Βάγηα. Βάδο. Βαζύθφλος. Βαις. Βαιζάκφκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βάγηα. Βάδο. Βαζύθφλος. Βαις. Βαιζάκφκα"

Transcript

1 B Βάγηα Βάγηεο ζηα όλεηξα, είλαη εηδήζεηο όηη ζα ππάξμνπλ επηπρηζκέλεο θαηαζηάζεηο. Γηα κία λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη ζηνλ ύπλν ηεο όηη πεξλά αλάκεζα από δξόκν θπηεκέλν κε βάγηεο, ην όλεηξν πξνιέγεη πηζηό ζύδπγν θαη επράξηζην ζπηηηθό. Αλ νη βάγηεο είλαη καξακέλεο, ζεκαίλεη όηη θάπνην ζιηβεξό πεξηζηαηηθό ζα ραιάζεη ηελ εξεκία ηεο. Βάδο Τν λα νλεηξεπηείηε βάδν ζεκαίλεη όηη ζ' απνιαύζεηε επράξηζηε θαη ήζπρε νηθνγελεηαθή δσή. Αλ δείηε όηη πίλεηε από βάδν, ζύληνκα ζα ελζνπζηαζηείηε από θάπνηα θιεκκέλε αγάπε. Έλα ζπαζκέλν βάδν πξνιέγεη ζιίςε. Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη ηεο δίλνπλ βάδν, είλαη πξνκήλπκα όηη ζύληνκα ζα εθπιεξσζεί ε πην ηνικεξή ηεο επηζπκία. Βαζύθφλος Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο πσο έρεηε βαζηά θσλή, ζεκαίλεη όηη ζα αλαθαιύςεηε θάπνηα αλσκαιία ζηελ επηρείξεζε ζαο, νθεηιόκελε ζε απάηε θάπνηνπ ππαιιήινπ ζαο. Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, ζεκαίλεη πξνζηξηβέο θαη θαπγάδεο. Βαις Αλ δείηε λα ρνξεύνπλ βαιο, ζεκαίλεη επράξηζηεο ζρέζεηο κε ελδηαθέξνλ πξόζσπν. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα δεη πσο ρνξεύεη βαιο κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο, ζεκαίλεη όηη ζα γίλεη αληηθείκελν ζαπκαζκνύ, αιιά θαλείο δελ ζα επηζπκεί λα ηελ παληξεπηεί. Αλ δεη ηνλ εξαζηή ηεο λα ρνξεύεη κε αληεξάζηξηα, ζα μεπεξάζεη εκπόδηα θαη ζα επηηύρεη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο. Αλ ρνξεύεη βαιο κε γπλαίθα, ζα αγαπεζεί γηα ηελ επζύηεηα θαη" ηνπο εύζηνρνπο ηξόπνπο ηεο. Αλ νλεηξεπηεί θάπνηνλ λα ζηξνβηιίδεηαη ζα λα ρνξεύεη βαιο, είλαη πξνκήλπκα πσο ζα παξαζπξζεί από επηζπκίεο θαη απνιαύζεηο θαη ζα είλαη αμηνζαύκαζηε αλ κπνξέζεη λ' αληηζηαζεί ζηηο απαηηήζεηο εξαζηώλ θαη γλσζηώλ ηεο. Βαιζάκφκα Τν λα δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ηε δηαδηθαζία βαιζακώκαηνο, ζεκαίλεη αιιαγέο ζέζεσλ, αζηάζεηα θνηλσληθήο ζέζεσο θαη θαθνηπρία.

2 Βάιηος Τν λα δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη πεξπαηάηε αλάκεζα ζε βαιηώδεηο πεξηνρέο ζεκαίλεη αξξώζηηεο από θνύξαζε θαη ζηελνρώξηα, ζα ππνθέξεηε από δπζθνξία γηα θαθή ζπκπεξηθνξά ζπγγελώλ ζαο. Δπίζεο, ην όλεηξν απηό πξνκελά επζύλεο πνπ δελ αμίδεη ηνλ θόπν λ' αλαιάβεηε. Βακβαθερός Σθούθος Δίλαη θαιό όλεηξν* ζεκαίλεη πνιινύο εηιηθξηλείο θίινπο. Βακβαθερό Υθαζκα Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο βακβαθεξό ύθαζκα, ζεκαίλεη άλεηεο πεξηζηάζεηο. Γε ζα ππάξμνπλ κεγάιεο αιιαγέο ύζηεξα από απηό ην όλεηξν. Γηα κηα λέα θνπέια πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη πθαίλεη βακβαθεξό ύθαζκα, ζεκαίλεη όηη ζα έρεη λνηθνθπξεκέλν θαη επηρεηξεκαηηθό ζύδπγν. Γηα ηελ παληξεκέλε ζεκαίλεη έλα επράξηζην, αιιά ηαπεηλό ζπηηηθό. Βακβάθη Αλ νλεηξεπηείηε βακβαθνρώξαθα κε λεαξά θπηά, ζεκαίλεη κεγάιε επηρείξεζε θαη επεκεξία. Αλ είζηε αγξόηεο θαη δείηε ζηνλ ύπλν ζαο βακβάθη έηνηκν γηα ζπιινγή, ζεκαίλεη πγεία θαη αθζνλία. Γηα ηνπο βηνκεράλνπο πνπ ζα νλεηξεπηνύλ βακβάθη, ζεκαίλεη όηη ζα επεξγεηεζνύλ από ηελ πξνώζεζε απηνύ ηνπ πξντόληνο. Γηα ηνπο εκπόξνπο, ζεκαίλεη αιιαγή πξνο ην θαιύηεξν ζηνλ ηνκέα ηεο επηρείξεζεο ηνπο. Αλ δείηε βακβάθη ζε κπάιεο, είλαη επνίσλν ζεκάδη γηα θαιύηεξεο κέξεο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη ην βακβάθη πξνσζείηαη ζηελ αγνξά, ζεκαίλεη άκεζε αιιαγή από ρακειέο ζε πςειέο ηηκέο, θαη όια ζα εμειηρζνύλ πξνο ην θαιύηεξν. Βάρθα Αλ νλεηξεπηείηε όηη βξίζθεζηε ζε βάξθα κε άιινπο, ζεκαίλεη όηη ζα δνθηκάζεηε απνιαύζεηο κε ηε ζπληξνθηά θαιώλ θίισλ. Αλ ε βάξθα α- αλαπνδνγπξίζεη, είλαη ζεκάδη νηθνλνκηθήο απώιεηαο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη ληθεζήθαηε ζε θσπειαζία, είλαη ζεκάδη όηη ζα αδηθεζείηε. Αλ είζζε ν ληθεηήο, ζεκαίλεη ππεξνρή ζηνλ έξσηα θαη ζηηο ππόινηπεο ππνζέζεηο ζαο. Βαρόκεηρο Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο βαξόκεηξν, είλαη πξνάγγεικα ζύληνκεο αιιαγήο ζηηο ππνζέζεηο ζαο, πνπ ζα απνδεηρηεί επσθειήο γηα ζαο. Αλ είλαη ζπαζκέλν, ζα ζπκβνύλ δπζάξεζηα πεξηζηαηηθά ζηηο δνπιεηέο ζαο, πνπ ζα πξνθύςνπλ απξνζδόθεηα.

3 Βαζαληζηήρηο Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη ζαο βαζαλίδνπλ, ζεκαίλεη όηη ζ' απνγνεηεπηείηε από κεραλνξξαθίαο ςεύηηθσλ θίισλ. Αλ δείηε όηη εζείο βαζαλίδεηε άιινπο, ζ' απνηύρεηε ζην λα πξνγξακκαηίζεηε ηα ζρέδηα ζαο γηα λ' απμήζεηε ηελ πεξηνπζία ζαο. Βαηηθαλό Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ην Βαηηθαλό, ζεκαίλεη αλαπάληερε εύλνηα, ζα θάλεηε ηε γλσξηκία δηαθεθξηκέλσλ πξνζώπσλ, αλ δείηε πξνζσπηθόηεηεο λα κηιάλε ζηνλ πάπα. Βαηόκοσρα Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο βαηόκνπξα, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε πνιιά θαθά. Αλ δείηε πσο ηα καδεύεηε, είλαη αηπρία. Αλ δείηε πσο ηα ηξώηε, ζεκαίλεη πσο θάηη ζα ράζεηε. Βάηος Αλ δείηε πσο κπεξδεπηήθαηε ζε βάηνπο, είλαη πξνκήλπκα θαθνύ. Κάπνηνη ζα ζαο ζύξνπλ ζηα δηθαζηήξηα θαη θαθνήζεηο αξξώζηηεο ζα πξνζβάινπλ εζάο ή θάπνηνπο από ηελ νηθνγέλεηα ζαο. Βάηρατος Αλ νλεηξεπηείηε πσο πηάλεηε βαηξάρηα, ζεκαίλεη πσο ζα δείμεηε απξνζεμία ζε ζέκαηα πγείαο, ηα νπνία ζα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ νηθνγέλεηα ζαο. Αλ δείηε βαηξάρηα πάλσ ζε γξαζίδη, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε έλαλ επράξηζην θαη θαινύ ραξαθηήξα θίιν ζαλ έκπηζην θαη ζπκβνπιάην-ξά. Αλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί έλα κεγάιν βάηξαρν, ζεκαίλεη πσο ζα παληξεπηεί έλαλ πινύζην ρήξν, αιιά ζα ππάξρνπλ παηδηά από ηνλ πξνεγνύκελν γάκν. Αλ δείηε βαηξάρηα ζε ειώδε κέξε, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε θαζαξίεο πνπ ζα ηηο μεπεξάζεηε ράξε ζηελ επγέλεηα ησλ άιισλ. Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξώηε βαηξάρηα, ζεκαίλεη πσο ζα πάξεηε παξνδηθέο ραξέο θαη ζα έρεηε κηθξό θέξδνο από ζπλαληήζεηο κε άιινπο. Αλ αθνύζαηε ζη' όλεηξν ζαο βαηξάρηα, ζεκαίλεη πσο ζα επηζθεθζείηε θίινπο ζαο, αιιά ηειηθά ε επίζθεςε ζα απνβεί άθαξπε. Βαθή Αλ δείηε όηη βάθεηε ξνύρα, ην θαιό ή θαθό λόεκα ηνπ νλείξνπ εμαξηάηαη από ην ρξώκα. Μπιε, θόθθηλν θαη ρξπζό ζεκαίλεη επηπρία θαη επεκεξία' καύξν θαη άζπξν θαλεξώλεη ζιίςε.

4 Βαθηίζηα Αλ νλεηξεπηείηε βαθηίζηα, ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα δηνξζώζεηε ην ραξαθηήξα ζαο κε ηνλ απηνέιεγρν, όηαλ ππνζηεξίδεηε ηηο γλώκεο ζαο, θαη λα κελ ππνηηκάηε ηνπο θίινπο ζαο. Αλ νλεηξεπηείηε πσο εζείο θάλεηε βάθηηζε, ζεκαίλεη όηη ζα ηαπεηλώζεηε ην εζώηεξν εγώ ζαο γηα ηελ θνηλή εύλνηα. Αλ νλεηξεπηείηε ηνλ Ισάλλε ην Βαπηηζηή λα βαθηίδεη ην Χξηζηό ζηνλ Ινξδάλε, ζεκαίλεη όηη ζα έρεηε έλα ηξνκεξό δίιεκκα: λα δερζείηε κηα πεληρξή ζέζε γηα λα ππνζηεξίμεηε άιινπο, ή λα αθνινπζήζεηε επηζπκίεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζαο νδεγήζνπλ ζηνλ πινύην θαη ζηε δηάθξηζε. Αλ δείηε ην Άγην Πλεύκα λα θαηεβαίλεη πάλσ ζην Χξηζηό, ζεκαίλεη ππνηαγή ζην θαζήθνλ θαη απηαπάξλεζε. Αλ δείηε πσο βαθηηδόζαζηαλ ν ίδηνο κε ην Άγην Πλεύκα θαη θσηηά, ζεκαίλεη όηη ζα πέζεηε ζε κηα θαηάζηαζε ηξόκνπ, αλαθαιύπηνληαο πσο είζηε κπιεγκέλνο ζ' έλαλ αθόιαζην δεζκό. Βδέιιες Αλ δείηε βδέιιεο ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη όηη νη ερζξνί ζαο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζαο δεκηώζνπλ. Αλ δείηε πσο βάδνπλ επάλσ ζαο βδέιιεο γηα ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο, πξνκελύεηαη ζνβαξή αζζέλεηα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ππάξρεη θόβνο λα κελ ηελ απνθύγεηε νύηε εζείο. Αλ δείηε όηη ηηο βάδνπλ πάλσ ζε άιινπο, ζεκαίλεη αηπρία γηα ηνπο θίινπο ζαο. Αλ ζαο δαγθώζνπλ βδέιιεο, ζεκαίλεη θίλδπλν ζε αλά-8β πάληερα κέξε, γη' απηό ρξεηάδεηαη λα πξνζέμεηε πνιύ.' Βειαλίδη Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο βειαλίδη, ζεκαίλεη πσο ζαο πεξηκέλνπλ επράξηζηα πξάγκαηα, θαη ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε πνιιά θέξδε. Αλ δείηε πσο καδεύαηε βειαλίδηα από ην έδαθνο, ζεκαίλεη επηηπρία ύζηεξα από ζθιεξό κόρζν. Γηα κηα γπλαίθα πνπ είδε πσο έηξσγε βειαλίδηα, ζεκαίλεη όηη ζα αλεβεί από κηα θνπξαζηηθή ζέζε ζε κηα ζέζε άλεηε θαη επράξηζηε. Αλ δείηε πσο ηηλάδαηε βειαλίδηα από ην δέληξν, ζεκαίλεη πσο γξήγνξα ζα εθπιεξσζνύλ νη επηζπκίεο ζαο ζηελ εξγαζία ζαο ή ζηνλ έξσηα. Αλ δείηε άγνπξα βειαλίδηα, ή ζθόξπηα ζην έδαθνο, νη δνπιεηέο ζαο ζ' αιιάμνπλ πξνο ην θαιύηεξν. Σαπηζκέλα ή ζθαζκέλα βειαλίδηα πξννησλίδνληαη απνγνεηεύζεηο θαη αλαπνδηέο. Αλ δείηε πσο θόβαηε άγνπξα βειαλίδηα από ην δέληξν, ζα βιάςεηε ηα ζπκθέξνληα ζαο από βηαζύλε θαη απεξηζθεςία.

5 Βειαληδηά Αλ νλεηξεπηείηε δάζνο από βειαληδηέο, είλαη ζεκάδη κεγάιεο επηπρίαο ζε όινπο ηνπ ηνκείο ηεο δσήο ζαο. Βειαληδηά γεκάηε βειαλίδηα ζεκαίλεη πξναγσγή. Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, ην όλεηξν κε βειαληδηέο είλαη ζεκάδη όηη ζ' αξρίζνπλ καδί ηε δσή ηνπο θαη όιεο νη ζπλζήθεο ζα είλαη επλντθέο. Βέιαζκα Αλ αθνύζεηε δώα πνπ βειάδνπλ ζη' όλεηξν ζαο, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα έρεηε θαηλνύξγηα θαζήθνληα θαη θξνληίδεο, όρη όκσο θαη' αλάγθε δπζάξεζηα. Βειόλα Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πσο ρξεζηκνπνηείηε βειόλα, είλαη πξνεηδνπνίεζε πσο πιεζηάδνπλ νδπλεξέο θαηαζηάζεηο, πνπ εμαηηίαο ηνπο ζα ππνθέξεηε πνιύ επεηδή ζα ράζεηε ηε ζπκπάζεηα πξνο ην πξόζσπν ζαο πνπ δηθαησκαηηθά ζαο αλήθεη. Αλ νλεηξεπηείηε πσο πεξλάηε θισζηή ζε βειόλα, ζεκαίλεη πσο ζα επηβαξπλζείηε κε ηηο επζύλεο ησλ άιισλ πεξηζζόηεξν από όηη κε ηηο δηθέο ζαο. Αλ νλεηξεπηείηε πσο θνηηάδεηε βειόλα, ζεκαίλεη αλώθειεο ζηελνρώξηεο. Αλ δείηε πσο βξήθαηε βειόλα, ζεκαίλεη πσο ζ' απνθηήζεηε θίινπο πνπ ζα ζαο εθηηκνύλ. Αλ δείηε πσο ζπάζαηε βειόλα, είλαη πξνκήλπκα κνλαμηάο θαη θηώρεηαο. Βέιος Τν όλεηξν απηό αθνινπζείηαη από επραξίζηεζε. Μπνξείηε λα πεξηκέλεηε πεξηπνηήζεηο, γηνξηέο θαη επράξηζηα ηαμίδηα, ζα πάςεηε λα ππνθέξεηε. Έλα παιηό ή ζπαζκέλν βέινο ζεκαίλεη απνγνεηεύζεηο ζηνλ έξσηα ή ζηηο επηρεηξήζεηο, θαη όηη νη πξνζδνθίεο ζαο ζα επηζθηαζζνύλ από απνηπρίεο. Βειούδο Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη θνξάηε βεινύδν, ζεκαίλεη κεγάιε επηηπρία. Παιηό βεινύδν πξνιέγεη όηη ε επεκεξία ζαο ζα δεκησζεί από ηελ ππεξνςία ζαο. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη είλαη ληπκέλε ζηα βεινύδα, ζεκαίλεη όηη ζα ηεο γίλνπλ ηηκέο θαη ζα έρεη κεγάιε δπλαηόηεηα εθινγήο αλάκεζα ζε πινύζηνπο εξαζηέο.

6 Βεληάιηα Αλ δείηε βεληάιηα ζη' όλεηξν ζαο, ζαο πεξηκέλνπλ επράξηζηα λέα θαη.εθπιήμεηο ζην άκεζν κέιινλ. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο θάλεη αέξα ζηνλ εαπηό ηεο, ή πσο ηεο θάλνπλ άιινη αέξα κε βεληάιηα, είλαη πξνκήλπκα γηα θαηλνύξγηεο θαη επράξηζηεο γλσξηκίεο. Αλ νλεηξεπηεί πσο ράλεη κηα παιηά βεληάιηα, ζεκαίλεη πσο έλαο θαιόο θίινο ζα ράζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα εθείλε θαη ζα ελδηαθεξζεί γηα άιιε γπλαίθα. Βέρα Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη ε βέξα ηεο είλαη ιακπεξή, ζεκαίλεη αζθάιεηα θαη γαιήλε. Αλ δείηε πσο ε βέξα ζαο ράζεθε ή έζπαζε, ζα δνθηκάζεηε ζιίςε πνπ ζα πξνέξρεηαη από αραξηζηία ή πην ζνβαξέο αηηίεο. Τν λα δείηε βέξα ζε ρέξη θίινπ ή άιινπ πξνζώπνπ, θαλεξώλεη όηη δελ ζα πάξεηε ζηα ζνβαξά ηνπο όξθνπο ζαο θαη ζα ξηρηείηε ζε απαγνξεπκέλεο ζρέζεηο. Βεράληα Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο βεξάληα, ζεκαίλεη όηη ζα κπιερηείηε κε λέα θαζήθνληα θαη ην κέιινλ ζα γεκίζεη αβεβαηόηεηα. Γηα κηα λέα θνπέια, ην λα νλεηξεπηεί όηη ν αγαπεκέλνο ηεο θάζεηαη θνληά ηεο ζε βεξάληα είλαη ζεκάδη ακθηβνιίαο γηα ηηο δηαζέζεηο ηξίησλ. Αλ δείηε όηη ρηίδεηε βεξάληα, ζεκαίλεη όηη ζ' αλαιάβεηε θαηλνύξγηα θαζήθνληα. Βερίθοθο Αλ δείηε βεξίθνθα, ζεκαίλεη όηη ην κέιινλ, αλ θαη θαηλνκεληθά ξόδηλν, θξύβεη πίθξα θαη ιύπε γηα ζαο. Αλ δείηε πσο ηξώγαηε βεξίθνθα, ζεκαίλεη όηη επίθεηληαη νιέζξηεο επηδξάζεηο. Αλ δείηε πσο ηα πξνζθέξαηε ζε άιινπο λα ηα θάλε, ζα έρεηε δπζάξεζην πεξηβάιινλ. Έλαο θίινο ιέεη: «Τα βεξίθνθα ζεκαίλνπλ όηη ζα ζπαηαιήζεηε ρξόλν ζε αζήκαληα δεηήκαηα θαη ζε κηθξνπξάγκαηα ρσξίο αμία». Βήτας Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ππνθέξαηε από επίκνλν βήρα, είλαη έλδεημε όηη ε πγεία ζαο βξίζθεηαη ζε ρακειή ζηάζκε" σζηόζν ζα κπνξέζεηε λα μαλαβξείηε κηα ηέιεηα πγεία, αλ πξνζέμεηε πεξηζζόηεξν ηηο ζπλήζεηεο ζαο. Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύζαηε άιινπο λα βήρνπλ, είλαη έλδεημε δπζάξεζηνπ πεξηβάιινληνο από ην νπνίν ηειηθά ζα μεθύγεηε.

7 Βηαζκός Τν λα δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη έγηλε θάπνηνο βηαζκόο ζην πεξηβάιινλ ζαο, ζεκαίλεη όηη ζα εθπιαγείηε δπζάξεζηα ζην άθνπζκα ζπκθνξάο θάπνηνπ θίινπ ζαο. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί όηη θάπνηνο ηε βίαζε είλαη πξνάγγεικα όηη ζα έρεη πνιιά πξνβιήκαηα πνπ ζα ηεο πιεγώζνπλ ηελ ππεξεθάλεηα θαη ζα θάλνπλ ηνλ εξαζηή ηεο λα ηελ εγθαηαιείςεη. Βηβιία Δπράξηζηεο επηδηώμεηο, ηηκέο θαη πινύηε ζαο πεξηκέλνπλ αλ νλεηξεπηείηε πσο κειεηάηε βηβιία. Γηα έλα ζπγγξαθέα πνπ ζα δεη ζηνλ ύπλν ηνπ έξγα ηνπ λα πεγαίλνπλ ζην ηππνγξαθείν, είλαη έλα όλεηξν πνπ ηνλ εηδνπνηεί πσο πξέπεη λα είλαη πξνζερηηθόο" ζα έρεη κεγάινπο κπειάδεο θέξνληαο ηα ζηε δεκνζηόηεηα. Αλ νλεηξεπηείηε πσο μνδεύεηε πνιιή κειέηε θαη ρξόλν ζην μεδηά-ιπκα θάπνησλ κπεξδεκέλσλ ζεκάησλ, ή ζηελ θαηαλόεζε ηεο θξπθήο ζεκαζίαο ησλ βηβιίσλ πνπ δηαβάζαηε, είλαη ζεκάδη ηηκώλ πνπ ζα ηηο θεξδίζεηε κε ην ζπαζί ζαο. Αλ δείηε παηδηά ζθπκκέλα ζηα βηβιία ηνπο, ζεκαίλεη επηκέιεηα θαη θαιή δηαγσγή ησλ λέσλ. Αλ δείηε παιηά βηβιία, είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε λ' απνθύγεηε ην θαθό ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ. Βηβιηοζήθε Αλ νλεηξεπηείηε όηη βξίζθεζηε ζε βηβιηνζήθε, ζεκαίλεη όηη ην πεξηβάιινλ ζαο θαη-νη ζπληξνθηέο ζαο έρνπλ πάςεη λα ζαο ηθαλνπνηνύλ. Αλ είζηε ζε βηβιηνζήθε γηα άιινπο ζθνπνύο, εθηόο από ηε κειέηε, ζεκαίλεη όηη ε ζπκπεξηθνξά ζαο είλαη γεκάηε πξνζπνίεζε. Άδεηα βηβιηνζήθε ζη' όλεηξν ζεκαίλεη όηη ζα ζαο δηώμνπλ από ηε δνπιεηά ζαο γηα έιιεηςε ηθαλνηήησλ ή γηαηί δελ έρεηε θάπνηνλ λα ζαο ππνζηεξίμεη. Βηβιηοπφιείο Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο πσο επηζθεθζήθαηε βηβιηνπσιείν, είλαη πξνκήλπκα πσο ζα γεκίζεηε κε ινγνηερληθέο θηινδνμίεο, πνπ ζα έξζνπλ ζε ζύγθξνπζε κε ηηο άιιεο ζαο εξγαζίεο θαη αζρνιίεο. Βίβιος Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ηε Βίβιν, ζεκαίλεη όηη ζα ζαο πξνζθεξζεί αθειήο θαη απνγνεηεπηηθή απόιαπζε. Αλ δείηε πσο ριεπάδεηε ηα δηδάγκαηα ηεο Βίβινπ, είλαη πξνεηδνπνίεζε όηη πξόθεηηαη λα ππνθύςεηε ζε πεηξαζκνύο, δίλνληαο πίζηε ζηα γνεηεπηηθά ιόγηα θίινπ.

8 Βηοιέηες Αλ δείηε απιώο βηνιέηεο ζηνλ ύπλν ζαο, ή αλ δείηε όηη ηηο καδεύεηε, ζεκαίλεη όηη ζα ζαο δνζνύλ επθαηξίεο από όπνπ ζα επεξγεηεζείηε θαη ζα πξννδεύζεηε. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα δεη πσο καδεύεη βηνιέηεο ζεκαίλεη όηη ζύληνκα ζα ζπλαληήζεη ηνλ κειινληηθό ηεο ζύδπγν. Αλ ηηο δείηε καξακέλεο, ζεκαίλεη όηη ν εξσηά ζαο ζα πεξηθξνλεζεί θαη ζ' αγλνεζεί. Βηοιί Αλ νλεηξεπηείηε έλα 'βηνιί, είλαη πξνκήλπκα αξκνληθώλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη πνιιώλ ραξνύκελσλ εθδειώζεσλ ζηηο νπνίεο ζα πάξεηε κέξνο. Βηοκεταλία Αλ νλεηξεπηείηε πσο δνπιεύεηε ζε θάπνηα βηνκεραλία, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε αζπλήζηζηε ελεξγεηηθόηεηα ζην λα θαηαζηξώλεηε ζρέδηα θαη πσο ζα επηηύρεηε ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο. Γηα έλαλ εξσηεπκέλν πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο είλαη παξαγσγηθόο ζηε δνπιεηά ηνπ, ζεκαίλεη πσο ζα πεηύρεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπληξόθνπ ηνπ. Τν λα δείηε άιινπο απαζρνιεκέλνπο είλαη έλα πνιύ θαιό όλεηξν. Βηηρηόιη Αλ δείηε βηηξηόιη ζη' όλεηξν ζαο, είλαη πξνεηδνπνίεζε όηη θαηαπηέδεηε θάπνην αζών πξόζσπν. Αλ δείηε πσο ην ξίρλεηε πάλσ ζε αλζξώπνπο, ζεκαίλεη όηη έρεηε κίζνο γη' απηνύο πνπ ζαο βνήζεζαλ. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί όηη ν εξαζηήο ηεο ξίρλεη βηηξηόιη ζην πξόζσπν ηεο ζεκαίλεη όηη ζα γίλεη αληηθείκελν κίζνπο ρσξίο λα θηαίεη. Γηα ηνπο εκπνξεπόκελνπο, απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη ερζξνύο θαη πνιιέο δνθηκαζίεο. Βιάβε Αλ νλεηξεπηείηε πσο βιάπηεηε θάπνηνλ, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε άζρεκεο δνπιεηέο, ζα εθδηθεζείηε θαη ζα πιεγώζεηε έλα ζπλάλζξσπν ζαο. Αλ δείηε πσο θάπνηνο έβιαςε εζάο, ζεκαίλεη πσο έρεηε ερζξνύο πνπ ζα ζαο ληθήζνπλ. Βιαζηήκηα Αλ νλεηξεπηείηε όηη αθνύηε βιαζηήκηεο, ζεκαίλεη όηη θαιιηεξγείηε ηάζεηο πνπ δελ δείρλνπλ επαηζζεζία θαη ζπκπαξάζηαζε γηα ηνπο ζπλαλζξώπνπο ζαο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη άιινη βιαζηεκνύλ, είλαη έλδεημε όηη ζα πιεγσζείηε θαη ζα πξνζβιεζείηε από ηξίηνπο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη βιαζηεκάηε εζείο, ζεκαίλεη εκπόδηα ζηηο επηρεηξήζεηο. Οη εξαζηέο ζα έρνπλ ιόγνπο λα ππνςηαζηνύλ ην ηαίξη ηνπο. Αλ δείηε πσο ζαο βιαζηεκάεη ή ζαο θαηαξηέηαη θάπνηνο, ζεκαίλεη αλαθνύθηζε ράξε ζηελ αγάπε θαη ηελ επεκεξία πνπ ζα ζπλαληήζεηε.

9 Βόας Αλ δείηε βόα ζη' όλεηξν ζαο, είλαη ζρεδόλ ην ίδην ζα λα είδαηε ην δηάβνιν" ζεκαίλεη ζπειιώδεηο θαηξνύο θαη κεγάιε θαθνηπρία, ζ' αθνινπζήζεη απνγνήηεπζε από ηνπο αλζξώπνπο. Αλ δείηε όκσο πσο ζθνηώζαηε βόα, είλαη θαιό. Βογθεηό Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύηε βνγθεηά, ζεκαίλεη πσο πξέπεη γξήγνξα λα πάξεηε απνθάζεηο, γηαηί νη ερζξνί ζαο ππνλνκεύνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ζαο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη εζείο βνγθάηε από θόβν, ζεκαίλεη πσο ζα εθπιαγείηε από ηελ επράξηζηε ηξνπή πνπ ζα πάξνπλ ηα πξάγκαηα ζηε δνπιεηά ζαο θαη πσο κπνξείηε λα πεξηκέλεηε επράξηζηεο επηζθέςεηο από θίινπο. Βόδη * Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε όκνξθα θαη θαινζξεκκέλα βόδηα λα βόζθνπλ καθάξηα ζε πξάζηλν ιηβάδη, ζεκαίλεη επεκεξία θη επηπρία πιάη ζ' έλαλ ζπκπαζεηηθό θη επράξηζην ζύληξνθν. Αλ νλεηξεπηείηε βόδηα ηζρλά θαη καιιηαξά λα ηξώλε θησρά, είλαη πηζαλό λα κνρζείηε ζ' όιε ζαο ηε δσή εμαηηίαο ζπαηαιεκέλεο άζηνρα ελέξγεηαο θαη απνζηξνθήο ζηε κεζνδηθή εξγαζία, ζα πξέπεη λα δηνξζώζεηε ηηο ζπλήζεηεο ζαο ύζηεξα απ' απηό ην όλεηξν. Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο βόδηα λα ηξέρνπλ παληθόβιεηα, ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε όια ηα κέζα πνπ δηαζέηεηε γηα λα δηαηεξήζεηε ηελ θαξηέξα ζαο ζ' έλα επσθειέο θαλάιη. Αλ δείηε έλα θνπάδη αγειάδεο ηελ ώξα πνπ ηηο αξκέγνπλ, είλαη ζεκάδη όηη ζα γίλεηε θάηνρνο πινύηνπ πνπ πνιινί εξγάζηεθαλ γη' απηόλ. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην όλεηξν απηό ζεκαίλεη όηη νη ζπκπάζεηεο ηεο δε ζα επεξεαζηνύλ από ην γεγνλόο όηη ζα δείμεη ηε δύλακή ηεο ζ' έλα πξόζσπν. Αλ νλεηξεπηείηε πσο αξκέγαηε αγειάδεο κε θνπζθσκέλα ρέξηα, ζαο αλακέλεη κεγάιε θαινηπρία. Αλ ην κνζράξη έρε» θιέςεη ην γάια, είλαη ζεκάδη όηη πξόθεηηαη λα ράζεηε ηελ αγαπεκέλε (-ν) ζαο από αξγνπνξία ζην λα δείμεηε ηελ ακνηβαηόηεηα ζαο, ή ηελ πεξηνπζία ζαο από παξακέιεζε ηεο δνπιεηάο ζαο. Αλ δείηε λεαξά κνζράξηα ζη' όλεηξν ζαο, ζα απνθηήζεηε κεγάιε εύλνηα ζηελ θνηλσλία θαη ζα θεξδίζεηε ηελ θαξδηά ελόο ηίκηνπ πξνζώπνπ. Γηα έλαλ επηρεηξεκαηία, απηό ην όλεηξν είλαη έλδεημε θέξδνπο από πσιήζεηο. Γηα έλαλ εξσηεπκέλν, ζεκαίλεη ηε δεκηνπξγία ελόο δεζκνύ πνπ ζα γίλεη ζεβαζηόο. Αλ ηα κνζράξηα είλαη αδύλαηα, νη πξνζδνθίεο ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ, αιιά ζα απαηηεζεί ζθιεξή πξνζπάζεηα. Βόδηα ζθνπξόρξσκα κε καθξηά θέξαηα θαη ηδηόηξνπα, ζεκαίλνπλ ερζξνύο.

10 Βοδηλό Κρέας Αλ ην βνδηλό θξέαο πνπ ζα δείηε ζηνλ ύπλν ζαο είλαη σκό θαη έρεη αίκα, θαξθίλνη θαη θαθνήζεηο όγθνη ζαο απεηινύλ. Φπιαρηείηε από γδαξζίκαηα θαη ηξαπκαηηζκνύο θάζε είδνπο. Βιέπε θαη Μνζράξη. Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε ή πσο ηξώγαηε ςεκέλν βνδηλό, αγσλία, ζηελ νπνία θαλείο δε ζα κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη, ζαο πεξηκέλεη. Απώιεηα δσήο κε θξηρηό ηξόπν ζα ζπκβεί. Βνδηλό ζεξβηξηζκέλν θαηάιιεια ζε επράξηζην πεξηβάιινλ ζεκαίλεη αξκνληθέο θαηαζηάζεηο ζηνλ έξσηα θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, αιιηώο πξνκελύεηαη θαθό, αλ θαη κπνξεί λα είλαη αζήκαλην. Βοζθός Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο βνζθνύο πνπ πξνζέρνπλ ηα θνπάδηα ηνπο, πξνβιέπνληαη επεκεξία, επηπρία θαη δηαζθέδαζε. Αλ δείηε ηνπο βνζθνύο λα ηεκπειηάδνπλ, πξνβιέπνληαη αξξώζηηα θαη ζηεξήζεηο. Βόηαλα Αλ νλεηξεπηείηε βόηαλα, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε ζηελόρσξεο απαζρνιήζεηο, αλ θαη ζα παξεκβιεζνύλ θαη κεξηθέο ραξέο. Αλ νλεηξεπηείηε δειεηεξηώδε βόηαλα, πξέπεη λα πξνζέμεηε ηνπο ερζξνύο ζαο. Τα σθέιηκα βόηαλα ζη' όλεηξν πξνιέγνπλ ηθαλνπνίεζε θαη ζεξκέο θηιίεο. Βοσβάιη Αλ κηα γπλαίθα δεη ζηνλ ύπλν ηεο πσο ζθνηώλεη βνπβάιηα, ζα αλαιάβεη κηα θαηαπιεθηηθή επηρείξεζε, αιιά, βάδνληαο όιεο ηεο ηηο δπ λάκεηο θαη αθήλνληαο θαηά κέξνο ηηο πιηθέο απνιαύζεηο, ζα θεξδίζεη ηε δηεύζπλζε από ηνπο άληξεο, θαη κπνξεί λα απνθηήζεη εύλνηεο πνπ ηηο επηζπκνύζε από θαηξό. Τν βνπβάιη, ζην όλεηξν, πξννησλίδεηαη πεηζκαηάξεδεο θαη ηζρπξνύο, αιιά βιαθώδεηο ερζξνύο, ζα ζαο θεξύμνπλ ηνικεξά ηνλ πόιεκν, αιιά κε ηε δηπισκαηία ζα απνθύγεηε πνιιέο θαθνηνπηέο. Βοσβός (-ή) Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη πξνζπαζνύζαηε λα επηθνηλσλήζεηε κε βνπβό πξόζσπν, είλαη πξνκήλπκα αζπλήζηζησλ πεξηζηαηηθώλ ζηε δσή ζαο, πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ άλνδν ζαο. Αλ δείηε όηη ήζαζηαλ εζείο βνπβόο (-ε), ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα πεξηκέλεηε θαινηπρίεο θαη άδηθεο θαηεγνξίεο. Βοσιή Τν λα δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη είζζε βνπιεπηήο ζεκαίλεη όηη είζηε καηαηόδνμνο θαη όηη κεηαρεηξίδεζηε ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ζαο ρσξίο θαινζύλε. Γελ ζα επηηύρεηε θακηά άλνδν.

11 Βοσλό Αλ νλεηξεπηείηε όηη αλεβαίλεηε βνπλό θαη ν δξόκνο είλαη επράξηζηνο θαη πεξηβάιιεηαη από βιάζηεζε, είλαη πξνάγγεικα γξήγνξεο αλόδνπ θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο. Αλ ην βνπλό είλαη δύζβαην θαη δείηε όηη δελ κπνξέζαηε λα θηάζεηε ζηελ θνξπθή, λα πεξηκέλεηε αληηζέζεηο ζηε δσή ζαο θαη λα πξνζπαζήζεηε λα μεπεξάζεηε ηηο αδπλακίεο ηνπ ραξαθηήξα ζαο. Αλ δείηε πσο μππλήζαηε ελώ βξηζθόζαζηε ζε επηθίλδπλν ζεκείν, ζεκαίλεη όηη νη ππνζέζεηο ζαο ζα πάξνπλ επλντθή ηξνπή, κνινλόηη δελ ην πεξηκέλαηε. Βούρηζα Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη ρξεζηκνπνηείηε βνύξηζα ησλ καιιηώλ, ζεκαίλεη όηη ζα δνθηκάζεηε θαθνηπρία από δηθό ζαο θαθό ρεηξηζκό ησλ ππνζέζεσλ ζαο. Αλ δείηε παιηέο βνύξηζεο ησλ καιιηώλ, ζεκαίλεη αξξώζηηα θαη θαθή πγεία. Αλ δείηε βνύξηζεο ησλ ξνύρσλ, είλαη ζεκάδη πσο ζαο αλακέλεη βαξύ έξγν. Αλ δείηε πσο θαηαγίλεζηε κε ην βνύξηζηζκα ησλ ξνύρσλ ζαο, ζύληνκα ζα αληακεηθζείηε γηα επίπνλε εξγαζία ζαο. Αλ δείηε δηάθνξεο βνύξηζεο, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα έρεηε πνηθίιε εξγαζία, αιιά κάιινλ επράξηζηε θαη θαινπιεξσκέλε. Βοσηηά Αλ δείηε όηη βνπηάηε ζε θαζαξό λεξό, ζεκαίλεη επλντθό ηέινο θάπνηαο πξνζβνιήο. Αλ ην λεξό είλαη ζνιό, ζα δνθηκάζεηε άγρνο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ππνζέζεσλ ζαο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη άιινη βνπηάλε, ζεκαίλεη επράξηζηεο ζπληξνθηέο. Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, ζεκαίλεη πξαγκαηνπνίεζε ησλ νλείξσλ ηνπο. Βούησρο Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξώηε θξέζθν, θηηξηλσπό βνύηπξν, είλαη ζεκάδη θαιήο πγείαο θαη θαιήο εθηέιεζεο ζρεδίσλ' ζα ζαο θέξεη πεξηνπζία, πινύην θαη γλώζε. Αλ δείηε πσο ηξώηε ηαγγηζκέλν βνύηπξν, ζεκαίλεη αμηνζύλε απνρηεκέλε κέζα από αγώλεο ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο. Αλ δείηε πσο πνπιάηε βνύηπξν, ζεκαίλεη κηθξό θέξδνο. Βοσησροθοκία Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη παξαζθεπάδεηε βνύηπξν (δέξλνληαο ην γάια), ζα ζαο αλαηεζεί δύζθνιν έξγν, αιιά κε ηελ επθπία θαη ηε θηινπνλία ζαο ζα ην θέξεηε ζε πέξαο θαη ζα επεκεξήζεηε πνιύ. Γηα ηνλ αγξόηε, ην όλεηξν απηό πξννησλίδεηαη θαιή ζνδεηά" γηα κηα λέα γπλαίθα, ζεκαίλεη έλαλ νηθνλόκν θαη δξαζηήξην ζύδπγν.

12 Βρατίολας Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο έλα θνκκέλν κπξάηζν, ζεκαίλεη ρσξηζκό ή δηαδύγην. Ακνηβαία δπζαξέζθεηα ζα επέιζεη αλάκεζα ζην ζύδπγν θαη ηε ζύδπγν. Δίλαη έλα όλεηξν κε δπζνίσλε ζεκαζία. Πξνζέρεηε, γηαηί κπνξεί λα πέζεηε ζύκα δόινπ ή απάηεο. Βρεγκέλος Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη είζηε βξεγκέλνο, ππάξρεη πηζαλόηεηα λα αλαδεηήζεηε επραξηζηήζεηο πνπ ζα ζαο θέξνπλ θνληά ζε επηδήκηεο θαηαζηάζεηο θαη αξξώζηηεο. Δίλαη κηα πξνεηδνπνίεζε γηα λ' απνθύγεηε γλσξηκίεο πξνζώπσλ πνπ θνξνύλ ηε κάζθα ηεο θαινζύλεο. Δπίζεο, πξνεηδνπνηεί λ' απνθύγεηε θνιαθείεο από «επλννύκελα» πξόζσπα. Αλ κηα λέα γπλαίθα δεη όηη είλαη βξεγκέλε, ρξεηάδεηαη λα πξνζέμεη γηα λα κε εκπιαθεί ζε πεξηπέηεηεο κε παληξεκέλνπο άληξεο. Βρέθος Αλ νλεηξεπηείηε έλα λενγέλλεην κσξό, ζεκαίλεη πσο έξρνληαη επράξηζηεο κέξεο. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο έρεη κσξό, ζεκαίλεη πσο ζα θαηεγνξεζεί γηα αλήζηθν παξειζόλ. Αλ δείηε έλα κσξό λα θνιπκπά, ζεκαίλεη πσο ζα επηηύρεηε λα μεθύγεηε από θάπνηα παγίδα. Βρογτίηηδα Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη πξνζβιεζήθαηε από βξνγρίηηδα, ζεκαίλεη όηη ζα εκπνδηζηείηε ζηελ επηδίσμε ησλ ζθνπώλ ζαο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ ζαο από δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο αζζέλεηαο ζην ζπίηη ζαο. Αλ δείηε πσο ππνθέξαηε από βξνγρίηηδα, ζεκαίλεη όηη ζύληνκα ζα βξεζείηε κπξνζηά ζε πξννπηηθέο απνζαξξπληηθέο γηα ηελ απόθηεζε επηζπκεηώλ αληηθεηκέλσλ. Βροτή Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θαζαξή βξνρή, ζεκαίλεη όηη επεκεξία θη επραξίζηεζε βξίζθνληαη πνιύ θνληά ζαο. Αλ ε βξνρή πέθηεη από καύξα ζύλλεθα, ζα ηξνκάμεηε από ηε ζνβαξόηεηα ησλ πξνβιεκάησλ ζαο. Αλ δείηε πσο πξνθπιαρηήθαηε από ηε βξνρή γηα λα κε βξαρνύλ ηα ξνύρα ζαο, ζεκαίλεη όηη ηα ζρέδηα ζαο ζα πεηύρνπλ θαη ζύληνκα ζα νινθιεξσζνύλ. Αλ νλεηξεπηείηε όηη θαζόζαζηε κέζα ζην ζπίηη θαη βιέπεηε έμσ λα βξέρεη, είλαη πξνκήλπκα επεκεξίαο θαη εξσηηθνύ πάζνπο. Αλ δείηε όηη ην ηαβάλη ζηάδεη από λεξά ηεο βξνρήο αιιά θαζαξά, ζεκαίλεη όηη ζύληνκα ζ' απνιαύζεηε απαγνξεπκέλεο επραξηζηήζεηο. Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη άιινη βξέρνληαη από βξνρή, ζεκαίλεη όηη ζα μεδηαιέμεηε ηνπο θίινπο ζαο θαη ζα θξίλεηε όηη πνιινί δελ αμίδνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ζαο. Βξνρή κε θαηαηγίδεο είλαη πάληα ζεκάδη αηπρίαο.

13 Βσρζοδευία Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο βπξζνδεςείν είλαη ζεκάδη θαθήο πγείαο θαη απώιεηαο εξγαζίαο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη είζηε βπξζνδέςεο, ζεκαίλεη όηη ζ' αζρνιεζείηε κε δνπιεηέο πνπ δελ είλαη ηνπ γνύζηνπ ζαο, αιιά είζηε αλαγθαζκέλνο λα ηηο θάλεηε γηαηί έρεηε ππνρξεώζεηο απέλαληη άιισλ. Αλ νλεηξεπηείηε πσο αγνξάζαηε δέξκαηα από βπξζνδεςείν, ζεκαίλεη όηη ζα είζηε επηηπρεκέλνο επηρεηξεκαηίαο, αιιά δελ ζα θάλεηε πνιινύο θίινπο. Βσηίο Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο έλα γεκάην βπηίν, ζεκαίλεη ρξόληα επεκεξίαο θαη γιεληηώλ. Αλ ην βπηίν είλαη άδεην, ε δσή ζαο ζα είλαη ζηεξεκέλε από θάζε είδνπο ραξά εμαηηίαο εμσηεξηθώλ επηδξάζεσλ. Βιέπε κπάληο. Βφκός (Αγία Τράπεδα) Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε έλαλ ηεξέα κπξνο ζηελ Αγ. Τξάπεδα, ζεκαίλεη θηινληθίεο θαη δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζην ζπίηη ζαο. Αλ δείηε γάκν εκπξόο ζε Αγ. Τξάπεδα, ζεκαίλεη ιύπε ζε θίινπο θαη ζάλαην ειηθησκέλνπ. Σπάληα ζα ηδείηε ζη' όλεηξν ζαο λα ζαο δείρλνπλ Αγ. Τξάπεδα" ζηελ πεξίπησζε απηή πξνεηδνπνηείζηε γηα ηε δηάπξαμε θάπνηνπ ιάζνπο. Σεκαίλεη αθόκε όηη ζα κεηακειεζείηε γηα θάπνηεο πξάμεηο ζαο

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα; νθία Ρνύζζνπ

Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα; νθία Ρνύζζνπ Σν Κέξαο ηεο Ακάιζεηαο ζηελ Καζεκεξηλόηεηά καο Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα; νθία Ρνύζζνπ Q-Training 5o Παλειιήλην πλέδξην Βνεζώλ Γηνίθεζεο & Top Management Assistants Κέξαο Ακάιζεηαο = Αθζνλία Ο ζηότος ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα