Ι π π ο θ ε ρ α π ε ί α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι π π ο θ ε ρ α π ε ί α"

Transcript

1 Ιζηοπικό ηηρ Iπποθεπαπείαρ Ο Ξελνθώληαο ήηαλ ν πξώηνο δηδάμαο ηελ ηππηθή ηέρλε. Οη ζεσξίεο ηνπ πεξί εθπαίδεπζεο ηνπ αιόγνπ αιιά θαη ησλ ηππέσλ ρξεζηκνπνηνύληαη κέρξη ζήκεξα. Γίδαμε ηελ επγέλεηα θαη ηελ ππνκνλή ζε όζνπο αζρνινύληαη κε ηα άινγα θαη ηνπο ηππείο. Πνιιέο από ηηο αξρέο ηνπ DRESSAGE, βαζίδνληαη ζηηο δηθέο ηνπ δηδαζθαιίεο.

2 Σο 1952 η Liz Hartel, κέρδιζε ηο αζημένιο μεηάλλιο ζηοσς Ολσμπιακούς αγώνες ηοσ Ελζίνκι. Η Hartel αν και θύμα πολιομσελίηιδας, κέρδιζε ηοσς αρηιμελείς ζσναγωνιζηές ηης. Η επιηστία ηης ήηαν η αθορμή για να δημιοσργηθούν ηο 1960 και 1970 μεγάλα κένηρα ιπποθεραπείας ζηη Γερμανία, ζηη οσηδία, ζηην Αγγλία, ζηις Η.Π.Α. και ζηον Καναδά.

3

4

5 Ιπποθεραπεία ζεκαίλεη ζεξαπεία κε ηε βνήζεηα ηνπ αιόγνπ. Δίλαη κηα εμεηδηθεπκέλε κνξθή θπζηθνζεξαπείαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην άινγν ζαλ κέζν ζεξαπείαο, ζπκβάιινληαο ζεηηθά ζηε θπζηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, γλσζηηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ. Δίλαη ζηάδην ζεξαπείαο πνπ πξνζπαζεί λα ζπκπιεξώζεη ηελ θιαζηθή θπζηθνζεξαπεία. Δίλαη ην άινγν πνπ επεξεάδεη ηνλ αλαβάηε κε αλαπεξία θαη όρη ν αλαβάηεο ην άινγν όπσο ζηελ ηππαζία. Η ραξά πνπ γελληέηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, απηή ε δηαζθέδαζε, απνηειεί ζεκαληηθό θίλεηξν γηα ηνλ αλαβάηε θαη ε ζπκβνιή ηεο είλαη αλεθηίκεηε.

6 Ιππαζία και θςζικοθεπαπεςηήρ Η θίλεζε ηνπ αιόγνπ κπνξεί λα εθκεηαιιεπζεί από ηνλ θπζηθνζεξαπεπηή, κε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. Η ηξηζδηάζηαηε, ξπζκηθή, επαλαιακβαλόκελε θίλεζε, νη αιιαγέο θαηεύζπλζεο, ηαρύηεηαο, βεκαηηζκνύ, αθόκε θαη ε ζέζε πάλσ ζην άινγν έρνπλ ζεκαληηθέο επηδξάζεηο γηα ηνλ αλαβάηε. Ο θπζηθνζεξαπεπηήο, γηα λα εθαξκόζεη ζσζηά ηε ζεξαπεπηηθή ηππαζία, ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηελ κεραληθή ηεο θίλεζεο ηνπ αιόγνπ. Θα πξέπεη λα πεηύρεη ηελ αλάιπζε ηεο θίλεζεο ηνπ αιόγνπ θαη ηνπ αλαβάηε, ώζηε λα θαηαθέξεη λα αλαθαιύςεη όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Η θπζηθνζεξαπεία δε ζα πξέπεη λα είλαη κηα σξαία βόιηα πάλσ ζην άινγν, πνπ ν αλαβάηεο απνιακβάλεη ηελ ξπζκηθή θίλεζε ηνπ αιόγνπ. Ο ζηόρνο ηεο ζεξαπείαο είλαη λα θάλεη ηνλ θνξκό δεθηηθό, επαίζζεην ζε εξεζίζκαηα θαη απαληεηηθό ζ απηά.

7

8

9

10 Ενδείξειρ: νξζνπεδηθά ηξαύκαηα θαξδηναλαπλεπζηηθά θπξίσο ζε άηνκα κε λεπξνινγηθέο βιάβεο ςπρνινγηθά, νπηηθν-αθνπζηηθά θαη καζεζηαθά πξνβιήκαηα παηδηά κε Ν.Τ. Νεπξνινγηθέο, θηλεηηθέο ειιείςεηο πνηθίιεο αηηηνινγίαο απνηεινύλ ηελ θύξηα έλδεημε γηα ηελ λεπξνθηλεηηθή απνθαηάζηαζε. Δπίζεο κε ηελ ηππνζεξαπεία πεηπραίλνπκε ηελ αηζζεηηθνθηλεηηθή θαη ςπρνθηλεηηθή απνθαηάζηαζε.

11 Η επίδπαζη ηηρ ιπποθεπαπείαρ καηά πεπίπηωζη Σπαζηικόηηηα: Αύμεζε ηνπ κπτθνύ ηόλνπ εμαηηίαο βιάβεο ζε θάπνην θεληξηθό λεπξώλα. Ρπζκίδεη ηνλ κπτθό ηόλν θαη θαζηζηά εθηθηή ηε βειηίσζε ηεο θίλεζεο. Αηονία: Μεησκέλνο κπτθόο ηόλνο, ππνηνληθόο, ιόγσ βιάβεο πεξηθεξηθνύ λεπξώλα. Μπνξεί λα ελδπλακώζεη ηηο ελαπνκείλαληεο κπτθέο ιεηηνπξγίεο. Υπεπκινηηικό ςποηονικό ζύνδπομο: Τπεξηνλία (αηαμηθή, αζεησζηθή θαη ρνξεηαθή θίλεζε) Τπνηνληθόηεηα εμ αηηίαο βιάβεο ηνπ εμσππξακηδηθνύ ζπζηήκαηνο. Οη θηλήζεηο ηνπ αιόγνπ πξνάγνπλ ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ θνξκνύ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ επηηξέπεη ηελ αλαραίηηζε ησλ αηαμηθώλ θηλήζεσλ. Βειηηώλεη ηνλ ζπληνληζκό ειέγρνληαο ηηο αθνύζηεο θηλήζεηο.

12 Η Ιπποθεπαπεία βοηθάει επίζηρ: Κηλαηζζεζία Κηλεηηθόο ζρεδηαζκόο Απηηθή αληίιεςε Ιθαλόηεηα αληίδξαζεο Δπηδεμηόηεηα σκαηηθή επίγλσζε Γενικά η ιπποθεπαπεία μποπεί να επιδπάζει: Αλόξζσζε ηνπ θνξκνύ βειηίσζε ηζνξξνπίαο Έιεγρνο ηεο θεθαιήο Μπτθή ελδπλάκσζε πκκεηξία ζηηο θηλήζεηο Μεηαηόπηζε βάξνπο ζηελ πάζρνπζα πιεπξά Κηλεηηθόηεηα ηεο ιεθάλεο θαη ηνπ ηζρίνπ Βειηίσζε ηεο σκηθήο δώλεο Βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνύ Δμάζθεζε ηεο δεμηόηεηαο θαη ηαρύηεηαο νξηζκέλσλ θηλήζεσλ Ννξκαινπνίεζε ηνπ κπτθνύ ηόλνπ Αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε

13 Μησανική ζέλα ιππαζίαρ Σα ηειεπηαία ρξόληα δεκηνπξγήζεθε ε κεραληθή ζέια ηππαζίαο, ε νπνία κηκείηαη ηελ θίλεζε θαη ηελ βάδηζή ηνπ αιόγνπ. Βέβαηα δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη εμνινθιήξνπ ηελ ζεξαπεία πνπ γίλεηαη κε ην άινγν αθνύ δελ ππάξρεη ε άκεζε επαθή, ε ζεξκνθξαζία, ε ακεζόηεηα θαη ε επηθνηλσλία κε ην δών, ηα πνιπάξηζκα εξεζίζκαηα θ.ι.π. Ωζηόζν: Μπνξεί λα γίλεη ε ζεξαπεία κέζα ζην εξγαζηήξην Τπάξρεη κεγαιύηεξε αζθάιεηα αθνύ ν θίλδπλνο από πηώζε είλαη ακειεηένο Οη εζεινληέο δελ είλαη αλαγθαίνη Σν θόζηνο είλαη κηθξό

14 Αζκήζειρ πποεηοιμαζίαρ Πξνθεηκέλνπ ν ππνςήθηνο αζζελήο-αλαβάηεο λα εληαρζεί ζ έλα πξόγξακκα ηππνζεξαπείαο, είλαη αλαγθαίν λα αμηνινγεζεί θαη λα πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια κε έλα αζθεζηνιόγην. Π.ρ. Θέζε ηνπ αζζελή: Ο αζζελήο ζε πάγθν ή ξνιό κε ηα ηζρία θαη γόλαηα ζε 90. Σα πέικαηα κπνξεί λα αγγίδνπλ ή όρη ην έδαθνο. Σα άλσ άθξα είλαη θεθακέλα θαη θξαηάλε ηνπο ώκνπο ηνπ ζεξαπεπηή. Η θάκςε ησλ ώκσλ βνεζά ζηελ έθηαζε ηνπ θνξκνύ. Ο ζεξαπεπηήο εξγάδεηαη ηαπηόρξνλα θαη ζπκκεηξηθά, δηνξζώλνληαο ηε ζέζε ηνπ αζζελή.

15 Ανηενδείξειρ: Όηαλ ε ζπαζηηθόηεηα δελ επηηξέπεη ην άηνκν λα θαβαιήζεη ην άινγν Όηαλ κε ηελ θίλεζε ηνπ αιόγνπ έρνπκε επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ Όηαλ ππάξρεη απώιεηα ειέγρνπ ηεο θεθαιήο Όηαλ ππάξρεη αζηάζεηα ζπνλδύισλ, ζπνλδπινιίζζεζε, θαηαζηάζεηο ζνβαξέο κεηά από επεκβάζεηο κε ζπνλδπινδεζία Καξδηαθέο θαη θπθινθνξηθέο αλεπάξθεηεο Αιιεξγία ζην άινγν Δπηιεςία (όηαλ ε θαηάζηαζε ειέγρεηαη θαξκαθεπηηθά ην ξίζθν ειαηηώλεηαη).

16

17

18

19 ΔΗΜΗΣΡΗ ΚΑΣΟΤΠΑΚΗ Μ.Sc ΕΙΔΙΚΟ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ Κ.Ε.Θ.Ι. ΕΡΡΩΝ

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ;

ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ; 1 ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ; Ένα παιδί με ελλειμμαηική προζοτή παροσζιάδει 6 ή και περιζζόηερα από ηα παρακάηω ταρακηεριζηικά: (1) λα εκπιαθεί θαη λα νινθιεξώζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό Τι είναι ο αλκοολιζμόρ; Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό γηαηξό ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840, ελώ αλαιύζεθε ζε λόζν ην 1972 από ην γηαηξό John Coakley Lettson. Αιθννιηζκόο ζεκαίλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci

Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci ΑΚΗΗ 4 Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci 1. Ρνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή Πξηλ είθνζη ρξόληα μεθηλνύζε έλα πείξακα. Η ρεηξνπξγηθή κε ιαπαξνζθόπεζε, νπηηθέο ίλεο θαη βίληεν. ηόρνο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε εθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΝΓΝΠ ΘΔΛΡΟΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ

ΓΗΝΓΝΠ ΘΔΛΡΟΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΓΗΝΓΝΠ ΘΔΛΡΟΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ Κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο εμειίμεηο ηεο θιαζζηθήο Οατρηθήο Ψπρνζεξαπείαο παξνπζηάδεηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα από ηελ Ebba, θόξε ηεο ηδξύηξηαο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ)

Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ) Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ) Δπδ. Μπίιιε Υπεύθυνη Μαθήματος Φπζηθνζεξαπεία Μπνζθειεηηθνύ Σπζηήκαηνο ΙΙ Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ) Πξνβιήκαηα δίζθνπ Ιζρηαιγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Τα πεπιθεπικά νεύπα είλαη είηε ακηγώο θηλεηηθά είηε ακηγώο αηζζεηηθά. Τα κεγαιύηεξα λεύξα είλαη κηθηά κε θηλεηηθνύο θαη αηζζεηηθνύο άμνλεο λα πνξεύνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δεζκίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ Δίκαζηε ζε ζέζε, λα δηαγλώζνπκε, λα πξνιάβνπκε θαη ηαπηόρξνλα λα αληηκεησπίζνπκε όια ηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηώλ καο. Ζ κόξθσζε, ε γλώζε θαη ε ζπλερείο ελεκέξσζε, καο δίλνπλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Σέβομαι και αγαπώ ηο ζώμα μοσ: θεηική Εικόνα Σώμαηος (Body Image - Loving Your Body Inside and Out)

Σέβομαι και αγαπώ ηο ζώμα μοσ: θεηική Εικόνα Σώμαηος (Body Image - Loving Your Body Inside and Out) Σέβομαι και αγαπώ ηο ζώμα μοσ: θεηική Εικόνα Σώμαηος (Body Image - Loving Your Body Inside and Out) Η εηθόλα ηνπ ζώκαηνο «Η σποκειμενική εικόνα ηης θσζικής εμθάνιζής κάποιοσ ποσ καθιερώνεηαι από ηην ασηό-παραηήρηζη

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Σπονδυλόλυση Σπονδυλολίσθηση στην ΟΜΣΣ και Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση

Σπονδυλόλυση Σπονδυλολίσθηση στην ΟΜΣΣ και Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση Α.Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ.Δ.Τ.Π. ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Σπονδυλόλυση Σπονδυλολίσθηση στην ΟΜΣΣ και Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΙΥΑΛΗ ΜΠΟΡΑΛΝΣΑ ΔΙΗΓΗΣΗ: Γρ. ΒΑΡΑΜΙΓΗ ΚΩΣΑΝΣΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα θαηάηκεζεο θαη αλάιπζεο εζηηώλ ζε εηθόλεο Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Γ. Κξεθνύθηαο MSc Μαθησιακά Αποτελέσματα Καηαλόεζε ησλ αληελδείμεσλ θαη ηεο δηαγλσζηηθήο ηξηάδαο Σπδήηεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νμείαο νζθπαιγίαο ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο Δπίδεημε αληαιγηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα