Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013"

Transcript

1 Tεχνικος Κανονισμος Drift Επιηπεπόμενα αςηοκίνηηα 1.1 Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από έλα θαζηεξσκέλν εξγνζηάζην απηνθηλήησλ θαη λα είλαη / ήηαλ δηαζέζηκα σο κνληέια παξαγσγήο. 1.2 Όια ηα νρήκαηα πξέπεη λα έρνπλ ηελ θίλεζε ζηνπο πίζσ ηξνρνύο 1.3 Kit cars, κνλαδηθά θαηαζθεπαζκέλα απηνθίλεηα, πξσηόηππα, πβξηδηθά απηνθίλεηα θαη αγσληζηηθά απηνθίλεηα πνπ δελ βαζίδνληαη ζε απηνθίλεηα παξαγσγήο δελ επηηξέπνληαη 1.4 Απηνθίλεηα παξαγσγήο πνπ έρνπλ από ην εξγνζηάζην θίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο επηηξέπνληαη αξθεί λα έρνπλ κεηαηξαπεί ώζηε ε θίλεζε λα κεηαδίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο πίζσ ηξνρνύο 1.5 Απηνθίλεηα παξαγσγήο πνπ έρνπλ από ην εξγνζηάζην θίλεζε ζηνπο εκπξόο ηξνρνύο δελ επηηξέπνληαη, αθόκε θαη αλ έρνπλ κεηαηξαπεί λα έρνπλ ηελ θίλεζε ζηνπο πίζσ ηξνρνύο 2. Επιηπεπόμενα αμαξώμαηα 2.1 Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα δηαηεξνύλ ην πξσηόηππν πιαίζην θαη ακάμσκα 2.2 Γελ επηηξέπνληαη ζσιελσηά απηνθίλεηα ή απηνθίλεηα πνπ δηαζέηνπλ επεθηάζεηο ηνπ αξρηθνύ ακαμώκαηνο κε ζσιελώζεηο, εθηόο αλ βγήθαλ έηζη από ηελ γξακκή παξαγσγήο θαη δελ αληηηίζεληαη κε ηηο θαλόλεο Δπηπξόζζεηα δεζίκαηα θαη εληζρύζεηο ζηελ αλάξηεζε θαη ζηα ζεκεία πξόζδεζεο ηεο αλάξηεζεο κε ην ακάμσκα επηηξέπνληαη, αξθεί ην απηνθίλεην λα δηαηεξεί ηα ζηνηρεία ηνπ αξρηθνύ απηνθεξόκελνπ πιαηζίνπ (πάησκα, νξνθή, θαη ζόινη) θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε λα κελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην Τα απηνθίλεηα πξέπεη λα δηαηεξνύλ ην αξρηθό αξηζκό πιαηζίνπ (Vehicle Identification Number - VIN) ζηελ αξρηθή ζέζε θαζώο θαη ηελ πιαθέηα πιεξνθνξηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 2.4 Ο αξηζκόο πιαηζίνπ δελ πξέπεη λα είλαη αιινησκέλνο θαη πξέπεη λα ηζρύεη γηα ην ακάμσκα πνπ βξίζθεηαη. 2.5 Ο αξηζκόο πιαηζίνπ πξέπεη λα είλαη εκθαλήο θαη λα είλαη επαλάγλσζηνο Απηνθίλεηα ηύπνπ cabrio, roadster θαη γεληθά νρήκαηα κε καιαθή νξνθή, πξέπεη λα εθνδηάδνληαη κε ζθιεξή νξνθή (hard top) ή κε δίθηπ πξνζηαζίαο θαη λα δηαζέηνπλ roll cage απνηειεζκαηηθό ζε πεξίπησζε αλαηξνπήο. Η ζθιεξή νξνθή πξέπεη λα είλαη αζθαιώο ηνπνζεηεκέλε ζην ακάμσκα. Ηιηνξνθέο θαη θάζε άιινπ ηύπνπ γπάιηλε νξνθή πξέπεη λα θαιύπηνληαη από πθαζκαηνηαηλία (gaffer tape) ή λα αληηθαηαζηαζνύλ από πνιπεζηεξηθά ή κεηαιιηθά ηκήκαηα.

2 2.6 Η εκθάληζε ηνπ απηνθηλήηνπ πξέπεη λα είλαη παξόκνηα κε απηή ηνπ εξγνζηαζηαθνύ κνληέινπ. 3. Κινηηήπαρ μεηάδοζη θπένα 3.1 Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηελ ηππνδύλακε ηνπ θηλεηήξα. Οη κεηαηξνπέο ζηνλ θηλεηήξα κεηάδνζε είλαη ειεύζεξεο. 3.2 Η ρξήζε θάζε είδνπο θαη αξηζκνύ κεζόδσλ ππεξηξνθνδόηεζεο, όπσο ππεξζπκπηεζηώλ (κεραληθώλ θαη θαπζαεξίσλ), δηαηάμεσλ ςεθαζκνύ Ν2Ο ( λίηξν ) θαη θάζε ζπλδπαζκόο ηνπο είλαη ειεύζεξε. Η ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο λίηξν θαη θάζε εμάξηεκα, όπσο κπνπθάιεο, ζσιελώζεηο θαη βαιβίδεο πξέπεη λα βξίζθνληαη έμσ από ηελ θακπίλα επηβαηώλ. 3.3 Όιεο νη ζσιελώζεηο θαπζίκνπ θαη λίηξν πξέπεη λα είλαη αζθαιώο ζηεξηγκέλεο θάζε 100mm ζε όιν ην κήθνο ηνπο. 3.4 Τα απηνθίλεηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ νινθιεξσκέλν ζύζηεκα εμαγσγήο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηειικού ζιγαζηήπα. Τν όρεκα πξέπεη λα είλαη ηθαλό λα πεξάζεη ην ζηαηηθό ηεζη ζνξπβνκέηξεζεο, όπνπ ζην 2/3 ησλ κέγηζησλ ζηξνθώλ ηνπ θηλεηήξα ζα παξάγεη ήρν ιηγόηεξν από 95dBA. Σε πεξίπησζε πνπ ε πίζηα πνπ ζα δηεμαρζεί ν αγώλαο, έρεη πην απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ηα νρήκαηα πξέπεη λα ηηο ζεβαζηνύλ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα εθνδηαζηνύλ κε δηαθνξεηηθό ζύζηεκα εμαγσγήο ή λα δηαζέηνπλ επηπιένλ αθαηξνύκελν ζηγαζηήξα όπνπ λα κεηώλεη ηνλ παξαγόκελν από απηά ζόξπβν. 3.5 Όια ηα δνρεία πγξώλ θαη αλαζπκηάζεσλ πξέπεη λα είλαη επαξθώο ζηεξεσκέλα θαη ε ζηάζκε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο λα κπνξεί λα ειεγρζεί εύθνια 3.6 Τν ζύζηεκα δηεύζπλζεο, ην ζύζηεκα κεηάδνζεο, νη ηξνρνί θαη ην ζύζηεκα πέδεζεο είλαη ειεύζεξα. 3.7 Δίλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ρεηξόθξελνπ, δειαδή βνεζεηηθνύ θξέλνπ πνπ επελεξγεί ζηνπο πίζσ ηξνρνύο, αιιά ν κεραληζκόο ηνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ειεύζεξα ζε ζρέζε κε ηνπ κνληέινπ παξαγσγήο. 3.8 Τα βαζηθά νδεγηθά ζπζηήκαηα ηνπ απηνθηλήηνπ - ηηκόλη, ζύζηεκα γθαδηνύ, θξέλνπ, ζπκπιέθηε - πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη εύθνια ζηελ επηζθεπή. 3.9 Ο κεραληζκόο ππνβνήζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο κπνξεί λα απνζπλδεζεί ή λα αθαηξεζεί. 4. Αμάξωμα 4.1 Η αληηθαηάζηαζε ησλ εξγνζηαζηαθώλ εμσηεξηθώλ κεξώλ ηνπ ακαμώκαηνο είλαη ειεύζεξε, όπσο θαη ε ρξήζε πιαζηηθώλ, πνιπεζηεξηθώλ, πνιπθαξβνληθώλ θαη αλζξαθνλεκάηηλσλ πιηθώλ. Όκσο δελ πξέπεη λα παξαβηάδεηαη ν θαλνληζκόο 2.6

3 4.2 Όια ηα πξόζζεηα εμσηεξηθά κέξε ηνπ ακαμώκαηνο, όπσο νη αεξνηνκέο θαη ηα ινηπά αεξνδπλακηθά βνεζήκαηα, εμαηξνπκέλσλ ησλ πιαηλώλ θαζξεπηώλ, δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ ην πιάηνο ηνπ ακαμώκαηνο. 4.3 Φώηα, θιαο, κπξνζηηλνί παινθαζαξηζηήξεο θαη θόξλα πξέπεη λα είλαη ζε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Τα κπξνζηηλά θώηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από ζξπκαηηζκό κε ηαηλία ή πξνζηαηεπηηθό απηνθόιιεην θηικ. Η κεζαία ζθάια εκπξόζζησλ θώησλ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Δπίζεο ηα πίζσ θώηα θαη εηδηθά ηα stop πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ ζπλερώο. Σε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί όηη ην όρεκα έρεη κεραληζκό πνπ παξεκβέλεη ζηα πίζσ θώηα stop, ηόηε ζα ηηκσξεζεί κε πνηλή απνθιεηζκνύ. 4.4 Αλάξηεζε, ζύλδεζκνη, θαη ξνπιεκάλ ηξνρώλ πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 4.5 Τν ζαζί ηνπ απηνθηλήηνπ πξέπεη λα παξακέλεη ρσξίο κεηαηξνπέο από ηα θάζεηα επίπεδα πνπ νξίδνπλ ηα εξγαζηαζηαθά ζεκεία ζηήξημεο ηεο αλάξηεζεο εκπξόο θαη πίζσ. Μεηαηξνπέο ζηηο γέθπξεο επηηξέπνληαη όηαλ ππάξρεη αιιάγή θηλεηήξα, ηνπνζέηεζε δηαθνξεηηθνύ ή κεγαιύηεξνπ θάξηεξ, κίδα ή δηαθνξεηηθή ηνπνζέηεζε ηεο θξεκαγηέξαο. Δπίζεο επηηξέπνληαη δηαθνξνπνηήζεηο ή αιιαγή ζηελ πίζσ γέθπξα, γηα ηελ ηνπνζέηεζε κεγαιύηεξνπ δηαθνξηθνύ ή ηελ κεηαθίλεζή ηνπ. Δηδηθά ζηελ πίζσ γέθπξα επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ησλ ζεκείσλ ζηήξημεο ησλ ςαιηδηώλ θαη ζπλδέζκσλ θαηά 5 εθαηνζηά ζε θάζε θαηέπζπλζε. 4.6 Τα εξγαζηαζηαθά ζεκεία ζηήξημεο ηεο αλάξηεζεο κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ θαηά 5 εθαηνζηά ζε όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, κε εμαίξεζε ηελ κεηαηξνπή γηα αλάξηεζε ηύπνπ 4 link. Ο εξγνζηαζηαθόο ζρεδηαζκόο ηεο αλάξηεζεο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί. Δπηηξέπνληαη επίζεο κεηαηξνπέο ή αιιαγέο ζηα άθξα ηεο αλάξηεζεο. Όιεο απηέο νη κεηαηξνπέο απηέο όκσο πξέπεη λα πεξάζνπλ από ηερληθό έιεγρν. 4.7 Μεηαηξνπή ζηνλ εξγνζηαζηαθό θαζξέπηε ηνπ απηνθηλήηνπ επηηξέπεηαη ώο εμήο.

4 Α= Τν πιάηνο ηνπ ηνύλει δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν από 45 εθαηνζηά. Β= Η απόζηαζε κεηαμύ ηνπ θάησ κέξνπο ηνπ παξπξίδ θαη ηνπ επάλσ κέξνπο ηνπ ηνύλει δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από 25 εθαηνζηά. C = To Πιάηνο ηνπ ηνύλει γηα ηνλ θεληξηθό άμνλα δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν από 25 εθαηνζηά. D = Τν ύςνο ηνπ ηνύλει γηα ηνλ θεληξηθό άμνλα δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν από 25 εθαηνζηά. Η απόζηαζε από ηνλ εξγνζηαζηαθό θαζξέπηε κέρξη ην ηέινο ηνπ ηνύλει κεηάδνζεο ή ηελ αξρή ηνπ ηνύλει γηα ηνλ θεληξηθό άμνλα δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε από 90 εθαηνζηά. Κακία άιιε κεηαηξνπή δελ επηηξέπεηαη ζην απηνθεξώκελν ακάμσκα, ζην ζαζί ή ζην πιαίζην ηνπ απηνθηλήηνπ, εθόζνλ δελ αλαγξάθεηε ζηνπο θαλνληζκνύο. 4.8 Πξέπεη λα ππάξρεη κεηαιιηθόο θαζξέπηεο πξνζηαζίαο κεηαμύ ηνπ ρώξνπ ηνπ θηλεηήξα θαη ηεο θακπίλαο ησλ επηβαηώλ, ηθαλόο λα πξνζηαηεύζεη ηελ θακπίλα από δηαξξνέο πγξώλ θαη ππξθαγηά. Δάλ ππάξρνπλ ηξύπεο πξέπεη λα θαιπθηνύλ από κεηαιιηθά ειάζκαηα, ελώ νη κηθξέο ηξύπεο πξέπεη λα θιείζνπλ κε βίδεο ή ππξίκαρα πιηθά. 4.9 Δάλ ζηνλ ρώξν απνζθεπώλ ππάξρνπλ εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ ή δνρεία λίηξν, ηόηε πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κεηαιιηθόο θαζξέπηεο ηθαλόο λα απνηξέςεη δηαξξνέο θαη ππξθαγηά.

5 4.10 Τα παξάζπξα κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ από αγσληζηηθνύ ηύπνπ Lexan/ πνιπθαξβνληθά minimum 2mm, εθηόο από ην κπξνζηηλό παξκπξίδ, πνπ πξέπεη λα είλαη από ην εξγνζηαζηαθό άζξαπζην laminated πιηθό. Τα παξάζπξα πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο ξσγκέο θαη άιια επηθύλδπλα ζεκάδηα Δπηηξέπνληαη νη δειαηίλεο ζηα παξάζπξα θαη ζην πίζσ παξκπξίδ. Απαγνξεπνληαη δειαηίλεο ζην εκπξόο παξκπηδ. Σε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή νξαηόηεηα ζην εζσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ Πιαηλνί θαη εζσηεξηθνί θαζξέπηεο πνπ θνηηνύλ πίζσ είλαη ππνρξεσηηθνί Ο νδεγόο κπνξεί λα αθαηξέζεη ην θάζηζκα ηνπ ζπλνδεγνύ. Όηαλ όκσο ην απηνθίλεην ρξεηαζηεί λα θάλεη ζπλνδήγεζε ζα πξέπεη λα έρνπλ θάζηζκα θαη δώλεο θαη γηα ηνλ ζπλνδεγό κε ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο ηνπ νδεγνύ, πνπ νξίδνληαη ζηα Τν θόςηκν ησλ θεληξηθώλ δνθώλ ηνπ ζαζί/ πιαηζίνπ απαγνξεύεηαη Τα ακάμσκα θαη ηα κέξε ηνπ δελ πξέπεη λα είλαη επηθίλδπλα γηα ηα ππόινηπα αγσληζηηθά απηνθίλεηα Τν εξγνζηαζηαθό ηακπιό κπνξεί είηε λα παξακείλεη είηε λα αληηθαηαζηαζεί κε άιιν, θαηαζθεπαζκέλν από δηαθνξεηηθά πιηθά, αξθεί λα έρεη παξόκνην ζρήκα θαη λα είλαη θαιώο θαηαζθεπαζκέλν θαη ζηεξεσκέλν. Τα όξγαλα ειέγρνπ είλαη ειεύζεξα Τα πξόζζεηα όξγαλα θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή ζπζθεπή, όπσο αζύξκαηνο επηθνηλσλίαο κε ηα pits, πξέπεη λα είλαη θαιά ζηεξεσκέλα θαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα πξηλ ηνλ ηερληθό έιεγρν Κάζε κεηαηξνπή πνπ επηηξέπεηαη από ηνπο θαλνληζκνύο πξέπεη λα πεξλάεη από ηερληθό έιεγρν. Οη ηερληθνί έθνξνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα αξλεζνύλ ηελ ζπκκεηνρή θάπνηνπ απηνθηλήηνπ, όηαλ θξίλνπλ όηη νη κεηαηξνπέο ζε απηό δελ είλαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ή επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ Τν minimum βάξνο ηνπ απηνθηλήηνπ κε ηνλ νδεγό θαη ηνλ εμνπιηζκό, έηνηκν γηα αγώλα, δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξν από 950 θηιά. 5. Μέηπα αζθαλείαρ αμαξώμαηορ και οδηγού 5.1 Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ηνπνζέηεζε θισβνύ αζθαιείαο ζηα απηνθίλεηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε παηδηέο drift κε δηαδηθαζία δηπιώλ πεξάζκαησλ. Σηα απηνθίλεηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε παηδηέο drift κνλώλ πεξαζκάησλ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε θισβνύ αζθαιείαο. 5.2 Ο θισβόο αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6 ζεκείσλ. Ο θισβόο αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ζσιήλεο ρσξίο ξαθή από ζηδεξνύρν αλζξαθνύρν ράιπβα ή άιιν αλαγλσξηζκέλν roll cage. Οη θνιιήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπλερείο θαη θαιήο πνηόηεηαο.

6 5.3 Μόλν γηα ηηο αγσληζηηθέο ρξνληέο , ν θισβόο αζθαιείαο κπνξεί λα αθνινπζεί θακπύιε γύξσ από ην ηακπιό, όπσο θαίλεηαη ζην θάησζη ζρήκα, πξάγκα όκσο πνπ δελ ζπληζηάηαη. 5.4 Δπίζεο κόλν γηα ηηο ίδηεο ρξνληέο ην θύξην ηνμύιην ζα κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ζσιήλα δηακέηξνπ 40X2mm ελώ ηα ππόινηπα ηκήκαηα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ζσιήλα δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 38X2,5mm. 5.5 Ο θισβόο αζθαιείαο κπνξεί λα είλαη θνιιεηνύ ή βηδσηνύ ηύπνπ. Δηδηθά νη βηδσηνύ ηύπνπ θισβνί αζθαιείαο πξέπεη λα βηδώλνληαη ζε πέδηια ειάρηζηνπ πάρνπο 3 mm θαη ειάρηζηνπ εκβαδνύ 120 ηεηξαγσληθώλ εθαηνζηώλ, πνπ ζα βξίζθνληαη θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα βηδσζεί. Δπίζεο όιεο νη βίδεο πξέπεη λα είλαη πςειήο αληνρήο θαηάηαμε αληνρήο θαηά ISO 8.8 ή πςειόηεξν θαη δηάζηαζεο από 8mm θαη άλσ. 5.6 Τα ηκήκαηα ηνπ θισβνύ αζθαιείαο πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξόηεξε απόζηαζε από 15cm από ην θξάλνο ηνπ νδεγνύ ζπλνδεγνύ πξέπεη λα θαιπθζνύλ κε ππξίκαρν πξνζηαηεπηηθό πιηθό απνξξόθεζεο ελέξγεηαο. 5.7 Ο θισβόο αζθαιείαο πξέπεη λα έρεη πιεπξηθέο κπάξεο ελίζρπζεο πξνζηαζίαο ζηελ πόξηα ηνπ νδεγνύ θαη ηνπ ζπλνδεγνύ. Σε πεξίπησζε πνπ ε πόξηα είλαη ε εξγνζηαζηαθή θαη δελ έρνπλ αθαηξεζεί νη εξγνζηαζηαθέο πιεπξηθέο κπάξεο αζθαιείαο, ηόηε ν θισβόο κπνξεί λα έρεη κηα πιεπξηθή δνθό αζθαιείαο. Αλ όκσο έρεη αληηθαηαζηαζεί ε πόξηα εο κε δηαθνξεηηθή από ηελ εξγνζηαζηαθή, π.ρ. από πνιπθαξβνληθά πιηθά, ή έρεη αθαηξεζεί από ηελ εξγνζηαζηαθή πόξηα ε κπάξα αζθαιείαο ή αλ δελ δηαζέηεη ε εξγνζηαζηαθή πόξηα κπάξα αζθαιείαο, ηόηε ν θισβόο πξέπεη λα έρεη δύν κπάξεο πξνζηαζίαο ζε ζρήκα παξάιιειν ή ρηαζηί. 5.8 Κάζε απηνθίλεην πνπ ζα θαηαζθεπάζεη θισβό αζθαιείαο ζα πξέπεη λα κηιήζεη κε ηελ νξγάλσζε γηα πην αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο. 5.9 Τα απηνθίλεηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε παηδηέο drift κε δηαδηθαζία δηπιώλ πεξάζκαησλ, πξέπεη λα έρνπλ αγσληζηηθνύ ηύπνπ bucket κε έγθξηζε FIA θάζηζκα πνπ πξέπεη λα είλαη ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε. Καζίζκαηα πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ έγθξηζε FIA κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αξθεί λα θξίλνπλ νη ηερληθνί έθνξνη όηη βξίζθνληαη ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε, δειαδή λα κελ έρνπλ ζεκάδηα, ίρλε ή εκθαλή θζνξά, δεκηά ή ζπάζηκν ζηνλ ζθειεηό ηνπο.

7 5.10 Τα θαζίζκαηα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά βηδσκέλα κε ειάρηζην 4 βίδεο ISO 8.8 ή θαιύηεξν δηαζηάζεσλ 8mm θαη άλσ, ζε βάζεηο κε ειάρηζηε επηθάλεηα επαθήο 40cm2 γηα θάζε ζεκείν ζηήξημεο Τα απηνθίλεηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε παηδηέο drift κε δηαδηθαζία δηπιώλ πεξάζκαησλ, πξέπεη λα δηαζέηνπλ δώλεο αζθαιείαο κε έγθξηζε SFI ή FIA. Δπηηξέπνληαη δώλεο πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο, αξθεί λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Οη δώλεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 ζεκείσλ, αλ θαη πξνηείλνληαη δώλεο 5 ζεκείσλ Οη δώλεο πξέπεη λα είλαη αζθαιώο ζηεξεσκέλεο ζην ακάμσκα ή ζην θισβό αζθαιείαο. Τα ζεκεία ζηήξημεο ηεο δώλεο πίζσ από ηα θαζίζκαηα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε ε δώλε ζην ζεκείν πνπ απνρσξίδεηαη ηελ πιάηε ηνπ θαζίζκαηνο θαη ην νξηδόληην επίπεδν λα κελ ζρεκαηίδεη γσλία κεγαιύηεξε από 45 κνίξεο. Ιδαληθά πξνηείλεηαη ε γσλία λαη κελ μεπεξλάεη ηηο +-10 κνίξεο από ην νξηδόληην επίπεδν Απηνθίλεηα πνπ δελ πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο 5.8 έσο 5.12 θαη γηα ηνλ ζπλνδεγό, δελ ζα κπνξνύλ λα θάλνπλ επηδείμεηο ζπλνδήγεζεο Τα νρήκαηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε παηδηέο drift κε δηαδηθαζία δηπιώλ πεξάζκαησλ, πξέπεη λα έρνπλ γεληθό δηαθόπηε δηαθνπήο ξεύκαηνο, πνπ ζα κπνξεί λα ρεηξηζηεί ν νδεγόο εύθνια όηαλ θάζεηαη θαλνληθά, αιιά θαη εμσηεξηθό δηαθόπηε πνπ ζα βξίζθεηαη ζε πιαηλή ζέζε θάησ από ην κπξνζηηλό παξκπξίδ θαη ζα κπνξεί λα ρεηξηζηεί από εμσηεξηθό θξηηή. Ο δηαθόπηεο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη θαη από ην επίζεκν δηαθξηηό απηνθόιιεην, δειαδή ην ηξηγσλάθη κε ηνλ θεξαπλό. Η ιεηηνπξγία θαη ησλ δύν δηαθνπηώλ ζα δνθηκάδεηαη από ηνπο θξηηέο πξηλ από θάζε αγώλα Τα νρήκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ρεηξνθίλεην ππξνζβεζηήξα ρσξεηηθόηεηαο κεγαιύηεξεο ησλ 2 ιίηξσλ AFFF ή 2 θηιά ζθόλεο. Ο ππξνζβεζηήξαο πξέπεη λα αζθαιώο ζηεξεσκέλνο θαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γξήγνξα από ηνλ νδεγό όηαλ είλαη θαλνληθά θαζηζκέλνο. Πξνηείλεηαη επίζεο απηόκαηε αλαγλσξηζκέλε ππξόζβεζε κε κπεθ ηόζν ζηελ θακπίλα επηβαηώλ αιιά θαη ζην κεραλνζηάζην, εηδηθά ζηα ζεκεία πνπ είλαη πην πηζαλό λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηαθόπηεο ελεξγνπνίεζεο από ην εζσηεξηθό θαη ην εμσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ, ζε θνληηλή ζέζε κε ηνλ δηαθόπηε δηαθνπήο ξεπκάησλ θαη κε ζήκαλζε, δειαδή ην Δ ζε θύθιν Τν εξγνζηαζηαθό ξεδεξβνπάξ κπνξεί λα παξακείλεη. Σε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ εξγνζηαζηαθνύ, ηόηε ε δεμακελή θαπζίκνπ είλαη ειεύζεξε. Σπληζηάηαη ε ρξήζε αλαγλσξηζκέλσλ αγσληζηηθώλ δεμακελώλ θαπζίκνπ. Αλ ν ζσιήλαο πιήξσζεο θαπζίκνπ βξίζθεηαη ζηνλ ρώξν ησλ απνζθεπώλ, ηόηε ην πάησκα πξέπεη λα έρεη ηξύπα απνζηξάγγηζεο θαπζίκνπ ή ην ζηόκην λα έρεη πξνζηαηεπηηθό ζπιιέθηε ώζηε λα ζπιιέγεη ην θαύζηκν πνπ δελ θαηαιήγεη ζην ξεδεξβνπάξ θαη λα ην απνζηξαγγίδεη κε ζσιήλα ζην εμσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ. Σε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο λέαο δεμακελήο, απηή ππνρξεσηηθά κπαίλε ηζην ρώξν απνζθεπώλ, ζα πξέπεη λα είλαη άξηηα ζηεξεσκέλε θαη λα θαιύπηεηαη από άθιεθην δηάθξαγκα αδηαπέξαζην ζε πγξά.

8 5.17 Οη αγσγνί θαπζίκνπ, ξεδεξβνπάξ θαη θάζε κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ, όπσο βνεζεηηθά δνρεία, ζπλδέζεηο θηι πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ζηεγαλά θαη αζθαιώο ζθξαγηζκέλα, έηζη ώζηε λα κελ κπνξεί λα ρπζεί θαύζηκν Οπνηνδήπνηε εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ, όπσο δνρεία, αληιίεο, θίιηξα θηι. απαγνξεύνληαη λα βξίζθνληαη ζηελ θακπίλα επηβαηώλ. Πξέπεη κάιηζηα λα είλαη δηαρσξηζκέλα από ηελ θακπίλα κε θαζξέπηε πνπ λα πξνζηαηεύεη ζε πεξίπησζε δηαξξνήο πγξνύ ή ππξθαγηά. Σε πεξίπησζε πνπ ζσιελώζεηο θαπζίκνπ πξέπεη λα πεξάζνπλ από ηελ θακπίλα ησλ επηβαηώλ, ηόηε πξέπεη λα είλαη ζπλερείο, ρσξίο ελώζεηο κεηαιιηθνύ ηύπνπ ή κε κεηαιιηθό πεξίβιεκα πςειήο πνηόηεηαο θαη λα βξίζθνληαη από ηελ πιεπξά ηνπ ζπλνδεγνύ Οη κπαηαξίεο πξέπεη λα είλαη αζθαιώο ζηεξεσκέλεο θαη νη ζπλδέζεηο λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη εύθνια πξνζβάζηκεο. Οη αξλεηηθνί πόινη πξέπεη λα είλαη εκθαλώο καξθαξηζκέλνη κε θίηξηλν ρξώκα. Οη κπαηαξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θακπίλα ησλ επηβαηώλ πξέπεη λα είλαη αζθαιώο ζηεξεσκέλεο θαη θιεηζκέλεο ζε έλα ζθξαγηζκέλν επηζθέςηκν θνπηί. Δπίζεο κπαηαξίεο πνπ δελ είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ πξέπεη λα αεξίδνληαη επαξθώο θαη θαη λα βξίζθνληαη έμσ από ηελ θακπίλα επηβαηώλ Οη πόξηεο θαη ηα θαπό πξέπεη λα αλνίγνπλ από ην εμσηεξηθό. Δηδηθά ζηα απηνθίλεηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε παηδηέο drift κε δηαδηθαζία δηπιώλ πεξάζκαησλ,ππνρξεσηηθά γηα ηα εκπξόο θαπό, πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 2 ζπλδέζκνπο πύξνπο αζθάιηζεο. Οη εξγνζηαζηαθνί κεραληζκνί αζθάιηζεο ηνπ θαπό πξέπεη λα ηεζνύλ εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη πξνηείλεηαη λα αθαηξεζνύλ Τα νρήκαηα πξέπεη λα εθνδηάδνληαη κε θξίθνπο ξπκνύιθεζεο, έλα εκπξόο θαη έλα πίζσ. Πξέπεη λα είλαη ζε εκθαλή ζεκεία θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηό δελ είλαη δπλαηόλ ηόηε πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ην επίζεκν βέινο θαη ηελ ιέμε tow. Τν καξθάξηζκα κπνξεί λα είλαη είηε απηνθόιιεην είηε βακκέλν πάλσ ζε θνληηλό ζεκείν ζην θξίθν ξπκνύιθεζεο θαη ζε ρξώκα πνπ λα δεκηνπξγεί κεγάιε αληίζεζε κε ην ρξώκα ηνπ ακαμώκαηνο Όια ηα θνκκάηηα ηνπ ακαμώκαηνο, όπσο θηεξά, πξνθπιαθηήξεο θηι πξέπεη λα είλαη αζθαιώο ζηεξεσκέλα ζην ακάμσκα Τν παξάζπξν ηνπ νδεγνύ κπνξεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα λα είλαη αλνηθηό όρη πεξηζζόηεξν από 5 cm, ελώ ηνπ ζπλνδεγνύ κπνξεί λα είλαη πεξηζζόηεξν αλνηθηό Όια ηα εμσηεξηθά ζεκεία ηνπ απηνθηλήηνπ δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ αηρκεξά ή επηθίλδπλα εμαξηήκαηα Οη ηερληθνί έθνξνη αιιά θαη νη θξηηέο ηνπ αγώλα κπνξνύλ λα αξλεζνύλ ηελ ζπκκεηνρή ζε θάπνην απηνθίλεην πνπ δελ βξίζθεηαη ζηελ απαηηνύκελε θαιή γεληθή θαη νπηηθή θαηάζηαζε όπσο νξίδνπλ θαη νη θαλνληζκνί.

9 5.26 Γελ ζα επηηξαπεί θαλελόο είδνπο δηαξξνή πγξνύ ζε όρεκα ηνπ αγώλα. Σε ηέηνηα πεξίπησζε ν αγσλνδίθεο κπνξεί λα απνθιείζνπλ ην όρεκα ζε θάζε ζεκείν ηνπ αγώλα. Τα δνρεία αλαζπκηάζεσλ πξέπεη λα είλαη άδεηα ζηελ αξρή θάζε πεξάζκαηνο Οη νδεγνί πξέπεη λα θνξνύλ εγθεθξηκέλν, ζύκθσλα κε ην άξζξν εμνπιηζκό αζθαιείαο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαηά ειάρηζην: Κξάλνο, αγσληζηηθή θόξκα, αγσληζηηθά παπνύηζηα ή κπνηάθηα νδήγεζεο, γάληηα θαη κπαιαθιάβα. Σπληζηώληαη κάιηζηα αληηππξηθά εζώξνπρα θαη Hans Πξνδηαγξαθέο θξάλνπο: FIA , SNELL SA2005, SNELL SA2000, SFI 31.1A 31.2A, BS6658 Type A/FR, BS Type A θαη ηύπνπ Δ. Τα θξάλε πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο ζεκάδηα πξόζθξνπζεο ή δεκηάο. Δπίζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ κπιε ηαηλία πνπ απνδεηθλύεη ηελ θαηαιιειόηεηα γηα αγώλεο. Πξνζνρή επίζεο πξέπεη λα δνζεί ζηελ άξηζηε εθαξκνγή ηνπ θξάλνπο θαη ζην ζσζηό δέζηκν Οη θόξκεο πξέπεη λα είλαη ππξίκαρεο θαη λα δηαζέηνπλ έγθξηζε FIA1986, FIA , EN533:1995 index 3, BSEN533 ή BS6249 part1 index A ή Β (όρη C). 6. Υποσπεωηική ζήμανζη αςηοκινήηων 6.1 Τα απηνθίλεηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηνλ αγώλα ζπκθσλνύλ ζηνπο όξνπο θαη θαλνληζκνύο ηνπ αγώλα. 6.2 Οη δηνξγαλσηέο ηνπ αγώλα έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηνπνζεηήζνπλ απηνθόιιεηε ζεκαηνδόηεζε ηνπ αγώλα θαη ησλ ρνξεγώλ ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ ακαμώκαηνο, όπσο θαίλεηαη ζην θάησζη ζρήκα. Κάζε αγσληδόκελνο πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο νξγαλσηέο ηνπ αγώλα γηα λα ιακβάλεη ην επίζεκν παθέην απηνθόιιεηεο ζεκαηνδόηεζεο ηνπ ζεζκνύ, πξηλ από θάζε αγώλα. 6.3 Η ζεκαηνδόηεζε πνπ έρεη εγθξηζεί από ηελ δηνξγάλσζε ή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ δηνξγάλσζε παξακέλεη πεξηνπζία ηεο δηνξγάλσζεο. Η ρξήζε ηεο ζεκαηνδόηεζεο, ησλ ινγόηππσλ θαη ησλ θξάζεσλ ηνπ αγώλα αθνξά κόλν ηνλ αγώλα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο νξγαλώζεηο ηνπ. 7. Τεσνικόρ έλεγσορ 7.1 Κάζε νκάδα, νδεγόο ή ηδηνθηήηεο απηνθηλήηνπ πνπ δελ θαηαθέξλεη λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο θαλνληζκνύο 1.1 έσο 7.2 ή δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα ζηελ νξγάλσζε ηνπ αγώλα κπνξεί θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ αγσλνδίθε λα εμαηξεζεί ηνπ

10 αγώλα, λα ράζεη βαζκνύο από ηελ βαζκνινγία ή λα απαγνξεπηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε κειινληηθνύο αγώλεο. Σε ηέηνηα πεξίπησζε νη νξγαλσηέο δελ θέξνπλ θακία ππνρξέσζε λα επηηξέςνπλ ρξήκαηα ή θάζε άιιε απαίηεζε ηνπ αγσληδόκελνπ. 7.2 Όιεο νη νκάδεο, νδεγνί ή ηδηνθηήηεο απηνθηλήησλ ζπκθσλνύλ όηη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη από ηελ νξγάλσζε ζε θάζε γύξν είλαη ηειηθέο. Δπίζεο νη θξηηέο ηνπ αγώλα έρνπλ ηελ ηειηθή απόθαζε ζε θάζε πηπρή ηνπ αγώλα, όπσο ζέκαηα αζθαιείαο, ρξνλνδηαγξάκκαηα, ζπκπεξηθνξάο θηι 7.3 Τα απηνθίλεηα πνπ ζα βγνύλ εθηόο πίζηαο θαη εηδηθά ζε ακκνπαγίδεο πξέπεη λα νδεγνύληαη εθηόο αγσληζηηθήο γξακκήο. Δπίζεο νη νδεγνί κεραληθνί πξέπεη λα ειέγρνπλ ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ απηνθηλήηνπ, όπσο επηθίλδπλε κεραληθή βιάβε ή ραιαξά ηκήκαηα ακαμώκαηνο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ην αλαθέξνπλ ζηνπο αθέηεο πξηλ ηελ επόκελε πξνζπάζεηά ηνπο. 8. Επιηπεπόμενα ελαζηικά 8.1 Τα επηηξεπόκελα ειαζηηθά πξέπεη λα είλαη εκπνξεύζηκα ζηελ ρώξα θαηαζθεπήο ηνπο γηα ρξήζε δξόκνπ θαη λα είλαη δηαζέζηκα ζην επξύ θνηλό από ζεκεία ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 8.2 Απαγνξεύνληαη αγσληζηηθά ηύπνπ slick, ραξαγκέλα slick ή ηα εκηζιηθ γηα ηνλ πίζσ άμνλα. Γηα πεξηζζόηεξεο δηεπθξηλήζεηο όζν αθνξά ηα επηηξεπόκελα ειαζηηθά, ξσηήζηε ηνλ ηερληθό ππέπζπλν ηεο δηνξγάλσζεο ή ηελ επηηξνπή Dragster Drift ηεο ΟΜΑΔ ΔΠΑ. Δπίζεο ιάζηηρα πνπ αλαθέξνπλ «for racing use only» ή «for competition use» ή «For racing use θαη «not for highway use» δελ επηηξέπνληαη. Γηα ηνλ εκπξόο άμνλα επηηξέπνληαη ειαζηηθά ηύπνπ ηκηζιηθ, aπαγνξεύνληαη ;omvw αγσληζηηθά ηύπνπ slick, ραξαγκέλα slick. 8.3 Τα επηηξεπόκελα ειαζηηθά πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε ηύπνπ γηα ρξήζε δξόκνπ DOT ή Δ. 8.4 Διαζηηθά πνπ έρνπλ αιινησζεί θαηά νπνηνδήπνηε ηξόπν ή ειαζηηθά πνπ δείρλνπλ ζεκάδηα αιινίσζεο ζην πιαηλό κέξνο θαη δελ έρνπλ εκθαλώο ηα δεηνύκελα ζηνηρεία, ηόηε ζα ζεσξνύληαη ύπνπηα θαη δελ ζα επηηξέπνληαη. 9. Γενικά 9.1 Όινη νη νδεγνί, νκάδεο, κεραληθνί, ηδηνθηήηεο απηνθηλήησλ πξέπεη λα επηδεηθλύνπλ επαγγεικαηηζκό, λα έρνπλ θόζκηα δηαγσγή θαη λα έρνπλ θαζαξή θαη εκθαλίζηκε παξνπζία ζηα pits θαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν. 9.2 Όινη νη νδεγνί, νκάδεο, κεραληθνί, ηδηνθηήηεο απηνθηλήησλ πξέπεη λα επηδεηθλύνπλ ζεβαζκό θαη λα ππαθνύλ ζηνπο θξηηέο. 9.3 Κάζε ζπκκεηνρή νκάδα νδεγόο πξέπεη λα έρεη νξίζεη, πξηλ από ηνλ θάζε γύξν, ηνλ ππεύζπλν νκάδαο. Απηόο θαη κόλν απηόο ζα είλαη ν άλζξσπνο πνπ ζα εθπξνζσπεί ηελ θάζε ζπκκεηνρή ζηνπο θξηηέο θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ αγώλα.

11 a. 9.4 Οη θξηηέο ηνπ αγώλα ζα νξγαλώλνπλ ζε όιε ηελ δηάξθεηα ησλ γύξσλ ή ηεο πξνπόλεζεο, ελεκέξσζε νδεγώλ. Η παξνπζία ησλ νδεγώλ είλαη ππνρξεσηηθή. Δπίζεο ε νξγάλσζε ηνπ αγώλα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθδώζεη επηπιένλ ηερληθό θαλνληζκό, όπνπ κπνξεί λα αλαθνηλσζεί πξηλ ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Σε πεξίπησζε αλαθνίλσζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα απηό ζα γίλεη ζε εηδηθή ζπγθέληξσζε όπνπ απαηηείηε ε ππνρξεσηηθή παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηνπ ππεύζπλνπ ηεο νκάδαο. Δπίζεο ν πξόζζεηνο θαλνληζκόο ζα αλαθνηλώλεηαη θαη γξαπηόο. Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηαδήπνηε ιόγν, δελ παξαβξεζεί κέινο ηεο νκάδαο ζηελ ελεκέξσζε απηή, ηόηε δελ δηθαηνύηαη λα δηακαξηπξεζεί γηα άγλνηα ηνπ λένπ θαλνληζκνύ. 9.5 Τα νρήκαηα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβάιινληαη ζε ηερληθό έιεγρν ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ηνπ θάζε αγώλα. Δπηπξόζζεηα αλ ππάξμεη επαθή, ηξαθάξηζκα, έμνδνο ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά ζην απηνθίλεην, ηόηε πξέπεη λα μαλαπεξάζεη ζύληνκν ηερληθό έιεγρν γηα λα δηαπηζησζεί ε θαιή θαηάζηαζε θαη ε δπλαηόηεηα λα ζπλερίζεη ηνλ αγώλα. 9.6 Σηνλ αγώλα επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή κόλν ησλ νδεγώλ πνπ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε άδεηα νδεγώλ «license παηδεηάο» πνπ έρεη εθδνζεί από ΟΜΑΔ ΔΠΑ. 9.7 Δλζηάζεηο ζε απνηειέζκαηα κπνξνύλ λα γίλνπλ έσο 10 ιεπηά κεηά από ηελ αλαθνίλσζή ηνπο. Δλζηάζεηο ζηηο απνθάζεηο ησλ θξηηώλ θαη ζηηο βαζκνινγίεο δελ ππάξρνπλ. 10. Ενζηάζειρ 10.1 Κάζε έλζηαζε πξέπεη λα γίλεηαη γξαπηά από ηνλ νδεγό ή ην θαζνξηζκέλν από ηελ αξρή ηνπ αγώλα ππέπζπλνπ ηεο νκάδαο ηνπ, πξνο ηνλ αγσλνδίθε. Η γξαπηή αλαθνξά πξέπεη λα εμεγεί πην εδάθην ησλ θαλνληζκώλ παξαβηάδεηαη θαη ζπγθεθξηκέλα από πνηνλ αγσληδόκελν. Ο αγσληδόκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ην πνζό ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο γηα ηελ έλζηαζε ηνπ. Οη ελζηάζεηο παξαδίλνληαη κόλν ζηνλ αγσλνδίθε ή ηνλ αιπηάξρε ηνπ αγώλα Δλζηάζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά όξηα πνπ ζέηνπλ νη θαλνληζκνί Οη ελζηάζεηο γηα ηελ λνκηκόηεηα νδεγνύ, γηα ηελ λνκηκόηεηα απηνθηλήηνπ, γηα ιάζνο ζηελ ζπκκεηνρέο ή γηα ιάζνο ζε λνύκεξν ζπκκεηνρήο πξέπεη λα γίλνληαη ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ηα επίζεκα βαζκνινγεκέλα Δλζηάζεηο γηα ηελ δηαδηθαζία ή θάπνηαο αλσκαιίαο πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε 10 ιεπηά από ην γεγνλόο. Ο νδεγόο ή ν ππέπζπλνο ηεο νκάδαο, όπσο έρεη δεισζεί θαη ζηηο ζπκκεηνρέο, πξέπεη λα δειώζεη πξνθνξηθή ακέζσο ηεθκηξεησκέλε πξόζεζε έλζηαζεο θαη λα αθνινπζήζεη ην γξαπηό επίζεκν ραξηί ζηνλ ρξόλν πνπ νξίδεη ν θαλνληζκόο Δλζηάζεηο γηα ηα απνηέιεζκαηα πξέπεη λα γίλνληαη κέζα ζε 15 ιεπηά από ηελ αλαθνίλσζε απηώλ.

12 10.6 Δλζηάζεηο γηα πξάμε ή ζπκπεξηθνξά ζηειέρνπο ηνπ αγώλα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε 15 ιεπηά από ην γεγνλόο Οη βαζκνινγίεο ησλ θξηηώλ θαη νη απνθάζεηο ζηηο δηπιέο κάρεο δελ δέρνληαη έλζηαζε θαη είλαη ηειηθέο Η πξάμε ηεο έλζηαζεο δελ απνηειεί εγγύεζε όηη ν αγσλνδίθεο ζα πξνιάβεη λα ηελ εμεηάζεη ζην έπινγν ρξνληθό πεξηζώξην. Μπνξεί ε ξνή ηνπ αγώλα, ε δηαδηθαζία ή έλα άιιν πην ζεκαληηθό γεγνλόο λα πξνεγεζεί Ο αγσλνδίθεο κπνξεί λα δώζεη δηθαίσκα θαη ζηηο δύν πιεπξέο λα ππεξαζπηζηνύλ ηελ γλώκε ηνπο, πξσηνύ εθδώζεη ηελ απόθαζή ηνπ. Η απνθαζή ηνπ κεηά από απηό, είλαη νξηζηηθή Η νξγάλσζε πεξηκέλεη από ηνπο αγσληδόκελνπο λα ζέηνπλ ινγηθέο, κε ηεθκεξίσζε θαη ζσζηά δηαηππσκέλεο ελζηάζεηο. Αλ ε έλζηαζε απνξηθζεί ηόηε ν αγσληδόκελνο δελ παίξλεη πίζσ ην αληίηηκν ηεο έλζηαζεο.

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs)

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) ΑΡΘΡΟ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) 1.2 Πεξηγξαθή παηδηάο Γηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηε κνξθή θππέιινπ. Τα απηνθίλεηα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιεσόμενα Σελίδα. 2WD - Κίλεζε ζηνπο δύν ηξνρνύο... 2. 4WD Κίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο... 3. AWD Κίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο...

Πεπιεσόμενα Σελίδα. 2WD - Κίλεζε ζηνπο δύν ηξνρνύο... 2. 4WD Κίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο... 3. AWD Κίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο... Πεπιεσόμενα Σελίδα Είδη μεηάδοζηρ κίνηζηρ... 2 2WD - Κίλεζε ζηνπο δύν ηξνρνύο... 2 4WD Κίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο... 3 AWD Κίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο... 4 Είδη ηεηπακίνηζηρ... 5 4WD - Τεηξαθίλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ANGYONG Πποηεινόμενερ Σιμέρ Λιανικήρ με Φ.Π.Α & - 50% ζηο Δ.Σ.Σ Actyon 2.3lt Βενζίνη 2.3lt Basic 23.850 2.3lt tandard 25.160 2.3lt pecial 25.340 2.3lt pecial unroof

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα