Chapter 26. The Future Tense

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Chapter 26. The Future Tense"

Transcript

1 Chapter 26 The Future Tense 26.1 So far we have used verbs in the present tense, with a few examples of past tenses. Now we come to the future tense - and there are no new endings to learn. Regular Greek verbs form the future tense by adding a -σ- between the stem and the personal endings. English can be confusing in its use of the Future, as either a neutral statement, or an express intention. e.g. "I shall drown - no-one will save me" is a statement. "I will drown - no-one shall save me." is a declaration of intent. Greek usually does not have this ambiguity. To express the intention that something is to be done, Greek usually uses a Third Person Imperative or verbs such as θελω - I wish, want, µελλω - I am about to The Principal Parts of a Verb In the back of most Greek dictionaries one will find a Table of Verbs, listing the way the stem of the verb changes between various tenses. In many languages, verbs have changed over the centuries, and now form various groups whose changes just have to be learnt. For example, in English I bring, I brought I see, I saw I sing, I sang I do, I did Because Greek dictionaries list verbs in the form of the First Person Present Indicative Active, and because the Present Stem is used so frequently in Greek, we tend to think of the Present Stem as being the main stem of the verb. However, historically, the Present Stem is often derived from an earlier form, called the Verb Stem. Similarly, some of the other tenses may be derived from the Verb Stem rather than the Present Stem. The lists of verbs given in dictionaries always list the tenses in a particular order. There are six columns in the tables, listing various tenses, and if one knows the six forms for a verb one can build any part of that verb. The first column is the Present stem - used for the Present tense and for one of the past tenses. The second column gives the Future stem, which in many cases is the same as the Present stem. Then there are four others, some of which are used much less frequently. Most of them are recognizably related to the Present Stem, and will cause no difficulties when we meet them The basic pattern for the Future Indicative Active is I STEM-σ-ω STEM-σ-οµεν we you (singular) STEM-σ-εις STEM-σ-ετε y'all he/she/it STEM-σ-ει STEM-σ-ουσιν they For λυω, this becomes I shall loose λυσω λυσοµεν we shall loose you will loose λυσεις λυσετε y'all will loose he/she/it will loose λυσει λυσουσιν they will loose Practice - until you can read and translate easily 1. αὑτη ἀκουσει τους λογους του προφητου. She will hear the words of the prophet. 2. ἀκουσοµεν την φωνην της ἀδελφης ; Shall we hear the voice of the sister? 3. ὁ κυριος ἀπολυσει τους δουλους. The Lord will set the slaves free. 4. ὁ Ἰησους θεραπευσει τον τυφλον. Jesus will heal the blind man. 5. οἱ µαθηται θεραπευσουσιν τους παραλυτικους.the disciples will heal the paralytic. 6. πιστευσοµεν τῳ Ἰησου. We will believe/trust in Jesus. 7. οὐχ ὑπακουσοµεν τοις δαιµονιοις. We will not obey (be obedient to) the demons. 8. ὁ γεωργος λυσει τον ἱππον ἐν τῳ ἀγρῳ. The farmer will loose the horse in the field. 9. οἱ στρατιωται ἀπολυσουσιν τους δεσµιους ; Will the soldiers set the prisoners free? 10. τα παιδια ὑπακουσουσιν τῳ διδασκαλῳ. The children will obey the teacher.

2 26.4 The Future Indicative Active of Contract Verbs Because the sigma comes between the personal ending and the ending vowel of the verb stem, the two vowels are insulated from one another, and contraction does not take place. However, for almost all contract verbs (except καλεω and its compounds) the ending vowel of the stem is broadened. α becomes η ε becomes η o becomes ω καλεω does not broaden the ε ἀγαπαω - I love ποιεω - I do δικαιοω - I justify καλεω - I call I ἀγαπησω ποιησω δικαιωσω καλεσω you (sing.) ἀγαπησεις ποιησεις δικαιωσεις καλεσεις he/she/it ἀγαπησει ποιησει δικαιωσει καλεσει we ἀγαπησοµεν ποιησοµεν δικαιωσοµεν καλεσοµεν y'all ἀγαπησετε ποιησετε δικαιωσετε καλεσετε they ἀγαπησουσιν ποιησουσιν δικαιωσουσιν καλεσουσιν Practice - until you can read and translate easily 1. ἀγαπησοµεν τον θεον We shall love God, but µισησοµεν δε τα ἐργα του πονηρου. shall hate the works of the evil one. 2. οὐκ ἀπειθησω τῳ κυριῳ I shall not be disobedient to the Lord, ἀλλα διακονησω αὐτῳ. but shall serve him. 3. ὁ θεος δικαιωσει ἡµας δια τον Ἰησουν. God will justify us through Jesus. 4. ὁ διδασκαλος καλεσει τους µαθητας. The teacher will call the students. 5. ὁ Mεσσιας πληρωσει The Messiah will fulfil τους λογους των προφητων. the words of the prophets. 6. οἱ στρατιωται ζητησουσιν τον ληστην. The soldiers will seek the robber. 7. φιλησετε τους ἀδελφους ; Will you love the brothers? 8. ζητησοµεν τα προβατα ἐν τῃ ἐρηµῳ. We shall seek the sheep in the desert. 9. ποιησει τα καλα Will you do good things, ἤ ἀκολουθησει τῳ πονηρῳ ; or will you follow the evil one? 10. περιπατησω ἐν τῳ ἱερῳ I shall walk (around) in the temple και προσκυνησω τῳ θεῳ. and shall worship God Verbs whose stems end in a guttural, labial, or dental Some sounds do not combine easily with a sigma. Gutturals, formed in the throat are κ, γ, χ Labials, formed with the lips, are π, β, φ Dentals, formed with tongue on the teeth, are τ, δ, θ Gutturals combine with σ to give ξ Labials combine with σ to give ψ Dentals drop out when σ is added. If the sigma is added to a Labial ( π, β, φ) the Greeks have the letter ψ for the resulting sound. On looking at the word, one does not see a sigma - but on saying the word one will hear the "hidden sigma". e.g. Verb Stem κρυπ- (hide) Present Stem κρυπτ- Future Stem κρυψ- Present Stems ending in -σσ ( -ττ in Classical Greek) come from Verb Stems ending in a guttural (κ, γ, χ). When the sigma for the Future is added, the result is a ξ sound - if one reads the word aloud one hears the "hidden sigma" e.g. Verb Stem πραγ- (do) Present Stem πρασσ- Future Stem πραξ- Present Stems ending in -ζω usually come from Verb Stems ending in -δ. The δ (or ζ) drops out and is replaced by σ. An exception is κραζω (I cry out), the Verb Stem is κραγ- - the γ and σ give a ξ sound. e.g. Verb Stem βαπτιδ- (baptize) Present Stem βαπτιζ- Future Stem βαπτισe.g. Verb Stem κραγ- (cry out) Present Stem κραζ- Future Stem κραξ-

3 Practice - until you can read and translate easily 1. ὁ Ἰωαννης βαπτισει τον Ἰησουν. John will baptize Jesus. 2. γραψω ταις ἐκκλησιαις. I shall write to the Churches. 3. δοξασοµεν τον κυριον. We shall glorify the Lord. 4. οἱ µαθηται ἐλπισουσιν ἐν τῳ κυριῳ. The disciples will hope in the Lord. 5. ὁ Ἰησους φωτισει τῳ κοσµῳ. Jesus will give light to the world. 6. οἱ στρατιωται φυλαξουσιν τον δεσµιον ; Will the soldiers guard the prisoner? 7. ὁ γεωργος κρυψει το ἀργυριον ἐν τῳ ἀγρῳ. The farmer will hide the money in the field. 8. οἱ µαθηται κηρυξουσιν το εὐαγγελιον. The disciples will preach the Gospel. 9. ἡµεις πεισοµεν αὐτον. We shall persuade him. (Matt. 28:14) 10. πεµψω τον υἱον µου τον ἀγαπητον. I shall send my beloved son. (Luke 20:13) NOTE : Sections 26.6, 26.7 and 26.8 may be postponed until later in the course The Prohibition : "thou shalt not" The Greek of the New Testament reflects the Semitic culture in which it was written. One Hebrew idiom which persisted was the prohibition, translated into English as "Thou shalt not... ", "You shall not.. " This uses a Second Person Future Indicative, with the negative οὐ. e.g. οὐ φονευσεις thou shalt not murder οὐ µοιχευσεις thou shalt not commit adultery οὐ κλεψεις thou shalt not steal οὐ ψευδοµαρτυρησεις thou shalt not bear false witness οὐκ ἐπιορκησεις thou shalt not break an oath Similarly, the Second Person Future Indicative is occasionally used without the οὐ to give a command e.g. ἀγαπησεις τον πλησιον σου ὡς σεαυτον thou shalt love thy neighbor as thyself The prohibitions and command given above are from Matthew's Gospel (Matt. 5:21, 27, 33, 43, & 19:18-19) Mark and Luke (Mark 10:19, Luke 18:20), writing to a Roman audience, employ the more usual Greek constructions, which we shall meet later. There are no Practice sentences for this Section. Instead - Learn the prohibitions and the command, and attempt to put them into practice The Future Middle of Regular Verbs, and the Future of εἰµι The Future Middle is made by exactly the same method as the Future Active, and the same rules for Contract Verbs and for gutturals, labials, and dentals apply. εἰµι builds its Future with a similar set of endings, but NOTE - the Third Person singular is ἐσται. NOTE - ἐρχοµαι and its derivatives are irregular, and use another stem for the Future tense. (Chapter 28) A sigma is inserted between the Stem and the Personal endings. πορευοµαι δεχοµαι καυχαοµαι ἀρνεοµαι εἰµι ἐρχοµαι I go, travel I receive I boast I deny, disown I am I come/go I shall.. πορευσοµαι δεξοµαι καυχησοµαι ἀρνησοµαι ἐσοµαι ἐλευσοµαι you will.. πορευσῃ δεξῃ καυχησῃ ἀρνησῃ ἐσῃ ἐλευσῃ he/she/it πορευσεται δεξεται καυχησεται ἀρνησεται ἐσται ἐλευσεται we shall.. πορευσοµεθα δεξοµεθα καυχησοµεθα ἀρνησοµεθα ἐσοµεθα ἐλευσοµεθα y'all will.. πορευσεσθε δεξεσθε καυχησεσθε ἀρνησεσθε ἐσεσθε ἐλευσεσθε they will.. πορευσονται δεξονται καυχησονται ἀρνησονται ἐσονται ἐλευσονται

4 Practice - until you can read and translate easily 1. ἠµεις οὐ καυχησοµεθα. We shall not boast. (2 Cor. 10:13) 2. κἀγω καυχησοµαι. I too shall boast. (2 Cor. 11:18) 3. ὑπερ δε ἐµαυτου οὐ καυχησοµαι. I shall not boast about myself. (2 Cor. 12:5) 4. οἱ Φαρισαιοι οὐ δεξονται τον Ἰησουν. The Pharisees will not accept Jesus. 5. Kατα τον καιρον τουτον ἐλευσοµαι About this time I will come and και ἐσται τῃ Σαρρᾳ υἱος. there will be a son for Sarah. (Rom. 9:9) 6. συν ἐµοι πορευσονται. They will travel with me. (1 Cor. 16:4) 7. ἀρνησοµαι κἀγω αὐτον. I shall disown him also. (Matt. 10:33) 8. εἰ ἀρνησοµεθα, If we (shall) disown (him), he (that one) κἀκεινος ἀρνησεται ἡµας. also will disown us. (2 Tim. 2:12) 9. προσευξῃ ἐν τῳ ἱερῳ ; Will you pray in the temple? 10. ὁ κυριος ῥυσεται ἡµας ἀπο του πονηρου. The Lord will rescue us from the evil one The Dinosaur Verbs In Section 21.6 we met the verbs which retain the ancient -µι ending for the First Person Singular Indicative Active. Although they use different endings in the Present tense, for the Future they use the same endings as the regular -ω verbs. The -µι verbs use two forms of stem - the older short form, consisting of one or two letters, and a longer form made by duplicating one of the letters or by adding -νυ to the verb stem. For the Future tense, the -µι verbs use the short stem. Short Stem Long Stem Present Future destroy ὀλ- ὀλλ- ἀπολλυµι ἀπολεσω forgive ἐ- ἰε- ἀφιηµι ἀφησω indicate, show δεικ- δεικνυ- δεικνυµι δειξω give δo- διδο- διδωµι δωσω stand, cause to stand στα- ἱστα- ἱστηµι στησω put, place θε- τιθε- τιθηµι θησω say φα-, φη- φα-, φη- φηµι φησω Practice - until you can read and translate easily 1. τί ποιησει τοις γεωργοις ἐκεινοις ; What will he do to those farmers? λεγουσιν αὐτῳ, Kακους κακως They say to him, ἀπολεσει αὐτους. "He will destroy the baddies badly." ("He will utterly destroy those wicked men") (Matt. 21:41) 2. ἐαν δε µη ἀφητε τοις ἀνθρωποις, If you do not forgive men, neither will οὐδε ὁ πατηρ ὑµων ἀφησει ὑµας. your father forgive you. (see Matt. 6:15) 3. θησω το πνευµα µου ἐπ' αὐτον. I will put my Spirit upon him. (Matt. 12:18) 4. και ἐαν αὐτος ἁµαρτανῃ εἰς σε And if he sins against you και ἐπιστρεφῃ προς σε λεγων, and turns to you saying, "I repent.", Mετανοω, ἀφησεις αὐτῳ. You shall forgive him. (see Luke 17:4) 5. και εἰπεν ὁ θεος προς Ἀβραὰµ,... And God said to Abraham, "Come (in)to the ευρο εἰς την γην ἣν... σοι δειξω. land which I shall show to you. (see Acts 7:3) 6. και εἰπεν αὐτῳ ὁ διαβολος, Σοι δωσω The devil said to him, "I will give to you την ἐξουσιαν ταυτην. this authority. (Luke 4:6) 7. και στησει τα... προβατα And he will stand (put) the sheep ἐκ δεξιων αὐτου. on his right hand. (see Matt. 25:33) 8. λεγει αὐτῳ ὁ Πετρος, Kυριε,... Peter says to him, "Lord,... I will lay (down) την ψυχην µου ὑπερ σου θησω. my life for you. (John 13:37)

5 9. ἀποκρινεται Ἰησους, Tην ψυχην σου Jesus answers, "Will you lay (down) your life ὑπερ ἐµου θησεις ; for me?" (John 13:38) 10. και δωσω σοι τον στεφανον της ζωης. I will give you the crown of life. (Rev. 2:10) 26.9 Sentences for reading and translation 1. ὁ κυριος ἁγιασει τους δουλους αὐτου. 2. οἱ ἀποστολοι κηρυξουσιν το εὐαγγελιον. 3. µετα ταυτα ἀναστρεψω και οἰκοδοµησω τον οἰκον αυιδ. (see Acts 15:16) 4. ἑκαστος γαρ το ἰδιον σταυρον βαστασει. (see Gal. 6:5) 5. τα λοιπα διαταξοµαι. (see 1 Cor. 11:34) 6. εἰς τον οἰκον µου ἐπιστρεψω. (Matt. 12:44) 7. ὁ υἱος του ἀνθρωπου καθισει ἐπι θρονου δοξης αὐτου. (see Matt. 25:31) 8. ὁ µισων την ψυχην αὐτου ἐν τῳ κοσµῳ τουτῳ εἰς ζωην αἰωνιον φυλαξει αὐτην. (John 12:25) 9. πιστος δε ἐστιν ὁ κυριος, ὃς φυλαξει ὑµας ἀπο του πονηρου. (see 2 Thess. 3:3) 10. ἀµην ἀµην λεγω ὑµιν, ὁ πιστευων εἰς ἐµε τα ἐργα ἃ ἐγω ποιω κἀκεινος ποιησει. (John 14:12) Writing Practice : Write the Greek text, while saying aloud (John 1:1-5) Ἐν ἀρχη ἠν ὁ λογος, In (the) beginning was the Word και ὁ λογος ἠν προς τον θεον, and the Word was with God και θεος ἠν ὁ λογος. and the Word was God. οὑτος ἠν ἐν ἀρχῃ προς τον θεον. He (this one) was in the beginning with God παντα δι' αὐτου ἐγενετο, all (things) happened (came into being) through him, χωρις αὐτου ἐγενετο οὐδε ἑν. (ὁ γεγoνεν.) not one thing (that happened) happened without him. (ὁ γεγoνεν) ἐν αὐτῳ ζωη ἠν, (The thing that happened) In him was life, και ἡ ζωη ἠν το φως των ἀνθρωπων and the life was the light of men; και το φως ἐν τῃ σκοτιᾳ φαινει, and the light shines in the darkness, και ἡ σκοτια αὐτο οὐ κατελαβεν. and the darkness did not overcome it (get it down) New Testament Passages for reading and translation : Matt. 5:27-30, Matt. 19:16-22 In your Greek New Testament, read the passages aloud several times until you can read them without long pauses or stumbling. Then use the helps to translate them. ἠκουσατε you heard ( a simple past of ἀκουω - I hear) ἐρρεθη it has been said ( a Perfect Passive) γυναικα woman ( Accusative of ἡ γυνη - woman) προς τον ἐπιηυµησαι in order to desire ( from ἐπιθυµεω - I desire, lust, covet) ἐµοιχευσεν (he) committed adultery (simple past of µοιχευω - I commit adultery) ἐξελε pick (it) out ( an Imperative of ἐξαιρεω - I pull out) βαλε throw ( an Imperative of βαλλω - I throw) ἀποληται (it) might/should be destroyed ( a Subjunctive of ἀπολλυµι - I destroy) ἑν one ( Neuter Nominative singular of εἷς, µία, ἕν - one) των µελων σου of your limbs ( το µελος - a part of the body, limb) βληθῃ (it) might/should be thrown ( a Subjunctive of βαλλω - I throw) γεενναν Gehenna, Hell ( Accusative of ἡ γέεννα - Gehenna, the garbage dump of Jerusalem) ἐκκοψον cut (it) off ( an Imperative of ἐκκοπτω - I cut off) ἀπελθῃ (it) might/should go away to

6 εἱς one ( Masculine Nominative singular of εἷς, µία, ἕν - one) προσελθων having come to(wards) σχω I may have ( a Subjunctive of ἐχω - I have) εἰσελθειν to enter into τηρησον keep ( an Imperative of τηρεω - I keep) ποιας ; which? ( Feminine Accusative plural of ποιος -α -ον ; - of what sort?) τον πατερα father ( Accusative of ὁ πατηρ - father) την µητερα mother ( Accusative of ἡ µητηρ - mother) παντα ταυτα all these things ( Neut. Nom./Acc. plural of πᾶς, πᾶσα, πᾶν - each, all) ἐφυλαξα I kept ( simple past of φυλασσω - I keep, guard) ἐφη (he) said ( simple past of φηµι - I say) εἰναι to be ( Infinitive of εἰµι) πωλησον sell ( an Imperative of πωλεω - I sell) τα ὑπαρχοντα belongings ( a Neuter Plural Accusative Participle of ὑπαρχω - I am) δος give! ( an Imperative of διδωµι - I give) ἑξεις you will have ( Future of ἐχω - I have) ἀκουσας having heard ( a Participle of ἀκουω - I hear) λυπουµενος being made sad, being grieved ( Passive Participle of λυπεω - I grieve) κτηµατα πολλα many possessions ( το κτηµα - possession, property) ἠν γαρ ἐχων for he was having = for he had Vocabulary to learn. This list includes some verbs which were in previous vocabularies, so that you may see how verbs fit into families. Do not try to learn all the verbs at once. Sort them into groups and learn a few at a time. ἁγιάζω I sanctify βαστάζω I carry, endure, bear δοξάζω I praise, honor, glorify ἐκκόπτω I cut off ἐλπίζω I hope, expect ἐξαιρεω I pull out ἐπιθυµέω I desire, lust for, covet ἐπιορκέω I break an oath ἑτοιµάζω I prepare καθίζω I sit down καυχάοµαι I boast κόπτω I cut κράζω I cry out κρύπτω I hide ( hence crypt, cryptic) µοιχεύω I commit adultery πείθω I persuade Passive I obey, pay attention to ἀπειθέω I disobey, am an unbeliever πέµπω I send σκανδαλίζω I cause someone to lose faith Passive I give up my faith, fall into sin στρέφω I turn, turn around ἀναστρέφω I return Passive I conduct myself, live, stay ἐπιστρέφω I turn back, turn around ὑποστρέφω I return, turn back συµφέρω (I am better, I profit) συµφέρει it is better

7 σῴζω I save, cure τάσσω I appoint διατάσσω I command, order, arrange ἐπιτάσσω I give a command ( to someone, to do something) ( takes Dative for the person commanded, and Infinitive for the action to be done) ὑποτάσσω I put into subjection Passive I obey, am subject to ὑστερέω I lack, am in need of φονεύω I murder, put to death φυλάσσω I guard, keep ( ἡ φυλακη - prison) φωτίζω I give light to, enlighten ψευδοµαρτυρέω I give false testimony ὁ νεανίσκος τέλειος, -α, -ον young man complete, perfect, mature κακῶς badly ( Adverb, from κακος) τί what? why? ποῖος, -α, -ον ; what? which? what kind of? ἤδη already πλησίον near ( takes Genitive) ἔτι still, yet δεῦρο come, come here ( do not attempt to use other cases of the following words yet ἡ γυνή woman, wife, lady το κτῆµα possession, property το µέλος part of the body, limb ἡ µήτηρ mother ὁ πλησίον neighbor το σῶµα body ἡ χείρ hand ( hence chiropractor) εἷς, µία, ἕν one πᾶς, πᾶσα, πᾶν each, every

Chapter 18. The Present Imperative

Chapter 18. The Present Imperative Chapter 18 The Present Imperative 18.1 We have learned how to use a verb to make a statement (the Indicative). Now we will learn how to use a verb to give a command - the Imperative (Latin - "imperator"

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 17. Prepositions - Part 1

Chapter 17. Prepositions - Part 1 Chapter 17 Prepositions - Part 1 17.1 Prepositions Prepositions tell us the relation between two words - they generally tell us where something is or takes place. e.g. "The dog is in the street.", "John

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 32. The Second Aorist

Chapter 32. The Second Aorist Chapter 32 The Second Aorist 32.1 In chapter 31 we met the Second Aorist - the form of the simple past tense used when the verb has different stems for the Present and the Aorist aspects. The "Weirdos"

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 13. The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns

Chapter 13. The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns Chapter 13 The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns 13.1 In chapters 4, 6, and 8 we met various forms of the Definite Article ὁ ἡ το and the Third Personal Pronoun αὐτος αὐτη αὐτο.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 34. Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive

Chapter 34. Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive Chapter 34 Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive 34.1 In earlier chapters we met the nouns and adjectives of the First and Second Declensions, which comprise the majority

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 40. πας, πασα, παν - every, all

Chapter 40. πας, πασα, παν - every, all Chapter 40 πας, πασα, παν - every, all 40.1 The majority of adjectives follow the 2-1-2 pattern of ἀγαθος, -η, -ον or ἀξιος, -α, -ον, with the Masculine and Neuter using Second Declension endings, and

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 12. Second Declension Feminine Nouns First Declension Masculine Nouns Indeclinable Nouns

Chapter 12. Second Declension Feminine Nouns First Declension Masculine Nouns Indeclinable Nouns Chapter 12 Second Declension Feminine Nouns First Declension Masculine Nouns Indeclinable Nouns NOTE : This Chapter may be postponed until later in the course. 12.1 We have already met the largest groups

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 10. Adjectives - Part 1

Chapter 10. Adjectives - Part 1 Chapter 10 Adjectives - Part 1 10.1 Adjectives are used to describe or amplify nouns. e.g. the good student, the black coat, wise men, a smart woman English adjectives always keep the same form, regardless

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International

Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International Some Notes on the Information Structure and Discourse Features of 1 Corinthians 1-4 Stephen H. Levinsohn SIL International 2009 by SIL International 1 Corinthians 1-4: Information Structure & Discourse

Διαβάστε περισσότερα

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος 1εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 26απεκριθη αυτοις ο ιωαννης λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεσος υμων 2ουτος ην εν αρχη προς τον θεον στηκει ον υμεις ουκ οιδατε 3παντα

Διαβάστε περισσότερα

New Testament Greek Charts for Global Learners

New Testament Greek Charts for Global Learners New Testament Greek Charts for Global Learners Rick Aschmann I originally wrote up all of these charts for my own use, to help me learn Greek grammar, pronunciation, and general structure, and I still

Διαβάστε περισσότερα

Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1

Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1 Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1 Ancient Greek has a very large vocabulary, and it is long-term challenge to master a useful inventory of words because of dialectical variations, the use

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Patristic Readers, Volume 1b Greek Text with Vocabulary and Commentary Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Greek Text with Vocabulary and Commentary

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 2 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

VINDICATION CERTAIN PASSAGES THE COMMON ENGLISH VERSION OF THE NEW TESTAMENT. ADDRESSED TO GRANVILLE SHARP, ESQ. AUTHOR OF THE

VINDICATION CERTAIN PASSAGES THE COMMON ENGLISH VERSION OF THE NEW TESTAMENT. ADDRESSED TO GRANVILLE SHARP, ESQ. AUTHOR OF THE A VINDICATION OF CERTAIN PASSAGES IN THE COMMON ENGLISH VERSION OF THE NEW TESTAMENT. ADDRESSED TO GRANVILLE SHARP, ESQ. AUTHOR OF THE Remarks on the uses of the Definite Article in the Greek Text of the

Διαβάστε περισσότερα

On the Syrian Goddess

On the Syrian Goddess Lucian s On the Syrian Goddess An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s On the Syrian Goddess: An Intermediate Greek Reader Greek

Διαβάστε περισσότερα

Σύγρονη Γραμματιτζ ή της Τζ υπραίιτζ ης Γρούσσας Contemporary Grammar of the Greekcypriot Idiom

Σύγρονη Γραμματιτζ ή της Τζ υπραίιτζ ης Γρούσσας Contemporary Grammar of the Greekcypriot Idiom Σύγρονη Γραμματιτζ ή της Τζ υπραίιτζ ης Γρούσσας Contemporary Grammar of the Greekcypriot Idiom Πρώτη Εκδόση By Andreas Andreou 1 Prologue Purpose of the Essay At this part of the project I would like

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Septuagint

Notes on the Septuagint by R. Grant Jones, Ph.D. July 2000 Revised and Converted to Adobe Acrobat Format February 2006 The author can be reached via e-mail at ignatios_antioch@hotmail.com. Copyright 2000, 2006, R. Grant Jones.

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON

Διαβάστε περισσότερα

Guide to Principal Parts of Regular Verbs

Guide to Principal Parts of Regular Verbs Guide to Principal Parts of Regular Verbs 1. Preliminary Remarks. (a) (b) Irregular Patterns. For a great many verbs in ancient Greek it is necessary to memorize all available principal parts, as they

Διαβάστε περισσότερα