KΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΛΟΗΜΧΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΛΟΗΜΧΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β"

Transcript

1 KΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΛΟΗΜΧΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β Ππόηαζη Ομάδαρ Δπγαζίαρ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (Γ. Παπαζενδσξίδεο, Γ. Γεξκαλίδεο, Γ.Ν. Νηαιέθνο) Noέμβπιορ 2012 Σποποποίηζη με βάζη ζσόλια μελών Δπιηποπήρ Ηογενούρ Ζπαηίηιδαρ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Γεκέμβπιορ 2012 Σελικέρ ηποποποιήζειρ Φεβποςάπιορ 2013

2 2 ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΧΝ (ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΑ) ADV: δηπηβαιηθή αληεθνβίξε ALT: αιαληληθή ακηλνηξαλζθεξάζε ETV: εληεθαβίξε HBV: ηφο επαηίηηδαο Β HCV: ηφο επαηίηηδαο C HDV: ηφο επαηίηηδαο D HIV: ηφο επίθηεηεο αλνζναλεπάξθεηαο ηνπ αλζξψπνπ IFNα: ηληεξθεξφλε-άιθα INR: international normalized ratio LAM: ιακηβνπληίλε Peg-IFNα: πεγθπιησκέλε ηληεξθεξφλε-άιθα TBV: ηεικπηβνπληίλε TDF: δηζνπξνμεηθή θνπκαξηθή ηελνθνβίξε Α.Φ.Τ.: αλψηεξε θπζηνινγηθή ηηκή ΗΚΚ: επαηνθπηηαξηθφο θαξθίλνο ΧΗΒ: ρξφληα επαηίηηδα Β

3 3 KΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΛΟΗΜΧΞΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΟ ΣΖ ΖΠΑΣΗΣΗΓΑ Β (ΖΒV) Οη ζπζηάζεηο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ζε αζζελείο κε HBV ινίκσμε εμαξηψληαη απφ ηε θάζε ηεο HBV ινίκσμεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν θάζε αζζελήο. Απφ πιεπξάο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, ε HBV ινίκσμε δηαθξίλεηαη αδξά ζε νμεία θαη ρξνλία. Οη αζζελείο κε HBV ινίκσμε κπνξεί λα έρνπλ θαη ινίκσμε κε ηνλ HDV (ηφ επαηίηηδαο D) (HBV θαη HDV ινίκσμε), ελψ ζπρλά αλήθνπλ ζε νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ γηα ινηκψμεηο θαη κε άιινπο ηνχο επαηίηηδαο. Σε απηέο ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά θαη νη ζπζηάζεηο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ζε αζζελείο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε κεηακφζρεπζε ήπαηνο γηα HBV επαηηθή λφζν ή ζε αζζελείο κε HBV θαη HIV (ηφο επίθηεηεο αλνζναλεπάξθεηαο ηνπ αλζξψπνπ). Αζζελείο κε δηπιέο HBV θαη HCV (ηφο επαηίηηδαο C) ή ηξηπιέο ΗBV θαη HDV θαη HCV ινηκψμεηο αληηκεησπίδνληαη θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ηνλ ηφ επαηίηηδαο πνπ επηθξαηεί. Α. ΟΞΔΗΑ HBV ΛΟΗΜΧΞΖ Η νμεία HBV ινίκσμε δηαγηγλψζθεηαη ζπλήζσο κφλν ζε αζζελείο κε ζπκπηψκαηα θαη ζεκεία νμείαο επαηίηηδαο, ελψ πνιιέο πεξηπηψζεηο ππνθιηληθήο νμείαο HBV ινίκσμεο παξακέλνπλ αδηάγλσζηεο θαη απνθαιχπηνληαη πνιιά ρξφληα αξγφηεξα απφ ηελ παξνπζία νξνινγηθψλ δεηθηψλ παξειζνχζαο HBV ινίκσμεο (αξλεηηθφ HBsAg, ζεηηθφ anti-hbc θαη ζεηηθφ anti-hbs) ή απφ ηελ απνθάιπςε ρξφληαο HBV ινίκσμεο. Η δηάγλσζε ηεο νμείαο επαηίηηδαο Β ηίζεηαη ζε αζζελείο κε επίπεδα αιαληληθήο ακηλνηξαλζθεξάζεο (ALT) κεγαιχηεξα απφ ην 8-10πιάζην ηεο αλψηεξεο θπζηνινγηθήο ηηκήο (Α.Φ.Τ.) (ALT>8-10xΑ.Φ.Τ.) πνπ έρνπλ ζεηηθφ IgM anti-hbc κε ή ρσξίο ζεηηθφ HBsAg. Κακία εηδηθή ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε δελ απαηηείηαη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ κε νμεία επαηίηηδα Β. Οη αζζελείο κε ηππηθή νμεία θιηληθή επαηίηηδα Β αληηκεησπίδνληαη κε ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία, φπσο φινη νη αζζελείο κε νμεία ηνγελή επαηίηηδα, θαζψο πάλσ απφ 95-99% ησλ ελειίθσλ κε νμεία επαηίηηδα Β αλαξξψλνπλ απηφκαηα θαη αλαπηχζζνπλ anti-hbs ρσξίο αληηηθή αγσγή. Ιδηαίηεξε πξνζνρή, ζηελή παξαθνινχζεζε θαη λνζειεία απαηηείηαη γηα αζζελείο κε θιηληθά ζνβαξή νμεία επαηίηηδα Β (παξαηεηλφκελνο ππξεηφο >38 0 C, αλνξεμία-έκεηνη, δηαηαξαρέο χπλνπ, παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ πξνζξνκβίλεο >4 sec ή

4 4 INR (international normalized ratio) >1.4, πηζαλφλ βαζχο ίθηεξνο, παξνπζία άιισλ λνζεκάησλ ή εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αζζελνχο πνπ επηβαξχλνπλ ηε λνζεξφηεηα). Σε πεξίπησζε αλάπηπμεο ζεκείσλ επαηηθήο εγθεθαινπάζεηαο (θεξαπλνβφινο επαηίηηδα), ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα άκεζεο κεηαθνξάο ηνπ αζζελνχο ζε θέληξν κεηακνζρεχζεσλ ήπαηνο αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία φισλ ησλ θξηηεξίσλ γηα κεηακφζρεπζε ήπαηνο θαηά ηε ζηηγκή ηεο κεηαθνξάο. Δπηπιένλ, ζηηο πεξηπηψζεηο ζνβαξήο νμείαο επαηίηηδαο Β, ε έγθαηξε ρνξήγεζε αληηηθήο ζεξαπείαο κε ιακηβνπληίλε ή κε ηα λεφηεξα ηζρπξά αληηηθά, εληεθαβίξε ή ηελνθνβίξε, κπνξεί λα βνεζήζεη. Η δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο δελ είλαη ηεθκεξησκέλε, αλ θαη ζπληζηάηαη ε ζπλέρηζή ηεο γηα ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο απφ ηελ εκθάληζε ηνπ anti-hbs ή γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκθάληζε ηνπ anti-hbe. Β. ΥΡΟΝΗΑ HBV ΛΟΗΜΧΞΖ Η δηάγλσζε ηεο ρξφληαο HBV ινίκσμεο ηίζεηαη ζε αζζελείο κε ζεηηθφ HBsAg γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο ή κε ζεηηθφ HBsAg θαη αξλεηηθφ IgM anti-hbc. Σε φινπο ηνπο αζζελείο κε ρξφληα HBV ινίκσμε πξέπεη: α) λα ιακβάλεηαη πξνζεθηηθφ αηνκηθφ ηζηνξηθφ, νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ επαηηθήο λφζνπ θαη επαηνθπηηαξηθνχ θαξθίλνπ (ΗΚΚ) θαη λα πξαγκαηνπνείηαη πξνζεθηηθή αληηθεηκεληθή εμέηαζε. β) λα γίλεηαη γεληθή αίκαηνο, βηνρεκηθφο έιεγρνο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο, ρξφλνο πξνζξνκβίλεο θαη έιεγρνο νξνινγηθψλ δεηθηψλ ηνπ HBV (HBeAg/anti-HBe, IgM anti-hbc) θαζψο θαη έιεγρνο επηπέδσλ HBV DNA νξνχ. γ) λα γίλεηαη έιεγρνο γηα παξνπζία αληηζσκάησλ έλαληη ησλ HDV, HCV, HIV θαη HAV. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη έλαληη ηνπ HAV, εθφζνλ βξεζνχλ αξλεηηθνί γηα anti-hav. Οη ζπζηάζεηο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο εμαξηψληαη απφ ηε θάζε ηεο ρξφληαο HBV ινίκσμεο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν θάζε αζζελήο. Οη θάζεηο ηεο ρξφληαο ΗΒV ινίκσμεο είλαη: HBeAg ζεηηθή ρξφληα ΗΒV ινίκσμε, HBeAg ζεηηθή ρξφληα επαηίηηδα Β (ΧΗΒ), ρξφληα αλελεξγφο θνξία ηνπ HBV, HBeAg αξλεηηθή ΧΗΒ, κε αληηξξνπνχκελε HBV θίξξσζε. Τα θξηηήξηα δηάγλσζεο ησλ παξαπάλσ θάζεσλ πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1. Αλεμαξηήησο ηεο αλάγθεο γηα ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, νη αζζελείο κε ρξφληα HBV ινίκσμε πξέπεη:

5 5 α) λα απνθεχγνπλ ηελ θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο. β) λα πξνηείλνπλ έιεγρν γηα HBV ινίκσμε ζε φινπο ηνπο ζπγγελείο 1 νπ βαζκνχ (γνλείο, αδέιθηα, παηδηά) θαη ηνπο εξσηηθνχο ζπληξφθνπο ηνπο. Τα αλήιηθα παηδηά θαη νη εξσηηθνί ζχληξνθνη ζα πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη έλαληη ηνπ HBV, εθφζνλ δελ έρνπλ αλνζία. Δπηπξφζζεηα, φινη νη αζζελείο κε HBV θίξξσζε (αληηξξνπνχκελε θαη κε) θαζψο θαη νη αζζελείο κε ρξφληα HBV ινίκσμε θαη νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΗΚΚ πξέπεη λα ειέγρνληαη αλά 6κελν κε ππεξερνγξάθεκα άλσ θνηιίαο κε ζηφρν ηελ έγθαηξε δηάγλσζε πηζαλνχ ΗΚΚ. Β1. Δνδείξειρ θεπαπεςηικήρ παπέμβαζηρ Οη ελδείμεηο ζεξαπείαο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ίδηεο γηα ηελ HBeAg-ζεηηθή θαη HBeAg-αξλεηηθή ΧΗΒ θαη πεξηιακβάλνπλ επίπεδα HBV DNA νξνχ >2.000 IU/ml, επίπεδα ALT πάλσ απφ Α.Φ.Τ. θαη βηνςία ήπαηνο κε ηνπιάρηζηνλ κέηξηνπ βαζκνχ λεθξνθιεγκνλψδε δξαζηεξηφηεηα (ζθνξ ελεξγφηεηαο 6 θαηά Ishak ή 2 θαηά Metavir) θαη/ή ηνπιάρηζηνλ κέηξηνπ βαζκνχ ίλσζε (ζθνξ ίλσζεο 3 θαηά Ishak ή 2 θαηά Metavir). Θεξαπεία κπνξεί λα αξρίζεη αθφκα θαη κε θπζηνινγηθέο ηηκέο ALT εθφζνλ πιεξνχληαη ηα άιια δχν θξηηήξηα. Αζζελείο κε αληηξξνπνχκελε ή κε αληηξξνπνχκελε θίξξσζε ζα πξέπεη λα ζεξαπεχνληαη εθφζνλ έρνπλ απιψο αληρλεχζηκν HBV DNA νξνχ. Οη ελδείμεηο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ζε ππννκάδεο αζζελψλ κε ρξφληα HBV ινίκσμε πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. Β1.1. HBeAg θεηική σπόνια ΗΒV λοίμωξη Η δηάγλσζε ηεο HBeAg ζεηηθήο ρξφληαο ΗΒV ινίκσμεο (ραξαθηεξίδεηαη θαη σο θάζε αλνζνινγηθήο αλνρήο) ηίζεηαη ζε αζζελείο κε αληηξξνπνχκελε ρξφληα HBV ινίκσμε, ζεηηθφ HBeAg θαη ζηαζεξά θπζηνινγηθέο ηηκέο ALT ή ηηκέο ALT<2xΑ.Φ.Τ. (πξνζδηνξηζκνί ηνπιάρηζηνλ αλά 3 κήλεο γηα ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο). Οη αζζελείο απηνί έρνπλ θαηά θαλφλα πςειά επίπεδα HBV DNA oξνχ (> IU/mL ή copies/ml). Αζζελείο ειηθίαο 30 εηψλ κε HBeAg-ζεηηθή ρξφληα ΗΒV ινίκσμε ρσξίο θιηληθά ζεκεία πξνρσξεκέλεο επαηηθήο λφζνπ θαη κε αξλεηηθφ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΗΚΚ ή θίξξσζεο δελ ζπζηήλεηαη λα ππφθεηληαη ζε βηνςία ήπαηνο νχηε λα ιακβάλνπλ ζεξαπεία, αθνχ έρνπλ πνιχ κηθξή πηζαλφηεηα (<10%) αληαπφθξηζεο (ΗΒeAg νξνκεηαηξνπήο). Σπζηήλεηαη, φκσο, ε παξαθνινχζεζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ

6 6 αλά 3-6 κήλεο. Πηζαλφηεηα βηνςίαο ήπαηνο ή αθφκα θαη ζεξαπείαο ππάξρεη ζε αζζελείο απηήο ηεο θάζεο, πνπ έρνπλ ειηθία >30 εηψλ, ALT κεηαμχ 1-2xΑ.Φ.Τ., θιηληθέο ελδείμεηο πξνρσξεκέλεο επαηηθήο λφζνπ θαη/ή νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΗΚΚ ή θίξξσζεο. Αληηηθή ζεξαπεία κπνξεί ίζσο λα ρνξεγεζεί θαη ζε αζζελείο απηήο ηεο θάζεο εθφζνλ είλαη κεγαιχηεξνη ησλ 40 εηψλ ή πξφθεηηαη λα ιάβνπλ αλνζνηξνπνπνηεηηθή/ρεκεηνζεξαπεπηηθή αγσγή ή είλαη έγθπεο ζην ηξίην ηξίκελν ηεο θχεζεο θαη ζπλεπψο έρνπλ πςειή πηζαλφηεηα θάζεηεο κεηάδνζεο ηνπ HBV ή έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν κεηάδνζεο ηνπ HBV ιφγσ επαγγέικαηνο (π.ρ. ηαηξνί, λνζειεπηέο), ζηνπο νπνίνπο ζε νξηζκέλεο ρψξεο γίλεηαη πξνζσξηλή δηαθνπή εξγαζίαο κέρξη ηελ ειάηησζε ησλ επηπέδσλ ηαηκίαο. Β1.2. HBeAg θεηική σπόνια ηπαηίηιδα Β Η δηάγλσζε ηεο HBeAg-ζεηηθήο ΧΗΒ ηίζεηαη ζε αζζελείο κε αληηξξνπνχκελε ρξφληα HBV ινίκσμε, ζεηηθφ HBeAg θαη ALT 2xΑ.Φ.Τ. Οη αζζελείο απηνί ειέγρνληαη γηα επίπεδα HBV DNA νξνχ θαη παξαθνινπζνχληαη επί 3-6 κήλεο κε αλά κήλα έιεγρν ALT/AST θαη HBeAg/anti-HBe. Δάλ δελ επηηεπρζεί απηφκαηε νξνκεηαηξνπή ηνπ HBeAg ζε anti-hbe, νη αζζελείο έρνπλ απφιπηε έλδεημε ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, εθφζνλ ππάξρνπλ πςειά επίπεδα HBV DNA νξνχ (> ΙU/mL ή > copies/ml) αθφκα θαη ρσξίο ηε δηελέξγεηα βηνςίαο ήπαηνο. Η βηνςία ήπαηνο κπνξεί λα δψζεη πξφζζεηεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, αιιά θαηά θαλφλα δελ αιιάδεη ηελ απφθαζε γηα έλαξμε αγσγήο. Σε κε δηελέξγεηα βηνςίαο ήπαηνο, είλαη ρξήζηκε ε εθηίκεζε ηεο έθηαζεο ηεο ίλσζεο θαη θπξίσο ε επηβεβαίσζε ή ν απνθιεηζκφο ηεο θίξξσζεο κε ηε ρξήζε κε επεκβαηηθψλ κεζφδσλ. Β1.3. Χπόνια ανενεπγόρ θοπία ηος HBV Η δηάγλσζε ηνπ ρξφληνπ αλελεξγνχ θνξέα ηνπ HBV ηίζεηαη ζε αζζελείο κε φια ηα παξαθάησ: α) ζεηηθφ HBsAg, αξλεηηθφ HBeAg θαη ζπλήζσο ζεηηθφ anti-hbe ηνπιάρηζηνλ απφ 6κήλνπ, β) επίκνλα θπζηνινγηθέο ALT/AST (ηνπιάρηζηνλ 3 κεηξήζεηο αλά 1-3 κήλεο ζε δηάζηεκα 12 κελψλ), γ) κε αληρλεχζηκα ή ρακειά επίπεδα HBV DNA νξνχ (<2.000 IU/mL ή < copies/ml), δ) απνπζία ζεκείσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ επξεκάησλ ζπκβαηψλ κε ρξνλία επαηηθή λφζν (π.ρ. ζπιελνκεγαιία, επαηηθέο παιάκεο, αγγεησκαηψδεηο ζπίινη, ζξνκβνπελία,

7 7 ππεξγακκαζθαηξηλαηκία). Έλα πνζνζηφ ησλ ρξνλίσλ αλελεξγψλ θνξέσλ ηνπ HBV κπνξεί λα έρεη επίπεδα HBV DNA νξνχ κεηαμχ θαη IU/mL. Οη ρξφληνη αλελεξγνί θνξείο ηνπ HBV δελ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε βηνςία ήπαηνο ή ζεξαπεία, αιιά ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά γηαηί ππάξρεη πηζαλφηεηα κεηαπηψζεψο ηνπο ζε (ζπλήζσο HBeAg-αξλεηηθή) ΧΗΒ. Η παξαθνινχζεζή ηνπο ζπληζηάηαη λα γίλεηαη κε έιεγρν ALT/AST αλά 2-3 κήλεο ην πξψην έηνο θαη αλά 6 κήλεο ζηε ζπλέρεηα. Σε πεξίπησζε παζνινγηθψλ ηηκψλ ALT/AST ζα πξέπεη λα γίλεηαη λένο έιεγρνο επηπέδσλ HBV DNA νξνχ θαη βηνςία ήπαηνο. Σε ρξφληνπο θνξείο κε επίπεδα HBV DNA κεηαμχ IU/mL ζηελή παξαθνινχζεζε κε πξνζδηνξηζκφ ησλ AST/ALT αλά ηξίκελν θαη HBV DNA θάζε 6-12 κήλεο ζπλερίδεηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 3 έηε πξηλ ζεσξεζνχλ νξηζηηθά σο ρξφληνη αλελεξγνί θνξείο ηνπ HBV θαη κεηαπέζνπλ ζε ζπλήζε αλά 6κελν παξαθνινχζεζε. Η κφλε έλδεημε ρνξήγεζεο ζεξαπείαο ζε ρξφληνπο αλελεξγνχο θνξείο ηνπ HBV είλαη ε έλαξμε ζεξαπείαο κε αλνζνθαηαζηαιηηθνχο/ρεκεηνζεξαπεπηηθνχο παξάγνληεο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην Η. Β1.4. HBeAg απνηηική σπόνια ηπαηίηιδα Β Γηάγλσζε HBeAg αξλεηηθήο ΧΗΒ ηίζεηαη ζε αζζελείο κε αληηξξνπνχκελε ρξνλία HBV ινίκσμε θαη α) αξλεηηθφ HBeAg θαη ζπλήζσο ζεηηθφ anti-hbe ηνπιάρηζηνλ απφ 6κήλνπ, β) ζηαζεξά ή δηαιεηπφλησο απμεκέλεο ALT/AST (>Α.Φ.Τ.), γ) επίπεδα HBV DNA νξνχ ( IU/mL ή copies/ml) θαη δ) ηζηνινγηθέο αιινηψζεηο ρξφληαο επαηίηηδαο. Η βηνςία ήπαηνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηάγλσζε ηεο HBeAg αξλεηηθήο ΧΗΒ. Οη αζζελείο απηνί έρνπλ αληρλεχζηκν HBV DNA νξνχ, αιιά φρη ππνρξεσηηθά επίπεδα ζηαζεξά IU/mL (ζεκαληηθνχ βαζκνχ δηαθπκάλζεηο). Δπνκέλσο, ηα θξηηήξηα α, β θαη δ ζε ζπλδπαζκφ κε αληρλεχζηκν HBV DNA νξνχ κπνξεί λα ηεθκεξηψζνπλ ηε δηάγλσζε. Έλδεημε ζεξαπείαο έρνπλ φινη νη αζζελείο κε HBeAg-αξλεηηθή ΧΗΒ θαη ηνπιάρηζηνλ κεηξίνπ βαζκνχ λεθξνθιεγκνλψδε δξαζηεξηφηεηα θαη/ή κεηξίνπ βαζκνχ ίλσζε ζηε βηνςία ήπαηνο. Η βηνςία ήπαηνο πξν ζεξαπείαο είλαη απφιπηα απαξαίηεηε ζε αζζελείο κε ρακειά επίπεδα HBV DNA νξνχ (< IU/mL), αιιά δελ επεξεάδεη ηε ζεξαπεπηηθή απφθαζε ζε αζζελείο κε AST/ALT> 2xΑ.Φ.Τ θαη πςειά επίπεδα HBV DNA νξνχ ( IU/mL), αθνχ θαηά θαλφλα απνθαιχπηεη ζνβαξέο ηζηνινγηθέο αιινηψζεηο ζε ηέηνηνπο αζζελείο. Πξνζθέξεη, φκσο, ζεκαληηθέο

8 8 πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ πξφγλσζε θαη ηελ πηζαλφηεηα αληαπφθξηζεο ζηε ζεξαπεία θαη ρξεζηκεχεη ζηε ιήςε κειινληηθψλ ζεξαπεπηηθψλ απνθάζεσλ γηα ηνπο αζζελείο πνπ δελ ζα αληαπνθξηζνχλ ζηελ αξρηθή ζεξαπεία. Σε κε δηελέξγεηα βηνςίαο ήπαηνο, είλαη ρξήζηκε ε εθηίκεζε ηεο έθηαζεο ηεο ίλσζεο θαη θπξίσο ε επηβεβαίσζε ή ν απνθιεηζκφο ηεο θίξξσζεο κε ηε ρξήζε κε επεκβαηηθψλ κεζφδσλ. Σε αληίζεζε κε ηελ HBeAg-ζεηηθή ΧΗΒ, ηα επίπεδα ALT/AST (εμ νξηζκνχ >Α.Φ.Τ.) δελ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε γηα ζεξαπεία ζε απηή ηελ νκάδα αζζελψλ. Η απφθαζε γηα ζεξαπεία δελ επεξεάδεηαη επίζεο απφ ηα επίπεδα ηνπ HBV DNA νξνχ. Β1.5. Μη ανηιπποπούμενη HBV κίππωζη Γηάγλσζε κε αληηξξνπνχκελεο HBV θίξξσζεο ηίζεηαη ζε αζζελείο κε ρξνλία HBV ινίκσμε θαη ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο παξαθάησ θιηληθέο εθδειψζεηο: α) αζθίηε, β) επεηζφδην θηξζνξξαγίαο, γ) επεηζφδην επαηηθήο εγθεθαινπάζεηαο, δ) ίθηεξν (νιηθή ρνιεξπζξίλε >3 mg/dl). Έλδεημε ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο έρνπλ φινη νη αζζελείο κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα πνπ έρνπλ αληρλεχζηκν HBV DNA νξνχ αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία απμεκέλσλ ή θπζηνινγηθψλ ηηκψλ ALT/AST. Β2. ηόσοι θεπαπεςηικήρ παπέμβαζηρ Οπιζμοί ανηαπόκπιζηρ Ο ηδαληθφο ζηφρνο ζεξαπείαο ζηε XHΒ είλαη ε θάζαξζε ηνπ HBV, πνπ πξαθηηθά ηζνδπλακεί κε αξλεηηθνπνίεζε ηνπ HBsAg θαη ίζσο εμαθάληζε ηνπ cccdna απφ ην ήπαξ. Δληνχηνηο, ν ζηφρνο απηφο είλαη ζπαλίσο εθηθηφο, γη απηφ ν θχξηνο ζηφρνο ηεο ζεξαπείαο είλαη ε ηνινγηθή θαη βηνρεκηθή αληαπφθξηζε αληαπφθξηζε κεηά ηε δηαθνπή ζεξαπείαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επίηεπμε α) θπζηνινγηθψλ ηηκψλ ALT/AST, β) κε αληρλεχζηκνπ ή πνιχ ρακειψλ επηπέδσλ HBV DNA νξνχ (<2.000 ΙU/mL) θαη γ) νξνκεηαηξνπήο ηνπ HBeAg ζε anti-hbe (κφλν γηα HBeAg-ζεηηθή XHΒ). Τξίηνο ζηφρνο είλαη ε επίηεπμε ηνινγηθήο χθεζεο (κε αληρλεχζηκνπ HBV DNA) ππφ καθξνρξφληα ζεξαπεία κε αληηηηθά. Οη ηειηθνί απψηεξνη ζηφρνη ηεο ζεξαπείαο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ.ε κείσζε ησλ ζνβαξψλ επηπινθψλ ηεο λφζνπ (κε αληηξξνπνχκελε θίξξσζε, ΗΚΚ) θαη θπξίσο ηεο επηβίσζεο. Οη παξαπάλσ απψηεξνη ζηφρνη επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ ηζηνινγηθψλ βιαβψλ ηνπ ήπαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπρλήο ππνζηξνθήο ηπρφλ εγθαηεζηεκέλεο θίξξσζεο, πνπ αθνινπζνχλ ηε καθξνρξφληα θαηαζηνιή ηνπ ηηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ.

9 9 Οη νξηζκνί ηεο αληαπφθξηζεο ζηε ζεξαπεία ηεο XHΒ πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 2. Η αληαπφθξηζε κπνξεί λα εθηηκεζεί θαηά ηε δηάξθεηα, ζην ηέινο θαη κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο. Η αληαπφθξηζε δηαθξίλεηαη ζε βηνρεκηθή, νξνινγηθή, ηνινγηθή θαη ηζηνινγηθή. Βιοσημική ανηαπόκπιζη επηηπγράλεηαη ζε νκαινπνίεζε ηεο ALT ζε αζζελείο κε απμεκέλα πξν ζεξαπείαο επίπεδα. Βιοσημική διαθςγή ζεσξείηαη ε αχμεζε ηεο ALT ππφ ζεξαπεία (ζε 2 κεηξήζεηο κε κεζνδηάζηεκα 1 κελφο) κεηά απφ αξρηθή βηνρεκηθή αληαπφθξηζε ζε αζζελή κε ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεία. Βιοσημική ςποηποπή ζεσξείηαη ε αχμεζε ηεο ALT κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο (ζε 2 κεηξήζεηο κε κεζνδηάζηεκα 1 κελφο) ζε αζζελείο κε βηνρεκηθή αληαπφθξηζε ζην ηέινο ηεο ζεξαπείαο. Οπολογική ανηαπόκπιζη για αζθενείρ με HBeAg-θεηική ΥHB ζεσξείηαη ε απψιεηα ηνπ HBeAg κε αλάπηπμε anti-hbe. Πλήπηρ οπολογική ανηαπόκπιζη ζεσξείηαη ε απψιεηα ηνπ HBsAg θαη αλάπηπμε anti-hbs, ε νπνία ζρεδφλ εμ νξηζκνχ ζπλνδεχεηαη απφ κε αληρλεχζηκν HBV DNA νξνχ. Ο νξηζκφο ηεο ηνινγηθήο αληαπφθξηζεο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο ζεξαπείαο. Ηολογική ανηαπόκπιζη ζε θεπαπεία με Peg-IFNα ζεσξείηαη ε επίηεπμε επηπέδσλ HBV DNA <2.000 IU/mL. Η ηνινγηθή απηή αληαπφθξηζε κπνξεί λα εθηηκεζεί (ζηνπο 6 κήλεο, ζην ηέινο θαη ζηνπο 6 θαη 12 κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο). Ηολογική ανηαπόκπιζη ςπό ανηιικά ζεσξείηαη ε επίηεπμε κε αληρλεχζηκνπ HBV DNA νξνχ κε επαίζζεηε PCR. Καηά ηε ζεξαπεία κε αληηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πξφζζεηνη νξηζκνί ηνινγηθήο αληαπφθξηζεο, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Μακποσπόνια ιολογική ανηαπόκπιζη μεηά διακοπή θεπαπείαρ με Peg-IFNα ή ανηιιικό ζεσξείηαη ε δηαηήξεζε HBV DNA νξνχ κε αληρλεχζηκνπ ή <2.000 IU/mL γηα 12 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο ζε ζπλδπαζκφ κε αξλεηηθφ HBeAg θαη ζεηηθφ anti-hβe ζε αζζελείο κε HΒeAg-ζεηηθή ΧΗΒ. Τέινο, ηζηολογική ανηαπόκπιζη ζεσξείηαη ε ειάηησζε ηεο λεθξνθιεγκνλψδνπο δξαζηεξηφηεηαο θαηά 2 βαζκνχο θιίκαθαο Knodell ή Ishak ρσξίο επηδείλσζε ηεο ίλσζεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξν ζεξαπείαο ηζηνινγηθέο αιινηψζεηο. Β3. Θεπαπεςηικά ζσήμαηα Eγθεθξηκέλεο κνξθέο ζεξαπείαο ζηελ Διιάδα γηα ελήιηθεο αζζελείο κε XHΒ είλαη ε ηληεξθεξφλε-άιθα (ΙFNα, Intron A θαη Roferon -A), ε πεγθπιησκέλε IFNα- 2a (Peg-IFNα-2a, Pegasys ), ε ιακηβνπληίλε (LAM, Zeffix ), ε δηπηβαιηθή αληεθνβίξε (ADV, Hepsera ), ε εληεθαβίξε (ETV, Baraclude ), ε ηεικπηβνπληίλε

10 10 (TBV, Sebivo ) θαη ε δηζνπξνμεηθή θνπκαξηθή ηελνθνβίξε (TDF, Viread ) (Πίλαθαο 1). Τα θάξκαθα απηά κπνξεί αξρηθά λα δηαθξηζνχλ ζε 2 θχξηεο θαηεγνξίεο: α) IFNα (θιαζηθή θαη πεγθπιησκέλε), πνπ έρεη αλνζνηξνπνπνηεηηθέο θαη αληηηηθέο ηδηφηεηεο θαη β) ακηγψο αληηηθά θάξκαθα (LAM, ADV, ETV, TBV θαη TDF). Απφ ηηο IFNα, ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ε Peg-IFNα-2a, ε νπνία ρνξεγείηαη σο κία ππνδφξηα έλεζε ησλ 180 κg ηελ εβδνκάδα γηα 48 εβδνκάδεο ζε HBeAg-ζεηηθή θαη HBeAg-αξλεηηθή ΧΗΒ (αληί γηα 3-7 ελέζεηο ηελ εβδνκάδα κε ηελ θιαζηθή IFNα). Η εκεξήζηα δφζε ησλ αληηηθψλ, πνπ ρνξεγνχληαη φια σο 1 δηζθίo ηελ εκέξα, είλαη γηα LAM 100 mg, ADV 10 mg, ETV 0.5 mg γηα πξσηνζεξαπεπφκελνπο αζζελείο θαη 1 mg γηα αζζελείο κε αληνρή ζηε ιακηβνπληίλε θαη αζζελείο κε κε αληηξξνπνχκελε θίξξσζε, TBV 600 mg θαη TDF 300 mg. Η δνζνινγία ησλ αληηηθψλ θαξκάθσλ πξέπεη λα ειαηηψλεηαη ζε αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα (θάζαξζε θξεαηηλίλεο <50 ml/min). Οη ζπληζηψκελεο δφζεηο ηνπ θάζε αληηηθνχ ζε αζζελείο κε θάζαξζε θξεαηηλίλεο <50 ml/min πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. Η δηάξθεηα ζεξαπείαο κε ηα αληηηθά είλαη πάληνηε κεγαιχηεξε ησλ 12 κελψλ θαη πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ αζζελή (βιέπε ζρφιηα ζηε ζπλέρεηα). Σε αζζελείο πνπ δελ έρνπλ αληέλδεημε γηα Peg-IFNα (πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα), ε επηινγή ρνξήγεζεο Peg-IFNα ή αληηηθνχ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πνιινχο παξάγνληεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηζπκίαο ηνπ αζζελνχο, ν νπνίνο αξρηθά ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ δχν θαξκάθσλ.τα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζεξαπείαο κε Peg-IFNα είλαη ε κηθξφηεξε θαη ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα ζεξαπείαο, ε ζπρλφηεξε καθξνρξφληα δηαηήξεζε ηεο αληαπφθξηζεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο θαη ε κε δεκηνπξγία αλζεθηηθψλ HBV ζηειερψλ, ελψ κεηνλεθηήκαηά ηεο είλαη ε κηθξή ζρεηηθά πηζαλφηεηα καθξνρξφληαο αληαπφθξηζεο θαη νη ζρεηηθά ζπρλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο κε απνηέιεζκα ηελ θαθή πνηφηεηα δσήο θαη ηελ αλάγθε γηα ζπρλή παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ. Οη πην ζπρλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηεο Peg-IFNα είλαη ε γξηππψδεο ζπλδξνκή, ε θαηαβνιή, νη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο (επεξεζηζηφηεηα, θαηάζιηςε) θαη ε θαηαζηνιή ηνπ κπεινχ (νπδεηεξνπελία, ζξνκβνπελία, αλαηκία). Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη θαηά ηε ζεξαπεία αζζελψλ κε ςπρηαηξηθέο παζήζεηο (εηδηθά ζνβαξή θαηάζιηςε), απηνάλνζα λνζήκαηα, πησρά ειεγρφκελν ζαθραξψδε δηαβήηε, φπνπ θαηά θαλφλα ε ρνξήγεζε Peg-IFNα αληελδείθλπηαη. Τα πιενλεθηήκαηα ηεο ζεξαπείαο κε ηα απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελα αληηηθά θάξκαθα είλαη ε πνιχ πςειή πηζαλφηεηα αληαπφθξηζεο ππφ ζεξαπεία θαη ε πνιχ

11 11 θαιή αλνρή θαη αζθάιεηα, ελψ κεηνλεθηήκαηά ηεο είλαη ε πξννδεπηηθά απμαλφκελε πηζαλφηεηα αλάδπζεο αλζεθηηθψλ HBV ζηειερψλ θπξίσο γηα ηα αληηηθά κε πξψηεο επηινγήο (ε νπνία δηαθέξεη αλάινγα κε ην ρνξεγνχκελν αληηηηθφ θάξκαθν) θαη ε κηθξή πηζαλφηεηα (κε ηα κέρξη ζήκεξα ζρήκαηα) καθξνρξφληαο αληαπφθξηζεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπο κε ζπλέπεηα ηελ αλάγθε γηα καθξνρξφληα ( 5 έηε θαη ίζσο δηα βίνπ) ρνξήγεζή ηνπο. Η αλάγθε καθξνρξφληαο ιήςεο ησλ αληηηθψλ θαξκάθσλ απφ αζζελείο (θπξίσο γπλαίθεο) αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηνλ νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο, αθνχ ζπζηήλεηαη λα απνθεχγεηαη ε ηεθλνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ιήςεο ησλ αληηηθψλ απηψλ θαξκάθσλ θαη γηα 6 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπο. Β4. Αποηελεζμαηικόηηηα θεπαπεςηικών ζσημάηων ζε ππωηοθεπαπεςόμενοςρ αζθενείρ Β4.1. ΗΒeAg-θεηική σπόνια ηπαηίηιδα Β Η πηζαλφηεηα HBeAg νξνκεηξνπήο, πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη θαη απφ βηνρεκηθή θαη ηνινγηθή αληαπφθξηζε, είλαη 32% κε 1 έηνο Peg-IFNα-2a, 16-18% κε 1 έηνο LAM, 12% κε 1 έηνο ADV, 21% κε 1 έηνο ETV, 22% κε 1 έηνο TBV θαη 21% κε 1 έηνο TDF. Οη παξαπάλσ πηζαλφηεηεο αληαπφθξηζεο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο κειέηεο θαη γη απηφ δελ κπνξεί λα ζπγθξηζνχλ επζέσο. Γεδνκέλα ζπγθξηηηθψλ κειεηψλ θαλεξψλνπλ φηη ε πηζαλφηεηα HBeAg νξνκεηαηξνπήο είλαη πςειφηεξε κεηά 1 έηνο ζεξαπείαο κε Peg-IFNα-2a απ φηη κε 1 έηνο ζεξαπείαο κε LAM, ελψ δελ δηαθέξεη κεηά απφ 1 έηνο ζεξαπείαο κε ETV ή LAM, TBV ή LAM θαη TDF ή ADV. Αλ θαη ε πηζαλφηεηα HBeAg νξνκεηαηξνπήο δελ δηαθέξεη αλάκεζα ζηα ακηγψο αληηηθά θάξκαθα, ε πηζαλφηεηα επίηεπμεο κε αληρλεχζηκνπ HBV DNA νξνχ δηαθέξεη. Δηδηθφηεξα, κε αληρλεχζηκν HBV DNA νξνχ (<60-80 IU/mL) παξαηεξείηαη ζε 36%, 21%, 67%, 60% θαη 76% ησλ αζζελψλ κε HBeAg-ζεηηθή ΧHB πνπ ιακβάλνπλ 1 έηνο ζεξαπεία κε LAM, ADV, ETV, TBV θαη TDF, αληίζηνηρα. Αλεμαξηήησο είδνπο ζεξαπείαο, ε πηζαλφηεηα αληαπφθξηζεο ησλ αζζελψλ κε HBeAg-ζεηηθή ΧΗΒ ζρεηίδεηαη κε πςειά επίπεδα ηεο ALT (>2-5xΑ.Φ.Τ.), ρακειά επίπεδα HBV DNA νξνχ (<2x10 8 IU/mL) θαη απμεκέλε ηζηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα. Αζζελείο κε HBV γνλφηππν Α θαη Β απαληνχλ θαιχηεξα ζηε ζεξαπεία κε Peg-IFNα- 2a απφ ηνπο αζζελείο κε γνλφηππν D θαη C, ελψ ν HBV γνλφηππνο δελ επεξεάδεη ηελ πηζαλφηεηα ηνινγηθήο αληαπφθξηζεο ζηε ζεξαπεία κε ακηγψο αληηηηθά θάξκαθα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε Peg-IFNα-2a πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο anti-hbe

12 12 νξνκεηαηξνπήο απνηεινχλ ε πηψζε ηνπ HBV DNA < IU/ml (50% πηζαλφηεηα νξνκεηαηξνπήο) θαη ε πηψζε ηνπ HBsAg ζε επίπεδα <1.500 IU/ml ηε 12 ε εβδνκάδα ζεξαπείαο. Αληίζεηα, αζζελείο νη νπνίνη ηε 12 ε εβδνκάδα ζεξαπεία κε Peg-IFNα έρνπλ επίπεδα HBsAg > ΙU/mL ή ρσξίο θακκία πηψζε ζε ζρέζε κε ηα πξν ζεξαπείαο επίπεδα, έρνπλ ειάρηζηε πηζαλφηεηα HBeAg νξνκεηαηξνπήο θαη γη απηφ ε ζεξαπεία κπνξεί ηφηε λα δηαθφπηεηαη. Η παξάηαζε ζεξαπείαο κε αληηηηθά θάξκαθα, πνπ είλαη αζθαιή θαη θαιψο αλεθηά, απμάλεη ηε ζπρλφηεηα HBeAg νξνκεηαηξνπήο, θζάλνληαο ζε αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα 40-50% κεηά απφ 5 έηε ζεξαπείαο. Η δηαηήξεζε ηεο HBeAg νξνκεηαηξνπήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Σε αζζελείο πνπ επηηπγράλνπλ νξνκεηαηξνπή ηνπ HBeAg θαηά ηε δηάξθεηα ζεξαπείαο κε αληηηθά, ζπζηήλεηαη ε παξάηαζε ηεο ρνξήγεζεο ηνπ θαξκάθνπ γηα 12 κήλεο κεηά ηελ επίηεπμε ηεο νξνκεηαηξνπήο κε ζηφρν ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο αληαπφθξηζεο. Γεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη ε πηζαλφηεηα δηαηήξεζεο ηεο HBeAg νξνκεηαηξνπήο είλαη ίζσο κηθξφηεξε κεηά απφ δηαθνπή ησλ αληηηθψλ ζε ζρέζε κε απηήλ πνπ παξαηεξείηαη κεηά απφ δηαθνπή ηεο Peg-IFNα. Η επίηεπμε κφληκεο HBeAg νξνκεηαηξνπήο ή έζησ βηνρεκηθήο θαη ηνινγηθήο χθεζεο έρεη βξεζεί λα επηβξαδχλεη ηελ εμέιημε ηεο επαηηθήο λφζνπ, λα ειαηηψλεη ηηο κείδνλεο επηπινθέο θαη λα βειηηψλεη ηελ επηβίσζε. Σε αξθεηνχο (40-50%) απφ ηνπο αζζελείο κε καθξνρξφληα νξνινγηθή θαη ηνινγηθή αληαπφθξηζε (θπξίσο κεηά απφ ζεξαπεία κε Peg-IFNα-2a) αθνινπζεί εληφο ησλ επνκέλσλ 5-10 εηψλ θαη θάζαξζε ηνπ HBsAg κε αλάπηπμε anti-hbs (πιήξεο αληαπφθξηζε). Β4.2. ΗΒeAg-απνηηική σπόνια ηπαηίηιδα Β Η Peg-IFNα-2a κπνξεί λα επηηχρεη καθξνρξφληα (κεηά ηε δηαθνπή ηεο) ηνινγηθή αληαπφθξηζε ζε πεξίπνπ 22%-25% ησλ αζζελψλ κε HBeAg αξλεηηθή ΧΗΒ, θαζψο θαη πιήξε νξνινγηθή αληαπφθξηζε (θάζαξζε ηνπ HBsAg κε αλάπηπμε anti-hbs) κεηά απφ έηε ζε >40% απηψλ κε καθξνρξφληα ηνινγηθή αληαπφθξηζε. Η καθξνρξφληα αληαπφθξηζε επηηπγράλεη πξφιεςε ησλ απψηεξσλ επηπινθψλ ηεο επαηηθήο λφζνπ θαη βειηίσζε ηεο επηβίσζεο. Παξάγνληεο πξν ζεξαπείαο πνπ λα ζρεηίδνληαη ή λα πξνβιέπνπλ ηελ πηζαλφηεηα αληαπφθξηζεο δελ έρνπλ ζαθψο πξνζδηνξηζζεί. Πξφζθαηα, ν ζπλδπαζκφο ηεο κε πηψζεο ησλ επηπέδσλ HBsAg νξνχ κε κε πηψζε 2 log 10 ηνπ HBV DNA ηε 12 ε εβδνκάδα βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη κε κε καθξνρξφληα

13 13 ηνινγηθή αληαπφθξηζε ζε Δπξσπαίνπο αζζελείο κε γνλφηππν D θαη γη απηφ ε ζεξαπεία κπνξεί ηφηε λα δηαθφπηεηαη. Όια ηα ακηγψο αληηηθά επηηπγράλνπλ ηθαλνπνηεηηθέο αξρηθέο αληαπνθξίζεηο ζε HBeAg αξλεηηθή ΧΗΒ. Δηδηθφηεξα, κε αληρλεχζηκν HBV DNA νξνχ (<60-80 ΙU/mL) παξαηεξείηαη ζε 65-73%, 51-63%, 90%, 88% θαη 93% ησλ αζζελψλ κε HBeAg-αξλεηηθή ΧHB πνπ ιακβάλνπλ 1 έηνο ζεξαπεία κε LAM, ADV, ETV, TBV θαη TDF, αληίζηνηρα. Οη αληαπνθξίζεηο, φκσο, δηαηεξνχληαη ζε <5% ησλ αζζελψλ, εθφζνλ ηα θάξκαθα απηά δηαθνπνχλ κεηά ην πξψην έηνο. Γη απηφ, ηα ακηγψο αληηηθά θάξκαθα ρνξεγνχληαη κφλν σο καθξνρξφληεο ζεξαπείεο ζε HBeAg-αξλεηηθή ΧΗΒ. Η καθξνρξφληα αληαπφθξηζε ππφ ζεξαπεία επίζεο επηηπγράλεη πξφιεςε ηεο εμέιημεο ηεο επαηηθήο λφζνπ, κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ΗΚΚ θαη βειηίσζε ηεο επηβίσζεο. Πξνο ην παξφλ, δελ ππάξρνπλ ζαθείο ζπζηάζεηο σο πξνο ηε δηάξθεηα ρνξήγεζεο ησλ αληηηθψλ θαξκάθσλ ζε HBeAg-αξλεηηθή ΧΗΒ, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5εηήο. Η πηζαλφηεηα θάζαξζεο ηνπ HBsAg 6 κήλεο κεηά ην ηέινο 12 κήλεο αγσγήο κε Peg-IFNα-2a είλαη 3% πνπ απμάλεηαη ζε 9% θαη 12% ζηα 3 θαη 5 έηε, αληίζηνηρα κεηά ηελ αγσγή. Αληηζέησο, ε απψιεηα ηνπ HBsAg κε ηα αληηηθά θάξκαθα ζηε δηάξθεηα 4-5 εηψλ ζεξαπείαο είλαη <1-2%. Β4.3. Χπόνια ηπαηίηιδα Β ςπό μακποσπόνια ανηιική θεπαπεία Ο θχξηνο πεξηνξηζκφο ηεο καθξνρξφληαο ρνξήγεζεο αληηηθψλ θαξκάθσλ είλαη ε πξννδεπηηθά απμαλφκελε πηζαλφηεηα αλάπηπμεο ηηθήο αληνρήο εμαηηίαο ηεο επηινγήο HBV αλζεθηηθψλ ζηειερψλ. Ιηθή αληνρή εκθαλίδεηαη ζηελ πιεηνλφηεηα (>50%) ησλ αζζελψλ κεηά 3 έηε ζεξαπείαο κε LAM (>60-65% ζηα 4 έηε) [ζπλήζεηο κεηαιιαγέο: αληηθαηάζηαζε ηεο κεζεηνλίλεο απφ βαιίλε ή ηζνιεπθίλε ζηε ζέζε 204 (rtm204v ή rtm204i) θαη/ή αληηθαηάζηαζε ηεο ιεπθίλεο απφ κεζεηνλίλε ζηε ζέζε 180 (rtl180m), αληηθαηάζηαζε αιαλίλεο κε βαιίλε ή ζξενλίλε ζηε ζέζε 181 (rta181v ή rta181t)]. Δπνκέλσο, ε κνλνζεξαπεία κε LAM δελ ζεσξείηαη ζήκεξα ζεξαπεία πξψηεο επηινγήο γηα αζζελείο κε ΧΗΒ, παξά ην ρακειφ ηεο θφζηνο. Η ADV δελ είλαη ηζρπξφ αληηηθφ θάξκαθν, θαη παξά ηνλ θαιχηεξν γελεηηθφ θξαγκφ ηεο ζε ζρέζε κε ηε LAM, ηηθή αληνρή κεηά απφ 5εηή ζεξαπεία κε ADV εκθαλίδεηαη ζε πεξίπνπ 30% ησλ αζζελψλ κε HBeAg-αξλεηηθή ΧHB [ζπλήζεηο κεηαιιαγέο: αληηθαηάζηαζε αζπαξαγίλεο απφ ζξενλίλε ζηε ζέζε 236 (rtn236t)] θαη/ή αληηθαηάζηαζε αιαλίλεο κε βαιίλε ή ζξενλίλε ζηε ζέζε 181 (rta181v ή rta181t)].

14 14 Γεδνκέλεο ηεο θπθινθνξίαο ηεο TDF, ελφο ηζρπξφηεξνπ, κε θαιχηεξν γελεηηθφ θξαγκφ θαη θζελφηεξνπ λνπθιενηηδηθνχ αλαιφγνπ, ε ADV δελ ζεσξείηαη ζήκεξα ζεξαπεία πξψηεο επηινγήο γηα αζζελείο κε ΧΗΒ. Η TBV είλαη έλα ηζρπξφ αληηηθφ θάξκαθν, πνπ ζρεηίδεηαη κε θαηλφκελα ηηθήο αληνρήο ζπαληφηεξα απφ ηε LAM, αιιά ζπρλφηεξα απφ ηελ ETV θαη TDF (ζπλήζεο κεηαιιαγή: rtm204i). Η πηζαλφηεηα ηηθήο αληνρήο ζηα 2 έηε ζεξαπείαο κε TBV είλαη ζρεηηθά ρακειή ζε αζζελείο κε ρακειά αξρηθά επίπεδα ηαηκίαο (HBV DNA <2x10 8 IU/mL γηα HΒeAg-ζεηηθνχο ή <2x10 6 IU/mL γηα HΒeAg-αξλεηηθνχο αζζελείο) θαη κε αληρλεχζηκν HBV DNA νξνχ ζηνπο 6 κήλεο ζεξαπείαο κε TBV. Η ETV είλαη έλα ηζρπξφ αληηηθφ θάξκαθν, πνπ έρεη πνιχ θαιφ πξνθίι αληνρήο (πςειφ γελεηηθφ θξαγκφ). Αληνρή ζηελ ETV έρεη παξαηεξεζεί ζπάληα (1-2%) κεηά ηα πξψηα 6 έηε ζεξαπείαο πξσηνζεξαπεπφκελσλ αζζελψλ κε ΧΗΒ. Η αληνρή ζηελ ETV απαηηεί ηελ αλάδπζε ζηειερψλ κε δχν κεηαιιαγέο αληνρήο ζηε LAM (rtm204v/i θαη rtl180m) θαη κία επηπξφζζεηε κεηαιιαγή (rti169 ή rtt184 ή rts202 ή rtm250). Η ΤDF είλαη ην λεφηεξν θαη επίζεο ηζρπξφ αληηηθφ θάξκαθν, γηα ην νπνίν δελ έρεη παξαηεξεζεί αληνρή κεηά απφ 6 έηε ζεξαπείαο ζε αζζελείο κε ΧΗΒ. Λφγσ ηεο ηζρπξήο αληηηθήο δξάζεο θαη ηεο ζπάληαο έσο κεδεληθήο πηζαλφηεηαο ηηθήο αληνρήο ζε καθξνρξφληα κνλνζεξαπεία, ε ΔΤV θαη ε TDF απνηεινχλ ζήκεξα ηα θάξκαθα επηινγήο γηα ηε καθξνρξφληα ζεξαπεία ησλ αζζελψλ κε ΧΗΒ. Β4.4. Μη ανηιπποπούμενη HBV κίππωζη Η ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε θαη νη ζηφρνη ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ κε κε αληηξξνπνχκελε θίξξσζε είλαη αλεμάξηεηνη ηεο παξνπζίαο ή απνπζίαο HBeAg. Κχξηνο ζηφρνο ηεο ζεξαπείαο είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε ή βειηίσζε ζε θιηληθφ επίπεδν (Child-Pugh ζθνξ) ησλ αζζελψλ, αιιά θαη ε ζπλδπαζκέλε βηνρεκηθή θαη ηνινγηθή αληαπφθξηζε ππφ ζεξαπεία. Απφ πιεπξάο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ζηελ ίδηα νκάδα αζζελψλ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη αζζελείο κε αληηξξνπνχκελε θίξξσζε θαη εξγαζηεξηαθέο ελδείμεηο ππιαίαο ππέξηαζεο (ζξνκβνπελία: αηκνπεηάιηα<80,000/mm 3 θαη/ή νπδεηεξνπελία: νπδεηεξφθηια<1,500/mm 3 ) πνπ απνηεινχλ αληέλδεημε γηα ζεξαπεία κε Peg-IFNα. Τα κφλα θάξκαθα πνπ πξέπεη λα ρνξεγνχληαη ζε απηή ηελ νκάδα αζζελψλ είλαη ηα ακηγψο αληηηηθά θάξκαθα κε πνιχ κηθξή πηζαλφηεηα ηηθήο αληνρήο, δειαδή ε ETV (ζε εκεξήζηα δφζε 1 mg ζε αληίζεζε κε ηε δφζε 0.5 mg ζε αληηξξνπνχκελε HBV θίξξσζε) ή ε TDF, αθνχ ν θίλδπλνο επηδείλσζεο ηεο θιηληθήο

15 15 θαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ απηψλ επί αλάπηπμεο ηνινγηθήο/βηνρεκηθήο δηαθπγήο είλαη ηδηαίηεξα πςειφο. Δπηπξφζζεηα, ε ζσζηή θαη ζηελή παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο (πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα) είλαη απφιπηα επηβεβιεκέλε θπξίσο γηαηί εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θίλδπλνο αλάπηπμεο ΗΚΚ παξά ηελ επίηεπμε ηνινγηθήο χθεζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ απηψλ. Η ζεξαπεία ρνξεγείηαη πηζαλφηαηα δηα βίνπ. Β5. Αποηελεζμαηικόηηηα θεπαπεςηικών ζσημάηων ζε επαναθεπαπεςόμενοςρ αζθενείρ Β5.1. Μη ανηαποκπιθένηερ ζε πποηγούμενη θεπαπεία σωπίρ ανάπηςξη ιικήρ ανηοσήρ Η επαλαζεξαπεία αζζελψλ πνπ απέηπραλ ζε πξνεγνχκελε ζεξαπεία κε IFNα/Peg-IFNα είλαη ίδηα κε ηε ζεξαπεία ησλ πξσηνζεξαπεπνκέλσλ αζζελψλ. Σπρλά, φκσο, νη αζζελείο απηνί αξλνχληαη λα επαλαιάβνπλ έλα λέν ζρήκα Peg-IFNα-2a εμαηηίαο παξελεξγεηψλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζεξαπεία ρσξίο ηειηθή αληαπφθξηζε. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ακηγψο αληηηθψλ θαξκάθσλ δελ επεξεάδεηαη απφ ηπρφλ απνηπρία ζε πξνεγνχκελε ζεξαπεία IFNα/Peg-IFNα. Γελ ππάξρνπλ αξθεηά δεδνκέλα γηα επαλαζεξαπεία αζζελψλ ρσξίο καθξνρξφληα αληαπφθξηζε ζε πξνεγνχκελε αληηηθή ζεξαπεία, αιιά θαη ρσξίο αλάπηπμε ηηθήο αληνρήο. Σε πεξίπησζε ππνηξνπήο κεηά δηαθνπή ζρήκαηνο αληηηθήο ζεξαπείαο, νη αζζελείο κπνξεί λα αληηκεησπηζζνχλ σο πξσηνζεξαπεπφκελνη. Πξσηνγελήο κε αληαπφθξηζε είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα ζε ζεξαπεία κε ΔΤV, TDF, LAM ή TBV θαη γη απηφ ζε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε είλαη απαξαίηεην λα ειέγρεηαη πξνζεθηηθά ε ζπκκφξθσζε ηνπ αζζελνχο. Σε επηβεβαίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο, είλαη ζθφπηκε ε γνλνηππηθή αλάιπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ HBV. Πξσηνγελήο κε αληαπφθξηζε παξαηεξείηαη ζε 10-20% ησλ αζζελψλ πνπ ιακβάλνπλ ADV, νπφηε ζπζηήλεηαη αιιαγή ηεο ζεξαπείαο ζε ETV ή TDF. Σε κεξηθή ηνινγηθή αληαπφθξηζε, ε πξνζέγγηζε πηζαλφλ εμαξηάηαη απφ ηα επίπεδα ηαηκίαο θαη ην αξρηθφ θάξκαθν. Σε αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή ειάηησζε ησλ επηπέδσλ ηαηκίαο (πρ αληρλεχζηκν HBV DNA νξνχ αιιά ζε επίπεδα < IU/mL γηα HBeAg-ζεηηθή θαη <2.000 IU/mL γηα HBeAg-αξλεηηθή ΧΗΒ) ην πξψην έηνο ζεξαπείαο θαη ιακβάλνπλ αληηηηθφ κε πςειφ γελεηηθφ θξαγκφ, φπσο ε ETV ή ε TDF, κπνξεί λα ζπλερηζζεί ε ίδηα κνλνζεξαπεία κε πξνζεθηηθή

16 16 παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ HBV DNA νξνχ. Σε αζζελείο πνπ δηαηεξνχλ αληρλεχζηκν HBV DNA νξνχ ζηνπο 6 κήλεο ζεξαπείαο κε LAM ή TBV ή ζηνπο 12 κήλεο ζεξαπείαο κε ADV, πξνηείλεηαη ε αιιαγή ζε ηζρπξφηεξν αληηηηθφ (ETV ή TDF) θαηά πξνηίκεζε ρσξίο δηαζηαπξνχκελε αληνρή (πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα). Β5.2. Αζθενείρ με ιική ανηοσή (Πίνακαρ 4) Οη αζζελείο κε αληνρή ζηε LAM απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε νκάδα αζζελψλ κε ηηθή αληνρή ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο ρξήζεο ηεο LAM θαη ηνπ θαθνχ πξνθίι αληνρήο ηεο. Η ADV, ETV θαη TDF είλαη ππνθήθηα θάξκαθα γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ αζζελψλ. In vitro δεδνκέλα έρνπλ δείμεη φηη ε ADV θαη ε TDF δελ έρνπλ δηαζηαπξνχκελε αληνρή κε ηε LAM, ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ETV κεηψλεηαη ζε παξνπζία ζηειερψλ κε κεηαιιαγέο αληνρήο ζηε LAM. Η έγθαηξε πξνζζήθε ADV είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. H κνλνζεξαπεία κε TDF, πνπ είλαη πην ηζρπξφ αληηηηθφ απφ ηελ ADV θαη απνηειεζκαηηθφ θαη ελαληίνλ ησλ αλζεθηηθψλ ζηε LAM ζηειερψλ, έρεη επίζεο δψζεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζήκεξα απνηειεί ηε ζεξαπεία επηινγήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ αζζελψλ. Η ETV, πνπ ζε αζζελείο κε αληνρή ζηε LAM ρνξεγείηαη ζε εκεξήζηα δφζε 1.0 mg, είλαη αξρηθά απνηειεζκαηηθή, αιιά καθξνρξφληα ζρεηίδεηαη κε πςειή πηζαλφηεηα αληνρήο, (πεξίπνπ 50% ζηα 5 έηε) αθνχ ε παξνπζία κεηαιιαγψλ αληνρήο ζηε LAM επλνεί ηελ αλάδπζε ζηειερψλ αλζεθηηθψλ ζηελ ETV. Οη αζζελείο κε αληνρή ζηελ ADV ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη αλάινγα κε ηελ πξνεγνχκελε έθζεζή ηνπο θαη ηηθή αληνρή ζηε LAM, δεδνκέλνπ φηη αξθεηνί απφ απηνχο έρνπλ αξρηθψο εθηεζεί ζε LAM. Σε αζζελείο ρσξίο πξνεγνχκελε αληνρή ζε LAM, ζπζηήλεηαη ε αιιαγή ζε ETV ή TDF, αλ θαη ε επηινγή ηεο ETV ίζσο λα είλαη πξνηηκεηέα εηδηθά ζε αζζελείο κε πςειά επίπεδα HBV DNA ππφ ADV. Σε αζζελείο κε πξνεγνχκελε αληνρή ζε LAM, ζπζηήλεηαη αιιαγή ζε ζπλδπαζκφ TDF θαη ελφο λνπθιενζηδηθνχ αλαιφγνπ (ΔΤV, LAM, TBV). Γελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα αζζελείο κε αληνρή ζε ETV ή TBV. Με βάζε in vitro δεδνκέλα, ε αιιαγή ζε ή ε πξνζζήθε TDF, θαίλεηαη λα είλαη ε πην ζπλεηή επηινγή. Γελ έρεη ππάξμεη κέρξη ζήκεξα πεξηγξαθή ηηθήο αληνρήο ζηελ TDF. Σπλεπψο, ζε πεξίπησζε πηζαλήο ηηθήο αληνρήο ζε TDF είλαη ρξήζηκν λα γίλεη γνλνηππηθή θαη θαηλνηππηθή αλάιπζε, ελψ ε αληηκεηψπηζε ηέηνησλ αζζελψλ κπνξεί λα γίλεη κε πξνζζήθε ελφο λνπθιενζηδηθνχ αλαιφγνπ (ETV, TBV, LAM).

17 17 Γεδνκέλεο ηεο πνιχ κηθξήο πηζαλφηεηαο ηηθήο αληνρήο ζε ETV ή TDF, ζα πξέπεη πάληνηε λα ειέγρεηαη πξνζεθηηθά ε ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ κε ηνινγηθέο δηαθπγέο ππφ ηα θάξκαθα απηά. Β6. Παπακολούθηζη αζθενών ςπό θεπαπεία και μεηά ηη διακοπή ηηρ θεπαπείαρ Β6.1. Παπακολούθηζη για θεπαπεία με Peg-IFNα-2a Οη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεία κε Peg-IFNα-2a ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε έιεγρν α) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο: γεληθή αίκαηνο θαη ALT/AST αλά κήλα, TSH αλά 3 κήλεο, HBeAg/anti-HBe ζηνπο 6 θαη 12 κήλεο (κφλν γηα HBeAg ζεηηθνχο) θαη επίπεδα HBV DNA νξνχ ζηνπο 3 (κφλν γηα HBeAgαξλεηηθνχο), 6 θαη 12 κήλεο θαη β) γηα ην πξψην έηνο κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο: ALT/AST αλά 3κελν, HBeAg/anti-HBe (κφλν γηα HBeAg ζεηηθνχο) θαη επίπεδα HBV DNA νξνχ ζηνπο 6 θαη 12 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. Αζζελείο κε ηνινγηθή (HBV DNA <2,000 IU/mL) θαη νξνινγηθή (HBeAg ζε anti-hbe γηα ΗBeAg-ζεηηθνχο) αληαπφθξηζε ζηνπο 12 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο παξαθνινπζνχληαη σο ρξφληνη αλελεξγνί θνξείο ηνπ HBV, αιιά ε παξαθνινχζεζή ηνπο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη έιεγρν HBsAg αλά 12 κήλεο, αθνχ έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή πηζαλφηεηα γηα πιήξε νξνινγηθή αληαπφθξηζε (θάζαξζε HBsAg θαη αλάπηπμε anti-hbs). Αζζελείο ρσξίο ηνινγηθή θαη/ή νξνινγηθή (γηα ΗBeAg-ζεηηθνχο) αληαπφθξηζε ζηνπο 12 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ζεξαπείαο παξαθνινπζνχληαη θαη αληηκεησπίδνληαη φπσο φινη νη αζζελείο κε ΧΗΒ. Πξφζθαηα δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη νη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεία κε Peg-IFNα-2a είλαη ρξήζηκν λα ειέγρνληαη γηα επίπεδα HBsAg νξνχ πξν ζεξαπείαο θαη ζηνπο 3 κήλεο ζεξαπείαο. Η πηζαλφηεηα καθξνρξφληαο ηνινγηθήο αληαπφθξηζεο είλαη ειάρηζηε ζε α) HBeAg-ζεηηθνχο αζζελείο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ζηνπο 3 κήλεο ζεξαπείαο επίπεδα HBsAg <20,000 IU/mL ή έζησ κείσζε ησλ επηπέδσλ HBsAg ζε ζρέζε κε ηα πξν ζεξαπείαο επίπεδα θαη β) ζε HBeAg-αξλεηηθνχο αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνπο 3 κήλεο ζεξαπείαο κε κείσζε ησλ επηπέδσλ HBsAg ζε ζρέζε κε ηα πξν ζεξαπείαο επίπεδα θαη κε κείσζε ησλ επηπέδσλ HBV DNA νξνχ >2 log 10 IU/mL. Σηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θξίλεηαη ζθφπηκε ε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο κε Peg-IFNα-2a. Β6.2. Παπακολούθηζη για θεπαπεία με ανηιικά

18 18 Οη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε αληηηθφ θάξκαθν ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε έιεγρν κε ALT/AST αλά 3 κήλεο, HBeAg/anti-HΒe αλά 6 κήλεο (εθφζνλ είλαη αξρηθά HBeAg-ζεηηθνί) θαη HBV DNA νξνχ. Ο έιεγρνο ηνπ HBV DNA νξνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε επαίζζεηε πνζνηηθή κέζνδν αξρηθά ζηνπο 3 θαη 6 κήλεο ζεξαπείαο θαη αλά 6 κήλεο ζηε ζπλέρεηα. Σε ζεξαπεία κε ETV ή TDF, θάξκαθα κε πςειφ γελεηηθφ θξαγκφ, ε ζπρλφηεηα εθηίκεζεο ηνπ HBV DNA κπνξεί λα κεηψλεηαη, εθφζνλ βεβαησζνχλ ε ηνινγηθή αληαπφθξηζε (κε αληρλεχζηκν HBV DNA) θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ αζζελνχο. Αζζελείο κε HBV θίξξσζε πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε ζπζηεκαηηθφηεξν έιεγρν ηνπ HBV DNA νξνχ θαη ζε αλά 6κελν έιεγρν κε ππεξερνγξάθεκα άλσ θνηιίαο, αθνχ παξακέλεη θίλδπλνο γηα ΗΚΚ. Σε θάζε πεξίπησζε, ν έιεγρνο πξέπεη λα γίλεηαη ζηελφηεξνο (αλά κήλα) ζε πεξίπησζε αληρλεχζηκνπ HBV DNA νξνχ ή αχμεζεο ησλ ΑLΤ/ΑST. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ HBsAg πξέπεη λα γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε αλ έρεη επηηεπρζεί anti-hbe νξνκεηαηξνπή (αθνξά ηνπο HBeAg-ζεηηθνχο αζζελείο). Η έγθαηξε δηάγλσζε ηεο κε αληαπφθξηζεο θαη θπξίσο ηεο ηνινγηθήο δηαθπγήο απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή καθξνρξφληα αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ. Η ζεξαπεία κε αληηηθφ κπνξεί λα δηαθνπεί ζε αξρηθά HBeAg-ζεηηθνχο αζζελείο κε νξνινγηθή αληαπφθξηζε ζηνπο 12 κήλεο κεηά ηελ επίηεπμε ηεο νξνκεηαηξνπήο anti-hbe. Γεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα παξαηεξεζεί ππνηξνπή ηεο HBeAg-ζεηηθήο ΧΗΒ ή κεηάπησζε ζε HBeAg-αξλεηηθή ΧΗΒ, νη αζζελείο απηνί ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ηνπιάρηζηνλ αλά 6 κήλεο. Η δπλαηφηεηα δηαθνπήο ηεο ζεξαπείαο κε αληηηθφ ζε HBeAg-αξλεηηθνχο αζζελείο δελ είλαη απνζαθεληζκέλε. Η ζεξαπεία κε αληηηθφ κπνξεί λα δηαθνπεί ζε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ επηηπγράλνπλ ηνινγηθή θαη πιήξε νξνινγηθή αληαπφθξηζε ζηνπο 6-12 κήλεο κεηά ηελ θάζαξζε ηνπ HBsAg. Σε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ πξφθεηηαη λα αξρίζνπλ ζεξαπεία κε αληηηθφ πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε θξεαηηλίλε νξνχ θαη λα εθηηκάηαη ε θάζαξζε θξεαηηλίλεο, αθνχ ηα θάξκαθα απηά θαζαίξνληαη απφ ηνπο λεθξνχο θαη απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δφζεο ηνπο ζε θάζαξζε θξεαηηλίλεο <50 ml/min. Ταπηφρξνλα, πξέπεη λα εθηηκάηαη ν θίλδπλνο γηα λεθξηθή βιάβε ηνπ θάζε αζζελνχο. Παξάγνληεο απμεκέλνπ θηλδχλνπ γηα λεθξηθή βιάβε είλαη: κε αληηξξνπνχκελε θίξξσζε, θάζαξζε θξεαηηλίλεο <60 ml/min, κε ειεγρφκελε ππέξηαζε, πξσηετλνπξία, αξξχζκηζηνο ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ελεξγφο ζπεηξακαηνλεθξίηηδα, ιήςε άιισλ δπλεηηθά λεθξνηνμηθψλ θαξκάθσλ θαη κεηακφζρεπζε ζπκπαγψλ νξγάλσλ.

19 19 Μηθξά πνζνζηά λεθξηθήο δπζιεηηνπξγίαο έρνπλ αλαθεξζεί κε φια ηα αληηηηθά, εθηφο απφ ηε TBV πνπ θαίλεηαη λα κελ επεξεάδεη θαη ίζσο λα βειηηψλεη ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία. Οη παξελέξγεηεο απφ ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία θαίλεηαη λα είλαη ζρεηηθά ζπρλφηεξεο κε ηα λνπθιενηηδηθά αλάινγα θαη ηδηαίηεξα κε ηε καθξνρξφληα ρνξήγεζε ADV. Γη απηφ, ζήκεξα, ζπζηήλεηαη έιεγρνο θξεαηηλίλεο (θάζαξζε θξεαηηλίλεο) θαη θσζθφξνπ νξνχ ζε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ADV ή TDF θαζψο θαη έιεγρνο θξεαηηλίλεο (θάζαξζε θξεαηηλίλεο) ζηνπο αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ λνπθιενζηδηθφ αλάινγν (LAM, ETV, TBV) θαη έρνπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα λεθξηθή βιάβε ιεηηνπξγίαο. Ο έιεγρνο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο πξνηείλεηαη λα γίλεηαη θάζε 3 κήλεο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο θαη θάζε 6 κήλεο ζηε ζπλέρεηα ζε αζζελείο ρσξίο παξάγνληεο θηλδχλνπ, ή θάζε κήλα γηα ηνπο 3 πξψηνπο κήλεο, θάζε 3 κήλεο έσο ζπκπιήξσζεο ηνπ πξψηνπ έηνπο θαη θάζε 6 κήλεο ζηε ζπλέρεηα ζε αζζελείο κε παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα λεθξηθή βιάβε. Σηελφηεξε παξαθνινχζεζε απαηηείηαη ζε αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ θάζαξζε θξεαηηλίλεο <60ml/min ή θσζθφξν νξνχ <2 mg/dl. Γ. ΥΡΟΝΗΑ HBV ΚΑΗ HDV ΛΟΗΜΧΞΖ Η δηάγλσζε ηεο ρξφληαο HDV ινίκσμεο βαζίδεηαη ζηελ αλίρλεπζε ηνπ HDV RΝΑ νξνχ, πνπ φκσο εθηειείηαη ζε ειάρηζηα εξγαζηήξηα ζηε ρψξα καο θαη νη κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ δελ είλαη θαιά πξνηππνπνηεκέλεο. Τα επίπεδα HBV DNA νξνχ είλαη θαηά θαλφλα ρακειά ζε αζζελείο κε HBV θαη HDV ινίκσμε, αλ θαη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ηέηνησλ αζζελψλ κε ζρεηηθά πςειά επίπεδα HBV DNA νξνχ. Η εμέιημε ησλ αζζελψλ κε ρξφληα HBV θαη HDV ινίκσμε είλαη ζπλήζσο δπζκελέζηεξε απφ εθείλε ησλ αζζελψλ κε ΧΗΒ. Έλδεημε ζεξαπείαο έρνπλ φινη νη αζζελείο κε ρξφληα HBV θαη HDV ινίκσμε θαη α) παζνινγηθέο ηηκέο ALT/AST (>Α.Φ.Τ.) θαη β) ηνπιάρηζηνλ κέηξηα λεθξνθιεγκνλψδε δξαζηεξηφηεηα ή ηνπιάρηζηνλ κέηξηνπ βαζκνχ ίλσζε ζε βηνςία ήπαηνο. Γπζηπρψο, δελ ππάξρεη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία γηα αζζελείο κε ρξφληα HBV θαη HDV ινίκσμε. Τα ακηγψο αληηηθά θάξκαθα είλαη αλαπνηειεζκαηηθά θαη δελ πξέπεη λα ρνξεγνχληαη σο κνλνζεξαπεία. Η κφλε ζεξαπεία πνπ έρεη κέρξη ζήκεξα βξεζεί λα βειηηψλεη ηελ εμέιημε απηψλ ησλ αζζελψλ είλαη ε καθξνρξφληα ρνξήγεζε IFNα ή Peg-IFNα, αιιά ην ηδαληθφ ζρήκα δελ έρεη απνζαθεληζζεί. Σπλήζσο δνθηκάδνληαη πςειέο δφζεηο IFNα 9-10 MU ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ή

20 20 Peg-IFNα κία θνξά ηελ εβδνκάδα γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν, αιιά ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ ππνηξνπηάδεη κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. Σπλήζσο απαηηείηαη πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο ζεξαπείαο κε Peg-IFNα, αιιά ε αθξηβήο δηάξθεηα δελ είλαη ζαθήο. Πεξίπνπ 25-40% ησλ αζζελψλ έρνπλ καθξνρξφληα ηνινγηθή αληαπφθξηζε κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο, αλ θαη ν αθξηβήο νξηζκφο ηεο καθξνρξφληαο ηνινγηθήο αληαπφθξηζεο ζηελ HBV θαη HDV ινίκσμε δελ είλαη ηεθκεξησκέλνο. Τα αληηηθά θάξκαθα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ (ζπλήζσο ζε ζπλδπαζκφ κε Peg- IFNα) ζε νξηζκέλνπο αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ ελεξγφ ηηθφ πνιιαπιαζηαζκφ κε απμεκέλεο ηηκέο HBV DNA (>2,000 IU/ml). Η παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ κε HBV θαη HDV ινίκσμε πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία κε IFNα ή Peg-IFNα πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κε γεληθή αίκαηνο θαη ALT/AST αλά κήλα γηα ηνλ πξψην ρξφλν ζεξαπείαο θαη αλά 3κελν ζηε ζπλέρεηα. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Peg-IFNα εθηηκάηαη ζηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο (κεηά 3-6 κήλεο) κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ HDV RNA νξνχ. Δπηπιένλ, αξρηθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη ηα επίπεδα ηνπ HBsAg νξνχ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ειάηησζε ζε 40% ησλ αζζελψλ κε ΗΒV θαη HDV ινίκσμε ππφ IFNα/Peg-IFNα, ίζσο απνηειέζνπλ έλαλ αθφκε πξνγλσζηηθφ δείθηε αληαπφθξηζεο ζηε ζεξαπεία. Γ. ΠΡΟΛΖΦΖ ΤΠΟΣΡΟΠΖ HBV ΜΔΣΑ ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ Σπληζηάηαη ε ζεξαπεία κε αληηηθά θάξκαθα κε πςειφ γελεηηθφ θξαγκφ πξηλ ηε κεηακφζρεπζε φισλ ησλ αζζελψλ πνπ πξφθεηηαη λα κεηακνζρεπζνχλ γηα ηειηθνχ ζηαδίνπ λφζν. Η ρξήζε LAM θαη/ή ADV ζε ζπλδπαζκφ κε εηδηθή anti-hbs αλνζνζθαηξίλε έρεη κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ππνηξνπήο ζην κφζρεπκα ζε 6-8%. Έρνπλ κειεηεζεί επίζεο κηθξφηεξεο δηάξθεηαο ζρήκαηα θαη ρακειφηεξεο δφζεηο anti-hbs αλνζνζθαηξίλεο θαζψο θαη άιια ζρήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ TDF κε εκηξηζηηακπίλε (κε ή ρσξίο anti-hbs αλνζνζθαηξίλε) ή κνλνζεξαπεία κε ETV. Ο ζπλδπαζκφο anti-hbs αλνζνζθαηξίλεο κε ETV ή TDF θαίλεηαη φηη κεηψλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ θίλδπλν ππνηξνπήο ηεο HBV ινίκσμεο ζην κφζρεπκα (πεξίπνπ 2%) ζε ζρέζε κε ην ζπλδπαζκφ anti-hbs αλνζνζθαηξίλεο θαη LAM. Δπηπξφζζεηα, πξνθαηαξθηηθά δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ φηη ε ρξήζε ETV ή TDF ίζσο νδεγήζεη ζε δηαθνπή ή πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο anti-hbs αλνζνζθαηξίλεο είηε εμαξρήο είηε κεηά ηνπο πξψηνπο κήλεο απφ ηε κεηακφζρεπζε. Αλεμαξηήησο ζρήκαηνο ε πηζαλή λεθξνηνμηθφηεηα απφ ηε ρξήζε ησλ αληηηθψλ θαξκάθσλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη

21 21 ζνβαξά ππφςε θαη ε λεθξηθή ιεηηνπξγία πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζηελά ιφγσ θαη ηεο ηαπηφρξνλεο ρνξήγεζεο αλαζηνιέσλ θαιζηλεπξίλεο. Η ρξήζε ηεο TBV ζε κεηακνζρεπκέλνπο αζζελείο κε επεξεαζκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία αμίδεη λα δηεπξεπλεζεί ιφγσ ησλ πξφζθαησλ δεδνκέλσλ γηα επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο TBV ζηελ θάζαξζε θξεαηηλίλεο. Δ. ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΥΡΟΝΗΑ HBV ΚΑΗ HIV ΛΟΗΜΧΞΖ Πξηλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο ρνξήγεζεο έληνλεο αληηξεηξντθήο αγσγήο (HAART, highly active antiretroviral therapy) oη HIV ζεηηθνί αζζελείο κε ΧΗΒ είραλ απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο θίξξσζεο θαη ΗΚΚ. Η ρνξήγεζε ζεξαπείαο θαηά ηνπ HIV κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έμαξζε ζπλππάξρνπζα ρξφληα HBV ινίκσμε, αλ θαη ν θίλδπλνο αλάπηπμεο θίξξσζεο είλαη κηθξφο ζε αζζελείο κε HBV/HIV ζπλ-ινίκσμε πνπ ιακβάλνπλ TDF καδί κε εκηξηζηηακπίλε ή LAM. Οη ελδείμεηο ζεξαπείαο είλαη ίδηεο φπσο θαη ζηνπο HIV-αξλεηηθνχο αζζελείο. Σπζηήλεηαη ε ηαπηφρξνλε αληηκεηψπηζε θαη ησλ δχν ινηκψμεσλ κε ρνξήγεζε TDF, εκηξηζηηακπίλε ή LAM θαη ελφο ηξίηνπ αληηηηθνχ θαξκάθνπ κε δξαζηηθφηεηα έλαληη ηνπ HIV. Σηε κεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ κε αξηζκφ CD4 >500/ml κπνξεί λα ρνξεγεζεί αξρηθά αγσγή θαηά ηνπ HBV (Peg- IFN-a-2a, ADV ή TBV πνπ δελ έρνπλ δξαζηηθφηεηα έλαληη ηνπ HIV). Η ρνξήγεζε κνλνζεξαπείαο κε LAM, TDF ή ETV δελ ζπληζηάηαη ζε πεξηπηψζεηο HBV/HIV ζπλ-ινίκσμεο θαζψο ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο αλάδπζεο HIV αλζεθηηθψλ ζηειερψλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ κε ΗΒV θαη HIV ζπιινίκσμε ππάξρνπλ ζηηο «θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ρνξήγεζεο αληηξεηξντθήο αγσγήο ζε ελήιηθεο θαη εθήβνπο» (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ, ΑΘΗΝΑ 2011). Σ. ΖΒV ΚΑΗ ΚΤΖΖ Ο νηθνγελεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο πξέπεη λα ζπδεηείηαη κε ηνπο αζζελείο θαη θπξίσο ηηο γπλαίθεο κε ΧΗΒ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο. Δηδηθφηεξα, νη αζζελείο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θαξκάθσλ ηεο ΧΗΒ ζε πεξίπησζε εγθπκνζχλεο. Η ΙFNα/peg-IFNα αληελδείθλπληαη ζηελ θχεζε. Με βάζε θπξίσο δεδνκέλα ζε πεηξακαηφδσα γηα ηελ αζθάιεηα ζηελ θχεζε, ην FDA ησλ ΗΠΑ έρεη θαηαηάμεη ζηε C θαηεγνξία ηε LAM, ADV θαη ETV θαη ζηε B θαηεγνξία ηελ

22 22 TBV θαη TDF (ε Α θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα απνιχησο αζθαιή θάξκαθα). Κιηληθά δεδνκέλα αζθαιείαο ζηελ εγθπκνζχλε κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ππάξρνπλ θπξίσο γηα ηε LAM θαη ηελ TDF. Σε γπλαίθα αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο κε ΧΗΒ α) ρσξίο ζνβαξή ίλσζε πνπ επηζπκεί λα ηεθλνπνηήζεη άκεζα, είλαη θξφληκν λα ζπζηήλεηαη αλαβνιή ηεο ζεξαπείαο κέρξη ηελ ηεθλνπνίεζε, β) κε ζνβαξή ίλσζε πνπ πξνγξακκαηίδεη λα ηεθλνπνηήζεη ζην κέιινλ, ζπζηήλεηαη αξρηθά ζεξαπεία κε peg-ifnα κε ηαπηφρξνλε αληηζχιιεςε θαη ελαιιαθηηθά (ή ζε απνηπρία ηεο peg-ifnα) ζεξαπεία κε αληηηθφ Β θαηεγνξίαο FDA (πξνηηκφηεξε ε TDF απφ ηελ TBV ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο πηζαλφηεηαο ηηθήο αληνρήο). Σε κε πξνγξακκαηηζκέλε εγθπκνζχλε ζε γπλαίθα αζζελή κε ΧΗΒ ππφ ζεξαπεία, ζπζηήλεηαη α) δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο κέρξη ηνλ ηνθεηφ θαη παξαθνινχζεζε εθφζνλ δελ έρεη ζνβαξή ίλσζε, β) ζπλέρηζε κε πηζαλή ηξνπνπνίεζε ηεο ζεξαπείαο εθφζνλ έρεη ζνβαξή ίλσζε ή θίξξσζε. Σε έγθπεο αζζελείο κε ΧΗΒ πνπ ζπλερίδνπλ ζεξαπεία, ε peg-ifnα ή αληηηθφ θαηεγνξίαο FDA C πξέπεη λα δηαθφπηνληαη θαη ε ζεξαπεία λα ζπλερίδεη κε αληηηθφ B θαηεγνξίαο FDA (πξνηηκφηεξε ε TDF απφ ηελ TBV ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο πηζαλφηεηαο ηηθήο αληνρήο). Η πξφιεςε ηεο θάζεηεο κεηάδνζεο ηνπ HBV απφ ηε κεηέξα ζην παηδί βαζίδεηαη ζηνλ έιεγρν ησλ εγθχσλ θαη ηε ρνξήγεζε εηδηθήο anti-hbs αλνζνζθαηξίλε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ άκεζν εκβνιηαζκφ ηνπ λενγλνχ. Πξφζθαηα δεδνκέλα φκσο ππνζηεξίδνπλ φηη ε παξαπάλσ πξφιεςε δελ είλαη πάληα επαξθήο γηα λενγλά κεηέξσλ κε πςειή ηαηκία θαηά ην 3 ν ηξίκελν ηεο θχεζεο θαη ηνλ ηνθεηφ. Σπζηήλεηαη επνκέλσο ν έιεγρνο ησλ εγθχσλ γηα επίπεδα HBV DNA νξνχ ζηελ αξρή ηνπ 3 νπ ηξίκελνπ ηεο θχεζεο θαη ε ρνξήγεζε αληηηθήο ζεξαπείαο ζε αλίρλεπζε πςειψλ επηπέδσλ HBV DNA νξνχ (> IU/mL). Απφ ηα αληηηθά, ε LAM θαη TBV έρνπλ δείμεη ζε ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο δνθηκέο λα κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν θάζεηεο HBV κεηάδνζεο ζηα λενγλά κεηέξσλ κε πςειή ηαηκία, ελψ ε TDF κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αληηηθφ Β θαηεγνξίαο FDA. Eθφζνλ ην αληηηθφ ρνξεγείηαη κφλν γηα πξφιεςε ηεο θάζεηεο κεηάδνζεο ζε γπλαίθα ρσξίο ζαθή έλδεημε ζεξαπείαο (θάζε αλνζναλνρήο), ην θάξκαθν δηαθφπηεηαη εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ κεηά ηνλ ηνθεηφ. Ε. ΖΒV KAI ANOΟΚΑΣΑΣΟΛΖ-ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Η ζεξαπεία κε αλνζνθαηαζηαιηηθνχο/ρεκεηνζεξαπεπηηθνχο παξάγνληεο ελέρεη ζεκαληηθφ θίλδπλν ζνβαξήο αλαδσπχξσζεο ηεο ρξφληαο HBV ινίκσμεο. Κίλδπλνο

23 23 HBV αλαδσπχξσζεο ππάξρεη θαη ζε ρξήζε βηνινγηθψλ παξαγφλησλ (πρ anti-tnfα) θαη είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλν ζε ρξήζε κνλνθισληθνχ anti-cd20 αληηζψκαηνο (rituximab) εηδηθά ζηα πιαίζηα ζρεκάησλ γηα αηκαηνινγηθά λνζήκαηα. Γη απηφ φινη νη αζζελείο πνπ πξφθεηηαη λα μεθηλήζνπλ αλνζνηξνπνπνηεηηθή/ρεκεηνζεξαπεπηηθή αγσγή ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα δείθηεο HBV ινίκσμεο (HBsAg, anti-hbc, anti- HBs). Αζζελείο κε αξλεηηθνχο ΗBV δείθηεο πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη έλαληη ηνπ HBV μεθηλψληαο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αλνζνθαηαζηαιηηθψλ/ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ (ίζσο λα απαηηνχληαη πςειφηεξεο δφζεηο εκβνιίνπ γηα αληηζσκαηηθή απάληεζε ζε αλνζνθαηαζηαικέλνπο αζζελείο). HBsAg ζεηηθνί αζζελείο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα επίπεδα HBV DNA νξνχ, αιιά ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηηθφ αλεμάξηεηα απφ ηελ αλίρλεπζε ή ηα επίπεδα HBV DNA. Η ρνξήγεζε ηνπ αληηηθνχ πξέπεη λα μεθηλά 2 εβδνκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε θαη λα ζπλερίδεη θαζ φιε ηελ πεξίνδν ρνξήγεζεο θαη κέρξη 12 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ησλ αλνζνθαηαζηαιηηθψλ/ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ. Σρεηηθά κε ην είδνο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ αληηηθνχ ππάξρεη πεξηνξηζκέλε πιεξνθνξία, αιιά ε LAM θαίλεηαη λα αξθεί γηα αζζελείο κε ρακειά επίπεδα HBV DNA νξνχ (<2.000 IU/mL) πνπ ζα ιάβνπλ πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο (<12 κήλεο) αλνζνθαηαζηαιηηθή/ρεκεηνζεξαπεπηηθή αγσγή. Σε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο νη αζζελείο πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ κε ηε ρξήζε ηζρπξψλ αληηηηθψλ ρσξίο ζεκαληηθή πηζαλφηεηα ηηθήο αληνρήο (ETV ή TDF). Η ζεξαπεία κε αλνζνθαηαζηαιηηθά/ρεκεηνζεξαπεπηηθά ελέρεη θίλδπλν αλαδσπχξσζεο αθφκε θαη ιαλζάλνπζαο ή θξππηηθήο HBV ινίκσμεο, πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζε αζζελείο κε αξλεηηθφ HBsAg αιιά ζεηηθφ anti-hbc (ζπρλφηεξα ζε εθείλνπο κε αξλεηηθφ anti-hbs), δειαδή αζζελείο κε νξνινγηθέο ελδείμεηο παξειζνχζαο HBV ινίκσμεο. Δληνχηνηο, δελ ππάξρεη νκνθσλία ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη θπξίσο ηελ πξνζδνθψκελε αλαινγία θφζηνπο/νθέινπο ηεο πξνιεπηηθήο ρνξήγεζεο αληηηηθνχ ζε φινπο ηνπο αζζελείο κε αξλεηηθφ HBsAg θαη ζεηηθφ anti-hbc πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ αλνζνθαηαζηαιηηθά/ρεκεηνζεξαπεπηηθά. Οη αζζελείο απηνί πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα HBV DNA θαη, αλ είλαη αληρλεχζηκν, λα αληηκεησπίδνληαη φπσο νη αζζελείο κε ρξνλία HBV ινίκσμε. Δάλ έρνπλ κε αληρλεχζηκν HBV DNA, πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά (ίζσο αλά 1-3 κήλεο) κε πξνζδηνξηζκφ AST/ALT θαη HBV DNA θαη λα ζεξαπεχνληαη εθφζνλ επηβεβαησζεί αλαδσπχξσζε ηεο HBV ινίκσμεο. Οξηζκέλνη εηδηθνί, φκσο, ζπληζηνχλ πξνθχιαμε

24 24 κε LAM ζε φινπο ηνπο HBsAg-αξλεηηθνχο, anti-hbc-ζεηηθνχο αζζελείο πνπ α) πξφθεηηαη λα ιάβνπλ rituximab θαη/ή ζπλδπαζκέλεο ζεξαπείεο γηα αηκαηνινγηθέο θαθνήζεηεο δηάξθεηαο ελφο έηνπο, β) ππνβάιινληαη ζε κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ, γ) είλαη anti-hbs-αξλεηηθνί ή δ) δελ κπνξεί λα ππνβιεζνχλ ζε ζηελή παξαθνινχζεζε κε HBV DNA.

25 25 Πίνακαρ 1. Φάζεηο ρξφληαο ινίκσμεο κε ηνλ ηφ ηεο επαηίηηδαο Β (HBV) θαη ζπλήζεηο ελδείμεηο-ζπζηάζεηο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. Φάζε ρξφληαο HBV ινίκσμεο HBeAg ALT HBV DNA (IU/mL) Αληηκεηψπηζε HBeAg-ζεηηθή ρξφληα HBV ινίκσμε (θάζε αλνζναλνρήο) + 2xΑ.Φ.Τ. 1-2xΑ.Φ.Τ. <Α.Φ.Τ. > ALT θάζε 3 κήλεο ALT κάθε 1-3 μήνερ* ALT κάθε 3-6 μήνερ HBeAg-ζεηηθή ρξφληα επαηίηηδα B Χξφληα αλελεξγφο θνξία HBV HBeAg-αξλεηηθή ρξφληα επαηίηηδα B + >2xΑ.Φ.Τ. > Βηνςία ήπαηνο** - Θεξαπεία κε Peg-IFNα- 2a, ΔTV ή ΤDF - Α.Φ.Τ. < ALT θάζε 2-3 κήλεο γηα 1 ν έηνο θαη θάζε 6 κήλεο ζηε ζπλέρεηα - >Α.Φ.Τ.# 2.000# Βηνςία ήπαηνο# - Θεξαπεία κε Peg- IFNα-2a, ΔTV ή ΤDF Με αληηξξνπνχκελε +/- >Α.Φ.Τ. ή Αληρλεχ- Θεξαπεία κε ΔTV ή HBV θίξξσζε Α.Φ.Τ. ζηκν ΤDF ALT: αιαληληθή ακηλνηξαλζθεξάζε, Α.Φ.Τ.: αλψηεξε θπζηνινγηθή ηηκή, Peg-IFNα-2a: πεγθπιησκέλε IFNα-2a, ETV: εληεθαβίξε, TDF: δηζνπξνμεηθή θνπκαξηθή ηελνθνβίξε. *Ίζσο βηνςία ήπαηνο. **Βηνςία ήπαηνο φρη απαξαίηεηε γηα έλαξμε ζεξαπείαο. Αζζελείο κε επίκνλα ALT Α.Φ.Τ. θαη HBV DNA IU/mL ρξεηάδνληαη ζηελή παξαθνινχζεζε θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο βηνςία ήπαηνο. #Βηνςία ήπαηνο είλαη απαξαίηεηε γηα αζζελείο κε ALT=1-2xΑ.Φ.Τ. θαη/ή HBV DNA= IU/mL, ελψ δελ είλαη απφιπηα απαξαίηεηε γηα ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο ζε αζζελείο ALT>2xΑ.Φ.Τ. θαη HBV DNA> IU/mL. TBV (ηεικπηβνπληίλε) ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε HBeAg-αξλεηηθνχο αζζελείο κε ρακειή ηαηκία (ΗBV DNA <10 6 IU/mL),

KΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ C

KΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ C KΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ C Ππόηαζη Ομάδαρ Δπγαζίαρ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (Γ. Παπαζενδσξίδεο, Γ. Γεξκαλίδεο, Γ.Ν. Νηαιέθνο) Noέμβπιορ 2012 Σποποποίηζη με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

KΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΛΟΙΜΧΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Β

KΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΛΟΙΜΧΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Β KΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΛΟΙΜΧΞΗ ΜΔ ΣΟΝ ΙΟ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Β Ππόηαζη Ομάδαρ Δπγαζίαρ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (Γ. Παπαζενδσξίδεο, Γ. Γεξκαλίδεο, Γ.Ν. Νηαιέθνο) Noέμβπιορ 2012 Σποποποίηζη με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΔ ΤΝΙΣΩΔ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔYΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΗΒ

ΚΤΡΙΔ ΤΝΙΣΩΔ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔYΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΗΒ ΚΤΡΙΔ ΤΝΙΣΩΔ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔYΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΗΒ Γεώξγηνο Γεξκαλίδεο, Λέθηνξαο Γαζηξεληεξνινγίαο Α.Π.Θ., Α Παζνινγηθή Κιηληθή Α.Π.Θ., ΠΓΝΘ Α.Υ.Δ.Π.Α Spectrum of disease Acute HBV infection 90 95% neonatal

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β Ή C

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β Ή C KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β Ή C Πρόταση Ομάδας Εργασίας ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Γ. Παπαθεοδωρίδης, Γ. Γερμανίδης) Ιανουάριος 2008 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Ννζνθνκείν ΑΧΕΠΑ LDL-C : κείδσλ παξάγνληαο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΑΣΙΚΟ ΤΓΡΟΘΩΡΑΚΑ EYAΓΓΔΛΟ ΑΚΡΙΒΙΑΓΗ

ΗΠΑΣΙΚΟ ΤΓΡΟΘΩΡΑΚΑ EYAΓΓΔΛΟ ΑΚΡΙΒΙΑΓΗ ΗΠΑΣΙΚΟ ΤΓΡΟΘΩΡΑΚΑ EYAΓΓΔΛΟ ΑΚΡΙΒΙΑΓΗ ΟΡΙΜΟ Σεκαληηθή πνζφηεηα πιεπξηηηθήο ζπιινγήο (>500 ml) ζε θηξξσηηθφ αζζελή ρσξίο πλεπκνληθφ ή θαξδηνινγηθφ λφζεκα Επηπινθή ηεο ππιαίαο ππεξηάζεσο ΔΠΙΠΟΛΑΜΟ 5-12%

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα