Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tεχνικος Κανονισμος Drift 2013"

Transcript

1 Tεχνικος Κανονισμος Drift Επιηπεπόμενα αςηοκίνηηα 1.1 Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από έλα θαζηεξσκέλν εξγνζηάζην απηνθηλήησλ θαη λα είλαη / ήηαλ δηαζέζηκα σο κνληέια παξαγσγήο. 1.2 Όια ηα νρήκαηα πξέπεη λα έρνπλ ηελ θίλεζε ζηνπο πίζσ ηξνρνύο 1.3 Kit cars, κνλαδηθά θαηαζθεπαζκέλα απηνθίλεηα, πξσηόηππα, πβξηδηθά απηνθίλεηα θαη αγσληζηηθά απηνθίλεηα πνπ δελ βαζίδνληαη ζε απηνθίλεηα παξαγσγήο δελ επηηξέπνληαη 1.4 Απηνθίλεηα παξαγσγήο πνπ έρνπλ από ην εξγνζηάζην θίλεζε ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο επηηξέπνληαη αξθεί λα έρνπλ κεηαηξαπεί ώζηε ε θίλεζε λα κεηαδίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο πίζσ ηξνρνύο 1.5 Απηνθίλεηα παξαγσγήο πνπ έρνπλ από ην εξγνζηάζην θίλεζε ζηνπο εκπξόο ηξνρνύο δελ επηηξέπνληαη, αθόκε θαη αλ έρνπλ κεηαηξαπεί λα έρνπλ ηελ θίλεζε ζηνπο πίζσ ηξνρνύο 2. Επιηπεπόμενα αμαξώμαηα 2.1 Όια ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα δηαηεξνύλ ην πξσηόηππν πιαίζην θαη ακάμσκα 2.2 Γελ επηηξέπνληαη ζσιελσηά απηνθίλεηα ή απηνθίλεηα πνπ δηαζέηνπλ επεθηάζεηο ηνπ αξρηθνύ ακαμώκαηνο κε ζσιελώζεηο, εθηόο αλ βγήθαλ έηζη από ηελ γξακκή παξαγσγήο θαη δελ αληηηίζεληαη κε ηηο θαλόλεο Δπηπξόζζεηα δεζίκαηα θαη εληζρύζεηο ζηελ αλάξηεζε θαη ζηα ζεκεία πξόζδεζεο ηεο αλάξηεζεο κε ην ακάμσκα επηηξέπνληαη, αξθεί ην απηνθίλεην λα δηαηεξεί ηα ζηνηρεία ηνπ αξρηθνύ απηνθεξόκελνπ πιαηζίνπ (πάησκα, νξνθή, θαη ζόινη) θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε λα κελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην Τα απηνθίλεηα πξέπεη λα δηαηεξνύλ ην αξρηθό αξηζκό πιαηζίνπ (Vehicle Identification Number - VIN) ζηελ αξρηθή ζέζε θαζώο θαη ηελ πιαθέηα πιεξνθνξηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 2.4 Ο αξηζκόο πιαηζίνπ δελ πξέπεη λα είλαη αιινησκέλνο θαη πξέπεη λα ηζρύεη γηα ην ακάμσκα πνπ βξίζθεηαη. 2.5 Ο αξηζκόο πιαηζίνπ πξέπεη λα είλαη εκθαλήο θαη λα είλαη επαλάγλσζηνο Απηνθίλεηα ηύπνπ cabrio, roadster θαη γεληθά νρήκαηα κε καιαθή νξνθή, πξέπεη λα εθνδηάδνληαη κε ζθιεξή νξνθή (hard top) ή κε δίθηπ πξνζηαζίαο θαη λα δηαζέηνπλ roll cage απνηειεζκαηηθό ζε πεξίπησζε αλαηξνπήο. Η ζθιεξή νξνθή πξέπεη λα είλαη αζθαιώο ηνπνζεηεκέλε ζην ακάμσκα. Ηιηνξνθέο θαη θάζε άιινπ ηύπνπ γπάιηλε νξνθή πξέπεη λα θαιύπηνληαη από πθαζκαηνηαηλία (gaffer tape) ή λα αληηθαηαζηαζνύλ από πνιπεζηεξηθά ή κεηαιιηθά ηκήκαηα.

2 2.6 Η εκθάληζε ηνπ απηνθηλήηνπ πξέπεη λα είλαη παξόκνηα κε απηή ηνπ εξγνζηαζηαθνύ κνληέινπ. 3. Κινηηήπαρ μεηάδοζη θπένα 3.1 Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηελ ηππνδύλακε ηνπ θηλεηήξα. Οη κεηαηξνπέο ζηνλ θηλεηήξα κεηάδνζε είλαη ειεύζεξεο. 3.2 Η ρξήζε θάζε είδνπο θαη αξηζκνύ κεζόδσλ ππεξηξνθνδόηεζεο, όπσο ππεξζπκπηεζηώλ (κεραληθώλ θαη θαπζαεξίσλ), δηαηάμεσλ ςεθαζκνύ Ν2Ο ( λίηξν ) θαη θάζε ζπλδπαζκόο ηνπο είλαη ειεύζεξε. Η ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο λίηξν θαη θάζε εμάξηεκα, όπσο κπνπθάιεο, ζσιελώζεηο θαη βαιβίδεο πξέπεη λα βξίζθνληαη έμσ από ηελ θακπίλα επηβαηώλ. 3.3 Όιεο νη ζσιελώζεηο θαπζίκνπ θαη λίηξν πξέπεη λα είλαη αζθαιώο ζηεξηγκέλεο θάζε 100mm ζε όιν ην κήθνο ηνπο. 3.4 Τα απηνθίλεηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ νινθιεξσκέλν ζύζηεκα εμαγσγήο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηειικού ζιγαζηήπα. Τν όρεκα πξέπεη λα είλαη ηθαλό λα πεξάζεη ην ζηαηηθό ηεζη ζνξπβνκέηξεζεο, όπνπ ζην 2/3 ησλ κέγηζησλ ζηξνθώλ ηνπ θηλεηήξα ζα παξάγεη ήρν ιηγόηεξν από 95dBA. Σε πεξίπησζε πνπ ε πίζηα πνπ ζα δηεμαρζεί ν αγώλαο, έρεη πην απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ηα νρήκαηα πξέπεη λα ηηο ζεβαζηνύλ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα εθνδηαζηνύλ κε δηαθνξεηηθό ζύζηεκα εμαγσγήο ή λα δηαζέηνπλ επηπιένλ αθαηξνύκελν ζηγαζηήξα όπνπ λα κεηώλεη ηνλ παξαγόκελν από απηά ζόξπβν. 3.5 Όια ηα δνρεία πγξώλ θαη αλαζπκηάζεσλ πξέπεη λα είλαη επαξθώο ζηεξεσκέλα θαη ε ζηάζκε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο λα κπνξεί λα ειεγρζεί εύθνια 3.6 Τν ζύζηεκα δηεύζπλζεο, ην ζύζηεκα κεηάδνζεο, νη ηξνρνί θαη ην ζύζηεκα πέδεζεο είλαη ειεύζεξα. 3.7 Δίλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ρεηξόθξελνπ, δειαδή βνεζεηηθνύ θξέλνπ πνπ επελεξγεί ζηνπο πίζσ ηξνρνύο, αιιά ν κεραληζκόο ηνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ειεύζεξα ζε ζρέζε κε ηνπ κνληέινπ παξαγσγήο. 3.8 Τα βαζηθά νδεγηθά ζπζηήκαηα ηνπ απηνθηλήηνπ - ηηκόλη, ζύζηεκα γθαδηνύ, θξέλνπ, ζπκπιέθηε - πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη εύθνια ζηελ επηζθεπή. 3.9 Ο κεραληζκόο ππνβνήζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο κπνξεί λα απνζπλδεζεί ή λα αθαηξεζεί. 4. Αμάξωμα 4.1 Η αληηθαηάζηαζε ησλ εξγνζηαζηαθώλ εμσηεξηθώλ κεξώλ ηνπ ακαμώκαηνο είλαη ειεύζεξε, όπσο θαη ε ρξήζε πιαζηηθώλ, πνιπεζηεξηθώλ, πνιπθαξβνληθώλ θαη αλζξαθνλεκάηηλσλ πιηθώλ. Όκσο δελ πξέπεη λα παξαβηάδεηαη ν θαλνληζκόο 2.6

3 4.2 Όια ηα πξόζζεηα εμσηεξηθά κέξε ηνπ ακαμώκαηνο, όπσο νη αεξνηνκέο θαη ηα ινηπά αεξνδπλακηθά βνεζήκαηα, εμαηξνπκέλσλ ησλ πιαηλώλ θαζξεπηώλ, δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ ην πιάηνο ηνπ ακαμώκαηνο. 4.3 Φώηα, θιαο, κπξνζηηλνί παινθαζαξηζηήξεο θαη θόξλα πξέπεη λα είλαη ζε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Τα κπξνζηηλά θώηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από ζξπκαηηζκό κε ηαηλία ή πξνζηαηεπηηθό απηνθόιιεην θηικ. Η κεζαία ζθάια εκπξόζζησλ θώησλ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Δπίζεο ηα πίζσ θώηα θαη εηδηθά ηα stop πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ ζπλερώο. Σε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί όηη ην όρεκα έρεη κεραληζκό πνπ παξεκβέλεη ζηα πίζσ θώηα stop, ηόηε ζα ηηκσξεζεί κε πνηλή απνθιεηζκνύ. 4.4 Αλάξηεζε, ζύλδεζκνη, θαη ξνπιεκάλ ηξνρώλ πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 4.5 Τν ζαζί ηνπ απηνθηλήηνπ πξέπεη λα παξακέλεη ρσξίο κεηαηξνπέο από ηα θάζεηα επίπεδα πνπ νξίδνπλ ηα εξγαζηαζηαθά ζεκεία ζηήξημεο ηεο αλάξηεζεο εκπξόο θαη πίζσ. Μεηαηξνπέο ζηηο γέθπξεο επηηξέπνληαη όηαλ ππάξρεη αιιάγή θηλεηήξα, ηνπνζέηεζε δηαθνξεηηθνύ ή κεγαιύηεξνπ θάξηεξ, κίδα ή δηαθνξεηηθή ηνπνζέηεζε ηεο θξεκαγηέξαο. Δπίζεο επηηξέπνληαη δηαθνξνπνηήζεηο ή αιιαγή ζηελ πίζσ γέθπξα, γηα ηελ ηνπνζέηεζε κεγαιύηεξνπ δηαθνξηθνύ ή ηελ κεηαθίλεζή ηνπ. Δηδηθά ζηελ πίζσ γέθπξα επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ησλ ζεκείσλ ζηήξημεο ησλ ςαιηδηώλ θαη ζπλδέζκσλ θαηά 5 εθαηνζηά ζε θάζε θαηέπζπλζε. 4.6 Τα εξγαζηαζηαθά ζεκεία ζηήξημεο ηεο αλάξηεζεο κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ θαηά 5 εθαηνζηά ζε όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, κε εμαίξεζε ηελ κεηαηξνπή γηα αλάξηεζε ηύπνπ 4 link. Ο εξγνζηαζηαθόο ζρεδηαζκόο ηεο αλάξηεζεο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί. Δπηηξέπνληαη επίζεο κεηαηξνπέο ή αιιαγέο ζηα άθξα ηεο αλάξηεζεο. Όιεο απηέο νη κεηαηξνπέο απηέο όκσο πξέπεη λα πεξάζνπλ από ηερληθό έιεγρν. 4.7 Μεηαηξνπή ζηνλ εξγνζηαζηαθό θαζξέπηε ηνπ απηνθηλήηνπ επηηξέπεηαη ώο εμήο.

4 Α= Τν πιάηνο ηνπ ηνύλει δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν από 45 εθαηνζηά. Β= Η απόζηαζε κεηαμύ ηνπ θάησ κέξνπο ηνπ παξπξίδ θαη ηνπ επάλσ κέξνπο ηνπ ηνύλει δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από 25 εθαηνζηά. C = To Πιάηνο ηνπ ηνύλει γηα ηνλ θεληξηθό άμνλα δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν από 25 εθαηνζηά. D = Τν ύςνο ηνπ ηνύλει γηα ηνλ θεληξηθό άμνλα δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν από 25 εθαηνζηά. Η απόζηαζε από ηνλ εξγνζηαζηαθό θαζξέπηε κέρξη ην ηέινο ηνπ ηνύλει κεηάδνζεο ή ηελ αξρή ηνπ ηνύλει γηα ηνλ θεληξηθό άμνλα δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε από 90 εθαηνζηά. Κακία άιιε κεηαηξνπή δελ επηηξέπεηαη ζην απηνθεξώκελν ακάμσκα, ζην ζαζί ή ζην πιαίζην ηνπ απηνθηλήηνπ, εθόζνλ δελ αλαγξάθεηε ζηνπο θαλνληζκνύο. 4.8 Πξέπεη λα ππάξρεη κεηαιιηθόο θαζξέπηεο πξνζηαζίαο κεηαμύ ηνπ ρώξνπ ηνπ θηλεηήξα θαη ηεο θακπίλαο ησλ επηβαηώλ, ηθαλόο λα πξνζηαηεύζεη ηελ θακπίλα από δηαξξνέο πγξώλ θαη ππξθαγηά. Δάλ ππάξρνπλ ηξύπεο πξέπεη λα θαιπθηνύλ από κεηαιιηθά ειάζκαηα, ελώ νη κηθξέο ηξύπεο πξέπεη λα θιείζνπλ κε βίδεο ή ππξίκαρα πιηθά. 4.9 Δάλ ζηνλ ρώξν απνζθεπώλ ππάξρνπλ εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ ή δνρεία λίηξν, ηόηε πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κεηαιιηθόο θαζξέπηεο ηθαλόο λα απνηξέςεη δηαξξνέο θαη ππξθαγηά.

5 4.10 Τα παξάζπξα κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ από αγσληζηηθνύ ηύπνπ Lexan/ πνιπθαξβνληθά minimum 2mm, εθηόο από ην κπξνζηηλό παξκπξίδ, πνπ πξέπεη λα είλαη από ην εξγνζηαζηαθό άζξαπζην laminated πιηθό. Τα παξάζπξα πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο ξσγκέο θαη άιια επηθύλδπλα ζεκάδηα Δπηηξέπνληαη νη δειαηίλεο ζηα παξάζπξα θαη ζην πίζσ παξκπξίδ. Απαγνξεπνληαη δειαηίλεο ζην εκπξόο παξκπηδ. Σε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή νξαηόηεηα ζην εζσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ Πιαηλνί θαη εζσηεξηθνί θαζξέπηεο πνπ θνηηνύλ πίζσ είλαη ππνρξεσηηθνί Ο νδεγόο κπνξεί λα αθαηξέζεη ην θάζηζκα ηνπ ζπλνδεγνύ. Όηαλ όκσο ην απηνθίλεην ρξεηαζηεί λα θάλεη ζπλνδήγεζε ζα πξέπεη λα έρνπλ θάζηζκα θαη δώλεο θαη γηα ηνλ ζπλνδεγό κε ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο ηνπ νδεγνύ, πνπ νξίδνληαη ζηα Τν θόςηκν ησλ θεληξηθώλ δνθώλ ηνπ ζαζί/ πιαηζίνπ απαγνξεύεηαη Τα ακάμσκα θαη ηα κέξε ηνπ δελ πξέπεη λα είλαη επηθίλδπλα γηα ηα ππόινηπα αγσληζηηθά απηνθίλεηα Τν εξγνζηαζηαθό ηακπιό κπνξεί είηε λα παξακείλεη είηε λα αληηθαηαζηαζεί κε άιιν, θαηαζθεπαζκέλν από δηαθνξεηηθά πιηθά, αξθεί λα έρεη παξόκνην ζρήκα θαη λα είλαη θαιώο θαηαζθεπαζκέλν θαη ζηεξεσκέλν. Τα όξγαλα ειέγρνπ είλαη ειεύζεξα Τα πξόζζεηα όξγαλα θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή ζπζθεπή, όπσο αζύξκαηνο επηθνηλσλίαο κε ηα pits, πξέπεη λα είλαη θαιά ζηεξεσκέλα θαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα πξηλ ηνλ ηερληθό έιεγρν Κάζε κεηαηξνπή πνπ επηηξέπεηαη από ηνπο θαλνληζκνύο πξέπεη λα πεξλάεη από ηερληθό έιεγρν. Οη ηερληθνί έθνξνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα αξλεζνύλ ηελ ζπκκεηνρή θάπνηνπ απηνθηλήηνπ, όηαλ θξίλνπλ όηη νη κεηαηξνπέο ζε απηό δελ είλαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ή επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ Τν minimum βάξνο ηνπ απηνθηλήηνπ κε ηνλ νδεγό θαη ηνλ εμνπιηζκό, έηνηκν γηα αγώλα, δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξν από 950 θηιά. 5. Μέηπα αζθαλείαρ αμαξώμαηορ και οδηγού 5.1 Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ηνπνζέηεζε θισβνύ αζθαιείαο ζηα απηνθίλεηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε παηδηέο drift κε δηαδηθαζία δηπιώλ πεξάζκαησλ. Σηα απηνθίλεηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε παηδηέο drift κνλώλ πεξαζκάησλ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε θισβνύ αζθαιείαο. 5.2 Ο θισβόο αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6 ζεκείσλ. Ο θισβόο αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ζσιήλεο ρσξίο ξαθή από ζηδεξνύρν αλζξαθνύρν ράιπβα ή άιιν αλαγλσξηζκέλν roll cage. Οη θνιιήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπλερείο θαη θαιήο πνηόηεηαο.

6 5.3 Μόλν γηα ηηο αγσληζηηθέο ρξνληέο , ν θισβόο αζθαιείαο κπνξεί λα αθνινπζεί θακπύιε γύξσ από ην ηακπιό, όπσο θαίλεηαη ζην θάησζη ζρήκα, πξάγκα όκσο πνπ δελ ζπληζηάηαη. 5.4 Δπίζεο κόλν γηα ηηο ίδηεο ρξνληέο ην θύξην ηνμύιην ζα κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ζσιήλα δηακέηξνπ 40X2mm ελώ ηα ππόινηπα ηκήκαηα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ζσιήλα δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 38X2,5mm. 5.5 Ο θισβόο αζθαιείαο κπνξεί λα είλαη θνιιεηνύ ή βηδσηνύ ηύπνπ. Δηδηθά νη βηδσηνύ ηύπνπ θισβνί αζθαιείαο πξέπεη λα βηδώλνληαη ζε πέδηια ειάρηζηνπ πάρνπο 3 mm θαη ειάρηζηνπ εκβαδνύ 120 ηεηξαγσληθώλ εθαηνζηώλ, πνπ ζα βξίζθνληαη θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα βηδσζεί. Δπίζεο όιεο νη βίδεο πξέπεη λα είλαη πςειήο αληνρήο θαηάηαμε αληνρήο θαηά ISO 8.8 ή πςειόηεξν θαη δηάζηαζεο από 8mm θαη άλσ. 5.6 Τα ηκήκαηα ηνπ θισβνύ αζθαιείαο πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξόηεξε απόζηαζε από 15cm από ην θξάλνο ηνπ νδεγνύ ζπλνδεγνύ πξέπεη λα θαιπθζνύλ κε ππξίκαρν πξνζηαηεπηηθό πιηθό απνξξόθεζεο ελέξγεηαο. 5.7 Ο θισβόο αζθαιείαο πξέπεη λα έρεη πιεπξηθέο κπάξεο ελίζρπζεο πξνζηαζίαο ζηελ πόξηα ηνπ νδεγνύ θαη ηνπ ζπλνδεγνύ. Σε πεξίπησζε πνπ ε πόξηα είλαη ε εξγνζηαζηαθή θαη δελ έρνπλ αθαηξεζεί νη εξγνζηαζηαθέο πιεπξηθέο κπάξεο αζθαιείαο, ηόηε ν θισβόο κπνξεί λα έρεη κηα πιεπξηθή δνθό αζθαιείαο. Αλ όκσο έρεη αληηθαηαζηαζεί ε πόξηα εο κε δηαθνξεηηθή από ηελ εξγνζηαζηαθή, π.ρ. από πνιπθαξβνληθά πιηθά, ή έρεη αθαηξεζεί από ηελ εξγνζηαζηαθή πόξηα ε κπάξα αζθαιείαο ή αλ δελ δηαζέηεη ε εξγνζηαζηαθή πόξηα κπάξα αζθαιείαο, ηόηε ν θισβόο πξέπεη λα έρεη δύν κπάξεο πξνζηαζίαο ζε ζρήκα παξάιιειν ή ρηαζηί. 5.8 Κάζε απηνθίλεην πνπ ζα θαηαζθεπάζεη θισβό αζθαιείαο ζα πξέπεη λα κηιήζεη κε ηελ νξγάλσζε γηα πην αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο. 5.9 Τα απηνθίλεηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε παηδηέο drift κε δηαδηθαζία δηπιώλ πεξάζκαησλ, πξέπεη λα έρνπλ αγσληζηηθνύ ηύπνπ bucket κε έγθξηζε FIA θάζηζκα πνπ πξέπεη λα είλαη ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε. Καζίζκαηα πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ έγθξηζε FIA κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αξθεί λα θξίλνπλ νη ηερληθνί έθνξνη όηη βξίζθνληαη ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε, δειαδή λα κελ έρνπλ ζεκάδηα, ίρλε ή εκθαλή θζνξά, δεκηά ή ζπάζηκν ζηνλ ζθειεηό ηνπο.

7 5.10 Τα θαζίζκαηα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά βηδσκέλα κε ειάρηζην 4 βίδεο ISO 8.8 ή θαιύηεξν δηαζηάζεσλ 8mm θαη άλσ, ζε βάζεηο κε ειάρηζηε επηθάλεηα επαθήο 40cm2 γηα θάζε ζεκείν ζηήξημεο Τα απηνθίλεηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε παηδηέο drift κε δηαδηθαζία δηπιώλ πεξάζκαησλ, πξέπεη λα δηαζέηνπλ δώλεο αζθαιείαο κε έγθξηζε SFI ή FIA. Δπηηξέπνληαη δώλεο πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο, αξθεί λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Οη δώλεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 ζεκείσλ, αλ θαη πξνηείλνληαη δώλεο 5 ζεκείσλ Οη δώλεο πξέπεη λα είλαη αζθαιώο ζηεξεσκέλεο ζην ακάμσκα ή ζην θισβό αζθαιείαο. Τα ζεκεία ζηήξημεο ηεο δώλεο πίζσ από ηα θαζίζκαηα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε ε δώλε ζην ζεκείν πνπ απνρσξίδεηαη ηελ πιάηε ηνπ θαζίζκαηνο θαη ην νξηδόληην επίπεδν λα κελ ζρεκαηίδεη γσλία κεγαιύηεξε από 45 κνίξεο. Ιδαληθά πξνηείλεηαη ε γσλία λαη κελ μεπεξλάεη ηηο +-10 κνίξεο από ην νξηδόληην επίπεδν Απηνθίλεηα πνπ δελ πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο 5.8 έσο 5.12 θαη γηα ηνλ ζπλνδεγό, δελ ζα κπνξνύλ λα θάλνπλ επηδείμεηο ζπλνδήγεζεο Τα νρήκαηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε παηδηέο drift κε δηαδηθαζία δηπιώλ πεξάζκαησλ, πξέπεη λα έρνπλ γεληθό δηαθόπηε δηαθνπήο ξεύκαηνο, πνπ ζα κπνξεί λα ρεηξηζηεί ν νδεγόο εύθνια όηαλ θάζεηαη θαλνληθά, αιιά θαη εμσηεξηθό δηαθόπηε πνπ ζα βξίζθεηαη ζε πιαηλή ζέζε θάησ από ην κπξνζηηλό παξκπξίδ θαη ζα κπνξεί λα ρεηξηζηεί από εμσηεξηθό θξηηή. Ο δηαθόπηεο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη θαη από ην επίζεκν δηαθξηηό απηνθόιιεην, δειαδή ην ηξηγσλάθη κε ηνλ θεξαπλό. Η ιεηηνπξγία θαη ησλ δύν δηαθνπηώλ ζα δνθηκάδεηαη από ηνπο θξηηέο πξηλ από θάζε αγώλα Τα νρήκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ρεηξνθίλεην ππξνζβεζηήξα ρσξεηηθόηεηαο κεγαιύηεξεο ησλ 2 ιίηξσλ AFFF ή 2 θηιά ζθόλεο. Ο ππξνζβεζηήξαο πξέπεη λα αζθαιώο ζηεξεσκέλνο θαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γξήγνξα από ηνλ νδεγό όηαλ είλαη θαλνληθά θαζηζκέλνο. Πξνηείλεηαη επίζεο απηόκαηε αλαγλσξηζκέλε ππξόζβεζε κε κπεθ ηόζν ζηελ θακπίλα επηβαηώλ αιιά θαη ζην κεραλνζηάζην, εηδηθά ζηα ζεκεία πνπ είλαη πην πηζαλό λα πξνθαιέζνπλ ππξθαγηά. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηαθόπηεο ελεξγνπνίεζεο από ην εζσηεξηθό θαη ην εμσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ, ζε θνληηλή ζέζε κε ηνλ δηαθόπηε δηαθνπήο ξεπκάησλ θαη κε ζήκαλζε, δειαδή ην Δ ζε θύθιν Τν εξγνζηαζηαθό ξεδεξβνπάξ κπνξεί λα παξακείλεη. Σε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ εξγνζηαζηαθνύ, ηόηε ε δεμακελή θαπζίκνπ είλαη ειεύζεξε. Σπληζηάηαη ε ρξήζε αλαγλσξηζκέλσλ αγσληζηηθώλ δεμακελώλ θαπζίκνπ. Αλ ν ζσιήλαο πιήξσζεο θαπζίκνπ βξίζθεηαη ζηνλ ρώξν ησλ απνζθεπώλ, ηόηε ην πάησκα πξέπεη λα έρεη ηξύπα απνζηξάγγηζεο θαπζίκνπ ή ην ζηόκην λα έρεη πξνζηαηεπηηθό ζπιιέθηε ώζηε λα ζπιιέγεη ην θαύζηκν πνπ δελ θαηαιήγεη ζην ξεδεξβνπάξ θαη λα ην απνζηξαγγίδεη κε ζσιήλα ζην εμσηεξηθό ηνπ απηνθηλήηνπ. Σε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο λέαο δεμακελήο, απηή ππνρξεσηηθά κπαίλε ηζην ρώξν απνζθεπώλ, ζα πξέπεη λα είλαη άξηηα ζηεξεσκέλε θαη λα θαιύπηεηαη από άθιεθην δηάθξαγκα αδηαπέξαζην ζε πγξά.

8 5.17 Οη αγσγνί θαπζίκνπ, ξεδεξβνπάξ θαη θάζε κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ, όπσο βνεζεηηθά δνρεία, ζπλδέζεηο θηι πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ζηεγαλά θαη αζθαιώο ζθξαγηζκέλα, έηζη ώζηε λα κελ κπνξεί λα ρπζεί θαύζηκν Οπνηνδήπνηε εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ, όπσο δνρεία, αληιίεο, θίιηξα θηι. απαγνξεύνληαη λα βξίζθνληαη ζηελ θακπίλα επηβαηώλ. Πξέπεη κάιηζηα λα είλαη δηαρσξηζκέλα από ηελ θακπίλα κε θαζξέπηε πνπ λα πξνζηαηεύεη ζε πεξίπησζε δηαξξνήο πγξνύ ή ππξθαγηά. Σε πεξίπησζε πνπ ζσιελώζεηο θαπζίκνπ πξέπεη λα πεξάζνπλ από ηελ θακπίλα ησλ επηβαηώλ, ηόηε πξέπεη λα είλαη ζπλερείο, ρσξίο ελώζεηο κεηαιιηθνύ ηύπνπ ή κε κεηαιιηθό πεξίβιεκα πςειήο πνηόηεηαο θαη λα βξίζθνληαη από ηελ πιεπξά ηνπ ζπλνδεγνύ Οη κπαηαξίεο πξέπεη λα είλαη αζθαιώο ζηεξεσκέλεο θαη νη ζπλδέζεηο λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη εύθνια πξνζβάζηκεο. Οη αξλεηηθνί πόινη πξέπεη λα είλαη εκθαλώο καξθαξηζκέλνη κε θίηξηλν ρξώκα. Οη κπαηαξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θακπίλα ησλ επηβαηώλ πξέπεη λα είλαη αζθαιώο ζηεξεσκέλεο θαη θιεηζκέλεο ζε έλα ζθξαγηζκέλν επηζθέςηκν θνπηί. Δπίζεο κπαηαξίεο πνπ δελ είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ πξέπεη λα αεξίδνληαη επαξθώο θαη θαη λα βξίζθνληαη έμσ από ηελ θακπίλα επηβαηώλ Οη πόξηεο θαη ηα θαπό πξέπεη λα αλνίγνπλ από ην εμσηεξηθό. Δηδηθά ζηα απηνθίλεηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε παηδηέο drift κε δηαδηθαζία δηπιώλ πεξάζκαησλ,ππνρξεσηηθά γηα ηα εκπξόο θαπό, πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 2 ζπλδέζκνπο πύξνπο αζθάιηζεο. Οη εξγνζηαζηαθνί κεραληζκνί αζθάιηζεο ηνπ θαπό πξέπεη λα ηεζνύλ εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη πξνηείλεηαη λα αθαηξεζνύλ Τα νρήκαηα πξέπεη λα εθνδηάδνληαη κε θξίθνπο ξπκνύιθεζεο, έλα εκπξόο θαη έλα πίζσ. Πξέπεη λα είλαη ζε εκθαλή ζεκεία θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηό δελ είλαη δπλαηόλ ηόηε πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ην επίζεκν βέινο θαη ηελ ιέμε tow. Τν καξθάξηζκα κπνξεί λα είλαη είηε απηνθόιιεην είηε βακκέλν πάλσ ζε θνληηλό ζεκείν ζην θξίθν ξπκνύιθεζεο θαη ζε ρξώκα πνπ λα δεκηνπξγεί κεγάιε αληίζεζε κε ην ρξώκα ηνπ ακαμώκαηνο Όια ηα θνκκάηηα ηνπ ακαμώκαηνο, όπσο θηεξά, πξνθπιαθηήξεο θηι πξέπεη λα είλαη αζθαιώο ζηεξεσκέλα ζην ακάμσκα Τν παξάζπξν ηνπ νδεγνύ κπνξεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα λα είλαη αλνηθηό όρη πεξηζζόηεξν από 5 cm, ελώ ηνπ ζπλνδεγνύ κπνξεί λα είλαη πεξηζζόηεξν αλνηθηό Όια ηα εμσηεξηθά ζεκεία ηνπ απηνθηλήηνπ δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ αηρκεξά ή επηθίλδπλα εμαξηήκαηα Οη ηερληθνί έθνξνη αιιά θαη νη θξηηέο ηνπ αγώλα κπνξνύλ λα αξλεζνύλ ηελ ζπκκεηνρή ζε θάπνην απηνθίλεην πνπ δελ βξίζθεηαη ζηελ απαηηνύκελε θαιή γεληθή θαη νπηηθή θαηάζηαζε όπσο νξίδνπλ θαη νη θαλνληζκνί.

9 5.26 Γελ ζα επηηξαπεί θαλελόο είδνπο δηαξξνή πγξνύ ζε όρεκα ηνπ αγώλα. Σε ηέηνηα πεξίπησζε ν αγσλνδίθεο κπνξεί λα απνθιείζνπλ ην όρεκα ζε θάζε ζεκείν ηνπ αγώλα. Τα δνρεία αλαζπκηάζεσλ πξέπεη λα είλαη άδεηα ζηελ αξρή θάζε πεξάζκαηνο Οη νδεγνί πξέπεη λα θνξνύλ εγθεθξηκέλν, ζύκθσλα κε ην άξζξν εμνπιηζκό αζθαιείαο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαηά ειάρηζην: Κξάλνο, αγσληζηηθή θόξκα, αγσληζηηθά παπνύηζηα ή κπνηάθηα νδήγεζεο, γάληηα θαη κπαιαθιάβα. Σπληζηώληαη κάιηζηα αληηππξηθά εζώξνπρα θαη Hans Πξνδηαγξαθέο θξάλνπο: FIA , SNELL SA2005, SNELL SA2000, SFI 31.1A 31.2A, BS6658 Type A/FR, BS Type A θαη ηύπνπ Δ. Τα θξάλε πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο ζεκάδηα πξόζθξνπζεο ή δεκηάο. Δπίζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ κπιε ηαηλία πνπ απνδεηθλύεη ηελ θαηαιιειόηεηα γηα αγώλεο. Πξνζνρή επίζεο πξέπεη λα δνζεί ζηελ άξηζηε εθαξκνγή ηνπ θξάλνπο θαη ζην ζσζηό δέζηκν Οη θόξκεο πξέπεη λα είλαη ππξίκαρεο θαη λα δηαζέηνπλ έγθξηζε FIA1986, FIA , EN533:1995 index 3, BSEN533 ή BS6249 part1 index A ή Β (όρη C). 6. Υποσπεωηική ζήμανζη αςηοκινήηων 6.1 Τα απηνθίλεηα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηνλ αγώλα ζπκθσλνύλ ζηνπο όξνπο θαη θαλνληζκνύο ηνπ αγώλα. 6.2 Οη δηνξγαλσηέο ηνπ αγώλα έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηνπνζεηήζνπλ απηνθόιιεηε ζεκαηνδόηεζε ηνπ αγώλα θαη ησλ ρνξεγώλ ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ ακαμώκαηνο, όπσο θαίλεηαη ζην θάησζη ζρήκα. Κάζε αγσληδόκελνο πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο νξγαλσηέο ηνπ αγώλα γηα λα ιακβάλεη ην επίζεκν παθέην απηνθόιιεηεο ζεκαηνδόηεζεο ηνπ ζεζκνύ, πξηλ από θάζε αγώλα. 6.3 Η ζεκαηνδόηεζε πνπ έρεη εγθξηζεί από ηελ δηνξγάλσζε ή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ δηνξγάλσζε παξακέλεη πεξηνπζία ηεο δηνξγάλσζεο. Η ρξήζε ηεο ζεκαηνδόηεζεο, ησλ ινγόηππσλ θαη ησλ θξάζεσλ ηνπ αγώλα αθνξά κόλν ηνλ αγώλα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο νξγαλώζεηο ηνπ. 7. Τεσνικόρ έλεγσορ 7.1 Κάζε νκάδα, νδεγόο ή ηδηνθηήηεο απηνθηλήηνπ πνπ δελ θαηαθέξλεη λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο θαλνληζκνύο 1.1 έσο 7.2 ή δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα ζηελ νξγάλσζε ηνπ αγώλα κπνξεί θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ αγσλνδίθε λα εμαηξεζεί ηνπ

10 αγώλα, λα ράζεη βαζκνύο από ηελ βαζκνινγία ή λα απαγνξεπηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε κειινληηθνύο αγώλεο. Σε ηέηνηα πεξίπησζε νη νξγαλσηέο δελ θέξνπλ θακία ππνρξέσζε λα επηηξέςνπλ ρξήκαηα ή θάζε άιιε απαίηεζε ηνπ αγσληδόκελνπ. 7.2 Όιεο νη νκάδεο, νδεγνί ή ηδηνθηήηεο απηνθηλήησλ ζπκθσλνύλ όηη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη από ηελ νξγάλσζε ζε θάζε γύξν είλαη ηειηθέο. Δπίζεο νη θξηηέο ηνπ αγώλα έρνπλ ηελ ηειηθή απόθαζε ζε θάζε πηπρή ηνπ αγώλα, όπσο ζέκαηα αζθαιείαο, ρξνλνδηαγξάκκαηα, ζπκπεξηθνξάο θηι 7.3 Τα απηνθίλεηα πνπ ζα βγνύλ εθηόο πίζηαο θαη εηδηθά ζε ακκνπαγίδεο πξέπεη λα νδεγνύληαη εθηόο αγσληζηηθήο γξακκήο. Δπίζεο νη νδεγνί κεραληθνί πξέπεη λα ειέγρνπλ ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ απηνθηλήηνπ, όπσο επηθίλδπλε κεραληθή βιάβε ή ραιαξά ηκήκαηα ακαμώκαηνο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ην αλαθέξνπλ ζηνπο αθέηεο πξηλ ηελ επόκελε πξνζπάζεηά ηνπο. 8. Επιηπεπόμενα ελαζηικά 8.1 Τα επηηξεπόκελα ειαζηηθά πξέπεη λα είλαη εκπνξεύζηκα ζηελ ρώξα θαηαζθεπήο ηνπο γηα ρξήζε δξόκνπ θαη λα είλαη δηαζέζηκα ζην επξύ θνηλό από ζεκεία ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 8.2 Απαγνξεύνληαη αγσληζηηθά ηύπνπ slick, ραξαγκέλα slick ή ηα εκηζιηθ γηα ηνλ πίζσ άμνλα. Γηα πεξηζζόηεξεο δηεπθξηλήζεηο όζν αθνξά ηα επηηξεπόκελα ειαζηηθά, ξσηήζηε ηνλ ηερληθό ππέπζπλν ηεο δηνξγάλσζεο ή ηελ επηηξνπή Dragster Drift ηεο ΟΜΑΔ ΔΠΑ. Δπίζεο ιάζηηρα πνπ αλαθέξνπλ «for racing use only» ή «for competition use» ή «For racing use θαη «not for highway use» δελ επηηξέπνληαη. Γηα ηνλ εκπξόο άμνλα επηηξέπνληαη ειαζηηθά ηύπνπ ηκηζιηθ, aπαγνξεύνληαη ;omvw αγσληζηηθά ηύπνπ slick, ραξαγκέλα slick. 8.3 Τα επηηξεπόκελα ειαζηηθά πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε ηύπνπ γηα ρξήζε δξόκνπ DOT ή Δ. 8.4 Διαζηηθά πνπ έρνπλ αιινησζεί θαηά νπνηνδήπνηε ηξόπν ή ειαζηηθά πνπ δείρλνπλ ζεκάδηα αιινίσζεο ζην πιαηλό κέξνο θαη δελ έρνπλ εκθαλώο ηα δεηνύκελα ζηνηρεία, ηόηε ζα ζεσξνύληαη ύπνπηα θαη δελ ζα επηηξέπνληαη. 9. Γενικά 9.1 Όινη νη νδεγνί, νκάδεο, κεραληθνί, ηδηνθηήηεο απηνθηλήησλ πξέπεη λα επηδεηθλύνπλ επαγγεικαηηζκό, λα έρνπλ θόζκηα δηαγσγή θαη λα έρνπλ θαζαξή θαη εκθαλίζηκε παξνπζία ζηα pits θαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν. 9.2 Όινη νη νδεγνί, νκάδεο, κεραληθνί, ηδηνθηήηεο απηνθηλήησλ πξέπεη λα επηδεηθλύνπλ ζεβαζκό θαη λα ππαθνύλ ζηνπο θξηηέο. 9.3 Κάζε ζπκκεηνρή νκάδα νδεγόο πξέπεη λα έρεη νξίζεη, πξηλ από ηνλ θάζε γύξν, ηνλ ππεύζπλν νκάδαο. Απηόο θαη κόλν απηόο ζα είλαη ν άλζξσπνο πνπ ζα εθπξνζσπεί ηελ θάζε ζπκκεηνρή ζηνπο θξηηέο θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ αγώλα.

11 a. 9.4 Οη θξηηέο ηνπ αγώλα ζα νξγαλώλνπλ ζε όιε ηελ δηάξθεηα ησλ γύξσλ ή ηεο πξνπόλεζεο, ελεκέξσζε νδεγώλ. Η παξνπζία ησλ νδεγώλ είλαη ππνρξεσηηθή. Δπίζεο ε νξγάλσζε ηνπ αγώλα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθδώζεη επηπιένλ ηερληθό θαλνληζκό, όπνπ κπνξεί λα αλαθνηλσζεί πξηλ ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Σε πεξίπησζε αλαθνίλσζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα απηό ζα γίλεη ζε εηδηθή ζπγθέληξσζε όπνπ απαηηείηε ε ππνρξεσηηθή παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηνπ ππεύζπλνπ ηεο νκάδαο. Δπίζεο ν πξόζζεηνο θαλνληζκόο ζα αλαθνηλώλεηαη θαη γξαπηόο. Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηαδήπνηε ιόγν, δελ παξαβξεζεί κέινο ηεο νκάδαο ζηελ ελεκέξσζε απηή, ηόηε δελ δηθαηνύηαη λα δηακαξηπξεζεί γηα άγλνηα ηνπ λένπ θαλνληζκνύ. 9.5 Τα νρήκαηα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβάιινληαη ζε ηερληθό έιεγρν ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ηνπ θάζε αγώλα. Δπηπξόζζεηα αλ ππάξμεη επαθή, ηξαθάξηζκα, έμνδνο ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά ζην απηνθίλεην, ηόηε πξέπεη λα μαλαπεξάζεη ζύληνκν ηερληθό έιεγρν γηα λα δηαπηζησζεί ε θαιή θαηάζηαζε θαη ε δπλαηόηεηα λα ζπλερίζεη ηνλ αγώλα. 9.6 Σηνλ αγώλα επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή κόλν ησλ νδεγώλ πνπ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε άδεηα νδεγώλ «license παηδεηάο» πνπ έρεη εθδνζεί από ΟΜΑΔ ΔΠΑ. 9.7 Δλζηάζεηο ζε απνηειέζκαηα κπνξνύλ λα γίλνπλ έσο 10 ιεπηά κεηά από ηελ αλαθνίλσζή ηνπο. Δλζηάζεηο ζηηο απνθάζεηο ησλ θξηηώλ θαη ζηηο βαζκνινγίεο δελ ππάξρνπλ. 10. Ενζηάζειρ 10.1 Κάζε έλζηαζε πξέπεη λα γίλεηαη γξαπηά από ηνλ νδεγό ή ην θαζνξηζκέλν από ηελ αξρή ηνπ αγώλα ππέπζπλνπ ηεο νκάδαο ηνπ, πξνο ηνλ αγσλνδίθε. Η γξαπηή αλαθνξά πξέπεη λα εμεγεί πην εδάθην ησλ θαλνληζκώλ παξαβηάδεηαη θαη ζπγθεθξηκέλα από πνηνλ αγσληδόκελν. Ο αγσληδόκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ην πνζό ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο γηα ηελ έλζηαζε ηνπ. Οη ελζηάζεηο παξαδίλνληαη κόλν ζηνλ αγσλνδίθε ή ηνλ αιπηάξρε ηνπ αγώλα Δλζηάζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά όξηα πνπ ζέηνπλ νη θαλνληζκνί Οη ελζηάζεηο γηα ηελ λνκηκόηεηα νδεγνύ, γηα ηελ λνκηκόηεηα απηνθηλήηνπ, γηα ιάζνο ζηελ ζπκκεηνρέο ή γηα ιάζνο ζε λνύκεξν ζπκκεηνρήο πξέπεη λα γίλνληαη ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ηα επίζεκα βαζκνινγεκέλα Δλζηάζεηο γηα ηελ δηαδηθαζία ή θάπνηαο αλσκαιίαο πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε 10 ιεπηά από ην γεγνλόο. Ο νδεγόο ή ν ππέπζπλνο ηεο νκάδαο, όπσο έρεη δεισζεί θαη ζηηο ζπκκεηνρέο, πξέπεη λα δειώζεη πξνθνξηθή ακέζσο ηεθκηξεησκέλε πξόζεζε έλζηαζεο θαη λα αθνινπζήζεη ην γξαπηό επίζεκν ραξηί ζηνλ ρξόλν πνπ νξίδεη ν θαλνληζκόο Δλζηάζεηο γηα ηα απνηέιεζκαηα πξέπεη λα γίλνληαη κέζα ζε 15 ιεπηά από ηελ αλαθνίλσζε απηώλ.

12 10.6 Δλζηάζεηο γηα πξάμε ή ζπκπεξηθνξά ζηειέρνπο ηνπ αγώλα πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε 15 ιεπηά από ην γεγνλόο Οη βαζκνινγίεο ησλ θξηηώλ θαη νη απνθάζεηο ζηηο δηπιέο κάρεο δελ δέρνληαη έλζηαζε θαη είλαη ηειηθέο Η πξάμε ηεο έλζηαζεο δελ απνηειεί εγγύεζε όηη ν αγσλνδίθεο ζα πξνιάβεη λα ηελ εμεηάζεη ζην έπινγν ρξνληθό πεξηζώξην. Μπνξεί ε ξνή ηνπ αγώλα, ε δηαδηθαζία ή έλα άιιν πην ζεκαληηθό γεγνλόο λα πξνεγεζεί Ο αγσλνδίθεο κπνξεί λα δώζεη δηθαίσκα θαη ζηηο δύν πιεπξέο λα ππεξαζπηζηνύλ ηελ γλώκε ηνπο, πξσηνύ εθδώζεη ηελ απόθαζή ηνπ. Η απνθαζή ηνπ κεηά από απηό, είλαη νξηζηηθή Η νξγάλσζε πεξηκέλεη από ηνπο αγσληδόκελνπο λα ζέηνπλ ινγηθέο, κε ηεθκεξίσζε θαη ζσζηά δηαηππσκέλεο ελζηάζεηο. Αλ ε έλζηαζε απνξηθζεί ηόηε ν αγσληδόκελνο δελ παίξλεη πίζσ ην αληίηηκν ηεο έλζηαζεο.

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν

ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν ΤΜΒΟΤΛΔ ΟΓΗΓΗΗ Δ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Οδήγεζε ζην βξεγκέλν δξόκν 1. Διέγρεηε ζπζηεκαηηθά ηα ειαζηηθά ζαο... Διέγρεηε πάληα ηα ειαζηηθά ζαο πξηλ βγείηε ζην δξόκν. Βεβαησζείηε όηη θάλεηε ηελ παξαθάησ ηππηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο).

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο). ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΧΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΒΤΔ) ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιύηεξε ηερληθή ελεκέξσζε ηνπ Κιάδνπ εθδίδεη ην δεύηεξν βνήζεκα γηα ηα θαύζηκα αέξηα. Σν θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181.1 Γεληθά ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα. 1181.1.1 ρέδηα Μειέηεο Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα