Η Αξρή επηιακβάλεηαη ησλ ππνζέζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ πθίζηαληαη δπζκελή δηάθξηζε, δειαδή ηπγράλνπλ ιηγόηεξν επλντθήο κεηαρείξηζεο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Αξρή επηιακβάλεηαη ησλ ππνζέζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ πθίζηαληαη δπζκελή δηάθξηζε, δειαδή ηπγράλνπλ ιηγόηεξν επλντθήο κεηαρείξηζεο."

Transcript

1 ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΡΥΗ ΙΗ ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΗ Σθνπφο ηεο Αξρήο Ίζεο Μεηαρείξηζεο είλαη ε εμέηαζε ησλ παξαπφλσλ γηα ηελ παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ε επηβνιή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Η Αξρή επηιακβάλεηαη ησλ ππνζέζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ πθίζηαληαη δπζκελή δηάθξηζε, δειαδή ηπγράλνπλ ιηγόηεξν επλντθήο κεηαρείξηζεο. Ο λφκνο πεξί ίζεο κεηαρείξηζεο απαγνξεχεη ηε δπζκελή δηάθξηζε βάζεη πξνζηαηεπφκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Πξνζηαηεπφκελα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα εμήο: θχιν, θπιή, ρξψκα, εζληθφηεηα, εζλνηηθφηεηα, ειηθία, κεηξηθή γιψζζα, αλαπεξία, θαηάζηαζε πγείαο, κεηξφηεηα (εγθπκνζχλε) ή παηξφηεηα, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, γελεηήζηνο πξνζαλαηνιηζκφο, ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ, θνηλσληθή πξνέιεπζε, πεξηνπζία, ζξεζθεπηηθέο ή ηδενινγηθέο πεπνηζήζεηο, πνιηηηθά ή άιια θξνλήκαηα, ην κεξηθφ ή ε νξηζκέλε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο, ηδηφηεηα κέινπο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ή άιιε θαηάζηαζε. Αλ ζεσξείηε φηη εμαηηίαο ηνπ πξνζηαηεπόκελνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ζαο έρεηε ιηγόηεξν επλντθή κεηαρείξηζε απφ άιιν πξφζσπν ζε αλάινγε θαηάζηαζε, κπνξείηε λα πξνζθχγεηε ζηελ Αξρή. Η Αξρή Ίζεο Μεηαρείξηζεο (EBH) κπνξεί λα επηιεθζεί αλ δελ έρεη πεξάζεη έλα έηνο από ηε ιήςε γλώζεο θαη ηξία έηε από ηελ επέιεπζε ηεο παξάβαζεο. ΜΟΡΦΔ ΣΗ ΓΙΑΚΡΙΗ Άκεζε δηάθξηζε ζπληξέρεη φηαλ έλα άηνκν ή κηα νκάδα πθίζηαηαη, ιφγσ θάπνηνπ πξνζηαηεπφκελνπ ραξαθηεξηζηηθνχ, ιηγφηεξν επλντθή κεηαρείξηζε απφ απηήλ πνπ πθίζηαηαη έλα άιιν άηνκν ή νκάδα ζε ζπγθξίζηκε θαηάζηαζε. Έκκεζε δηάθξηζε ζπληξέρεη φηαλ κηα ελέξγεηα είλαη εθ πξψηεο φςεσο νπδέηεξε θαη ακεξφιεπηε, δειαδή θαίλεηαη φηη δελ παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, πιελ φκσο πεξηάγεη ζε ηδηαίηεξα δπζκελή ζέζε ηα άηνκα κε πξνζηαηεπφκελα ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, έκκεζε δηάθξηζε ζηνηρεηνζεηείηαη φηαλ γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο εξγαζίαο ν εξγνδφηεο αδηθαηνιφγεηα απαηηεί αδηάιεηπηε ζρέζε εξγαζίαο 10 εηψλ, απνθιείνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία φζα άηνκα ιφγσ ηνθεηνχ θαη αλαηξνθήο ηέθλνπ δηέθνςαλ ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπο (δει. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ γπλαηθψλ απφ 25 έσο 35 εηψλ). Η παξελόριεζε πξνυπνζέηεη, θαηά θαλφλα, θάπνηα ρξνληθή δηάξθεηα θαη κπνξεί λα είλαη ζεμνπαιηθήο ή θαη άιιεο θχζεσο. Σηνηρεηνζεηείηαη φηαλ θάπνηνο επηδεηθλχεη ζπκπεξηθνξά πξνζβιεηηθή γηα ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα ζε άηνκα κε πξνζηαηεπφκελν ραξαθηεξηζηηθφ

2 εμαηηίαο απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπο κε ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο απέλαληί ηνπο. Παξάλνκε απνκόλσζε ζπληξέρεη φηαλ, βάζεη ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, νξηζκέλα άηνκα ή νκάδα αηφκσλ απνκνλψλνληαη απφ άιια άηνκα ή νκάδα αηφκσλ ζε ζπγθξίζηκε θαηάζηαζε, ρσξίο απηφ λα επηηξέπεηαη ξεηά απφ ηνλ λφκν. Σηε ρψξα καο, σο επί ην πιείζηνλ, ε παξάλνκε απνκφλσζε ζηνηρεηνζεηείηαη κε ηε ρσξηζηή δηδαζθαιία Αζίγγαλσλ καζεηψλ. Αληίπνηλα έρνπκε φηαλ ηα άηνκα πνπ αλαιακβάλνπλ δξάζε θαηά ηεο παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πθίζηαληαη θάπνηα δπζκελή δηάθξηζε εμαηηίαο απηήο ηεο δξάζεο. ΠΟΙΟ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΠΟΣΑΘΔΙ ΣΗΝ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΔΝΑΝΣΙΟΝ ΣΙΝΩΝ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΤΠΟΒΛΗΘΔΙ ΠΑΡΑΠΟΝΟ Η δηαδηθαζία θηλείηαη κε αίηεζε πξνο ηελ Αξρή απφ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ αδηθήζεθε (απηνπξνζψπσο ή κέζσ πιεξεμνπζίνπ) ή απφ ηνλ πξντζηάκελν ή εθπξφζσπν λνκηθνχ πξνζψπνπ ή απφ ζπιινγηθή νξγάλσζε ή θνξέα άζθεζεο ζπιινγηθήο αγσγήο. Παξάπνλα κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ θαηά: - ησλ νξγαληζκψλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ απηνδηνηθήζεσλ, - ησλ νξγαληζκψλ πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο δεκφζηαο αξρήο, - ηνπ Οπγγξηθνχ Σηξαηνχ θαη ησλ Σσκάησλ Αζθαιείαο, - ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θνηλνχ νθέινπο, ησλ νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο, θνηλσληθήο πξφλνηαο, πξνζηαζίαο παηδηψλ, πνιηηηζκνχ θαη πγείαο, - ησλ ηακείσλ πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο, ησλ ηδησηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ, - ησλ θνκκάησλ θαη θάζε άιινπ νξγαληζκνχ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Η Αξρή κπνξεί λα θηλεζεί απηεπαγγέιησο ελαληίνλ: - ηνπ Οπγγξηθνχ Γεκνζίνπ, - ησλ ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ απηνδηνηθήζεσλ ησλ εζληθνηήησλ, αιιά θαη ησλ νξγάλσλ ηνπο, - ησλ νξγαληζκψλ πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο δεκφζηαο αξρήο θαη, ηέινο, - ηνπ Οπγγξηθνχ Σηξαηνχ θαη ησλ Σσκάησλ Αζθαιείαο, αλ δηαπηζηψζεη παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Η Αξρή κπνξεί λα θηλεζεί θαη ζε νξηζκέλεο ζρέζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. Σπγθεθξηκέλα, ε Αξρή κπνξεί λα δηελεξγήζεη έξεπλα ζρεηηθά κε: - ηνλ εξγνδφηε, πξνθεηκέλνπ γηα ζρέζε απαζρφιεζεο, - ηηο επηιεγφκελεο αηνκηθέο θαη εηαηξηθέο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ γηα απνξξφθεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, - θνξείο εζηίαζεο, εκπνξίνπ θαζψο θαη πνιηηηζκνχ θαη ςπραγσγίαο, - ηνλ θνξέα ππνβνιήο πξνζθνξάο ή πξνθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ γηα ζπκβάζεηο.

3 Η Αξρή δελ έρεη δηθαίσκα παξέκβαζεο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. Γηα παξάδεηγκα, δελ έρεη αξκνδηόηεηεο ζηηο έλλνκεο ζρέζεηο πνπ δηέπνληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ δίθαην, πθίζηαληαη κεηαμχ ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ, ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο ιαηξεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λνκηθψλ πξνζψπσλ εθθιεζηαζηηθνχ δηθαίνπ θαη πθίζηαληαη, ζε ζρέζε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο, κεηαμχ κειψλ νξγαληζκψλ. Επίζεο, είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδεη θαλείο όηη ε Αξρή δελ κπνξεί λα εξεπλήζεη ηηο πνιηηεηαθέο πξάμεηο θαη ελέξγεηεο ηεο Βνπιήο, ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνπ Σπληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, ηνπ Κξαηηθνχ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ, ηνπ Δπηηξφπνπ ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ δηθαζηεξηψλ θαη εηζαγγειηψλ. ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ Η ΑΙΣΗΗ Σηελ αίηεζε, ε νπνία ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζηελ Αξρή, ν θαηαγγέιισλ πξέπεη λα πηζαλνινγήζεη όηη ππέζηε δπζκελή δηάθξηζε θαη φηη απηή ε δηάθξηζε ή ιηγφηεξν επλντθή κεηαρείξηζε νθείιεηαη ζε πξνζηαηεπόκελν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηδίνπ. Η αίηεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ θαηαγγέιινληνο, ηε ξεηή αίηεζή ηνπ γηα έθδνζε απόθαζεο από ηελ Αξρή, ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηόπνπ, ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ άιισλ πεξηζηάζεσλ ηεο θαηαγγειιόκελεο πξάμεο θαη όζα ζηνηρεία ηνπ θαηαγγειιόκελνπ θνξέα ή πξνζώπνπ είλαη γλσζηά. ΠΩ ΓΙΝΔΣΑΙ Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Όηαλ ε Αξρή δηαπηζηψλεη ηελ αξκνδηφηεηά ηεο επί ηεο ππφζεζεο, θαηά γεληθό θαλόλα πξνβαίλεη ζηελ εμαθξίβσζε ησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ ζην πιαίζην κηαο αθξόαζεο ζηελ νπνία θαιεί απηνπξνζψπσο ηνλ θαηαγγέιινληα θαη ηνλ (ηνπο) θαηαγγειιφκελν(-νπο). Εθόζνλ ην δεηήζνπλ νη κάξηπξεο, ε Αξρή κεηαρεηξίδεηαη εκπηζηεπηηθά ηα δεδνκέλα ηνπο, ηδίσο πξνθεηκέλνπ γηα δηάθξηζε ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, φπνπ νη κάξηπξεο είλαη ππάιιεινη ηνπ θαζ νπ ε δηαδηθαζία εξγνδφηε. Η αθξόαζε είλαη δεκόζηα, αιιά εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο, ε Αξρή κπνξεί λα απνθιείζεη ηε δεκνζηφηεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, νιφθιεξεο ή ηκήκαηφο ηεο, έλαληη ηνπ θνηλνχ (π.ρ. ιφγσ πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ αλήιηθνπ παηδηνχ). ΚΑΝΟΝΔ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΑΠΟΓΔΙΞΔΩΝ Υπνρξέσζε πηζαλνιόγεζεο ηνπ αηηνύληνο Ο αηηψλ δελ απαηηείηαη λα απνδείμεη, αξθεί λα πηζαλνινγήζεη φηη ππέζηε δπζκελή δηάθξηζε θαη φηη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο παξάβαζεο δηέζεηε ή ζεσξεί φηη δηέζεηε θάπνην απφ ηα πξνζηαηεπφκελα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαξηζκνχληαη ζηνλ λφκν, άξα ε δπζκελήο δηάθξηζε πνπ επηζεκαίλεη, νθείιεηαη ζην πξνζηαηεπφκελν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ είρε.

4 Σε πεξίπησζε αγσγήο ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο, θαη εθφζνλ ε δπζκελήο δηάθξηζε δελ έρεη επέιζεη αθφκε, πξέπεη λα πηζαλνινγεζεί ε άκεζε απεηιή ηεο δπζκελνχο δηάθξηζεο. Υπνρξέσζε απόδεημεο ηνπ θαζ νπ ε δηαδηθαζία πξνζώπνπ ή νξγαληζκνύ Αλ ν αηηψλ έρεη πηζαλνινγήζεη ηα πξναλαθεξφκελα, ν θαζ νπ ε δηαδηθαζία κπνξεί λα απνθχγεη ηνλ θαηαινγηζκφ λνκηθψλ επζπλψλ αλ απνδείμεη φηη δελ ζπληξέρνπλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ πηζαλνινγεί ν αηηψλ, έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, επεηδή δελ ππάξρεη αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ ραξαθηεξηζηηθνχ θαη ηεο δπζκελνχο δηάθξηζεο πνπ ππέζηε, ζηελ θαηαγγειιφκελε πεξίπησζε δελ είρε ππνρξέσζε λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο (ν λφκνο ην επηηξέπεη, αιιά κφλν ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε, π.ρ. φηαλ ην είδνο ή ε θχζε ηεο εξγαζίαο δηθαηνινγεί κηα αλαινγηθή δηάθξηζε). ΣΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΔΙ Η ΑΡΥΗ Δάλ απφ ηε δηαδηθαζία πξνθχςεη φηη ν θαζ νπ ε δηαδηθαζία παξαβίαζε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ε Αξρή κπνξεί - λα δηαηάμεη ηελ άξζε ηεο παξάλνκεο θαηάζηαζεο, - λα απαγνξεχζεη ηελ άζθεζε παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο ζην κέιινλ. - λα δεκνζηνπνηήζεη ηελ απφθαζε κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεη ηελ παξάβαζε, - λα επηβάιεη πξφζηηκν απφ 50 ρηιηάδεο έσο 6 εθαηνκκχξηα θηνξίληα, - λα απνθαζίζεη γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ησλ εμφδσλ ηεο δηαδηθαζίαο ζηνλ παξαβάηε. Όκσο, ε Αξρή δελ κπνξεί λα νξίζεη απνδεκίσζε γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν νχηε κπνξεί λα δηαηάμεη επαλαθνξά ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε (π.ρ. δελ κπνξεί λα ππνρξεψζεη ηνλ εξγνδφηε λα ηνπνζεηήζεη ηνλ θαηαγγέιινληα ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε εξγαζίαο). Κάζε θνξά, πξηλ ιάβεη ηελ απφθαζή ηεο, ε Αξρή επηρεηξεί λα θέξεη ηα κέξε ζε ζπκβηβαζκό. Σε πεξίπησζε πνπ ηα κέξε δείμνπλ πξνζπκία θαη ν ζπκβηβαζκφο πνπ ζα πξνθχςεη, είλαη ζχκθσλνο κε ηε λνκνζεζία, ε Αξρή κε απφθαζή ηεο πξνβαίλεη ζηελ έγθξηζε ηνπ ζπκβηβαζκνχ. Ο ζπκβηβαζκφο κπνξεί λα εθηειεζηεί αλαγθαζηηθά, φπσο θαη νη απνθάζεηο δηαπίζησζεο παξάβαζεο. Η δηαδηθαζία είλαη αηειήο. ΣΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΔΥΟΤΝ ΟΙ ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΟΡΓΑΝΩΔΙ Σηηο δηαδηθαζίεο ιφγσ παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο νη θνηλσληθνί θαη ζπιινγηθνί θνξείο κπνξνχλ λα παξαζηνχλ σο εθπξόζσπνη κεηά απφ έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ θαηαγγέιινληνο. Οη νξγαλψζεηο απνιακβάλνπλ επίζεο ηα ιεγφκελα «δηθαηώκαηα πειάηε» (δηθαίσκα ιήςεο εηδνπνίεζεο, πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα, ππνβνιήο δειψζεσλ).

5 Με θξαηηθέο νξγαλψζεηο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ παξέκβαζε ηεο Αξρήο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ή άκεζεο απεηιήο παξάβαζεο ζρεηηθά κε κείδνλεο νκάδεο πνπ δηαζέηνπλ θάπνην πξνζηαηεπφκελν ραξαθηεξηζηηθφ (π.ρ. ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, αλαπεξία, ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή). Απηέο νη νξγαλψζεηο ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε κπνξνύλ επίζεο λα αζθήζνπλ αγσγή πξνζβνιήο πξνζσπηθόηεηαο αιιά θαη εξγαηηθήο δηαθνξάο ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ (αγσγή ζπιινγηθνύ ζπκθέξνληνο). ΔΝΓΙΚΑ ΜΔΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΑΡΥΗ Οη απνθάζεηο ηεο Αξρήο Ίζεο Μεηαρείξηζεο (EBH) δελ ππόθεηληαη ζε έθεζε, αιιά κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ γηα δηθαζηηθή αλαζεώξεζε ζην Γηνηθεηηθφ θαη Δξγαηηθφ Γηθαζηήξην Βνπδαπέζηεο. Η δηθαζηηθή δηαδηθαζία δηεμάγεηαη αηειψο κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ζηνλ ελάγνληα έρεη ρνξεγεζεί πξνζσπηθή απαιιαγή απφ ηα ηέιε. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΑΡΥΗ Ταρπδξνκηθή δηεύζπλζε 1013 Budapest, Krisztina körút 39/B Τειέθσλν: Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: Μπνξείηε λα πάηε απηνπξνζώπσο ζηνπο ζπλεξγάηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Θα βξείηε ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα:

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2010 1 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Δηζαγσγή Η αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα γελληέηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γέζπνηλα Μέξηαθθα Λεηηνπξγφο Αξρήο Ιζφηεηαο Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο

Γέζπνηλα Μέξηαθθα Λεηηνπξγφο Αξρήο Ιζφηεηαο Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο Γέζπνηλα Μέξηαθθα Λεηηνπξγφο Αξρήο Ιζφηεηαο Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο α) ν πεξί Καηαπνιέκεζεο ησλ Φπιεηηθψλ θαη Οξηζκέλσλ Άιισλ Γηαθξίζεσλ (Δπίηξνπνο) Νφκνο ηνπ 2004 (Ν.42(Ι)2004) β) ν πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

KΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ (ΔΒΔΓ) ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

KΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ (ΔΒΔΓ) ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ KΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ (ΔΒΔΓ) ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 2. Βαζηθέο αξρέο 3. Γεληθνί θαλόλεο 3.1. Γεληθέο νδεγίεο θαη νξζή πξαθηηθή 3.2. Υπνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΔΡΩΣΖΔΩΝ ΟΜΑΓΑ Α

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΔΡΩΣΖΔΩΝ ΟΜΑΓΑ Α ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΔΡΩΣΖΔΩΝ ΟΜΑΓΑ Α 1. Πνηεο κνξθέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γλσξίδεηε; Αλαθέξαηε επηγξακκαηηθά. Αηνιηθή ελέξγεηα Ζιηαθή ελέξγεηα Γεσζεξκηθή ελέξγεηα Δλέξγεηα θπκάησλ Παιηξξντθή ελέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Η αρτή ηης ίζης μεηατείριζης ανδρών και γσναικών καηά ηην πρόζβαζη ζηην απαζτόληζη και ηην επαγγελμαηική εκπαίδεσζη:

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγόο Λνκηθήο Ππκβνπιεπηηθήο. Γίθηπν ηεο Α.Π. κε ηνπηθνύο θνξείο. Δπξσπατθφ Ξνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Θέληξν Αζελψλ (Δ.Ξ.Δ.Θ.Α.)

Νδεγόο Λνκηθήο Ππκβνπιεπηηθήο. Γίθηπν ηεο Α.Π. κε ηνπηθνύο θνξείο. Δπξσπατθφ Ξνιηηηζηηθφ & Δξεπλεηηθφ Θέληξν Αζελψλ (Δ.Ξ.Δ.Θ.Α.) Γηθαηνύρνο: Αλαπηπμηαθή Πύκπξαμε (Α.Π.) «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο & επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή» Ξξάμε: «Θηζαηξώλεηα Ξξσηνβνπιία απαζρόιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δκθεζη για ηα Ανθρώπινα Γικαιώμαηα 2009:Δλλάδα Γραθείο Γημοκραηίας, Ανθρωπίνων Γικαιωμάηων και Απαζτόληζης 11 Μαρηίοσ, 2010

Δκθεζη για ηα Ανθρώπινα Γικαιώμαηα 2009:Δλλάδα Γραθείο Γημοκραηίας, Ανθρωπίνων Γικαιωμάηων και Απαζτόληζης 11 Μαρηίοσ, 2010 Δκθεζη για ηα Ανθρώπινα Γικαιώμαηα 2009:Δλλάδα Γραθείο Γημοκραηίας, Ανθρωπίνων Γικαιωμάηων και Απαζτόληζης 11 Μαρηίοσ, 2010 Ζ Διιάδα είλαη ζπληαγκαηηθή δεκνθξαηία κε πνιπθνκκαηηθφ Θνηλνβνχιην θαη πιεζπζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...1 ΠΡΟΛΟΓΟ...4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ...5 ABSTRACT KEY WORDS...6 ΔΗΑΓΧΓΖ...7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α...9 A.1 ΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΑΡΥΔ...9 Α.1.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΗ Α.Γ.Α...9 Α.1.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ» Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΜΑΝΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔ ΘΔΜΑ «Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η νομιμόηηηα ηηρ μεηάδοζηρ εκπομπών ηηλεπώληζηρ (Απμενόποςλορ, 2001. ζ. 431)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η νομιμόηηηα ηηρ μεηάδοζηρ εκπομπών ηηλεπώληζηρ (Απμενόποςλορ, 2001. ζ. 431) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η νομιμόηηηα ηηρ μεηάδοζηρ εκπομπών ηηλεπώληζηρ (Απμενόποςλορ, 2001. ζ. 431) Α. Το Ιζηοπικό Θεοδώρου Γ. Σιδηρόπουλου Δικηγόρου, LLM Η πληερλία *** θαη ν χιινγνο *** εζηξάθεζαλ ηελ *** κε αίηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ.Ο ΤΓΥΡΟΝΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙ ΗΜΔΡΙΝΔ ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΥΔΔΙ»

«Ο ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ.Ο ΤΓΥΡΟΝΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙ ΗΜΔΡΙΝΔ ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΥΔΔΙ» - 1 - Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : «Ο ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ.Ο ΤΓΥΡΟΝΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙ ΗΜΔΡΙΝΔ ΔΡΓΑΙΑΚΔ ΥΔΔΙ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ»

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ. Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ

Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ. Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ 1 Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Στολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ, ΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΗΛΙΚΟΤ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας : Γρηγοριάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Β) ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤ ΙΑ Η

Β) ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤ ΙΑ Η - 1 Σπλεπψο, απφ ηελ δεκηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο θαη ηνλ ηξφπν ζχζηαζεο, εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο, παξαβηάδνληαη φιεο νη δηεζλείο ζπλζήθεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πνπ έρεη ππνγξάςεη ε

Διαβάστε περισσότερα

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια Οδηγός ερμηνείας από την ΕΣΣ European Trade Union Confederation (ETUC) GREEK Η αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα Οδεγφο εξκελείαο απφ

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Υάξηα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ δεκόηε

Υάξηα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ δεκόηε ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Υάξηα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ δεκόηε Οδεγόο ηνπ δεκόηε Τπνρξεώζεηο θαη Γεζκεύζεηο ηνπ Γήκνπ 2011 ειίδα - 1 - απφ 37 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ζει. ΜΤΝΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα