ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ"

Transcript

1 ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Σν νθζαικνινγηθφ ηκήκα απνηειείηαη απφ δχν θιηληθέο: ηελ παλεπηζηεκηαθή θιηληθή θαη ηελ θξαηηθή θιηληθή πνπ αλήθεη ζην ΔΤ. Σν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηεο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο απνηεινχλ νη : Βαζίιεηνο Κνδνκπφιεο, MD, PhD, Καζεγεηήο Οθζαικνινγίαο (Γηεπζπληήο θιηληθήο) Κσλζηαληίλνο Ησαλλάθεο, MD, PhD, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Οθζαικνινγίαο Γεψξγηνο Λακπίξεο, MD, PhD, Λέθηνξαο Οθζαικνινγίαο Γνχθαο Γαξδακπνχλεο, MD Δπηκειεηήο Α Αξηζηείδεο Κσλζηαληηλίδεο, MD Δπηκειεηήο Β Ζ παλεπηζηεκηαθή θιηληθή δίλεη πιήξε εηδηθφηεηα ζηελ νθζαικνινγία θαη έρεη πέληε εηδηθεπφκελνπο Ζ θξαηηθή θιηληθή έρεη δχν επηκειεηέο: Γεψξγηνο Σνπθεμήο, MD Γηεπζπληήο ΔΤ (Γηεπζπληήο θιηληθήο) Ηξθάλ Πεξεληέ,MD Δπηκειεηήο Β Οη δχν θιηληθέο ζπιιεηηνπξγνχλ, ζπζηεγάδνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ καδί ζην πξφγξακκα εθεκεξηψλ. Σν νθζαικνινγηθφ ηκήκα έρεη κηα αίζνπζα ρεηξνπξγείνπ κε ηνπο ηαηξνχο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο λα ρεηξνπξγνχλ ηξεηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη ηνπο ηαηξνχο ηεο θξαηηθήο θιηληθήο δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα. ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟ Σα παξαπάλσ ηκήκαηα ιεηηνπξγνχλ επίζεκα θαη ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο πξνθχπηεη ζην ΦΔΚ 1398 / Εξωηεπικά Ιαηπεία ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ιεηηνπξγνχλ 3 πιήξσο εμνπιηζκέλεο εμεηαζηηθέο νθζαικνινγηθέο κνλάδεο. H θάζε κία είλαη εμνπιηζκέλε κε κεραλήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμέηαζε ησλ αζζελψλ. Τμήμα Παθήζεων Κεπαηοειδούρ Μεηαμοζσεύζεων

2 ηε θιηληθή πξαγκαηνπνηνχληαη κεηακνζρεχζεηο θεξαηνεηδνχο ή ζπλδπαζκέλεο επεκβάζεηο κεηακνζρεχζεσλ θεξαηνεηδνχο κε αθαίξεζε θαηαξξάθηε θαη ηνπνζέηεζε εηδηθνχ ελδνθαθνχ γηα ηελ θαιχηεξε απνθαηάζηαζε ηεο φξαζεο ηνπ αζζελνχο. Δπίζεο, ζην ηκήκα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηνπνγξαθίαο θεξαηνεηδνχο, κέηξεζεο ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ (Δλδνζειηνζθφπην), εθαξκνγήο θαθψλ επαθήο (καιαθψλ θαη εκίζθιεξσλ), κειέηεο δπζηξνθηψλ θαη εθθπιίζεσλ θεξαηνεηδνχο, δηάγλσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ θεξαηφθσλνπ θαη ζπλαθψλ παζήζεσλ κε ηε λέα κέζνδν UVA CROSS LINKING (ΔΛΚΔΘΟΠ), επεκβάζεσλ θεξαηνεηδνχο γηα δηφξζσζε αζηηγκαηηζκνχ, αληηκεηψπηζεο εγθαπκάησληξαπκάησλ θεξαηνεηδνχο, αληηκεηψπηζε απνζηεκάησλ θαη ειθψλ θεξαηνεηδνχο. Τμήμα Χειποςπγικήρ ηος Καηαππάκηη Α. Γπλαηφηεηα αθαίξεζεο ηνπ θαηαξξαθηηθνχ θαθνχ κε θαθνζξπςία. Ζ ηερληθή απηή αθαίξεζεο ηνπ θαηαξξάθηε κέζα απφ κηθξή ηνκή κε ηνπηθέο αλαηζζεηηθέο ζηαγφλεο ρσξίο γεληθή αλαηζζεζία ή αλαηζζεζία κε έλεζε νπηζζνβνιβηθά πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα. O αζζελήο επηζηξέθεη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δξαζηεξηφηεηα άκεζα απφ ηελ επφκελε θηφιαο κέξα. Ζ παξακνλή ζην ρεηξνπξγείν είλαη πνιχ κηθξφηεξε. Γελ ηνπνζεηνχληαη ξάκκαηα θαηά ηελ επέκβαζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αζηηγκαηηζκφ. Με ηελ ηερληθή απηή ην απνηέιεζκα είλαη γξεγνξφηεξε απνθαηάζηαζε ηεο φξαζεο. Β. Γπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ςπρξήο θαθνζξπςίαο (cool phaco) - ακθίρεηξεο θαθνζξπςίαο κε πνιχ κηθξφηεξε ηνκή θαη θαζφινπ κεηεγρεηξεηηθφ αζηηγκαηηζκφ. ηε θιηληθή καο εθαξκφδεηαη ε ηερληθή COMICS (COAXIAL MICROINCISION CATARACT SURGERY) πνπ απνηειεί ηελ πιένλ ζχγρξνλε κνξθή ρεηξνπξγηθήο ηνπ θαηαξξάθηε παγθνζκίσο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη αληίζηνηρνη θαθνί πςειήο πνηφηεηνο πνπ έρνπλ αθξηβψο ηε δπλαηφηεηα εηζφδνπ απφ απηή ηε πνιχ κηθξή ηνκή γηα ηε κεγαιχηεξε αζθάιεηα ηνπ νθζαικνχ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ πξνεγκέλσλ ηερληθψλ ην ηκήκα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα πιένλ ζχγρξνλα κεραλήκαηα (Oertli OS3, Infinity) θαη ηα αλάινγα πςειήο επθξίλεηαο κηθξνζθφπηα (Leica θαη Moeller Wedel). Γ. ηελ Παλεπηζηεκηαθή Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ηνπ Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνχπνιεο πξαγκαηνπνηνχληαη επεκβάζεηο γηα ηε δηφξζσζε πςειήο κπσπίαο ή ππεξκεηξσπίαο πνπ δελ δχλαληαη λα αληηκεησπηζζνχλ

3 κε ην Excimer Laser ζην Ηλζηηηνχην καο ζηελ Ηαηξηθή ρνιή (ΔΛ.Κ.Δ.Θ.Ο.Π.: Διιεληθφ Κέληξν Έξεπλαο & Θεξαπείαο Οθζαικηθψλ Παζήζεσλ) Γ. Ο δηαζέζηκνο εμνπιηζκφο ησλ ρεηξνπξγείσλ απνηειείηαη απφ ηξία ρεηξνπξγηθά κηθξνζθφπηα, θαη ηξεηο κνλάδεο θαθνζξπςίαο: δπν κνλάδεο Οertli S3 θαη κηα θαθνζξπςία INFINITY (ALCON) Δ. Τπνινγηζκφο ηεο ηζρχνο ηνπ Δλδνθαθνχ κε ςεθηαθή νπηηθή βηνκεηξία IOL MASTER Τμήμα Γλαςκώμαηορ 1. Γιαγνωζηική προζέγγιζη Ζ ηερλνινγία καο έρεη δψζεη πνιχ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ηφζν ζηελ δηάγλσζε φζν θαη ζηελ ζεξαπεία ηνπ γιαπθψκαηνο. Ζ δηάγλσζε είλαη ην πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηελ κειέηε θαη παξαθνινχζεζε ελφο αζζελή θαζφηη απηή ζα θαζνξίζεη αλ ρξεηάδεηαη ζεξαπεία ή φρη θαη πνηνο ηχπνο ζεξαπείαο είλαη ν θαηάιιεινο. Οη δηαγλσζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο γιαπθψκαηνο πεξηιακβάλνπλ: Γσληνζθνπία Οθζαικνζθφπεζε θαη θσηνγξάθεζε ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ Πεξηκεηξία δειαδή κειέηε ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ (Octopus 500ΔΕ, ην Medmont θαη ην Humphrey Analyzer κε δπλαηφηεηα Blue on Yellow πεξηκεηξίαο) Σνλνκέηξεζε θαη 24σξε ηνλνκεηξηθή θακπχιε κε ρξήζε ηνλνκέηξσλ Goldmann, Pascal θαη Ocular Response Analyzer Αλάιπζε νπηηθψλ ηλψλ κε GDx VCC κία λέα ηερλνινγία πνπ καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηηκήζνπκε θαη λα κεηξήζνπκε ην πάρνο ησλ νπηηθψλ ηλψλ θαη θαηά ζπλέπεηα λα θάλνπκε πξψηκε δηάγλσζε αθνχ πξψηα νη νπηηθέο ίλεο είλαη απηέο πνπ πξνζβάιινληαη ζην γιαχθσκα. Παρπκεηξία θεξαηνεηδνχο γηα κέηξεζε ηνπ θεληξηθνχ πάρνπο ηνπ θεξαηνεηδή πνπ ζεσξείηαη κηα ζεκαληηθή εμέηαζε ζήκεξα θαζφηη ην πάρνο κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ κέηξεζε ηεο πίεζεο, δει. λα ππεξεθηηκάηαη ε πίεζε ζε έλα παρχ θεξαηνεηδή ή λα ππνεθηηκάηαη ζε έλα ιεπηφ θεξαηνεηδή. Ζ εμέηαζε γίλεηαη κε ππεξερεηηθφ παρχκεηξν (Quantel) θαη αξθεί κηα κηθξή επαθή κε ηνλ θεξαηνεηδή. Απεηθφληζε θαη κειέηε ηεο θεθαιήο ηνπ Οπηηθνχ Νεχξνπ κε νπηηθή Σνκνγξαθία πλνρήο (OCT)

4 Απεηθφληζε πξνζζίσλ κνξίσλ θαη γσλίαο πξνζζίνπ ζαιάκνπ κε OCT Visante. 2. Θεραπεσηική προζέγγιζη Πέξα απφ ηε θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ππάξρνπλ ρεηξνπξγηθέο δπλαηφηεηεο αληηκεηψπηζεο ηεο πάζεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ: Η ηραμπεκοσλοπλαζηική κε laser πνπ γίλεηαη ψζηε λα δηεπθνιχλνπκε ηελ παξνρέηεπζε ηνπ πδαηνεηδνχο πγξνχ απφ ηελ γσλία κεηαμχ ίξηδνο θαη θεξαηνεηδή. Περιθερική ιριδοηομή κε Nd: YAG laser ζε νξηζκέλνπο νθζαικνχο πνπ έρνπλ κηα αλαηνκηθή πξνδηάζεζε γηα νμχ γιαχθσκα ή νθζαικνχο πνπ έρνπλ ήδε ππνζηεί νμχ γιαχθσκα Σραμπεκοσλεκηομή πνπ είλαη κία ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ βνεζάεη ζεκαληηθά ζην λα κελ εμειηρζνχλ πεξαηηέξσ νη βιάβεο ζην νπηηθφ πεδίν θαη κεηψλεη ηελ ελδνθζάικηα πίεζε ζε επίπεδα πνπ ζεσξνχληαη ρακειά ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα αλαζηξέςεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο βιάβεο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ ην γιαχθσκα. Δν ηω βάθει ζκληρεκηομή πνπ αλήθεη ζηηο κε δηεζεηηθέο αληηγιαπθσκαηηθέο επεκβάζεηο, φπνπ δελ αλνίγεηαη ην ηνίρσκα ηνπ βνιβνχ. Ζ θιηληθή καο είλαη απφ ηηο ιίγεο Οθζαικνινγηθέο θιηληθέο ζηελ Δπξψπε πνπ εθαξκφδεη ηελ παξαπάλσ ηερληθή. Τμήμα Παθολογίαρ και Χειποςπγικήρ Βςθού Σν ηκήκα βπζνχ αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε θαη αληηκεηψπηζε παζήζεσλ πνπ αθνξνχλ ην νπίζζην εκηκφξην ηνπ νθζαικνχ.(ταινεηδήο Ακθηβιεζηξνεηδήο). Με ζχγρξνλα κεραλήκαηα θαη αθνινπζψληαο ηα δηεζλή πξσηφθνιια ζην ηκήκα αληηκεησπίδνληαη παζήζεηο φπσο ε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, ε ειηθηαθή εθθχιηζε σρξάο θειίδαο (Ζ.Δ.Ω.), νη ξσγκέο θαη απνθνιιήζεηο ακθηβιεζηξνεηδνχο, νη αγγεηαθέο απνθξάμεηο αξηεξηψλ θαη θιεβψλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο, νη θιεγκνλέο θιπ. ην ηκήκα παζνινγίαο Βπζνχ πξαγκαηνπνηνχληαη ελδνυαινεηδηθέο εγρχζεηο αληηαγγεηνγελεηηθψλ παξαγφλησλ (Lucentis, Macugen, Avastin) ζηα πιαίζηα ησλ ζχγρξνλσλ απφςεσλ αληηκεηψπηζεο ηεο ΖΔΩ πγξνχ

5 ηχπνπ, ηεο δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο θαη άιισλ παζήζεσλ ηνπ Βπζνχ. Το Τμήμα διάγνωζης και θεραπείας (Μedical Retina) περιλαμβάνει: 1. Kάκεξα βπζνχ ηεο Kowa, Japan γηα ηε δηελέξγεηα ςεθηαθήο θινπνξαγγεηνγξαθίαο, έγρξσκεο θσηνγξάθεζεο θαη αλέξπζξεο θσηνγξάθεζεο ηνπ βπζνχ. Απηή ηε ζηηγκή δηελεξγνχληαη πεξίπνπ 400 θινπνξαγγεηνγξαθίεο εηεζίσο. 2. ρηζκνεηδή ιπρλία CSO κε ςεθηαθή θάκεξα θαη δπλαηφηεηα απεηθφληζεο θαη θαηαγξαθήο ηφζν ησλ πξνζζίσλ φζν θαη ηνπ νπηζζίνπ κνξίνπ 3. Α θαη Β ππεξερνγξάθν κε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο Α ππεξερνγξαθίαο, βηνκεηξίαο θαη Β ππεξερνγξαθίαο. 4. OCT γηα δηάγλσζε θαη παξαθνινχζεζε δηαθφξσλ παζήζεσλ ηνπ Βπζνχ Το Τμήμα Χειροσργικής Βσθού (Surgical Retina) περιλαμβάνει: α. Μεράλεκα παινεηδεθηνκήο νπηζζίνπ εκηκνξίνπ θαη δπλαηφηεηα παινεηδεθηνκήο 23G θαη 25G β. χζηεκα απεηθφληζεο νπηζζίνπ εκηκνξίνπ (EIBOS) πξνζαξηεκέλν ζην ρεηξνπξγηθφ κηθξνζθφπην γ. Δλδνlaser (IRIS DIODE LASER 532nm) Photo δ. Μνλάδα θξπνπεμίαο πγξνχ Αδψηνπ Τμήμα Argon YAG Laser nm Diode laser (Laserex, Australia ) γηα δηελέξγεηα θσηνπεμίαο ζε επηπινθέο δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο, ηζραηκηθέο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηεο, πεξηραξάθσζε ξσγκψλ ακθηβιεζηξνεηδή. ην ηκήκα δηελεξγνχληαη πεξίπνπ 600 ζπλεδξίεο θσηνπεμίαο εηεζίσο 2. Nd YAG laser ηεο Laserex, Australia γηα δηελέξγεηα νπηζζίσλ θαςνπινηνκψλ ζε δεπηεξνγελείο θαηαξξάθηεο, πεξηθεξηθψλ ηξηδνηνκψλ, κεκβξαλεθηνκψλ θιπ. Τμήμα Παιδοοθθαλμολογίαρ και Σηπαβιζμού ην Παηδνθζαικνινγηθφ Σκήκα, αληηκεησπίδεηαη δηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά, ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ νθζαικνινγηθψλ παζήζεσλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Ζ ζεξαπεία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπληεξεηηθά κέζα π.ρ. ρνξήγεζε γπαιηψλ, θνιιχξηα, αζθήζεηο ή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. ηα ζεκαληηθφηεξα νθζαικνινγηθά πξνβιήκαηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο πνπ αληηκεησπίδνληαη, πεξηιακβάλνληαη: ν ζηξαβηζκφο (φιεο νη κνξθέο), ε ακβιπσπία, δηαζιαζηηθά πξνβιήκαηα (κπσπία, ππεξκεηξσπία, αζηηγκαηηζκφο) ζπγγελήο θαηαξξάθηεο θαη ζπγγελέο γιαχθσκα, νθζαικνινγηθέο ινηκψμεηο θ.α.

6 Σμήμα Οθθαλμικών σπερήτων Σν ηκήκα δηαζέηεη ζπζθεπή Α θαη Β ππεξήρσλ Τμήμα Οθθαλμοπλαζηικήρ ην ηκήκα αληηκεησπίδεηαη δηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά, ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δαθξπτθή ζπζθεπή. Ζ ζεξαπεία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε αιιά θαη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο δαθξπτθήο ζπζθεπήο πεξηιακβάλνληαη: πγγελείο θαη επίθηεηεο δηαηαξαρέο ηεο απνρέηεπζεο ησλ δαθξχσλ, ζπγγελείο θαη επίθηεηεο παζήζεηο ηεο εθθξηηηθήο κνίξαο ηνπ δαθξπτθνχ αδέλα, θιεγκνλέο, φγθνη θ.α. Σν ηκήκα Οθζαικνπιαζηηθήο αζρνιείηαη κε ηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία (ζπληεξεηηθή θαη ρεηξνπξγηθή) παζήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα Βιέθαξα, ηε δαθξπτθή ζπζθεπή θαη ηνλ νθζαικηθφ θφγρν. Ζ πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή ησλ βιεθάξσλ αθνξά παζήζεηο ησλ βιεθάξσλ φπσο: ε βιεθαξφπησζε, ην εληξφπην θαη εθηξφπην, νη φγθνη ησλ βιεθάξσλ, ν βιεθαξφζπαζκνο, δεξκαηνράιαζε θαη ν ιαγφθζαικνο. Ζ ρεηξνπξγηθή ζηε δαθξπτθή ζπζθεπή αθνξά θπξίσο ηελ απνρεηεπηηθή κνίξα (δαθξπαζθνξξηλνζηνκία) ιφγσ θιεγκνλήο θαη κφιπλζεο. Αζθενείς 2010 o Δμσηεξηθά Ηαηξεία > αζζελείο o Ννζειείεο 1792 αζζελείο o Δπείγνληα πεξηζηαηηθά > 2500 αζζελείο o Δλδνβφιβηεο επεκβάζεηο > 1500 επεκβάζεηο o Μηθξνεπεκβάζεηο > 1600 επεκβάζεηο ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ (ΔΛΚΔΘΟΠ) Σν ΔΛ.Κ.Δ.Θ.Ο.Π. εζηηάδεη ηηο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ θαηαξξάθηε, ην γιαχθσκα θαη ηε δηαζιαζηηθή ρεηξνπξγηθή γηα ηε δηφξζσζε ηεο κπσπίαο ππεξκεηξσπίαο θαη αζηηγκαηηζκνχ. Σν Κέληξν καο δηαζέηεη εμνπιηζκφ πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, ηειεπηαίαο γεληάο, θαη αθνινπζεί ηα απζηεξφηεξα πξσηφθνιια εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ αζζελψλ ελψ νη επηζηεκνληθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ βξαβεπζεί εληφο θαη εθηφο Διιάδνο.

7 Γεδνκέλνπ φηη αληηπξνζσπεχνπκε έλα κε θεξδνζθνπηθφ εξεπλεηηθφ Κέληξν ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο αλαδεηνχκε πάληα πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο είηε απφ πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είηε απφ ρνξεγίεο ηδησηψλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο ζηελ ηζηνζειίδα γηα επεμήγεζε πεξί ρνξεγηψλ θαη ρξεκαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ ΔΛ.Κ.Δ.Θ.Ο.Π. Σα παξαθάησ ηκήκαηα ιεηηνπξγνχλ ζην ΔΛΚΔΘΟΠ: Σο ημήμα Γιαθλαζηικής Υειροσργικής: Yπάξρεη ην EXCIMER LASER, ALLEGRETTO ηεο WAVELIGHT, πνπ δηαζέηεη ηδηαίηεξα πςειήο αθξίβεηαο EYE TRACKER θαη παξνπζηάδεη ην θαιχηεξν «πξνθίι» εθηνκήο κε ιηγφηεξε αθαίξεζε θεξαηνεηδηθνχ ηζηνχ γηα ην ίδην δηαζιαζηηθφ ζθάικα. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ε εμαηξεηηθή αθξίβεηα ζηελ επηδησθφκελε δηφξζσζε θαη ε κέγηζηε αζθάιεηα. Ζ κεγάιε αχμεζε ζηε κεηεγρεηξεηηθή πνηφηεηα ηεο φξαζεο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ηερλνινγία Allegretto-Wave ηεο WAVELIGHT Γεξκαλίαο, έρεη ηε δπλαηφηεηα φρη κφλν λα δηνξζψλεη ηε κπσπία, ηελ ππεξκεηξσπία θαη ηνλ αζηηγκαηηζκφ, αιιά λα βειηηψλεη θαη νπνηαδήπνηε άιιε κηθξναλσκαιία αληρλεπζεί ζην κάηη ηνπ αζζελνχο. ηελ πεξίπησζε απηή ην κάηη αληηκεησπίδεηαη σο νπηηθφ ζχζηεκα κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαηά ηελ επέκβαζε. Υξεζηκνπνηνχληαη 8 ηνπνγξαθίεο πξνθεηκέλνπ εμαηνκηθεπκέλα λα θαηεπζχλνληαη νη αθηίλεο Laser έηζη ψζηε ε θάζε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε λα είλαη απνιχησο εμαηνκηθεπκέλε δηνξζψλνληαο ηε δηαζιαζηηθή αλσκαιία αιιά θαη ηηο ππάξρνπζεο εθηξνπέο κε απνηέιεζκα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο φξαζε. Γηα ηελ πιήξε πξνεγρεηξεηηθή κειέηε θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ αζζελψλ ην ΔΛ.Κ.Δ.Θ.Ο.Π. δηαζέηεη ην Colvard Pupillometer, ην ALLEGRO TOPOLYZER θαη ην Topcon Corneal Analyzer CA-100 πνπ πεξηιακβάλνπλ ην πξφγξακκα TOPO-GUIDED. Γηα ηε δεκηνπξγία κέγηζηεο αθξίβεηαο θαη εμαηνκηθεπκέλνπ θεξαηνεηδηθνχ flap ρξεζηκνπνηείηαη ν Μηθξνθεξαηφκνο Carriazo Pendular/SCHWIND κε δηάθνξεο θεθαιέο.

8 Σο ημήμα Γλασκώμαηος: H πεξηκεηξία γίλεηαη κε κεράλεκα Octopus 500ΔΕ (ππάξρεη επίζεο Humphrey θαη Medmont ζην Ννζνθνκείν), ε ηνλνκεηξία κε ηνλφκεηξα Goldmann, Pascal θαη Tonopen θαη ε παρπκεηξία κε παρχκεηξα Quantel θαη Accutome. Δπίζεο ππάξρεη ην ζχζηεκα κέηξεζεο ηνπ πάρνπο ηεο ζηηβάδαο ησλ πεξηζειαίσλ λεπξηθψλ ηλψλ (GDx-VCC). Σο ημήμα Δθαρμογής Φακών Δπαθής: Σν ηκήκα ζηνρεχεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ φξαζεο πνπ δελ κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ κε γπαιηά. Δθαξκφδνληαη θαθνί επαθήο, καιαθνί, εκίζθιεξνη, πβξηδηθνί, εμαηνκηθεπκέλεο ζρεδίαζεο ζε πεξηπηψζεηο θεξαηφθσλνπ, κεηακφζρεπζεο θεξαηνεηδνχο θαζψο θαη άιισλ αλσκαιηψλ ηνπ θεξαηνεηδνχο. Σο ημήμα Κεραηόκωνοσ: ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Ο.Π εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο UV-Crosslinking γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο εμέιημεο ηνπ θεξαηφθσλνπ ή ηεο θεξαηεθηαζίαο. Γηάιπκα Ρηβνθιαβίλεο (βηηακίλε Β2) ελζηαιάδεηαη ζηνλ νθζαικφ γηα 30min. Αθνινπζείηαη αθηηλνβφιεζε ηνπ νθζαικνχ γηα άιια 30min κε UVA αθηηλνβνιία. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο ζεξαπείαο γηα ηνλ θάζε νθζαικφ αλέξρεηαη ζηε 1 ψξα πεξίπνπ. Σο ημήμα Μεηαμόζτεσζης Κεραηοειδούς:

9 ην κεηακνζρεπηηθφ θέληξν Κεξαηνεηδνχο Αιεμαλδξνχπνιεο παξέρεη ππεξεζίεο ζε αζζελήο ηνπ λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ εζλ. νξγαληζκνχ κεηακνζρεχζεσλ. Δίλαη ην 2ν πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα κεηά ην αληίζηνηρν ηνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο. ΑΚΑΓΗΜΑÏΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ηελ Παλεπηζηεκηαθή Οθζαικνινγηθή Κιηληθή (ΠΟΚ) πξαγκαηνπνηείηαη εθαξκνζκέλε, βαζηθή, θιηληθή θαη επηδεκηνινγηθή έξεπλα ελψ παξάιιεια αλαπηχζζεηαη ζηελή ζπλεξγαζία κε άιιεο Κιηληθέο θαη Δξγαζηήξηα εληφο θαη εθηφο Διιάδαο θαη πξνζθέξεηαη ζεσξεηηθή θαη θιηληθή δηδαζθαιία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Οθζαικνινγίαο, ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν (5εηείο θνηηεηέο Ηαηξηθήο ΓΠΘ), φζν θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν (εηδηθεπφκελνη ηαηξνί ζηελ Οθζαικνινγία ζην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ εθπνλνχλ ηε δηδαθηνξηθή ηνπο δηαηξηβή). Απφ ηελ Παλεπηζηεκηαθή Οθζαικνινγηθή Κιηληθή πξαγκαηνπνηείηαη βαζηθή, θιηληθή, επηδεκηνινγηθή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα ζην Διιεληθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Θεξαπείαο Οθζαικηθψλ Παζήζεσλ (ΔΛ.Κ.Δ.Θ.Ο.Π.)

10 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απφ ηα παξαπάλσ εξεπλεηηθά πξσηφθνιια έρεη παξνπζηαζηεί κεγάινο αξηζκφο πξνθνξηθψλ θαη αλαξηεκέλσλ αλαθνηλψζεσλ ζε ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα θαη έρνπλ δεκνζηεπηεί πνιιέο εξγαζίεο ζε ειιελφγισζζα θαη δηεζλή πεξηνδηθά (θαηαρσξεκέλα ζην Medline). Δμάιινπ, ζηα πιαίζηα ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΠΟΚ εθπνλνχληαη 10 δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, ελψ πξνγξακκαηίδεηαη ε έλαξμε δηεμαγσγήο λέσλ εξεπλεηηθψλ πξσηνθφιισλ πνπ αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ ζηε ζρέζε γιαπθψκαηνο θαη ζπλδξφκνπ «Sleep- Apnea», ζηελ κειέηε νθζαικηθψλ παζήζεσλ κε Color Doppler Imaging (CDI) θαη ζηε κειέηε ηνπ πάρνπο ησλ λεπξηθψλ ηλψλ, πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή Excimer Laser γηα δηαζιαζηηθνχο ζθνπνχο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ νινθιεξσζεί νη παξαθάησ δηδαθηνξηθέο εξγαζίεο: 1. «Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ηνπ πληειεζηή Απνρέηεπζεο ηνπ πδαηνεηδνχο πγξνχ» 2. «Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο Γηαζιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο (Lasik, PRK) ζηελ ελδνθζάικηα πίεζε (ΔΟΠ) θαη ζηε ηηβάδα Νεπξηθψλ Ηλψλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο»

11 3. «πγθξηηηθή κειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ ηνλνκεηξηθψλ ζπζηεκάησλ ζε νθζαικνχο κε κεηαβνιή ηνπ πάρνπο ηνπ θεξαηνεηδνχο κεηά απφ δηαζιαζηηθή ρεηξνπξγηθή θαη ζε νθζαικνχο κε δηαθφξνπ ηχπνπ παζνινγηθά ζπζηήκαηα» 4. «Ζ επίπησζε ηεο θαξσηηδηθήο ελδαξηεξεθηνκήο ζηελ νπηζζνβφιβηα αηκνδπλακηθή θαη ζηελ νπηηθή ιεηηνπξγία» 5. «Μειέηε ηεο θαηαλνκήο ησλ νπηηθψλ λεπξηθψλ ηλψλ ζε αζζελείο κε ςεπδναπνθνιίδσζε, ςεπδναπνθνιηδσηηθφ γιαχθσκα θαη ρξφλην γιαχθσκα αλνηθηήο γσλίαο κε ηε ρξήζε ηνπ G DX VCC» 6. «Γηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ελφο νπηηθνχ Ζ2 αληαγσληζηή ηεο ηζηακίλεο (πδξνρισξηθή ξαληηηδίλε) ζηε δηάκεηξν ηεο θφξεο ππφ θσηνπηθέο θαη ζθνηνπηθέο ζπλζήθεο κε ην ειεθηξνληθφ θνξφκεηξν ηνπ Colvard» Δπίζεο ε ΠΟΚ ηνπ ΓΠΘ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε αλεμάξηεηεο δηεζλείο θαη εγρψξηεο πνιπθεληξηθέο κειέηεο ζε κηα δε εμ απηψλ απνηεινχκελε απφ 55 θέληξα ζε φιν ηνλ θφζκν ν Γ/ληήο ηεο ΠΟΚ θ. Β. Κνδνκπφιεο είλαη ν θχξηνο ζπληνληζηήο (principal coordinator). Δπίζεο, ζεκαληηθφο αξηζκφο ζπλεδξηαθψλ εθδειψζεσλ έρεη νξγαλσζεί ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε απφ ηελ Παλεπηζηεκηαθή νθζαικνινγηθή θιηληθή κε πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ: Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα 12 & 13 Απξηιίνπ 2003 Γηεκεξίδα ην ν Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Οθζαικνινγηθφ πλέδξην Ννεκβξίνπ ν Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Οθζαικνινγηθφ πλέδξην επηεκβξίνπ ν Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Οθζαικνινγηθφ πλέδξην επηεκβξίνπ 2010 Δπίζεο ηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο δηδάζθνπλ ην κάζεκα ηεο νθζαικνινγίαο ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ πέκπηνπ έηνπο. θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη: πξψηνλ ε παξνπζίαζε ησλ αλαηνκηθψλ δνκψλ ηνπ βνιβνχ ηνπ νθζαικνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ ηαπηφρξνλα κε ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπο δεχηεξνλ ε παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νθζαικνχ θαη νη βαζηθέο αξρέο ζεξαπείεο ηξίηνλ ε παξνπζίαζε ησλ ηερλνινγηψλ πνπ είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην αληηθείκελν ηέηαξηνλ ε δηδαζθαιία ησλ ζπζηεκαηηθψλ παζήζεσλ (π.ρ. ππέξηαζε, δηαβήηεο θ.α.) ζε ζρέζε κε ηα νθζαικνινγηθά επξήκαηα πέκπηνλ ε δηδαζθαιία ηεο θιηληθήο πξάμεο ψζηε ν θνηηεηήο λα εμνηθεησζεί κε ηνλ βαζηθφ εμνπιηζκφ θαη λα απνθηήζεη ηηο

12 απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο (π.ρ. νθζαικνζθφπεζε) πνπ απαηηείηαη λα θαηέρεη ν ζχγρξνλνο γηαηξφο. ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Ηαηξηθήο ζρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θξάθεο πεξηιακβάλεηαη θαη ην επηιεγφκελν κάζεκα «πζηεκαηηθέο παζήζεηο θαη νθζαικφο» ζην εαξηλφ εμάκελν ηνπ ηεηάξηνπ έηνπο.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

MΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ & ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ

MΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ & ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ MΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ & ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ηελ Kιηληθή καο εθαξκφδεηαη εδψ θαη 34 ρξφληα πξόγξακκα κεηαπηπρηαθήο θαη ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο. θνπφο ηνπ είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ, θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Femtosecond Lasers ζηε δηαζιαζηηθή ρεηξνπξγηθή. Κσλζηαληίλα Ι. Κνπθαιά

Femtosecond Lasers ζηε δηαζιαζηηθή ρεηξνπξγηθή. Κσλζηαληίλα Ι. Κνπθαιά Femtosecond Lasers ζηε δηαζιαζηηθή ρεηξνπξγηθή Κσλζηαληίλα Ι. Κνπθαιά Femtosecond laser Femtosecond = 10-15 sec Υπέξπζξν 1065 nm Φσηνδηάζπαζε Παξάπιεπξεο βιάβεο: 1000 θνξέο κηθξόηεξεο από ην Nd- YAG laser

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Υπιζηίνα Κοηηαπίδη Βηνιόγνο, Δξγαζηήξην Γηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Ιαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Κςηηαπομεηπία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

47 ν Παλειιήλην Οθζαικνινγηθό πλέδξην. 29-31 Μαΐνπ 2014 Θεζζαινλίθε

47 ν Παλειιήλην Οθζαικνινγηθό πλέδξην. 29-31 Μαΐνπ 2014 Θεζζαινλίθε 47 ν Παλειιήλην Οθζαικνινγηθό πλέδξην 29-31 Μαΐνπ 2014 Θεζζαινλίθε ΓΙΑΘΛΑΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ - ΠΡΟΚΛΗΔΙ ΗΜΔΡΑ Πνιπεζηηαθή εθηνκή θεξαηνεηδνύο γηα δηόξζσζε πξεζβπσπίαο Dr Ηξ. Δ. Βνπλνηξππίδεο ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΜΧΝΤΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΜΧΝΤΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΜΧΝΤΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: Καζεγεηήο Γ.Ν. ΝΣΑΛΔΚΟ e-mail: dalekos@med.uth.gr Αγαπεηνί πλάδειθνη, ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Γηαδηθαζία δηαρείξηζεο αθηηλνζεξαπεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΣΑΟΥΓΖΠ ΓΗΑΒΖΡΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΞΙΝΘΔΠ ΑΞΝ ΡΝΛ ΝΦΘΑΙΚΝ

ΠΑΘΣΑΟΥΓΖΠ ΓΗΑΒΖΡΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΞΙΝΘΔΠ ΑΞΝ ΡΝΛ ΝΦΘΑΙΚΝ ΠΑΘΣΑΟΥΓΖΠ ΓΗΑΒΖΡΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΞΙΝΘΔΠ ΑΞΝ ΡΝΛ ΝΦΘΑΙΚΝ ΤΜΔΩΝ ΛΑΚΔ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 25 ο ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΔΓΟΗΝ ΓΗΑΒΖΡΝΙΝΓΗΘΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΒΝΟΔΗΝ ΔΙΙΑΓΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ 2011 ΔΗΠΑΓΥΓΖ Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο

Διαβάστε περισσότερα