Βάγηα. Βάδο. Βαζύθφλος. Βαις. Βαιζάκφκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βάγηα. Βάδο. Βαζύθφλος. Βαις. Βαιζάκφκα"

Transcript

1 B Βάγηα Βάγηεο ζηα όλεηξα, είλαη εηδήζεηο όηη ζα ππάξμνπλ επηπρηζκέλεο θαηαζηάζεηο. Γηα κία λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη ζηνλ ύπλν ηεο όηη πεξλά αλάκεζα από δξόκν θπηεκέλν κε βάγηεο, ην όλεηξν πξνιέγεη πηζηό ζύδπγν θαη επράξηζην ζπηηηθό. Αλ νη βάγηεο είλαη καξακέλεο, ζεκαίλεη όηη θάπνην ζιηβεξό πεξηζηαηηθό ζα ραιάζεη ηελ εξεκία ηεο. Βάδο Τν λα νλεηξεπηείηε βάδν ζεκαίλεη όηη ζ' απνιαύζεηε επράξηζηε θαη ήζπρε νηθνγελεηαθή δσή. Αλ δείηε όηη πίλεηε από βάδν, ζύληνκα ζα ελζνπζηαζηείηε από θάπνηα θιεκκέλε αγάπε. Έλα ζπαζκέλν βάδν πξνιέγεη ζιίςε. Γηα ηε λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη ηεο δίλνπλ βάδν, είλαη πξνκήλπκα όηη ζύληνκα ζα εθπιεξσζεί ε πην ηνικεξή ηεο επηζπκία. Βαζύθφλος Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο πσο έρεηε βαζηά θσλή, ζεκαίλεη όηη ζα αλαθαιύςεηε θάπνηα αλσκαιία ζηελ επηρείξεζε ζαο, νθεηιόκελε ζε απάηε θάπνηνπ ππαιιήινπ ζαο. Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, ζεκαίλεη πξνζηξηβέο θαη θαπγάδεο. Βαις Αλ δείηε λα ρνξεύνπλ βαιο, ζεκαίλεη επράξηζηεο ζρέζεηο κε ελδηαθέξνλ πξόζσπν. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα δεη πσο ρνξεύεη βαιο κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο, ζεκαίλεη όηη ζα γίλεη αληηθείκελν ζαπκαζκνύ, αιιά θαλείο δελ ζα επηζπκεί λα ηελ παληξεπηεί. Αλ δεη ηνλ εξαζηή ηεο λα ρνξεύεη κε αληεξάζηξηα, ζα μεπεξάζεη εκπόδηα θαη ζα επηηύρεη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο. Αλ ρνξεύεη βαιο κε γπλαίθα, ζα αγαπεζεί γηα ηελ επζύηεηα θαη" ηνπο εύζηνρνπο ηξόπνπο ηεο. Αλ νλεηξεπηεί θάπνηνλ λα ζηξνβηιίδεηαη ζα λα ρνξεύεη βαιο, είλαη πξνκήλπκα πσο ζα παξαζπξζεί από επηζπκίεο θαη απνιαύζεηο θαη ζα είλαη αμηνζαύκαζηε αλ κπνξέζεη λ' αληηζηαζεί ζηηο απαηηήζεηο εξαζηώλ θαη γλσζηώλ ηεο. Βαιζάκφκα Τν λα δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ηε δηαδηθαζία βαιζακώκαηνο, ζεκαίλεη αιιαγέο ζέζεσλ, αζηάζεηα θνηλσληθήο ζέζεσο θαη θαθνηπρία.

2 Βάιηος Τν λα δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη πεξπαηάηε αλάκεζα ζε βαιηώδεηο πεξηνρέο ζεκαίλεη αξξώζηηεο από θνύξαζε θαη ζηελνρώξηα, ζα ππνθέξεηε από δπζθνξία γηα θαθή ζπκπεξηθνξά ζπγγελώλ ζαο. Δπίζεο, ην όλεηξν απηό πξνκελά επζύλεο πνπ δελ αμίδεη ηνλ θόπν λ' αλαιάβεηε. Βακβαθερός Σθούθος Δίλαη θαιό όλεηξν* ζεκαίλεη πνιινύο εηιηθξηλείο θίινπο. Βακβαθερό Υθαζκα Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο βακβαθεξό ύθαζκα, ζεκαίλεη άλεηεο πεξηζηάζεηο. Γε ζα ππάξμνπλ κεγάιεο αιιαγέο ύζηεξα από απηό ην όλεηξν. Γηα κηα λέα θνπέια πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη πθαίλεη βακβαθεξό ύθαζκα, ζεκαίλεη όηη ζα έρεη λνηθνθπξεκέλν θαη επηρεηξεκαηηθό ζύδπγν. Γηα ηελ παληξεκέλε ζεκαίλεη έλα επράξηζην, αιιά ηαπεηλό ζπηηηθό. Βακβάθη Αλ νλεηξεπηείηε βακβαθνρώξαθα κε λεαξά θπηά, ζεκαίλεη κεγάιε επηρείξεζε θαη επεκεξία. Αλ είζηε αγξόηεο θαη δείηε ζηνλ ύπλν ζαο βακβάθη έηνηκν γηα ζπιινγή, ζεκαίλεη πγεία θαη αθζνλία. Γηα ηνπο βηνκεράλνπο πνπ ζα νλεηξεπηνύλ βακβάθη, ζεκαίλεη όηη ζα επεξγεηεζνύλ από ηελ πξνώζεζε απηνύ ηνπ πξντόληνο. Γηα ηνπο εκπόξνπο, ζεκαίλεη αιιαγή πξνο ην θαιύηεξν ζηνλ ηνκέα ηεο επηρείξεζεο ηνπο. Αλ δείηε βακβάθη ζε κπάιεο, είλαη επνίσλν ζεκάδη γηα θαιύηεξεο κέξεο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη ην βακβάθη πξνσζείηαη ζηελ αγνξά, ζεκαίλεη άκεζε αιιαγή από ρακειέο ζε πςειέο ηηκέο, θαη όια ζα εμειηρζνύλ πξνο ην θαιύηεξν. Βάρθα Αλ νλεηξεπηείηε όηη βξίζθεζηε ζε βάξθα κε άιινπο, ζεκαίλεη όηη ζα δνθηκάζεηε απνιαύζεηο κε ηε ζπληξνθηά θαιώλ θίισλ. Αλ ε βάξθα α- αλαπνδνγπξίζεη, είλαη ζεκάδη νηθνλνκηθήο απώιεηαο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη ληθεζήθαηε ζε θσπειαζία, είλαη ζεκάδη όηη ζα αδηθεζείηε. Αλ είζζε ν ληθεηήο, ζεκαίλεη ππεξνρή ζηνλ έξσηα θαη ζηηο ππόινηπεο ππνζέζεηο ζαο. Βαρόκεηρο Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο βαξόκεηξν, είλαη πξνάγγεικα ζύληνκεο αιιαγήο ζηηο ππνζέζεηο ζαο, πνπ ζα απνδεηρηεί επσθειήο γηα ζαο. Αλ είλαη ζπαζκέλν, ζα ζπκβνύλ δπζάξεζηα πεξηζηαηηθά ζηηο δνπιεηέο ζαο, πνπ ζα πξνθύςνπλ απξνζδόθεηα.

3 Βαζαληζηήρηο Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη ζαο βαζαλίδνπλ, ζεκαίλεη όηη ζ' απνγνεηεπηείηε από κεραλνξξαθίαο ςεύηηθσλ θίισλ. Αλ δείηε όηη εζείο βαζαλίδεηε άιινπο, ζ' απνηύρεηε ζην λα πξνγξακκαηίζεηε ηα ζρέδηα ζαο γηα λ' απμήζεηε ηελ πεξηνπζία ζαο. Βαηηθαλό Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο ην Βαηηθαλό, ζεκαίλεη αλαπάληερε εύλνηα, ζα θάλεηε ηε γλσξηκία δηαθεθξηκέλσλ πξνζώπσλ, αλ δείηε πξνζσπηθόηεηεο λα κηιάλε ζηνλ πάπα. Βαηόκοσρα Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο βαηόκνπξα, ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε πνιιά θαθά. Αλ δείηε πσο ηα καδεύεηε, είλαη αηπρία. Αλ δείηε πσο ηα ηξώηε, ζεκαίλεη πσο θάηη ζα ράζεηε. Βάηος Αλ δείηε πσο κπεξδεπηήθαηε ζε βάηνπο, είλαη πξνκήλπκα θαθνύ. Κάπνηνη ζα ζαο ζύξνπλ ζηα δηθαζηήξηα θαη θαθνήζεηο αξξώζηηεο ζα πξνζβάινπλ εζάο ή θάπνηνπο από ηελ νηθνγέλεηα ζαο. Βάηρατος Αλ νλεηξεπηείηε πσο πηάλεηε βαηξάρηα, ζεκαίλεη πσο ζα δείμεηε απξνζεμία ζε ζέκαηα πγείαο, ηα νπνία ζα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ νηθνγέλεηα ζαο. Αλ δείηε βαηξάρηα πάλσ ζε γξαζίδη, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε έλαλ επράξηζην θαη θαινύ ραξαθηήξα θίιν ζαλ έκπηζην θαη ζπκβνπιάην-ξά. Αλ κηα γπλαίθα νλεηξεπηεί έλα κεγάιν βάηξαρν, ζεκαίλεη πσο ζα παληξεπηεί έλαλ πινύζην ρήξν, αιιά ζα ππάξρνπλ παηδηά από ηνλ πξνεγνύκελν γάκν. Αλ δείηε βαηξάρηα ζε ειώδε κέξε, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε θαζαξίεο πνπ ζα ηηο μεπεξάζεηε ράξε ζηελ επγέλεηα ησλ άιισλ. Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξώηε βαηξάρηα, ζεκαίλεη πσο ζα πάξεηε παξνδηθέο ραξέο θαη ζα έρεηε κηθξό θέξδνο από ζπλαληήζεηο κε άιινπο. Αλ αθνύζαηε ζη' όλεηξν ζαο βαηξάρηα, ζεκαίλεη πσο ζα επηζθεθζείηε θίινπο ζαο, αιιά ηειηθά ε επίζθεςε ζα απνβεί άθαξπε. Βαθή Αλ δείηε όηη βάθεηε ξνύρα, ην θαιό ή θαθό λόεκα ηνπ νλείξνπ εμαξηάηαη από ην ρξώκα. Μπιε, θόθθηλν θαη ρξπζό ζεκαίλεη επηπρία θαη επεκεξία' καύξν θαη άζπξν θαλεξώλεη ζιίςε.

4 Βαθηίζηα Αλ νλεηξεπηείηε βαθηίζηα, ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα δηνξζώζεηε ην ραξαθηήξα ζαο κε ηνλ απηνέιεγρν, όηαλ ππνζηεξίδεηε ηηο γλώκεο ζαο, θαη λα κελ ππνηηκάηε ηνπο θίινπο ζαο. Αλ νλεηξεπηείηε πσο εζείο θάλεηε βάθηηζε, ζεκαίλεη όηη ζα ηαπεηλώζεηε ην εζώηεξν εγώ ζαο γηα ηελ θνηλή εύλνηα. Αλ νλεηξεπηείηε ηνλ Ισάλλε ην Βαπηηζηή λα βαθηίδεη ην Χξηζηό ζηνλ Ινξδάλε, ζεκαίλεη όηη ζα έρεηε έλα ηξνκεξό δίιεκκα: λα δερζείηε κηα πεληρξή ζέζε γηα λα ππνζηεξίμεηε άιινπο, ή λα αθνινπζήζεηε επηζπκίεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζαο νδεγήζνπλ ζηνλ πινύην θαη ζηε δηάθξηζε. Αλ δείηε ην Άγην Πλεύκα λα θαηεβαίλεη πάλσ ζην Χξηζηό, ζεκαίλεη ππνηαγή ζην θαζήθνλ θαη απηαπάξλεζε. Αλ δείηε πσο βαθηηδόζαζηαλ ν ίδηνο κε ην Άγην Πλεύκα θαη θσηηά, ζεκαίλεη όηη ζα πέζεηε ζε κηα θαηάζηαζε ηξόκνπ, αλαθαιύπηνληαο πσο είζηε κπιεγκέλνο ζ' έλαλ αθόιαζην δεζκό. Βδέιιες Αλ δείηε βδέιιεο ζη' όλεηξν ζαο, ζεκαίλεη όηη νη ερζξνί ζαο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζαο δεκηώζνπλ. Αλ δείηε πσο βάδνπλ επάλσ ζαο βδέιιεο γηα ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο, πξνκελύεηαη ζνβαξή αζζέλεηα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ππάξρεη θόβνο λα κελ ηελ απνθύγεηε νύηε εζείο. Αλ δείηε όηη ηηο βάδνπλ πάλσ ζε άιινπο, ζεκαίλεη αηπρία γηα ηνπο θίινπο ζαο. Αλ ζαο δαγθώζνπλ βδέιιεο, ζεκαίλεη θίλδπλν ζε αλά-8β πάληερα κέξε, γη' απηό ρξεηάδεηαη λα πξνζέμεηε πνιύ.' Βειαλίδη Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο βειαλίδη, ζεκαίλεη πσο ζαο πεξηκέλνπλ επράξηζηα πξάγκαηα, θαη ζα πξέπεη λα πεξηκέλεηε πνιιά θέξδε. Αλ δείηε πσο καδεύαηε βειαλίδηα από ην έδαθνο, ζεκαίλεη επηηπρία ύζηεξα από ζθιεξό κόρζν. Γηα κηα γπλαίθα πνπ είδε πσο έηξσγε βειαλίδηα, ζεκαίλεη όηη ζα αλεβεί από κηα θνπξαζηηθή ζέζε ζε κηα ζέζε άλεηε θαη επράξηζηε. Αλ δείηε πσο ηηλάδαηε βειαλίδηα από ην δέληξν, ζεκαίλεη πσο γξήγνξα ζα εθπιεξσζνύλ νη επηζπκίεο ζαο ζηελ εξγαζία ζαο ή ζηνλ έξσηα. Αλ δείηε άγνπξα βειαλίδηα, ή ζθόξπηα ζην έδαθνο, νη δνπιεηέο ζαο ζ' αιιάμνπλ πξνο ην θαιύηεξν. Σαπηζκέλα ή ζθαζκέλα βειαλίδηα πξννησλίδνληαη απνγνεηεύζεηο θαη αλαπνδηέο. Αλ δείηε πσο θόβαηε άγνπξα βειαλίδηα από ην δέληξν, ζα βιάςεηε ηα ζπκθέξνληα ζαο από βηαζύλε θαη απεξηζθεςία.

5 Βειαληδηά Αλ νλεηξεπηείηε δάζνο από βειαληδηέο, είλαη ζεκάδη κεγάιεο επηπρίαο ζε όινπο ηνπ ηνκείο ηεο δσήο ζαο. Βειαληδηά γεκάηε βειαλίδηα ζεκαίλεη πξναγσγή. Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, ην όλεηξν κε βειαληδηέο είλαη ζεκάδη όηη ζ' αξρίζνπλ καδί ηε δσή ηνπο θαη όιεο νη ζπλζήθεο ζα είλαη επλντθέο. Βέιαζκα Αλ αθνύζεηε δώα πνπ βειάδνπλ ζη' όλεηξν ζαο, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα έρεηε θαηλνύξγηα θαζήθνληα θαη θξνληίδεο, όρη όκσο θαη' αλάγθε δπζάξεζηα. Βειόλα Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο πσο ρξεζηκνπνηείηε βειόλα, είλαη πξνεηδνπνίεζε πσο πιεζηάδνπλ νδπλεξέο θαηαζηάζεηο, πνπ εμαηηίαο ηνπο ζα ππνθέξεηε πνιύ επεηδή ζα ράζεηε ηε ζπκπάζεηα πξνο ην πξόζσπν ζαο πνπ δηθαησκαηηθά ζαο αλήθεη. Αλ νλεηξεπηείηε πσο πεξλάηε θισζηή ζε βειόλα, ζεκαίλεη πσο ζα επηβαξπλζείηε κε ηηο επζύλεο ησλ άιισλ πεξηζζόηεξν από όηη κε ηηο δηθέο ζαο. Αλ νλεηξεπηείηε πσο θνηηάδεηε βειόλα, ζεκαίλεη αλώθειεο ζηελνρώξηεο. Αλ δείηε πσο βξήθαηε βειόλα, ζεκαίλεη πσο ζ' απνθηήζεηε θίινπο πνπ ζα ζαο εθηηκνύλ. Αλ δείηε πσο ζπάζαηε βειόλα, είλαη πξνκήλπκα κνλαμηάο θαη θηώρεηαο. Βέιος Τν όλεηξν απηό αθνινπζείηαη από επραξίζηεζε. Μπνξείηε λα πεξηκέλεηε πεξηπνηήζεηο, γηνξηέο θαη επράξηζηα ηαμίδηα, ζα πάςεηε λα ππνθέξεηε. Έλα παιηό ή ζπαζκέλν βέινο ζεκαίλεη απνγνεηεύζεηο ζηνλ έξσηα ή ζηηο επηρεηξήζεηο, θαη όηη νη πξνζδνθίεο ζαο ζα επηζθηαζζνύλ από απνηπρίεο. Βειούδο Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη θνξάηε βεινύδν, ζεκαίλεη κεγάιε επηηπρία. Παιηό βεινύδν πξνιέγεη όηη ε επεκεξία ζαο ζα δεκησζεί από ηελ ππεξνςία ζαο. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη είλαη ληπκέλε ζηα βεινύδα, ζεκαίλεη όηη ζα ηεο γίλνπλ ηηκέο θαη ζα έρεη κεγάιε δπλαηόηεηα εθινγήο αλάκεζα ζε πινύζηνπο εξαζηέο.

