Chapter 26. The Future Tense

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Chapter 26. The Future Tense"

Transcript

1 Chapter 26 The Future Tense 26.1 So far we have used verbs in the present tense, with a few examples of past tenses. Now we come to the future tense - and there are no new endings to learn. Regular Greek verbs form the future tense by adding a -σ- between the stem and the personal endings. English can be confusing in its use of the Future, as either a neutral statement, or an express intention. e.g. "I shall drown - no-one will save me" is a statement. "I will drown - no-one shall save me." is a declaration of intent. Greek usually does not have this ambiguity. To express the intention that something is to be done, Greek usually uses a Third Person Imperative or verbs such as θελω - I wish, want, µελλω - I am about to The Principal Parts of a Verb In the back of most Greek dictionaries one will find a Table of Verbs, listing the way the stem of the verb changes between various tenses. In many languages, verbs have changed over the centuries, and now form various groups whose changes just have to be learnt. For example, in English I bring, I brought I see, I saw I sing, I sang I do, I did Because Greek dictionaries list verbs in the form of the First Person Present Indicative Active, and because the Present Stem is used so frequently in Greek, we tend to think of the Present Stem as being the main stem of the verb. However, historically, the Present Stem is often derived from an earlier form, called the Verb Stem. Similarly, some of the other tenses may be derived from the Verb Stem rather than the Present Stem. The lists of verbs given in dictionaries always list the tenses in a particular order. There are six columns in the tables, listing various tenses, and if one knows the six forms for a verb one can build any part of that verb. The first column is the Present stem - used for the Present tense and for one of the past tenses. The second column gives the Future stem, which in many cases is the same as the Present stem. Then there are four others, some of which are used much less frequently. Most of them are recognizably related to the Present Stem, and will cause no difficulties when we meet them The basic pattern for the Future Indicative Active is I STEM-σ-ω STEM-σ-οµεν we you (singular) STEM-σ-εις STEM-σ-ετε y'all he/she/it STEM-σ-ει STEM-σ-ουσιν they For λυω, this becomes I shall loose λυσω λυσοµεν we shall loose you will loose λυσεις λυσετε y'all will loose he/she/it will loose λυσει λυσουσιν they will loose Practice - until you can read and translate easily 1. αὑτη ἀκουσει τους λογους του προφητου. She will hear the words of the prophet. 2. ἀκουσοµεν την φωνην της ἀδελφης ; Shall we hear the voice of the sister? 3. ὁ κυριος ἀπολυσει τους δουλους. The Lord will set the slaves free. 4. ὁ Ἰησους θεραπευσει τον τυφλον. Jesus will heal the blind man. 5. οἱ µαθηται θεραπευσουσιν τους παραλυτικους.the disciples will heal the paralytic. 6. πιστευσοµεν τῳ Ἰησου. We will believe/trust in Jesus. 7. οὐχ ὑπακουσοµεν τοις δαιµονιοις. We will not obey (be obedient to) the demons. 8. ὁ γεωργος λυσει τον ἱππον ἐν τῳ ἀγρῳ. The farmer will loose the horse in the field. 9. οἱ στρατιωται ἀπολυσουσιν τους δεσµιους ; Will the soldiers set the prisoners free? 10. τα παιδια ὑπακουσουσιν τῳ διδασκαλῳ. The children will obey the teacher.

2 26.4 The Future Indicative Active of Contract Verbs Because the sigma comes between the personal ending and the ending vowel of the verb stem, the two vowels are insulated from one another, and contraction does not take place. However, for almost all contract verbs (except καλεω and its compounds) the ending vowel of the stem is broadened. α becomes η ε becomes η o becomes ω καλεω does not broaden the ε ἀγαπαω - I love ποιεω - I do δικαιοω - I justify καλεω - I call I ἀγαπησω ποιησω δικαιωσω καλεσω you (sing.) ἀγαπησεις ποιησεις δικαιωσεις καλεσεις he/she/it ἀγαπησει ποιησει δικαιωσει καλεσει we ἀγαπησοµεν ποιησοµεν δικαιωσοµεν καλεσοµεν y'all ἀγαπησετε ποιησετε δικαιωσετε καλεσετε they ἀγαπησουσιν ποιησουσιν δικαιωσουσιν καλεσουσιν Practice - until you can read and translate easily 1. ἀγαπησοµεν τον θεον We shall love God, but µισησοµεν δε τα ἐργα του πονηρου. shall hate the works of the evil one. 2. οὐκ ἀπειθησω τῳ κυριῳ I shall not be disobedient to the Lord, ἀλλα διακονησω αὐτῳ. but shall serve him. 3. ὁ θεος δικαιωσει ἡµας δια τον Ἰησουν. God will justify us through Jesus. 4. ὁ διδασκαλος καλεσει τους µαθητας. The teacher will call the students. 5. ὁ Mεσσιας πληρωσει The Messiah will fulfil τους λογους των προφητων. the words of the prophets. 6. οἱ στρατιωται ζητησουσιν τον ληστην. The soldiers will seek the robber. 7. φιλησετε τους ἀδελφους ; Will you love the brothers? 8. ζητησοµεν τα προβατα ἐν τῃ ἐρηµῳ. We shall seek the sheep in the desert. 9. ποιησει τα καλα Will you do good things, ἤ ἀκολουθησει τῳ πονηρῳ ; or will you follow the evil one? 10. περιπατησω ἐν τῳ ἱερῳ I shall walk (around) in the temple και προσκυνησω τῳ θεῳ. and shall worship God Verbs whose stems end in a guttural, labial, or dental Some sounds do not combine easily with a sigma. Gutturals, formed in the throat are κ, γ, χ Labials, formed with the lips, are π, β, φ Dentals, formed with tongue on the teeth, are τ, δ, θ Gutturals combine with σ to give ξ Labials combine with σ to give ψ Dentals drop out when σ is added. If the sigma is added to a Labial ( π, β, φ) the Greeks have the letter ψ for the resulting sound. On looking at the word, one does not see a sigma - but on saying the word one will hear the "hidden sigma". e.g. Verb Stem κρυπ- (hide) Present Stem κρυπτ- Future Stem κρυψ- Present Stems ending in -σσ ( -ττ in Classical Greek) come from Verb Stems ending in a guttural (κ, γ, χ). When the sigma for the Future is added, the result is a ξ sound - if one reads the word aloud one hears the "hidden sigma" e.g. Verb Stem πραγ- (do) Present Stem πρασσ- Future Stem πραξ- Present Stems ending in -ζω usually come from Verb Stems ending in -δ. The δ (or ζ) drops out and is replaced by σ. An exception is κραζω (I cry out), the Verb Stem is κραγ- - the γ and σ give a ξ sound. e.g. Verb Stem βαπτιδ- (baptize) Present Stem βαπτιζ- Future Stem βαπτισe.g. Verb Stem κραγ- (cry out) Present Stem κραζ- Future Stem κραξ-

3 Practice - until you can read and translate easily 1. ὁ Ἰωαννης βαπτισει τον Ἰησουν. John will baptize Jesus. 2. γραψω ταις ἐκκλησιαις. I shall write to the Churches. 3. δοξασοµεν τον κυριον. We shall glorify the Lord. 4. οἱ µαθηται ἐλπισουσιν ἐν τῳ κυριῳ. The disciples will hope in the Lord. 5. ὁ Ἰησους φωτισει τῳ κοσµῳ. Jesus will give light to the world. 6. οἱ στρατιωται φυλαξουσιν τον δεσµιον ; Will the soldiers guard the prisoner? 7. ὁ γεωργος κρυψει το ἀργυριον ἐν τῳ ἀγρῳ. The farmer will hide the money in the field. 8. οἱ µαθηται κηρυξουσιν το εὐαγγελιον. The disciples will preach the Gospel. 9. ἡµεις πεισοµεν αὐτον. We shall persuade him. (Matt. 28:14) 10. πεµψω τον υἱον µου τον ἀγαπητον. I shall send my beloved son. (Luke 20:13) NOTE : Sections 26.6, 26.7 and 26.8 may be postponed until later in the course The Prohibition : "thou shalt not" The Greek of the New Testament reflects the Semitic culture in which it was written. One Hebrew idiom which persisted was the prohibition, translated into English as "Thou shalt not... ", "You shall not.. " This uses a Second Person Future Indicative, with the negative οὐ. e.g. οὐ φονευσεις thou shalt not murder οὐ µοιχευσεις thou shalt not commit adultery οὐ κλεψεις thou shalt not steal οὐ ψευδοµαρτυρησεις thou shalt not bear false witness οὐκ ἐπιορκησεις thou shalt not break an oath Similarly, the Second Person Future Indicative is occasionally used without the οὐ to give a command e.g. ἀγαπησεις τον πλησιον σου ὡς σεαυτον thou shalt love thy neighbor as thyself The prohibitions and command given above are from Matthew's Gospel (Matt. 5:21, 27, 33, 43, & 19:18-19) Mark and Luke (Mark 10:19, Luke 18:20), writing to a Roman audience, employ the more usual Greek constructions, which we shall meet later. There are no Practice sentences for this Section. Instead - Learn the prohibitions and the command, and attempt to put them into practice The Future Middle of Regular Verbs, and the Future of εἰµι The Future Middle is made by exactly the same method as the Future Active, and the same rules for Contract Verbs and for gutturals, labials, and dentals apply. εἰµι builds its Future with a similar set of endings, but NOTE - the Third Person singular is ἐσται. NOTE - ἐρχοµαι and its derivatives are irregular, and use another stem for the Future tense. (Chapter 28) A sigma is inserted between the Stem and the Personal endings. πορευοµαι δεχοµαι καυχαοµαι ἀρνεοµαι εἰµι ἐρχοµαι I go, travel I receive I boast I deny, disown I am I come/go I shall.. πορευσοµαι δεξοµαι καυχησοµαι ἀρνησοµαι ἐσοµαι ἐλευσοµαι you will.. πορευσῃ δεξῃ καυχησῃ ἀρνησῃ ἐσῃ ἐλευσῃ he/she/it πορευσεται δεξεται καυχησεται ἀρνησεται ἐσται ἐλευσεται we shall.. πορευσοµεθα δεξοµεθα καυχησοµεθα ἀρνησοµεθα ἐσοµεθα ἐλευσοµεθα y'all will.. πορευσεσθε δεξεσθε καυχησεσθε ἀρνησεσθε ἐσεσθε ἐλευσεσθε they will.. πορευσονται δεξονται καυχησονται ἀρνησονται ἐσονται ἐλευσονται

4 Practice - until you can read and translate easily 1. ἠµεις οὐ καυχησοµεθα. We shall not boast. (2 Cor. 10:13) 2. κἀγω καυχησοµαι. I too shall boast. (2 Cor. 11:18) 3. ὑπερ δε ἐµαυτου οὐ καυχησοµαι. I shall not boast about myself. (2 Cor. 12:5) 4. οἱ Φαρισαιοι οὐ δεξονται τον Ἰησουν. The Pharisees will not accept Jesus. 5. Kατα τον καιρον τουτον ἐλευσοµαι About this time I will come and και ἐσται τῃ Σαρρᾳ υἱος. there will be a son for Sarah. (Rom. 9:9) 6. συν ἐµοι πορευσονται. They will travel with me. (1 Cor. 16:4) 7. ἀρνησοµαι κἀγω αὐτον. I shall disown him also. (Matt. 10:33) 8. εἰ ἀρνησοµεθα, If we (shall) disown (him), he (that one) κἀκεινος ἀρνησεται ἡµας. also will disown us. (2 Tim. 2:12) 9. προσευξῃ ἐν τῳ ἱερῳ ; Will you pray in the temple? 10. ὁ κυριος ῥυσεται ἡµας ἀπο του πονηρου. The Lord will rescue us from the evil one The Dinosaur Verbs In Section 21.6 we met the verbs which retain the ancient -µι ending for the First Person Singular Indicative Active. Although they use different endings in the Present tense, for the Future they use the same endings as the regular -ω verbs. The -µι verbs use two forms of stem - the older short form, consisting of one or two letters, and a longer form made by duplicating one of the letters or by adding -νυ to the verb stem. For the Future tense, the -µι verbs use the short stem. Short Stem Long Stem Present Future destroy ὀλ- ὀλλ- ἀπολλυµι ἀπολεσω forgive ἐ- ἰε- ἀφιηµι ἀφησω indicate, show δεικ- δεικνυ- δεικνυµι δειξω give δo- διδο- διδωµι δωσω stand, cause to stand στα- ἱστα- ἱστηµι στησω put, place θε- τιθε- τιθηµι θησω say φα-, φη- φα-, φη- φηµι φησω Practice - until you can read and translate easily 1. τί ποιησει τοις γεωργοις ἐκεινοις ; What will he do to those farmers? λεγουσιν αὐτῳ, Kακους κακως They say to him, ἀπολεσει αὐτους. "He will destroy the baddies badly." ("He will utterly destroy those wicked men") (Matt. 21:41) 2. ἐαν δε µη ἀφητε τοις ἀνθρωποις, If you do not forgive men, neither will οὐδε ὁ πατηρ ὑµων ἀφησει ὑµας. your father forgive you. (see Matt. 6:15) 3. θησω το πνευµα µου ἐπ' αὐτον. I will put my Spirit upon him. (Matt. 12:18) 4. και ἐαν αὐτος ἁµαρτανῃ εἰς σε And if he sins against you και ἐπιστρεφῃ προς σε λεγων, and turns to you saying, "I repent.", Mετανοω, ἀφησεις αὐτῳ. You shall forgive him. (see Luke 17:4) 5. και εἰπεν ὁ θεος προς Ἀβραὰµ,... And God said to Abraham, "Come (in)to the ευρο εἰς την γην ἣν... σοι δειξω. land which I shall show to you. (see Acts 7:3) 6. και εἰπεν αὐτῳ ὁ διαβολος, Σοι δωσω The devil said to him, "I will give to you την ἐξουσιαν ταυτην. this authority. (Luke 4:6) 7. και στησει τα... προβατα And he will stand (put) the sheep ἐκ δεξιων αὐτου. on his right hand. (see Matt. 25:33) 8. λεγει αὐτῳ ὁ Πετρος, Kυριε,... Peter says to him, "Lord,... I will lay (down) την ψυχην µου ὑπερ σου θησω. my life for you. (John 13:37)

5 9. ἀποκρινεται Ἰησους, Tην ψυχην σου Jesus answers, "Will you lay (down) your life ὑπερ ἐµου θησεις ; for me?" (John 13:38) 10. και δωσω σοι τον στεφανον της ζωης. I will give you the crown of life. (Rev. 2:10) 26.9 Sentences for reading and translation 1. ὁ κυριος ἁγιασει τους δουλους αὐτου. 2. οἱ ἀποστολοι κηρυξουσιν το εὐαγγελιον. 3. µετα ταυτα ἀναστρεψω και οἰκοδοµησω τον οἰκον αυιδ. (see Acts 15:16) 4. ἑκαστος γαρ το ἰδιον σταυρον βαστασει. (see Gal. 6:5) 5. τα λοιπα διαταξοµαι. (see 1 Cor. 11:34) 6. εἰς τον οἰκον µου ἐπιστρεψω. (Matt. 12:44) 7. ὁ υἱος του ἀνθρωπου καθισει ἐπι θρονου δοξης αὐτου. (see Matt. 25:31) 8. ὁ µισων την ψυχην αὐτου ἐν τῳ κοσµῳ τουτῳ εἰς ζωην αἰωνιον φυλαξει αὐτην. (John 12:25) 9. πιστος δε ἐστιν ὁ κυριος, ὃς φυλαξει ὑµας ἀπο του πονηρου. (see 2 Thess. 3:3) 10. ἀµην ἀµην λεγω ὑµιν, ὁ πιστευων εἰς ἐµε τα ἐργα ἃ ἐγω ποιω κἀκεινος ποιησει. (John 14:12) Writing Practice : Write the Greek text, while saying aloud (John 1:1-5) Ἐν ἀρχη ἠν ὁ λογος, In (the) beginning was the Word και ὁ λογος ἠν προς τον θεον, and the Word was with God και θεος ἠν ὁ λογος. and the Word was God. οὑτος ἠν ἐν ἀρχῃ προς τον θεον. He (this one) was in the beginning with God παντα δι' αὐτου ἐγενετο, all (things) happened (came into being) through him, χωρις αὐτου ἐγενετο οὐδε ἑν. (ὁ γεγoνεν.) not one thing (that happened) happened without him. (ὁ γεγoνεν) ἐν αὐτῳ ζωη ἠν, (The thing that happened) In him was life, και ἡ ζωη ἠν το φως των ἀνθρωπων and the life was the light of men; και το φως ἐν τῃ σκοτιᾳ φαινει, and the light shines in the darkness, και ἡ σκοτια αὐτο οὐ κατελαβεν. and the darkness did not overcome it (get it down) New Testament Passages for reading and translation : Matt. 5:27-30, Matt. 19:16-22 In your Greek New Testament, read the passages aloud several times until you can read them without long pauses or stumbling. Then use the helps to translate them. ἠκουσατε you heard ( a simple past of ἀκουω - I hear) ἐρρεθη it has been said ( a Perfect Passive) γυναικα woman ( Accusative of ἡ γυνη - woman) προς τον ἐπιηυµησαι in order to desire ( from ἐπιθυµεω - I desire, lust, covet) ἐµοιχευσεν (he) committed adultery (simple past of µοιχευω - I commit adultery) ἐξελε pick (it) out ( an Imperative of ἐξαιρεω - I pull out) βαλε throw ( an Imperative of βαλλω - I throw) ἀποληται (it) might/should be destroyed ( a Subjunctive of ἀπολλυµι - I destroy) ἑν one ( Neuter Nominative singular of εἷς, µία, ἕν - one) των µελων σου of your limbs ( το µελος - a part of the body, limb) βληθῃ (it) might/should be thrown ( a Subjunctive of βαλλω - I throw) γεενναν Gehenna, Hell ( Accusative of ἡ γέεννα - Gehenna, the garbage dump of Jerusalem) ἐκκοψον cut (it) off ( an Imperative of ἐκκοπτω - I cut off) ἀπελθῃ (it) might/should go away to

6 εἱς one ( Masculine Nominative singular of εἷς, µία, ἕν - one) προσελθων having come to(wards) σχω I may have ( a Subjunctive of ἐχω - I have) εἰσελθειν to enter into τηρησον keep ( an Imperative of τηρεω - I keep) ποιας ; which? ( Feminine Accusative plural of ποιος -α -ον ; - of what sort?) τον πατερα father ( Accusative of ὁ πατηρ - father) την µητερα mother ( Accusative of ἡ µητηρ - mother) παντα ταυτα all these things ( Neut. Nom./Acc. plural of πᾶς, πᾶσα, πᾶν - each, all) ἐφυλαξα I kept ( simple past of φυλασσω - I keep, guard) ἐφη (he) said ( simple past of φηµι - I say) εἰναι to be ( Infinitive of εἰµι) πωλησον sell ( an Imperative of πωλεω - I sell) τα ὑπαρχοντα belongings ( a Neuter Plural Accusative Participle of ὑπαρχω - I am) δος give! ( an Imperative of διδωµι - I give) ἑξεις you will have ( Future of ἐχω - I have) ἀκουσας having heard ( a Participle of ἀκουω - I hear) λυπουµενος being made sad, being grieved ( Passive Participle of λυπεω - I grieve) κτηµατα πολλα many possessions ( το κτηµα - possession, property) ἠν γαρ ἐχων for he was having = for he had Vocabulary to learn. This list includes some verbs which were in previous vocabularies, so that you may see how verbs fit into families. Do not try to learn all the verbs at once. Sort them into groups and learn a few at a time. ἁγιάζω I sanctify βαστάζω I carry, endure, bear δοξάζω I praise, honor, glorify ἐκκόπτω I cut off ἐλπίζω I hope, expect ἐξαιρεω I pull out ἐπιθυµέω I desire, lust for, covet ἐπιορκέω I break an oath ἑτοιµάζω I prepare καθίζω I sit down καυχάοµαι I boast κόπτω I cut κράζω I cry out κρύπτω I hide ( hence crypt, cryptic) µοιχεύω I commit adultery πείθω I persuade Passive I obey, pay attention to ἀπειθέω I disobey, am an unbeliever πέµπω I send σκανδαλίζω I cause someone to lose faith Passive I give up my faith, fall into sin στρέφω I turn, turn around ἀναστρέφω I return Passive I conduct myself, live, stay ἐπιστρέφω I turn back, turn around ὑποστρέφω I return, turn back συµφέρω (I am better, I profit) συµφέρει it is better

7 σῴζω I save, cure τάσσω I appoint διατάσσω I command, order, arrange ἐπιτάσσω I give a command ( to someone, to do something) ( takes Dative for the person commanded, and Infinitive for the action to be done) ὑποτάσσω I put into subjection Passive I obey, am subject to ὑστερέω I lack, am in need of φονεύω I murder, put to death φυλάσσω I guard, keep ( ἡ φυλακη - prison) φωτίζω I give light to, enlighten ψευδοµαρτυρέω I give false testimony ὁ νεανίσκος τέλειος, -α, -ον young man complete, perfect, mature κακῶς badly ( Adverb, from κακος) τί what? why? ποῖος, -α, -ον ; what? which? what kind of? ἤδη already πλησίον near ( takes Genitive) ἔτι still, yet δεῦρο come, come here ( do not attempt to use other cases of the following words yet ἡ γυνή woman, wife, lady το κτῆµα possession, property το µέλος part of the body, limb ἡ µήτηρ mother ὁ πλησίον neighbor το σῶµα body ἡ χείρ hand ( hence chiropractor) εἷς, µία, ἕν one πᾶς, πᾶσα, πᾶν each, every

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

The Accusative Case. A Target for the Action. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

The Accusative Case. A Target for the Action. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Accusative Case A Target for the Action A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Accusative Case So far we've seen three noun cases Nominative Genitive Vocative We need one more case

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Present Participles Verbal Adjectives with Present Aspect A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Participles with Present Aspect Participle = a verbal adjective Allows a whole clause to tell

Διαβάστε περισσότερα

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 Conditional Relative Clauses relative clauses referring to an indefinite person or thing (whoever, whatever, anyone,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON TEN: THE ADJECTIVE. Memorization of vocabulary ten

LESSON TEN: THE ADJECTIVE. Memorization of vocabulary ten LESSON TEN: THE ADJECTIVE Memorization of vocabulary ten ἀγαθος good ἁγιος holy, set apart ἀλλα but (the regular contrasting particle, with δε used at times) ἀληθεια truth ἀληθινος true/genuine αὐτος he

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall I. Future Active Indicative A. Basics: Stem: The Greek future tense uses the Future Active Stem (sometimes the same as the

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Ρηματική άποψη. (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect)

Ρηματική άποψη. (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect) 15 Ρηματική άποψη (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect) imperfective perfective Verb forms in Modern Greek are based either on the imperfective or the perfective

Διαβάστε περισσότερα

Παρελθόν. (Past) Formation. past imperfective. past perfective. active forms Α / Β Α Β

Παρελθόν. (Past) Formation. past imperfective. past perfective. active forms Α / Β Α Β 12 Παρελθόν (Past) In Greek there are three different sets of forms (both active and medio-passive), which refer to the past: the past perfective (αόριστος), the past imperfective (παρατατικός) and the

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 26. The Future Tense

Chapter 26. The Future Tense Chapter 26 The Future Tense 26.1 So far we have used verbs in the present tense, with a few examples of past tenses. Now we come to the future tense - and there are no new endings to learn. Regular Greek

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action.

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action. A -TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KINDof action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion) TIME

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017 ΦωτίστεΤονΚόσμο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 24 Νοεμβρίου -- 25 Δεκεμβρίου 2017 ΘΕΜΑ «Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και ζούμε όπως ζούσε Εκείνος και όπως δίδασκε, αυτό το φως θα καίει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist)

22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) 22.1: Root Aorist (Athematic Long-Vowel Aorist) A THIRD AORIST? In previous lessons you learned the following types of active aorist conjugations: ἔπαυσα First aorist (Lesson 9). A regular tense that we

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 18. The Present Imperative

Chapter 18. The Present Imperative Chapter 18 The Present Imperative 18.1 We have learned how to use a verb to make a statement (the Indicative). Now we will learn how to use a verb to give a command - the Imperative (Latin - "imperator"

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Declension of the definite article

Declension of the definite article Greek alphabet Α α Alpha Ν ν Nu Β β Beta Ξ ξ Xi Γ γ Gamma Ο ο Omicron Δ δ Delta Π π Pi Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma Η η Eta Τ τ Tau Θ θ Theta Υ υ Upsilon Ι ι Iota Φ φ Phi Κ κ Kappa Χ χ Khi

Διαβάστε περισσότερα

Passive and Middle Voices. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Passive and Middle Voices. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Passive and Middle Voices A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Passive Voice So far all of our Greek verbs have been in the active voice Subject performs the verbal action "Clare is

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs using the verb λύω. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating.

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs using the verb λύω. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) ὑπέρ (G,A) TENSE => KIND of action

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9 A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

LESSON SEVEN: A BREAK FROM THE VERB AND INTRODUCTION OF THE NOUN

LESSON SEVEN: A BREAK FROM THE VERB AND INTRODUCTION OF THE NOUN LESSON SEVEN: A BREAK FROM THE VERB AND INTRODUCTION OF THE NOUN A. Summary on the verb So far we have been focused on the verb, and particularly the verb in the indicative mood and active voice. There

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Passive and Middle Voices. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Passive and Middle Voices. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Passive and Middle Voices A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 The Passive Voice So far all of our Greek verbs have been in the active voice Subject performs the verbal action "Clare is

Διαβάστε περισσότερα

Fall Greek Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 23. TENSE => KIND of action. VOICE => relation of subject to action

Fall Greek Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 23. TENSE => KIND of action. VOICE => relation of subject to action A Fall Greek 2003 Croy Lesson 23 Ω TENSE => KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion) and

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 7: More about gerunds Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12b: The Little Prince Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

Perfect Participles. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Perfect Participles. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Perfect Participles A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Remember the Components of a Participle Stem Tense marker Connecting vowel Voice indicator Case ending Resulting form λυ σ α ντ ος

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω A - TENSE ASPECT Summer Greek 2009 Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. TENSE => KIND of action. VOICE => relation of subject to action

Croy Lesson 23. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. TENSE => KIND of action. VOICE => relation of subject to action A Croy Lesson 23 TENSE => KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion) Ω and TIME of action

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

Biblical Greek Exercises, Week#3, chapter 3

Biblical Greek Exercises, Week#3, chapter 3 Biblical Greek Exercises, Week#3, chapter 3 * Make Verb Cards as you were shown in class for all of the verbs listed on Black, p. 23. * Complete this table in pencil based on the table on p.18, bottom.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Conditional Sentences

Conditional Sentences Conditional Sentences It all depends! A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 What is a conditional sentence? An If then sentence States that something will happen if some condition is fulfilled

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Subject - Students love Greek.

Subject - Students love Greek. A Summer Greek 2009 Ω Parts of Speech NOUN - person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE - describes a noun (includes in/definite articles) VERB

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Ordinal Arithmetic: Addition, Multiplication, Exponentiation and Limit

Ordinal Arithmetic: Addition, Multiplication, Exponentiation and Limit Ordinal Arithmetic: Addition, Multiplication, Exponentiation and Limit Ting Zhang Stanford May 11, 2001 Stanford, 5/11/2001 1 Outline Ordinal Classification Ordinal Addition Ordinal Multiplication Ordinal

Διαβάστε περισσότερα

Section 9.2 Polar Equations and Graphs

Section 9.2 Polar Equations and Graphs 180 Section 9. Polar Equations and Graphs In this section, we will be graphing polar equations on a polar grid. In the first few examples, we will write the polar equation in rectangular form to help identify

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 9: Inversion Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek Lesson 3 - Vocabulary

Summer Greek Lesson 3 - Vocabulary A Summer Greek 2006 Ω ἀδελφή, ἡ ἀλήθεια, ἡ βασιλεία, ἡ δόξα, ἡ ἐκκλησία, ἡ ἔχω ζωή, ἡ ἡμέρα, ἡ θάλασσα, ἡ καρδία, ἡ φωνή, ἡ ὥρα, ἡ Parts of Speech NOUN - person, place, thing, quality, idea, or action

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα