-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003"

Transcript

1 -! "#!$ %&' %(#!)!'

2 ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / !! 7 6! # 8 6!! 66! #! $

3 - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /! 9 / $/ 6 /!$/! #$% $ " $ $! $ % 8 6 % 9 6!$ 9 6!$ -!6 6 7 $ 6 7!$ 6 7!$ 6 $ 6

4 &'( "!$ %&'787:77 %(#!)!') # "# ; " < ) ) ; "! #! # #) /!!; ) )! ) ; ) )!)!!! ; ">!$ /!$ ;!!$ :77! ; # / ) # " ) "#! - #!?! ) ) ; )! ) 6) )!$/ # " #!; #

5 '('&()' (!!!! -!! ;!!$ )!! -! )!!# ) ) 6 #!!!) )! ) 6 >!! )!#! / # )!$ )! # /# ) ) ;!$ $!!!! )! #! $ ;!A!!)!#!) $! ;!) ) $!$! /!; $)!$ # )!$ <!$# #! #!;!!$!$ (!!!!$/ # <! <!$ ; $:7BCD78 B7ECDDD6)!!! # #! $! ; CDE9)CDE:#!>!! )CDFC!!G $!;!$!!!) 9:7 < << $!! GB!!$! #B!!? ) )!$? /? #?!$? 6!!? 7 -? 8 H A!$) )!$! ; #!< $) )!$) ;!!!$!$/ ) ;!! #!!!!CA!$! "!"

6 "!!"! A <! Y X Y X I II Y X c c c! v v III v IV Z i # M m m <! X X X Y i <!!!! (6)! I!!#<! i I i-!)!$!$# -!$! i- i! i- \!)!$/!$!; -! i! -! i II <! ; $ )# "!" ;!!$! "!)! )!) " $) < #;! III#!$ # #!6!!!! ; Z - Z c v m IV #! $!;!$ # #!)!!$!! <! ;!! )!! ) ) ) ) 6 ()

7 i Yi X i i () )!!!$! - ) )!!()! i! E6 i Zi X i () i i i! F6 Y i i X i i i Z!## ))!) ; X i Y i Z () -!(! ## ; #! CDE:J!! # CDEFKE9)!"/#;!!# # C9! /! )9!!$ # 9! #!!!!!$ << $CDF7-# # # (!! 9C 9C!CDCD CDED!!!) #! i ; )!$! i i () X i!$ )! A i!"" <! i )! ; i-! # ) -!$!! $ #!$# $) ;! -! i!$ $ #!!!!! " A i!! /#! ) # #! 7

8 A ` #!!$ #!$# :6 ; $!!# X i (6) i i!$ 86C6 / X X X X Y X X X X X Y X ix i X i X i X Yi X i X X X X Y X < -!! X Y X Y X Y X Y L6 $ AX Y X (8) L6! B6 - ;!$!!!!$% '!$ $6!$!$% ' /$ C$!!) X ; ) YA! # B6 Y X AX (9) EM!) Y)! ; X) $!!! # #!) ; # I#!/ /B6 X AX Y! (7) ( E A) X Y () 8

9 C76# E ` M$! X ( E A) Y BY () B ( E A) ()! B $ ;!"# I# Y Y Y Y Y C76 / X b b b X b b b ` X b b b X b X b X b )!!B!!) # )!$!!!$!$ #! B -!B!"" )!A!!$ i i i!!! i-!) B6 i i Y X AX!$ X AX () A)! " CE6)!! ) )! ;!!$/ 9

10 (!!$!!<!!! "!!# -!L!!""6 t L () X < # ; # ) # # T i!! ; i- i T i! "! )!; i-!)!$!! -!!! -!!"" 6! T t iti i T t T T iti T T t T T iti T () T t t t iti t T t t t iti t < - t (t t t ) - T (T T T )! <# #C:6 / T t TA (6) A $!## ;! "#!) $ t $< ;! ; /C86 CC6 T TA t T( E A) t T t( E A) () T tb (7) L " #!#! C76 X BY ) L L t X tx

11 CL6! tx tby tx TY (8) CB6 ) $ )! ) $ ) ; $ /!!)!! ) $ " $ / $$);! )!$)! $ )!$/!!$) ) $ ) #) ) G ; ) $ /!G)!$/!!)!#&! ; ) ) 6 $)!) ; 6M$ $!! $-! Φ! #! f (8) X <!f!""" %!"" " F i I #!#) ; #!! i-! -!!!!! )! ;!C #!# # F )! ; f ) #-! #!#) # #!!# i ' C) & $ F f if i (9) i M$ i F i! # i-!) # )!! -!< CD6;!! C:6 < - f (f f f ) - F (F F F )! <# #CD6 / F f FA () I )#!) $!$; ) f$; )! # / ():

12 F f ( E A) fb ()!$!$! I " " 6 $ #!$# A Y t ( 9) # f ( ) $!!! ) ;!! 6!!!!!!! X ( E A) Y!$ )!!A! ;! )!!! $/!)! ;! <! B ( E A)! ( E A) ( E A) E A M$ E A!!$)( ) ) ;!!! ( E A) T &!!!!!$

13 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (!!!!!!!)!! ) #!!!!$ ;!)!! )! )!!!d D $! d d D ( ) ( dd dd); d d!!d $ d d ( ) dd - dd d d D <!B# E A:!#!!$ 9 E A 6 7 E A : 9 E A (( ) ( ) ( ) ) (( ) ( ) ( )) (( ) 6( ) ) (( ) ( ) 7) ( 9 ( ) ( )) ( E A) ) $!! 9 T ( E A) 6 7 #!!! ( E A) T :

14 A A A A 6 ( ) A ( ) 7 6 ( ) A ( ) 9 ( ) 8 A ( ) 7 ( ) A ( ) 6 A 9 ( ) 8 6!!" 7 ( E A) !!!!$! ;!#!$# 7 8 B ( E A) <! $") " ;! # $! 8 7 X B Y !A X X X! ;!# X X X 7 7 ; 7 ; 7 ; X X X 9; 8; ; X X X 8 8 6; 8 ;!#!!!!!E6

15 " #! " ;!!" ;! A ; Y i i <! X i i !$; ! - ; Z <! 7 8!E ) Z Z Z Y Y Y 6 $!!$!$ ; # 6 M ) #! -!; - t ( t t ) t A! "! ; )!$ -!! <! T ( T T ) T! T tb <!! 8 T ( 9) 6 6 ; 66 9 T T T ! # #! L tx t X t )! )!; X TY T Y T Y t T Y!$!!$/! X

16 /!!#!#!!!E6 t t t )!!! #!#6 $ # ; "!!"!! "! M ; 8 7 M!# ; % A! # ; ) #!)! ; A! ( ) ( ) I ) # # #!#!!! EC6 F fb <!!! F F 8 F ( ) 6 6 ; 66 9 F !!!E6 f f f )!!! & #% ; "!!"! "! ;!# # & ) ; "! ; 6 & ) ";!! ;

17 '( - ( < # ##! #-!!$!!/!!) " )! $!; I ) "!$!$)! ) ;!$" <!)!$ "6 "! 6! $# );!$! / " ;!!!$! lier rogrmmig)!!!!$! );!$ #!< /! $ <!! /! CDFD )!; ) <!$ A CDC- CDB86)!$ < CDL:N!!$! NA! ;! A 6; <A!! $ ; $O:P)! <CD9L A!! ; (! ;!! " /! )!; / -<! $O8P)! $! P P!$; $S S S ))$ 6!!E)!$)!!! ' ) ) P P S () 7 6 S () 6 S (-) 6 6 $ I # ) "!$!!$ f( ) 6 m ()!!$ 7

18 7 I!!$ 6 () MC6)E6)F6!! M6; ) #!! ) ; #!#! 6 6 " #!$ M! $! C6 A E6!! $!! <!! # ; / )!! >;! ) #!E6)!# $ C )! /!! $ " $ # )! 7 6!! Q7)!8 QC97K8QEFL?! Q7)!; L QC97KLQE7 7)EFL6E7)76!!!! -$!$ ) C)C6)! ;! 7 6 < )!!! $) " C) C6!!$ #!!$OABCD < ;!$! )!!$ ; )! /!/!! f f f ( 6 )! )!!!!! $!" :!$ 6!$!#!! ;!) #! <) )f( 6Q87)C6! 6 6 )!! ) () 8

19 C> /M R )! f 87!!$) ;!$ )! #!!$/; "! f 87!!!$! )!)!$! B - $ )!; L 8 C97) 9 89) / )# : 8 C9## # #! f ( ) 8 6 A ) M/!$!# # # )!C)!$ ;!$!!!$OABCD?!$/!!! ( > )!!!!$##) ;! E6 )$ 7 6 9

20 7 6 <!!$ )! E A )!!$!$ () () 96! # $; #)! " 96):6); #:6 )!$!$ )!!$ );!$ ) # ) " # #!$)! ; # / M! #!< ##) / )!! # $!$! -! -!$/! ) ; $!! # ## " #!) ) : 9 K E C7 $ /$C7#! # # #!) ) 6!!/ $!! ) /; /# #!-)! # fc c c c c (6) b b b! #!$ :6 L6 )! $! $ #!) <!$!! b b b (8)!! f c b c b c b (9) (7)

21 <L6 : b b b C76!86! #! $ f (c c c c ) (c c c c ) c b c b c b CC6!$)!;!$!$) ) $; -!!$!$ $ CC6 $ )!$ /A ;!! $< ; : Z c c c Z c c c () <# #!!$ / c Z < c Z < () $!!$ CF6!) $)!! ; ) CC6!!) )! )!! D6 )!$ $! ;!)! ) ) $ $ Q7C76 )! $/; )! C76!$!$!/$ ) #!$!!!C76)! b b $ b b b mi ()!$!$) $ )!$;!!$! ) ) $; ## #!!$/#!!!$ $ ; L6) # )! # ; # )!$ C-!!!!$; $!! ) $ <!$ # L6 b b b () ()

22 M$ i M)! > /!# / L6! $!C:6) # )!!!$!!!-!!!E6 %!- <!% ' % '! 96)!%b i ' # -!!%b i '; # # "! <! %/' ; )!%c»! ; <#!! < " "!- c c c 6 c c c c Z c Z c Z -66 -!! CE6) CF6! ;!!«c»!! %» «') )! "#c! «c»!%b i '!! D6!%b i» )!! 6 6 f <!!$!!$#!#% '% '## )!!! $!$; / </ ) 8 6!% ' # $)!!$ )! ; bi /!i S7) #!!!!$; i /6) ))!;!$!$ b i bi ik

23 % ' # -!)!!"!"!)# <!!!$! ##!! $!"! /"!!!$!;!!"! "# ;!!$!A )!!6!)!!!!! 6 8 f96 <!$!!$! bi - <!! " /! i i S7)# ) /8 - ; #!"! )!"!!!% ')/"!! /!!$!! <$!!!$)!/ 8 8 f!!$> / )!$/!$! $! ; 8 %!!%! $ $ $ $ #- )! )"# ;! )!$/)!$! #!<! )#!!)!! # ) #!E!$! #!)!)! )! J!$ 7 6 (7)!$!$ $ "#!!$) $ g 6 6 mi (8) M CB6) C86) CL6 / C6) E6) F6 C6)E6)F6 #! 6 (6)

24 ) $ M!! # f c c c (9)!m #!$ m m b b m ()! g b b b m m () #!$ # m m m m m m b c c m () < EE6) EF6) E96! #! )! 6) c m () () A () m m m )E76EF6))! #

25 ; J! ; ; b b m m m m b m gb b bm c c c J! fc c c m E#! $ " f m g mi " X ( ) (9) () Y ( ) m () () X Y m i i c (6) i i i bi i m (7)! $ $ ) ) )! CD6 EC6$!$ /) # ; b i i m 6) $ $ f m f m (b b b m ) % " #

26 f m i i i b EB6)! b i ;!$! f m b i i (9)!$) ED6!!/$!$/## b i ) ; / 6 & #!!!$ /! <A # $6!! 6 -!! ; $/! )!!$ /; )!$ /! ) )!$!!!$ / 8 f m! E86!!!$ /!!$) "!; < > > ) ; C86! 7 () 6 6 # F76 EL6 )!;!! ) ; "!$ /!!$ / E6)! m < 6 6 <!!$ /! ; 98T896)!$ / ;! )!F76 / ) /!$ "$! ) / ;!$!!)!$!; "! (8)

27 ! #!/!!!!#!!;!$# #!!$ 66 ) 66 ) /)! "$ 6!!!% )! $!$ ) " ;!!!$ $ I!! </!!# ;!!$ 66 > > $!; )! < )! # ) ) $)!) > 6 /%%! ) E86)!- ; m /!!$! ) > ) i i m i i i > c ) " )! m i i c ()!$!! >) )"#!!$/)!$!!)!!$ ) ) ; /!$ $! i i P P P S () S () 6 S (-) $ /$ # P P P M #!!F<! FC > < > 7

28 > >) $ P P ) P $ ) < 6! )!$! < )!$!$ ) /!; #U M CD6 EC6 m!!$# # m E76 / A m m m AX b X m b b b bm $!$! $ X X > 7 X 7<!) //!$!)!$ A $ <A!!A) " ;!$!)A!$! $ A X A X A X b FE6 A FF6 / A X b () )! X A b () A X D () Db () D#! b!!$ ; X $!$ b!b b!$; /X X! F:6 )! $F:6) X X D( b b) X D b 8

29 # $/ ) $) b # ( ) b $/b ) "/ ; ( ) ) "!$! - "#! ( ) i b mi!d i > (6) i di ( ) i b m!d i < (7) i d i M$d i!d ( ) ( ) )i!# b b b b ; D! / M!!; D!!! /!!) "# ;! $) ## /! <! <!!-!F # <!:! /;!! -! D!#!)! $) ;!%/7/! <!$! A! D 8 (8) A (9)!$ / $ 8 8 X ( ) T X ( ) T )A! # ; FD6 7 6 A ) DA -! DA : 9

30 DA DA ))D!$ "$!!D#!! b ) "$!!b ;!$!! "!!F86)FL6) ; /!# b b b <!D!$!!$!) ( ) 8 b mi d 8 <!D!$#!) b ( )!! 8 m m d d 68 m( 8 6 ) 6 6 ( ) 8 b mi mi 8 d!$#!!) ( ) b!$!$/! /; )!!! ; #! $ b ( ) mi mi d d 8 mi( ) 8 77 ( ) 8 b m m m( 9 ) 9 d 7 )! #!"! ( ) ( ) ( b b b b ) ( 6 ) ( )! ( ) ( 6 )!$ ( ) ( 7 9 )

31 6!!! %! <! I!!! );!$!!$!! I; -!$ $! $!$ I! #) ; - I#! ; ( ) ) )! # ;!! f b 66 7!$!!F:6 b b 8 7 D b 8 6 b ) #!!$!$ /; # I# / 66!!!!$! CB6 g mi ( ) g Y / / -!$!f m! f m g mi $! ) $! ;!$!!$!$!$f m! $ ;!$ $ #!!$; g mi

32 '( - ) # $/;! #!!$# ) ) ##)/## <! ;! )!) "! $ #!! $)!) $!$ ;! A! $!!$!!) " ;!$) )"!); )#!$!!;!!$#!! # ) $ /! /! ; / ($) /! ; )! )!!!# )!/ ; /!$#! # #!$! #!! )! ) ) ) #!# ) ; $!)!"#!# #! / )!! )!) )/##! # )# $! )!$)!$! )!! # - ) "!$ ; # ) /#!$#!; ) $ //$ $ )! " ) $!!$!$/)!$!$ / ' ) AB$ A m!#a A A m ) B $!#B B B i / A)!!A i ) B;!B!/!

33 B B B B A A A A m m m m / A < ; B) )!!! )A!BC)!!)!C!<!E!/ " ' B B %!' B %/' A %!' - A A %/' -! $!!"! ( m P ( i ) i m; P α $// A A i i α i mi i -!!!$! i-! ; /! A)! $A i ) B $ / " A#α!$/ i α m α m mi i i m i A $ $) ; #/#! #!$!$/) / α -!!!$!$# /! B $ / β!$/ / B B β m i im i

34 <!β $!$!-!! # ; /6 B! $ )!$ /! β miβ mi m i i m <! β! # ; B ) # " α β ν ) " ) ) # $!$ / ) <!F! )!!$#!# αi β $! B B B B α i A 7 A A β A $A ) $; /α 6 <#! # B ) $ B ) $/ /β 6< $) B $ $ /)B ) A)#! # /)A ) )$ A B!/)8 -!! 6!$!$!! ; )!!! ) / # $!!9 &! i α i B B B B B A A 8 A 7 6 A 8 β A) $ $ /)A #! # B) )B </A /B F A) B B ) $A!$ / :< $ B

35 $B $ / E! ) "/## ) ' )/$m $ $-! ) A i A#A k )!; / i- $/ "# / k- ) ) #!$!$/ i k A i #A k )!/i- "/k- i k B B # B )! ; /-!!$/ "#/-!) ; ) #!$ $/ i i i m B #B )!/-! "/-! i i i - $ "!!") $ $: :)!: B B B B B A 7 A A 8 A 6 A M)A!A )!# ; $)!)A A ) A A A $; A A )!F :)!8 B B B B B A 7 A A 6 8 9!8)!) B B ) / B) " B $/ /) ;

36 "#B A )B B B ; ) #$ ") $B B B )!F E)!L B B A A 6 A 6 $ ) A A!) A!$!E E)!B B B A A 6 ) # ;!$ / <!!$!$ /! / S A A #A A A m m ) m i i S A ( m ) / B S B (q q q )!!$ / - /#S A S A )! ;!$ ) $ $ </) ; "!$ /) J! α ν β!$ % $S A ( m ) S B (q q q # /! $) 6

37 ! )!" 6 $! i 6!$ A S A ( m ) m ()!$S A A/$/; /! B!$ ( $) / i!!$ - $)!!!$/! M?!; M)/S A S i!!$) ) $/!$!! > $ B!$B ) A!$!$ S A ) $ A A A m m / A /6 m m $$/!! #B B B B m m ν ν m m ν m m A! ν ν m m ν () <# #E6 /!C6! mm m m m m m ν g () A $!) ) ; $g ) #!" m () ":6) )!;! 7 () ()

38 8!$ B"! $ B!$ S B (q q q 6) A) / B $!$/ ν ν ν q q q q q q q q q m m m (6) < q q q!! q q q (7)!86L6 q q q ν ν ν (8)! m m m (9) f ν () J!$ B /!! f ) #!$# # )"#!$ C76! D6! D6)C7696):6)!!$ m m m P!$ D6!$ P) 96! #!! AB)C

39 ! B ; B J! ; ; A! A m m m m g!; B J! B f C$!!# )! )!! # )! / #)!$$ ; #) /!/!$) " 7 $ A A A # # $ B B B B!$)! ;!# # )!B 6 B B B B < A 6 8 ; A 9 A A6)! ;!$ B)! )) B B )!!B $/ "#!!B )!B!$ )!$!! P !#)!D 9

40 7 8 B B B i α A 6 8 A 9 A 7 β # < 6! ) / # # / S A ( )6S B (q q q ) < i i/ i ; q / QC)E)F)!$$# C) ;! A 6 g mi i i B 6 f # )!!$ ; ; i i () ()! /! ; /- /) )# ; "$! # #! CC6!

41 $ /! M! CE6 ; ))! / 6! B / " /!!C7-9!!B c c c c c c c /6 9 / 6 7 / c Z / / /6 /6 / 7 -/ -/ / /7 6 9/ -8/ -/6 /6 /7 c Z / -/ -/6 /6 /7 7/7 -/9 /7 /7 /7 7/7 -/9 /7 / -6/7 -/7 /9 /7 c Z -8/7 -/7 -/9 / )!" /! )!; "!$/ B: f / /7 /7 /7 /f 7/ q / q / q /! /"/! )! A/!; " /7 /9 / / <! / / ) A $!)! A!!$ EK:) A FK: " I )!$ 7/ b i bi ik

42 '( /&- ( $ )!! #!$#!! #6 # )!$ $!! <#!#) )! I!!!$ $! m/ - $ #;!W $ "/!/!$#/# W m w i i () w i /i /H # / i ( ) () $!!) /!;!$ )!! /!m!<! $ #/ ) $/$? ) $!$!? )!$! M$/! W m w i i w i i <!W! $ / "/$)#!) // )#!$/! /! / ; $! / # "#! " "#/#!i /) / /!!$))!!$/# /# /#!/ # /!! $ )! ;!$/)#!! / $ ;!$! /! #!! m /! ) # m- /)!!$!!m- /)$ ;!!) $ $! ; #!$#! M $!$ S!!!$! )! ;!! #!!$ / m

43 ! < ) $$ )! # ;! $!)# " H " $V! $ H k $V k # I! H! H )#! V V H k 7 B H A C#!!/ $!$/ )! $ #)!!$ )!$/$!/!$/ ) I!!!$/ ) $! $ $!$ $/) C6 ;!$#!#! ); 7 B 7 B B V!$# #!$ A B!$ $ $)!$#! # B / :! F!!)B /<! B ; #! B B /B ) L)!B ) CC-; /#! ;!!!) L /!$ #! C C C F6<#!$; #! " ; #! C C!B!!C $) L /) ; B /!!!$ #! $ C B! DVLQC8) B C7VCCQEC!$ # C B $B V k C 7 B C B B C

44 !!!$!9A ;!A) )!$#! L7 ;!$ $AB9!$ $AB) /!$ H k B H A V 9!$ / V k # )!!CCVC7VBVCEVCFVCEVC7VLQBF ) / ; #!)!!$!! "!!$!! $ K)!$m ; m A i! # ϕ i (6!!$ K )!$ ;!$/ # M$!!!$! /)! ($ /! )!! )! ; / #! S! "! #G!! m!;!$!) $! m #! m W ϕ i ( ) m () i! i /!!$/ / 6)!! i /! S!!$ /W i (S6) "!!$!) $)!i ) i (S)!m / i

45 m (S) S /!!!!!$ /!)!! ; W m ( S ) ϕ m (S)!) m ) /$ /! S W m ( S)!!$/#!#/# (m ) ) / ( m )!!/ S </#!#/# ϕ m- ()W m (S ) ) /! W ( S) m{ ϕ ( ) W ( S ) } () m m S! m ) )m ) /!! i /# $!!$// /! W i ( S) m{ ϕi ( ) W i ( S ) } () S "!$! i (S) )!! / ) M$ $ $S)!K!$; / W m W ( K) m{ ϕ( ) W ( K ) } (6) K ) 86)$!$! /!! # K ;!$ $!!$!! / (S6)#!!$!! /) )! )!$ / ' ( K ) ( K ) " ) ;! )! A!!$#/!; " )! (!! CDE7-CDB:6) % S! # :6:6; (!!

46 - $ # K7!$$ m96 A! )! $ C) $! $!$!! ) I )!#! /$d :& #!C ϕ () ϕ () ϕ () ϕ () #! I)! ) $!! K "/!! W m{ϕ ( ) ϕ ( ) ϕ ( ) ϕ ( )} -! )! 9 / $ S " (S6W (S6 A!/! S d!/! ) (S)S W (S) ϕ (S) $!!$ / 9 / # 9! # /$ I!#$/S A! )!#$ ) $7C ;! 96 W () m{ ϕ( ) W( ) } (7) <!# # ϕ ()W () ; ϕ ()W () ) $L6!$ 7)MW () ()7! ;!!$ / $ /! $ ;!S) $7)C)W)L "!E 6

47 " :-- S S ϕ () W (S ) ϕ () W (S ) (S) W (S) !!$#/ #!$!8!E! S-!$!)! "!!$ /!#LB ) #!#!$## )!!!$/! )!/$!!$#/!S 8L ) I )!# ) /d :- ) S <! #!!$ / / ;!FM/ /ϕ (6#!C)!!$/$/W (S )!E 7

48 $ :-- S S ϕ () W (S ) ϕ () W (S ) (S) W (S) !!$! /!$! S K 7 & :-- K- ϕ () W (K ) ϕ ()W (K ) W 8

49 ;!$ /!: S 6 7 K7 i i i i (S) W (S) (S) W (S) (S) W (S) (S) W (S) <!:S ) # /! )!!$/$ W!!$: LM)! /$L E!!S E; # )!!$CA!$ / ; E C S C$! A;! / C )! ; )!$!$ <!:!! - $#! KE"# ; K K 7 D<!! :! $!!$ ) "!!$!!S BS D ;!$!!$!EC)FC)9C " :--!!$ S S ϕ () W (S ) ϕ () W (S ) / (S) W (S)

50 $ :-- S S ϕ () W (S ) ϕ () W (S ) (S) W (S) 7 9!!9C)!!9!$!S K 9) / $" & :-- K9 K ϕ () W (K ) ϕ () W (K ) W !!:!$!EC)FC)9C)!!:C K9 S i i i i (S) W (S) (S) W (S) (S) W (S) (S) W (S) !:C )!$/!9D)!$ ;! - - $ "!L):)!$! ;!! / $!!$! /!K :!$!9E!$ ; W ()

51 & " :-- K K- ϕ () W (K ) ϕ () W (K ) W 9 S " K i i i i (s) W (S) (S) W (S) (S) W (S) (S) W (S) !:E )!$/$WED)!$ ;! 6 -- $!$!K L )$ - ) / S 7!:#!"!$ /!$/ W 6

52 '(# &&(-&' (!!!!$# 6!$!; )!)) # A!!!"#!!) )!!! $ M!! )! ; )!!!;!# ) ; - $!) ; $-!!$;!!$ )!$!!$;! $!!!)"! ;!! )#!$ $)# 6!! $! )!; #)! #! )!!! # < ) / )! )!; ) )!! )!!!; < $ #! " ; $ $!$ $! ;!8 7! ; #!!8 7 $) )!)!$ "#!) ";!$! /! $ )!# ; ) )!#! < ; ) )!! ) ; "#!) $% ' )!$ ;! ' ; )! /!! )! ; S S S )W!$) # # )! # # )!!! ; )!; ) )!! ) "))!!! ; t # "!$

53 t ) /! ; t < t /! 6 t > t "6 t (S ) CA t ) S -! t!$; S!$ t )! )!!! ) );!$ t!!$) ; # $# #% '% ;!$# % ') "!$!$ ) /! ) );!$!!!$ )! $) "!!$ )!!$!! )! $! )!!<! ; $! $#!!# ;!$ $ # "!$!) #!) "! ; # S) "#! ) # $ $6!!!) ;!$ )! <!$ S! ) S! ) ) S! ) ) S! > E S S S S E> #!! )"# S S ) $ ; # #! ) $ # ;!

54 !!$ $ # )!"#! ) ) " )! M) ") ; 9! # "# ; )!! )! # < ) $!$ ; )!! ) ; $!$/) $)! )! $ )!!!## ; "#! ) "# #)! ) "# ) )# "# )!)!) # "#! ; )!)!!$ /!!)! 6)!"!$; )!$!$ ) #!!$!) )$! $!; " " )!! ) ) ) # "# ) $! t #!! $ )!6)! )! / ;!!$/! #) # #!! /) #! )!!$ ) $! <! Ot F)!! m! ) # T O t F$!! / $ ) ; m )#! m ( λτ) λτ Pm() τ e () m! > )!!m!!! ;!)! M( m) m σ λτ M$M(m6!m m!!m σ m < $ ) m m

55 λτ P () τ e () $T!!)!!! F(t) (T < t) F(t6$ $ )! T$/t) ) ; t #! ) " ) t E6 ) e λt λt F() t ( T< t) e ()! $!!! ;!) $ λt ϕ () t F () t λe ()!)! F6!! $! 96!$!!$ )!!$!$! ;!!!$! ) $ M( T) mt σt λ! / $ t F6 t ( T < t) e λ t ( λ t) λ t ()!!6 λ t ) ) ) C ( $) ) " S i S )! ; / i i Q7)C)E)F ) $!) $!>!! < $i- $ i (t6 ) t# i- S i!! t ; i (6) i () t (7) t $ ) tt # $ S - $ t S t $ ) " S ) $ ) $ ) t S ) t) $ ) C - t

56 < $ )!!$ S )# ; (t)[ - t] t S S t S $ < t# ; S $ (t6mt S ; S $ t) $ )! S t S (t t! $ # S S (t t! $ (t t (t t! (t t) (t t (t t (t)[ - t] ( t t) ( t) () t λ () t λ ()( t λ λ ) t #!)!! (t6!"!$ () t () t λ () t λ ()( t λ ) (8) λ! ) /!!$# "!$#; B6!!$#! λ λ λ λ λ λ λ λ ( λ λ ) ( λ λ) ( λ λ) ( λ λ ) A! A!! ) ) ;! (t6 )!$# )!" <!; # ) # ( $!$ lim () t i t i i!$ )#!D6 ;!!"!!$# ( λ λ ) λ λ ( λ λ) λ λ ( λ λ ) λ λ ( λ λ ) λ λ (9) () 6

57 7 <C76!! $!"!!$# i # # i-! H C76# 9 ) ;!/!$ $!$!)! ; /! "$! ()!$ $ i S i!) # $!"! C76 / 6 () $) ) ) CE6CC6 ; / )!!> 6 ()!$ CF6)!!$# 6 6 8!$E)!$!! : 8 9!$ $$!!

58 C96# $ )!) )!!99X) 9!$ $ ' > #! ;! # ) # #! - 9 S S S! ) ) "!) ; /! /!!$# ; ) " # )!!!! S ()! S : ) <!C:6! ;!)! ) k-k kk- 9 9 S k kk kk 9>! - - S () 8

59 !<!$!!" λ λ λ λ λ λ (6) k k k k k k λ λ AC86 $"! (7) / C86 : λ (8) λ ) CB6)! λ λλ (9) λ λλ!! k C : k λ λ k k k k λ λ!$ ) )CL6 λ λλ λ λλ λ λ λ λ λ λ!! : λ λ () λ λλ λ λλ () λ λ λ λ λλ!!ec6 )!$!$!! () 6 <! $ A :-)! )!; #? Q )! )!; #? P ) )!? k! #!!!$ 6 6!!!!) ; $ $! $!! -! $ $!)!$! 9

60 t () µ # $# #S! S! : :>!$ )! C76)!!$# λ µ µ λ < )!$ )!! #!$ S S µ λ λ µ λ µ () # #S! 6 ) $ ) λ λ µ () M!)!!! ) )! ;!# ) µ Q λ µ ()! $!) $ ; $ )!) $!$ $ λµ λ µ (6) 6 #!!< $!! ; $ $!! # $ #S! 7! 6)S i 8 S S S 6 i! > (k 8>!$ S S $!$ # ) S S 6!;! k S k S

61 S )! S 6) S )!!!! $#! E!);!) F k! k > 8 #! ) ;!EC6)! λ λ λ λ (7) µ µ µ! µ!!cb6 E76!$!$# λ µ λ µ λ µ k k λ k! µ k λ! µ <! λ ρ (9) ) # "#!!$ ED6 / EL6) EB6 (8) ρ ρ ρ ρ! () k ρ ρ ρ ρ ρ k () k!! &!F76)FC6!-!A -!) )! C7CCBLB) F7ECDED)!! #! 6 < $ $ $ )!) ρ P! () #!$ $ $ ) ;! ρ Q P ()!! $ ρ A λq λ ()!! #! k )!$!"! $A)! )!# A!! M! "#!#! FF6) k A () µ 6

62 k ρ ρ! () 7 7!! A)!!//!)/! $ ; //!!!!!!!! $D7!!$ $ ;! F!$ $ )!! ; )! ) $! ; ) # <!!$!! 6; $!! $! 9 / t µ t < $ )!) )! $ )#!E96 λ λ µ 9 M)BCBX!$#! ) )!;!! ) /#!$ ; $) #!E:6 µ Q 8 λ µ 9 )!$ CBCX!! ) #! $ )#!E86 λµ λ µ 9! )!! 6!!/! )!/!$/!!! ) ;!$! 7 #!! $! ) / #)!!! F! # $ 6

63 A!!!! # $!ED6 λ 9 ρ µ < $ )! )#!F76 ρ ρ ρ < $ #!FE6 ρ P 9!!!$ $)! FF6 ρ Q P 9 7!! $#!FF6 ρ A λq λ 9 7 6!! #!! 6 ) F96 A 6 k 8 µ!!! #) )!$!!!! 6

64 &( - -!!!; K<<& )>/)? <<& Y) 999 FDC ) )! ) >!-!)988 E7B!! K G A) ( ( )&? GA ()Y)CDDL 97L & >!!$ ; &)E77C :99 ' ' </Z<A! htt://wwwmthsocsbru/theo/ktorov/vershikhtml 6 Dtzig GB Remiisceces About the Origis of Lier Progrmmig //Mthemticl Progrmmig: The Stte of the Art / Ed b A Bchem M Groetschel d B Korte- Berli: Sriger Verlg 98 P (< ;!#! htt://wwwwebceterru/~zwb/origishtm 6

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! # $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

x y z d e f g h k = 0 a b c d e f g h k

x y z d e f g h k = 0 a b c d e f g h k Σύνοψη Κεφαλαίου 3: Προβολική Γεωμετρία Προοπτική. Εάν π και π 2 είναι δύο επίπεδα που δεν περνάνε από την αρχή O στο R 3, λέμε οτι τα σημεία P στο π και Q στο π 2 βρίσκονται σε προοπτική από το O εάν

Διαβάστε περισσότερα

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby Gradual diversions of the Rio Pastaza in the Ecuadorian piedmont of the Andes from 1906 to 2008: role of tectonics, alluvial fan aggradation and ENSO events Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'! #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

! " #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, #

! #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # ! " #$ %%%$&$' %$($% (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # $ $!,$$ ' " (!!-!.$-/001 # #2 )!$!$34!$ )$5%$)3' ) 3/001 6$ 3&$ '(5.07808.98: 23*+$3;'$3;',;.8/ *' * $

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών. Εργαστήριο 5

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών. Εργαστήριο 5 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών Εργαστήριο 5 ΕΝΤΟΛΗ: openssl (Linux) Το OpenSSL είναι μια βιβλιοθήκη κρυπτογράφησης για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 27 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 27 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 361653-3617784 - Fax: 364105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016 Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016 Άσκηση Φ4.1: Θεωρείστε τις ακόλουθες σχέσεις επί του συνόλου Α={1, 2, 3} 1. R={(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 3)} 2. S={(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2),

Διαβάστε περισσότερα

! " # " $ #% $ "! #&'() '" ( * / ) ",. #

! # $ #% $ ! #&'() ' ( * / ) ,. # Ψ ƒ! " # " $ #% $ "! #&'() '" ( * +",-.'!( / ) ",. # 0# $"!"#$%# Ψ 12/345 6),78 94. ƒ 9)")1$/):0;3;::9 >'= ( ? 9 @ '&( % A! &*?9 '( B+)C*%++ &*%++C 0 4 3'+C( D'+C(%E $B B - " % B

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ.

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ. ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κύκλοι κατεργασίας χρησιµοποιούνται για ξεχόνδρισµα - φινίρισµα ενός προφίλ χωρίς να απαιτείται να προγραµµατίζουµε εµείς τα διαδοχικά πάσα της κατεργασίας. Έτσι, στο πρόγραµµα περικλείουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

! #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 30/03/2017

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 30/03/2017 Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 30/03/2017 Άσκηση Φ4.1: Θεωρείστε τις ακόλουθες σχέσεις επί του συνόλου Α={1, 2, 3} 1. R={(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 3)} 2. S={(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων. Γιώργος Μπαλόγλου

Εξωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων. Γιώργος Μπαλόγλου Εξωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων Γιώργος Μπαλόγλου 4 η Μαθηματική Εβδομάδα, Θεσσαλονίκη, 7- Μαρτίου 0 Μνήμη Λουκά Κανάκη (95-0) υποθετικό κίνητρο: τομή δύο επιπέδων Ας θυμηθούμε ότι ένα επίπεδο E στον τρισδιάστατο

Διαβάστε περισσότερα

Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen

Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen Dissertation date: GF F GF F SLE GF F D Ĉ = C { } Ĉ \ D D D = {z : z < 1} f : D D D D = D D, D = D D f f : D D

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

!! " &' ': " /.., c #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",...(.

!! &' ': /.., c #$% & - & ' (),..., * +,.. * ' + * - - * (),...(. ..,.. 00 !!.6 7 " 57 +: #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",.....(. 8.. &' ': " /..,... :, 00. c. " *+ ' * ' * +' * - * «/'» ' - &, $%' * *& 300.65 «, + *'». 3000400- -00 3-00.6, 006 3 4.!"#"$

Διαβάστε περισσότερα

Λύση Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι διάφορη του μηδενός =

Λύση Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι διάφορη του μηδενός = 7. Άσκηση 1 2 1 Εστω ο πίνακας A = 1 3 2. Να δειχθεί ότι ο πίνακας είναι αντιστρέψιμοςκαιστησυνέχειαναυπολογιστείοαντίστροφος. 1 0 1 Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΖΕΝΑ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ!

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΖΕΝΑ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ! Zena E ASYLIFE ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΖΕΝΑ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ! Θέλετε να αποκτήσετε την άνεση ενός λέβητα αερίου χωρίς να υπερβείτε τον οικονομικό σας προϋπολογισμό; Ο Zena είναι η ιδανική επιλογή για

Διαβάστε περισσότερα

F (x) = kx. F (x )dx. F = kx. U(x) = U(0) kx2

F (x) = kx. F (x )dx. F = kx. U(x) = U(0) kx2 F (x) = kx x k F = F (x) U(0) U(x) = x F = kx 0 F (x )dx U(x) = U(0) + 1 2 kx2 x U(0) = 0 U(x) = 1 2 kx2 U(x) x 0 = 0 x 1 U(x) U(0) + U (0) x + 1 2 U (0) x 2 U (0) = 0 U(x) U(0) + 1 2 U (0) x 2 U(0) =

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ 1 ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / Γραμμική Άλγεβρα

ΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ 1 ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / Γραμμική Άλγεβρα ΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ /00- Γραμμική Άλγεβρα Διανυσματικά γινόμενα Να αποδείξετε ότι για τα διανύσματα, b,cισχύουν : (i) 0b, = c και b= c b= c (ii) +b+c= 0 b=b c= c (iii) ( b) ( c ) = (,b,c)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Χεμερινό εξάμηνο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Χεμερινό εξάμηνο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Χεμερινό εξάμηνο 2006-07 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1 ΔΕΥΤΕΡΑ, 9-10-06, 11-13. ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ. Θεώρημα 1. Το άθροισμα των γωνιών τριγώνου είναι ίσο με 180 o. Θεώρημα 2. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

(... )..!, ".. (! ) # - $ % % $ & % 2007

(... )..!, .. (! ) # - $ % % $ & % 2007 (! ), "! ( ) # $ % & % $ % 007 500 ' 67905:5394!33 : (! ) $, -, * +,'; ), -, *! ' - " #!, $ & % $ ( % %): /!, " ; - : - +', 007 5 ISBN 978-5-7596-0766-3 % % - $, $ &- % $ % %, * $ % - % % # $ $,, % % #-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ -11 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 11 Pappas Ath...page 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

( ) ΘΕ ΑΝ4 / 2 0. α) β) f(x) f ( x) cos x

( ) ΘΕ ΑΝ4 / 2 0. α) β) f(x) f ( x) cos x Η ΑΝΕΠ Η Η Ν Ω Ν Ω ΑΘΗ Α ΑΝIV Ε ε ά ει Ν επ ε β ί 5 (3-9-5) Επώ : Ό α: ΑΝ Ν: ΘΕ ΑΝ Τα π α Chebyshev T ( ) α π ω μ ( ) y y y (,,, ) π [,] Η ω α α α π α μ / d d T ( ) Tm ( ) [ T ( )] Α απ f ( ) 3, [,], α

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

! " # $ %& " ' ' & " ( # ) &! * & +, #, %- %& + # -. %/ *, # ( % $ % + 0 ( % % / 1 2),

! # $ %& ' ' & ( # ) &! * & +, #, %- %& + # -. %/ *, # ( % $ % + 0 ( % % / 1 2), ! " #$%& "''&"(#)&!*&+, #,%-%&+# -.% *,#(%$%+0 (%% 1 2), "34564778 9: (2;' ' < "5=674 < ( >""? +"( 5!"#!"$ #!% &"$"'#($ )# *+%),%"-.%,0(#+,% & 12.+#.3 )#.$ *+% &4 4.'+).) & & & &2.+#.,(!.5$"63 *+% 1 &&)"5%)%#"'#

Διαβάστε περισσότερα

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1]

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1] 1 ( ) 2007 02 16 (2006 5 19 ) 1 1 11 1 12 2 13 Ore 8 14 9 2 (2007 2 16 ) 10 1 11 ( ) ( [T] 131),, s 1 a as 1 [T] 15 (, D ), Lie, (derived category), ( ) [T] Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter

Διαβάστε περισσότερα

CF 1300 MANN, E-117LS HENGST SFA-1027 AF FLEETGUARD, A-7980 SAKURA MITSUBISHI

CF 1300 MANN, E-117LS HENGST SFA-1027 AF FLEETGUARD, A-7980 SAKURA MITSUBISHI ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΦΟΡΤΗΓΑ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ SFA-0123SET C 20325+CF 1000 MANN, E-115L+E-115LS HENGST SFA-0421 CARRIER 30-00430-23 NELSON 830421 SFA-0500SET C 20500+CF 500 Φ/Α MANN, E-1900L+E1900LS HENGST SFA-0522SET

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I.

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατόπιν αιτήματος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2010 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικού Υλικού Χαμηλής Τάσης & Ηλεκτροκίνησης Αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 01/2015 siemens.gr Αγαπητοί συνεργάτες, σας παρουσιάζουμε τον τιμοκατάλογό μας 01/2015, με νέα πρωτοποριακά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

"#$%%!&' ( *+,%%- !%!%!*&."$%%/-0! !%!%4!*&."$((,%/ !%!%(!*&."$,1,$,%/,!%!%"!*&."$"%%%%!!%!%$!*&."$"(,/$!!%!%2!*&."$",%%%/%0 !%!%!*&.

#$%%!&' ( *+,%%- !%!%!*&.$%%/-0! !%!%4!*&.$((,%/ !%!%(!*&.$,1,$,%/,!%!%!*&.$%%%%!!%!%$!*&.$(,/$!!%!%2!*&.$,%%%/%0 !%!%!*&. "#$%% &' ( )* *+,%%- %%*&."$%%/-0 %%,*&."$((,%%%/ %%(*&."$,1,$,%/, %%"*&."$"%%%% %%$*&."$"(,/$ %%1*&."$"(%%%/23 %%2*&."$",%%%/%0 %%4*&."$((,%/ %%-*&."$"",%%/4 %%*&."$(%%%/% 56)7)89)7:;8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2011 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθυντής Βιομηχανικών προϊόντων ελέγχου & Φωτοβολταϊκών συστημάτων Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Αποθεμάτων υπό Σταθερή Ζήτηση

Έλεγχος Αποθεμάτων υπό Σταθερή Ζήτηση Έλεγχος Αποθεμάτων υπό Σταθερή Ζήτηση Γιώργος Λυμπερόπουλος 1 Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας (ΟΠΠ): βασικό μοντέλο 1 2 3 4 απόθεμα λ λ Σταθερός ρυθμός ζήτησης λ λ λ 2 ΟΠΠ: Βασικό πρότυπο Υποθέσεις Σταθερός

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

5, 5 = 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 30 ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ + 10 ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ

5, 5 = 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 30 ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ + 10 ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ + ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 α Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων του Έστω οι μιγαδικοί για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Σειράς Ασκήσεων 4

Λύσεις Σειράς Ασκήσεων 4 Άσκηση 1 Λύσεις Σειράς Ασκήσεων 4 Έστω το σύνολο ατομικών προτάσεων ΑΡ = {red, yellow, green}. Με βάση τις ατομικές προτάσεις ΑΡ διατυπώστε τις πιο κάτω προτάσεις που αφορούν την κατάσταση των φώτων της

Διαβάστε περισσότερα

0 1 D5 # 01 &->(!* " #1(?B G 0 "507> 1 GH// 1 #3 9 1 " ## " 5CJ C " 50

0 1 D5 # 01 &->(!* #1(?B G 0 507> 1 GH// 1 #3 9 1 ## 5CJ C 50 !$$ !! $ ' (( ) * ( + $ '!, - (())!*'! -!+ - / (())!* - ),!-* + ' 6 / 9 *, 78) ++)!*! φ( 9 $ * )) 8!' ) ;< 0 = ;

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

a -80.6MPa, m =49.4MPa a =80.6MPa, m =-49.4MPa. a =49.4MPa, m =-80.6MPa a =-49.4MPa, m =-80.6MPa

a -80.6MPa, m =49.4MPa a =80.6MPa, m =-49.4MPa. a =49.4MPa, m =-80.6MPa a =-49.4MPa, m =-80.6MPa 1 2 1 2 3 4 5 0.24 0.24 4.17 4.17 6 a m a -80.6MPa, m =49.4MPa a =80.6MPa, m =-49.4MPa a =49.4MPa, m =-80.6MPa a =-49.4MPa, m =-80.6MPa 1 7 max min m a r 8 9 1 ] ] S [S] S [S] 2 ] ] S [S] S [S] 3 ] ] S

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Answers for industry. Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 5ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Πίνακες Επιμέλεια: I. Λυχναρόπουλος

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 5ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Πίνακες Επιμέλεια: I. Λυχναρόπουλος Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 5ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Πίνακες Επιμέλεια: I. Λυχναρόπουλος 3. Αν A 5 4, B 4, C να υπολογίσετε τις ακόλουθες πράξεις 4 3 8 3 7 3 (αν έχουν νόημα): α) AB, b) BA, c) CB, d) C B,

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

NISSAN ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΛΤΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. TOKIO No ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TIMH. TOKIO No ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TIMH FL W1111 OEM W 920/14 MANN

NISSAN ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΛΤΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. TOKIO No ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TIMH. TOKIO No ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TIMH FL W1111 OEM W 920/14 MANN ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ FL-206 15208-W1111 OEM W 920/14 MANN FL-207/A 15208-H8903 OEM W 818/82 MANN FL-208 15208-H8920 OEM W 818/82 MANN FL-209 15208-65011 OEM W 932/81 MANN FL-215 15208-40L00 OEM WP 928/82 MANN

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις στα ϑέµατα

Παρατηρήσεις στα ϑέµατα Παρατηρήσεις στα ϑέµατα του διαγωνισµού ΘΑΛΗΣ 2013 της Ε.Μ.Ε. Λυγάτσικας Ζήνων Πρότυπο Πειραµατικό Γ.Ε.Λ. Βαρβακείου Σχολής 20 Οκτωβρίου 2013 1 Γενικές Παρατηρήσεις Οι απόψεις των παιδιών Τα ϑέµατα, ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης

Bιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης 4/ Bιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης ABB Τιμοκατάλογος Ηλεκτρολογικού Υλικού, Ιανουάριος 203 Bιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης Bιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης 4/2 Μεταγωγικοί διακόπτες εκκέντρου, ΟΝ 4/26 Τηλεχειριζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

$% & '# % ( " ) # % # " *! ) # # # #!

$% & '# % ( ) # % # *! ) # # # #! !"# $%&'#%(" ) #%#"*! ) ## # #! + $((,(-. / / 0/ 12 32#4 + 5(*6-. /7 /# /7 10/4 "#$!%!&&'(' #)! ""$!%!&&' "* 78&# 79 +#,!% -!('!.(/!+0 +",!% -!(%(!*0!"##! $! %&! '(')*+(') $, "! -$!. /!!!.0 1 - "#-$#02,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Συστήματα. Ενότητα: Ψηφιακά Συστήματα. Δρ. Κοντογιάννης Σωτήρης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ψηφιακά Συστήματα. Ενότητα: Ψηφιακά Συστήματα. Δρ. Κοντογιάννης Σωτήρης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ψηφιακά Συστήματα Ενότητα: Ψηφιακά Συστήματα Δρ. Κοντογιάννης Σωτήρης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΙΝΟΕΙΔΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΙΝΟΕΙΔΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΙΝΟΕΙΔΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Σημειώσεις Βλάσης Κουμούσης Καθηγητής ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Ορίζουσες. Πίνακας: ορθογώνια διάταξη αριθμών που αποτελείται από γραμμές και στήλες.

Πίνακες Ορίζουσες. Πίνακας: ορθογώνια διάταξη αριθμών που αποτελείται από γραμμές και στήλες. 1 Πίνακες Ορίζουσες Πίνακας: ορθογώνια διάταξη αριθμών που αποτελείται από γραμμές και στήλες. Παράδειγμα (χορήγηση Βαλασικλοβιρης (αντιυπερτασικό) σε νήπια) Ηλικία (μήνες) Μέσο Cmax (μg/ml) Μέσο βάρος

Διαβάστε περισσότερα

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology pp. 767 774 ISBN 978-83-60810-27-9 ISSN 1896-7094 CFEEEFFFEFBFFAEAC AEC EEEDB DACDB DEEE EDBCD BACE FE DD

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ % &# &%#'()(! $ * +

!#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + 6 7 57 : - - / :!", # $ % & :'!(), 5 ( -, * + :! ",, # $ %, ) #, '(#,!# $$,',#-, 4 "- /,#-," -$ '# &",,#- "-&)'#45)')6 5! 6 5 4 "- /,#-7 ",',8##! -#9,!"))

Διαβάστε περισσότερα

+ 1 n 5 (η) {( 1) n + 1 m

+ 1 n 5 (η) {( 1) n + 1 m Κεφάλαιο Τοπολογία του. Στοιχεία Θεωρίας Ορισµός Αν α και ɛ > ονοµάζουµε ɛ-περιοχή του α ή περιοχή κέντρου α και ακτίνας ɛ και συµβολίζουµε N α (ɛ) το σύνολο όλων των αριθµών που έχουν απόσταση από το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr - f= f= f t+ 0 ) max

Διαβάστε περισσότερα

, 1 0 9 1, 2. A a και το στοιχείο της i γραμμής και j

, 1 0 9 1, 2. A a και το στοιχείο της i γραμμής και j Κεφάλαιο Πίνακες Βασικοί ορισμοί και πίνακες Πίνακες Παραδείγματα: Ο πίνακας πωλήσεων ανά τρίμηνο μίας εταιρείας για τρία είδη που εμπορεύεται: ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο Είδος Α 56 Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Αποθεμάτων υπό Αβέβαιη Ζήτηση

Έλεγχος Αποθεμάτων υπό Αβέβαιη Ζήτηση Έλεγχος Αποθεμάτων υπό Αβέβαιη Ζήτηση Γιώργος Λυμπερόπουλος 1 Πρότυπο Εφημεριδοπώλη Υποθέσεις/Συμβολισμός Ορίζοντας μίας περιόδου Αβέβαιη ζήτηση περιόδου: DD (μονάδες). Υπόθεση: DD συνεχής τυχαία μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ισχύει από 5/8/ 1212A1 take up! 1.0 60PS 2D 999 / 60 / 44 P/S, ABS, 4 A/B, A/C, S/W 8.990,00-663,87 8.326,13 105 4,5 94,50 1213A1 start up! 1.0 60PS 2D Limited Edition 999 / 60 / 44 P/S, C/L, E/W, ABS,

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

DILOS ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ

DILOS ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ DILOS ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ εκέµβριος 2015 Περιεχόµενα Γενικά Χαρακτηριστικά 3 Με µια µατιά 4 Περιγραφή Εισόδων 5 Περιγραφή Λειτουργίας Relays 5 Displays-Μενού Yδραυλικού Απευθείας 6 Displays-Μενού

Διαβάστε περισσότερα

! "! #" # $ #% !!*$( & +( $#!,-'( . $ ), ( )* / $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! '

! ! # # $ #% !!*$( & +( $#!,-'( . $ ), ( )* / $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! ' ! "! #" # $ #% & '#()!!*$( & +( $#!,-'(. $ ), ( )* /0 1234 $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! ' 6,!(*$(- (,('& 9 !" # $% $% $$!" #$ # % # &'&&&&&'& &() #* $$ & '' $( $) * $ +"&,-&!" +$ )$ " ## +," )- )) ## &. ''

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

"#! "!$ "#$%#&&' " %&+'(( " " %&)*! ! &'+"!!./! "&+-"!

#! !$ #$%#&&' %&+'((  %&)*! ! &'+!!./! &+-! ! "#! "!$! "#$%#&&' " %&!'(( " " %&)*! %(! &'+"!! "&+, "&+-!./! "&+!./! "&+-"! " %&+'(( ))",! 1 /)/,! " )+! "/$ ""!"$ "!(!2"/! " "!!! %+,! /! 1/3 )/-/! "!!!/!(!!/!!!+ "!//#"4""$ $" %& )!"'/!"!!5! )/!!,5

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά Υπολογιστών Εισαγωγή

Γραφικά Υπολογιστών Εισαγωγή Γραφικά Υπολογιστών Εισαγωγή Γ. Παπαϊωάννου 2008-13 Σκοπός του Μαθήματος Εισαγωγή στις τεχνολογίες παραγωγής συνθετικής εικόνας Ανάλυση των βασικών μεθόδων απεικόνισης 2D δεδομένων Εισαγωγή στις δομές

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ι. Ενότητα 3: Μηχανικές δυνάμεις. Κουζούδης Δημήτρης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Φυσική Ι. Ενότητα 3: Μηχανικές δυνάμεις. Κουζούδης Δημήτρης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Φυσική Ι Ενότητα 3: Μηχανικές δυνάμεις Κουζούδης Δημήτρης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Σκοποί ενότητας Περιγραφή και παρουσίαση μηχανικών δυνάμεων Βαρύτητα Τριβή (στατική και ολίσθησης) Τάση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 6:Νέοι Δείκτες Αξιολόγησης

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 6:Νέοι Δείκτες Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 6: Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σκοποί ενότητας Εισαγωγή στην έννοια των νέων δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Χρθςη 2011 ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΦΗΦΙΑΚΟ ΔΙΓΙΚΟ ΡΑΓΙΟΓΙΚΣΤΟ (dpmr) ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ FDMA 6,25 KHz KAI ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΙΓΜΑΣΟ Δ ΦΗΦΙΑΚΟ ΥΑΡΣΗ

Χρθςη 2011 ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΦΗΦΙΑΚΟ ΔΙΓΙΚΟ ΡΑΓΙΟΓΙΚΣΤΟ (dpmr) ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ FDMA 6,25 KHz KAI ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΙΓΜΑΣΟ Δ ΦΗΦΙΑΚΟ ΥΑΡΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ «Προμθιεια υλικϊν επικοινωνίασ ( αςφρματοι, ραδιοζεφξεισ, κλπ) για τη Βελτίωςη των Ζργο ςυνιηκϊν πρόληψησ για την αντιπυρικθ προςταςία των Δαςικϊν Εκτάςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε. Λ Κ.Καραμανλή 37 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:28410 23150 FAX:28410 23161 E-mail: info@mechanicalsolutions.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ LG ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης 2. Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος

Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης 2. Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος 4 η Θεµατική Ενότητα : Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης Επιµέλεια διαφανειών:. Μπακάλης Εισαγωγή Μια δοµή MOS προκύπτει από την υπέρθεση ενός αριθµού στρώσεων από µονωτικά και αγώγιµα υλικά

Διαβάστε περισσότερα