6 Βεληάιηα Αλ δείηε βεληάιηα ζη' όλεηξν ζαο, ζαο πεξηκέλνπλ επράξηζηα λέα θαη.εθπιήμεηο ζην άκεζν κέιινλ. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο θάλεη αέξα ζηνλ εαπηό ηεο, ή πσο ηεο θάλνπλ άιινη αέξα κε βεληάιηα, είλαη πξνκήλπκα γηα θαηλνύξγηεο θαη επράξηζηεο γλσξηκίεο. Αλ νλεηξεπηεί πσο ράλεη κηα παιηά βεληάιηα, ζεκαίλεη πσο έλαο θαιόο θίινο ζα ράζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα εθείλε θαη ζα ελδηαθεξζεί γηα άιιε γπλαίθα. Βέρα Γηα κηα γπλαίθα πνπ ζα νλεηξεπηεί όηη ε βέξα ηεο είλαη ιακπεξή, ζεκαίλεη αζθάιεηα θαη γαιήλε. Αλ δείηε πσο ε βέξα ζαο ράζεθε ή έζπαζε, ζα δνθηκάζεηε ζιίςε πνπ ζα πξνέξρεηαη από αραξηζηία ή πην ζνβαξέο αηηίεο. Τν λα δείηε βέξα ζε ρέξη θίινπ ή άιινπ πξνζώπνπ, θαλεξώλεη όηη δελ ζα πάξεηε ζηα ζνβαξά ηνπο όξθνπο ζαο θαη ζα ξηρηείηε ζε απαγνξεπκέλεο ζρέζεηο. Βεράληα Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο βεξάληα, ζεκαίλεη όηη ζα κπιερηείηε κε λέα θαζήθνληα θαη ην κέιινλ ζα γεκίζεη αβεβαηόηεηα. Γηα κηα λέα θνπέια, ην λα νλεηξεπηεί όηη ν αγαπεκέλνο ηεο θάζεηαη θνληά ηεο ζε βεξάληα είλαη ζεκάδη ακθηβνιίαο γηα ηηο δηαζέζεηο ηξίησλ. Αλ δείηε όηη ρηίδεηε βεξάληα, ζεκαίλεη όηη ζ' αλαιάβεηε θαηλνύξγηα θαζήθνληα. Βερίθοθο Αλ δείηε βεξίθνθα, ζεκαίλεη όηη ην κέιινλ, αλ θαη θαηλνκεληθά ξόδηλν, θξύβεη πίθξα θαη ιύπε γηα ζαο. Αλ δείηε πσο ηξώγαηε βεξίθνθα, ζεκαίλεη όηη επίθεηληαη νιέζξηεο επηδξάζεηο. Αλ δείηε πσο ηα πξνζθέξαηε ζε άιινπο λα ηα θάλε, ζα έρεηε δπζάξεζην πεξηβάιινλ. Έλαο θίινο ιέεη: «Τα βεξίθνθα ζεκαίλνπλ όηη ζα ζπαηαιήζεηε ρξόλν ζε αζήκαληα δεηήκαηα θαη ζε κηθξνπξάγκαηα ρσξίο αμία». Βήτας Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη ππνθέξαηε από επίκνλν βήρα, είλαη έλδεημε όηη ε πγεία ζαο βξίζθεηαη ζε ρακειή ζηάζκε" σζηόζν ζα κπνξέζεηε λα μαλαβξείηε κηα ηέιεηα πγεία, αλ πξνζέμεηε πεξηζζόηεξν ηηο ζπλήζεηεο ζαο. Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύζαηε άιινπο λα βήρνπλ, είλαη έλδεημε δπζάξεζηνπ πεξηβάιινληνο από ην νπνίν ηειηθά ζα μεθύγεηε.

7 Βηαζκός Τν λα δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη έγηλε θάπνηνο βηαζκόο ζην πεξηβάιινλ ζαο, ζεκαίλεη όηη ζα εθπιαγείηε δπζάξεζηα ζην άθνπζκα ζπκθνξάο θάπνηνπ θίινπ ζαο. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί όηη θάπνηνο ηε βίαζε είλαη πξνάγγεικα όηη ζα έρεη πνιιά πξνβιήκαηα πνπ ζα ηεο πιεγώζνπλ ηελ ππεξεθάλεηα θαη ζα θάλνπλ ηνλ εξαζηή ηεο λα ηελ εγθαηαιείςεη. Βηβιία Δπράξηζηεο επηδηώμεηο, ηηκέο θαη πινύηε ζαο πεξηκέλνπλ αλ νλεηξεπηείηε πσο κειεηάηε βηβιία. Γηα έλα ζπγγξαθέα πνπ ζα δεη ζηνλ ύπλν ηνπ έξγα ηνπ λα πεγαίλνπλ ζην ηππνγξαθείν, είλαη έλα όλεηξν πνπ ηνλ εηδνπνηεί πσο πξέπεη λα είλαη πξνζερηηθόο" ζα έρεη κεγάινπο κπειάδεο θέξνληαο ηα ζηε δεκνζηόηεηα. Αλ νλεηξεπηείηε πσο μνδεύεηε πνιιή κειέηε θαη ρξόλν ζην μεδηά-ιπκα θάπνησλ κπεξδεκέλσλ ζεκάησλ, ή ζηελ θαηαλόεζε ηεο θξπθήο ζεκαζίαο ησλ βηβιίσλ πνπ δηαβάζαηε, είλαη ζεκάδη ηηκώλ πνπ ζα ηηο θεξδίζεηε κε ην ζπαζί ζαο. Αλ δείηε παηδηά ζθπκκέλα ζηα βηβιία ηνπο, ζεκαίλεη επηκέιεηα θαη θαιή δηαγσγή ησλ λέσλ. Αλ δείηε παιηά βηβιία, είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε λ' απνθύγεηε ην θαθό ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηνπ. Βηβιηοζήθε Αλ νλεηξεπηείηε όηη βξίζθεζηε ζε βηβιηνζήθε, ζεκαίλεη όηη ην πεξηβάιινλ ζαο θαη-νη ζπληξνθηέο ζαο έρνπλ πάςεη λα ζαο ηθαλνπνηνύλ. Αλ είζηε ζε βηβιηνζήθε γηα άιινπο ζθνπνύο, εθηόο από ηε κειέηε, ζεκαίλεη όηη ε ζπκπεξηθνξά ζαο είλαη γεκάηε πξνζπνίεζε. Άδεηα βηβιηνζήθε ζη' όλεηξν ζεκαίλεη όηη ζα ζαο δηώμνπλ από ηε δνπιεηά ζαο γηα έιιεηςε ηθαλνηήησλ ή γηαηί δελ έρεηε θάπνηνλ λα ζαο ππνζηεξίμεη. Βηβιηοπφιείο Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο πσο επηζθεθζήθαηε βηβιηνπσιείν, είλαη πξνκήλπκα πσο ζα γεκίζεηε κε ινγνηερληθέο θηινδνμίεο, πνπ ζα έξζνπλ ζε ζύγθξνπζε κε ηηο άιιεο ζαο εξγαζίεο θαη αζρνιίεο. Βίβιος Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο ηε Βίβιν, ζεκαίλεη όηη ζα ζαο πξνζθεξζεί αθειήο θαη απνγνεηεπηηθή απόιαπζε. Αλ δείηε πσο ριεπάδεηε ηα δηδάγκαηα ηεο Βίβινπ, είλαη πξνεηδνπνίεζε όηη πξόθεηηαη λα ππνθύςεηε ζε πεηξαζκνύο, δίλνληαο πίζηε ζηα γνεηεπηηθά ιόγηα θίινπ.

8 Βηοιέηες Αλ δείηε απιώο βηνιέηεο ζηνλ ύπλν ζαο, ή αλ δείηε όηη ηηο καδεύεηε, ζεκαίλεη όηη ζα ζαο δνζνύλ επθαηξίεο από όπνπ ζα επεξγεηεζείηε θαη ζα πξννδεύζεηε. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα δεη πσο καδεύεη βηνιέηεο ζεκαίλεη όηη ζύληνκα ζα ζπλαληήζεη ηνλ κειινληηθό ηεο ζύδπγν. Αλ ηηο δείηε καξακέλεο, ζεκαίλεη όηη ν εξσηά ζαο ζα πεξηθξνλεζεί θαη ζ' αγλνεζεί. Βηοιί Αλ νλεηξεπηείηε έλα 'βηνιί, είλαη πξνκήλπκα αξκνληθώλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη πνιιώλ ραξνύκελσλ εθδειώζεσλ ζηηο νπνίεο ζα πάξεηε κέξνο. Βηοκεταλία Αλ νλεηξεπηείηε πσο δνπιεύεηε ζε θάπνηα βηνκεραλία, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε αζπλήζηζηε ελεξγεηηθόηεηα ζην λα θαηαζηξώλεηε ζρέδηα θαη πσο ζα επηηύρεηε ζηηο επηρεηξήζεηο ζαο. Γηα έλαλ εξσηεπκέλν πνπ ζα νλεηξεπηεί πσο είλαη παξαγσγηθόο ζηε δνπιεηά ηνπ, ζεκαίλεη πσο ζα πεηύρεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπληξόθνπ ηνπ. Τν λα δείηε άιινπο απαζρνιεκέλνπο είλαη έλα πνιύ θαιό όλεηξν. Βηηρηόιη Αλ δείηε βηηξηόιη ζη' όλεηξν ζαο, είλαη πξνεηδνπνίεζε όηη θαηαπηέδεηε θάπνην αζών πξόζσπν. Αλ δείηε πσο ην ξίρλεηε πάλσ ζε αλζξώπνπο, ζεκαίλεη όηη έρεηε κίζνο γη' απηνύο πνπ ζαο βνήζεζαλ. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην λα νλεηξεπηεί όηη ν εξαζηήο ηεο ξίρλεη βηηξηόιη ζην πξόζσπν ηεο ζεκαίλεη όηη ζα γίλεη αληηθείκελν κίζνπο ρσξίο λα θηαίεη. Γηα ηνπο εκπνξεπόκελνπο, απηό ην όλεηξν ζεκαίλεη ερζξνύο θαη πνιιέο δνθηκαζίεο. Βιάβε Αλ νλεηξεπηείηε πσο βιάπηεηε θάπνηνλ, ζεκαίλεη πσο ζα θάλεηε άζρεκεο δνπιεηέο, ζα εθδηθεζείηε θαη ζα πιεγώζεηε έλα ζπλάλζξσπν ζαο. Αλ δείηε πσο θάπνηνο έβιαςε εζάο, ζεκαίλεη πσο έρεηε ερζξνύο πνπ ζα ζαο ληθήζνπλ. Βιαζηήκηα Αλ νλεηξεπηείηε όηη αθνύηε βιαζηήκηεο, ζεκαίλεη όηη θαιιηεξγείηε ηάζεηο πνπ δελ δείρλνπλ επαηζζεζία θαη ζπκπαξάζηαζε γηα ηνπο ζπλαλζξώπνπο ζαο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη άιινη βιαζηεκνύλ, είλαη έλδεημε όηη ζα πιεγσζείηε θαη ζα πξνζβιεζείηε από ηξίηνπο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη βιαζηεκάηε εζείο, ζεκαίλεη εκπόδηα ζηηο επηρεηξήζεηο. Οη εξαζηέο ζα έρνπλ ιόγνπο λα ππνςηαζηνύλ ην ηαίξη ηνπο. Αλ δείηε πσο ζαο βιαζηεκάεη ή ζαο θαηαξηέηαη θάπνηνο, ζεκαίλεη αλαθνύθηζε ράξε ζηελ αγάπε θαη ηελ επεκεξία πνπ ζα ζπλαληήζεηε.

9 Βόας Αλ δείηε βόα ζη' όλεηξν ζαο, είλαη ζρεδόλ ην ίδην ζα λα είδαηε ην δηάβνιν" ζεκαίλεη ζπειιώδεηο θαηξνύο θαη κεγάιε θαθνηπρία, ζ' αθνινπζήζεη απνγνήηεπζε από ηνπο αλζξώπνπο. Αλ δείηε όκσο πσο ζθνηώζαηε βόα, είλαη θαιό. Βογθεηό Αλ νλεηξεπηείηε πσο αθνύηε βνγθεηά, ζεκαίλεη πσο πξέπεη γξήγνξα λα πάξεηε απνθάζεηο, γηαηί νη ερζξνί ζαο ππνλνκεύνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ζαο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη εζείο βνγθάηε από θόβν, ζεκαίλεη πσο ζα εθπιαγείηε από ηελ επράξηζηε ηξνπή πνπ ζα πάξνπλ ηα πξάγκαηα ζηε δνπιεηά ζαο θαη πσο κπνξείηε λα πεξηκέλεηε επράξηζηεο επηζθέςεηο από θίινπο. Βόδη * Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε όκνξθα θαη θαινζξεκκέλα βόδηα λα βόζθνπλ καθάξηα ζε πξάζηλν ιηβάδη, ζεκαίλεη επεκεξία θη επηπρία πιάη ζ' έλαλ ζπκπαζεηηθό θη επράξηζην ζύληξνθν. Αλ νλεηξεπηείηε βόδηα ηζρλά θαη καιιηαξά λα ηξώλε θησρά, είλαη πηζαλό λα κνρζείηε ζ' όιε ζαο ηε δσή εμαηηίαο ζπαηαιεκέλεο άζηνρα ελέξγεηαο θαη απνζηξνθήο ζηε κεζνδηθή εξγαζία, ζα πξέπεη λα δηνξζώζεηε ηηο ζπλήζεηεο ζαο ύζηεξα απ' απηό ην όλεηξν. Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο βόδηα λα ηξέρνπλ παληθόβιεηα, ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε όια ηα κέζα πνπ δηαζέηεηε γηα λα δηαηεξήζεηε ηελ θαξηέξα ζαο ζ' έλα επσθειέο θαλάιη. Αλ δείηε έλα θνπάδη αγειάδεο ηελ ώξα πνπ ηηο αξκέγνπλ, είλαη ζεκάδη όηη ζα γίλεηε θάηνρνο πινύηνπ πνπ πνιινί εξγάζηεθαλ γη' απηόλ. Γηα κηα λέα γπλαίθα, ην όλεηξν απηό ζεκαίλεη όηη νη ζπκπάζεηεο ηεο δε ζα επεξεαζηνύλ από ην γεγνλόο όηη ζα δείμεη ηε δύλακή ηεο ζ' έλα πξόζσπν. Αλ νλεηξεπηείηε πσο αξκέγαηε αγειάδεο κε θνπζθσκέλα ρέξηα, ζαο αλακέλεη κεγάιε θαινηπρία. Αλ ην κνζράξη έρε» θιέςεη ην γάια, είλαη ζεκάδη όηη πξόθεηηαη λα ράζεηε ηελ αγαπεκέλε (-ν) ζαο από αξγνπνξία ζην λα δείμεηε ηελ ακνηβαηόηεηα ζαο, ή ηελ πεξηνπζία ζαο από παξακέιεζε ηεο δνπιεηάο ζαο. Αλ δείηε λεαξά κνζράξηα ζη' όλεηξν ζαο, ζα απνθηήζεηε κεγάιε εύλνηα ζηελ θνηλσλία θαη ζα θεξδίζεηε ηελ θαξδηά ελόο ηίκηνπ πξνζώπνπ. Γηα έλαλ επηρεηξεκαηία, απηό ην όλεηξν είλαη έλδεημε θέξδνπο από πσιήζεηο. Γηα έλαλ εξσηεπκέλν, ζεκαίλεη ηε δεκηνπξγία ελόο δεζκνύ πνπ ζα γίλεη ζεβαζηόο. Αλ ηα κνζράξηα είλαη αδύλαηα, νη πξνζδνθίεο ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ, αιιά ζα απαηηεζεί ζθιεξή πξνζπάζεηα. Βόδηα ζθνπξόρξσκα κε καθξηά θέξαηα θαη ηδηόηξνπα, ζεκαίλνπλ ερζξνύο.

10 Βοδηλό Κρέας Αλ ην βνδηλό θξέαο πνπ ζα δείηε ζηνλ ύπλν ζαο είλαη σκό θαη έρεη αίκα, θαξθίλνη θαη θαθνήζεηο όγθνη ζαο απεηινύλ. Φπιαρηείηε από γδαξζίκαηα θαη ηξαπκαηηζκνύο θάζε είδνπο. Βιέπε θαη Μνζράξη. Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε ή πσο ηξώγαηε ςεκέλν βνδηλό, αγσλία, ζηελ νπνία θαλείο δε ζα κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη, ζαο πεξηκέλεη. Απώιεηα δσήο κε θξηρηό ηξόπν ζα ζπκβεί. Βνδηλό ζεξβηξηζκέλν θαηάιιεια ζε επράξηζην πεξηβάιινλ ζεκαίλεη αξκνληθέο θαηαζηάζεηο ζηνλ έξσηα θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, αιιηώο πξνκελύεηαη θαθό, αλ θαη κπνξεί λα είλαη αζήκαλην. Βοζθός Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο βνζθνύο πνπ πξνζέρνπλ ηα θνπάδηα ηνπο, πξνβιέπνληαη επεκεξία, επηπρία θαη δηαζθέδαζε. Αλ δείηε ηνπο βνζθνύο λα ηεκπειηάδνπλ, πξνβιέπνληαη αξξώζηηα θαη ζηεξήζεηο. Βόηαλα Αλ νλεηξεπηείηε βόηαλα, ζεκαίλεη πσο ζα έρεηε ζηελόρσξεο απαζρνιήζεηο, αλ θαη ζα παξεκβιεζνύλ θαη κεξηθέο ραξέο. Αλ νλεηξεπηείηε δειεηεξηώδε βόηαλα, πξέπεη λα πξνζέμεηε ηνπο ερζξνύο ζαο. Τα σθέιηκα βόηαλα ζη' όλεηξν πξνιέγνπλ ηθαλνπνίεζε θαη ζεξκέο θηιίεο. Βοσβάιη Αλ κηα γπλαίθα δεη ζηνλ ύπλν ηεο πσο ζθνηώλεη βνπβάιηα, ζα αλαιάβεη κηα θαηαπιεθηηθή επηρείξεζε, αιιά, βάδνληαο όιεο ηεο ηηο δπ λάκεηο θαη αθήλνληαο θαηά κέξνο ηηο πιηθέο απνιαύζεηο, ζα θεξδίζεη ηε δηεύζπλζε από ηνπο άληξεο, θαη κπνξεί λα απνθηήζεη εύλνηεο πνπ ηηο επηζπκνύζε από θαηξό. Τν βνπβάιη, ζην όλεηξν, πξννησλίδεηαη πεηζκαηάξεδεο θαη ηζρπξνύο, αιιά βιαθώδεηο ερζξνύο, ζα ζαο θεξύμνπλ ηνικεξά ηνλ πόιεκν, αιιά κε ηε δηπισκαηία ζα απνθύγεηε πνιιέο θαθνηνπηέο. Βοσβός (-ή) Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη πξνζπαζνύζαηε λα επηθνηλσλήζεηε κε βνπβό πξόζσπν, είλαη πξνκήλπκα αζπλήζηζησλ πεξηζηαηηθώλ ζηε δσή ζαο, πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ άλνδν ζαο. Αλ δείηε όηη ήζαζηαλ εζείο βνπβόο (-ε), ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα πεξηκέλεηε θαινηπρίεο θαη άδηθεο θαηεγνξίεο. Βοσιή Τν λα δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη είζζε βνπιεπηήο ζεκαίλεη όηη είζηε καηαηόδνμνο θαη όηη κεηαρεηξίδεζηε ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ζαο ρσξίο θαινζύλε. Γελ ζα επηηύρεηε θακηά άλνδν.

11 Βοσλό Αλ νλεηξεπηείηε όηη αλεβαίλεηε βνπλό θαη ν δξόκνο είλαη επράξηζηνο θαη πεξηβάιιεηαη από βιάζηεζε, είλαη πξνάγγεικα γξήγνξεο αλόδνπ θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο. Αλ ην βνπλό είλαη δύζβαην θαη δείηε όηη δελ κπνξέζαηε λα θηάζεηε ζηελ θνξπθή, λα πεξηκέλεηε αληηζέζεηο ζηε δσή ζαο θαη λα πξνζπαζήζεηε λα μεπεξάζεηε ηηο αδπλακίεο ηνπ ραξαθηήξα ζαο. Αλ δείηε πσο μππλήζαηε ελώ βξηζθόζαζηε ζε επηθίλδπλν ζεκείν, ζεκαίλεη όηη νη ππνζέζεηο ζαο ζα πάξνπλ επλντθή ηξνπή, κνινλόηη δελ ην πεξηκέλαηε. Βούρηζα Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη ρξεζηκνπνηείηε βνύξηζα ησλ καιιηώλ, ζεκαίλεη όηη ζα δνθηκάζεηε θαθνηπρία από δηθό ζαο θαθό ρεηξηζκό ησλ ππνζέζεσλ ζαο. Αλ δείηε παιηέο βνύξηζεο ησλ καιιηώλ, ζεκαίλεη αξξώζηηα θαη θαθή πγεία. Αλ δείηε βνύξηζεο ησλ ξνύρσλ, είλαη ζεκάδη πσο ζαο αλακέλεη βαξύ έξγν. Αλ δείηε πσο θαηαγίλεζηε κε ην βνύξηζηζκα ησλ ξνύρσλ ζαο, ζύληνκα ζα αληακεηθζείηε γηα επίπνλε εξγαζία ζαο. Αλ δείηε δηάθνξεο βνύξηζεο, είλαη πξνκήλπκα όηη ζα έρεηε πνηθίιε εξγαζία, αιιά κάιινλ επράξηζηε θαη θαινπιεξσκέλε. Βοσηηά Αλ δείηε όηη βνπηάηε ζε θαζαξό λεξό, ζεκαίλεη επλντθό ηέινο θάπνηαο πξνζβνιήο. Αλ ην λεξό είλαη ζνιό, ζα δνθηκάζεηε άγρνο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ππνζέζεσλ ζαο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη άιινη βνπηάλε, ζεκαίλεη επράξηζηεο ζπληξνθηέο. Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο, ζεκαίλεη πξαγκαηνπνίεζε ησλ νλείξσλ ηνπο. Βούησρο Αλ νλεηξεπηείηε πσο ηξώηε θξέζθν, θηηξηλσπό βνύηπξν, είλαη ζεκάδη θαιήο πγείαο θαη θαιήο εθηέιεζεο ζρεδίσλ' ζα ζαο θέξεη πεξηνπζία, πινύην θαη γλώζε. Αλ δείηε πσο ηξώηε ηαγγηζκέλν βνύηπξν, ζεκαίλεη αμηνζύλε απνρηεκέλε κέζα από αγώλεο ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο. Αλ δείηε πσο πνπιάηε βνύηπξν, ζεκαίλεη κηθξό θέξδνο. Βοσησροθοκία Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη παξαζθεπάδεηε βνύηπξν (δέξλνληαο ην γάια), ζα ζαο αλαηεζεί δύζθνιν έξγν, αιιά κε ηελ επθπία θαη ηε θηινπνλία ζαο ζα ην θέξεηε ζε πέξαο θαη ζα επεκεξήζεηε πνιύ. Γηα ηνλ αγξόηε, ην όλεηξν απηό πξννησλίδεηαη θαιή ζνδεηά" γηα κηα λέα γπλαίθα, ζεκαίλεη έλαλ νηθνλόκν θαη δξαζηήξην ζύδπγν.

12 Βρατίολας Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο έλα θνκκέλν κπξάηζν, ζεκαίλεη ρσξηζκό ή δηαδύγην. Ακνηβαία δπζαξέζθεηα ζα επέιζεη αλάκεζα ζην ζύδπγν θαη ηε ζύδπγν. Δίλαη έλα όλεηξν κε δπζνίσλε ζεκαζία. Πξνζέρεηε, γηαηί κπνξεί λα πέζεηε ζύκα δόινπ ή απάηεο. Βρεγκέλος Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη είζηε βξεγκέλνο, ππάξρεη πηζαλόηεηα λα αλαδεηήζεηε επραξηζηήζεηο πνπ ζα ζαο θέξνπλ θνληά ζε επηδήκηεο θαηαζηάζεηο θαη αξξώζηηεο. Δίλαη κηα πξνεηδνπνίεζε γηα λ' απνθύγεηε γλσξηκίεο πξνζώπσλ πνπ θνξνύλ ηε κάζθα ηεο θαινζύλεο. Δπίζεο, πξνεηδνπνηεί λ' απνθύγεηε θνιαθείεο από «επλννύκελα» πξόζσπα. Αλ κηα λέα γπλαίθα δεη όηη είλαη βξεγκέλε, ρξεηάδεηαη λα πξνζέμεη γηα λα κε εκπιαθεί ζε πεξηπέηεηεο κε παληξεκέλνπο άληξεο. Βρέθος Αλ νλεηξεπηείηε έλα λενγέλλεην κσξό, ζεκαίλεη πσο έξρνληαη επράξηζηεο κέξεο. Γηα κηα λέα γπλαίθα πνπ ζα δεη πσο έρεη κσξό, ζεκαίλεη πσο ζα θαηεγνξεζεί γηα αλήζηθν παξειζόλ. Αλ δείηε έλα κσξό λα θνιπκπά, ζεκαίλεη πσο ζα επηηύρεηε λα μεθύγεηε από θάπνηα παγίδα. Βρογτίηηδα Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο όηη πξνζβιεζήθαηε από βξνγρίηηδα, ζεκαίλεη όηη ζα εκπνδηζηείηε ζηελ επηδίσμε ησλ ζθνπώλ ζαο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ ζαο από δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο αζζέλεηαο ζην ζπίηη ζαο. Αλ δείηε πσο ππνθέξαηε από βξνγρίηηδα, ζεκαίλεη όηη ζύληνκα ζα βξεζείηε κπξνζηά ζε πξννπηηθέο απνζαξξπληηθέο γηα ηελ απόθηεζε επηζπκεηώλ αληηθεηκέλσλ. Βροτή Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο θαζαξή βξνρή, ζεκαίλεη όηη επεκεξία θη επραξίζηεζε βξίζθνληαη πνιύ θνληά ζαο. Αλ ε βξνρή πέθηεη από καύξα ζύλλεθα, ζα ηξνκάμεηε από ηε ζνβαξόηεηα ησλ πξνβιεκάησλ ζαο. Αλ δείηε πσο πξνθπιαρηήθαηε από ηε βξνρή γηα λα κε βξαρνύλ ηα ξνύρα ζαο, ζεκαίλεη όηη ηα ζρέδηα ζαο ζα πεηύρνπλ θαη ζύληνκα ζα νινθιεξσζνύλ. Αλ νλεηξεπηείηε όηη θαζόζαζηε κέζα ζην ζπίηη θαη βιέπεηε έμσ λα βξέρεη, είλαη πξνκήλπκα επεκεξίαο θαη εξσηηθνύ πάζνπο. Αλ δείηε όηη ην ηαβάλη ζηάδεη από λεξά ηεο βξνρήο αιιά θαζαξά, ζεκαίλεη όηη ζύληνκα ζ' απνιαύζεηε απαγνξεπκέλεο επραξηζηήζεηο. Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο όηη άιινη βξέρνληαη από βξνρή, ζεκαίλεη όηη ζα μεδηαιέμεηε ηνπο θίινπο ζαο θαη ζα θξίλεηε όηη πνιινί δελ αμίδνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ζαο. Βξνρή κε θαηαηγίδεο είλαη πάληα ζεκάδη αηπρίαο.

13 Βσρζοδευία Αλ δείηε ζη' όλεηξν ζαο βπξζνδεςείν είλαη ζεκάδη θαθήο πγείαο θαη απώιεηαο εξγαζίαο. Αλ νλεηξεπηείηε όηη είζηε βπξζνδέςεο, ζεκαίλεη όηη ζ' αζρνιεζείηε κε δνπιεηέο πνπ δελ είλαη ηνπ γνύζηνπ ζαο, αιιά είζηε αλαγθαζκέλνο λα ηηο θάλεηε γηαηί έρεηε ππνρξεώζεηο απέλαληη άιισλ. Αλ νλεηξεπηείηε πσο αγνξάζαηε δέξκαηα από βπξζνδεςείν, ζεκαίλεη όηη ζα είζηε επηηπρεκέλνο επηρεηξεκαηίαο, αιιά δελ ζα θάλεηε πνιινύο θίινπο. Βσηίο Αλ δείηε ζηνλ ύπλν ζαο έλα γεκάην βπηίν, ζεκαίλεη ρξόληα επεκεξίαο θαη γιεληηώλ. Αλ ην βπηίν είλαη άδεην, ε δσή ζαο ζα είλαη ζηεξεκέλε από θάζε είδνπο ραξά εμαηηίαο εμσηεξηθώλ επηδξάζεσλ. Βιέπε κπάληο. Βφκός (Αγία Τράπεδα) Αλ νλεηξεπηείηε πσο είδαηε έλαλ ηεξέα κπξνο ζηελ Αγ. Τξάπεδα, ζεκαίλεη θηινληθίεο θαη δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζην ζπίηη ζαο. Αλ δείηε γάκν εκπξόο ζε Αγ. Τξάπεδα, ζεκαίλεη ιύπε ζε θίινπο θαη ζάλαην ειηθησκέλνπ. Σπάληα ζα ηδείηε ζη' όλεηξν ζαο λα ζαο δείρλνπλ Αγ. Τξάπεδα" ζηελ πεξίπησζε απηή πξνεηδνπνηείζηε γηα ηε δηάπξαμε θάπνηνπ ιάζνπο. Σεκαίλεη αθόκε όηη ζα κεηακειεζείηε γηα θάπνηεο πξάμεηο ζαο

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πγγξαθή ηεο: Lynne Centner Σν Πξόγξακκα Δπράξηζηε Γηαηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4

Όσα και να'χει ο άνθρωπος Αξία και χρυσάφι Με μια ντου στραβοτιμονιά Πηγαίνουν ούλα στράφι...! ΕΙΓΞΑ ΙΚΕΙΕΟ 16/2/1943. Οελ. 4 ΠΞΖΙΕΚΖΑΖΑ ΓΗΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΕ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕ ΘΑΜΓΞΑΦΖΗΕ ΓΦΕΙΓΞΖΔΑ ΠΖΙΕ 2,5 ΓΡΞΩ ΓΠΜΟ 3 ΑΞΖΘΙΜΟ ΦΡΘΘΜΡ 12 ΖΑΚΜΡΑΞΖΜΟ ΦΓΒΞΜΡΑΞΖΜΟ ΙΑΞΠΖΜΟ 2011 Διαδικηρακή πύλη : www.domeniko.gr Ελεκηοξμικό Παςρδοξμείξ: info@domeniko.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστρουή Ρίκα Μπενβενίστε Θεσσαλονίκη, 8.5.2011, Υοm ha-shoah.

Η επιστρουή Ρίκα Μπενβενίστε Θεσσαλονίκη, 8.5.2011, Υοm ha-shoah. Η επιστρουή Ρίκα Μπενβενίστε Θεσσαλονίκη, 8.5.2011, Υοm ha-shoah. Σήκεξα δελ ζα κηιήζσ γηα ηνπο λεθξνύο καο ζηε Shoah. Αλ ήηαλ λα ην θάλσ, αθνινπζώληαο κηαλ εβξατθή παξάδνζε, απιά ζα δηάβαδα 50.000 νλόκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST.

ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. ΞΑΗΘΟΗΝΗ ΠΡΑΘΚΝΗ ΠΡΝ AEGEAN CONTEST. Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί ζπλάδειθνη γεηα ζαο. Ππλερίδνληαο ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ην AEGEAN Contest ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ εγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger Ελόηεηα 6: Γελδεξ Ιεθάιαην 1 Gender Mainstreaming Silvia Schroeder-Danninger ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 0 ΕΘΡΑΓΩΚΗ ΙΑΘ ΞΠΘΡΛΌΡ ΩΜ ΕΜΜΞΘΩΜ 3 0.1 Σεκαζηα 1 ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΑ ΩΜ ΠΞΚΩΜ 4 1.1 Καηαλνσλεσ κεηαμπ πξνζδνθησλ θαη 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα