1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs)"

Transcript

1

2 ΑΡΘΡΟ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) 1.2 Πεξηγξαθή παηδηάο Γηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηε κνξθή θππέιινπ. Τα απηνθίλεηα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο θαη θαηεγνξίεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δηαγσλίδνληαη ζηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ αλά ηξηάδεο ή ηεηξάδεο, αλάινγα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε παηδηά. Κάζε απηνθίλεην ζα εθηειεί έλα (1) ειεύζεξν θαη ηξεηο (3) ή πεξηζζόηεξνπο ρξνλνκεηξεκέλνπο γύξνπο, 1 ή 2 θνξέο (2 sessions) θαη ζα πξνζκεηξά αζξνηζηηθά ν ρξόλνο ησλ όισλ ησλ γύξσλ (ησλ 1 ή 2sessions) θαη ζα ιακβάλεηαη ππ όςηλ γηα ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία δηαγσλίδεηαη. Ζ εθθίλεζε δίλεηαη ελ θηλήζεη (Flying) ή από ζηάζε, κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ γύξνπ ζηελ γξακκή εθθίλεζεο. Ζ Γηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηεμάγεη έλα κόλν session, εθ όζνλ θξίλεη όηη νη ζπλζήθεο (ρξόλνο, θαηξηθέο ζπλζήθεο) δελ επηηξέπνπλ ηελ δηεμαγσγή θαη ησλ δύν sessions. Γηα ιόγνπο αζθαιείαο ηα απηνθίλεηα ζα εθθηλνύλ κε ρξνληθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζπέξαζε. (Δμαηξείηαη ε Καηεγνξία Saloon). 1.3 Καηεγνξίεο / Κιάζεηο Οη Καηεγνξίεο πνπ ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ νη νδεγνί είλαη ε Tuning, ε Racing, ε Open θαη ε Salνon Καηεγνξία Tuning Ο δηαρσξηζκόο ησλ θιάζεσλ γίλεηαη βάζεη ησλ θ.ε. Σηελ νκάδα Tuning αγσλίδνληαη ηα απηνθίλεηα πνπ πιεξνύλ ηα παξαθάησ: Τν εμσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ πξέπεη λα είλαη πιήξεο, λα κελ ιείπεη θαλέλα κέξνο ηνπ θαη λα κελ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί ηκήκαηα ηνπ κε άιινπ πιηθνύ.

3 Τν εζσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ πξέπεη λα είλαη πιήξεο (Δξγνζηαζηαθό). Δπηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ εκπξόο θαζηζκάησλ κε Bucket, θαζώο θαη ε ρξήζε δσλώλ 4 ζεκείσλ. Γελεπηηξέπεηαη θακία κεηαηξνπή ζην εζσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ θαη αθαίξεζε ηκεκάησλ ηνπ, παξά κόλν ε αθαίξεζε ηεο ξεδέξβαο. Δπηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε θηλεηήξα κε άιινλ ηεο ίδηαο εηαηξίαο (Engineswap), ρσξίο λα γίλεη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα ζεκεία ζηήξημήο ηνπ.. Ζ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ απηνθίλεηνπ ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηνλ αξηζκό πιαηζίνπ θαη κε ηνλ θπβηζκό ηνπ θηλεηήξα. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε "αγσληζηηθώλ" ειαζηηθώλ ηα νπνία επηζεκαίλνληαη από ηηο θξάζεηο ''Notforhighwayuse'', ''Forracinguseonly'' ή "Forcompetitionuseonly". Τα ειαζηηθά πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πεξηνξίδνληαη ζε απηά πνπ έρνπλ ηελ επηζήκαλζε "E" ή "DOT". Γείγκα επηηξεπόκελσλ ειαζηηθώλ ππάξρεη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο Γελ επηηξέπεηαη κεηαηξνπή ζην ζαζί ηνπ απηνθηλήηνπ, θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή, αιιαγή άθξσλ (πνπ κεηαβάιιεη ην κεηαμόλην ε ην κεηαηξόρην), ςαιηδηώλ (ξπζκηδόκελα, ηύπνπ Kitcar) θαη ινηπόλ ηκεκάησλ ηνπ ακαμώκαηνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο πέξα ηνπ εξγνζηαζηαθνύ. Δπηηξέπεηαη όκσο ε ηνπνζέηεζε κπάξαο ζόισλ θαη ςαιηδηώλ. Γελ επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ παινπηλάθσλ κε άιινπο άιινπ πιηθνύ, πάξα κόλνλ αληίζηνηρν ηνπ εξγνζηαζηαθνύ. Γελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ζηε δηάηαμή ηνπ θηβσηίνπ (Τύπνπ "Ζ" / Σεηξηαθό) Κιαζεηο Σ1:Έσο 1400cc / έσο 1000 κε turbo Σ2: Από 1.401cc έσο 1.600cc / έσο 1.200cc κε Turbo Σ3: Από 1.601cc έσο 2.000cc / έσο 1.400cc κε Turbo Σ4: Πάλσ από 2.001cc / πάλσ 1.401cc κε Turbo Καηεγνξία RACING Ο δηαρσξηζκόο ησλ θιάζεσλ γίλεηαη βάζεη ησλ θ.ε. Σηελ θαηεγνξία RACING αγσλίδνληαη απηνθίλεηα: Αλεμαξηήησο ηύπνπ ειαζηηθώλ, αιιά εάλ θέξνπλ ειαζηηθά ηύπνπ Slick πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θέξνπλ Rollcage.(απν ην 2015 ζηελ θαηεγνξία απηή ζα

4 δηαγσλίδνληαη ΜΟΝΟ απηνθίλεηα πνπ θέξνπλ θισβό αζθάιεηαο) Πνπ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη θάπνηα/εο από ηηο πόξηεο κε πόξηεο δηαθνξεηηθνύ πιηθνύ (ή ζρήκαηνο) εθηόο ηνπ εξγνζηαζηαθνύ, εθόζνλ δηαζέηνπλ RollCage.. Απηνθίλεηα ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί αιιαγέο ζηα κεηαμόληα, κεηαηξόρηα θαη έρνπλ γίλεη ηξνπνπνηήζεηο ζην ζύζηεκα δηεύζπλζεο Κιάζεηο R1: Έσο 1400cc /έσο 1000 κε turbo, ειάρηζην βάξνο 860 θηιά. R2: Από 1.401cc έσο 1.600cc / έσο 1.200cc κε Turbo, ειάρηζην βάξνο 950 θηιά. R3: Από 1.601cc έσο 2.000cc / έσο 1.400cc κε Turbo, ειάρηζην βάξνο 1030 θηιά. R4: Πάλσ από 2.001cc / πάλσ 1.401cc κε Turbo, ειάρηζην βάξνο 1130 θηιά. Σν ειάρηζην βάξνο αλά θιάζε πεξηιακβάλεη ην ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ + ΟΓΗΓΟ κε όιν ην αγωληζηηθό ηνπ πιηθό (έλδπζε εμνπιηζκόο) Καηεγνξία Open Σηελ Καηεγνξία απηή ζπκκεηέρνπλ νρήκαηα Openwheelers ή νρήκαηα κε θηλεηήξα κνηνζπθιέηαο θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν απηνθίλεην πνπ δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο πξνεγνύκελεο θαηεγνξίεο ή πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία σο δηπιή ζπκκεηνρή Σηελ Καηεγνξία Open δελ ππάξρνπλ θιάζεηο θαη ππάξρεη κόλν γεληθή θαηάηαμε Καηεγνξία Salνon Σηελ θαηεγνξία Salνon αγσλίδνληαη απηνθίλεηα πνπ ηεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο - βάζεη θαλνληζκώλ J - πηζηνπνηνύληαη από ηνλ ηερληθό έθνξν ηνπ εθάζηνηε αγώλα θαη αγσλίδνληαη ζε όιε ηελ πίζηα ρσξίο λα ππάξρεη θακία παξέκβαζε ζε απηήλ. Ζ θαηεγνξία ρσξίδεηαη ζε αηκνζθαηξηθά θαη turbo πζηήκαηα αζθαιείαο Καηεγνξίαο Saloon Όινη νη νδεγνί πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, λα θνξνύλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα: εγθεθξηκέλε θόξκα, θξάλνο, ζύζηεκα HANS, καθξηά εζώξνπρα, θάιηζεο,

5 κπαιαθιάβα, γάληηα, παπνύηζηα θαη λα είλαη δεκέλνη κε εγθεθξηκέλεο δώλεο αζθαιείαο. Ο θισβόο αζθαιείαο λα είλαη όπσο αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα J ηνπ2014 ή νπνηνδήπνηε αλαγλσξηζκέλν θισβό αζθαιείαο. Να θέξεη θνξεηό ππξνζβεζηήξα, όπσο πξνβιέπεηαη από ην άξζξν ηνπ Παξαξηήκαηνο J ηνπ Οη Εώλεο αζθαιείαο 4 ηνπιάρηζηνλ ζεκείσλ, ζε αξίζηε θαηάζηαζε δειηίν αλαγλώξηζεο ζε ηζρύ (πξνδηαγξαθέο FIA 8853/98 ή 8854/98) ζπλ όπνηα παξάηαζε έρεη δνζεί ζε εζληθό επίπεδν θαη ζύκθσλεο κε ην Παξάξηεκα J ηνπ 2014 άξζξν Οη βάζεηο ησλ θαζηζκάησλ πξέπεη επίζεο λα είλαη είηε αλαγλσξηζκέλεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή, είηε ζύκθσλεο κε ην Παξάξηεκα J ηνπ 2014 άξζξν , είηε ζύκθσλεο κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ εγθύθιην πεξί ηερληθώλ θαλνληζκώλ (εγθάξζηεο δνθνί).. Να θέξνπλ έλα εζσηεξηθό θαζξέπηε θαη ηνπιάρηζηνλ έλα εμσηεξηθό. Να θέξνπλ 2 ηνπιάρηζηνλ άγθηζηξα γηα ην ζηεξέσκα θαζελόο από ηα θαπό (εκπξόζζην-νπίζζην). Να θέξνπλ αδηάβξνρν θαη άθιεθην δηάθξαγκα κεηαμύ ζαιάκνπ νδήγεζεο θαη ρώξνπ απνζθεπώλ, εθ όζνλ ε δεμακελή θαπζίκνπ βξίζθεηαη εθεί. Να θέξνπλ ηελ αξρηθή δεμακελή θαπζίκνπ ζηελ ίδηα ζέζε. Ζ αληηθαηάζηαζή ηεο επηηξέπεηαη κόλν κε αλαγλσξηζκέλε δεμακελή αζθαιείαο ηύπνπ FT3/1999 ή FT3.5 ή FT5 θαη κε δειηίν αλαγλώξηζεο ζε ηζρύ, νπόηε κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε άιιν ζεκείν, αιιά πάλησο εθηόο ζαιάκνπ επηβαηώλ. Οη νπνηεζδήπνηε ζσιελώζεηο πγξώλ (θαπζίκνπ, ιαδηνύ θηλεηήξα, πδξαπιηθώλ πγξώλ, λεξνύ θ.ν.θ) πεξλνύλ κέζα από ηνλ ζάιακν επηβαηώλ πξέπεη λα είλαη αεξνπνξηθνύ ηύπνπ ή αληίζηνηρεο πνηόηεηαο (κε πίεζε ζξαύζεο ηνπιάρηζηνλ 70 bar), λα κελ δηαθιαδίδνληαη θαη λα κελ έρνπλ ελώζεηο εληόο ηνπ ζαιάκνπ επηβαηώλ. Τν δνρείν ζπιινγήο πνπ ζα δέρεηαη ηηο αλαζπκηάζεηο ησλ ιαδηώλ λε είλαη ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 2 ιίηξσλ. Ζ έλδπζε θαη ην θξάλνο ηνπ νδεγνύ ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε ην Παξάξηεκα J ηνπ Γεληθέο Παξαηεξήζεηο Απαγνξεύζεηο Σε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ ειιεληθνύ πξσηαζιήκαηνο θαη γηα όιεο ηηο νκάδεο είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε βελδίλεο έσο super ακόιπβδεο πνπ πσιείηαη ζε πξαηήξην

6 πγξώλ θαπζίκσλ ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο όπσο αλαθέξνληαη ζηα ΦΔΚ 410Β/ , 332/B/ , 1730/Β/ , 872/Β/ , 1415/Β/ , 190/Β/ , 67/Β/ Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε Νίηξνπ ή Μεζαλόιεο (ζε νπνηαδήπνηε κνξθή) ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο Δμωηεξηθό-Δζωηεξηθό Απηνθηλήηωλ Γηα ιόγνπο αζθαιείαο, ε Γηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη νξίζεη ηα παξαθάησ αλαθνξηθά κε ην εμσηεξηθό ησλ απηνθηλήησλ: Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ πνξηώλ ηνπ απηνθηλήηνπ κε πόξηεο δηαθνξεηηθνύ πιηθνύ (ή ζρήκαηνο) επηηξέπεηαη κόλν εθόζνλ ην απηνθίλεην δηαζέηεη RollCage κε ρηαζηή κπάξα ζε απηέο Γελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ αθαηξεζεί θύξηα εμαξηήκαηα από ην εμσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ όπσο πξνθπιαθηήξεο, θαπό, πόξηεο, θαζξέθηεο θηι. γηα ιόγνπο αζθαιείαο Τα θσηηζηηθά ζώκαηα ηνπ απηνθηλήηνπ, ζην νπίζζην ηκήκα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ιεηηνπξγηθά ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο, ελώ ζην εκπξόζζην ηκήκα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ιεηηνπξγηθά ζηελ θαηεγνξία Tuning, ελώ ζηελ θαηεγνξία RACING θαη OPENκόλν θαηά πεξίπησζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε παηδηά, θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο (ζα αλαθνηλώλεηαη εγθαίξσο) Τν ηακπιό λα είλαη ην εξγνζηαζηαθό ή αληηζηνίρνπ ζρήκαηνο θαη πιηθνύ Τα νρήκαηα δελ κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ηαπηόρξνλα θαη ζηελ Καηεγνξία Tuning θαη ζηελ Καηεγνξία RACING, παξά κόλν ζε κία από απηέο θαη ζηελ Καηεγνξία Open.

7 1.4.3 Γηεπθξηληζεηο γηα ηηο θιαζεηο Κιάζε ε νπνία δελ έρεη ηνπιάρηζηνλ 3 ζπκκεηνρέο ζα κεηαθέξεηαη απηνκάησο ζηελ ακέζσο κεγαιύηεξε θιάζε, έσο όηνπ ζπκπιεξσζνύλ νη 3 ζπκκεηνρέο. Ζ λέα θιάζε ζα δεκηνπξγείηαη κόλν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα, αιιά ζηελ βαζκνινγία ηνπ πξσηαζιήκαηνο ν θάζε νδεγόο ζα βαζκνινγείηαη γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ αθόκα θαη αλ απηή έρεη 2 ή 1 ζπκκεηνρέο Τελ ηειηθή απόθαζε γηα ηελ θιάζε ζηελ νπνία ζα δηαγσληζηεί ην θάζε απηνθίλεην ηελ έρεη ε Γηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή, γηα όηη δελ πξνβιέπεη ν Γεληθόο θαη ν εηδηθόο θαλνληζκόο Σπλίζηαηαη νη νδεγνί ηεο Καηεγνξίαο RACING λα θνξνύλ θόξκεο, παπνύηζηα θαη γάληηα εηδηθά γηα αγώλεο. 1.5 Δπίιπζε Γηαθωληώλ H Γηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή καδί κε ηνλ Τερληθό Έθνξν ηνπ Αγώλα, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη θαηεγνξία ή θιάζε ζε αγσληδόκελν, θαηά ηελ θξίζεο ηεο. Σε πεξίπησζε πνπ γηα ηα παξαπάλσ πξνθύςεη νπνηαδήπνηε δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη θάπνην απηνθίλεην, ππεύζπλνο γηα ηελ επίιπζε είλαη απνθιεηζηηθά ν νξηζκέλνο ηερληθόο έθνξνο ηνπ αγώλα καδί κε ηελ Γηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή. Οπνηνζδήπνηε αγωληδόκελνο δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ηερληθνύ εθόξνπ θαη ηελ Γηνξγαλωηηθή Δπηηξνπήζα απνθιείεηαη. 1.6 Ηκεξνκελία & Σόπνο δηεμαγωγήο ηεο παηδηάο Σύκθσλα κε ην πξόγξακκα αγώλσλ.

8 ΑΡΘΡΟ 2: ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 2.1 Γίλεηαη δεθηό θάζε θπζηθό ε λνκηθό πξόζσπν πνπ είλαη κέινο ζε Αζιεηηθό Σσκαηείν - Αγσληζηηθή Λέζρε, θαη θαηέρεη έγθπξν Γειηίν Αζιεηή - αγσληζηηθή άδεηα Αζιεηή, ζύκθσλα κε ηηο εγθπθιίνπο ηεο ΟΜΑΔ -ΔΠΑ. 2.2 Κάζε νδεγόο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία κόλν κία (1) θνξά, ελώ θάζε απηνθίλεην κπνξεί λα ζπκκεηέρεη, κε δηαθνξεηηθό νδεγό, ζηελ ίδηα θαηεγνξία έσο δύν (2) θνξέο. 2.3 Τελ ώξα ηνπ Τερληθνύ Διέγρνπ θάζε αγσληδόκελνο πξέπεη λα θέξεη ηα πξσηόηππα έγγξαθα ηνπ απηνθηλήηνπ (άδεηα θπθινθνξίαο θαη άδεηα ηθαλόηεηαο νδήγεζεο) θαη ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο (πνιηηηθέο, ΟΜΑΔ -ΔΠΑ, ΦΗΛΠΑ). ΑΡΘΡΟ 3: ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ -ΔΓΓΡΑΦΔ 3.1 Όπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζηνλ εθάζηνηε αγώλα νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη ηε δήισζε ζπκκεηνρήο θαη λα ηελ ππνβάιεη ζηε γξακκαηεία ηνπ αγώλα, ζηα γξαθεία ηεο ιέζρεο, ηελ νξηδόκελε εκεξνκελία βάζεη ηεο πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε πξνεγνύκελν αγώλα ηνπ GTCC κέζα ζηε ίδηα ρξνληά, πξέπεη καδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο λα πξνζθνκίζνπλ θσηνηππίεο ηεο άδεηαο νδήγεζεο, ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ηνπ εηήζηνπ δειηίνπ αζιεηή (license). Σε πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην δελ είλαη ζην όλνκα ηνπ ζπκκεηέρνληα, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε ηνπ ηδηνθηήηε επηθπξσκέλε από αζηπλνκηθό ηκήκα ή Κ.Δ.Π. πνπ λα αλαθέξεη όηη ηνπ επηηξέπεη λα ιάβεη κέξνο ζε αγώλα ηνπ GTCC. Τα παξαπάλσ έγγξαθα ζα θξαηεζνύλ ζε θσηναληίγξαθν ζηελ γξακκαηεία ηεο Παηδηάο.

9 3.2 Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο δελ επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ απηό πξνβιέπεηαη από ηνλ θαλνληζκό ηεο παηδηάο. Ο δηαγσληδόκελνο κπνξεί όκσο λα αληηθαηαζηήζεη ην απηνθίλεην πνπ δήισζε κε άιιν ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο κέρξη ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο. 3.3 H Γηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη θαηεγνξία ή θιάζε ζε αγσληδόκελν, θαηά ηελ θξίζεο ηεο, όηαλ θαηά ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο, έλα απηνθίλεην δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ θαηεγνξία ε ηελ θιάζε πνπ έρεη εγγξαθεί. Τν απηνθίλεην απηό κπνξεί κεηά από πξόηαζε ηνπ ηερληθνύ εθόξνπ θαη απόθαζε αγσλνδίθε, λα κεηαθεξζεί ζηελ θαηεγνξία ε θιάζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ή λα κελ γίλεη απνδεθηή ε ζπκκεηνρή ηνπ. Ζ Γηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο ΟΜΑΔ - ΔΠΑ, λα αξλεζεί εγγξαθή νπνηνπδήπνηε ζπκκεηέρνληα ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα αηηηνινγήζεη ηνπο ιόγνπο άξλεζεο. Ζ απόξξηςε πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ ελδηαθεξόκελν ην αξγόηεξν 24 ώξεο κεηά ην θιείζηκν ησλ εγγξαθώλ Δάλ θαηά ηνλ Τερληθό Έιεγρν, δηαπηζησζεί όηη έλα απηνθίλεην είλαη εθηόο πξνδηαγξαθώλ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ, ηόηε δίλεηαη ρξόλνο 15 ιεπηώλ ζηνλ αγσληδόκελν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ, βάζεη ησλ θαλνληζκώλ ηνπ GTCC θαη επαλειέγρεηαη από ηνλ Τερληθό Έθνξν. 3.4 Ζ ππνγξαθή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη απηόκαηα όηη ν ζπκκεηέρσλ απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνλ θαλνληζκό ηεο παηδηάο θαη παξαδέρεηαη όηη νη θαζηεξσκέλεο από ηνλ ΓΑΚ θαη ΔΑΚ δσζηδηθίεο, ηζρύνπλ απνθιεηζηηθά γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ παηδηά.

10 ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 4.1 Τν παξάβνιν ζπκκεηνρήο νξίδεηαη κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ εθάζηνηε αγώλα. 4.2 Χνξεγείηαη έθπησζε ζην παξάβνιν ζε θάζε ζπκκεηνρή ηνπ πξσηνεκθαληδόκελνπ νδεγνύ γηα ην Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή: Δάλ δελ είλαη ππνγεγξακκέλε από ηνλ ζπκκεηέρνληα. Δάλ δελ ζπλνδεύεηαη από ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο ή απόδεημε θαηάζεζεο απηνύ ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ GTCC ε ηεο Λέζρεο πνπ δηνξγαλώλεη ηνλ αγώλα. Δάλ δελ ζπλνδεύεηαη από ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα (άδεηα νδήγεζεο, άδεηα θπθινθνξίαο, Γειηίν Αζιεηή, ζεσξεκέλε εμνπζηνδόηεζε ζηε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ δελ είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ απηνθηλήηνπ), ζηε πεξίπησζε πνπ ν νδεγόο δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πξνεγνύκελν αγώλα GTCC κέζα ζηε ίδηα ρξνληά. 4.4 Τα παξάβνια ζπκκεηνρήο επηζηξέθνληαη ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: Δάλ ε δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεη δεθηή. Δάλ ε εθδήισζε καηαησζεί. ΑΡΘΡΟ 5: ΑΦΑΛΔΙΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 5.1 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθό θξάλνο θαη λα είλαη δεκέλνη κε δώλε αζθαιείαο 3 ηνπιάρηζηνλ ζεκείσλ.

11 5.2 Τν απηνθίλεην πξέπεη λα δηαζέηεη ππξνζβεζηήξα, πξνβιεπόκελν από ηνλ ΚΟΚ, ηνπνζεηεκέλν ζηαζεξά ζην εζσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ θαη λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκνο από ηελ ζέζε ηνπ νδεγνύ. Ο ππξνζβεζηήξαο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο κε εηδηθά άγθηζηξα γξήγνξεο απαζθάιηζεο (κεηαιιηθά ή πιαζηηθά) πνπ ζα ζπγθξαηνύλ πνιύ θαιά ηνλ ππξνζβεζηήξα. Γελ ζα επηηξέπεηαη ε εθθίλεζε αλ ν ππξνζβεζηήξαο δελ είλαη ζε πξνβιεπόκελε ζέζε θαη ζηεξεσκέλνο ζσζηά (γηα παξαδείγκαηα αθνινπζήζηε ηνλ ζύλδεζκν: θαη λα είλαη ζε ηζρύ. 5.3 Μέζα ζην απηνθίλεην απαγνξεύεηαη λα ππάξρνπλ ειεύζεξα αληηθείκελα ή εξγαιεία. 5.4 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα δελ επηηξέπεηαη ην παξάζπξν ηνπ νδεγνύ λα είλαη αλνηθηό πάλσ από 5 εθαηνζηά. Σε πεξίπησζε πνπ βξεζεί όρεκα ηελ ώξα ηνπ αγώλα κε παξάζπξν αλνηρηό, ηόηε ν αγσληδόκελνο ζα απνθιείεηαη κε ΜΑΤΡΗ ζεκαία. 5.5 Σηα απηνθίλεηα αλνηρηνύ ηύπνπ (cabrio) ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά ε νξνθή (πθαζκάηηλε ή κεηαιιηθή) λα είλαη θιεηζηή. 5.6 Σε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ δελ ζα επηηξέπεηαη ε εθθίλεζε ζηνλ αγσληδόκελν νδεγό. 5.7 Σε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο παηδηάο ζα βξίζθνληαη ζηνλ ρώξν αζζελνθόξν όρεκα θαη γηαηξόο.

12 ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΠΔΡΑΔΙ 6.1 Γηα ιόγνπο αζθαιείαο, ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε πξνζπέξαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παηδηάο. Δμαηξείηαη ε Καηεγνξία SALΟON όπνπ επηηξέπεηαη ε πξνζπέξαζε θαη κε ηελ ΜΠΛΔ ζεκαία εηδνπνηείηαη ν πξνπνξεπόκελνο νδεγόο γηα λα παξαρσξήζεη ρώξν γηα πξνζπέξαζε. 6.2 Σε πεξίπησζε πνπ έλαο δηαγσληδόκελνο πιεζηάζεη πξνπνξεπόκελν όρεκα θαη θηλείηαη πνην γξήγνξα από απηό, ηόηε θαη κόλν κεηά από έλδεημε ΜΠΛΔ ζεκαίαο από ηνλ αιπηάξρε, ν δηαγσληδόκελνο πνπ ζα εκπνδίδεηαη, ζα βγαίλεη ζηνλ ρώξν ησλ pits όπνπ ζα μαλαπξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ από ηελ αξρή. ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΙΝΔ 7.1 Σε πεξίπησζε πνπ δηαθνπεί ν αγώλαο ( ΚΟΚΚΙΝΗ ζεκαία) γηα ιόγνπο αζθαιείαο (θαηάζηαζε πίζηαο) εμαηηίαο θάπνηνπ δηαγσληδόκελνπ (νδεγηθό ιάζνο θηι.), ηόηε ν δηαγσληδόκελνο πνπ επζύλεηαη, κπνξεί λα μεθηλήζεη μαλά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ από ηελ αξρή, αιιά κε πνηλή 60 δεπηεξνιέπησλ ζηελ ζπλνιηθό ηνπ ρξόλν. 7.2 Πνηλή 5 δεπηεξνιέπησλ επηθέξεη θάζε επηβεβαησκέλε επαθή, ησλ πξόζζεησλ εκπνδίσλ (θνξίλεο/ηδέξζετοθ.ι.π.) πνπ νξηνζεηνύλ ηελ πίζηα θαη έρνπλ ηνπνζεηεζεί από ηνλ δηνξγαλσηή. Κάζε αγσληδόκελνο πνπ κπνξεί λα επαλαιάβεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, κεηαθέξεη αζξνηζηηθά όζεο πνηλέο έρεη ιάβεη, ζην ζπλνιηθό ηνπ ρξόλν.

13 7.3 Οη Οδεγνί ππνρξενύληαη λα είλαη παξόληεο ζηελ ελεκέξσζε Οδεγώλ (BRIEFING), πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. Ζ αδηθαηνιόγεηε απνπζία ηνπο επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό ηνπ Οδεγνύ από ηνλ αγώλα. 7.4 Δάλ ζε γελόκελν έιεγρν βάξνπο, ζηελ Καηεγνξία Racing, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ην πξνβιεπόκελν βάξνο νρήκαηνο, είλαη εθηόο ησλ νξίσλ, ν αγσληδόκελνο ηίζεηαη εθηόο θαηάηαμεο. ΑΡΘΡΟ 8: ΔΓΚΑΣΑΛΔΙΦΔΙ 8.1 Σε θακία πεξίπησζε απηνθίλεην πνπ έρεη εθθηλήζεη από ηελ έμνδν ησλ pits δελ επηηξέπεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλόκελνπ θαη ηνπ γύξνπ Warm.up) λα επηζηξέςεη ζηα pits, παξά κνλό κεηά από έλδεημε ηνπ αιπηάξρε (άξζξν 6). Αλ θάπνηνο δηαγσληδόκελνο επηζηξέςεη ζηα pits από ιάζνο ή από ηερληθό πξόβιεκα, απνθιείεηαη από ηελ παηδηά. Καηά πεξίπησζε κεηά ηελ άδεηα ηεο Γηνξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Αιπηάξρε ζα κπνξεί λα επαλαιάβεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ, κε πξόζζεην ρξόλν 60 ζην ζπλνιηθό ρξόλν ηνπ. ΑΡΘΡΟ 9: ΔΝΣΑΔΙ-ΔΦΔΔΙ 9.1 Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη σο εμήο: Σρεηηθά κε αληηθαλνληθή εγγξαθή ή κε ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο 30 ιεπηά κεηά ηνπ ηέινο ηνπ ειέγρνπ εμαθξίβσζεο.

14 Σρεηηθά κε ηερληθά ζέκαηα κέζα ζε 15 ιεπηά από ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθηλήηνπ. εκ: ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί έλζηαζε ζρεηηθά κε ηελ ηππνδύλακε απηνθηλήηνπ ζπκκεηάζρνληνο. Σρεηηθά κε ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο, κέζα ζε 30 ιεπηά από ηελ αλάξηεζε ηνπο.. Καηά ηεο ρξνλνκέηξεζεο δελ πθίζηαηαη θακία έλζηαζε. 9.2 Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ αιπηάξρε, ζηνλ βνεζό ηνπ ή αλ ιείπνπλ, ζε έλαλ από ηνπο Αγσλνδίθεο θαη πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ην ζρεηηθό παξάβνιν πνπ είλαη ίζν κε ην πνζό ζπκκεηνρήο. Τν παξάβνιν επηζηξέθεηαη εθόζνλ ε έλζηαζε γίλεη δέθηε. 9.3 Σε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο ν δηαγσληδόκελνο θαηά ηνπ νπνίνπ έγηλε ε έλζηαζε, ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αγσλνδηθώλ ην απηνθίλεην ηνπ ρσξίο θακία επηθύιαμε θαη ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπο. 9.4 Κάζε παξάβαζε επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό ηνπ από ηελ εθδήισζε θαζώο θαη ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ ζπκβάληνο ζηελ ΟΜΑΔ -ΔΠΑ. 9.5 Ζ έλζηαζε πνπ γίλεηαη γηα ηερληθά ζέκαηα πξέπεη λα άθνξα απνιύησο ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ν εληζηάκελνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηνλ Αιπηάξρε ζπκπιεξσκαηηθά πνζά δαπαλώλ απνζπλαξκνιόγεζεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηεο ΟΜΑΔ -ΔΠΑ. Σρεηηθά κε ην πνζό πνπ απαηηείηαη γηα εμαξηήκαηα πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή εγθύθιην ηεο ΟΜΑΔ -ΔΠΑ απνθαζίδνπλ νη Αγσλνδίθεο (βιέπε ζρεηηθή εγθύθιην ηεο ΟΜΑΔ-ΔΠΑ.) Τα έμνδα γηα ηελ απνζπλαξκνιόγεζε θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαζώο θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ηνπ απηνθηλήηνπ επηβαξύλνπλ ηνλ εληζηάκελν αλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή θαη ηνλ δηαγσληδόκελν θαηά ηνπ νπνίνπ έγηλε ε έλζηαζε αλ απηή γίλεη δεθηή. Αλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή θαη ηα έμνδα γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηε κεηαθνξά ηνπ

15 απηνθηλήηνπ είλαη κεγαιύηεξα από ην πνζόλ πνπ έρεη θαηαηεζεί ε δηαθνξά ζα επηβαξύλεη ηνλ εληζηάκελν. Σε αληίζεηε πεξίπησζε αλ ηα έμνδα είλαη ιηγόηεξα ζα ηνπ επηζηξαθεί ε δηαθνξά. 9.6 Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο έθεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδεη ν ΔΑΚ (άξζξν 181 θαη επόκελα) θαη πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην ηξηπιάζην ηεο ζπκκεηνρήο. 9.7 Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό ζα ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΔΑΚ (άξζξν 171 θηι). ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΣΑΣΑΞΔΙ 10.1 Τα απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλώλνληαη ζην ρώξν ηεο εθδήισζεο, εληόο ηξηάληα (30) ιεπηώλ κεηά ηελ ιήμε ηεο εθδήισζεο θαη ζα αλαξηώληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ. ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 11.1 Ζ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεηαη ζην ρώξν ηεο παηδηάο κεηά ην ηέινο ηεο εθδήισζεο. ΑΡΘΡΟ 12: ΔΠΑΘΛΑ ΑΠΟΝΟΜΗ 12.1

16 Απνλέκνληαη έπαζια ζηνπο 3 πξώηνπο θάζε θαηεγνξίαο, εθόζνλ πεξάζνπλ ηερληθό έιεγρν ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα αλά θαηεγνξία. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ζηα 4 απηνθίλεηα παίξλνπλ έπαζιν νη 2 πξώηνη θαη ηέινο, ζηα 3κόλν ν πξώηνο Ζ απνλνκή ησλ επάζισλ ζα γίλεηαη ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο εθδήισζεο. ΑΡΘΡΟ 13: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 13.1 Σε θάζε παηδηά, ζπληάζζεηαη πίλαθαο γεληθήο θαηάηαμεο ηεο θιάζεο απηνθηλήησλ πνπ πξόθεηηαη λα βαζκνινγεζνύλ. Διέγρεηαη αλ ν αξηζκόο ησλ νδεγώλ πνπ έιαβαλ εθθίλεζε ήηαλ ίζνο ε κεγαιύηεξνο από 5, θαη απνλέκνληαη νη πην θάησ βαζκνί: Ο πξώηνο 20 βαζκνύο Ο δεύηεξνο17 βαζκνύο Ο ηξίηνο 15 βαζκνύο Ο ηέηαξηνο 13 βαζκνύο Ο πέκπηνο 11 βαζκνύο Ο έθηνο 9 βαζκνύο Ο έβδνκνο 7 βαζκνύο Ο όγδννο 5 βαζκνύο Ο έλαηνο 3 βαζκνύο Ο δέθαηνο 1 βαζκό * Σε πεξίπησζε 4 ζπκκεηαζρόλησλ νδεγώλ, ν 1 νο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ 2 νπ θαη εάλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη 3, ν 1 νο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ 3νπ θ.ι.π. Δάλ ζε θάπνην αγώλα κία θαηεγνξία έρεη ιηγόηεξν από 3 απηνθίλεηα, ν αγώλαο δελ ζα είλαη ζε απηνύο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα κεηξήζεη ε θαηεγνξία γηα ηελ ηειηθή βαζκνινγία (3), αιιά νη νδεγνί ζα βαζκνινγνύληαη: 2 νδεγνί κε 10 θαη 7 βαζκνύο γηα ηνλ πξώην θαη δεύηεξν αληίζηνηρα θαη κε 5 βαζκνύο όηαλ ζπκκεηάζρεη κόλν έλαο νδεγόο

17 Έλαο αγσληδόκελνο κπνξεί λα θαηαηαγεί ζε έλαλ αγώλα εθόζνλ νινθιεξώζεη επηηπρεκέλα ηα 1από ηα 2 session. Θα θαηαηαγεί ζηε επόκελε ζέζε από ηνλ ηειεπηαίν ηεο θιάζεο θαη εάλ ππάξρνπλ 2 θαη πάλσ νδεγνί ζα κεηξάεη ν ζπλνιηθόο ηνπο ρξόλνο ζην 1 sessionγηα ηελ θαηάηαμεο ηνπο κεηά θαη ηνλ ηειεπηαίν ηεο θιάζεο ηνπο. Τα αλσηέξσ ζα ηζρύζνπλ θαη ζε αγώλα κε έλα sessionεθόζνλ θάπνηνο νδεγόο ζπκπιεξώζεη ηνπο γύξνπο πνπ απαηηνύληαη κείνλ έλαλ Γηα ηελ θαιύηεξε δηεμαγσγή θαη ελδηαθέξνλ γηα νδεγνύο θαη ζεαηέο, εάλ ζε θάπνην αγώλα κία θιάζε έρεη ιηγόηεξα από 3 απηνθίλεηα, απηά ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ακέζσο αλώηεξε θιάζε (ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο) θαη ζα δηεθδηθνύλ ηα έπαζια ηεο λέαο θιάζεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα, αιιά ζα βαζκνινγνύληαη γηα ηελ θιάζε ηνπο όπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξνεγνύκελν άξζξν. Δάλ κεηά ηα κέζα ηεο ζεδόλ κία θιάζε ζπλερίδεη λα κελ ζπκπιεξώλεη ην απαηηνύκελν αξηζκό απηνθηλήησλ αλά αγώλα, εγηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή (κεηά από απόθαζε ηεο) ζα κπνξεί λα δώζεη ην δηθαίσκα ζηα απηνθίλεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιάζεο λα αγσλίδνληαη πιένλ κόληκα ζηελ αλσηέξσ θιάζε θαη γηα ην ππόινηπν ηεο ζεδόλ θαη λα πάξνπλ θαη ηνπο βαζκνύο πνπ είραλ θεξδίζεη ζε απηήλ Γηα ηηο θαηεγνξίεο Tuningθαη Racingππάξρεη επηπιένλ επηβξάβεπζε γηα ηνπο 3 νδεγνύο κε ηνπο απόιπηα ηαρύηεξνπο γύξνπο ζηελ θαηεγνξία, κε 3,2 θαη 1 βαζκνύο αληίζηνηρα. Κάζε νδεγόο ζπκκεηάζρεη ζηελ αληίζηνηρε «γεληθή» ηεο θαηεγνξίαο ηνπ κε ηνλ ηαρύηεξν ηνπ γύξν (ζε νπνηαδήπνηε session), αθόκα θαη αλ έρεη εγθαηαιείςεη εθόζνλ έρεη έλα ηνπιάρηζηνλ ρξνλνκεηξεκέλν γύξν Γηα ηελ επίιπζε ηζνβαζκηώλ πνπ πξνθύπηνπλ ζην ηέινο ηεο βαζκνινγίαο γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ (όηαλ έρεη νινθιεξσζεί ην πξόγξακκα ησλ παηδηώλ ηνπ έηνπο) εθαξκόδεηαη ε αξρή ηεο επίιπζεο ηεο ηζνβαζκίαο κε ηελ πξόθξηζε ηνπ ηζνβαζκώληαο πνπ δηαζέηεη ηηο πεξηζζόηεξεο θαιύηεξεο ζέζεηο. Γειαδή, ειέγρνληαη πόζεο πξώηεο ζέζεηο έρεη, πόζεο δεύηεξεο θηι, κέρξηο όηνπ επηιπζεί ε ηζνβαζκία. Δάλ ε ηζνβαζκία ζπλερίδεηαη ηόηε νη ηζνβαζκνύληεο παίξλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο, ν δε επόκελνο παίξλεη ηελ κεζεπόκελε. 13.3

18 Έλαο δηαγσληδόκελνο κπνξεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο λα αιιάμεη θαηεγνξία ε θιάζε, νπόηε ην όλνκα ηνπ ζα αλαθεξζεί ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο βαζκνινγίαο ηεο θαηεγνξίαο ε θιάζεο ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ηεο αληίζηνηρεο παηδηάο. Σε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο θαηεγνξίαο ε θιάζεο, από ηνλ ζπκκεηέρνληα νδεγό, νη βαζκνί δελ κεηαθέξνληαη ζηελ λέα θαηεγνξία ε θιάζε Γηα λα πξνζκεηξήζεη κία θαηεγνξία ζην Πξσηάζιεκα πξέπεη λα έρεη βαζκνινγεζεί ζε ηνπιάρηζηνλ 3 αγώλεο θαη λα έρνπλ εθθηλήζεη ηξία θαη άλσ απηνθίλεηα ζε θάζε αγώλα Βξαβείν Πξωηνεκθαληδόκελνπ Οδεγνύ Θεζπίδεηαη «Βξαβείν Πξσηνεκθαληδόκελνπ Οδεγνύ» ην νπνίν ζα απνλέκεηαη ζην ηέινο ηεο εθάζηνηε αγσληζηηθήο ρξνληάο, ζηνλ πξσηνεκθαληδόκελν νδεγό πνπ ζα ζπγθεληξώζεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο βαζκνύο αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο ε θιάζεο. Γηα λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο ζην ζπγθεθξηκέλν έπαζιν, ζα πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη γηα πξώηε θνξά ζε αγώλα GTCC, θαη ζα πξέπεη λα ην δειώλεη πξηλ από θάζε αγώλα ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο Βαζκνινγία πξωηνεκθαληδόκελνπ νδεγνύ Ζ βαζκνινγία θάζε πξσηνεκθαληδόκελνπ νδεγνύ ζα πξνζκεηξάηε βάζεη ηνπ παξαθάησ πίλαθα: Τπνινγηζκόο Βαζκνινγίαο πξωηνεκθαληδόκελνπ Οδεγνύ Αξηζκόο πκκεηνρώλ ζηελ Καηεγνξία πληειεζηήο 1 0,1 2 0,2 3 0,3 4 0,4 5 0,5 6 0,6 7 0,7

19 8 0,8 9 0,9 10* 1 * Γηα ζπκκεηνρέο πέξαλ ησλ 10 ν ζπληειεζηήο ζα είλαη 1 Παξαδείγκαηα Θέζε Βαζκνί Βαζκνί Πξωηνεκθαληδόκελνπ νδεγνύ 3 15X0,5 7,5 1 20X0, X X0,5 5,5 7 7X0,7 4,9 Δθ κέξνπο ηεο Γηνξγαλωηηθήο Δπηηξνπήο

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 1. Επιηπεπόμενα αςηοκίνηηα 1.1 Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από έλα θαζηεξσκέλν εξγνζηάζην απηνθηλήησλ θαη λα είλαη / ήηαλ δηαζέζηκα σο κνληέια παξαγσγήο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Οδηγός Ασφάλισης Ε.Ι.Χ. Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων (070), απευθύνεται στους υπεύθυνους της εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος 11 η Aegean Regatta 20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος ΜΔΡΟ 1 ΓΔΝΙΚΑ 1 Γιοπγανώηπια Απσή Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο (Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο), ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06. Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06. Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06 Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας ΘΕΜΑ : Κοηλοποίεζε απόθαζες σποσργώλ Οηθολοκίας θαη Οηθολοκηθώλ θαη Μεηαθορώλ θαη Επηθοηλωληώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 6ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΜΠΡΑΛΟΤ 15-16 Μαρτίου 2014 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 24/02/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 07/03/2014 ώξα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα