!)'*! ' !"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!)'*! ' !"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&"

Transcript

1 !"# $! % &'(

2 !)'*! '! " # #" $ % & #" & " $ & " " #" & " # #! # "! #" & ' #" # #" $ % &! ( # "! $ %&& ' $ & % # $ #" )* #" $ +$,-."// +#//- +$01 2 # 3$ "! $ +$,-."// #551 " #" & #"!"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&

3 +,-$./-0.*'&1,&/& 5 8+9' :6+;2:<9286(+63(6 / 5 ( #" / #" - / #", / +696+( 3448' 55 /5 55 /5 &! && " 5= - >6+9' $! # 5, -.! & " 51 -/ $ - 6?& -= (# #! # 6( ?& / / 3 # (>' = /5 0 $ 0 / 0 5 $ 1 // 5 $ / = '(((98 // =5 (>' /- = 9$ / (98 /, (+6 / / / -= , 234 = -1

4 2+,'*.-3 '+., 3A"B ' C3'D $ #, ' $ 3' "% & & &#! % # $ ) ' "% $ E "$$ $ $"! &! $$ F! $" #$ & 3' "! $" $ &!" " & G :#) H 3#" C3:"6D A#! % + 3:"6 "## #" C3:"D ' 3' $ & & &# " 3:" & $ "#$ " 3' #$ 3"%!$ $ $ I 3:" A# " # # & 3:" "& 3:"6 " 3:" "##! # $! ' " " " 3' $!I"& 3:"6 "& 3:"6 $ #$ &" 3'. & "! $ & "& 3:"6 " & "& A#! G H $ "& " & ) & 3:"6 " $ " $ ' $ # # &!! & &!) &%) & & 55.! # " &! & "! ' 22 )4 3 (!&! 2$&! <E&! '!&! (&&! <E '. ' 5 )5 5 )5 5 )1 5 5 )0 5 - " $ &! & & "#& "! &! & &! & I& $ # $ " $ ( $ &! "

5 & J ) "! " $ /' & # 8> $$ /' & " " $ &! 8# $# C3>D " % $ # ' %&& " $ # $ 6 " &! #! # C>'D &# $ $ & > >' $$! $ " " $ >' $ $ &! ' >' $ & 5100 $.+ $ $ $ # &! G>: 5100H ( " & >'!! $ "! $ >' "! &!! $ I& $ &! #! $ & #! # $ & G $ K >: H " & $ & " $ L & 55 " >' $ ' $ " & $!! $ $ (# #! # C(>'D $ $ # (>' " #! G MA 5H 6 & (>' " % ( (>' (>' "! & J $ G2 511, 2 K (" 5111H $) GNM" K ( / (" / 4&7 511= <# K 4&7 5 2 H O / " & (>' "& <$A 3 $ % & 3:"6 $ $ $ O /B <$A 3 $ $ "&I+ <$ O "#& <$A 3 + & " "& 3:"6 "& $ O / " % <$A 3 + <$ O $ ' $& & $ &# C:<3>>0D ' & "& & # & " & & ' " $ 3:"6B & 3:". 3:" :<3>>0 " $& (>' " 3:"!! & 3:"6 & > & " 3:"B $ & " " & " ' " # 3:" 3:" " % $ # O /B <$A 3 $$

6 5!#&'6/#$./+,&'&*!& # (>' 3:"B 3:"6 $ # 6 # " # "! & 3:"6B & J 52 # 3:"6 & & & C3:"6D C"3:"6D )! '! # & 3:"6 3:" $ A# "& ' " % >' 3:"6 C+3:"6D &# & & J $ +3:"6 # "! & >' GO / 6## 5H & G4&# 511H " " # & A# # "& G H ( 3:"6 " " > +3:"6 "3:"6 0P 0P " > +3:"6 3:"6,P 0P " G 5110H ' 3:"6B 4 " A# $ # " & # +3:"6 " # +3:"6 & ( 5115"! & 3:"6B!)! 6A# $ &! $ " QJR G( 5115H 3:"6 & /0 # A# " " % & $"$" # C.D & :) " 3:"6 3:"6 &#. " $"$"$ : G( K 51,0H $ & & (! 5 R)" 5- Q)"E ' S #& A# # $ & G( 5115H &&! 3:"6 # # CD 2 $ >' G<$"# 511=H.' 3:6 " (:. '

7 550 3:"6 " "# # 3:" " " ) $" G T 51,0H 3:" "! ' $$ $" 3:"B 3:"6 ' )* 3:"B $ # "#& 3:"B &#$$ # " ) 3:"B $ # :" "! &! $ $ GU " K '"# H & # $$ " # & I C6(D C3(D 6( ) " "## 3:" +3:"6 & &! ( G> ).")T# 51,H " & &! <-- G4&# 511H 3( # -0 S 6( =)1 # "& 4/0 3:" # 6(! 3( / ( & # 3:"6! & $ G(A K (" 51,H 8 "! $ 4#55, 4# E# " G(A K (" 51,H ' &# E# $ 3:"! & "## 3:" & G( " 511,H 05 ' $ # 3:"6 & C6(D ( <-- # 3:" C3(D #! $ 3:" G( 5115H 8# >' " $! & 3:"B & G( 5115 < 511/ /H ' " # & "#& ( <-- <-- 4/0-3 3:"B # & & # E# " 3:"B &# E# "#& 4#55, 4#551 &# & (B "#E# E#! - 3:"B $ +$,-."// )* 4511 ) -: ' " " 3:"B $ 3:"6 " 3:" & G9" 511

8 /H '! $ 3:"6 " $ - +3:"6 ' +#//0 3:"6."// +3:" :"6B & 3D # (/ C(D 4//- C4/0D <--0 C<--D D 3:"B # 4#55 C4#55,D 4#5 C4#551D (/ C(D 3:"6 :D 3:"B $ +$,= C+$,-D 4 C4511D +#//0 C."//D 3:"6 3 3:"6 +3:"6 $ 3 +$,- $ & 3:" ' " >" )> C D 5- > M#$ 3:"6 "" 1 > 1- > V,-6 V,-3 3:"6 V,- 3:"6, > " # $,- G9" 511H 3:" I # # E# "#E#$$ $ ( & $ &# & 3:" <-- #J& # $ & & 3:" ( <-- $ " C<OD " # 3:"6 G K V 51,-H % # #$$ 3:" & &#$$ <-- $ & & # C:9 ) W < W D <-- $ "#E#$$ $ ( " 3:"6 & $ G T 51,0H 058 O X )9):< ):< )8 W C:< / D / I X :< / I<O X " <9):< ):< )8 W C:< / D / I:9 ) W < W X # 3:" 5D 3# D ' # G T 51,0H

9 ( $ 3:"6 " # " I +#0 +$,- +$55- +#55 +#5/ +$// +$01.",,."1."//."//5 +#//- +$-/ +#-- ' % # Y-P G( 511/H > # +#55."// "! & ( $ " # $ $ &! $."// # $."// % Y1! & $ & +#55 & &!."// = GO / /H 059 " # +#55."//."// & # % Y1! & " & $ " " & GO /H 3:"6 " "% # J Y5 1 > )5 )5 G.# 511H '! " & & " #& # '! $ 3:"6B #!! $ A# " "% # $! ' A#! $ " " " $ G$ 511/H 0 &&! 3:"6 >' G<$"# 511=H (# # $ A# I4, 40, 3$, 3$/- 3$/5 3$/, 3$/,5 6 # # I( 4/0 <-- ' & " $ '$MJ(M).&M G4E K." $ C)5D $ $ $ CW5D 3:"6 " &.' 3:6 :(. '

10 ' $ 3:"6 " # ' $" # # 4, 40, 3$, 3$/- 3$/5 3$/, 3$/,5 0! & " & G8 51, ( 511/ $ 511/ /H $ $" Q)"E $ # 3$0 $ " % / 4--! # G 5110H > " 3$0 & " "& G+ 511,H 3 " $ # # " $ "## ) & G(" 511-H M # 3:"6 " # " " &# # G3MA 511H ' " # $ $ & J G3MA V 5110& 5111 (" 511-H.& & % # G( 511/H! & J # ' # & & J $ & G$ 511/H ' # & J G( 511/H +#$ "! & J &! )* " & J $! *)# G'"# 511=H *)* " $ " G# K. 51,H 6 & "% # & A# ' # +$,- 51 4#--5 # $ $ " & A# ' & # +$,- " $$ & $ " & " $$ " & $ & J $ 6 & $ " & " G4 511-H 3:"6 $ "& " " # " $ # $ & G H ' & J # 3:"6 & J $ GO /H '! # 3:"6 " & # $ & & J + & 5 #!

11 ' 52! 0 ( ' # 3:"6 4/0 3 "## 3:" <-- +$,- ' )* 3:" & 3:"6B &."// ' )* 3:" & +#55 " 3:"6 +#55 +#0 +$55- +#5/ +$/ +$01.",,."1."//5 +#//- +$-/ +#-- 4#55, 4# , 40, 3$, 3$/- 3$/5 3$/, 3$/, $0 4--/ #--5 '."// " 3:"6 ' # +$,- +#55."// % # Y- P >! $ 3:" 8 "! $ # E# " & 3:" & "## ' $ 3:"6 "! & & J ' 3:" & ) 8 #! & J ' +$,- 3:"6B & # $ 5+ ( & " >' & 3:" & # +$,-."// )* 4511 ) 6 "#& &# E# $ 3:" 8< "! $ 4#55, 4#551 G9" 511 H ' 3:" & 3:"6 " # (>' 3:"6 " 3:" &! "& "& G & " K < -HI& $& & & $& & # & "&! $& "& % $ & J & "& 3:"6! # & % $ & J G : $ K >ZA)+ H

12 ' & "& & & "& 3:"6 # # A# & 3:"6 <$A 3 $ $ & "& G : $ K >ZA)+ H, 05; ( & "& <$A 3 G 5110H <$A 3 3:"6 $$ $ # $< )* $ +$,-."// : &# E# $ <$A 3 "#& "#E#$$ $ +#5/ 6 &! "# "#$$ E# "! $ <-- " # $ :< [ 9 "#& G 5110 V " K ( 5110H 1 05< <$A 3B 3:"6 ' $ $$ )* +$,-."// &# E# "#& "# $ +#5/B "#E#$$ ' "#& "# "#$$ <$A 3 E# "! $ <-- G 5110H O / " (>'! " # <$A 3 " $ 3:"6 ' 3$0 $ <$A 3 # $ ' )* $! $ "#& ' " # $ %

13 3:" " <$A 3 $ $$ &#$$ " & # & O /B $ $! $$

14 '&.*&'+ )!11*3,- >' &# $ & # " " $$ $ $) # 2 " $ & & "! R # &! $! 6 $ $ ' $ # & X \ & W \ & & & & 3 & & & " $$ " & 5 &!& " & X & C ] D " & CNJJS D & 5 CSD! /5 N & % &!! 02 " $ & &!& E) &! "! #) & & < 2 & # & " U binding = L i= 1 k binding, i ( ri r0, i ) 2

15 3 &%& " ^ X ^ C^ ] ^D " ^ CNJJ D ^ 5/ C D ^! / 05 " $ & &%& E) " ^! #) ^ < > # ^ " U θ = M i= 1 k, ( θ θ 0, ) θ i i i 2 / 3 " % & )/ # & 5))/)- // _ X ` _ C5 W C_ ] a DD " _ " CNJD $ C" D a C D '% & )/ " $ $ /=. & $ 0 6 " % & )/ # & 5))/)- < 8 " # _ " U Φ = N i= 1 (½ kφ, i (1 + cos( nφ γ n ))

16 - $$ " ) )$ " $ & $ $ "#& G + K > # H 6 " b X b Cb ] b D " b CNJJ D b $$ 5))/)- C D b! $$ < 8 $$ # b " U ϕ = N i= 1 kϕ, i ( ϕi ϕ0, i ) 2 & & & ' &! ) #! & " $ $ V CVD 5 :& $ $$ &" # $ :& $ & $ $ /- +! $ " $ X q i 4πε q 0 j r ij "? $ C:&D c % CD /- 07 3? %? % 3 % < % $ $ # " U e = ij par q q i, j 0 ij i j 4πε r V &! C D C D / # X 5 k " m r # $ " $ 3Iα i α j X ) " $ Q $ & 6 4r

17 # $!! #$ 5 " & 2 )N $ r U vdw = ε ij r m, ij ij 12 r 2 r m, ij ij 6 < c % #& & / % % 08 6 V 2 )N $ 6 & $)! & &#& c % E) #) V M 2 )N $ &.!! " $! $ " +! # $ $! " $ $! $ " 2! d " $ / ( & # k 2 2 Φ, i U ( R) = kbinding ( r r ) + kθ ( θ θ 0 ) + (1 + cos( nφ γ n )) + kϕ ( ϕ ϕ ) bindinger vinkler dihedral improper 12 6 r m, ij rm, ij qiq j + ε ij 2 rij rij 4πε 0r ubundne ij ' $ & $ #$ $ & /5 " $ ' &! $ " #$ $ " " &

18 ' 2 '" $$ V A & C D C!!D ^ C D ^ C!D _ C D C$D a C D b C D b C!! D c % C&#&D % C D ' $ & ' & $ $ ' " $ &! $ & $! #$ & & & $$ $ $ $"! ' $ & $ # > $ $ $ "! G > -H ' $ 5- &! $ &! &! $ " & 8MB X " $ B B & $ "#! $ " "! X ) J " B $ 8 $ " # & " " & " X J 8MB &!! ' # # & ( # $ " " > EM)A $ 3 $ C CDD & $ W e C C W edd! C W ed X CD ] C ] ed W e J CD < " CD X r ( t i + t ) r 2 t i ( t t ) $ $

19 >' $ " $ " " # $ 25 8% " & &! & # & $$!! $ > " " $ #!! " # " & & #! <#& & :<3>> &# &" $ & $ & V) ' :& $ /5 & $ ' &" $ & $. & $! $ #! $ ' &# $ $$ " &" "#& $ % " G > -H 3:" $ "! 3:"6! "#& $ ) )* ) $ 8 W $ 3:" 3:"6 4 3$ :<3>>! &" $! $ )* $ 3:" 3:"6 " *) # +$ +#." & :<3>>! )* ' # )* & ' '"# 511= )* & & ) $! &" $ & $ :<3>> ' K V 511, " :<3>> $ & W # $ :<3>> ) W 3$ " )* % " &." +$ ' & " $ & #!! )*.& &! " "! &!! &. & :<3>> && (>' 4 & " J&# 3:"! & 3:"6 ' & &J! '! & $$ # ) $ $ $! $

20 7&'.-& ' " >' 3:"6 <$ $ & "& "& $ $ "& G' V ## 5 : $.$ 5110 (" -H & " $ 3:" & " & " # 3:"6)3:" $ $ 3:" $ & ' &# " 3:" " " $ % " 3:" 3:"6! " % 3:" $ 3:"B $ $ $ " $ 3:" (>' (>' & $) I) "! &) $ "& > (>' "!! $ " &# $! >' 3:"6 "!! $ " "! & " # $ ( I!! $ #?& $ (>' "! 3:" & &!#&B!# 4!#&B!# & 4C 4!#&B!# &.4 &D -E!#

21 72. $ # 3:"6 $ 3:" # 3:6D " :(. ' $! 3:"6 $ '$MJ(M)$&M G4E K." 5110H ' $ -, -,1! " $ $ $ $ 3:"6 & $ $< ' < C$ $ 8'5D & $ ( <-- C$ $ 865D 4--/ C$ $ 96D 3$/1 C$ $ 9'D!! ' O / V 5110 ' & :#=0 ] :#1- :#- ] :#= :#- ] :#5 $& $& "#! $ $. $ $&! 83>' G 5111H :<3>>0 G> 511,H " $ & $ $ :<3>>0 ) " &# &" $ G > -H :<3>>0 & $ $ #$ & $ & ' # $ & $)& $ # & ' & $ >' G<$"# 511=H " 3:"6) 3:" $! $ 5 S & 50-,- # & $ +./. $ & :<3>>0 GN 51,/H +./. " 9)< 10 S <)9)< 5- $ E# ),/- $ "# -50 G + K > # H &! $)& $ & $!.! &# # $ " ! " " 3:")3:"6 $ $ 6" & & & 9$! & & " & $%& " & (# $

22 75A < $ "! " $ " $! " G 8& K 8 /H 752! '! & & ) V! &! $ 5 S ' &# " 5 S! V! V $ & $ 5 S, S " $ &# CM"D -/ 07 4! V $ & M" &# $ " 5 S $ & $ & >' G' V 5110 H $ &!! 5 S V ' & &". >" 6M C.>6D G' 511/H 8 &.>6 $ #! $ " $! # $%& &".>6 $ & '! & # & 5)) C & D 5)/) C &D &! $ ' 5)- V & $ $ $ " - $ "! & # 752! ' " " " &! # & $ ($! $ " &! # & & " ' " & # O)< & " $ $ 5 G(" 5110H $ $ 5 $ $ $ G 8& K 8 /H & (<36 G# 5100H &" & "#

23 3 &!!! $! $ (<36 & < % &! " &! & > & < &!! & & &! (" 5110 " $ $$ >' (<36 $ $ &# $ $ $ && (<36 7& ' $ $ ' % &! " # $!! ' # ' $ % ' " &. I $ 3:"6)3:" $ $ $)& $ $ " " # -5 & $ " # $ # $! / & $ # $! $ # " & & $ $ $ " $ $ 5 $ $ $ & 78&D #!?& ) $ & # $?& # - $ " $ / " $?& & / 79 & (>'! 3:" 3:"6B & (>'?&! C(>' D $ " $. # " " ' 3:" # $ & -- ' G A 511,H

24 077 + & (>' 3:" C D $ " $! & GO / H! $ = JJS " & G2 H < "! 5 SJ$ ' " " $ & O /B " " " " SJ$ 5 SJ$ $! "% " " ' $ &! $ $ $ 5 SJ$ $ " " ' " " &# $! $ 3:" & " % " " O / &! <$A 3 " " # "&! 3:" > 3:"! & $ >' G<$"# 511=H & - +! 3:" $ &. & :Q I3$0 +$01 3$, 4#// & & $ (>' &

25 8*&3/'!'&* &" & $ I83>' G d 5111H >' G<$"# 511=H > 6E (! (>' & &J! & " J&# $ ' $ &# # " &&!% & $ " $ 3:"B " #! " #$ $ " ' #$ $ I )* "#& ) )* " = S! "! ' &# $ 4 K '"# 5111 " 11 P )* $ " $ "% = S "#&! # & $$ ( # V " #$ $.& " / S "#& ) " = S! "! 82& ' 3:"6)3:" $ $ $ $ 5 Potentiel energi (kcal/mol) Energiminimering af AChE og ACh 6,0E+03 1,0E+03-4,0E+03-9,0E+03-1,4E Step 082. $ 3:"6)3:" $! $ &! $. &# # & &# # & 6 5 $ $ " & 5 6 3:"6)3:" $ #! 5 S # +./. & < # & =5/=5 " & -

26 085 3:"6)3:" $ & #! +./. $ 5 S ' # -5I " $ " " #. / $ $ Potentiel energi (kcal/mol) Energiminimering af solventet med AChE-ACh komplekset fikseret -2,3E+05-2,4E+05-2,5E+05-2,6E+05-2,7E+05-2,8E Step Potentiel energi (kcal/mol) Energiminimering af hele systemet 5,0E+06 4,0E+06 3,0E+06 2,0E+06 1,0E+06 0,0E+00-1,0E Step 08. $ "" " 3:"6)3:" $ " # & " " " & # & & " & "%! # ' & & % &!! &! $ '$M # $ ' " V $$ " $ 85&D (# $ / < - $?& & & #! 9 $ $ " $ - <

27 $ 6?& $ " &# $ "?& Potentiel energi (kcal/mol) ,783E+05-1,788E+05-1,793E+05-1,798E+05-1,803E+05 Step 087 $ $ C- $D?& # 6?&$! & #! $ ' >' ) )? ) CD $ & = $ "! C"# D &! " ' & #! 1,90 1,70 rmsd (Å) 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0, Tid 088. "! C "#D &! "?& $ "! &! $ " &?& 5 5- S (?&$ - $ #!! $! - $?& " $ &!?& $ >' & = < $ =! " & $ $

28 rmsd (Å) Residue &! " #?& ' # ' $ &!?& :) $ $ " ) Q)"E 3 " #!I-5)-/ 5,)5=/ )=5 /-- /=/)/== -5-5/ -5= = ' " V :"6 $ "& + (! " % & " +#55."// 3 $.&?& V +#55."// 0 ' "& $!! 3:" "?& 6 5 Afstand (Å) Step/100 08: V +#55."// $?&?& S " " GO / + 5H 6 5= $ & " Y- S < Y/ S $ $ /5- S

29 " B&! %&& " #! $?&, 08; ( # CD?& CD " " " &!?& (., %&& " # " " &! ' #."//! " &!?& V 3."// & " GO / < 511/H 8! - > $?& $ (>' "! 3:"B " " $ 5 SJ$ & & (>' & & " 3:" Kraft (pn) Tid (ps) 08<.!.!! 3:" J&# $ % >! & &#! 3:" &

30 9 & 3:"! $ $! +! $ =)0 $8 $ / $ "! $8 $ 0 $8 0 $ 5 $ #& 8!! 55 $ " $ $ = $8 55 $ " 5/ $ " 6 5- $! $ - $8 " " 5= $ +! & & & Y/ $ < - $8 " # $ 3:" $ $ &! & %&& 3:"B % 3:" 3:"6 82'4 F :8 (>' 3:" & & >' 3:"B! $ & )! " ) * 3:" +$,-."// "" Y- S Y S # $ $ 3:" 5 6 3:" " 4511! ) 3:" $ E# 4511 Y= S > &# E# $ 3:" 8< "! $ 4#551 Y/ S " "#& > &# & $ 3:" "#E# E# $ ( Y= S " // S G H 082F 3:" & 3:"6 3:" )* +$,-."// "#& 8< "! $ 4#551 6 ) $ 3:" 4511 )/ $! $! #! 3:" / $ 1 ' & 3:"

31 " &!! ( & +$,-."// #551 " 3:" %&& "" - $ - $ F%&& "" - - $ 3:" &!! & / $ 3:" " +$,-."// #551 / $ &#! # &# &! $ ' # "#$$! $ " +#55 " $ &! $ & ' &! # "#& 4#551 3:" & - S $$! " F%&& / $ 3:"B # &# &! $ +# 55 " '! " +$,-."// 4511

32 " # +$,-."// # "//5! 3:" "! )* # 55 5 $! " # &! $$ 6 0 $! 1 " # " & # " $$ &! " 85'4 :8 25F 6 0= $ &#."// %! 3:"B $ " $ " &# )*! 5/ ' &# &!! & "! 5 $ 1 :9 082 F%&& 0= $ 3:"! )*."// 3# $ % " CD 6! 3:"B $ )* 3:" +#//- ) 3:" 3$0 ' 3:" "! $ & 6 Y1= $ &! 3:" +#//- - S 3:" " & " )* +$,- =, S! " " 3:"B & ' 5- " %&& 1= $ " 3:" " & " 5 $ " 3:" $ $ 3:"B $ " & $ 1 Y5 $

33 <9 2F F%&& "" 1= 5 $ 3:" $ $ " "."//. " " 3:"B +#//- 3$0 8'4 25F 58F 3:" & " 5 55 $ $ 5- # " )* +#//-."// ) 3:" 3$0 = S '! $ 55 $ $ 1 < &# 3:" &!."//!! 3:" +$01B *)#! 5/ $ $ 1 > 5/ 5- $ 3:" $ +#//- S +$01 S 5 $" & Y5- $ $ 1 2F 0828 F%&& 5/ $ 3:" & " " " +#//- +$01

34 6 5- $! 3:" +#//- +#//-! *) # $ $ 3:" 5= '% +#//- 3:"! & " &! # ' $"! # 5-5= $ F%&& 5-= $ 3:"! )* +#//- 3:" " &! )* +$01 ' &!!! 3:" +$01B *) # - S 5= '! 3:" 40, 3$, & $ 3:"6! ' ) 3:" $ E# $ 40, 3$, "" 10 S 55 S! 3:" &! $ +$01 " " 3:" & 3:" :" " &!!! +#//- 0= S : F%&& 5= $ " 3:" "! " +$01 "

35 > 5= 5 $ " 3:"! $ 3:"6 )* +$01 < 3:" Y/ $ " 5, ' & 3:" +$01 / $ Y5 S 2 $ 1 & / $ $ 1 # 3:"B &! 5F 082; F%&& / $ " 3:" " 3:"6 + & 5 $ 3:"B $ % ' 82 '4 )/ $ /) $ )0 $ 0)5 $ 5)55 $ 55)5/ $ 5/)5- $ 5-)5= $ 5=)5 $ / $ 3:" " & +$,-."// #551 3# 3:" &! $ " 3:" 3 +$,-."// 3# " (! $."// % & +#//- 3$0 ' &# 3:" $ " 3:" "."// +#//- 3$0 3:"."// &!! $ &!! +$01 3:" " +#//- +$01 3:" +#//- &!! $!! +$01 3:" " &! +$01 $ 3:"6 3:" 3:"6

36 , && " $! ' & &# $! $$ % " 6 " " # & # 8 $ %! &" & &" % " :<3>> &" "#& )* $ % " /5 ' # #$ &! && & $ " " $ $ & ' &! " $ &! # " 3 &! $ 5 S &! V! 3 & & % "! " "! & $ # >! $ 5 S $ & ( 5 S $ " && G' V 5110 H 3 " &! # <)O & " &# $ $ 5 &! "! $$ " & $ & & G(" 5110H 6 $$ " & $!& & &! # & $!& # $! & " #! $%& " & 3:"6)3:" $! $ 5 S "! " ( $ $ " $$ $ & $ $ $ (>'! # & & #! (>' $ )! 5 ' $ & " #! '! - $?& < # &! CD $ $?& - CD $ "! 3:"6?& 3 $ " #! & $ "! ' &! $ & < & # 55 S 5- S " # & #!! $! - $?& ' &! $ # 3:"6 "

37 " &# $& ' &! $ :) & ' $ &! &# 3:"B & ( # # 3:"6 &?& & & "! 3:" & 0 $ V +#55."// " 3 5 / S Y/ $?&, $ & " " - S?& /5- S "?&!! 3:" & (>' " & # 3:"! ' &# $ >' " " & %& $ G /H + 5 / - S O / V = S " &!?& " $ " 3:" $ 3! " d! (>' & & 3:"B % 9 " " "!! +!" " " "% 3:" " % $ &!" " $ 5 SJ$! $ & O / "!" " SJ$ $ 5 SJ$ " <$A 3 & $ 3:"6 & $ "% " " '!" " $ "% 3:" & 3:"6 ' " $!" " 92-6 & # 3:"B % $! $ 1 ' &# & " 3:" & " & 3:"6B # " # 3:" $ % ' $ $ & J "! # & " & 3:" 3:"6 ' &# & # 3:" " ' $ # 3:"6! $ ( "## " # ( <-- & 4/0 " & " >' # 3:"B $ & # & "#& <-- (

38 $ 51 S <-- 4/0 $ 5, S " & & <-- ( $ S - S <-- 4/0 '!! "#&!! $ <-- $ ' " &# "#& <-- -3 ' "!! $ <-- " # $ 3:"B 3:"6 3:"B & )* # +$,-."// 3 3:" +$,- -) S."// )= S! )* ( *)# 3:"B $ "! G'"# 511= >AA 511=H '! ) $ E# $ 4511 S 5 ' " " B $ 3:"6 "."//B $ # +#//0 ' " &# 3:"B $ )* +#//0B "#E#$$ 3 +$,- $ & 3:" 3:"6 " " +$,- #! & 3:" G9" 511H 3:"B # " & &# E# 3:" 8< "! $ 4#551 3 / S " $ "#& ' & & # $ "#& 4#55, $ / S & # $ / S "! &# & 3:" "#E# E# ( $ // S $ =- S ' # "! $ <-- " "#& # '!! (B "& <$A 3 $ 3:"6 # 3:" G 5110H '! +$,-."// )* $$ $ <$A 3 $ # $< *)# $ 3 "" -, S -0 S " +$,-."// " <$A 3 <-- +#5/ & 3:" ' # $ 3:" <$A 3 3:" & & "! " +$,-."// # ' $ 1 "! Y/ $ $ Y0 $8 ' $ & $! # " 3:"."//5! 3:" $ 55 > %&&."//5 " 3:" )* 3:"B $

39 .&! &# / $ 3:" " &# &! 3 3:"B! +$,-."//! 3:" " " &#! # &! ' $ 5 # &# E# 8< "! $ 4#551 - S " "#& & # &! $ 6 $ &#! " 3:" 3 " +$,- - S."// -, S # " $$ &! " " " " 3:" 0= $ 3:" & +! 0 5 $ 1."// +$,- ' 0= $! $."// % *)#! )*."// 3:" 5/ 0= $ 3:" )* +$,- S 6 5 $ 3:" $."// " $ " 3 +$,- 3:" Y0 S " 3:" " & $ & 3:"f &! $ " %! $."// 3:" #! $$ '!! +#//- )* 3$0 ) ( #" &! 3:"B $ - S "" 3$0 +#//- 3:"B $ " V " +#55."// $ = S ' &! " & # & $ 5/ 5-3:"B $ " 8$ 3:"B %!! 0 $8 ' " O / " <$A 3 "!, $8! # <$A 3 3:"!! " 6 3:" " &! "! )/ $8 $ $ 1 3:" & " Y5 $ 5 ' Y5 55 $ $ 1 ) 3:" 3$0 = S )* 3:" +#//- S."// S " & $ O / 3$0 $ <$A 3 ' ) 3$0 "& 6 55 $ &# 3:" &!! $ ' &!!! 3:" +#//- )* 3:" +$01 3:"B &! $."// &# 5/ $."// Y0= S "! 3 3:" Y- S Y S "" +#//- +$01 5/ $ " )* 3:"!!."// $ +$01 5 &! 55 5/ $ $ 1 3 3:" 5/ $ +#//- +$01 & &! $$ & ' $ 1! 5/ 5- $ > 5-= $ %! $ +#//-! *)# $ $ 3:" 5= ' % 3:"! " & "

40 &!! $ ' &! )* 3:" +#//-!! 3:" +$01 " Y- S 6 $ 3:"6 "! 3:"! $ ) 3:" # 3:"B &!! $ +$01! 5-5= $ $ 1 4! +$01 3:" & " " 3:" & " $ 50! Y5= $ $ 1 / $ 3:" +$01 " 5, ' $ 1! / $ < / $ #! $ & 3:" " " & O / (>' )* "% # $ <$A 3 $ " "! " " # #$ # $ $ $ 3:" <$A 3 # (>' # " & $! )* 3:" 3:"6 )* "! ) 3:" $0 & " 3:" # $ 3:"6 ' # ) 3:" # 3:" " & # $ 3:"6 $ $ & J " # (>' 95. " %&& (>' 3:"B % +$,-."// #551 " 3:" & &! 3:" " & & "."// % )* 3:"! ' +$,- $ ". " $."// 3:" &! $ 6 & 3:" "" +#//- 3$0 3:"B $ < +$01! & 3:" " " ' $ 3:"B $ $ % $

41 :., /3+., " (>' " 3:"6 $ & " 3:" & +$01 # 3:" 3$0 +#//- $ 3:" " " &! $."// 3:" $ & +$,- 4511!! 3:" $ & $ & < " & I+$,-."// #551 $ # $ 3:" & " 3:" # $ 3:"6 &! $ 3:"B $ " (>' && & $ $! &! $ $ $ & $

42 /+''&*!'3*/+'& 3MA N C511D ( " ) #" - /- -55)-51 O CD & #" "&. 0) /= ( 3 C5111D 3 " " " - / 00 -/)- N > C/D +" # & " #" - /, =0)0 # ( K. 4 3 C51,D 3 " $ &A 1 /), : $. CD 8M )"$A 3 "#& ""# $ ")& #" "& " 3A"B 0 -/ -=0)-=== : $. K >ZA)+ ' CD :" $" " $# 3A"B '. 55) :#) N CD +" 3: 3A"B : " " 3A"B 5-5)0 ' + C511/D. " 8 g C8D " 6M # 0 1, 5,1)51 ' 9 K V ' C511,D '$ ) $ M" )* )5 '"# ' 3 C511=D : )* "# M M &A." +# +$ 05 5=/)5=, ' < CD /' #" $E M" "$ O 5 # )1,5 6## C5D > # # ) M" #" - / // =-)=/ : 6 C5110D 6E $ " 0 5 /5,)/0. + C5111D +" " "#$" 3A"B M $ / == 5/0)5-0 < : K V C51,-D ' #)A# " #" ) # "## #" #"" )555/ 4 N. K '"# ' 3 C5111D : )* &# # 1) 1= 1-1)1-=- 4&# 4 C511D > #" # 1),0 0-=)0 4 > C511-D 9$ h& i # #" =/ 50=)50,

43 4&7 < C511=D 2 " " $ )& $ )111 4E 8 K." > : C5110D (V(()>9'62 " $ $ 2 5, 05-)0/ < > C511/D T # & " ) #" # 1 1/5)1/ <# K 4&7 < C5D > # $& &#J $ # & - /,5 51)5/5/ <$"# V C511=D # 0 5- //)/, & " K < 6 C-D 3#" "& 3A"B ' 3 5 /5) 5 MA C5D ( # $ / 51 5/) A ( C511,D ( # 4#, ).78,7 823., /=)= ($) NM" 6 K ( C/D $ $ <)5 $ )"& & &# # -.3 / 5)1 N V C51,/D :$ $ $? M =)1/ d 2 C5111D &# $ # 0 55,/) /5 $ > K >: N 3 CD > # & 9 1 =-=) = 4 CD 3) & M # #" 0 1= 05/)0/ N C/D (# " V,= 6 ;//0 & #" #" & # $ $$ " # 5 =0)=,- 2 > C-D 3#" B "& 3A" ' ) CD 3'. " # & $ 3 # # # 5-51)5=, 2 < C511,D & &# # - / 0 ==)=05 2 < K (" C5111D ( # ) $ #8:294 / -/)-=/ > 3 ' N C511,D 3) $ $ # $ 0 5 /,=)/=5= > 3 ' N C-D 6$ M 0 5,)5=-

44 >.")T# C51,D. # " # & M #" 0 = 55,)55,1 >: N 3 C5100D '# $ 9 =0,)1 >AA ( C511=D : )* $? # 1) 1/ 5==)505 8 < N C51,D 6 " #" " $ M" - 51 /0)/055 8& N K 8 2 C/D 3 "# $$ ; /= 0)/= 9" 3 C511D :& +# 5// " & +#$$",= # # #" / 0,)15 9" 3 C511,D " " E# " " #" / 0/ 511)5150.$ > C5110D ( M " " " 3:"6 < )5=.# 3 8 C511D ($ )& # $"# #" 0 ) 55- /,1=)/1 T ' > C51,0D 6A# # 3 8,0 1)101 U C5110D 6 " & #" / 0 /=)/00 > 2 C5110D ( #" $E M" " $ C)D)"$A 3 9-0)=/ $ ' C511/D 3 " & M " #" # 1 5,)5/ # N. C5100D 8 "? # # ) 0 / /0)/-5 (" + C5110D # & " $ &M E$ ) = 5,5) (" ' C-D (#" )6 "#& #" "& " 3A"B -= 5- -=/1)-=- (" 3 C511-D 6 &# " & " # # #" 2.-:/ 5/ /--,)/- (" 2 C/D ( # " & 88+ <)5 + - /,- /-0)/=/ ( K 3 < C51,0D > " #" " & 2/ 50 55) ( N 2 C5115D 3 #" +$ $#$ #") & $ /,0),01

45 ( N 2 C511/D +") #" $E M" " 3,0 5,0)510 (A + 3 K (" 4 C51,D :# 8> " $ ) 55-51)--- + C5D # 5) # #" - /,5 05)0- + : C511/D 6 " & - / -5)-/ + ( C511,D $ & "& M #$ M # " - -= -=)-0- + > 6 K > # 4 N CD "? $$ )50, V " > : K ( > C5110D :)< [ 9 "# & &# 10)5 V ( + C5110 D > # #" $E M" 0 ) /)1 V ( + C5110&D 9 " " +" # " # # $ 0 ) 551,51),5= O ; C/D <M <$A 3 " & #" j ( # 0 ) 5 55/-)55/-1 U " 8 K '"# ' 3 CD : )* # 829, /,5),0

46 )+/!12 #Konfigurationsfil til energiminimering af AChE + ACh structure C:/NAMD/ /output/aa.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aa.pdb paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 minimization on outputenergies 1000 outputtiming 1000 binaryoutput no outputname output/aa_mina restartname output/aa_mina restartfreq 100 binaryrestart no DCDfile output/aa_mina.dcd dcdfreq 100 numsteps 2000 cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater off #Konfigurationsfil til energiminimering af solvent hvor AChE + ACh er fikseret structure C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.pdb paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 minimization on

47 outputenergies 1000 outputtiming 1000 binaryoutput no outputname output/aafix_minb_vb restartname output/aafix_minb_vb restartfreq 100 binaryrestart no DCDfile output/aafix_minb_vb.dcd dcdfreq 100 fixedatoms on fixedatomsfile output/aa_min_vb.ref fixedatomscol B numsteps 2000 cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater on #Konfigurationsfil til energiminimering af hele systemet structure C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aafix_minb_vb.coor paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 minimization on outputenergies 1000 outputtiming 1000 binaryoutput no outputname output/aa_minc_vb restartname output/aa_minc_vb restartfreq 100 binaryrestart no DCDfile output/aa_minc_vb.dcd dcdfreq 10 numsteps 2000 cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater on

48 )+/!15 #Konfigurationsfil til opvarmning af det energiminimerede systemet. structure C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aa_minc_vb.coor paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 timestep 2.0 fullelectfrequency 4 outputenergies 1000 outputtiming 1000 binaryoutput no outputname output/aa_min_vb_opv2 restartname output/aa_min_vb_opv2 restartfreq 100 binaryrestart yes DCDfile output/aa_min_vb_opv2.dcd dcdfreq 100 seed 2010 numsteps 2000 temperature 0 reassignfreq 1 reassignincr 0.15 reassignhold 300 cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater on

49 )+/!1 #Konfigurationsfil til equilibrering af systemet structure C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aa_min_vb_opv2.coor paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 timestep 2.0 fullelectfrequency 4 outputenergies 500 outputtiming 1000 binaryoutput no outputname output/aa_opv_eq restartname output/aa_opv_eq restartfreq 100 binaryrestart yes DCDfile output/aa_opv_eq.dcd dcdfreq 100 seed 3010 numsteps temperature 300 rescalefreq 1 rescaletemp 300 cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater on

50 )+/!17 #Skript til beregning af en selektions massecenter proc center_of_mass {selection} { if {[$selection num] <= 0} { error "center_of_mass: needs a selection with atoms" } set com [veczero] set mass 0 foreach coord [$selection get {x y z}] m [$selection get mass] { set mass [expr $mass +$m] set com [vecadd $com [vecscale $m $coord]] } if {$mass == 0} { error "center_of_mass: total mass is zero" } return [vecscale [expr 1.0/$mass] $com] }

51 )+/!18 #Konfigurationsfil til SMD simuleringen structure C:/NAMD/ /output/aa_min_vb.psf coordinates C:/NAMD/ /output/aa_opv_eq.pdb bincoordinates C:/NAMD/ /output/aa_opv_eq1.coor.bak paratypecharmm on parameters C:/toppar/par_all27_prot_lipid.inp temperature 300 exclude scaled scaling 1.0 dielectric 1.0 switching on switchdist 8.5 cutoff 10.0 pairlistdist 11.5 margin 0.0 stepspercycle 20 rigidbonds all rigidtolerance rigiditerations 100 PME on PMETolerance PMEGridSizeX 55 PMEGridSizeY 55 PMEGridSizeZ 55 timestep 2.0 fullelectfrequency 4 outputenergies 100 outputtiming 10 binaryoutput no outputname output/smd restartname output/smd_res restartfreq 1000 binaryrestart yes DCDfile output/smd.dcd dcdfreq 100 fixedatoms on fixedatomsfile C:/NAMD/ /output/aa_opv_eq.ref fixedatomscol B SMD on SMDfile C:/NAMD/ /output/aa_opv_eq.ref SMDk 6 SMDvel SMDDir SMDOutputFreq 100 seed 6010 numsteps cellbasisvector cellbasisvector cellbasisvector cellorigin wrapwater on

52 )+/!19 #Skript til beregning af rmsd for hovedkædeatomerne som funktion af tiden set outfile [open rmsd.dat w]; set nf [molinfo top get numframes] set frame0 [atomselect top "protein and backbone and noh" frame 0] set sel [atomselect top "protein and backbone and noh"] set all [atomselect top all] for {set i 1 } {$i < $nf } { incr i } { $sel frame $i $all frame $i $all move [measure fit $sel $frame0] puts $outfile "[measure rmsd $sel $frame0]" } close $outfile #Skript til beregning af rmsd pr. residue proc rmsd_residue_over_time {{mol top} res} { set reference [atomselect $mol "protein" frame 0] set compare [atomselect $mol "protein"] set all [atomselect top all] set num_steps [molinfo $mol get numframes] foreach r $res { set rmsd($r) 0 } for {set frame 0} {$frame < $num_steps} {incr frame} { puts "Calculating rmsd for frame $frame..." $compare frame $frame set trans_mat [measure fit $compare $reference] $all move $trans_mat foreach r $res { set ref [atomselect $mol "segname PRO and resid $r and noh" frame 0] set comp [atomselect $mol "segname PRO and resid $r and noh" frame $frame] set rmsd($r) [expr $rmsd($r) + [measure rmsd $comp $ref]] $comp delete $ref delete } } set ave 0 foreach r $res { set rmsd($r) [expr $rmsd($r)/$num_steps] puts "RMSD of residue $r is $rmsd($r)" set res_b [atomselect $mol "resid $r"] $res_b set beta $rmsd($r) $res_b delete set ave [expr $ave + $rmsd($r)] } set ave [expr $ave/[llength $res]] puts " Average rmsd per residue: $ave" } rmsd_residue_over_time top $sel_resid

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 8) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc

Διαβάστε περισσότερα

1 3 5 7 9 11 12 13 15 17 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 125 30 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών

ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών Προγραµµατισµός Αρχεία εντολών (script files) Τυπικό hello world πρόγραµµα σε script ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών disp( ( 'HELLO WORLD!'); % τυπική εντολή εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57 FORD RANGER 1 2 3 4 5 1.8 m3 6 7 8 9 10 11 3 7 8 5 1 2 4 6 9 10 12 13 3500kg 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 [Nm] 475 450 425 400 375 350 [kw] [PS] 180 245 165 224 150 204 135

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL

ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL 1. Στο Tools menu, click Solver. 2. Εάν η επιλογή Solver δεν είναι διαθέσιµη στο Tools menu, πρέπει να το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014. e-catalog 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014. e-catalog 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ / COMMERCIAL LIGHTING Με την γρήγορη ανάπτυξή του, ο φωτισμός LED, μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS 74711001 POWER LED 1 W GU10 V 25 100 74711002 25 100 3500 1 LED 1 74711004 25 45 RED GU10 74711005 25 100 GREEN POWER LED 3 W GU10 V 74711011 15 140 1 LED 3 74711012 15 140 3500 POWER LED 3X1 W GU10 V

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι ο Network Simulator-2

Τί είναι ο Network Simulator-2 ίκτυα Υπολογιστών Εργαστήριο 1 Υπεύθυνος : Τσαουσίδης Βασίλης Βοηθός : Μαµάτας Λευτέρης Τί είναι ο Network Simulator-2 Ο Network Simulator-2 (NS-2) είναι ένας αντικειµενοστρεφής προσοµοιωτής δικτύων, γραµµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 1. Εισαγωγή στο Network Simulator v2 (NS2) Το NS2 (Network Simulator version 2) είναι ένα πρόγραμμα για προσομοιώσεις δικτύων που διατίθεται δωρεάν. Ο δικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ LED ΛΑΜΠΕΣ CFLi (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80%) ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 30 ΛΑΜΠΕΣ V I N T A G E ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - G4 /G9 - NYKTOΣ - ΚΙΤ LED ΤΑΙΝΙΕΣ LED A 05

ΛΑΜΠΕΣ LED ΛΑΜΠΕΣ CFLi (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80%) ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 30 ΛΑΜΠΕΣ V I N T A G E ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - G4 /G9 - NYKTOΣ - ΚΙΤ LED ΤΑΙΝΙΕΣ LED A 05 ΣΕΛ. A5-A16 ΛΑΜΠΕΣ ΛΑΜΠΕΣ LED ΛΑΜΠΕΣ CFLi (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80%) ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 30 ΛΑΜΠΕΣ V I N T A G E ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ - G4 /G9 - NYKTOΣ - ΚΙΤ LED ΤΑΙΝΙΕΣ LED A 05 Συσκευασίες λαμπτήρων LED / CFLi/ Eco

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ. Δρ. Β Σγαρδώνη. Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ. Δρ. Β Σγαρδώνη. Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Β Σγαρδώνη Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 Εισαγωγικές Έννοιες Τι είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ; Ιστορία των Η/Υ Αρχιτεκτονική των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS 20 LED 1,5 W GU10 V 74711021 74711022 20 LED 74711024 RED 1,5 0 0 GU10 747111 20 LED 747112 mat 747114 RED POWER LED 1 W GU10 V 74711001 74711002 1 LED 1 25 0 74711004 RED GU10 74711005 GREEN 48 LED 3,5

Διαβάστε περισσότερα

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων Το File Transfer Protocol (FTP), (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο σε δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασίας. Χατζητζάνος Ευάγγελος 2006030128

Αναφορά εργασίας. Χατζητζάνος Ευάγγελος 2006030128 Αναφορά εργασίας Χατζητζάνος Ευάγγελος 2006030128 Η εργασία εξαμήνου είναι στο περιβάλλον του Webots και περιλαμβάνει το Nao, καθώς και σκαλοπάτια που πρέπει να ανεβαίνει. Αρχικά έχουμε τον έτοιμο κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010 Ι ΑΣΚΩΝ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ 2η από 5 Ανάθεση: Πέµπτη 15 Απριλίου 2010, 11:00 (πρωί)

Διαβάστε περισσότερα

LUXPRO ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 1.8W GU10 220-240V ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΙΣΧΥΟΣ 4W GU10 AC 220-240V ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΙΣΧΥΟΣ 4W GU10 220-240V 1.

LUXPRO ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 1.8W GU10 220-240V ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΙΣΧΥΟΣ 4W GU10 AC 220-240V ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΙΣΧΥΟΣ 4W GU10 220-240V 1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 1.8W GU10 1.8W 15220001 GU10 1.8W 3000K 84 >70-57x50 1/100 15220002 GU10 1.8W 4000K 84 >70-57x50 1/100 15220003 GU10 1.8W GREEN - - - 57x50 1/100 15220004 GU10 1.8W BLUE - -

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ.

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ. ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (ANALYSIS OF VARIANCE - ANOVA) ΣΤ 1. Ανάλυση ιασποράς κατά µία κατεύθυνση. Όπως έχουµε δει στη παράγραφο Β 2, όταν θέλουµε να ελέγξουµε, αν η µέση τιµή µιας ποσοτικής µεταβλητής διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων Οργάνωση Παρουσίασης Περιγραφή Δομής σε VHDL (Structural Description) Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων. 6 η Διάλεξη: Network Simulator NS

Εργαστήριο Δικτύων. 6 η Διάλεξη: Network Simulator NS Εργαστήριο Δικτύων 6 η Διάλεξη: Network Simulator NS Περίγραμμα παρουσίασης Εισαγωγήστον ns Τατμήματα (components) του ns Ηδομή του ns Ξεκινώντας... Το 1 ο script Εκτέλεση προσομοιώσεων Trace analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΠΑ.ΝΙ.ΜΕΞ. - DIGI-TEC. Κατανάλω ση. Αύξη ση vmax. 0 Λίτρα +1 Λίτρα - 1 Λίτρα +1 Λίτρα - 1 Λίτρα +1 Λίτρα 0 έως + 1,5 Λίτρα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΠΑ.ΝΙ.ΜΕΞ. - DIGI-TEC. Κατανάλω ση. Αύξη ση vmax. 0 Λίτρα +1 Λίτρα - 1 Λίτρα +1 Λίτρα - 1 Λίτρα +1 Λίτρα 0 έως + 1,5 Λίτρα Κατασκευαστής Τύπος1 Τύπος2 PS Κυβικά Νέα Απόδο Στροφές Αύξη 1 118 129 1995 PS) 1 118d 122 1995 1 120d 163 1995 1 130 265 2996 220Nm στις 3250 360 στις 2000 2000U/min 420 Nm 330Nm στις 2750U/ min 0 +1-1

Διαβάστε περισσότερα

LED Spotlights OCTOBER 2014

LED Spotlights OCTOBER 2014 LED Spotlights OCTOBER 24 ELITE COB LED ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ LED DOWNLIGHT Ευέλικτο Πολλοί συνδυασμοί LED modules & drivers Αναβαθμίσιμο Σχεδιασμένο βάση οδηγίας ZHAGA Book 3 ΡΑΓΑΣ Χυτό Οπτικό μέσο: Ανακλαστήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ 2η από 5 Παράδοση: Πέμπτη 10 Απριλίου 2008, 24:00 (μεσάνυχτα)

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ & ΨΥΚΤΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ & ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ & ΨΥΚΤΙΚΟΥ 3001606 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ 90MM 14,80 3001607 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ 12,85 5004771 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ 150MM 18,50 3001123 ΕΡΓ. ΕΞ/ΓΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10η: Πολυδιάστατοι Πίνακες

Διάλεξη 10η: Πολυδιάστατοι Πίνακες Διάλεξη 10η: Πολυδιάστατοι Πίνακες Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) 2D Arrays CS100, 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LUXRAM. Ισχύει από 1/2/2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LUXRAM. Ισχύει από 1/2/2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LUXRAM Ισχύει από 1/2/2013 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ LUXRAM ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Luxram brand was registered in 1951 in Europe,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κane450

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κane450 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Κane450 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ K 450 Φακός & Μάτι Εκτυπωτη Φωτεινά LED Πλήκτρα Πλοήγησης στο MENU Περιστροφικός Επιλογέας Ένδειξη φόρτισης Φίλτρο & Νεροπαγίδα

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων

Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, 2015-2016 1 / 24 Η βιβλιοθήκη Εισόδου/Εξόδου Στο stdioh

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 05/2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα στις 2 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Κυβέρνησης

Αναδιοργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Κυβέρνησης Αναδιοργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Κυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιανουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή ανάλυση της κατάστασης 2. Στρατηγικοί Στόχοι 3. Τακτική Προσέγγιση 4. Τα διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά της ανάλυσης διασποράς. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (One-way analysis of variance)

Χαρακτηριστικά της ανάλυσης διασποράς. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (One-way analysis of variance) ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (Oe-way aalysis of variace) Να γίνει µια εισαγωγή στη µεθοδολογία της ανάλυσης > δειγµάτων Να εφαρµοσθεί και να κατανοηθεί η ανάλυση διασποράς µε ένα παράγοντα. Να κατανοηθεί η χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1)

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1) Αλγόριθμος C4.5 Αποφυγή υπερπροσαρμογής (overfitting) Reduced error pruning Rule post-pruning Χειρισμός χαρακτηριστικών συνεχών τιμών Επιλογή κατάλληλης μετρικής για την επιλογή των χαρακτηριστικών διάσπασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: Λειτουργίες Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Υπηρεσίας Ασύρµατης Πρόσβασης στο. ίκτυο εδοµένων του. Πανεπιστηµίου Κύπρου και το INTERNET

Οδηγός χρήσης Υπηρεσίας Ασύρµατης Πρόσβασης στο. ίκτυο εδοµένων του. Πανεπιστηµίου Κύπρου και το INTERNET Οδηγός χρήσης Υπηρεσίας Ασύρµατης Πρόσβασης στο ίκτυο εδοµένων του Πανεπιστηµίου Κύπρου και το INTERNET Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΚΗΥ-ΟΧ/1 01-09-2003 OX/1 V01092003 1 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή 2. Χρήσιµες

Διαβάστε περισσότερα

VAr. CRi. lumen. harmonic. candelas. Watt. www.flashlight.gr. power Factor

VAr. CRi. lumen. harmonic. candelas. Watt. www.flashlight.gr. power Factor ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΤΕΣΤ LED GU 10 ΜΕΤΡΗΣΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ Osram ma Philips Toshiba VAr candelas Watt power Factor harmonic CRi K lumen Συγκριτικός Πίνακας Φωτεινής Ροής (Lumens,

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε. Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONERS ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ FAX-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ Α/Α Περιγραφή είδους EPSON toner cartridge CS00 για

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ. Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ. Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας Κινητήριες Δυνάμεις για Συνεργασίες Νομοθεσία, Διεθνή Πρότυπα, Βέλτιστες πρακτικές Ευρωπαϊκά και Εθνικά Σχέδια Δράσης Τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

Nανοσωλήνες άνθρακα. Ηλεκτρονική δομή ηλεκτρικές ιδιότητες. Εφαρμογές στα ηλεκτρονικά

Nανοσωλήνες άνθρακα. Ηλεκτρονική δομή ηλεκτρικές ιδιότητες. Εφαρμογές στα ηλεκτρονικά Nανοσωλήνες άνθρακα Ηλεκτρονική δομή ηλεκτρικές ιδιότητες Εφαρμογές στα ηλεκτρονικά Νανοσωλήνες άνθρακα ιστορική αναδρομή Από το γραφίτη στους Νανοσωλήνες άνθρακα Στο γραφίτη τα άτομα C συνδέονται ισχυρά

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας συμβόλων (symbol table) είναι μία δομή, όπου αποθηκεύεται πληροφορία σχετικά με τα σύμβολα του προγράμματος

Ο πίνακας συμβόλων (symbol table) είναι μία δομή, όπου αποθηκεύεται πληροφορία σχετικά με τα σύμβολα του προγράμματος HY340 : ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ HY340 : ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Φροντιστήριο 3 ο Symbol Table & Scopes Ι ΑΣΚΩΝ Αντώνιος Σαββίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελληνικά ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδροµή της υπέρυθρης δέσµης ΠΡΕΠΕΙ να παραµένει ανεµπόδιστη σε κάθε περίπτωση! ιαφορετικά, ο ανιχνευτής ενδέχεται να πυροδοτήσει σήµα φωτιάς ή σφάλµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Παθολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Παθολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Παθολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Συσχέτιση της σωματικής δραστηριότητας (ΣΔ) με τον κίνδυνο για νεοπλασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Στάνταρτ video: Pixel (H x V): 1024 x 596. Ασπρόμαυρο 700 γραμμές TV 1024 x 596 pixels Επεξεργαστής DSP:

Στάνταρτ video: Pixel (H x V): 1024 x 596. Ασπρόμαυρο 700 γραμμές TV 1024 x 596 pixels Επεξεργαστής DSP: CCTV Τιμοκατάλογος ΚΑΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΑΚΟ Κάμερες box, χωρίς φακό Επαγγελματικές κάμερες με πολύ υψηλή ανάλυση χωρίς φακό Wide Dynamic Range WDR (Εκτεταμένο Δυναμικό Εύρος) - Υψηλή ανάλυση 54-7 γραμμές TV

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μπαρμπάκος Δημήτριος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Κώτσος Λαμία 2013 Περιεχόμενα 1. Οπτική πηγή 1.1 Χαρακτηριστικές καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Διδάσκων Κ. Κοντογιάννης Επώνυμο: Όνομα: Αριθμός Mητρώου: E-mail: Τεχνολογία Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ. Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ. Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο. ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ MS DOS ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΛΗ md Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο. Η σύνταξη της εντολής είναι ως εξής: md π.χ. md class1 md

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010

Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Βυζαντινός Ρεπαντής Κολλέγιο Αθηνών 2010 Δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού με το Gamemaker (μετάφραση από το http://www.stuffucanuse.com/downloads/gamemaker-introductionlessons/free_game_downloads_gamemaker.htm)

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Πρόβληµα, Στιγµιότυπο, Αλγόριθµος Εργαλεία εκτίµησης πολυπλοκότητας: οι τάξεις Ο(n), Ω(n), Θ(n) Ανάλυση Πολυπλοκότητας Αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Shell Programming

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Shell Programming Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Shell Programming Resources Μπορείτε να βρείτε ένα καταπληκτικό tutorial για το bash shell στο: http://linuxcommand.org/ 2 Γενικά Το κέλυφος (shell) προσφέρει ένα εναλλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD 2010 ASECINDUSTRIESPTELTD No.1UpperAljuniedLink, #0802,JooSengWarehouseBlockA,Singapore367901 TEL:(65)63834368/62842051 FAX:(65)63834369 Email:shirleytan@asec.com.sg Website:www.asec.com.sg [SWITCHESCATALOGUE]

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Κεφάλαιο 1. Μαθηματικό Υπόβαθρο 23, 26 Ιανουαρίου 2007 Δρ. Παπαδοπούλου Βίκη 1 1.1. Σύνολα Ορισμός : Σύνολο μια συλλογή από αντικείμενα Στοιχεία: Μέλη συνόλου Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) 10-1 Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Διάλεξη 9 - Δευτέρα while() τελεστές postfix/prefix (++, --,...) και σύνθετοι τελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ. & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT Στα προγράμματα που μας εμφανίζει επιλέγουμε το MSN MESSENGER Κλικάρουμε το START PROGRAM Μας εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε. Λ Κ.Καραμανλή 37 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:28410 23150 FAX:28410 23161 E-mail: info@mechanicalsolutions.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ LG ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΝΤOΣ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΝΤOΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΝΤOΣ ΤΥΠΟΥ ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Το εσωτερικό είναι σχεδιασµένο µε υγειονοµικές γωνίες Πόρτες εφοδιασµένες µε µαγνητικά λάστιχα που αντικαθίστανται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5 Module 1 Computerized Bookkeeping/Accounting The following is the Syllabus for Computerized Bookkeeping/Accounting, which provides the basis for the practical based test in this module domain. Module Goals

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής.

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής. ΟΙ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ C Η εντολή for: Η γενικευμένη σύνταξη της εντολής είναι: for (εντολή1; ; εντολή2) ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ μπορεί να είναι μία ή περισσότερες εντολές (block) μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HYDRA UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2002

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HYDRA UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2002 Η Λ ΠΡΑ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε Σ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2002 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΦΑΣΗΣ. Υπολογιστικά Νέφη Ενδεικτικές Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Α ΦΑΣΗΣ. Υπολογιστικά Νέφη Ενδεικτικές Απαντήσεις 24 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α ΦΑΣΗΣ Υπολογιστικά Νέφη Ενδεικτικές Απαντήσεις Οι παρακάτω κώδικες αποτελούν ενδεικτικές λύσεις του προβλήματος. Πολλοί μαθητές υπέβαλαν εξ ίσου αξιόλογους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

INKJET ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

INKJET ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ INKJET ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Εκτυπωτές Γραφείου PIXMA ip100/ip100 με αξεσουάρ μπαταρίας Μονάδα Bluetooth BU-30 Παρέχει δυνατότητα ασύρματης εκτύπωσης από κινητά τηλέφωνα, PC και PDA που υποστηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος σε συνεδρία της Blackboard και βασικές ρυθμίσεις

Είσοδος σε συνεδρία της Blackboard και βασικές ρυθμίσεις Είσοδος σε συνεδρία της Blackboard και βασικές ρυθμίσεις Tα πρώτα βήματα κατά την είσοδο μας στην Blackboard Κάθε φορά που ο καθηγητής/εισηγητης σας προγραμματίζει για εσάς ένα ηλεκτρονικό μάθημα μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θεωρίας Αναµονής (queueing theory) ίκτυα Επικοινωνιών: Στοιχεία Θεωρίας Αναµονής -- N. Μήτρου

Στοιχεία Θεωρίας Αναµονής (queueing theory) ίκτυα Επικοινωνιών: Στοιχεία Θεωρίας Αναµονής -- N. Μήτρου Στοιχεία Θεωίας Αναµονής (queueig theory) ίκτυα Επικοινωνιών: Στοιχεία Θεωίας Αναµονής -- N. Μήτου Θεωία Αναµονής Βασικό µαθηµατικό εγαείο για την ανάυση της επίδοσης και το σχεδιασµό δικτύων, αφού η ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Runtime Checking (1/3) Runtime Checking (2/3) Runtime Checking (3/3) ΗΥ 340 Γλώσσες και Μεταφραστές Φροντιστήριο

Runtime Checking (1/3) Runtime Checking (2/3) Runtime Checking (3/3) ΗΥ 340 Γλώσσες και Μεταφραστές Φροντιστήριο ΗΥ 340 Γλώσσες και Μεταφραστές Φροντιστήριο Runtime Checking (1/3) Η γλώσσα alpha είναι μια dynamic typing γλώσσα (ο τύπος μιας μεταβλητής αλλάζει ακολουθώντας τον τύπο της τιμής που κάθε φορά αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής (Compiler)

Μεταφραστής (Compiler) Windows Καθαρισµος οθονης cls Unix clear Τελεστες ανακατευθυνσης > > >> >> < < Εντολες σε αρχεια * * (wild card) del Α rm Α ιαγραφη type Α cat Α Εµφανιση copy Α Β cp Α Β Αντιγραφη ren Α Β mv Α Β Αλλαγη

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

w w u u w u = 1 w v = 0 u v = (w 1, w 2,..., w N ) a β k V β i,j = p(w j = 1 z i = 1) θ d Dir(a) Dir(a) z d,n multi(θ d ) V w d,n β zd,n p(θ,, a, β) = p(θ,, a, β) p( a, β) similarity = (A, B) = AB A

Διαβάστε περισσότερα

για τις οποίες ισχύει ( )

για τις οποίες ισχύει ( ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΜΗΤΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΡΟΥΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ . Έστω οι συναρτήσεις f, g: για κάθε. α) Να αποδείξετε ότι η g είναι -. β) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Αφαλάτωση και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Αφαλάτωση και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Αφαλάτωση και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Eυτυχία Τζέν Τμήμα Αιολικής Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΚΑΠΕ etzen@cres.gr SOL - BRINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Life 09/ΕΝV/GR/000299 Τήνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΦΑΣΗ Β CASE STUDIES ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΦΑΣΗ Β CASE STUDIES ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΦΑΣΗ Β CASE STUDIES ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ To λογισμικό INCA για την

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή του προϊόντος

Προσαρμογή του προϊόντος ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Προσαρμογή του προϊόντος 50 100 m = x4 Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100 m Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δομικό τοίχο ή δοκό) 18

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL STATION V-300SERIES V-325 V-325N V-335N V-323N ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

TOTAL STATION V-300SERIES V-325 V-325N V-335N V-323N ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TOTAL STATION V-300SERIES V-325 V-325N V-335N V-323N ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 Πριν αρχίσετε να χρησιµοποιείτε αυτό το όργανο, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το εγχειρίδιο οδηγιών, ώστε

Διαβάστε περισσότερα