Είστε φροντιστής; Are you a carer? Information about Carer Support Services. English / Greek

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Είστε φροντιστής; Are you a carer? Information about Carer Support Services. English / Greek"

Transcript

1 Είστε φροντιστής; Are you a carer? Information about Carer Support Services English / Greek

2 Are you a carer? Are you looking after someone who is frail aged or with a disability, mental illness, dementia, or chronic illness? Are you a parent, spouse, son or daughter, brother or sister, a relative or friend of the person being cared for? Do you help the person you care for with daily living tasks such as eating, dressing, bathing, giving medications, housework, shopping, help with transport or providing emotional support? If you answer YES to these questions - then you are a CARER. Carers can be of any age, gender, culture, working or not working. Some carers receive Centrelink payments. Some do not. Some carers receive services. Others do not. Some carers provide care a few hours a week. Others live with the person they care for and provide care all day, every day. Many carers do not consider themselves to be a carer. They just see themselves as a husband, wife, son or daughter looking after their family member. The term 'carer' should not be confused with a 'care worker', who is paid to look after someone. Είστε φροντιστής; Φροντίζετε κάποιο άτομο που είναι αδύναμο ηλικιωμένο ή έχει αναπηρία, ψυχική ασθένεια, άνοια, ή χρόνια ασθένεια; Είστε γονέας, σύζυγος, γιος ή κόρη, αδελφός ή αδελφή, συγγενής ή φίλος του ατόμου που φροντίζετε; Βοηθάτε το άτομο που φροντίζετε με τις καθημερινές ασχολίες διαβίωσης, όπως φαγητό, ντύσιμο, μπάνιο, χορήγηση φάρμακων, δουλειές του σπιτιού, στα ψώνια, βοηθάτε με τη μεταφορά ή την παροχή συναισθηματικής υποστήριξης; Αν απαντήσετε ΝΑΙ σε αυτές τις ερωτήσεις - τότε είστε ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ. Οι φροντιστές μπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας, φύλου, κουλτούρας, εργαζόμενοι ή άνεργοι. Μερικοί φροντιστές παίρνουν πληρωμές από το Centrelink. Μερικοί δεν παίρνουν. Μερικοί φροντιστές λαμβάνουν υπηρεσίες. Άλλοι δεν λαβαίνουν. Μερικοί φροντιστές παρέχουν φροντίδα για λίγες ώρες την εβδομάδα. Άλλοι ζουν με το άτομο που φροντίζουν και παρέχουν φροντίδα όλη μέρα, κάθε μέρα. Πολλοί φροντιστές δεν θεωρούν τον εαυτό τους ως φροντιστή. Βλέπουν τον εαυτό τους μόνο ως σύζυγο, γιο ή η κόρη που φροντίζει το μέλος της οικογένειάς τους. Ο όρος φροντιστής δεν πρέπει να συγχέεται με τον εργαζόμενο φροντίδας, ο οποίος πληρώνεται για να φροντίζει κάποιον. 2 3

3 What help is available for carers Caring for someone can be a demanding job. Sometimes you may need extra help and support to remain healthy and keep on caring. Support services may be available to help you to provide care for your family members, relatives or friends. You may be eligible for the services even if you are working or not living with the person you care for. Support services may also be available to help the person you care for to manage daily living activities or become more independent. A list of organisations that provide carer support services in the Eastern Metropolitan Region of Melbourne is on pages 12 and 14. Information and advice There are organisations that can provide information and advice about services to carers. They can help you to find out about the range of options that will best meet your needs. They also give information about services for the person you care for. Τι βοήθεια διατίθεται για τους φροντιστές Η φροντίδα κάποιου μπορεί να είναι μια απαιτητική δουλειά. Μερικές φορές μπορεί να χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια και υποστήριξη για να παραμείνετε υγιείς και να συνεχίσετε την παροχή φροντίδας. Μπορεί να διατίθενται υπηρεσίες υποστήριξης για να σας βοηθήσουν να παρέχετε φροντίδα σε μέλη της οικογένειάς σας, σε συγγενείς ή φίλους σας. Μπορεί να δικαιούστε υπηρεσίες ακόμη κι αν εργάζεστε ή δεν μένετε μαζί με το άτομο που φροντίζετε. Μπορεί να διατίθενται υπηρεσίες υποστήριξης για να βοηθήσουν το άτομο που φροντίζετε για να τα καταφέρνει με καθημερινές ασχολίες ή για να γίνει πιο ανεξάρτητο. Υπάρχει ένας κατάλογος οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης φροντιστών στην Ανατολική Μητροπολιτική Περιοχή της Μελβούρνης στις σελίδες 13 και 15. Πληροφορίες και συμβουλές Υπάρχουν οργανισμοί που παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τις υπηρεσίες για τους φροντιστές. Μπορούν να σας βοηθήσουν να μάθετε για τις διάφορες επιλογές που καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες σας. Δίνουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες για το άτομο που φροντίζετε. 4 5

4 Workshops and education programs Carers Victoria provides a range of free workshops and education programs especially for carers. These programs are designed to give carers information and practical skills to help carers achieve balance in their life. Respite services Respite lets the carer take a break from the caring role while the person being cared for is looked after by a paid worker. Respite gives you a chance to rest, catch up with friends or do other things you need to do. It can help relieve the stress and exhaustion that you may feel from time to time. Respite also gives the person you care for the opportunity to meet different people, make new friends, experience new activities or new places. There are many different types of respite. The person you care for can be looked after in their own home, at a Day Respite Centre or in a residential home. Respite care can be arranged for a few hours, a day, overnight, a weekend, a week or longer. It may be provided on a regular basis, for a special occasion or in an emergency. The Respite Information Sheet outlines different types of respite and is available in 18 languages. It can be obtained from the Migrant Information Centre or downloaded from Σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα Ο Σύνδεσμος Φροντιστών Βικτώριας (Carers Victoria) προσφέρει μια σειρά δωρεάν σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικά για φροντιστές. Τα προγράμματα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να δώσουν στους φροντιστές πληροφορίες και πρακτικές ικανότητες για να βοηθήσουν τους φροντιστές να πετύχουν μια ισορροπία στη ζωή τους. Υπηρεσίες ανάπαυλας Η ανάπαυλα δίνει στο φροντιστή την ευκαιρία να κάνει ένα διάλειμμα από τη φροντίδα που παρέχει, ενώ το άτομο που φροντίζει το προσέχει ένας έμμισθος εργαζόμενος. Η ανάπαυλα σας δίνει την ευκαιρία να ξεκουραστείτε, να συναντηθείτε με τους φίλους σας ή να κάνετε άλλα αναγκαία πράγματα. Μπορεί να βοηθήσει να ξεπεράσετε το άγχος και την εξάντληση που ίσως νιώθετε κατά διαστήματα. Η ανάπαυλα δίνει επίσης στο άτομο που φροντίζετε την ευκαιρία να συναντήσει άλλους ανθρώπους, να κάνει νέους φίλους, να ασχοληθεί με νέες δραστηριότητες και να δει καινούργια μέρη. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη ανάπαυλας. Το άτομο που φροντίζετε μπορούν να το προσέχουν στο δικό τους σπίτι, σε Κέντρο Ημερήσιας Ανάπαυλας ή σε ίδρυμα. Η φροντίδα ανάπαυλας μπορεί να γίνει για λίγες ώρες, μια μέρα, μια νύχτα, ένα Σαββατοκύριακο, μια εβδομάδα ή και περισσότερο. Μπορεί να παρέχεται σε τακτική βάση, σε μια ειδική περίσταση ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το Ενημερωτικό Έντυπο Ανάπαυλας (Respite Information Sheet ) περιγράφει τα διάφορα είδη ανάπαυλας και διατίθεται σε 18 γλώσσες. Μπορείτε να το πάρετε από το Κέντρο Πληροφοριών Μεταναστών (Migrant Information Centre) ή να το κατεβάσετε από το 6 7

5 Carer support groups Carer support groups provide an opportunity for carers to get together and share information, ideas and concerns. It is an opportunity to have a break, socialise and learn from other carers. Some groups are informal with carers meeting together to support each other. Others are more structured providing information, education, guest speakers and occasional social outings. Some groups are general while others are formed around a particular condition, e.g. mental health issues, disability or frail aged. Some groups are formed for carers from a specific cultural background. Counselling Caring can sometimes make carers feel sad, stressed, guilty, lonely, isolated or exhausted. Sometimes you may have difficulty coping with the caring role or you may have a conflict with your partner or other family members about caring. You may need to seek help from qualified and trained people who can provide emotional support, advice and practical assistance to help you get through difficult times. Counselling can be provided over the telephone or face to face. The counsellor may speak your language or an interpreter can be arranged for free. Ομάδες υποστήριξης φροντιστών Οι ομάδες υποστήριξης φροντιστών προσφέρουν μια ευκαιρία στους φροντιστές να συναντηθούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες, ιδέες και ανησυχίες. Είναι μια ευκαιρία να κάνετε ένα διάλειμμα, να δείτε κόσμο και να μάθετε από άλλους φροντιστές. Μερικές ομάδες είναι απλές συναντήσεις φροντιστών για αλληλοϋποστήριξη. Άλλες είναι πιο επίσημες ομάδες που παρέχουν πληροφορίες, εκπαίδευση, ομιλητές και περιστασιακές κοινωνικές εξόδους. Μερικές ομάδες είναι γενικές, ενώ άλλες σχηματίζονται γύρω από μια συγκεκριμένη πάθηση, π.χ. θέματα ψυχικής υγείας, αναπηρίας ή αδύναμα ηλικιωμένα άτομα. Μερικές ομάδες σχηματίζονται από φροντιστές από μια συγκεκριμένη εθνότητα. Συμβουλές Η φροντίδα μπορεί μερικές φορές να κάνει τους φροντιστές να αισθάνονται στεναχώρια, άγχος, ενοχές, μοναξιά, απομόνωση ή εξάντληση. Μερικές φορές μπορεί να έχετε δυσκολία να αντεπεξέλθετε στο ρόλο της φροντίδας ή μπορεί να έχετε μια διαφωνία με το σύντροφό σας ή άλλα μέλη της οικογένειας για τη φροντίδα. Μπορεί να χρειαστεί να ζητήσετε βοήθεια από εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους ανθρώπους που μπορούν να παρέχουν συναισθηματική υποστήριξη, συμβουλές και πρακτική βοήθεια για να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τις δύσκολες στιγμές. Συμβουλές μπορούν να παρέχονται διά τηλεφώνου ή προσωπικά. Ο σύμβουλος μπορεί να μιλάει τη γλώσσα σας ή μπορεί να χρειαστεί να κανονιστεί δωρεάν διερμηνέας. 8 9

6 Financial help Carer Payment is income and assets tested. It is an income support payment. You may qualify for the payment if you provide constant care to the person you care for. You do not have to live with the person you care for to qualify for the payment. Carer Allowance is not income and assets tested. It is an income supplement available to carers. Carer Allowance may be paid in addition to an income support payment or alone. Contact Centrelink on or for more information. The Carer Card gives discounts and benefits for carers in Victoria. It includes benefits on a range of products and services including travel and leisure, education, health, transport and retail. It is free to apply for the card and applications can be made online. Contact the Victorian government Carer Card Program on or for more information. Οικονομική βοήθεια Η Πληρωμή Φροντιστή (Carer Payment) χορηγείται κατόπιν ελέγχου του εισοδήματος και των περιουσιακών στοιχείων. Είναι μια πληρωμή ενίσχυσης του εισοδήματος. Μπορεί να πληροίτε τις προϋποθέσεις για την πληρωμή εάν παρέχετε συνεχή φροντίδα στο άτομο που φροντίζετε. Δεν χρειάζεται να μένετε μαζί με το άτομο που φροντίζετε για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για την πληρωμή. Το Επίδομα Φροντιστή (Carer Allowance) χορηγείται χωρίς έλεγχο του εισοδήματος και των περιουσιακών στοιχείων. Είναι ένα συμπλήρωμα εισοδήματος που διατίθεται στους φροντιστές. Το Επίδομα Φροντιστή μπορεί να καταβληθεί επιπλέον της πληρωμής ενίσχυσης του εισοδήματος ή μόνο του. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Centrelink στο ή Η Κάρτα Φροντιστών (Carer Card) παρέχει εκπτώσεις και οφέλη σε φροντιστές στη Βικτώρια. Περιλαμβάνει οφέλη σε πολλά και διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιών και αναψυχής, εκπαίδευση, υγεία, συγκοινωνίες και λιανικό εμπόριο. Είναι δωρεάν να υποβάλετε αίτηση για την κάρτα και οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν απευθείας στο διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Πρόγραμμα Κάρτας Φροντιστών (Carer Card Program) της Κυβέρνησης Βικτώριας στο ή

7 How to obtain carer support services? A number of organisations provide information, support and education for carers and the person they look after. If you know the organisation providing the type of service you need, you can contact them directly. Alternatively you may contact one of the following organisations. They will either provide the service you need or connect you with the services in your local area. If you need language assistance, you can request an interpreter for free when you call. Carers Victoria Is the voice for family carers and can provide information and advice, support and counselling, and carer education workshops. Membership and services are free for carers. Visit for more information. Commonwealth Respite and Carelink Centre Hours, 7 Days, in Eastern Metropolitan Region Helps you identify what carers support services are available in your area depending on your needs. The Centre provides short term, after hours and emergency respite. They keep an up to date record of the organisations providing respite care and its availability. They also assist you to access longer term services. Visit for more information. Πώς να λάβετε υπηρεσίες υποστήριξης φροντιστών Διάφοροι οργανισμοί παρέχουν πληροφορίες, υποστήριξη και εκπαίδευση στους φροντιστές και στο άτομο που φροντίζουν. Εάν γνωρίζετε τον οργανισμό που παρέχει το είδος της υπηρεσίας που χρειάζεστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν από τους παρακάτω οργανισμούς. Είτε θα παρέχουν την υπηρεσία που χρειάζεστε ή θα σας συνδέουν με τις υπηρεσίες στην περιοχή σας. Αν χρειάζεστε γλωσσική βοήθεια, μπορείτε να ζητήσετε δωρεάν διερμηνέα όταν τηλεφωνήσετε. Carers Victoria Είναι η φωνή για οικογενειακούς φροντιστές και μπορεί να παρέχει πληροφορίες και συμβουλές, υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια φροντιστών. Η εγγραφή μέλους και οι υπηρεσίες είναι δωρεάν για φροντιστές. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Κοινοπολιτειακό Κέντρο Ανάπαυλας και Διασύνδεσης Φροντιστών Ώρες, 7 Ημέρες, στην Ανατολική Μητροπολιτική Περιοχή Σας βοηθάει να βρείτε ποιες υπηρεσίες υποστήριξης φροντιστών διατίθενται στην περιοχή σας ανάλογα τις ανάγκες σας. Το Κέντρο παρέχει ανάπαυλα για λίγες ώρες, μετά τις εργάσιμες ώρες και σε έκτακτη ανάγκη. Διατηρούν ένα ενημερωμένο αρχείο των οργανισμών που παρέχουν φροντίδα ανάπαυλας και διαθεσιμότητα της ανάπαυλας. Μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να έχετε πρόσβαση σε μακροπρόθεσμες υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το

8 Villa Maria Villa Maria Villa Maria carer support service provides carers with information on respite options and services, carer activities, short-term case management, short-term funding options and links into ongoing services in the community. Visit for more information. Provides information about aged care services and carer support services available in the Eastern Region of Melbourne. They make an initial assessment on the phone and referral for local services. Local Councils Local councils may be able to provide help to you and the person you care for. Ask for the Age and Disability Services when you contact your local council. Council s Aged & Disability Services Boroondara City Council Knox City Council Manningham City Council Maroondah City Council Monash City Council Whitehorse City Council Shire of Yarra Ranges Η υπηρεσία υποστήριξης φροντιστών Villa Maria παρέχει στους φροντιστές πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές ανάπαυλας και υπηρεσιών, δραστηριότητες φροντιστών, βραχυπρόθεσμο συντονισμό υπηρεσιών, βραχυπρόθεσμες επιλογές χρηματοδότησης και διασυνδέσεις με συνεχείς υπηρεσίες στην κοινότητα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε My Aged Care My Aged Care Παρέχει πληροφορίες για υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων και υποστήριξης φροντιστών που διατίθενται στην ανατολική περιοχή της Μελβούρνης. Κάνουν μια αρχική αξιολόγηση απ το τηλέφωνο και παραπομπή στις τοπικές υπηρεσίες. Τοπικοί Δήμοι Οι τοπικοί δήμοι ίσως μπορούν να παρέχουν βοήθεια σε εσάς και στο άτομο που φροντίζετε. Ζητήστε τις Υπηρεσίες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Αναπήρων, όταν επικοινωνήσετε με το Δήμο σας. Δημοτικές Υπηρεσίες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Αναπήρων Δήμος Boroondara Δήμος Knox Δήμος Manningham Δήμος Maroondah Δήμος Monash Δήμος Whitehorse Δήμος Yarra Ranges

9 MIGRANT INFORMATION CENTRE eastern melbourne A.B.N Κέντρο Πληροφοριών Μεταναστών (Ανατολική Μελβούρνη) Migrant Information Centre (Eastern Melbourne) Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Φαξ: Ιστοσελίδα: Suite 2, 27 Bank Street,Box Hill, VIC Printed 2015

Information Sheet - Fees and Charges

Information Sheet - Fees and Charges Information Sheet - Fees and Charges Who covers the cost of my care? Whilst you are at Fronditha Care, the cost of your care is covered by a combination of subsidy from the Government paid directly to

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση

Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση Γρήγορες (Greek) Cbus speaks your language Superannuation at a glance Η Cbus μιλάει τη γλώσσα σας Η συνταξ ιοδοτική ασφάλιση με μια ματιά General advice warning This information is about Cbus. It doesn

Διαβάστε περισσότερα

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.]

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.] NYU LANGONE MEDICAL CENTER NYU Hospitals Center και NYU School of Medicine Συγκατάθεση για Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφοριών Υγείας [Consent for Electronic Health Information System] Έχω λάβει το Φύλλο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 COMMUNITY PULSE ΤΕΥΧΟΣ 13 FREE Καλό Πάσχα Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Κοινότητα τιμά την Διεθνή Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Australian Greek Welfare Society

Australian Greek Welfare Society Australian Greek Welfare Society Annual Report 2012-2013 VISION STATEMENT To be a leading Australian-Greek community services agency in Australia STATEMENT OF PURPOSE To empower members of the Australian-Greek

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας σε ηλικία συνταξιοδότησης. Ένας οδηγός λήψης αποφάσεων και χειρισμού των παροχών που δικαιούστε στην τρίτη ηλικία

Τα δικαιώματά σας σε ηλικία συνταξιοδότησης. Ένας οδηγός λήψης αποφάσεων και χειρισμού των παροχών που δικαιούστε στην τρίτη ηλικία Τα δικαιώματά σας σε ηλικία συνταξιοδότησης Ένας οδηγός λήψης αποφάσεων και χειρισμού των παροχών που δικαιούστε στην τρίτη ηλικία Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αυστραλίας (Australian Human Rights

Διαβάστε περισσότερα

Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά. CTY Greece at Anatolia College. www.cty-greece.gr

Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά. CTY Greece at Anatolia College. www.cty-greece.gr Funded exclusively/aποκλειστική δωρεά CTY Greece at Anatolia College www.cty-greece.gr Στο Κολλέγιο Ανατόλια, στη Θεσσαλονίκη, μαθητές, γονείς και καθηγητές μπορούν να ζήσουν πλέον την εμπειρία του τι

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία των αγαπημένων σας προσώπων, τώρα στο...σπίτι σας!

Νοσηλεία των αγαπημένων σας προσώπων, τώρα στο...σπίτι σας! Support Line: 77 77 6 300 Fax: 22 02 96 15 Website: www.medigence.com.cy 113 Prodromos Str., 1st Floor, 2064 Strovolos, Nicosia, Cyprus Γραμμή Στήριξης: 77 77 6 300 Φαξ: 22 02 96 15 Ιστοσελίδα: www.medigence.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Odyssey2009 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. The event of the year kicks off next month! Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας

Odyssey2009 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. The event of the year kicks off next month! Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 11 COMMUNITY PULSE FREE Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας Άνοια και ευημερία μπορούν να συνυπάρξουν The event of the year kicks off next month!

Διαβάστε περισσότερα

author s notes B1-B2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

author s notes B1-B2 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ B1-B2 Editorial Team eter appas Dr aul Alexander appas Helen Tsismetzis Thanks to Georgina Terzis-Chioti for the material supplied for Modules 2. ISBN: 978-9963-710-02-7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos This exhibition follows the traces of those who started their stay in Europe with a step on the island s soil of / Greece: We came with small plastic boats, a dangerous trip through the Aegean Sea. It

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki Academic Committee for the Certificate

Διαβάστε περισσότερα

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση 12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση μιας καινοτομίας Λέξεις-κλειδιά: Πολιτισμικό υπόβαθρο, πολιτιστική ταυτότητα, ικανότητα αντιμετώπισης διαπολιτισμικών διαφορών, ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W)

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W) Edexcel GCSE in Greek (2GK01) (3GK0S) (3GK0W) For first teaching from 2009 Sample Assessment Materials Welcome to the GCSE 2009 Greek Sample Assessment Materials. These sample assessment materials have

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Στο μονοπάτι της τεχνολογίας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Νέα από το Γηροκομείο. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΑΣ Ο νέος Πρόξενος επισκέπτεται την Κοινότητα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Στο μονοπάτι της τεχνολογίας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Νέα από το Γηροκομείο. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΑΣ Ο νέος Πρόξενος επισκέπτεται την Κοινότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ξεκινά η νέα σχολική χρονιά Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας-- --Ηχηρό μήνυμα για περισσότερη ισότητα Στο μονοπάτι της τεχνολογίας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Νέα από το Γηροκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME FOR STUDENTS A Unique Life Experience erasmus Περιεχόμενα / Contents Εισαγωγή / Introduction... 4 Μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

LET S GO GREEK ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Η νέα εφαρμογή iphone και ipad του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το Γκούντγουντ γλέντησε Ελληνικά

LET S GO GREEK ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Η νέα εφαρμογή iphone και ipad του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το Γκούντγουντ γλέντησε Ελληνικά ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 LET S GO GREEK Η νέα εφαρμογή iphone και ipad του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών Ματιά στην αρχειοθέτηση της Κοινότητας Το Γκούντγουντ γλέντησε Ελληνικά Νέα από

Διαβάστε περισσότερα

Σήµερα, η διεθνής περιαγωγή είναι σηµαντική για οποιονδήποτε ταξιδεύει

Σήµερα, η διεθνής περιαγωγή είναι σηµαντική για οποιονδήποτε ταξιδεύει Η PLANETSIM είναι µία προπληρωµένη κάρτα κινητής τηλεφωνίας, που προσφέρει χαµηλές και απλές χρεώσεις για κλήσεις περιαγωγής. Σήµερα, η διεθνής περιαγωγή είναι σηµαντική για οποιονδήποτε ταξιδεύει και

Διαβάστε περισσότερα

Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής. Implanted Central Lines (Ports):

Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής. Implanted Central Lines (Ports): Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής Τι Πρέπει Να Γνωρίζετε Implanted Central Lines (Ports): What You Need To Know Εισαγωγή *Η εμφύτευση κεντρικής γραμμής ίσως να είναι αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας σας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Australian Identity

The Greek Australian Identity The development of an individual s identity is a topic that has always been of particular interest to me. In 2011, my Year 8 and 9 Modern Greek class created a film titled The Greek Language A Journey

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητος έλεγχος των φορέων υπηρεσιών

Ανεξάρτητος έλεγχος των φορέων υπηρεσιών Ενηµερωτικό έντυπο 2 Ανεξάρτητος έλεγχος των φορέων υπηρεσιών αναπηρίας στη Βικτώρια Αυτό το έντυπο αναπτύχθηκε για οικογενειακά µέλη και φροντιστές ατόµων µε αναπηρία για να εξηγήσει: 1. Τα είδη των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 110. ΘΕΜΑ : The Academy 2010 - Αθήνα, 26-31 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 110. ΘΕΜΑ : The Academy 2010 - Αθήνα, 26-31 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 16/09/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 110 ΑΠΟ ΠΡΟΣ : Εφορεία Διεθνών Σχέσεων Εφορεία Εκπαιδεύσεως : Όλους τους Βαθμοφόρους ΘΕΜΑ : The Academy

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. γυνή&θάλασσα Από τη Βάλια Νούσια Φωτογραφίες: Παναγιώτα Καραστεργίου By Valia Nousia Photos: Panagiota Karastergiou Γυναίκες εν πλω Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την

Διαβάστε περισσότερα