ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές Ταµειακές Ροές αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα (αν όχι το σηµαντικότερο) οικονοµικό µέγεθος στην διαδικασία Αξιολόγησης Επενδυτικών στοιχείων, αφού είναι το ετήσιο Καθαρό Ταµειακό Αποτέλεσµα, που προκύπτει από την υλοποίηση µίας επένδυσης. Δεδοµένης της πολυπλοκότητας των επιµέρους µεγεθών που υπεισέρχονται στην εκτίµηση των Καθαρών Ταµειακών Ροών, το ζητούµενο είναι ο οικονοµικά ορθός υπολογισµός τους µε σκοπό την σωστή αξιολόγηση µίας επένδυσης.αλγεβρικά η Καθαρή Ταµειακή Ροή εκφράζεται ως η διαφορά, µεταξύ Ταµειακών Εισροών και Ταµειακών Εκροών, προσδιοριζόµενες τη χρονική περίοδο που πραγµατοποιούνται. Κ. Τ. Ρ. κ t = Τ. Ε. t Τ. Ε. t Όπου Κ.Τ.Ρ.: Καθαρή Ταµειακή Ροή (Κ.Τ.Ρ.) τη χρονική στιγµή t Τ.Ε. t : Ταµειακή Εισροή (Εισπράξεις) τη χρονική στιγµή t Τ.Εκ. t : Ταµειακή Εκροή (Πληρωµές) τη χρονική στιγµή t Σηµείωση. Αν τα έσοδα και οι εισπράξεις και αντίστοιχα το κόστος και οι πληρωµές, πραγµατοποιούνται µέσα στη χρονική περίοδο για την οποία προσδιορίζονται οι ΚΤΡ που σχετίζονται µε την επένδυση, τότε ο ετεροχρονισµός µεταξύ Ταµειακών Κινήσεων-Ροών (Εισπράξεις Πληρωµές) και Λογιστικών Μεγεθών (Εσοδα Κόστος) δεν θα επηρεάσει το µέγεθος των ΚΤΡ. Εάν όµως η εγραφφή εσόδων και κόστους πραγµατοποιείται σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο, αλλά οι αντίστοιχες εισπράξεις και πληρωµές πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερη χρονική περίοδο, τότε ο ετεροχρονισµός είναι σηµαντικός και πρέπει να λαµβάνεται υπόψη. Αυτή η περίπτωση πολύ απλά αφορά στις πιστώσεις που παρέχει η επιχείρηση προς τους πελάτες της η τις αντίστοιχες πιστώσεις που λαµβάνει από τους προµηθευτές της. Πολύ απλά το πρόβληµα δηµιουργείται όταν η τιµολόγηση του κόστους ή των εσόδων προς και από την επιχείρηση αντίστοιχα, δεν ταυτίζεται χρονικά µε την στιγµή εξόφλησης (πληρωµή ή είσπραξη) αυτών. Β. Τρόπος Υπολογισµού των Καθαρών Ταµειακών Ροών. Ταµειακές Εισροές είναι οι εισπράξεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ή η µείωση κόστους λειτουργίας που απορρέει από την αντικατάσταση παλαιών µε νέα σύγχρονα µηχανήµατα (ή νέες διαδικασίες παραγωγής). Στις ταµειακές εισροές περιλαµβάνονται και εισπράξεις από την πώληση περιουσιακών στοιχείων. Οι ταµειακές εκροές περιλαµβάνουν τις πληρωµές για την εργασία, τις πρώτες ύλες και άλλα υλικά, καύσιµα και ηλεκτρική ενέργεια, που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν αποκλειστικά για το επενδυτικό έργο, καθώς επίσης και το συνολικό κόστος επένδυσης, που απαιτείται για την παραγωγή των µελλοντικών ΚΤΡ. Ταµειακές Εισροές = Εισπράξεις από Πληρωµές (που αφορούν στο συγκεκριµένο επενδυτικό έργο) + Εισπράξεις από Πώληση Περιουσιακών Στοιχείων (Υπολλειµατική Αξία) Ταµειακές Εκροές = Κόστος Επένδυσης + Κόστος Παραγωγής + Φόροι Με βάση τα παραπάνω και αν υποθέσουµε ότι δεν υπάρχει ετεροχρονοσµός µεταξύ Εγγραφής Εσόδων και Ταµειακών Εισροών (Πληρωµών) και αντίστοιχα εγγραφή Κόστους και Ταµειακών Εκροών (Πληρωµές) ο γενικός τύπος υπολογισµού είναι ο εξής : Κ.Τ.Ρ. = Έσοδα (Εισπράξεις) Επένδυσης (1) - Κόστος Λειτουργίας (Πληρωµές) Φόροι Κόστος 1

2 Γ. Ειδικές Περιπτώσεις στον Υπολογισµό των Ταµειακών Ροών Αποσβέσεις. Η απόσβεση που αφορά µια επένδυση δεν αποτελεί πραγµατική πληρωµή και κατά συνέπεια δεν πρέπει να θεωρείται ως λειτουργική ταµειακή εκροή. Παρόλαυτά, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αποσβέσεις επηρεάζουν εµµέσως τις Ταµειακές Εκροές από τη στιγµή όπου οι φόροι υπολογίζονται µε βάση τα Λογιστικά µεγέθη, επί των Κ.Π.Φ. αφού έχουν αφαιρεθεί οι Αποσβέσεις. Φόροι = Κέρδη Προ Φόρων (ΚΠΦ) x Φορολογικός Συντελεστής (ΦΣ) Τόκοι. Οι τόκοι που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση του χρέους (αφορούν κεφαλαία που δανείσθηκαν για τη χρηµατοδότηση της επένδυσης), δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, επειδή η επίδρασή τους ενσωµατώνεται µέσα στη διαδικασία αξιολόγησης. Ειδικότερα το κόστος του Δανειακού Κεφαλαίου λαµβάνεται υπόψη στο επιτόκιο προεξόφλησης των Καθαρών Ταµειακών Ροών κόστος κεφαλαίου των πόρων που δεσµεύθηκαν- κατά τον υπολογισµό της Καθαρής Παρούσας Αξίας. Εάν ληφθούν υπόψη και ως Ταµειακή Εκροή, τότε θα έχουν υπολογισθεί δύο φορές, µε συνέπεια την υποεκτίµηση της αξίας της επένδυσης (Μείωση της Κ.Π.Α.). Με άλλα ο υπολογισµός των Καθαρών Ταµειακών Ροών που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων, µε το κριτήριο της Καθαρής Παρούσας Αξίας, δεν θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την έµµεση ή άµεση επίδραση των τόκων. Οικόπεδα-Κτήρια αγορασθέντα στο παρελθόν. Η σχετική εκροή είναι η τρέχουσα τιµή πώλησής τους. Εναλλακτικά η συµµετοχή του συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου στην διαδικασία αξιολόγησης της επένδυσης, µπορεί να γίνει θέτοντας ένα ετήσιο ύψος µισθώµατος το οποίο ουσιαστικά αντιπροσωπεύει και το κόστος ευκαιρίας για τη δέσµευση του στοιχείου αυτού.. Ιστορικό Κόστος. Αυτό το κόστος πρέπει να αγνοείται αφού δεν πρόκειται να επηρεάσουν την απόφαση αποδοχής ή όχι µιας νέας επένδυσης. Μας ενδιαφέρουν οι ταµειακές συνέπειες από την αποδοχή της επένδυσης στο µέλλον. Τέτοια κόστη µπορεί να είναι µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν στο παρελθόν, έστω και αν αφορούσαν τη συγκεκριµένη επένδυση. Αντιµετώπιση της Υπολειµµατικής Αξίας της Επένδυσης. Από τη στιγµή όπου ο χρονικός ορίζοντας Αξιολόγησης µίας Επένδυσης είναι πεπερασµένος, είναι λογικό να θεωρήσουµε µία Υπολειµµατική Αξία για την επένδυση στο τελευταίο έτος. Αυτή η Υπολειµµατική Αξία δεν είναι τίποτε άλλο, από την Αξία Πώλησης των Περιουσιακών Στοιχείων (ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων σε τιµές αγοράς και όχι µε βάση τη λογιστική απεικόνιση) της επένδυσης. Επισηµαίνουµε όµως, ότι ενώ η Υπολειµµατική Αξία είναι Ταµειακή Εισροή το Λογιστικό Έσοδο που εγγράφεται είναι η διαφορά της Υπολειµµατικής Αξίας από την Αναπόσβεστη Αξία της επένδυσης. Έτσι στην περίπτωση όπου η διαφορά αυτή είναι αρνητική λογίζεται ως ζηµία µε αποτέλεσµα την Φορολογική Εξοικονόµηση ενώ στην περίπτωση που είναι θετική υπάρχει επιπλέον Φορολογική επιβάρυνση. Έτσι ή καθαρή επίδραση της Υπολειµµατικής Αξίας (Κ.Ε.Υ.Α.) σε κάθε περίπτωση είναι Υπολειµµατική Αξία Φορολογική Επιβάρυνση (Φόροι) όπου Φορολογική Επιβάρυνση = (Υπολειµµατική Αξία -Αναπόσβεστη Αξία) * Φ.Σ. K.E.Y.A.= Υπολειµµατική Αξία- (Υπολειµµατική Αξία- Αναπόσβεστη) xφ.σ. Δ. Προσαρµογή των Λογιστικών Μεγεθών σε Καθαρές Ταµειακές Ροές Όπως αναφέραµε σε προηγούµενη παράγραφο, οι Ταµειακές Ροές εκφράζουν Εισπράξεις και Πληρωµές (Ταµειακές Κινήσεις) σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Σε περίπτωση όµως που χρησιµοποιούµε Μεγέθη από τις Λογιστικές Καταστάσεις της Επιχείρησης, τα αναφερόµενα ως Έσοδα είναι πολύ πιθανόν να µην ταυτίζονται µε τις εισπράξεις (λόγω ενδεχόµενης πίστωσης που δίνεται στους Πελάτες) όπως και αντίστοιχα τα Κόστη να µην απεικονίζουν Πληρωµές (λογω των πιστώσεων που δίνουν οι Προµηθευτές). Σε µία τέτοια περίπτωση η προσαρµογή των Λογσιτικών Μεγεθών σε Καθαρές Ταµειακές Ροές, επιτυγχάνεται λαµβάνοντας υπόψη τις Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης της εταιρείας. Το Κεφάλαιο Κίνησης µίας επιχείρησης είναι η διαφορά ανάµεσα στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό και τις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις. Το Κεφάλαιο Κίνησης αφορά στην διατήρηση κάποιων 2

3 αποθεµάτων (η δηµιουργία των οποίων έχει απαιτήσει ταµεακή εκροή, αλλά αυτό δεν έχει απεικονιστεί Λογιστικά στο Κόστος Παραγωγής), είτε κάποιων απαιτήσεων από πελάτες (η τιµολόγηση των οποίων έχει απιεκονιστεί Λογιστικά στα Έσοδα αλλά δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη εξόφληση-ταµειακή Εκροή) καθώς επίσης και στις πιστώσεις που έχει λάβει από προµηθευτές. Ουσιαστικά το Κεφάλαιο Κίνησης δηµιουργείται λόγω της χρονικής υστέρησης που εµφανίζεται ανάµεσα στη στιγµή της παραγωγής ενός προιόντος και τη στιγµή πώλησης του ή εξόφλησης της αξίας του τιµολογίου. Η αύξηση του Κεφαλαίου Κίνησης νοείται ως Ταµειακή Εκροή ενώ η Μείωση του Κεφαλαίου Κίνησης ως Ταµειακή Εισροή. Σε µία τέτοια περίπτωση οι Καθαρές Ταµειακές Ροές (ΚΤΡ) µε βάση Λογιστικά Μεγέθη (όπως αυτά απεικονίζονται στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων Χρήσης-PnL) υπολογίζονται από τον ακόλουθο τύπο: Ι. Κ.Τ.Ρ. = Έσοδα Κόστος Λειτουργίας Φόροι - Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης Κόστος Επένδυσης + Καθαρή Επίδραση Υπολειµµατικής Αξίας (Κ.Ε.Υ.Α.) (2) ή ΙΙ. Κ.Τ.Ρ. = Καθαρά Κέρδη Περιόδου +Αποσβέσεις - Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης Κόστος Επένδυσης+ Καθαρή Επίδραση Υπολειµµατικής Αξίας (Κ.Ε.Υ.Α.) (3) ή ΙΙΙ. Κ.Τ.Ρ. = Κέρδη Πρό Τόκων και Φόρων (Κ.Π.Τ.Φ.) + Αποσβέσεις Φόροι - Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης Κόστος Επένδυσης+ Καθαρή Επίδραση Υπολειµµατικής Αξίας (Κ.Ε.Υ.Α.) (4) Στο σηµείο αυτό υπενθυµίζουµε ότι οι Τόκοι έστω και αν υπάρχει Δάνειο δεν ενσωµατώνται στην ανάλυση µας. Αυτό ουσιαστικά σηµαίνει ότι Κ.Π.Τ.Φ = Κ.Π.Φ. Δηλαδή οι Φόροι υπολογίζονται εξωλογιστικά χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι Τόκοι από τα Κ.Π.Φ. ΑΠΛΌ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗς ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Συνολικό Κόστος Επένδυσης* εκ των οποίων οικόπεδα Ετήσιος Συντελεστής Αποσβέσεων 25% Κόστος Παραγωγής και Λειτουργίας ποσοστό των πωλήσεων 40,00% Επιτόκιο Προεξόφλησης 10,00% Συντελεστής Φορολόγησης 30,00% Υπολλειµατική Αξία τέλος 4ου έτους Αναπόσβεστη Αξία τέλος 4ου έτους ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΤΡ Κόστος Επένδυσης Εσοδα από Πωλήσεις Κόστος Λειτουργίας Αποσβέσεις Κ.Π.Τ.Φ Κ.Π.Φ Φόροι** Καθαρά Κέρδη Περιόδου Καθαρή Επίδραση Υπολειµµατικής Αξίας Κεφάλαιο Κίνησης Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης Καθαρές Ταµειακές Ροές A) τρόπος Καθαρές Ταµειακές Ροές Β) τρόπος Καθαρές Ταµειακές Ροές Γ) τρόπος Προεξοφληµένες ΚΤΡ ΚΠΑ ΕΒΑ 21,03% **Σηµειώνουµε ότι δεν υπάρχει µεταφορά ζηµιών *Η επένδυση χρηµατοδοτήθηκε µε Ίδια Κεφάλαια Καθαρές Ταµειακές Ροές = Η επένδυση χρηµατοδοτείται µε ίδια Κεφάλαια Ελάχιστης Απαιτούµενης Απόδοσης 10% Α ) Τρόπος Καθαρά Κέρδη Περιόδου + Αποσβέσεις - Κόστος Επένδυσης - Μεταβολές Κεφ. Κίνησης +Κ.Ε.Υ.Α. Β) Τρόπος Κ.Π.Τ.Φ. + Αποσβέσεις - Φόροι - Κόστος Επένδυσης - Μεταβολές Κεφ. Κίνησης +K.E.Y.A. Γ) Τρόπος Εσοδα - Κόστος Λειτουργίας - Φόροι - Κόστος Επένδυσης - Μεταβολές Κεφ.Κίνησης+K.E.Y.A. 3

4 Ε. Αξιολόγηση Επένδυσης που έχει χρηµατοδοτηθεί µε Δάνειο - Φορολογική Εξοικονόµηση από Τόκους Μετά από Φόρους Επιτόκιο Προεξόφλησης Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, αφού οι Τόκοι ήδη ενσωµατώνονται στο προεξοφλητικό επιτόκιο των Καθαρών Ταµειακών Ροών µέσα από τον Υπολογισµό της Κ.Π.Α., δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως Ταµειακή Εκροή. Ετσι όταν η επένδυση έχει χρηµατοδοτηθεί µε Δανειακά Κεφάλαια, η άµεση επίδραση των Τόκων (ως Ταµειακή Εκροή) δεν επηρέαζει τις Καθαρές Ταµειακές Ροές (όπως αυτές υπολογίζονται µε βάση τους τύπους 2 έως 4). Εκτός όµως από την άµεση επίδραση των τόκων υπάρχει και η έµµεση επίδραση, µέσα από τους Φόρους. Αυτό σηµαίνει ότι εάν οι Φόροι υπολογιστούν Λογιστικά (όπου τα Κ.Π.Φ. περιλαµβάνουν την αφαίρεση των Τόκων) οι Τόκοι είναι χαµηλότεροι από την περίπτωση όπου οι Φόροι υπολογιστούν Εξωλογιστικά (δεν έχουν αφαιρεθεί οι Τόκοι, έστω και αν υπάρχει Δάνειο), κατά το ποσό της Φορολογικής Εξοικονόµησης. Φορολογική Εξοικονόµηση = Τόκοι x Φ.Σ. Φόροι (εξωλογιστικά) = Λογιστικοί Φόροι + Φορολογική Εξοικονόµηση Αυτό πολύ απλά σηµαίνει, ότι όταν δεν συµπεριλαµβάνουµε τους τόκους στην ανάλυση µας (και οι Φόροι Υπολογίζονται εξωλογιστικά), οι Κ.Τ.Ρ. είναι µειωµένες και κατά το ποσό της Φορολογικής Εξοικονόµησης (µέσα από την καταβολή υψηλότερων, σε σχέση µε τη Λογιστική, φόρων), η οποία επίσης θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο επιτόκιο Προεξόφλησης. Συµπερασµατικά το σωστό επιτόκιο Προεξόφλησης των Καθαρών Ταµειακών Ροών όταν η επένδυση έχει χρηµατοδοτηθεί µε Δάνειο και οι Κ.Τ.Ρ. (τύποι 2 έως 4), έχουν υπολογιστεί εξαιρώντας την άµεση (µέσα από την θεώρηση ως Ταµειακή Εκροή) και την έµµεση (ως Φορολογική Εξοικονόµηση) επίδραση των Τόκων είναι : Μετά από φόρους επιτόκιο προεξόφλησης = Επιτόκιο Δανεισµού x ( 1 Φ.Σ.). Στο προηγούµενο παράδειγµα (Απλή Άσκηση Αξιολόγησης Επενδυσης) εάν θεωρούσαµε ότι η επένδυση είχε χρηµατοδοτηθεί από Δάνειο (επιτοκίου 10%) το σωστό επιτόκιο Προεξόφλησης των Καθαρών Ταµειακών Ροών θα ήταν : Μετά φόρων επιτόκιο προε/σης = 10% x ( 1 30%) = 7%. Τι γίνεται όµως στην περίπτωση, όπου η επένδυση έχει χρηµατοδοτηθεί από Δάνειο και εµείς επιλέγουµε να υπολογίσουµε τους Φόρους Λογιστικά. (υπολογίζοντας δηλαδή τους φόρους µετά την αφαίρεση των τόκων Φόροι = Κ.Π.Φ. *Φ.Σ., όπου Κ.Π.Φ. = Κ.Π.Τ.Φ. Τόκοι).??? Σε αυτή την περίπωση, εφόσον η Φορολογική Εξοικόνοµηση λαµβάνεται υπόψη στο επιτόκιο Προεξόφλησης (µετά από φόρους Επιτόκιο Προεξόφλησης) θα πρέπει να την αφαιρέσουµε από τον Υπολογισµό των Καθαρών Ταµειακών Ροών (η οποία έχει µειώσει τους αναλογούντες φόρους κατά το ποσό αυτό). Οι εξισώσεις (2) έως (4) των Καθαρών Ταµειακών Ροών στην περίπτως αυτή διαµορφώνοντα ως εξής : Κ.Τ.Ρ. = Έσοδα Κόστος Λειτουργίας Φόροι Κόστος Επένδυσης Φεξ από Τόκους (Τόκοι *Φ.Σ.) - Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης +K.E.Y.A. (5) ή Κ.Τ.Ρ. = Καθαρά Κέρδη Περιόδου +Αποσβέσεις Κόστος Επένδυσης + Τόκοι x (1- Φ.Σ.) - Μεταβολές Κεφ. Κίνησης + K.E.Y.A. (6) ή Κ.Τ.Ρ. = Κέρδη Πρό Τόκων Φόρων (Κ.Π.Τ.Φ.) +Αποσβέσεις Φόροι Κόστος Επένδυσης - Φεξ από Τόκους (Τόκοι *Φ.Σ.) Μετ. Κεφ. Κίνησης +K.E.Y.A. (7) Η άσκηση που ακολουθεί είναι αρκετά διαφωτιστική ως προς την ορθή διαδικασία υπολογισµού των Καθαρών Ταµειακών Ροών είτε υπολογίζοντας τους Φόρους Εξωλογιστικά 1 ος Τρόπος (χωρίς να έχει ληφθεί η επίδραση των τόκων και της Φορολογικής Εξοικονόµησης) είτε Λογιστικά 2 ος Τρόπος (όπου η επίδραση της Φορολογικής Εξοικονόµησης των Τόκων έχει µειώσει κατά Τόκους *Φ.Σ. τους φόρους). 4

5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗς ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΔΑΝΕΙΟ Η επένδυση χρηµατοδοτείται µε Δάνειο επιτοκίου 9%, το οποίο αποπληρώνεται σε 4 έτη µε τη µέθοδο της Σταθερής Δόσης (ή Σταθερού Τοκοχρεωλυσίου) Κόστος Επένδυσης Ετος 0 Οικόπεδα Κτίρια Μηχανολογικός Εξοπλισµός Οχήµατα Συνολικό Κόστος Επένδυσης Συντελεστές Αποσβέσων Κτίρια 8,00% Μηχανολογικός Εξοπλισµός 10% Οχήµατα 20% Συντελεστής Φορολόγησης 25,00% Μεταβλητό Κόστος / Πωλήσεις 30% Ετήσιο Σταθερό Κόστος Επιτόκιο Δανεισµού 9,00% Ανάλυση Αποσβέσεων Κτίρια Μηχανολογικός Εξοπλισµός Οχήµατα Συνολικές Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία τέλος περιόδου Πίνακας Εξόφλησης Δανείου Αρχικό Ποσό Τόκοι Χρεωλύσια Δόση Υπ. Δανείου Επιτόκιο Προεξόφλησης Κ.Τ.Ρ. Επιτόκιο Δανεισµού Χ (1-Φ.Σ.) = 9% x (1-25%) = 6,750% 1ος Τρόπος Υπολογίζοντας του Φόρους χωρίς να συµπεριληφθούν οι τόκοι στα Κ.Π.Φ. ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΤΡ Κόστος Επένδυσης Εσοδα από Πωλήσεις Μεταβλητό Κόστος Λειτουργίας Σταθερό Κόστος Λειτουργίας Αποσβέσεις Κ.Π.Τ.Φ Τόκοι Κ.Π.Φ Φόροι Καθαρα Κέρδη Περιόδου Υπολειµµατική Αξία Αναπόσβεστη Αξία τέλος περιόδου Καθαρή Επίδραση Υπολειµµατικής Αξίας Κεφάλαιο Κίνησης Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης Καθαρές Ταµειακές Ροές Προεξοφληµένες ΚΤΡ ΚΠΑ ΕΒΑ 19,79% 2ος Τρόπος Υπολογίζοντας του Φόρους Λογιστικά όπου και περιλαµβάνονται οι τόκοι στα Κ.Π.Φ. ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΤΡ Κόστος Επένδυσης Εσοδα από Πωλήσεις Μεταβλητό Κόστος Λειτουργίας Σταθερό Κόστος Λειτουργίας Αποσβέσεις Κ.Π.Τ.Φ Τόκοι Κ.Π.Φ Φόροι Καθαρά Κέρδη Υπολειµµατική Αξία Αναπόσβεστη Αξία τέλος περιόδου Καθαρή Επίδραση Υπολειµµατικής Αξίας Κεφάλαιο Κίνησης Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης Καθαρές Ταµειακές Ροές ΛΑΘΟΣ Καθαρές Ταµειακές Ροές Α Καθαρές Ταµειακές Ροές Β Καθαρές Ταµειακές Ροές Γ Προεξοφληµένες ΚΤΡ ΚΠΑ ΕΒΑ 19,79% Παρατηρείστε ότι η διαφορά ανάµεσα στις Λάθος και τις Σωστές Κ.Τ.Ρ. είναι η Φορολογική Εξοικονόµηση από Τόκους δηλαδή 1ο έτος Κ.Τ.Ρ λάθος (50.625) - Κ.Τ.Ρ. Α',Β Γ (44.100) = 25%*Τόκους (26.100)=6.525 Καθαρές Ταµειακές Ροές = Α) Καθαρά Κέρδη Περιόδου + Αποσβέσεις + Τόκοι x (1-ΦΣ.) - Κόστος Επένδυσης - Μετ. Κεφ. Κίνησης + K.E.Y.A. Β) Κ.Π.Τ.Φ. + Αποσβέσεις - Τόκοι*Φ.Σ. - Φόροι - Κόστος Επένδυσης - Μεταβολές Κεφ. Κίνησης + K.E.Y.A. Γ) Εσοδα - Κόστος Λειτουργίας - Φόροι -Τόκοι x Φ.Σ. - Κόστος Επένδυσης - Μεταβολές Κεφ.Κίνησης + Κ.Ε.Υ.Α. 5

6 ΣΤ. Αδέσµευτες ή Ελεύθερες ταµειακές Ροές και Αξία της επιχείρησης. Οι Ταµειακές Ροές όπως παρουσιάζονται είναι γνωστές και ως Ελεύθερες (ή Αδέσµευτες) Ταµειακές Ροές, (Free Cash Flows), οι οποίες είναι το αποτέλεσµα των Λειτουργικών Ταµειακών Ροών (Operating Cash Flows) µείον τις Επενδυτικές Ταµειακές Ροές (Investment Cash Flows). Στις Ελεύθερες Ταµειακές Ροές δεν περιλαµβάνονται οι Χρηµατοδοτικές Ταµειακές Ροές Financing Cash Flows (Μεταβολές Μετοχικού Κεφαλαίου, Μεταβολές Τραπεζικού Δανεισµού, Μερίσµατα κ.λ.π.). Οι Ελεύθερες Ταµειακές Ροές είναι η θεµελιώδης βάση υπολογισµού της Αξίας µίας Επένδυσης ή µία Επιχείρησης. Σκεφθείτε ότι η Κ.Π.Α. που υπολογίζουµε µε βάση τις Ελεύθερες Ταµειακές Ροές, προσδιορίζει το Οικονοµικό Πλεόνασµα (ή έλλειµµα) ως προς το Κόστος Επένδυσης (ή το κόστος απόκτησης µίας επιχείρησης). Θυµίζουµε ότι εάν : η Κ.Π.Α.>0 τότε η επένδυση/επιχείρηση ΑΞΙΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ από όσο ΚΟΣΤΙΖΕΙ για την δηµιουργία ή απόκτηση αυτής. Εάν η Κ.Π.Α. <0 τότε η επένδυση/επιχείρηση ΑΞΙΖΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ από όσο ΚΟΣΤΙΖΕΙ για την δηµιουργία ή απόκτηση αυτής. Στη λογική αυτή, η σχέση ανάµεσα στην ΑΞΙΑ µίας επένδυσης (ή επιχείρησης), σε σχέση µε το ΚΟΣΤΟΣ υλοποίησης (ή απόκτησης αυτής) και την Κ.Π.Α. είναι η εξής : ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ = Κόστος Επένδυσης (κόστος απόκτησης επιχείρησης) + Κ.Π.Α. Η Αξία της επένδυσης / επιχείρησης, ανήκει στο σύνολο των Χρηµατοδοτών αυτής, ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο αυτή έχει χρηµατοδοτηθεί. Δεδοµένου ότι οι µορφές χρηµατοδότησης είναι τα Ίδια (µετοχικό) Κεφάλαια και τα Δάνεια (χρέος για την υλοποίηση της επένδυσης / λειτουργία της επιχείρησης), η Αξία των Μετόχων (ή Ιδίων κεφαλαίων), υπολογίζεται ως εξής : ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ = ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑ Ή ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ = ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜ. ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα στάδια ανάλυσης και υπολογισµού της ΑΞΙΑΣ της επιχείρησης (επένδυσης), µε βάση τις Καθαρές Ταµειακές Ροές Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Εσοδα (Εισπράξεις από Πωλήσεις) (t) ΜΈΙΟΝ Κόστη λειτουργίας και παραγωγής(t) ΜΕΙΟΝ Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης (t) ΜΕΙΟΝ Φόροι (t) ΜΕΙΟΝ Αγορές (ΣΥΝ πώληση) παγίων (t) ΣΥΝ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Επιχείρησης (Υπολλειµµατική Αξία) Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΛΕΥΘEΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (FCFF) = A - B Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝ Αυξηση (ΜΕΙΟΝ Μείωση) Δανείων (t) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝ Αύξηση (ΜΕΙΟΝ Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου (t) ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (FCFE) = A-B-Γ Κ.Π.Α. = Αρχικό Κόστος Επένδυσης (ή επιχείρησης) +ΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Αθροισµα Προεξοφληµένων Κ.Τ.Ρ.(Α-Β) ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ = ΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ 6

7 Ασκήσεις. 1. Σας δίνεται µία επένδυση 3ετούς διάρκειας, µε τα στοιχεία Κόστους Επένδυσης, Εσόδων και Κόστους Παραγωγής, όπως εµφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα. Τ0 Τ1 Τ2 Τ3 Κόστος Επένδυσης 6,000 Έσοδα από Πωλήσεις 5,000 10,000 20,000 Κόστος Παραγωγής 1,500 3,000 5,000 Αποσβέσεις Κ.Π.Φ.Τ. Τόκοι Κ.Π.Φ. Φόροι Καθαρές Ταµειακές Ροές Να συµπληρώσετε τα στοιχεία του Πίνακα και να υπολογίσετε την Κ.Π.Α. αν : ü Θεωρήσουµε ότι το σύνολο του κόστους επένδυσης αποσβένεται κατά τη διάρκεια της ü 3ετίας ακολουθώντας ευθύγραµµη µέθοδο υπολογισµού των αποσβέσεων. Το σύνολο του κόστους επένδυσης έχει χρηµατοδοτηθεί µε δάνειο, επιτοκίου 10%. Το δάνειο αποπληρώνεται καταβάλλοντας τους αναλογούντες τόκους στο τέλος κάθε έτους, και το σύνολο τους Κεφαλαίου στο τέλος της 3ετίας (Balloon Payment). ü Ο Φορολογικός Συντελεστής είναι 40%. ü Η Υπολειµµατική Αξία στο τέλος του 3 έτους είναι µηδέν. 2. Κάποιος αναλυτής σας παρουσιάζει τις εξής εναλλακτικές εξισώσεις υπολογισµού των Κ.Τ.Ρ µίας επένδυσης. (Σηµειώνουµε ότι τα µεγέθη Κ.Π.Τ.Φ. και Καθαρά Κέρδη είναι Λογιστικά) Κ.Τ.Ρ. = + Κ.Ε.Υ.Α. Κ.Τ.Ρ.= Κ.Κ. + Αποσβέσεις +Τόκοι Κόστος Επένδυσης Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης Κ.Π.Τ.Φ. Φόροι + Αποσβέσεις Κόστος Επένδυσης Αύξηση Κεφαλαίου Κίνησης Με ποιες από τις Παραπάνω εξισώσεις, συµφωνείται? Αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 3. Σας Δίνεται ο παρακάτω Πίνακας, ανάλυσης Επενδυτικού Σχεδίου. Τ0 Τ1 Τ2 Κόστος Επένδυσης Έσοδα από Πιλήσεις Κόστος Παραγωγής Κεφάλαιο Κίνησης Το Κόστος Επένδυσης συνίσταται στην αγορά Οικοπέδου Αξίας 400 Euro, Μηχανηµάτων 200 Euro και Κτιριακών Εγκαταστάσεων 400 Euro. Η επένδυση έχει χρηµατοδοτηθεί από ίδια Κεφάλαια, τοποθέτηση των οποίων σε εναλλακτική επένδυση (που ανήκει στην ίδια κατηγορία κινδύνου µε την παρούσα) θα απέδιδε 8% ετησίως. Ο ετήσιος συντελεστής αποσβέσεων είναι 15% ενώ η Υπολειµµατική Αξία στο τέλος της 2ετίας είναι 35% υψηλότερη της Αναπόσβεστης. Ο Φορολογικός Συντελεστής είναι 40%. Να αξιολογηθεί η επένδυση χρησιµοποιώντας το κριτήριο του ΕΒΑ και της Κ.Π.Α.. 4. Με βάση το Επιχειρηµατικό Σχέδιο της Βιοµηχανίας ΚΑΤΜΟΣ Α.Ε., για την ανέγερση µίας Νέας Μονάδας Παρασκευής Αλλαντικών, η εξέλιξη των προβλεπόµενων Καθαρών Κερδών καθώς επίσης και του Κεφαλαίου Κίνησης για την επόµενη 4ετία παρουσιάζονται ως εξής : Το στοιχεία του κόστους επένδυσης (όπως αναλύονται στον ακόλουθο Πίνακα), θεωρούµε ότι αποσβένονται µε σταθερό ρυθµό στη διάρκεια της επόµενης 5ετίας. 7

8 Ο χρονικός ορίζοντας αξιολόγησης της επένδυσης είναι 4 έτη, ενώ ο φορολογικός συντελεστής 25%. Οι επενδυτές επιλέγουν ένα σχήµα χρηµατοδότησης από Ίδια Κεφάλαια ελάχιστης απαιτούµενης απόδοσης 8%.η Υπολειµµατική αξία στο τέλος της 4 ετίας είναι 600,000 Euro. Με βάση τα παραπάνω να αξιολογήσετε την επένδυση χρησιµοποιώντας το κριτήριο της Κ.Π.Α. 5. Με βάση το Επιχειρηµατικό Σχέδιο της Βιοµηχανίας ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.Β.Ε., για την ανέγερση µίας Νέας Μονάδας Παραγωγής Ζαχαρωδών, το κόστος επένδυσης αναλύεται ως εξής : Η εξέλιξη των προβλεπόµενων Καθαρών Κερδών καθώς επίσης και του Κεφαλαίου Κίνησης για την επόµενη 4ετία παρουσιάζονται ως εξής : Το στοιχεία του κόστους επένδυσης, θεωρούµε ότι αποσβένονται µε σταθερό ρυθµό στη διάρκεια της επόµενης 6ετίας. Ο χρονικός ορίζοντας αξιολόγησης της επένδυσης είναι 4 έτη, ενώ ο φορολογικός συντελεστής 25%. H επένδυση χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από Τραπεζικό Δάνειο 4ετούς διάρκειας, Σταθερής Δόσης και µε ετήσιο επιτόκιο 6%. Με βάση τα παραπάνω να αξιολογήσετε την επένδυση χρησιµοποιώντας το κριτήριο της Κ.Π.Α. 8

ΚΤΡ. - 2.900 1.250 1.900 1.585 1.280 Π.ΚΤΡ. - 2.900 1.147 1.599 1.224 907 Κ.Π.Α. 1.977

ΚΤΡ. - 2.900 1.250 1.900 1.585 1.280 Π.ΚΤΡ. - 2.900 1.147 1.599 1.224 907 Κ.Π.Α. 1.977 1.Έχετε να επιλέξτε για την κατάθεση ενός ποσού 150 Euro, στην τράπεζα Αλφα µε σταθερό επιτόκιο 10% για 5 έτη και ανατοκισµό στο τέλος κάθε έτους, και την κατάθεση 148 Euro στην τράπεζα Βήτα µε το ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

( p) (1) (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος

( p) (1) (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δράκος 4-5 4.) ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 4.. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι. Υπολογισμός ΚΤΡ Αξιολόγηση Επενδύσεων σε πληθωρισμό

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι. Υπολογισμός ΚΤΡ Αξιολόγηση Επενδύσεων σε πληθωρισμό Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι Υπολογισμός ΚΤΡ Αξιολόγηση Επενδύσεων σε πληθωρισμό 1 Όταν ΚΠΑ και ΕΒΑ δεν συμφωνούν: Διαφορική Ανάλυση Χ Ψ 0-100 -500 1 150 625 ΕΒΑ 50% 25% Ψ-Χ -400 475 18,7% Κόστος κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία 2013-14 - Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποτελεί υποδειγματική λύση. απάντηση! 1 Μελετήστε τη λύση και δώστε τη δική σας ΘΕΜΑ 1 Ο Επένδυση Α Για την επένδυση Α γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Ενότητα 6: Αξιολόγηση επενδύσεων με χρήση λογισμικού Δ. Δαμίγος Μ. Μενεγάκη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Ενότητα 5: Ειδικά ζητήματα Δ. Δαμίγος Μ. Μενεγάκη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης

Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης. Εξετάζετε δύο αµοιβαία αποκλειόµενες επενδύσεις, µε τις ακόλουθες Καθαρές Ταµειακές Ροές. Κάθε επένδυση διαρκεί τρία έτη. Α Β Τ 0 (.000) (2.000) Τ 629,326.79,245 Τ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου ΣΑΚ = Β. Συντελεστής Συσσώρευσης Κεφαλαίου ΣΣΚ =

Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου ΣΑΚ = Β. Συντελεστής Συσσώρευσης Κεφαλαίου ΣΣΚ = Χρήσιμοι συντελεστές Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου *(1 ) ΣΑΚ = (1 ) 1 Β. Συντελεστής Συσσώρευσης Κεφαλαίου ΣΣΚ = ( 1 ) 1 Κόστος εξοπλισμού Στο κόστος αυτό του εξοπλισμού περιλαμβάνεται (α) το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Άσκηση 1 Η εταιρεία Αλεξάνδρου Α.Ε. σχεδιάζει να αντικαταστήσει παλαιά µηχανήµατα µε νέα. Τα νέα µηχανήµατα κοστίζουν 100.000. Τα µηχανήµατα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-10 Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

(3) ... (2) Ο συντελεστής Προεξόφλησης (ΣΠΑ) υπολογίζεται από τον Πίνακα Π.2. στο Παράρτηµα.

(3) ... (2) Ο συντελεστής Προεξόφλησης (ΣΠΑ) υπολογίζεται από τον Πίνακα Π.2. στο Παράρτηµα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Α.Δράκος 2015-2016 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 1 ο ΣΕΤ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 11.3.1 Θαλάσσιες

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1 Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1 Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δύο έπιχειρήσεις έξετάζουν τήν άγορά μιάς νέας μηχανής

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ Σηµειώσεις στο Μάθηµα Ειδικά Θέµατα Χρηµατοδοτικής Διοίκησης. Π. Φ. Διαµάντης Α.Α.Δράκος 2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Η Ανάλυση της Μόχλευσης εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο µεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

1 Ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Σηµειώσεις στο Μάθηµα Ειδικά Θέµατα Χρηµατοδοτικής Διοίκησης. Π. Φ. Διαµάντης Α.Α.Δράκος 1 Ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Τα Δάνεια, είναι τα πολύ γνωστά σε όλους µας πιστωτικά προϊόντα στα οποία η αποπληρωµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1. Ισολογισμός (B.1.2) Ενεργητικό Παθητικό Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Αξία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.205.731,32 1.015.690,73 190.040,59 1.205.731,32 1.009.788,19 195.943,13

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις και µελέτες περιπτώσεων στην Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων

Ασκήσεις και µελέτες περιπτώσεων στην Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Ασκήσεις και µελέτες περιπτώσεων στην Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Άσκηση 1 Σύνταξη Ισολογισµού Τα δεδοµένα του ισολογισµού της εµπορικής επιχείρησης «ΑΛΦΑ» στις 31.12.2003 ήταν τα ακόλουθα:

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός βαθμός απόδοσης

Εσωτερικός βαθμός απόδοσης Εσωτερικός βαθμός απόδοσης Διεθνώς ονομάζεται internal rate of return, και συμβολίζεται με IRR. Με τη μέθοδο αυτή δεν χρησιμοποιούμε επιτόκιο υπολογισμού της αξίας της επένδυσης, αλλά υπολογίζουμε το επιτόκιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α.Σ.Π. Ο..Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 (ΑΣΚΗΣΕΙΣ) 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

Π.Α.Σ.Π. Ο..Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 (ΑΣΚΗΣΕΙΣ) 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ ΑΣΚΗΣΗ 1 / ΣΕΛΙ Α 158 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Υπολογίσατε τη λογιστική αξία των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας Α, η οποία έχει την ακόλουθη καθαρή περιουσία : Κοινές

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Δρ. Ιωάννης Ντόκας Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λογιστικές καταστάσεις. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριµήνου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία.........3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία...............4 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ..............4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΤΡ(ΛΔ) στην ανάλυση

Χρήση ΤΡ(ΛΔ) στην ανάλυση ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΡΟΩΝ ΤΡ(ΛΔ) ΤΡ(ΛΔ): πηγή υγιών διαθεσίμων έδ ένδειξη αποτελεσματικής διαχείρισης βασικό μέτρο επίδοσης συνήθως θετικές εξαιρέσεις: ταχεία ανάπτυξη ζημιογόνες λειτουργίες συρρίκνωση ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ31 Λύση 1 ης γραπτής εργασίας 2015_16

ΔΕΟ31 Λύση 1 ης γραπτής εργασίας 2015_16 ΔΕΟ3 Λύση ης γραπτής εργασίας 5_6 Προσοχή! Αποτελεί ενδεικτική λύση. Μελετήστε προσεκτικά και δώστε τη δική σας λύση. Όλες οι εργασίες ελέγχονται για αντιγραφή ΘΕΜΑ Ο Α) Η δαπάνη των 4. και η επιδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων 25-9-2012 ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων Θέμα 1: Προσδιορίστε ποιές από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι σωστές (Σ) ή τεκμηριώνοντας με σαφήνεια την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

1-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ.

1-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ. Στην μελέτη μας χρησιμοποιούμε το αρχείο 1-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ.pdf και το αρχείο 1-X-ΛΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ.xls ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (σελ.1-3) Σκοπός Η παροχή των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

4.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Η συνολική δαπάνη που οφείλεται στην κατανάλωση ενέργεια (ΕΔΣ), ανάγεται στη μονάδα καταναλισκόμενης ενέργειας (π.χ. / ΚWh ή / kcal κ.λπ.) και είναι: όπου: ΕΔ Σ = Δ Π + Δ Κ + Δ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 2 ο 1. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο της μείωσης της αξίας του παγίου τότε το μηχάνημα θα εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με μειωμένη την αξία του κατά το ποσό της επιχορήγησης (40.000) δηλαδή με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη. Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους 200000000 και 236000000 η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Προεξοφλητικό επιτόκιο Η χρονική αξία του χρήματος είναι το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου της επιχείρησης. Το προεξοφλητικό επιτόκιο ή επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το µάθηµα αυτό έχει σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

σύνοψη αποτελεσμάτων

σύνοψη αποτελεσμάτων ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΤΡ θέματα προς συζήτηση: έννοια σημασία διαθεσίμων ΚΤΡ: μορφή, περιεχόμενο, δομή κατηγορίες ροών μέθοδοι κατάρτισης ΚΤΡ ανάλυση ροών έννοια αδέσμευτων ΤΡ Αρχή δεδουλευμένου ή Ταμειακή

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τεχνικών Έργων

ιαχείριση Τεχνικών Έργων ιαχείριση Τεχνικών Έργων 6 Ο Μ Α Θ Η Μ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Ω Ν Θ Ε Μ Α Τ Α Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Γ Ι Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Υ Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015 Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2015 Σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 1 η. Ανάλυση Αναπτυξιακών Έργων Επενδυτικά Κριτήρια

Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 1 η. Ανάλυση Αναπτυξιακών Έργων Επενδυτικά Κριτήρια Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 1 η Ανάλυση Αναπτυξιακών Έργων Επενδυτικά Κριτήρια Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιασθούν και θα αναλυθούν: Η Έννοια και Σκοπός της Κοινονικο-οικονομικής Αξιολόγησης. Τα Επενδυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Ανάλυση Κόστους - Οφέλους

Κοινωνική Ανάλυση Κόστους - Οφέλους Κοινωνική Ανάλυση Κόστους - Οφέλους Η κοινωνική ανάλυση κόστος οφέλους στοχεύει στη διόρθωση των οικονοµικών µεγεθών της ιδιωτικής ανάλυσης, σύµφωνα µε τις εξωτερικές οικονοµίες του έργου (θετικές και

Διαβάστε περισσότερα

1. Καταχώρηση επιµέρους στοιχείων ενός ενσώµατου παγίου στοιχείου µε διαφορετική ωφέλιµη ζωή ( ΛΠ 16)

1. Καταχώρηση επιµέρους στοιχείων ενός ενσώµατου παγίου στοιχείου µε διαφορετική ωφέλιµη ζωή ( ΛΠ 16) 1. Καταχώρηση επιµέρους στοιχείων ενός ενσώµατου παγίου στοιχείου µε διαφορετική ωφέλιµη ζωή ( ΛΠ 16) Η αεροπορική εταιρεία "Β" την 30.6.2001 αγόρασε τοις µετρητοίς αεροσκάφος έναντι 1.000.000, καταβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οικονοµικής Ανάλυσης: Οικονοµική Αξιολόγηση των Επιλογών Καθαρότερης Παραγωγής

Οδηγός Οικονοµικής Ανάλυσης: Οικονοµική Αξιολόγηση των Επιλογών Καθαρότερης Παραγωγής Οδηγός Οικονοµικής Ανάλυσης: Οικονοµική Αξιολόγηση των Επιλογών Καθαρότερης Παραγωγής. Τι Προσφέρει ο Οδηγός; Καθοδήγηση σχετικά µε την οικονοµική ανάλυση των επιλογών καθαρότερης παραγωγής o Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 5: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (2/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 5: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (2/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 5: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (2/2) Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΕΙΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΝΟΕΙΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΕΙΣΤΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία σας, την όρεξη σας για δουλειά, τη δυναμική του concept που σας ενδιαφέρει, εάν σκέφτεστε

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων η ΕΝΟΤΗΤΑ Αξιολόγηση Επενδύσεων Ορισμός Επένδυσης Με τον όρο επένδυση εννοούμε μια σειρά (ακολουθία) καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ) παραγωγικές επενδύσεις: διαφορά μεταξύ εισπράξεων από πωλήσεις και πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα