1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs)"

Transcript

1

2 ΑΡΘΡΟ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) 1.2 Πεξηγξαθή παηδηάο Γηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηε κνξθή θππέιινπ. Τα απηνθίλεηα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο θαη θαηεγνξίεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δηαγσλίδνληαη ζηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ αλά ηξηάδεο ή ηεηξάδεο, αλάινγα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε παηδηά. Κάζε απηνθίλεην ζα εθηειεί έλα (1) ειεύζεξν θαη ηξεηο (3) ή πεξηζζόηεξνπο ρξνλνκεηξεκέλνπο γύξνπο, 1 ή 2 θνξέο (2 sessions) θαη ζα πξνζκεηξά αζξνηζηηθά ν ρξόλνο ησλ όισλ ησλ γύξσλ (ησλ 1 ή 2sessions) θαη ζα ιακβάλεηαη ππ όςηλ γηα ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία δηαγσλίδεηαη. Ζ εθθίλεζε δίλεηαη ελ θηλήζεη (Flying) ή από ζηάζε, κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ γύξνπ ζηελ γξακκή εθθίλεζεο. Ζ Γηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηεμάγεη έλα κόλν session, εθ όζνλ θξίλεη όηη νη ζπλζήθεο (ρξόλνο, θαηξηθέο ζπλζήθεο) δελ επηηξέπνπλ ηελ δηεμαγσγή θαη ησλ δύν sessions. Γηα ιόγνπο αζθαιείαο ηα απηνθίλεηα ζα εθθηλνύλ κε ρξνληθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζπέξαζε. (Δμαηξείηαη ε Καηεγνξία Saloon). 1.3 Καηεγνξίεο / Κιάζεηο Οη Καηεγνξίεο πνπ ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ νη νδεγνί είλαη ε Tuning, ε Racing, ε Open θαη ε Salνon Καηεγνξία Tuning Ο δηαρσξηζκόο ησλ θιάζεσλ γίλεηαη βάζεη ησλ θ.ε. Σηελ νκάδα Tuning αγσλίδνληαη ηα απηνθίλεηα πνπ πιεξνύλ ηα παξαθάησ: Τν εμσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ πξέπεη λα είλαη πιήξεο, λα κελ ιείπεη θαλέλα κέξνο ηνπ θαη λα κελ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί ηκήκαηα ηνπ κε άιινπ πιηθνύ.

3 Τν εζσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ πξέπεη λα είλαη πιήξεο (Δξγνζηαζηαθό). Δπηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ εκπξόο θαζηζκάησλ κε Bucket, θαζώο θαη ε ρξήζε δσλώλ 4 ζεκείσλ. Γελεπηηξέπεηαη θακία κεηαηξνπή ζην εζσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ θαη αθαίξεζε ηκεκάησλ ηνπ, παξά κόλν ε αθαίξεζε ηεο ξεδέξβαο. Δπηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε θηλεηήξα κε άιινλ ηεο ίδηαο εηαηξίαο (Engineswap), ρσξίο λα γίλεη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα ζεκεία ζηήξημήο ηνπ.. Ζ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ απηνθίλεηνπ ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηνλ αξηζκό πιαηζίνπ θαη κε ηνλ θπβηζκό ηνπ θηλεηήξα. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε "αγσληζηηθώλ" ειαζηηθώλ ηα νπνία επηζεκαίλνληαη από ηηο θξάζεηο ''Notforhighwayuse'', ''Forracinguseonly'' ή "Forcompetitionuseonly". Τα ειαζηηθά πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πεξηνξίδνληαη ζε απηά πνπ έρνπλ ηελ επηζήκαλζε "E" ή "DOT". Γείγκα επηηξεπόκελσλ ειαζηηθώλ ππάξρεη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο Γελ επηηξέπεηαη κεηαηξνπή ζην ζαζί ηνπ απηνθηλήηνπ, θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή, αιιαγή άθξσλ (πνπ κεηαβάιιεη ην κεηαμόλην ε ην κεηαηξόρην), ςαιηδηώλ (ξπζκηδόκελα, ηύπνπ Kitcar) θαη ινηπόλ ηκεκάησλ ηνπ ακαμώκαηνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο πέξα ηνπ εξγνζηαζηαθνύ. Δπηηξέπεηαη όκσο ε ηνπνζέηεζε κπάξαο ζόισλ θαη ςαιηδηώλ. Γελ επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ παινπηλάθσλ κε άιινπο άιινπ πιηθνύ, πάξα κόλνλ αληίζηνηρν ηνπ εξγνζηαζηαθνύ. Γελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ζηε δηάηαμή ηνπ θηβσηίνπ (Τύπνπ "Ζ" / Σεηξηαθό) Κιαζεηο Σ1:Έσο 1400cc / έσο 1000 κε turbo Σ2: Από 1.401cc έσο 1.600cc / έσο 1.200cc κε Turbo Σ3: Από 1.601cc έσο 2.000cc / έσο 1.400cc κε Turbo Σ4: Πάλσ από 2.001cc / πάλσ 1.401cc κε Turbo Καηεγνξία RACING Ο δηαρσξηζκόο ησλ θιάζεσλ γίλεηαη βάζεη ησλ θ.ε. Σηελ θαηεγνξία RACING αγσλίδνληαη απηνθίλεηα: Αλεμαξηήησο ηύπνπ ειαζηηθώλ, αιιά εάλ θέξνπλ ειαζηηθά ηύπνπ Slick πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θέξνπλ Rollcage.(απν ην 2015 ζηελ θαηεγνξία απηή ζα

4 δηαγσλίδνληαη ΜΟΝΟ απηνθίλεηα πνπ θέξνπλ θισβό αζθάιεηαο) Πνπ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη θάπνηα/εο από ηηο πόξηεο κε πόξηεο δηαθνξεηηθνύ πιηθνύ (ή ζρήκαηνο) εθηόο ηνπ εξγνζηαζηαθνύ, εθόζνλ δηαζέηνπλ RollCage.. Απηνθίλεηα ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί αιιαγέο ζηα κεηαμόληα, κεηαηξόρηα θαη έρνπλ γίλεη ηξνπνπνηήζεηο ζην ζύζηεκα δηεύζπλζεο Κιάζεηο R1: Έσο 1400cc /έσο 1000 κε turbo, ειάρηζην βάξνο 860 θηιά. R2: Από 1.401cc έσο 1.600cc / έσο 1.200cc κε Turbo, ειάρηζην βάξνο 950 θηιά. R3: Από 1.601cc έσο 2.000cc / έσο 1.400cc κε Turbo, ειάρηζην βάξνο 1030 θηιά. R4: Πάλσ από 2.001cc / πάλσ 1.401cc κε Turbo, ειάρηζην βάξνο 1130 θηιά. Σν ειάρηζην βάξνο αλά θιάζε πεξηιακβάλεη ην ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ + ΟΓΗΓΟ κε όιν ην αγωληζηηθό ηνπ πιηθό (έλδπζε εμνπιηζκόο) Καηεγνξία Open Σηελ Καηεγνξία απηή ζπκκεηέρνπλ νρήκαηα Openwheelers ή νρήκαηα κε θηλεηήξα κνηνζπθιέηαο θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν απηνθίλεην πνπ δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο πξνεγνύκελεο θαηεγνξίεο ή πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία σο δηπιή ζπκκεηνρή Σηελ Καηεγνξία Open δελ ππάξρνπλ θιάζεηο θαη ππάξρεη κόλν γεληθή θαηάηαμε Καηεγνξία Salνon Σηελ θαηεγνξία Salνon αγσλίδνληαη απηνθίλεηα πνπ ηεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο - βάζεη θαλνληζκώλ J - πηζηνπνηνύληαη από ηνλ ηερληθό έθνξν ηνπ εθάζηνηε αγώλα θαη αγσλίδνληαη ζε όιε ηελ πίζηα ρσξίο λα ππάξρεη θακία παξέκβαζε ζε απηήλ. Ζ θαηεγνξία ρσξίδεηαη ζε αηκνζθαηξηθά θαη turbo πζηήκαηα αζθαιείαο Καηεγνξίαο Saloon Όινη νη νδεγνί πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, λα θνξνύλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα: εγθεθξηκέλε θόξκα, θξάλνο, ζύζηεκα HANS, καθξηά εζώξνπρα, θάιηζεο,

5 κπαιαθιάβα, γάληηα, παπνύηζηα θαη λα είλαη δεκέλνη κε εγθεθξηκέλεο δώλεο αζθαιείαο. Ο θισβόο αζθαιείαο λα είλαη όπσο αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα J ηνπ2014 ή νπνηνδήπνηε αλαγλσξηζκέλν θισβό αζθαιείαο. Να θέξεη θνξεηό ππξνζβεζηήξα, όπσο πξνβιέπεηαη από ην άξζξν ηνπ Παξαξηήκαηνο J ηνπ Οη Εώλεο αζθαιείαο 4 ηνπιάρηζηνλ ζεκείσλ, ζε αξίζηε θαηάζηαζε δειηίν αλαγλώξηζεο ζε ηζρύ (πξνδηαγξαθέο FIA 8853/98 ή 8854/98) ζπλ όπνηα παξάηαζε έρεη δνζεί ζε εζληθό επίπεδν θαη ζύκθσλεο κε ην Παξάξηεκα J ηνπ 2014 άξζξν Οη βάζεηο ησλ θαζηζκάησλ πξέπεη επίζεο λα είλαη είηε αλαγλσξηζκέλεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή, είηε ζύκθσλεο κε ην Παξάξηεκα J ηνπ 2014 άξζξν , είηε ζύκθσλεο κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ εγθύθιην πεξί ηερληθώλ θαλνληζκώλ (εγθάξζηεο δνθνί).. Να θέξνπλ έλα εζσηεξηθό θαζξέπηε θαη ηνπιάρηζηνλ έλα εμσηεξηθό. Να θέξνπλ 2 ηνπιάρηζηνλ άγθηζηξα γηα ην ζηεξέσκα θαζελόο από ηα θαπό (εκπξόζζην-νπίζζην). Να θέξνπλ αδηάβξνρν θαη άθιεθην δηάθξαγκα κεηαμύ ζαιάκνπ νδήγεζεο θαη ρώξνπ απνζθεπώλ, εθ όζνλ ε δεμακελή θαπζίκνπ βξίζθεηαη εθεί. Να θέξνπλ ηελ αξρηθή δεμακελή θαπζίκνπ ζηελ ίδηα ζέζε. Ζ αληηθαηάζηαζή ηεο επηηξέπεηαη κόλν κε αλαγλσξηζκέλε δεμακελή αζθαιείαο ηύπνπ FT3/1999 ή FT3.5 ή FT5 θαη κε δειηίν αλαγλώξηζεο ζε ηζρύ, νπόηε κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε άιιν ζεκείν, αιιά πάλησο εθηόο ζαιάκνπ επηβαηώλ. Οη νπνηεζδήπνηε ζσιελώζεηο πγξώλ (θαπζίκνπ, ιαδηνύ θηλεηήξα, πδξαπιηθώλ πγξώλ, λεξνύ θ.ν.θ) πεξλνύλ κέζα από ηνλ ζάιακν επηβαηώλ πξέπεη λα είλαη αεξνπνξηθνύ ηύπνπ ή αληίζηνηρεο πνηόηεηαο (κε πίεζε ζξαύζεο ηνπιάρηζηνλ 70 bar), λα κελ δηαθιαδίδνληαη θαη λα κελ έρνπλ ελώζεηο εληόο ηνπ ζαιάκνπ επηβαηώλ. Τν δνρείν ζπιινγήο πνπ ζα δέρεηαη ηηο αλαζπκηάζεηο ησλ ιαδηώλ λε είλαη ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 2 ιίηξσλ. Ζ έλδπζε θαη ην θξάλνο ηνπ νδεγνύ ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε ην Παξάξηεκα J ηνπ Γεληθέο Παξαηεξήζεηο Απαγνξεύζεηο Σε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ ειιεληθνύ πξσηαζιήκαηνο θαη γηα όιεο ηηο νκάδεο είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε βελδίλεο έσο super ακόιπβδεο πνπ πσιείηαη ζε πξαηήξην

6 πγξώλ θαπζίκσλ ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο όπσο αλαθέξνληαη ζηα ΦΔΚ 410Β/ , 332/B/ , 1730/Β/ , 872/Β/ , 1415/Β/ , 190/Β/ , 67/Β/ Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε Νίηξνπ ή Μεζαλόιεο (ζε νπνηαδήπνηε κνξθή) ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο Δμωηεξηθό-Δζωηεξηθό Απηνθηλήηωλ Γηα ιόγνπο αζθαιείαο, ε Γηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη νξίζεη ηα παξαθάησ αλαθνξηθά κε ην εμσηεξηθό ησλ απηνθηλήησλ: Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ πνξηώλ ηνπ απηνθηλήηνπ κε πόξηεο δηαθνξεηηθνύ πιηθνύ (ή ζρήκαηνο) επηηξέπεηαη κόλν εθόζνλ ην απηνθίλεην δηαζέηεη RollCage κε ρηαζηή κπάξα ζε απηέο Γελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ αθαηξεζεί θύξηα εμαξηήκαηα από ην εμσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ όπσο πξνθπιαθηήξεο, θαπό, πόξηεο, θαζξέθηεο θηι. γηα ιόγνπο αζθαιείαο Τα θσηηζηηθά ζώκαηα ηνπ απηνθηλήηνπ, ζην νπίζζην ηκήκα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ιεηηνπξγηθά ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο, ελώ ζην εκπξόζζην ηκήκα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ιεηηνπξγηθά ζηελ θαηεγνξία Tuning, ελώ ζηελ θαηεγνξία RACING θαη OPENκόλν θαηά πεξίπησζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε παηδηά, θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηνξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο (ζα αλαθνηλώλεηαη εγθαίξσο) Τν ηακπιό λα είλαη ην εξγνζηαζηαθό ή αληηζηνίρνπ ζρήκαηνο θαη πιηθνύ Τα νρήκαηα δελ κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ηαπηόρξνλα θαη ζηελ Καηεγνξία Tuning θαη ζηελ Καηεγνξία RACING, παξά κόλν ζε κία από απηέο θαη ζηελ Καηεγνξία Open.

7 1.4.3 Γηεπθξηληζεηο γηα ηηο θιαζεηο Κιάζε ε νπνία δελ έρεη ηνπιάρηζηνλ 3 ζπκκεηνρέο ζα κεηαθέξεηαη απηνκάησο ζηελ ακέζσο κεγαιύηεξε θιάζε, έσο όηνπ ζπκπιεξσζνύλ νη 3 ζπκκεηνρέο. Ζ λέα θιάζε ζα δεκηνπξγείηαη κόλν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα, αιιά ζηελ βαζκνινγία ηνπ πξσηαζιήκαηνο ν θάζε νδεγόο ζα βαζκνινγείηαη γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ αθόκα θαη αλ απηή έρεη 2 ή 1 ζπκκεηνρέο Τελ ηειηθή απόθαζε γηα ηελ θιάζε ζηελ νπνία ζα δηαγσληζηεί ην θάζε απηνθίλεην ηελ έρεη ε Γηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή, γηα όηη δελ πξνβιέπεη ν Γεληθόο θαη ν εηδηθόο θαλνληζκόο Σπλίζηαηαη νη νδεγνί ηεο Καηεγνξίαο RACING λα θνξνύλ θόξκεο, παπνύηζηα θαη γάληηα εηδηθά γηα αγώλεο. 1.5 Δπίιπζε Γηαθωληώλ H Γηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή καδί κε ηνλ Τερληθό Έθνξν ηνπ Αγώλα, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη θαηεγνξία ή θιάζε ζε αγσληδόκελν, θαηά ηελ θξίζεο ηεο. Σε πεξίπησζε πνπ γηα ηα παξαπάλσ πξνθύςεη νπνηαδήπνηε δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη θάπνην απηνθίλεην, ππεύζπλνο γηα ηελ επίιπζε είλαη απνθιεηζηηθά ν νξηζκέλνο ηερληθόο έθνξνο ηνπ αγώλα καδί κε ηελ Γηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή. Οπνηνζδήπνηε αγωληδόκελνο δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ηερληθνύ εθόξνπ θαη ηελ Γηνξγαλωηηθή Δπηηξνπήζα απνθιείεηαη. 1.6 Ηκεξνκελία & Σόπνο δηεμαγωγήο ηεο παηδηάο Σύκθσλα κε ην πξόγξακκα αγώλσλ.

8 ΑΡΘΡΟ 2: ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 2.1 Γίλεηαη δεθηό θάζε θπζηθό ε λνκηθό πξόζσπν πνπ είλαη κέινο ζε Αζιεηηθό Σσκαηείν - Αγσληζηηθή Λέζρε, θαη θαηέρεη έγθπξν Γειηίν Αζιεηή - αγσληζηηθή άδεηα Αζιεηή, ζύκθσλα κε ηηο εγθπθιίνπο ηεο ΟΜΑΔ -ΔΠΑ. 2.2 Κάζε νδεγόο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία κόλν κία (1) θνξά, ελώ θάζε απηνθίλεην κπνξεί λα ζπκκεηέρεη, κε δηαθνξεηηθό νδεγό, ζηελ ίδηα θαηεγνξία έσο δύν (2) θνξέο. 2.3 Τελ ώξα ηνπ Τερληθνύ Διέγρνπ θάζε αγσληδόκελνο πξέπεη λα θέξεη ηα πξσηόηππα έγγξαθα ηνπ απηνθηλήηνπ (άδεηα θπθινθνξίαο θαη άδεηα ηθαλόηεηαο νδήγεζεο) θαη ηηο πηλαθίδεο θπθινθνξίαο (πνιηηηθέο, ΟΜΑΔ -ΔΠΑ, ΦΗΛΠΑ). ΑΡΘΡΟ 3: ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ -ΔΓΓΡΑΦΔ 3.1 Όπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζηνλ εθάζηνηε αγώλα νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη ηε δήισζε ζπκκεηνρήο θαη λα ηελ ππνβάιεη ζηε γξακκαηεία ηνπ αγώλα, ζηα γξαθεία ηεο ιέζρεο, ηελ νξηδόκελε εκεξνκελία βάζεη ηεο πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε πξνεγνύκελν αγώλα ηνπ GTCC κέζα ζηε ίδηα ρξνληά, πξέπεη καδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο λα πξνζθνκίζνπλ θσηνηππίεο ηεο άδεηαο νδήγεζεο, ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ηνπ εηήζηνπ δειηίνπ αζιεηή (license). Σε πεξίπησζε πνπ ην απηνθίλεην δελ είλαη ζην όλνκα ηνπ ζπκκεηέρνληα, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε ηνπ ηδηνθηήηε επηθπξσκέλε από αζηπλνκηθό ηκήκα ή Κ.Δ.Π. πνπ λα αλαθέξεη όηη ηνπ επηηξέπεη λα ιάβεη κέξνο ζε αγώλα ηνπ GTCC. Τα παξαπάλσ έγγξαθα ζα θξαηεζνύλ ζε θσηναληίγξαθν ζηελ γξακκαηεία ηεο Παηδηάο.

9 3.2 Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο δελ επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ απηό πξνβιέπεηαη από ηνλ θαλνληζκό ηεο παηδηάο. Ο δηαγσληδόκελνο κπνξεί όκσο λα αληηθαηαζηήζεη ην απηνθίλεην πνπ δήισζε κε άιιν ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο κέρξη ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο. 3.3 H Γηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη θαηεγνξία ή θιάζε ζε αγσληδόκελν, θαηά ηελ θξίζεο ηεο, όηαλ θαηά ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο, έλα απηνθίλεην δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ θαηεγνξία ε ηελ θιάζε πνπ έρεη εγγξαθεί. Τν απηνθίλεην απηό κπνξεί κεηά από πξόηαζε ηνπ ηερληθνύ εθόξνπ θαη απόθαζε αγσλνδίθε, λα κεηαθεξζεί ζηελ θαηεγνξία ε θιάζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ή λα κελ γίλεη απνδεθηή ε ζπκκεηνρή ηνπ. Ζ Γηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο ΟΜΑΔ - ΔΠΑ, λα αξλεζεί εγγξαθή νπνηνπδήπνηε ζπκκεηέρνληα ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα αηηηνινγήζεη ηνπο ιόγνπο άξλεζεο. Ζ απόξξηςε πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ ελδηαθεξόκελν ην αξγόηεξν 24 ώξεο κεηά ην θιείζηκν ησλ εγγξαθώλ Δάλ θαηά ηνλ Τερληθό Έιεγρν, δηαπηζησζεί όηη έλα απηνθίλεην είλαη εθηόο πξνδηαγξαθώλ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ, ηόηε δίλεηαη ρξόλνο 15 ιεπηώλ ζηνλ αγσληδόκελν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ, βάζεη ησλ θαλνληζκώλ ηνπ GTCC θαη επαλειέγρεηαη από ηνλ Τερληθό Έθνξν. 3.4 Ζ ππνγξαθή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη απηόκαηα όηη ν ζπκκεηέρσλ απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνλ θαλνληζκό ηεο παηδηάο θαη παξαδέρεηαη όηη νη θαζηεξσκέλεο από ηνλ ΓΑΚ θαη ΔΑΚ δσζηδηθίεο, ηζρύνπλ απνθιεηζηηθά γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ παηδηά.

10 ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 4.1 Τν παξάβνιν ζπκκεηνρήο νξίδεηαη κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ εθάζηνηε αγώλα. 4.2 Χνξεγείηαη έθπησζε ζην παξάβνιν ζε θάζε ζπκκεηνρή ηνπ πξσηνεκθαληδόκελνπ νδεγνύ γηα ην Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή: Δάλ δελ είλαη ππνγεγξακκέλε από ηνλ ζπκκεηέρνληα. Δάλ δελ ζπλνδεύεηαη από ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο ή απόδεημε θαηάζεζεο απηνύ ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ GTCC ε ηεο Λέζρεο πνπ δηνξγαλώλεη ηνλ αγώλα. Δάλ δελ ζπλνδεύεηαη από ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα (άδεηα νδήγεζεο, άδεηα θπθινθνξίαο, Γειηίν Αζιεηή, ζεσξεκέλε εμνπζηνδόηεζε ζηε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ δελ είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ απηνθηλήηνπ), ζηε πεξίπησζε πνπ ν νδεγόο δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πξνεγνύκελν αγώλα GTCC κέζα ζηε ίδηα ρξνληά. 4.4 Τα παξάβνια ζπκκεηνρήο επηζηξέθνληαη ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: Δάλ ε δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεη δεθηή. Δάλ ε εθδήισζε καηαησζεί. ΑΡΘΡΟ 5: ΑΦΑΛΔΙΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 5.1 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθό θξάλνο θαη λα είλαη δεκέλνη κε δώλε αζθαιείαο 3 ηνπιάρηζηνλ ζεκείσλ.

11 5.2 Τν απηνθίλεην πξέπεη λα δηαζέηεη ππξνζβεζηήξα, πξνβιεπόκελν από ηνλ ΚΟΚ, ηνπνζεηεκέλν ζηαζεξά ζην εζσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ θαη λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκνο από ηελ ζέζε ηνπ νδεγνύ. Ο ππξνζβεζηήξαο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο κε εηδηθά άγθηζηξα γξήγνξεο απαζθάιηζεο (κεηαιιηθά ή πιαζηηθά) πνπ ζα ζπγθξαηνύλ πνιύ θαιά ηνλ ππξνζβεζηήξα. Γελ ζα επηηξέπεηαη ε εθθίλεζε αλ ν ππξνζβεζηήξαο δελ είλαη ζε πξνβιεπόκελε ζέζε θαη ζηεξεσκέλνο ζσζηά (γηα παξαδείγκαηα αθνινπζήζηε ηνλ ζύλδεζκν: θαη λα είλαη ζε ηζρύ. 5.3 Μέζα ζην απηνθίλεην απαγνξεύεηαη λα ππάξρνπλ ειεύζεξα αληηθείκελα ή εξγαιεία. 5.4 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα δελ επηηξέπεηαη ην παξάζπξν ηνπ νδεγνύ λα είλαη αλνηθηό πάλσ από 5 εθαηνζηά. Σε πεξίπησζε πνπ βξεζεί όρεκα ηελ ώξα ηνπ αγώλα κε παξάζπξν αλνηρηό, ηόηε ν αγσληδόκελνο ζα απνθιείεηαη κε ΜΑΤΡΗ ζεκαία. 5.5 Σηα απηνθίλεηα αλνηρηνύ ηύπνπ (cabrio) ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά ε νξνθή (πθαζκάηηλε ή κεηαιιηθή) λα είλαη θιεηζηή. 5.6 Σε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ δελ ζα επηηξέπεηαη ε εθθίλεζε ζηνλ αγσληδόκελν νδεγό. 5.7 Σε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο παηδηάο ζα βξίζθνληαη ζηνλ ρώξν αζζελνθόξν όρεκα θαη γηαηξόο.

12 ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΠΔΡΑΔΙ 6.1 Γηα ιόγνπο αζθαιείαο, ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε πξνζπέξαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παηδηάο. Δμαηξείηαη ε Καηεγνξία SALΟON όπνπ επηηξέπεηαη ε πξνζπέξαζε θαη κε ηελ ΜΠΛΔ ζεκαία εηδνπνηείηαη ν πξνπνξεπόκελνο νδεγόο γηα λα παξαρσξήζεη ρώξν γηα πξνζπέξαζε. 6.2 Σε πεξίπησζε πνπ έλαο δηαγσληδόκελνο πιεζηάζεη πξνπνξεπόκελν όρεκα θαη θηλείηαη πνην γξήγνξα από απηό, ηόηε θαη κόλν κεηά από έλδεημε ΜΠΛΔ ζεκαίαο από ηνλ αιπηάξρε, ν δηαγσληδόκελνο πνπ ζα εκπνδίδεηαη, ζα βγαίλεη ζηνλ ρώξν ησλ pits όπνπ ζα μαλαπξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ από ηελ αξρή. ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΙΝΔ 7.1 Σε πεξίπησζε πνπ δηαθνπεί ν αγώλαο ( ΚΟΚΚΙΝΗ ζεκαία) γηα ιόγνπο αζθαιείαο (θαηάζηαζε πίζηαο) εμαηηίαο θάπνηνπ δηαγσληδόκελνπ (νδεγηθό ιάζνο θηι.), ηόηε ν δηαγσληδόκελνο πνπ επζύλεηαη, κπνξεί λα μεθηλήζεη μαλά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ από ηελ αξρή, αιιά κε πνηλή 60 δεπηεξνιέπησλ ζηελ ζπλνιηθό ηνπ ρξόλν. 7.2 Πνηλή 5 δεπηεξνιέπησλ επηθέξεη θάζε επηβεβαησκέλε επαθή, ησλ πξόζζεησλ εκπνδίσλ (θνξίλεο/ηδέξζετοθ.ι.π.) πνπ νξηνζεηνύλ ηελ πίζηα θαη έρνπλ ηνπνζεηεζεί από ηνλ δηνξγαλσηή. Κάζε αγσληδόκελνο πνπ κπνξεί λα επαλαιάβεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, κεηαθέξεη αζξνηζηηθά όζεο πνηλέο έρεη ιάβεη, ζην ζπλνιηθό ηνπ ρξόλν.

13 7.3 Οη Οδεγνί ππνρξενύληαη λα είλαη παξόληεο ζηελ ελεκέξσζε Οδεγώλ (BRIEFING), πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. Ζ αδηθαηνιόγεηε απνπζία ηνπο επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό ηνπ Οδεγνύ από ηνλ αγώλα. 7.4 Δάλ ζε γελόκελν έιεγρν βάξνπο, ζηελ Καηεγνξία Racing, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ην πξνβιεπόκελν βάξνο νρήκαηνο, είλαη εθηόο ησλ νξίσλ, ν αγσληδόκελνο ηίζεηαη εθηόο θαηάηαμεο. ΑΡΘΡΟ 8: ΔΓΚΑΣΑΛΔΙΦΔΙ 8.1 Σε θακία πεξίπησζε απηνθίλεην πνπ έρεη εθθηλήζεη από ηελ έμνδν ησλ pits δελ επηηξέπεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλόκελνπ θαη ηνπ γύξνπ Warm.up) λα επηζηξέςεη ζηα pits, παξά κνλό κεηά από έλδεημε ηνπ αιπηάξρε (άξζξν 6). Αλ θάπνηνο δηαγσληδόκελνο επηζηξέςεη ζηα pits από ιάζνο ή από ηερληθό πξόβιεκα, απνθιείεηαη από ηελ παηδηά. Καηά πεξίπησζε κεηά ηελ άδεηα ηεο Γηνξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Αιπηάξρε ζα κπνξεί λα επαλαιάβεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ, κε πξόζζεην ρξόλν 60 ζην ζπλνιηθό ρξόλν ηνπ. ΑΡΘΡΟ 9: ΔΝΣΑΔΙ-ΔΦΔΔΙ 9.1 Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη σο εμήο: Σρεηηθά κε αληηθαλνληθή εγγξαθή ή κε ηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο 30 ιεπηά κεηά ηνπ ηέινο ηνπ ειέγρνπ εμαθξίβσζεο.

14 Σρεηηθά κε ηερληθά ζέκαηα κέζα ζε 15 ιεπηά από ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθηλήηνπ. εκ: ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί έλζηαζε ζρεηηθά κε ηελ ηππνδύλακε απηνθηλήηνπ ζπκκεηάζρνληνο. Σρεηηθά κε ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο, κέζα ζε 30 ιεπηά από ηελ αλάξηεζε ηνπο.. Καηά ηεο ρξνλνκέηξεζεο δελ πθίζηαηαη θακία έλζηαζε. 9.2 Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ αιπηάξρε, ζηνλ βνεζό ηνπ ή αλ ιείπνπλ, ζε έλαλ από ηνπο Αγσλνδίθεο θαη πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ην ζρεηηθό παξάβνιν πνπ είλαη ίζν κε ην πνζό ζπκκεηνρήο. Τν παξάβνιν επηζηξέθεηαη εθόζνλ ε έλζηαζε γίλεη δέθηε. 9.3 Σε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο ν δηαγσληδόκελνο θαηά ηνπ νπνίνπ έγηλε ε έλζηαζε, ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αγσλνδηθώλ ην απηνθίλεην ηνπ ρσξίο θακία επηθύιαμε θαη ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηνπο. 9.4 Κάζε παξάβαζε επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό ηνπ από ηελ εθδήισζε θαζώο θαη ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ ζπκβάληνο ζηελ ΟΜΑΔ -ΔΠΑ. 9.5 Ζ έλζηαζε πνπ γίλεηαη γηα ηερληθά ζέκαηα πξέπεη λα άθνξα απνιύησο ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ν εληζηάκελνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηνλ Αιπηάξρε ζπκπιεξσκαηηθά πνζά δαπαλώλ απνζπλαξκνιόγεζεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηεο ΟΜΑΔ -ΔΠΑ. Σρεηηθά κε ην πνζό πνπ απαηηείηαη γηα εμαξηήκαηα πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή εγθύθιην ηεο ΟΜΑΔ -ΔΠΑ απνθαζίδνπλ νη Αγσλνδίθεο (βιέπε ζρεηηθή εγθύθιην ηεο ΟΜΑΔ-ΔΠΑ.) Τα έμνδα γηα ηελ απνζπλαξκνιόγεζε θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαζώο θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ηνπ απηνθηλήηνπ επηβαξύλνπλ ηνλ εληζηάκελν αλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή θαη ηνλ δηαγσληδόκελν θαηά ηνπ νπνίνπ έγηλε ε έλζηαζε αλ απηή γίλεη δεθηή. Αλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή θαη ηα έμνδα γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηε κεηαθνξά ηνπ

15 απηνθηλήηνπ είλαη κεγαιύηεξα από ην πνζόλ πνπ έρεη θαηαηεζεί ε δηαθνξά ζα επηβαξύλεη ηνλ εληζηάκελν. Σε αληίζεηε πεξίπησζε αλ ηα έμνδα είλαη ιηγόηεξα ζα ηνπ επηζηξαθεί ε δηαθνξά. 9.6 Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο έθεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδεη ν ΔΑΚ (άξζξν 181 θαη επόκελα) θαη πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην ηξηπιάζην ηεο ζπκκεηνρήο. 9.7 Γηα όηη δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό ζα ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΔΑΚ (άξζξν 171 θηι). ΑΡΘΡΟ 10: ΚΑΣΑΣΑΞΔΙ 10.1 Τα απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλώλνληαη ζην ρώξν ηεο εθδήισζεο, εληόο ηξηάληα (30) ιεπηώλ κεηά ηελ ιήμε ηεο εθδήισζεο θαη ζα αλαξηώληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ. ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 11.1 Ζ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεηαη ζην ρώξν ηεο παηδηάο κεηά ην ηέινο ηεο εθδήισζεο. ΑΡΘΡΟ 12: ΔΠΑΘΛΑ ΑΠΟΝΟΜΗ 12.1

16 Απνλέκνληαη έπαζια ζηνπο 3 πξώηνπο θάζε θαηεγνξίαο, εθόζνλ πεξάζνπλ ηερληθό έιεγρν ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα αλά θαηεγνξία. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ζηα 4 απηνθίλεηα παίξλνπλ έπαζιν νη 2 πξώηνη θαη ηέινο, ζηα 3κόλν ν πξώηνο Ζ απνλνκή ησλ επάζισλ ζα γίλεηαη ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο εθδήισζεο. ΑΡΘΡΟ 13: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 13.1 Σε θάζε παηδηά, ζπληάζζεηαη πίλαθαο γεληθήο θαηάηαμεο ηεο θιάζεο απηνθηλήησλ πνπ πξόθεηηαη λα βαζκνινγεζνύλ. Διέγρεηαη αλ ν αξηζκόο ησλ νδεγώλ πνπ έιαβαλ εθθίλεζε ήηαλ ίζνο ε κεγαιύηεξνο από 5, θαη απνλέκνληαη νη πην θάησ βαζκνί: Ο πξώηνο 20 βαζκνύο Ο δεύηεξνο17 βαζκνύο Ο ηξίηνο 15 βαζκνύο Ο ηέηαξηνο 13 βαζκνύο Ο πέκπηνο 11 βαζκνύο Ο έθηνο 9 βαζκνύο Ο έβδνκνο 7 βαζκνύο Ο όγδννο 5 βαζκνύο Ο έλαηνο 3 βαζκνύο Ο δέθαηνο 1 βαζκό * Σε πεξίπησζε 4 ζπκκεηαζρόλησλ νδεγώλ, ν 1 νο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ 2 νπ θαη εάλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη 3, ν 1 νο παίξλεη ηνπο βαζκνύο ηνπ 3νπ θ.ι.π. Δάλ ζε θάπνην αγώλα κία θαηεγνξία έρεη ιηγόηεξν από 3 απηνθίλεηα, ν αγώλαο δελ ζα είλαη ζε απηνύο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα κεηξήζεη ε θαηεγνξία γηα ηελ ηειηθή βαζκνινγία (3), αιιά νη νδεγνί ζα βαζκνινγνύληαη: 2 νδεγνί κε 10 θαη 7 βαζκνύο γηα ηνλ πξώην θαη δεύηεξν αληίζηνηρα θαη κε 5 βαζκνύο όηαλ ζπκκεηάζρεη κόλν έλαο νδεγόο

17 Έλαο αγσληδόκελνο κπνξεί λα θαηαηαγεί ζε έλαλ αγώλα εθόζνλ νινθιεξώζεη επηηπρεκέλα ηα 1από ηα 2 session. Θα θαηαηαγεί ζηε επόκελε ζέζε από ηνλ ηειεπηαίν ηεο θιάζεο θαη εάλ ππάξρνπλ 2 θαη πάλσ νδεγνί ζα κεηξάεη ν ζπλνιηθόο ηνπο ρξόλνο ζην 1 sessionγηα ηελ θαηάηαμεο ηνπο κεηά θαη ηνλ ηειεπηαίν ηεο θιάζεο ηνπο. Τα αλσηέξσ ζα ηζρύζνπλ θαη ζε αγώλα κε έλα sessionεθόζνλ θάπνηνο νδεγόο ζπκπιεξώζεη ηνπο γύξνπο πνπ απαηηνύληαη κείνλ έλαλ Γηα ηελ θαιύηεξε δηεμαγσγή θαη ελδηαθέξνλ γηα νδεγνύο θαη ζεαηέο, εάλ ζε θάπνην αγώλα κία θιάζε έρεη ιηγόηεξα από 3 απηνθίλεηα, απηά ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ακέζσο αλώηεξε θιάζε (ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο) θαη ζα δηεθδηθνύλ ηα έπαζια ηεο λέαο θιάζεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα, αιιά ζα βαζκνινγνύληαη γηα ηελ θιάζε ηνπο όπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξνεγνύκελν άξζξν. Δάλ κεηά ηα κέζα ηεο ζεδόλ κία θιάζε ζπλερίδεη λα κελ ζπκπιεξώλεη ην απαηηνύκελν αξηζκό απηνθηλήησλ αλά αγώλα, εγηνξγαλσηηθή Δπηηξνπή (κεηά από απόθαζε ηεο) ζα κπνξεί λα δώζεη ην δηθαίσκα ζηα απηνθίλεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιάζεο λα αγσλίδνληαη πιένλ κόληκα ζηελ αλσηέξσ θιάζε θαη γηα ην ππόινηπν ηεο ζεδόλ θαη λα πάξνπλ θαη ηνπο βαζκνύο πνπ είραλ θεξδίζεη ζε απηήλ Γηα ηηο θαηεγνξίεο Tuningθαη Racingππάξρεη επηπιένλ επηβξάβεπζε γηα ηνπο 3 νδεγνύο κε ηνπο απόιπηα ηαρύηεξνπο γύξνπο ζηελ θαηεγνξία, κε 3,2 θαη 1 βαζκνύο αληίζηνηρα. Κάζε νδεγόο ζπκκεηάζρεη ζηελ αληίζηνηρε «γεληθή» ηεο θαηεγνξίαο ηνπ κε ηνλ ηαρύηεξν ηνπ γύξν (ζε νπνηαδήπνηε session), αθόκα θαη αλ έρεη εγθαηαιείςεη εθόζνλ έρεη έλα ηνπιάρηζηνλ ρξνλνκεηξεκέλν γύξν Γηα ηελ επίιπζε ηζνβαζκηώλ πνπ πξνθύπηνπλ ζην ηέινο ηεο βαζκνινγίαο γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ (όηαλ έρεη νινθιεξσζεί ην πξόγξακκα ησλ παηδηώλ ηνπ έηνπο) εθαξκόδεηαη ε αξρή ηεο επίιπζεο ηεο ηζνβαζκίαο κε ηελ πξόθξηζε ηνπ ηζνβαζκώληαο πνπ δηαζέηεη ηηο πεξηζζόηεξεο θαιύηεξεο ζέζεηο. Γειαδή, ειέγρνληαη πόζεο πξώηεο ζέζεηο έρεη, πόζεο δεύηεξεο θηι, κέρξηο όηνπ επηιπζεί ε ηζνβαζκία. Δάλ ε ηζνβαζκία ζπλερίδεηαη ηόηε νη ηζνβαζκνύληεο παίξλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο, ν δε επόκελνο παίξλεη ηελ κεζεπόκελε. 13.3

18 Έλαο δηαγσληδόκελνο κπνξεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο λα αιιάμεη θαηεγνξία ε θιάζε, νπόηε ην όλνκα ηνπ ζα αλαθεξζεί ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο βαζκνινγίαο ηεο θαηεγνξίαο ε θιάζεο ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ηεο αληίζηνηρεο παηδηάο. Σε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο θαηεγνξίαο ε θιάζεο, από ηνλ ζπκκεηέρνληα νδεγό, νη βαζκνί δελ κεηαθέξνληαη ζηελ λέα θαηεγνξία ε θιάζε Γηα λα πξνζκεηξήζεη κία θαηεγνξία ζην Πξσηάζιεκα πξέπεη λα έρεη βαζκνινγεζεί ζε ηνπιάρηζηνλ 3 αγώλεο θαη λα έρνπλ εθθηλήζεη ηξία θαη άλσ απηνθίλεηα ζε θάζε αγώλα Βξαβείν Πξωηνεκθαληδόκελνπ Οδεγνύ Θεζπίδεηαη «Βξαβείν Πξσηνεκθαληδόκελνπ Οδεγνύ» ην νπνίν ζα απνλέκεηαη ζην ηέινο ηεο εθάζηνηε αγσληζηηθήο ρξνληάο, ζηνλ πξσηνεκθαληδόκελν νδεγό πνπ ζα ζπγθεληξώζεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο βαζκνύο αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο ε θιάζεο. Γηα λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο ζην ζπγθεθξηκέλν έπαζιν, ζα πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη γηα πξώηε θνξά ζε αγώλα GTCC, θαη ζα πξέπεη λα ην δειώλεη πξηλ από θάζε αγώλα ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο Βαζκνινγία πξωηνεκθαληδόκελνπ νδεγνύ Ζ βαζκνινγία θάζε πξσηνεκθαληδόκελνπ νδεγνύ ζα πξνζκεηξάηε βάζεη ηνπ παξαθάησ πίλαθα: Τπνινγηζκόο Βαζκνινγίαο πξωηνεκθαληδόκελνπ Οδεγνύ Αξηζκόο πκκεηνρώλ ζηελ Καηεγνξία πληειεζηήο 1 0,1 2 0,2 3 0,3 4 0,4 5 0,5 6 0,6 7 0,7

19 8 0,8 9 0,9 10* 1 * Γηα ζπκκεηνρέο πέξαλ ησλ 10 ν ζπληειεζηήο ζα είλαη 1 Παξαδείγκαηα Θέζε Βαζκνί Βαζκνί Πξωηνεκθαληδόκελνπ νδεγνύ 3 15X0,5 7,5 1 20X0, X X0,5 5,5 7 7X0,7 4,9 Δθ κέξνπο ηεο Γηνξγαλωηηθήο Δπηηξνπήο

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΕΩΝ 2015. 1η ΑΝΑΒΑΗ ΚΑΣΑΝΙΑ 25 26 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015. Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 060/19.06.2015 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΕΩΝ 2015. 1η ΑΝΑΒΑΗ ΚΑΣΑΝΙΑ 25 26 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015. Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 060/19.06.2015 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΕΩΝ 2015 1η ΑΝΑΒΑΗ ΚΑΣΑΝΙΑ 25 26 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 060/19.06.2015 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΓΑΝΩΖ : ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013

Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013 1. Επιηπεπόμενα αςηοκίνηηα 1.1 Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από έλα θαζηεξσκέλν εξγνζηάζην απηνθηλήησλ θαη λα είλαη / ήηαλ δηαζέζηκα σο κνληέια παξαγσγήο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΘΔΑ πξνθεξύζζεη γηα ην 2009 ηνπο εμήο ηίηινπο.. Πξσηάζιεκα αγώλσλ Dragster θιάζεο True Street

Ζ ΔΘΔΑ πξνθεξύζζεη γηα ην 2009 ηνπο εμήο ηίηινπο.. Πξσηάζιεκα αγώλσλ Dragster θιάζεο True Street Α. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Ζ ΔΘΔΑ πξνθεξύζζεη γηα ην 2009 ηνπο εμήο ηίηινπο Πξσηάζιεκα αγώλσλ Dragster θιάζεο ΒΑ1 Πξσηάζιεκα αγώλσλ Dragster θιάζεο ΒΑ2 Πξσηάζιεκα αγώλσλ Dragster θιάζεο ΒΣ1 Πξσηάζιεκα αγώλσλ Dragster

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ 1. 10078, 9136, 10821 Β 1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x'x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε x =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα