ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ"

Transcript

1 ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Σν νθζαικνινγηθφ ηκήκα απνηειείηαη απφ δχν θιηληθέο: ηελ παλεπηζηεκηαθή θιηληθή θαη ηελ θξαηηθή θιηληθή πνπ αλήθεη ζην ΔΤ. Σν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηεο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο απνηεινχλ νη : Βαζίιεηνο Κνδνκπφιεο, MD, PhD, Καζεγεηήο Οθζαικνινγίαο (Γηεπζπληήο θιηληθήο) Κσλζηαληίλνο Ησαλλάθεο, MD, PhD, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Οθζαικνινγίαο Γεψξγηνο Λακπίξεο, MD, PhD, Λέθηνξαο Οθζαικνινγίαο Γνχθαο Γαξδακπνχλεο, MD Δπηκειεηήο Α Αξηζηείδεο Κσλζηαληηλίδεο, MD Δπηκειεηήο Β Ζ παλεπηζηεκηαθή θιηληθή δίλεη πιήξε εηδηθφηεηα ζηελ νθζαικνινγία θαη έρεη πέληε εηδηθεπφκελνπο Ζ θξαηηθή θιηληθή έρεη δχν επηκειεηέο: Γεψξγηνο Σνπθεμήο, MD Γηεπζπληήο ΔΤ (Γηεπζπληήο θιηληθήο) Ηξθάλ Πεξεληέ,MD Δπηκειεηήο Β Οη δχν θιηληθέο ζπιιεηηνπξγνχλ, ζπζηεγάδνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ καδί ζην πξφγξακκα εθεκεξηψλ. Σν νθζαικνινγηθφ ηκήκα έρεη κηα αίζνπζα ρεηξνπξγείνπ κε ηνπο ηαηξνχο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο λα ρεηξνπξγνχλ ηξεηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη ηνπο ηαηξνχο ηεο θξαηηθήο θιηληθήο δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα. ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟ Σα παξαπάλσ ηκήκαηα ιεηηνπξγνχλ επίζεκα θαη ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο πξνθχπηεη ζην ΦΔΚ 1398 / Εξωηεπικά Ιαηπεία ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ιεηηνπξγνχλ 3 πιήξσο εμνπιηζκέλεο εμεηαζηηθέο νθζαικνινγηθέο κνλάδεο. H θάζε κία είλαη εμνπιηζκέλε κε κεραλήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμέηαζε ησλ αζζελψλ. Τμήμα Παθήζεων Κεπαηοειδούρ Μεηαμοζσεύζεων

2 ηε θιηληθή πξαγκαηνπνηνχληαη κεηακνζρεχζεηο θεξαηνεηδνχο ή ζπλδπαζκέλεο επεκβάζεηο κεηακνζρεχζεσλ θεξαηνεηδνχο κε αθαίξεζε θαηαξξάθηε θαη ηνπνζέηεζε εηδηθνχ ελδνθαθνχ γηα ηελ θαιχηεξε απνθαηάζηαζε ηεο φξαζεο ηνπ αζζελνχο. Δπίζεο, ζην ηκήκα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηνπνγξαθίαο θεξαηνεηδνχο, κέηξεζεο ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ (Δλδνζειηνζθφπην), εθαξκνγήο θαθψλ επαθήο (καιαθψλ θαη εκίζθιεξσλ), κειέηεο δπζηξνθηψλ θαη εθθπιίζεσλ θεξαηνεηδνχο, δηάγλσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ θεξαηφθσλνπ θαη ζπλαθψλ παζήζεσλ κε ηε λέα κέζνδν UVA CROSS LINKING (ΔΛΚΔΘΟΠ), επεκβάζεσλ θεξαηνεηδνχο γηα δηφξζσζε αζηηγκαηηζκνχ, αληηκεηψπηζεο εγθαπκάησληξαπκάησλ θεξαηνεηδνχο, αληηκεηψπηζε απνζηεκάησλ θαη ειθψλ θεξαηνεηδνχο. Τμήμα Χειποςπγικήρ ηος Καηαππάκηη Α. Γπλαηφηεηα αθαίξεζεο ηνπ θαηαξξαθηηθνχ θαθνχ κε θαθνζξπςία. Ζ ηερληθή απηή αθαίξεζεο ηνπ θαηαξξάθηε κέζα απφ κηθξή ηνκή κε ηνπηθέο αλαηζζεηηθέο ζηαγφλεο ρσξίο γεληθή αλαηζζεζία ή αλαηζζεζία κε έλεζε νπηζζνβνιβηθά πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα. O αζζελήο επηζηξέθεη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δξαζηεξηφηεηα άκεζα απφ ηελ επφκελε θηφιαο κέξα. Ζ παξακνλή ζην ρεηξνπξγείν είλαη πνιχ κηθξφηεξε. Γελ ηνπνζεηνχληαη ξάκκαηα θαηά ηελ επέκβαζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αζηηγκαηηζκφ. Με ηελ ηερληθή απηή ην απνηέιεζκα είλαη γξεγνξφηεξε απνθαηάζηαζε ηεο φξαζεο. Β. Γπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ςπρξήο θαθνζξπςίαο (cool phaco) - ακθίρεηξεο θαθνζξπςίαο κε πνιχ κηθξφηεξε ηνκή θαη θαζφινπ κεηεγρεηξεηηθφ αζηηγκαηηζκφ. ηε θιηληθή καο εθαξκφδεηαη ε ηερληθή COMICS (COAXIAL MICROINCISION CATARACT SURGERY) πνπ απνηειεί ηελ πιένλ ζχγρξνλε κνξθή ρεηξνπξγηθήο ηνπ θαηαξξάθηε παγθνζκίσο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη αληίζηνηρνη θαθνί πςειήο πνηφηεηνο πνπ έρνπλ αθξηβψο ηε δπλαηφηεηα εηζφδνπ απφ απηή ηε πνιχ κηθξή ηνκή γηα ηε κεγαιχηεξε αζθάιεηα ηνπ νθζαικνχ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ πξνεγκέλσλ ηερληθψλ ην ηκήκα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα πιένλ ζχγρξνλα κεραλήκαηα (Oertli OS3, Infinity) θαη ηα αλάινγα πςειήο επθξίλεηαο κηθξνζθφπηα (Leica θαη Moeller Wedel). Γ. ηελ Παλεπηζηεκηαθή Οθζαικνινγηθή Κιηληθή ηνπ Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνχπνιεο πξαγκαηνπνηνχληαη επεκβάζεηο γηα ηε δηφξζσζε πςειήο κπσπίαο ή ππεξκεηξσπίαο πνπ δελ δχλαληαη λα αληηκεησπηζζνχλ

3 κε ην Excimer Laser ζην Ηλζηηηνχην καο ζηελ Ηαηξηθή ρνιή (ΔΛ.Κ.Δ.Θ.Ο.Π.: Διιεληθφ Κέληξν Έξεπλαο & Θεξαπείαο Οθζαικηθψλ Παζήζεσλ) Γ. Ο δηαζέζηκνο εμνπιηζκφο ησλ ρεηξνπξγείσλ απνηειείηαη απφ ηξία ρεηξνπξγηθά κηθξνζθφπηα, θαη ηξεηο κνλάδεο θαθνζξπςίαο: δπν κνλάδεο Οertli S3 θαη κηα θαθνζξπςία INFINITY (ALCON) Δ. Τπνινγηζκφο ηεο ηζρχνο ηνπ Δλδνθαθνχ κε ςεθηαθή νπηηθή βηνκεηξία IOL MASTER Τμήμα Γλαςκώμαηορ 1. Γιαγνωζηική προζέγγιζη Ζ ηερλνινγία καο έρεη δψζεη πνιχ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ηφζν ζηελ δηάγλσζε φζν θαη ζηελ ζεξαπεία ηνπ γιαπθψκαηνο. Ζ δηάγλσζε είλαη ην πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηελ κειέηε θαη παξαθνινχζεζε ελφο αζζελή θαζφηη απηή ζα θαζνξίζεη αλ ρξεηάδεηαη ζεξαπεία ή φρη θαη πνηνο ηχπνο ζεξαπείαο είλαη ν θαηάιιεινο. Οη δηαγλσζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο γιαπθψκαηνο πεξηιακβάλνπλ: Γσληνζθνπία Οθζαικνζθφπεζε θαη θσηνγξάθεζε ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ Πεξηκεηξία δειαδή κειέηε ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ (Octopus 500ΔΕ, ην Medmont θαη ην Humphrey Analyzer κε δπλαηφηεηα Blue on Yellow πεξηκεηξίαο) Σνλνκέηξεζε θαη 24σξε ηνλνκεηξηθή θακπχιε κε ρξήζε ηνλνκέηξσλ Goldmann, Pascal θαη Ocular Response Analyzer Αλάιπζε νπηηθψλ ηλψλ κε GDx VCC κία λέα ηερλνινγία πνπ καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηηκήζνπκε θαη λα κεηξήζνπκε ην πάρνο ησλ νπηηθψλ ηλψλ θαη θαηά ζπλέπεηα λα θάλνπκε πξψηκε δηάγλσζε αθνχ πξψηα νη νπηηθέο ίλεο είλαη απηέο πνπ πξνζβάιινληαη ζην γιαχθσκα. Παρπκεηξία θεξαηνεηδνχο γηα κέηξεζε ηνπ θεληξηθνχ πάρνπο ηνπ θεξαηνεηδή πνπ ζεσξείηαη κηα ζεκαληηθή εμέηαζε ζήκεξα θαζφηη ην πάρνο κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ κέηξεζε ηεο πίεζεο, δει. λα ππεξεθηηκάηαη ε πίεζε ζε έλα παρχ θεξαηνεηδή ή λα ππνεθηηκάηαη ζε έλα ιεπηφ θεξαηνεηδή. Ζ εμέηαζε γίλεηαη κε ππεξερεηηθφ παρχκεηξν (Quantel) θαη αξθεί κηα κηθξή επαθή κε ηνλ θεξαηνεηδή. Απεηθφληζε θαη κειέηε ηεο θεθαιήο ηνπ Οπηηθνχ Νεχξνπ κε νπηηθή Σνκνγξαθία πλνρήο (OCT)

4 Απεηθφληζε πξνζζίσλ κνξίσλ θαη γσλίαο πξνζζίνπ ζαιάκνπ κε OCT Visante. 2. Θεραπεσηική προζέγγιζη Πέξα απφ ηε θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ππάξρνπλ ρεηξνπξγηθέο δπλαηφηεηεο αληηκεηψπηζεο ηεο πάζεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ: Η ηραμπεκοσλοπλαζηική κε laser πνπ γίλεηαη ψζηε λα δηεπθνιχλνπκε ηελ παξνρέηεπζε ηνπ πδαηνεηδνχο πγξνχ απφ ηελ γσλία κεηαμχ ίξηδνο θαη θεξαηνεηδή. Περιθερική ιριδοηομή κε Nd: YAG laser ζε νξηζκέλνπο νθζαικνχο πνπ έρνπλ κηα αλαηνκηθή πξνδηάζεζε γηα νμχ γιαχθσκα ή νθζαικνχο πνπ έρνπλ ήδε ππνζηεί νμχ γιαχθσκα Σραμπεκοσλεκηομή πνπ είλαη κία ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ βνεζάεη ζεκαληηθά ζην λα κελ εμειηρζνχλ πεξαηηέξσ νη βιάβεο ζην νπηηθφ πεδίν θαη κεηψλεη ηελ ελδνθζάικηα πίεζε ζε επίπεδα πνπ ζεσξνχληαη ρακειά ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα αλαζηξέςεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο βιάβεο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ ην γιαχθσκα. Δν ηω βάθει ζκληρεκηομή πνπ αλήθεη ζηηο κε δηεζεηηθέο αληηγιαπθσκαηηθέο επεκβάζεηο, φπνπ δελ αλνίγεηαη ην ηνίρσκα ηνπ βνιβνχ. Ζ θιηληθή καο είλαη απφ ηηο ιίγεο Οθζαικνινγηθέο θιηληθέο ζηελ Δπξψπε πνπ εθαξκφδεη ηελ παξαπάλσ ηερληθή. Τμήμα Παθολογίαρ και Χειποςπγικήρ Βςθού Σν ηκήκα βπζνχ αζρνιείηαη κε ηελ κειέηε θαη αληηκεηψπηζε παζήζεσλ πνπ αθνξνχλ ην νπίζζην εκηκφξην ηνπ νθζαικνχ.(ταινεηδήο Ακθηβιεζηξνεηδήο). Με ζχγρξνλα κεραλήκαηα θαη αθνινπζψληαο ηα δηεζλή πξσηφθνιια ζην ηκήκα αληηκεησπίδνληαη παζήζεηο φπσο ε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, ε ειηθηαθή εθθχιηζε σρξάο θειίδαο (Ζ.Δ.Ω.), νη ξσγκέο θαη απνθνιιήζεηο ακθηβιεζηξνεηδνχο, νη αγγεηαθέο απνθξάμεηο αξηεξηψλ θαη θιεβψλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο, νη θιεγκνλέο θιπ. ην ηκήκα παζνινγίαο Βπζνχ πξαγκαηνπνηνχληαη ελδνυαινεηδηθέο εγρχζεηο αληηαγγεηνγελεηηθψλ παξαγφλησλ (Lucentis, Macugen, Avastin) ζηα πιαίζηα ησλ ζχγρξνλσλ απφςεσλ αληηκεηψπηζεο ηεο ΖΔΩ πγξνχ

5 ηχπνπ, ηεο δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο θαη άιισλ παζήζεσλ ηνπ Βπζνχ. Το Τμήμα διάγνωζης και θεραπείας (Μedical Retina) περιλαμβάνει: 1. Kάκεξα βπζνχ ηεο Kowa, Japan γηα ηε δηελέξγεηα ςεθηαθήο θινπνξαγγεηνγξαθίαο, έγρξσκεο θσηνγξάθεζεο θαη αλέξπζξεο θσηνγξάθεζεο ηνπ βπζνχ. Απηή ηε ζηηγκή δηελεξγνχληαη πεξίπνπ 400 θινπνξαγγεηνγξαθίεο εηεζίσο. 2. ρηζκνεηδή ιπρλία CSO κε ςεθηαθή θάκεξα θαη δπλαηφηεηα απεηθφληζεο θαη θαηαγξαθήο ηφζν ησλ πξνζζίσλ φζν θαη ηνπ νπηζζίνπ κνξίνπ 3. Α θαη Β ππεξερνγξάθν κε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο Α ππεξερνγξαθίαο, βηνκεηξίαο θαη Β ππεξερνγξαθίαο. 4. OCT γηα δηάγλσζε θαη παξαθνινχζεζε δηαθφξσλ παζήζεσλ ηνπ Βπζνχ Το Τμήμα Χειροσργικής Βσθού (Surgical Retina) περιλαμβάνει: α. Μεράλεκα παινεηδεθηνκήο νπηζζίνπ εκηκνξίνπ θαη δπλαηφηεηα παινεηδεθηνκήο 23G θαη 25G β. χζηεκα απεηθφληζεο νπηζζίνπ εκηκνξίνπ (EIBOS) πξνζαξηεκέλν ζην ρεηξνπξγηθφ κηθξνζθφπην γ. Δλδνlaser (IRIS DIODE LASER 532nm) Photo δ. Μνλάδα θξπνπεμίαο πγξνχ Αδψηνπ Τμήμα Argon YAG Laser nm Diode laser (Laserex, Australia ) γηα δηελέξγεηα θσηνπεμίαο ζε επηπινθέο δηαβεηηθήο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο, ηζραηκηθέο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηεο, πεξηραξάθσζε ξσγκψλ ακθηβιεζηξνεηδή. ην ηκήκα δηελεξγνχληαη πεξίπνπ 600 ζπλεδξίεο θσηνπεμίαο εηεζίσο 2. Nd YAG laser ηεο Laserex, Australia γηα δηελέξγεηα νπηζζίσλ θαςνπινηνκψλ ζε δεπηεξνγελείο θαηαξξάθηεο, πεξηθεξηθψλ ηξηδνηνκψλ, κεκβξαλεθηνκψλ θιπ. Τμήμα Παιδοοθθαλμολογίαρ και Σηπαβιζμού ην Παηδνθζαικνινγηθφ Σκήκα, αληηκεησπίδεηαη δηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά, ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ νθζαικνινγηθψλ παζήζεσλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Ζ ζεξαπεία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπληεξεηηθά κέζα π.ρ. ρνξήγεζε γπαιηψλ, θνιιχξηα, αζθήζεηο ή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. ηα ζεκαληηθφηεξα νθζαικνινγηθά πξνβιήκαηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο πνπ αληηκεησπίδνληαη, πεξηιακβάλνληαη: ν ζηξαβηζκφο (φιεο νη κνξθέο), ε ακβιπσπία, δηαζιαζηηθά πξνβιήκαηα (κπσπία, ππεξκεηξσπία, αζηηγκαηηζκφο) ζπγγελήο θαηαξξάθηεο θαη ζπγγελέο γιαχθσκα, νθζαικνινγηθέο ινηκψμεηο θ.α.

6 Σμήμα Οθθαλμικών σπερήτων Σν ηκήκα δηαζέηεη ζπζθεπή Α θαη Β ππεξήρσλ Τμήμα Οθθαλμοπλαζηικήρ ην ηκήκα αληηκεησπίδεηαη δηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά, ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δαθξπτθή ζπζθεπή. Ζ ζεξαπεία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε αιιά θαη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο δαθξπτθήο ζπζθεπήο πεξηιακβάλνληαη: πγγελείο θαη επίθηεηεο δηαηαξαρέο ηεο απνρέηεπζεο ησλ δαθξχσλ, ζπγγελείο θαη επίθηεηεο παζήζεηο ηεο εθθξηηηθήο κνίξαο ηνπ δαθξπτθνχ αδέλα, θιεγκνλέο, φγθνη θ.α. Σν ηκήκα Οθζαικνπιαζηηθήο αζρνιείηαη κε ηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία (ζπληεξεηηθή θαη ρεηξνπξγηθή) παζήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα Βιέθαξα, ηε δαθξπτθή ζπζθεπή θαη ηνλ νθζαικηθφ θφγρν. Ζ πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή ησλ βιεθάξσλ αθνξά παζήζεηο ησλ βιεθάξσλ φπσο: ε βιεθαξφπησζε, ην εληξφπην θαη εθηξφπην, νη φγθνη ησλ βιεθάξσλ, ν βιεθαξφζπαζκνο, δεξκαηνράιαζε θαη ν ιαγφθζαικνο. Ζ ρεηξνπξγηθή ζηε δαθξπτθή ζπζθεπή αθνξά θπξίσο ηελ απνρεηεπηηθή κνίξα (δαθξπαζθνξξηλνζηνκία) ιφγσ θιεγκνλήο θαη κφιπλζεο. Αζθενείς 2010 o Δμσηεξηθά Ηαηξεία > αζζελείο o Ννζειείεο 1792 αζζελείο o Δπείγνληα πεξηζηαηηθά > 2500 αζζελείο o Δλδνβφιβηεο επεκβάζεηο > 1500 επεκβάζεηο o Μηθξνεπεκβάζεηο > 1600 επεκβάζεηο ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΚΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ (ΔΛΚΔΘΟΠ) Σν ΔΛ.Κ.Δ.Θ.Ο.Π. εζηηάδεη ηηο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ θαηαξξάθηε, ην γιαχθσκα θαη ηε δηαζιαζηηθή ρεηξνπξγηθή γηα ηε δηφξζσζε ηεο κπσπίαο ππεξκεηξσπίαο θαη αζηηγκαηηζκνχ. Σν Κέληξν καο δηαζέηεη εμνπιηζκφ πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, ηειεπηαίαο γεληάο, θαη αθνινπζεί ηα απζηεξφηεξα πξσηφθνιια εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ αζζελψλ ελψ νη επηζηεκνληθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ βξαβεπζεί εληφο θαη εθηφο Διιάδνο.

7 Γεδνκέλνπ φηη αληηπξνζσπεχνπκε έλα κε θεξδνζθνπηθφ εξεπλεηηθφ Κέληξν ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο αλαδεηνχκε πάληα πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο είηε απφ πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είηε απφ ρνξεγίεο ηδησηψλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο ζηελ ηζηνζειίδα γηα επεμήγεζε πεξί ρνξεγηψλ θαη ρξεκαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ ΔΛ.Κ.Δ.Θ.Ο.Π. Σα παξαθάησ ηκήκαηα ιεηηνπξγνχλ ζην ΔΛΚΔΘΟΠ: Σο ημήμα Γιαθλαζηικής Υειροσργικής: Yπάξρεη ην EXCIMER LASER, ALLEGRETTO ηεο WAVELIGHT, πνπ δηαζέηεη ηδηαίηεξα πςειήο αθξίβεηαο EYE TRACKER θαη παξνπζηάδεη ην θαιχηεξν «πξνθίι» εθηνκήο κε ιηγφηεξε αθαίξεζε θεξαηνεηδηθνχ ηζηνχ γηα ην ίδην δηαζιαζηηθφ ζθάικα. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ε εμαηξεηηθή αθξίβεηα ζηελ επηδησθφκελε δηφξζσζε θαη ε κέγηζηε αζθάιεηα. Ζ κεγάιε αχμεζε ζηε κεηεγρεηξεηηθή πνηφηεηα ηεο φξαζεο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ηερλνινγία Allegretto-Wave ηεο WAVELIGHT Γεξκαλίαο, έρεη ηε δπλαηφηεηα φρη κφλν λα δηνξζψλεη ηε κπσπία, ηελ ππεξκεηξσπία θαη ηνλ αζηηγκαηηζκφ, αιιά λα βειηηψλεη θαη νπνηαδήπνηε άιιε κηθξναλσκαιία αληρλεπζεί ζην κάηη ηνπ αζζελνχο. ηελ πεξίπησζε απηή ην κάηη αληηκεησπίδεηαη σο νπηηθφ ζχζηεκα κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαηά ηελ επέκβαζε. Υξεζηκνπνηνχληαη 8 ηνπνγξαθίεο πξνθεηκέλνπ εμαηνκηθεπκέλα λα θαηεπζχλνληαη νη αθηίλεο Laser έηζη ψζηε ε θάζε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε λα είλαη απνιχησο εμαηνκηθεπκέλε δηνξζψλνληαο ηε δηαζιαζηηθή αλσκαιία αιιά θαη ηηο ππάξρνπζεο εθηξνπέο κε απνηέιεζκα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο φξαζε. Γηα ηελ πιήξε πξνεγρεηξεηηθή κειέηε θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ αζζελψλ ην ΔΛ.Κ.Δ.Θ.Ο.Π. δηαζέηεη ην Colvard Pupillometer, ην ALLEGRO TOPOLYZER θαη ην Topcon Corneal Analyzer CA-100 πνπ πεξηιακβάλνπλ ην πξφγξακκα TOPO-GUIDED. Γηα ηε δεκηνπξγία κέγηζηεο αθξίβεηαο θαη εμαηνκηθεπκέλνπ θεξαηνεηδηθνχ flap ρξεζηκνπνηείηαη ν Μηθξνθεξαηφκνο Carriazo Pendular/SCHWIND κε δηάθνξεο θεθαιέο.

8 Σο ημήμα Γλασκώμαηος: H πεξηκεηξία γίλεηαη κε κεράλεκα Octopus 500ΔΕ (ππάξρεη επίζεο Humphrey θαη Medmont ζην Ννζνθνκείν), ε ηνλνκεηξία κε ηνλφκεηξα Goldmann, Pascal θαη Tonopen θαη ε παρπκεηξία κε παρχκεηξα Quantel θαη Accutome. Δπίζεο ππάξρεη ην ζχζηεκα κέηξεζεο ηνπ πάρνπο ηεο ζηηβάδαο ησλ πεξηζειαίσλ λεπξηθψλ ηλψλ (GDx-VCC). Σο ημήμα Δθαρμογής Φακών Δπαθής: Σν ηκήκα ζηνρεχεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ φξαζεο πνπ δελ κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ κε γπαιηά. Δθαξκφδνληαη θαθνί επαθήο, καιαθνί, εκίζθιεξνη, πβξηδηθνί, εμαηνκηθεπκέλεο ζρεδίαζεο ζε πεξηπηψζεηο θεξαηφθσλνπ, κεηακφζρεπζεο θεξαηνεηδνχο θαζψο θαη άιισλ αλσκαιηψλ ηνπ θεξαηνεηδνχο. Σο ημήμα Κεραηόκωνοσ: ην ΔΛ.ΚΔ.Θ.Ο.Π εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο UV-Crosslinking γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο εμέιημεο ηνπ θεξαηφθσλνπ ή ηεο θεξαηεθηαζίαο. Γηάιπκα Ρηβνθιαβίλεο (βηηακίλε Β2) ελζηαιάδεηαη ζηνλ νθζαικφ γηα 30min. Αθνινπζείηαη αθηηλνβφιεζε ηνπ νθζαικνχ γηα άιια 30min κε UVA αθηηλνβνιία. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο ζεξαπείαο γηα ηνλ θάζε νθζαικφ αλέξρεηαη ζηε 1 ψξα πεξίπνπ. Σο ημήμα Μεηαμόζτεσζης Κεραηοειδούς:

9 ην κεηακνζρεπηηθφ θέληξν Κεξαηνεηδνχο Αιεμαλδξνχπνιεο παξέρεη ππεξεζίεο ζε αζζελήο ηνπ λνζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ εζλ. νξγαληζκνχ κεηακνζρεχζεσλ. Δίλαη ην 2ν πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα κεηά ην αληίζηνηρν ηνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο. ΑΚΑΓΗΜΑÏΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ηελ Παλεπηζηεκηαθή Οθζαικνινγηθή Κιηληθή (ΠΟΚ) πξαγκαηνπνηείηαη εθαξκνζκέλε, βαζηθή, θιηληθή θαη επηδεκηνινγηθή έξεπλα ελψ παξάιιεια αλαπηχζζεηαη ζηελή ζπλεξγαζία κε άιιεο Κιηληθέο θαη Δξγαζηήξηα εληφο θαη εθηφο Διιάδαο θαη πξνζθέξεηαη ζεσξεηηθή θαη θιηληθή δηδαζθαιία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Οθζαικνινγίαο, ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν (5εηείο θνηηεηέο Ηαηξηθήο ΓΠΘ), φζν θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν (εηδηθεπφκελνη ηαηξνί ζηελ Οθζαικνινγία ζην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ εθπνλνχλ ηε δηδαθηνξηθή ηνπο δηαηξηβή). Απφ ηελ Παλεπηζηεκηαθή Οθζαικνινγηθή Κιηληθή πξαγκαηνπνηείηαη βαζηθή, θιηληθή, επηδεκηνινγηθή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα ζην Διιεληθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Θεξαπείαο Οθζαικηθψλ Παζήζεσλ (ΔΛ.Κ.Δ.Θ.Ο.Π.)

10 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απφ ηα παξαπάλσ εξεπλεηηθά πξσηφθνιια έρεη παξνπζηαζηεί κεγάινο αξηζκφο πξνθνξηθψλ θαη αλαξηεκέλσλ αλαθνηλψζεσλ ζε ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα θαη έρνπλ δεκνζηεπηεί πνιιέο εξγαζίεο ζε ειιελφγισζζα θαη δηεζλή πεξηνδηθά (θαηαρσξεκέλα ζην Medline). Δμάιινπ, ζηα πιαίζηα ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΠΟΚ εθπνλνχληαη 10 δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, ελψ πξνγξακκαηίδεηαη ε έλαξμε δηεμαγσγήο λέσλ εξεπλεηηθψλ πξσηνθφιισλ πνπ αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ ζηε ζρέζε γιαπθψκαηνο θαη ζπλδξφκνπ «Sleep- Apnea», ζηελ κειέηε νθζαικηθψλ παζήζεσλ κε Color Doppler Imaging (CDI) θαη ζηε κειέηε ηνπ πάρνπο ησλ λεπξηθψλ ηλψλ, πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή Excimer Laser γηα δηαζιαζηηθνχο ζθνπνχο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ νινθιεξσζεί νη παξαθάησ δηδαθηνξηθέο εξγαζίεο: 1. «Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ηνπ πληειεζηή Απνρέηεπζεο ηνπ πδαηνεηδνχο πγξνχ» 2. «Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο Γηαζιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο (Lasik, PRK) ζηελ ελδνθζάικηα πίεζε (ΔΟΠ) θαη ζηε ηηβάδα Νεπξηθψλ Ηλψλ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο»

11 3. «πγθξηηηθή κειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ ηνλνκεηξηθψλ ζπζηεκάησλ ζε νθζαικνχο κε κεηαβνιή ηνπ πάρνπο ηνπ θεξαηνεηδνχο κεηά απφ δηαζιαζηηθή ρεηξνπξγηθή θαη ζε νθζαικνχο κε δηαθφξνπ ηχπνπ παζνινγηθά ζπζηήκαηα» 4. «Ζ επίπησζε ηεο θαξσηηδηθήο ελδαξηεξεθηνκήο ζηελ νπηζζνβφιβηα αηκνδπλακηθή θαη ζηελ νπηηθή ιεηηνπξγία» 5. «Μειέηε ηεο θαηαλνκήο ησλ νπηηθψλ λεπξηθψλ ηλψλ ζε αζζελείο κε ςεπδναπνθνιίδσζε, ςεπδναπνθνιηδσηηθφ γιαχθσκα θαη ρξφλην γιαχθσκα αλνηθηήο γσλίαο κε ηε ρξήζε ηνπ G DX VCC» 6. «Γηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ελφο νπηηθνχ Ζ2 αληαγσληζηή ηεο ηζηακίλεο (πδξνρισξηθή ξαληηηδίλε) ζηε δηάκεηξν ηεο θφξεο ππφ θσηνπηθέο θαη ζθνηνπηθέο ζπλζήθεο κε ην ειεθηξνληθφ θνξφκεηξν ηνπ Colvard» Δπίζεο ε ΠΟΚ ηνπ ΓΠΘ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε αλεμάξηεηεο δηεζλείο θαη εγρψξηεο πνιπθεληξηθέο κειέηεο ζε κηα δε εμ απηψλ απνηεινχκελε απφ 55 θέληξα ζε φιν ηνλ θφζκν ν Γ/ληήο ηεο ΠΟΚ θ. Β. Κνδνκπφιεο είλαη ν θχξηνο ζπληνληζηήο (principal coordinator). Δπίζεο, ζεκαληηθφο αξηζκφο ζπλεδξηαθψλ εθδειψζεσλ έρεη νξγαλσζεί ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε απφ ηελ Παλεπηζηεκηαθή νθζαικνινγηθή θιηληθή κε πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ: Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα 12 & 13 Απξηιίνπ 2003 Γηεκεξίδα ην ν Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Οθζαικνινγηθφ πλέδξην Ννεκβξίνπ ν Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Οθζαικνινγηθφ πλέδξην επηεκβξίνπ ν Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Οθζαικνινγηθφ πλέδξην επηεκβξίνπ 2010 Δπίζεο ηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο δηδάζθνπλ ην κάζεκα ηεο νθζαικνινγίαο ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ πέκπηνπ έηνπο. θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη: πξψηνλ ε παξνπζίαζε ησλ αλαηνκηθψλ δνκψλ ηνπ βνιβνχ ηνπ νθζαικνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ ηαπηφρξνλα κε ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπο δεχηεξνλ ε παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νθζαικνχ θαη νη βαζηθέο αξρέο ζεξαπείεο ηξίηνλ ε παξνπζίαζε ησλ ηερλνινγηψλ πνπ είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην αληηθείκελν ηέηαξηνλ ε δηδαζθαιία ησλ ζπζηεκαηηθψλ παζήζεσλ (π.ρ. ππέξηαζε, δηαβήηεο θ.α.) ζε ζρέζε κε ηα νθζαικνινγηθά επξήκαηα πέκπηνλ ε δηδαζθαιία ηεο θιηληθήο πξάμεο ψζηε ν θνηηεηήο λα εμνηθεησζεί κε ηνλ βαζηθφ εμνπιηζκφ θαη λα απνθηήζεη ηηο

12 απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο (π.ρ. νθζαικνζθφπεζε) πνπ απαηηείηαη λα θαηέρεη ν ζχγρξνλνο γηαηξφο. ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Ηαηξηθήο ζρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θξάθεο πεξηιακβάλεηαη θαη ην επηιεγφκελν κάζεκα «πζηεκαηηθέο παζήζεηο θαη νθζαικφο» ζην εαξηλφ εμάκελν ηνπ ηεηάξηνπ έηνπο.

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ N.Δ. 3366 20/23 Σεπηεμβπίος 1955 (ΦEK A'/ 258) ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο Άδεια αζκήζευρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ Άπθπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ"

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ" Πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΚΔΣΥ Διευθυντής: Ε. Καναβάκης, Καθηγητής Γενετικής Aζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γρ ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΙΝΙΓΗ ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα