Ο Γεώπγιορ Λαμπάκηρ μεταξύ Βςζαντινήρ και Χπιστιανικήρ Απσαιολογίαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Γεώπγιορ Λαμπάκηρ μεταξύ Βςζαντινήρ και Χπιστιανικήρ Απσαιολογίαρ"

Transcript

1 Γηνλύζεο Μνπξειάηνο Γξ Αξραηνινγίαο / Δ.Κ.Π.Α., Δ.Α.Π. Ο Γεώπγιορ Λαμπάκηρ μεταξύ Βςζαντινήρ και Χπιστιανικήρ Απσαιολογίαρ Ο Γεώξγηνο Λακπάθεο απνηειεί θεληξηθή κνξθή ζην δήηεκα ηεο πξόζιεςεο ηνπ Βπδαληίνπ ζηελ Διιάδα ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα. Δίλαη ζαθέο όηη ην Βπδάληην ή νη βπδαληηλέο αξραηόηεηεο απνπζηάδνπλ από ηα ελδηαθέξνληα ησλ Διιήλσλ ινγίσλ ζηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηώλα. Τα βπδαληηλά κλεκεία ζεσξήζεθαλ ζηνηρεία κίαο πεξηόδνπ παξαθκήο ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ. Οη απόςεηο ησλ ηζηνξηθώλ Σπ. Εακπέιηνπ θαη Κ. Παπαξξεγόπνπινπ, σζηόζν, πεξί ελζσκάησζεο ηνπ βπδαληηλνύ παξειζόληνο ζην εζληθό αθήγεκα ζηαδηαθά επεξέαζαλ θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο απέλαληη ζηα βπδαληηλά κλεκεία. Ο Γεώξγηνο Λακπάθεο παίδεη έλα πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζε όια απηά ηα ζέκαηα. Γελλεκέλνο ην 1854 ζηε Αζήλα είλαη γηνο ηνπ Γεκήηξε Λακπάθε θαη ηεο Μαξγαξίηαο Πιαηή. Σπνύδαζε Θενινγία ζηελ Αζήλα θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε Γεξκαλία όπνπ θαη απέθηεζε δηδαθηνξηθό δίπισκα ζηε Φξηζηηαληθή Αξραηνινγία. Τν 1883 επηζηξέθεη ζηελ Διιάδα θαη ην 1884 δηνξίδεηαη επηκειεηήο ζηελ Αξραηνινγηθή Υπεξεζία πξνζσξηλά από ηνλ Υπνπξγό Δθθιεζηαζηηθώλ θαη Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο κε ζθνπό λα κειεηήζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο Μνλήο Οζίνπ Λνπθά. Από ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πξνθύπηεη όηη ν Λακπάθεο ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ κειέηε ηνπ κλεκείνπ. Ζ ελαζρόιεζε ηόζν ηεο Αξραηνινγηθήο Υπεξεζίαο όζν θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Λακπάθε αθνξά ζε απηή ηελ πξώηε πεξίνδν θπξίσο ηα κλεκεία ηνπ Γαθληνύ θαη ηνπ Οζίνπ Λνπθά. Τν 1884 ηδξύεη καδί κε άιινπο ηε Φξηζηηαληθή Αξραηνινγηθή Δηαηξεία. Ζ ηδξπηηθή ηεο εγθύθιηνο πεξηγξάθεη κε κειαλά ρξώκαηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ρξηζηηαληθώλ αξραηνηήησλ, όπσο αλαθέξνληαη, ρξεζηκνπνηώληαο σζηόζν θαη όξνπο όπσο βπδαληηαθή αξρηηεθηνληθή. Σπλερίδεη ε ίδηα εγθύθιηνο αλαθέξνληαο όηη από ηε κειέηε απηώλ ησλ αξραηνηήησλ πξνήιζε ν λένο θαη ζπνπδαηόηαηνο θιάδνο ηεο εθ 1

2 ησλ κλεκείσλ ηεο ρξηζηηαληθήο ηέρλεο Θενινγίαο (Monumentale Theologie). Σηόρνη ινηπόλ ηεο ίδξπζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ εγθύθιην πνπ θπθινθόξεζε ιίγεο κέξεο κεηά ηελ ίδξπζε ηεο είλαη ε πξνζηαζία, αλάδεημε θαη κειέηε ησλ κεζαησληθώλ κλεκείσλ. Δπηζπκεί γηα ηνλ εαπηό ηεο έλα ξόιν αληίζηνηρν κε εθείλνλ ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19 νπ αηώλα. Ωζηόζν, από ηελ εγθύθιην απηή πξνθύπηεη ζαθώο όηη ζεσξεί ην γλσζηηθό απηό αληηθείκελν θιάδν ηεο Θενινγίαο θαη όρη ηεο Αξραηνινγίαο. Ζ ρξηζηηαληθή αξραηνινγία, όπσο ηελ αληηιακβαλόηαλ ν Λακπάθεο νθείιεη λα εμεηάδεη ην εληαίνλ ηεο θαζόινπ ρξηζηηαληθήο επνρήο, ήηηο από Φξηζηνύ αξρνκέλε, δηήθεη κέρξη εκώλ. Ζ Βπδαληηλή Αξραηνινγία απνηειεί κόλν έλα θιάδν ηεο Αξραηνινγίαο, έηζη όπσο ν Λακπάθεο δηεπθξίληζε ηα όξηα ησλ θιάδσλ ηεο Αξραηνινγίαο, κε αθνξκή ην Γηεζλέο Αξραηνινγηθό Σπλέδξην πνπ ζπλήιζε ζηελ Αζήλα, ην Τνπνζεηήζεθε κε έληνλν ηξόπν ζηα ζεσξεηηθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο ηνπ θαη ηδηαίηεξα ζην δήηεκα ηεο ρξήζεο ησλ όξσλ «Βπδαληηλόο», «Βπδαληηαθόο», «Φξηζηηαληθόο» θιπ επηρεηξεκαηνινγώληαο, κε αλαθνξέο ζην έξγν ηνπ Κ. Παπαξξεγόπνπινπ, θαηά ηεο ρξήζεο ηνπ όξνπ «Βπδαληηλόο». Ο Λακπάθεο δειαδή ακθηζβεηεί ηνλ εζληθό ραξαθηήξα ηεο ρξήζεο ηνπ όξνπ. Αμίδεη κάιηζηα λα ζεκεησζεί εδώ όηη ζπκκεηείρε ζην Γ Τκήκα ηνπ Σπλεδξίνπ, πνπ είρε ηίηιν «Αξραηνινγία ζξεζθεπηηθή» θαη όρη ζην Δ Τκήκα πνπ είρε ηίηιν «Αξραηνινγία Βπδαληηλή». Σεκεηώλεη ζηε ζπλέρεηα ζρνιηάδνληαο ηνλ Κ. Παπαξξεγόπνπιν θαη αληιεί επηρεηξήκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο άπνςήο ηνπ. Ο Λακπάθεο δίλεη κία άιιε δηάζηαζε ζην ηξηκεξέο ζρήκα ηνπ Κ. Παπαξξεγόπνπινπ. Ζ ειιεληθή ρξηζηηαληθή ηέρλε αθνινπζεί ην ζρήκα, ρσξίο λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο απόςεηο πνπ έρεη εθθξάζεη ζρεηηθά κε ηελ δηαξθή ραξαθηήξα ηεο Φξηζηηαληθήο ηέρλεο, δειαδή από ηεο γέλλεζεο ηνπ Φξηζηνύ έσο ηελ επνρή ηνπ, ζε αληηδηαζηνιή κε ην πεξηνξηζκέλν ρξνληθό νξίδνληα ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο. Θεσξεί ζεκαληηθή ηε κειέηε ηεο ρξηζηηαληθήο αξραηνινγίαο «πξνο δόμαλ ηεο ηε εθθιεζίαο θαη ηεο παηξίδνο». Μέξηκλά ηνπ ππήξμε πάληνηε ε δηάζσζε ησλ ηεθκεξίσλ ηεο πίζηεο. Τν 1885 γίλεηαη γξακκαηέαο ηεο Βαζίιηζζαο Όιγαο. Απηή ε ζέζε ηνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα ηαμηδεύεη ζπρλά εληόο ησλ νξίσλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο αιιά θαη ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαλ ζηα όξηα ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Καηά ηε 2

3 δηάξθεηα ησλ ηαμηδηώλ ηνπ ν Λακπάθεο θξάηεζε, κία ζεηξά εκεξνινγίσλ, όπνπ ζεκείσλε πιεξνθνξίεο γηα ηα «ρξηζηηαληθά» κλεκεία θαη ηηο ζύγρξνλεο ηνπ ρξηζηηαληθέο θνηλόηεηεο. Σε απηέο ηηο ζεκεηώζεηο από ηα ηαμίδηα ηνπ ζηε Μ. Αζία ζηεξίρζεθε ε ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ «Οη Δπηά Αζηέξεο ηεο Απνθαιύςεσο», πνπ θπθινθόξεζε ην Θα πξέπεη λα ζηαζνύκε ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Σκύξλεο θαη ζηε ζρέζε πνπ αλαπηύζζεη ν Λακπάθεο κε ηελ πόιε. Σην βηβιίν ηνπ απηό ε Σκύξλε είλαη ν Γεύηεξνο Αζηήξ ζηελ νπνία αθηεξώλεη κεγάιν κέξνο ηνπ βηβιίνπ. Από ηηο ζπλνιηθά 457 ζειίδεο, πεξίπνπ 120 ζειίδεο είλαη αθηεξσκέλεο ζηε Σκύξλε. Από απηό είλαη ζαθέο ην βάξνο πνπ πξνζδίδεη ν Λακπάθεο ζε απηήλ, ηελ νπνία κάιηζηα επηζθέθζεθε πέληε θνξέο κεηαμύ ηνπ 1902 θαη ηνπ Δίλαη δηηηόο ν ζηόρνο ησλ ηαμηδηώλ ηνπ θαη αζθαιώο όρη απζηεξά επηζηεκνληθόο. Από ηε κία ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηε κειέηε ησλ κλεκείσλ θαη από ηελ άιιε θαίλεηαη λα απνζθνπεί ζηελ αλαδσπύξσζε ησλ θηιάξραησλ αηζζεκάησλ, όπσο απνθαιύπηεηαη από ηελ αιιεινγξαθία ηνπ. Ζ πην ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε σζηόζν είλαη εθείλε ηνπ Σηαδίνπ θαη ηνπ Μαξηπξίνπ ηνπ αγίνπ Πνιπθάξπνπ, ηνπ νπνίνπ ηαπηίδεη ηε ζέζε ν Λακπάθεο. Ζ ζπγθξόηεζε ελόο ρώξνπ κλήκεο γηα ηε ρξηζηηαληθή θνηλόηεηα ηεο Σκύξλεο απνηειεί ίζσο ηελ πην ραξαθηεξηζηηθή πξνζπάζεηα εκςύρσζεο ελόο κλεκείνπ από ην Λακπάθε. Σηόρνο ηνπ ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη απηό ην ρώξν, λα ηνλ θάλεη γλσζηό θαη λα ηνλ εληάμεη ζηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε ηεο θνηλόηεηαο, Αζθαιώο κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ηνπ «Οη Δπηά Αζηέξεο», ηηο δηαιέμεηο πνπ δίλεη ζηε Σκύξλε αιιά θαη ηε αδηάθνπε αιιεινγξαθία ηνπ κε ζεκαληηθνύο εθπξνζώπνπο ηεο ρξηζηηαληθήο θνηλόηεηαο ηεο Σκύξλεο, ν Λακπάθεο παίδεη έλα ζεκαληηθό ξόιν ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ν Λακπάθεο εκπλεόηαλ από έλαλ εζληθηζκό δηαθνξεηηθό από ηνλ εζληθηζκό πνπ θπξηαξρνύζε ζηελ επνρή. Γηα απηόλ ην παξειζόλ, ην παξόλ θαη ην κέιινλ είλαη αδηάζπαζηα ζην πιαίζην ηνπ Φξηζηηαληζκνύ. Υπνζηήξηδε ηε εζληθή ζπλέρεηα αιιά ηε ζπλέρεηα εληόο ηνπ Φξηζηηαληζκνύ. Τν αξραίν παξειζόλ γίλεηαη απνδεθηό σο κέξνο ηεο εζληθήο ηζηνξίαο αιιά ρσξίο λα εμεηάδεηαη ε αζπλέρεηα ηεο ζξεζθείαο, πνπ γηα εθείλνλ είλαη θπξίαξρε. 3

4 Αλ θαη ν Λακπάθεο δελ εθιέρηεθε πνηέ ζε ζέζε ζρεηηθή κε ηελ Αξραηνινγία αζθαιώο επεξέαζε ηδηαίηεξα ηε δηακόξθσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ηελ πξόζιεςε ηνπ Βπδαληίνπ γεληθόηεξα. Όηαλ θξίζεθαλ ην 1908 θαη ην 1912 ε ζέζε ηνπ επηκειεηή ζηελ αξραηνινγηθή ππεξεζία θαη ε ζέζε ηνπ θαζεγεηή ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο ζην παλεπηζηήκην Αζελώλ θαηαιήθζεθαλ θαη νη δύν από ηνλ Αδακάληην Αδακαληίνπ, πνπ ζπνύδαζε βπδαληηλή ηέρλε ζην Παξίζη κε ηνλ Charles Diehl. Φαίλεηαη όηη νη δηεζλείο εμειίμεηο θαη ν ηξόπνο πνπ ζπγθξνηνύληαη νη βπδαληηλέο ζπνπδέο σο εληαίν αληηθείκελν ζηελ Δπξώπε επεξεάδεη θαη ηε δηακόξθσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηελ Διιάδα. Ωζηόζν ε αθαδεκατθή δηδαζθαιία ζηε Φηινζνθηθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ είλαη απζηεξά πεξηνξηζκέλε ζηελ θιαζηθή θαη ηελ πξνθιαζηθή πεξίνδν ηεο αξραηνινγίαο. Ο Γεώξγηνο Λακπάθεο είλαη ν πξώηνο πνπ δηδάζθεη Φξηζηηαληθή Αξραηνινγία ζηε Θενινγηθή Σρνιή σο πθεγεηήο ην Ο Λακπάθεο πνηαλ επηζηήκε ππεξέηεζε; Τε Φξηζηηαληθή ή ηε Βπδαληηλή Αξραηνινγία; Μπνξνύκε άξαγε λα δηαθξίλνπκε; Ο βνπιεπηήο Φσθίσλ Νέγξεο ζε νκηιία ηνπ ζηηο 27 Ηνπλίνπ 1905 ζηε Βνπιή γηα λα ππνζηεξίμεη ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Φξηζηηαληθήο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο μεθηλά ηελ νκηιία ηνπ ιέγνληαο «Τελ ζήκεξνλ ε Φξηζηηαληθή ή Βπδαληηλή Αξραηνινγία θηλεί επίζεο ην ελδηαθέξνλ ησλ Δπξσπαίσλ σο ε Διιεληθή». Δλδεηθηηθό ηεο ζύγρπζεο πνπ επηθξαηεί αλάκεζα ζηνπο όξνπο πνπ ν ίδηνο ν Λακπάθεο πξνζπάζεζε λα δηαθξίλεη. Τν έξγν ηεο Φξηζηηαληθήο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο δελ γίλεηαη ζαθέο ζε απηό ην θείκελν ζε πνην γλσζηηθό αληηθείκελν αλήθεη. Τειηθά, ίζσο δελ έρεη ζεκαζία ηη πίζηεπε ν ίδηνο. Ο Λακπάθεο έπαημε θαζνξηζηηθό ξόιν ζε όζα δηακόξθσζαλ ην αληηθείκελν ηεο Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο ζηελ Διιάδα. Δξγάζηεθε ζηελ Αξραηνινγηθή Υπεξεζία θαη πξνζπάζεζε λα δηαζώζεη ηα ζεκαληηθόηεξα βπδαληηλά κλεκεία, έξγν πνπ ζπλέρηζε κε ηελ ίδξπζε ηεο Φξηζηηαληθήο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο, ζσκαηείνπ πνπ πιαηζίσζε ηηο ελέξγεηεο ηνπ. Ήηαλ ν ζπληάθηεο ηνπ Γειηίνπ ηεο, εκπλεύζηεθε ηε δεκηνπξγία ελόο κνπζείνπ θαη έζηεζε ηηο πξώηεο εθζέζεηο, δίδαμε ην αληηθείκελν ζην Παλεπηζηήκην γηα πξώηε θνξά. Έθαλε δειαδή όζα ρξεηάδνληαλ γηα λα δώζεη δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ζην 4

5 γλσζηηθό αληηθείκελν. Με ην έξγν ηνπ πηζηεύσ όηη αλέδεημε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Βπδαληηλήο αξραηνινγίαο ζηελ Διιάδα, όπσο ην γλσξίδνπκε ζήκεξα, 100 ρξόληα από ην ζάλαην ηνπ. 5

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα

Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα Xαξάιακπνο Μπνύξαο Οκόηηκνο Καζεγεηήο / Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα Τν ελδηαθέξνλ γηα ηε Μεζαησληθή αξρηηεθηνληθή ηεο Αλαηνιήο δεκηνπξγήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Με ηελ εηζήγεζε απηή επηρείξεζα λα αλαδείμσ όςεηο πνιηηηζκηθώλ ηαπηνηήησλ, πνπ βαζκηαία εηζρώξεζαλ θαη εγραξάρζεθαλ ζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΘΔΜΑ 2 ης ΔΡΓΑΗΑ 2012-2012 Τα έργα τέτνης και η λειτοσργία τοσς την εποτή τοσ μπαρόκ Δελ κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Δίλαη γλσζηό όηη ηα ειιεληθά εκπνξηθά δίθηπα θαη νη ζπλεηζθνξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού 1 Αγαζνλίθε Γ. Σζηιηπάθνπ Γηεπζύληξηα Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού Σηε κλήκε ηεο Δπηπρίαο Δπεηεηαθό ην έηνο 2014

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU MΙΑ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΙ ΔΛΛΗΝΟ ΣΔΧΙΚΔ ΧΔΔΙ Ζ πξώηε επίζεκε επαθή Διιήλσλ θαη Σζέρσλ αλάγεηαη ζην Μεζαίσλα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζηνιή ησλ αδειθώλ Κύξηιινπ (θαηά θόζκνλ Κσλζηαληίλνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΤΣΗΜΙΚΗ ΚΕΦΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ*

Α. Η ΤΣΗΜΙΚΗ ΚΕΦΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ* Α. Η ΤΣΗΜΙΚΗ ΚΕΦΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ* Η ΤΣΗΜΙΚΗ ΚΕΦΗ ΚΑΙ ΣΑ ΤΝ ΣΗ ΕΠΟΥΗ Ξεθηλώληαο λα απαληήζσ ζηα εξσηήκαηα πνπ έζεζε ε ζπληαθηηθή επηηξνπή ηνπ Μετάλογου ζηνπο αλαγλώζηεο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ ζπζηεκηθή,

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρολογία και Θστορία

Θεατρολογία και Θστορία Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ Ζ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ: EΝΑ ΣΑΞΗΓΗ ΣΖΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΟΤΣΟΠΗΑ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΝΗΚΟΛΑΟ ΗΧΝ ΣΔΡΕΟΓΛΟΤ ΠΟΤΓΑΣΖ: ΜΠΑΡΓΑΚΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΜ: 04105661 Διάλογοι Φιλοζοθίας και Αρχιηεκηονικής: Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ.

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΙΔΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΔΡΟΛΤΜΟΤ Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. (Φ1-Φ3) Η Κππαξηζζία απνηειεί κηα αθόκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν του Κων. Γερ. Γιαννόπουλου α. Τν 1959, ε θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε «Όξληζεο» 1 δελ αλέβαηλε γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ Τζίνα Καλογήπος (gkalog@primedu.uoa.gr) Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ναπαξίλνπ 13α 106 80, Αζήλα Σηον ιζηό ηων κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ. Μεηαπηυχιακό Πρόγραμμα πουδών ζηην ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΑ ΔΩ ΣΗΝ ΤΣΔΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ. Μεηαπηυχιακό Πρόγραμμα πουδών ζηην ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΑ ΔΩ ΣΗΝ ΤΣΔΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Μεηαπηυχιακό Πρόγραμμα πουδών ζηην ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΑ ΔΩ ΣΗΝ ΤΣΔΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ *KOSMASSOS ΣΟ ΝΙΚΟΚΡΔΟΝΣΑ Η ΠΟΛΙΣΔΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΑΡΥΑΙΑ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα