1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs)"

Transcript

1

2 ΑΡΘΡΟ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) 1.2 Πεξηγξαθή παηδηάο Γηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηε κνξθή θππέιινπ. Τα απηνθίλεηα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο θαη θαηεγνξίεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δηαγσλίδνληαη ζηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ αλά ηξηάδεο ή ηεηξάδεο, αλάινγα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε παηδηά. Κάζε απηνθίλεην ζα εθηειεί έλα (1) ειεύζεξν θαη ηξεηο (3) ή πεξηζζόηεξνπο ρξνλνκεηξεκέλνπο γύξνπο, 1 ή 2 θνξέο (2 sessions) θαη ζα πξνζκεηξά αζξνηζηηθά ν ρξόλνο ησλ όισλ ησλ γύξσλ (ησλ 1 ή 2sessions) θαη ζα ιακβάλεηαη ππ όςηλ γηα ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία δηαγσλίδεηαη. Ζ εθθίλεζε δίλεηαη ελ θηλήζεη (Flying) ή από ζηάζε, κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ γύξνπ ζηελ γξακκή εθθίλεζεο. Ζ Γηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηεμάγεη έλα κόλν session, εθ όζνλ θξίλεη όηη νη ζπλζήθεο (ρξόλνο, θαηξηθέο ζπλζήθεο) δελ επηηξέπνπλ ηελ δηεμαγσγή θαη ησλ δύν sessions. Γηα ιόγνπο αζθαιείαο ηα απηνθίλεηα ζα εθθηλνύλ κε ρξνληθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζπέξαζε. (Δμαηξείηαη ε Καηεγνξία Saloon). 1.3 Καηεγνξίεο / Κιάζεηο Οη Καηεγνξίεο πνπ ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ νη νδεγνί είλαη ε Tuning, ε Racing, ε Open θαη ε Salνon Καηεγνξία Tuning Ο δηαρσξηζκόο ησλ θιάζεσλ γίλεηαη βάζεη ησλ θ.ε. Σηελ νκάδα Tuning αγσλίδνληαη ηα απηνθίλεηα πνπ πιεξνύλ ηα παξαθάησ: Τν εμσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ πξέπεη λα είλαη πιήξεο, λα κελ ιείπεη θαλέλα κέξνο ηνπ θαη λα κελ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί ηκήκαηα ηνπ κε άιινπ πιηθνύ.

3 Τν εζσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ πξέπεη λα είλαη πιήξεο (Δξγνζηαζηαθό). Δπηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ εκπξόο θαζηζκάησλ κε Bucket, θαζώο θαη ε ρξήζε δσλώλ 4 ζεκείσλ. Γελεπηηξέπεηαη θακία κεηαηξνπή ζην εζσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ θαη αθαίξεζε ηκεκάησλ ηνπ, παξά κόλν ε αθαίξεζε ηεο ξεδέξβαο. Δπηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε θηλεηήξα κε άιινλ ηεο ίδηαο εηαηξίαο (Engineswap), ρσξίο λα γίλεη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα ζεκεία ζηήξημήο ηνπ.. Ζ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ απηνθίλεηνπ ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηνλ αξηζκό πιαηζίνπ θαη κε ηνλ θπβηζκό ηνπ θηλεηήξα. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε "αγσληζηηθώλ" ειαζηηθώλ ηα νπνία επηζεκαίλνληαη από ηηο θξάζεηο ''Notforhighwayuse'', ''Forracinguseonly'' ή "Forcompetitionuseonly". Τα ειαζηηθά πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πεξηνξίδνληαη ζε απηά πνπ έρνπλ ηελ επηζήκαλζε "E" ή "DOT". Γείγκα επηηξεπόκελσλ ειαζηηθώλ ππάξρεη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο Γελ επηηξέπεηαη κεηαηξνπή ζην ζαζί ηνπ απηνθηλήηνπ, θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή, αιιαγή άθξσλ (πνπ κεηαβάιιεη ην κεηαμόλην ε ην κεηαηξόρην), ςαιηδηώλ (ξπζκηδόκελα, ηύπνπ Kitcar) θαη ινηπόλ ηκεκάησλ ηνπ ακαμώκαηνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο πέξα ηνπ εξγνζηαζηαθνύ. Δπηηξέπεηαη όκσο ε ηνπνζέηεζε κπάξαο ζόισλ θαη ςαιηδηώλ. Γελ επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ παινπηλάθσλ κε άιινπο άιινπ πιηθνύ, πάξα κόλνλ αληίζηνηρν ηνπ εξγνζηαζηαθνύ. Γελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ζηε δηάηαμή ηνπ θηβσηίνπ (Τύπνπ "Ζ" / Σεηξηαθό) Κιαζεηο Σ1:Έσο 1400cc / έσο 1000 κε turbo Σ2: Από 1.401cc έσο 1.600cc / έσο 1.200cc κε Turbo Σ3: Από 1.601cc έσο 2.000cc / έσο 1.400cc κε Turbo Σ4: Πάλσ από 2.001cc / πάλσ 1.401cc κε Turbo Καηεγνξία RACING Ο δηαρσξηζκόο ησλ θιάζεσλ γίλεηαη βάζεη ησλ θ.ε. Σηελ θαηεγνξία RACING αγσλίδνληαη απηνθίλεηα: Αλεμαξηήησο ηύπνπ ειαζηηθώλ, αιιά εάλ θέξνπλ ειαζηηθά ηύπνπ Slick πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θέξνπλ Rollcage.(απν ην 2015 ζηελ θαηεγνξία απηή ζα

4 δηαγσλίδνληαη ΜΟΝΟ απηνθίλεηα πνπ θέξνπλ θισβό αζθάιεηαο) Πνπ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη θάπνηα/εο από ηηο πόξηεο κε πόξηεο δηαθνξεηηθνύ πιηθνύ (ή ζρήκαηνο) εθηόο ηνπ εξγνζηαζηαθνύ, εθόζνλ δηαζέηνπλ RollCage.. Απηνθίλεηα ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί αιιαγέο ζηα κεηαμόληα, κεηαηξόρηα θαη έρνπλ γίλεη ηξνπνπνηήζεηο ζην ζύζηεκα δηεύζπλζεο Κιάζεηο R1: Έσο 1400cc /έσο 1000 κε turbo, ειάρηζην βάξνο 860 θηιά. R2: Από 1.401cc έσο 1.600cc / έσο 1.200cc κε Turbo, ειάρηζην βάξνο 950 θηιά. R3: Από 1.601cc έσο 2.000cc / έσο 1.400cc κε Turbo, ειάρηζην βάξνο 1030 θηιά. R4: Πάλσ από 2.001cc / πάλσ 1.401cc κε Turbo, ειάρηζην βάξνο 1130 θηιά. Σν ειάρηζην βάξνο αλά θιάζε πεξηιακβάλεη ην ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ + ΟΓΗΓΟ κε όιν ην αγωληζηηθό ηνπ πιηθό (έλδπζε εμνπιηζκόο) Καηεγνξία Open Σηελ Καηεγνξία απηή ζπκκεηέρνπλ νρήκαηα Openwheelers ή νρήκαηα κε θηλεηήξα κνηνζπθιέηαο θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν απηνθίλεην πνπ δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο πξνεγνύκελεο θαηεγνξίεο ή πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία σο δηπιή ζπκκεηνρή Σηελ Καηεγνξία Open δελ ππάξρνπλ θιάζεηο θαη ππάξρεη κόλν γεληθή θαηάηαμε Καηεγνξία Salνon Σηελ θαηεγνξία Salνon αγσλίδνληαη απηνθίλεηα πνπ ηεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο - βάζεη θαλνληζκώλ J - πηζηνπνηνύληαη από ηνλ ηερληθό έθνξν ηνπ εθάζηνηε αγώλα θαη αγσλίδνληαη ζε όιε ηελ πίζηα ρσξίο λα ππάξρεη θακία παξέκβαζε ζε απηήλ. Ζ θαηεγνξία ρσξίδεηαη ζε αηκνζθαηξηθά θαη turbo πζηήκαηα αζθαιείαο Καηεγνξίαο Saloon Όινη νη νδεγνί πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, λα θνξνύλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα: εγθεθξηκέλε θόξκα, θξάλνο, ζύζηεκα HANS, καθξηά εζώξνπρα, θάιηζεο,

5 κπαιαθιάβα, γάληηα, παπνύηζηα θαη λα είλαη δεκέλνη κε εγθεθξηκέλεο δώλεο αζθαιείαο. Ο θισβόο αζθαιείαο λα είλαη όπσο αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα J ηνπ2014 ή νπνηνδήπνηε αλαγλσξηζκέλν θισβό αζθαιείαο. Να θέξεη θνξεηό ππξνζβεζηήξα, όπσο πξνβιέπεηαη από ην άξζξν ηνπ Παξαξηήκαηνο J ηνπ Οη Εώλεο αζθαιείαο 4 ηνπιάρηζηνλ ζεκείσλ, ζε αξίζηε θαηάζηαζε δειηίν αλαγλώξηζεο ζε ηζρύ (πξνδηαγξαθέο FIA 8853/98 ή 8854/98) ζπλ όπνηα παξάηαζε έρεη δνζεί ζε εζληθό επίπεδν θαη ζύκθσλεο κε ην Παξάξηεκα J ηνπ 2014 άξζξν Οη βάζεηο ησλ θαζηζκάησλ πξέπεη επίζεο λα είλαη είηε αλαγλσξηζκέλεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή, είηε ζύκθσλεο κε ην Παξάξηεκα J ηνπ 2014 άξζξν , είηε ζύκθσλεο κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ εγθύθιην πεξί ηερληθώλ θαλνληζκώλ (εγθάξζηεο δνθνί).. Να θέξνπλ έλα εζσηεξηθό θαζξέπηε θαη ηνπιάρηζηνλ έλα εμσηεξηθό. Να θέξνπλ 2 ηνπιάρηζηνλ άγθηζηξα γηα ην ζηεξέσκα θαζελόο από ηα θαπό (εκπξόζζην-νπίζζην). Να θέξνπλ αδηάβξνρν θαη άθιεθην δηάθξαγκα κεηαμύ ζαιάκνπ νδήγεζεο θαη ρώξνπ απνζθεπώλ, εθ όζνλ ε δεμακελή θαπζίκνπ βξίζθεηαη εθεί. Να θέξνπλ ηελ αξρηθή δεμακελή θαπζίκνπ ζηελ ίδηα ζέζε. Ζ αληηθαηάζηαζή ηεο επηηξέπεηαη κόλν κε αλαγλσξηζκέλε δεμακελή αζθαιείαο ηύπνπ FT3/1999 ή FT3.5 ή FT5 θαη κε δειηίν αλαγλώξηζεο ζε ηζρύ, νπόηε κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε άιιν ζεκείν, αιιά πάλησο εθηόο ζαιάκνπ επηβαηώλ. Οη νπνηεζδήπνηε ζσιελώζεηο πγξώλ (θαπζίκνπ, ιαδηνύ θηλεηήξα, πδξαπιηθώλ πγξώλ, λεξνύ θ.ν.θ) πεξλνύλ κέζα από ηνλ ζάιακν επηβαηώλ πξέπεη λα είλαη αεξνπνξηθνύ ηύπνπ ή αληίζηνηρεο πνηόηεηαο (κε πίεζε ζξαύζεο ηνπιάρηζηνλ 70 bar), λα κελ δηαθιαδίδνληαη θαη λα κελ έρνπλ ελώζεηο εληόο ηνπ ζαιάκνπ επηβαηώλ. Τν δνρείν ζπιινγήο πνπ ζα δέρεηαη ηηο αλαζπκηάζεηο ησλ ιαδηώλ λε είλαη ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 2 ιίηξσλ. Ζ έλδπζε θαη ην θξάλνο ηνπ νδεγνύ ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε ην Παξάξηεκα J ηνπ Γεληθέο Παξαηεξήζεηο Απαγνξεύζεηο Σε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ ειιεληθνύ πξσηαζιήκαηνο θαη γηα όιεο ηηο νκάδεο είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε βελδίλεο έσο super ακόιπβδεο πνπ πσιείηαη ζε πξαηήξην

6 πγξώλ θαπζίκσλ ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο όπσο αλαθέξνληαη ζηα ΦΔΚ 410Β/ , 332/B/ , 1730/Β/ , 872/Β/ , 1415/Β/ , 190/Β/ , 67/Β/ Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε Νίηξνπ ή Μεζαλόιεο (ζε νπνηαδήπνηε κνξθή) ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο Δμωηεξηθό-Δζωηεξηθό Απηνθηλήηωλ Γηα ιόγνπο αζθαιείαο, ε Γηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη νξίζεη ηα παξαθάησ αλαθνξηθά κε ην εμσηεξηθό ησλ απηνθηλήησλ: Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ πνξηώλ ηνπ απηνθηλήηνπ κε πόξηεο δηαθνξεηηθνύ πιηθνύ (ή ζρήκαηνο) επηηξέπεηαη κόλν εθόζνλ ην απηνθίλεην δηαζέηεη RollCage κε ρηαζηή κπάξα ζε απηέο Γελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ αθαηξεζεί θύξηα εμαξηήκαηα από ην εμσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ όπσο πξνθπιαθηήξεο, θαπό, πόξηεο, θαζξέθηεο θηι. γηα ιόγνπο αζθαιείαο Τα θσηηζηηθά ζώκαηα ηνπ απηνθηλήηνπ, ζην νπίζζην ηκήκα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ιεηηνπξγηθά ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο, ελώ ζην εκπξόζζην ηκήκα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ιεηηνπξγηθά ζηελ θαηεγνξία Tuning, ελώ ζηελ θαηεγνξία RACING θαη OPENκόλν θαηά πεξίπησζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε παηδηά, θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο (ζα αλαθνηλώλεηαη εγθαίξσο) Τν ηακπιό λα είλαη ην εξγνζηαζηαθό ή αληηζηνίρνπ ζρήκαηνο θαη πιηθνύ Τα νρήκαηα δελ κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ηαπηόρξνλα θαη ζηελ Καηεγνξία Tuning θαη ζηελ Καηεγνξία RACING, παξά κόλν ζε κία από απηέο θαη ζηελ Καηεγνξία Open.

7 1.4.3 Γηεπθξηληζεηο γηα ηηο θιαζεηο Κιάζε ε νπνία δελ έρεη ηνπιάρηζηνλ 3 ζπκκεηνρέο ζα κεηαθέξεηαη απηνκάησο ζηελ ακέζσο κεγαιύηεξε θιάζε, έσο όηνπ ζπκπιεξσζνύλ νη 3 ζπκκεηνρέο. Ζ λέα θιάζε ζα δεκηνπξγείηαη κόλν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα, αιιά ζηελ βαζκνινγία ηνπ πξσηαζιήκαηνο ν θάζε νδεγόο ζα βαζκνινγείηαη γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ αθόκα θαη αλ απηή έρεη 2 ή 1 ζπκκεηνρέο Τελ ηειηθή απόθαζε γηα ηελ θιάζε ζηελ νπνία ζα δηαγσληζηεί ην θάζε απηνθίλεην ηελ έρεη ε Γηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή, γηα όηη δελ πξνβιέπεη ν Γεληθόο θαη ν εηδηθόο θαλνληζκόο Σπλίζηαηαη νη νδεγνί ηεο Καηεγνξίαο RACING λα θνξνύλ θόξκεο, παπνύηζηα θαη γάληηα εηδηθά γηα αγώλεο. 1.5 Δπίιπζε Γηαθωληώλ H Γηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή καδί κε ηνλ Τερληθό Έθνξν ηνπ Αγώλα, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη θαηεγνξία ή θιάζε ζε αγσληδόκελν, θαηά ηελ θξίζεο ηεο. Σε πεξίπησζε πνπ γηα ηα παξαπάλσ πξνθύςεη νπνηαδήπνηε δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη θάπνην απηνθίλεην, ππεύζπλνο γηα ηελ επίιπζε είλαη απνθιεηζηηθά ν νξηζκέλνο ηερληθόο έθνξνο ηνπ αγώλα καδί κε ηελ Γηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή. Οπνηνζδήπνηε αγωληδόκελνο δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ηερληθνύ εθόξνπ θαη ηελ Γηνξγαλωηηθή Δπηηξνπήζα απνθιείεηαη. 1.6 Ηκεξνκελία & Σόπνο δηεμαγωγήο ηεο παηδηάο Σύκθσλα κε ην πξόγξακκα αγώλσλ.

8 ΑΡΘΡΟ 2: ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 2.1 Γίλεηαη δεθηό θάζε θπζηθό ε λνκηθό πξόζσπν πνπ είλαη κέινο ζε Αζιεηηθό Σσκαηείν - Αγσληζηηθή Λέζρε, θαη θαηέρεη έγθπξν Γειηίν Αζιεηή - αγσληζηηθή άδεηα Αζιεηή, ζύκθσλα κε ηηο εγθπθιίνπο ηεο ΟΜΑΔ -ΔΠΑ. 2.2 Κάζε νδεγόο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία κόλν κία (1) θνξά, ελώ θάζε απηνθίλεην κπνξεί λα ζπκκεηέρεη, κε δηαθνξεηηθό νδεγό, ζηελ ίδηα θαηεγνξία έσο δύν (2) θνξέο. 2.3 Τελ ώξα ηνπ Τερληθνύ Διέγρνπ θάζε αγσληδόκελνο πξέπεη λα θέξεη ηα πξσηόηππα έγγξαθα ηνπ απηνθηλήηνπ (άδεηα θπθινθνξίαο θαη άδεηα ηθαλόηεηαο νδήγεζεο) θαη ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο (πνιηηηθέο, ΟΜΑΔ -ΔΠΑ, ΦΗΛΠΑ). ΑΡΘΡΟ 3: ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ -ΔΓΓΡΑΦΔ 3.1 Όπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζηνλ εθάζηνηε αγώλα νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη ηε δήισζε ζπκκεηνρήο θαη λα ηελ ππνβάιεη ζηε γξακκαηεία ηνπ αγώλα, ζηα γξαθεία ηεο ιέζρεο, ηελ νξηδόκελε εκεξνκελία βάζεη ηεο πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε πξνεγνύκελν αγώλα ηνπ GTCC κέζα ζηε ίδηα ρξνληά, πξέπεη καδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο λα πξνζθνκίζνπλ θσηνηππίεο ηεο άδεηαο νδήγεζεο, ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ηνπ εηήζηνπ δειηίνπ αζιεηή (license). Σε πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην δελ είλαη ζην όλνκα ηνπ ζπκκεηέρνληα, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε ηνπ ηδηνθηήηε επηθπξσκέλε από αζηπλνκηθό ηκήκα ή Κ.Δ.Π. πνπ λα αλαθέξεη όηη ηνπ επηηξέπεη λα ιάβεη κέξνο ζε αγώλα ηνπ GTCC. Τα παξαπάλσ έγγξαθα ζα θξαηεζνύλ ζε θσηναληίγξαθν ζηελ γξακκαηεία ηεο Παηδηάο.

9 3.2 Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο δελ επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ απηό πξνβιέπεηαη από ηνλ θαλνληζκό ηεο παηδηάο. Ο δηαγσληδόκελνο κπνξεί όκσο λα αληηθαηαζηήζεη ην απηνθίλεην πνπ δήισζε κε άιιν ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο κέρξη ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο. 3.3 H Γηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη θαηεγνξία ή θιάζε ζε αγσληδόκελν, θαηά ηελ θξίζεο ηεο, όηαλ θαηά ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο, έλα απηνθίλεην δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ θαηεγνξία ε ηελ θιάζε πνπ έρεη εγγξαθεί. Τν απηνθίλεην απηό κπνξεί κεηά από πξόηαζε ηνπ ηερληθνύ εθόξνπ θαη απόθαζε αγσλνδίθε, λα κεηαθεξζεί ζηελ θαηεγνξία ε θιάζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ή λα κελ γίλεη απνδεθηή ε ζπκκεηνρή ηνπ. Ζ Γηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο ΟΜΑΔ - ΔΠΑ, λα αξλεζεί εγγξαθή νπνηνπδήπνηε ζπκκεηέρνληα ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα αηηηνινγήζεη ηνπο ιόγνπο άξλεζεο. Ζ απόξξηςε πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ ελδηαθεξόκελν ην αξγόηεξν 24 ώξεο κεηά ην θιείζηκν ησλ εγγξαθώλ Δάλ θαηά ηνλ Τερληθό Έιεγρν, δηαπηζησζεί όηη έλα απηνθίλεην είλαη εθηόο πξνδηαγξαθώλ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ, ηόηε δίλεηαη ρξόλνο 15 ιεπηώλ ζηνλ αγσληδόκελν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ, βάζεη ησλ θαλνληζκώλ ηνπ GTCC θαη επαλειέγρεηαη από ηνλ Τερληθό Έθνξν. 3.4 Ζ ππνγξαθή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη απηόκαηα όηη ν ζπκκεηέρσλ απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνλ θαλνληζκό ηεο παηδηάο θαη παξαδέρεηαη όηη νη θαζηεξσκέλεο από ηνλ ΓΑΚ θαη ΔΑΚ δσζηδηθίεο, ηζρύνπλ απνθιεηζηηθά γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ παηδηά.

10 ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 4.1 Τν παξάβνιν ζπκκεηνρήο νξίδεηαη κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ εθάζηνηε αγώλα. 4.2 Χνξεγείηαη έθπησζε ζην παξάβνιν ζε θάζε ζπκκεηνρή ηνπ πξσηνεκθαληδόκελνπ νδεγνύ γηα ην Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή: Δάλ δελ είλαη ππνγεγξακκέλε από ηνλ ζπκκεηέρνληα. Δάλ δελ ζπλνδεύεηαη από ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο ή απόδεημε θαηάζεζεο απηνύ ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ GTCC ε ηεο Λέζρεο πνπ δηνξγαλώλεη ηνλ αγώλα. Δάλ δελ ζπλνδεύεηαη από ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα (άδεηα νδήγεζεο, άδεηα θπθινθνξίαο, Γειηίν Αζιεηή, ζεσξεκέλε εμνπζηνδόηεζε ζηε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ δελ είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ απηνθηλήηνπ), ζηε πεξίπησζε πνπ ν νδεγόο δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πξνεγνύκελν αγώλα GTCC κέζα ζηε ίδηα ρξνληά. 4.4 Τα παξάβνια ζπκκεηνρήο επηζηξέθνληαη ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: Δάλ ε δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεη δεθηή. Δάλ ε εθδήισζε καηαησζεί. ΑΡΘΡΟ 5: ΑΦΑΛΔΙΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 5.1 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθό θξάλνο θαη λα είλαη δεκέλνη κε δώλε αζθαιείαο 3 ηνπιάρηζηνλ ζεκείσλ.

11 5.2 Τν απηνθίλεην πξέπεη λα δηαζέηεη ππξνζβεζηήξα, πξνβιεπόκελν από ηνλ ΚΟΚ, ηνπνζεηεκέλν ζηαζεξά ζην εζσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ θαη λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκνο από ηελ ζέζε ηνπ νδεγνύ. Ο ππξνζβεζηήξαο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο κε εηδηθά άγθηζηξα γξήγνξεο απαζθάιηζεο (κεηαιιηθά ή πιαζηηθά) πνπ ζα ζπγθξαηνύλ πνιύ θαιά ηνλ ππξνζβεζηήξα. Γελ ζα επηηξέπεηαη ε εθθίλεζε αλ ν ππξνζβεζηήξαο δελ είλαη ζε πξνβιεπόκελε ζέζε θαη ζηεξεσκέλνο ζσζηά (γηα παξαδείγκαηα αθνινπζήζηε ηνλ ζύλδεζκν: θαη λα είλαη ζε ηζρύ. 5.3 Μέζα ζην απηνθίλεην απαγνξεύεηαη λα ππάξρνπλ ειεύζεξα αληηθείκελα ή εξγαιεία. 5.4 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα δελ επηηξέπεηαη ην παξάζπξν ηνπ νδεγνύ λα είλαη αλνηθηό πάλσ από 5 εθαηνζηά. Σε πεξίπησζε πνπ βξεζεί όρεκα ηελ ώξα ηνπ αγώλα κε παξάζπξν αλνηρηό, ηόηε ν αγσληδόκελνο ζα απνθιείεηαη κε ΜΑΤΡΗ ζεκαία. 5.5 Σηα απηνθίλεηα αλνηρηνύ ηύπνπ (cabrio) ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά ε νξνθή (πθαζκάηηλε ή κεηαιιηθή) λα είλαη θιεηζηή. 5.6 Σε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ δελ ζα επηηξέπεηαη ε εθθίλεζε ζηνλ αγσληδόκελν νδεγό. 5.7 Σε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο παηδηάο ζα βξίζθνληαη ζηνλ ρώξν αζζελνθόξν όρεκα θαη γηαηξόο.

12 ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΠΔΡΑΔΙ 6.1 Γηα ιόγνπο αζθαιείαο, ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε πξνζπέξαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παηδηάο. Δμαηξείηαη ε Καηεγνξία SALΟON όπνπ επηηξέπεηαη ε πξνζπέξαζε θαη κε ηελ ΜΠΛΔ ζεκαία εηδνπνηείηαη ν πξνπνξεπόκελνο νδεγόο γηα λα παξαρσξήζεη ρώξν γηα πξνζπέξαζε. 6.2 Σε πεξίπησζε πνπ έλαο δηαγσληδόκελνο πιεζηάζεη πξνπνξεπόκελν όρεκα θαη θηλείηαη πνην γξήγνξα από απηό, ηόηε θαη κόλν κεηά από έλδεημε ΜΠΛΔ ζεκαίαο από ηνλ αιπηάξρε, ν δηαγσληδόκελνο πνπ ζα εκπνδίδεηαη, ζα βγαίλεη ζηνλ ρώξν ησλ pits όπνπ ζα μαλαπξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ από ηελ αξρή. ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΙΝΔ 7.1 Σε πεξίπησζε πνπ δηαθνπεί ν αγώλαο ( ΚΟΚΚΙΝΗ ζεκαία) γηα ιόγνπο αζθαιείαο (θαηάζηαζε πίζηαο) εμαηηίαο θάπνηνπ δηαγσληδόκελνπ (νδεγηθό ιάζνο θηι.), ηόηε ν δηαγσληδόκελνο πνπ επζύλεηαη, κπνξεί λα μεθηλήζεη μαλά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ από ηελ αξρή, αιιά κε πνηλή 60 δεπηεξνιέπησλ ζηελ ζπλνιηθό ηνπ ρξόλν. 7.2 Πνηλή 5 δεπηεξνιέπησλ επηθέξεη θάζε επηβεβαησκέλε επαθή, ησλ πξόζζεησλ εκπνδίσλ (θνξίλεο/ηδέξζετοθ.ι.π.) πνπ νξηνζεηνύλ ηελ πίζηα θαη έρνπλ ηνπνζεηεζεί από ηνλ δηνξγαλσηή. Κάζε αγσληδόκελνο πνπ κπνξεί λα επαλαιάβεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, κεηαθέξεη αζξνηζηηθά όζεο πνηλέο έρεη ιάβεη, ζην ζπλνιηθό ηνπ ρξόλν.

13 7.3 Οη Οδεγνί ππνρξενύληαη λα είλαη παξόληεο ζηελ ελεκέξσζε Οδεγώλ (BRIEFING), πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. Ζ αδηθαηνιόγεηε απνπζία ηνπο επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό ηνπ Οδεγνύ από ηνλ αγώλα. 7.4 Δάλ ζε γελόκελν έιεγρν βάξνπο, ζηελ Καηεγνξία Racing, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ην πξνβιεπόκελν βάξνο νρήκαηνο, είλαη εθηόο ησλ νξίσλ, ν αγσληδόκελνο ηίζεηαη εθηόο θαηάηαμεο. ΑΡΘΡΟ 8: ΔΓΚΑΣΑΛΔΙΦΔΙ 8.1 Σε θακία πεξίπησζε απηνθίλεην πνπ έρεη εθθηλήζεη από ηελ έμνδν ησλ pits δελ επηηξέπεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλόκελνπ θαη ηνπ γύξνπ Warm.up) λα επηζηξέςεη ζηα pits, παξά κνλό κεηά από έλδεημε ηνπ αιπηάξρε (άξζξν 6). Αλ θάπνηνο δηαγσληδόκελνο επηζηξέςεη ζηα pits από ιάζνο ή από ηερληθό πξόβιεκα, απνθιείεηαη από ηελ παηδηά. Καηά πεξίπησζε κεηά ηελ άδεηα ηεο Γηνξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Αιπηάξρε ζα κπνξεί λα επαλαιάβεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ, κε πξόζζεην ρξόλν 60 ζην ζπλνιηθό ρξόλν ηνπ. ΑΡΘΡΟ 9: ΔΝΣΑΔΙ-ΔΦΔΔΙ 9.1 Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη σο εμήο: Σρεηηθά κε αληηθαλνληθή εγγξαθή ή κε ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο 30 ιεπηά κεηά ηνπ ηέινο ηνπ ειέγρνπ εμαθξίβσζεο.

14 Σρεηηθά κε ηερληθά ζέκαηα κέζα ζε 15 ιεπηά από ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθηλήηνπ. εκ: ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί έλζηαζε ζρεηηθά κε ηελ ηππνδύλακε απηνθηλήηνπ ζπκκεηάζρνληνο. Σρεηηθά κε ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο, κέζα ζε 30 ιεπηά από ηελ αλάξηεζε ηνπο.. Καηά ηεο ρξνλνκέηξεζεο δελ πθίζηαηαη θακία έλζηαζε. 9.2 Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ αιπηάξρε, ζηνλ βνεζό ηνπ ή αλ ιείπνπλ, ζε έλαλ από ηνπο Αγσλνδίθεο θαη πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ην ζρεηηθό παξάβνιν πνπ είλαη ίζν κε ην πνζό ζπκκεηνρήο. Τν παξάβνιν επηζηξέθεηαη εθόζνλ ε έλζηαζε γίλεη δέθηε. 9.3 Σε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο ν δηαγσληδόκελνο θαηά ηνπ νπνίνπ έγηλε ε έλζηαζε, ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αγσλνδηθώλ ην απηνθίλεην ηνπ ρσξίο θακία επηθύιαμε θαη ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπο. 9.4 Κάζε παξάβαζε επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό ηνπ από ηελ εθδήισζε θαζώο θαη ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ ζπκβάληνο ζηελ ΟΜΑΔ -ΔΠΑ. 9.5 Ζ έλζηαζε πνπ γίλεηαη γηα ηερληθά ζέκαηα πξέπεη λα άθνξα απνιύησο ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ν εληζηάκελνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηνλ Αιπηάξρε ζπκπιεξσκαηηθά πνζά δαπαλώλ απνζπλαξκνιόγεζεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηεο ΟΜΑΔ -ΔΠΑ. Σρεηηθά κε ην πνζό πνπ απαηηείηαη γηα εμαξηήκαηα πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή εγθύθιην ηεο ΟΜΑΔ -ΔΠΑ απνθαζίδνπλ νη Αγσλνδίθεο (βιέπε ζρεηηθή εγθύθιην ηεο ΟΜΑΔ-ΔΠΑ.) Τα έμνδα γηα ηελ απνζπλαξκνιόγεζε θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαζώο θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ηνπ απηνθηλήηνπ επηβαξύλνπλ ηνλ εληζηάκελν αλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή θαη ηνλ δηαγσληδόκελν θαηά ηνπ νπνίνπ έγηλε ε έλζηαζε αλ απηή γίλεη δεθηή. Αλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή θαη ηα έμνδα γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηε κεηαθνξά ηνπ

15 απηνθηλήηνπ είλαη κεγαιύηεξα από ην πνζόλ πνπ έρεη θαηαηεζεί ε δηαθνξά ζα επηβαξύλεη ηνλ εληζηάκελν. Σε αληίζεηε πεξίπησζε αλ ηα έμνδα είλαη ιηγόηεξα ζα ηνπ επηζηξαθεί ε δηαθνξά. 9.6 Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο έθεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδεη ν ΔΑΚ (άξζξν 181 θαη επόκελα) θαη πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην ηξηπιάζην ηεο ζπκκεηνρήο. 9.7 Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό ζα ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΔΑΚ (άξζξν 171 θηι). ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΣΑΣΑΞΔΙ 10.1 Τα απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλώλνληαη ζην ρώξν ηεο εθδήισζεο, εληόο ηξηάληα (30) ιεπηώλ κεηά ηελ ιήμε ηεο εθδήισζεο θαη ζα αλαξηώληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ. ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 11.1 Ζ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεηαη ζην ρώξν ηεο παηδηάο κεηά ην ηέινο ηεο εθδήισζεο. ΑΡΘΡΟ 12: ΔΠΑΘΛΑ ΑΠΟΝΟΜΗ 12.1

16 Απνλέκνληαη έπαζια ζηνπο 3 πξώηνπο θάζε θαηεγνξίαο, εθόζνλ πεξάζνπλ ηερληθό έιεγρν ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα αλά θαηεγνξία. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ζηα 4 απηνθίλεηα παίξλνπλ έπαζιν νη 2 πξώηνη θαη ηέινο, ζηα 3κόλν ν πξώηνο Ζ απνλνκή ησλ επάζισλ ζα γίλεηαη ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο εθδήισζεο. ΑΡΘΡΟ 13: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 13.1 Σε θάζε παηδηά, ζπληάζζεηαη πίλαθαο γεληθήο θαηάηαμεο ηεο θιάζεο απηνθηλήησλ πνπ πξόθεηηαη λα βαζκνινγεζνύλ. Διέγρεηαη αλ ν αξηζκόο ησλ νδεγώλ πνπ έιαβαλ εθθίλεζε ήηαλ ίζνο ε κεγαιύηεξνο από 5, θαη απνλέκνληαη νη πην θάησ βαζκνί: Ο πξώηνο 20 βαζκνύο Ο δεύηεξνο17 βαζκνύο Ο ηξίηνο 15 βαζκνύο Ο ηέηαξηνο 13 βαζκνύο Ο πέκπηνο 11 βαζκνύο Ο έθηνο 9 βαζκνύο Ο έβδνκνο 7 βαζκνύο Ο όγδννο 5 βαζκνύο Ο έλαηνο 3 βαζκνύο Ο δέθαηνο 1 βαζκό * Σε πεξίπησζε 4 ζπκκεηαζρόλησλ νδεγώλ, ν 1 νο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ 2 νπ θαη εάλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη 3, ν 1 νο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ 3νπ θ.ι.π. Δάλ ζε θάπνην αγώλα κία θαηεγνξία έρεη ιηγόηεξν από 3 απηνθίλεηα, ν αγώλαο δελ ζα είλαη ζε απηνύο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα κεηξήζεη ε θαηεγνξία γηα ηελ ηειηθή βαζκνινγία (3), αιιά νη νδεγνί ζα βαζκνινγνύληαη: 2 νδεγνί κε 10 θαη 7 βαζκνύο γηα ηνλ πξώην θαη δεύηεξν αληίζηνηρα θαη κε 5 βαζκνύο όηαλ ζπκκεηάζρεη κόλν έλαο νδεγόο

17 Έλαο αγσληδόκελνο κπνξεί λα θαηαηαγεί ζε έλαλ αγώλα εθόζνλ νινθιεξώζεη επηηπρεκέλα ηα 1από ηα 2 session. Θα θαηαηαγεί ζηε επόκελε ζέζε από ηνλ ηειεπηαίν ηεο θιάζεο θαη εάλ ππάξρνπλ 2 θαη πάλσ νδεγνί ζα κεηξάεη ν ζπλνιηθόο ηνπο ρξόλνο ζην 1 sessionγηα ηελ θαηάηαμεο ηνπο κεηά θαη ηνλ ηειεπηαίν ηεο θιάζεο ηνπο. Τα αλσηέξσ ζα ηζρύζνπλ θαη ζε αγώλα κε έλα sessionεθόζνλ θάπνηνο νδεγόο ζπκπιεξώζεη ηνπο γύξνπο πνπ απαηηνύληαη κείνλ έλαλ Γηα ηελ θαιύηεξε δηεμαγσγή θαη ελδηαθέξνλ γηα νδεγνύο θαη ζεαηέο, εάλ ζε θάπνην αγώλα κία θιάζε έρεη ιηγόηεξα από 3 απηνθίλεηα, απηά ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ακέζσο αλώηεξε θιάζε (ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο) θαη ζα δηεθδηθνύλ ηα έπαζια ηεο λέαο θιάζεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα, αιιά ζα βαζκνινγνύληαη γηα ηελ θιάζε ηνπο όπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξνεγνύκελν άξζξν. Δάλ κεηά ηα κέζα ηεο ζεδόλ κία θιάζε ζπλερίδεη λα κελ ζπκπιεξώλεη ην απαηηνύκελν αξηζκό απηνθηλήησλ αλά αγώλα, εγηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή (κεηά από απόθαζε ηεο) ζα κπνξεί λα δώζεη ην δηθαίσκα ζηα απηνθίλεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιάζεο λα αγσλίδνληαη πιένλ κόληκα ζηελ αλσηέξσ θιάζε θαη γηα ην ππόινηπν ηεο ζεδόλ θαη λα πάξνπλ θαη ηνπο βαζκνύο πνπ είραλ θεξδίζεη ζε απηήλ Γηα ηηο θαηεγνξίεο Tuningθαη Racingππάξρεη επηπιένλ επηβξάβεπζε γηα ηνπο 3 νδεγνύο κε ηνπο απόιπηα ηαρύηεξνπο γύξνπο ζηελ θαηεγνξία, κε 3,2 θαη 1 βαζκνύο αληίζηνηρα. Κάζε νδεγόο ζπκκεηάζρεη ζηελ αληίζηνηρε «γεληθή» ηεο θαηεγνξίαο ηνπ κε ηνλ ηαρύηεξν ηνπ γύξν (ζε νπνηαδήπνηε session), αθόκα θαη αλ έρεη εγθαηαιείςεη εθόζνλ έρεη έλα ηνπιάρηζηνλ ρξνλνκεηξεκέλν γύξν Γηα ηελ επίιπζε ηζνβαζκηώλ πνπ πξνθύπηνπλ ζην ηέινο ηεο βαζκνινγίαο γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ (όηαλ έρεη νινθιεξσζεί ην πξόγξακκα ησλ παηδηώλ ηνπ έηνπο) εθαξκόδεηαη ε αξρή ηεο επίιπζεο ηεο ηζνβαζκίαο κε ηελ πξόθξηζε ηνπ ηζνβαζκώληαο πνπ δηαζέηεη ηηο πεξηζζόηεξεο θαιύηεξεο ζέζεηο. Γειαδή, ειέγρνληαη πόζεο πξώηεο ζέζεηο έρεη, πόζεο δεύηεξεο θηι, κέρξηο όηνπ επηιπζεί ε ηζνβαζκία. Δάλ ε ηζνβαζκία ζπλερίδεηαη ηόηε νη ηζνβαζκνύληεο παίξλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο, ν δε επόκελνο παίξλεη ηελ κεζεπόκελε. 13.3

18 Έλαο δηαγσληδόκελνο κπνξεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο λα αιιάμεη θαηεγνξία ε θιάζε, νπόηε ην όλνκα ηνπ ζα αλαθεξζεί ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο βαζκνινγίαο ηεο θαηεγνξίαο ε θιάζεο ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ηεο αληίζηνηρεο παηδηάο. Σε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο θαηεγνξίαο ε θιάζεο, από ηνλ ζπκκεηέρνληα νδεγό, νη βαζκνί δελ κεηαθέξνληαη ζηελ λέα θαηεγνξία ε θιάζε Γηα λα πξνζκεηξήζεη κία θαηεγνξία ζην Πξσηάζιεκα πξέπεη λα έρεη βαζκνινγεζεί ζε ηνπιάρηζηνλ 3 αγώλεο θαη λα έρνπλ εθθηλήζεη ηξία θαη άλσ απηνθίλεηα ζε θάζε αγώλα Βξαβείν Πξωηνεκθαληδόκελνπ Οδεγνύ Θεζπίδεηαη «Βξαβείν Πξσηνεκθαληδόκελνπ Οδεγνύ» ην νπνίν ζα απνλέκεηαη ζην ηέινο ηεο εθάζηνηε αγσληζηηθήο ρξνληάο, ζηνλ πξσηνεκθαληδόκελν νδεγό πνπ ζα ζπγθεληξώζεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο βαζκνύο αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο ε θιάζεο. Γηα λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο ζην ζπγθεθξηκέλν έπαζιν, ζα πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη γηα πξώηε θνξά ζε αγώλα GTCC, θαη ζα πξέπεη λα ην δειώλεη πξηλ από θάζε αγώλα ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο Βαζκνινγία πξωηνεκθαληδόκελνπ νδεγνύ Ζ βαζκνινγία θάζε πξσηνεκθαληδόκελνπ νδεγνύ ζα πξνζκεηξάηε βάζεη ηνπ παξαθάησ πίλαθα: Τπνινγηζκόο Βαζκνινγίαο πξωηνεκθαληδόκελνπ Οδεγνύ Αξηζκόο πκκεηνρώλ ζηελ Καηεγνξία πληειεζηήο 1 0,1 2 0,2 3 0,3 4 0,4 5 0,5 6 0,6 7 0,7

19 8 0,8 9 0,9 10* 1 * Γηα ζπκκεηνρέο πέξαλ ησλ 10 ν ζπληειεζηήο ζα είλαη 1 Παξαδείγκαηα Θέζε Βαζκνί Βαζκνί Πξωηνεκθαληδόκελνπ νδεγνύ 3 15X0,5 7,5 1 20X0, X X0,5 5,5 7 7X0,7 4,9 Δθ κέξνπο ηεο Γηνξγαλωηηθήο Δπηηξνπήο

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 1. Επιηπεπόμενα αςηοκίνηηα 1.1 Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από έλα θαζηεξσκέλν εξγνζηάζην απηνθηλήησλ θαη λα είλαη / ήηαλ δηαζέζηκα σο κνληέια παξαγσγήο.

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 6ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΜΠΡΑΛΟΤ 15-16 Μαρτίου 2014 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 24/02/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 07/03/2014 ώξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 3 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 01 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 12/08/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος 11 η Aegean Regatta 20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος ΜΔΡΟ 1 ΓΔΝΙΚΑ 1 Γιοπγανώηπια Απσή Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο (Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο), ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 9 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΛΑΜΙΑ 20-21 επτεμβρίου 2014 ΕΙΔΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Σεηάξηε 03/09/2014 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 13/09/2014 - ώξα 21:00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ» ΘΤΡΗΑΘΖ 1 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2013 1 ΘΑΛΟΛΗΚΟΗ Ο αγώλαο «ΛΑΓΟΤΔ 2013» ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε : α) ηνπο θαλνληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ TΔXΛΗΘΖ EΞITΟΝΞΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ ΔΘΓΝΠΖ 9.01-2014 ΑΘΖΛΑ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2014 Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 1 απφ 48 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ 1996-2013 : Βιαδίκεξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002565676 2015-02-09

15PROC002565676 2015-02-09 PROC002565676 20-02-09 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62)

ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) Καζνξηζκόο ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηαζκώλ ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ θαη ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ γηα θνξηνεθθόξησζε εκπνξεπκάησλ (εκπνξεπκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΜΠΑΡΜΕΝ ΕΛΛΑΔΟ - HELLENIC BARMEN ASSOCIATION Member of International Bartenders Association ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΕΝΩΗ ΜΠΑΡΜΕΝ ΕΛΛΑΔΟ - HELLENIC BARMEN ASSOCIATION Member of International Bartenders Association ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 20 νο Παλειιήληνο Δηαγωληζκόο Classic Cocktail (fancy drink category) ην 20 ν Παλειιήλην Πξσηάζιεκα cocktail πνπ ζα δηνξγαλσζεί ζηελ 10ε HO.RE.CA, 6-9 Φεβξνπαξίνπ 2015 ζην Metropolitan Expo ζην

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ Πεξηερόκελα: 1 Αξρηηεθηνληθή πίλαθα ειέγρνπ... 3 1.1 Απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3 2 Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα εγθαηάζηαζε... 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα