Λανγξαθία β)volkskunde (Γεξκαλία): Ζ ιέμε ζεκαίλεη όρη απηό πνπ μέξεη ν ιαόο, αιιά απηό πνπ εκείο καζαίλνπκε γη απηόλ: ιανγλσζία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λανγξαθία 29-09-09. β)volkskunde (Γεξκαλία): Ζ ιέμε ζεκαίλεη όρη απηό πνπ μέξεη ν ιαόο, αιιά απηό πνπ εκείο καζαίλνπκε γη απηόλ: ιανγλσζία."

Transcript

1 Λανγξαθία Α) Ζ ειιεληθή ιανγξαθία κέζα ζηνπο αηώλεο 1. Ορισμοί της λαογραυίας: α)folklore (Αγγιία): Ζ ιέμε είλαη ζύλζεηε από ην folk πνπ ζεκαίλεη ιαόο θαη ην lore πνπ ζεκαίλεη ηε γλώζε πνπ έρεη ν ιαόο δειαδή ηη πηζηεύεη, ηη ιέεη θαη ηη πξάηηεη θαηά παξάδνζε. ιατθή ινγνηερλία β)volkskunde (Γεξκαλία): Ζ ιέμε ζεκαίλεη όρη απηό πνπ μέξεη ν ιαόο, αιιά απηό πνπ εκείο καζαίλνπκε γη απηόλ: ιανγλσζία. 2. Ο όρος ελληνική λαογραυία α) Ν. Πνιίηεο: ην αγγιηθό folklore Evolutionismus (επηβηώκαηα) ηζηνξηθή θαηαγσγή επηβησκάησλ- ν ιαόο (θαηώηεξα ζηξώκαηα) β) Πξώηε αλαθνξά ηνπ όξνπ Λανγξαθία: Α ηόκνο ηνπ Γειηίνπ ηεο ηζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο Δηαηξείαο ηεο Διιάδνο 1884 γ)οξηζκνί ιανγξαθίαο: Η. Ζ λαογραυία εμεηάδεη ηαο θαηά παξάδνζηλ δηα ιόγσλ, πξάμεσλ ή ελεξγεηώλ εθδειώζεηο ηνπ ςπρηθνύ θαη θνηλσληθνύ βίνπ ηνπ ιανύ.( Ν. Πνιίηεο) ιατθή ινγνηερλία + παξαδνζηαθή εζλνγξαθία (πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πιηθνύ, θνηλσληθνύ θαη πλεπκαηηθνύ βίνπ) ΗΗ. Λέγνληαο ελληνική λαογραυία ελλννύκε ηε γεληθή παξαηήξεζε ή έξεπλα ησλ ειιεληθώλ εζίκσλ θαη ιόγσλ πνπ έρεη γίλεη σο ηώξα, άζρεηα αλ ήηαλ ή όρη ζπζηεκαηηθή, αλ γηλόηαλ από ιόγηνπο ζπγγξαθείο ή εξαζηηέρλεο, πξηλ ή κεηά ηελ επηζηεκνληθή ηεο νξγάλσζε. (Γ. Λνπθάηνο) 3. Τν πεξηερόκελν ηνπ όξνπ ελληνική λαογραυία α) Λανγξαθηθή δηάξθεηα ύγρξνλε ιανγξαθία β) Αιιαγέο ( εηδσινιαηξία- ρξηζηηαληζκόο) 4. Ήζε θαη έζηκα α) Γηάθξηζε εζίκσλ: 1) ζπληεξεηηθά (ακεηάβιεηα) 2) πξννδεπηηθά (επκεηάβνια) β) Οξηζκνί: 1) ζπληεξεηηθά (ακεηάβιεηα): όζα δέλνληαη κε ηνλ ηόπν ή αθνινπζνύληαη κε παξαδνζηαθή πξνζήισζε 2) πξννδεπηηθά (επκεηάβνια): όζα είλαη ζηνηρεία επαθήο ησλ ιαώλ όζα πηνζεηνύληαη σο ηειεηόηεξα ή γίλνληαη γλσζηά από ην εκπόξην θαη ην ηαμίδη γ) Παξαδείγκαηα: 1) ζπληεξεηηθά (ακεηάβιεηα) : Ηζηνξηθά ηξαγνύδηα, ηνπηθέο παξαδόζεηο, μόξθηα, αηλίγκαηα θ.ι.π

2 2) πξννδεπηηθά (επκεηάβνια): ε θνξεζηά, ε ηξνθή, ηα παξακύζηα, νη ηξόπνη ιαηξείαο, ε καγεία θ.ι.π Β. Τα ιανγξαθηθά ζέκαηα ζηνλ παιηόηεξν ειιεληθό θόζκν 1. Ο ιαόο θαη νη Λόγηνη 5. Μαξηπξίεο γηα ηε ιατθή δσή θαη ηα έζηκα ησλ αξραίσλ 6. Πεγέο (Όκεξνο-Ζζίνδνο-Ζξόδνηνο-Ξελνθώλ- Πνηεηέο) Γ. Ζ ζπνπδή ηωλ ιανγξαθηθώλ ζεκάηωλ ζηελ αξραία Διιάδα Αξηζηνηέιεο- Οη καζεηέο ηνπ Πινύηαξρνο-Παπζαλίαο-Λνπθηαλόο -Οκνηόηεηεο- (Νανί, νηθηζκνί) Γ. Λανγξάθνη ηωλ πξώηωλ ρξηζηηαληθώλ θαη ηωλ βπδαληηλώλ ρξόλωλ -Οη Απόζηνινη θαη νη Παηέξεο ηεο εθθιεζίαο Πνιεκηθή θαη απνδνρή πξόηεξσλ εζίκσλ θαη δνμαζηώλ(π.ρ. ην βάπηηζκα, ην ζηεθάλσκα, ηα θόιιπβα) -Πξώηε βπδαληηλή πεξίνδνο θαη Καλόλεο ησλ Οηθνπκεληθώλ πλόδσλ Δμαηξέζεηο (π.ρ Ρνπζάιηα, Κιήδνλαο, Φσηηέο ηνπ Άη-Γηάλλε) -Σα πλαμάξηα ησλ Αγίσλ Αξραίνη κύζνη θαη ζξύινη (π.ρ ν Άη Γηώξγεο θαη ην ζεξίν) -Βπδαληηλή επνρή (ιόγηνη ζρνιηαζηέο αξραίσλ θεηκέλσλ- ιεμηθά)-μ.φειιόο Γεκνηηθά ηξαγνύδηα, θαιιηθάληδαξνη, κεζαησληθά εξσηηθά κπζηζηνξήκαηα -Τζηεξνβπδαληηλή πεξίνδνο Καηαγξαθέο δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ Βηβιηνγξαθία: Αι Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο: Ζ ζεσξία ηεο ειιεληθήο ιανγξαθίαο, Αζήλα 1978 Γ. Λνπθάηνπ: Δηζαγσγή ζηελ ειιεληθή ιανγξαθία, Αζήλα 1978

3 Λανγξαθία Α) Ζ ειιεληθή ιανγξαθία κέζα ζηνπο αηώλεο E. Ζ ειιεληθή ιανγξαθία ύζηεξα από ηελ Άιωζε ηεο Κωλζηαληηλνύπνιεο 1. Θξήλνη γηα ηελ άισζε ηεο Πόιεο Παξαδόζεηο θαη νη ζξύινη γηα ηελ άισζε Αθεγήζεηο ζε «ζπλαμαξηθό» ύθνο 2. Σνπξθνθξαηία α) Λατθή ινγνηερλία β) Έγγξαθα λνηάξησλ θαη γξακκαηηθώλ γ) Υεηξόγξαθα κνλαρώλ θαη ηεξσκέλσλ ησλ κνλαζηεξηώλ δ) πλαμάξηα γηα ηνπο κάξηπξεο ηεο Σνπξθνθξαηίαο ε) Οκηιίεο λέσλ Παηέξσλ ζη) Οη ειεύζεξεο «ελζπκήζεηο» θιεξηθώλ θαη ιατθώλ ζε εθθιεζηαζηηθά βηβιία δ)υξνληθά θαη απνκλεκνλεύκαηα (π.ρ. ησλ αγσληζηώλ ηνπ 21) ε) Λατθά ηξαγνύδηα (δεκνηηθά) ζ) Κείκελα μέλσλ πεξηεγεηώλ 3. πιινγείο ιανγξαθηθνύ πιηθνύ Μ. Απνζηόιεο Αξζέληνο Μνλεκβαζίαο- Λέσλ Αιιάηηνο Levinus Warner- Παξζέληνο Καηδηνύιεο- Αδακάληηνο Κνξαήο Γξεγόξηνο Παιηνπξίηεο-Υαξίζηνο Μεγδάλεο- Claude Fauriel ζη) Οη μέλνη πεξηεγεηέο Pietro Casola Pierre Belon Jacob Spon Δβιηά Σζειεπή Pierre Augustin de Guys Byron Pouqueville William Leake Βηβιηνγξαθία: Γ. Λνπθάηνπ: Ειζαγωγή ζηην ελληνική λαογπαθία, Αθήνα 1978 Ν. Γ. Πνιίηνπ: Παπαδόζειρ, μέπορ Α και Β, Αθήνα 1904 Αθαδεκία Αζελώλ: Ελληνικά δημοηικά ηπαγούδια, Αθήνα 1962 Κ. ηκόπνπινπ: Ξένοι ηαξιδιώηερ ζηην Ελλάδα (ηπειρ ηόμοι), Αθήνα 1975

4 Λανγξαθία Α) Ζ ειιεληθή ιανγξαθία κέζα ζηνπο αηώλεο Ε. Ζ ειιεληθή Λανγξαθία ζηα πξώηα ρξόληα κεηά ηελ απειεπζέξωζε ( ) 1. Ζ ζύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ 2. Λανγξαθηθά ζηνηρεία: Γ. Κ. Βπδαληίνπ: Βαβπισλία Απνκλεκνλεύκαηα αγσληζηώλ (Μαθξπγηάλλε Καζνκνύιε) 3. Πεξίνδνο επηζηεκνληθήο κειέηεο Οη απόςεηο ηνπ Fallmerayer Ο αληίινγνο: Κ. Παπαξξεγόπνπινο Γισζζνινγηθέο αληηθξνύζεηο - Λανγξαθηθά επηρεηξήκαηα (ζρεηηθέο κειέηεο- έξεπλεο) Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη Ζ. Ζ ειιεληθή ιανγξαθία από ην 1850 ωο ην Λανγξαθηθέο αλαδεηήζεηο ζπγθξηηηθή κέζνδνο-αξραηνπνίεζε ησλ ιατθώλ θεηκέλσλ θαη εμήο: Δμειηθηηζκόο Αλαδήηεζε αξρηθώλ πεγώλ Δθδόζεηο ζπιινγώλ δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ. Εακπέιηνο Γξαζηεξηόηεηεο πεξηνδηθώλ θαη εθεκεξίδσλ Σν πεξηνδηθό «Παλδώξα» Γηαγσληζκνί ζπγθέληξσζεο ιανγξαθηθνύ πιηθνύ 1887 ε εγθύθιηνο ηνπ Ν. Πνιίηε πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηε ζπγθέληξσζε ιανγξαθηθνύ πιηθνύ Οη ηνπηθνί ζπγγξαθείο 1890 ν Ν. Πνιίηεο θαζεγεηήο ζηελ έδξα ηεο Λανγξαθίαο Βηβιηνγξαθία: Κ. Παπαξξεγνπνύινπ: Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, Αζήλα Γ. Α. Εαθπλζελνύ: Οη ιάβνη ελ Διιάδη, Αζήλα 1945 Γ. Α. Εαθπλζελνύ: Βπδαληηλή Ηζηνξία, Αζήλα 1972 Α. αρίλε: πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηεο «Παλδώξαο» θαη ησλ παιηώλ πεξηνδηθώλ, Αζήλα 1964

5 Λανγξαθία Α) Ζ ειιεληθή ιανγξαθία κέζα ζηνπο αηώλεο Ε. Ζ ειιεληθή Λανγξαθία ζηα πξώηα ρξόληα κεηά ηελ απειεπζέξωζε ( ) 4. Ζ ζύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ 5. Λανγξαθηθά ζηνηρεία: Γ. Κ. Βπδαληίνπ: Βαβπισλία Απνκλεκνλεύκαηα αγσληζηώλ (Μαθξπγηάλλε Καζνκνύιε) 6. Πεξίνδνο επηζηεκνληθήο κειέηεο Οη απόςεηο ηνπ Fallmerayer Ο αληίινγνο: Κ. Παπαξξεγόπνπινο Γισζζνινγηθέο αληηθξνύζεηο - Λανγξαθηθά επηρεηξήκαηα (ζρεηηθέο κειέηεο- έξεπλεο) Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη Ζ. Ζ ειιεληθή ιανγξαθία από ην 1850 ωο ην Λανγξαθηθέο αλαδεηήζεηο ζπγθξηηηθή κέζνδνο-αξραηνπνίεζε ησλ ιατθώλ θεηκέλσλ θαη εμήο: Δμειηθηηζκόο Αλαδήηεζε αξρηθώλ πεγώλ Δθδόζεηο ζπιινγώλ δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ. Εακπέιηνο Γξαζηεξηόηεηεο πεξηνδηθώλ θαη εθεκεξίδσλ Σν πεξηνδηθό «Παλδώξα» Γηαγσληζκνί ζπγθέληξσζεο ιανγξαθηθνύ πιηθνύ 1887 ε εγθύθιηνο ηνπ Ν. Πνιίηε πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηε ζπγθέληξσζε ιανγξαθηθνύ πιηθνύ Οη ηνπηθνί ζπγγξαθείο 1890 ν Ν. Πνιίηεο θαζεγεηήο ζηελ έδξα ηεο Λανγξαθίαο Βηβιηνγξαθία: Κ. Παπαξξεγνπνύινπ: Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, Αζήλα Γ. Α. Εαθπλζελνύ: Οη ιάβνη ελ Διιάδη, Αζήλα 1945 Γ. Α. Εαθπλζελνύ: Βπδαληηλή Ηζηνξία, Αζήλα 1972 Α. αρίλε: πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηεο «Παλδώξαο» θαη ησλ παιηώλ πεξηνδηθώλ, Αζήλα 1964

6 Λανγξαθία Θ. Ζ ειιεληθή Λανγξαθία από ην Νηθόιανο Πνιίηεο Α. Ο Ν. Πνιίηεο 1. Ο Ν. Πνιίηεο θαζεγεηήο ηεο «Μπζνινγίαο θαη ηεο ειιεληθήο Αξραηνινγίαο» ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ (1890) 2. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ Ν. Πνιίηε (παηδηθή ειηθία, ζπνπδέο, νη πξώηεο ζπλεξγαζίεο ηνπ κε πεξηνδηθά) 3. πνπδέο ζην εμσηεξηθό. (Μόλαρν - γλσξηκία κε ηνλ Κ. Κξνπκπάρεξ) 4. Ο Ν. Πνιίηεο σο ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Σα πξώηα κεγάια έξγα ηνπ Ν. Πνιίηε: Λανγξαθηθά ύκκεηθηα Παξνηκίεο Παξαδόζεηο Β. Ζ επηζηεκνληθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ Ν. Πνιίηε 1. Οη επηζηεκνληθέο θαηεπζύλζεηο πνπ αθνινπζεί ν Ν. Πνιίηεο Ίδξπζε ηεο Διιεληθήο Λανγξαθηθήο Δηαηξείαο Δθδίδεηαη ην πεξηνδηθό Λανγξαθία Γεκνζηεύεηαη ην έξγν ηνπ Ν. Πνιίηε «Δθινγέο από ηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα ηνπ ειιεληθνύ Λανύ» Ηδξύεηαη ην Λανγξαθηθό αξρείν Γ. Γηάγξακκα ζεκάηωλ 1. Γεκνζίεπζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ζεκάηωλ γηα ηελ έξεπλα θαη ηε κειέηε ηεο ιατθήο δσήο. ( Α Σόκνο ηνπ πεξηνδηθνύ Λανγξαθία ) α) Τα κλεκεία ηνπ ιόγνπ β) Αη θαηά παξάδνζηλ πξάμεηο ή ελέξγεηαη ηνπ ιανύ 2. Αμηνιόγεζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ηνπ Ν. Πνιίηε 3. Ζ ζεκαζία ηνπ δηαγξάκκαηνο ζήκεξα Γ. Ζ Λανγξαθηθή Δηαηξεία 1. Σα πξώηα κέιε ηεο Λανγξαθηθήο Δηαηξείαο 2. Σν πξώην δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Λανγξαθηθήο Δηαηξείαο 3. Σα μέλα κέιε ηεο Λανγξαθηθήο Δηαηξείαο 4. Ο ζθνπόο θαη ην έξγν ηεο Λανγξαθηθήο Δηαηξείαο 5. Πσο επηηπγράλνληαη νη ζθνπνί ηεο Λανγξαθηθήο Δηαηξείαο Ίδξπζε ηεο Δζληθήο Μνπζηθήο Σπιινγήο Βηβιηνγξαθία: Ν. Πνιίηε: Λανγξαθία, πεξ. Λανγξαθία 1 (1909) ζει Κπξηαθίδε: «Ν. Γ. Πνιίηεο» Λανγξαθία 7 (1923) ζει. 9-16

7 Λανγξαθία Η. Ζ ειιεληθή Λανγξαθία από ην 1918 ωο ην 1944 (Β Παγθόζκηνο Πόιεκνο) Α. Τν Λανγξαθηθό Αξρείν 1. Πξννξηζκόο ζηόρνη ηνπ Λανγξαθηθνύ Αξρείνπ 2. Ο ηξόπνο εξγαζίαο ηνπ Λανγξαθηθνύ Αξρείνπ 3.. Κπξηαθίδεο, ν πξώηνο δηεπζπληήο ηνπ Λανγξαθηθνύ Αξρείνπ Β. Μηθξαζηαηηθόο πόιεκνο (1922) 1. Οη πξόζθπγεο 2. Δηαηξείεο θαη αληίζηνηρα πεξηνδηθά α) Αξρείν Πόληνπ (1928) β) Θξαθηθά (1934) γ) Μηθξαζηαηηθά Χξνληθά (1938) 3. Κέληξν Μηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ Οθηάβηνο Μεξιηέ Γ. Τν Λανγξαθηθό Αξρείν πεξλάεη ζηελ Αθαδεκία Αζελώλ Γ. Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ Λανγξαθηθνύ Αξρείνπ 1. Έθδνζε ηεο Δπεηεξίδαο ηνπ Λανγξαθηθνύ Αξρείνπ 2. Δθηύπσζε εξωηεκαηνινγίωλ (Γ. Μέγαο) 3. Αλάζεζε ζε εηδηθνύο ιανγξάθνπο επηζηεκνληθώλ απνζηνιώλ 4. ύληαμε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηεο ειιεληθήο ιανγξαθίαο (1921) 5. Οξγάλσζε κνπζηθνύ ηκήκαηνο 6. Μνπζεηαθή ζπιινγή ιανγξαθηθώλ εηδώλ Δ. «Γειθηθέο γηνξηέο» 1. Θεαηξηθέο παξαζηάζεηο 2. Διιεληθή ιατθή ηέρλε (Α. Υαηδεκηράιε Δ. ηθειηαλνύ) α) Δζληθόο νξγαληζκόο ειιεληθήο ρεηξνηερλίαο β) Πξώηε Γηεζλήο Έθζεζε Θεζζαινλίθεο ΣΤ. Δθιαϊθεπζε ηεο Λανγξαθίαο 1. Δγθπθινπαίδεηεο 2. Πεξηνδηθά 3. Πεξηνδηθό «Νέα Δζηία» Βηβιηνγξαθία: Δ. Λαδαξίδνπ: «Ίδξπζηο ηνπ Λανγξαθηθνύ Αξρείνπ», Λανγξαθία 6 ( ) ζει Μ. Μεξιηέ: Ζ κνπζηθή ιανγξαθία ζηελ Διιάδα, Αζήλα 1935

8 Λανγξαθία ΗΑ. Ζ ειιεληθή ιανγξαθία από ην 1945 ωο ζήκεξα Δζληθνί θαη δηεζλείο πξνζαλαηνιηζκνί Α. Ο Β Παγθόζκηνο Πόιεκνο 1. Οη ζπλέπεηεο ηνπ Β Παγθνζκίνπ πνιέκνπ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία 2. Ζ Λανγξαθία σο ηζηνξηθή επηζηήκε Β. Ζ αλάγθε ζπγθέληξωζεο ιανγξαθηθνύ πιηθνύ 1. Οη πξνζπάζεηεο ησλ ιανγξάθσλ ηνπηθέο ιανγξαθηθέο εηαηξείεο 2. Φ. Κνπθνπιέ: Βπδαληηλώλ βίνο θαη πνιηηηζκόο, Αζήλα Λανγξαθηθέο κειέηεο Γπλαίθεο ιανγξάθνη 4. Παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη 5. Ζ ειιεληθή Λανγξαθία θαη ε Γηεζλήο Δζλνινγία ΗΒ. Λανγξαθηθά Μνπζεία θαη Σπιινγέο ζηελ Διιάδα Α. Ζ κειέηε ηεο ιαϊθήο ηέρλεο 1. Λατθή ηέρλε θαη αηζζεηηθή 2. Μνπζείν Λατθήο Σέρλεο 3. Μνπζεηαθέο ζπιινγέο 4. Ηδησηηθά Μνπζεία 5. Απνζεζαπξηζηηθόο θαη δηδαθηηθόο ραξαθηήξαο ησλ κνπζείσλ Β. Πίλαθαο Λανγξαθηθώλ Μνπζείωλ θαη Σπιινγώλ ζηελ Διιάδα Μνπζεία 1. Δζληθό Ηζηνξηθό Μνπζείν 2. Μνπζείν Λατθήο Σέρλεο 3. Μνπζείν Μπελάθε 4. Βπδαληηλό Μνπζείν 5. Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο 6. Σνπηθά ιανγξαθηθά Μνπζεία 7. Αλζξσπνινγηθό Μνπζείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σπιινγέο 1. πιινγή Λανγξαθηθνύ πνπδαζηεξίνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 2. πιινγή Λανγξαθηθνύ Αξρείνπ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ 3. πιινγή Διιεληθήο Λανγξαθηθήο Δηαηξείαο 4. πιινγή αληηθεηκέλσλ ηνπ βίνπ θαη ηεο ηέρλεο ηνπ ιανύ, πνπδαζηήξην Λανγξαθίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 5. πιινγή Λανγξαθηθνύ πνπδαζηεξίνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Βηβιηνγξαθία: Δζληθή ηξάπεδα ηεο Διιάδνο: Μνπζεία θαη ζπιινγέο ηεο Διιάδνο, Αζήλα 1970

9 Λανγξαθία Λανγξαθία θαη Αξραηνγλωζία Α. Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο: Ζ ζεσξία ηεο ειιεληθήο ιανγξαθίαο, Αζήλα 1977,ζ Τν αξραηνινγηθό ελδηαθέξνλ ηεο ιανγξαθίαο Ν. Πνιίηε: Μειέηε επί ηνπ βίνπ ησλ Νεσηέξσλ Διιήλσλ (ηόκ.α 1871, ηόκ.β 1874) 2. Τν αξραηνινγηθό ελδηαθέξνλ πξηλ ην Ν. Πνιίηε α) Δπζηάζηνο Θεζζαινλίθεο ( κεηάθξαζε Οκήξνπ) β) Σν αξραηνινγηθό ελδηαθέξνλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 19 νπ αηώλα: 1. Έιιελεο: Υ. Μεγδάλνο ( Σν ειιεληθόλ Πάλζενλ), Γ. Παιηνπξίηεο ( Διιεληθή Αξραηνινγία), Α. Παπαδνπνύινπ- Βξεηνύ (Τπόκλεκα) θιπ. 2. Ξέλνη: Κ. Βάμκνπη: Ζ αξραία Διιάο ελ ηε λέα 1864 (κηθ. 1868), Bernhard Schmidt: Ο ιατθόο βίνο ησλ λέσλ Διιήλσλ θαη ε ειιεληθή αξραηόηεηα Τν αξραηνινγηθό ελδηαθέξνλ ηωλ μέλωλ α) ξνκαληηθή αξραηνιαηξεία β) επηζηεκνληθή κειέηε ηεο αξραηόηεηαο 4. Ζ ιανγξαθία ζηελ ππεξεζία ηεο θιαζηθήο θηινινγίαο (Οη έδξεο ιανγξαθίαο ην πξόβιεκα ηεο παξαηήξεζεο ηνπ αλζξώπνπ δεηήκαηα κεζνδνινγίαο) 5. J. C. Lawson: Νενειιεληθή Λανγξαθία θαη αξραία ειιεληθή ζξεζθεία (1909) 6. Οη ιανγξάθνη ηεο πνιπζξόλαο ( ρξήζε θεηκέλσλ: Ν. Πνιίηεο, Γ. Απνζηνιάθεο) 7. Ζ ηαύηηζε ηεο γξαπηήο κε ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε 8. Γηαγωληζκνί 19 νο αηώλαο ( Ρνδνθαλάθεηνο δηαγσληζκόο)

10 Λανγξαθία Ο Ν. Πνιίηεο θαη ε ζπγθξηηηθή κέζνδνο 1) Ζ πξνζωπηθόηεηα ηνπ Ν. Πνιίηε 2) Ζ κέζε γξακκή ηνπ Ν. Πνιίηε 3)Μεηαμύ ηεο εζληθήο ιανγξαθίαο θαη ηεο ζύγρξνλεο ππεξεζληθήο εζλνινγίαο 4) Ηζηνξηθή-θάζεηε κέζνδνο θαη νξηδόληηα-ζπγθξηηηθή κέζνδνο 5) Ζ εμέιημε ηνπ αλζξωπίλνπ γέλνπο θαη ην δόγκα ηεο παγθόζκηαο πξννδνπ 6) Sir James Frazer-Γαξβίλνο(evolutionismus) 7) Σπγθξηηηθή κέζνδνο 8) Δπηβηώκαηα (survivals in culture -> E. Tylor) 9)Δπηβηώκαηα θαη ζπγθξηηηθή κέζνδνο ηεο ιανγξαθίαο (A. Lang) 10)Απηόκαηε γέλεζε ή Πνιπγέλεζε ηωλ θαηλνκέλωλ ηνπ πνιηηηζκνύ 11)Μνλνγέλεζε ηωλ θαηλνκέλωλ ηνπ πνιηηηζκνύ 12) Ζ θξηηηθή ζηε ζπγθξηηηθή κέζνδν από ηνλ F. Boas 13) Ο Ν. Πνιίηεο θαη ε ιανγξαθηθή κέζνδνο ηνπ 14) Ζ πξνζπάζεηα ζπκβηβαζκνύ ηεο ζπγθξηηηθήο κε ηελ ηζνξηθή κέζνδν Α.Κπξηαθίδνπ Νέζηνξνο: Ζ ζεωξία ηεο ειιεληθήο ιαγξαθίαο, Αζήλα 1977, ζει

11 Λανγξαθία Ο Σηίιπωλ Κπξηαθίδεο θαη ε ηζηνξηθή κέζνδνο 1. Ζ θξηηηθή ηεο ζπγθξηηηθήο-εμειηθηηθήο ζεωξίαο από ηελ πιεπξά ηεο ηζηνξίαο 2. Ζ ζεωξία ηεο κνλνγέλεζεο ( ζεσξία ηεο «δηαζπνξάο») 3. Δπαγωγηθή θαη παξαγωγηθή ζπιινγηζηηθή 4. Παξαγωγηθή ζπιινγηζηηθή: ρνιή ησλ θύθισλ ηνπ πνιηηηζκνύ (γεξκαληθή ζρνιή: δηάδνζε ηνπ πνιηηηζκνύ-πνιιαπινί θύθινη) 5. Αληηξξήζεηο (αδηαθνξία γηα ηελ ελόηεηα ηνπ πνιηηηζκνπ-ν πνιηηηζκόο έλα νξγαληθό ζύλνιν) 6. Δπαγωγηθή ζπιινγηζηηθή: ρνιή ηνπ ηζηνξηθνύ εκπεηξηζκνύ (ακεξηθαληθή ζρνιή) 7. F. Boas: κεζνδνινγηθέο αξρέο θπζηθώλ επηζηεκώλ έξεπλα πεδίνπ 8. Ακεξηθαληθή εζλνγξαθηθή έξεπλα:(πνιηηηζηηθή πεξηνρή (culture area)-πεξηνρή, επαξρία) 9. Διιεληθή ιανγξαθία θαη ηζηνξηθή κέζνδνο α) εθπξόζωπνη (Σ. Κπξηαθίδεο, Γ.Α. Μέγαο) 10. Σ. Κπξηαθίδεο: ρνιή ησλ θύθισλ ηνπ πνιηηηζκνύ ( Κξηηηθή ζηε ζπγθξηηηθή κέζνδν ηνπ Ν. Πνιίηε απόξξηςε ηεο- functionalismus- ε δηαδηθαζία ηνπ δαλεηζκνύ- έξεπλα ζε παλαλζξώπηλν επίπεδν θαη ςπρνινγηθή έξεπλα- δηάθξηζε θαηαγσγήο ιατθώλ θαηλνκέλσλ θαη κνξθήο- ε γιώζζα) 11. Γ. Α. Μέγαο: Ηζηνξηθή γεσγξαθηθή κέζνδνο ησλ Φηιαλδώλ 12. Ζ θηιαλδηθή κέζνδνο, ηδξπηέο κεζνδνινγηθά εξγαιεία (αξρέηππα παξαιιαγέο, δηάδνζε ηνπ παξακπζηνύ) 13. Οη Φηιαλδνί ιανγξάθνη 14. Τν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ Γ. Α. Μέγα Α.Κπξηαθίδνπ Νέζηνξνο: Ζ ζεωξία ηεο ειιεληθήο ιαγξαθίαο, Αζήλα 1977, ζει

12

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας ERKET e-journal Εηήζιο Επιζηημονικό Ηλεκηρονικό Περιοδικό Εκδοηική Επιμέλεια: Ερεσνηηικό Κένηρο Ελληνικού Τραγοσδήμαηος An Annual Scholarly Electronic Journal Published by the Research Centre for Greek

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην Καθεδνληθό. Κηα νύησο ή άιισο ρξήζηκε εξγαζία.

Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην Καθεδνληθό. Κηα νύησο ή άιισο ρξήζηκε εξγαζία. Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην Καθεδνληθό. Κηα νύησο ή άιισο ρξήζηκε εξγαζία. 1. Αβέξσθ Δπάγγεινο : Ζ Πνιηηηθή Πιεπξά ηνπ Θνπηζνβιαρηθνύ Εεηήκαηνο. Αζήλαη 1948. 2. Αγγειόπνπινο Αζαλάζηνο : Α. Αη μέλαη πξνπαγάλδαη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν

ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν ΔΗΑΓΧΓΖ Σν Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο ρνιήο Αγσγήο θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αξγπξνθάζηξνπ. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009,

Διαβάστε περισσότερα

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού 1 Αγαζνλίθε Γ. Σζηιηπάθνπ Γηεπζύληξηα Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού Σηε κλήκε ηεο Δπηπρίαο Δπεηεηαθό ην έηνο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα

Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα Xαξάιακπνο Μπνύξαο Οκόηηκνο Καζεγεηήο / Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα Τν ελδηαθέξνλ γηα ηε Μεζαησληθή αξρηηεθηνληθή ηεο Αλαηνιήο δεκηνπξγήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε: Πξνηάζεηο γηα κηα άιιε ζεώξεζε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ΠΔΡΙΛΗΨΗ

Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε: Πξνηάζεηο γηα κηα άιιε ζεώξεζε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΘΔΟΓΧΡΟ Α. ΝΖΜΑ Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε: Πξνηάζεηο γηα κηα άιιε ζεώξεζε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ΠΔΡΙΛΗΨΗ Με ηελ αλαθνίλσζε απηή επηρεηξείηαη κηα άιιε ζεψξεζε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε

Διαβάστε περισσότερα

Το γλωζζικό ιδίωμα ηης Τρίγλιας Βιθσνίας

Το γλωζζικό ιδίωμα ηης Τρίγλιας Βιθσνίας Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Γλωζζολογίας Το γλωζζικό ιδίωμα ηης Τρίγλιας Βιθσνίας Γιδακηορική διαηριβή Δλένη Παπαδοπούλοσ Αθήνα, 2010 Τριμελής επιηροπή: Μ. Μπαληαηδάνε, Επίκοσρη Καθηγήηρια

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Αλδξνκάρε Οηθνλόκνπ Γξ Δζλνιόγνο Κύξηα Δξεπλήηξηα Κέληξν Λανγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Όυεης ηοσ λεοειιεληθού αλαηοιηζκού θαηά ηολ 19 ο αηώλα: ζτοιηαζκέλε βηβιηογραθηθή θαηαγραθή

Όυεης ηοσ λεοειιεληθού αλαηοιηζκού θαηά ηολ 19 ο αηώλα: ζτοιηαζκέλε βηβιηογραθηθή θαηαγραθή Παλεπηζηήκηο Παηρώλ Τκήκα Φηιοιογίας, Πρόγρακκα Μεηαπηστηαθώλ Σποσδώλ Τίηιος Π.Μ.Σ: Σύγτρολες προζεγγίζεης ζηε γιώζζα θαη ηα θείκελα Καηεύζσλζε: Νεοειιεληθή Φηιοιογία Όυεης ηοσ λεοειιεληθού αλαηοιηζκού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ,

ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ, ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ, ΛΔΜΜΘ - Θ KAI ΛΔΜΜΘAKIA: ΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΘΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ Σν Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ην Γεθέκβξην

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε»

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» 1 Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» Δσδοκία Βλάτοσ Γηεπζύληξηα 34 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ Αγίαο Δηξήλεο 14 111 46 Γαιάηζη vlachouevi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Με ηελ εηζήγεζε απηή επηρείξεζα λα αλαδείμσ όςεηο πνιηηηζκηθώλ ηαπηνηήησλ, πνπ βαζκηαία εηζρώξεζαλ θαη εγραξάρζεθαλ ζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική ακαδημαϊκή μεηανάζηευζη ζηη Γερμανία

Η ελληνική ακαδημαϊκή μεηανάζηευζη ζηη Γερμανία Η ελληνική ακαδημαϊκή μεηανάζηευζη ζηη Γερμανία Αζήλα, 26.11.2009 Ellen Katja Jaeckel, Γηεπζύληξηα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Κέληξνπ Αζελώλ ηεο DAAD Δίλαη γλσζηό όηη ε Διιάδα «εμάγεη» ηνλ κεγαιύηεξν, ζε αλαινγία

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν του Κων. Γερ. Γιαννόπουλου α. Τν 1959, ε θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε «Όξληζεο» 1 δελ αλέβαηλε γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά του 8 ου Συνέδριου Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ΕΕΤΕΠ-ΔΤΠΕ, με θέμα «Το ψηφιακό σχολείο», Πειραιάς 23 Οκτ. 2011

Πρακτικά του 8 ου Συνέδριου Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ΕΕΤΕΠ-ΔΤΠΕ, με θέμα «Το ψηφιακό σχολείο», Πειραιάς 23 Οκτ. 2011 Πρακτικά του 8 ου Συνέδριου Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ΕΕΤΕΠ-ΔΤΠΕ, με θέμα «Το ψηφιακό σχολείο», Πειραιάς 23 Οκτ. 2011 Η άηππε εθπαίδεπζε ζε πνιππνιηηηζκηθό πιαίζην από ηελ επξσπατθή ηζηνξηνγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο

Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Διιεληθή βηβιηνζήθε Επξίρεο Αξηζηνηέιεο Γιεύθσνζη - Adresse : Griechisch Orthodoxe Kirche (Ref.Bibliothek Aristoteles) Rousseaustrasse 17, CH-8037 Zürich. Δίζνδνο ηεο βηβιηνζήθεο από ηελ Wasserwerkstrasse

Διαβάστε περισσότερα

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU MΙΑ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΙ ΔΛΛΗΝΟ ΣΔΧΙΚΔ ΧΔΔΙ Ζ πξώηε επίζεκε επαθή Διιήλσλ θαη Σζέρσλ αλάγεηαη ζην Μεζαίσλα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζηνιή ησλ αδειθώλ Κύξηιινπ (θαηά θόζκνλ Κσλζηαληίλνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς.

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς. Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς Υξηζηίλα Βακβνύξε Σα δεηλά πνπ επέθεξε ν εκθύιηνο πόιεκνο ζηελ Διιάδα ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 1 APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 2 EΠITPOΠH EΠIMEΛEIA OΓHΓOY ΠOYΓΧN: Γεληθή επνπηεία: Aζαλάζηνο

Διαβάστε περισσότερα