!)'*! ' !"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!)'*! ' !"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&"

Transcript

1 !"# $! % &'(

2 !)'*! '! " # #" $ % & #" & " $ & " " #" & " # #! # "! #" & ' #" # #" $ % &! ( # "! $ %&& ' $ & % # $ #" )* #" $ +$,-."// +#//- +$01 2 # 3$ "! $ +$,-."// #551 " #" & #"!"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&

3 +,-$./-0.*'&1,&/& 5 8+9' :6+;2:<9286(+63(6 / 5 ( #" / #" - / #", / +696+( 3448' 55 /5 55 /5 &! && " 5= - >6+9' $! # 5, -.! & " 51 -/ $ - 6?& -= (# #! # 6( ?& / / 3 # (>' = /5 0 $ 0 / 0 5 $ 1 // 5 $ / = '(((98 // =5 (>' /- = 9$ / (98 /, (+6 / / / -= , 234 = -1

4 2+,'*.-3 '+., 3A"B ' C3'D $ #, ' $ 3' "% & & &#! % # $ ) ' "% $ E "$$ $ $"! &! $$ F! $" #$ & 3' "! $" $ &!" " & G :#) H 3#" C3:"6D A#! % + 3:"6 "## #" C3:"D ' 3' $ & & &# " 3:" & $ "#$ " 3' #$ 3"%!$ $ $ I 3:" A# " # # & 3:" "& 3:"6 " 3:" "##! # $! ' " " " 3' $!I"& 3:"6 "& 3:"6 $ #$ &" 3'. & "! $ & "& 3:"6 " & "& A#! G H $ "& " & ) & 3:"6 " $ " $ ' $ # # &!! & &!) &%) & & 55.! # " &! & "! ' 22 )4 3 (!&! 2$&! <E&! '!&! (&&! <E '. ' 5 )5 5 )5 5 )1 5 5 )0 5 - " $ &! & & "#& "! &! & &! & I& $ # $ " $ ( $ &! "

5 & J ) "! " $ /' & # 8> $$ /' & " " $ &! 8# $# C3>D " % $ # ' %&& " $ # $ 6 " &! #! # C>'D &# $ $ & > >' $$! $ " " $ >' $ $ &! ' >' $ & 5100 $.+ $ $ $ # &! G>: 5100H ( " & >'!! $ "! $ >' "! &!! $ I& $ &! #! $ & #! # $ & G $ K >: H " & $ & " $ L & 55 " >' $ ' $ " & $!! $ $ (# #! # C(>'D $ $ # (>' " #! G MA 5H 6 & (>' " % ( (>' (>' "! & J $ G2 511, 2 K (" 5111H $) GNM" K ( / (" / 4&7 511= <# K 4&7 5 2 H O / " & (>' "& <$A 3 $ % & 3:"6 $ $ $ O /B <$A 3 $ $ "&I+ <$ O "#& <$A 3 + & " "& 3:"6 "& $ O / " % <$A 3 + <$ O $ ' $& & $ &# C:<3>>0D ' & "& & # & " & & ' " $ 3:"6B & 3:". 3:" :<3>>0 " $& (>' " 3:"!! & 3:"6 & > & " 3:"B $ & " " & " ' " # 3:" 3:" " % $ # O /B <$A 3 $$

6 5!#&'6/#$./+,&'&*!& # (>' 3:"B 3:"6 $ # 6 # " # "! & 3:"6B & J 52 # 3:"6 & & & C3:"6D C"3:"6D )! '! # & 3:"6 3:" $ A# "& ' " % >' 3:"6 C+3:"6D &# & & J $ +3:"6 # "! & >' GO / 6## 5H & G4&# 511H " " # & A# # "& G H ( 3:"6 " " > +3:"6 "3:"6 0P 0P " > +3:"6 3:"6,P 0P " G 5110H ' 3:"6B 4 " A# $ # " & # +3:"6 " # +3:"6 & ( 5115"! & 3:"6B!)! 6A# $ &! $ " QJR G( 5115H 3:"6 & /0 # A# " " % & $"$" # C.D & :) " 3:"6 3:"6 &#. " $"$"$ : G( K 51,0H $ & & (! 5 R)" 5- Q)"E ' S #& A# # $ & G( 5115H &&! 3:"6 # # CD 2 $ >' G<$"# 511=H.' 3:6 " (:. '

7 550 3:"6 " "# # 3:" " " ) $" G T 51,0H 3:" "! ' $$ $" 3:"B 3:"6 ' )* 3:"B $ # "#& 3:"B &#$$ # " ) 3:"B $ # :" "! &! $ $ GU " K '"# H & # $$ " # & I C6(D C3(D 6( ) " "## 3:" +3:"6 & &! ( G> ).")T# 51,H " & &! <-- G4&# 511H 3( # -0 S 6( =)1 # "& 4/0 3:" # 6(! 3( / ( & # 3:"6! & $ G(A K (" 51,H 8 "! $ 4#55, 4# E# " G(A K (" 51,H ' &# E# $ 3:"! & "## 3:" & G( " 511,H 05 ' $ # 3:"6 & C6(D ( <-- # 3:" C3(D #! $ 3:" G( 5115H 8# >' " $! & 3:"B & G( 5115 < 511/ /H ' " # & "#& ( <-- <-- 4/0-3 3:"B # & & # E# " 3:"B &# E# "#& 4#55, 4#551 &# & (B "#E# E#! - 3:"B $ +$,-."// )* 4511 ) -: ' " " 3:"B $ 3:"6 " 3:" & G9" 511

8 /H '! $ 3:"6 " $ - +3:"6 ' +#//0 3:"6."// +3:" :"6B & 3D # (/ C(D 4//- C4/0D <--0 C<--D D 3:"B # 4#55 C4#55,D 4#5 C4#551D (/ C(D 3:"6 :D 3:"B $ +$,= C+$,-D 4 C4511D +#//0 C."//D 3:"6 3 3:"6 +3:"6 $ 3 +$,- $ & 3:" ' " >" )> C D 5- > M#$ 3:"6 "" 1 > 1- > V,-6 V,-3 3:"6 V,- 3:"6, > " # $,- G9" 511H 3:" I # # E# "#E#$$ $ ( & $ &# & 3:" <-- #J& # $ & & 3:" ( <-- $ " C<OD " # 3:"6 G K V 51,-H % # #$$ 3:" & &#$$ <-- $ & & # C:9 ) W < W D <-- $ "#E#$$ $ ( " 3:"6 & $ G T 51,0H 058 O X )9):< ):< )8 W C:< / D / I X :< / I<O X " <9):< ):< )8 W C:< / D / I:9 ) W < W X # 3:" 5D 3# D ' # G T 51,0H

9 ( $ 3:"6 " # " I +#0 +$,- +$55- +#55 +#5/ +$// +$01.",,."1."//."//5 +#//- +$-/ +#-- ' % # Y-P G( 511/H > # +#55."// "! & ( $ " # $ $ &! $."// # $."// % Y1! & $ & +#55 & &!."// = GO / /H 059 " # +#55."//."// & # % Y1! & " & $ " " & GO /H 3:"6 " "% # J Y5 1 > )5 )5 G.# 511H '! " & & " #& # '! $ 3:"6B #!! $ A# " "% # $! ' A#! $ " " " $ G$ 511/H 0 &&! 3:"6 >' G<$"# 511=H (# # $ A# I4, 40, 3$, 3$/- 3$/5 3$/, 3$/,5 6 # # I( 4/0 <-- ' & " $ '$MJ(M).&M G4E K." $ C)5D $ $ $ CW5D 3:"6 " &.' 3:6 :(. '

10 ' $ 3:"6 " # ' $" # # 4, 40, 3$, 3$/- 3$/5 3$/, 3$/,5 0! & " & G8 51, ( 511/ $ 511/ /H $ $" Q)"E $ # 3$0 $ " % / 4--! # G 5110H > " 3$0 & " "& G+ 511,H 3 " $ # # " $ "## ) & G(" 511-H M # 3:"6 " # " " &# # G3MA 511H ' " # $ $ & J G3MA V 5110& 5111 (" 511-H.& & % # G( 511/H! & J # ' # & & J $ & G$ 511/H ' # & J G( 511/H +#$ "! & J &! )* " & J $! *)# G'"# 511=H *)* " $ " G# K. 51,H 6 & "% # & A# ' # +$,- 51 4#--5 # $ $ " & A# ' & # +$,- " $$ & $ " & " $$ " & $ & J $ 6 & $ " & " G4 511-H 3:"6 $ "& " " # " $ # $ & G H ' & J # 3:"6 & J $ GO /H '! # 3:"6 " & # $ & & J + & 5 #!

11 ' 52! 0 ( ' # 3:"6 4/0 3 "## 3:" <-- +$,- ' )* 3:" & 3:"6B &."// ' )* 3:" & +#55 " 3:"6 +#55 +#0 +$55- +#5/ +$/ +$01.",,."1."//5 +#//- +$-/ +#-- 4#55, 4# , 40, 3$, 3$/- 3$/5 3$/, 3$/, $0 4--/ #--5 '."// " 3:"6 ' # +$,- +#55."// % # Y- P >! $ 3:" 8 "! $ # E# " & 3:" & "## ' $ 3:"6 "! & & J ' 3:" & ) 8 #! & J ' +$,- 3:"6B & # $ 5+ ( & " >' & 3:" & # +$,-."// )* 4511 ) 6 "#& &# E# $ 3:" 8< "! $ 4#55, 4#551 G9" 511 H ' 3:" & 3:"6 " # (>' 3:"6 " 3:" &! "& "& G & " K < -HI& $& & & $& & # & "&! $& "& % $ & J & "& 3:"6! # & % $ & J G : $ K >ZA)+ H

12 ' & "& & & "& 3:"6 # # A# & 3:"6 <$A 3 $ $ & "& G : $ K >ZA)+ H, 05; ( & "& <$A 3 G 5110H <$A 3 3:"6 $$ $ # $< )* $ +$,-."// : &# E# $ <$A 3 "#& "#E#$$ $ +#5/ 6 &! "# "#$$ E# "! $ <-- " # $ :< [ 9 "#& G 5110 V " K ( 5110H 1 05< <$A 3B 3:"6 ' $ $$ )* +$,-."// &# E# "#& "# $ +#5/B "#E#$$ ' "#& "# "#$$ <$A 3 E# "! $ <-- G 5110H O / " (>'! " # <$A 3 " $ 3:"6 ' 3$0 $ <$A 3 # $ ' )* $! $ "#& ' " # $ %

13 3:" " <$A 3 $ $$ &#$$ " & # & O /B $ $! $$

14 '&.*&'+ )!11*3,- >' &# $ & # " " $$ $ $) # 2 " $ & & "! R # &! $! 6 $ $ ' $ # & X \ & W \ & & & & 3 & & & " $$ " & 5 &!& " & X & C ] D " & CNJJS D & 5 CSD! /5 N & % &!! 02 " $ & &!& E) &! "! #) & & < 2 & # & " U binding = L i= 1 k binding, i ( ri r0, i ) 2

15 3 &%& " ^ X ^ C^ ] ^D " ^ CNJJ D ^ 5/ C D ^! / 05 " $ & &%& E) " ^! #) ^ < > # ^ " U θ = M i= 1 k, ( θ θ 0, ) θ i i i 2 / 3 " % & )/ # & 5))/)- // _ X ` _ C5 W C_ ] a DD " _ " CNJD $ C" D a C D '% & )/ " $ $ /=. & $ 0 6 " % & )/ # & 5))/)- < 8 " # _ " U Φ = N i= 1 (½ kφ, i (1 + cos( nφ γ n ))

16 - $$ " ) )$ " $ & $ $ "#& G + K > # H 6 " b X b Cb ] b D " b CNJJ D b $$ 5))/)- C D b! $$ < 8 $$ # b " U ϕ = N i= 1 kϕ, i ( ϕi ϕ0, i ) 2 & & & ' &! ) #! & " $ $ V CVD 5 :& $ $$ &" # $ :& $ & $ $ /- +! $ " $ X q i 4πε q 0 j r ij "? $ C:&D c % CD /- 07 3? %? % 3 % < % $ $ # " U e = ij par q q i, j 0 ij i j 4πε r V &! C D C D / # X 5 k " m r # $ " $ 3Iα i α j X ) " $ Q $ & 6 4r

17 # $!! #$ 5 " & 2 )N $ r U vdw = ε ij r m, ij ij 12 r 2 r m, ij ij 6 < c % #& & / % % 08 6 V 2 )N $ 6 & $)! & &#& c % E) #) V M 2 )N $ &.!! " $! $ " +! # $ $! " $ $! $ " 2! d " $ / ( & # k 2 2 Φ, i U ( R) = kbinding ( r r ) + kθ ( θ θ 0 ) + (1 + cos( nφ γ n )) + kϕ ( ϕ ϕ ) bindinger vinkler dihedral improper 12 6 r m, ij rm, ij qiq j + ε ij 2 rij rij 4πε 0r ubundne ij ' $ & $ #$ $ & /5 " $ ' &! $ " #$ $ " " &

18 ' 2 '" $$ V A & C D C!!D ^ C D ^ C!D _ C D C$D a C D b C D b C!! D c % C&#&D % C D ' $ & ' & $ $ ' " $ &! $ & $! #$ & & & $$ $ $ $"! ' $ & $ # > $ $ $ "! G > -H ' $ 5- &! $ &! &! $ " & 8MB X " $ B B & $ "#! $ " "! X ) J " B $ 8 $ " # & " " & " X J 8MB &!! ' # # & ( # $ " " > EM)A $ 3 $ C CDD & $ W e C C W edd! C W ed X CD ] C ] ed W e J CD < " CD X r ( t i + t ) r 2 t i ( t t ) $ $

19 >' $ " $ " " # $ 25 8% " & &! & # & $$!! $ > " " $ #!! " # " & & #! <#& & :<3>> &# &" $ & $ & V) ' :& $ /5 & $ ' &" $ & $. & $! $ #! $ ' &# $ $$ " &" "#& $ % " G > -H 3:" $ "! 3:"6! "#& $ ) )* ) $ 8 W $ 3:" 3:"6 4 3$ :<3>>! &" $! $ )* $ 3:" 3:"6 " *) # +$ +#." & :<3>>! )* ' # )* & ' '"# 511= )* & & ) $! &" $ & $ :<3>> ' K V 511, " :<3>> $ & W # $ :<3>> ) W 3$ " )* % " &." +$ ' & " $ & #!! )*.& &! " "! &!! &. & :<3>> && (>' 4 & " J&# 3:"! & 3:"6 ' & &J! '! & $$ # ) $ $ $! $

20 7&'.-& ' " >' 3:"6 <$ $ & "& "& $ $ "& G' V ## 5 : $.$ 5110 (" -H & " $ 3:" & " & " # 3:"6)3:" $ $ 3:" $ & ' &# " 3:" " " $ % " 3:" 3:"6! " % 3:" $ 3:"B $ $ $ " $ 3:" (>' (>' & $) I) "! &) $ "& > (>' "!! $ " &# $! >' 3:"6 "!! $ " "! & " # $ ( I!! $ #?& $ (>' "! 3:" & &!#&B!# 4!#&B!# & 4C 4!#&B!# &.4 &D -E!#

21 72. $ # 3:"6 $ 3:" # 3:6D " :(. ' $! 3:"6 $ '$MJ(M)$&M G4E K." 5110H ' $ -, -,1! " $ $ $ $ 3:"6 & $ $< ' < C$ $ 8'5D & $ ( <-- C$ $ 865D 4--/ C$ $ 96D 3$/1 C$ $ 9'D!! ' O / V 5110 ' & :#=0 ] :#1- :#- ] :#= :#- ] :#5 $& $& "#! $ $. $ $&! 83>' G 5111H :<3>>0 G> 511,H " $ & $ $ :<3>>0 ) " &# &" $ G > -H :<3>>0 & $ $ #$ & $ & ' # $ & $)& $ # & ' & $ >' G<$"# 511=H " 3:"6) 3:" $! $ 5 S & 50-,- # & $ +./. $ & :<3>>0 GN 51,/H +./. " 9)< 10 S <)9)< 5- $ E# ),/- $ "# -50 G + K > # H &! $)& $ & $!.! &# # $ " ! " " 3:")3:"6 $ $ 6" & & & 9$! & & " & $%& " & (# $

22 75A < $ "! " $ " $! " G 8& K 8 /H 752! '! & & ) V! &! $ 5 S ' &# " 5 S! V! V $ & $ 5 S, S " $ &# CM"D -/ 07 4! V $ & M" &# $ " 5 S $ & $ & >' G' V 5110 H $ &!! 5 S V ' & &". >" 6M C.>6D G' 511/H 8 &.>6 $ #! $ " $! # $%& &".>6 $ & '! & # & 5)) C & D 5)/) C &D &! $ ' 5)- V & $ $ $ " - $ "! & # 752! ' " " " &! # & $ ($! $ " &! # & & " ' " & # O)< & " $ $ 5 G(" 5110H $ $ 5 $ $ $ G 8& K 8 /H & (<36 G# 5100H &" & "#

23 3 &!!! $! $ (<36 & < % &! " &! & > & < &!! & & &! (" 5110 " $ $$ >' (<36 $ $ &# $ $ $ && (<36 7& ' $ $ ' % &! " # $!! ' # ' $ % ' " &. I $ 3:"6)3:" $ $ $)& $ $ " " # -5 & $ " # $ # $! / & $ # $! $ # " & & $ $ $ " $ $ 5 $ $ $ & 78&D #!?& ) $ & # $?& # - $ " $ / " $?& & / 79 & (>'! 3:" 3:"6B & (>'?&! C(>' D $ " $. # " " ' 3:" # $ & -- ' G A 511,H

24 077 + & (>' 3:" C D $ " $! & GO / H! $ = JJS " & G2 H < "! 5 SJ$ ' " " $ & O /B " " " " SJ$ 5 SJ$ $! "% " " ' $ &! $ $ $ 5 SJ$ $ " " ' " " &# $! $ 3:" & " % " " O / &! <$A 3 " " # "&! 3:" > 3:"! & $ >' G<$"# 511=H & - +! 3:" $ &. & :Q I3$0 +$01 3$, 4#// & & $ (>' &

25 8*&3/'!'&* &" & $ I83>' G d 5111H >' G<$"# 511=H > 6E (! (>' & &J! & " J&# $ ' $ &# # " &&!% & $ " $ 3:"B " #! " #$ $ " ' #$ $ I )* "#& ) )* " = S! "! ' &# $ 4 K '"# 5111 " 11 P )* $ " $ "% = S "#&! # & $$ ( # V " #$ $.& " / S "#& ) " = S! "! 82& ' 3:"6)3:" $ $ $ $ 5 Potentiel energi (kcal/mol) Energiminimering af AChE og ACh 6,0E+03 1,0E+03-4,0E+03-9,0E+03-1,4E Step 082. $ 3:"6)3:" $! $ &! $. &# # & &# # & 6 5 $ $ " & 5 6 3:"6)3:" $ #! 5 S # +./. & < # & =5/=5 " & -

26 085 3:"6)3:" $ & #! +./. $ 5 S ' # -5I " $ " " #. / $ $ Potentiel energi (kcal/mol) Energiminimering af solventet med AChE-ACh komplekset fikseret -2,3E+05-2,4E+05-2,5E+05-2,6E+05-2,7E+05-2,8E Step Potentiel energi (kcal/mol) Energiminimering af hele systemet 5,0E+06 4,0E+06 3,0E+06 2,0E+06 1,0E+06 0,0E+00-1,0E Step 08. $ "" " 3:"6)3:" $ " # & " " " & # & & " & "%! # ' & & % &!! &! $ '$M # $ ' " V $$ " $ 85&D (# $ / < - $?& & & #! 9 $ $ " $ - <

27 $ 6?& $ " &# $ "?& Potentiel energi (kcal/mol) ,783E+05-1,788E+05-1,793E+05-1,798E+05-1,803E+05 Step 087 $ $ C- $D?& # 6?&$! & #! $ ' >' ) )? ) CD $ & = $ "! C"# D &! " ' & #! 1,90 1,70 rmsd (Å) 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0, Tid 088. "! C "#D &! "?& $ "! &! $ " &?& 5 5- S (?&$ - $ #!! $! - $?& " $ &!?& $ >' & = < $ =! " & $ $

28 rmsd (Å) Residue &! " #?& ' # ' $ &!?& :) $ $ " ) Q)"E 3 " #!I-5)-/ 5,)5=/ )=5 /-- /=/)/== -5-5/ -5= = ' " V :"6 $ "& + (! " % & " +#55."// 3 $.&?& V +#55."// 0 ' "& $!! 3:" "?& 6 5 Afstand (Å) Step/100 08: V +#55."// $?&?& S " " GO / + 5H 6 5= $ & " Y- S < Y/ S $ $ /5- S

29 " B&! %&& " #! $?&, 08; ( # CD?& CD " " " &!?& (., %&& " # " " &! ' #."//! " &!?& V 3."// & " GO / < 511/H 8! - > $?& $ (>' "! 3:"B " " $ 5 SJ$ & & (>' & & " 3:" Kraft (pn) Tid (ps) 08<.!.!! 3:" J&# $ % >! & &#! 3:" &

30 9 & 3:"! $ $! +! $ =)0 $8 $ / $ "! $8 $ 0 $8 0 $ 5 $ #& 8!! 55 $ " $ $ = $8 55 $ " 5/ $ " 6 5- $! $ - $8 " " 5= $ +! & & & Y/ $ < - $8 " # $ 3:" $ $ &! & %&& 3:"B % 3:" 3:"6 82'4 F :8 (>' 3:" & & >' 3:"B! $ & )! " ) * 3:" +$,-."// "" Y- S Y S # $ $ 3:" 5 6 3:" " 4511! ) 3:" $ E# 4511 Y= S > &# E# $ 3:" 8< "! $ 4#551 Y/ S " "#& > &# & $ 3:" "#E# E# $ ( Y= S " // S G H 082F 3:" & 3:"6 3:" )* +$,-."// "#& 8< "! $ 4#551 6 ) $ 3:" 4511 )/ $! $! #! 3:" / $ 1 ' & 3:"

31 " &!! ( & +$,-."// #551 " 3:" %&& "" - $ - $ F%&& "" - - $ 3:" &!! & / $ 3:" " +$,-."// #551 / $ &#! # &# &! $ ' # "#$$! $ " +#55 " $ &! $ & ' &! # "#& 4#551 3:" & - S $$! " F%&& / $ 3:"B # &# &! $ +# 55 " '! " +$,-."// 4511

32 " # +$,-."// # "//5! 3:" "! )* # 55 5 $! " # &! $$ 6 0 $! 1 " # " & # " $$ &! " 85'4 :8 25F 6 0= $ &#."// %! 3:"B $ " $ " &# )*! 5/ ' &# &!! & "! 5 $ 1 :9 082 F%&& 0= $ 3:"! )*."// 3# $ % " CD 6! 3:"B $ )* 3:" +#//- ) 3:" 3$0 ' 3:" "! $ & 6 Y1= $ &! 3:" +#//- - S 3:" " & " )* +$,- =, S! " " 3:"B & ' 5- " %&& 1= $ " 3:" " & " 5 $ " 3:" $ $ 3:"B $ " & $ 1 Y5 $

33 <9 2F F%&& "" 1= 5 $ 3:" $ $ " "."//. " " 3:"B +#//- 3$0 8'4 25F 58F 3:" & " 5 55 $ $ 5- # " )* +#//-."// ) 3:" 3$0 = S '! $ 55 $ $ 1 < &# 3:" &!."//!! 3:" +$01B *)#! 5/ $ $ 1 > 5/ 5- $ 3:" $ +#//- S +$01 S 5 $" & Y5- $ $ 1 2F 0828 F%&& 5/ $ 3:" & " " " +#//- +$01

34 6 5- $! 3:" +#//- +#//-! *) # $ $ 3:" 5= '% +#//- 3:"! & " &! # ' $"! # 5-5= $ F%&& 5-= $ 3:"! )* +#//- 3:" " &! )* +$01 ' &!!! 3:" +$01B *) # - S 5= '! 3:" 40, 3$, & $ 3:"6! ' ) 3:" $ E# $ 40, 3$, "" 10 S 55 S! 3:" &! $ +$01 " " 3:" & 3:" :" " &!!! +#//- 0= S : F%&& 5= $ " 3:" "! " +$01 "

35 > 5= 5 $ " 3:"! $ 3:"6 )* +$01 < 3:" Y/ $ " 5, ' & 3:" +$01 / $ Y5 S 2 $ 1 & / $ $ 1 # 3:"B &! 5F 082; F%&& / $ " 3:" " 3:"6 + & 5 $ 3:"B $ % ' 82 '4 )/ $ /) $ )0 $ 0)5 $ 5)55 $ 55)5/ $ 5/)5- $ 5-)5= $ 5=)5 $ / $ 3:" " & +$,-."// #551 3# 3:" &! $ " 3:" 3 +$,-."// 3# " (! $."// % & +#//- 3$0 ' &# 3:" $ " 3:" "."// +#//- 3$0 3:"."// &!! $ &!! +$01 3:" " +#//- +$01 3:" +#//- &!! $!! +$01 3:" " &! +$01 $ 3:"6 3:" 3:"6

36 , && " $! ' & &# $! $$ % " 6 " " # & # 8 $ %! &" & &" % " :<3>> &" "#& )* $ % " /5 ' # #$ &! && & $ " " $ $ & ' &! " $ &! # " 3 &! $ 5 S &! V! 3 & & % "! " "! & $ # >! $ 5 S $ & ( 5 S $ " && G' V 5110 H 3 " &! # <)O & " &# $ $ 5 &! "! $$ " & $ & & G(" 5110H 6 $$ " & $!& & &! # & $!& # $! & " #! $%& " & 3:"6)3:" $! $ 5 S "! " ( $ $ " $$ $ & $ $ $ (>'! # & & #! (>' $ )! 5 ' $ & " #! '! - $?& < # &! CD $ $?& - CD $ "! 3:"6?& 3 $ " #! & $ "! ' &! $ & < & # 55 S 5- S " # & #!! $! - $?& ' &! $ # 3:"6 "

37 " &# $& ' &! $ :) & ' $ &! &# 3:"B & ( # # 3:"6 &?& & & "! 3:" & 0 $ V +#55."// " 3 5 / S Y/ $?&, $ & " " - S?& /5- S "?&!! 3:" & (>' " & # 3:"! ' &# $ >' " " & %& $ G /H + 5 / - S O / V = S " &!?& " $ " 3:" $ 3! " d! (>' & & 3:"B % 9 " " "!! +!" " " "% 3:" " % $ &!" " $ 5 SJ$! $ & O / "!" " SJ$ $ 5 SJ$ " <$A 3 & $ 3:"6 & $ "% " " '!" " $ "% 3:" & 3:"6 ' " $!" " 92-6 & # 3:"B % $! $ 1 ' &# & " 3:" & " & 3:"6B # " # 3:" $ % ' $ $ & J "! # & " & 3:" 3:"6 ' &# & # 3:" " ' $ # 3:"6! $ ( "## " # ( <-- & 4/0 " & " >' # 3:"B $ & # & "#& <-- (

38 $ 51 S <-- 4/0 $ 5, S " & & <-- ( $ S - S <-- 4/0 '!! "#&!! $ <-- $ ' " &# "#& <-- -3 ' "!! $ <-- " # $ 3:"B 3:"6 3:"B & )* # +$,-."// 3 3:" +$,- -) S."// )= S! )* ( *)# 3:"B $ "! G'"# 511= >AA 511=H '! ) $ E# $ 4511 S 5 ' " " B $ 3:"6 "."//B $ # +#//0 ' " &# 3:"B $ )* +#//0B "#E#$$ 3 +$,- $ & 3:" 3:"6 " " +$,- #! & 3:" G9" 511H 3:"B # " & &# E# 3:" 8< "! $ 4#551 3 / S " $ "#& ' & & # $ "#& 4#55, $ / S & # $ / S "! &# & 3:" "#E# E# ( $ // S $ =- S ' # "! $ <-- " "#& # '!! (B "& <$A 3 $ 3:"6 # 3:" G 5110H '! +$,-."// )* $$ $ <$A 3 $ # $< *)# $ 3 "" -, S -0 S " +$,-."// " <$A 3 <-- +#5/ & 3:" ' # $ 3:" <$A 3 3:" & & "! " +$,-."// # ' $ 1 "! Y/ $ $ Y0 $8 ' $ & $! # " 3:"."//5! 3:" $ 55 > %&&."//5 " 3:" )* 3:"B $

39 .&! &# / $ 3:" " &# &! 3 3:"B! +$,-."//! 3:" " " &#! # &! ' $ 5 # &# E# 8< "! $ 4#551 - S " "#& & # &! $ 6 $ &#! " 3:" 3 " +$,- - S."// -, S # " $$ &! " " " " 3:" 0= $ 3:" & +! 0 5 $ 1."// +$,- ' 0= $! $."// % *)#! )*."// 3:" 5/ 0= $ 3:" )* +$,- S 6 5 $ 3:" $."// " $ " 3 +$,- 3:" Y0 S " 3:" " & $ & 3:"f &! $ " %! $."// 3:" #! $$ '!! +#//- )* 3$0 ) ( #" &! 3:"B $ - S "" 3$0 +#//- 3:"B $ " V " +#55."// $ = S ' &! " & # & $ 5/ 5-3:"B $ " 8$ 3:"B %!! 0 $8 ' " O / " <$A 3 "!, $8! # <$A 3 3:"!! " 6 3:" " &! "! )/ $8 $ $ 1 3:" & " Y5 $ 5 ' Y5 55 $ $ 1 ) 3:" 3$0 = S )* 3:" +#//- S."// S " & $ O / 3$0 $ <$A 3 ' ) 3$0 "& 6 55 $ &# 3:" &!! $ ' &!!! 3:" +#//- )* 3:" +$01 3:"B &! $."// &# 5/ $."// Y0= S "! 3 3:" Y- S Y S "" +#//- +$01 5/ $ " )* 3:"!!."// $ +$01 5 &! 55 5/ $ $ 1 3 3:" 5/ $ +#//- +$01 & &! $$ & ' $ 1! 5/ 5- $ > 5-= $ %! $ +#//-! *)# $ $ 3:" 5= ' % 3:"! " & "

40 &!! $ ' &! )* 3:" +#//-!! 3:" +$01 " Y- S 6 $ 3:"6 "! 3:"! $ ) 3:" # 3:"B &!! $ +$01! 5-5= $ $ 1 4! +$01 3:" & " " 3:" & " $ 50! Y5= $ $ 1 / $ 3:" +$01 " 5, ' $ 1! / $ < / $ #! $ & 3:" " " & O / (>' )* "% # $ <$A 3 $ " "! " " # #$ # $ $ $ 3:" <$A 3 # (>' # " & $! )* 3:" 3:"6 )* "! ) 3:" $0 & " 3:" # $ 3:"6 ' # ) 3:" # 3:" " & # $ 3:"6 $ $ & J " # (>' 95. " %&& (>' 3:"B % +$,-."// #551 " 3:" & &! 3:" " & & "."// % )* 3:"! ' +$,- $ ". " $."// 3:" &! $ 6 & 3:" "" +#//- 3$0 3:"B $ < +$01! & 3:" " " ' $ 3:"B $ $ % $

41 :., /3+., " (>' " 3:"6 $ & " 3:" & +$01 # 3:" 3$0 +#//- $ 3:" " " &! $."// 3:" $ & +$,- 4511!! 3:" $ & $ & < " & I+$,-."// #551 $ # $ 3:" & " 3:" # $ 3:"6 &! $ 3:"B $ " (>' && & $ $! &! $ $ $ & $

42 /+''&*!'3*/+'& 3MA N C511D ( " ) #" - /- -55)-51 O CD & #" "&. 0) /= ( 3 C5111D 3 " " " - / 00 -/)- N > C/D +" # & " #" - /, =0)0 # ( K. 4 3 C51,D 3 " $ &A 1 /), : $. CD 8M )"$A 3 "#& ""# $ ")& #" "& " 3A"B 0 -/ -=0)-=== : $. K >ZA)+ ' CD :" $" " $# 3A"B '. 55) :#) N CD +" 3: 3A"B : " " 3A"B 5-5)0 ' + C511/D. " 8 g C8D " 6M # 0 1, 5,1)51 ' 9 K V ' C511,D '$ ) $ M" )* )5 '"# ' 3 C511=D : )* "# M M &A." +# +$ 05 5=/)5=, ' < CD /' #" $E M" "$ O 5 # )1,5 6## C5D > # # ) M" #" - / // =-)=/ : 6 C5110D 6E $ " 0 5 /5,)/0. + C5111D +" " "#$" 3A"B M $ / == 5/0)5-0 < : K V C51,-D ' #)A# " #" ) # "## #" #"" )555/ 4 N. K '"# ' 3 C5111D : )* &# # 1) 1= 1-1)1-=- 4&# 4 C511D > #" # 1),0 0-=)0 4 > C511-D 9$ h& i # #" =/ 50=)50,

43 4&7 < C511=D 2 " " $ )& $ )111 4E 8 K." > : C5110D (V(()>9'62 " $ $ 2 5, 05-)0/ < > C511/D T # & " ) #" # 1 1/5)1/ <# K 4&7 < C5D > # $& &#J $ # & - /,5 51)5/5/ <$"# V C511=D # 0 5- //)/, & " K < 6 C-D 3#" "& 3A"B ' 3 5 /5) 5 MA C5D ( # $ / 51 5/) A ( C511,D ( # 4#, ).78,7 823., /=)= ($) NM" 6 K ( C/D $ $ <)5 $ )"& & &# # -.3 / 5)1 N V C51,/D :$ $ $? M =)1/ d 2 C5111D &# $ # 0 55,/) /5 $ > K >: N 3 CD > # & 9 1 =-=) = 4 CD 3) & M # #" 0 1= 05/)0/ N C/D (# " V,= 6 ;//0 & #" #" & # $ $$ " # 5 =0)=,- 2 > C-D 3#" B "& 3A" ' ) CD 3'. " # & $ 3 # # # 5-51)5=, 2 < C511,D & &# # - / 0 ==)=05 2 < K (" C5111D ( # ) $ #8:294 / -/)-=/ > 3 ' N C511,D 3) $ $ # $ 0 5 /,=)/=5= > 3 ' N C-D 6$ M 0 5,)5=-

44 >.")T# C51,D. # " # & M #" 0 = 55,)55,1 >: N 3 C5100D '# $ 9 =0,)1 >AA ( C511=D : )* $? # 1) 1/ 5==)505 8 < N C51,D 6 " #" " $ M" - 51 /0)/055 8& N K 8 2 C/D 3 "# $$ ; /= 0)/= 9" 3 C511D :& +# 5// " & +#$$",= # # #" / 0,)15 9" 3 C511,D " " E# " " #" / 0/ 511)5150.$ > C5110D ( M " " " 3:"6 < )5=.# 3 8 C511D ($ )& # $"# #" 0 ) 55- /,1=)/1 T ' > C51,0D 6A# # 3 8,0 1)101 U C5110D 6 " & #" / 0 /=)/00 > 2 C5110D ( #" $E M" " $ C)D)"$A 3 9-0)=/ $ ' C511/D 3 " & M " #" # 1 5,)5/ # N. C5100D 8 "? # # ) 0 / /0)/-5 (" + C5110D # & " $ &M E$ ) = 5,5) (" ' C-D (#" )6 "#& #" "& " 3A"B -= 5- -=/1)-=- (" 3 C511-D 6 &# " & " # # #" 2.-:/ 5/ /--,)/- (" 2 C/D ( # " & 88+ <)5 + - /,- /-0)/=/ ( K 3 < C51,0D > " #" " & 2/ 50 55) ( N 2 C5115D 3 #" +$ $#$ #") & $ /,0),01

45 ( N 2 C511/D +") #" $E M" " 3,0 5,0)510 (A + 3 K (" 4 C51,D :# 8> " $ ) 55-51)--- + C5D # 5) # #" - /,5 05)0- + : C511/D 6 " & - / -5)-/ + ( C511,D $ & "& M #$ M # " - -= -=)-0- + > 6 K > # 4 N CD "? $$ )50, V " > : K ( > C5110D :)< [ 9 "# & &# 10)5 V ( + C5110 D > # #" $E M" 0 ) /)1 V ( + C5110&D 9 " " +" # " # # $ 0 ) 551,51),5= O ; C/D <M <$A 3 " & #" j ( # 0 ) 5 55/-)55/-1 U " 8 K '"# ' 3 CD : )* # 829, /,5),0

46 )+/!12 #Konfigurationsfil til energiminimering af AChE + ACh structure C:/NAMD/ /output/aa.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aa.pdb paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 minimization on outputenergies 1000 outputtiming 1000 binaryoutput no outputname output/aa_mina restartname output/aa_mina restartfreq 100 binaryrestart no DCDfile output/aa_mina.dcd dcdfreq 100 numsteps 2000 cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater off #Konfigurationsfil til energiminimering af solvent hvor AChE + ACh er fikseret structure C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.pdb paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 minimization on

47 outputenergies 1000 outputtiming 1000 binaryoutput no outputname output/aafix_minb_vb restartname output/aafix_minb_vb restartfreq 100 binaryrestart no DCDfile output/aafix_minb_vb.dcd dcdfreq 100 fixedatoms on fixedatomsfile output/aa_min_vb.ref fixedatomscol B numsteps 2000 cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater on #Konfigurationsfil til energiminimering af hele systemet structure C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aafix_minb_vb.coor paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 minimization on outputenergies 1000 outputtiming 1000 binaryoutput no outputname output/aa_minc_vb restartname output/aa_minc_vb restartfreq 100 binaryrestart no DCDfile output/aa_minc_vb.dcd dcdfreq 10 numsteps 2000 cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater on

48 )+/!15 #Konfigurationsfil til opvarmning af det energiminimerede systemet. structure C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aa_minc_vb.coor paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 timestep 2.0 fullelectfrequency 4 outputenergies 1000 outputtiming 1000 binaryoutput no outputname output/aa_min_vb_opv2 restartname output/aa_min_vb_opv2 restartfreq 100 binaryrestart yes DCDfile output/aa_min_vb_opv2.dcd dcdfreq 100 seed 2010 numsteps 2000 temperature 0 reassignfreq 1 reassignincr 0.15 reassignhold 300 cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater on

49 )+/!1 #Konfigurationsfil til equilibrering af systemet structure C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aa_min_vb_opv2.coor paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 timestep 2.0 fullelectfrequency 4 outputenergies 500 outputtiming 1000 binaryoutput no outputname output/aa_opv_eq restartname output/aa_opv_eq restartfreq 100 binaryrestart yes DCDfile output/aa_opv_eq.dcd dcdfreq 100 seed 3010 numsteps temperature 300 rescalefreq 1 rescaletemp 300 cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater on

50 )+/!17 #Skript til beregning af en selektions massecenter proc center_of_mass {selection} { if {[$selection num] <= 0} { error "center_of_mass: needs a selection with atoms" } set com [veczero] set mass 0 foreach coord [$selection get {x y z}] m [$selection get mass] { set mass [expr $mass +$m] set com [vecadd $com [vecscale $m $coord]] } if {$mass == 0} { error "center_of_mass: total mass is zero" } return [vecscale [expr 1.0/$mass] $com] }

51 )+/!18 #Konfigurationsfil til SMD simuleringen structure C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aa_opv_eq.pdb bincoordinates C:/NAMD/ /output/aa_opv_eq1.coor.bak paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp temperature 300 exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 timestep 2.0 fullelectfrequency 4 outputenergies 100 outputtiming 10 binaryoutput no outputname output/smd restartname output/smd_res restartfreq 1000 binaryrestart yes DCDfile output/smd.dcd dcdfreq 100 fixedatoms on fixedatomsfile C:/NAMD/ /output/aa_opv_eq.ref fixedatomscol B SMD on SMDfile C:/NAMD/ /output/aa_opv_eq.ref SMDk 6 SMDvel SMDDir SMDOutputFreq 100 seed 6010 numsteps cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater on

52 )+/!19 #Skript til beregning af rmsd for hovedkædeatomerne som funktion af tiden set outfile [open rmsd.dat w]; set nf [molinfo top get numframes] set frame0 [atomselect top "protein and backbone and noh" frame 0] set sel [atomselect top "protein and backbone and noh"] set all [atomselect top all] for {set i 1 } {$i < $nf } { incr i } { $sel frame $i $all frame $i $all move [measure fit $sel $frame0] puts $outfile "[measure rmsd $sel $frame0]" } close $outfile #Skript til beregning af rmsd pr. residue proc rmsd_residue_over_time {{mol top} res} { set reference [atomselect $mol "protein" frame 0] set compare [atomselect $mol "protein"] set all [atomselect top all] set num_steps [molinfo $mol get numframes] foreach r $res { set rmsd($r) 0 } for {set frame 0} {$frame < $num_steps} {incr frame} { puts "Calculating rmsd for frame $frame..." $compare frame $frame set trans_mat [measure fit $compare $reference] $all move $trans_mat foreach r $res { set ref [atomselect $mol "segname PRO and resid $r and noh" frame 0] set comp [atomselect $mol "segname PRO and resid $r and noh" frame $frame] set rmsd($r) [expr $rmsd($r) + [measure rmsd $comp $ref]] $comp delete $ref delete } } set ave 0 foreach r $res { set rmsd($r) [expr $rmsd($r)/$num_steps] puts "RMSD of residue $r is $rmsd($r)" set res_b [atomselect $mol "resid $r"] $res_b set beta $rmsd($r) $res_b delete set ave [expr $ave + $rmsd($r)] } set ave [expr $ave/[llength $res]] puts " Average rmsd per residue: $ave" } rmsd_residue_over_time top $sel_resid

Ελεγκτής αντλιών τύπου ABS PC 111/211

Ελεγκτής αντλιών τύπου ABS PC 111/211 Ελεγκτής αντλιών τύπου ABS PC 111/211 (10/2014) Εγειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης www.sulzer.com Ελεγκτής αντλιών τύπου ABS PC 111/211, Εγειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

Control System on a Wind Turbine

Control System on a Wind Turbine Control System on a Wind Turbine Evaluation of Control Strategies for a Wind Turbine with Hydraulic Drive Train by Means of Aeroelastic Analysis Lars Frøyd Master of Science in Energy and Environment Submission

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 8) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ (DRAWINGS)

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ (DRAWINGS) ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ (DRAWINGS) Πώς να διαβάζετε το εγχειρίδιο: ΚΕΦΑΛΑΙΑ όνοµα µενού (π.χ. DRAWING). Έντονα Γράµµατα επιλογές από το µενού (π.χ. Views) ή επιλογή σε Dialog Box (π.χ. prwto_sxedio.prt).

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

1 3 5 7 9 11 12 13 15 17 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 125 30 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM

Διαβάστε περισσότερα

FE-4000/X-925/X-920. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

FE-4000/X-925/X-920. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ FE-4000/X-925/X-920 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Πειράµατα Ηλεκτρικών Ταλαντώσεων µε τη χρήση του Συστήµατος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης (Multilog) των Γενικών Λυκείων

Πειράµατα Ηλεκτρικών Ταλαντώσεων µε τη χρήση του Συστήµατος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης (Multilog) των Γενικών Λυκείων Ι ΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Πειραµατική ιδασκαλία της Φυσικής Πειράµατα Ηλεκτρικών Ταλαντώσεων µε τη χρήση του Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΕΦΛΙΟ ο ΙΝΥΣΜΤ Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ Ορισμός του ιανύσματος Πότε ένα μέγεθος καλείται βαθμωτό ή μονόμετρο και πότε διανυσματικό ; Τα μεγέθη ( όπως πχ η μάζα, ο όγκος, η πυκνότητα, η θερμοκρασία κτλ) τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEKO 201

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEKO 201 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEKO 201 Τα πλήκτρα του Geko 201 είναι: UP/DOWN (πάνω και κάτω βελάκι): χρησιµοποιείται για να σκιαγραφήσετε µια επιλογή, για να κάνετε zoom in (µε το πλήκτρο UP) και zoom out (µε το πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

PATROL II LCD. Roger S.C. NK Ltd Partners

PATROL II LCD. Roger S.C. NK Ltd Partners Φορητό σύστηµα επιτήρησης περιπόλων PATROL II LCD Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Τεχνικών Χαρακτηριστικών Roger S.C. NK Ltd Partners Ιούν. 2010 Εισαγωγή Το σύστηµα PATROL II LCD είναι ένα φορητό σύστηµα επιτήρησης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο CD-ROM 2 ο Floppy 3 ο Hard Disk

1 ο CD-ROM 2 ο Floppy 3 ο Hard Disk Αρχικά εισάγετε στο cdrom drive του υπολογιστή σας το CD του BartPE και επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας (reboot). Σε περίπτωση που το σύστηµα αγνοήσει το BART PE CD και αρχίσει την συνήθη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή σφράγιση

3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή σφράγιση Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 08/02/2012 Κωδικός: 2012.06.04.020 Sikagard -720 EpoCem 3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή σφράγιση Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο:EO 9721 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κουζίνας. Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος και για

Διαβάστε περισσότερα

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology pp. 767 774 ISBN 978-83-60810-27-9 ISSN 1896-7094 CFEEEFFFEFBFFAEAC AEC EEEDB DACDB DEEE EDBCD BACE FE DD

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 589.466,33 ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Βενζίνη Αμόλυβδη 16.000 lt 2 Πετρέλαιο κίνησης 550.000 lt 3 Πετρέλαιο θέρμανσης 8.000 lt Σελίδα 1 από 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ Α U-3020. 70 barg. 38,4 barg / 66,4 barg. 37,9 barg / 66,4 barg ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ Α U-3020. 70 barg. 38,4 barg / 66,4 barg. 37,9 barg / 66,4 barg ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α: ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ Α U-3020 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ -15 C / +50 C 38,4 barg / 66,4 barg ΕΛΑΧΙΣΤΗ / ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΕΞΟ ΟΥ 37,9 barg / 66,4 barg ΕΛΑΧΙΣΤΗ / ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ + 3 C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ-ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ BIOMHXANIKOI ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ PARISE 8 13 BAR

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ-ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ BIOMHXANIKOI ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ PARISE 8 13 BAR ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ-ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ BIOMHXANIKOI ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ PARISE 8 13 BAR Mod. P100 CmX Mod. P200 CmH Στροφές/min 1240 Αεροσυμπιεστής 100L βαρέως τύπου,12 BAR, με μαντεμένια αργόστροφη V κεφαλή P60/2, 2HP. Βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS 74711001 POWER LED 1 W GU10 V 25 100 74711002 25 100 3500 1 LED 1 74711004 25 45 RED GU10 74711005 25 100 GREEN POWER LED 3 W GU10 V 74711011 15 140 1 LED 3 74711012 15 140 3500 POWER LED 3X1 W GU10 V

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα παρακάτω:

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα παρακάτω: Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα παρακάτω: 1. Η εξέταση διαρκεί 5 h (πέντε ώρες). 2. Υπάρχει 1 πειραματικό πρόβλημα που αποτελείται από δύο μέρη που βαθμολογείται συνολικά με 20 βαθμούς.. 3. Χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευγενίδης Α., και Συριόπουλος Κ., 5/2012 1 Αξία του χρήματος. Βασικές έννοιες και τυπολόγιο. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κane45

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κane45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κane45 455 Κ Τηλ:(+30)2104810582 ΤηλFax:(+30)2104820054 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩN Κ455 Φακός & Μάτι Εκτυπωτη Φωτεινά LED ON OFF Πλήκτρα Πλοήγησης menu Περιστροφικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Πλεονεκτήματα Δεν σπάνε Δεν βάζουν νερό 60.000 ώρες λειτουργίας Εύκολα στην εγκατάσταση Γεμισμένα με ρητίνη για απόλυτη στεγανότητα Καλύτερη απαγωγή θερμότητας άρα και

Διαβάστε περισσότερα

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref.

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. 39204 / Gen-Probe Cat. No. 2865) Page 1 of 10 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού. Παλαιγεωργίου Γιώργος

Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού. Παλαιγεωργίου Γιώργος Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού Παλαιγεωργίου Γιώργος Μάρτιος 2009 MIT Scratch Το Scratch είναι ένα πλούσιο σε οπτικοαουστικά μέσα προγραμματιστικό περιβάλλον στο οποίο οι αρχάριοι προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014. e-catalog 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014. e-catalog 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ / COMMERCIAL LIGHTING Με την γρήγορη ανάπτυξή του, ο φωτισμός LED, μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3

A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3 16 0 17 0 17 0 18 0 18 0 19 0 20 A A = A 1 î + A 2 ĵ + A 3ˆk A (x, y, z) r = xî + yĵ + zˆk A B A B B A = A 1 B 1 + A 2 B 2 + A 3 B 3 = A B θ θ A B = ˆn A B θ A B î ĵ ˆk = A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3 W = F

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών

ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών Προγραµµατισµός Αρχεία εντολών (script files) Τυπικό hello world πρόγραµµα σε script ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών disp( ( 'HELLO WORLD!'); % τυπική εντολή εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A ΚEΦΑΛΑΙΟ Πίνακες Εστω και είναι το σώµα των πραγµατικών και των µιγαδικών αριθµών αντιστοίχως Στο εξής όταν γράφουµε F θα εννοούµε είτε το είτε το Ορισµός Eστω F = ή και m, Κάθε ορθογώνια διάταξη m A F

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 08 Μαρτίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 08 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 08 Μαρτίου 2012 Θέµα: ηµοσίευση εβδοµαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για µη ασφαλή προϊόντα του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 210 1 Stage Frequency Response (1/10/02) Page 210-1

Lecture 210 1 Stage Frequency Response (1/10/02) Page 210-1 Lecture 210 1 Stage Frequency Response (1/10/02) Page 2101 LECTURE 210 DC ANALYSIS OF THE 741 OP AMP (READING: GHLM 454462) Objective The objective of this presentation is to: 1.) Identify the devices,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Αριθμητικές Μέθοδοι : Αλληλεπίδρση Εδάφους - Κατασκευών Αναπληρωτής Καθηγητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Αριθμητικές Μέθοδοι : Αλληλεπίδρση Εδάφους - Κατασκευών Αναπληρωτής Καθηγητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1 Αναπληρωτής Καθηγητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1 Επίλυση Προβλημάτων Αλληλεπίδρασης Εδάφους Κατασκευών με Χρήση Αριθμητικών Μεθόδων ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Απλουστευτικές Παραδοχές Πεδία και Ορια Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57 FORD RANGER 1 2 3 4 5 1.8 m3 6 7 8 9 10 11 3 7 8 5 1 2 4 6 9 10 12 13 3500kg 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 [Nm] 475 450 425 400 375 350 [kw] [PS] 180 245 165 224 150 204 135

Διαβάστε περισσότερα

EPL324: Tutorials* on Communications and Networks Tutorial 2: Chapter 1 Review Questions

EPL324: Tutorials* on Communications and Networks Tutorial 2: Chapter 1 Review Questions EPL324: Tutorials* on Communications and Networks Tutorial 2: Chapter 1 Review Questions Pavlos Antoniou University of Cyprus Department of Computer Science * The material is taken from J.F. Kurose & K.W.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS 20 LED 1,5 W GU10 V 74711021 74711022 20 LED 74711024 RED 1,5 0 0 GU10 747111 20 LED 747112 mat 747114 RED POWER LED 1 W GU10 V 74711001 74711002 1 LED 1 25 0 74711004 RED GU10 74711005 GREEN 48 LED 3,5

Διαβάστε περισσότερα

Αδιάβροχα ψηφιακά ψυγεία 650 λίτρων

Αδιάβροχα ψηφιακά ψυγεία 650 λίτρων Η γκάμα ψυγείων Electrolux Prostore έχει κατασκευαστεί για επαγγελματίες που χρειάζονται να αποθηκεύουν σε δοχεία gastronorm. Η γκάμα αποτελείται από ψυγεία 400 λίτρων με πόρτες, ολόκληρες ή μισές, από

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 1.4 Σε μια ελαστική κρούση δύο σωμάτων

Μονάδες 5. 1.4 Σε μια ελαστική κρούση δύο σωμάτων ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

Επηδεκηνινγία ζαθραξώδε δηαβήηε θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο

Επηδεκηνινγία ζαθραξώδε δηαβήηε θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο Επηδεκηνινγία ζαθραξώδε δηαβήηε θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο Δεκ. Θ. Καξακήηζνο 4-4-2003 Αιεμαλδξνύπνιε Τύπνη Σαθραξώδε Γηαβήηε Τύπνη Σαθραξώδε Γηαβήηε ΣΓ ηύπνπ 1 ΣΓ ηύπνπ 2 Κπήζεσο Σπάληεο κεηαιιάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL

ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL 1. Στο Tools menu, click Solver. 2. Εάν η επιλογή Solver δεν είναι διαθέσιµη στο Tools menu, πρέπει να το

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη λεπτών µεταλλικών υµενίων σε µονοκρυσταλλικό οξείδιο του νικελίου µε Επιφανειακά Ευαίσθητες Τεχνικές και Προσοµοιώσεις Μοριακής υναµικής

Μελέτη λεπτών µεταλλικών υµενίων σε µονοκρυσταλλικό οξείδιο του νικελίου µε Επιφανειακά Ευαίσθητες Τεχνικές και Προσοµοιώσεις Μοριακής υναµικής ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : Μελέτη λεπτών µεταλλικών υµενίων σε µονοκρυσταλλικό οξείδιο του νικελίου µε Επιφανειακά Ευαίσθητες Τεχνικές και Προσοµοιώσεις Μοριακής υναµικής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ.

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Ινσουλίνη και καρδιά Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Επίδραση ινσουλίνης στο ήπαρ, στους μυς και στον λιπώδη ιστό : Διατήρηση ευγλυκαιμίας Nature 2001;414:799 806 Ινσουλίνη? Λειτουργικότητα Μορφολογία Βιωσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Περιγραφή προϊόντος 4. Ξεκινώντας 5. Ανοίγματα&

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας στην ενδοαγγειακή θεραπεία των περιφερικών αγγείων.

Βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας στην ενδοαγγειακή θεραπεία των περιφερικών αγγείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σεμινάριο ομάδων εργασίας Θεσσαλονίκη,, 18 20 Φεβρουαρίου 2010 Βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας στην ενδοαγγειακή θεραπεία των περιφερικών αγγείων. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ' Πληροφ. κ Αλατζά Κυριακή Τηλ. 2542350120 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ The Programme is co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. JavaScripts

ΕΠΛ 012. JavaScripts ΕΠΛ 012 JavaScripts Γλώσσα JavaScript (JS) ηµιουργεί δυναµικές ιστοσελίδες και αλληλεπιδράσεις µε το χρήστη εν είναι Java, αλλά είναι αντικειµενοστραφής (απλό µοντέλο υποκειµένων) Objects, properties (τιµές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 17 ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 33 ΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 41 ΠΕ/ΤΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 69 ΥΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 17 ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 33 ΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 41 ΠΕ/ΤΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 69 ΥΕ A/A 1 2 3 4 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments 2008 6 6 :100026788 (2008) 0620106209,, (, 102206) : NP2hard,,..,.,,.,.,. :,,,, : TB11411 : A A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments WANG Qiang, LI

Διαβάστε περισσότερα

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-103BT/CDE-104BTi. MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-102Ri. MP3 CD Receiver CDE-101R/CDE-101RM

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-103BT/CDE-104BTi. MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-102Ri. MP3 CD Receiver CDE-101R/CDE-101RM FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED» G4-G9» G4 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED» G4-G9» G9 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED» ΣΠΟΤ» MR11 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED» ΣΠΟΤ» GU10. LED G4 2w. LED G9 4.5w

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED» G4-G9» G4 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED» G4-G9» G9 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED» ΣΠΟΤ» MR11 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED» ΣΠΟΤ» GU10. LED G4 2w. LED G9 4.5w ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED» G4-G9» G4 LED G4 2w ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED» G4-G9» G9 LED G9 4.5w ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED» ΣΠΟΤ» MR11 LED SPOT MR11 GU4 3w Dimmable LED SPOT MR11 GU4 3w ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED» ΣΠΟΤ» GU10 9 LED SPOT GU10 3w LED SPOT

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α1 1η ΩΡΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΣΟΦΟΥΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ ΟΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΟΥΛΗ 2η ΩΡΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΑΝΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗΣ ΣΠΑΝΟΣ 3η ΩΡΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΙΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 4η ΩΡΑ ΚΑΛΑΒΡΙΖΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι ο Network Simulator-2

Τί είναι ο Network Simulator-2 ίκτυα Υπολογιστών Εργαστήριο 1 Υπεύθυνος : Τσαουσίδης Βασίλης Βοηθός : Μαµάτας Λευτέρης Τί είναι ο Network Simulator-2 Ο Network Simulator-2 (NS-2) είναι ένας αντικειµενοστρεφής προσοµοιωτής δικτύων, γραµµένος

Διαβάστε περισσότερα

ESP RAZOR EN103. Καταστροφέας εγγράφων, πιστωτικών καρτών και CD

ESP RAZOR EN103. Καταστροφέας εγγράφων, πιστωτικών καρτών και CD ESP RAZOR EN103 Καταστροφέας εγγράφων, πιστωτικών καρτών και CD Εγκατάσταση Ο καταστροφέας μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν το επάνω τμήμα της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένο επάνω στον κάδο Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ LED ΛΑΜΠΕΣ CFLi (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80%) ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 30 ΛΑΜΠΕΣ V I N T A G E ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - G4 /G9 - NYKTOΣ - ΚΙΤ LED ΤΑΙΝΙΕΣ LED A 05

ΛΑΜΠΕΣ LED ΛΑΜΠΕΣ CFLi (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80%) ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 30 ΛΑΜΠΕΣ V I N T A G E ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - G4 /G9 - NYKTOΣ - ΚΙΤ LED ΤΑΙΝΙΕΣ LED A 05 ΣΕΛ. A5-A16 ΛΑΜΠΕΣ ΛΑΜΠΕΣ LED ΛΑΜΠΕΣ CFLi (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80%) ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 30 ΛΑΜΠΕΣ V I N T A G E ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - G4 /G9 - NYKTOΣ - ΚΙΤ LED ΤΑΙΝΙΕΣ LED A 05 Συσκευασίες λαμπτήρων LED / CFLi/ Eco

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Πίνακες, Δείκτες, Αναφορές και Δυναμική Μνήμη. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Πίνακες, Δείκτες, Αναφορές και Δυναμική Μνήμη. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Πίνακες, Δείκτες, Αναφορές και Δυναμική Μνήμη Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Πίνακες Αντικειμένων Όπως στην C μπορούμε να έχουμε πίνακες από

Διαβάστε περισσότερα

Δ) από το διάγραμμα Coulomb diamonds προσδιορίστε i) την τάση coulomb blockade, ii) την χωρητικότητα C g iii) το πηλίκο C g /C.

Δ) από το διάγραμμα Coulomb diamonds προσδιορίστε i) την τάση coulomb blockade, ii) την χωρητικότητα C g iii) το πηλίκο C g /C. Πρόβλημα 1. Το διάγραμμα παρουσιάζει τις χαρακτηριστικές I V για δυο διατάξεις στους 300Κ (διακεκομμένες γραμμές) και 350mK. Οι διατάξεις είναι transistors ενός ηλεκτρονίου (SET) με κανάλι ένα νανοκαλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. 1. 2 Μιγαδικοί Αριθµοί

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. 1. 2 Μιγαδικοί Αριθµοί Σελίδα 1 από 42 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1. 2 Μιγαδικοί Αριθµοί 1.2.1 Παράδειγµα Οι µιγαδικού αριθµοί στο MATLAB. Στο MATLAB τα στοιχεία των διανυσµάτων µπορούν να είναι είτε πραγµατικοί είτε µιγαδικοί αριθµοί.

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.1. ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.1. ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο.. ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟ Ο Robert Hooke έγρψε το 678, "he power of any spring is in the same proportion with the tension thereof". Αυτή η δήλωση είνι η βάση του πρώτου ρεολογικού νόµου γι ιδνικά ελστικά

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 53 Λάρισα, 04//205 Έρευνα αγοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.8/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2.

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 4A Αρθρωτή μονάδα ελέγχου για ή μοτέρ 4Vdc Management System ISO 9:8 www.tuv.com ID 9543769 EL Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας Σελ. Εισαγωγή στο προϊόν Σελ.. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ. Δρ. Β Σγαρδώνη. Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ. Δρ. Β Σγαρδώνη. Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Β Σγαρδώνη Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 Εισαγωγικές Έννοιες Τι είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ; Ιστορία των Η/Υ Αρχιτεκτονική των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Αθηνών Λαµίας 97, Τ.Κ. 143 42,Ν.Φιλαδέλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas.co. Θερµοστάτης PJEZSNH000.

Ε.Ο.Αθηνών Λαµίας 97, Τ.Κ. 143 42,Ν.Φιλαδέλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas.co. Θερµοστάτης PJEZSNH000. Ε.Ο.Αθηνών Λαµίας 97, Τ.Κ. 143 42,Ν.Φιλαδέλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas.co Θερµοστάτης PJEZSNH000 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρολογικό σχέδιο 4-5 : ρελέ µηχανής 6 (L) : Φάση (230V)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΓΡΑΜ. & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ηράκλειο, 26-09-2013 Θέµα: «Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού για την συντήρηση και διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 1. Εισαγωγή στο Network Simulator v2 (NS2) Το NS2 (Network Simulator version 2) είναι ένα πρόγραμμα για προσομοιώσεις δικτύων που διατίθεται δωρεάν. Ο δικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

Συσταδοποίηση Ι. Τι είναι συσταδοποίηση. Εφαρμογές. Εφαρμογές. Εισαγωγή Θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Πότε μια συσταδοποίηση είναι καλή;

Συσταδοποίηση Ι. Τι είναι συσταδοποίηση. Εφαρμογές. Εφαρμογές. Εισαγωγή Θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Πότε μια συσταδοποίηση είναι καλή; Τι είναι συσταδοποίηση Εύρεση συστάδων αντικειμένων έτσι ώστε τα αντικείμενα σε κάθε ομάδα να είναι όμοια (ή να σχετίζονται) και διαφορετικά (ή μη σχετιζόμενα) από τα αντικείμενα των άλλων ομάδων Συσταδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 26 Απριλίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 26 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 26 Απριλίου 2012 Θέµα: ηµοσίευση εβδοµαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για µη ασφαλή προϊόντα του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3-4

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3-4 ΚΕΝΤΡΟ Αγίας Σοφίας 39 231.244.444 ΝΤΕΠΩ Β. Όλγας 23 231.428.4 ΕΥΟΣΜΟΣ Μ.Αλεξάνδρου 45 231.77.36 ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3-4 29/3/215 ΘΕΜΑ 1 Από τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση των Μονάδων Φόρτωσης στο Κόστος της Φόρτωσης Μεταφοράς Εκφόρτωσης

Η Επίδραση των Μονάδων Φόρτωσης στο Κόστος της Φόρτωσης Μεταφοράς Εκφόρτωσης Η Επίδραση των Μονάδων Φόρτωσης στο Κόστος της Φόρτωσης Μεταφοράς Εκφόρτωσης Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην

Διαβάστε περισσότερα

β) ψ τάξης ως προς Β,

β) ψ τάξης ως προς Β, 3.3 Νο μος ταχυ τητας - Μηχανισμο ς αντι δρασης αντιδράσεις ονοµάζονται απλές ή στοιχειώδεις; αντιδράσεις ονοµάζονται πολύπλοκες; Τι ονοµάζεται νόµος ταχύτητας µιας χηµικής Πως προσδιορίζεται ο νόµος της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον τοµέα του βάµβακος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μελέτη για τον τοµέα του βάµβακος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Συνοπτική παρουσίαση Στόχοι της παρούσας µελέτης είναι: Να αξιολογηθεί η επίπτωση των µεταβολών του καθεστώτος βάµβακος επί της παραγωγής βάµβακος και της κερδοφορίας συγκριτικά µε εναλλακτικές καλλιέργειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CD-DVD Ανάπτυξη Υποστηρικτικού Εκπαιδευτικού Λογισµικού Πολυµέσων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CD-DVD Ανάπτυξη Υποστηρικτικού Εκπαιδευτικού Λογισµικού Πολυµέσων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανθούλα Μπαµπούλη Α.Ε.Μ 512 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CD-DVD Ανάπτυξη Υποστηρικτικού Εκπαιδευτικού Λογισµικού Πολυµέσων

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤ2-5 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΤ2-5 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ΑΤ2-5 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Σας ευχαριστούµε για την απόφαση σας να εµπιστευτείτε ένα προϊόν της εταιρίας LAE electronic. Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση και εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 23. Impedance, Resonance in R-C-L Circuits. Preparation for the Final Exam

Lecture 23. Impedance, Resonance in R-C-L Circuits. Preparation for the Final Exam Lecture 3. Impedance, Resonance in R-C-L Circuits (a) Start earlier! Preparation for the Final Exam (b) Review the concepts (lectures + textbook) and prepare your equation sheet. Think how you can use

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων Το File Transfer Protocol (FTP), (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο σε δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ 159005 Ελληνικά ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο που βρίσκεται πίσω από το κομπιουτεράκι, πριν να το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Ακόμα κι αν το κομπιουτεράκι λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟίΙΗΣ ΟΛΟΝΤΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟίΙΗΣ ΟΛΟΝΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧ.ΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚΙΙΛΙΛΚΥ ΤΙΚΟ ΙΛΡΥ.ΜΑ ΚΑΒΑ.\ΑΣ ΣΧΟΑΗ ΤΕΧ.ΝΟΑΟΠΚίίΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΤΚΑΤΑΣΤΑΣΕίίΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟίΙΗΣ ΟΛΟΝΤΩΣΕΩΝ Πάπαρης Αγγελος Διπλωματική Εργασία Επιβ>χπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασίας. Χατζητζάνος Ευάγγελος 2006030128

Αναφορά εργασίας. Χατζητζάνος Ευάγγελος 2006030128 Αναφορά εργασίας Χατζητζάνος Ευάγγελος 2006030128 Η εργασία εξαμήνου είναι στο περιβάλλον του Webots και περιλαμβάνει το Nao, καθώς και σκαλοπάτια που πρέπει να ανεβαίνει. Αρχικά έχουμε τον έτοιμο κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΚΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΡΑΛΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF FRICTION COEFFICIENT

DETERMINATION OF FRICTION COEFFICIENT EXPERIMENT 5 DETERMINATION OF FRICTION COEFFICIENT Purpose: Determine μ k, the kinetic coefficient of friction and μ s, the static friction coefficient by sliding block down that acts as an inclined plane.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ και ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΆ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ και ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΆ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ και ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΆ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ Εμπορικό Πολιτική Αστικό Ποινικό Ποινική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ και ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ και ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ και ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ Εμπορικό Πολιτική Αστικό Ποινικό

Διαβάστε περισσότερα

Ει αγωγή η Fortran. liouka.eleftheria@gmail.com

Ει αγωγή η Fortran. liouka.eleftheria@gmail.com Ει αγωγή η Fortran άθ α ο θ ία ιού α liouka.eleftheria@gmail.com Περιεχό ε α Derived Data Types Intrinsic Functions Input, Output Character Operator Branches Derived Data Types ιο ία ι ώ ας ύ ο φή: TYPE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήµατος

Εγχειρίδιο συστήµατος Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Συστήµατα κίνησης µε συµβατότητα ECOFAST Έκδοση /006 8008 / EL Εγχειρίδιο συστήµατος SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα