηώζνπλ. Αλ δείηε πσο βάδνπλ επάλσ ζαο βδέιιεο γηα ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο, πξνκελύεηαη ζνβαξή αζζέλεηα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ππάξρεη θόβνο λα κελ ηελ απνθύγεηε νύηε εζείο. Αλ δείηε όηη ηηο βάδνπλ πάλσ ζε άιινπο, ζεκαίλεη αηπρία γηα ηνπο θίινπο ζαο. Αλ ζαο δαγθώζνπλ βδέιιεο, ζεκαίλεη θίλδπλν ζε αλά-8β πάληερα κέξε, γη' απηό ρξεηάδεηαη λα πξνζέμεηε πνιύ.' Βειαλίδη Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο βειαλίδη, ζεκαίλεη πσο ζαο πεξηκέλνπλ επράξηζηα πξάγκαηα, θαη ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε πνιιά θέξδε. Αλ δείηε πσο καδεύαηε βειαλίδηα από ην έδαθνο, ζεκαίλεη επηηπρία ύζηεξα από ζθιεξό κόρζν. Γηα κηα γπλαίθα πνπ είδε πσο έηξσγε βειαλίδηα, ζεκαίλεη όηη ζα αλεβεί από κηα θνπξαζηηθή ζέζε ζε κηα ζέζε άλεηε θαη επράξηζηε. Αλ δείηε πσο ηηλάδαηε βειαλίδηα από ην δέληξν, ζεκαίλεη πσο γξήγνξα ζα εθπιεξσζνύλ νη επηζπκίεο ζαο ζηελ εξγαζία ζαο ή ζηνλ έξσηα. Αλ δείηε άγνπξα βειαλίδηα, ή ζθόξπηα ζην έδαθνο, νη δνπιεηέο ζαο ζ' αιιάμνπλ πξνο ην θαιύηεξν. Σαπηζκέλα ή ζθαζκέλα βειαλίδηα πξννησλίδνληαη απνγνεηεύζεηο θαη αλαπνδηέο. Αλ δείηε πσο θόβαηε άγνπξα βειαλίδηα από ην δέληξν, ζα βιάςεηε ηα ζπκθέξνληα ζαο από βηαζύλε θαη απεξηζθεςία.

5 Βειαληδηά Αλ νλεηξεπηείηε δάζνο από βειαληδηέο, είλαη ζεκάδη κεγάιεο επηπρίαο ζε όινπο ηνπ ηνκείο ηεο δσήο ζαο. Βειαληδηά γεκάηε βειαλίδηα ζεκαίλεη πξναγσγή. Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, ην όλεηξν κε βειαληδηέο είλαη ζεκάδη όηη ζ' αξρίζνπλ καδί ηε δσή ηνπο θαη όιεο νη ζπλζήθεο ζα είλαη επλντθέο. Βέιαζκα Αλ αθνύζεηε δώα πνπ βειάδνπλ ζη' όλεηξν ζαο, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα έρεηε θαηλνύξγηα θαζήθνληα θαη θξνληίδεο, όρη όκσο θαη' αλάγθε δπζάξεζηα. Βειόλα Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πσο ρξεζηκνπνηείηε βειόλα, είλαη πξνεηδνπνίεζε πσο πιεζηάδνπλ νδπλεξέο θαηαζηάζεηο, πνπ εμαηηίαο ηνπο ζα ππνθέξεηε πνιύ επεηδή ζα ράζεηε ηε ζπκπάζεηα πξνο ην πξόζσπν ζαο πνπ δηθαησκαηηθά ζαο αλήθεη. Αλ νλεηξεπηείηε πσο πεξλάηε θισζηή ζε βειόλα, ζεκαίλεη πσο ζα επηβαξπλζείηε κε ηηο επζύλεο ησλ άιισλ πεξηζζόηεξν από όηη κε ηηο δηθέο ζαο. Αλ νλεηξεπηείηε πσο θνηηάδεηε βειόλα, ζεκαίλεη αλώθειεο ζηελνρώξηεο. Αλ δείηε πσο βξήθαηε βειόλα, ζεκαίλεη πσο ζ' απνθηήζεηε θίινπο πνπ ζα ζαο εθηηκνύλ. Αλ δείηε πσο ζπάζαηε βειόλα, είλαη πξνκήλπκα κνλαμηάο θαη θηώρεηαο. Βέιος Τν όλεηξν απηό αθνινπζείηαη από επραξίζηεζε. Μπνξείηε λα πεξηκέλεηε πεξηπνηήζεηο, γηνξηέο θαη επράξηζηα ηαμίδηα, ζα πάςεηε λα ππνθέξεηε. Έλα παιηό ή ζπαζκέλν βέινο ζεκαίλεη απνγνεηεύζεηο ζηνλ έξσηα ή ζηηο επηρεηξήζεηο, θαη όηη νη πξνζδνθίεο ζαο ζα επηζθηαζζνύλ από απνηπρίεο. Βειούδο Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη θνξάηε βεινύδν, ζεκαίλεη κεγάιε επηηπρία. Παιηό βεινύδν πξνιέγεη όηη ε επεκεξία ζαο ζα δεκησζεί από ηελ ππεξνςία ζαο. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη είλαη ληπκέλε ζηα βεινύδα, ζεκαίλεη όηη ζα ηεο γίλνπλ ηηκέο θαη ζα έρεη κεγάιε δπλαηόηεηα εθινγήο αλάκεζα ζε πινύζηνπο εξαζηέο.

6 Βεληάιηα Αλ δείηε βεληάιηα ζη' όλεηξν ζαο, ζαο πεξηκέλνπλ επράξηζηα λέα θαη.εθπιήμεηο ζην άκεζν κέιινλ. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο θάλεη αέξα ζηνλ εαπηό ηεο, ή πσο ηεο θάλνπλ άιινη αέξα κε βεληάιηα, είλαη πξνκήλπκα γηα θαηλνύξγηεο θαη επράξηζηεο γλσξηκίεο. Αλ νλεηξεπηεί πσο ράλεη κηα παιηά βεληάιηα, ζεκαίλεη πσο έλαο θαιόο θίινο ζα ράζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα εθείλε θαη ζα ελδηαθεξζεί γηα άιιε γπλαίθα. Βέρα Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη ε βέξα ηεο είλαη ιακπεξή, ζεκαίλεη αζθάιεηα θαη γαιήλε. Αλ δείηε πσο ε βέξα ζαο ράζεθε ή έζπαζε, ζα δνθηκάζεηε ζιίςε πνπ ζα πξνέξρεηαη από αραξηζηία ή πην ζνβαξέο αηηίεο. Τν λα δείηε βέξα ζε ρέξη θίινπ ή άιινπ πξνζώπνπ, θαλεξώλεη όηη δελ ζα πάξεηε ζηα ζνβαξά ηνπο όξθνπο ζαο θαη ζα ξηρηείηε ζε απαγνξεπκέλεο ζρέζεηο. Βεράληα Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο βεξάληα, ζεκαίλεη όηη ζα κπιερηείηε κε λέα θαζήθνληα θαη ην κέιινλ ζα γεκίζεη αβεβαηόηεηα. Γηα κηα λέα θνπέια, ην λα νλεηξεπηεί όηη ν αγαπεκέλνο ηεο θάζεηαη θνληά ηεο ζε βεξάληα είλαη ζεκάδη ακθηβνιίαο γηα ηηο δηαζέζεηο ηξίησλ. Αλ δείηε όηη ρηίδεηε βεξάληα, ζεκαίλεη όηη ζ' αλαιάβεηε θαηλνύξγηα θαζήθνληα. Βερίθοθο Αλ δείηε βεξίθνθα, ζεκαίλεη όηη ην κέιινλ, αλ θαη θαηλνκεληθά ξόδηλν, θξύβεη πίθξα θαη ιύπε γηα ζαο. Αλ δείηε πσο ηξώγαηε βεξίθνθα, ζεκαίλεη όηη επίθεηληαη νιέζξηεο επηδξάζεηο. Αλ δείηε πσο ηα πξνζθέξαηε ζε άιινπο λα ηα θάλε, ζα έρεηε δπζάξεζην πεξηβάιινλ. Έλαο θίινο ιέεη: «Τα βεξίθνθα ζεκαίλνπλ όηη ζα ζπαηαιήζεηε ρξόλν ζε αζήκαληα δεηήκαηα θαη ζε κηθξνπξάγκαηα ρσξίο αμία». Βήτας Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ππνθέξαηε από επίκνλν βήρα, είλαη έλδεημε όηη ε πγεία ζαο βξίζθεηαη ζε ρακειή ζηάζκε" σζηόζν ζα κπνξέζεηε λα μαλαβξείηε κηα ηέιεηα πγεία, αλ πξνζέμεηε πεξηζζόηεξν ηηο ζπλήζεηεο ζαο. Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύζαηε άιινπο λα βήρνπλ, είλαη έλδεημε δπζάξεζηνπ πεξηβάιινληνο από ην νπνίν ηειηθά ζα μεθύγεηε.

7 Βηαζκός Τν λα δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη έγηλε θάπνηνο βηαζκόο ζην πεξηβάιινλ ζαο, ζεκαίλεη όηη ζα εθπιαγείηε δπζάξεζηα ζην άθνπζκα ζπκθνξάο θάπνηνπ θίινπ ζαο. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί όηη θάπνηνο ηε βίαζε είλαη πξνάγγεικα όηη ζα έρεη πνιιά πξνβιήκαηα πνπ ζα ηεο πιεγώζνπλ ηελ ππεξεθάλεηα θαη ζα θάλνπλ ηνλ εξαζηή ηεο λα ηελ εγθαηαιείςεη. Βηβιία Δπράξηζηεο επηδηώμεηο, ηηκέο θαη πινύηε ζαο πεξηκέλνπλ αλ νλεηξεπηείηε πσο κειεηάηε βηβιία. Γηα έλα ζπγγξαθέα πνπ ζα δεη ζηνλ ύπλν ηνπ έξγα ηνπ λα πεγαίλνπλ ζην ηππνγξαθείν, είλαη έλα όλεηξν πνπ ηνλ εηδνπνηεί πσο πξέπεη λα είλαη πξνζερηηθόο" ζα έρεη κεγάινπο κπειάδεο θέξνληαο ηα ζηε δεκνζηόηεηα. Αλ νλεηξεπηείηε πσο μνδεύεηε πνιιή κειέηε θαη ρξόλν ζην μεδηά-ιπκα θάπνησλ κπεξδεκέλσλ ζεκάησλ, ή ζηελ θαηαλόεζε ηεο θξπθήο ζεκαζίαο ησλ βηβιίσλ πνπ δηαβάζαηε, είλαη ζεκάδη ηηκώλ πνπ ζα ηηο θεξδίζεηε κε ην ζπαζί ζαο. Αλ δείηε παηδηά ζθπκκέλα ζηα βηβιία ηνπο, ζεκαίλεη επηκέιεηα θαη θαιή δηαγσγή ησλ λέσλ. Αλ δείηε παιηά βηβιία, είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε λ' απνθύγεηε ην θαθό ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ. Βηβιηοζήθε Αλ νλεηξεπηείηε όηη βξίζθεζηε ζε βηβιηνζήθε, ζεκαίλεη όηη ην πεξηβάιινλ ζαο θαη-νη ζπληξνθηέο ζαο έρνπλ πάςεη λα ζαο ηθαλνπνηνύλ. Αλ είζηε ζε βηβιηνζήθε γηα άιινπο ζθνπνύο, εθηόο από ηε κειέηε, ζεκαίλεη όηη ε ζπκπεξηθνξά ζαο είλαη γεκάηε πξνζπνίεζε. Άδεηα βηβιηνζήθε ζη' όλεηξν ζεκαίλεη όηη ζα ζαο δηώμνπλ από ηε δνπιεηά ζαο γηα έιιεηςε ηθαλνηήησλ ή γηαηί δελ έρεηε θάπνηνλ λα ζαο ππνζηεξίμεη. Βηβιηοπφιείο Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο πσο επηζθεθζήθαηε βηβιηνπσιείν, είλαη πξνκήλπκα πσο ζα γεκίζεηε κε ινγνηερληθέο θηινδνμίεο, πνπ ζα έξζνπλ ζε ζύγθξνπζε κε ηηο άιιεο ζαο εξγαζίεο θαη αζρνιίεο. Βίβιος Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ηε Βίβιν, ζεκαίλεη όηη ζα ζαο πξνζθεξζεί αθειήο θαη απνγνεηεπηηθή απόιαπζε. Αλ δείηε πσο ριεπάδεηε ηα δηδάγκαηα ηεο Βίβινπ, είλαη πξνεηδνπνίεζε όηη πξόθεηηαη λα ππνθύςεηε ζε πεηξαζκνύο, δίλνληαο πίζηε ζηα γνεηεπηηθά ιόγηα θίινπ.

8 Βηοιέηες Αλ δείηε απιώο βηνιέηεο ζηνλ ύπλν ζαο, ή αλ δείηε όηη ηηο καδεύεηε, ζεκαίλεη όηη ζα ζαο δνζνύλ επθαηξίεο από όπνπ ζα επεξγεηεζείηε θαη ζα πξννδεύζεηε. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα δεη πσο καδεύεη βηνιέηεο ζεκαίλεη όηη ζύληνκα ζα ζπλαληήζεη ηνλ κειινληηθό ηεο ζύδπγν. Αλ ηηο δείηε καξακέλεο, ζεκαίλεη όηη ν εξσηά ζαο ζα πεξηθξνλεζεί θαη ζ' αγλνεζεί. Βηοιί Αλ νλεηξεπηείηε έλα 'βηνιί, είλαη πξνκήλπκα αξκνληθώλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη πνιιώλ ραξνύκελσλ εθδειώζεσλ ζηηο νπνίεο ζα πάξεηε κέξνο. Βηοκεταλία Αλ νλεηξεπηείηε πσο δνπιεύεηε ζε θάπνηα βηνκεραλία, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε αζπλήζηζηε ελεξγεηηθόηεηα ζην λα θαηαζηξώλεηε ζρέδηα θαη πσο ζα επηηύρεηε ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο. Γηα έλαλ εξσηεπκέλν πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο είλαη παξαγσγηθόο ζηε δνπιεηά ηνπ, ζεκαίλεη πσο ζα πεηύρεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπληξόθνπ ηνπ. Τν λα δείηε άιινπο απαζρνιεκέλνπο είλαη έλα πνιύ θαιό όλεηξν. Βηηρηόιη Αλ δείηε βηηξηόιη ζη' όλεηξν ζαο, είλαη πξνεηδνπνίεζε όηη θαηαπηέδεηε θάπνην αζών πξόζσπν. Αλ δείηε πσο ην ξίρλεηε πάλσ ζε αλζξώπνπο, ζεκαίλεη όηη έρεηε κίζνο γη' απηνύο πνπ ζαο βνήζεζαλ. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί όηη ν εξαζηήο ηεο ξίρλεη βηηξηόιη ζην πξόζσπν ηεο ζεκαίλεη όηη ζα γίλεη αληηθείκελν κίζνπο ρσξίο λα θηαίεη. Γηα ηνπο εκπνξεπόκελνπο, απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη ερζξνύο θαη πνιιέο δνθηκαζίεο. Βιάβε Αλ νλεηξεπηείηε πσο βιάπηεηε θάπνηνλ, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε άζρεκεο δνπιεηέο, ζα εθδηθεζείηε θαη ζα πιεγώζεηε έλα ζπλάλζξσπν ζαο. Αλ δείηε πσο θάπνηνο έβιαςε εζάο, ζεκαίλεη πσο έρεηε ερζξνύο πνπ ζα ζαο ληθήζνπλ. Βιαζηήκηα Αλ νλεηξεπηείηε όηη αθνύηε βιαζηήκηεο, ζεκαίλεη όηη θαιιηεξγείηε ηάζεηο πνπ δελ δείρλνπλ επαηζζεζία θαη ζπκπαξάζηαζε γηα ηνπο ζπλαλζξώπνπο ζαο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη άιινη βιαζηεκνύλ, είλαη έλδεημε όηη ζα πιεγσζείηε θαη ζα πξνζβιεζείηε από ηξίηνπο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη βιαζηεκάηε εζείο, ζεκαίλεη εκπόδηα ζηηο επηρεηξήζεηο. Οη εξαζηέο ζα έρνπλ ιόγνπο λα ππνςηαζηνύλ ην ηαίξη ηνπο. Αλ δείηε πσο ζαο βιαζηεκάεη ή ζαο θαηαξηέηαη θάπνηνο, ζεκαίλεη αλαθνύθηζε ράξε ζηελ αγάπε θαη ηελ επεκεξία πνπ ζα ζπλαληήζεηε.

9 Βόας Αλ δείηε βόα ζη' όλεηξν ζαο, είλαη ζρεδόλ ην ίδην ζα λα είδαηε ην δηάβνιν" ζεκαίλεη ζπειιώδεηο θαηξνύο θαη κεγάιε θαθνηπρία, ζ' αθνινπζήζεη απνγνήηεπζε από ηνπο αλζξώπνπο. Αλ δείηε όκσο πσο ζθνηώζαηε βόα, είλαη θαιό. Βογθεηό Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύηε βνγθεηά, ζεκαίλεη πσο πξέπεη γξήγνξα λα πάξεηε απνθάζεηο, γηαηί νη ερζξνί ζαο ππνλνκεύνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ζαο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη εζείο βνγθάηε από θόβν, ζεκαίλεη πσο ζα εθπιαγείηε από ηελ επράξηζηε ηξνπή πνπ ζα πάξνπλ ηα πξάγκαηα ζηε δνπιεηά ζαο θαη πσο κπνξείηε λα πεξηκέλεηε επράξηζηεο επηζθέςεηο από θίινπο. Βόδη * Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε όκνξθα θαη θαινζξεκκέλα βόδηα λα βόζθνπλ καθάξηα ζε πξάζηλν ιηβάδη, ζεκαίλεη επεκεξία θη επηπρία πιάη ζ' έλαλ ζπκπαζεηηθό θη επράξηζην ζύληξνθν. Αλ νλεηξεπηείηε βόδηα ηζρλά θαη καιιηαξά λα ηξώλε θησρά, είλαη πηζαλό λα κνρζείηε ζ' όιε ζαο ηε δσή εμαηηίαο ζπαηαιεκέλεο άζηνρα ελέξγεηαο θαη απνζηξνθήο ζηε κεζνδηθή εξγαζία, ζα πξέπεη λα δηνξζώζεηε ηηο ζπλήζεηεο ζαο ύζηεξα απ' απηό ην όλεηξν. Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο βόδηα λα ηξέρνπλ παληθόβιεηα, ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε όια ηα κέζα πνπ δηαζέηεηε γηα λα δηαηεξήζεηε ηελ θαξηέξα ζαο ζ' έλα επσθειέο θαλάιη. Αλ δείηε έλα θνπάδη αγειάδεο ηελ ώξα πνπ ηηο αξκέγνπλ, είλαη ζεκάδη όηη ζα γίλεηε θάηνρνο πινύηνπ πνπ πνιινί εξγάζηεθαλ γη' απηόλ. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην όλεηξν απηό ζεκαίλεη όηη νη ζπκπάζεηεο ηεο δε ζα επεξεαζηνύλ από ην γεγνλόο όηη ζα δείμεη ηε δύλακή ηεο ζ' έλα πξόζσπν. Αλ νλεηξεπηείηε πσο αξκέγαηε αγειάδεο κε θνπζθσκέλα ρέξηα, ζαο αλακέλεη κεγάιε θαινηπρία. Αλ ην κνζράξη έρε» θιέςεη ην γάια, είλαη ζεκάδη όηη πξόθεηηαη λα ράζεηε ηελ αγαπεκέλε (-ν) ζαο από αξγνπνξία ζην λα δείμεηε ηελ ακνηβαηόηεηα ζαο, ή ηελ πεξηνπζία ζαο από παξακέιεζε ηεο δνπιεηάο ζαο. Αλ δείηε λεαξά κνζράξηα ζη' όλεηξν ζαο, ζα απνθηήζεηε κεγάιε εύλνηα ζηελ θνηλσλία θαη ζα θεξδίζεηε ηελ θαξδηά ελόο ηίκηνπ πξνζώπνπ. Γηα έλαλ επηρεηξεκαηία, απηό ην όλεηξν είλαη έλδεημε θέξδνπο από πσιήζεηο. Γηα έλαλ εξσηεπκέλν, ζεκαίλεη ηε δεκηνπξγία ελόο δεζκνύ πνπ ζα γίλεη ζεβαζηόο. Αλ ηα κνζράξηα είλαη αδύλαηα, νη πξνζδνθίεο ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ, αιιά ζα απαηηεζεί ζθιεξή πξνζπάζεηα. Βόδηα ζθνπξόρξσκα κε καθξηά θέξαηα θαη ηδηόηξνπα, ζεκαίλνπλ ερζξνύο.

10 Βοδηλό Κρέας Αλ ην βνδηλό θξέαο πνπ ζα δείηε ζηνλ ύπλν ζαο είλαη σκό θαη έρεη αίκα, θαξθίλνη θαη θαθνήζεηο όγθνη ζαο απεηινύλ. Φπιαρηείηε από γδαξζίκαηα θαη ηξαπκαηηζκνύο θάζε είδνπο. Βιέπε θαη Μνζράξη. Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε ή πσο ηξώγαηε ςεκέλν βνδηλό, αγσλία, ζηελ νπνία θαλείο δε ζα κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη, ζαο πεξηκέλεη. Απώιεηα δσήο κε θξηρηό ηξόπν ζα ζπκβεί. Βνδηλό ζεξβηξηζκέλν θαηάιιεια ζε επράξηζην πεξηβάιινλ ζεκαίλεη αξκνληθέο θαηαζηάζεηο ζηνλ έξσηα θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, αιιηώο πξνκελύεηαη θαθό, αλ θαη κπνξεί λα είλαη αζήκαλην. Βοζθός Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο βνζθνύο πνπ πξνζέρνπλ ηα θνπάδηα ηνπο, πξνβιέπνληαη επεκεξία, επηπρία θαη δηαζθέδαζε. Αλ δείηε ηνπο βνζθνύο λα ηεκπειηάδνπλ, πξνβιέπνληαη αξξώζηηα θαη ζηεξήζεηο. Βόηαλα Αλ νλεηξεπηείηε βόηαλα, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε ζηελόρσξεο απαζρνιήζεηο, αλ θαη ζα παξεκβιεζνύλ θαη κεξηθέο ραξέο. Αλ νλεηξεπηείηε δειεηεξηώδε βόηαλα, πξέπεη λα πξνζέμεηε ηνπο ερζξνύο ζαο. Τα σθέιηκα βόηαλα ζη' όλεηξν πξνιέγνπλ ηθαλνπνίεζε θαη ζεξκέο θηιίεο. Βοσβάιη Αλ κηα γπλαίθα δεη ζηνλ ύπλν ηεο πσο ζθνηώλεη βνπβάιηα, ζα αλαιάβεη κηα θαηαπιεθηηθή επηρείξεζε, αιιά, βάδνληαο όιεο ηεο ηηο δπ λάκεηο θαη αθήλνληαο θαηά κέξνο ηηο πιηθέο απνιαύζεηο, ζα θεξδίζεη ηε δηεύζπλζε από ηνπο άληξεο, θαη κπνξεί λα απνθηήζεη εύλνηεο πνπ ηηο επηζπκνύζε από θαηξό. Τν βνπβάιη, ζην όλεηξν, πξννησλίδεηαη πεηζκαηάξεδεο θαη ηζρπξνύο, αιιά βιαθώδεηο ερζξνύο, ζα ζαο θεξύμνπλ ηνικεξά ηνλ πόιεκν, αιιά κε ηε δηπισκαηία ζα απνθύγεηε πνιιέο θαθνηνπηέο. Βοσβός (-ή) Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη πξνζπαζνύζαηε λα επηθνηλσλήζεηε κε βνπβό πξόζσπν, είλαη πξνκήλπκα αζπλήζηζησλ πεξηζηαηηθώλ ζηε δσή ζαο, πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ άλνδν ζαο. Αλ δείηε όηη ήζαζηαλ εζείο βνπβόο (-ε), ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα πεξηκέλεηε θαινηπρίεο θαη άδηθεο θαηεγνξίεο. Βοσιή Τν λα δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη είζζε βνπιεπηήο ζεκαίλεη όηη είζηε καηαηόδνμνο θαη όηη κεηαρεηξίδεζηε ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ζαο ρσξίο θαινζύλε. Γελ ζα επηηύρεηε θακηά άλνδν.

11 Βοσλό Αλ νλεηξεπηείηε όηη αλεβαίλεηε βνπλό θαη ν δξόκνο είλαη επράξηζηνο θαη πεξηβάιιεηαη από βιάζηεζε, είλαη πξνάγγεικα γξήγνξεο αλόδνπ θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο. Αλ ην βνπλό είλαη δύζβαην θαη δείηε όηη δελ κπνξέζαηε λα θηάζεηε ζηελ θνξπθή, λα πεξηκέλεηε αληηζέζεηο ζηε δσή ζαο θαη λα πξνζπαζήζεηε λα μεπεξάζεηε ηηο αδπλακίεο ηνπ ραξαθηήξα ζαο. Αλ δείηε πσο μππλήζαηε ελώ βξηζθόζαζηε ζε επηθίλδπλν ζεκείν, ζεκαίλεη όηη νη ππνζέζεηο ζαο ζα πάξνπλ επλντθή ηξνπή, κνινλόηη δελ ην πεξηκέλαηε. Βούρηζα Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη ρξεζηκνπνηείηε βνύξηζα ησλ καιιηώλ, ζεκαίλεη όηη ζα δνθηκάζεηε θαθνηπρία από δηθό ζαο θαθό ρεηξηζκό ησλ ππνζέζεσλ ζαο. Αλ δείηε παιηέο βνύξηζεο ησλ καιιηώλ, ζεκαίλεη αξξώζηηα θαη θαθή πγεία. Αλ δείηε βνύξηζεο ησλ ξνύρσλ, είλαη ζεκάδη πσο ζαο αλακέλεη βαξύ έξγν. Αλ δείηε πσο θαηαγίλεζηε κε ην βνύξηζηζκα ησλ ξνύρσλ ζαο, ζύληνκα ζα αληακεηθζείηε γηα επίπνλε εξγαζία ζαο. Αλ δείηε δηάθνξεο βνύξηζεο, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα έρεηε πνηθίιε εξγαζία, αιιά κάιινλ επράξηζηε θαη θαινπιεξσκέλε. Βοσηηά Αλ δείηε όηη βνπηάηε ζε θαζαξό λεξό, ζεκαίλεη επλντθό ηέινο θάπνηαο πξνζβνιήο. Αλ ην λεξό είλαη ζνιό, ζα δνθηκάζεηε άγρνο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ππνζέζεσλ ζαο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη άιινη βνπηάλε, ζεκαίλεη επράξηζηεο ζπληξνθηέο. Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, ζεκαίλεη πξαγκαηνπνίεζε ησλ νλείξσλ ηνπο. Βούησρο Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξώηε θξέζθν, θηηξηλσπό βνύηπξν, είλαη ζεκάδη θαιήο πγείαο θαη θαιήο εθηέιεζεο ζρεδίσλ' ζα ζαο θέξεη πεξηνπζία, πινύην θαη γλώζε. Αλ δείηε πσο ηξώηε ηαγγηζκέλν βνύηπξν, ζεκαίλεη αμηνζύλε απνρηεκέλε κέζα από αγώλεο ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο. Αλ δείηε πσο πνπιάηε βνύηπξν, ζεκαίλεη κηθξό θέξδνο. Βοσησροθοκία Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη παξαζθεπάδεηε βνύηπξν (δέξλνληαο ην γάια), ζα ζαο αλαηεζεί δύζθνιν έξγν, αιιά κε ηελ επθπία θαη ηε θηινπνλία ζαο ζα ην θέξεηε ζε πέξαο θαη ζα επεκεξήζεηε πνιύ. Γηα ηνλ αγξόηε, ην όλεηξν απηό πξννησλίδεηαη θαιή ζνδεηά" γηα κηα λέα γπλαίθα, ζεκαίλεη έλαλ νηθνλόκν θαη δξαζηήξην ζύδπγν.

12 Βρατίολας Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο έλα θνκκέλν κπξάηζν, ζεκαίλεη ρσξηζκό ή δηαδύγην. Ακνηβαία δπζαξέζθεηα ζα επέιζεη αλάκεζα ζην ζύδπγν θαη ηε ζύδπγν. Δίλαη έλα όλεηξν κε δπζνίσλε ζεκαζία. Πξνζέρεηε, γηαηί κπνξεί λα πέζεηε ζύκα δόινπ ή απάηεο. Βρεγκέλος Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη είζηε βξεγκέλνο, ππάξρεη πηζαλόηεηα λα αλαδεηήζεηε επραξηζηήζεηο πνπ ζα ζαο θέξνπλ θνληά ζε επηδήκηεο θαηαζηάζεηο θαη αξξώζηηεο. Δίλαη κηα πξνεηδνπνίεζε γηα λ' απνθύγεηε γλσξηκίεο πξνζώπσλ πνπ θνξνύλ ηε κάζθα ηεο θαινζύλεο. Δπίζεο, πξνεηδνπνηεί λ' απνθύγεηε θνιαθείεο από «επλννύκελα» πξόζσπα. Αλ κηα λέα γπλαίθα δεη όηη είλαη βξεγκέλε, ρξεηάδεηαη λα πξνζέμεη γηα λα κε εκπιαθεί ζε πεξηπέηεηεο κε παληξεκέλνπο άληξεο. Βρέθος Αλ νλεηξεπηείηε έλα λενγέλλεην κσξό, ζεκαίλεη πσο έξρνληαη επράξηζηεο κέξεο. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο έρεη κσξό, ζεκαίλεη πσο ζα θαηεγνξεζεί γηα αλήζηθν παξειζόλ. Αλ δείηε έλα κσξό λα θνιπκπά, ζεκαίλεη πσο ζα επηηύρεηε λα μεθύγεηε από θάπνηα παγίδα. Βρογτίηηδα Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη πξνζβιεζήθαηε από βξνγρίηηδα, ζεκαίλεη όηη ζα εκπνδηζηείηε ζηελ επηδίσμε ησλ ζθνπώλ ζαο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ ζαο από δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο αζζέλεηαο ζην ζπίηη ζαο. Αλ δείηε πσο ππνθέξαηε από βξνγρίηηδα, ζεκαίλεη όηη ζύληνκα ζα βξεζείηε κπξνζηά ζε πξννπηηθέο απνζαξξπληηθέο γηα ηελ απόθηεζε επηζπκεηώλ αληηθεηκέλσλ. Βροτή Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θαζαξή βξνρή, ζεκαίλεη όηη επεκεξία θη επραξίζηεζε βξίζθνληαη πνιύ θνληά ζαο. Αλ ε βξνρή πέθηεη από καύξα ζύλλεθα, ζα ηξνκάμεηε από ηε ζνβαξόηεηα ησλ πξνβιεκάησλ ζαο. Αλ δείηε πσο πξνθπιαρηήθαηε από ηε βξνρή γηα λα κε βξαρνύλ ηα ξνύρα ζαο, ζεκαίλεη όηη ηα ζρέδηα ζαο ζα πεηύρνπλ θαη ζύληνκα ζα νινθιεξσζνύλ. Αλ νλεηξεπηείηε όηη θαζόζαζηε κέζα ζην ζπίηη θαη βιέπεηε έμσ λα βξέρεη, είλαη πξνκήλπκα επεκεξίαο θαη εξσηηθνύ πάζνπο. Αλ δείηε όηη ην ηαβάλη ζηάδεη από λεξά ηεο βξνρήο αιιά θαζαξά, ζεκαίλεη όηη ζύληνκα ζ' απνιαύζεηε απαγνξεπκέλεο επραξηζηήζεηο. Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη άιινη βξέρνληαη από βξνρή, ζεκαίλεη όηη ζα μεδηαιέμεηε ηνπο θίινπο ζαο θαη ζα θξίλεηε όηη πνιινί δελ αμίδνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ζαο. Βξνρή κε θαηαηγίδεο είλαη πάληα ζεκάδη αηπρίαο.

13 Βσρζοδευία Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο βπξζνδεςείν είλαη ζεκάδη θαθήο πγείαο θαη απώιεηαο εξγαζίαο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη είζηε βπξζνδέςεο, ζεκαίλεη όηη ζ' αζρνιεζείηε κε δνπιεηέο πνπ δελ είλαη ηνπ γνύζηνπ ζαο, αιιά είζηε αλαγθαζκέλνο λα ηηο θάλεηε γηαηί έρεηε ππνρξεώζεηο απέλαληη άιισλ. Αλ νλεηξεπηείηε πσο αγνξάζαηε δέξκαηα από βπξζνδεςείν, ζεκαίλεη όηη ζα είζηε επηηπρεκέλνο επηρεηξεκαηίαο, αιιά δελ ζα θάλεηε πνιινύο θίινπο. Βσηίο Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο έλα γεκάην βπηίν, ζεκαίλεη ρξόληα επεκεξίαο θαη γιεληηώλ. Αλ ην βπηίν είλαη άδεην, ε δσή ζαο ζα είλαη ζηεξεκέλε από θάζε είδνπο ραξά εμαηηίαο εμσηεξηθώλ επηδξάζεσλ. Βιέπε κπάληο. Βφκός (Αγία Τράπεδα) Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε έλαλ ηεξέα κπξνο ζηελ Αγ. Τξάπεδα, ζεκαίλεη θηινληθίεο θαη δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζην ζπίηη ζαο. Αλ δείηε γάκν εκπξόο ζε Αγ. Τξάπεδα, ζεκαίλεη ιύπε ζε θίινπο θαη ζάλαην ειηθησκέλνπ. Σπάληα ζα ηδείηε ζη' όλεηξν ζαο λα ζαο δείρλνπλ Αγ. Τξάπεδα" ζηελ πεξίπησζε απηή πξνεηδνπνηείζηε γηα ηε δηάπξαμε θάπνηνπ ιάζνπο. Σεκαίλεη αθόκε όηη ζα κεηακειεζείηε γηα θάπνηεο πξάμεηο ζαο

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ξαδίθηα κε πξάζηλα θύιια θαη ινπινύδηα, είλαη πξνκήλπκα επηπρηζκέλσλ ελώζεσλ θαη πινύζηνπ πεξηβάιινληνο.

Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ξαδίθηα κε πξάζηλα θύιια θαη ινπινύδηα, είλαη πξνκήλπκα επηπρηζκέλσλ ελώζεσλ θαη πινύζηνπ πεξηβάιινληνο. P Ραβδί Σε θάζε πεξίπησζε, ην λα νλεηξεπηεί θαλείο ξαβδί, είλαη θαθόο νησλόο. Ραδίκι Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ξαδίθηα κε πξάζηλα θύιια θαη ινπινύδηα, είλαη πξνκήλπκα επηπρηζκέλσλ ελώζεσλ θαη πινύζηνπ πεξηβάιινληνο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αλ νλεηξεπηείηε θάπνηνλ λα έρεη πξνζβιεζεί από γάγγξαηλα, πξνκελύεηαη ν ζάλαηνο ελόο γνληνύ ή θνληηλνύ ζπγγελή.

Αλ νλεηξεπηείηε θάπνηνλ λα έρεη πξνζβιεζεί από γάγγξαηλα, πξνκελύεηαη ν ζάλαηνο ελόο γνληνύ ή θνληηλνύ ζπγγελή. Γ Γάγγραινα Αλ νλεηξεπηείηε θάπνηνλ λα έρεη πξνζβιεζεί από γάγγξαηλα, πξνκελύεηαη ν ζάλαηνο ελόο γνληνύ ή θνληηλνύ ζπγγελή. Γάζα Αλ νλεηξεπηείηε πσο είζηε ηπιηγκέλνο ζε γάδα, ζεκαίλεη αζηαζή ηύρε. Γηα

Διαβάστε περισσότερα

Λαβύπινθορ. Λάδι. Λαιμόρ. Λάκκορ

Λαβύπινθορ. Λάδι. Λαιμόρ. Λάκκορ Λ Λαβύπινθορ Μπιέμηκν ππνζέζεσλ θαη ε γπλαίθα ζαο ζα θάλεη ην ζπηηηθό πεξηβάιινλ δπζάξεζην ύζηεξα από έλα ηέηνην όλεηξν. Οη εξσηεπκέλνη ζα ράζνπλ ην θέθη ηνπο θαη δελ ζα είλαη θαζόινπ ζπλεξγάζηκνη. Αλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Φαγούρα. Φάθειιος. Φαθές. Φαθίδες

Φαγούρα. Φάθειιος. Φαθές. Φαθίδες Φ Φαγούρα Αλ δείηε ζη' φλεηξν ζαο αλζξψπνπο πνπ είραλ θαγνχξα θαη εζείο πξνζπαζνχζαηε λ' απνθχγεηε ηελ επαθή καδί ηνπο, ζεκαίλεη πσο άδηθα ζ' αλεζπρήζεηε γηα κεξηθά απνηειέζκαηα. Αλ νλεηξεπηείηε πσο εζείο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αλ δείηε λαπάγην ζηνλ χπλν ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα δνθηκάζεηε απνκφλσζε θαη μαθληθή απνηπρία ζηηο επηρεηξήζεηο.

Αλ δείηε λαπάγην ζηνλ χπλν ζαο, ζεκαίλεη φηη ζα δνθηκάζεηε απνκφλσζε θαη μαθληθή απνηπρία ζηηο επηρεηξήζεηο. N Νάλος Απηφ είλαη έλα πνιχ επλντθφ φλεηξν. Αλ ν λάλνο είλαη θαινθακσκέ-λνο θαη επράξηζηνο, δελ ζα ππνηηκεζείηε πνηέ θαη πγεία θαη επηηπρία ζα ζαο ζπλνδεχνπλ ζε νηηδήπνηε επηρεηξήζεηε. Τν λα δείηε ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μαγεία. Μαγείξεκα. Μάγηα. Μάγηζζα

Μαγεία. Μαγείξεκα. Μάγηα. Μάγηζζα M Μαγεία Αλ νλεηξεπηείηε πσο ζρεδηάδαηε θάπνηα καγεία, πξνβιέπνληαη επράξηζηεο εθπιήμεηο. Αλ δείηε άιινπο λα θάλνπλ καγηθά, πξνβιέπνληαη επηθεξδείο αιιαγέο. Αλ είζηε έκπνξνο θαη νλεηξεπηείηε πσο θνηηάδαηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Πξνεηνηκαζία γηα ηε Σπλέληεπμε: Οδεγόο Υπνςεθίνπ

Πξνεηνηκαζία γηα ηε Σπλέληεπμε: Οδεγόο Υπνςεθίνπ Πξνεηνηκαζία γηα ηε Σπλέληεπμε: Οδεγόο Υπνςεθίνπ Δηζαγσγή Σηελ πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ αίηεζή ζαο γηα εξγαζία δηαζέηεηε ηα απαξαίηεηα πξνζόληα γηα µηα ζέζε εξγαζίαο πνπ έρεη δεκνζηεπζεί είηε ειεθηξνληθά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα