!)'*! ' !"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!)'*! ' !"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&"

Transcript

1 !"# $! % &'(

2 !)'*! '! " # #" $ % & #" & " $ & " " #" & " # #! # "! #" & ' #" # #" $ % &! ( # "! $ %&& ' $ & % # $ #" )* #" $ +$,-."// +#//- +$01 2 # 3$ "! $ +$,-."// #551 " #" & #"!"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&

3 +,-$./-0.*'&1,&/& 5 8+9' :6+;2:<9286(+63(6 / 5 ( #" / #" - / #", / +696+( 3448' 55 /5 55 /5 &! && " 5= - >6+9' $! # 5, -.! & " 51 -/ $ - 6?& -= (# #! # 6( ?& / / 3 # (>' = /5 0 $ 0 / 0 5 $ 1 // 5 $ / = '(((98 // =5 (>' /- = 9$ / (98 /, (+6 / / / -= , 234 = -1

4 2+,'*.-3 '+., 3A"B ' C3'D $ #, ' $ 3' "% & & &#! % # $ ) ' "% $ E "$$ $ $"! &! $$ F! $" #$ & 3' "! $" $ &!" " & G :#) H 3#" C3:"6D A#! % + 3:"6 "## #" C3:"D ' 3' $ & & &# " 3:" & $ "#$ " 3' #$ 3"%!$ $ $ I 3:" A# " # # & 3:" "& 3:"6 " 3:" "##! # $! ' " " " 3' $!I"& 3:"6 "& 3:"6 $ #$ &" 3'. & "! $ & "& 3:"6 " & "& A#! G H $ "& " & ) & 3:"6 " $ " $ ' $ # # &!! & &!) &%) & & 55.! # " &! & "! ' 22 )4 3 (!&! 2$&! <E&! '!&! (&&! <E '. ' 5 )5 5 )5 5 )1 5 5 )0 5 - " $ &! & & "#& "! &! & &! & I& $ # $ " $ ( $ &! "

5 & J ) "! " $ /' & # 8> $$ /' & " " $ &! 8# $# C3>D " % $ # ' %&& " $ # $ 6 " &! #! # C>'D &# $ $ & > >' $$! $ " " $ >' $ $ &! ' >' $ & 5100 $.+ $ $ $ # &! G>: 5100H ( " & >'!! $ "! $ >' "! &!! $ I& $ &! #! $ & #! # $ & G $ K >: H " & $ & " $ L & 55 " >' $ ' $ " & $!! $ $ (# #! # C(>'D $ $ # (>' " #! G MA 5H 6 & (>' " % ( (>' (>' "! & J $ G2 511, 2 K (" 5111H $) GNM" K ( / (" / 4&7 511= <# K 4&7 5 2 H O / " & (>' "& <$A 3 $ % & 3:"6 $ $ $ O /B <$A 3 $ $ "&I+ <$ O "#& <$A 3 + & " "& 3:"6 "& $ O / " % <$A 3 + <$ O $ ' $& & $ &# C:<3>>0D ' & "& & # & " & & ' " $ 3:"6B & 3:". 3:" :<3>>0 " $& (>' " 3:"!! & 3:"6 & > & " 3:"B $ & " " & " ' " # 3:" 3:" " % $ # O /B <$A 3 $$

6 5!#&'6/#$./+,&'&*!& # (>' 3:"B 3:"6 $ # 6 # " # "! & 3:"6B & J 52 # 3:"6 & & & C3:"6D C"3:"6D )! '! # & 3:"6 3:" $ A# "& ' " % >' 3:"6 C+3:"6D &# & & J $ +3:"6 # "! & >' GO / 6## 5H & G4&# 511H " " # & A# # "& G H ( 3:"6 " " > +3:"6 "3:"6 0P 0P " > +3:"6 3:"6,P 0P " G 5110H ' 3:"6B 4 " A# $ # " & # +3:"6 " # +3:"6 & ( 5115"! & 3:"6B!)! 6A# $ &! $ " QJR G( 5115H 3:"6 & /0 # A# " " % & $"$" # C.D & :) " 3:"6 3:"6 &#. " $"$"$ : G( K 51,0H $ & & (! 5 R)" 5- Q)"E ' S #& A# # $ & G( 5115H &&! 3:"6 # # CD 2 $ >' G<$"# 511=H.' 3:6 " (:. '

7 550 3:"6 " "# # 3:" " " ) $" G T 51,0H 3:" "! ' $$ $" 3:"B 3:"6 ' )* 3:"B $ # "#& 3:"B &#$$ # " ) 3:"B $ # :" "! &! $ $ GU " K '"# H & # $$ " # & I C6(D C3(D 6( ) " "## 3:" +3:"6 & &! ( G> ).")T# 51,H " & &! <-- G4&# 511H 3( # -0 S 6( =)1 # "& 4/0 3:" # 6(! 3( / ( & # 3:"6! & $ G(A K (" 51,H 8 "! $ 4#55, 4# E# " G(A K (" 51,H ' &# E# $ 3:"! & "## 3:" & G( " 511,H 05 ' $ # 3:"6 & C6(D ( <-- # 3:" C3(D #! $ 3:" G( 5115H 8# >' " $! & 3:"B & G( 5115 < 511/ /H ' " # & "#& ( <-- <-- 4/0-3 3:"B # & & # E# " 3:"B &# E# "#& 4#55, 4#551 &# & (B "#E# E#! - 3:"B $ +$,-."// )* 4511 ) -: ' " " 3:"B $ 3:"6 " 3:" & G9" 511

8 /H '! $ 3:"6 " $ - +3:"6 ' +#//0 3:"6."// +3:" :"6B & 3D # (/ C(D 4//- C4/0D <--0 C<--D D 3:"B # 4#55 C4#55,D 4#5 C4#551D (/ C(D 3:"6 :D 3:"B $ +$,= C+$,-D 4 C4511D +#//0 C."//D 3:"6 3 3:"6 +3:"6 $ 3 +$,- $ & 3:" ' " >" )> C D 5- > M#$ 3:"6 "" 1 > 1- > V,-6 V,-3 3:"6 V,- 3:"6, > " # $,- G9" 511H 3:" I # # E# "#E#$$ $ ( & $ &# & 3:" <-- #J& # $ & & 3:" ( <-- $ " C<OD " # 3:"6 G K V 51,-H % # #$$ 3:" & &#$$ <-- $ & & # C:9 ) W < W D <-- $ "#E#$$ $ ( " 3:"6 & $ G T 51,0H 058 O X )9):< ):< )8 W C:< / D / I X :< / I<O X " <9):< ):< )8 W C:< / D / I:9 ) W < W X # 3:" 5D 3# D ' # G T 51,0H

9 ( $ 3:"6 " # " I +#0 +$,- +$55- +#55 +#5/ +$// +$01.",,."1."//."//5 +#//- +$-/ +#-- ' % # Y-P G( 511/H > # +#55."// "! & ( $ " # $ $ &! $."// # $."// % Y1! & $ & +#55 & &!."// = GO / /H 059 " # +#55."//."// & # % Y1! & " & $ " " & GO /H 3:"6 " "% # J Y5 1 > )5 )5 G.# 511H '! " & & " #& # '! $ 3:"6B #!! $ A# " "% # $! ' A#! $ " " " $ G$ 511/H 0 &&! 3:"6 >' G<$"# 511=H (# # $ A# I4, 40, 3$, 3$/- 3$/5 3$/, 3$/,5 6 # # I( 4/0 <-- ' & " $ '$MJ(M).&M G4E K." $ C)5D $ $ $ CW5D 3:"6 " &.' 3:6 :(. '

10 ' $ 3:"6 " # ' $" # # 4, 40, 3$, 3$/- 3$/5 3$/, 3$/,5 0! & " & G8 51, ( 511/ $ 511/ /H $ $" Q)"E $ # 3$0 $ " % / 4--! # G 5110H > " 3$0 & " "& G+ 511,H 3 " $ # # " $ "## ) & G(" 511-H M # 3:"6 " # " " &# # G3MA 511H ' " # $ $ & J G3MA V 5110& 5111 (" 511-H.& & % # G( 511/H! & J # ' # & & J $ & G$ 511/H ' # & J G( 511/H +#$ "! & J &! )* " & J $! *)# G'"# 511=H *)* " $ " G# K. 51,H 6 & "% # & A# ' # +$,- 51 4#--5 # $ $ " & A# ' & # +$,- " $$ & $ " & " $$ " & $ & J $ 6 & $ " & " G4 511-H 3:"6 $ "& " " # " $ # $ & G H ' & J # 3:"6 & J $ GO /H '! # 3:"6 " & # $ & & J + & 5 #!

11 ' 52! 0 ( ' # 3:"6 4/0 3 "## 3:" <-- +$,- ' )* 3:" & 3:"6B &."// ' )* 3:" & +#55 " 3:"6 +#55 +#0 +$55- +#5/ +$/ +$01.",,."1."//5 +#//- +$-/ +#-- 4#55, 4# , 40, 3$, 3$/- 3$/5 3$/, 3$/, $0 4--/ #--5 '."// " 3:"6 ' # +$,- +#55."// % # Y- P >! $ 3:" 8 "! $ # E# " & 3:" & "## ' $ 3:"6 "! & & J ' 3:" & ) 8 #! & J ' +$,- 3:"6B & # $ 5+ ( & " >' & 3:" & # +$,-."// )* 4511 ) 6 "#& &# E# $ 3:" 8< "! $ 4#55, 4#551 G9" 511 H ' 3:" & 3:"6 " # (>' 3:"6 " 3:" &! "& "& G & " K < -HI& $& & & $& & # & "&! $& "& % $ & J & "& 3:"6! # & % $ & J G : $ K >ZA)+ H

12 ' & "& & & "& 3:"6 # # A# & 3:"6 <$A 3 $ $ & "& G : $ K >ZA)+ H, 05; ( & "& <$A 3 G 5110H <$A 3 3:"6 $$ $ # $< )* $ +$,-."// : &# E# $ <$A 3 "#& "#E#$$ $ +#5/ 6 &! "# "#$$ E# "! $ <-- " # $ :< [ 9 "#& G 5110 V " K ( 5110H 1 05< <$A 3B 3:"6 ' $ $$ )* +$,-."// &# E# "#& "# $ +#5/B "#E#$$ ' "#& "# "#$$ <$A 3 E# "! $ <-- G 5110H O / " (>'! " # <$A 3 " $ 3:"6 ' 3$0 $ <$A 3 # $ ' )* $! $ "#& ' " # $ %

13 3:" " <$A 3 $ $$ &#$$ " & # & O /B $ $! $$

14 '&.*&'+ )!11*3,- >' &# $ & # " " $$ $ $) # 2 " $ & & "! R # &! $! 6 $ $ ' $ # & X \ & W \ & & & & 3 & & & " $$ " & 5 &!& " & X & C ] D " & CNJJS D & 5 CSD! /5 N & % &!! 02 " $ & &!& E) &! "! #) & & < 2 & # & " U binding = L i= 1 k binding, i ( ri r0, i ) 2

15 3 &%& " ^ X ^ C^ ] ^D " ^ CNJJ D ^ 5/ C D ^! / 05 " $ & &%& E) " ^! #) ^ < > # ^ " U θ = M i= 1 k, ( θ θ 0, ) θ i i i 2 / 3 " % & )/ # & 5))/)- // _ X ` _ C5 W C_ ] a DD " _ " CNJD $ C" D a C D '% & )/ " $ $ /=. & $ 0 6 " % & )/ # & 5))/)- < 8 " # _ " U Φ = N i= 1 (½ kφ, i (1 + cos( nφ γ n ))

16 - $$ " ) )$ " $ & $ $ "#& G + K > # H 6 " b X b Cb ] b D " b CNJJ D b $$ 5))/)- C D b! $$ < 8 $$ # b " U ϕ = N i= 1 kϕ, i ( ϕi ϕ0, i ) 2 & & & ' &! ) #! & " $ $ V CVD 5 :& $ $$ &" # $ :& $ & $ $ /- +! $ " $ X q i 4πε q 0 j r ij "? $ C:&D c % CD /- 07 3? %? % 3 % < % $ $ # " U e = ij par q q i, j 0 ij i j 4πε r V &! C D C D / # X 5 k " m r # $ " $ 3Iα i α j X ) " $ Q $ & 6 4r

17 # $!! #$ 5 " & 2 )N $ r U vdw = ε ij r m, ij ij 12 r 2 r m, ij ij 6 < c % #& & / % % 08 6 V 2 )N $ 6 & $)! & &#& c % E) #) V M 2 )N $ &.!! " $! $ " +! # $ $! " $ $! $ " 2! d " $ / ( & # k 2 2 Φ, i U ( R) = kbinding ( r r ) + kθ ( θ θ 0 ) + (1 + cos( nφ γ n )) + kϕ ( ϕ ϕ ) bindinger vinkler dihedral improper 12 6 r m, ij rm, ij qiq j + ε ij 2 rij rij 4πε 0r ubundne ij ' $ & $ #$ $ & /5 " $ ' &! $ " #$ $ " " &

18 ' 2 '" $$ V A & C D C!!D ^ C D ^ C!D _ C D C$D a C D b C D b C!! D c % C&#&D % C D ' $ & ' & $ $ ' " $ &! $ & $! #$ & & & $$ $ $ $"! ' $ & $ # > $ $ $ "! G > -H ' $ 5- &! $ &! &! $ " & 8MB X " $ B B & $ "#! $ " "! X ) J " B $ 8 $ " # & " " & " X J 8MB &!! ' # # & ( # $ " " > EM)A $ 3 $ C CDD & $ W e C C W edd! C W ed X CD ] C ] ed W e J CD < " CD X r ( t i + t ) r 2 t i ( t t ) $ $

19 >' $ " $ " " # $ 25 8% " & &! & # & $$!! $ > " " $ #!! " # " & & #! <#& & :<3>> &# &" $ & $ & V) ' :& $ /5 & $ ' &" $ & $. & $! $ #! $ ' &# $ $$ " &" "#& $ % " G > -H 3:" $ "! 3:"6! "#& $ ) )* ) $ 8 W $ 3:" 3:"6 4 3$ :<3>>! &" $! $ )* $ 3:" 3:"6 " *) # +$ +#." & :<3>>! )* ' # )* & ' '"# 511= )* & & ) $! &" $ & $ :<3>> ' K V 511, " :<3>> $ & W # $ :<3>> ) W 3$ " )* % " &." +$ ' & " $ & #!! )*.& &! " "! &!! &. & :<3>> && (>' 4 & " J&# 3:"! & 3:"6 ' & &J! '! & $$ # ) $ $ $! $

20 7&'.-& ' " >' 3:"6 <$ $ & "& "& $ $ "& G' V ## 5 : $.$ 5110 (" -H & " $ 3:" & " & " # 3:"6)3:" $ $ 3:" $ & ' &# " 3:" " " $ % " 3:" 3:"6! " % 3:" $ 3:"B $ $ $ " $ 3:" (>' (>' & $) I) "! &) $ "& > (>' "!! $ " &# $! >' 3:"6 "!! $ " "! & " # $ ( I!! $ #?& $ (>' "! 3:" & &!#&B!# 4!#&B!# & 4C 4!#&B!# &.4 &D -E!#

21 72. $ # 3:"6 $ 3:" # 3:6D " :(. ' $! 3:"6 $ '$MJ(M)$&M G4E K." 5110H ' $ -, -,1! " $ $ $ $ 3:"6 & $ $< ' < C$ $ 8'5D & $ ( <-- C$ $ 865D 4--/ C$ $ 96D 3$/1 C$ $ 9'D!! ' O / V 5110 ' & :#=0 ] :#1- :#- ] :#= :#- ] :#5 $& $& "#! $ $. $ $&! 83>' G 5111H :<3>>0 G> 511,H " $ & $ $ :<3>>0 ) " &# &" $ G > -H :<3>>0 & $ $ #$ & $ & ' # $ & $)& $ # & ' & $ >' G<$"# 511=H " 3:"6) 3:" $! $ 5 S & 50-,- # & $ +./. $ & :<3>>0 GN 51,/H +./. " 9)< 10 S <)9)< 5- $ E# ),/- $ "# -50 G + K > # H &! $)& $ & $!.! &# # $ " ! " " 3:")3:"6 $ $ 6" & & & 9$! & & " & $%& " & (# $

22 75A < $ "! " $ " $! " G 8& K 8 /H 752! '! & & ) V! &! $ 5 S ' &# " 5 S! V! V $ & $ 5 S, S " $ &# CM"D -/ 07 4! V $ & M" &# $ " 5 S $ & $ & >' G' V 5110 H $ &!! 5 S V ' & &". >" 6M C.>6D G' 511/H 8 &.>6 $ #! $ " $! # $%& &".>6 $ & '! & # & 5)) C & D 5)/) C &D &! $ ' 5)- V & $ $ $ " - $ "! & # 752! ' " " " &! # & $ ($! $ " &! # & & " ' " & # O)< & " $ $ 5 G(" 5110H $ $ 5 $ $ $ G 8& K 8 /H & (<36 G# 5100H &" & "#

23 3 &!!! $! $ (<36 & < % &! " &! & > & < &!! & & &! (" 5110 " $ $$ >' (<36 $ $ &# $ $ $ && (<36 7& ' $ $ ' % &! " # $!! ' # ' $ % ' " &. I $ 3:"6)3:" $ $ $)& $ $ " " # -5 & $ " # $ # $! / & $ # $! $ # " & & $ $ $ " $ $ 5 $ $ $ & 78&D #!?& ) $ & # $?& # - $ " $ / " $?& & / 79 & (>'! 3:" 3:"6B & (>'?&! C(>' D $ " $. # " " ' 3:" # $ & -- ' G A 511,H

24 077 + & (>' 3:" C D $ " $! & GO / H! $ = JJS " & G2 H < "! 5 SJ$ ' " " $ & O /B " " " " SJ$ 5 SJ$ $! "% " " ' $ &! $ $ $ 5 SJ$ $ " " ' " " &# $! $ 3:" & " % " " O / &! <$A 3 " " # "&! 3:" > 3:"! & $ >' G<$"# 511=H & - +! 3:" $ &. & :Q I3$0 +$01 3$, 4#// & & $ (>' &

25 8*&3/'!'&* &" & $ I83>' G d 5111H >' G<$"# 511=H > 6E (! (>' & &J! & " J&# $ ' $ &# # " &&!% & $ " $ 3:"B " #! " #$ $ " ' #$ $ I )* "#& ) )* " = S! "! ' &# $ 4 K '"# 5111 " 11 P )* $ " $ "% = S "#&! # & $$ ( # V " #$ $.& " / S "#& ) " = S! "! 82& ' 3:"6)3:" $ $ $ $ 5 Potentiel energi (kcal/mol) Energiminimering af AChE og ACh 6,0E+03 1,0E+03-4,0E+03-9,0E+03-1,4E Step 082. $ 3:"6)3:" $! $ &! $. &# # & &# # & 6 5 $ $ " & 5 6 3:"6)3:" $ #! 5 S # +./. & < # & =5/=5 " & -

26 085 3:"6)3:" $ & #! +./. $ 5 S ' # -5I " $ " " #. / $ $ Potentiel energi (kcal/mol) Energiminimering af solventet med AChE-ACh komplekset fikseret -2,3E+05-2,4E+05-2,5E+05-2,6E+05-2,7E+05-2,8E Step Potentiel energi (kcal/mol) Energiminimering af hele systemet 5,0E+06 4,0E+06 3,0E+06 2,0E+06 1,0E+06 0,0E+00-1,0E Step 08. $ "" " 3:"6)3:" $ " # & " " " & # & & " & "%! # ' & & % &!! &! $ '$M # $ ' " V $$ " $ 85&D (# $ / < - $?& & & #! 9 $ $ " $ - <

27 $ 6?& $ " &# $ "?& Potentiel energi (kcal/mol) ,783E+05-1,788E+05-1,793E+05-1,798E+05-1,803E+05 Step 087 $ $ C- $D?& # 6?&$! & #! $ ' >' ) )? ) CD $ & = $ "! C"# D &! " ' & #! 1,90 1,70 rmsd (Å) 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0, Tid 088. "! C "#D &! "?& $ "! &! $ " &?& 5 5- S (?&$ - $ #!! $! - $?& " $ &!?& $ >' & = < $ =! " & $ $

28 rmsd (Å) Residue &! " #?& ' # ' $ &!?& :) $ $ " ) Q)"E 3 " #!I-5)-/ 5,)5=/ )=5 /-- /=/)/== -5-5/ -5= = ' " V :"6 $ "& + (! " % & " +#55."// 3 $.&?& V +#55."// 0 ' "& $!! 3:" "?& 6 5 Afstand (Å) Step/100 08: V +#55."// $?&?& S " " GO / + 5H 6 5= $ & " Y- S < Y/ S $ $ /5- S

29 " B&! %&& " #! $?&, 08; ( # CD?& CD " " " &!?& (., %&& " # " " &! ' #."//! " &!?& V 3."// & " GO / < 511/H 8! - > $?& $ (>' "! 3:"B " " $ 5 SJ$ & & (>' & & " 3:" Kraft (pn) Tid (ps) 08<.!.!! 3:" J&# $ % >! & &#! 3:" &

30 9 & 3:"! $ $! +! $ =)0 $8 $ / $ "! $8 $ 0 $8 0 $ 5 $ #& 8!! 55 $ " $ $ = $8 55 $ " 5/ $ " 6 5- $! $ - $8 " " 5= $ +! & & & Y/ $ < - $8 " # $ 3:" $ $ &! & %&& 3:"B % 3:" 3:"6 82'4 F :8 (>' 3:" & & >' 3:"B! $ & )! " ) * 3:" +$,-."// "" Y- S Y S # $ $ 3:" 5 6 3:" " 4511! ) 3:" $ E# 4511 Y= S > &# E# $ 3:" 8< "! $ 4#551 Y/ S " "#& > &# & $ 3:" "#E# E# $ ( Y= S " // S G H 082F 3:" & 3:"6 3:" )* +$,-."// "#& 8< "! $ 4#551 6 ) $ 3:" 4511 )/ $! $! #! 3:" / $ 1 ' & 3:"

31 " &!! ( & +$,-."// #551 " 3:" %&& "" - $ - $ F%&& "" - - $ 3:" &!! & / $ 3:" " +$,-."// #551 / $ &#! # &# &! $ ' # "#$$! $ " +#55 " $ &! $ & ' &! # "#& 4#551 3:" & - S $$! " F%&& / $ 3:"B # &# &! $ +# 55 " '! " +$,-."// 4511

32 " # +$,-."// # "//5! 3:" "! )* # 55 5 $! " # &! $$ 6 0 $! 1 " # " & # " $$ &! " 85'4 :8 25F 6 0= $ &#."// %! 3:"B $ " $ " &# )*! 5/ ' &# &!! & "! 5 $ 1 :9 082 F%&& 0= $ 3:"! )*."// 3# $ % " CD 6! 3:"B $ )* 3:" +#//- ) 3:" 3$0 ' 3:" "! $ & 6 Y1= $ &! 3:" +#//- - S 3:" " & " )* +$,- =, S! " " 3:"B & ' 5- " %&& 1= $ " 3:" " & " 5 $ " 3:" $ $ 3:"B $ " & $ 1 Y5 $

33 <9 2F F%&& "" 1= 5 $ 3:" $ $ " "."//. " " 3:"B +#//- 3$0 8'4 25F 58F 3:" & " 5 55 $ $ 5- # " )* +#//-."// ) 3:" 3$0 = S '! $ 55 $ $ 1 < &# 3:" &!."//!! 3:" +$01B *)#! 5/ $ $ 1 > 5/ 5- $ 3:" $ +#//- S +$01 S 5 $" & Y5- $ $ 1 2F 0828 F%&& 5/ $ 3:" & " " " +#//- +$01

34 6 5- $! 3:" +#//- +#//-! *) # $ $ 3:" 5= '% +#//- 3:"! & " &! # ' $"! # 5-5= $ F%&& 5-= $ 3:"! )* +#//- 3:" " &! )* +$01 ' &!!! 3:" +$01B *) # - S 5= '! 3:" 40, 3$, & $ 3:"6! ' ) 3:" $ E# $ 40, 3$, "" 10 S 55 S! 3:" &! $ +$01 " " 3:" & 3:" :" " &!!! +#//- 0= S : F%&& 5= $ " 3:" "! " +$01 "

35 > 5= 5 $ " 3:"! $ 3:"6 )* +$01 < 3:" Y/ $ " 5, ' & 3:" +$01 / $ Y5 S 2 $ 1 & / $ $ 1 # 3:"B &! 5F 082; F%&& / $ " 3:" " 3:"6 + & 5 $ 3:"B $ % ' 82 '4 )/ $ /) $ )0 $ 0)5 $ 5)55 $ 55)5/ $ 5/)5- $ 5-)5= $ 5=)5 $ / $ 3:" " & +$,-."// #551 3# 3:" &! $ " 3:" 3 +$,-."// 3# " (! $."// % & +#//- 3$0 ' &# 3:" $ " 3:" "."// +#//- 3$0 3:"."// &!! $ &!! +$01 3:" " +#//- +$01 3:" +#//- &!! $!! +$01 3:" " &! +$01 $ 3:"6 3:" 3:"6

36 , && " $! ' & &# $! $$ % " 6 " " # & # 8 $ %! &" & &" % " :<3>> &" "#& )* $ % " /5 ' # #$ &! && & $ " " $ $ & ' &! " $ &! # " 3 &! $ 5 S &! V! 3 & & % "! " "! & $ # >! $ 5 S $ & ( 5 S $ " && G' V 5110 H 3 " &! # <)O & " &# $ $ 5 &! "! $$ " & $ & & G(" 5110H 6 $$ " & $!& & &! # & $!& # $! & " #! $%& " & 3:"6)3:" $! $ 5 S "! " ( $ $ " $$ $ & $ $ $ (>'! # & & #! (>' $ )! 5 ' $ & " #! '! - $?& < # &! CD $ $?& - CD $ "! 3:"6?& 3 $ " #! & $ "! ' &! $ & < & # 55 S 5- S " # & #!! $! - $?& ' &! $ # 3:"6 "

37 " &# $& ' &! $ :) & ' $ &! &# 3:"B & ( # # 3:"6 &?& & & "! 3:" & 0 $ V +#55."// " 3 5 / S Y/ $?&, $ & " " - S?& /5- S "?&!! 3:" & (>' " & # 3:"! ' &# $ >' " " & %& $ G /H + 5 / - S O / V = S " &!?& " $ " 3:" $ 3! " d! (>' & & 3:"B % 9 " " "!! +!" " " "% 3:" " % $ &!" " $ 5 SJ$! $ & O / "!" " SJ$ $ 5 SJ$ " <$A 3 & $ 3:"6 & $ "% " " '!" " $ "% 3:" & 3:"6 ' " $!" " 92-6 & # 3:"B % $! $ 1 ' &# & " 3:" & " & 3:"6B # " # 3:" $ % ' $ $ & J "! # & " & 3:" 3:"6 ' &# & # 3:" " ' $ # 3:"6! $ ( "## " # ( <-- & 4/0 " & " >' # 3:"B $ & # & "#& <-- (

38 $ 51 S <-- 4/0 $ 5, S " & & <-- ( $ S - S <-- 4/0 '!! "#&!! $ <-- $ ' " &# "#& <-- -3 ' "!! $ <-- " # $ 3:"B 3:"6 3:"B & )* # +$,-."// 3 3:" +$,- -) S."// )= S! )* ( *)# 3:"B $ "! G'"# 511= >AA 511=H '! ) $ E# $ 4511 S 5 ' " " B $ 3:"6 "."//B $ # +#//0 ' " &# 3:"B $ )* +#//0B "#E#$$ 3 +$,- $ & 3:" 3:"6 " " +$,- #! & 3:" G9" 511H 3:"B # " & &# E# 3:" 8< "! $ 4#551 3 / S " $ "#& ' & & # $ "#& 4#55, $ / S & # $ / S "! &# & 3:" "#E# E# ( $ // S $ =- S ' # "! $ <-- " "#& # '!! (B "& <$A 3 $ 3:"6 # 3:" G 5110H '! +$,-."// )* $$ $ <$A 3 $ # $< *)# $ 3 "" -, S -0 S " +$,-."// " <$A 3 <-- +#5/ & 3:" ' # $ 3:" <$A 3 3:" & & "! " +$,-."// # ' $ 1 "! Y/ $ $ Y0 $8 ' $ & $! # " 3:"."//5! 3:" $ 55 > %&&."//5 " 3:" )* 3:"B $

39 .&! &# / $ 3:" " &# &! 3 3:"B! +$,-."//! 3:" " " &#! # &! ' $ 5 # &# E# 8< "! $ 4#551 - S " "#& & # &! $ 6 $ &#! " 3:" 3 " +$,- - S."// -, S # " $$ &! " " " " 3:" 0= $ 3:" & +! 0 5 $ 1."// +$,- ' 0= $! $."// % *)#! )*."// 3:" 5/ 0= $ 3:" )* +$,- S 6 5 $ 3:" $."// " $ " 3 +$,- 3:" Y0 S " 3:" " & $ & 3:"f &! $ " %! $."// 3:" #! $$ '!! +#//- )* 3$0 ) ( #" &! 3:"B $ - S "" 3$0 +#//- 3:"B $ " V " +#55."// $ = S ' &! " & # & $ 5/ 5-3:"B $ " 8$ 3:"B %!! 0 $8 ' " O / " <$A 3 "!, $8! # <$A 3 3:"!! " 6 3:" " &! "! )/ $8 $ $ 1 3:" & " Y5 $ 5 ' Y5 55 $ $ 1 ) 3:" 3$0 = S )* 3:" +#//- S."// S " & $ O / 3$0 $ <$A 3 ' ) 3$0 "& 6 55 $ &# 3:" &!! $ ' &!!! 3:" +#//- )* 3:" +$01 3:"B &! $."// &# 5/ $."// Y0= S "! 3 3:" Y- S Y S "" +#//- +$01 5/ $ " )* 3:"!!."// $ +$01 5 &! 55 5/ $ $ 1 3 3:" 5/ $ +#//- +$01 & &! $$ & ' $ 1! 5/ 5- $ > 5-= $ %! $ +#//-! *)# $ $ 3:" 5= ' % 3:"! " & "

40 &!! $ ' &! )* 3:" +#//-!! 3:" +$01 " Y- S 6 $ 3:"6 "! 3:"! $ ) 3:" # 3:"B &!! $ +$01! 5-5= $ $ 1 4! +$01 3:" & " " 3:" & " $ 50! Y5= $ $ 1 / $ 3:" +$01 " 5, ' $ 1! / $ < / $ #! $ & 3:" " " & O / (>' )* "% # $ <$A 3 $ " "! " " # #$ # $ $ $ 3:" <$A 3 # (>' # " & $! )* 3:" 3:"6 )* "! ) 3:" $0 & " 3:" # $ 3:"6 ' # ) 3:" # 3:" " & # $ 3:"6 $ $ & J " # (>' 95. " %&& (>' 3:"B % +$,-."// #551 " 3:" & &! 3:" " & & "."// % )* 3:"! ' +$,- $ ". " $."// 3:" &! $ 6 & 3:" "" +#//- 3$0 3:"B $ < +$01! & 3:" " " ' $ 3:"B $ $ % $

41 :., /3+., " (>' " 3:"6 $ & " 3:" & +$01 # 3:" 3$0 +#//- $ 3:" " " &! $."// 3:" $ & +$,- 4511!! 3:" $ & $ & < " & I+$,-."// #551 $ # $ 3:" & " 3:" # $ 3:"6 &! $ 3:"B $ " (>' && & $ $! &! $ $ $ & $

42 /+''&*!'3*/+'& 3MA N C511D ( " ) #" - /- -55)-51 O CD & #" "&. 0) /= ( 3 C5111D 3 " " " - / 00 -/)- N > C/D +" # & " #" - /, =0)0 # ( K. 4 3 C51,D 3 " $ &A 1 /), : $. CD 8M )"$A 3 "#& ""# $ ")& #" "& " 3A"B 0 -/ -=0)-=== : $. K >ZA)+ ' CD :" $" " $# 3A"B '. 55) :#) N CD +" 3: 3A"B : " " 3A"B 5-5)0 ' + C511/D. " 8 g C8D " 6M # 0 1, 5,1)51 ' 9 K V ' C511,D '$ ) $ M" )* )5 '"# ' 3 C511=D : )* "# M M &A." +# +$ 05 5=/)5=, ' < CD /' #" $E M" "$ O 5 # )1,5 6## C5D > # # ) M" #" - / // =-)=/ : 6 C5110D 6E $ " 0 5 /5,)/0. + C5111D +" " "#$" 3A"B M $ / == 5/0)5-0 < : K V C51,-D ' #)A# " #" ) # "## #" #"" )555/ 4 N. K '"# ' 3 C5111D : )* &# # 1) 1= 1-1)1-=- 4&# 4 C511D > #" # 1),0 0-=)0 4 > C511-D 9$ h& i # #" =/ 50=)50,

43 4&7 < C511=D 2 " " $ )& $ )111 4E 8 K." > : C5110D (V(()>9'62 " $ $ 2 5, 05-)0/ < > C511/D T # & " ) #" # 1 1/5)1/ <# K 4&7 < C5D > # $& &#J $ # & - /,5 51)5/5/ <$"# V C511=D # 0 5- //)/, & " K < 6 C-D 3#" "& 3A"B ' 3 5 /5) 5 MA C5D ( # $ / 51 5/) A ( C511,D ( # 4#, ).78,7 823., /=)= ($) NM" 6 K ( C/D $ $ <)5 $ )"& & &# # -.3 / 5)1 N V C51,/D :$ $ $? M =)1/ d 2 C5111D &# $ # 0 55,/) /5 $ > K >: N 3 CD > # & 9 1 =-=) = 4 CD 3) & M # #" 0 1= 05/)0/ N C/D (# " V,= 6 ;//0 & #" #" & # $ $$ " # 5 =0)=,- 2 > C-D 3#" B "& 3A" ' ) CD 3'. " # & $ 3 # # # 5-51)5=, 2 < C511,D & &# # - / 0 ==)=05 2 < K (" C5111D ( # ) $ #8:294 / -/)-=/ > 3 ' N C511,D 3) $ $ # $ 0 5 /,=)/=5= > 3 ' N C-D 6$ M 0 5,)5=-

44 >.")T# C51,D. # " # & M #" 0 = 55,)55,1 >: N 3 C5100D '# $ 9 =0,)1 >AA ( C511=D : )* $? # 1) 1/ 5==)505 8 < N C51,D 6 " #" " $ M" - 51 /0)/055 8& N K 8 2 C/D 3 "# $$ ; /= 0)/= 9" 3 C511D :& +# 5// " & +#$$",= # # #" / 0,)15 9" 3 C511,D " " E# " " #" / 0/ 511)5150.$ > C5110D ( M " " " 3:"6 < )5=.# 3 8 C511D ($ )& # $"# #" 0 ) 55- /,1=)/1 T ' > C51,0D 6A# # 3 8,0 1)101 U C5110D 6 " & #" / 0 /=)/00 > 2 C5110D ( #" $E M" " $ C)D)"$A 3 9-0)=/ $ ' C511/D 3 " & M " #" # 1 5,)5/ # N. C5100D 8 "? # # ) 0 / /0)/-5 (" + C5110D # & " $ &M E$ ) = 5,5) (" ' C-D (#" )6 "#& #" "& " 3A"B -= 5- -=/1)-=- (" 3 C511-D 6 &# " & " # # #" 2.-:/ 5/ /--,)/- (" 2 C/D ( # " & 88+ <)5 + - /,- /-0)/=/ ( K 3 < C51,0D > " #" " & 2/ 50 55) ( N 2 C5115D 3 #" +$ $#$ #") & $ /,0),01

45 ( N 2 C511/D +") #" $E M" " 3,0 5,0)510 (A + 3 K (" 4 C51,D :# 8> " $ ) 55-51)--- + C5D # 5) # #" - /,5 05)0- + : C511/D 6 " & - / -5)-/ + ( C511,D $ & "& M #$ M # " - -= -=)-0- + > 6 K > # 4 N CD "? $$ )50, V " > : K ( > C5110D :)< [ 9 "# & &# 10)5 V ( + C5110 D > # #" $E M" 0 ) /)1 V ( + C5110&D 9 " " +" # " # # $ 0 ) 551,51),5= O ; C/D <M <$A 3 " & #" j ( # 0 ) 5 55/-)55/-1 U " 8 K '"# ' 3 CD : )* # 829, /,5),0

46 )+/!12 #Konfigurationsfil til energiminimering af AChE + ACh structure C:/NAMD/ /output/aa.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aa.pdb paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 minimization on outputenergies 1000 outputtiming 1000 binaryoutput no outputname output/aa_mina restartname output/aa_mina restartfreq 100 binaryrestart no DCDfile output/aa_mina.dcd dcdfreq 100 numsteps 2000 cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater off #Konfigurationsfil til energiminimering af solvent hvor AChE + ACh er fikseret structure C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.pdb paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 minimization on

47 outputenergies 1000 outputtiming 1000 binaryoutput no outputname output/aafix_minb_vb restartname output/aafix_minb_vb restartfreq 100 binaryrestart no DCDfile output/aafix_minb_vb.dcd dcdfreq 100 fixedatoms on fixedatomsfile output/aa_min_vb.ref fixedatomscol B numsteps 2000 cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater on #Konfigurationsfil til energiminimering af hele systemet structure C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aafix_minb_vb.coor paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 minimization on outputenergies 1000 outputtiming 1000 binaryoutput no outputname output/aa_minc_vb restartname output/aa_minc_vb restartfreq 100 binaryrestart no DCDfile output/aa_minc_vb.dcd dcdfreq 10 numsteps 2000 cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater on

48 )+/!15 #Konfigurationsfil til opvarmning af det energiminimerede systemet. structure C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aa_minc_vb.coor paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 timestep 2.0 fullelectfrequency 4 outputenergies 1000 outputtiming 1000 binaryoutput no outputname output/aa_min_vb_opv2 restartname output/aa_min_vb_opv2 restartfreq 100 binaryrestart yes DCDfile output/aa_min_vb_opv2.dcd dcdfreq 100 seed 2010 numsteps 2000 temperature 0 reassignfreq 1 reassignincr 0.15 reassignhold 300 cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater on

49 )+/!1 #Konfigurationsfil til equilibrering af systemet structure C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aa_min_vb_opv2.coor paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 timestep 2.0 fullelectfrequency 4 outputenergies 500 outputtiming 1000 binaryoutput no outputname output/aa_opv_eq restartname output/aa_opv_eq restartfreq 100 binaryrestart yes DCDfile output/aa_opv_eq.dcd dcdfreq 100 seed 3010 numsteps temperature 300 rescalefreq 1 rescaletemp 300 cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater on

50 )+/!17 #Skript til beregning af en selektions massecenter proc center_of_mass {selection} { if {[$selection num] <= 0} { error "center_of_mass: needs a selection with atoms" } set com [veczero] set mass 0 foreach coord [$selection get {x y z}] m [$selection get mass] { set mass [expr $mass +$m] set com [vecadd $com [vecscale $m $coord]] } if {$mass == 0} { error "center_of_mass: total mass is zero" } return [vecscale [expr 1.0/$mass] $com] }

51 )+/!18 #Konfigurationsfil til SMD simuleringen structure C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aa_opv_eq.pdb bincoordinates C:/NAMD/ /output/aa_opv_eq1.coor.bak paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp temperature 300 exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 timestep 2.0 fullelectfrequency 4 outputenergies 100 outputtiming 10 binaryoutput no outputname output/smd restartname output/smd_res restartfreq 1000 binaryrestart yes DCDfile output/smd.dcd dcdfreq 100 fixedatoms on fixedatomsfile C:/NAMD/ /output/aa_opv_eq.ref fixedatomscol B SMD on SMDfile C:/NAMD/ /output/aa_opv_eq.ref SMDk 6 SMDvel SMDDir SMDOutputFreq 100 seed 6010 numsteps cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater on

52 )+/!19 #Skript til beregning af rmsd for hovedkædeatomerne som funktion af tiden set outfile [open rmsd.dat w]; set nf [molinfo top get numframes] set frame0 [atomselect top "protein and backbone and noh" frame 0] set sel [atomselect top "protein and backbone and noh"] set all [atomselect top all] for {set i 1 } {$i < $nf } { incr i } { $sel frame $i $all frame $i $all move [measure fit $sel $frame0] puts $outfile "[measure rmsd $sel $frame0]" } close $outfile #Skript til beregning af rmsd pr. residue proc rmsd_residue_over_time {{mol top} res} { set reference [atomselect $mol "protein" frame 0] set compare [atomselect $mol "protein"] set all [atomselect top all] set num_steps [molinfo $mol get numframes] foreach r $res { set rmsd($r) 0 } for {set frame 0} {$frame < $num_steps} {incr frame} { puts "Calculating rmsd for frame $frame..." $compare frame $frame set trans_mat [measure fit $compare $reference] $all move $trans_mat foreach r $res { set ref [atomselect $mol "segname PRO and resid $r and noh" frame 0] set comp [atomselect $mol "segname PRO and resid $r and noh" frame $frame] set rmsd($r) [expr $rmsd($r) + [measure rmsd $comp $ref]] $comp delete $ref delete } } set ave 0 foreach r $res { set rmsd($r) [expr $rmsd($r)/$num_steps] puts "RMSD of residue $r is $rmsd($r)" set res_b [atomselect $mol "resid $r"] $res_b set beta $rmsd($r) $res_b delete set ave [expr $ave + $rmsd($r)] } set ave [expr $ave/[llength $res]] puts " Average rmsd per residue: $ave" } rmsd_residue_over_time top $sel_resid

Electronic Supplementary Information:

Electronic Supplementary Information: Electronic Supplementary Information: 2 6 5 7 2 N S 3 9 6 7 5 2 S N 3 9 Scheme S. Atom numbering for thione and thiol tautomers of thioacetamide 3 0.6 0. absorbance 0.2 0.0 0.5 0.0 0.05 0.00 N 2 Ar km/mol

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση Στατικοί υπολογισμοί σε μεταλλικά συστήματα (Πλεγματική σταθερά, ενέργεια συνοχής, μέτρο ελαστικότητας όγκου)

Εργαστηριακή άσκηση Στατικοί υπολογισμοί σε μεταλλικά συστήματα (Πλεγματική σταθερά, ενέργεια συνοχής, μέτρο ελαστικότητας όγκου) Τεχνικές Προσομοίωσης και Σχεδιασμού Υλικών σε ΗΥ Σύστημα που θα μελετήσουμε Εργαστηριακή άσκηση Στατικοί υπολογισμοί σε μεταλλικά συστήματα (Πλεγματική σταθερά, ενέργεια συνοχής, μέτρο ελαστικότητας όγκου)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Tcl. Τί είναι η Tcl;

Εισαγωγή στην Tcl. Τί είναι η Tcl; 1 Εισαγωγή στην Tcl Τί είναι η Tcl; Το αρκτικόλεξο Tcl προέρχεται από τις λέξεις «Tool Control Language». Η Tcl είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για scripts γενικής χρήσεως, τα οποία επίσης μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

RECIPROCATING COMPRESSOR CALCULATION SHEET ISOTHERMAL COMPRESSION Gas properties, flowrate and conditions. Compressor Calculation Sheet

RECIPROCATING COMPRESSOR CALCULATION SHEET ISOTHERMAL COMPRESSION Gas properties, flowrate and conditions. Compressor Calculation Sheet RECIPRCATING CMPRESSR CALCULATIN SHEET ISTHERMAL CMPRESSIN Gas properties, flowrate and conditions 1 Gas name Air Item or symbol Quantity Unit Item or symbol Quantity Unit Formula 2 Suction pressure, ps

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής αντλιών τύπου ABS PC 111/211

Ελεγκτής αντλιών τύπου ABS PC 111/211 Ελεγκτής αντλιών τύπου ABS PC 111/211 (10/2014) Εγειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης www.sulzer.com Ελεγκτής αντλιών τύπου ABS PC 111/211, Εγειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Control System on a Wind Turbine

Control System on a Wind Turbine Control System on a Wind Turbine Evaluation of Control Strategies for a Wind Turbine with Hydraulic Drive Train by Means of Aeroelastic Analysis Lars Frøyd Master of Science in Energy and Environment Submission

Διαβάστε περισσότερα

Electronic Supplementary Information (ESI)

Electronic Supplementary Information (ESI) Electronic Supplementary Material (ESI) for Dalton Transactions. This journal is The Royal Society of Chemistry 2016 Electronic Supplementary Information (ESI) CPh 3 as a functional group in P-heterocyclic

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Information. Partial thioamide scan on the lipopeptaibiotic trichogin GA IV. Effects on

Supporting Information. Partial thioamide scan on the lipopeptaibiotic trichogin GA IV. Effects on Supporting Information for Partial thioamide scan on the lipopeptaibiotic trichogin GA IV. Effects on folding and bioactivity Marta De Zotti 1, Barbara Biondi 1, Cristina Peggion 1, Matteo De Poli 1, Haleh

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-!  #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 7 ρομολόγηση ιανύσματος Αποστάσεων

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 7 ρομολόγηση ιανύσματος Αποστάσεων ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 7 ρομολόγηση ιανύσματος Αποστάσεων 1. Eισαγωγή Σε αυτή την άσκηση θα μελετηθεί η επίδοση του πρωτοκόλλου δρομολόγησης διανύσματος αποστάσεων (distance vector - DV).

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ (DRAWINGS)

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ (DRAWINGS) ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ (DRAWINGS) Πώς να διαβάζετε το εγχειρίδιο: ΚΕΦΑΛΑΙΑ όνοµα µενού (π.χ. DRAWING). Έντονα Γράµµατα επιλογές από το µενού (π.χ. Views) ή επιλογή σε Dialog Box (π.χ. prwto_sxedio.prt).

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 8) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc

Διαβάστε περισσότερα

1 3 5 7 9 11 12 13 15 17 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 125 30 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM

Διαβάστε περισσότερα

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1.

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1. GAUGE BLOCKS Accuracy according to ISO650 Nominal length (mm) Limit deviation of length Grade 0 Tolerance for the variation in length Grade Grade Grade Grade 2 Limit deviations of Tolerance for the Limit

Διαβάστε περισσότερα

RECIPROCATING COMPRESSOR CALCULATION SHEET

RECIPROCATING COMPRESSOR CALCULATION SHEET Gas properties, flowrate and conditions 1 Gas name Air RECIPRCATING CMPRESSR CALCULATIN SHEET WITH INTERCLER ( Sheet : 1. f 4.) Item or symbol Quantity Unit Item or symbol Quantity Unit 2 Suction pressure,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 3

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 3 ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 3 1 Μετάδοση δεδομένων σε δίκτυο με σύνθετη τοπολογία Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθείτε με τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ κόμβων που συνδέονται σε δίκτυο με σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Εργαστηριακές Ασκήσεις για το Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών I»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Εργαστηριακές Ασκήσεις για το Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών I» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εργαστηριακές Ασκήσεις για το Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών I» 3 η Εργαστηριακή άσκηση με χρήση του Network Simulator-2 Υπεύθυνοι Καθηγ. Π. Δεμέστιχας Δρ. Κ.

Διαβάστε περισσότερα

FE-4000/X-925/X-920. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

FE-4000/X-925/X-920. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ FE-4000/X-925/X-920 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Access Control Encryption Enforcing Information Flow with Cryptography

Access Control Encryption Enforcing Information Flow with Cryptography Access Control Encryption Enforcing Information Flow with Cryptography Ivan Damgård, Helene Haagh, and Claudio Orlandi http://eprint.iacr.org/2016/106 Outline Access Control Encryption Motivation Definition

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας

Ανάκτηση Πληροφορίας Ανάκτηση Πληροφορίας Αποτίμηση Αποτελεσματικότητας Μέτρα Απόδοσης Precision = # σχετικών κειμένων που επιστρέφονται # κειμένων που επιστρέφονται Recall = # σχετικών κειμένων που επιστρέφονται # συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Πειράµατα Ηλεκτρικών Ταλαντώσεων µε τη χρήση του Συστήµατος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης (Multilog) των Γενικών Λυκείων

Πειράµατα Ηλεκτρικών Ταλαντώσεων µε τη χρήση του Συστήµατος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης (Multilog) των Γενικών Λυκείων Ι ΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Πειραµατική ιδασκαλία της Φυσικής Πειράµατα Ηλεκτρικών Ταλαντώσεων µε τη χρήση του Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

!"#! $%&'$% %(' ') '#*#(& ( #'##+,-'!$%(' & ('##$%(' &#' & ('##$%('. )!#)! ##%' " (&! #!$"/001

!#! $%&'$% %(' ') '#*#(& ( #'##+,-'!$%(' & ('##$%(' &#' & ('##$%('. )!#)! ##%'  (&! #!$/001 !"#! $%&'$% %(' ') '#*#(& ( #'##+,-'!$%(' & ('##$%(' &#' & ('##$%('. ') '#*#(& )!#)! ##%' " (&! #!$"/001 ')!' &'# 2' '#)!( 3(&/004&' 5#(& /006 # '#)! 7!+8 8 8 #'%# ( #'## +,-'!$%(' & ('##$%('9&#' & ('##$%('9')

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακά πρότυπα. Σε τι διαφέρουν από τα μεταλλικά συστήματα; Παραδείγματα τύπων ατόμων. Η έννοια του τύπου ατόμου

Μοριακά πρότυπα. Σε τι διαφέρουν από τα μεταλλικά συστήματα; Παραδείγματα τύπων ατόμων. Η έννοια του τύπου ατόμου Τεχνικές προσομοίωσης και σχεδιασμού υλικών σε ΗΥ Σε τι διαφέρουν από τα μεταλλικά συστήματα; Μοριακά πρότυπα Στα μοριακά συστήματα: Η φύση του δεσμού είναι διαφορετική (ομοιοπολικός δεσμός). Υπάρχει συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΕΦΛΙΟ ο ΙΝΥΣΜΤ Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ Ορισμός του ιανύσματος Πότε ένα μέγεθος καλείται βαθμωτό ή μονόμετρο και πότε διανυσματικό ; Τα μεγέθη ( όπως πχ η μάζα, ο όγκος, η πυκνότητα, η θερμοκρασία κτλ) τα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση Ιδιότητες μετάλλων από προσομοίωση Μοριακής Δυναμικής

Εργαστηριακή άσκηση Ιδιότητες μετάλλων από προσομοίωση Μοριακής Δυναμικής Κλασσική ατομιστική προσομοίωση Εργαστηριακή άσκηση Ιδιότητες μετάλλων από προσομοίωση Μοριακής Δυναμικής Λογισμικό LAMMPS: Large scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator http://lammps.sandia.gov/

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση Ιδιότητες μετάλλων από προσομοίωση Μοριακής Δυναμικής

Εργαστηριακή άσκηση Ιδιότητες μετάλλων από προσομοίωση Μοριακής Δυναμικής Κλασσική ατομιστική προσομοίωση Εργαστηριακή άσκηση Ιδιότητες μετάλλων από προσομοίωση Μοριακής Δυναμικής Δ.Γ. Παπαγεωργίου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Υλικά» Κλασσική ατομιστική προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEKO 201

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEKO 201 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEKO 201 Τα πλήκτρα του Geko 201 είναι: UP/DOWN (πάνω και κάτω βελάκι): χρησιµοποιείται για να σκιαγραφήσετε µια επιλογή, για να κάνετε zoom in (µε το πλήκτρο UP) και zoom out (µε το πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση Ιδιότητες μετάλλων από προσομοίωση Μοριακής Δυναμικής

Εργαστηριακή άσκηση Ιδιότητες μετάλλων από προσομοίωση Μοριακής Δυναμικής Τεχνικές Προσομοίωσης και Σχεδιασμού Υλικών σε ΗΥ Εργαστηριακή άσκηση Ιδιότητες μετάλλων από προσομοίωση Μοριακής Δυναμικής Σύστημα υπό μελέτη Κρυσταλλικός χαλκός fcc Η μοναδιαία κυψελίδα του κρυστάλλου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο CD-ROM 2 ο Floppy 3 ο Hard Disk

1 ο CD-ROM 2 ο Floppy 3 ο Hard Disk Αρχικά εισάγετε στο cdrom drive του υπολογιστή σας το CD του BartPE και επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας (reboot). Σε περίπτωση που το σύστηµα αγνοήσει το BART PE CD και αρχίσει την συνήθη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Westfalia Bedienungsanleitung. Nr

Westfalia Bedienungsanleitung. Nr Westfalia Bedienungsanleitung Nr. 108230 Erich Schäfer KG Tel. 02737/5010 Seite 1/8 RATED VALUES STARTING VALUES EFF 2 MOTOR OUTPUT SPEED CURRENT MOMENT CURRENT TORQUE TYPE I A / I N M A / M N Mk/ Mn %

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

PATROL II LCD. Roger S.C. NK Ltd Partners

PATROL II LCD. Roger S.C. NK Ltd Partners Φορητό σύστηµα επιτήρησης περιπόλων PATROL II LCD Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Τεχνικών Χαρακτηριστικών Roger S.C. NK Ltd Partners Ιούν. 2010 Εισαγωγή Το σύστηµα PATROL II LCD είναι ένα φορητό σύστηµα επιτήρησης

Διαβάστε περισσότερα

3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή σφράγιση

3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή σφράγιση Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 08/02/2012 Κωδικός: 2012.06.04.020 Sikagard -720 EpoCem 3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή σφράγιση Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΩΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (Network Model) Μαθ. # 15

ΙΚΤΥΩΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (Network Model) Μαθ. # 15 ΙΚΤΥΩΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (Network Model) Μαθ. # 15 DBTG Γλώσσα επεξεργασίας Σκελετός ενός προγράµµατος Βρες την εγγραφή FIND FIND...... FIND Ανάκτησε την τιµή εγγραφής στον κατάλληλο επίγραµµα τύπου GET RECORD

Διαβάστε περισσότερα

MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I Εργαστήρια

MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I Εργαστήρια MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I Εργαστήρια Άσκηση 1 η Εισαγωγή στον Network Simulator (Ns-2) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διδάσκων: Παπαπέτρου Ευάγγελος 2 1 Εισαγωγή Η άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology pp. 767 774 ISBN 978-83-60810-27-9 ISSN 1896-7094 CFEEEFFFEFBFFAEAC AEC EEEDB DACDB DEEE EDBCD BACE FE DD

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Flame-Proof Resistors

Metal Film Flame-Proof Resistors Features -Low Noise -Low TCR from ±15~100PPM/ -High Precision from ±0.1%~1% -Complete Flameproof Construction UL-1412. -Coating meets UL94V-0 Applications -Telecommunication -Medical Equipment -Consumer

Διαβάστε περισσότερα

" # $ % # &' %# ()( ( * +, $- * $- # (, + ' ' * ',' ' #. * + / /, * #. * *, /# 0, ' /# " /, 1 * * / +, /# " 2, *, * # 0 ' * * / / #

 # $ % # &' %# ()( ( * +, $- * $- # (, + ' ' * ',' ' #. * + / /, * #. * *, /# 0, ' /#  /, 1 * * / +, /#  2, *, * # 0 ' * * / / # ! " # $ % # &' %# ()( ( * +, $- * $- # (, + ' ' * ',' ' #. * + / /, * #. * *, /# 0, ' /# " /, 1 * * / +, /# " 2, *, * # 0 ' * * / / # ( * +,,#. )' ",', % ' - 3*' 4, 3' " - # / */ 5 5##/### # 0 # # # #

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο:EO 9721 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κουζίνας. Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος και για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS 20 LED 1,5 W GU10 V 74711021 74711022 20 LED 74711024 1,5 120 120 GU10 74711121 74711122 20 LED mat 74711124 POWER LED 1 W GU10 V 74711001 74711002 74711004 1 LED 1 25 120 GU10 74711005 GREEN 48 LED 3,5

Διαβάστε περισσότερα

1.575 GHz GPS Ceramic Chip Antenna Ground cleared under antenna, clearance area 4.00 x 4.25 mm / 6.25 mm. Pulse Part Number: W3011 / W3011A

1.575 GHz GPS Ceramic Chip Antenna Ground cleared under antenna, clearance area 4.00 x 4.25 mm / 6.25 mm. Pulse Part Number: W3011 / W3011A W0 Datasheet version. ceramic antenna. (09/08).575 GHz Ceramic Chip Antenna Ground cleared under antenna, clearance area x 4.5 mm / 6.5 mm. Pulse Part Number: W0 / W0A Features - Omni directional radiation

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 5: Tutorial on External Sorting Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών TUTORIAL ON EXTERNAL SORTING

Διαβάστε περισσότερα

ISO Sample Report

ISO Sample Report PAGE NO. 1 MULTIPASS FILTER TEST REPORT SHEET - ISO 16889:1999 Test Lab: Fluid Technologies, Inc. Test Date: 00/00/0000 Operator: AAA Customer: A Housing ID: C Min. Element BP (in. water): F OPERATING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τοµέας Επικοινωνιών, Ηεκτρονικής & Συστηµάτων Πηροφορικής Εργαστήριο ιαχείρισης & Βετίστου Σχεδιασµού ικτύων - NETMODE Πουτεχνειούποη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 589.466,33 ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Βενζίνη Αμόλυβδη 16.000 lt 2 Πετρέλαιο κίνησης 550.000 lt 3 Πετρέλαιο θέρμανσης 8.000 lt Σελίδα 1 από 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ-ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ BIOMHXANIKOI ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ PARISE 8 13 BAR

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ-ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ BIOMHXANIKOI ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ PARISE 8 13 BAR ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ-ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ BIOMHXANIKOI ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ PARISE 8 13 BAR Mod. P100 CmX Mod. P200 CmH Στροφές/min 1240 Αεροσυμπιεστής 100L βαρέως τύπου,12 BAR, με μαντεμένια αργόστροφη V κεφαλή P60/2, 2HP. Βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ Α U-3020. 70 barg. 38,4 barg / 66,4 barg. 37,9 barg / 66,4 barg ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ Α U-3020. 70 barg. 38,4 barg / 66,4 barg. 37,9 barg / 66,4 barg ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α: ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ Α U-3020 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ -15 C / +50 C 38,4 barg / 66,4 barg ΕΛΑΧΙΣΤΗ / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΞΟ ΟΥ 37,9 barg / 66,4 barg ΕΛΑΧΙΣΤΗ / ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ + 3 C

Διαβάστε περισσότερα

A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3

A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3 16 0 17 0 17 0 18 0 18 0 19 0 20 A A = A 1 î + A 2 ĵ + A 3ˆk A (x, y, z) r = xî + yĵ + zˆk A B A B B A = A 1 B 1 + A 2 B 2 + A 3 B 3 = A B θ θ A B = ˆn A B θ A B î ĵ ˆk = A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3 W = F

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα παρακάτω:

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα παρακάτω: Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα παρακάτω: 1. Η εξέταση διαρκεί 5 h (πέντε ώρες). 2. Υπάρχει 1 πειραματικό πρόβλημα που αποτελείται από δύο μέρη που βαθμολογείται συνολικά με 20 βαθμούς.. 3. Χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κane45

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κane45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κane45 455 Κ Τηλ:(+30)2104810582 ΤηλFax:(+30)2104820054 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩN Κ455 Φακός & Μάτι Εκτυπωτη Φωτεινά LED ON OFF Πλήκτρα Πλοήγησης menu Περιστροφικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευγενίδης Α., και Συριόπουλος Κ., 5/2012 1 Αξία του χρήματος. Βασικές έννοιες και τυπολόγιο. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS 74711001 POWER LED 1 W GU10 V 25 100 74711002 25 100 3500 1 LED 1 74711004 25 45 RED GU10 74711005 25 100 GREEN POWER LED 3 W GU10 V 74711011 15 140 1 LED 3 74711012 15 140 3500 POWER LED 3X1 W GU10 V

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref.

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. 39204 / Gen-Probe Cat. No. 2865) Page 1 of 10 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Πλεονεκτήματα Δεν σπάνε Δεν βάζουν νερό 60.000 ώρες λειτουργίας Εύκολα στην εγκατάσταση Γεμισμένα με ρητίνη για απόλυτη στεγανότητα Καλύτερη απαγωγή θερμότητας άρα και

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Πολυµέσων. Δρ. Μαρία Κοζύρη Π.Μ.Σ. «Εφαρµοσµένη Πληροφορική» Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Επεξεργασία Πολυµέσων. Δρ. Μαρία Κοζύρη Π.Μ.Σ. «Εφαρµοσµένη Πληροφορική» Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Επεξεργασία Πολυµέσων Δρ. Μαρία Κοζύρη Π.Μ.Σ. «Εφαρµοσµένη Πληροφορική» Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Ενότητα 2: Θεωρία Χρώµατος & Αναπαραστάσεις και Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 3

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 3 ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 3 1 Μετάδοση δεδομένων σε δίκτυο με σύνθετη τοπολογία Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθείτε με τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ κόμβων που συνδέονται σε δίκτυο με σχετικά σύνθετη

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

Karta Katalogowa CATALOGUE CARD

Karta Katalogowa CATALOGUE CARD 2001-11-12 KK-01/02 Edycja 6 Strona 1 z 8 Karta Katalogowa CATALOGUE CARD 7UÑMID]RZHVLOQLNLLQGXNF\MQH ZLHORELHJRZH ]ZLUQLNLHPNODWNRZ\P 7KUHHSKDVHLQGXFWLRQ PXOWLSOHVSHHGPRWRUV ZLWKVTXLUUHOFDJHURWRU )$%5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3P P Εργαστηριακή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εργαστηριακές Ασκήσεις για το Μάθημα: Δίκτυα Υπολογιστών I η άσκηση με χρήση του Network Simulator-2 Υπεύθυνοι: Λέκτορας ΠΔ/407 Κ. Τσαγκάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014. e-catalog 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014. e-catalog 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ / COMMERCIAL LIGHTING Με την γρήγορη ανάπτυξή του, ο φωτισμός LED, μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού. Παλαιγεωργίου Γιώργος

Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού. Παλαιγεωργίου Γιώργος Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού Παλαιγεωργίου Γιώργος Μάρτιος 2009 MIT Scratch Το Scratch είναι ένα πλούσιο σε οπτικοαουστικά μέσα προγραμματιστικό περιβάλλον στο οποίο οι αρχάριοι προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

( ) 2 and compare to M.

( ) 2 and compare to M. Problems and Solutions for Section 4.2 4.9 through 4.33) 4.9 Calculate the square root of the matrix 3!0 M!0 8 Hint: Let M / 2 a!b ; calculate M / 2!b c ) 2 and compare to M. Solution: Given: 3!0 M!0 8

Διαβάστε περισσότερα

Temperature: 25.5 CRH: 65% Spectrum Range: nm Scan Step: 5 nm. Spectral Distribution CIE1931 Chromaticity Diagram

Temperature: 25.5 CRH: 65% Spectrum Range: nm Scan Step: 5 nm. Spectral Distribution CIE1931 Chromaticity Diagram Report of Spectroradiometric & Electric Analysis for Light Source ========================================================================= Model No.: LED-WP-40XXX Sample SN: S01 Test Report No.: BSR1502060101-9

Διαβάστε περισσότερα

Temperature: 25.5 CRH: 65% Spectrum Range: nm Scan Step: 5 nm. Spectral Distribution CIE1931 Chromaticity Diagram

Temperature: 25.5 CRH: 65% Spectrum Range: nm Scan Step: 5 nm. Spectral Distribution CIE1931 Chromaticity Diagram Report of Spectroradiometric & Electric Analysis for Light Source ========================================================================= Model No.: LED-WP35-XXX Sample SN: S01 Test Report No.: BSR1501090101-10

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 6 Δρομολόγηση Διανύσματος Αποστάσεων

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 6 Δρομολόγηση Διανύσματος Αποστάσεων ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 6 Δρομολόγηση Διανύσματος Αποστάσεων Σε αυτή την άσκηση θα μελετηθεί η επίδοση του πρωτοκόλλου δρομολόγησης διανύσματος αποστάσεων (distance vector, DV). Η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών

ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών Προγραµµατισµός Αρχεία εντολών (script files) Τυπικό hello world πρόγραµµα σε script ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών disp( ( 'HELLO WORLD!'); % τυπική εντολή εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 210 1 Stage Frequency Response (1/10/02) Page 210-1

Lecture 210 1 Stage Frequency Response (1/10/02) Page 210-1 Lecture 210 1 Stage Frequency Response (1/10/02) Page 2101 LECTURE 210 DC ANALYSIS OF THE 741 OP AMP (READING: GHLM 454462) Objective The objective of this presentation is to: 1.) Identify the devices,

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικές κουκίδες. Φραγή Coulomb. Μεταλλικές κουκίδες. Ημιαγώγιμες κουκίδες. Εφαρμογές. Μνήμες. Τρανζίστορ ενός ηλεκτρονίου

Κβαντικές κουκίδες. Φραγή Coulomb. Μεταλλικές κουκίδες. Ημιαγώγιμες κουκίδες. Εφαρμογές. Μνήμες. Τρανζίστορ ενός ηλεκτρονίου Κβαντικές κουκίδες Φραγή Coulomb Μεταλλικές κουκίδες Ημιαγώγιμες κουκίδες Εφαρμογές Μνήμες Τρανζίστορ ενός ηλεκτρονίου V() r R Ηλεκτρονικές καταστάσεις σφαιρικού πηγαδιού r 1 d ll ( + 1) ( φlmn() ) φ ()

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'!  #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

Bulletin 1489 UL489 Circuit Breakers

Bulletin 1489 UL489 Circuit Breakers Bulletin 489 UL489 Circuit Breakers Tech Data 489-A Standard AC Circuit Breaker 489-D DC Circuit Breaker 489-A, AC Circuit Breakers 489-D, DC Circuit Breakers Bulletin 489-A Industrial Circuit Breaker

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ.

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ. Surface Mount Monolithic Amplifiers High Directivity, 50Ω, 0.5 to 5.9 GHz Features 3V & 5V operation micro-miniature size.1"x.1" no external biasing circuit required internal DC blocking at RF input &

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ISBN , 2009

ISBN , 2009 .... 2009 681.3.06(075.3) 32.973.26 721 367.. 367 : -. :.., 2009. 419.:.,. ISBN 978-5-88874-943-2. :. -,.,. (2006 2009),,,,.. 11-, -. matsievsky@newmail.ru. 681.3.06(075.3) 32.973.26 721 ISBN 978-5-88874-943-2..,

Διαβάστε περισσότερα

Terminal Contact UL Insulation Designation (provided with) style form system approval Flux tight

Terminal Contact UL Insulation Designation (provided with) style form system approval Flux tight eatures A miniature PCB Power Relay. form A contact configuration with quick terminal type. 5KV dielectric strength, K surge voltage between coils to contact. Ideal for high rating Home Appliances of heating

Διαβάστε περισσότερα

SAW FILTER - RF RF SAW FILTER

SAW FILTER - RF RF SAW FILTER FEATURES - Frequencies from 0MHz to 700MHz - Custom specifications available - Industry standard package configurations - Low-loss saw component - Low amplitude ripple - RoHS compliance - Electrostatic

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 08 Μαρτίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 08 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 08 Μαρτίου 2012 Θέµα: ηµοσίευση εβδοµαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για µη ασφαλή προϊόντα του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Graded Refractive-Index

Graded Refractive-Index Graded Refractive-Index Common Devices Methodologies for Graded Refractive Index Methodologies: Ray Optics WKB Multilayer Modelling Solution requires: some knowledge of index profile n 2 x Ray Optics for

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Queuing Systems

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Queuing Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Queuing Systems Εφαρμογές Θεωρήματος Jackson: (i) Δίκτυα Μεταγωγής Πακέτου (ii) Υπολογιστικά Μοντέλα Πολυεπεξεργασίας Βασίλης Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr 3/5/2017 ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Εξέταση, Απαντήσεις/Λύσεις

Τελική Εξέταση, Απαντήσεις/Λύσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) HMΜY 212 Οργάνωση Η/Υ και Μικροεπεξεργαστές Εαρινό Εξάμηνο, 2007 Τελική Εξέταση, Απαντήσεις/Λύσεις Άσκηση 1: Assembly για

Διαβάστε περισσότερα

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57 FORD RANGER 1 2 3 4 5 1.8 m3 6 7 8 9 10 11 3 7 8 5 1 2 4 6 9 10 12 13 3500kg 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 [Nm] 475 450 425 400 375 350 [kw] [PS] 180 245 165 224 150 204 135

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Αριθμητικές Μέθοδοι : Αλληλεπίδρση Εδάφους - Κατασκευών Αναπληρωτής Καθηγητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Αριθμητικές Μέθοδοι : Αλληλεπίδρση Εδάφους - Κατασκευών Αναπληρωτής Καθηγητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1 Αναπληρωτής Καθηγητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1 Επίλυση Προβλημάτων Αλληλεπίδρασης Εδάφους Κατασκευών με Χρήση Αριθμητικών Μεθόδων ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Απλουστευτικές Παραδοχές Πεδία και Ορια Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS 20 LED 1,5 W GU10 V 74711021 74711022 20 LED 74711024 RED 1,5 0 0 GU10 747111 20 LED 747112 mat 747114 RED POWER LED 1 W GU10 V 74711001 74711002 1 LED 1 25 0 74711004 RED GU10 74711005 GREEN 48 LED 3,5

Διαβάστε περισσότερα

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A ΚEΦΑΛΑΙΟ Πίνακες Εστω και είναι το σώµα των πραγµατικών και των µιγαδικών αριθµών αντιστοίχως Στο εξής όταν γράφουµε F θα εννοούµε είτε το είτε το Ορισµός Eστω F = ή και m, Κάθε ορθογώνια διάταξη m A F

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 9 Επαναληπτικά Θέματα στη Μελέτη Πρωτοκόλλων με το NS2

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 9 Επαναληπτικά Θέματα στη Μελέτη Πρωτοκόλλων με το NS2 ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 9 Επαναληπτικά Θέματα στη Μελέτη Πρωτοκόλλων με το NS2 Για τον κώδικα προσομοίωσης που παρατίθεται στο παράρτημα να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις: (α) Να σχεδιάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Επηδεκηνινγία ζαθραξώδε δηαβήηε θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο

Επηδεκηνινγία ζαθραξώδε δηαβήηε θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο Επηδεκηνινγία ζαθραξώδε δηαβήηε θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο Δεκ. Θ. Καξακήηζνο 4-4-2003 Αιεμαλδξνύπνιε Τύπνη Σαθραξώδε Γηαβήηε Τύπνη Σαθραξώδε Γηαβήηε ΣΓ ηύπνπ 1 ΣΓ ηύπνπ 2 Κπήζεσο Σπάληεο κεηαιιάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

l 0 l 2 l 1 l 1 l 1 l 2 l 2 l 1 l p λ λ µ R N l 2 R N l 2 2 = N x i l p p R N l p N p = ( x i p ) 1 p i=1 l 2 l p p = 2 l p l 1 R N l 1 i=1 x 2 i 1 = N x i i=1 l p p p R N l 0 0 = {i x i 0} R

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας στην ενδοαγγειακή θεραπεία των περιφερικών αγγείων.

Βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας στην ενδοαγγειακή θεραπεία των περιφερικών αγγείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σεμινάριο ομάδων εργασίας Θεσσαλονίκη,, 18 20 Φεβρουαρίου 2010 Βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας στην ενδοαγγειακή θεραπεία των περιφερικών αγγείων. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Manuscript submitted to the Journal of the American Society for Mass Spectrometry, September 2011.

Manuscript submitted to the Journal of the American Society for Mass Spectrometry, September 2011. The Early Life of a Peptide Cation-Radical. Ground and Excited-State Trajectories of Electron-Based Peptide Dissociations During the First 330 Femtoseconds Christopher L. Moss, Wenkel Liang, Xiaosong Li,*

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO ΠATPΩN TMHMA MHXANOΛOΓΩN ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXANIKΩN

ΠANEΠIΣTHMIO ΠATPΩN TMHMA MHXANOΛOΓΩN ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXANIKΩN ΠANEΠIΣTHMIO ΠATPΩN TMHMA MHXANOΛOΓΩN ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXANIKΩN Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Δ. Μούρτζης ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC Εργαστηριακή

Διαβάστε περισσότερα