" # $ % # &' %# ()( ( * +, $- * $- # (, + ' ' * ',' ' #. * + / /, * #. * *, /# 0, ' /# " /, 1 * * / +, /# " 2, *, * # 0 ' * * / / #

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "" # $ % # &' %# ()( ( * +, $- * $- # (, + ' ' * ',' ' #. * + / /, * #. * *, /# 0, ' /# " /, 1 * * / +, /# " 2, *, * # 0 ' * * / / #"

Transcript

1 ! " # $ % # &' %# ()( ( * +, $- * $- # (, + ' ' * ',' ' #. * + / /, * #. * *, /# 0, ' /# " /, 1 * * / +, /# " 2, *, * # 0 ' * * / / # ( * +,,#. )' ",', % ' - 3*' 4, 3' " - # / */ 5 5##/###

2 # 0 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 6 7# %- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 7## 8 %- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 7## $* %- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #! 9# $* - # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # : ( # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 6 ## ", # # # # # # # # # # # # # # # # # # ; ###, - 0 # # # # # # # # # # # # # # ; ###, %- ( # # # # # # # # # # # # # # # # # 7; ##7# <, # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 97 ## ", $* # # # # # # # # # # # # # # # # # # 9 ###, (*1 %3 # # # # # # # # # # # # 96 ###, = # # # # # # # # # # # # # # # # # 7 6# (* $* # # # # # # # # # # # # # 6 6## % "+- $* # # # # # # # # # # # # # # # # # 66 6## % "- $* # # # # # # # # # # # # # # # # # 6 ;# )- # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ;

3 $ >$,? / 7 "# ( -*- * -* ' * - - -* * # < * ' /* /2 -* ' -* * # ( * + / 1 /# ( + ' - ' * ' --' ' 1 # % ' * * + / 1 -* # % / * A 0 / ' * A. * * - / *- 2' / # ( -* * - /# B* ' ' - /# ' - -#. * * / -*# ( * 1 - -* ' ' 1 /# C' +' 3 - >!?' >?'

4 11 >?#D, / -E -* $, / ' - /' 1 E # +' 8 > 9? * - $, / /* - " % - /1 % ' " % * -* 7# # ( -* *!# # (' * / - -* # 0 ' F / - / / * / * / -# 8 >? E - / / / * -*# B' -* /# % - ' * * 21 ' + ' & ' 2 # 0 * 2 ' * * + + * #. E ' ' - / ' - F # C"+ ) # > ;? ' > 9? 1 ' B - > 7? / ',, > 9' ;? / - ' & > ;? F - 1 #D ( 2 ' *

5 + 1 F - 1 ' + ' # ( * + -E / # B* '//- # / # +' -E / / G7 -# G7 # -E / -E * # <*' #. * * 1 -* #. * * - -* 5 *1 H%3I >=?# %3 ' * * 3- / >?' 8 >?' 3 >?' # > 7?' / >?# ( 2 + ' * + 1 -* + # B' ' + - -* # +' -* + - ;G ' * * * + -* # 7

6 @ %3 ' / * - - -* = # C' +' >?' $ B > ' /? %- B* >?#D ( 2 / # ( ' -* * / *- =#. / 1 >? J >? * # C K- >!?#D. / -* /& = * # - ' ' -* ' -*# ' + / ' * ' - /# - * ' * J 1 -*# +' -* - / / /# C' +' * >?' 3 > 6?' > 6?' 3* L-&1) > ;?#D < / / -# ( 21 /M # B' * -* - * ' * 2 * / # (' * *# ( * *# / / 1 / - $, * 6N 1 9

7 / B >? $,!N! / > ' 9?# 0 7' * * - * / # 1 - -* - - # C' +' 3- > 6!?' ) # >!?' "L >?' * # >?' K- >?' B > ;?' 3* L-&1) > ;?' B >!?#D ( * ' / / ' ' -* >(,?#. * ' ' -* (, & # ( * - -*# 0 9' * * -* # 0 * * - 2 N- E * * -*# ( * * 2 ' *' - # ( / * - * - #. / - * -* ' +- -* %3 ' / > ' 9? B >?# ( ' * + / #. * *

8 - - - ' /2 -* ' -* # B* ' / / * / # 0 ' * * / / / -* #.!N! > 9? #!;N! ' / >? 6 #,. (/ > #6? B >? N # ( * - -* ' /* /2 -* ' -* - ' - -* * - -# ( / & - N9# C,, > 7? #D 0 - ' * * $, # ' * /*!! # ( > 9?# " 1 / / 2# '! ' * / $, - 7; * / B > / $,)B?# ( $,' * J 6

9 $, / - - 7; # %! J $,! * -' J $, * -# < * - $, ; J > 9? 1 # ( - $, *! 7#' *! 6#;# B' - $, / #6 >6#; 7?# 0 * B 7;! >* -?' * E - $, 79 / # % /! / -!# (' /- > - $, 9! * -? /- > - $, * -? # ' 6N ' / - O! # ( * - $, * / * # B* ' * * $, *# 0 * $, * /! ' * - * $, # 0! - $, * / 7 #! "# $% $&% &' $(% $')% $*$% ;

10 4+ - ' * 1 -* 1 # - - -* $, * 6N! $, * 6# ' / B >? # ( * # ' /* 6 /2 -* # ( ## ' - - -* -# " 1 ' - -* * - -* * - # ( $, / B / - # C +' 11 >?' * $, #D * $, * ;7N! - -* 6N ; - # % " # > 7? ' /* -* * / *# ( #6# % - -* - /# +' %/ -*!# E! # $J -* E * / M 9# # - 9 -* -*- # -!;' * /' * - -* * /*!; # ' * + -* -* - * - 9# + - -*!

11 !;N!! ' / # # ( - 9 * #!; ' $, >?# < ' 6 # ' $, B >?#. * / # ( - 9 -# ( + - -* - ' N7 -!!N - * / # % / - 9 / # ( >? O / - -*!; # ( / - * -* # ' *-' / E# (' * * / /!; * - * - 9' * - # *- - / - -*' * * -* - # ( /M / ' /' ' - - -* #. * ' # +' 2 ' / +,! - % $$. % $$ % $*% $( $*% / $'0 $*

12 ' ' # ( - + / ' ' (, -* #. * -#. * 1 (, # % ' & - # (' * * + / / ' * E * - #. * -* - - -* (, " % * & # B' - / * - * - # ( /M - # (' N / N P >? >7? * ' ' ' / ' + - ' E /

13 * >?# ( ' ' 2 >7?# - )//1 - - / P >? >7? * ' ' Q # "2 >7? - - P >77? * P #. ' ' ( * A ( / - * 2# +' * # >? - - * 3* L-&1) > ;/? B >!? - # 0 ' * *- 25 ( * + /* A ( / ' * P >79? / 1 $&*% 2 *, + 2 % 1 "# % / 3 4

14 * HI HI # 4 >79? - 1 # (' * / >79?' # 0 1 ' * * # >?' 3* L-&1) > ;/?' B >!?# ( * # >?' 3* L-&1) > ;/?' B >!?# (' * * #. - #. ' ' ' * 2 - *- * 5 P>? Q >7? * #. 6 # ' * ! - # 0 - ' * 1 ' '! $, *! $, * C / $,. 0 B >?D 6N!# ( # ( E- * 1 7' * 1 5.6"# $$! /,%,!

15 /*# ( /* 1 - $, * #6;#. + * #. * / * # >?# / * * > 6?' * # >? P Q Q >76? * ' -* *1 * -' -* J / ' * / # ( + >76? 1 *J > 6? - * # * # >? *- P 69 >7;? * + - *-1- # ( ' * >7;? * 8 > 7? C / ++' ++P6 4 > 9?#. + > 6' 6' '!? * / -# ( / Q Q * P P7 * # >? - / -* J / B # # : % 6% 2% 6% 7;, % 6 % +226, $$,! % 2 8< $$ 6"#789=6"#5 > 7

16 0-6' * - C - / ++' ++P6 6! 8 > 7?D $, *!# - 6 * * # ' - /* - * # ( #!7# ' - - # ( * ' * 6 #.-- / > >7;?? R- / Q Q > >76?? - - 6# B' - /* 1 ' * /* - $, * 2 #; #. * # >?' / / ' ' * >79?# 0 ' >79? ' # 0 (/ ' * # 0 E * /' * P7 P! / * # >?# 0 ' N- N/*! #!# ( 7#9# ( / (/ N/ -# ( - // # * #J >? ' * E ;9 > ' ->!? ->79?? - / + / #., $$, 9

17 E /* - $, * #!9#. ' * ' # +' * - - O ' P P # ( * (/ # 0 ' / 77#;N * * * * P7 P! + * # 3* L-&1) > ;/? - * #J >? * / + ' * # - ; C - /,++' ++P6 6! 8 > 7?D $, *# %-' - # ' * - 6# < /* #9# * - >76? ' ' 1 # 0 ' * * - 6N!O *- - 8 > 7?# 0 (/ ' * HS * #'I * ' * #9# ( <,

18 >9? / + / 1 # (' - -E / # >) E * (/ #? %- ' * E - /* >? >? # ( #; # % /' - # P7 P! P P # 0 * P P97' / + / # % * > ;? ' * / N # 3* L-&1) > ;/? B >!? - * - - *- - - *- - +# C > ;9?#D +' 3* L-&1) > ;/? 1 *5 P >7!? * > 7? C / + + * >- 6?' - -# ( '7179'' ; 7 6# ( F - + >7!? - / P ' P9 ' 6

19 P ;' * *- - +# ( 1 / B >!? + - / P >7? * > 7? C / >? ' *, > 9?# - /* 9' - >? / 7#9 * - /1 %# - /* 9!' - / # ' * * -#.! ' / 6#! ' * - <") # 0 / 3* L-&1) > ;/? B >!? # 0 * 2 >7!? - +' * - - / 3* L-&1) > ;/?# ' * >? P >7? ' * - - / B # % ' ' ' * # ( /* * #!! * / # 2 )$ % "#, 8 A $$* 5, $$ ;

20 . * * E / 3* L-&1 ) > ;/? B >!? >79?# ' * ' ' # 0(/' * - // # 3* L-&1) > ;/?' * E 76 - // # B ' 9 + / # ( * (/ ' -!#. 1 * # >? 3* L-&1) > ;/?# /' ; - # - $, *!# / ' * E + # % E-' - 1 * # >? 3* L-&1) > ;/?# 3* L-&1) > ;/?' /* $, * &# 0 ' * P P * - 3* L-&1) > ;/?' * * /* 1 $, *# ( /M -* - / - - -* # % * * 1 6B;!7 $$' 8 A $$* 3 = % < + 2 / =!

21 - 9' -* -*- *! # ( -* + -*- /# - /* ' " % # - 6' - -* # -!' 3 - -* # %- -*- 6 / N " % ' ' B- 3-' -' (*# % 2 * ' ' ' 0 (, -* / -*! A ( K- >? B > ;? * & 1 " %' ' B- 3-' -' 3' (*# K- >? E + -* % - # ( -* 66N B- 3-' -' 3' (* ;#7'!#;' #7' #9' # ( - (, -* B- 3-' -' 3' (* #7' #' #;' #6' # B > ;? (, -* " % - / K- >? # ( -* 2 / / (, -* * -* # B E (, -* B- 3-' -' 3' (* #;' #6' #' 7#;' # $&&0 $$ 2 8 $$' $' 0 $$ +

22 % --' - * - * / # - * (, -*# ( - -# K- >? E ' ' * / -J - -* ' * B > ;? E -E (, -*# B - * -E' # ( - -* ' - * / BJ (, -*#. -* (, -' +1 -# ' +' ) # >!? E -* (, #9 9;N ;7 * -* * 9 # ( -* " % 66N * -E - -* / * + -# 0 ' * * -*#! " 0 ' * * N 1 -* N 21 E / -* #. /- * / * #. -* - #. / 8 '

23 > 9? -*# ' * 2 - # % * ' - -* * * # > - #? ( /1 2 -* * - / && -* * -* # * - /* /2 -* # ( ' ' - 1 # 0-1 ' / * - # % -* - /* /2 -* ' - / J -1 1 # ( * $, $,' * ' / * / 1 #. * /' F $, > -- / -?#. / ' F $, - # ( / $,' - $, / - +-' /' E # %-' /. 2 (% 3 /

24 - -' ' - # (' * + / - * * / -E -# 0 7' * * - $, / B >? - * # S/ +- - * # 0 - N' * - $, - / ' ' $,#. -/ 6N!9 - * $,!# 0 - ' * $J >!;? ;N!9 $,!# % ; + & * -' ' ' ' * # ( /* # ' - ' * 3-8 J > 7? 2 / $,' - 6N!9 $,!# 82 / /- 1/- / / / E #. E * $,#. * E + -* $0 % "CD#DE(/% &$ * *4 "#% F/G% &$ * *4,, % 6."82/% '4 '( '$ * *4 / % GGH/% &$ * *4 >, F G $$)

25 > 9?# ( / P ->$,? >? Q7! %8" ") >? " ") >? Q! ->80"? >? Q;; >? >? >9? 79 -> Q,? >? ;! "S >? * -*$,'%8"") " ") ' ' 80" +' - $,' - $, - + $,', / - +-' "S / ' / / /# "-1E * 6N ; ;N!# ( * * - '* ' * / ' - / - / -* # 0 (/ ' * 8 > 9? * * E -* -2 >9? -* # ( E -* ' -* # ( E E / -*# ( / / E -* ' "# $&( $&(0 $'(! > $'( $'(0 $*( > / % % $&0 $&4 > $'! $'4 > C! $&(0 $'( $'(0 $*( > % $&0 $*( - % / 7

26 + / E - >+? / F >9?# ( - / $,' -' +# ( / / * # S/ + ' - / ' - / -* # +' ;N!' -* /* 1-*- " % *1-*- /1 % # < ' / # -* /* " % *1-*- /1 % # (- / 7# # ( -* *!# # (/ -# ( ' * ' / / E -*# "+ E ' ' ' # 0 ' / -- / # +' 3-8 > 7? E - -* - # ( / * = * E / # C $* >?#D % + 2 * % > 9?, (/ > 9? - -*# ( *1 2 - / +# 0 ' -* 9

27 + * # ( * ' - + * -* - + /# 0 / ' # + / - / ' >9? 2 # ( + 8 > 9? * # B* ' * ' - /# +' 8 >? * - / # ( / / / -E * -* 1 -* -# +1/ / ' 8 >? - / E / / * -*# ( / / -* $, - + $,' / ' / N / 8 > 9? -# 11 > ;? * / / E / 8 > 9? / * -*# ( - / * -* - # ' / /' 1* / ' /' * 21 # ( / & - -# C' +' * >?' 3 > 6?' > 6?' 3* L-&1) > ;?' 3* >!?#D )' +'

28 / * -# M * -* N* - / / - # ( * /' 1 / # B* ' >#-#' / -- - /? / & / / * -# % > 6? &' / ' / E / 2 - /N 2 # > 6? F / H' /' * 1 - ### R -* * / --#I. + /M # ( * - ' ' -' ' 2E/ 21 ' * - /* N- - /* $, +# # $ % 0 ' * + / ' -' $,#. * -* # 0' * 2 #, * + ' - ' ' / ' -- ' 1 ' / #. E 6

29 -* #. E * 25 B* 1 -* / + / A. # # &' (% )*% 0 ' * 2 1 # ' * $, * # % * * ' 1 7 #. ' B* + ' F - ' ' / ' -- 1 A ( 2 ' * + 1 #. *' ' -E # # ( ) 0 ' * * * -* - # ' ' F / / + / # C' +'! * / F,#D > -? - 1 /* -* N N 8- > ' 7?# ;

30 & > ;? * * / -# 0 "-' +' - / # " * - &# & > 6? - J - * / - # B * - /* - J - # # 0-7' * / - # ( /* - - 9;# # < + / - / - - F' * E E # B* ' ' 1 # > 9?,,,1M /,,,1M 1 # B 2' ' ' #. / -* - >?' E - - /* -* # ) # > ;? +!

31 -* # 0 ' - - B >,0G,)?# - 9! $, * > * $, * 6N!?# ( * E- * -# ' - - /* $, *# ( 6# ' - - # %- - ' *- *1 ' * * * 1 & > ;? ) # > ;? # ( 2 +& >? >? * # ( J /- - / Q P Q >? * / + ' ' ' ' ' *- ' / # ( *- * 5 P>? Q ( * # ( - /

32 # ( --- E Q P ' * -' # ' --- / E Q P ' * -' #, / / )//1-# 1- +& EO + /M P >7? * # ' E 1- +& E5 + /M P >9? * # 4 / * * / # * > P?# ' > Q!? -! > Q!? - /' * / # (' - - / P P Q! Q! Q! C( ) # > ;?#D - > Q!?P '* * E #. % %. I! % 7

33 . * + $, * & > ;?#. * - - "- * - M -# ' * -#. P ' P "-' ' * - # ( /* #. 1 $, * #. 2 * ' 1/ 2 2 1* 1/ " P ' * # < - / P " P " ' # 0 - $, ' * # * * > '?# 8 $, * # 0 ' P Q >?' ' - / > P? > P? P Q >? * > P? $, * * - > P? $, * * - / - # 4 / # F ' # 0 ' * ' >'? >'?' >? + # 7

34 " / 3- ( >!? % > ;?# ( /* 7# ( / 2 # # # ' * - / #; * / - # ' * - / * - -# - 6J * "- * * /! "-# ( / "-#. - / / A < * - // - * / - * E * - - ' >;? >!? P 7' * >? >!? P 77# B' ' /* 77 -# % * / ' >? * / ) # > ;?# ( / > Q!? > Q!?# 0 ' ) # > ;? * 7

35 // / ' // - # 0 ' /- - / Q P Q Q # >6? * # # 0 ' E1+& / / 1- E - / + Q! /M P >;? / 1- E /# ( E >;? // #. * + ' //' - # * * P # 0 ' Q! 2/# * * - > * 2 * &#? 0 * ' $, * - / Q # %-! ' * E $ - / Q! P Q! >!? # 0 * ' ) # > ;? ' -& ' $, * 77

36 - / Q # C, S >!? -& #D 0 ' $ P %> Q!? &> Q!? %> Q!? &> Q!? * % & ' ' > -* *1* - * * /?# ) # > ;?' % / - &# ( >!?# ) - - 9# A 0 ' * / / -& # +' * G7' > ' > Q!? > Q!?? 6 7 * 2 # 0-9' * +- 9# 0 * * * /* ' * - 7# ( / * - 9# /1 ' * * + 1 # 0 ' # ( ' * +! # ( + - / P ' > Q!? 79

37 * ' /# %/ * P P '> Q!?# B* ' - - > (?' * - O ' ( > Q!? > Q!?*! (! # ) # > ;? E ' -' ( / # ( - -# 0F /* # ' - * / -& # B* ' / - # + * G7' 2 ' * -E 2 # - ' * - - # ' / 2 + / + / # < * / - + # 7

38 / >!? + / - # ( + - #, # > ;? #, R * + 1 # ( > -? - # ' / / (, > '? + # +' *- * P 5 Q! P Q >? * P # ( * * -# ( - #.! ' # (' * > +'!? - 1 # (' ' * 1 (, - # B* ' * ' - /* * /! >*!? * -! # +' 3* L-&1) > ;/? B >!? * (, / * ' * E %! % 3 76

39 (, *N *# (' / * - 3* L-&1) > ;/? B >!?# %', > ;? ' (, # # # ( ' ( - * # ( -# 0 ' * / #. E #. * - # / 8 > 7? $, *!#. - ' * / 0' *! * + * - * 7 # ( * * * # 4 -' - /* # ( /* 7!# % " / > 7? ' + - '*+ # *1 1 ' - # - ' -' 2 *#. % A $&, F $ ) 3 7;

40 0-6' * #..J >? J HI N 9 - $, *!# % >? / 9 O >? - 9 O >? / * - ;!O >? 3J >? EO >? J - & M +#. + / H#I % * - 6' /*. + $, * - O * * - # 0 ' > 6? * + # BE/H- / + 1 * - * * N B - I ># 7?# 0 *1- - 2/ ' - ) P! )* Q! *! ' ) ' * +# - - / ' * # ( # ( / 9 ' / - / N / -#. + -' # 7!

41 B* ' * & * %J )J ' / # - 6' / * * / # % - > ;?# ( E- > ;? > 6?# ( * $,' * - /- # &# % 2 * - 2/ >)$"? # ( / - '. >!9?# / / )+ B >!?'. >!?'. >!6?# )$" N N / * * ' $,# 1!' / * # < / * M # ( )$" ' ' +' - # % ) 3 > 6?# ( + * - 1B - $ # ( E H - 7 C 1B D' 1 D * / I - ># 9!?# % 7

42 ' - - -E - # % / > 6? * + - M# E - - M ) 3# % / * - - / -# < + > 9? * - - # B + * & 11 # - E+ +- # 0 ' *- - # J /111 * / -# B' * * 3* L-&1)J > ;? ) # > 9? P +, * / + & -' CD# ( - /# ( / - E+O 2/' * # " & - / - # ( E >? P.' *. # ( -! & -# 9

43 8 - / *# (!# $!' - * + # - E ' - + #,E ' ' E+ # - * E M E+ # ( - # ( / >!?>+?+ -+ * >+? P > +? - # 0 * E1+&- - E1+&- 2 >!? +>!? P - *!# '* + +# - - E 2 E+ ' * - +>!?O ' >!? P >?- +>!?.. + +>!? >!?' * * $, 2/ P >!?C+>!?D #. $,A < * $, * *!O ' >! P? >! (? P >? >!? +>? P>!? +>!? >? 9

44 ( + / * # - /111 * ' # > 9? - $, / - ' ' - --# 0 ' - * # 0 + / ' - # ( - + ' - & # % '!# E+ ' + > - E?#. A 0 ' >! P? +>? >! (? P P>!? +>!? >? 4 /* >? >? >? >!?# 0 ' /* + >!?# 0 ' * / * ' + -# ( - ' > 9? P #! >?' * E $, #9 - * * >?' * E $, #7 - * * # (' * -E $, * * / - * # ' # 0 *! ' E!' * # (* / * # ' 9

45 / - * * - * # ' $, -# ( - * / - / *1 1 # > - #? J > 9? 3* L-&1) > ;? ) # 3* L-&1) > ;? E E - 11 # +' E # 0 ' )!' - # B' 3* L-&1 )J > ;? - NM * $,# ' / ' - - $,# # + ( ( + 2 # 0 / ' / - E- * # 0 -&' - 2 * # 0 / E' * 2 + # 0 ' * +# 0 >?' - # ( * * E- 97

46 /- E - #,- - / R # ( *' ' 2/ # % / 2 * --- # +' B - > 7? - E- E# ( - 2/ 2 * + 2 J *- E E # ( E / / # - / # % /* -# 0 = ' ' / ' * # B' -- -# ( ' ' # - * - ' / 2 # - * / * # B' *' / - # * # ( # ( / $,# -- * - * - #,, > ;? * - - #,, 2 9, F $$4 G ; $$& 3, 99

47 # ' / * - * - -# ' F# ( / )$" / E # %- / 2 + / - +' + + R' + * +# % -. >!9?# # &' *' * # B* ' -*# < -E - -* " %# > - 9#? % /M N - -* N * -* - # < 2 /'. -1 -* A ( 2 / ' * & * - -* # ( E *1 * -* / # ( -* / # / ' * 1 -* * * ' -E -* # 9

48 # (, -. 0 ' * & / -* *1 - -* # ( /* +- -* ### ' * / # ' * / # %- / - ) # > ;? -E' / - - -* # (' * + / >?#. * +& >- /? >? * - /' / *' / /# * - ' * - # % /' * -* 2 # /*' * >- /? P-> /? > 0? *1(# ( * # - * / * # ( - - / - Q + P P >"2? >3/4? >7? * + O + - O 2 4 /' ' O - % 6 $$ A $$'. 2 (% ; / 7 $$' 96

49 " 3 ' # 0 ' * / O ' Q P# ( - * -' ' + P ' >"> 2?? >3/> 4?? >9? * + ' + - # %-' * / 5 Q5 P# > 6? 8 >!!?' * * / > ' 5 (?# 4 P 5 P '' * # (*" 3 - / > Q?" P>?" Q + >? > Q?3 P>?3 Q + >6? * > Q? / * * - # B / E * # ( - +# % J /- - / - Q>Q!?+ Q> Q!?6 + >!? " 2 Q>!? " > 2? Q>!? / 3 4 Q>!? / 3 > 4?Q# >;? * 6 - * '! + '! + ' 9;

50 $' *- $'! + $'! + $' # #. +& >? /M >?' >6?' >;?' +! '! '! '! ' $ P' - # %- ' E 2/ >7? >9?#. * # *- / >?' * 1 & # 0 (/ 7%' * & - 3- / >?' 8 >?' 3 >?' # > 7?# + * ' * & - * P M ' -* / # %- - /* / / * - ' * * + ' * E / # B * + # ( + / + / >?# ' * # ' /- -- / - -* E # 3 " 6, $$* 3 3 9!

51 * & - - (/ 7%# ( ' 1 -* * + # 4* +! '! '! '! # 0 (/ 7' * * &# ( * -* - #J > 7? #7 3J >? # ( - -' - * * * / * + + # % 7 ' * / #7-3J 7#7 - #J > 7? # % ' * / 7#! ' 9# (' - /* 8 >? 3 >? 3- / >? # > 7? -* # (/ 7 * -* 1 # B' ' / / - # ( - * ' * * +-* # E / $ + # ( '! P! P! # + 2O '! P! P! # 2 * ' * P P 5 # ' 2 ' P P # 0 ' 9

52 1 -* * - / P QC>!?D C'>?>!?D />!? Q! >!? *! P>!!!? + />!? *- ' * + # + >!?' * + ' ' ' /# ( 3- / >? E >!?# / ' ' />!? P# )* 3- /J >? - (/ 7%# ' P >!? * P77' P' P!!' 0 P' P'' P9' * E 1+ -* 1+ -* #76 ' * -E - 6# > (/ 7#? 4* - 0# 0* P'0 P'' P7-1+ -* ' 1+ -* #9! ' * - * 3J >? #. * # - # 0 ' 1 -* * - / P Q '/>!?! >? Q! *! P>!!!!!? + />!? *- 1 2/# ( 8 >? E # 0 ' ' ' -! # ' - + -*

53 /# 0 / ' + -*# 8 >? 1 / >1 P?# ' ' * 1 P ' - / # > 7?' 'P# / -* #. -' 1 / / # * + #!7 * + >?' * E 1+ -* 1+ -* #; # (' -* / # (>!? >? * 2 # 0 ' / ' ' /# / >? / * - -* + # ( / >? + * # ( *1 - -* - & 8 >? 3 >?# > /?'* - # B.. 00' * * - 1 ' $' $ ' # -* - # 0 * * / / 1 %3 -* ' > /? - *

54 - -* - 1 # ( > /? * * 1 / * / # P '' P P 5 ' P P ' 1 P' P # 0 ' - / >? # B' %3 ' / * "' '" 3 P C>? D "# (' -* 2 -* # >?' * 1 -* ' * * / ' / - / 2 / " /- # ( -* P Q + " P Q + - Q + Q + >? * * 1 /* - Q + Q + # > /? * 1 * ' -* - # ( >? 5 1 / / -* # ( / * J > /? -# ' - 1 -' / >? * * * # P # # ( * 1 6#!# ' / > N!!' - -* #

55 #!#$ &-* ' * # ' /* -* 1 - / >? * + / > /?# +' / * ' >? # 0 ' * / + / * / -* # 0' +' * 8J >? - + -' * E -* / /- 1 # 0 ' * - + -*# ( %3 / -*# +' ) # >? %3 * E # 0 ' E - -* 2 -* # % * * / ' - -* 2 - # )- + - ' / - R # < ' ) # >? E E - 2 / > # - -* * R? / / - > #!?# ( ' * ' E / # 7

56 # ( "/). % - - -* / - =# ( * C >?D 21 C $ B > ' /? %- B* >?D# % + 2 /* > #? *1 - -* + 2 /* -* > ##?' = * +- 2 /* -*# ( 2 / # (- / + ' * * #. /- / /- 1 >?# ## * / / *# B * = # (- N* / N - / -* #. * 5 -* * / *- =# ( / & / >? * / * -E1 -- # C K-J >!? 2 #D. * J >? * #. # ( 1 >? * # 0 ' E +- / 9

57 * /# 0 - ' E +- / -# 0 E - ' E -' /' E - / * # 0 ' # B1 / - * *-' -' E# ) E / E - # ( - / * P + E - ' /', / - +' + 2 -# - +& E ' ' + +, >? * ' *- /' - ' E - #,E +& P>? + >? P +, ) + / - #. / - / - / # ( - / - - / + P ) " >7?

58 * " # ) - / ' - +& E P+ >+? + " >9? /M >7?' * >? - / >? # ( / / / /E E - /# - 8 P 7 Q * 8 / 7 E $# 4+ * / E * * / - # $ ' 'E T T * /' * / # =O / - P Q >? 0 2/' / P 8 8' +& + /M /- #,1 - / 0 6

59 * # - / ' E +& /M J /- >?P >?> Q? >6?. * 1 2/ -* # % P Q / / E+# >? * 2/ + * ' ' // -* # -* / ' 2' ' E - / U+' U' U7# >?' * * P # (' -* ' * = 2/# ( E - / 2 2/O ' 8 P U+ >?' >7?' E >9?' * U7 P> Q?>? U+ "2- / E / 8 P U7 P > Q?>? U+ >!? /- >!? >;? - *- + 5 P >?> Q? ;

60 (' -* P P V >? >?> Q? * V P C>?>?D# J E1 >6? * PC> Q?D >7? (' >? >7?'* *2** -* / -* # 4 # (' ' * / # % >? ' E -* / / - * # ( /- / *- = /- -* / >?# B* ' ' <") ' / / - = * -* #. + J >? * M /' >? / / + # 0 ' / - / P Q >7? * 9 ' / >?# >? P -* - / ' * * / / # < / -* ' -* #>!

61 2 >7?#? (' * P 9 >7? * -*/*#4 * -* / / # ( # 0 >7? * A ( * 2 * # +' * ' * # ( /* -* $, * -* / 6N! >/ * $, * /?# ( >7? # 0 * * =' * E /* -* $, * / & - - # ' E' * * * >!?' * -* $, *-*** ;N # B' ' - * - -* * - + -* / *1*#. -* * / / / +-' -* / ' - / = -* J >? # B* ' * * -

62 = - E / - # "+ ' $' # 0 ' " 3 > 6? / -*<") # -- /- /# C' +' %- B* >!?#D 0. 0 #' * * & ' * #' * * -* & # ( /N ' -*# % 8 >!!? -' H * *- - * E' - - / I >#?#. #. * / & 1 / > ' - N9?# % * M ' * +# % /- F * / - #. / #. * ) # > ;?

63 # < - * - / * * / / >!!? --# +' * & ' * ) # > ;?' / M/ +- E-' / # ( * & +- -* %3 - -* # / ' * - / > ' 9? B >?# ( / N9 * # /5 ( +- -* / * *- +& + /M T >- > /?? > 0? >6? - Q>Q!?>+ Q +? / Q " Q 3 Q # > Q?> Q?" P>?" Q + > Q?> Q?3 P>?3 Q + P > " U 3 U / U? P > " U 3 U / U? P > " U 3 U / U? # P! >U+ QU+? >" 3 /? P" 3 / * + + ' T P > Q? > Q?' Q # <- / /.,% A $$* / 3 6

64 ' ' / - > +' / P ' - P >?' " P >?' ' * P>Q? P > Q? -?# % / / 1* # / ( - -* / * *- +& + T >- > /?? > 0? >6? /M - Q>Q!?>+ Q 6 +? " 2 Q " > 2? Q / 3 4 Q / 3 > 4?Q# > Q?" P>?" Q + > Q?3 P>?3 Q + P > " U U2 3 U / U U4? P > " U U2 3 U / U U4? P 6 > " U > U2? 3 U / U > U4?? P 6 > " U > U2? 3 U / U > U4?? 6 P > " U U2 3 U / U U4? > " U > U2? 3 U / U > U4?? # P! >U+ Q 6 U+? >? P >? P' * + + ' T P > Q?' Q P'5 Q 5 P # S/ ' / / 1* # 2 + % 6

65 0 ' * /! # 0 (/ 9%' * * # / * # 0 ' * 2 ' 6 / ' 2 ; ' *- 2 7# ( - #. -* 2 # ' * * > 9?# ( -* * 2 #9-1 -* J > 9? # 0 - -* ' * P ' P 5 1 #. + * 5 N 1 N # ' * + * 0 P0 P# %** ' -* - -* # 0 * > +'?' - / # % - / / - -* # +- -* # B* ' -* -E# / ' * +#. # % + / 2 # / #. 67

66 6N!' ) # > ;? -1*- # 0 ' /- - :' Q! * - - / > Q!?P; > Q!?Q. > ;?Q0 < * < ### * /# ( // *- - / - *# 8 = / *# ( // *- - : : ' - / : = ' 7 >=? P% & >=? ) # > ;? E * & / * * -# 0 -' - ' ' # ) # > ;? - -# 0 (/ 9' * + ) # > ;? - - # ( / 8 -' / # / -# ) /- -' F -- # 7' #;9# ) /- / -' F -- #!6' #;! # ( #9; / - #7 -# (' R / - -# 4 69

67 / -' * -# 4 - # / -# ( *- // - (/ 9# ( // *- / -' - * - ' #99' * // #6' - / - # ( // *- / -' - * / - ' #7' * // #96' - / / - # (' // - - * // - / -# 4 / - / * 5 /- -' R ' // - - Q! ' * E / +- -* - -* #. * > ' "' 3'! ' :' =? ;' * / ' * # ( / J >!? $4, # B / * - - (. * ;# ( *#. 2 >' ' + 2? ; - / # " 3' * 6

68 - 1 >* 3 & / ; - -*?#. ' * * N N ;N ' # 0 &1. 0 ' * / +- -* #. * * 0 P # & - ;N#. / * - * * 0 # - - N9# - ' ' - N9' * # 0 - ;' * / #. ; / * #. * - /!# * $, # * / ' - / * #. ; ' * ' - - & /# ( * - - / / # 0! $, 2 9#7 #! ' 6#' * 6#; # ( - ; /! #.+-;- E-# % ' 9#7 * 66

69 * * -! * - * -# 0 ' / $, # ( /! # 4+ /* 6 /2 -* # 0 -!' * J -* 6! 6# %-' * + - ' * * /* -* # 0 / *# ( N - # ( /* -* - ' / -# % /' - * - /* /2 -*# B' * ' * *5 / # - R' - R# (' * E / /* /2 -* # 4 ' ' * # ) * -E # ( * / / * * # % ' -* 1 * - # 6;

70 0 - ' * -* $, * /' 6N ; ;7N!# B' ' * E * /* -* /# ( -* #' * #6# ( / # ' * -* * / / - * + - >-? E - >-? # 4' * ' - -* /' - 1 N/ # 0'/+* / - - # % J - -* # 0 - ' * -* - / 5 # ( #6 * -* -#. * * 0 # 4+ * + -* $, # ( - -* ' * - -* + -* # 0 - ' * -* # 4 -* - - / - 9# ' -* * -E * # %- / ' + -* - 6 * ' ;N # 0 ' - 6!

71 -* - + ' * -*# </ ' / E - -* / * > +' * -? /# 0 - N9' * * + / / # 0 ' * 0 2 # ( /* * 0 P0 P * -# ' - / - -E * 0 P# (/ / - - ; # 0! ' ;# # ' -***-7*-! # 0 -' ' * E + -* - 0# ( * * - 9# 0 ' / >* 0 P0 P?' * E - - /! ' /* /2 -* ' -* # K' / ' * E - /* + -* # 0 &. --** P 5 - N!# ( E- / - N9 - N9 +- -* * 0 P# 0 - ' * /!N! # B' ' - - /# B* ' /! ' $, 6

72 97# ' * + #. / ' * # B* 2 ' ' / ' ## #, /! - # <!#9 $, * -!# B* ' / - ' # 0-6' * $, * 6 & -*! 6# % * - ' -* * * $, * - * - $,# % - - -* # ' -* - 7# 0 - ;' * -* $, / 6N ; ;7N!# ( / #;!N* -E - #6 # % Q ' -* / *' -* # ' * E +- -* - -* # 0 -!' * + -* # )/ E- +- -* - 9 9' # 4 /!!' + -* # 0 / - - ' " 3 ' / # < ' ;

73 -* # (' * - - -* - 9#. * E *1 - -* ' * 5 P7 5 P ;' * E - N!# % * P 5 ' * E - - /! /* /2 -* # K / ' * E -* - /* + -* # 0 ' * * * -* / / #. * / * / /# /*'+--* / M/ - ' -* ' - 1 -* %3 # B* ' + / * E * * +- 1 #. * N N * - / # 2 "3 0 ' * * / / 1 -* + # % * -' * ;

74 2# :- -* / F * &#. * * - # - / * / ' ' / /' - # ;

75 " %-',#,# B* >?' % -* - ' " # %-',#,# B* >!?' "- $* ( >0(,' )/-?# %' %# # > 9?' / -*' : " # ',# >!?' ( ' 5,# # 8L 18/' #' " 1 0 # ># J,' 4* K?# ' #%# > ;?' (, - ) >( B,'?# ' "# > 7?', ", >%'?# ' ## >?' " -* ' : " 659; 997# ' ## #1.# 8 > 7?' 0 ' " # ' ## #1.# 8 > 9?' -*' )- )1,/, 95 96# ' ## W# 11 >?' " $* >$*1B' 4* K?# ' $# > 9?' +/' ' -*' " 795 7!# ' #,## 3* >!?' - -* * A ' 4 " # )' S# S#' 8#"# #"# >?' ( -* ' : * 5! 7# )' S# S#',## 3 "## $ > ;?' ( 5 % 21 -' 9' # )' 8##' # )- #.# - >!?' " -*' 9;N ;75 % ' 5 #.# 3 #4# S' #' 4*, % )-,' )-?# )+' # # B >!?' ( /& -&5 ;7

76 )', " 75 9# )' ##' # 3 > 6?' ( %--- " % 5 8 $ ' " 7!59; 96;# 8-' ## 8#B# >?' "2 -*' : " 6599 # 8-' ## 8#B# > 7?' B* - - /E 2 A " 757 9# ' B# >!?' ( <,5 ( 0 / (. >B =*'4*K?# "'.# # / > 7?' -*5 -' " 759; 9!# % "'.#' # 3' 8#, 8#B# > 7?' $ - A ) -* ' " 759 9!7# "' # # 3 > 6?' ( 5,- <")' 0 " 95 ;!# "L' S## >?' $*5 % 8 % " >0),'?# ' #,#.# % > ;?' % / / ',/ " !# $' ## >!;?'.5, - ) 8/'!6N!; >$*,' 4* K?# $' $# # >!?' 1 +' - - ' -*' * " 576 7# $*' # # >?' ' -*' /1 ', "!', 5;6 ;# $' $## "# B >?' 0 $* $/ " >0(,' )/-?# $' $## "# B > /?' : -*' * "!597 6# B' #"# )#0# >!?'. * # B' B# # - > 7?' / 5 % - 2/ ', " 5 7!# ;9

77 B' )#1(# > ;?'. + " %A " )' # ' B#$# > 6?' ( E ', " 6!57; 79# ' )#0# > 9?' " -* ' " !# ' )#0# >?' =1/ -*', " 75; ;!9# ' )#0# > /?' ( - -* ' : " 59 # ' 8#"# #"# > ;?' ( -*' " 1 ) 5; 9# ' 8#"#' #"#,#"# > 7?' < *', " 59! ;# ' 8#"#' #"# "# >!?' (- - -*'.-,' # ' # # / >!?' * # *'.-,' 4* # 3' #1# >?' (+' -*' * - -* ',## 1 )-# 3-' #$# # 8 > 7?' ' ' -*5 ( ' " 757 9# 3-' #$# # / >?',/ -*5-1 ', "!', 56 # 3*',## %# L-&1) > ;?' " -*5 % * ' " 95 ; 6;# 3*',## %# L-&1) > ;/?' ( -* 1 5 B - A 4" % ; >0(,' )1 /-?# 3*',## %# L-&1) > ;?' :- - /1 )-# 3' 4## > 6?' ) ## ' 0R -*' # 8 * ;!5; ;# 3' #,# - >!?' -*5 )1 ' " # ;

78 3' # >?' ( 5 (, " ) 3-' %#<# > 6!?' * - 1 ' " ;!569 6 # 3-' %#<# # ( >!?' $* ( 1 - ' " 57; 7# 8' #1.# > 7?' 0 ' ' -1 -*' 01, 95 7!# 8 ' # # >?' % 1 -* -' % " *!5 9 67# 8&' 4#S# > 6?' ( 5 % 8 %' )- ),/, 95 6# 8' #"#' # >!!?' < ' " 57 9# 8' #"#' # >?' 1 5 % *' <+ ", # ' %# >?' ) 5 % 8-1 )1 S* 4* K?# ' %# > 9?' "+- '!! ' 5.## ' ## 4 "#4#.' #' ) -, 5 )1 4 B " 4* K?# *' 4#$# >?' ( -* ' -, " % S# 5; 76# *' 4#$# > ;?' ),## 3* %# L-&1)' ( -* 5 B - A 4" % ; >0(,' )/-?# *' 4#$#' # #4#. >?' % / -*' : " ;59; 97;# '#> K?#,' #8# "#)#, > 7?' )- * ' : * ;57 6#,' #8# "#)#, > 9?' - ' ;6

79 , " 5! 7#,' #8# "#)#, > ;?' -5 % / ' 76' #,' #8#' # - #.- > ;?' B* 5 B * '.- #,' (# $# (/ > 9?' 0 2 -*A % " *!956 6#,' "#)# >-?' 45 % ' 0 " *#,' "#)# # S >!?' <-& ', "!! #,' $# > 9?' 5 % -/ ' # /' # >?' *', "1 5 # ',## >?' "- - -', "!', 5; # ',## > 9?' 4* -' ' * ' " 975 7!# ' ## %##. >?' " -/ -1 ' -, " % ' S# 5 # 11' W#W# > ;?' 0 M -'.-, 6' 41 " # &' #%#' # > 6?' ( / / 5 B* A : * 5 # &' #%#' # > ;?' $ / ' 9' # ' ##' #. >!9?' % - 2/ + 5 % ' " 8 5; # ' )#%# > 6?' ) ## ' 0R -*' # 8 * ;!5;7 ;!# ;;

80 *' ## > 6?' % / -*' : " ;56 9# ' (#4#' #. >!6?' $ "2/ (, - >0(,' )/-?# ' 4#8# > 6?' 4%(% + ',!' 0 " # ' 4#8# # / >?' $* R1 +#, " 75 # ' # %# B >?' (,. (/ >?5 % + '!!' : " 657; 4 > 9?' ( + %- /.,' 9 4' 4* B# > 6?' < *' 0 " * 65! 7#.' # >!?' ( 8/& %- M. (- % >0(,' )/-?#.' %# >!!?' $/ +- ' 6!9', 7'. # K-' %# >?' ( /5 )- " % -* +' : " 569 6!# K-' %# >!?' $* * ', " # ;!

81 (%8" 0 0'! B ), B,,- ) ) 0 <5 "+ * # >? #7 #! #! ;9 G7 G7 77#; S * # #7 #! #9 9 G7 G7 # 66 G7 #97 7# 3*1L-& > ;/? #7 4% 7#9 76 B1 >!? G7 4% 9# 9 0 E / - - >* *?# ( - + E / - / ->79?' * - # 4% /# 4 / / * *5 P >>?? * # (' #

82 ! " # $ % % & '( )* '+,-*.- */0 */0, *'0' */0 */01 *01 *02 '+.-*2- /0, */0, *'0/ */0+ */01 *0 *10+! '+2-*+- '0. */0. *'0' */0. */01 *'0/ - * '+,-*.- */0+ /0/ /0 */01 */0' *'0' *'0+ '+.-*2- */0( */01 */02 *'0/ */0' *0- *(0'! '+2-*+- /0 */01 *'0' *'0, */0' *0+ ( )* '+,-*.- 0 */0( */0, /0/ /0 '0( 10 '+.-*2- '0/ /0/ */02 /0' /0 /0( '0,! '+2-*+- /0( /0' */02 /01 /0 /0' 1 * '+,-*.- /0( /0 /0 /0/ /0/ '0/ 0, '+.-*2- */0- /0 /0 /0' /0/ /0/ '0! '+2-*+- */0. /0 /01 /0/ /0/ */0 2 * '+,-*.- '0, /0 /0, /01 /0' 02 10'! '+.-*2- /02 /0, '0/ /0, /0' 10/ (0 '+2-*+- */0' /0, '0/ /0. /0' 01, %3 '+,-*.- /0- /02 /0' /0( /0' 0/ '0,! '+.-*2- /0- /0- /0' /0- /0' '0. 0- '+2-*+- */0- /0- /0' /0. /0' /02 %4 5! ) ) 6! )!!! 0! $ )!739: 5 :! ! ) 50!!! 0 4 7'++(9: ),0

83 (%8" 7%, S (+ "+ (*1 "- $* 3-1/ 8 3 #, >? >? >? > 7? ) 5 >? #77 #9 #79 #76 >5? #77 # #79 #; 5, >? # # # # B >? # # # #,5 >? #!! #! # #! >1? # # # # >0? # # # 9 # $* >? # #9 # # (- >'? #6 #;! #9! #9; (%8" 7 1 $*,, 0 (+ (*1 "- $* 3-1/ 8 3 # >? >? >? > 7? 1 -* (+ P # # # # (+ P # 6 #; #7 % 7 #! #! #7 7#7 %! # 7#! ' 9

84 ) (%8" 9%, "+- "- $*, S %# "+- $*,5 P " 3 P' P ' P " 5 > Q?> Q?" P>?" Q + P' P9' P6 > Q?> Q?3 P>?3 Q + P6,5 T - > /? > 0? P ;' 1 P7' 0 P T P > Q? > Q? # "- $*,5 P >"2? >3/4? P' P ' P + P '>"> 2?? >3/> 4?? ' P'5 P ' 5 P ' 5 P7' 5 P ; " 5 > Q?" P>?" Q + P' P6 > Q?3 P>?3 Q + P6,5 T - > /? > 0? P ;' 1 P7' 0 P T P > Q? ) (%8" "+- "- $*, S %-,5 > Q!?P; > Q!? ;! P 7'.! P ;6' 0! P;9 Q. > ;?Q0 < ' ; " P!6'. " P9 ' 0 " P;! *-,//,5 7 >=? P% & >=? %! P99' &! P % " P7' & " P 6

85 Fig. 1. GDP Per Capita, Fig. 2. Growth versus Initial GDP Per Worker, GDP Per Capita Fraction of Countries (%) Relative GDP Per Capita (World Average = 1) 0 1/8 1/4 1/ Growth Rate of GDP Per Worker, Year -3 1/8 1/4 1/ Relative GDP Per Worker in Fig. 3. Persistence of Growth Rates, Fig. 4. Maximum GDP Per Capita Growth, Growth Rates of GDP Per Worker, Maximum Growth Rate Over Decade (%, a.r.) Fastest Growers: United States Canada Japan Austria Switzerland Jordan Korea , 30-40, Growth Rates of GDP Per Worker, Year

86 5 Fig. 5. Physical Capital-Output Ratio vs. Income, Fig. 6. Secondary Enrollment vs. Income, Physical Capital-Output Ratio, Average Fraction Enrolled, ρ = /8 1/4 1/ Relative GDP Per Worker in ρ = /8 1/4 1/ Relative GDP Per Worker in 1985 Average Fraction Enrolled, Fig. 7. Primary Enrollment vs. Income, ρ = /8 1/4 1/ Relative GDP Per Worker in 1985 Human Capital-Output Ratio, 1985 (U.S.=1) Fig. 8. Human Capital-Output Ratio vs. Income, 1985 Mankiw-Romer-Weil Klenow-Rodriguez Exponential Fit for MRW Exponential Fit for KR 0 1/8 1/4 1/ Relative GDP Per Worker in 1985

87 0.35 Fig. 9. Government Share vs. Income, Fig. 10. Black Market Premium vs. Income, Average Government Share of GDP, (excluding defense and education) ρ = Log(1+Black Market Premium), ρ = /8 1/4 1/ Relative GDP Per Capita in /8 1/4 1/ Relative GDP Per Capita in 1985 Index of Political Rights, (1=most freedom) 7 Fig. 11. Political Rights vs. Income, ρ = /8 1/4 1/ Relative GDP Per Capita in 1985 Measure of Liquid Liabilities to GDP, Fig. 12. Financial Development vs. Income, ρ = /8 1/4 1/ Relative GDP Per Capita in 1985

88 Public Enterprise Share of Manufacturing (%, Various Years) Fig. 13. Public Enterprise Share vs. Income, Various Years ρ = /8 1/4 1/ Relative GDP Per Worker in 1985 Relative Price of Investment to Consumption in Fig. 14. Relative Price of Investment vs. Income, 1985 ρ = /2 1/8 1/4 1/ Relative GDP Per Worker in Fig. 15. Tariff Rates vs. Income, Fig. 16. Fraction of Years Open vs. Income, Tariff Rate in ρ = Fraction of Years Open, ρ = /8 1/4 1/ Relative GDP Per Worker in /8 1/4 1/ Relative GDP Per Worker in 1985

89 Fig. 17. GDP Per Capita, Results for Exogenous Growth Model, σ=2 8 Fig. 18. Growth versus Initial GDP Per Worker, GDP Per Capita Fraction of Countries (%) Relative GDP Per Capita (World Average = 1) 0 1/8 1/4 1/ Percentile Percentile Year Growth Rate of GDP Per Worker, /8 1/4 1/ Relative GDP Per Worker in Fig. 19. Persistence of Growth Rates, Fig. 20. Maximum GDP Per Capita Growth, Growth Rates of GDP Per Worker, Maximum Growth Rate Over Decade (%, a.r.) Growth Rates of GDP Per Worker, Year

90 GDP Per Capita Fig. 21. GDP Per Capita, Fraction of Countries (%) Relative GDP Per Capita (World Average = 1) 0 1/8 1/4 1/ Results for Exogenous Growth Model, σ= Percentiles Percentiles Year Growth Rate of GDP Per Worker, Fig. 22. Growth versus Initial GDP Per Worker, /8 1/4 1/ Relative GDP Per Worker in Fig. 23. Persistence of Growth Rates, Fig. 24. Maximum GDP Per Capita Growth, Growth Rates of GDP Per Worker, Maximum Growth Rate Over Decade (%, a.r.) Growth Rates of GDP Per Worker, Year

91 Results for Endogenous Growth Model, α k =θ k Fig. 25. GDP Per Capita, Fig. 26. Growth versus Initial GDP Per Worker, GDP Per Capita Fraction of Countries (%) Relative GDP Per Capita (World Average = 1) 0 1/8 1/4 1/ Percentiles Percentiles Growth Rate of GDP Per Worker, Year -3 1/8 1/4 1/ Relative GDP Per Worker in Fig. 27. Persistence of Growth Rates, Fig. 28. Maximum GDP Per Capita Growth, Growth Rates of GDP Per Worker, Maximum Growth Rate Over Decade (%, a.r.) Growth Rates of GDP Per Worker, Year

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες 224 Πέτρου Πατιά Πηγή: Eurostat Pocketbooks, Science, Technology and Innovation in Europe, 2007 edition, ISSN

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗΣΤΗ ΙΕΘΝΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣΤΑΣΕΙΣ. Α. Μπαρτζώκας 23 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗΣΤΗ ΙΕΘΝΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣΤΑΣΕΙΣ. Α. Μπαρτζώκας 23 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗΣΤΗ ΙΕΘΝΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣΤΑΣΕΙΣ Α. Μπαρτζώκας 23 Μαρτίου 2009 Τι είναι η Οικονοµική Ανάπτυξη; 2 Οικονοµική µεγέθυνση Αύξηση εµπορίου και επενδύσεων Οικονοµική ανάπτυξη εκβιοµηχάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Economic crisis, regional inequalities and development

Economic crisis, regional inequalities and development Σεμινάριο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφ. Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14/01/2015 Economic crisis, regional inequalities and development Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS PREFACE ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ I. Διαθέσιμοι πόροι και δαπάνη της οικονομίας II. Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα III.Ακαθάριστες

Διαβάστε περισσότερα

Geographic Barriers to Commodity Price Integration: Evidence from US Cities and Swedish Towns,

Geographic Barriers to Commodity Price Integration: Evidence from US Cities and Swedish Towns, Crawford School of Public Policy CAMA Centre for Applied Macroeconomic Analysis Geographic Barriers to Commodity Price Integration: Evidence from US Cities and Swedish Towns, 1732-1860 CAMA Working Paper

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Ο ρόλος των Υπουργείων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βασική λειτουργία του Υπουργείου Υγείας εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σύστηµα Υγείας Αξιολόγηση Υπό την Διεθνή Εµπειρία

Ελληνικό Σύστηµα Υγείας Αξιολόγηση Υπό την Διεθνή Εµπειρία Ελληνικό Σύστηµα Υγείας Αξιολόγηση Υπό την Διεθνή Εµπειρία Νίκος Μανιαδάκης BSc, ΜSc, PhD, FESC Καθηγητής & Διευθυντής Τοµέας Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems

Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems 1 Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems Nikos Vettas Professor, Athens University of Economics and Business General Director of IOBE (vettas@iobe.gr, www.iobe.gr, http://www.aueb.gr/users/vettas)

Διαβάστε περισσότερα

3.- Εσοδα και έξοδα του δημοσίου από τρέχουσες συναλλαγές 57. Current revenue and expenditure of central government

3.- Εσοδα και έξοδα του δημοσίου από τρέχουσες συναλλαγές 57. Current revenue and expenditure of central government 3.- Εσοδα και έξοδα του δημοσίου από τρέχουσες 57 Current revenue and expenditure of general government Ανάλυοη πίνακα 3 58 Analysis of table 3 4.- Αμεσοι και έμμεσοι φόροι δημοσίου 64 Direct and indirect

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Economic and Societal Institutions and the Tax System: The Case of Greece

Economic and Societal Institutions and the Tax System: The Case of Greece Economic and Societal Institutions and the Tax System: The Case of Greece Georgia Kaplanoglou Vassilis T. Rapanos 1 UNIVERSITY OF ATHENS DEPARTMENT OF ECONOMICS Το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδας General

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της εκπαίδευσης. Θεωρία και πράξη

Οικονομικά της εκπαίδευσης. Θεωρία και πράξη Οικονομικά της εκπαίδευσης Θεωρία και πράξη Λευκωσία 20 Απριλίου 2005 Economics of education New field (1960) University of Chicago Generated Nobels Schultz h (1979) Becker (1992) Lucas (1995) -1- Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

UMI Number: All rights reserved

UMI Number: All rights reserved UMI Number: 3408360 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Κεφάλαιο 24 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Ηευημερία(το βιοτικό επίπεδο)

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV Η δυναμική ενός μοντέλου Keynsian Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Οι Ναυτιλιακές Αγορές θεωρούνται υψηλού κινδύνου Λόγω των έντονων διακυμάνσεων (cyclicality) Λόγω των σημαντικών κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Singapore. in2015 Master Plan

Singapore. in2015 Master Plan Singapore in2015 Master Plan 2σ5 23 Ψηφιακές Πόλεις Διδάσκοντες: Κομνηνός, Αγγελίδου, Κακδέρη Φοιτητική Ομάδα: Κακαλοπούλου Αμαλία, Μουρελάτου Λάουρα, Αναγνώστου Αριστείδης εισαγωγικά δημογραφικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV Δυναμική του χρέους και του ελλείμματος Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

:,,,, ,,, ;,,,,,, ,, (Barro,1990), (Barro and Sala2I2Martin,1992), (Arrow and Kurz,1970),, ( Glomm and Ravikumar,1994), (Solow,1957)

:,,,, ,,, ;,,,,,, ,, (Barro,1990), (Barro and Sala2I2Martin,1992), (Arrow and Kurz,1970),, ( Glomm and Ravikumar,1994), (Solow,1957) : 3 ( 100820 :,,,,,,,;,,,,,, :,,,,,, (Barro,1990, (Barro and Sala2I2Martin,1992,(Arrow and Kurz,1970,,, ( Glomm and Ravikumar,1994,,,, (Solow,1957 3, 10 2004 3,,,,,,,,,,,, :,,, ( Inada,1963,,,,,;, ;, ;,,,,,(Ramsey,1928,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτική Κατανάλωση - Καταναλωτική Εμπιστοσύνη

Ιδιωτική Κατανάλωση - Καταναλωτική Εμπιστοσύνη Ιδιωτική Κατανάλωση - Καταναλωτική Εμπιστοσύνη Παρά την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στις αρχές του 2014, όταν ένας πολύ δριμύς χειμώνας προκάλεσε αποδιάρθρωση της παραγωγής, ακολούθησε έντονη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 9: Νεοκλασικές Θεωρίες Μεγέθυνσης

ΔΙΑΛΕΞΗ 9: Νεοκλασικές Θεωρίες Μεγέθυνσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 9: Νεοκλασικές Θεωρίες Μεγέθυνσης Δρ. Βασίλης Τσέλιος

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική

Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική Γ.Δ. Σιουρούνης 2 η Διάλεξη: : Εθνικοί Λογαριασμοί και το

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε διεθνείς κεφαλαιαγορές. Οφέλη διεθνών επενδύσεων

Επενδύσεις σε διεθνείς κεφαλαιαγορές. Οφέλη διεθνών επενδύσεων Επενδύσεις σε διεθνείς κεφαλαιαγορές Οφέλη διεθνών επενδύσεων Μεγάλη αύξηση σε ξένες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια λόγω διεθνοποίησης αγορών Γιατί γίνονται διεθνείς επενδύσεις; Οικονοµικοί, πολιτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της τεχνολογίας

Οικονομικά της τεχνολογίας Οικονομικά της τεχνολογίας Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Κώστας Τσεκούρας Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2005 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2005 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030 TMHfVIA ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2005 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΕΓΙΝΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017

Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017 Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΜΗΜΑ Ταχ. Δ/νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : e-mail : Κ.Α. ΕΟΔΟΤ Περιγραφή εσόδου: ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης & Αγορών Δεκέμβριος 2012

Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης & Αγορών Δεκέμβριος 2012 Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης & Αγορών Δεκέμβριος 212 Ilias Lekkos Lekkosi@piraeusbank.gr Paraskevi Vlachou Vlachoupar@piraeusbank.gr Irini Staggel Staggelir@piraeusbank.gr Konstantinos Kefalas Kefalask@piraeusbank.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Κόστος Ατυχηµάτων µε Ελαφρά Τραυµατίες 14% Κόστος Ατυχηµάτων µε µόνο Υλικές Ζηµιές 16% Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

d 1 d 1

d 1 d 1 É É d 1 d 1 n n ;,x E ; x E X0 X X)0 0Ld 0Ld 0Ld 0Ld 0Ld 0Ld 1 0Ld 0Ld 0 0 0 1 ' 0 0d 0 0d 0 0d 0 0 0 0 0 0 0d 0 0 0 0d 0 0 0 0 0d 0 0 0Ld 0 0Ld 0d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \g 0,Q 0 i 0)( 0)( 0 0 0 0d 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23% ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,12% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,38% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,48% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Financial Report

Weekly Financial Report Weekly Financial Report Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 Έφτασε η ώρα της κρίσης για τη Fed, εν μέσω σοβαρών πιέσεων στις τιμές πετρελαίου H πιο σημαντική ίσως στιγμή και εβδομάδα του έτους αλλά και των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 5. Εκπαίδευση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακαδημαϊκό έτος /11/2016

Διάλεξη 5. Εκπαίδευση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακαδημαϊκό έτος /11/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακαδημαϊκό έτος 6-7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διάλεξη Εκπαίδευση (Rosen et al 9, κεφ. 7, σελ. 69-94) Δαπάνες για την παιδεία Ας πάρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικής Συνεργασίας στη Μεσόγειο»

Ευρυζωνικής Συνεργασίας στη Μεσόγειο» «Προοπτικές Ευρυζωνικής Συνεργασίας στη Μεσόγειο» Παντελής Τζωρτζάκης Β Αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ 2 Μαΐου 2006 Θέµατα Η Ελληνική αγορά Η ανάπτυξη των ΤΠΕ στις χώρες τις Μεσογείου είκτες ΤΠΕ και η σχέση τους µε

Διαβάστε περισσότερα

1) Νέα ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων (ισχύς από )

1) Νέα ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων (ισχύς από ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 1) Νέα ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων (ισχύς από 1.1.2017) 2) Η παρακράτηση του φόρου μερισμάτων από 10% σε 15% (εφαρμόζεται για τα εισοδήματα από 1 1 2017 και

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης

Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης Βασικά µηνύµατα: Το σηµερινό «καλάθι» χωρών αντανακλά το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της Κύπρου Η οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

μ μ ; Economics Institute of Bard College

μ μ ; Economics Institute of Bard College μ 2011 μ μ ; μ. μ, Greg Hannsgen Gennaro Zezza μ μ μ μ., μ μ μ μ. μ μ, μ μ μ μ μ μ 2007 09. μ, μ μ, μ μ μ μ μ.,, μ μμ μ μ, μ μ μ, μ,, μ., μ μ μ, μ μ. μ μ μ «Jerome Levy». Greg Hannsgen μ μ. Gennaro Zezza

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 22. Μικροοικονομική

Κεφάλαιο 22. Μικροοικονομική Μέτρηση του Εθνικού Εισοδήματος Κεφάλαιο 22 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μικροοικονομική Μικροοικονομική είναι η μελέτη του τρόπου με τον

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Answer 1 (a) Profit and Loss and Appropriation of Y. Yiannakou and G. Georgiou for the year ended 31 Dec 2008 Selling & Distribution exps

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 10 Ιουνίου 2016 10 June ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το δημοσίευμα Η Ελληνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευγενίδης Α., και Συριόπουλος Κ., 5/2012 1 Αξία του χρήματος. Βασικές έννοιες και τυπολόγιο. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 17 Φεβρουαρίου 2017 17 February ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το δημοσίευμα Η Ελληνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080-1-2, Fax: 2103310083 E-mail: kpolykentro@gmail.com ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: o ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Άτλαντας της Νήσου Λέσβου.

Ηλεκτρονικός Άτλαντας της Νήσου Λέσβου. Ηλεκτρονικός Άτλαντας της Νήσου Λέσβου. Καρανικόλας Νικόλας Α.Π.Θ. Δρ. Παπαδόπουλος Κων/νος ΕΚΕΧΑΚ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παραγωγή Ατλάντων στην Ελληνική Χαρτογραφική διαδικασία κρίνεται ιδιαίτερα φτωχή τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και προοπτικές

Όψεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

! "##!!$%$&'(&) "&$## $%& '!($( +,' *- $ + $.$ $ $ / /

! ##!!$%$&'(&) &$## $%& '!($( +,' *- $ + $.$ $ $ / / ! "##!!$%$&'(&) "&$##!"# $%& '!($(!)"#( *# +,' *- $ + $.$ $ $ / / /$" *+,*&$##"* ')!"# $%& 3!)"#( *# '!($( +,' *- $ + $.$ $ $ / / /$" (! "*"-*( **"**-*-*-.-..*.! * - "! / "! ' ).""&$##! / " "!" # $!%&'(!%&'(

Διαβάστε περισσότερα

XEROX RECYCLED+ A4/A3 80gr. υναµική Ανάπτυξη Οικολογικής Τεχνολογίας

XEROX RECYCLED+ A4/A3 80gr. υναµική Ανάπτυξη Οικολογικής Τεχνολογίας XEROX RECYCLED+ A4/A3 80gr υναµική Ανάπτυξη Οικολογικής Τεχνολογίας AGENDA Ευρώπη και Ανακυκλωµένο χαρτί Ηδυναµική της αγοράς Στρατηγική της Xerox για το Περιβάλλον και το χαρτί Επιλογή προµηθευτών χαρτιού

Διαβάστε περισσότερα

!!" # "!! $$ %$ ' : () *"++,- ; 4 $ < % % / $ $ % /

!! # !! $$ %$ ' : () *++,- ; 4 $ < % % / $ $ % / !!" # "!! $$ %$ & ' () *"++,- $ %. $ $ % $/ $ $ / # $ 2 3 / / & / / / 45 ( % $ / $ 6 / / 3 / / 3 / 7 /7 7 ' 8"7 87 9" ' : () *"++,- ; 4 $ < % % / $ $ % / & = $ = $ $ 4 #$ 5/ > = $ 5 5 // $!!".. 5 5 $ =

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικές υπηρεσίες:

Ευρυζωνικές υπηρεσίες: Ευρυζωνικές υπηρεσίες: Κίνητρα για τη διάδοσή τους Αστέρας Βουλιαγµένης, Τετάρτη 3/5/06 ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ 2 Είµαστε η προτελευταία χώρα στην Ευρώπη (µε τελευταία την Πορτογαλία) στην διείσδυση του internet

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία ακινήτων

Η φορολογία ακινήτων www.pwc.gr Η φορολογία ακινήτων Υπό το πρίσμα διεθνών τάσεων Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 «Η Φορολογία Ακινήτων στην Ελλάδα είναι χαμηλή» Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 Slide 2 Στοιχεία ΟΟΣΑ προ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Έκδοση 2014 Εdition 2014 Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 02 1 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2013 Greek Tourism: Facts & Figures, 2013 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ. 27/06/2011 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΔΙΑΛΕΞΗ. 27/06/2011 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΑΛΕΞΗ 27/06/2011 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομική κρίση, κλιματική αλλαγή και ο ρόλος των κρατικών πολιτικών σήμερα Γιάννης Ψυχάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙ Ν Υ Ν Ο Σ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Εκτίµηση κινδύνου ανάπτυξης νόσου Παράγοντες κινδύνου Τρόποι σύγκρισης των παραµέτρων κινδύνου

ΚΙ Ν Υ Ν Ο Σ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Εκτίµηση κινδύνου ανάπτυξης νόσου Παράγοντες κινδύνου Τρόποι σύγκρισης των παραµέτρων κινδύνου ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 8 Ιανουαρίου 2016 8 January ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&'()*+, N=!"#$%#&' =NMMUTO O=!"#$%&'()* +,-./0 =NMMMPU

!#$%&'()*+, N=!#$%#&' =NMMUTO O=!#$%&'()* +,-./0 =NMMMPU = = = 11 = 1!"#$% 215 1 PROGRESSUS INQUISITIONES DE MUTATIONE CLIMATIS Vol. 11 No. 1 January 215 doi:.3969/j.issn.1673-1719.215.1.8,,.!"#$%&'()*+,=[j].!"#$%, 215, 11 (1): 54-6!"#$%&'()*+, N == N == NIO

Διαβάστε περισσότερα

Η τεκμηρίωση της κοινωνικο-οικονομικής αξίας των φαρμακευτικών προιόντων και η επίδρασή της στο marketing και το επιχειρηματικό περιβάλλον

Η τεκμηρίωση της κοινωνικο-οικονομικής αξίας των φαρμακευτικών προιόντων και η επίδρασή της στο marketing και το επιχειρηματικό περιβάλλον Η τεκμηρίωση της κοινωνικο-οικονομικής αξίας των φαρμακευτικών προιόντων και η επίδρασή της στο marketing και το επιχειρηματικό περιβάλλον Click to edit Master subtitle style Αντώνης Καρόκης Government

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 24 Ιουλίου 2015 24 July ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV Το μοντέλο Cobweb για την δυναμική των τιμών Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Διεθνές εμπόριο: Μια επισκόπηση

Κεφάλαιο 2. Διεθνές εμπόριο: Μια επισκόπηση Κεφάλαιο 2 Διεθνές εμπόριο: Μια επισκόπηση Περίγραμμα Το υπόδειγμα της βαρύτητας: Επίδραση του μεγέθους μιας οικονομίας στο εμπόριο Απόσταση, φραγμοί, σύνορα και άλλα εμπορικά εμπόδια Παγκοσμιοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κεφαλαίου. Estimating Inputs: Discount Rates

Κόστος Κεφαλαίου. Estimating Inputs: Discount Rates Αρτίκης Γ. Παναγιώτης Κόστος Κεφαλαίου Estimating Inputs: Discount Rates Critical ingredient in discounted cashflow valuation. Errors in estimating the discount rate or mismatching cashflows and discount

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SHORT TERM SOLVENCY) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (Liquidity) Kυκλοφοριακό Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Νίκος Χριστοδουλάκης Συνέδριο ΕΛΙΑΜΕΠ Δεκέμβριος 2013 Η Προσαρμογή Όλα τα ελλείμματα καλύτερα και από πριν την κρίση Έλλειμμα Γεν. Κυβ. από -16% - 4.5%

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Οµίλου ΤΙΤΑΝ. Αθήνα,, 27 Ιουνίου 2006 ΣΜΕΧΑ

Εταιρική Παρουσίαση Οµίλου ΤΙΤΑΝ. Αθήνα,, 27 Ιουνίου 2006 ΣΜΕΧΑ Εταιρική Παρουσίαση Οµίλου ΤΙΤΑΝ Αθήνα,, 27 Ιουνίου 2006 ΣΜΕΧΑ Περιεχόµενα I. Επισκόπηση Τιτάν II. Οικονοµικά Στοιχεία III.Η ΑγοράτωνΗ.Π.Α. IV.Ο Κλάδος V. Προοπτικές 2 Τιτάν Σηµαντικά Σηµεία Μακροπρόθεσµη

Διαβάστε περισσότερα

The Euro in crisis. University of Ioannina

The Euro in crisis. University of Ioannina The Euro in crisis University of Ioannina European crisis Οι τιμές στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους προς το τέλος του 2006 Οι αντίστοιχες στην Ευρωζώνη φτάνουν στη μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ KUZNETS ΣΤΙΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ KUZNETS ΣΤΙΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ KUZNETS ΣΤΙΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Χαρά Τζαλονίκου, Ολιβία Κατρακάζη, Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάροδος

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές για διμερή συνεργασία και το επενδυτικό κλίμα στη Γεωργία. Georgian National Investment Agency (GNIA) Υπηρεσία Εθνικών Επενδύσεων Γεωργίας

Προοπτικές για διμερή συνεργασία και το επενδυτικό κλίμα στη Γεωργία. Georgian National Investment Agency (GNIA) Υπηρεσία Εθνικών Επενδύσεων Γεωργίας Προοπτικές για διμερή συνεργασία και το επενδυτικό κλίμα στη Γεωργία Georgian National Investment Agency (GNIA) Υπηρεσία Εθνικών Επενδύσεων Γεωργίας 2013 Γιατί η Γεωργία σαν χώρα είναι διαφορετική Ο μετασχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΕΤΡΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 4.00μ.μ. θα γίνει στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

14727/3/2014Ω EXECUTIVE SUMMARY ) 3.2 -2013 3.7 A. B.

14727/3/2014Ω EXECUTIVE SUMMARY ) 3.2 -2013 3.7 A. B. χω Χ - 2014 14727/3/2014 Χ ι ι ή ι ι ή EXECUTIVE SUMMARY ) 1 11 ι ή 12 ύ ι ή ι 13 β βι ι φβ ι 14 φ ή ι ή ιύ ιφ ιύ 2 / 21 ι ή 22 ιύ 23 ι 24 ι ι ι 25 ι ι ι 26 ι ι ι / ι ι ι 3 / / 31 ι ή 32 ι ι ή & ι ι ή

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία»)

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια γενική συνέλευση του Αμοιβαίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ)

Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Γιάννης Ρουσσάκης 19/10/2016 Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Κοινωνία και Οικονομία της Γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas

Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas picture placeholder Πρόοδος της Ιατρικής βασίζεται στην βιοϊατρική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών» Η ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 20 Μαρτίου 2010 Αμφιθέατρο Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ζαχαρίας Ιωαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Κυριόπουλος MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Forum Δημόσιας Υγείας, ΕΣΔΥ Νοέμβριος 2014.

Γιάννης Κυριόπουλος MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Forum Δημόσιας Υγείας, ΕΣΔΥ Νοέμβριος 2014. Ανιχνεύοντας την καμπύλη Preston: η επαλληλία υγείας και ανάπτυξης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Forum Δημόσιας Υγείας, ΕΣΔΥ Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜENH ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ '' Διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ υγείας, χρήσης φαρμάκων και κοινωνικοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Complementary data, information and statistics

Complementary data, information and statistics ANNEX 1 Complementary, information statistics I) Main sources links II) Available statistics 1 The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) 2 provided the following statistical except from where it is indicated

Διαβάστε περισσότερα

ISO Sample Report

ISO Sample Report PAGE NO. 1 MULTIPASS FILTER TEST REPORT SHEET - ISO 16889:1999 Test Lab: Fluid Technologies, Inc. Test Date: 00/00/0000 Operator: AAA Customer: A Housing ID: C Min. Element BP (in. water): F OPERATING

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάλυση 2015

Οικονομική Ανάλυση 2015 Οικονομική Ανάλυση 2015 Financial Analysis 2015 Ανθούλης Παπαχριστοφόρου Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος (Group CFO) Logicom Public Ltd 23/06/2016 Προσωπικό/ Personnel - 778 Μέση Ανατολή, 377 Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Οι προοπτικές του Ενεργειακού & Πετρελαϊκού Κλάδου στην Ελλάδα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Οι προοπτικές του Ενεργειακού & Πετρελαϊκού Κλάδου στην Ελλάδα ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Οι προοπτικές του Ενεργειακού & Πετρελαϊκού Κλάδου στην Ελλάδα Ονοματεπώνυμο: Καρράς Πάτροκλος Σειρά: 12 Επιβλέπων Καθηγητής: Γ. Βάμβουκας Δεκέμβριος 2015 ΣΤΟΧΟΣ Η διερεύνηση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 30 Oκτωβρίου 2015 30 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΕΛΛΑΔΑ και ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΕΛΛΑΔΑ και ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ στην ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΕΛΛΑΔΑ και ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Οι Μύθοι γύρω από τον Ορισμό της Αποτίμησης σε Φιλοσοφικό Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

STR. Consumption Price Index CPI CPI CPI CPI CPI. No General Serial No JOURNAL OF XIAMEN UNIVERSITY Arts & Social Sciences CPI

STR. Consumption Price Index CPI CPI CPI CPI CPI. No General Serial No JOURNAL OF XIAMEN UNIVERSITY Arts & Social Sciences CPI 2011 5 207 JOURNAL OF XIAMEN UNIVERSITY Arts & Social Sciences No. 5 2011 General Serial No. 207 STR 361005 CPI 1990 2011 CPI CPI CPI Granger CPI CPI STR F061. 2 A 0438-0460 2011 05-0043 - 08 2010 10 4%

Διαβάστε περισσότερα

Βηµατική µέθοδος δηµιουργίας dashboards & παραγωγής επιχειρησιακών αναφορών. µεθόδου σε ένα πραγµατικό ήµο.

Βηµατική µέθοδος δηµιουργίας dashboards & παραγωγής επιχειρησιακών αναφορών. µεθόδου σε ένα πραγµατικό ήµο. Βηµατική µέθοδος δηµιουργίας dashboards & παραγωγής επιχειρησιακών αναφορών (reports). Σενάριο εφαρµογής της ανωτέρω µεθόδου σε ένα πραγµατικό ήµο. ΠΕΤΑ: ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη [Bc1.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ]

Διαβάστε περισσότερα