Παρουσίαση Εταιρική Χρηματοοικονομική Αθήνα, EkinisiLAB, 17/09/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "http://ekinisilab-sev.gr Παρουσίαση Εταιρική Χρηματοοικονομική Αθήνα, EkinisiLAB, 17/09/2015"

Transcript

1 Παρουσίαση Εταιρική Χρηματοοικονομική Αθήνα, EkinisiLAB, 17/09/2015 Δημήτριος Κουτσουπάκης, Corporate Finance expert

2 Agenda I. Introduction: Εταιρική Χρηματοοικονομική για νεοφυείς εταιρίες: Τρείς έννοιες: Corporate Finance Startups II. Scope of work: Κατάρτιση Καταστάσεων Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Financial Reporting) III. Input: Μεθοδολογική προσέγγιση ροών (Projections) IV. Output: (α) Χρηματοοικονομικό υπόδειγμα και (β) χρηματοοικονομική ανάλυση V. Extensions: Οικονομική τεκμηρίωση / transactions

3 Ι. INTRODUCTION Εταιρική Χρηματοοικονομική για νεοφυείς εταιρίες (Corporate Finance Startups) «.that noble economic agent, called Entrepreneur» Α non-fixed income earner : R. Cantillon (18 th c.).assumes risk & undertakes an initiative: the intermediary between heterogenous capital (K) and labor (L) : J. B. Say (19 th c.) Η οικονομική ερμηνεία της Καινοτομίας: Innovation Economics, J. Schumpeter (1942): Creative destruction : Only capitalists (Investment Value) bears risk, not innovators (Pre- Money value) Το διάνυσμα της Αποτίμησης (Equity holders residual claimers): Pre-Money Value (Innovators) + Investment (Capitalists) = Post-Money Value Το Μίκρο-ερώτημα: Γιατί όμως δημιουργούνται Εταιρίες (Firms)?, R. Coase (1937): Transaction costs, asymmetric information : Το Μάκρο-ερώτημα: Γιατί στις αγορές (Markets) η κερδοφορία διαφέρει?: K. Marx (1867): Τα κέρδη ενδο-κλαδικά (within sector) διαφέρουν ανά εταιρία, διακλαδικά (across sectors) όμως θα συγκλίνουν. Η διαφορά των απόλυτων αποδόσεων στα επίπεδα levels (πχ. Euro, US dollar) και των σχετικών αποδόσεων στους δείκτες ratios (πχ. %).

4 ΙI. SCOPE Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (1/5) 1) Αποτελέσματα χρήσης (Income Statement, Profit & Loss Account) 2) Ισολογισμός τέλους χρήσης (Balance Sheet) 3) Ταμειακές ροές (Cash Flow Statement) 4) Αριθμοδείκτες (Financial Ratios)

5 ΙI. SCOPE Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (2/5) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Κύκλος Εργασιών Direct cost - Λειτουργικά έξοδα Indirect cost - Λειτουργικά έξοδα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (EBITDA) Αποσβέσεις χρήσης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ (EBIT) Χρηματοοικονομικά Έξοδα - μακροπρόθεσμα Χρηματοοικονομικά Έξοδα - βραχυπρόθεσμα Χρηματοοικονομικά Έσοδα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (EBT) Φόρος ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ META ΦΟΡΩΝ (NET EARNINGS) Διανομή κερδών ως ακολούθως: Εις νέον (results carried forward) Αποθεματικό Μερίσματα Σημείωση: Ο ανωτέρω πίνακας δίδεται ενδεικτικά ως παράδειγμα

6 ΙI. SCOPE Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (3/5) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (τέλος 12μηνής περιόδου) Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ [NON-CURRENT ASSETS] Πάγια (net) Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις παγίων-συνολικές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ [CURRENT ASSETS] Αποθέματα (Inventory) Απαιτήσεις Ελάχιστα ταμειακά διαθέσιμα Ταμειακά Διαθέσιμα (πλεονάζοντα) ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ [EQUITY] Μετοχικό Κεφάλαιο (Share Capital) Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων Αποτελέσματα εις Νέον (Results carried forward) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ [LIABILITIES] Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Long-term bank debt) Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (Creditors) Μερίσματα πληρωτέα Σημείωση: Ο ανωτέρω πίνακας δίδεται ενδεικτικά ως παράδειγμα

7 ΙI. SCOPE Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (4/5) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Κέρδη Προ Φόρων Μείον: Φόρος εισοδήματος Πλέον: Αποσβέσεις Τόκοι χρεωστικοί Υποσύνολο - ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σύνολο εισροών / (εκρόων) από λειτουργικές δραστηριότητες ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σύνολο εισροών / (εκρόων) από επενδυτικές δραστηριότητες ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σύνολο εισροών / (εκρόων) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Σύνολο ετήσιων εισροών / (εκροών) Ταμείο στο τέλος της προηγούμενης χρήσης Ταμείο στο τέλος της τωρινής χρήσης Σημείωση: Ο ανωτέρω πίνακας δίδεται ενδεικτικά ως παράδειγμα

8 ΙI. SCOPE Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (5/5) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Δείκτες Αποδοτικότητας (%) Λειτουργικό Περιθώριo 11,0% 12,5% 17,2% 20,3% 21,7% Περιθώριο προ φόρων 8,3% 11,4% 16,7% 19,8% 21,2% Περιθώριο μετά φόρων 6,2% 8,1% 11,3% 13,3% 14,3% Μεικτό περιθώριο 24,5% 20,9% 23,8% 24,0% 25,0% Δείκτες Εξέλιξης (%) Κύκλου εργασιών Μ/Δ 240,7% 171,1% 80,9% 79,5% Σταθερών εξόδων Μ/Δ 235,1% 156,4% 74,2% 76,3% Λειτουργικό Αποτέλεσμα Μ/Δ 285,5% 274,0% 113,4% 91,9% Αποτελέσματα προ Φόρων Μ/Δ 367,7% 295,0% 114,9% 92,7% Δείκτες Ρευστότητας (:1) Γενική Ρευστότητα 26,4 9,3 6,7 7,0 7,4 Άμεση Ρευστότητα 24,9 7,7 5,2 5,5 5,9 Δείκτες Κεφαλαιακής Δομής & Δανειακής Επιβάρυνσης (:1) Ξένα / Σύνολο Παθητικού 0,91 0,80 0,63 0,51 0,43 Ξένα / 'Ιδια 10,35 4,02 1,70 1,02 0,74 Σύνολο Τραπεζικού Δανεισμού / Ίδια Κεφάλαια 10,01 2,97 0,66 0,17 0,00 Σημείωση: Ο ανωτέρω πίνακας δίδεται ενδεικτικά ως παράδειγμα

9 ΙII. INPUT: Μεθοδολογική προσέγγιση ροών (Projections) (1/6) [Α] Χρόνος: t=0 «Περίοδος Έναρξης» Αρχικές Επενδύσεις Πάγιου Εξοπλισμού Αρχικά έξοδα πρώτης εγκατάστασης (σύσταση, πιστοποιήσεις, προωθητικές ενέργειες κτλ.) Αρχικές ανάγκες κεφαλαίου κίνησης 1 ης χρήσης [Β] Χρόνος: t=1-n «Περίοδος Λειτουργίας» Σταθερά έξοδα χρήσης = FC (Indirect Cost) Μεταβλητά έξοδα χρήσης = VC (Direct Cost) Έσοδα χρήσης (Psales, Qsold) Νέες Επενδύσεις (σε Πάγιο εξοπλισμό)

10 ΙII. INPUT: Μεθοδολογική προσέγγιση ροών (Projections) (2/6)

11 ΙII. INPUT: Μεθοδολογική προσέγγιση ροών (Projections) (3/6) Ενδεικτικές κατηγορίες Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - OpEx Ενοίκια Παροχές τρίτων / ΔΕΚΟ / τηλεφωνία κτλ. Έξοδα marketing & προώθησης Έξοδα μετακινήσεων / ταξίδια κτλ. Λογιστικές υπηρεσίες Άδειες (ανανεώσεις) λογισμικών Προσωπικό 1 Προσωπικό 2 Προσωπικό 3 Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CapEx Κτίρια / διαμόρφωση χώρων Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός Λογισμικά

12 ΙII. INPUT: Μεθοδολογική προσέγγιση ροών (Projections) (4/6)

13 ΙII. INPUT: Μεθοδολογική προσέγγιση ροών (Projections) (5/6)

14 ΙII. INPUT: Μεθοδολογική προσέγγιση ροών (Projections) (6/6) Κρίσιμα ζητήματα που διαφοροποιούν την μεθοδολογική προσέγγιση: Σκοπός ανάπτυξης της οικονομικής ανάλυσης: (α) Για εσωτερική χρήση (προς το Επιχειρηματικό Σχήμα βάσει των ιδίων πόρων τους) και (β) για εξωτερική χρήση (προς επενδυτές/πιστωτές για προσέλκυση πόρων). Upscale: Υψηλό valuation (Post-Money Value) σήμερα δημιουργεί το εμπόδιο της αναγκαιότητας για ένα ακόμα μεγαλύτερo αύριο (and the dilution effect). Ύψος επενδυτικών κεφαλαίων: Περισσότερα ζητούμενα επενδυτικά κεφάλαια αντισταθμίζονται από το ζητούμενο υψηλότερο ποσοστό ιδιοκτησίας (equity stake) από τον επενδυτή (trade-off). Οργανική θέση εταίρων: Για τον υπολογισμό ύψους χρηματοδότησης συμπεριλαμβάνουμε μηνιαία αποζημίωση για τους εταίρους μόνο και αν θα έχουν οργανική θέση αλλά σε χαμηλά επίπεδα (κόστος αντικατάστασης) ώστε να μην ακυρώνεται το κίνητρο των μερισμάτων. Κόστος και μορφές χρηματοδότησης: grants < debt financing (εξωτερική χρηματοδότηση) < equity financing (εσωτερική χρηματοδότηση). Εταιρικό σχήμα: Δεν ράβουμε το business plan πάνω στη νεοφυή εταιρία, το αντίθετο.

15 ΙV. OUTPUT: (α) Χρηματοοικονομικό υπόδειγμα (1/4) Χρηματοοικονομικό υπόδειγμα > Βασικού Σεναρίου Projected financials

16 ΙV. OUTPUT: (α) Χρηματοοικονομικό υπόδειγμα (2/4) Χρηματοοικονομικό υπόδειγμα > Ειδικά θέματα προτυποποίησης debt financing AMORTIZATION TABLE Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Πληρωμή δόσης (annuity payments) 0, , , , ,3 Πληρωμή τόκου (interest paymets) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Αποπληρωμή κεφαλαίου (principal repayment) 0, , , , ,3 Υπόλοιπο δανειακού κεφαλαίου (outstandign debt) , , , ,3 0,0 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: FREE CASH FLOW TO THE FIRM (FCFF) Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος εισροές/ (εκροές) εξωτερικής χρηματοδότησης Ελεύθερες ταμειακές ροές διαθέσιμες για αποπληρωμή δανειακών κεφαλαίων (εκροές) Αποπληρωμής δανείου ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: FREE CASH FLOW TO EQUITY [FCFE] εισροές / (εκροές) Εταίρων Συσσωρευμένα ταμειακά διαθέσιμα τέλος περιόδου Σημείωση: Ο ανωτέρω πίνακας δίδεται ενδεικτικά ως παράδειγμα

17 ΙV. OUTPUT: (α) Χρηματοοικονομικό υπόδειγμα (3/4) Χρηματοοικονομικό υπόδειγμα > Ειδικά θέματα προτυποποίησης breakeven point analysis / sensitivity analysis Most likely ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ - breakeven point analysis ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΣΤΗ 1ης ΧΡΗΣΗΣ ,00 ευρω ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 418,14 ευρω/μ2 ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 820,00 ευρω/μ2 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ m2 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΞΙΑ ,00 ευρω Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος Product Product Product Pessimistic scenario Αλλαγή παραδοχής: Ετήσιες πωλήσεις -20% Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος Product Product Product Optimistic scenario Αλλαγή παραδοχής: Ετήσιες πωλήσεις 20% Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος Product Product Product Σημείωση: Οι ανωτέρω πίνακες δίδονται ενδεικτικά ως παράδειγμα

18 ΙV. OUTPUT: (α) Χρηματοοικονομικό υπόδειγμα (4/4) Χρηματοοικονομικό υπόδειγμα > Ειδικά θέματα προτυποποίησης licensing Σημείωση: Ο ανωτέρω πίνακας δίδεται ενδεικτικά ως παράδειγμα

19 ΙV. OUTPUT: (β) Xρηματοοικονομική ανάλυση (1/3) (Β) Χρηματοοικονομική ανάλυση > (ΚΕΦ. 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) 7.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη: προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων, επενδύσεις παγίων 7.2 Προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις (Projected Financials) 7.3 Απαιτούμενα κεφάλαια εκκίνησης/πιθανές πηγές χρηματοδότησης

20 ΙV. OUTPUT: (β) Xρηματοοικονομική ανάλυση (2/3) (Β) Χρηματοοικονομική ανάλυση > Συμπεράσματα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΡΧΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ [Α] Start-up Operating Expenditures Α1. Αρχικές δαπάνες σύστασης και λοιπές δαπάνες Α2. Αρχικό κεφάλαιο κίνησης [Β] Start-up Capital Expenditures Β1. Εργαστήριο Β2. Διάφορες δαπάνες σε Πάγιο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Σύνολο σταθερών εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πιστοποιημένος συγκολλητής μηχανουργός Βοηθός μηχανουργού Production manager Ηλεκτρολόγος Φανοποιός Υπάλληλος γραφείου Πωλητής Υπεύθυνος Marketing Μηχανικός R&D ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Λογιστικές/Φοροτεχνικές υπηρεσίες Πιστοποίηση Παραγωγής και ετήσιος έλεγχος Έγκριση τύπου ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Σταθερή τηλεφωνία/ιντερνετ Λογαριασμοί κοινής ωφέλειας Ενοίκια ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ έντυπο διαφημιστικό υλικό Επίδειξη οχήματος-events- εκθέσεις ταξίδια - συνέδρια Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων- εκπαίδευση μεταπωλητών και τεχνιτών Συνεργατικά διαφημιστικά προγράμματα με μεταπωλητές Ηλεκτρονική διαφήμιση Έντυπη διαφήμιση Σημείωση: Οι ανωτέρω πίνακες δίδονται ενδεικτικά ως παράδειγμα

21 ΙV. OUTPUT: (β) Xρηματοοικονομική ανάλυση (3/3) (Β) Χρηματοοικονομική ανάλυση > Διαγραμματική απεικόνιση Σημείωση: Τα ανωτέρα διαγράμματα δίδονται ενδεικτικά ως παράδειγμα

22 V. EXTENSIONS: (i) εκ των προτέρων (ex-ante valuation) και εκ των υστέρων (ex-post evaluation) οικονομική τεκμηρίωση Valuation: Αποτιμούμε σήμερα το αύριο (μελλοντικές προβλεπόμενες ροές) προεξοφλώντας στο (α) κόστος κινδύνου και (β) κόστος ευκαιρίας Scope: Firm establishment, M&A, Capital Finance, Project Finance etc. Evaluation: Αποτιμούμε σήμερα το παρελθόν (ιστορικές πραγματοποιηθείσες ροές) βάσει της καθαρή θέσης/net worth Scope: Management Control, liquidation, project assessment, restructuring, litigation etc.

23 V. EXTENSIONS: Valuation (2/3) STARTUPS: The pre-revenue case of early-stage valuation (traction, team, distribution / channels, industry, rounds of financing) Equity Capital Structure: Innovators & Investors Pre-Money Value (Innovators) + Investment Value (Capitalists) = Post-Money Value Post-Money Value = Investment Value / % equity stake

24 Steps: V. EXTENSIONS: Deals (3/3) I. Business idea II. Proof of concept (product & market) III. Team: Founders & key partnerships IV. Secure of financing Pre-seed Seed Round A Round B Finance tax legal advisory (deals): Tool kit: Financial model (monthly basis Cash Flow basis / Sensitivity) Transaction documentation: Term sheet (the offering) Articles of Amendment or Incorporation Shareholders agreement (cap table)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Κων/νος Ν. Σεγρεδάκης, M.Sc Οικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων Μάιος 2014 2 Θέματα Business Plan η σημασία του Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού Η αρχή του GIGO Τεχνικές Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο Χρηματοοικονομικών όρων

Γλωσσάριο Χρηματοοικονομικών όρων Γλωσσάριο Χρηματοοικονομικών όρων Αδυναμία αποπληρωμής χρέους (Default) Αδυναμία του δανειζόμενου να αποπληρώσει τόκους ή / και το κεφάλαιο κατά την ημερομηνία που αυτά γίνονται ληξηπρόθεσμα. Ανάθεση (Assign)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.0

Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.0 Μονάδα καινοτοµίας & επιχειρηµατικότητας Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.0 Γιώργος Παπαγιαννάκης, Ph.D Επιστημονικός Συνεργάτης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΧΑΝΙΑ Δεκέμβριος 2012

ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΧΑΝΙΑ Δεκέμβριος 2012 ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΑΝΙΑ Δεκέμβριος 2012 Συστάσεις Εισηγητής: Γιάννης Κώτης Senior Interim Manager Master Coach π. Πρόεδρος Algida/Unilever Hellas Τι είναι το Επιχειρηματικό Σχέδιο Τα Μέρη

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικό Management M.Μ. Eπιχειρήσεων. Επιμελητήριο Χανίων 27 Μαρτίου 2013

Χρηματοοικονομικό Management M.Μ. Eπιχειρήσεων. Επιμελητήριο Χανίων 27 Μαρτίου 2013 Χρηματοοικονομικό Management M.Μ. Eπιχειρήσεων Επιμελητήριο Χανίων 27 Μαρτίου 2013 Συστάσεις Εισηγητής: Γιάννης Κώτης Senior Interim Manager Master Coach πρώην CEO Algida/Unilever Hellas Συστάσεις Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση της έννοιας του Κόστους. Κατηγορίες κόστους, Φορείς κόστους, Υποκατηγορίες πραγματικούς κόστους Παράμετροι Επενδύσεων. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων Διαστάσεις Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ 25 Σύγχρονη Ανάλυση και Διερεύνηση των Οικονομικών Καταστάσεων ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ Π.ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Περιεχόµενα Πρόλογος 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο. Πρόγραμμα Η/Υ N 3299

Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο. Πρόγραμμα Η/Υ N 3299 Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ N 3299 2.8. 2.6. 2.4. 2.2. 2.. 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. -2. -4. NPV & IRR Κα μπύλη Του NPV σε Ευρώ 2.836.739,42, 1.27.252,61,5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Άννινος Ιωάννης Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου/Πρότασης. Πανεπιστήμιο Πάτρας 29 Οκτωβρίου 2012

Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου/Πρότασης. Πανεπιστήμιο Πάτρας 29 Οκτωβρίου 2012 Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου/Πρότασης Πανεπιστήμιο Πάτρας 29 Οκτωβρίου 2012 Πρόγραμμα Σεμιναρίου Εισαγωγή Η Επιχειρηματική Ιδέα Βασικές Έννοιες & Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Διάλειμμα Θέματα Υποδομής/Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υποεπιτροπή Underwriters Νοέµβρης 2006 Αναλογία διαθέσιµων κερδών (return on total assets) Ανταλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων ( swaps) Ανώνυµες µετοχές Ανώνυµη Εταιρία Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (σύμφωνα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες που αφορούν την περίοδο 1/1/2011-31/12/2011 είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Σέρρες, Σεπτέμβριος 2009 Περιεχόμενα Γενικά Εισαγωγικές έννοιες 3 Βασικές εργασίες κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ 5 ΔΛΠ 2 - Αποθέματα.......12 ΔΛΠ

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες που αφορούν την περίοδο 1/1/2010-31/12/2010 είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003. Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ

Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003. Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003 Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ για τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ETHΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2009 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ 95 ΟΡΙΣΜΟΙ Ακεραιότητα περιεχομένου λογιστικού στοιχείου (integrity of content): Με τον όρο «ακεραιότητα του περιεχομένου» νοείται ότι το περιεχόμενο ενός λογιστικού στοιχείου (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

VALUATION METHODS J&P ΑΒΑΞ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

VALUATION METHODS J&P ΑΒΑΞ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ VALUATION METHODS J&P ΑΒΑΞ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ από ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Ένας Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Ένας Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ AΡ.Μ.Α.Ε. 9699/12/β/86/52 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Φ.Μ. 094102876 - Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ë ÃË Ä ¹ à ¹ ¹ ª º ¹ à ¹ ƹ ª»ÃË Ã ¹ªÆ¹º. ùëåýïù ºÃ ¹ Á ÃË ºÃ Ä»ÃË ¹ ¹ ºÃ ¹ Áª ƹ ÆÃË Æà ºË Ä ÃË Ë Ä ª ¹ Á ÆË ª Ä Ã Ä»» Æ Á

Ë ÃË Ä ¹ à ¹ ¹ ª º ¹ à ¹ ƹ ª»ÃË Ã ¹ªÆ¹º. ùëåýïù ºÃ ¹ Á ÃË ºÃ Ä»ÃË ¹ ¹ ºÃ ¹ Áª ƹ ÆÃË Æà ºË Ä ÃË Ë Ä ª ¹ Á ÆË ª Ä Ã Ä»» Æ Á Ë ÃË Ä ¹ à ¹ ¹ ª º ¹ à ¹ ƹ ª»ÃË Ã ¹ªÆ¹º ùëåýïù ºÃ ¹ Á ÃË ºÃ Ä»ÃË ¹ ¹ ºÃ ¹ Áª ƹ ÆÃË Æà ºË Ä ÃË Ë Ä ª ¹ Á ÆË ª Ä Ã Ä»» Æ Á ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ) 1 Συγγραφή, ηλεκτρονική σελίδωση και επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ATTICABANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ Διπλωματική Εργασία ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα