!)'*! ' !"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!)'*! ' !"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&"

Transcript

1 !"# $! % &'(

2 !)'*! '! " # #" $ % & #" & " $ & " " #" & " # #! # "! #" & ' #" # #" $ % &! ( # "! $ %&& ' $ & % # $ #" )* #" $ +$,-."// +#//- +$01 2 # 3$ "! $ +$,-."// #551 " #" & #"!"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&

3 +,-$./-0.*'&1,&/& 5 8+9' :6+;2:<9286(+63(6 / 5 ( #" / #" - / #", / +696+( 3448' 55 /5 55 /5 &! && " 5= - >6+9' $! # 5, -.! & " 51 -/ $ - 6?& -= (# #! # 6( ?& / / 3 # (>' = /5 0 $ 0 / 0 5 $ 1 // 5 $ / = '(((98 // =5 (>' /- = 9$ / (98 /, (+6 / / / -= , 234 = -1

4 2+,'*.-3 '+., 3A"B ' C3'D $ #, ' $ 3' "% & & &#! % # $ ) ' "% $ E "$$ $ $"! &! $$ F! $" #$ & 3' "! $" $ &!" " & G :#) H 3#" C3:"6D A#! % + 3:"6 "## #" C3:"D ' 3' $ & & &# " 3:" & $ "#$ " 3' #$ 3"%!$ $ $ I 3:" A# " # # & 3:" "& 3:"6 " 3:" "##! # $! ' " " " 3' $!I"& 3:"6 "& 3:"6 $ #$ &" 3'. & "! $ & "& 3:"6 " & "& A#! G H $ "& " & ) & 3:"6 " $ " $ ' $ # # &!! & &!) &%) & & 55.! # " &! & "! ' 22 )4 3 (!&! 2$&! <E&! '!&! (&&! <E '. ' 5 )5 5 )5 5 )1 5 5 )0 5 - " $ &! & & "#& "! &! & &! & I& $ # $ " $ ( $ &! "

5 & J ) "! " $ /' & # 8> $$ /' & " " $ &! 8# $# C3>D " % $ # ' %&& " $ # $ 6 " &! #! # C>'D &# $ $ & > >' $$! $ " " $ >' $ $ &! ' >' $ & 5100 $.+ $ $ $ # &! G>: 5100H ( " & >'!! $ "! $ >' "! &!! $ I& $ &! #! $ & #! # $ & G $ K >: H " & $ & " $ L & 55 " >' $ ' $ " & $!! $ $ (# #! # C(>'D $ $ # (>' " #! G MA 5H 6 & (>' " % ( (>' (>' "! & J $ G2 511, 2 K (" 5111H $) GNM" K ( / (" / 4&7 511= <# K 4&7 5 2 H O / " & (>' "& <$A 3 $ % & 3:"6 $ $ $ O /B <$A 3 $ $ "&I+ <$ O "#& <$A 3 + & " "& 3:"6 "& $ O / " % <$A 3 + <$ O $ ' $& & $ &# C:<3>>0D ' & "& & # & " & & ' " $ 3:"6B & 3:". 3:" :<3>>0 " $& (>' " 3:"!! & 3:"6 & > & " 3:"B $ & " " & " ' " # 3:" 3:" " % $ # O /B <$A 3 $$

6 5!#&'6/#$./+,&'&*!& # (>' 3:"B 3:"6 $ # 6 # " # "! & 3:"6B & J 52 # 3:"6 & & & C3:"6D C"3:"6D )! '! # & 3:"6 3:" $ A# "& ' " % >' 3:"6 C+3:"6D &# & & J $ +3:"6 # "! & >' GO / 6## 5H & G4&# 511H " " # & A# # "& G H ( 3:"6 " " > +3:"6 "3:"6 0P 0P " > +3:"6 3:"6,P 0P " G 5110H ' 3:"6B 4 " A# $ # " & # +3:"6 " # +3:"6 & ( 5115"! & 3:"6B!)! 6A# $ &! $ " QJR G( 5115H 3:"6 & /0 # A# " " % & $"$" # C.D & :) " 3:"6 3:"6 &#. " $"$"$ : G( K 51,0H $ & & (! 5 R)" 5- Q)"E ' S #& A# # $ & G( 5115H &&! 3:"6 # # CD 2 $ >' G<$"# 511=H.' 3:6 " (:. '

7 550 3:"6 " "# # 3:" " " ) $" G T 51,0H 3:" "! ' $$ $" 3:"B 3:"6 ' )* 3:"B $ # "#& 3:"B &#$$ # " ) 3:"B $ # :" "! &! $ $ GU " K '"# H & # $$ " # & I C6(D C3(D 6( ) " "## 3:" +3:"6 & &! ( G> ).")T# 51,H " & &! <-- G4&# 511H 3( # -0 S 6( =)1 # "& 4/0 3:" # 6(! 3( / ( & # 3:"6! & $ G(A K (" 51,H 8 "! $ 4#55, 4# E# " G(A K (" 51,H ' &# E# $ 3:"! & "## 3:" & G( " 511,H 05 ' $ # 3:"6 & C6(D ( <-- # 3:" C3(D #! $ 3:" G( 5115H 8# >' " $! & 3:"B & G( 5115 < 511/ /H ' " # & "#& ( <-- <-- 4/0-3 3:"B # & & # E# " 3:"B &# E# "#& 4#55, 4#551 &# & (B "#E# E#! - 3:"B $ +$,-."// )* 4511 ) -: ' " " 3:"B $ 3:"6 " 3:" & G9" 511

8 /H '! $ 3:"6 " $ - +3:"6 ' +#//0 3:"6."// +3:" :"6B & 3D # (/ C(D 4//- C4/0D <--0 C<--D D 3:"B # 4#55 C4#55,D 4#5 C4#551D (/ C(D 3:"6 :D 3:"B $ +$,= C+$,-D 4 C4511D +#//0 C."//D 3:"6 3 3:"6 +3:"6 $ 3 +$,- $ & 3:" ' " >" )> C D 5- > M#$ 3:"6 "" 1 > 1- > V,-6 V,-3 3:"6 V,- 3:"6, > " # $,- G9" 511H 3:" I # # E# "#E#$$ $ ( & $ &# & 3:" <-- #J& # $ & & 3:" ( <-- $ " C<OD " # 3:"6 G K V 51,-H % # #$$ 3:" & &#$$ <-- $ & & # C:9 ) W < W D <-- $ "#E#$$ $ ( " 3:"6 & $ G T 51,0H 058 O X )9):< ):< )8 W C:< / D / I X :< / I<O X " <9):< ):< )8 W C:< / D / I:9 ) W < W X # 3:" 5D 3# D ' # G T 51,0H

9 ( $ 3:"6 " # " I +#0 +$,- +$55- +#55 +#5/ +$// +$01.",,."1."//."//5 +#//- +$-/ +#-- ' % # Y-P G( 511/H > # +#55."// "! & ( $ " # $ $ &! $."// # $."// % Y1! & $ & +#55 & &!."// = GO / /H 059 " # +#55."//."// & # % Y1! & " & $ " " & GO /H 3:"6 " "% # J Y5 1 > )5 )5 G.# 511H '! " & & " #& # '! $ 3:"6B #!! $ A# " "% # $! ' A#! $ " " " $ G$ 511/H 0 &&! 3:"6 >' G<$"# 511=H (# # $ A# I4, 40, 3$, 3$/- 3$/5 3$/, 3$/,5 6 # # I( 4/0 <-- ' & " $ '$MJ(M).&M G4E K." $ C)5D $ $ $ CW5D 3:"6 " &.' 3:6 :(. '

10 ' $ 3:"6 " # ' $" # # 4, 40, 3$, 3$/- 3$/5 3$/, 3$/,5 0! & " & G8 51, ( 511/ $ 511/ /H $ $" Q)"E $ # 3$0 $ " % / 4--! # G 5110H > " 3$0 & " "& G+ 511,H 3 " $ # # " $ "## ) & G(" 511-H M # 3:"6 " # " " &# # G3MA 511H ' " # $ $ & J G3MA V 5110& 5111 (" 511-H.& & % # G( 511/H! & J # ' # & & J $ & G$ 511/H ' # & J G( 511/H +#$ "! & J &! )* " & J $! *)# G'"# 511=H *)* " $ " G# K. 51,H 6 & "% # & A# ' # +$,- 51 4#--5 # $ $ " & A# ' & # +$,- " $$ & $ " & " $$ " & $ & J $ 6 & $ " & " G4 511-H 3:"6 $ "& " " # " $ # $ & G H ' & J # 3:"6 & J $ GO /H '! # 3:"6 " & # $ & & J + & 5 #!

11 ' 52! 0 ( ' # 3:"6 4/0 3 "## 3:" <-- +$,- ' )* 3:" & 3:"6B &."// ' )* 3:" & +#55 " 3:"6 +#55 +#0 +$55- +#5/ +$/ +$01.",,."1."//5 +#//- +$-/ +#-- 4#55, 4# , 40, 3$, 3$/- 3$/5 3$/, 3$/, $0 4--/ #--5 '."// " 3:"6 ' # +$,- +#55."// % # Y- P >! $ 3:" 8 "! $ # E# " & 3:" & "## ' $ 3:"6 "! & & J ' 3:" & ) 8 #! & J ' +$,- 3:"6B & # $ 5+ ( & " >' & 3:" & # +$,-."// )* 4511 ) 6 "#& &# E# $ 3:" 8< "! $ 4#55, 4#551 G9" 511 H ' 3:" & 3:"6 " # (>' 3:"6 " 3:" &! "& "& G & " K < -HI& $& & & $& & # & "&! $& "& % $ & J & "& 3:"6! # & % $ & J G : $ K >ZA)+ H

12 ' & "& & & "& 3:"6 # # A# & 3:"6 <$A 3 $ $ & "& G : $ K >ZA)+ H, 05; ( & "& <$A 3 G 5110H <$A 3 3:"6 $$ $ # $< )* $ +$,-."// : &# E# $ <$A 3 "#& "#E#$$ $ +#5/ 6 &! "# "#$$ E# "! $ <-- " # $ :< [ 9 "#& G 5110 V " K ( 5110H 1 05< <$A 3B 3:"6 ' $ $$ )* +$,-."// &# E# "#& "# $ +#5/B "#E#$$ ' "#& "# "#$$ <$A 3 E# "! $ <-- G 5110H O / " (>'! " # <$A 3 " $ 3:"6 ' 3$0 $ <$A 3 # $ ' )* $! $ "#& ' " # $ %

13 3:" " <$A 3 $ $$ &#$$ " & # & O /B $ $! $$

14 '&.*&'+ )!11*3,- >' &# $ & # " " $$ $ $) # 2 " $ & & "! R # &! $! 6 $ $ ' $ # & X \ & W \ & & & & 3 & & & " $$ " & 5 &!& " & X & C ] D " & CNJJS D & 5 CSD! /5 N & % &!! 02 " $ & &!& E) &! "! #) & & < 2 & # & " U binding = L i= 1 k binding, i ( ri r0, i ) 2

15 3 &%& " ^ X ^ C^ ] ^D " ^ CNJJ D ^ 5/ C D ^! / 05 " $ & &%& E) " ^! #) ^ < > # ^ " U θ = M i= 1 k, ( θ θ 0, ) θ i i i 2 / 3 " % & )/ # & 5))/)- // _ X ` _ C5 W C_ ] a DD " _ " CNJD $ C" D a C D '% & )/ " $ $ /=. & $ 0 6 " % & )/ # & 5))/)- < 8 " # _ " U Φ = N i= 1 (½ kφ, i (1 + cos( nφ γ n ))

16 - $$ " ) )$ " $ & $ $ "#& G + K > # H 6 " b X b Cb ] b D " b CNJJ D b $$ 5))/)- C D b! $$ < 8 $$ # b " U ϕ = N i= 1 kϕ, i ( ϕi ϕ0, i ) 2 & & & ' &! ) #! & " $ $ V CVD 5 :& $ $$ &" # $ :& $ & $ $ /- +! $ " $ X q i 4πε q 0 j r ij "? $ C:&D c % CD /- 07 3? %? % 3 % < % $ $ # " U e = ij par q q i, j 0 ij i j 4πε r V &! C D C D / # X 5 k " m r # $ " $ 3Iα i α j X ) " $ Q $ & 6 4r

17 # $!! #$ 5 " & 2 )N $ r U vdw = ε ij r m, ij ij 12 r 2 r m, ij ij 6 < c % #& & / % % 08 6 V 2 )N $ 6 & $)! & &#& c % E) #) V M 2 )N $ &.!! " $! $ " +! # $ $! " $ $! $ " 2! d " $ / ( & # k 2 2 Φ, i U ( R) = kbinding ( r r ) + kθ ( θ θ 0 ) + (1 + cos( nφ γ n )) + kϕ ( ϕ ϕ ) bindinger vinkler dihedral improper 12 6 r m, ij rm, ij qiq j + ε ij 2 rij rij 4πε 0r ubundne ij ' $ & $ #$ $ & /5 " $ ' &! $ " #$ $ " " &

18 ' 2 '" $$ V A & C D C!!D ^ C D ^ C!D _ C D C$D a C D b C D b C!! D c % C&#&D % C D ' $ & ' & $ $ ' " $ &! $ & $! #$ & & & $$ $ $ $"! ' $ & $ # > $ $ $ "! G > -H ' $ 5- &! $ &! &! $ " & 8MB X " $ B B & $ "#! $ " "! X ) J " B $ 8 $ " # & " " & " X J 8MB &!! ' # # & ( # $ " " > EM)A $ 3 $ C CDD & $ W e C C W edd! C W ed X CD ] C ] ed W e J CD < " CD X r ( t i + t ) r 2 t i ( t t ) $ $

19 >' $ " $ " " # $ 25 8% " & &! & # & $$!! $ > " " $ #!! " # " & & #! <#& & :<3>> &# &" $ & $ & V) ' :& $ /5 & $ ' &" $ & $. & $! $ #! $ ' &# $ $$ " &" "#& $ % " G > -H 3:" $ "! 3:"6! "#& $ ) )* ) $ 8 W $ 3:" 3:"6 4 3$ :<3>>! &" $! $ )* $ 3:" 3:"6 " *) # +$ +#." & :<3>>! )* ' # )* & ' '"# 511= )* & & ) $! &" $ & $ :<3>> ' K V 511, " :<3>> $ & W # $ :<3>> ) W 3$ " )* % " &." +$ ' & " $ & #!! )*.& &! " "! &!! &. & :<3>> && (>' 4 & " J&# 3:"! & 3:"6 ' & &J! '! & $$ # ) $ $ $! $

20 7&'.-& ' " >' 3:"6 <$ $ & "& "& $ $ "& G' V ## 5 : $.$ 5110 (" -H & " $ 3:" & " & " # 3:"6)3:" $ $ 3:" $ & ' &# " 3:" " " $ % " 3:" 3:"6! " % 3:" $ 3:"B $ $ $ " $ 3:" (>' (>' & $) I) "! &) $ "& > (>' "!! $ " &# $! >' 3:"6 "!! $ " "! & " # $ ( I!! $ #?& $ (>' "! 3:" & &!#&B!# 4!#&B!# & 4C 4!#&B!# &.4 &D -E!#

21 72. $ # 3:"6 $ 3:" # 3:6D " :(. ' $! 3:"6 $ '$MJ(M)$&M G4E K." 5110H ' $ -, -,1! " $ $ $ $ 3:"6 & $ $< ' < C$ $ 8'5D & $ ( <-- C$ $ 865D 4--/ C$ $ 96D 3$/1 C$ $ 9'D!! ' O / V 5110 ' & :#=0 ] :#1- :#- ] :#= :#- ] :#5 $& $& "#! $ $. $ $&! 83>' G 5111H :<3>>0 G> 511,H " $ & $ $ :<3>>0 ) " &# &" $ G > -H :<3>>0 & $ $ #$ & $ & ' # $ & $)& $ # & ' & $ >' G<$"# 511=H " 3:"6) 3:" $! $ 5 S & 50-,- # & $ +./. $ & :<3>>0 GN 51,/H +./. " 9)< 10 S <)9)< 5- $ E# ),/- $ "# -50 G + K > # H &! $)& $ & $!.! &# # $ " ! " " 3:")3:"6 $ $ 6" & & & 9$! & & " & $%& " & (# $

22 75A < $ "! " $ " $! " G 8& K 8 /H 752! '! & & ) V! &! $ 5 S ' &# " 5 S! V! V $ & $ 5 S, S " $ &# CM"D -/ 07 4! V $ & M" &# $ " 5 S $ & $ & >' G' V 5110 H $ &!! 5 S V ' & &". >" 6M C.>6D G' 511/H 8 &.>6 $ #! $ " $! # $%& &".>6 $ & '! & # & 5)) C & D 5)/) C &D &! $ ' 5)- V & $ $ $ " - $ "! & # 752! ' " " " &! # & $ ($! $ " &! # & & " ' " & # O)< & " $ $ 5 G(" 5110H $ $ 5 $ $ $ G 8& K 8 /H & (<36 G# 5100H &" & "#

23 3 &!!! $! $ (<36 & < % &! " &! & > & < &!! & & &! (" 5110 " $ $$ >' (<36 $ $ &# $ $ $ && (<36 7& ' $ $ ' % &! " # $!! ' # ' $ % ' " &. I $ 3:"6)3:" $ $ $)& $ $ " " # -5 & $ " # $ # $! / & $ # $! $ # " & & $ $ $ " $ $ 5 $ $ $ & 78&D #!?& ) $ & # $?& # - $ " $ / " $?& & / 79 & (>'! 3:" 3:"6B & (>'?&! C(>' D $ " $. # " " ' 3:" # $ & -- ' G A 511,H

24 077 + & (>' 3:" C D $ " $! & GO / H! $ = JJS " & G2 H < "! 5 SJ$ ' " " $ & O /B " " " " SJ$ 5 SJ$ $! "% " " ' $ &! $ $ $ 5 SJ$ $ " " ' " " &# $! $ 3:" & " % " " O / &! <$A 3 " " # "&! 3:" > 3:"! & $ >' G<$"# 511=H & - +! 3:" $ &. & :Q I3$0 +$01 3$, 4#// & & $ (>' &

25 8*&3/'!'&* &" & $ I83>' G d 5111H >' G<$"# 511=H > 6E (! (>' & &J! & " J&# $ ' $ &# # " &&!% & $ " $ 3:"B " #! " #$ $ " ' #$ $ I )* "#& ) )* " = S! "! ' &# $ 4 K '"# 5111 " 11 P )* $ " $ "% = S "#&! # & $$ ( # V " #$ $.& " / S "#& ) " = S! "! 82& ' 3:"6)3:" $ $ $ $ 5 Potentiel energi (kcal/mol) Energiminimering af AChE og ACh 6,0E+03 1,0E+03-4,0E+03-9,0E+03-1,4E Step 082. $ 3:"6)3:" $! $ &! $. &# # & &# # & 6 5 $ $ " & 5 6 3:"6)3:" $ #! 5 S # +./. & < # & =5/=5 " & -

26 085 3:"6)3:" $ & #! +./. $ 5 S ' # -5I " $ " " #. / $ $ Potentiel energi (kcal/mol) Energiminimering af solventet med AChE-ACh komplekset fikseret -2,3E+05-2,4E+05-2,5E+05-2,6E+05-2,7E+05-2,8E Step Potentiel energi (kcal/mol) Energiminimering af hele systemet 5,0E+06 4,0E+06 3,0E+06 2,0E+06 1,0E+06 0,0E+00-1,0E Step 08. $ "" " 3:"6)3:" $ " # & " " " & # & & " & "%! # ' & & % &!! &! $ '$M # $ ' " V $$ " $ 85&D (# $ / < - $?& & & #! 9 $ $ " $ - <

27 $ 6?& $ " &# $ "?& Potentiel energi (kcal/mol) ,783E+05-1,788E+05-1,793E+05-1,798E+05-1,803E+05 Step 087 $ $ C- $D?& # 6?&$! & #! $ ' >' ) )? ) CD $ & = $ "! C"# D &! " ' & #! 1,90 1,70 rmsd (Å) 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0, Tid 088. "! C "#D &! "?& $ "! &! $ " &?& 5 5- S (?&$ - $ #!! $! - $?& " $ &!?& $ >' & = < $ =! " & $ $

28 rmsd (Å) Residue &! " #?& ' # ' $ &!?& :) $ $ " ) Q)"E 3 " #!I-5)-/ 5,)5=/ )=5 /-- /=/)/== -5-5/ -5= = ' " V :"6 $ "& + (! " % & " +#55."// 3 $.&?& V +#55."// 0 ' "& $!! 3:" "?& 6 5 Afstand (Å) Step/100 08: V +#55."// $?&?& S " " GO / + 5H 6 5= $ & " Y- S < Y/ S $ $ /5- S

29 " B&! %&& " #! $?&, 08; ( # CD?& CD " " " &!?& (., %&& " # " " &! ' #."//! " &!?& V 3."// & " GO / < 511/H 8! - > $?& $ (>' "! 3:"B " " $ 5 SJ$ & & (>' & & " 3:" Kraft (pn) Tid (ps) 08<.!.!! 3:" J&# $ % >! & &#! 3:" &

30 9 & 3:"! $ $! +! $ =)0 $8 $ / $ "! $8 $ 0 $8 0 $ 5 $ #& 8!! 55 $ " $ $ = $8 55 $ " 5/ $ " 6 5- $! $ - $8 " " 5= $ +! & & & Y/ $ < - $8 " # $ 3:" $ $ &! & %&& 3:"B % 3:" 3:"6 82'4 F :8 (>' 3:" & & >' 3:"B! $ & )! " ) * 3:" +$,-."// "" Y- S Y S # $ $ 3:" 5 6 3:" " 4511! ) 3:" $ E# 4511 Y= S > &# E# $ 3:" 8< "! $ 4#551 Y/ S " "#& > &# & $ 3:" "#E# E# $ ( Y= S " // S G H 082F 3:" & 3:"6 3:" )* +$,-."// "#& 8< "! $ 4#551 6 ) $ 3:" 4511 )/ $! $! #! 3:" / $ 1 ' & 3:"

31 " &!! ( & +$,-."// #551 " 3:" %&& "" - $ - $ F%&& "" - - $ 3:" &!! & / $ 3:" " +$,-."// #551 / $ &#! # &# &! $ ' # "#$$! $ " +#55 " $ &! $ & ' &! # "#& 4#551 3:" & - S $$! " F%&& / $ 3:"B # &# &! $ +# 55 " '! " +$,-."// 4511

32 " # +$,-."// # "//5! 3:" "! )* # 55 5 $! " # &! $$ 6 0 $! 1 " # " & # " $$ &! " 85'4 :8 25F 6 0= $ &#."// %! 3:"B $ " $ " &# )*! 5/ ' &# &!! & "! 5 $ 1 :9 082 F%&& 0= $ 3:"! )*."// 3# $ % " CD 6! 3:"B $ )* 3:" +#//- ) 3:" 3$0 ' 3:" "! $ & 6 Y1= $ &! 3:" +#//- - S 3:" " & " )* +$,- =, S! " " 3:"B & ' 5- " %&& 1= $ " 3:" " & " 5 $ " 3:" $ $ 3:"B $ " & $ 1 Y5 $

33 <9 2F F%&& "" 1= 5 $ 3:" $ $ " "."//. " " 3:"B +#//- 3$0 8'4 25F 58F 3:" & " 5 55 $ $ 5- # " )* +#//-."// ) 3:" 3$0 = S '! $ 55 $ $ 1 < &# 3:" &!."//!! 3:" +$01B *)#! 5/ $ $ 1 > 5/ 5- $ 3:" $ +#//- S +$01 S 5 $" & Y5- $ $ 1 2F 0828 F%&& 5/ $ 3:" & " " " +#//- +$01

34 6 5- $! 3:" +#//- +#//-! *) # $ $ 3:" 5= '% +#//- 3:"! & " &! # ' $"! # 5-5= $ F%&& 5-= $ 3:"! )* +#//- 3:" " &! )* +$01 ' &!!! 3:" +$01B *) # - S 5= '! 3:" 40, 3$, & $ 3:"6! ' ) 3:" $ E# $ 40, 3$, "" 10 S 55 S! 3:" &! $ +$01 " " 3:" & 3:" :" " &!!! +#//- 0= S : F%&& 5= $ " 3:" "! " +$01 "

35 > 5= 5 $ " 3:"! $ 3:"6 )* +$01 < 3:" Y/ $ " 5, ' & 3:" +$01 / $ Y5 S 2 $ 1 & / $ $ 1 # 3:"B &! 5F 082; F%&& / $ " 3:" " 3:"6 + & 5 $ 3:"B $ % ' 82 '4 )/ $ /) $ )0 $ 0)5 $ 5)55 $ 55)5/ $ 5/)5- $ 5-)5= $ 5=)5 $ / $ 3:" " & +$,-."// #551 3# 3:" &! $ " 3:" 3 +$,-."// 3# " (! $."// % & +#//- 3$0 ' &# 3:" $ " 3:" "."// +#//- 3$0 3:"."// &!! $ &!! +$01 3:" " +#//- +$01 3:" +#//- &!! $!! +$01 3:" " &! +$01 $ 3:"6 3:" 3:"6

36 , && " $! ' & &# $! $$ % " 6 " " # & # 8 $ %! &" & &" % " :<3>> &" "#& )* $ % " /5 ' # #$ &! && & $ " " $ $ & ' &! " $ &! # " 3 &! $ 5 S &! V! 3 & & % "! " "! & $ # >! $ 5 S $ & ( 5 S $ " && G' V 5110 H 3 " &! # <)O & " &# $ $ 5 &! "! $$ " & $ & & G(" 5110H 6 $$ " & $!& & &! # & $!& # $! & " #! $%& " & 3:"6)3:" $! $ 5 S "! " ( $ $ " $$ $ & $ $ $ (>'! # & & #! (>' $ )! 5 ' $ & " #! '! - $?& < # &! CD $ $?& - CD $ "! 3:"6?& 3 $ " #! & $ "! ' &! $ & < & # 55 S 5- S " # & #!! $! - $?& ' &! $ # 3:"6 "

37 " &# $& ' &! $ :) & ' $ &! &# 3:"B & ( # # 3:"6 &?& & & "! 3:" & 0 $ V +#55."// " 3 5 / S Y/ $?&, $ & " " - S?& /5- S "?&!! 3:" & (>' " & # 3:"! ' &# $ >' " " & %& $ G /H + 5 / - S O / V = S " &!?& " $ " 3:" $ 3! " d! (>' & & 3:"B % 9 " " "!! +!" " " "% 3:" " % $ &!" " $ 5 SJ$! $ & O / "!" " SJ$ $ 5 SJ$ " <$A 3 & $ 3:"6 & $ "% " " '!" " $ "% 3:" & 3:"6 ' " $!" " 92-6 & # 3:"B % $! $ 1 ' &# & " 3:" & " & 3:"6B # " # 3:" $ % ' $ $ & J "! # & " & 3:" 3:"6 ' &# & # 3:" " ' $ # 3:"6! $ ( "## " # ( <-- & 4/0 " & " >' # 3:"B $ & # & "#& <-- (

38 $ 51 S <-- 4/0 $ 5, S " & & <-- ( $ S - S <-- 4/0 '!! "#&!! $ <-- $ ' " &# "#& <-- -3 ' "!! $ <-- " # $ 3:"B 3:"6 3:"B & )* # +$,-."// 3 3:" +$,- -) S."// )= S! )* ( *)# 3:"B $ "! G'"# 511= >AA 511=H '! ) $ E# $ 4511 S 5 ' " " B $ 3:"6 "."//B $ # +#//0 ' " &# 3:"B $ )* +#//0B "#E#$$ 3 +$,- $ & 3:" 3:"6 " " +$,- #! & 3:" G9" 511H 3:"B # " & &# E# 3:" 8< "! $ 4#551 3 / S " $ "#& ' & & # $ "#& 4#55, $ / S & # $ / S "! &# & 3:" "#E# E# ( $ // S $ =- S ' # "! $ <-- " "#& # '!! (B "& <$A 3 $ 3:"6 # 3:" G 5110H '! +$,-."// )* $$ $ <$A 3 $ # $< *)# $ 3 "" -, S -0 S " +$,-."// " <$A 3 <-- +#5/ & 3:" ' # $ 3:" <$A 3 3:" & & "! " +$,-."// # ' $ 1 "! Y/ $ $ Y0 $8 ' $ & $! # " 3:"."//5! 3:" $ 55 > %&&."//5 " 3:" )* 3:"B $

39 .&! &# / $ 3:" " &# &! 3 3:"B! +$,-."//! 3:" " " &#! # &! ' $ 5 # &# E# 8< "! $ 4#551 - S " "#& & # &! $ 6 $ &#! " 3:" 3 " +$,- - S."// -, S # " $$ &! " " " " 3:" 0= $ 3:" & +! 0 5 $ 1."// +$,- ' 0= $! $."// % *)#! )*."// 3:" 5/ 0= $ 3:" )* +$,- S 6 5 $ 3:" $."// " $ " 3 +$,- 3:" Y0 S " 3:" " & $ & 3:"f &! $ " %! $."// 3:" #! $$ '!! +#//- )* 3$0 ) ( #" &! 3:"B $ - S "" 3$0 +#//- 3:"B $ " V " +#55."// $ = S ' &! " & # & $ 5/ 5-3:"B $ " 8$ 3:"B %!! 0 $8 ' " O / " <$A 3 "!, $8! # <$A 3 3:"!! " 6 3:" " &! "! )/ $8 $ $ 1 3:" & " Y5 $ 5 ' Y5 55 $ $ 1 ) 3:" 3$0 = S )* 3:" +#//- S."// S " & $ O / 3$0 $ <$A 3 ' ) 3$0 "& 6 55 $ &# 3:" &!! $ ' &!!! 3:" +#//- )* 3:" +$01 3:"B &! $."// &# 5/ $."// Y0= S "! 3 3:" Y- S Y S "" +#//- +$01 5/ $ " )* 3:"!!."// $ +$01 5 &! 55 5/ $ $ 1 3 3:" 5/ $ +#//- +$01 & &! $$ & ' $ 1! 5/ 5- $ > 5-= $ %! $ +#//-! *)# $ $ 3:" 5= ' % 3:"! " & "

40 &!! $ ' &! )* 3:" +#//-!! 3:" +$01 " Y- S 6 $ 3:"6 "! 3:"! $ ) 3:" # 3:"B &!! $ +$01! 5-5= $ $ 1 4! +$01 3:" & " " 3:" & " $ 50! Y5= $ $ 1 / $ 3:" +$01 " 5, ' $ 1! / $ < / $ #! $ & 3:" " " & O / (>' )* "% # $ <$A 3 $ " "! " " # #$ # $ $ $ 3:" <$A 3 # (>' # " & $! )* 3:" 3:"6 )* "! ) 3:" $0 & " 3:" # $ 3:"6 ' # ) 3:" # 3:" " & # $ 3:"6 $ $ & J " # (>' 95. " %&& (>' 3:"B % +$,-."// #551 " 3:" & &! 3:" " & & "."// % )* 3:"! ' +$,- $ ". " $."// 3:" &! $ 6 & 3:" "" +#//- 3$0 3:"B $ < +$01! & 3:" " " ' $ 3:"B $ $ % $

41 :., /3+., " (>' " 3:"6 $ & " 3:" & +$01 # 3:" 3$0 +#//- $ 3:" " " &! $."// 3:" $ & +$,- 4511!! 3:" $ & $ & < " & I+$,-."// #551 $ # $ 3:" & " 3:" # $ 3:"6 &! $ 3:"B $ " (>' && & $ $! &! $ $ $ & $

42 /+''&*!'3*/+'& 3MA N C511D ( " ) #" - /- -55)-51 O CD & #" "&. 0) /= ( 3 C5111D 3 " " " - / 00 -/)- N > C/D +" # & " #" - /, =0)0 # ( K. 4 3 C51,D 3 " $ &A 1 /), : $. CD 8M )"$A 3 "#& ""# $ ")& #" "& " 3A"B 0 -/ -=0)-=== : $. K >ZA)+ ' CD :" $" " $# 3A"B '. 55) :#) N CD +" 3: 3A"B : " " 3A"B 5-5)0 ' + C511/D. " 8 g C8D " 6M # 0 1, 5,1)51 ' 9 K V ' C511,D '$ ) $ M" )* )5 '"# ' 3 C511=D : )* "# M M &A." +# +$ 05 5=/)5=, ' < CD /' #" $E M" "$ O 5 # )1,5 6## C5D > # # ) M" #" - / // =-)=/ : 6 C5110D 6E $ " 0 5 /5,)/0. + C5111D +" " "#$" 3A"B M $ / == 5/0)5-0 < : K V C51,-D ' #)A# " #" ) # "## #" #"" )555/ 4 N. K '"# ' 3 C5111D : )* &# # 1) 1= 1-1)1-=- 4&# 4 C511D > #" # 1),0 0-=)0 4 > C511-D 9$ h& i # #" =/ 50=)50,

43 4&7 < C511=D 2 " " $ )& $ )111 4E 8 K." > : C5110D (V(()>9'62 " $ $ 2 5, 05-)0/ < > C511/D T # & " ) #" # 1 1/5)1/ <# K 4&7 < C5D > # $& &#J $ # & - /,5 51)5/5/ <$"# V C511=D # 0 5- //)/, & " K < 6 C-D 3#" "& 3A"B ' 3 5 /5) 5 MA C5D ( # $ / 51 5/) A ( C511,D ( # 4#, ).78,7 823., /=)= ($) NM" 6 K ( C/D $ $ <)5 $ )"& & &# # -.3 / 5)1 N V C51,/D :$ $ $? M =)1/ d 2 C5111D &# $ # 0 55,/) /5 $ > K >: N 3 CD > # & 9 1 =-=) = 4 CD 3) & M # #" 0 1= 05/)0/ N C/D (# " V,= 6 ;//0 & #" #" & # $ $$ " # 5 =0)=,- 2 > C-D 3#" B "& 3A" ' ) CD 3'. " # & $ 3 # # # 5-51)5=, 2 < C511,D & &# # - / 0 ==)=05 2 < K (" C5111D ( # ) $ #8:294 / -/)-=/ > 3 ' N C511,D 3) $ $ # $ 0 5 /,=)/=5= > 3 ' N C-D 6$ M 0 5,)5=-

44 >.")T# C51,D. # " # & M #" 0 = 55,)55,1 >: N 3 C5100D '# $ 9 =0,)1 >AA ( C511=D : )* $? # 1) 1/ 5==)505 8 < N C51,D 6 " #" " $ M" - 51 /0)/055 8& N K 8 2 C/D 3 "# $$ ; /= 0)/= 9" 3 C511D :& +# 5// " & +#$$",= # # #" / 0,)15 9" 3 C511,D " " E# " " #" / 0/ 511)5150.$ > C5110D ( M " " " 3:"6 < )5=.# 3 8 C511D ($ )& # $"# #" 0 ) 55- /,1=)/1 T ' > C51,0D 6A# # 3 8,0 1)101 U C5110D 6 " & #" / 0 /=)/00 > 2 C5110D ( #" $E M" " $ C)D)"$A 3 9-0)=/ $ ' C511/D 3 " & M " #" # 1 5,)5/ # N. C5100D 8 "? # # ) 0 / /0)/-5 (" + C5110D # & " $ &M E$ ) = 5,5) (" ' C-D (#" )6 "#& #" "& " 3A"B -= 5- -=/1)-=- (" 3 C511-D 6 &# " & " # # #" 2.-:/ 5/ /--,)/- (" 2 C/D ( # " & 88+ <)5 + - /,- /-0)/=/ ( K 3 < C51,0D > " #" " & 2/ 50 55) ( N 2 C5115D 3 #" +$ $#$ #") & $ /,0),01

45 ( N 2 C511/D +") #" $E M" " 3,0 5,0)510 (A + 3 K (" 4 C51,D :# 8> " $ ) 55-51)--- + C5D # 5) # #" - /,5 05)0- + : C511/D 6 " & - / -5)-/ + ( C511,D $ & "& M #$ M # " - -= -=)-0- + > 6 K > # 4 N CD "? $$ )50, V " > : K ( > C5110D :)< [ 9 "# & &# 10)5 V ( + C5110 D > # #" $E M" 0 ) /)1 V ( + C5110&D 9 " " +" # " # # $ 0 ) 551,51),5= O ; C/D <M <$A 3 " & #" j ( # 0 ) 5 55/-)55/-1 U " 8 K '"# ' 3 CD : )* # 829, /,5),0

46 )+/!12 #Konfigurationsfil til energiminimering af AChE + ACh structure C:/NAMD/ /output/aa.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aa.pdb paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 minimization on outputenergies 1000 outputtiming 1000 binaryoutput no outputname output/aa_mina restartname output/aa_mina restartfreq 100 binaryrestart no DCDfile output/aa_mina.dcd dcdfreq 100 numsteps 2000 cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater off #Konfigurationsfil til energiminimering af solvent hvor AChE + ACh er fikseret structure C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.pdb paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 minimization on

47 outputenergies 1000 outputtiming 1000 binaryoutput no outputname output/aafix_minb_vb restartname output/aafix_minb_vb restartfreq 100 binaryrestart no DCDfile output/aafix_minb_vb.dcd dcdfreq 100 fixedatoms on fixedatomsfile output/aa_min_vb.ref fixedatomscol B numsteps 2000 cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater on #Konfigurationsfil til energiminimering af hele systemet structure C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aafix_minb_vb.coor paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 minimization on outputenergies 1000 outputtiming 1000 binaryoutput no outputname output/aa_minc_vb restartname output/aa_minc_vb restartfreq 100 binaryrestart no DCDfile output/aa_minc_vb.dcd dcdfreq 10 numsteps 2000 cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater on

48 )+/!15 #Konfigurationsfil til opvarmning af det energiminimerede systemet. structure C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aa_minc_vb.coor paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 timestep 2.0 fullelectfrequency 4 outputenergies 1000 outputtiming 1000 binaryoutput no outputname output/aa_min_vb_opv2 restartname output/aa_min_vb_opv2 restartfreq 100 binaryrestart yes DCDfile output/aa_min_vb_opv2.dcd dcdfreq 100 seed 2010 numsteps 2000 temperature 0 reassignfreq 1 reassignincr 0.15 reassignhold 300 cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater on

49 )+/!1 #Konfigurationsfil til equilibrering af systemet structure C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aa_min_vb_opv2.coor paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 timestep 2.0 fullelectfrequency 4 outputenergies 500 outputtiming 1000 binaryoutput no outputname output/aa_opv_eq restartname output/aa_opv_eq restartfreq 100 binaryrestart yes DCDfile output/aa_opv_eq.dcd dcdfreq 100 seed 3010 numsteps temperature 300 rescalefreq 1 rescaletemp 300 cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater on

50 )+/!17 #Skript til beregning af en selektions massecenter proc center_of_mass {selection} { if {[$selection num] <= 0} { error "center_of_mass: needs a selection with atoms" } set com [veczero] set mass 0 foreach coord [$selection get {x y z}] m [$selection get mass] { set mass [expr $mass +$m] set com [vecadd $com [vecscale $m $coord]] } if {$mass == 0} { error "center_of_mass: total mass is zero" } return [vecscale [expr 1.0/$mass] $com] }

51 )+/!18 #Konfigurationsfil til SMD simuleringen structure C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aa_opv_eq.pdb bincoordinates C:/NAMD/ /output/aa_opv_eq1.coor.bak paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp temperature 300 exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 timestep 2.0 fullelectfrequency 4 outputenergies 100 outputtiming 10 binaryoutput no outputname output/smd restartname output/smd_res restartfreq 1000 binaryrestart yes DCDfile output/smd.dcd dcdfreq 100 fixedatoms on fixedatomsfile C:/NAMD/ /output/aa_opv_eq.ref fixedatomscol B SMD on SMDfile C:/NAMD/ /output/aa_opv_eq.ref SMDk 6 SMDvel SMDDir SMDOutputFreq 100 seed 6010 numsteps cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater on

52 )+/!19 #Skript til beregning af rmsd for hovedkædeatomerne som funktion af tiden set outfile [open rmsd.dat w]; set nf [molinfo top get numframes] set frame0 [atomselect top "protein and backbone and noh" frame 0] set sel [atomselect top "protein and backbone and noh"] set all [atomselect top all] for {set i 1 } {$i < $nf } { incr i } { $sel frame $i $all frame $i $all move [measure fit $sel $frame0] puts $outfile "[measure rmsd $sel $frame0]" } close $outfile #Skript til beregning af rmsd pr. residue proc rmsd_residue_over_time {{mol top} res} { set reference [atomselect $mol "protein" frame 0] set compare [atomselect $mol "protein"] set all [atomselect top all] set num_steps [molinfo $mol get numframes] foreach r $res { set rmsd($r) 0 } for {set frame 0} {$frame < $num_steps} {incr frame} { puts "Calculating rmsd for frame $frame..." $compare frame $frame set trans_mat [measure fit $compare $reference] $all move $trans_mat foreach r $res { set ref [atomselect $mol "segname PRO and resid $r and noh" frame 0] set comp [atomselect $mol "segname PRO and resid $r and noh" frame $frame] set rmsd($r) [expr $rmsd($r) + [measure rmsd $comp $ref]] $comp delete $ref delete } } set ave 0 foreach r $res { set rmsd($r) [expr $rmsd($r)/$num_steps] puts "RMSD of residue $r is $rmsd($r)" set res_b [atomselect $mol "resid $r"] $res_b set beta $rmsd($r) $res_b delete set ave [expr $ave + $rmsd($r)] } set ave [expr $ave/[llength $res]] puts " Average rmsd per residue: $ave" } rmsd_residue_over_time top $sel_resid

Topic 2: Bash Shell Programming * K24: Systems Programming Instructor: Mema Roussopoulou

Topic 2: Bash Shell Programming * K24: Systems Programming Instructor: Mema Roussopoulou Topic 2: Bash Shell Programming * K24: Systems Programming Instructor: Mema Roussopoulou Προγραµµατισµός Bash κελύφους Πιο εύκολο από C κέλυφος Inherits many features from C & Korn shells Most popular

Διαβάστε περισσότερα

VDO SERIES-Z FOR CYCLING

VDO SERIES-Z FOR CYCLING VDO SERIES-Z FOR CYCLING INSTRUCTION MANUAL / BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUEL D INSTALLATION ET D UTILISATION / HANDLEIDING / MANUALE D INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO INSTRUKCJA OBSLUGI LICZNIKA / INSTALACION

Διαβάστε περισσότερα

VDO SERIES-Z FOR CYCLING

VDO SERIES-Z FOR CYCLING VDO SERIES-Z FOR CYCLING INSTRUCTION MANUAL / BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUEL D INSTALLATION ET D UTILISATION / HANDLEIDING / MANUALE D INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO INSTRUKCJA OBSLUGI LICZNIKA / INSTALACION

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS

TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS Werner Rosenheinrich 1604015 Ernst - Abbe - Hochschule Jena First variant: 40900 University of Applied Sciences Germany TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS Integrals of the type J 0

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A

Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A User s Manual Brugsanvisning Käyttöopas Εγχειρίδιο Χρήστη 1 Warnings General Safety Never place your

Διαβάστε περισσότερα

ו- NT Windows הם הודעה

ו- NT Windows הם הודעה Acknowledgments HP ColorSmart III, PhotoREt III, and HP ZoomSmart Scaling Technology are trademarks of Hewlett-Packard Company. Microsoft, MS Windows, Windows, and Windows NT are U.S. registered trademarks

Διαβάστε περισσότερα

INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT

INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT SPLIT TYPE AIR CONDITIONER INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT MODEL RAS-8PPAG / RAC-8WPAG INDOOR UNIT RAS-8PPAG OUTDOOR UNIT RAC-8WPAG SAFETY PRECAUTION Please read the Safety Precaution carefully before operating

Διαβάστε περισσότερα

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ TV SCART POWER: ΕΞΟΔΟΣ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STANDBY -: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ CH-/CH+: ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΤΩ/ΠΑΝΩ MENU: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ OK VOL-/VOL+: ΜΕΙΩΣΗ/ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ OST-5075U Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-446-745-12(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 605 Προχωρηµένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Pedro Trancoso. CASPER group Department of Computer Science University of Cyprus, Cyprus.

ΕΠΛ 605 Προχωρηµένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Pedro Trancoso. CASPER group Department of Computer Science University of Cyprus, Cyprus. ΕΠΛ 605 Προχωρηµένη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Pedro Trancoso CASPER group Department of Computer Science University of Cyprus, Cyprus Αρχιτεκτονική 2 1 Προχωρηµένη Αρχιτεκτονική 3 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών!

Διαβάστε περισσότερα

Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy

Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy DA EL Betjeningsvejledning Netkoblet vekselretter Οδηγίες χειρισμού Μετατροπέας

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Product Development Process Προγραµµατισµός Προγραµµατισµός Ανάπτυξη Ανάπτυξη Ιδέας Ιδέας Σχεδίαση Σχεδίαση Συστήµατος Συστήµατος Λεπτοµερής Λεπτοµερής Σχεδιασµός Σχεδιασµός οκιµή

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System 4-456-346-11(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Română... 28. Български... 57. Ελληνικά... 88. Deutsch... 119

English... 2. Română... 28. Български... 57. Ελληνικά... 88. Deutsch... 119 English... 2 Română... 28 Български... 57 Ελληνικά... 88 Deutsch... 119 V 1.63 Table of Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Package contents... 3 Technical specifications... 4 Copyright... 4 Safety

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασίας. Χατζητζάνος Ευάγγελος 2006030128

Αναφορά εργασίας. Χατζητζάνος Ευάγγελος 2006030128 Αναφορά εργασίας Χατζητζάνος Ευάγγελος 2006030128 Η εργασία εξαμήνου είναι στο περιβάλλον του Webots και περιλαμβάνει το Nao, καθώς και σκαλοπάτια που πρέπει να ανεβαίνει. Αρχικά έχουμε τον έτοιμο κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Multivariate Models, PCA, ICA and ICS

Multivariate Models, PCA, ICA and ICS Multivariate Models, PCA, ICA and ICS Klaus Nordhausen 1 Hannu Oja 1 Esa Ollila 2 David E. Tyler 3 1 Tampere School of Public Health University of Tampere 2 Department of Mathematical Science University

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2. 2 Το LINK III USB MODEM 2. 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 2.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 2.3 Πλαίσιο Υποδοχών 3

1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2. 2 Το LINK III USB MODEM 2. 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 2.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 2.3 Πλαίσιο Υποδοχών 3 LINK III 56K USB Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το LINK III USB MODEM 2 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 2.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 2.3 Πλαίσιο Υποδοχών 3 2.4 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

e-(αλ)χημεια και ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

e-(αλ)χημεια και ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ e-(αλ)χημεια και ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ Σταύρος Κ. Φαράντος Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, και Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής οµής και Λέιζερ, Ιδρυµα Τεχνολογίας και Ερευνας - Ελλάς, Ηράκλειο 711 10, ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετηρίαση ΜΕΡΟΣ ΙIΙ. Επεξεργασία Κειμένου

Ευρετηρίαση ΜΕΡΟΣ ΙIΙ. Επεξεργασία Κειμένου Ευρετηρίαση ΜΕΡΟΣ ΙIΙ Επεξεργασία Κειμένου Ανάκτηση Πληροφορίας 2009-2010 1 Content Recap: Faster posting lists with skip pointers, Phrase and Proximity Queries, Dictionary Wild-Card Queries Permutex k-gram

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

1 3 5 7 9 11 12 13 15 17 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 125 30 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM

Διαβάστε περισσότερα

arxiv:0807.0514v1 [hep-ph] 3 Jul 2008

arxiv:0807.0514v1 [hep-ph] 3 Jul 2008 Preprint typeset in JHEP style - HYPER VERSION arxiv:yymm.nnnn [hep-ph] CP-- ZU-TH / Analytic integration of real-virtual counterterms in NNLO jet cross sections I arxiv:7.v [hep-ph] Jul Ugo Aglietti Dipartimento

Διαβάστε περισσότερα

DVD Player User Manual

DVD Player User Manual DVD-D360 DVD Player User Manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/global/register

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF THEORETICAL PHYSICS AND ASTRONOMY, VILNIUS UNIVERSITY. Justas Zdanavičius

INSTITUTE OF THEORETICAL PHYSICS AND ASTRONOMY, VILNIUS UNIVERSITY. Justas Zdanavičius INSTITUTE OF THEORETICAL PHYSICS AND ASTRONOMY, VILNIUS UNIVERSITY Justas Zdanavičius INTERSTELLAR EXTINCTION IN THE DIRECTION OF THE CAMELOPARDALIS DARK CLOUDS Doctoral dissertation Physical sciences,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Εξοικονομείστε χρόνο απο τις αγορές σας, συνδεθείτε online σήμερα Παραγγείλτε online στη RS και βρείτε εύκολα και γρήγορα αυτό ακριβώς που χρειάζεστε, έχοντας όλες τις πληροφορίες διαθέσιμες με το πάτημα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Shell Programming

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Shell Programming Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Shell Programming Resources Μπορείτε να βρείτε ένα καταπληκτικό tutorial για το bash shell στο: http://linuxcommand.org/ 2 Γενικά Το κέλυφος (shell) προσφέρει ένα εναλλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014. e-catalog 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014. e-catalog 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ / COMMERCIAL LIGHTING Με την γρήγορη ανάπτυξή του, ο φωτισμός LED, μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT

INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT ENGLISH SPLIT TYPE AIR CONDITIONER INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT MODEL RAK-8PSB/RAC-8WSB RAK-25PSB/RAC-25WSB RAK-35PSB/RAC-35WSB INDOOR UNIT OUTDOOR UNIT RAK-8PSB RAK-25PSB RAK-35PSB RAC-8WSB RAC-25WSB RAC-35WSB

Διαβάστε περισσότερα