ΦΘΟΡΗΟ. Μαληώ Αγγειίδνπ, DDS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΘΟΡΗΟ. Μαληώ Αγγειίδνπ, DDS"

Transcript

1 ΦΘΟΡΗΟ Γξ Μαληώ Αγγειίδνπ, DDS

2 ΦΘΟΡΗΟ Ιρλνζηνηρείν ην νπνίν ζπρλά πεξηέρεηαη ζε λεξό θαη ζε ηξνθέο εληειώο θπζηθά Μπνξεί λα κεηώζεη έσο 45% ηελ εκθάληζε ηεο ηεξεδόλαο

3 ΣΔΡΖΓΟΝΑ Χρόνια μολυςματικι νόςοσ που προκαλεί τθν καταςτροφι των δοντιών Για να αναπτυχκεί χρειάηεται τα δόντια, τουσ υδατάνκρακεσ και τα μικρόβια Ο streptococcus mutans μεταβιβάηεται ςτο παιδί ςυνικωσ από τθ μθτζρα ι από το άτομο που το φροντίηει Αυτό ςυμβαίνει κάπου μεταξφ 19 και 28 μθνών και θ περίοδοσ αυτι ονομάηεται << παράκυρο τθσ μόλυνςθσ>> Ο βακμόσ μόλυνςθσ τθσ μθτζρασ επθρεάηει άμεςα τον βακμό μόλυνςθσ του παιδιοφ

4 Μεηά από έξεπλεο δεθαεηηώλ έγηλε θνηλή πεπνίζεζε πιένλ όηη ε ηεξεδόλα δεκηνπξγείηαη θαη εμειίζζεηαη από κηα αξρηθή κνξθή (αξρόκελε ηεξεδόλα), ε νπνία εάλ αληηκεησπηζζεί έγθαηξα θαη θαηάιιεια κπνξεί λα ζηακαηήζεη

5 Η εηζαγσγή ηνπ θζνξίνπ ήηαλ ίζσο ε ζεκαληηθόηεξε θίλεζε ζηα πιαίζηα ηεο κε ρεηξνπξγηθήο αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο Η αξρή έγηλε κε ηε θζνξίσζε ηνπ λεξνύ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 40 θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε θζνξηνύρσλ ζθεπαζκάησλ νδνληόπαζηαο, δηαιπκάησλ θαη βεξληθηώλ

6 Ζ ρνξήγεζε ηνπ θζνξίνπ γίλεηαη κε δύν βαζηθνύο ηξόπνπο Από ζπζηήκαηνο ρνξήγεζε (θζνξίσζε ηνπ λεξνύ, ιήςε δηζθίσλ θζνξίνπ θαη άιιεο θπζηθέο πεγέο) Τνπηθή ρνξήγεζε (θζνξίσζε ησλ δνληηώλ κε θάπνην ζθεύαζκα γέιεο ή βεξληθηώλ, κέζσ ηεο νδνληόπαζηαο ή ηνπ ζηνκαηηθνύ δηαιύκαηνο)

7

8 Απνηξέπεη ηελ απαζβέζησζε ησλ δνληηώλ Βνεζά ζηελ ελαζβεζηίσζε ηνπο δεκηνπξγώληαο ζθιεξόηεξε επηθάλεηα ε νπνία δελ δηαιύεηαη εύθνια από ηα νμέα πνπ παξάγνληαη κε ηε ιήςε ηξνθήο Αλαζηέιιεη ην κεηαβνιηζκό ησλ κηθξνβίσλ ηεο ηεξεδόλαο Τν θζόξην βειηηώλεη ηελ δνκή ησλ θξπζηάιισλ ηνπ απαηίηε ζηελ αδακαληίλε κεηαηξέπνληαο πδξνμπαπαηίηε ζε θζνξηναπαηίηε

9 ηελ Κύπξν δελ ιακβάλνπκε αξθεηό θζόξην κε ην πόζηκν λεξό (βξύζε ή εκθηαιωκέλν) γη'απηό πξέπεη λα ην ιακβάλνπκε από άιιεο πεγέο

10 Δίλαη βιαβεξό γηα ηελ πγεία ην θζόξην? Καζόινπ εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζσζηέο πνζόηεηεο. Ιδηαίηεξα ζηελ Κύπξν όπνπ ην λεξό δελ πεξηέρεη ηθαλνπνηεηηθή πνζόηεηα θζνξίνπ δελ παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα. Ο νδνληίαηξνο ζαο ζα απνθαζίζεη πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπ παηδηνύ ζαο ζε θζόξην

11 Δλδεδεηγκέλε Ζκεξήζηα Πνζόηεηα Φζνξίνπ 6 κελώλ 3 εηώλ 0.25mg 3 εηώλ 6 εηώλ 0.5mg 6 θαη άλσ 1mg

12 Δίλαη επηθίλδπλν ην θζόξην? Κάζε νπζία πνπ κπαίλεη ζηνλ νξγαληζκό καο π.ρ. ζίδεξν, ηώδην, βηηακίλεο, νμπγόλν, αθόκα θαη ην λεξό κπνξεί λα είλαη βιαβεξή ζε κεγάιεο δόζεηο αιιά σθέιηκε ή θαη απαξαίηεηε ζε ρακειέο δόζεηο. Τν ίδην θαη ην θζόξην.

13 Πξνθαιεί θαξθίλν, άζζκα, δηαηαξαρέο ζην ζπξενεηδή, θαηάγκαηα νζηώλ, ζύλδξνκν Down ή άιια ηαηξηθά πξνβιήκαηα? ΟΦΙ Γίλνληαη ζπλερώο έξεπλεο από δηεζλείο αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνύο ( Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Υγείαο, Centre of Disease Control and Prevention, National Cancer Institute in the USA, American Cancer Association θαη πνιινί άιινη )

14 Γελ ππάξρνπλ επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνπ λα δείρλνπλ νπνηαδήπνηε ζρέζε αλάκεζα ζε απμεκέλα πεξηζηαηηθά θαξθίλνπ, αιιεξγίεο, αξζξίηηδεο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο αζζέλεηεο κε ηελ πξνζζήθε θζνξίνπ ζην λεξό. Η ζπρλόηεηα ησλ αζζελεηώλ απηώλ είλαη ε ίδηα όπσο ζε ρώξεο ζηηο νπνίεο δελ γίλεηαη θζνξίσζε ηνπ λεξνύ Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο ρξήζεο ηνπ θζνξίνπ κε θάπνηα αζζέλεηα όηαλ ην θζόξην ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζσζηή δόζε!

15 Πωο κπνξεί ην παηδί λα ιακβάλεη θζόξην? 1) Φξήζε νδνληόθξεκαο (μεθηλά από ηελ ειηθία ησλ 2 εηώλ) 2) Σηνκαηηθό δηάιπκα ζπκπιεξώκαηα θζνξίνπ ( δηζθία ζηαγόλεο) 3) Φζνξηώζεηο ζην νδνληηαηξείν 2-4 θνξέο ηνλ ρξόλν αλαιόγσο ησλ αλαγθώλ ηνπ παηδηνύ

16 ΦΘΟΡΗΩΖ Τνπηθή εθαξκνγή θζνξίνπ ζηα δόληηα ζε κνξθή ηδει ή αθξνύ ή βεξληθηνύ Η ηνπηθή εθαξκνγή ηνπ ιόγσ ηεο ππθλήο ζπγθέληξσζεο δεκηνπξγεί ξεδεξβνπάξ θζνξίνπ ζην ζάιην ην νπνίν δηαηεξείηαη ζε ςειά επίπεδα θαη δξα ζηα δόληηα κέρξη θαη 6 κήλεο

17

18 ΦΘΟΡΗΑΖ Πάζεζε ησλ δνληηώλ πνπ επεξεάδεη ηελ αδακαληίλε θαη εκθαλίδεηαη κε ηελ κνξθή άζπξσλ ή θηηξηλoθαθέ θειίδσλ Οθείιεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή ιήςε πεξηζζόηεξεο πνζόηεηαο θζνξίνπ από ηελ ηδαληθή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεκαηηζκνύ ησλ δνληηώλ Κξίζηκε ειηθία από γέλλεζε έσο 3 αιιά θάπνηε θαη σο 5 ρξνλώλ Γελ κπνξεί λα ζπκβεί από ηε θζνξίσζε ζην ηαηξείν αιιά κόλν αλ ην παηδί ην θαηαπίλεη θαη κέζσ ηνπ αίκαηνο θζάζεη ζηα κόληκα δόληηα όηαλ απηά δηαπιάζνληαη

19

20 Ση πξέπεη λα θάλω αλ ην παηδί κνπ θαηαλαιώζεη κεγάιε πνζόηεηα θζνξηνύραο νδνληόθξεκαο Η ηνμηθή δόζε πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 5mg/kg Έλα παηδί 15 kg πξέπεη λα θαηαλαιώζεη 1 ½ ζσιελάξην νδνληόθξεκαο ησλ 50 ml κε πεξηεθηηθόηεηα θζνξίνπ 1000ppm γηα λα θηάζεη ζε απηά ηα επίπεδα Φνξήγεζε γάιαθηνο θαη ζπκβνπιή γηαηξνύ

21 ΜΖΝ ΞΔΥΝΑΣΔ! ΣΗΠΟΣΑ ΓΔΝ ΑΝΣΗΚΑΘΗΣΑ ΣΟ ΒΟΤΡΣΗΜΑ

22

23 N2O/O2 Δρ Μαντώ Αγγελίδου, DDS

24 Πξωηνμείδην ηνπ αδώηνπ N2O/O2 (Αέξην ηνπ Γέιηνπ ) Αλαθαιύθζεθε ην 1793 από ηνλ Άγγιν επηζηήκνλα Joseph Priestly θαη από ηόηε παξακέλεη έλα από ηα πην επξέσο δηαδεδνκέλα αλαηζζεηηθά ζηελ ηαηξηθή θαη νδνληηαηξηθή Σαλ γεληθό αλαηζζεηηθό είλαη πνιύ αδύλακν θαη γη'απηό ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε άιια δπλαηόηεξα αλαηζζεηηθά αέξηα. Σηελ νδνληηαηξηθή ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε νμπγόλν γηα κεξηθή λάξθσζε θαη ζρεηηθή αλαιγεζία θαη ζπλήζσο ζηνπο παηδηαηξηθνύο αζζελείο

25 Πξωηνμείδην ηνπ αδώηνπ N2O/O2 (Μαζθνύια & Γειωηνπνηό αέξην ) Μείγκα αεξίσλ ( νμπγόλνπ θαη πξσηνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ) πνπ ηνπνζεηείηαη κε κάζθα ζηε κύηε ηνπ παηδηνύ. Όζν εηζπλέεηαη πξνθαιεί επράξηζην αίζζεκα ραιάξσζεο θαη επθνξίαο Με ηε δηαθνπή ηεο εηζπλνήο θαη ηηο πξώηεο εηζπλνέο αηκνζθαηξηθνύ αέξα ην αέξην απηό εμαθαλίδεηαη από ην ζώκα θαη ν νξγαληζκόο επαλέξρεηαη ακέζσο ζε θπζηνινγηθά επίπεδα

26 Ο αζζελήο παξακέλεη μύπληνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρνξήγεζεο ηνπ πξωηνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ

27

28 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖΝ AAPD Τν πξσηνμείδην ηνπ αδώηνπ είλαη έλα άρξσκν θαη βαζηθά άνζκν αέξην κε κηα πνιύ ειαθξηά γιπθηά κπξσδηά Δίλαη έλαο απνηειεζκαηηθόο αλαιγεηηθόο θαη αγρνιπηηθόο παξάγνληαο θαη πξνθαιεί θαηαζηνιή ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη επθνξία κε ειάρηζηε επίδξαζε ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα Απνξξνθάηαη από ηνπο πλεύκνλεο θαη απνβάιιεηαη κε ηελ αλαπλνή βαζηθά ακεηάβιεην. Ληγόηεξν από 0.004% κεηαβνιίδεηαη από ηνλ νξγαληζκό

29 Η αλαιγεζία κε πξσηνμείδην ηνπ αδώηνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδώ θαη πεξίπνπ 160 ρξόληα, απνηειεί ηελ πην ήπηα θαξκαθνινγηθή αλαιγεζία ζηελ νδνληηαηξηθή θαη είλαη ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΣΟΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΟΟ ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΠΑΗΓΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΖ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ

30 ΠΡΟΤΠΟΘΔΖ ΠΑΝΣΑ ΟΣΗ Ο ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟ ΔΥΔΗ ΣΖ ΓΝΩΖ, ΣΖΝ ΔΞΑΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΝΑ ΣΟ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ

31 ΠΟΣΔ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ? Γηα λα κεηώζεη ηελ αλεζπρία θαη ην άγρνο Γηα λα κεηώζεη ηελ θηλεηηθόηεηα θαη ηελ αληίδξαζε πξνο ηελ νδνληηαηξηθή ζεξαπεία Να βνεζήζεη ζηελ ζπλελλόεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ αζζελή Να κεηώζεη ηελ αίζζεζε ηνπ πόλνπ Να βνεζήζεη ηνλ αζζελή λα αληέμεη ζεξαπείεο κεγάιεο δηάξθεηαο Γηα αζζελείο κε εηδηθέο αλάγθεο Να κεηώζεη ηελ ηάζε γηα αλαγνύια

32

33 Αξλεηηθά ηνπ πξωηνμεηδίνπ Σε αζζελείο κε ππεξβνιηθή θνβία θάπνηε δελ είλαη αξθεηό Αζζελείο κε θιεηζηνθνβία θαη αζζελείο πνιύ κηθξήο ειηθίαο, ζπλήζσο θάησ ησλ 3 εηώλ αδπλαηνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ Αλάγθε γηα ζπλερή επηβεβαίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο Ο αζζελήο πξέπεη λα κπνξεί λα αλαπλέεη από ηε κύηε Μπνξεί λα πξνθαιέζεη πνλνθέθαιν γη απηό ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε 100% νμπγόλνπ θαηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο

34 Οδεγίεο πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ Δίλαη θαιύηεξα ην παηδί ζαο λα κελ έρεη θάεη γηα 2 έσο 3 ώξεο πξηλ από ηελ επίζθεςε (γεκάην ζηνκάρη κπνξεί λα πξνθαιέζεη εκεηό) Αλαθέξεηε ηπρόλ αλαπλεπζηηθό πξόβιεκα ζηνλ νδνληίαηξν ζαο (πεξηνξηζκόο απνηειεζκαηηθόηεηαο ) Αλαθέξεηε αλ ην παηδί ζαο έρεη πάξεη θάπνην άιιν θάξκαθν ηελ εκέξα ηνπ ξαληεβνύ

35 Γεληθή Αλαηζζεζία Παηδηά κε εμαηξεηηθή δπζθνιία ρεηξηζκνύ θαη πξνζέγγηζεο, πνπ αδπλαηνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ, θνβηθά παηδηά, παηδηά πνιύ κηθξά ζε ειηθία ή παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ππνβάιινληαη ζε γεληθή αλαηζζεζία Δίλαη πνιύ αζθαιήο θαη ππνβάιιεηαη ζε πιήξσο εμνπιηζκέλε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα από επαγγεικαηία αλαηζζεζηνιόγν Τν παηδί εηζάγεηαη ην πξσί θαη απνρσξεί ζπλήζσο λσξίο ην απόγεπκα

36 Αληελδείμεηο ηνπ πξωηνμεηδίνπ Φξόληα απνθξαθηηθή πάζεζε ησλ πλεπκόλσλ Αδπλακία αλαπλνήο από ηε κύηε Σνβαξή ςπρηαηξηθή αζζέλεηα Αλεπάξθεηα βηηακίλεο B12 Νεπξνκπηθέο αζζέλεηεο όπσο ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο Καξθηλνπαζείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ρεκεηνζεξαπεία κε Bleomycin 1o ηξίκελν ηεο εγθπκνζύλεο

37 Ζ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΕΩΣΟΤ/ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΔΗΝΑΗ ΜΗΑ ΑΦΑΛΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟ Ζ ΟΠΟΗΑ ΔΛΔΓΥΔΗ ΣΟΝ ΠΟΝΟ ΚΑΗ ΖΡΔΜΔΗ ΣΟΝ ΑΘΔΝΖ

38 Δξωηήζεηο ;;;

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol

ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ. Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol ΦΤΛΛΟ ΟΓΖΓΗΩΝ ΥΡΖΖ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΡΖΣΖ Cimzia 200 mg ενέζιμο διάλςμα certolizumab pegol Γιαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού σπηζιμοποιήζεηε αςηό ηο θάπμακο. - Φπιάμηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία Xozal 5mg/ml πόζηκεο ζηαγόλεο, δηάιπκα 1.2 ύλζεζε Δξαζηηθή νπζία: levocetirizine dihydrochloride Έθδνρα: Sodium acetate, acetic

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1. ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ PSA? ΤΠΑΡΥΕΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΙΜΗ? ΌΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΜΕΝΟ ΗΜΑΙΝΕΙ ΟΣΙ ΤΠΑΡΥΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ? Σν PSA είλαη κηα πξσηεΐλε πνπ πεξηέρεηαη ζην ζπέξκα, παξάγεηαη ζρεδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα ηπξνθινμαζίλε Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να σπηζιμοποιείηε αςηό ηο θάπμακο. -

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Prevenar 13 ελέζηκν ελαηώξεκα πδεπγκέλν πνιπζαθραξηδηθό πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην (13-δύλακν, πξνζξνθεκέλν) Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ

Διαβάστε περισσότερα

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318

13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣH 13 o Πεξηερόκελα 13.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 318 13.1.1 ΟΡΗΜΟΗ... 318 13.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ... 318 13.2 ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΒΛΑΒΖ... 319 13.2.1 ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΚΑΚΧΖ... 319

Διαβάστε περισσότερα

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS)

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) 12 Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Τξνπνπνηήζεθε από θπιιάδηα πνπ εθδόζεθαλ από ηα λνζνθνκεία Guy s θαη St Thomas ζην Λνλδίλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό Τι είναι ο αλκοολιζμόρ; Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό γηαηξό ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840, ελώ αλαιύζεθε ζε λόζν ην 1972 από ην γηαηξό John Coakley Lettson. Αιθννιηζκόο ζεκαίλεη

Διαβάστε περισσότερα