Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013"

Transcript

1 Tεχνικος Κανονισμος Drift Επιηπεπόμενα αςηοκίνηηα 1.1 Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από έλα θαζηεξσκέλν εξγνζηάζην απηνθηλήησλ θαη λα είλαη / ήηαλ δηαζέζηκα σο κνληέια παξαγσγήο. 1.2 Όια ηα νρήκαηα πξέπεη λα έρνπλ ηελ θίλεζε ζηνπο πίζσ ηξνρνύο 1.3 Kit cars, κνλαδηθά θαηαζθεπαζκέλα απηνθίλεηα, πξσηόηππα, πβξηδηθά απηνθίλεηα θαη αγσληζηηθά απηνθίλεηα πνπ δελ βαζίδνληαη ζε απηνθίλεηα παξαγσγήο δελ επηηξέπνληαη 1.4 Απηνθίλεηα παξαγσγήο πνπ έρνπλ από ην εξγνζηάζην θίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο επηηξέπνληαη αξθεί λα έρνπλ κεηαηξαπεί ώζηε ε θίλεζε λα κεηαδίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο πίζσ ηξνρνύο 1.5 Απηνθίλεηα παξαγσγήο πνπ έρνπλ από ην εξγνζηάζην θίλεζε ζηνπο εκπξόο ηξνρνύο δελ επηηξέπνληαη, αθόκε θαη αλ έρνπλ κεηαηξαπεί λα έρνπλ ηελ θίλεζε ζηνπο πίζσ ηξνρνύο 2. Επιηπεπόμενα αμαξώμαηα 2.1 Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα δηαηεξνύλ ην πξσηόηππν πιαίζην θαη ακάμσκα 2.2 Γελ επηηξέπνληαη ζσιελσηά απηνθίλεηα ή απηνθίλεηα πνπ δηαζέηνπλ επεθηάζεηο ηνπ αξρηθνύ ακαμώκαηνο κε ζσιελώζεηο, εθηόο αλ βγήθαλ έηζη από ηελ γξακκή παξαγσγήο θαη δελ αληηηίζεληαη κε ηηο θαλόλεο Δπηπξόζζεηα δεζίκαηα θαη εληζρύζεηο ζηελ αλάξηεζε θαη ζηα ζεκεία πξόζδεζεο ηεο αλάξηεζεο κε ην ακάμσκα επηηξέπνληαη, αξθεί ην απηνθίλεην λα δηαηεξεί ηα ζηνηρεία ηνπ αξρηθνύ απηνθεξόκελνπ πιαηζίνπ (πάησκα, νξνθή, θαη ζόινη) θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε λα κελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην Τα απηνθίλεηα πξέπεη λα δηαηεξνύλ ην αξρηθό αξηζκό πιαηζίνπ (Vehicle Identification Number - VIN) ζηελ αξρηθή ζέζε θαζώο θαη ηελ πιαθέηα πιεξνθνξηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 2.4 Ο αξηζκόο πιαηζίνπ δελ πξέπεη λα είλαη αιινησκέλνο θαη πξέπεη λα ηζρύεη γηα ην ακάμσκα πνπ βξίζθεηαη. 2.5 Ο αξηζκόο πιαηζίνπ πξέπεη λα είλαη εκθαλήο θαη λα είλαη επαλάγλσζηνο Απηνθίλεηα ηύπνπ cabrio, roadster θαη γεληθά νρήκαηα κε καιαθή νξνθή, πξέπεη λα εθνδηάδνληαη κε ζθιεξή νξνθή (hard top) ή κε δίθηπ πξνζηαζίαο θαη λα δηαζέηνπλ roll cage απνηειεζκαηηθό ζε πεξίπησζε αλαηξνπήο. Η ζθιεξή νξνθή πξέπεη λα είλαη αζθαιώο ηνπνζεηεκέλε ζην ακάμσκα. Ηιηνξνθέο θαη θάζε άιινπ ηύπνπ γπάιηλε νξνθή πξέπεη λα θαιύπηνληαη από πθαζκαηνηαηλία (gaffer tape) ή λα αληηθαηαζηαζνύλ από πνιπεζηεξηθά ή κεηαιιηθά ηκήκαηα.

2 2.6 Η εκθάληζε ηνπ απηνθηλήηνπ πξέπεη λα είλαη παξόκνηα κε απηή ηνπ εξγνζηαζηαθνύ κνληέινπ. 3. Κινηηήπαρ μεηάδοζη θπένα 3.1 Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηελ ηππνδύλακε ηνπ θηλεηήξα. Οη κεηαηξνπέο ζηνλ θηλεηήξα κεηάδνζε είλαη ειεύζεξεο. 3.2 Η ρξήζε θάζε είδνπο θαη αξηζκνύ κεζόδσλ ππεξηξνθνδόηεζεο, όπσο ππεξζπκπηεζηώλ (κεραληθώλ θαη θαπζαεξίσλ), δηαηάμεσλ ςεθαζκνύ Ν2Ο ( λίηξν ) θαη θάζε ζπλδπαζκόο ηνπο είλαη ειεύζεξε. Η ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο λίηξν θαη θάζε εμάξηεκα, όπσο κπνπθάιεο, ζσιελώζεηο θαη βαιβίδεο πξέπεη λα βξίζθνληαη έμσ από ηελ θακπίλα επηβαηώλ. 3.3 Όιεο νη ζσιελώζεηο θαπζίκνπ θαη λίηξν πξέπεη λα είλαη αζθαιώο ζηεξηγκέλεο θάζε 100mm ζε όιν ην κήθνο ηνπο. 3.4 Τα απηνθίλεηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ νινθιεξσκέλν ζύζηεκα εμαγσγήο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηειικού ζιγαζηήπα. Τν όρεκα πξέπεη λα είλαη ηθαλό λα πεξάζεη ην ζηαηηθό ηεζη ζνξπβνκέηξεζεο, όπνπ ζην 2/3 ησλ κέγηζησλ ζηξνθώλ ηνπ θηλεηήξα ζα παξάγεη ήρν ιηγόηεξν από 95dBA. Σε πεξίπησζε πνπ ε πίζηα πνπ ζα δηεμαρζεί ν αγώλαο, έρεη πην απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ηα νρήκαηα πξέπεη λα ηηο ζεβαζηνύλ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα εθνδηαζηνύλ κε δηαθνξεηηθό ζύζηεκα εμαγσγήο ή λα δηαζέηνπλ επηπιένλ αθαηξνύκελν ζηγαζηήξα όπνπ λα κεηώλεη ηνλ παξαγόκελν από απηά ζόξπβν. 3.5 Όια ηα δνρεία πγξώλ θαη αλαζπκηάζεσλ πξέπεη λα είλαη επαξθώο ζηεξεσκέλα θαη ε ζηάζκε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο λα κπνξεί λα ειεγρζεί εύθνια 3.6 Τν ζύζηεκα δηεύζπλζεο, ην ζύζηεκα κεηάδνζεο, νη ηξνρνί θαη ην ζύζηεκα πέδεζεο είλαη ειεύζεξα. 3.7 Δίλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ρεηξόθξελνπ, δειαδή βνεζεηηθνύ θξέλνπ πνπ επελεξγεί ζηνπο πίζσ ηξνρνύο, αιιά ν κεραληζκόο ηνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ειεύζεξα ζε ζρέζε κε ηνπ κνληέινπ παξαγσγήο. 3.8 Τα βαζηθά νδεγηθά ζπζηήκαηα ηνπ απηνθηλήηνπ - ηηκόλη, ζύζηεκα γθαδηνύ, θξέλνπ, ζπκπιέθηε - πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη εύθνια ζηελ επηζθεπή. 3.9 Ο κεραληζκόο ππνβνήζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο κπνξεί λα απνζπλδεζεί ή λα αθαηξεζεί. 4. Αμάξωμα 4.1 Η αληηθαηάζηαζε ησλ εξγνζηαζηαθώλ εμσηεξηθώλ κεξώλ ηνπ ακαμώκαηνο είλαη ειεύζεξε, όπσο θαη ε ρξήζε πιαζηηθώλ, πνιπεζηεξηθώλ, πνιπθαξβνληθώλ θαη αλζξαθνλεκάηηλσλ πιηθώλ. Όκσο δελ πξέπεη λα παξαβηάδεηαη ν θαλνληζκόο 2.6

3 4.2 Όια ηα πξόζζεηα εμσηεξηθά κέξε ηνπ ακαμώκαηνο, όπσο νη αεξνηνκέο θαη ηα ινηπά αεξνδπλακηθά βνεζήκαηα, εμαηξνπκέλσλ ησλ πιαηλώλ θαζξεπηώλ, δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ ην πιάηνο ηνπ ακαμώκαηνο. 4.3 Φώηα, θιαο, κπξνζηηλνί παινθαζαξηζηήξεο θαη θόξλα πξέπεη λα είλαη ζε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Τα κπξνζηηλά θώηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από ζξπκαηηζκό κε ηαηλία ή πξνζηαηεπηηθό απηνθόιιεην θηικ. Η κεζαία ζθάια εκπξόζζησλ θώησλ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Δπίζεο ηα πίζσ θώηα θαη εηδηθά ηα stop πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ ζπλερώο. Σε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί όηη ην όρεκα έρεη κεραληζκό πνπ παξεκβέλεη ζηα πίζσ θώηα stop, ηόηε ζα ηηκσξεζεί κε πνηλή απνθιεηζκνύ. 4.4 Αλάξηεζε, ζύλδεζκνη, θαη ξνπιεκάλ ηξνρώλ πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 4.5 Τν ζαζί ηνπ απηνθηλήηνπ πξέπεη λα παξακέλεη ρσξίο κεηαηξνπέο από ηα θάζεηα επίπεδα πνπ νξίδνπλ ηα εξγαζηαζηαθά ζεκεία ζηήξημεο ηεο αλάξηεζεο εκπξόο θαη πίζσ. Μεηαηξνπέο ζηηο γέθπξεο επηηξέπνληαη όηαλ ππάξρεη αιιάγή θηλεηήξα, ηνπνζέηεζε δηαθνξεηηθνύ ή κεγαιύηεξνπ θάξηεξ, κίδα ή δηαθνξεηηθή ηνπνζέηεζε ηεο θξεκαγηέξαο. Δπίζεο επηηξέπνληαη δηαθνξνπνηήζεηο ή αιιαγή ζηελ πίζσ γέθπξα, γηα ηελ ηνπνζέηεζε κεγαιύηεξνπ δηαθνξηθνύ ή ηελ κεηαθίλεζή ηνπ. Δηδηθά ζηελ πίζσ γέθπξα επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ησλ ζεκείσλ ζηήξημεο ησλ ςαιηδηώλ θαη ζπλδέζκσλ θαηά 5 εθαηνζηά ζε θάζε θαηέπζπλζε. 4.6 Τα εξγαζηαζηαθά ζεκεία ζηήξημεο ηεο αλάξηεζεο κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ θαηά 5 εθαηνζηά ζε όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, κε εμαίξεζε ηελ κεηαηξνπή γηα αλάξηεζε ηύπνπ 4 link. Ο εξγνζηαζηαθόο ζρεδηαζκόο ηεο αλάξηεζεο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί. Δπηηξέπνληαη επίζεο κεηαηξνπέο ή αιιαγέο ζηα άθξα ηεο αλάξηεζεο. Όιεο απηέο νη κεηαηξνπέο απηέο όκσο πξέπεη λα πεξάζνπλ από ηερληθό έιεγρν. 4.7 Μεηαηξνπή ζηνλ εξγνζηαζηαθό θαζξέπηε ηνπ απηνθηλήηνπ επηηξέπεηαη ώο εμήο.

4 Α= Τν πιάηνο ηνπ ηνύλει δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν από 45 εθαηνζηά. Β= Η απόζηαζε κεηαμύ ηνπ θάησ κέξνπο ηνπ παξπξίδ θαη ηνπ επάλσ κέξνπο ηνπ ηνύλει δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από 25 εθαηνζηά. C = To Πιάηνο ηνπ ηνύλει γηα ηνλ θεληξηθό άμνλα δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν από 25 εθαηνζηά. D = Τν ύςνο ηνπ ηνύλει γηα ηνλ θεληξηθό άμνλα δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν από 25 εθαηνζηά. Η απόζηαζε από ηνλ εξγνζηαζηαθό θαζξέπηε κέρξη ην ηέινο ηνπ ηνύλει κεηάδνζεο ή ηελ αξρή ηνπ ηνύλει γηα ηνλ θεληξηθό άμνλα δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε από 90 εθαηνζηά. Κακία άιιε κεηαηξνπή δελ επηηξέπεηαη ζην απηνθεξώκελν ακάμσκα, ζην ζαζί ή ζην πιαίζην ηνπ απηνθηλήηνπ, εθόζνλ δελ αλαγξάθεηε ζηνπο θαλνληζκνύο. 4.8 Πξέπεη λα ππάξρεη κεηαιιηθόο θαζξέπηεο πξνζηαζίαο κεηαμύ ηνπ ρώξνπ ηνπ θηλεηήξα θαη ηεο θακπίλαο ησλ επηβαηώλ, ηθαλόο λα πξνζηαηεύζεη ηελ θακπίλα από δηαξξνέο πγξώλ θαη ππξθαγηά. Δάλ ππάξρνπλ ηξύπεο πξέπεη λα θαιπθηνύλ από κεηαιιηθά ειάζκαηα, ελώ νη κηθξέο ηξύπεο πξέπεη λα θιείζνπλ κε βίδεο ή ππξίκαρα πιηθά. 4.9 Δάλ ζηνλ ρώξν απνζθεπώλ ππάξρνπλ εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ ή δνρεία λίηξν, ηόηε πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κεηαιιηθόο θαζξέπηεο ηθαλόο λα απνηξέςεη δηαξξνέο θαη ππξθαγηά.

5 4.10 Τα παξάζπξα κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ από αγσληζηηθνύ ηύπνπ Lexan/ πνιπθαξβνληθά minimum 2mm, εθηόο από ην κπξνζηηλό παξκπξίδ, πνπ πξέπεη λα είλαη από ην εξγνζηαζηαθό άζξαπζην laminated πιηθό. Τα παξάζπξα πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο ξσγκέο θαη άιια επηθύλδπλα ζεκάδηα Δπηηξέπνληαη νη δειαηίλεο ζηα παξάζπξα θαη ζην πίζσ παξκπξίδ. Απαγνξεπνληαη δειαηίλεο ζην εκπξόο παξκπηδ. Σε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή νξαηόηεηα ζην εζσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ Πιαηλνί θαη εζσηεξηθνί θαζξέπηεο πνπ θνηηνύλ πίζσ είλαη ππνρξεσηηθνί Ο νδεγόο κπνξεί λα αθαηξέζεη ην θάζηζκα ηνπ ζπλνδεγνύ. Όηαλ όκσο ην απηνθίλεην ρξεηαζηεί λα θάλεη ζπλνδήγεζε ζα πξέπεη λα έρνπλ θάζηζκα θαη δώλεο θαη γηα ηνλ ζπλνδεγό κε ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο ηνπ νδεγνύ, πνπ νξίδνληαη ζηα Τν θόςηκν ησλ θεληξηθώλ δνθώλ ηνπ ζαζί/ πιαηζίνπ απαγνξεύεηαη Τα ακάμσκα θαη ηα κέξε ηνπ δελ πξέπεη λα είλαη επηθίλδπλα γηα ηα ππόινηπα αγσληζηηθά απηνθίλεηα Τν εξγνζηαζηαθό ηακπιό κπνξεί είηε λα παξακείλεη είηε λα αληηθαηαζηαζεί κε άιιν, θαηαζθεπαζκέλν από δηαθνξεηηθά πιηθά, αξθεί λα έρεη παξόκνην ζρήκα θαη λα είλαη θαιώο θαηαζθεπαζκέλν θαη ζηεξεσκέλν. Τα όξγαλα ειέγρνπ είλαη ειεύζεξα Τα πξόζζεηα όξγαλα θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή ζπζθεπή, όπσο αζύξκαηνο επηθνηλσλίαο κε ηα pits, πξέπεη λα είλαη θαιά ζηεξεσκέλα θαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα πξηλ ηνλ ηερληθό έιεγρν Κάζε κεηαηξνπή πνπ επηηξέπεηαη από ηνπο θαλνληζκνύο πξέπεη λα πεξλάεη από ηερληθό έιεγρν. Οη ηερληθνί έθνξνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα αξλεζνύλ ηελ ζπκκεηνρή θάπνηνπ απηνθηλήηνπ, όηαλ θξίλνπλ όηη νη κεηαηξνπέο ζε απηό δελ είλαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ή επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ Τν minimum βάξνο ηνπ απηνθηλήηνπ κε ηνλ νδεγό θαη ηνλ εμνπιηζκό, έηνηκν γηα αγώλα, δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξν από 950 θηιά. 5. Μέηπα αζθαλείαρ αμαξώμαηορ και οδηγού 5.1 Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ηνπνζέηεζε θισβνύ αζθαιείαο ζηα απηνθίλεηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε παηδηέο drift κε δηαδηθαζία δηπιώλ πεξάζκαησλ. Σηα απηνθίλεηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε παηδηέο drift κνλώλ πεξαζκάησλ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε θισβνύ αζθαιείαο. 5.2 Ο θισβόο αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6 ζεκείσλ. Ο θισβόο αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ζσιήλεο ρσξίο ξαθή από ζηδεξνύρν αλζξαθνύρν ράιπβα ή άιιν αλαγλσξηζκέλν roll cage. Οη θνιιήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπλερείο θαη θαιήο πνηόηεηαο.

6 5.3 Μόλν γηα ηηο αγσληζηηθέο ρξνληέο , ν θισβόο αζθαιείαο κπνξεί λα αθνινπζεί θακπύιε γύξσ από ην ηακπιό, όπσο θαίλεηαη ζην θάησζη ζρήκα, πξάγκα όκσο πνπ δελ ζπληζηάηαη. 5.4 Δπίζεο κόλν γηα ηηο ίδηεο ρξνληέο ην θύξην ηνμύιην ζα κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ζσιήλα δηακέηξνπ 40X2mm ελώ ηα ππόινηπα ηκήκαηα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ζσιήλα δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 38X2,5mm. 5.5 Ο θισβόο αζθαιείαο κπνξεί λα είλαη θνιιεηνύ ή βηδσηνύ ηύπνπ. Δηδηθά νη βηδσηνύ ηύπνπ θισβνί αζθαιείαο πξέπεη λα βηδώλνληαη ζε πέδηια ειάρηζηνπ πάρνπο 3 mm θαη ειάρηζηνπ εκβαδνύ 120 ηεηξαγσληθώλ εθαηνζηώλ, πνπ ζα βξίζθνληαη θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα βηδσζεί. Δπίζεο όιεο νη βίδεο πξέπεη λα είλαη πςειήο αληνρήο θαηάηαμε αληνρήο θαηά ISO 8.8 ή πςειόηεξν θαη δηάζηαζεο από 8mm θαη άλσ. 5.6 Τα ηκήκαηα ηνπ θισβνύ αζθαιείαο πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξόηεξε απόζηαζε από 15cm από ην θξάλνο ηνπ νδεγνύ ζπλνδεγνύ πξέπεη λα θαιπθζνύλ κε ππξίκαρν πξνζηαηεπηηθό πιηθό απνξξόθεζεο ελέξγεηαο. 5.7 Ο θισβόο αζθαιείαο πξέπεη λα έρεη πιεπξηθέο κπάξεο ελίζρπζεο πξνζηαζίαο ζηελ πόξηα ηνπ νδεγνύ θαη ηνπ ζπλνδεγνύ. Σε πεξίπησζε πνπ ε πόξηα είλαη ε εξγνζηαζηαθή θαη δελ έρνπλ αθαηξεζεί νη εξγνζηαζηαθέο πιεπξηθέο κπάξεο αζθαιείαο, ηόηε ν θισβόο κπνξεί λα έρεη κηα πιεπξηθή δνθό αζθαιείαο. Αλ όκσο έρεη αληηθαηαζηαζεί ε πόξηα εο κε δηαθνξεηηθή από ηελ εξγνζηαζηαθή, π.ρ. από πνιπθαξβνληθά πιηθά, ή έρεη αθαηξεζεί από ηελ εξγνζηαζηαθή πόξηα ε κπάξα αζθαιείαο ή αλ δελ δηαζέηεη ε εξγνζηαζηαθή πόξηα κπάξα αζθαιείαο, ηόηε ν θισβόο πξέπεη λα έρεη δύν κπάξεο πξνζηαζίαο ζε ζρήκα παξάιιειν ή ρηαζηί. 5.8 Κάζε απηνθίλεην πνπ ζα θαηαζθεπάζεη θισβό αζθαιείαο ζα πξέπεη λα κηιήζεη κε ηελ νξγάλσζε γηα πην αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο. 5.9 Τα απηνθίλεηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε παηδηέο drift κε δηαδηθαζία δηπιώλ πεξάζκαησλ, πξέπεη λα έρνπλ αγσληζηηθνύ ηύπνπ bucket κε έγθξηζε FIA θάζηζκα πνπ πξέπεη λα είλαη ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε. Καζίζκαηα πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ έγθξηζε FIA κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αξθεί λα θξίλνπλ νη ηερληθνί έθνξνη όηη βξίζθνληαη ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε, δειαδή λα κελ έρνπλ ζεκάδηα, ίρλε ή εκθαλή θζνξά, δεκηά ή ζπάζηκν ζηνλ ζθειεηό ηνπο.

7 5.10 Τα θαζίζκαηα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά βηδσκέλα κε ειάρηζην 4 βίδεο ISO 8.8 ή θαιύηεξν δηαζηάζεσλ 8mm θαη άλσ, ζε βάζεηο κε ειάρηζηε επηθάλεηα επαθήο 40cm2 γηα θάζε ζεκείν ζηήξημεο Τα απηνθίλεηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε παηδηέο drift κε δηαδηθαζία δηπιώλ πεξάζκαησλ, πξέπεη λα δηαζέηνπλ δώλεο αζθαιείαο κε έγθξηζε SFI ή FIA. Δπηηξέπνληαη δώλεο πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο, αξθεί λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Οη δώλεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 ζεκείσλ, αλ θαη πξνηείλνληαη δώλεο 5 ζεκείσλ Οη δώλεο πξέπεη λα είλαη αζθαιώο ζηεξεσκέλεο ζην ακάμσκα ή ζην θισβό αζθαιείαο. Τα ζεκεία ζηήξημεο ηεο δώλεο πίζσ από ηα θαζίζκαηα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε ε δώλε ζην ζεκείν πνπ απνρσξίδεηαη ηελ πιάηε ηνπ θαζίζκαηνο θαη ην νξηδόληην επίπεδν λα κελ ζρεκαηίδεη γσλία κεγαιύηεξε από 45 κνίξεο. Ιδαληθά πξνηείλεηαη ε γσλία λαη κελ μεπεξλάεη ηηο +-10 κνίξεο από ην νξηδόληην επίπεδν Απηνθίλεηα πνπ δελ πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο 5.8 έσο 5.12 θαη γηα ηνλ ζπλνδεγό, δελ ζα κπνξνύλ λα θάλνπλ επηδείμεηο ζπλνδήγεζεο Τα νρήκαηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε παηδηέο drift κε δηαδηθαζία δηπιώλ πεξάζκαησλ, πξέπεη λα έρνπλ γεληθό δηαθόπηε δηαθνπήο ξεύκαηνο, πνπ ζα κπνξεί λα ρεηξηζηεί ν νδεγόο εύθνια όηαλ θάζεηαη θαλνληθά, αιιά θαη εμσηεξηθό δηαθόπηε πνπ ζα βξίζθεηαη ζε πιαηλή ζέζε θάησ από ην κπξνζηηλό παξκπξίδ θαη ζα κπνξεί λα ρεηξηζηεί από εμσηεξηθό θξηηή. Ο δηαθόπηεο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη θαη από ην επίζεκν δηαθξηηό απηνθόιιεην, δειαδή ην ηξηγσλάθη κε ηνλ θεξαπλό. Η ιεηηνπξγία θαη ησλ δύν δηαθνπηώλ ζα δνθηκάδεηαη από ηνπο θξηηέο πξηλ από θάζε αγώλα Τα νρήκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ρεηξνθίλεην ππξνζβεζηήξα ρσξεηηθόηεηαο κεγαιύηεξεο ησλ 2 ιίηξσλ AFFF ή 2 θηιά ζθόλεο. Ο ππξνζβεζηήξαο πξέπεη λα αζθαιώο ζηεξεσκέλνο θαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γξήγνξα από ηνλ νδεγό όηαλ είλαη θαλνληθά θαζηζκέλνο. Πξνηείλεηαη επίζεο απηόκαηε αλαγλσξηζκέλε ππξόζβεζε κε κπεθ ηόζν ζηελ θακπίλα επηβαηώλ αιιά θαη ζην κεραλνζηάζην, εηδηθά ζηα ζεκεία πνπ είλαη πην πηζαλό λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηαθόπηεο ελεξγνπνίεζεο από ην εζσηεξηθό θαη ην εμσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ, ζε θνληηλή ζέζε κε ηνλ δηαθόπηε δηαθνπήο ξεπκάησλ θαη κε ζήκαλζε, δειαδή ην Δ ζε θύθιν Τν εξγνζηαζηαθό ξεδεξβνπάξ κπνξεί λα παξακείλεη. Σε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ εξγνζηαζηαθνύ, ηόηε ε δεμακελή θαπζίκνπ είλαη ειεύζεξε. Σπληζηάηαη ε ρξήζε αλαγλσξηζκέλσλ αγσληζηηθώλ δεμακελώλ θαπζίκνπ. Αλ ν ζσιήλαο πιήξσζεο θαπζίκνπ βξίζθεηαη ζηνλ ρώξν ησλ απνζθεπώλ, ηόηε ην πάησκα πξέπεη λα έρεη ηξύπα απνζηξάγγηζεο θαπζίκνπ ή ην ζηόκην λα έρεη πξνζηαηεπηηθό ζπιιέθηε ώζηε λα ζπιιέγεη ην θαύζηκν πνπ δελ θαηαιήγεη ζην ξεδεξβνπάξ θαη λα ην απνζηξαγγίδεη κε ζσιήλα ζην εμσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ. Σε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο λέαο δεμακελήο, απηή ππνρξεσηηθά κπαίλε ηζην ρώξν απνζθεπώλ, ζα πξέπεη λα είλαη άξηηα ζηεξεσκέλε θαη λα θαιύπηεηαη από άθιεθην δηάθξαγκα αδηαπέξαζην ζε πγξά.

8 5.17 Οη αγσγνί θαπζίκνπ, ξεδεξβνπάξ θαη θάζε κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ, όπσο βνεζεηηθά δνρεία, ζπλδέζεηο θηι πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ζηεγαλά θαη αζθαιώο ζθξαγηζκέλα, έηζη ώζηε λα κελ κπνξεί λα ρπζεί θαύζηκν Οπνηνδήπνηε εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ, όπσο δνρεία, αληιίεο, θίιηξα θηι. απαγνξεύνληαη λα βξίζθνληαη ζηελ θακπίλα επηβαηώλ. Πξέπεη κάιηζηα λα είλαη δηαρσξηζκέλα από ηελ θακπίλα κε θαζξέπηε πνπ λα πξνζηαηεύεη ζε πεξίπησζε δηαξξνήο πγξνύ ή ππξθαγηά. Σε πεξίπησζε πνπ ζσιελώζεηο θαπζίκνπ πξέπεη λα πεξάζνπλ από ηελ θακπίλα ησλ επηβαηώλ, ηόηε πξέπεη λα είλαη ζπλερείο, ρσξίο ελώζεηο κεηαιιηθνύ ηύπνπ ή κε κεηαιιηθό πεξίβιεκα πςειήο πνηόηεηαο θαη λα βξίζθνληαη από ηελ πιεπξά ηνπ ζπλνδεγνύ Οη κπαηαξίεο πξέπεη λα είλαη αζθαιώο ζηεξεσκέλεο θαη νη ζπλδέζεηο λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη εύθνια πξνζβάζηκεο. Οη αξλεηηθνί πόινη πξέπεη λα είλαη εκθαλώο καξθαξηζκέλνη κε θίηξηλν ρξώκα. Οη κπαηαξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θακπίλα ησλ επηβαηώλ πξέπεη λα είλαη αζθαιώο ζηεξεσκέλεο θαη θιεηζκέλεο ζε έλα ζθξαγηζκέλν επηζθέςηκν θνπηί. Δπίζεο κπαηαξίεο πνπ δελ είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ πξέπεη λα αεξίδνληαη επαξθώο θαη θαη λα βξίζθνληαη έμσ από ηελ θακπίλα επηβαηώλ Οη πόξηεο θαη ηα θαπό πξέπεη λα αλνίγνπλ από ην εμσηεξηθό. Δηδηθά ζηα απηνθίλεηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε παηδηέο drift κε δηαδηθαζία δηπιώλ πεξάζκαησλ,ππνρξεσηηθά γηα ηα εκπξόο θαπό, πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 2 ζπλδέζκνπο πύξνπο αζθάιηζεο. Οη εξγνζηαζηαθνί κεραληζκνί αζθάιηζεο ηνπ θαπό πξέπεη λα ηεζνύλ εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη πξνηείλεηαη λα αθαηξεζνύλ Τα νρήκαηα πξέπεη λα εθνδηάδνληαη κε θξίθνπο ξπκνύιθεζεο, έλα εκπξόο θαη έλα πίζσ. Πξέπεη λα είλαη ζε εκθαλή ζεκεία θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηό δελ είλαη δπλαηόλ ηόηε πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ην επίζεκν βέινο θαη ηελ ιέμε tow. Τν καξθάξηζκα κπνξεί λα είλαη είηε απηνθόιιεην είηε βακκέλν πάλσ ζε θνληηλό ζεκείν ζην θξίθν ξπκνύιθεζεο θαη ζε ρξώκα πνπ λα δεκηνπξγεί κεγάιε αληίζεζε κε ην ρξώκα ηνπ ακαμώκαηνο Όια ηα θνκκάηηα ηνπ ακαμώκαηνο, όπσο θηεξά, πξνθπιαθηήξεο θηι πξέπεη λα είλαη αζθαιώο ζηεξεσκέλα ζην ακάμσκα Τν παξάζπξν ηνπ νδεγνύ κπνξεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα λα είλαη αλνηθηό όρη πεξηζζόηεξν από 5 cm, ελώ ηνπ ζπλνδεγνύ κπνξεί λα είλαη πεξηζζόηεξν αλνηθηό Όια ηα εμσηεξηθά ζεκεία ηνπ απηνθηλήηνπ δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ αηρκεξά ή επηθίλδπλα εμαξηήκαηα Οη ηερληθνί έθνξνη αιιά θαη νη θξηηέο ηνπ αγώλα κπνξνύλ λα αξλεζνύλ ηελ ζπκκεηνρή ζε θάπνην απηνθίλεην πνπ δελ βξίζθεηαη ζηελ απαηηνύκελε θαιή γεληθή θαη νπηηθή θαηάζηαζε όπσο νξίδνπλ θαη νη θαλνληζκνί.

9 5.26 Γελ ζα επηηξαπεί θαλελόο είδνπο δηαξξνή πγξνύ ζε όρεκα ηνπ αγώλα. Σε ηέηνηα πεξίπησζε ν αγσλνδίθεο κπνξεί λα απνθιείζνπλ ην όρεκα ζε θάζε ζεκείν ηνπ αγώλα. Τα δνρεία αλαζπκηάζεσλ πξέπεη λα είλαη άδεηα ζηελ αξρή θάζε πεξάζκαηνο Οη νδεγνί πξέπεη λα θνξνύλ εγθεθξηκέλν, ζύκθσλα κε ην άξζξν εμνπιηζκό αζθαιείαο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαηά ειάρηζην: Κξάλνο, αγσληζηηθή θόξκα, αγσληζηηθά παπνύηζηα ή κπνηάθηα νδήγεζεο, γάληηα θαη κπαιαθιάβα. Σπληζηώληαη κάιηζηα αληηππξηθά εζώξνπρα θαη Hans Πξνδηαγξαθέο θξάλνπο: FIA , SNELL SA2005, SNELL SA2000, SFI 31.1A 31.2A, BS6658 Type A/FR, BS Type A θαη ηύπνπ Δ. Τα θξάλε πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο ζεκάδηα πξόζθξνπζεο ή δεκηάο. Δπίζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ κπιε ηαηλία πνπ απνδεηθλύεη ηελ θαηαιιειόηεηα γηα αγώλεο. Πξνζνρή επίζεο πξέπεη λα δνζεί ζηελ άξηζηε εθαξκνγή ηνπ θξάλνπο θαη ζην ζσζηό δέζηκν Οη θόξκεο πξέπεη λα είλαη ππξίκαρεο θαη λα δηαζέηνπλ έγθξηζε FIA1986, FIA , EN533:1995 index 3, BSEN533 ή BS6249 part1 index A ή Β (όρη C). 6. Υποσπεωηική ζήμανζη αςηοκινήηων 6.1 Τα απηνθίλεηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηνλ αγώλα ζπκθσλνύλ ζηνπο όξνπο θαη θαλνληζκνύο ηνπ αγώλα. 6.2 Οη δηνξγαλσηέο ηνπ αγώλα έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηνπνζεηήζνπλ απηνθόιιεηε ζεκαηνδόηεζε ηνπ αγώλα θαη ησλ ρνξεγώλ ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ ακαμώκαηνο, όπσο θαίλεηαη ζην θάησζη ζρήκα. Κάζε αγσληδόκελνο πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο νξγαλσηέο ηνπ αγώλα γηα λα ιακβάλεη ην επίζεκν παθέην απηνθόιιεηεο ζεκαηνδόηεζεο ηνπ ζεζκνύ, πξηλ από θάζε αγώλα. 6.3 Η ζεκαηνδόηεζε πνπ έρεη εγθξηζεί από ηελ δηνξγάλσζε ή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ δηνξγάλσζε παξακέλεη πεξηνπζία ηεο δηνξγάλσζεο. Η ρξήζε ηεο ζεκαηνδόηεζεο, ησλ ινγόηππσλ θαη ησλ θξάζεσλ ηνπ αγώλα αθνξά κόλν ηνλ αγώλα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο νξγαλώζεηο ηνπ. 7. Τεσνικόρ έλεγσορ 7.1 Κάζε νκάδα, νδεγόο ή ηδηνθηήηεο απηνθηλήηνπ πνπ δελ θαηαθέξλεη λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο θαλνληζκνύο 1.1 έσο 7.2 ή δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα ζηελ νξγάλσζε ηνπ αγώλα κπνξεί θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ αγσλνδίθε λα εμαηξεζεί ηνπ

10 αγώλα, λα ράζεη βαζκνύο από ηελ βαζκνινγία ή λα απαγνξεπηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε κειινληηθνύο αγώλεο. Σε ηέηνηα πεξίπησζε νη νξγαλσηέο δελ θέξνπλ θακία ππνρξέσζε λα επηηξέςνπλ ρξήκαηα ή θάζε άιιε απαίηεζε ηνπ αγσληδόκελνπ. 7.2 Όιεο νη νκάδεο, νδεγνί ή ηδηνθηήηεο απηνθηλήησλ ζπκθσλνύλ όηη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη από ηελ νξγάλσζε ζε θάζε γύξν είλαη ηειηθέο. Δπίζεο νη θξηηέο ηνπ αγώλα έρνπλ ηελ ηειηθή απόθαζε ζε θάζε πηπρή ηνπ αγώλα, όπσο ζέκαηα αζθαιείαο, ρξνλνδηαγξάκκαηα, ζπκπεξηθνξάο θηι 7.3 Τα απηνθίλεηα πνπ ζα βγνύλ εθηόο πίζηαο θαη εηδηθά ζε ακκνπαγίδεο πξέπεη λα νδεγνύληαη εθηόο αγσληζηηθήο γξακκήο. Δπίζεο νη νδεγνί κεραληθνί πξέπεη λα ειέγρνπλ ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ απηνθηλήηνπ, όπσο επηθίλδπλε κεραληθή βιάβε ή ραιαξά ηκήκαηα ακαμώκαηνο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ην αλαθέξνπλ ζηνπο αθέηεο πξηλ ηελ επόκελε πξνζπάζεηά ηνπο. 8. Επιηπεπόμενα ελαζηικά 8.1 Τα επηηξεπόκελα ειαζηηθά πξέπεη λα είλαη εκπνξεύζηκα ζηελ ρώξα θαηαζθεπήο ηνπο γηα ρξήζε δξόκνπ θαη λα είλαη δηαζέζηκα ζην επξύ θνηλό από ζεκεία ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 8.2 Απαγνξεύνληαη αγσληζηηθά ηύπνπ slick, ραξαγκέλα slick ή ηα εκηζιηθ γηα ηνλ πίζσ άμνλα. Γηα πεξηζζόηεξεο δηεπθξηλήζεηο όζν αθνξά ηα επηηξεπόκελα ειαζηηθά, ξσηήζηε ηνλ ηερληθό ππέπζπλν ηεο δηνξγάλσζεο ή ηελ επηηξνπή Dragster Drift ηεο ΟΜΑΔ ΔΠΑ. Δπίζεο ιάζηηρα πνπ αλαθέξνπλ «for racing use only» ή «for competition use» ή «For racing use θαη «not for highway use» δελ επηηξέπνληαη. Γηα ηνλ εκπξόο άμνλα επηηξέπνληαη ειαζηηθά ηύπνπ ηκηζιηθ, aπαγνξεύνληαη ;omvw αγσληζηηθά ηύπνπ slick, ραξαγκέλα slick. 8.3 Τα επηηξεπόκελα ειαζηηθά πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε ηύπνπ γηα ρξήζε δξόκνπ DOT ή Δ. 8.4 Διαζηηθά πνπ έρνπλ αιινησζεί θαηά νπνηνδήπνηε ηξόπν ή ειαζηηθά πνπ δείρλνπλ ζεκάδηα αιινίσζεο ζην πιαηλό κέξνο θαη δελ έρνπλ εκθαλώο ηα δεηνύκελα ζηνηρεία, ηόηε ζα ζεσξνύληαη ύπνπηα θαη δελ ζα επηηξέπνληαη. 9. Γενικά 9.1 Όινη νη νδεγνί, νκάδεο, κεραληθνί, ηδηνθηήηεο απηνθηλήησλ πξέπεη λα επηδεηθλύνπλ επαγγεικαηηζκό, λα έρνπλ θόζκηα δηαγσγή θαη λα έρνπλ θαζαξή θαη εκθαλίζηκε παξνπζία ζηα pits θαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν. 9.2 Όινη νη νδεγνί, νκάδεο, κεραληθνί, ηδηνθηήηεο απηνθηλήησλ πξέπεη λα επηδεηθλύνπλ ζεβαζκό θαη λα ππαθνύλ ζηνπο θξηηέο. 9.3 Κάζε ζπκκεηνρή νκάδα νδεγόο πξέπεη λα έρεη νξίζεη, πξηλ από ηνλ θάζε γύξν, ηνλ ππεύζπλν νκάδαο. Απηόο θαη κόλν απηόο ζα είλαη ν άλζξσπνο πνπ ζα εθπξνζσπεί ηελ θάζε ζπκκεηνρή ζηνπο θξηηέο θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ αγώλα.

11 a. 9.4 Οη θξηηέο ηνπ αγώλα ζα νξγαλώλνπλ ζε όιε ηελ δηάξθεηα ησλ γύξσλ ή ηεο πξνπόλεζεο, ελεκέξσζε νδεγώλ. Η παξνπζία ησλ νδεγώλ είλαη ππνρξεσηηθή. Δπίζεο ε νξγάλσζε ηνπ αγώλα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθδώζεη επηπιένλ ηερληθό θαλνληζκό, όπνπ κπνξεί λα αλαθνηλσζεί πξηλ ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Σε πεξίπησζε αλαθνίλσζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα απηό ζα γίλεη ζε εηδηθή ζπγθέληξσζε όπνπ απαηηείηε ε ππνρξεσηηθή παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηνπ ππεύζπλνπ ηεο νκάδαο. Δπίζεο ν πξόζζεηνο θαλνληζκόο ζα αλαθνηλώλεηαη θαη γξαπηόο. Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηαδήπνηε ιόγν, δελ παξαβξεζεί κέινο ηεο νκάδαο ζηελ ελεκέξσζε απηή, ηόηε δελ δηθαηνύηαη λα δηακαξηπξεζεί γηα άγλνηα ηνπ λένπ θαλνληζκνύ. 9.5 Τα νρήκαηα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβάιινληαη ζε ηερληθό έιεγρν ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ηνπ θάζε αγώλα. Δπηπξόζζεηα αλ ππάξμεη επαθή, ηξαθάξηζκα, έμνδνο ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά ζην απηνθίλεην, ηόηε πξέπεη λα μαλαπεξάζεη ζύληνκν ηερληθό έιεγρν γηα λα δηαπηζησζεί ε θαιή θαηάζηαζε θαη ε δπλαηόηεηα λα ζπλερίζεη ηνλ αγώλα. 9.6 Σηνλ αγώλα επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή κόλν ησλ νδεγώλ πνπ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε άδεηα νδεγώλ «license παηδεηάο» πνπ έρεη εθδνζεί από ΟΜΑΔ ΔΠΑ. 9.7 Δλζηάζεηο ζε απνηειέζκαηα κπνξνύλ λα γίλνπλ έσο 10 ιεπηά κεηά από ηελ αλαθνίλσζή ηνπο. Δλζηάζεηο ζηηο απνθάζεηο ησλ θξηηώλ θαη ζηηο βαζκνινγίεο δελ ππάξρνπλ. 10. Ενζηάζειρ 10.1 Κάζε έλζηαζε πξέπεη λα γίλεηαη γξαπηά από ηνλ νδεγό ή ην θαζνξηζκέλν από ηελ αξρή ηνπ αγώλα ππέπζπλνπ ηεο νκάδαο ηνπ, πξνο ηνλ αγσλνδίθε. Η γξαπηή αλαθνξά πξέπεη λα εμεγεί πην εδάθην ησλ θαλνληζκώλ παξαβηάδεηαη θαη ζπγθεθξηκέλα από πνηνλ αγσληδόκελν. Ο αγσληδόκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ην πνζό ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο γηα ηελ έλζηαζε ηνπ. Οη ελζηάζεηο παξαδίλνληαη κόλν ζηνλ αγσλνδίθε ή ηνλ αιπηάξρε ηνπ αγώλα Δλζηάζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά όξηα πνπ ζέηνπλ νη θαλνληζκνί Οη ελζηάζεηο γηα ηελ λνκηκόηεηα νδεγνύ, γηα ηελ λνκηκόηεηα απηνθηλήηνπ, γηα ιάζνο ζηελ ζπκκεηνρέο ή γηα ιάζνο ζε λνύκεξν ζπκκεηνρήο πξέπεη λα γίλνληαη ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ηα επίζεκα βαζκνινγεκέλα Δλζηάζεηο γηα ηελ δηαδηθαζία ή θάπνηαο αλσκαιίαο πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε 10 ιεπηά από ην γεγνλόο. Ο νδεγόο ή ν ππέπζπλνο ηεο νκάδαο, όπσο έρεη δεισζεί θαη ζηηο ζπκκεηνρέο, πξέπεη λα δειώζεη πξνθνξηθή ακέζσο ηεθκηξεησκέλε πξόζεζε έλζηαζεο θαη λα αθνινπζήζεη ην γξαπηό επίζεκν ραξηί ζηνλ ρξόλν πνπ νξίδεη ν θαλνληζκόο Δλζηάζεηο γηα ηα απνηέιεζκαηα πξέπεη λα γίλνληαη κέζα ζε 15 ιεπηά από ηελ αλαθνίλσζε απηώλ.

12 10.6 Δλζηάζεηο γηα πξάμε ή ζπκπεξηθνξά ζηειέρνπο ηνπ αγώλα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε 15 ιεπηά από ην γεγνλόο Οη βαζκνινγίεο ησλ θξηηώλ θαη νη απνθάζεηο ζηηο δηπιέο κάρεο δελ δέρνληαη έλζηαζε θαη είλαη ηειηθέο Η πξάμε ηεο έλζηαζεο δελ απνηειεί εγγύεζε όηη ν αγσλνδίθεο ζα πξνιάβεη λα ηελ εμεηάζεη ζην έπινγν ρξνληθό πεξηζώξην. Μπνξεί ε ξνή ηνπ αγώλα, ε δηαδηθαζία ή έλα άιιν πην ζεκαληηθό γεγνλόο λα πξνεγεζεί Ο αγσλνδίθεο κπνξεί λα δώζεη δηθαίσκα θαη ζηηο δύν πιεπξέο λα ππεξαζπηζηνύλ ηελ γλώκε ηνπο, πξσηνύ εθδώζεη ηελ απόθαζή ηνπ. Η απνθαζή ηνπ κεηά από απηό, είλαη νξηζηηθή Η νξγάλσζε πεξηκέλεη από ηνπο αγσληδόκελνπο λα ζέηνπλ ινγηθέο, κε ηεθκεξίσζε θαη ζσζηά δηαηππσκέλεο ελζηάζεηο. Αλ ε έλζηαζε απνξηθζεί ηόηε ν αγσληδόκελνο δελ παίξλεη πίζσ ην αληίηηκν ηεο έλζηαζεο.

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ

ΛΤΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2013 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα : Σερλνινγία Απηνθηλήησλ ΘΚ Ημεπομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06. Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06. Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06 Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας ΘΕΜΑ : Κοηλοποίεζε απόθαζες σποσργώλ Οηθολοκίας θαη Οηθολοκηθώλ θαη Μεηαθορώλ θαη Επηθοηλωληώλ

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε Αγαπεηέ πειάηε, ζαο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηε LandiRenzo γηα ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ηνπ νρήκαηόο ζαο. αο εγγπόκαζηε όηη ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ζαο είλαη κηα αμηόπηζηε

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα