*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!."

Transcript

1 # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<::0&3%.2=#(,1,.%.2 & ' ( ' ( ' ( ' *(

2 <$ #$9#('#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2#9&* <$;0&3%.2=#(,1,.%.2, -. / - 0. /, 1 #2$2 & #2 #23 4 #25 & 6 ( ( ( ' ( 3% $; #%&'#$;( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &* 0&3%.2=#(,1,.%.2,,1 6 +

3 <<$ #%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 9 ' ( :05$ ;:;$ #9#('#$$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &* &*,'2-$ A0&3%.2=#(,1,.%.2 ; < ;:$ #<8(7 #$$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35*B2C+,'4&* &*,'2-0&3%.2=#(,1,.%.2 ; 6 #+% 3+2% :$% 3

4 : #%7+.8*$:( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35*B2C+,'4&* &*,'2-$0&3%.2=#(,1,.%.2 & =, = = <: #'.(5'#$:( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35*B2C+,'4&* 9 = = 5

5 : #:&#D.(/#$:( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 ' 5?% ( ;$: #&#E.(/#$:( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(355(#9#'4&* &*,'2:$=0&3%.2=#(,1,.%.2 ' ( = 0 '( <: #:8(7 #$:( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 ; ' ( 50 :% ' A(##:% B% 2:% + :

6 : #:8(7 #$:( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35*B2C+,'4&* &*,'2-;:0&3%.2=#(,1,.%.2 ; 3+$ C D 5? C +# C $+$ 3: :$C :: #:8(7 #$:( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35*B2C+,'4&* &*,'2-<0&3%.2=#(,1,.%.2 8 $$: #0+,'#$:( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 E '7('+% ( ' $% ( #

7 : #0+,'#$:( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 E '7E('+$% ( ;: #8(7 #$:( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &* &*,'2-:$F0&3%.2=#(,1,.%.2 ; ' (35% :% 3% +?% $%6 :: #/5.+#$:( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&*./+3(,9&*,'2#9&* &*,'2#90&3%.2=#(,1,.%.2 F&GHF7 9 : B

8 + 9 '(? 3 9 3$ # 6 : 9 # = 8 # E ' + :K#( & 32$ 32$#6 47 IF6 (7 J = ?

9 :: #;9#2#$:( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &* &*,'2-0&3%.2=#(,1,.%.2 $:% L / :: #9#2#$:( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35*B2C+,'4&* &*,'2-0&3%.2=#(,1,.%.2 ; ;:: #'.(5'#$:( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35*B2C+,'4&* F6 < 8 +< 2

10 : #%&'#$:( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35*B2C+,'4&* &*,'2-; A0&3%.2=#(,1,.%.2 ; 6 M 6 < M 6 M 6$52% M 6$:C$$ M 6 M 6$$% M 6 M 6 M 6 ++C' #$$$$ LAN&/'AN & (( ::: #&#E.(/#$:( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-$;?&* &*,'2#0&3%.2=#(,1,.%.2 O '$PB3:P?( :::; #0+,'#$:;( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 $

11 ::; #/5.+#$:;( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35*B2C+,'4&* 0&3%.2=#(,1,.%.2 4 3$% ' ( B$% ' ( * ' $+ ( :; #/5.+#$:;( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &* &*,'2#9; *(#$ #0&3%.2 =#(,1,.%.2 9 'L/( ' 5( Q +9 'L/( ' :$P+2 (, N 6 &, 6 7 R N 6 &, 6 7 R

12 39 'L/( ' 3$( N 6 ; &, 6 7 R 59 'L/(' $( S & ( +

13 $<:; #;%&'#$:;( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35*B2C+,'4&* &*,'2-: 0&3%.2=#(,1,.%.2 $%%& ' ' (%*% +, - P? = 'A;QNE( - =C 'Q&E(#5P? - +BC -.&/% - 0 <:; #8(7 #$:;( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35*B2C+,'4&* &*,'2-:0&3%.2=#(,1,.%.2 T 3:% :; #8(7 #$:;( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35*B2C+,'4&* 9 3

14 : #0+,'#$:( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 6 ( '(6 0& +$$$ 0 #$ +$$ 0A + 04 ' ' 3U 0 :$U 0 $$U 0 $ 0 B: 0 + 0* 0 :$U 0 B:U 0 :$U 0 :$U 0 ' (33% 0 '( B% ( '(6 04 ' 04 : ' :U 0 B: 0A B 0 0 $ 0 ' ( 5?% 0 < 5

15 : #0+,'#$:( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &* &*,'2-:;0&3%.2=#(,1,.%.2 A < 6 0 Q&E 0EN98 0 'BP32( ' (6 0 Q&E 0EN9'VEN90 9Q&E( ## P5 < 0 = 'A;QNE( 0 'BP32( ' (6 0 'A;QNE( # P5 < : #$9#('#$:( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35*B2C+,'4&* &*,'2-; 0&3%.2=#(,1,.%.2 ; ' ( :$$ 0 6 $$$B 0 6 $+$B 0 6 $$#2 0 <6 $$$ $3? $$#2 :

16 ;: #8(7 #$:( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35*B2C+,'4&* &*,'2-0&3%.2=#(,1,.%.2 E 'B:% ( ' N( ' ; N ( 3% :< #:/5.+#$:<( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35*B2C+,'4&* 4 30 < 0 ' :K +:( ::< #0.(&#$:<( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35*B2C+,'4&* &*,'2- '0&3%.2=#(,1,.%.2 N 2?% $$$ 2 $$% +$% 3? $$ 2 $$3?% : 2 #

17 + 3 5 :::< #5(.G#$:<( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35*B2C+,'4&*,'2-$0&3%.2=#(,1,.%.2 9 ' :3$K3$?5 ( ' $+3 ( 1, 9 ' 3$P++$ #5 ( ' 3$K5:#5 ( ' 3$K5 #5 ( ' $5+ ( <, 9 ' +::K3$ +$: ( ' :P3$+$: ( ' $5$ (, 9 ' :+$K3$( ' +2$P#(?, B

18 :< #$&#D.(/#$:<( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 1 <' (?$%' F ( :$:< #8(7 #$:<( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35*B2C+,'4&*,'2-;;0&3%.2=#(,1,.%.2 9 2? +5$$ B#+ ++$ 55 8 ' ( ' ( L/?

19 + : #%&'#$:( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &* ; +B$B4,1 = +B$B477 :+B,1, +B$B477 +B$B4 S +B$B4 +B$B47 2

20 ;: #;%0+*&# #$:( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &* &*,'2-<;0&3%.2=#(,1,.%.2 E <'L /( :: #%&'#$::( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 #, F 'L /( + ; ' ( 3 ; :$0 # $$? $$2 2$ 2$ F ; = $5+2$ # +$+ +$+ +$ +$++$ 2$ ; 6 F 9 'X9( +$+ 4 9 # $5$3$5$3$$5$3$; +$

21 , $$ ' ( 3% 5 ; '(6 0 = 6?3% A 0 = 6$5% 0 =6 5:% 3$$+ 3$$+ # $$$$$+ ; ; = $?$$ : R '7( # $$$F +23: 9N X 9 < # ; $% 0 6 2$% B ; % % 0 6 :3%? ; # 3? $22; = 3:$5; 3?+3S # 3?+33?+32$22; = 3:$5; = 3?+3S # 3?+33?+32$22; +

22 , 6 06 :% :% 0 6 :$% 2 $; B$$P#$$$P B$ ; +:+$P55$$P 2$ = 3:$5; 3?+3S B+$?, '( B+$? ' ( B+$B B+$?, '( B+$? ' ( B+$B ++

23 (;:: #&#E.(/#$:: *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,0'#%*.2 A 2 $$$ 3: + + $%&'(*?53??53??$22 = <?:$2 <;:: #<%0+*&# #$::( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 $%&'(*, 3 R +2P$ $$ ' ( $%&'(* $%&'(* +3 # 52$B52$B$$22; L F 9/ 52$BA

24 (;$:: #$%0+*&# #$::( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 #, + ; LR X/ ' ( 8 3 Q ' ( ' B$%( ' ( #$% # 9 $3$5$3$52$+$3$52$+: ; = $3$5$$3$5+$' 9 F $3$5( # 9 3?+33?+32$3?+32$22; = +2 'A( +2 S +5

25 <:: #<%0+*&# #$::( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 $%&'(*, O '+ = C &'($% # 9 +$#+$#2$ +$#2$ 2 ; B$5$' 9 F +$# 4'2( # 9 3$$: 3$$:$$$ $:: #<8(7 #$::( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 (+(,, V +:

26 $;:: #8(7 #$::( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 9 LY/ ' ( % ; # 9 3?+33?+32$3?+32$+$ ; '6 3?+32$+$( + E '7( ':$% ( 3 ; ' &( 3$$$ # 9 3?+33?+32$3?+32$2 ; ( +2 S 3$; 3?+3 # 9 3( 32 32$B32$B5$$$ +#

27 :;:$ #0+,'#$:$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 9 < = # 9 ( 3$ ++$+++$+2$ ++$+2$$ ;;:$ #%7+.8*$:$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, % #- = = =L. / S = = +B

28 ;;:$ #%7+.8*$:$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 4 # 9 ( #5 ( 2: #5$+#5$+2$$ ; = 2: ( ( ;:$:$ #;%7+.8*$:$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; = # 9 3 #5 #5$5#5$52$ ; = #5$:+$2 3 = +?

29 ;::$ #:%7+.8*$:$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, '$$% ( ; * < ' 5$$( # 9 #$5#$55+$$ L = / + '#:% 3:%(* ; * < ' 5$( # 9 #$5#$553$$ L = / +2

30 , 3 '$$% (* ; * < ' 5$:( # 9 #$5#$553$$ L = / 3$

31 <;:$ #;9#('#$:$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 6 ( * '$$%( * < ';6 5$B &( ' ( '$$%( 8 =8 ';6 5$B 4( ' # 9 3 Z7? #+ #+$#+$23$$ #+$5#+$5#32 ' ( * = 3

32 , + $%&'(' <;<:$ #;9#('#$:$( #0+C&72-'./*,70+#*5*.#&* 0+#5.*9./%#+7(,0&3%.2=#(,1,.%.2 *B*5-72-'.5 78(7 #$:(/* #970+#*5*,9#&* 0+#5.*9./%#+7(, '#%*.2?5./+3(,'4(*&*(-.#'4 *+,'-','4/%#0,1/#'2+*5#(35 Q 'A,O( 5?5CB2 ',,1 9 ; < 32$BA7I 32+#2$22 +?C?5 4 3$% ' (B$%' ( * ' $+ ( 32$B4I( 32++$$$ 3+

33 Q 'A,O(,,1 9 +??+C?3 2 O '$PB3:P?( ' ( 2B$5 2:$52$2$ +C?: ( A < 6 0 Q&E 0EN98 0 'BP32( ' (6 0 Q&E 0EN9'VEN90 9Q&E( ## P5 < 0 = 'A;QNE( 0 'BP32 ( ' (6 0 'A;QNE( # P5 <?5::?5B33$$$ 23#C?5 E :P:P+ 5$ < 6 33

34 Q 'A,O(,,1 9 0 P? = 'A;QNE( 0 =C 'Q&E(#5P? 0 +BC 0? C #+$C? 1 ::C?B 9 = =?B$4?B$2$ & =, = =

35 Q 'A,O(,, $$B& 2$$#+$$$ +$:5C?3. 7 ' ( = = ' ( 8 6 '+25C23( : 8 # ' 8 (8 B 8? 8 3:

36 Q 'A,O(, C? ' ( 8 0 = 8,1 2$+?&77( '+25C23( 9 2$3$323$ ' (8 : 8 # 8 B 8 3#

37 Q 'A,O(,? ' (8, ( <:$ #<9#('#$:$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, N'$$%( = ; # 9 5 # #$:#$:$$$ 3B

38 @ #; ' 32: 4 ( + N'$$%( = F ' ( # 9 5 # #$:#$:$$$ ; #$# 3 N'$$%( = 0 # 9 3?

39 ' 32# 4 ( 5 # #$:#$:$$$ ; #$# [R ::$ #9#('#$:$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, J'$$%( = ; * +, < '32B 4 ( # 9 #$5#$55+$$ L = 32

40 / + J'$$%( = * #; F '32? 4 ( # 9 #$5#$55+$$ L = / 3 J'$$%( = * 3; '322 4 ( # 9 #$5#$55+$$ L 5$

41 = / 6 ( '$$% ( ; 1 N '5+?& 4 ( # 9 #+#+$$' F 9 ##+( 5

42 ( '$$% ( 1 9 ' 5+?4 4 ( 4 F $:$:$ #/5.+#$:$( *+,'-'./(,+.(35/%#0,1/#'20+*0*5#,'4 *0/#1# (3556-'.#('#(0/9? 5#+(35./?/7(+./* 5#+(7&* *B,'4#(+,/7635*B2C+,'4/* #9<?<?< < S ' ( % 5+

43 <:$ #:9#2#$:$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; 0 <?0+# +$++ <?$% \55]0'330(0 ++]0 0$$]9^ ' ('77 Q ' B:% ( ' +:% ( # 9 +B++B+2$2$ S +B+ # 9 # $+23$2$2 # $2$ ; 53

44 :;:$ #'.(5'#$:$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, F 6 0 '::% 5:%( = '+: ( '; ( 4# 0 '; ( 4# +J '$$%( : 8 ' : ('; ( 4# 4# R = 6 R6 # 9 3 Z73( # # #$? #$?++$$ #$#$3$22 #5#53$$$ = = #++ # 9 # #$#$+$22#5 #5+$$$ = #++ 55

45 5:

46 _ ::$ #'.(5'#$:$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; 5#$ :#$ $B:% # 9 +B+ +B++$$$'; +B++$$$( :<:$ #'.(5'#$:$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2,, ' ( = +:% $ # 9 +( 3# 3#$#3#$#2$ 2$ ; = 55$+ ' X9 3#$#=77(( 5#

47 <<:$ #'.(5'#$:$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#( /* 35<$<$ 9$B '( = '( F <:$ #%&'#$:$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; 9$$6 J065+ J0 65+ J065+ J065+ J0 65+ J0 65+ J0 65+ J0 65+ J065+ J06+? J06+? J06+? J0 6+? J06+? ' ( # 9 +$#+$#2$ +$# 2$2+ ; '6 9 F +$#( 5B

48 , J06+? J0 6+? J06+? J065 J0 65 J0 65 J065 J065 J0 65 J0 65 J065 6 $$ + ; 9$$6 63#+ 6+B+ J #6$? 6 $$ 3; 9$$6 65 4#6#? 6:B $$$2 6 $$ ' ( # 9 +$#+$#2$ +$# 2$2+ ; '6 9 F +$#( # 9 +$#+$#2$ +$# 2$2 ; '6 9 F +$#( 5?

49 , 5 ; +6 6:$$` J06:$ 6+: 6#+: 4+6+:` 65$$` 6:$ 6: 0 63B: 6: 6:$ 4#63B: 6: 6$ 6B:` 6 6+$$ 6 '.( ' ( # 9 +$#+$#2$ +$# 2$2+ ; '6 9 F +$#( :; B:$6 M 6:$$ M 6+:$ #N 9 3$ 3$$53$$5:$3$$5:$$ ;6 9 3$, 52

50 , # ; '7(; + ' ( '#$( * =':$$ (, 3$ = 3$$5 # 9 3$$53$$52$ 3$$5 2$2 ; ;:$ #;%&'#$:$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(35 */* 35$;: ; = $% ; :$

51 :$C = $% ;:$ #%&'#$:$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, J ' 53( 4 F&GHF7 # 9 5 # #$# #$#$$$ ;6 #$# #$ :

52 , + '$$% ' 5++( 4 # 9 # #$2#$2$$$ #$ [F ;:$ :+

53 #%0+*&# #$:$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ;'$$% ( = 3# 9 5+$+5+$+2+2 & = #+ ;::$ #%0+*&# #$:$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, O '( ; # 9 $3$#$3$#+$3$#+2$ 'F 9 3 ( $: = : ;::$ #%0+*&# #$:$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 :3

54 , 4 = '( L / # 9 $3$:$3$:3$ $3$:3$2$ ; $3$: 3$ $3$:3$2$ $3$5+$ $3$5+$22 +; % 0 $#% 0 $+% ; # 9 +$#+$#2$+$#2$22 F B$ '6 9F +$# $( :$ #;0+,'#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( /* 35:?:?: :;*9./%#+7(,'#%*.2*(#7'4,%#2-'.(*&*(-..(;<:, :5

55 , ; = ' A(62:% 0 =' (6 $:% # 9 $? $?$$ ; ' =( = $?$$ 3:$:$:$ + ; = ' A(62:% 0 =' (6 $:% # 9 $? $?+$$ ; ' =( = $?+$$ 3:$:$:$ ::

56 , 3 ; = ' A(62:% 0 =' (6 $:% # 9 $? $?3$$ ; ' =( = $?3$$ 3:$:$:$ 5 ; = ' A(62:% 0 =' (6 $:% # 9 $? $?5$$ ; ' =( = $?5$$ 3:$:$:$ :#

57 ;:$ #$0+,'#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, N +, ' ( 0EN9 '3$?( * S E = ++$++$I3?$I 5A # 9 #?:?:+5?:+52?:+522 # 9?:3?:3+$?:3+$?$ # 9 ( =?:3 # 9 2$$+2$$+2$2$$+2$2$ F :B

58 $ #%7+.8*$$( *+,'-'./%#0,1/#'2+*5#(35 */* 7<$5. 678*9./%#+7(,'#%*.2 N ::a = 8 = = < ::a 9 6 ;$ #%7+.8*$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, E 4 : # 9 #$+#$+3+#$+3+3$ R +'6 F 9+LQ #/ ( ; :?

59 + 3; 6 0 5?% 0 +$% 0?% 0 #% 0 #% 0 5% 0 5% 0 5% 5;?B%?0# 3% < $0+ :; ' ( 6 0,6 0, +$b65:#3 0; 6 0X 6 04 *6$3 ':(6 +$5$$$'8 9 F +$5 &( &'($%* # 9 +$3 +$32$+$32$2$ F = # 9 +B$ +B$2+2 = # 9 3(# ( 32 32$+32$+2$32$++22$ :2

60 + ' 3$$ $3( 0, 6 0O =+$b6 $?++:C #& #$% ' (5$% 50# # 9 5( 5$ $$ =, 5( 5$ ;$ #9#('#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, Q + ' ( 3 ( 5$ S # 9 3?+33?+32$3?+32$22 ; 35$:3?$2 # 9 :( 5$ 5$$+5$$+52$$ #$

61 <$ #<9#('#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, + 3 &< 'B03:( ';6( 4 + N ' ( 9 :2% 5%';6+( L / * # 9 # 5#$+ 5#$+$2 1 = # # 9 35 ( ( #5 #5$5#5$5 $$ # 9 B$$5B$$52$B$ 1 = B$$#$$2$ N * #

62 , + 3 9F B$$# 4 F F F+ &4AR $ #/5.+#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, J'$$% # 9 #+$##+$#3$$$; #+$# #+

63 , ; < ' 5$?([ + J'$$% ( ; '5$2([ 3 J'$$% ( ; ' 53:([ 5 J'$$% ( ; '533([ : J'$$% ( ; # 9 #+$##+$#3$$$; #+$# # 9 #+$##+$#3$$$; #+$# # 9 #+$##+$#5$$$; #+$# # 9 #+$##+$#5$$$; #+$# #3

64 , ';535([ [F #5

65 ;$ #9#2#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; :$$$ #$$ +5$ $ :$ # 9 ( 3$= +$#+$#2$ +$#2$2+ ; = = F 9 +$# #:

66 , + ; :+: B:?$$ ; 5% ' ( 3 ; 0 5 ; ' ( 0 +B$$ +#: +B$ ++$ 2$ :: ; +:% # 9 ( 3$= +$#+$#2$ +$#2$2+ ; = = 9F +$# # 9 ( 3$= +$#+$#2$ +$#2$2+ ; = = 9F +$# # 9 ( 3$= +$#+$#2$ +$#2$2? ; = = 9F +$# ##

67 , : ; 6 0 'QP Q( 0 +$$ :$ ; 5% ' ( # 9 ( 3$= +$#+$#2$ +$#2$2? ; = = 9F +$# $<$ #;%&'#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, '( '+( '3( # 9 #$?#$?2+$$ J'$$% ( < '55$( 4 +J'$$%( ; ' 552( 4 4 F # 9 #$2#$2$$$ #B

68 + $<;$ #<%&'#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,0'#%*.2 #, F&GHF7 &'($% &'($% 3; 6 0 N <?P3# +? 0 0 L0EN9/ * O 3 (#?:$#?:$#2?:$#2$, = #?

69 L0EN9 =4 N = =, 5E 1 :N N = #; ; ; # +(ZI7?:B?:B2$?:B2$2 # +(ZI7?:3:?:3:2$$$ 1 # 25$325$3+$25$3+$22, ' F 25$3 '(( #2

70 <:$ #$0.(&#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, J '$$% ( = ; ; < ' 5:$( 4 # 9 #$#$+$#$+$22 #$ 4 R B$

71 $ #;5(.G#$$( #0+C&72-'./*,70+#*5*.#&* 0+#5.*9./%#+7(,0&3%.2=#(,1,.%.2 *B*5-72-'.5 78(7 #$:(/* #970+#*5*,9#&* 0+#5.*9./%#+7(, '#%*.25./+3(,'4(*&*(-.#'4 *+,'-','4/%#0,1/#'2+*5#(35 Q 0 'A,O(, :+3CB$ ' 23#CB$'B2 c ( + 9 ' ( :05$ + ;?$+C?$ ; B:0?$% 3:#C?5 1 T 3:% 3::#C? ; ' ( 50:% ' A(##:% B% 2:% + ;, 1 $+$&77 (+ $+$&77 (5( $+$+47 $+$#47 ( $5$3& $?+ 9 $+$+ $+$+$2$ ('' (' (2'' (2' $+$2: &'($% $5$:$$$ $?3+$$$ $5+32$ B

72 Q 0 'A,O(, +. #$% ;, $ +$5&77 +B5?CB2 3 ; 6 #+% 3+2%?% 3$ $+32$$ 3:35C?B ' E <'L /( #$5A #$55$ BBC?: '' ; ' ( :$$ 0 6 $$$B 0 6 $+$B 0 6 $$#2 0 <6 $$$3 0 6 $$#2 0 6 $3? B$52$:: +?$:$$$$ ; ' :%( 33C? '2 ' 5?% ( B$2CB5 '(, 3?:C?3 ' ;?$: 2$?4 +$$#47 +$+77 &'($% 2$:2$2$ +$$?#$0+$$? #$32 +$3$2 B+

73 Q 0 'A,O(, +$C?: '1 6 ( ' (6 0& +$$$ 0 #$ +$$ 0A + 04 ' ' 3U 0 :$U 0 $$U 0 $ 0 B: 0 + 0* 0 :$U 0 B:U 0 :$U 0 :$U 0 ' ( 33% 0 '( B% ( ' (6 04 ' 04 : ' :U 0 B: 0A B 0 0 $ ;, 1 +$B7 ( 9 +$#2$22 B3

74 Q 0 'A,O( + ', 0 ' ( 5?% 0 < ; 'B( '(6 06 $3+B 0 6 $ 0 6 $ 0 6 $$5 0 6 $$+$ 0 6 $:$ 0 6 $ 0 6 5#: 0 '+?B%( 6 +$$2 $?BC?3 '. $:% L / 22C?+ '3 E '7('+% ( ' $% ( +$$C?+ E '7E('+$% ( 3:BC?5 ' 9 33C?# 1 <' (?$% ' F ( ;, 1 +$BO7 ( ++$+& +3$B47 ( +3$B +5$4 +5$+A 9 +$#2$22 &'($% ++$+2$$ +3$22$3 +3$22$2$ +5$3$$$ +5$3222$ B5

75 Q 0 ( ;, 1 '3 ' 9 B:

76 ;;$ #&#E.(/#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 $%&'(*, '( '+( '3( +; E % 0 d52% 0 d#?% ' = K#+:( F = B+C22CA,O+B2B+ +2$:2B+#( F = = BC323CA,O? 2BF65 ' &( J+B2+$+2BB( 3; E B% # 9 +3$2+3$22$+3$22$: # 9 +3$2+3$22$+3$22$: B#

77 , '( '+( '3( 0 d52% 0 3:% ' = K#:( F = B+C22CA,O+B2B+ +2$:2B+#( F = = BC323CA,O? 2BF65' &( +$+2BB( 5; E ?% 0 5+% 0 35% ' = K#:( F = B+C22CA,O+B J+3+2$:2B+#( F = = BC323CA,O? 2BF65 ' &( J+B2+$+2BB( # 9 +3$2+3$22$+3$22$: BB

78 <$ #%7+.8*$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, '( '+( '3( # 9 $5$#$5$# +$$5$#+$2$ 9 ' ( + 4 L / ; +$$ 3 ; 6, # 9 +$$?+$$? 2+$$?22$? '6 9 F +$$? ( $# '6 9 +$$?$ +$$?22$ ( # 9 3:$:3:$: $3:$:$:$ B?

79 , '( '+( '3( 9 2+?% ; '#$$a( :% F Q = X # N 1 4 ' (, B2

80 ;;$ #%7+.8*$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 F&GHF7, '( '+( '3( 0 0 ; + ; 3$% #2% % 0 '% (6 ; :$: J 35# ; B5 1 : N $, =: 3; ++++? # 9 2$2$+$$$' 6 9 2$+$$$2$:( # 9 2$2$2$ 2$2$2$ N 5 = = # 9 3$ +$# +$#2$+$#2$2+ ; = = 9 F +$#?$

81 ;;$ #%7+.8*$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( /* 35;$?;$$$ *9./%#+7(,'#%*.27'4,%#2-'.(*&*(-..(::, J < 5$ $ ' ( = '( '+( '3( :# 9 = B$5B$5$B$5$2 B$5$22' (2:$+ 2:$+$2:$+$$ J =?

82 (;;$ #%7+.8*$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 # N N < < + 3& = ' (' 3( 5; 0 E e : ' ( < F&GHF7 '( '+( '3( &'($% 6# 9 55$B55$B $55$B$2? 1 = 55$3 55$5 8 55$ # 9 # 5#$+5#$+$5#$+$2 F 6# 9 2:$32:$32$ 2:$32$3 1 =?:+:+$2$ : ' ( < =?+

83 :& =' :( 6# 9 2:$:2:$:2$ 2:$:2$$$ 8 *,?3

84 ;<$ #9#('#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, '( '+( '3( F6 0 '?3P+B5( '$$%( < 8 ' (8 0 ' 65#P5#( 8 '( +F6 0 ' +53P+B2( '$$%( < 8 ' (8 0 ' 65P5( 8 < '( # 9 B Z7 #3 #3$+#3$+: # 9 B Z7 #3 #3$+#3$+:+$$?5

85 $<;$ #:/5.+#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, +O = C C9N O,. #/ 0 # 9 +$ +$$3+$$3$+$$3 $$?:

86 <$ #<9#2#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( (J'$$%( 8 ( '$$% ( 9 ';655#([, ('$$%( * 8 # 9 #$?#$?3 = = # 9? # #$? #$?3 = =?#

87 , + 3 ( 9 ';65#5([ 3 J '$$%( # 9 #+$:#+$:+$$$; 6 9F #+$: 8 ' ( ';85#+([ 5 J'$$%( # 9 #+$:+$:+$$$;6 9 F #+$: ' ( ';65#3([?B

88 [F??

89 ;$ #9#2#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, '( '+( '3( ; + ' 25 +:( + ; # 9 3$$:3$$:$$$' 9 F 3$$: ( 3 & # 9 32 # 32$B 32$B2232$B222732$B2222' 9 F 6 3?$2 (( F # $?2

90 N ::$ #;9#2#$$ *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 # ; +E E 3 &'($% 5N 2 +? 1 +(#?+$B?+$B2$?+$B2$$ F?+$2 # :4?5?5B?5B 2+?5B2+2$ #?:#?:#?$?:#?$22 2$

91 :O = #& 2?P :?P3: 3:+5 * * N BL / 6 8 'I( 8 = ; B0 ' 3+B 32: X( #?:++?:++2$?:++2$:2 1 =?:5 # 2$$# 2$$#:3$$ 5# 2+$2 2+$2$$$ 2

92 $<$ #;'.(5'#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, + N = :, ' ( :5% ; 5#% S '6&([ N =:, ' ( 3#% ; #5% S ';64([ N =: 0 # 9 ('(+& Z7 #$$:#$$:3#$$:3 2$ # 9 ('(+&( Z7 #$$:#$$:2$$$ # 9 ('(+C& Z7 #$$:#$$:3#$$:32$ 2+

93 , + 3 =:, ' ( :$% ; 33% ; B% S ';6 ([ 5 ' 3$3:( '( : 4 '3$ 3:( = '( [9 # 9 #3$#3$2$$$1 = # 9 #3$#3$2$$$1 = 23

94 9F7& 9F74 9F7,' ( + N ' ( 3 ; 5 ; 25

95 :$ #<%&'#$$( #0+C&72-'./*,70+#*5*.#&* 0+#5.*9./%#+7(,0&3%.2=#(,1,.%.2 *B*5-72-'.5 78(7 #$:(/* #970+#*5*,9#&* 0+#5.*9./%#+7(, '#%*.2?5./+3(,'4(*&*(-.#'4 *+,'-','4/%#0,1/#'2+*5#(35 Q 0 'A,O( ++:BC?B ',,1 '( '+( '3( '5( +B$B477 + ; +B$B4,1 = +B$B477 :+B,1, +B$B477 +B$B4 S +B$B4 +B$B47 +:?:C?# N 2?% $ $$ 2 $$% +$% 3?$$ 2 $$3?% : 2 +B$B477 +B$B47 +B$ 7 ( +B$B$2$ +B$B+$2$ +B$B3$2$ +B$B$2$ +B$B+$2$ +B$B3$2$ +B$B:$2 +B$B:$$$ +B$B$$ +B$B+$$ +B$B3$$ +B$B:$$ +B$$$#2 2:

96 Q 0 'A,O(,,1 '( '+( '3( '5(?$C?3 2 9 : 2 #23 # '(? 3 9 3$ # 6 : # #23 #23 32$B4I ( #23 #23 32+#5$$$ 9 # = 8 55+B4 55+$$ E ' + :K#( B35$4 B3+#2$2? +?:?C?# ( 9 ' :3$K3$?5 ( ' $+3 ( 1, 32$B 32+#$$$ 2#

97 Q 0 'A,O(,,1 '( '+( '3( '5( + 9 ' 3$P++$ #5 ( ' 3$K5:#5 ( ' 3$K5#5 ( ' $5+ ( <, 32$B #$$$ 9 ' +::K3$ +$: ( ' :P3$+$: ( ' $5$ (, 32$B 32+#$$$ 9 ' :+$K3$( ' +2$P#(?, 32$B 32+#$$$ 3?+2C?# 9 2? +5$$ B#+ ++$ 55 8 ' ( ' ( L/ 3::BC? 1 ; 55: 55+ 2B

98 Q 0 'A,O(,,1 '( '+( '3( '5( 3+$CD 5?C +#C $+$ 3: :$C :2+CB & ' ( ' ( ' ( ' *( #B2CB+. ; L /L 0/ #2$2&#2#234#25&,1 6 ( < ' ( 3% 78 ( =++8 ( = 3 77 #?$? #2$2& #2 #234 #25& ++$C?5 3 9 'L/( ' 5( B$5&7 5?32$$ #?$B$ #2$B2$$$ :2$2$$ #2 #23$$$ #25$$$ 25$:2 2?

99 Q 0 'A,O(,,1 '( '+( '3( '5( Q 'L/( ' :$P+2(, B$5&7 25$:2 9 'L/(' 3$( ; B$5&7 25$:2 9 'L/( ' $( S 3::?C? ' 8 $3$C?# '' 4 30 < 0 ' : K +:( B$2 & 7 ( B#& B35$4 B$?$ BB22 B3+#+$2$ 22

100 Q 0 'A,O(,,1 '( '+( '3( '5( 5?$C?3 F ' 6 + < L/ ( 2B$34 2:$3B$$$ $$

101 :;$ #%&'#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; :$% 3:% :% '( + 1 2#% 3 ; ' 2:%( 5 A ' ( ; : ; # +3$2+3$22$+3$22$2: # (+? +?++$$$$ # +2?+2?2+2?23$ # 3$$3$$+$3$$+$2$ ; $:$ ' ( = 3$$' 4 3$$( $

102 '?$%( # E +3 # 3?+53?+52$3?+52$#5 # 3?+53?+52$3?+52$22 $$$ #<0.(&#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; 96?55% ' = 6 #2%( 5#% ' C 623% ( % + 9 R N 2 2:% 5% # 9 + = +$#+$#2$+$#2$22 ; +$#$2$ # 9 ( +? = +?++?+$$$ '6 9F +?+=&( $+

103 $ #0.(&#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, S '$$% ( 0 =0 ; 0 '; 5:?( ' +S '$$%( = ; < '; 5:B( ' 3S '$$%( = '; 5:#( ' ' ( ' R # 9 #+$5#+$55+$$ #+$55$$0#+$5522$ # 9 #+#+5+#+5+2$ # 9 #+#+53#+532$ $3

104 ;$ #%0+*&# #$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 9 ; = + ( # 9 +5$++5$+ +$+5$++$2$ $5

105 <;$ #8(7 #$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, F 6 0 ' ( = < ; I ' 5#:&( ' 8 0 = ' 5#:4( ' # 9 3 Z7+( Z75 #' ( #$##$#+$$$#$? #$?++$$'; #$# 9 ( ' R $:

106 <$;$ #8(7 #$$( 9.#2-'.(*&*(-..(<;:$ #;9#('#$:$(*(#7'4,%#2-'. (*&*(-..*902(;;:$ #%&'#$:$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( ( * '$$% ( * < ';6 5$B&( ' ( '$$% ( 8 =8 ';6 5$B4( ' # 9 3 Z7? #+ #+$#+$23$$ #+$5 #+$5#3? ' ( * = $#

107 ' R $<$ #:%7+.8*$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, S A # 9?:B?:B?$?:B?$2$ # 9 $B

108 ,, 0 < ; '?$?B $$( 0 ' 5$$ 2 ( 0 5$$0 S 0 +:$ =0 #?C :3B; S 5 ' +:: $? +?( ' 5$$ 2 (?$$ S =?BC; B5#S :9 = <?:?:B:$?:B:$ 2$ # 9?B$5?B$5$?B$5$ $; =?B$2 = # 9?B$5?B$53?B$53 2; =?B$2 = Q = < 0?B$5$ # 9 5 ZI7:'4(?53 2$ 2$B2$B$ $?

109 , < 2$B$2$; =?5B L / :'4(?5 'L /( $$ #:%7+.8*$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; ' 5$%( ' 3$%( 'L /(' 3$%( 6 0?%0 = 7 B+C22CA,O ' 0 'P#+:( +?% = 7+ B+C22CA,O 0 55% = & 7 $2 # 9 +3 = +3$2+3$2 2$ +3$22$5

110 ,?5C5CA,O ; +; #$% \ ^ 5$% ' # 9 = +3$2+3$22$ +3$2 2$ 22 '6 9 F +3$2 = 77 ( $$ #<9#('#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; α0 '$:%(F =?3%; < +F '777(0 :0+$% :$8 $:% ' ( $0+$$ # 9 3?$23?$2$3?$2$2$ # 9 : $' X9323 =5( $

111 :;$ #/5.+#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; Q ++:$ Q 'Q 6 ' ( # 9 + I $3$$33$3$$$ 3(# $325$3+$25$3+$ 22 ' R

112 $ #;/5.+#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; # $+ +5$+2$$$' +5$+ F 9( ;$ #9#2#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, # 9 +23?+23?2$+23?2$2$ +

113 $ #'.(5'#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 4 ' (6 1 5?:2, +B ; 'P#3?( 3$# J 5+2 R ';P+#(' =( B ; L / +O C 0 # F 'A,O(++#C?2 =?$% = ; :$$ 3; 6 0 3?:% 0 :+5% 0 :$% 0 +$% 0 :% 0 $#% ;$ <;$$ 0 # 9 $5$3$5$32$$5$32$3 $5$+ $5$5 ' ( # 9 + # #$+#$+52#$+522 # 9 +$#+$#2$+$#2$2? ; = $5$: $$$ 3

114 , ; 5; #$%P ' ( 5$%' ( :; '7( #A 6 0 = 3$% 0 $ 0 $$ = # 9 +3$2+3$22$ +3$22$22'6 9 F +3$2=77( ; 3 '&( 3 # B2$$ ; = # 9 3?+53?+52$3?+52$22 5

115 $$ #$%&'#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, J '$$% ( ; '5( 0 08 '6 :$( 4 + F 6 ( '('?$% +$% '6 :$5&( 4 8 ( 0 '?$% +$% (, ' :$5 4( 4 4 5&/6%&+& # 9 5 # #$#$#$$$ ;6 9 #$# ; ' ( = #$ # 9? # #$?#$?3 = :

116 , 3 N $$% 8 N ' 5:3( 4 # 9 5 # #$#$+$ #$+$22;6 9 #$ N 5 N $$%, ' 5:+( 4 # 9 5 # #$#$3$ #$3$22;6 9 #$ : N 9 ' (' :$3( 4 '?:%3% +% ( ;I * '6 5#B( 4 # 9 ( 2: #3#3 $$$ # 9 #: #:23#:2322 #

117 , B O $$% 6 (, ' ('6 5## &( 4 8 ( '6 5##4( 4 8 ( '6 5##( 4 # 9 ( 2: #+$2#+$2 +$$$#3$+#3$+#$$$& = ;6 9F 3 (Z( 9? ; = < < ' ( '6 5#2( 4 2 ; = 9 ' (' :$+( 4 4 R # 9 ( 2$ #3$B#3$B 2$#3$B2$$ # 9 ( 2$ #3$B#3$B 2$#3$B2$$ B

118 ?

119 2

120 :$ #%&'#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, '( '+( '3( $<; & ' ( + 4 +:: +#$ +# +? : B?#3 E '7( 4 3 ; 4 J = ; 5 F ' = ( : ; ;;< 3 (# 9 32+#32+#5$ $$ # 9 55$#55$#$$$ # 9 : $52$2$ 3# 9 '( 2# 2:$32:$3 2$2:$32$3+ # +$

121 , '( '+( # B ( 32 2:$3 2:$32$2:$32$3+ # 9 2:$32:$32$2:$32$3+; = 2:$# = 3 (# 9 ( Z7 2:$32:$32$2:$3 2$3BF ' $ +: ( ' ( = * 2: ( +

122 :$ #5(.G#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 6 0 B2:% 0 +$% 0 B$% 6 0 B2$% 0 #$% 0 3:% # 9 +?52+?522$+?522$ :$ +?:$; +?52F 9= # 9 +?52+?522$+?522$ :$ +?:$; +?52F 9= $$ #&#E.(/#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, O = # 9 3?+53?+5 2$3?+52$22 ++

123 $;$$ #$&#E.(/#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, J* '$$%( 0 0 ; '('6 :$:( ' + J'$$% ( 0 '6 :$?( ' 3J?#'?#('$$% (0 ; 0 F '( '6 :$$( ' # 9 #$5 #$55+$$ # 9 5 # #$:#$:$ $$ 0 #0 9 5 # #$##$#$$$ ;6 9 #$##$2 #$2 +3

124 , 5J'$$% ( ; S 0 '6 :$#( ' :J'$$% ( 0 '6 :$B( ' #'$$% ( 0 ; I '6 5:5( ' B'#:% 3:%(* # 9 + # #$2 #$2$$$ ;6 9F #$2 # 9 + # #$2 #$2$$$ 9 # 9 #$ #$3$#$3$2; 6 9 #$ S # 9 #$ #$3$#$3$2 ;6 9 #$ S +5

125 , '6 5::( '?'$$% ( *, '( '6 5:2( # 9 #+$5#+$5:2 #+$5:2$ ;6 9 #+$5:$$ #+$5:22$ +:

126 ' R +#

127 :$ #:&#E.(/#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; =F E ; = # 9 + ZI7?:3B?:3B$?:3B$ 22 $ #8(7 #$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 6 # 9 :B:B2$ :B2$22 +B

128 , 0 ' ( 0 0 'A( :$$ 5 : A +$b O ' ( 0 R 0 ; 0 ='XB$( #B$% 0 5?$% 5??% $$% $% ; L / # 9 B$+B$+2$ B$+2$22 +$$2#$ 3 9 # 9 ++$+++$+2$ ++$+2$$ ; X +$$2 '6 9F +$$23B( +?

129 :$ #8(7 #$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355*9./%#+7(.'#%*.2, 4 C B$% '6 #( + 4 +B 5$% 34 '#:%( '?%( '6B( 54 'B2%('+%( <;; # 9 35 #5 #5$5 #5$5$$ ; C <;$$$ <;; # 9 5 #5 #5$+#5$+ 22#5$+2223 # 9 35 #5 #5$5 #5$5$$ ; # 9 5 #5 #5$+ #5$+2 +2

130 , '?( :4 +5 '?5%( '#%( = =9 '62( #4 C 8?$% '6 $( <;$ <;;$$ # 9 35 #5 #5$3 #5$32#5$323 # 9 5 #5 #5$5#5$5 2#5$522$ ; ' &0 E ' (3% #$ %&'(*+ + ' &0 E ' (5B% 40 93B% 0 E #% 3$

131 3 ' &0 E' (53% 40 9:B% 5 ' &0 E ' (3+% 40 9#:% 0 E 3% B&0 E : ' &0 E ' (3$% 40 9B$%? ' & # &0 E ' (3+% 40 93% 0 E 3B% 2 ' &

132 $ ' &0E 409 V1 ' 9 :$ #8(7 #$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; ' =( $% 3$% # 9 +3$2+3$2 2$+3$22$5' F 9 +3$2=77( ; = +3$3 3+

133 $ #%7+.8*$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, J '#:% 3:%( 8 +3 ' (' 6 ::( 4 +J '#:% 3:%( = * '6 :?( 4 3E '2:%0 :% ( 0 ; = =0 0 =' ('6 :+( 4 5J '#:% 3:%( ; 0 # 9 5 # #$##$# +$$$ ;6 9 #$# # 9 5 # #$##$# +$$$;6 9 #$# ; < # 9? # #$?#$? +$$ 2$+ # 9 + # #$2#$2 33

134 , LI/ '6 :B( 4 :N 0 '2$%:% :%A0 (0 0 0 E '6 :3( 4 # F '$$%( 6 ( '6 :&( 4 8 ( 0 0 ; '6 :4( 4 B J '$$% ( 2$#$22$3$ ;6 9 F #$2 # 9? # #$#$ +$#$+$22 ;6 9 #$##$ # 9 #+#++$$ ;6 9 F #+ # 35

135 , ; L</ '6 :2( 4? N '$$% (, ; '#:% 3:% (' ( '6 :$2( 4 2 J '$$% ( ; LI/ ; '('6 :#( 4 [R 9? # #5#5 +$$$ # 9? #+ #+$5#+$5 #3#+$5#32$ #NQ 9? #+ #+$5#+$5#3 #+$5#32$ = = / # 9 #+$##+$#5$$$ ;6 9 #+$# 3:

136 3#

137 3B

138 $$ #9#('#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 9A 3 $ # 9 $5$#$5$#+$$5$#+$2$ F $ #<9#('#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, &'( L / # 9 $$#$$#2$ F $3$B 3?

139 :$$ #/5.+#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, S '2:%:% ( ; I* ' :5 4 ( # 9 #$##$#$$$2$ ; 9 #$# 6 ( J '#$%5$% ( ; ; # '0(' :+$&[( # 9 3 Z7? # #$5#$5#+#$5#+ $#$2 #$2$$$ 9F #$2 ( 9 '#$% 5$% ( = 32

140 , ':+$4 4 ( 3 J'#:% 3:%( ' :+ 4 ( # 9 #5#53$$$ 0 #$2 #$ 4 F 5$

141 $$ #;'.(5'#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, '( '+( '3( F L / Q # 9 $$#$$#3$ $$#3$2+$$#3$25$$#3$2# $$#3$2? N = ; =L / ( $L / 5 2 ' $ F 9 $$# 5

142 ;:<$ #<'.(5'#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 9 6, 9 = 4 ; '( '+( '3( B2#% 33% ##% $% $5% ; L / 5$$ # 9 +$#+$#2$+$#2$2+ S= = +$$?2 5+

143 <$ #;'.(5'#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 F&GHF7, #: = +:$ # +J '?:% :% ( ;= O= '; :+:([ [R # 9 #$$##$$#$ $$#$$#+$$#$$#32$#$$#5 $$#$$#2$$$, = # 9 #++#++2$ $$; #++ 53

144 :$ #%&'#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, E 2$% ' ( +O0 $$$ # 9 ( +2 ('+( 3? +2?+2?2$2$ # 9 +25$$$ +25$$$$$ #$%&'#$$( 9.#2-'.(*&*(-..#,(<::50&(#5.*9./%#+7(,+#(,1*5.2 0+#+,0+,'.2*(#50&(#5.0&3%.2=#(,1,.%.2*(#(*&*(-..*902 (<:: *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( 'A,O(+#:?C?B 6 H5#8# * +23B++$$ / = / 55

145 , ;$ #0.(&#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 ; '$$% ( F +$$ F&GHF7 # 9 5 : Z7 ::$2::$2++ ; F 9 Z7 =745 ::$? ; = ::$? : Z7 L / ::$2 5:

146 $$ #0.(&#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 F&GHF7, ; '?%( 3% 4 0 = 68 X %6 0 0 =' ( 0 = 'P#3?( 'OE;(6 2B+ +3: +$5? 55# B, 0 0 # 9 $5$3$5$32$$5$32$2 N = 0 0 $5$3' F =7 ( 40 $5$3$' $5$3$$+0$5$3$22( # 9 $5$5$5$52$$5$52$:3 4 $5$5 5#

147 + $$ #<%0+*&# #$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 9 $$% + 0 * 0 = =0 ';6:++( 4 F 2$+% :+B% 5B3% = 2?% $$% # 9? #+ #+$5#+$5 3+#+$53+2$ 0 #0 9 B( + '4((Z7 #3 #3$3#3$322 #3$3222$ 4 F 5B

148 <$; #$9#('#$$;( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, F 06 M = 5B% M :#% M X'$%0 ( B M '% N(6 $+% ; ; + F C V 6 M = $+% M $5% M X'$%0 ( # M '% N(6 $3% ; 3 F 06 M = f$% M $3% M X'$%0 (? M '% N(6 3:% ; # 9 +:+$$$$ ; 9F +:+, 0 # 9 +:+$$$$ ; 9F +:+, 0 # 9 3?$+3?$+2$$$ ; 9F 3?$+'=&(('(, 0 5?

149 ;$; #9#('#$$;( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; 0 ; +? Q + J 3:: $3 0 QO4 0 ' =$EX( 0 = E # 9,-.?5?5B?5B#$?5B#$2$ # 9?5?5B?5B#$?5B#$2$ 52

150 3 E $+P#P+: = = E E 3$$ +$$ 5 E '53?P3B:P25( 0 * 0 < * = E = ' (N ';0 E4 Q&E9+4QNE( 0 *0 :8 ( 9 = B$ E =. # 9?:B?:B:$?:B:$$ '6 9 F 777?:B( # 9 :?5 9?:+?:+ 2$$$ :$

151 : # B < F * L / 6 ( * 8 ( <.. 33 '. C (. C = '$#5( E. * 3 (# 9 :?5 9?:+?:+ 2$$$ # 9?:+:?:+:$?:+:$:$?+:B?:+B2$?:+B2$2? 2$+ # 9?:+:?:+:+?:+:+5 :

152 :<$$; #:/5.+#$$;( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. # 9?:+3?:+3+$?:+3+$2$ 9 ' (?:+5 ::$; #/5.+#$$;( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 #, &'($% ; 0 0 # 9?:+$?:+$33?:+$33 ; = 0 = 2: :+

153 3. * N = 5 ; 'J,CRE( : ; 'J,CRE( #;. = B 35? 2 ;, (,' = = =(6?:$ $$ :$, 6+#$8 # 9?:+:?:+:5$?:+:5$7?:+:5$2 ; = 2$$# # 9?:+B?:+B3?:+B322 ; = 0 = 2: # 9?:+B?:+B2?:+B2$$ ; = = 2: # 9?:+??:+?+?:+?+2: # 9?B$3?B$3+?B$3+$ ; +?B :3

154 62$ (,' = = =(6?B$ $B$ :$, 6+5$8 6+$? ' * ( +$ 3(# 9?B$5?B$5+3?B$5+32 ; =?B$:$$$ = ::;$; #/5.+#$$;( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 1 = 1 F # 9?:B?:B+$$ :5

155 = +N N = ' ( # 9?:+??:+?+?:+?+ 2:?:+:?:+: <$; #%&'#$$;( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; < :?% $+:C$$ ; < = # 9 +$#+$#2$+$#2$2? F = +$$2 ;69 F +$$2 5 +$# + ::

156 + 3 <:$; #%&'#$$;( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 # %, 5 A < ; 6 ;7 ;7 = ' ( : 6 1 5::EX'g:$X( 35$X34'2:$ X+$4( :K 3K+ # R 0 1 /. 2: EX5:I?2$EXI AS053#C2? AS053#C2? AS053#C2? # 9 :'4(4(?:?:B?:B2$?:B2$?+ # 9?:+2?:+22$?:+22$5$ :#

157 , :K$K: 5 N = # Q B 1 ; 9 1 ' =(? 1 1 ; 1 # 9 + 2$ 2$? 2$?2$2$?2$#$ # 9 3 2$ 2$3$ 2$3$?32$3$?32$; 6 9 2$3$?2$ # 9 3 2$ 2$3$ 2$3$?32$3$?32$; 6 9 2$3$?2$ :B

158 <$$; #%&'#$$;( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, A B$%3$% $+% A ; 6 # 9 +B5+B52$$$ <<$; #%&'#$$;( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 9 6 M2?B% M$% $+% M$% 9 # 9 < +?$5+?$5#2$$ :?

159 :$$; #$%&'#$$;( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355*9./%#+7(.'#%*.2 F&GHF7, h7+,%0,+.+,',h 60 2: %0+ % 0 %, +,/.97%872-', 0 0 'A 5B+( # 9 + +# F +# # 9 3? :2

160 $<<$; #:%&'#$$;( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 # *%2%, 1 '23% B% ( E ' # B$ : ( * +, ;I 39 * '$$% ( F 0 * ':+B( 4 # 9 '( Z7 :5$B:5$B:5$$ ; F 9 :?$, :?$ * = # 9 :B$::B$:$$2$ ; 9 F :B$: # 9 #$5#$55+$$ #$

161 59 '$$% ( = 0 ' :+2( 4 :9 $$% = * 9 = ':3$( 4 # B; '$$% ( 4 ; < ; $ '.( # 9? # #$ #$3$#$3$22 # 9? #+ #+$:#+$:+$$$ AS0?$C2# # 9 #3$+#3$+3$$ #

162 4 R #+

163 <$; #;8(7 #$$;( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, F % 0 :3% 0 B#% 0 'P#3?( $#% ;., ' ( $; #;8(7 #$$;( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( =#(' F&GHF7 ' 1( E 3 * +$% ; # 9 7I $5$5$5$5$ $5$5$5? # 9 1$?+$32[2$ #3

164 <$; #8(7 #$$;( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2,, '$$% ( ; ' ( ' ( ; # 9 #3$B #3$B 2$ #3$B 2$22 ; #3$+ F 9 $; #8(7 #$$;( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 6 0 = '&(B$g: 0 $$: 'g( # 9 + ( ZI7?5B3?5B33$?5B33$2$ #5

165 , 'L /( ' ( 9 ' $K$KB ( 9 ' ( R %#0,1/#'2#70+#%*#&(. # 9?:+3?:+3+$?:+3+$2$ S = =?:+5 # 9?:53?:53?2?:53?2 2: 9 <?:3#; = #:

166 $$ #9#('#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; '$:P?$('$$%( < ; < '( ;:+?( # 9 B Z7 #+5 #+52$#+52$$ #+$0#+ 7 %&+& ##

167 :;$ #/5.+#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 1 ' ( = F N = I ';5#?( 4 # 9 #3$B #3$B 2$ #3$B2$$ L L. / L. / / 4 5&/6+ & & #B

168 <$ #9#2#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 # % I, & ' L /( F ' : ( 4 ' =3$5$ ( 4 ; +; ' ( 3F 6 ( ' (8 ( # 9 32+#32+#5$$$ # 9 5( #5 #5$5#5$52#5$52$ # 9 :(?5?5B?5B?$$$ #?

169 ' ( 9 5 :E '( BP BP: N * N = = # '( ' $%&'(* # 9 +( 2$?:??:?3$?:?3$?$ # 9 2$$22$$2+$$ #2

170 BE ' ( = A # 9 2:$:2:$:2$$$ Q J, R 9 J Q R R Q. Q I R O Q R R i 1 jklmnoulpqrkosq R tnkloukvw S.. 9i B$

171 , <$$ #$'.(5'#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355*9./%#+7(.'#%*.2.(*/#&6#0/#&6#'4+#&63+#? & & # ' ( ';:32( 4 # 9 #3$# #3$#$$ ; #3$# ;:$ #$&#E.(/#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355*9./%#+7(.'#%*.2, ; 6 0 ' ( ';I(, # 9 + +# 25$ 25$2$25$2$?$ 1 = 25$ B

172 0 ' ( ';I(, ' ( ';I( ; <;$ #&#E.(/#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 # F&GHF7, '( $ # 9?5B?5B2$$$ B+

173 +, = E = E = 3 5 1, # 9 :'4(?5?:+??:+?+?:+?+ 2$ B3

174 <$;$ #%0+*&# #$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 F&GHF7, ' ( 9 ' (6 0 6:3 0 6:3 0 6B+ 0 6# 0 6$ 9 # 9 B$+ B$+ 2$ B$+ 2$ 22 ; 9 F B$+'=4( <$$ #%0+*&# #$$( #0+C&72-'./*,70+#*5*.#&* 0+#5.*9./%#+7(,0&3%.2=#(,1,.%.2 *B*5-72-'.5 78(7 #$:(/* #970+#*5*,9#&* 0+#5.*9./%#+7(, '#%*.25./+3(,'4(*&*(-.#'4 *+,'-','4/%#0,1/#'2+*5#(35 Q 'A,O( 3:5C?:$ ',0'.83%.. E 'B:% 0 ( 0 0 ' N( ' ; N (3% : ; 6 ;,0 1 +B$3& 3+$5&7I +B$3$$$$ 3+$3$$2 B5

175 M 6 < M 6 M 6$52% M 6$:C$$ M 6 M 6$$% M 6 M 6 M 6 ++C' #$$$$ LAN&/'AN & (( 35$+C? ?2Z 3?+32$2? 35 % :% 3% ' (+?% $% 352C? ( ' ( 3?21 +$#2$2+ = 0 <$<$ #%0+*&# #$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; 6 0 ::2% 0 +3:% 0 B3% 0 :2% 0 3:% # 9 ( 3? +$#+$#2$ +$#2$2+ B:

176 0 +#% 0 % 0 $% ; + ; 6 0 5?% 'L /( 0 5$%<' ('L< '7(/( 0 +% 3 O ' 6: P?$( '; ' ( ;6 9 F 3? # 9 +3$2+3$22$+3$22$ 23 ;6 9 F +3$2=770 ; 3'&( 3 # 9 3(# 32+#32+# 2$32+#2$22 ; ' F B#

177 BB

178 :$ #;8(7 #$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 9 +: S '$$( ' F&GHF $ 0 2:b6$$2 0 6$$ 0 6$$ 0 6$$? O =+$b6$5b+c 2 N ' (6 2:% 962$C F = ' X;J(6 0 6:B% 0 6#3% 0 6:5% 0 #0 9 3$ 3$$53$$52$3$$5 2$2 # 9 ++$#$$++$#$$: ; 9 F ++$# ' 8 - & % %& % & &&/ B?

179 ;$< #%7+.8*$$<( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 9 $5% $#%?#% ; + ; +6 V V ' < <'A$( ( NQ# 9 $2$:$$$$ NQ# 9 ( 3$ +$#+$#2$+$#2$ 2+ ; ' F 9 +$#( B2

180 $< #%7+.8*$$<( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 8/* '7&&%+* /+%& %%*, -& ( %&*&&% && - & %&*< & 7&&%+* /+%& %%*, -%%&&/ & + & %&* < % -& ( %&*&&% && - & * %%&*< &% %&*< & - &%&& &/%&*/%< < / '-'1 2=% $?% %&%'33( % %',(2 9 % / * ;%&*%+ &+ &+&%# 8&%&+%+ %&&/ % &%% &%%# 96% 9 :; 3(# 9 2:$32:$32$2:$32$:: 1 2:$# 3(# 9 2:$32:$32$ 2:$32$:: 1 2:$# 2:$3 2:$32$2:$32$: ;?$

181 ;$< #%7+.8*$$<( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ' ( ; ; # 9 = 2$?2$?2$2$?2$?: ;$< #%7+.8*$$<( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ' ( 9 23$5$$$$ ; 23$5 =?

182 $< #9#('#$$<( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; :$C :$; < # 9 :#$3:#$325 :#$3252$ $< #9#('#$$<( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 J * = N ; N '9( '; :55( 4 # 9 #$5 #$55+$$ F?+

183 +F '$$% ( F 6 ( 8 8; + '('4( (* '9( 3F '$$% ( F 6 ( ; + '('4( (* '9( 45&/6%&+& # 9 3'(? #+ #+ #+$5#+$5+2 #+$5+2? # 9 3'(? #+ #+ #+$5#+$5:2 #+$5:2$#+$##+$#5$$$ ; ' ( =?3

184 <$< #/5.+#$$<( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; 3+ # 9 ( 2+ 2:$3 2:$3:$$$ & 2+?5

185 <:$< #/5.+#$$<( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, E B2:$: '( F N + + '3$ 5$ ( 9 N' ( 1 ' ( # 9 52$+52$+2$52$+2$ 3$ 3( 9 # 52 52$3$$$$?:

186 , 3 O < ' ( ; ' ( +(3( # 9 2:$3$ ; = <$$< #</5.+#$$<( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; #% ?B2( S # 9 3?$23?$2$3?$2$3$ ;6 9F 3?$2=&'(?#

187 + E B2% +$% % 3 E 6 % #6$?6$?6?6+?63 5? # #$# +$2?B E # 9 3?+53?+52$ 3?+52$22 ; = +2 # 9 3?+53?+52$3?+52$22?B

188 $$< #9#2#$$<( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, E < = + E < < 3 6 (?, ' ( = 8 ( #- #- # 9?B$??B$? 23?B$? 23 $ ' (?B$?2$2$ # 9?B$??B$? 23?B$? 23 $ ' (?B$?232$ # 9 +?B?B$?B$ 2$?B$2$?533?5332?53322$??

189 , 5 x ' ( 5$% 5B% :%?% : 6 ( ' ( ( C 6 ' ( F # 9 (+ B+ B+$+B+$++2 B+$++2$ 3 # 9 3 ZI7 ' '((?:B?:B +?:B+$$&'('(?2

190 $$< #$9#2#$$<( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, + # 9?:+??:+?+?:+?+2? ; $< #;%&'#$$<( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ' ( # 9 3 ZI7?:53?:53?2?:53?22: O 2$

191 :$< #;%&'#$$<( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, '$$%( 0 0 F 0 '( ' ( '9 ( '; :5B( 4 6 ( * 0 '$$% = 0 ( 0 = < =; 0 ' ( # 9? #+ #+$5#+$5#+ #+$5#+2$ & = # 9 3 Z7: #+ (? #+ #+$+#+$+23$$#+$ #+$5$$$ 2

192 , L/ < 0 '$$% ( '; :5:&( 4 (J* '$$% ( < 0 'R :5:4( 4 1 = = L0 / < 3 0 '$$%( 0 6 7F 6 ( 8 '; :5#&( 4 ( 8 '; :5#4( 4 ' ( # 9 3( 9 7 #+ #+5+#+5+$#3$+ #3$+#$$$ Q = 'F 9 2+

193 , ( 8 '; 4 77Q < '; :5#( 4 4 5&/6%&+& ' ( F 3( Z ( 23

194 25

195 $< #<%&'#$$<( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; 6 0 +: 0 #2:% ' ( + ; 6 '+&&, 9 3$03: 9 +$0+: 9 9 :0??0$?0$ 305 ; f A f$: ; f$: N f$: ; #$%&'( *+, -'#+ :# 9 +'.( 32 2:$3 2:$32$2:$32$3+B$5B$5 $B$5$22 9 3( ; 9 F 3 ('Z( # 9 +$3+$32$+$32$2$ 2:

196 $< #;5(.G#$$<( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, & 3$ 5$ ( # 9 B$3B$322$$ 1 :$< #8(7 #$$<( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 F&GHF7, +2:K +?B:5 5K+: ' 3 ( # 9 52$52$ 22$$ 1 2#

197 + 3 5 ( 1 = < ' =( +2:K +?B #5 5 K +? = 5K+: = ; 9 2: 3: < ; * ' ( R 5 3 ( # 9 52$52$ 22$$ 1 # $$ 1 = 52$ : ( # 9 2:$3 2:$3 522:$3523$ R 2B

198 : ' ( R = 3 ( # 9 2:$32:$3 B$$$ ;$$< #8(7 #$$<( 9.#2-'.(*&*(-..(<::50&(#5.*9./%#+7(,+#(,1*5.2 0+#+,0+,'.2*(#50&(#5.0&3%.2=#(,1,.%.2 9 'A,O(+#:?C?B 8 L+ < * =* C / &+, (<;$7'4,%#0C&/+ 2?

199 ;$;$< #8(7 #$$<( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 F&GHF7, & $ #+ 4#5 6/5# 5 78# 79-1 /# :#;/08< % ;$ #0+,'#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; # 9 ( 6 $B#$ 3$ 33$# 33$#$$$ '+:$ $$( $33: 5 y $$ ; :$B:+: 22

200 $$ #0+,'#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ' ( '$$% ( $ = ; E< '& ( '; ::( 4 + '$$%(* = ' ++ ( F ; 5: B3 E = # 9 52 # #$#$3$#$3$2 #$: $ # 9 #+$5#+$55+$$ ; 9 #+$55$$ #+$5522$ F = +$$

201 , ' ( '9( '; :5?( 4 3 O '5K 2 K : ( '; ( '; :52( 4 5 E '( ; '; ( '; ::+( 4 : ; '#$P+P+( ' ( < '; ( '; ::3( 4 3(# 9 #3$+#3$+ 22$$ ; F 9 #3$+ 3(# 9 +'&( Z7 #3$+#3$+22$$ ; F 9 #3$+ 3(# 9 +'&( Z7 #3$+#3$+22$$ ; F 9 #3$+ +$

202 [R +$+

203 :<$ #%7+.8*$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, A '#+% ( # 9 +( 5 $5$:$5$:+$$5$:+$3$ :$ #%7+.8*$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; 6 6B5% 6:% 65% 6:% 6::% ; + 1 B$0?$%+$03$% :$$ ; = ' $5$:( ' :(' $5$ ':( # 9 +( 5( : +$#+$#2$+$#2$ 2? # 9 +( 5( : +$#+$#2$+$#2$ 2? +$3

204 ;$ #'.(5'#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, S +3'#$% 5$% ( F I ; ' ( ; '( # 9 + & Z72 # #$5 #$53$$ F = '= ( = #$5 + '; ::B( 4 S +'B$% 3$%( F I ; ' ( E '( # 9 + &Z72 # #$5#$5 33$$ F = '= ( = #$5 +$5

205 '; ::?( 4 3 J 10'$$%( S < ; ; 5 ; ' ( '; :::([ S * '#$% 5$% ( S < F I ; ' ( '; ::#( 4 6 ( '?$%+$% ( ; < ; # 9 52 # #$#$ +$#$+$22 F = #$ # 9 + &Z752 # #$#$+$#$+$22 F = #$ +$: ' ::2&( 4 B '?$% # 9 3 Z7 + &Z73(2 # #$5#$5#+#$#$+$ #$+$22 F =

206 # ' ::24( 6 ( '?$% +$% ( ' ( ; < ' :#$&( 4 B '?$%+$ % /( = 9 ; ' :#$4( 4 # 9 3 Z7 + &Z73(2 # #$5#$5#+#$5#+$#$ #$+$#$+$22 ; 9F #+ F * = = +$#

207 B ; 'B$P+P( < '; ( '; ::5( 4 # 9 #3$+#3$+22$$ ; 9F #3$+ +$B

208 45&/6%&+& $<$ +$?

209 #'.(5'#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 #,, + ; & L </ O ', 6 M M M $% +B$ 2% # 9 2$:2$:2$2$:2$+$ # 9 $B$B:$$ ; = 3 5 : ; 6.+&&, 9 9 J 9 ::3 3?B 5$ +$ &'($% &'($% # 9 +$#+$#2$+$#2$2? +$2

210 ,, # ; 6.+&&&', R 5#0:# #0+ #0+ #02 +0: # 9 +$#+$#2$+$#2$2? ;:$ #%&'#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2,,' =6?$ ++$ =6B$ #$ =6 : :$C ( '( +./#0+'1+ 0, # 9 Z7?( :#3 :#$3:#$3 25:#$3252$ ; 9F :#$3 & = :3$: +$

211 , + 1 ; +3 B: = L / L/ 3 '::%5:% ( $ N ; ; '= ( '; :#3( 4 5 J*'#:% 3:%( F N +./#0+'1+ 0, # 9 #$$#$$++$$ :2 :2B( = # # #$#$+$#$+$22 F ' = ( = # 9 Z7 + '&(? #+ #+$3#+$353#+$353 2 N ' +

212 :, N=, < '9 ( '; :#+( 4 $3'$$% ( N L/ 1 '9 ( '; :#5( 4 +./#0+'1+ 0, ( < C # 9 :2 +(':( #+ :? #+$#+$5$$$ F = ' $+ $ ( = = ' ( ; 9F 32 ' ( ++

213 + 3 4 R $$ #%&'#$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 # %, N $?C 2 N -E/ 9 ; # $ 3( # 9 B$3 B$322B$322$$ +3

214 5,, <, = # 9 B3$?B3$?2$ B3$?2$:2, :;$ #%0+*&# #$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 F 6 0 '3:( 0 '$:( ' ( 3( # 9 B3+B3+3$$ # 9 5 ZI7?:B?:B2?:B2$ +5

215 , 3, & ' ( G ' (& = '+03 ( # 9 3 ZI7?:B?:B+$$ R ' ( 5 F 6 M M M 0 M M F 0 ' ( :; ' ( ' ( & 3( # 9 #?:?:B?:B:$?:B:$2$?:+5?:+52?:+52$ ( ' ( 3( # 9?:+??:+?3$?:+?3$ $: ' 9 A=B: 2'''33,..2'3' +:

216 , #, 3$ S T E F S '; ( 4 BF ' ( F # 9 2:$32:$35$$ & = 4 2:$: # 9 2:$32:$3522:$352 3$?F &4 tz{ 2; ' +2K++( ; F # 9 2:$32:$3B$$$ ; 9F 2:$3B$ 3( # 9 2:$32:$32$2:$32$ 3+ ; +#

217 , ; N [R $ #8(7 #$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 +B

218 , x 6 '% ( ddddddbb: dddddddbb ddd3 dd5#: #+ dd $?: F = #$0#+% +; '/ J( '( '' 0(2:% ; # 9 +( 5 $5$: $5$:+$ $5$:+$3$ # 9 ( $ $5$5+2 $5+22 ; $ # 9 +$++$++$ +$++$ 2 ; F 9 +$+5 $: #<0+,'#$$:( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 +?

219 , E 00 0 ; < ; = ' ( # 9 $ $$ $: #%7+.8*$$:( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, '+?( $ '$$% ( E < # 9 2 # #$#$3$ #$3$2 F ' = ( = ; +2

220 , ' ( C&6&/61# 4 + Q 0 0 ' ( ; '63BK+$K 3( S ' = O= C&6&/6'# 4 3T '$$% ( E $ '= ( 9 #$ 3 # 9 ####23$$ ; 9F 2:$# # 9? #+ #+$5#+$53+ #+$53+2$ F = ++$

221 4 R, '( '; :#?( 4 ;$<$: #%7+.8*$$:( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 ++

222 , 4 = '+% ( ' ( # 9 ( +2 +2$3 +2$33$ +2$33$33 ; F 9 +2= '&(# ;$$: #%7+.8*$$:( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, E '#B% ( '33%( # 9 ( '+( 3? 3?$?3?$?$3?$?$2$ $$: #$/5.+#$$:( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 # % +++

223 , $$ 0 < + ' ( # 9 5 ZI7?:??:?3$?:?3$?$ $:$: #9#2#$$:( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 ++3

224 , & 6+ ' =(#:' =(:? ' =( 6 0 0#$ + +$ +3 # ' ( 0 0 #K3 0 # = ; ' ( 3# 9 32+#32+#2$ 32+#2$ 2 # 9 2:$32:$32$ 2:$32$ 3+ # =< C ; :# 2:$5F <$: #'.(5'#$$:( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 F&GHF7 ++5

225 , E '$#%( +0+B ', + E ' :$0$$ ( '% ( C # : 3 ; ' :$ ( '0'1, '% (6 0 6+? 0 62:02# 0 6+: E '+%( '$+%( '% (6 0 62: 0 6:#: ' ( # 9 $5$3$5$32$ $5$32$ F = # 9 $5$3$5$3$ $5$32$3 F = # 9 $5$3$5$32$ $5$32$3 F = # 9 $5$5$5$52$ $5$52$+ ; = ++:

226 , 0 6+?? ? ' ( : E '5:%( '$+%( '% (6 0 62#+ 0 6:2B $2 0 6: #?$% +$% # 9 $5$5$5$52$ $5$52$+ ; = 3# 9 ++$B++$B$$$ ++#

227 <;$:} #'.(5'#$$:( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; ; ;?$% +$% ' (6 0 6:% 0 6+% 0 6+5% 0 6#% 0 655% + ;?$% +$% '?%?% $% +$% ( ' (6 0 65% 0 6+% 0 6+% 0 6+% 3 ; 0 ' (6 0 6#$% 0 6+?% 0 6+B% 0 63:% 0 6$% 0 633% 0 6$B% # 9 $5$5$5$52$$5$52$+3 # 9 $5$5$5$52$$5$52$?3 # 9 $5$#$5$#$$5$#$+$ F = = ++B

228 , ; ; 5 ; = : ; = 'B$%( '3%( '$:%( '#2 0#3 3 ( # E '2?%( '+%( B E '2?%( '+%( # 9 +??$#?$#2$?$#2$ # 9 +$#+$#2$+$#2$2? # 9 +% # 9 3?+53?+52$ +% ++?

229 <<$: #%&'#$$:( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; 6 0 +#% 0?% B% 0 = 33% # 9 ( +? 3+$+ 3+$+2$$$ ; F 97 7'4( 3+$+ :$: #%&'#$$:( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 3$ <9 ' ( # 9?:+B?:+B 32?:+B32+$ ++2

230 ::$: #0.(&#$$:( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; :% 0 6#:% 0 6+% + ; % 0 6#$% 0 6+#% 3 E '2B%( '3%( 5 N 6 0 3? B?: 0 $J0 0:$ # 9 $3$:$3$:$$$ # 9 $3$:$3$:$$$ # 9 :?:?$$:?$$ 22 # 9 ( 3$ +$#+$#2$+$#2$ 2+ ; +3$

231 :$: #%0+*&# #$$:( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, &' ( $: ' =(5' =(5 ' =( N & 6 V V V V V V N N =, 6 V V V V + 6 V = V $ 3( 9 5+$: $$$$ N = $3 $$$$ ; 3 = +3

232 , V 1 = V 3; 6 V V, 5N 1 : ' ( # $$ 1 = 52$+ ; = 52$ # 9 5 #5 #5$5#5$5 2#5$522$ F #5 = 1 = #5$: # +3+

233 , 32: 2 1 E & 1??$' ( ;, ' = = =( 255:#$?$ +52 ; 4 #A # F L / =L/ ; ; 4 B ' 9?B$3?B$3+?B$3+$ ; ' ( < +?B < # 9 2:$32:$32$2:$32$3+ ; 2:$5 # +33

234 , ( 5$ +$ < ; 4 ; : ; # 9 2:$32:$32$2:$32$3+ F ; B 4 R +35

235 <$$$$ #0+,'#$$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ' ( E ' (6 0 6:$$ 0 65?# E ' (6 0 6B?: 0 6B$ 0 65$ 0 65$ 0 6+$ 0 6$ 0 63: 3 E ' ( ?: 0 6$: 'A3$$( 5; ' (6 0 6?? 0 6$ 'A3$$( # 9 $$$$$$2$ 3# 9 $$$$$$: # 9 $$$$$$: # 9 2$: ( +3:

236 : ::$ +$$ ' (35+? # (;' ( 0 6B+$% 0 6?2% 0 6?2% # (;' ( 0 65:$% 0 63:% 0 63:% ; B $% 0 63% 0 6:#% 0 6f%?4 0 3$% ; 3:% #$$b # 9 +$#+$#2$+$#2$2+ ; +23# = (( +2 9F +23#( # 9 3( B 3+$B3+$B3$$$ ;6 9F B$# # 9 3B$B3B$B2$3B$B2$3$ ;6 9F 3+:( 3B$B + # 9 3?+53?+52$3?+52$22 ; 3?$+ ;6 9F 3?+55$ +3#

237 <$$$ #$9#('#$$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, Q =,= A '; :B3( 4 +J*'$$% ( ' =62#( ; * Q? ; '9( '; :B?( 4 3S '$$% ( 3 # 9 3 :# 32+# 32+#+$$$$ ;6 9F 2:$# = # 9 #$5#$55+$$ F 9 #$5 #$55+$$ = F = = #$2 # +3B

238 , $ =, '4( ';:B:( 4 '$$% (J* < ; 8, '4( ';:BB( 4 :S '$$% ( = 8, 9 5 # #$# #$#+$$$ ;6 9 '; #$#( # 9 2 # #$# #$#+$$$ ;6 9 #$# # 9 + # #$2#$22$#$22$ 3$ +3?

239 , N '( '; :B#( 4 #Q = F ' (,= '; :B5( 4 BJ*'$$% ( = Q ; B F ' ( '; :B2 4?J * L /'?B% 3%( $+ = ' =~2:( ; 3 # 9 ####23$$ ;6 9F 2:$#,= # 9? #+ #+$: #+$:+$$$ # 9 +& Z7? #+ #+$?#+$?++$$ 6 +32

240 ,,I8 < L / ' ( '; :#2( 4 6 ( * L / '?3% B%( = ' =~B#( I8 < L / ( * L / $: '?3% 3%( T ';( '; :B$&:B$4( * L / 0 = # 9 +'&( Z7? #+ #+$?#+$?++$$ ;6 9 #+$?+$$#+$?+2 $$ * 0 0 L / 0 F = +5$

241 , $ Q S ' ( = ' :#$B(, =, ; :B #+#$$$$ F 9 F 2:$# +5

242 +5+

243 [R +53

244 $$$ #$9#('#$$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 6 ' ( ' ( ' ( ;& 4 + ' L /( 6 ' ( = 3$ &5 ' ( ' ( ;4 4 7& 74 # 9 3 ZI7 :A?5?:B?:B+?:B+ $$ F 3(# 9 :A?5 2$$22$$2+ 2$$2 +$$

245 ;$$$ #9#('#$$$( 9.#2-'.(*&*(-..(:$ *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 9 +: ; '$$( ' $ 2:a6$$2 6$$ 6$$ P 6$$? 6 # 9 3$$53$$52$ 3$$52$2 1 = ' 8 - & % %& % & &&/ $$$ #9#('#$$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, F F # 9 + ZI7?:B?:B2$?:B2$?+ +5:

246 '&97( +F < '7( F F N; '&97( 3F 0 =Q&EA;QNE F 997CQ9+3+C7AAA '&97( F = ' :&?5( =?5B ':A?5( # 9 + ZI7?:B?:B2$?:B2$?+ F =?5B3 # 9 + ZI7?:B?:B2$?:B2$?+ F =?5B3 +5#

247 5N E;AO' *( &6 V 2:$0+$:$EX V E;AO V :F C ' ( F C 'RE( F ; < & # 9 3 ZI7?:+??:+?+?:+?+25 N # 9 3 ZI7?:+??:+?+?:+?+25 N +5B

248 $$$$$ #</5.+#$$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, F '33#( 0 5?EX5E4QNE 0 '?/#5$P 5?$IO& ( ' ( 7 ' ( ;& 4 2?$$ +B ' =(P5' =(; + ' ( + ' =(P5' =( G = 2$$ ; ; # 9 3 ZI7 :'A(?5?:B?:B:$?:B:$2$ O ; ' ( ?

249 , ;< ;4 4 & 4 4 R +52

250 $<$$$ #/5.+#$$$( 9.#2-'.%7B7'4,%#2-'../+3(.(*&*(-.# *+,'-'./%#0,1/#'2+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 Q ; 0 1 ',, '( '+( '3( '5( ':( '#( 'A,O(352C?? R $3$5 2$ + $3$52$+$ 2???( $3$52$+: $3$52$+ $3$52$+B + 'A,O( ++2C23 3?223 J +$#??223( 3 'A,O(++B:C?? +#B22?$( 5 'A,O(3:35C?B 'A,O(+B+3C2$ +:222$+5( : 'A,O(3:3C2+ :+22++( # 'A,O(55$C2+:+22 +B( B 'A,O(3#C2B+22 +:(? 'A,O(+$#C?2BB2?2 :( 2 'A,O(+$#C?2BB2?2 :( $ 'A,O(+$#C?2BB2?2 :( 'A,O(+$#C?2BB2?2 :( + 'A,O(+$#C?2BB2?2 :( + E 5 ; $5$52$:3 $5$52$?3 $$$$$ $$$ $$$: V R< #$55$ #$55# ; B$+2$2$ 2$2$2$ B$+2$22 2$2$22 + L / +$$?22$ +$$?2:2 1 +$#2$2 +$#2$ $#2$2 +$#2$ $#2$2 +$#2$ $#2$2 +$#2$2+ :,0 +$#2$2 +$#2$2+ 3 'A,O(5++C2$ +$#2$2 +$#2$2+ +:$

251 Q ; 0 1 ',, '( '+( '3( '5( ':( '#( +3:22$ :( 5 'A,O(5++C2$ 3$:22$:( + ; +$#2$2 +$#2$2+ : 'A,O(5++C2$ 3$:22$:( # 'A,O(55$C2+:+22 B( B 'A,O(5?#C23 'A,O(+$C?: 'A,O(+B+3C2$ +:222$+5( 2 'A,O(5#5C?B 'A,O(+B+3C2$ +:222$+5( +$ 'A,O(323C?? B+2??:( + 'A,O(35?+C?2 ++2?22( ++ 'A,O(5++C2$ 3$:22$:( +3 'A,O(5++C2$ 3$:22$:( +5 'A,O(+322C2#?22 :( +: 'A,O(#3BC25:B225 3( +# 'A,O(+$$C?+ 'A,O(+B+3C2$ 3 3 V 9 L / V 1 V ; +$#2$2 +$#2$2 +$#2$2 +$#2$22 +$#2$22 +$#2$2+ +$#2$2+ +$#2$2+ +$#2$2? +$#2$2? V, 0 +$#2$22 +$#2$2? V 9 +$#2$22 +$#2$2? 5 1 : 1 ; V ; V ; +$#2$22 +$#2$22 + +$#2$22 +3$22$22 +$#2$2? +$#2$2? + + +$#2$2? +3$22$23 +:

252 Q ; 0 1 ',, '( '+( '3( '5( ':( '#( +:222$+5( +B 'A,O(+$?5C2 BB22#( ; +3$22$22 +3$22$23 +? 'A,O(:$2C2++? ##22+:( 3$ 'A,O(35+:C2 +B22#( 3 'A,O(+:?:C?# 'A,O(+$?$C2 BB22#( 3+ 'A,O(33C2$:+22$ 33 'A,O(:?:C?2B#2?2 35 'A,O(+#$C?2?:2?2 +( 3: 'A,O(?+:C23BB223 3# 'A,O(32B5C?? ++2??+( 3B 'A,O(B?:C25 +B225+$( 3? 'A,O(32B5C?? ++2??+( 32 'A,O(++B:C?? +#B2??$( 5$ 'A,O(++B:C?? +#B2??$( 5 'A,O(++B:C?? + ; 5 ; +3$22$22 +3$22$22 +3$22$2B +3$22$2B V Q +5$++$$$ +5$++$2$ V N +B$$$#2 +B$$$## +B$$$#B +B$$$#? V N +B$$$#2 +B$$$## +B$$$#B +B$$$#? V 9 +B++$$$ +B++$$ V E 0 1 +B+2$2$ +2?2$$$ 9 3?+3 3?+32$ 3?+32$+$ + A 3?+3 3?+32$ + E # ; B ;? ; 3?+32$?B 3?+3 3?+32$ 3?+32$2 3?+3 3?+32$ 3?+32$22 3?+3 3?+32$ 3?+32$22 3?+3 3?+32$ +B+2$22 +2?2$$$ 3?+5 3?+52$ 3?+52$: 3?+5 3?+52$ 3?+52$:: 3?+5 3?+52$ 3?+52$#5 3?+5 3?+52$ 3?+52$2: 3?+5 3?+52$ 3?+52$2: 3?+5 3?+52$ +:+

253 Q ; 0 1 ',, '( '+( '3( '5( ':( '#( +#B2??$( 3?+32$22 3?+52$2: 5+ 'A,O(352C?? 2???( 3 Q 3?+3 3?+32$ 3?+32$22 3?+5 3?+52$ 3?+52$2: 53 'A,O(:5+C2$322$ 55 'A,O(+$?5C2 BB22#( 5: 'A,O(:33C2+ ##22+:( 5# 'A,O(+233C2+ 2$22+?( 5B 'A,O(#2C2##522# 3( 5? 'A,O(#2C2##522# 3( 52 'A,O(2(. ',A(+#2:C2: +322::( :$ 'A,O(35C2$:+22$ : 'A,O(+5C2B:22 55( :+ 'A,O(+#$C?2?:2?2 +( :3 'A,O(55+C2+:+22 ( :5 'A,O(3:#5C?? B2??+3( :: 'A,O(+$?BC2+ +5B22++5( :# 'A,O(#5:C?2532?2 B( :B 'A,O(3?$C2+ Q 3?+3 3?+32$ 3?+32$2? # E 3?+3 3?+32$ 3?+32$2? #, 3?+3 3?+32$ V E + E 3 E V E 3?+32$2? 3?+3 3?+32$ 3?+32$2? 3?+52$ 2$ 3?+52$ 2$ 3?+3 3?+32$ 3?+32$ 2? 3?+5 3?+52$ 3?+52$2: 3?+5 3?+52$ 3?+52$2: 3?+5 3?+52$ 3?+52$2: 3?+5 3?+52$ 3?+52$2: 3?+52$2: 3?+52$2: 3?+5 3?+52$ 3?+52$2: : 9 32$+2$$$ 32$+2$2$ + ; 32$B22$$ 32$B222 32$B2222 V N 322$2$ 55$B$22 55$B$2? 3, 52$B$$22 52$B$$2$ 3 ; 52$$$ 52$2$ 4 #+$5#32 #+$5#3? 5 4 #5$+22$ #5$+2$$ +:3

254 Q ; 0 1 ',, '( '+( '3( '5( ':( '#( 3$+22+2( :? ',A(B3:C2#5222# ( V 9 B$3222$ B$322$$ :2 ',A(:$2C2B3$B22B #$ ',A(2$+C2#+$:22# ( # 'A,O(?$C?3 'A,O(+$?$C2 BB22#( #+ ',A(B:5C253$3225 #3 ',A(B:5C253$3225 #5 ',A(+??C25:22 ( #: ',A(#:C2:+3:22: :( ## ',A(+:#5C2: 22:+:( #B 'A,O(#5#C?2532?2 +$( #? 'A,O(2#5C2$#B22$ :( #2 'A,O(+??C2 B:22( B$ ',A(B:5C253$3225 B 'A,O(32#C2+?+22+ 2( 3 E B$3222$ B$322$$ 5 x B+$++2$$ B+$++2$ V B3+#2$2? 1?5B2+?5B2+?$ :4?5 + E?5B2+?5B2+?$ :4?5 + E?5B2+?5B2+2$ :4?5 3 &?5B22?5B22$ :4?5?5B22?5B22?$ B3+#2$2B?5B#$?5B#$2$ :?5?5B#$?5B#$2$ :?5?5B?$?5B?$$ :?5?5B2$?5B2$$$ V E?5B33$$$?5B33$$ 3 O 5 ; 3 E 9?:$#2?:$#2$?:#?$2$?:B5$?:B5$$$?:B??:B?2$?:$#:$?:$#:$$?:#?$22?:B:$?:B:$$?:B?$?:B?$2$ B+ 'A,O(32#C2+? A?:B?+?:B:$ +:5

255 Q ; 0 1 ',, '( '+( '3( '5( ':( '#( 2(?:B?+$$?:B:$2$ B3 ',A(??5C25+$5225 $(?:B?+?:B?+$?:B+?:B+$$ B5 ',A(#3?C25:B225 :( B: ',A(#3?C25:B225 :( B# ',A(#3?C25:B225 :( BB ',A(#:C2:+3:22: :( B? 'A,O(2#5C2$#B22$ :( B2 ',A(#3?C25:B225 :(?$ ',A(#:C2:+3:22: :(? ',A(??3C25+$5225 B(?+ 'A,O(+??C2 B:22(?3 'A,O(5?C2$222$ #(?5 ',A(B:5C253$3225 ',A(??3C25+$5225 B(?# ',A(??3C25+$ B( + G 3 5 < 'J&( 5 E 5 N : N + E C 0 : # E 3. 5 N?:B?+?:B?+2$?:B?+?:B?+2$?:$B?+?:B?+2$?:B?+?:B?+2$?:B2$2?:B2$2+?:B:$?:B:$2$?:B:$?:B:$2$?:B:$?:B:$2$?:B:$?:B:$2$?:B2$?+?:B2$?+?:?3$2$?:?3$?$?:+$3?:+$3?:++2$2?:+$33?:+$33?:++2$:2?:+52$?:+5222?:+52$2?:+52$?:+522$?:+:$2$?:+:$:$?:+:3$?:+:5$?:+:3$22?:+:5$?:+:5$2?:+B?:+B2$?:+B3?:+B322?B ',A(B:5C253$3225 # N?:+B2$22?:+B2$2? ',A(B:5C253$3225 B E?:+?$?:+?+ +::

256 Q ; 0 1 ',, '( '+( '3( '5( ':( '#( ',A(??3C25+$5225 B(? ;?:+?$?:+?$2?:+?+?:+?+2: 2$ ',A(??5C25+$5225 $( 2 ',A(+:#5C2: 22:+:( 2+ ',A(#3?C25:B225 :( 23 'A,O(5?C2$222$ #( 25 'A,O(5?C2$222$ #( 2: 'A,O(#5#C?2532?2 +$( 2# ',A(3+B+C :?( 2B ',A(3$BC2#5B22# B( 2? 'A,O(5?C2$222$ #( 22 'A,O(+??C2 B:22( $$ ',A(#3?C25:B225 :( $ ',A(#3?C25:B225 :( $+ 'A,O(+$?BC2+ +5B22++5( + N 5 : R 8 + E 3 J V LE / 3 9 V?:+?$?:+?$2?:+?$?:+?$2 :4?5?:+22$2??:3+$2$?:3?$2$?:+?+?:+?+2:?:+?+?:+?+2$ :A?5 :?+22$???:3+$?$?:3?$?$?:5+?:5+352?:5+B:?:5+3#$55$ 2##?:53?$?:53?$?$?:53?22$?:53?2?:53?22:?:53?22: 5 A 2$$+2$2 2$$+2$2$ # 2$$#:3$$ 2$$#:3$ B A? A : LA / 2$3$? 2$3$?2$ 2$3$? 2$3$?2$ 2:$32$3 + ( 32 2$3$?3 2$3$?32$ 2$3$?3 2$3$?32$ 2:$32$3+ +.( 32 $3 'A,O(+$?BC2+ # ; 2:$32$3 2:$32$3+ +:#

257 Q ; 0 1 ',, '( '+( '3( '5( ':( '#( +5B22++5( ' #$&'($% Q 'A,O(35BC??3$2??+'A ( Q 'A,O(2#5C2$#B22$'S :( Q 'A,O(2#5C2$#B22$+'E B22$:( Q 'A,O(+??C25:223' < Q 'A,O(55+C2 ',A(:$< +:B

258 $<;$$$ #<9#2#$$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; +N, # 9?:B?:B:$?:B:$$' F 9?:B777( # 9?:B?:B:$?:B:$$' F 9?:B777( +:?

259 :$$$ #;'.(5'#$$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 3P3 : < + J*'$$% ( ' = 2$(; N $ '9( ';:?$( 4 3 J*'$$%( ' =6+$(; N ++ '9( ' ( 3( # 9 +( :2 32+# 32+#2$32+#2$2 # 9 #$5#$55+$$ ; 9 #$55$$ #$552$$ = F = = #$2 # 9 #$5#$55+$$ ; 9 #$55$$ #$552$$ +:2

260 ';:?( 4, 5 S $$$% ' ( ; ' =B:( ' ( ';:?3( 4 : '$$% ( = ; = <L/ ' ( = F = = #$2 # 9 +( :2? #+ #+$#+$ 23$$ # 9? #+ #+#+53 #+532$ ; F 9 #+ F +#$

261 , F '; ( ';:?+( 4 # 3K3 $$% 1 ';:??( 4 ' ( = #3$B 3(# 9 #3 #3$##3$#2 $$ = +#

262 [F +#+

263 ;$$$ #'.(5'#$$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, N ':2( 4 ' ( # 9 5( #5 #5$3#5$3 22#5$3222 F, C 1 #5$: 4 F +#3

264 ;::$$$ #%&'#$$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, N * ; $$' =( B$ '( # 9 5 ZI7?:2?:2 23?:223?2 F = '?:( + JL / J ; 4 # 9 2:$32:$32$2:$323B = #5

265 $$$$ #%&'#$$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2,, '?$% +$% ( $ $K$ = ;? N '4 ( ';:?5( 4 +S 'B$%3$% ( = '## ( ; ' ( ';:2$( 4 3 ' ( # # #$##$#+$$$ ; 9 #$# # 9 2 # #$#$3$#$3$22 ; 9 #$ = 3'(# +#:

266 , '( ; ' ( '; 0 ( ' ( 9 B'( 9Z7 #3+ 25 #3$B#3$B2$ #3$B2$22, 5+$+ ; 9 #3$B 45&/6%&+& +##

267 :<$$$ #;0.(&#$$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; 3 ;?5% :#%$5% $$% ; 5;?5% #%$+% ; # 9 +$#+$#2$ +$#2$:2 ++$+F = # 9 +$#+$#2$ +$#2$2? ++$+ +#B

268 $$$ #&#E.(/#$$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 1 0 O 0$ O =' = (6 3:C 2 F =6 2:% # 9 +:2+:22$+:22$$ +?$$03$$$b 9 +:22$$ + $$$$ #&#E.(/#$$$( 9.#2-'.(*&*(-.#(;::$(::$ *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, F 'A,O( :5?C?2 3'( + 3 F 'A,O(?+C?2+3 6 L = / +#?

269 <$$$ #$%0+*&# #$$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, E 9 '% (6 0 65? B 0 6+?? ; # 9 + #( 2 #$+#$+3+ #$+3+3$ ; F 9 #$++3 <<$$$ #8(7 #$$$( 9.#2-'.#6-'/ *(*&*(-.##,(<::50&(#5. +$ 9 'A,O(+#:?C?B 6 +$$ = = $:% ; +$$2$:$ =+:% / ;35F ',A(2#C2B +#2

270 $$$$ #$8(7 #$$$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; ; ; = # 9 25$25$2$25$2$?$ ; < 25$ :; #<0+,'#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 F&GHF7, 6 M M M M M M < ' ( # 9 ( ZI7 2:$32:$32$2:$32$3+ E = = +B$

271 6 M 5$ < M M 4&97 E = :$ #%7+.8*( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 F&GHF7, N = ' = ( #90/. # 9 5 ( #5 (#5 #5$3#5$322#5$ = #5$32$$ +B

272 ';:2+( 4 4 F #%7+.8*( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, O ' B$% ( ' 3$% ( '% (6 # 9 +3$2+3$22$+3$22$ : +B+

273 M '$:b( M '?$$b( M ' A(?B: + 5B+ +B3 ; = +3$2 ;; #%7+.8*( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, O O ;& 4 + ' = 52? 2 ( 50 ; F&GHF7 +./#0+'1+ 0, 3'( # 9 '( ZI7 +'( ZI77 # 9?B$5?B$53?B$532

274 3 9 = ; = +$$ ;4 4 4 R ' ( 5 J J = J 4 0 =#5 /0 # 9 +'.( 32 2:$3 2:$32$2:$32$3+ = # 9 2:$32:$32$2:$32$3B = +B5

275 +B: C+ 96/ D+/ $& 7 9 & 8%+ ;

276 $ #;/5.+#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, S '2:% :%( = $P$ ':2( &, J '4( ';:23( 4 + S '$$% ( '#+( ; I, ' ( ';:2:( 4 F&GHF7 ' ( # 9 5 # #$# #$#$$$ ; 9 #$# F = # 9 #$#$+$#$+$ 22 ; 9 #$ F = +B#

277 3, '?$% +$% ( $ $ P$ ' ( ';:?:( 4 ' =6:B$%3$% ( ':(4 ;, ' ( ';:?2( 4 J 2C'#9#2-'4#(#/+.(5,6-'.*(.+#',2, # 9 2 # #$#$3$ #$3$22 ; F 9 #$2 9 #$ F = #$# # 9 2 # #$#$3$ #$3$22 ; 9 #$ F = = #$2 +BB

278 :$ +B?

279 #/5.+#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 # ' ( '% (6 M 6 #3 M = 6 :+ M 6 +5 M = 6:5# + &'($% # 9 $5$#$5$#2$$5$#2$+ ; $5$#2$+ 3 ' 5%( ' :%( ; 5 N 9?5% % N L/ # 9 2$: 2$:2$2$:2$#$, 2$ 'X9 2$77(( F 2$:2$+$ # 9 +$$:+$$:2$+$$:2$?$ N $B ' X9 $B $B5$$$( +B2

280 : #/5.+#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; 9 ' (6 0 = +B#E; ; + ; 9 ' (6 0, F&GHF7 ' ( 3# 9? B 32B332B32$ ; 3# #32+22$ 32+#2$22 J +?$

281 ; ; ; ; * 9 $#$K +$ < ; 5 E = + M3+: ;& 4 # 9 6?B$:?B$:2$?B$:2$ 2$ N?B$: +?

282 5 ; ; ; E = +:$ M+$$ ;4 4 : ; ; ; 5 '+:K# ( < +:%S = 53C; = * 9 * S $##K: < E = ::$ 3# 9 6?5+B?5+B$?5+B$$ N 3# 9 6?5+??5+?2$?5+?2$ 2? N +?+

283 # 4 M++B ; X * S $##K$## < E = +? M#$ 4 F # 9 6?5+??5+?2$?5+?2$ 2? N S +?3

284 +?5

285 $< #9#2#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 1 '#$%5$% ( 3$$C :$N $ ';:22&}4( '$$% ( :$N+ A,O/ ';:2?&}4( '#:% 3:%( +5:C :$ 6 : 3 5: 2 +? ' ( # 9 +& Z7 ( Z7 :5 :+:+ 3+$$ # 9 (Z7 :5 # 9 +& Z7 (Z7 :5 ::5

286 ';#$&}4( '#:% 3:% ( 3+$035$C :$ $: $5 AA/ ';:2B&}4( 4 : 1 '#:% 3:% ( 3+$C :$ $: $5 EAE4AQNR1XAAA/ B ';#$$&}4( 4 4 F # 9 +& Z7 (Z7 :5 :::::: # 9 +& Z7 (Z7 :5 :::::: +?#

287 +?B

288 : #%&'#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, F 2:$3B$$$ 'L/( F + F ' $ : $: ( N < F 3 'L /( J ' 3:( 33$522$$ 2$$#:2$$ # 9 2:$32:$3B$$$ 1 '( 3# 9 + I $533$522$$ F # 9 :4:A?5 2$$# 2$$#:2$$ ; 2$$# +??

289 , 5 F< ';( * 7 ; ; = O < 9 = ; E = = ; = = 2:$5$$$ ; # 9 2:$52:$5$$$ F +?2

290 <; #:%&'#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, Q '( Q ';#$+( 4 + O 6 55K32 # 9 +'( 5$B Z75'( :2 # ####$##$ +$ ; F 9 5$:## 4 :$$C+ = ## # 9 B'( Z7 #3 +2$

291 ;, = '; ( ';:2#( 4 4 5&/6%&+& #3$B#3$B2$#3$B2$$ ; =?B$? L /?#?B?? #3$3 #3$5 +2

292 #%&'#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, O'4 ( 6 0 6$:% 0 6f+ 0 6+#% ; + E C C ' = 5B( # 9 +$ +$$3 +$$3$+$$3$3$ F = +:% +$$ 2$ :$ +$ 9 # 9 5( 5$ 5$$+ 5$$+225$$+222$ 4 5( 5$ 5$$+ ; #;&#E.(/#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; ; 0 # 9 +3$2+3$22$+3$22$22 ; 3'&( 3 +2+

293 : #8(7 #( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 F&GHF7, F ' ( ' 6 +: K # K + ( 6 M'5$( M'5$( M'5$( < M M M M M M3 M< M$ M < M M '$$%( M '$$%( MP ' :$% C :$% ( '$$%( # 9 = & 2#$: 3' ( +23

294 , + J * ' $$%( / ' = 02$(F Q < '( '#$5([ 3 J * ' $$%( LO / ' = 2$ ( F < < '( '#$:([ 5J * ' #$% 5$%(?# '?#( L9,/ ' =?+ ( # 9 2 #= #$5#$5#$55+$$ ; #$55$$ #$552$$ F = = #$2 # 9 2 # = #$5#$5#$55+$$ ; #$55$$ #$552$$ F = = #$2 # 9 +&( Z7 +&( Z72 # = #$5#$5 5+$$ +25

295 , $ '( '#$#([ : 1 6 ( S ' $$%( ' = 6 #B ( F < L. / F E = ' ( ';#$B&([ ( S ' = 6 #: ( ; #$55$$0 #$552$$ F = = #$2 # 9 3 Z73'(? #+ = #+$#+$23$$ 4 = L/' ( 3'( ##+ ; 9 #+$2$$ #+$22$$ # 9 3 Z73'(2 +2:

296 , # = #$+#$+3$#$+3$2$ F '( ';#$B4([ ( ; ' $$%( L. / = L. / ' ( ';#$B([ = L/' ( 3'( ##+ ; 9 #$+ # 9 3 Z73'(? #+= #+$3#+$353#+$ = L/' ( 3'( ##+ +2#

297 +2B

298 $ #%7+.8*( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ' ( :?% ;I F&GHF7 # 9 5 ( #5 + #5 #5$5 #5$52#5$52$ '; #$3&}4( 4, =, C 1 = #5$: 45&/6%&+& +2?

299 #%7+.8*( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, '$$% + 3, '$$%( ; F = # 9 #23#23 2$#232$$ F, # 9 #25#252$ #252$$ E = 3 # 9?:+B?:+B2$?:+B2$2? F +22

300 5, 3$$ F 0 6 ( IX9 0 C 0. 0 : ( 1 F +#: +332 A 'L /( + # 9 9 +'( ZI7?:+?:+$?:+$3$?:+2?:+22$?:+22$B+ 1 * 5 ZI7, # 9 3$$

301 , + ; ; I 0 0 ( B$( ZI7 2$$+2$$++$$$ ; 2$; < #%7+.8*( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, O'( ' ( ':0+:% ( $:% ; L / '% (6 # 9 +$ +$$3+$$3$+$$3$3$ ; = B ; = +:% +$$2$:$ +$ ; = +$$3$+$ # 9 +$+$+$+$+$2+ 3$

302 0 6 2$ 0 6 +: 1 3 ; '% (6 0 6 :? '25% ( 0 6 3?? $ '%(6 0 6? 0 6 : 0 6 : $# 0 6 $5 0 6 $ 1 #: ; F 9 +$3 # 9 +$+$+$+$+$2+ ; F 9 +$3 # $+++$+ 2$++$+2$2 F = 5; ++$+ 3$+

303 ; #$%7+.8*( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 6 (S = '$$% (F $$% '9( '; #$&( 4 (; < '; #$4( 4 ( ; <'( F F < ; 1 = L / # 9 #$5#$5:3 $$ ( 2: < ##+ ;X9 2:$:'&('3( # 9 2:$32:$32$ 2:$32$3+ # 9 ( #5 2:$32:$32$2:$32$3B ; <'( 3$3

304 , $$% '; #$( 4 ( 1 F ' (F,6#P3:P5: '1 ( '; (1 '$$% ( I 9 < < '$$% (1 '( '; # ; #5 <'( < # 9 5+$+5+$+++ 5+$+++$ ( 2: L 5+$+5+$35+$5/ 3(# 9 #+$5#+$5 53$$ ( 2: ##+ ;X9 2:$:'&('3( # 9 5 #5 3$5

305 ,, = 1 L/ '; #$2&}4( 4 5 N '( = ; F ;I F'?$% ( '+$% ( '; #$?&}4( 4 4 R ; #5 #5$3#5$322#5$ = L / #5 = L / L / # 9 5 ( #5 + #5 #5$:#5$:+$#5$:+$2 F = 3$:

306 3$#

307 <; #9#('#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 E ' (+:$$?$$ ; = ' 6$$$( F&GHF7 # 9 3:$B3:$B2$3:$B2$2$ ; A 3: +3$2' 9 F +3$2 (( 3$B

308 <;< #9#('#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; = 0 = S 0 0 $$ # 9?:+:?:+:+$?:+:+$22 3$?

309 3$2

310 ; #9#2#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; 4 F ' ( E 0 $:#' $3: ' =(K#5' =(K: ' =((?:+K5?$ E 6 M ' ( M'IO&09IO&(M M Q # 9 + ( 2$?:+:?:+:3$?:+:3$2$ 2$ =?: 3(#N 0 9?:+??:+? +?:+?+2$F ; =?5B#$ = '6 X9?5B ; = 0?:3 < '6 X9?:3 3$

311 [F #$'.(5'#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 F&GHF7, :2B:% 2?:% # 9 = B2$B2$+B2$ +2$ 4 B2$B'6 9 3

312 +0+:2B:% 2?:% F B2$B 2( # 9 = B2$B2$+B2$+ 2$ 4 B2$B'6 9 F B2$B 2( #:'.(5'#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; ' ( ' (6 M 6+50+# M 6B:0BB M 6$: M 6$ # ?$?3?$?+$3?$?+$?$ F X9 3?$? ; = 3+

313 ; ' ( &, $2P5:P:; S +2 ' ( 3$ # 9 32+#32+#2$32+#2$2 1 ; #%&'#( *+,'-'#/%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 # ; 4 # 9?5B2?5B2?2?5B2?2 2? 33

314 4 R &'($% <$; #;0.(&#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; ; B% # 9 +$$++$$+2$+$$+2$ 35

315 , S +:$$ +; '% (6 0 65$ 0 'A:$(6 3$ 0 6 $ ; +$$+$ # 9 3?+53?+52$3?+52$ 2: 4 = ( 3? ( 3? ' F 9 3?N( ; = +$#' ( 3? F 9 +$#=4 = $3 3:

316 <; #&#E.(/#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ' +?( '$$% ( E ' ( ' ( ';#3 4 ( # 9 :5? #+ #+#+53 #+532$ #+$+ ; 9F #$ ; = ; 9 #$55$$0#$552$$ F = C #+$# ; 9 #$# 4 R 3#

317 ; #&#E.(/#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; 96'% (6 (T $: # 9 3?$?3?$?$3?$?$$ ;69 F 3?$? 3B

318 0 65 +(7 6 'C ( 25: ; 33$:, 3$$5 : #$%0+*&# #( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 3?

319 , ; '#:% 3:%( = :8 = ; * # 9 ( Z7 2:$32:$32$2:$32$ 3B F ; $ ;& 4 ; E = -/ * # 9 ( Z7 2:$32:$32$2:$32$ 3B F 32

320 , 0 0 S -/ ;? 4 ; 4 R 3+$

321 3+

322 ; #0+,'#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, = 2 B:, = '; &( M : M 5: : M :$ T= '; 4( 4 ' ( # 9 B$3B$322 $$ 25$: [R 3'(# 9 B$3B$322$$ 9 25$: 3++

323 3+3

324 ; #0+,'#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, E '??:%( ':%( N + E ' 2$%( ' :%( N 3 E 'B?+%( '+5%(0 '?%( E # 9 S ++$B # 9 S ++$B # 9 3?53?5$$ 3?5$$2$ F = 0 3?

325 ; #9#('#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, & 5' +$P+5( 0 $+ '; ( '; #?( 4 + & 5' +$P+5( 0 $+ '; ( '; #+&}4( 4 3 ; 5 # 9 B(?( Z7 +(:( :2 +( #3 #3$B#3$B2$#3$B2$$ &L / B( Z7 32 +(:( :2 ; F 9 32 ' (( F?( Z7 #0#3 # 9 32 ( Z7+(:( :2 32+#32+#2$32+#2$ (:( :2 ; F 9 32 ' (( 3+:

326 ' (' +$P+( $+ '; ( '; #2( 4 5 J '?#% 5% ( = & N, 4 + '4 ( '; #:( 4 : & ' # 9 B( Z7 + (:( :2 :2$3:2$3+$:2$3+$2$ 1 L / B( Z7 32 +(:( :2 ; F 9 32 ' (( # 9 +( # #++#++$#++$2$ 9, F 9 #++ # 3+#

327 4 $P#$( '$$%( ' =6 $( F = & '& ( '; #B( 4 R 9 B(?( Z7 #3 #3$##3$#2$$ #3?( Z7 #3 F # V V 8 8 & = 0 0 #3$#; F 9 #3$# :( ; F 9 25$3'(( 25$30 0 #3$# :#$?' ( 3+B

328 3+?

329 <: #/5.+#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; P+:P5:(, = # 9 32+#32+#2$ 32+#2$22 ; = 2$? = ; ;& 4 +Q 9P,~?PB3P#:(#0 ' $5( +0 ' ( + 8 $03:I 6 ; 4 # 9?:+#?:+#2?:+#22$ = 3+2

330 , 3&' ( F & = ; 4 5 '6+$$( 4 B#B03$$AQ E 6 0 = R # 9 2:$ 2:$$$2$ ; = F 2:$ # 9 2:$32:$3+$ 2:$3+$$ & 33$

331 33

332 33+

333 < #9#2#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 F&GHF7, ; # 9? 32 = 32B32B3+32B3+22 = ;? 32 = 32B =?5+5 = 333

334 :;$ #9#2#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 9 N = ' ( ; = '#+( 4 F&GHF7 4 F NF# 9 #5$+#5$+22#5$+2232 F = ; X9 ; = #5$++$$$ 335

335 #'.(5'#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, T $$% +P+, 'T ( # 9 B( Z7 #3 = #3$B#3$B$ #3$B$$ ';6 #+$ 4 ( F ;6 9 F Z7 N'77( L& / 3 ;6 9F #3$B + ;?P? '; M ( ';6 #+3 4 ( [R # 9 B(( Z7 #3 = #3$B#3$B2$#3$B2$ 22 = 2:$: 33:

336 #:%&'#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, 5 F = +02% ; = 0?b 33# # 9 = $+$B$+$B5 $+$B5$ $+$B

337 : #$%&'#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, ; 'B#%( '$$( < 1 < ; + N ' = ( BB :5 3 2# #$ 3# +? ; 0 # 9 = +$#+$#2$ +$#2$2+ ; = +$$2 ' F 9 +$$2 5( 4 = +$3' F 9 +$3( # 9 = +$#+$#2$ +$#2$2? ; = +$3 +$3 ' F 9 +$3=&( 33B

338 3 '#$% ( 3 < 0 '6 ( # = 33$+33$+$33$+$ 2$ F = = < ' F 9 33$+( ; #%0+*&# #( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, x = 1 # 9 32+#32+#2$ 32+#2$ $0325 # 32 33?

339 ;$ #$%0+*&# #( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( ( '$$% ( <F # 9 3 ( Z73 # #$5#$5#+ #$5#+$$#$2 #$2$$$ 3( # '10( N = ' #+:( 4 ( '$$% ( N < ; '9 ( ' #+#( 4 R 332

340 #0+,'#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 6 ( ':$(8 ('+$$( 'B+%( '+$%( 'B%( '$:%( '$:%( 6 QN3( # 9 2$52$52$2$52$$ Q N3(N ' 2$5( QN3( # 9 35$

341 ( ':$(8 ('+$$( '#:%( '5%( '3+%( '3%( '+:%( '+3%( 6 ( ':$(8 ('+$$( '#:5%( '::%('$%( 'B%( '+%( 6 ( ':$(8 ('+$$( ':$%( '+$%( ':%( 'B%( '3%( '3%('+% :; ' ( = 6#: 0 =5 0 '::$ (5 ; 2$52$52$2$52$$ Q N3(N ' 2$5( QN3( # 9 2$52$52$2$52$$ Q N3(N ' 2$5( <QN3 ( # 9 2$52$52$2$52$$ Q N3(N ' 2$5( <QN# 9 3:$53:$5$$$$ 4 = #$3F = = 3:$3, 3:$5 35

342 (: #;%7+.8*( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 N F '+$P+$( 2$ :; :+:% C 5%, < N F # 9 2$:2$: 2$ 2$:2$2$ 2$ '6 F 9, 2$='77$'(( #;/5.+#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 N 9 '( ;'( '?%( ; '+:$( <FN# 9 3 Q +$ 0 +$$:+$$:2$ +$$:2$?$ ; = +$3 '6 +$3( ; 35+

343 +9 #3% ; +:$ 3; #2 ' (6 0 V3++ 0 V+## 0 V?$ 0 V+5 0 V5+ 0 V3+ 0 V 0 V ; C ; +$ 59 Q B +$$: <FN# 9 0 +$$?+$$?22+$$?22#B ; 0 = '60 B$5 ( ; +$$? <FN# 9 0 +$#+$#2$+$#2$2? 4 = =0 = $5$ $5$5, = 2$ '6 Q 2 '(( ; = +$3 +$3 '6 +$3 ='&(( <FN# 353

344 , 8 '[ '[( $$$ 1 = Q 2$ '+'( Q 2$( 355

345 #'.(5'#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, S ' B3 K5+( 0 '#:% +:%$% ( 0 '$$% ( ; 0 0 ' ( ';#+B[( F # 9 +(B Z7 #3 #3$+#3$+3+#3$+3+2$, :?; F 9 :? & 0 #3$+; F 9 #3$+'( #3$+ 25$5' 0 ( 0 ;F $5(0 #3$+ 35:

346 #'.(5'#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 F&JHF7, ; ' 5: ( 0 $: $5% ; < ; ';( 4 4 R # 0 9? 3 2 2$52$5$2$5$3$ F = #% ' F0 9 2( ; = 3 2 0?$#' F 9? (( S 2$5' F 9 2$5='&(( 35#

347 ; #$%&'#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 F&GHF7, 6 '$5%( '$+5%( '$$3%( ; +:$ +, $$ ' ( ' (, 8 E = # $+ ++$+$$$ R ++$+$ $$ ' F 9 ++$+=& $+$$$( # 9 32+$ 32+$ #+ 32+$ #+ 2 E = 32+ = ' F 9 32+$( 35B

348 :< #0.(&#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, & '(, & '#$?$$$+$ (S E = + F = A ' ( # 9?5B+?5B+ $$$ ; ; X9?5B+ # 9?:53?:53?2?:53?22: F 2$? 35?

349 , 7 9 == 3 E 2B =?: ; 6 0 ';&( 5 +?# 2 #+$ +#3' =(P++' =(P++ ' =( G = 3#5, 2# P : S = +5C ; ' ' ( 2 F 2$2 F 2:$# =< # 9?B$5?B$5++?B$5++2 ; +?B ; =?B$: # 9?B$5?B$53?B$532 ; +?B 352

350 , ( E '; 4( : '5? ( #+$ +#3 ' =( P ++ ' =( P ++ ' =( G = 3#5, 2#P:S = +5 C ; ' ( E '; 4( #F ' B ( ' B( '?( ' ( 4 R '0(C'0(C '&( ; '?B$3( '?B$2( # 9?B$5?B$5 2$$$ ; +?B ; '?B$3( '?B$2( # 9 2:$3 2:$3 B$$$ F 55 ( 3:$

351 '4( :: #&#E.(/#( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, N ' = (6 0$# 0 33: 0 :B F&GHF7 ; # ; = $5$+ 3:

352 $<< #%0+*&# #( 9.#2-'.(*&*(-..(:;$ *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 '-, 3 '( F ',A(?35C2: 6 L L. / L. / / ; #8(7 #( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 N ' : ' ( # 9 5'( #5 < #5$5#5$52#5$522$ S L / #5 L/ :$ #$;,9 F #5 3:+

353 N ' #+?('[( ' ( 4#5&/6&++6 'R( :#$ 5'( #5 ; #8(7 #( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355*9./%#+7(.'#%*.2 N N F N < F F ' ( 3'( # 9 'N( B'( Z7 +'( 5$5 :2 #'( 2: #3#3$$$ & B'( Z7 3:3

354 N '(1 ' ( ' C ( '#3&#34('[( ' ( 4#5&/6&++6 1 'N3( 5 :2 ';, X9 5$$? '&(( F :2$# # #3$$ $ 5$: 3N = ' 5$$?( 3:5

355 ; #%7+.8*;( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%* '1%*, x B$% ; 6 +:$b6$ +##b6 332b' (6?:% 3:$b6?:% 0 ';0E(6,$$b ='A79N?B:5(6E $$:% = ' ( # 9 (( +B = +B$+B$2+B$25 F ( +Bh h ( +B h h ; = (( +B$25' 9 +B$2B +B$222( 3::

356 (:;; #9#('#;( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 F&GHF7, ' ( F = = S F +; R 3&' ( #: +3 < < 1 +(3(# 9 #2$2#2$22$$ F = F= 7 3(# 9?55?55:2?55:23$ 7 S # 9 2:$#2:$#222:$#222$ =< 3:#

357 9 C & ;&[ 5E #B5 3 3:5 ; ;4[ ; # 9 2#32#32$$$ 2#3 [F 3:B

358 (<;; #/5.+#;( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355*9./%#+7(.'#%*.2 N 3:: P +?: P : '5 P +$ ( = = E :: P +?: P : '5 P +$ ( = = Q 0 ' XR( 1 5$3 :+ EX +$ 5$$ & F&GHF7 ' ( # 9 3 ZI7?5B?5B?$$$ R = # 9 3 ZI7?5B?5B?$$$ R = 3:?

359 & 0 3 +B2 P ++5 P? $3 :+EX 5$$ S P+2+PB$ & $3 :+EX 5$$ S : ; # 9 3 ZI7?:+:?:+: +$?:+:+$22 R C = # 9 3 ZI7?:+:?:+: +$?:+:+$22 R C = # 3:2

360 S # ; S B9 5$$ ZI7?:+:?:+: +$?:+:+$22 R C = # 9 3 ZI7?:+:?:+: +$?:+:+$22 R C = # 9 7 ZI7 3#$

361 3# '( 'F ('[( '[(7

362 :; #/5.+#;( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2 F&GHF7, F 6 &( '$$% ( < ; < N F '( 'F #3+&( 4 4(J* N < < ' ( 'F #3+4( &%6 4 7 &%6 ' ( # 9 3 Z7 3 (? #+ #+$5#+$5#3#+$5#3?#+$##+$#5$$$ 3( #+, 3#+

363 $; #/5.+#;( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#( *9./%#+7(,'#%*.2, N B:% +:% < ;?% +E $ 4 3E $ F 5F F ' ( F&GHF7 3(# 9 = #?$#?$22$$; ; 2#$ 3'(# 9 ( Q?5 = #2+$$#2+$$2$;?+ ( Q F 7# 9 ( Q?+ =?+$$$$$ ; ZI7 ( 3(# 9 ( Q?+ =?+$$$$$F F 3#3

364 %& &%% A+% &%& &/+% &+/ : %%*+%+ %&% &%+ & %+ %7 %% %%C %& &< & * &&C %&& / %%&* 7 #4# 3,14'#$*+'(+%+05$%67'&#$ %#$5+'18 96%&/* '1%+ ;%& E&<% *:;.'1.'1.C %&&+ && / 3'/ = +3C %& &< %&& +.'2 21(

365 # $%&'& (%*&+,%&-$,./0$1 (/%&($ '1%* 8/*&* '9% %&%'1 +%&'( %<#F1(. %<#F3 /+%<#.F(.% G +<, -+=?H -+GIB -+%& 7+=?H - & - &&/ & 7+GIB &/+* &&/& /J* +&%/ % &GIG & / & 9% %&%'1 +%&'2 %<#F121 %<#F3 /+%<# '(F '(% + /+% G +<, -+GIB -+%& 7+GIB &/+* &&-/& /J* +&%/ % &GIG &/ & 96% % 96%&&&- /+'1D/*/+ &&%&&< % *:;...'..'3 96%.('1& + && /+* &&/& / +.(# C %& %6%- <.2' / 6%& &/+* % */ KEL;.2'%&G# 96%&& &/+'1D/*/+ &&%&&< % *:;...'..'3 96%.('1& + && /+* &&/& / +.(# C %& %6%<.2' /6%& &/+* % */ KEL;.2'%&G# 21

366 23 3 # $%&'& (%*&+,%&-$,./0$1 (/%&($ + D&* ' &%+%6% %+ & +*% &&#+&% /&& % +*# &6&/613# 4 &%+%6%& && %+ & %%&*+%&& &%+*%&&# % +*# &6&/612# 4 96% 9 96%&/* ' 1 %+ ;%& E /&6#' %MB % *:;1''1''.1''.' H / / +*% %& & &%+ < &% * % & & %& % %6% &% 96% 31' & % &%+& % % &% % + % / % *+ & & C& * / 7/ E& 31'2# G &%/' %MBJ %& & %+ &+* +*% + &%/%MB 96%&/* ' 1 %+ ;%& E / & # ' % MB % *:;1'1'' H / / +*% %& &%+< &% * % & & %& % %6% &% %&* % & / + 96% 31' & % &%+& % % &% % + % / % *+ 211

367 4 5&/6+%&6 & & C& * / 7/ E& 31'2# 4(5&# $%&'& (%*&+,%&-$,$1 (/ &($ + D&96%% C& &* #7&47 %6 %,E%6 %%&,% #&-7# '(NC&6%6 %, :% 9 %&7# G 66I# 9 % 67# 8 66I# 9 % 67# -:%%9 % %7# -8 9 % &7# -9 /&K# 8 &% /&K# -8 'N :%#C& % - & &9' %7 64- % 96%& /6'1D/*/6 &&;%& E% *:; 2(2(32(3'3 C %&&/& % &: &&%& -7%;& 6< % -C&& & %%&%& &%&* 22 21

368 2 5# $%&'& (%*&+,%&-$,$1 (/ &($ + D&* D - %6*%&& 'N&#4%* %7/*749=6 6%4& 7 %& &%&7 % 7 % %;4&&&/ &6# &6 %9%#C&,6&/6 12(4# 7OP:7;B9 96% % 96%& /6'1D/* /6&&;%& E/4&# %MB/'3 6 1'% *:; 1''1''21''23' D -& %&& %% C&,;&97 KE :; &71'' 4#5&/6&6 L%3( 21.

369 42 56 # $%&'& (%*&+,%&-$,$1 (/ &($ + 7OP:7;B9 D&*96%% C%&&6 % /69 -% 9 * 6777 %6%&/$-= 677 &&/& C 9 &* 7* 6 &%% & % 96%& &/6'2#1 D/*/6&& ;%&E % *:; &&- =-7 &&/ & 4& 7.('%& 4&7..? &6% & &/ 6% 7&-&%6%..%&*%9 &&& - & 242 2($5# $%&'& (%*&+,%&-$,$1 (/ &($ + 7OP:7;B9 D&*96%% '#?& %&4&47 %6 &&9#, 87&' $, 9%*%, ;%,1 E%*, E%*&6, B%6 %, 96%& /6'1/*=/6 B&&;%& E/ 6'1 % *:;'1 '1'13 B<&7&& -&77 %&%& 7&&& 213

370 8,' C %&%& % #C %&7&*%6 9%6 %*&47 %6 N#, :%,2' E/%,. 9&, 96%,?%&, H, 6&,2 &,3 E&&, H%, 8,& C %&% - &6&%& &/%R10SR #C&6&/6'#4# :%,2( 9&, 96%,2 96, E* %%&, E&,'1 H,' 6&,2 &,' E&&, H%, 8,& C %&% - &&6&% &&/R'0SR' #C&6&/6#4# C- %&7 9 /-: 7 2#B&6%&%&% 74-3N6% 74C %& &&%6& 97 ;%& E &7 '1'' '13# 96%& /6'1D/*=/6 B&&;%& E% * :;'1'13'133 C&&6 67%&* *%4& 7'(/ & 97 E& 7/%&* &7-;& 4%9=6 %&* -%&*&47 %&&6 *6&6<;/7=*- - %4& 7' -79 -%/ &%' 6# 96%& /6'1D/* =/6B&&;%& E/4(# 6( 2

371 &% 5%6%, AH&-%&/,1N A6-%&,'N AB/,N A?%&,%N 7&9=%&&6&- 'N Q&-&4=% 9 %/ &&6-&%9 % -7 C %&& - 4#5&/67%&6 % *:;2 223' C %&&- %&&6-46%&%- &%&2 /7=-& %&/2( 2'

372 30/# $%&'& (%*&+,%&-$,$1 (/ &($ + D&*96%% 'G&&/ &933N 9-4 3'( 6/91% %9%' '& 7 &/&6 49% 6 TC&,6&/6#4#U G&&/ -&933N 9 4 3'( 6/91% %9%' '& 7 &/ 4&6%- & &/&49 % 6-4% C %&%6 4 -& & / TC&,6&/6H#4#U 2(- *6%6&'1,3 97.F(.% C %&%6 4 7&4%*% 4 % 6-%*-%& 96%& &/6'1/*/6 &&;%&E /'# 61 % *:;11'' 96% 1&67 -%/.# %MI76 E&:% 6* &/- %& %&%&* 7/ & &6- - -&* '# 61 96%& &/6'1/*/6 &&;%&E /'# 61 % *:;11'' ;&/.# %MI- &- /7; < -% &0& %6% 1& 67 C- -&*67 64; &</ '# 61&&7 %6% % :;1'' 96%& &/6'1/*/6 &&;%&E /4# %MIB % *:; ' C %&&-=%6% % %&/&/6 2

373 %& % C %&&-% &9- %&49 %6 %6 4 *#&6* 677 C %&&=&% %& %&* TC&,6&/6:4#U ((-& *6%6&'1,3 97'(F1.% C %&&-%&4 / &47 &6, A9=?H A&6/=E-2: A9 A/ /%& /? 67 // &6/ -9= 67*-%& &%% * 69%6 6-- /6* /6*E- /6*%6 % ;&%6 - -%G93( 26%& && %6'.%/ %/ 6 9='.%/#-- #/*/6&&;%- &E-& %&& - %&9 C %&&- %6%-.(2%49=- &%/&&- /&.2'%49=&/ -& &67 7&&/& 4&7.(' &7/74&77.2' 8/*699 %&&- %6%-.3%49=& 4&/7.. 96%& &/6'1/*/6 &&;%&E % *:;...'..'3 96%.('&67 - %&&& 67 &- &&&/ & &,/H# # 6.(&97KE.('B#G## C %&&&- %- 6%% %&4&7.2'-/6%7& %: */&,&9-7KE.2'G## C %&&& 4& 7..-& &% %/%/6* 96%& &/6'1/*/6 &&;%&E % *:;.(.('.('3' 22

374 3 6/9=#F '1%9=# C &&- %&* & % 7& 4- - ' 6/9=#'(%9=#V& - %4-67A& && %7 : /-C - & -- C /6- &-&7 %4% TC&,6&/6G4#U 4#5&/67&%6 C & 7/4/- 7 6 %& 6/:/ 6. ;& * ;&4-*%7&%7&, &97KE.('# 7 %&%%6 %6#& - &* 2(

375 2

376 2 %&# $%&'& (%*&+,%&-$,$1 (/ &($ + 7OP:7;B9 D&*96%% 'C %&%%& - &%6 74, A6-/7 % $5$ & GIG:G#A/69%%&/ A4/69%* A7 /& &# C %&%;&% /<#& & % /6* & 4% *GIG C %&%%& - &%6 74,A % /$5$ A &GIG:G A/69%%&/ A4/69%* A7 /& &# C %&%;&% - /<#& & % /6* & 4%* GIG 96%& &/6'2#1 D/*/6&& ;%&E/2 %MIB% * :;.'.'3 C %&&&% - &%&* %& 7 &/ %& &6-7?B=2## 8/2 % MIB%&%&* 76%46-7 &GIG:G 8 4% &/6* &-6%4&*7 *6%7 & 8&&&- %6%%7 & % :;.'3 96%& &/6'2#1 D/*/6&&;- %&E/2 % MIB% *:;.'.'3 C %&&&% - &%&* %& 7&- / %&& &GIG:G 8&&&- %6%%7-21

377 2&% &4-& &6 &&/& GC# && &- 6 9 %&4%&9 %- &%&&&%-6* / $GC&/6 & (&%6 74 &/&7 6 & &&/ & &%- & && %&476%, A&/ &7 %&* A&*64 * &7 %& A/ & % :;.'3 96%& &/6'1D/* /6&&;%& E/L# 6.( /' &% 63 % *:;32' 32'.32'.23 &%767 6%47 6- &&67.(' &/L# 6.( &&/*- %&%9 %&&& %& &/6'1D/* /6&&;%& E/L# 6.( /' &% 63 % *:;32' 32'.32'.23 &%767 6%47 6- &&67.(' &/L# 6.( &&/*- %&%9 %&&&

378 7 (/ 0$# $%&'& (%*&+,%&-$,$1 (/ &($ + D&*96%% :%& %*/ H17' &47%6 %, 8 (1 :%3(%/ 9&.%/ C&&7% *'%/ :% (1%/ 692%/ H '%/ 9%%/ :&& %/ E&7 C&'2N% &/C: 7 &&/&& -% * 96%& /6'1D/*/6 &&;%& E% *:; '1'13'13 7/4 &9=% 4%7-N& =-6- &%- & & % *4&722 &,/ &%2 6';&97 E&7/ '1%&'# 2.

379 33 (/ 0$# $%&'& (%*&+,%&-$,$1 (/ &($ + D&96%9 D%7 9* &&7 %&7 4&4 64& %*7%7967 7&&%76*%7 %*7 74&7 %6 % 6--( D& & 7 */% &74&4 & /&%&&# &6&/ H#4# #5&/67 %&6 96%%9/*- '1 &7&- &;%&E&2&# 61(&9=% *:;1(2 1(231(233' C&/* ' &&;-%&E &; &<-& 1(2&449= %&*&%4 6--% &-C&*-,E& 7&97 61(B6/*:# C-/&&& 6 &%=&%* & 749=& 7 %&%& 6-% &- -7&-=; 4&7< 61( C &%&%&&- 6&%#/7 --/-=- -% /&%&&- 23

380 37 3 # $%&'& (%*&+,%&-$,$1 (/ &($ + 7OP:7;B9 96% '8&&9%&%- 76 % J%6 4% &%6/6%& 4%/&/#*6 * & /6**-* 6 &- GIG&&&/ &- %&//& #E/6 & /7= % 6 %&- %6 74, A % /$5$ A%6/ A6/ 4% G7 %&*& %% 67& &&# %6 74, A % /$5$ A%6/ A6/ 4% A6 * % :;# 96%& &/6'1D/* /6&&;%& E% *:;.'..'.(.'.(33 G% &/6* 4%&-49= 6%4&&9 %& C-6% /6* 4 %7 %6%4.'. 96%& &/6'1D/* /6&&;%& E/2 %MIB % *:; /2 %MIB %6 &- 76%46%/7 & % 8& 4% -46% /4 &% 6% 6- / 87%&6% 7 &%6%% & 6 4&% :; %& &/6'1D/* /6&&;%& E/2 %MIB % *:;

381 4% G7 %&*& %% */6* *-* 6 &GIG &&&/ & %&//& # 67 & &&#E/6 4% /7= % 6 %&*6/ ($&%%6%& Q:G#%7&%7 2.''B#6%& 72%9=#F3 %9=#F.3/64%9=#, A% 9'(F 1.% A4&&9%2. & & &6, A9I? A9GIB A99H;: A99E-X Y:# *-* 6&%% &&/&- &&6- &GIG% E&%6 74, A &%&%&- &%&&# A &%&# A/% C%%6 4 - %9/%;/- %%<.23. 8/2 %MIB %6 6 & 6%46%/7 & % 8& 4% -46% /4 &% 6/ C-6% 6 67 /6* 4%7 %6%4. 87%&6% 7 &%6%% & 6 4&% :; %& &/6'1D/* /6&&;%& E% *:;....'..'3 96%.('1& %-&& 67/6* - &&&/ & &,/ 6.(#/4 / 9= 9&/6* *-* 6 C 7 %- 6%=.2'- /6%/ & //- &,;&97KE.2'%&G# 96%& &/6'1D/* /6&&;%& E/# 63 % *:; (% %6%4&.(' 2.'

382 &#/ ;8/%%< -&*-% %9 /4 /&9&&& C4&- &76%&- 7 6 B6&76 %&&/%&*&- /= * %&%9 B6&%& &7%& &- %&*& 7 % & -%67 6%47-& L# 6.( E&&&&/&- &&%&%- %& ++%&* - %%&- 74/ %& &/H# 63# 37 3 # $%&'& (%*&+,%&-$,$1 (/ &($ + 7OP:7;B9 D&* 'C %&%6 74/&/ /%7%%./#%''/#C %& %& - & &%9 %&*%67 &%47/ % % %%- = 77 4% #&&%& /& -C&,6&/6#4# 96% % 96%& /6'2#1D/*/6 &&;%&E % *:;'3 '32'32'C %&& &&& %6 %*% - &$% %& %&// - 6&C %& -=%6% 2.

383 K&%4 &% - &L&%& &476,'#E%6 &%'./#,E%6 %%7 %&9=7,AE% (/AQ9(/A;6= 2./A9:-&/ C&6%6 %,% % *-96&%94& %&/&%%: %#G%*-, 7='&%4&% 76-%7 %'#7 %= &=%'&&4 7=&%4V9 =6-%49-&% 2( 4 6%2# 8%,84%9 %4 /&% %%% 4#5&/667%&6 '(-9= %&&7 /& %& %&& % 96%& /6'1D/*/6 &&;%&E /4 &%7' 62 % *:;'1 '13'133C& *-,&97KE '1&'(& 97;%& E 627* %*% %&% %7 /*66 &7 &4- &-#C &6 9 -&9499 ;7&6% / &%'#

384 1+# 1 +'& (/8/&-%(+'&, $5$' 5 (%*&+$, $1 (/ &($ + '- 7&% & +%B / % ;%&E%&+% '6 '8&+ 9L8?#2(3'.. #% 8&+ 98L#..23( 2# %' 28&+ 98L#' ( #% 9+%BB / 8L#321' L#321'333 ( C ; = 9 V& <% :;# ' '13 '13 2 L8?#23'# C'&+ L8?#2(3'.. 8L#321'333# ('' (' (2'' (2' 2(3 2(3' 2(3 '(' ' 21'' 21' 2(3 ( 'K 333 C&+ 8L#''313 1 L8?#23 C'&+ L8?#2'(3 C&+ L8?#31(3' ''3( ''3'3 '1232 2'' ''' ''3' '122 2' 2.(

385 L8?#2(''3'2# 3 C&+ L8?#2'13' 8L#321'333.'33.'33' ' C&+ 8L# '' C'&+ L8?#21.. '133' '133 ' C2&+ L8?#'223 '1333 '133. ' '(C'&+ / 8L#321'333 ' L#321'333 '1 C&+ L8?# L#321'333 ' C(&+ L8?#' L#321'333 '. C&+ 8L# ' C%&' 2'3.&.#/ L8?#.3'(# 3' 33 3 ' C%& 2'3.&.#/ L8?#.3' C(&+ L8?#2'(3 2 8L#321'333 ( 8L#321'333 %&&+ L8?#'1.3 1 C&+ L8?#'.32 8L#133#. C&+ L8?#.(3' 3 8L#321'333 3' 33 '3 '11 '1 '1. '11 '1 ' (3 22' ' 2.(33 3 ''33 ''3(' ''3( ''3(3 ''3(' ''3( ''3( ( 22' 2.(31( 2.(333 2.

386 2 C1&+ L8?#.. 8L#321'333 2' C&+ L8?#.. 8L#321'333 2 C.&+ L8?#.. 8L#321' C2&+ L8?#2(3'.. 8L#321'333 2.(33 2.(33 2.(33 2.(33 2.(333 2.(333 2.(333 2.(333 2( C'&+ L8?#(3 8L#321'333 2 C1&+ L8?#.(3' 8L#321' C%&1 '11'33&#/ 8L# 321' L#321' C&+ 8L#13'31 8L#321' C%&2 &'2#/ 8L#321'333 ( C1&+ 8L#'1(3. (' C&+ 8L#'1(3. ( C.&+ 8L#'13'333 (2 C&+ 8L#'13(' (( %&2&+ L8?#'1.3 8L#321'333 ( C2&+ L8?#''(3' (1 C&+ L8?#33 ( C1&+ L8?#2'(3 (. '3(3C'&+ 8L# C%& '.'3.3&# 2.(33 2.(33 2.(33 2.(33 2.(33 2.(33 2.(33 2.(33 2.(33 2.(33 23''333 23'233 23'23. 23''33 (('''3 (.'' 2.(333 2.(333 2.(333 2.(333 2.(333 2.(333 2.(333 2.(333 2.(333 2.(333 23''3'3 23'23 23'23 23''3 (('''33 (.''(. 2.1

387 ' L8?#.3' 32C'&+ ( C2&+ L8?#'313' C&+ L8?#'313' 1 C'&+ L8?#'1''32 (.''23 1(22' 1(22' 1(3 13' 13' 1322' '(1' (.''33 (.''3 12'3 12' ' 11' 112'3 11(' 113 1'(1 C&#&+ C&#&+ 8L# 1'(1' 1'(1 3 C1&#&+ 8L# 1'(1' 1'(1 1 C%&#&+ 8L#(3 1'(13 1'(1 1' C'&+ 8L#. 1'(123 1'(12 1 C'&+ L8?#''13' 1'.2'3 1'.2' 12 C&+ L8?#''13' 1'.2'3 1'.2' 1( C&+ L8?#'3''3 1'.2'3 1'.2' 1 C&+ 8L#'3113( 122'3 122' 11 C'&+ L8?#(13' 12'3 12' 1 1.''' 1.'' L8?#.3' 1. C%& &''#&&/ 321' C2&+ 8L#''13.('.'.('. 8L#321'333 C'&+ L8?#(.3.(3''.(3' 8L#321'333 ' C(&+ 8L#''333..'32..'3( 2 C&+ 8L#''333..'32..'3( ( C&#&+ 8L# ( 2.

388 8L#321'333 C&#&+ 8L# 8L#321' L#321'333 C2&+ L8?#2313 C(&+ L8?#((3' 3 C(&+ L8?# ' 3232'.33(.('.('..('' ; = 9 ' 2 ( ' '' ' '2 '( ' '1 ' '. L8?#23 '3 L8?# 23 ' 2..

389 2 ( ' ( ( (' 8L#321'333 ( (2 (( 2.3

390 72 (5&# $%&'& (%*&+,%&-$,$1 (/ &($ + 7OP:7;B9 96% %+*% 131%& &*+ &2N /'N+'N N&%N#% +*% *%%&*& &&%&#&*+ %& *% %+*%+ &&% /&&* & % :;# 96%&/+' 1D/*/+&&;%& E/' +3/'# +1% *:;'1 '13'133C %&& <%6%%+*% +1 %+*%+ %/'# + 1#8%+ *+& &3' &%N#'''&+.N#A%& 3''''/' +3;&KE '''&#V%& *+& &% %+ %*& %%&*& '2A&%6%& '1/ %;& KE '''& 23

391 23 (5&# $%&'& (%*&+,%&-$,$1 (/ &($ + 96% % :;# =4%%/6*&% 84%4% 7* 4%7&% 49 #/ 49=4 49=%% %4%&&%%&& 4&&7%*%/ &&/G6: %%%* & 6%*-(%7 %&&4& %*%&& E 49=*4& 49=%%%&& &/%*%/67/ & 7; 49*%% %&%* 74%6%/ %%/ 6-4&49%7/ =4% &7&94 / 74 %*-97/% %:4%C&6&/612 H#4# 96%& /6'2#1D/* =/6B&&;%& E% :; 1'1C&*-;& 97KE /62# D/*=/6B&& 1'1=4% -&/6* &6 6A% 4 7&6 7 &% 6%& 7 6 &6% & * & %& D=B2#4#5&/67 67%&6 23'

392 22 (5&# $%&'& (%*&+,%&-$,$1 (/ &($ + D&* 'C +/+ &&*, Z& 6&/6 &+&%& +% Z &%+& /&%./2*&[% &\# Z + &% // C&6&/6#4# C +/+ & & +%&/<#?*&&% * *%% /1 ] %&&%+& %/&8& + &% /&/<1# ] %&&*& [%&\# C&6&/6H#4# 2C +/+ & &&/ +%&/< '(#?*&&%& *%% /2 ] %&& + % /& ] %&&* & C&6&/6:#4# 96% % 96%& /+'2#1D/*/+ &&;%&E % *:;((''(('' '3(('''33 C+ * % %& /%& 7 %& %& +&C&* ;&KE (('' C %&&+((' (('. / &% 96%& /+'1D/*/+ &&;%&E % *:;(('((' 3(('3.?*& %&& %6;& KE ((' ;&:; ((' 96%& /+'1D/*/+ &&;%&E % *:;(('.(('. 2(('.23'?*& %&& %6 ;&KE ((' ;&:; (('4#5&/6%& +6 23

393 232

394 3 56 # $%&'& (%*&+,%&-$,$1 (/ &($ + 7OP:7;B9 96% ';& %&& %%& [%\% +/<#(%<# %<# =&% +/&&&%& &%&% &&/ C&/*< [%\ <& C&,6&/6#4# O+ %- % 3&* & :+%&,'.. %<#3%<#.'1 /+%<#$''%/ C<+ %21. &*< %'' &* :+ % *+%%+ &/ 6 && &%& 7 %&6 27&% &, Z%& &/+& &/ Z&&/+ +& &/ Z:G-=D$ 9 < *% &&/& 7&/+ +& %& % :;# 96%&/+' 21D/*/+&& ;%&E % *:;(('(('3(('33. 7 %& %& &%&% # 7/ < %6%& 3(1 96%&/+' 1D/*/+&&;%& E% *:;.('..('.'.('.'3' C.('.'&% ++ %- % && 96%&/+' 21D/*/+&& ;%&E % *:; C && <%6%% %32 %&&& L%Q11' 23(

395 &*/ :G-=D$// % J% (A%&% %%+ % %+ '1& D&&# & E &&# %+ %#%+ 3&* & %& & D&&&+ & 96%&/+' 21D/*/+&& ;%&E % *:; %% %% %& (3'%%% % &(32&% &%&% %+ % 6% 7 %& %& %+ %#&& %6%%%+ % 324#5&/6 %& /# 1 +'& $5$' 9342$%&'& (%*&+,%&- $,./0$1 (/%&($ + D C&&&&% % &&% & % %+ & 96%9 96%& /+'1D/*/+ &&;%&E / &%' +2 % *:;2(2( 23

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

!! " &' ': " /.., c #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",...(.

!! &' ': /.., c #$% & - & ' (),..., * +,.. * ' + * - - * (),...(. ..,.. 00 !!.6 7 " 57 +: #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",.....(. 8.. &' ': " /..,... :, 00. c. " *+ ' * ' * +' * - * «/'» ' - &, $%' * *& 300.65 «, + *'». 3000400- -00 3-00.6, 006 3 4.!"#"$

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

! #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'! #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia SWOT 1 Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries ISIGInstitute of International Sociology Gorizia ! " # $ % ' ( )!$*! " "! "+ +, $,,-,,.-./,, -.0",#,, 12$,,- %

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-! #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

! " #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, #

! #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # ! " #$ %%%$&$' %$($% (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # $ $!,$$ ' " (!!-!.$-/001 # #2 )!$!$34!$ )$5%$)3' ) 3/001 6$ 3&$ '(5.07808.98: 23*+$3;'$3;',;.8/ *' * $

Διαβάστε περισσότερα

Q Q Q 2Q b a a b

Q Q Q 2Q b a a b "! $# % &'()!, "!*.- -0, *# 354 36 4*78 8 :9* :65;< 3= $>?3@ 89A 3; 4CB 8D E :F :G 3$>%H3Ï J @KLK@NMPO O@Ï 3Q S "-T O J3QL'0 U * S -TW 3Q@XYS -Z-TW Q@@[U%'0 * \ * S ]9C;C 8 D_a` 8 b;a b=dce b9 3Q@Q@ 65F

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

0 1 D5 # 01 &->(!* " #1(?B G 0 "507> 1 GH// 1 #3 9 1 " ## " 5CJ C " 50

0 1 D5 # 01 &->(!* #1(?B G 0 507> 1 GH// 1 #3 9 1 ## 5CJ C 50 !$$ !! $ ' (( ) * ( + $ '!, - (())!*'! -!+ - / (())!* - ),!-* + ' 6 / 9 *, 78) ++)!*! φ( 9 $ * )) 8!' ) ;< 0 = ;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

!""#$%!& '% ("#% )'*+, &,!" &, ' %!'"!" &"#"-(5-1-,!&

!#$%!& '% (#% )'*+, &,! &, ' %!'! &#-(5-1-,!& !""#$%!& '% ("#% )'*+, "!,'--"!!./%&-'012'& "-')'3"4',"'""-,, &,!" &, 3. - 5 1 ' %!'"!" &"#"-(5-1-,!&,'--1'#". -'!! "--''!,. 3,"'%'%,,-" '4!, 5 #" "!, '%& " 3--& " 4'%! "#!6,%3 "#!3 ",%3 2,-! "#13 '& "#%-,&"#-"-,"-!3&-',,3"

Διαβάστε περισσότερα

È http://en.wikipedia.org/wiki/icosidodecahedron

È http://en.wikipedia.org/wiki/icosidodecahedron À Ô ÐÓ ÖÓÒØ ØÓÙÔ Ö ÕÓÑ ÒÓÙ Ò Ø Ô ØÓÙ Ô Ñ Ð Ø ØÓÙhttp://www.mathematica.grº Å Ø ØÖÓÔ LATEX ÛØ Ò Ã Ð Ò Ø ÃÓØÖôÒ Ä ÙØ Ö ÈÖÛØÓÔ Ô Õ ÐÐ ËÙÒ ÔÓÙÓ ËÕ Ñ Ø Å Õ Ð Æ ÒÒÓ ÉÖ ØÓÌ Ë Ð ¹ ÅÔÓÖ Ò Ò Ô Ö Õ Ò Ò Ñ Ð Ö º ÌÓß

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 "$ 6, ::: ;"<$& = = 7 + > + 5 $?"# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B"',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,.

! # $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 $ 6, ::: ;<$& = = 7 + > + 5 $?# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,. ! " #$%&'()' *('+$,&'-. /0 1$23(/%/4. 1$)('%%'($( )/,)$5)/6%6 7$85,-9$(- /0 :/986-$, ;2'$(2$ 1'$-/-$)('')5( /&5&-/ 5(< =(4'($$,'(4 1$%$2/996('25-'/(& ;/0->5,$ 1'$-/%'')$(($/3?$%9'&-/?$( 5(< @6%-'9$

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mthemtic.gr. Η επιλογή και η φροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mthemtic.gr. Μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Μάθημα 12ο O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Γενική και Ανόργανη Χημεία 201-17 2 Η χημεία ΠΠΠ (= προ περιοδικού πίνακα) μαύρο χάλι από αταξία της πληροφορίας!!! Καμμία οργάνωση των στοιχείων.

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 30/03/2017

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 30/03/2017 Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 30/03/2017 Άσκηση Φ4.1: Θεωρείστε τις ακόλουθες σχέσεις επί του συνόλου Α={1, 2, 3} 1. R={(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 3)} 2. S={(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2),

Διαβάστε περισσότερα

Apì ton diakritì kôbo ston q ro tou Gauss

Apì ton diakritì kôbo ston q ro tou Gauss Apì ton diaritì Ôbo ston q ro tou Gauss 1 Isoperimetri anisìthta sto diaritì Ôbo Θεωρούμε την οικογένεια J των συναρτήσεων J : [0 1] [0 ) που ικανοποιούν τα εξής: J0) = J1) = 0. Για κάθε a b [0 1] a +

Διαβάστε περισσότερα

!"#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!".2".#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&".1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$.

!#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!.2.#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&.1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$. !"##$ 7 ; :!"#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!".2".#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&".1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$. 02%$)2"./1!$.2!%!()"! 6! +)$%&*$!!$%+%.! 7./)%6!

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ 1 ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / Γραμμική Άλγεβρα

ΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ 1 ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / Γραμμική Άλγεβρα ΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ /00- Γραμμική Άλγεβρα Διανυσματικά γινόμενα Να αποδείξετε ότι για τα διανύσματα, b,cισχύουν : (i) 0b, = c και b= c b= c (ii) +b+c= 0 b=b c= c (iii) ( b) ( c ) = (,b,c)

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016 Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016 Άσκηση Φ4.1: Θεωρείστε τις ακόλουθες σχέσεις επί του συνόλου Α={1, 2, 3} 1. R={(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 3)} 2. S={(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2),

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ.

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Υ ΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004 Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ Καθηγητής Περ. Μηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! # $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

()*+%,"-έ/ 0"-1213ί%/ 5$ί36-6/, 7+%$ή/ 72+69*2")3ό/ -6"!"%;2έ/ (3<ό,"1

()*+%,-έ/ 0-1213ί%/ 5$ί36-6/, 7+%$ή/ 72+69*2)3ό/ -6!%;2έ/ (3<ό,1 !"ά$%&' 9 ()*+%,"-έ/ 0"-1213ί%/ 5$ί36-6/, 7+%$ή/ 72+69*2")3ό/ -6"!"%;2έ/ (3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΟ 13 ΤΟΜΟΣ Δ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΟ 13 ΤΟΜΟΣ Δ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΟ 13 ΤΟΜΟΣ Δ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (5) ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Τυχαία μεταβλητή είναι μία συνάρτηση η οποία να αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby Gradual diversions of the Rio Pastaza in the Ecuadorian piedmont of the Andes from 1906 to 2008: role of tectonics, alluvial fan aggradation and ENSO events Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 101-00 Αφιερωμέν σε κάθε μαθητή πυ ασχλείται ή πρόκειται να ασχληθεί με Μαθηματικύς διαγωνισμύς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

! "#$ %#&'()* ## # '$ $ +, -# * +./ 0$ # " )"1.0229:3682:;;8)< &.= A = D"# '$ $ A 6 A BE C A >? D

! #$ %#&'()* ## # '$ $ +, -# * +./ 0$ # )1.0229:3682:;;8)< &.= A = D# '$ $ A 6 A BE C A >? D ! "#$ %#&'()* ## # '$ $ +, -# * +./ 0$ # "1.0223456728777)"1.0229:3682:;;8)< &.= >&.=*>1#*>.*?*,#*'(!@ 4AB#/ $C A = D"# '$ $ A +, -#)? D "F,%+./-#)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΜΕ 28 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" ΣΑΒΒΑΤΟ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ( )

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΜΕ 28 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης ΣΑΒΒΑΤΟ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ( ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΜΕ 8 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 Ενδεικτικές Λύσεις θεμάτων μεγάλων τάξεων ΠΡΟΒΛΗΜΑ Να λύσετε στους ακέραιους την εξίσωση 4 xy y x = xy 6.

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5!

!#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%+0$-1)23'%4%$*5! !"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5! "#$%!&! 6789:0;?@AB+8?C?DABE+ FG/H8@D6H=CH7I6G/@080BD@/H7+J+6()+??+K!BGFH6!H=CH7+K=G/?CCH7/

Διαβάστε περισσότερα

$% & '# % ( " ) # % # " *! ) # # # #!

$% & '# % ( ) # % # *! ) # # # #! !"# $%&'#%(" ) #%#"*! ) ## # #! + $((,(-. / / 0/ 12 32#4 + 5(*6-. /7 /# /7 10/4 "#$!%!&&'(' #)! ""$!%!&&' "* 78&# 79 +#,!% -!('!.(/!+0 +",!% -!(%(!*0!"##! $! %&! '(')*+(') $, "! -$!. /!!!.0 1 - "#-$#02,

Διαβάστε περισσότερα

Λύση Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι διάφορη του μηδενός =

Λύση Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι διάφορη του μηδενός = 7. Άσκηση 1 2 1 Εστω ο πίνακας A = 1 3 2. Να δειχθεί ότι ο πίνακας είναι αντιστρέψιμοςκαιστησυνέχειαναυπολογιστείοαντίστροφος. 1 0 1 Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Κάθε ΟΡΘΗ απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Κάθε ΛΑΘΟΣ απάντηση με -1 μονάδα, και Μη απαντημένη άσκηση βαθμολογείται με 0.

ΟΔΗΓΙΕΣ. Κάθε ΟΡΘΗ απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Κάθε ΛΑΘΟΣ απάντηση με -1 μονάδα, και Μη απαντημένη άσκηση βαθμολογείται με 0. Όνομα: Αρ.Ταυτότητας: Σχολείο: Επαρχία: Επώνυμο: Τηλ.: Τάξη: Διάρκεια: 90 λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Κάθε ΟΡΘΗ απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Κάθε ΛΑΘΟΣ απάντηση με -1 μονάδα, και Μη απαντημένη άσκηση βαθμολογείται

Διαβάστε περισσότερα

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Χεμερινό εξάμηνο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Χεμερινό εξάμηνο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Χεμερινό εξάμηνο 2006-07 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1 ΔΕΥΤΕΡΑ, 9-10-06, 11-13. ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ. Θεώρημα 1. Το άθροισμα των γωνιών τριγώνου είναι ίσο με 180 o. Θεώρημα 2. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου

Διαβάστε περισσότερα

x y z d e f g h k = 0 a b c d e f g h k

x y z d e f g h k = 0 a b c d e f g h k Σύνοψη Κεφαλαίου 3: Προβολική Γεωμετρία Προοπτική. Εάν π και π 2 είναι δύο επίπεδα που δεν περνάνε από την αρχή O στο R 3, λέμε οτι τα σημεία P στο π και Q στο π 2 βρίσκονται σε προοπτική από το O εάν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 361653-3617784 - Fax: 364105 e-mail : info@hms.gr, GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Έλεγχος. 6 η διάλεξη Σχεδίαση στο χώρο κατάστασης. Ψηφιακός Έλεγχος 1

Ψηφιακός Έλεγχος. 6 η διάλεξη Σχεδίαση στο χώρο κατάστασης. Ψηφιακός Έλεγχος 1 Ψηφιακός Έλεγχος 6 η διάλεξη Σχεδίαση στο χώρο κατάστασης Ψηφιακός Έλεγχος Μέθοδος μετατόπισης ιδιοτιμών Έστω γραμμικό χρονικά αμετάβλητο σύστημα διακριτού χρόνου: ( + ) = + x k Ax k Bu k Εφαρμόζουμε γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

SGI-1.1 Allen-Bradley com/manuals/gi

SGI-1.1 Allen-Bradley com/manuals/gi SGI-1.1 Allen-Bradley http://www.ab. com/manuals/gi Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley DriveExplorer DriveTools32 SCANport PLC ControlNet DeviceNet /... P-1... P-1... P-2... P-2...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR SNR 1017/12 G ( ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ US 201-ES 201) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1017/15 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1020-20 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1035-1 7/16 G = UC 207-23 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 28,17 67,04 SNR 1035-35 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 27 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 27 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 361653-3617784 - Fax: 364105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 2η

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 2η ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ0 Ε ρ γ α σ ί α η Ε ρ ω τ ή µ α τ α Ερώτηµα 1. (1) Να διατυπώστε αλγόριθµο που θα υπολογίζει το ν-οστό όρο της ακολουθίας a ν : ν = 1,,3,..., όπου a 1 = 1, a

Διαβάστε περισσότερα

! "#$ %$ & ' ( )*" +, -../

! #$ %$ & ' ( )* +, -../ !"#$%$& ' ( )*"+, -../ *)"123$45"4%$!"%!", 62" #$7" $!6$ $$!$8592*!" $1:" #$8 *);"*)3)"4%$6$*% #3!)*%$!$*"#$%""3#"$ 3$#3"%! ) :!)"%""

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 19: Διαγράμματα Feynman:

Διάλεξη 19: Διαγράμματα Feynman: Διάλεξη 19: Διαγράμματα Feynman: Αλληλεπίδραση Ισχύς Εμβέλεια Φορέας Ισχυρή 1 ~fm g-γλουόνιο Η/Μ 10-2 1/r 2 γ-φωτόνιο Ασθενής 10-9 ~fm W ±,Z μποζόνια Βαρυτική 10-38 1/r 2 Γκραβιτόνιο Είδαμε προηγουμένως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 34 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 4 Μαρτίου 2017

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 34 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 4 Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 6 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 36653-367784 - Fax: 3645 e-mail : ifo@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Paepistimiou (Εleftheriou Veizelou)

Διαβάστε περισσότερα

!"!"!!#" $ "# % #" & #" '##' #!( #")*(+&#!', & - #% '##' #( &2(!%#(345#" 6##7

!!!!# $ # % # & # '##' #!( #)*(+&#!', & - #% '##' #( &2(!%#(345# 6##7 !"!"!!#" $ "# % #" & #" '##' #!( #")*(+&#!', '##' '# '## & - #% '##'.//0 #( 111111111111111111111111111111111111111111111111111 &2(!%#(345#" 6##7 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ. ΕΝΟΤΗΤΑ: Άλγεβρα των Πινάκων (1) ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Βλάμος Παναγιώτης ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ. ΕΝΟΤΗΤΑ: Άλγεβρα των Πινάκων (1) ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Βλάμος Παναγιώτης ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑ: Άλγεβρα των Πινάκων (1) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Βλάμος Παναγιώτης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ taexeiolag ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 uuuu uuuu uuuu Αν OA OB 3O 0 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ uuuu uuuu uuuu OA OB 1, O α Να δείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά

Διαβάστε περισσότερα

Inflation Bias after the Euro: Evidence from the UK and Italy

Inflation Bias after the Euro: Evidence from the UK and Italy Inflation Bias after the Euro: Evidence from the UK and Italy Pasquale Scaramozzino, Giancarlo Marini, Alessandro Piergallini To cite this version: Pasquale Scaramozzino, Giancarlo Marini, Alessandro Piergallini.

Διαβάστε περισσότερα

(... )..!, ".. (! ) # - $ % % $ & % 2007

(... )..!, .. (! ) # - $ % % $ & % 2007 (! ), "! ( ) # $ % & % $ % 007 500 ' 67905:5394!33 : (! ) $, -, * +,'; ), -, *! ' - " #!, $ & % $ ( % %): /!, " ; - : - +', 007 5 ISBN 978-5-7596-0766-3 % % - $, $ &- % $ % %, * $ % - % % # $ $,, % % #-

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μάθημα 9ο Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Πολύ-ηλεκτρονιακά άτομα Θωράκιση- διείσδυση μεταβάλλει την

Διαβάστε περισσότερα

Vn 1: NHC LI MT S KIN TH C LP 10

Vn 1: NHC LI MT S KIN TH C LP 10 Vn : NHC LI MT S KIN TH C LP 0 Mc ích ca vn này là nhc li mt s kin thc ã hc lp 0, nhng có liên quan trc tip n vn s hc trng lp. Vì thi gian không nhiu (khng tit) nên chúng ta s không nhc li lý thuyt mà

Διαβάστε περισσότερα

!!" # "!! $$ %$ ' : () *"++,- ; 4 $ < % % / $ $ % /

!! # !! $$ %$ ' : () *++,- ; 4 $ < % % / $ $ % / !!" # "!! $$ %$ & ' () *"++,- $ %. $ $ % $/ $ $ / # $ 2 3 / / & / / / 45 ( % $ / $ 6 / / 3 / / 3 / 7 /7 7 ' 8"7 87 9" ' : () *"++,- ; 4 $ < % % / $ $ % / & = $ = $ $ 4 #$ 5/ > = $ 5 5 // $!!".. 5 5 $ =

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2013.. 44.. 5 ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ É μë Î ± É ÉÊÉ ³.. ƒ. ±μ, ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± Š, ²³ - É, Š Ì É ˆ 1535 Œ 1537 μ² Ò Î Ö Ì É 1537 μé Í ²Ò μ² μ Ò ËÊ ±Í 1539 ² Ò ³ Éμ Ò Î É 1541

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Πίνακες Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Πίνακες Μητρώα Πίνακας: Ορθογώνια διάταξη αριθμών σε γραμμές και στήλες

Διαβάστε περισσότερα

Διάνυσμα: έχει μέτρο, διεύθυνση και φορά

Διάνυσμα: έχει μέτρο, διεύθυνση και φορά Διάνυσμα: έχει μέτρο, διεύθυνση και φορά Πολλά φυσικά μεγέθη είναι διανυσματικά (π.χ. δύναμη, ταχύτητα, επιτάχυνση, γωνιακή ταχύτητα, ροπή, στροφορμή ) Συμβολισμός του διανύσματος: Συμβολισμός του μέτρου

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ. «Θέμα: Ανιχνευτής Ομιλίας»

ΜΑΘΗΜΑ : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ. «Θέμα: Ανιχνευτής Ομιλίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΜΑΘΗΜΑ : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ «Θέμα: Ανιχνευτής Ομιλίας» AΡΚΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΣΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΡΑΞΕΙΣ. Ορισµός 2 A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Έστω E ένα µη κενό σύνολο. Κάθε απεικόνιση f: E x E E λέγεται εσωτερική πράξη επί του E.

Ι. ΠΡΑΞΕΙΣ. Ορισµός 2 A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Έστω E ένα µη κενό σύνολο. Κάθε απεικόνιση f: E x E E λέγεται εσωτερική πράξη επί του E. Ι. ΠΡΑΞΕΙΣ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ορισµός Έστω E ένα µη κενό σύνολο. Κάθε απεικόνιση f: E x E E λέγεται εσωτερική πράξη επί του E. Παραδείγµατα:. Η ισότητα x y = x y είναι µια πράξη επί του *. 2. Η ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96 .. Π. () Α. 050, 5.4.96 184 Ν. 28(Π)/96 πεί Πϋπλγμύ τυ γνμύ μτδτήες Στέγς Νόμς τυ 1996 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμείδ τς Κυπκής Δμκτίς ύμφν με τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Πίμ. 194 τυ 1987 18 τυ 1987 52 τυ 1988.

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις. Αλγεβρικά Συστήµατα. Ιδιότητες Πράξεων. Προσεταιριστική. Αντιµεταθετική. Ουδέτερος. Αντίστροφος

Πράξεις. Αλγεβρικά Συστήµατα. Ιδιότητες Πράξεων. Προσεταιριστική. Αντιµεταθετική. Ουδέτερος. Αντίστροφος Πράξις Αλρικά Συστήµτ Μί συνάρτηση f πό το ΑxA Αονοµάτι πράξη (ιµλής) πί του A. Ο ορισµός µπορί ν πκτθί σ µι συνάρτηση πό ρο (ΑxA)xA A (τριµλής πράξη), κτλ Έν σύνολο φοισµένο µ ένν ριθµό πράξων πί του

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Διάλεξη 7

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Διάλεξη 7 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τομέας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Διάλεξη 7 Πάτρα 2008 Τοποθέτηση Επιλογή πόλων Θεωρούμε ένα (Σ)

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή μετάλλων και αμετάλλων στον Π.Π.

Κατανομή μετάλλων και αμετάλλων στον Π.Π. Κατανομή μετάλλων και αμετάλλων στον Π.Π. Ιδιότητες Μετάλλων και Αμετάλλων ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΜΕΤΑΛΛΑ Ιόντα αντιπροσωπευτικών στοιχείων Ιόντα αντιπροσωπευτικών μετάλλων Ιόντα μετάλλων με δομή ευγενούς αερίου (1Α,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/5 18.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 751/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Αυγούστου 2012 για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

!)'*! ' !"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&

!)'*! ' !#$$%$$ &'( )'&* +((!#$$%* +((* ++(, % 6 +7 %!$ $%& !"# $! % &'( !)'*! '! " # #" $ % & #" & " $ & " " #" & " # #! # "! #" & ' #" # #" $ % &! ( # "! $ %&& ' $ & % # $ #" )* #" $ +$,-."// +#//- +$01 2 # 3$0 4511 "! $ +$,-."// 4511 4#551 " #" & #"!"#$$%$$"

Διαβάστε περισσότερα

Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ

Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ Τβριδιςμόσ Υβριδικά τροχιακά και γεωμετρίεσ Γηαίξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Κεφάλαιο 7. Αυτόματα Στοίβας 9,13 Μαρτίου 2007 Δρ. Παπαδοπούλου Βίκη 1 Γιατί τα πεπερασμένα αυτόματα δεν μπορούν να αναπαραστήσουν οποιαδήποτε κατηγορηματική γλώσσα?

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εμβόλων. Εμπρόσθιες αρθρώσεις εμβόλων FO. Unitair ΕΠΕ Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα. Βάσεις εμβόλων

Βάσεις εμβόλων. Εμπρόσθιες αρθρώσεις εμβόλων FO. Unitair ΕΠΕ Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα. Βάσεις εμβόλων Βάσεις εμβόλων Εμπρόσθιες αρθρώσεις εμβόλων FO Εμπρόσθιες αρθρώσεις εμβόλων UJ Εμπρόσθιες αρθρώσεις εμβόλων FJ Οπίσθιες βάσεις εμβόλων CB Οπίσθιες βάσεις εμβόλων CA Οπίσθιες βάσεις εμβόλων GL Οπίσθιες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Queuing Systems

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Queuing Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Queuing Systems Εφαρμογές Θεωρήματος Jackson: (i) Δίκτυα Μεταγωγής Πακέτου (ii) Υπολογιστικά Μοντέλα Πολυεπεξεργασίας Βασίλης Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr 3/5/2017 ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

3.2.5 ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

3.2.5 ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3.2.5 ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η λύση που προέκυψε από το πρόβλημα Γραμμικού Προγραμματισμού, τόσο του πρωτεύοντος όσο και του δυϊκού, όπως αυτά ορίσθηκαν και η οποία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 34 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 4 Μαρτίου 2017

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 34 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 4 Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 06 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 665-67784 - Fax: 6405 e-mail : ifo@hms.gr, www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Paepistimiou (Εleftheriou Veizelou)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας, Ατελής Ανταγωνισµός και Διεθνές Εµπόριο

Εσωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας, Ατελής Ανταγωνισµός και Διεθνές Εµπόριο Εσωτερικές Οικονοµίες Κλίµακας, Ατελής Ανταγωνισµός και Διεθνές Εµπόριο Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης 1 Προσδιορισµός της Ισορροπίας σε Συνθήκες Μονοπωλίου Κόστος C και Τιμή P P M Μονοπωλιακά Κέρδη Απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Έλεγχος. 7 η διάλεξη Υλοποίηση Ψηφιακών Φίλτρων. Ψηφιακός Έλεγχος 1

Ψηφιακός Έλεγχος. 7 η διάλεξη Υλοποίηση Ψηφιακών Φίλτρων. Ψηφιακός Έλεγχος 1 Ψηφιακός Έλεγχος 7 η διάλεξη Υλοποίηση Ψηφιακών Φίλτρων Ψηφιακός Έλεγχος Υλοποίηση Ψηφιακών φίλτρων Το πρακτικό ενδιαφέρον της υλοποίησης ψηφιακών ρυθμιστών είναι μεγάλο καθώς λαμβάνονται υπόψιν θέματα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY Date 2014.10.20 112000 T AGENCY EEST Reason Location Athens ΑΔΑ ΩΦΥΖ1-4ΡΖ., 17/10/2014. 21//6330/1138!"#$ %& '( )**)++*,-.)**)+/)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών. Εργαστήριο 5

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών. Εργαστήριο 5 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών Εργαστήριο 5 ΕΝΤΟΛΗ: openssl (Linux) Το OpenSSL είναι μια βιβλιοθήκη κρυπτογράφησης για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης

Θεωρία Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης Θεωρία Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης Ενότητα: Ασκήσεις για τις ενότητες 9 0 ( ίκτυα απωλειών μορφής γινομένου Προσέγγιση μειωμένου φορτίου) Ιωάννης Μοσχολιός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα