ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Μάρτιος 2007 Τ.Θ , 1517 Λευκωσία, Τηλ , Φαξ Ιστοσελίδα: Ηλ. Ταχ.: 1

2 Η ΚΙΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ, ΣΤΗΡΙΞΗ, ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΜΟ Σκοποί και στόχοι Το Κέντρο Μεταναστών και Προσφύγων αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας και ανάπτυξης της ΚΙΣΑ. Η ΚΙΣΑ είναι µη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), η οποία ιδρύθηκε το 1998 ως αποτέλεσµα της ανησυχίας για τις συνθήκες εισόδου, διαµονής και απασχόλησης µεταναστών 1, υπό το φως ιδίως της ανυπαρξίας ολοκληρωµένης µεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ασύλου καθώς και τα αυξανόµενα φαινόµενα ξενοφοβίας, διακρίσεων και ρατσισµού στην Κύπρο. Όραµα της ΚΙΣΑ είναι η δηµιουργία µιας ανοικτής, πολυπολιτισµικής κοινωνίας, ελεύθερης από το ρατσισµό, την ξενοφοβία και τις διακρίσεις, όπου µέσω της αλληλεπίδρασης των διαφόρων πολιτισµών θα υπάρχει ισότητα και συµµετοχή όλων, ανεξάρτητα από εθνότητα, φυλή, θρησκεία, χρώµα, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, φύλο, σεξουαλική προτίµηση ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Κύριοι τοµείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της, η ΚΙΣΑ επικεντρώνει τις δραστηριότητές της σ όλους τους κύριους τοµείς των εργασιών της Μετανάστευση, Άσυλο, Ρατσισµό, ιακρίσεις και ιακίνηση Προσώπων, σε δύο γενικές κατευθύνσεις και οµάδες-στόχους: (α) Μετανάστες, και (β) την κυπριακή κοινωνία γενικά, συµπεριλαµβανοµένων των πολιτειακών θεσµών. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: Κοινωνική παρέµβαση µε σκοπό την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κυπριακής κοινωνίας για τα φαινόµενα του κοινωνικού αποκλεισµού, της ξενοφοβίας, των διακρίσεων, του ρατσισµού, της διακίνησης προσώπων, όπως και για τα οφέλη που προκύπτουν από µια πολυπολιτισµική κοινωνία. Παράλληλα, την ανάληψη ενός συστηµατικού αγώνα για τη διαµόρφωση του νοµικού και θεσµικού πλαισίου, των πολιτικών και των πρακτικών που διέπουν τη µετανάστευση, τις διακρίσεις και το ρατσισµό, το άσυλο και τη διακίνηση προσώπων στην Κύπρο. 1 Ο όρος µετανάστες περιλαµβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο εγκαταλείπει τη χώρα καταγωγής ή διαµονής του, είτε λόγω δίωξης είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο και εισέρχεται σε άλλη χώρα για διαµονή. Περιλαµβάνει εποµένως οικονοµικούς µετανάστες, αιτητές ασύλου, πρόσφυγες ή πρόσωπα µε άλλο καθεστώς προστασίας, φοιτητές, θύµατα εµπορίας και εκµετάλλευσης προσώπων κ.λ.π. 2

3 Για το σκοπό αυτό, η ΚΙΣΑ διοργανώνει εκστρατείες, δράσεις, συνέδρια, σεµινάρια και εργαστήρια, εκθέσεις, διασκέψεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, την παροχή και διάδοση πληροφοριών, εκδίδει βιβλία, ενηµερωτικά και άλλα φυλλάδια, ανακοινώσεις και άρθρα για τα ΜΜΕ, κλπ. Λειτουργία συστήµατος στήριξης για την παροχή δωρεάν νοµικών και κοινωνικών υπηρεσιών, πληροφορίες, στήριξη και συµβουλευτική στους µετανάστες, πρόσφυγες, αιτητές ασύλου και ξένους φοιτητές µε σκοπό: i. Τη διασφάλιση του σεβασµού των δικαιωµάτων τους και την αντιµετώπιση της καταπάτησης αυτών των δικαιωµάτων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον κρατικό τοµέα. ii. Την ενδυνάµωσή τους στη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους, την ένταξή τους στην κοινωνία και τη πλήρη συµµετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι, µέσω της υποστήριξης και ενθάρρυνσης της αυτο-οργάνωσης και αυτονοµίας των κοινοτήτων των µεταναστών, προσφύγων, αιτητών ασύλου και ξένων φοιτητών. Το Κέντρο Μεταναστών και Προσφύγων Η ΚΙΣΑ λειτουργεί Κέντρο Μεταναστών και Προσφύγων στο οίκηµα της στη Λευκωσία, για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών στους µετανάστες, συµπεριλαµβανοµένων δωρεάν νοµικών και κοινωνικών συµβουλών µε σκοπό: Τη διασφάλιση του σεβασµού των δικαιωµάτων τους και την αντιµετώπιση της παραβίασης αυτών των δικαιωµάτων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον κρατικό τοµέα. Την ενδυνάµωσή τους για τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους, την ένταξη τους στην κυπριακή κοινωνία και την πλήρη συµµετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι, µέσω της υποστήριξης και ενθάρρυνσης της αυτο-οργάνωσης και αυτονοµίας των κοινοτήτων των µεταναστών. Την απόκτηση γνώσης από την ΚΙΣΑ για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες στην Κύπρο, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσµατική ως οργάνωση για τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους και ως οµάδα πίεσης για την αναθεώρηση/αλλαγή της µεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ασύλου, του νοµικού πλαισίου που διέπει τη µετανάστευση και το άσυλο και την ευαισθητοποίηση της κυπριακής κοινωνίας για τη µετανάστευση, το άσυλο, το ρατσισµό και τις διακρίσεις. Την προώθηση της κουλτούρας και του πολιτισµού των µεταναστών µε στόχο την ανάπτυξη µιας πραγµατικά πολυπολιτισµικής κοινωνίας. 3

4 Με την έναρξη της εφαρµογής δύο νέων προγραµµάτων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων το 2007, η ΚΙΣΑ θα επαναλειτουργήσει παρόµοιο Κέντρο στη Λεµεσό, το οποίο λειτουργούσε παλιότερα για δύο περίπου χρόνια, και πάλι κάτω από πρόγραµµα του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων. Τα δύο Κέντρα Στήριξης Μεταναστών και Προσφύγων θα καλύπτουν επίσης και τις επαρχίες Λάρνακας και Πάφου. Παρεχόµενες υπηρεσίες Το Κέντρο Στήριξης Μεταναστών και Προσφύγων στη Λευκωσία παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στους µετανάστες: Παροχή δωρεάν πληροφόρησης/ενηµέρωσης σε ατοµική και οµαδική βάση Παροχή δωρεάν συµβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών στήριξης και υπηρεσιών διαµεσολάβησης Παροχή δωρεάν υπηρεσιών νοµικής, κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης ειδικά σε αιτητές ασύλου. Με τη δηµιουργία του νέου Κέντρου στη Λεµεσό οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται σε παγκύπρια κλίµακα. Εκπαιδευτικά προγράµµατα, όπως εκµάθηση ελληνικών και αγγλικών, γνωριµίας µε την Κύπρο και την κυπριακή κοινωνία, περιλαµβανόµενων του νοµοθετικού πλαισίου για τη µετανάστευση και το άσυλο, των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους, κλπ. Παροχή χώρου σε οργανώσεις µεταναστών για την αυτο-οργάνωσή τους (στο κτίριο της ΚΙΣΑ στεγάζονται επίσης ο Σύνδεσµος Αναγνωρισµένων Προσφύγων Κύπρου και ο Σύνδεσµος Ξένων Φοιτητών Κύπρου) Παροχή υπηρεσιών internet και τηλεφωνικού κέντρου Παροχή χώρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις των κοινοτήτων των µεταναστών ηµιουργία πολιτιστικού κέντρου Λειτουργία εξειδικευµένων προγραµµάτων για γυναίκες µετανάστριες και ιδιαίτερα οικιακές βοηθούς Σύσταση και λειτουργία, σε συνεργασία µε άλλες ΜΚΟ, ικτύου για την Καταπολέµηση της ιακίνησης, Εµπορίας και Εκµετάλλευσης Προσώπων 4

5 Στατιστικά στοιχεία των παρεχοµένων πληροφοριακών, συµβουλευτικών, υποστηρικτικών και διαµεσολαβητικών υπηρεσιών κατά το 2006 Το Κέντρο Μεταναστών και Προσφύγων της ΚΙΣΑ εξυπηρέτησε κατά το 2006 γύρω στους 2500 µετανάστες (οικονοµικούς µετανάστες, αιτητές ασύλου, αναγνωρισµένους πρόσφυγες, άτοµα µε συµπληρωµατική προστασία, άτοµα µε άδεια παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, επισκέπτες, φοιτητές, θύµατα εµπορίας και εκµετάλλευσης και ευρωπαίους πολίτες). Οι 1215 αφορούσαν καινούριες υποθέσεις, από τις οποίες 188 αφορούν αιτητές ασύλου, 2 πολιτογραφηµένους Κυπρίους, 850 οικιακές βοηθούς, 99 άτοµα µε άδεια απασχόλησης, 13 θύµατα εµπορίας και εκµετάλλευσης, 26 ήταν σε µικτούς γάµους, 2 Ευρωπαίους πολίτες, 5 άτοµα µε άδεια παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, 4 µετανάστες χωρίς χαρτιά, 3 αναγνωρισµένους πρόσφυγες, 3 άτοµα µε συµπληρωµατική προστασία, 12 φοιτητές και 8 επισκέπτες. Από τις 1215 νέες υποθέσεις, 900 αφορούν γυναίκες και 315 άντρες, 581 αφορούν υπηκόους της Σρι Λάνκα, 291 των Φιλιππίνων, 35 της Συρίας, 9 της Νιγηρίας, 12 του Αφγανιστάν, 30 της Μπανγκλαντές, 11 του Καµερούν, 6 της Κίνας, 17 της Αιγύπτου, 7 της Γεωργίας, 3 της Γκάνας, 39 της Ινδίας, 16 του Ιράν, 11 του Ιράκ, 10 του Νεπάλ, 1 της Βόρειας Κορέας, 29 του Πακιστάν, 11 της Παλαιστίνης, 14 της Ρωσίας, 1 της Σενεγάλης, 3 της Σερβίας, 2 της Σοµαλίας, 5 της Τουρκίας, 6 της Ουκρανίας, 4 της Ιορδανίας, 10 της Βουλγαρίας, 3 της Αιθιοπίας, 4 της Ινδονησίας, 2 της Κένυας, 1 της Πολωνίας, 6 της Ρουµανίας, 4 της Γιουγκοσλαβίας, 3 της Λευκορωσίας, 1 της Ελλάδας, 2 του Λιβάνου, 1 του Ζαΐρ, 1 του Καναδά, 3 του Κονγκό, 3 της Μολδαβίας, 1 του Καζακστάν, 1 της Αγκόλα, 1 της Λιβηρίας και 1 της Μουαµάρ. Κατά το 2006, υποβλήθηκαν µέσω του Κέντρου περίπου 600 αιτήσεις για το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος, ενώ ετοιµάστηκαν και στάληκαν σε διάφορες υπηρεσίες, τµήµατα, υπουργεία και άλλους φορείς περισσότερες από 400 επιστολές για άλλα θέµατα που αφορούσαν µετανάστες γενικά. Πιο συγκεκριµένα, τα θέµατα/προβλήµατα για τα οποία το Κέντρο παρείχε υπηρεσίες κατά κατηγορία µεταναστών 2 κατά το 2006 και ο τρόπος αντιµετώπισής τους παραθέτονται πιο κάτω: Αιτητές ασύλου Αιτητές ασύλου που επισκέφθηκαν το Κέντρο κατά το 2006 για ενηµέρωση/ βοήθεια/ στήριξη σε σχέση µε τα πιο κάτω θέµατα: 1) Πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου Οι αριθµοί παρατίθενται κατά προσέγγιση 5

6 2) Υποβολή αίτησης για παραχώρηση δηµοσίου βοηθήµατος 500 3) Προβλήµατα σε σχέση µε τη λήψη δηµοσίου βοηθήµατος ) Προβλήµατα σε σχέση µε το Κέντρο Υποδοχής της Κοφίνου ) Πρόσβαση στην αγορά εργασίας ) Σύλληψη και κράτηση αιτητών ασύλου ) Μη καταβολή µισθού από εργοδότες ) Υποβολή αίτησης για άδεια παραµονής ως σύζυγοι Κυπρίων/Ευρωπαίων υπηκόων ) Υποβολή αίτησης για έκδοση/ανανέωση κάρτας νοσηλείας ) Υποβολή αίτησης για έκδοση/ ανανέωση άδειας παραµονής ) Ρατσισµός και διακρίσεις ) Θύµατα κακοποίησης και εκµετάλλευσης - 5 Αναγνωρισµένοι Πρόσφυγες Αναγνωρισµένοι πρόσφυγες που επισκέφθηκαν το Κέντρο κατά το 2006 για ενηµέρωση/ βοήθεια/στήριξη σε σχέση κυρίως µε τα πιο κάτω θέµατα: 1) Υποβολή αίτησης για δηµόσιο βοήθηµα - 5 2) Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν µε τη λήψη δηµοσίου βοηθήµατος - 5 3) Ένταξη στην αγορά εργασίας ) Υποβολή αίτησης για έκδοση/ανανέωση κάρτας νοσηλείας - 5 5) Υποβολή αίτησης για έκδοση/ανανέωση άδειας παραµονής - 5 6) Κοινωνική ένταξη -10 7) Ένταξη και προβλήµατα παιδιών στα δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία -3 8) Ρατσισµός και διακρίσεις σε βάρος τους µε βάση την εθνοτική τους καταγωγή - 5 Άτοµα µε συµπληρωµατική προστασία Πρόσωπα µε καθεστώς συµπληρωµατικής προστασίας που επισκέφθηκαν το Κέντρο κατά το 2006 για την αντιµετώπιση κυρίως των πιο κάτω προβληµάτων : 1) Υποβολή αίτησης για δηµόσιο βοήθηµα - 5 2) Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν µε τη λήψη δηµοσίου βοηθήµατος - 5 3) Ένταξη στην αγορά εργασίας ) Μη καταβολή µισθού από εργοδότες - 5 5) Υποβολή αίτησης για έκδοση/ανανέωση κάρτας νοσηλείας ) Υποβολή αίτησης για έκδοση/ανανέωση άδειας παραµονής -15 7) Ρατσισµός και διακρίσεις σε βάρος τους µε βάση την εθνοτική τους καταγωγή - 5 Άτοµα µε άδεια προσωρινής διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους 6

7 Πρόσωπα µε άδεια προσωρινής διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους που επισκέφθηκαν το Κέντρο κατά το 2006 για ενηµέρωση/βοήθεια/στήριξη σε σχέση µε τα πιο κάτω θέµατα: 1) Υποβολή αίτησης για δηµόσιο βοήθηµα ) Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν µε τη λήψη δηµοσίου βοηθήµατος ) Ένταξη στην αγορά εργασίας - 5 4) Μη καταβολή µισθού από εργοδότες - 2 5) Υποβολή αίτησης για έκδοση/ανανέωση κάρτας νοσηλείας ) Υποβολή αίτησης για έκδοση/ανανέωση άδειας παραµονής ) Ρατσισµός και διακρίσεις σε βάρος τους µε βάση την εθνοτική τους καταγωγή - 5 8) Αφαίρεση του καθεστώτος διαµονής και κλήση τους από τις αρµόδιες αρχές για εκ νέου υποβολή αίτησης για άσυλο - 15 Οικιακοί βοηθοί Οικιακοί βοηθοί που επισκέφθηκαν το Κέντρο κατά το 2006 για ενηµέρωση/βοήθεια/στήριξη σε σχέση κυρίως µε τα πιο κάτω θέµατα: 1) Σύλληψη και κράτηση -50 2) Μη καταβολή µισθού από εργοδότες -60 3) Υποβολή αίτησης για άδεια παραµονής ως σύζυγοι Κυπρίων/Ευρωπαίων υπηκόων -5 7

8 4) Πρόσβαση στο κρατικό σύστηµα υγείας -2 5) Ιατροφαρµακευτικής ασφάλισης -10 6) Υποβολή αίτησης για έκδοση/ανανέωση άδειας παραµονής για σκοπούς εργασίας ) Υποβολή παραπόνων για εργατικές διαφορές ) Υποβολή αίτησης για το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος ) Υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση ) Απελάσεις ) Παράταση χρόνου εξεύρεσης νέου εργοδότη ) Αλλαγή εργοδότη ) Εθελοντικός επαναπατρισµός ) Ρατσισµός και διακρίσεις σε βάρος τους µε βάση την εθνοτική τους καταγωγή ) Κακοποίηση και εκµετάλλευση -8 16) Κατακράτηση ταξιδιωτικών εγγράφων και/ή προσωπικών αντικειµένων από εργοδότες ) Έκδοση πιστοποιητικών γέννησης ) Πρόσβαση σε ωφελήµατα του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων -40 Άλλοι µετανάστες µε άδεια απασχόλησης Άλλοι µετανάστες µε άδεια απασχόλησης που επισκέφθηκαν το Κέντρο κατά το 2006 για ενηµέρωση/βοήθεια/στήριξη σε σχέση κυρίως µε τα πιο κάτω θέµατα: 1) Σύλληψη και κράτηση -30 2) Μη καταβολή µισθού από εργοδότες -50 3) Υποβολή αίτησης για άδεια παραµονής ως σύζυγοι Κυπρίων/ Ευρωπαίων υπηκόων - 5 4) Ιατροφαρµακευτικής ασφάλισης -5 5) Υποβολή αίτησης για έκδοση/ανανέωση άδειας παραµονής για σκοπούς απασχόλησης ) Υποβολή παραπόνων για εργατικές διαφορές -40 7) Υποβολή αίτησης για το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος -80 8) Υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση -30 9) Απέλαση ) Παράταση χρόνου εξεύρεσης νέου εργοδότη ) Αλλαγή εργοδότη ) Εθελοντικός επαναπατρισµός ) Ρατσισµός και διακρίσεις σε βάρος τους µε βάση την εθνοτική τους καταγωγή ) Κακοποίηση και εκµετάλλευση -6 15) Κατακράτηση ταξιδιωτικών εγγράφων και/ ή προσωπικών αντικειµένων από εργοδότες ) Έκδοση πιστοποιητικών γέννησης -5 17) Πρόσβαση σε ωφελήµατα του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων -20 Μικτοί γάµοι 8

9 Μετανάστες συζευγµένοι µε Κυπρίους/Ευρωπαίους υπηκόους που επισκέφθηκαν το Κέντρο κατά το 2006 για ενηµέρωση/ βοήθεια/ στήριξη σε σχέση κυρίως µε τα πιο κάτω θέµατα: 1) Σύλληψη και κράτηση -5 2) Απέλαση -5 3) Υποβολή αίτησης για έκδοση/ παράταση άδειας παραµονής -20 4) Πρόσβαση στο κρατικό σύστηµα υγείας -5 5) Υποβολή αίτησης για το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος -10 6) Υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση -20 7) Ρατσισµός και διακρίσεις σε βάρος τους µε βάση την εθνοτική τους καταγωγή -10 8) Κακοποίηση και εκµετάλλευση -2 9) Κατακράτηση ταξιδιωτικών εγγράφων και/ ή προσωπικών αντικειµένων από συζύγους -5 10) Έκδοση πιστοποιητικών γέννησης ) Υποβολή αίτησης για δηµόσιο βοήθηµα -5 12) Λήψη δηµοσίου βοηθήµατος -5 Πολιτογραφηµένοι Κύπριοι Πολιτογραφηµένοι κύπριοι που επισκέφθηκαν το Κέντρο κατά το 2006 για ενηµέρωση/βοήθεια/ στήριξη σε σχέση κυρίως µε τα πιο κάτω θέµατα: 1) Υποβολή αίτησης για δηµόσιο βοήθηµα -5 2) Λήψη δηµοσίου βοηθήµατος -5 3) Ρατσισµός και διακρίσεις σε βάρος τους µε βάση την εθνοτική τους καταγωγή- 5 Ευρωπαίοι πολίτες Ευρωπαίοι πολίτες που επισκέφθηκαν το Κέντρο κατά το 2006 για ενηµέρωση/βοήθεια/στήριξη σε σχέση κυρίως µε τα πιο κάτω θέµατα: 1) Υποβολή αίτησης για δηµόσιο βοήθηµα -5 2) Λήψη δηµοσίου βοηθήµατος -5 3) Ρατσισµός και διακρίσεις σε βάρος τους µε βάση την εθνοτική τους καταγωγή -5 4) Σύλληψη και κράτηση - 3 5) Απέλαση -2 6) Υποβολή αίτησης για έκδοση/ παράταση άδειας παραµονής -20 7) Πρόσβαση στο κρατικό σύστηµα υγείας -10 8) Υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση -10 9) Μη καταβολή µισθού από εργοδότες -5 10) Αφαίρεση ονόµατος από τη λίστα απαγορευµένων προσώπων -20 9

10 Επισκέπτες Μετανάστες µε καθεστώς επισκέπτη 3 που επισκέφθηκαν το Κέντρο κατά το 2006 για ενηµέρωση/βοήθεια/στήριξη κυρίως σε σχέση µε τα πιο κάτω θέµατα: 1) Σύλληψη και κράτηση -5 2) Απέλασης -5 3) Υποβολή αίτησης για έκδοση/ παράταση άδειας παραµονής -20 4) Πρόσβαση στο κρατικό σύστηµα υγείας -10 5) Αλλαγή καθεστώτος διαµονής -10 Φοιτητές Φοιτητές που επισκέφθηκαν το Κέντρο κατά το 2006 για ενηµέρωση/βοήθεια/στήριξη σε σχέση κυρίως µε τα πιο κάτω θέµατα: 1) Σύλληψη και κράτηση -10 2) Απέλαση -10 3) Υποβολή αίτησης για έκδοση/ παράταση άδειας παραµονής -30 4) Ρατσισµός και διακρίσεις σε βάρος τους µε βάση την εθνοτική τους καταγωγή (5)* 5) Θέµατα εκπαίδευσης και φοίτησης -5 6) Πρόσβαση στην αγορά εργασίας -30 7) Μη καταβολή µισθού από εργοδότες -5 9) Υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση 10 Μετανάστες χωρίς χαρτιά Μετανάστες χωρίς χαρτιά που επισκέφθηκαν το Κέντρο κατά το 2006 για ενηµέρωση/βοήθεια/ στήριξη σε σχέση κυρίως µε τα πιο κάτω θέµατα: 1) Σύλληψη και κράτηση -20 2) Απέλαση -20 3) Υποβολή αίτησης για έκδοση/ παράταση άδειας παραµονής -20 4) Ρατσισµός και διακρίσεις σε βάρος τους µε βάση την εθνοτική τους καταγωγή-5 5) Πρόσβαση στην αγορά εργασίας -20 6) Μη καταβολή µισθού από εργοδότες -30 7) Πρόσβαση στο κρατικό σύστηµα υγείας Το καθεστώς επισκέπτη που δίδεται από το Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης δεν αφορά µόνο επισκέπτες µε την έννοια της προσωρινής παραµονής στην Κύπρο αλλά και άτοµα τα οποία µπορεί να διαµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα πολλές φορές µέχρι και 10 έτη. 10

11 8) Έκδοση πιστοποιητικών γέννησης -20 9) Εθελοντικός επαναπατρισµός -20 Θύµατα εµπορίας και εκµετάλλευσης Θύµατα εµπορίας και εκµετάλλευσης που επισκέφτηκαν το Κέντρο κατά το 2006 για ενηµέρωση/βοήθεια/στήριξη σε σχέση κυρίως µε τα πιο κάτω θέµατα: 1) Σύλληψη και κράτηση -10 2) Απέλαση -10 3) Υποβολή αίτησης για έκδοση/παράταση άδειας παραµονής -20 4) Ρατσισµός και διακρίσεις -5 5) Εκ νέου πρόσβαση στην αγορά εργασίας -20 6) Μη καταβολή µισθού από εργοδότες -30 7) Εθελοντικός επαναπατρισµός- 10 8) Σεξουαλική παρενόχληση -30 9) Σεξουαλική εκµετάλλευση ) Εκµετάλλευση στην εργασία ) Κακοποίηση -5 Χρηµατοδότηση του Κέντρου Μεταναστών και Προσφύγων Το Κέντρο στηρίζεται οικονοµικά µερικώς από Ευρωπαϊκά προγράµµατα, όπως, στο παρόν στάδιο, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων (ERF) και την Πρωτοβουλία EQUAL, τη συµµετοχή της ΚΙΣΑ ως εταίρου σε προγράµµατα άλλων µη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από κυβερνητικές, περιλαµβανόµενου και του Μηχανισµού για τα ικαιώµατα της Γυναίκας, και άλλες χορηγίες φίλων και υποστηρικτών της καθώς και από άλλες δραστηριότητες της ΚΙΣΑ. Παρά το σηµαντικό και κοινωνικά αναγκαίο έργο που επιτελεί το Κέντρο Μεταναστών και Προσφύγων, η έλλειψη οικονοµικών πόρων αποτελεί το βασικό ανασταλτικό παράγοντα της περαιτέρω ανάπτυξης τόσο του ίδιου του Κέντρου όσο και των παρεχόµενων υπηρεσιών. Παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για λειτουργία και επιχορήγηση Κέντρου Μεταναστών, το µερίδιο της κυπριακής κυβέρνησης στο σύνολο των χορηγιών προς το Κέντρο είναι πολύ περιορισµένο. Στελέχωση, Μεθοδολογία, Εργαλεία παροχής των υπηρεσιών του Κέντρου Μεταναστών και Προσφύγων 11

12 Οι παρεχόµενες υπηρεσίες αναπτύσσονται και προσφέρονται από επαγγελµατίες συµβούλους και στελέχη, οι οποίοι διορίζονται και καθοδηγούνται από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΙΣΑ. Οι παρεχόµενες από τους επαγγελµατίες συµβούλους υπηρεσίες συµπληρώνονται από την εργασία και δράση από µέλη της ΚΙΣΑ, διαµεσολαβητές από τις κοινότητες των µεταναστών και άλλους εθελοντές. Τόσο το έµµισθο προσωπικό όσο και οι ακτιβιστές που ενέχονται στην ανάπτυξη και προσφορά των υπηρεσιών έχουν αρκετές ευκαιρίες κατάρτισης και εκπαίδευσης τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την αντιµετώπιση/επίλυση των πιο πάνω προβληµάτων, οι σύµβουλοι του Κέντρου της ΚΙΣΑ είχαν, κατά περίπτωση, τηλεφωνική επικοινωνία, επί τόπου επίσκεψη και αλληλογραφία µε τις ακόλουθες αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς, ανάλογα µε την περίπτωση: κατά τόπους επαρχιακά γραφεία ευηµερίας, υπηρεσίες κοινωνικής ευηµερίας, κατά τόπους επαρχιακά γραφεία εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης, Υπηρεσία Ασύλου, Υπουργείο Εσωτερικών, κρατικά νοσοκοµεία, Υπουργείο Υγείας, Κέντρο Υποδοχής Κοφίνου, κλιµάκια και ιοικητή ΥΑΜ, Αρχηγό Αστυνοµίας, Επίτροπο ιοίκησης, Γενικό Εισαγγελέα, ξένες πρεσβείες και προξενεία, επιστηµονικά ιδρύµατα και κολλέγια καθώς και αντιπροσωπείες/όργανα ευρωπαϊκών και διεθνών Οργανισµών. Προέβησαν επίσης σε τηλεφωνική επικοινωνία και αλληλογραφία µε εργοδότες καθώς και σε ενέργειες για την εξασφάλιση νοµικών συµβουλών και συνεργασίας µε ειδικούς επιστήµονες, όσο αφορά την αντιµετώπιση εξειδικευµένων περιπτώσεων. Πέραν της παροχής ατοµικής και εξειδικευµένης βοήθειας, το Κέντρο Μεταναστών και Προσφύγων ετοιµάζει και υποβάλλει διάφορες εκθέσεις και στοιχεία προς το ιοικητικό συµβούλιο της ΚΙΣΑ, οι οποίες αποσκοπούν στην κωδικοποίηση των προβληµάτων ώστε το ιοικητικό Συµβούλιο να τις αξιοποιεί στη δράση της ΚΙΣΑ για ανάπτυξη πολιτικής και εισηγήσεων προς τις αρµόδιες αρχές, θεσµούς της κοινωνίας και Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Περαιτέρω, παρά την ανεπαρκή στελέχωση του Κέντρου, η ΚΙΣΑ προσπαθεί να παρέχει εξειδικευµένη στήριξη σε ευάλωτες οµάδες προσώπων όπως γυναίκες, παιδιά και θύµατα εµπορίας και εκµετάλλευσης και θύµατα βασανιστηρίων σε συνεργασία µε άλλες οργανώσεις και εξειδικευµένα σε σχέση µε το κάθε θέµα πρόσωπα. Άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο στήριξης Μεταναστών και Προσφύγων Το Κέντρο Μεταναστών και Προσφύγων, πέραν των πιο πάνω υπηρεσιών, διαθέτει: 12

13 Internet Café και Call Centre. Πολυπολιτισµικό Κέντρο, ένα µεγαλύτερο έργο που έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται σταδιακά, το οποίο ήδη άρχισε να λειτουργεί ως σηµείο συνάντησης ανθρώπων και πολιτισµών, µε εκθέσεις, συζητήσεις, προβολές, µουσική και φαγητό. Το Πολυπολιτισµικό Κέντρο θα περιλάβει επίσης και Ethnic Café. ύο αίθουσες για συνεδριάσεις, συναντήσεις και εκπαίδευση/κατάρτιση. Οι δύο αίθουσες αξιοποιήθηκαν κατά το 2006 συστηµατικά για συναντήσεις/συνεδριάσεις της ΚΙΣΑ, των Οργανώσεων των Μεταναστών και άλλων ΜΚΟ καθώς και για διεξαγωγή εκπαιδευτικών εργαστηρίων και µαθηµάτων γλώσσας. Η ΚΙΣΑ αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση στην ενδυνάµωση, δραστηριοποίηση και αυτό-οργάνωση των ιδίων των µεταναστών όπως και στη συνεργασία και δικτύωση µε άλλες ΜΚΟ, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για σκοπούς επίτευξης των πιο πάνω, στηρίζει και συνεργάζεται µε µετανάστες και πρόσφυγες για την ίδρυση, δηµοκρατική λειτουργία και δραστηριοποίηση οργανώσεων των διαφόρων κοινοτήτων µεταναστών και προσφύγων. Επίσης έχει πρωτοστατήσει στη σύσταση ικτύων Συνεργασίας µε άλλες ΜΚΟ. Στο πλαίσιο αυτό, στεγάζει και στηρίζει υλικοτεχνικά στο Κέντρο Μεταναστών και Προσφύγων: Οργανώσεις των Μεταναστών, όπως για παράδειγµα την Οργάνωση Αναγνωρισµένων Προσφύγων και την Οργάνωση Ξένων Φοιτητών στην Κύπρο Άλλες ΜΚΟ όπως για παράδειγµα Το Ευρωπαϊκό ίκτυο κατά του Ρατσισµού (ENAR οµή Κύπρου) 13

14 Αξιολόγηση του έργου του Κέντρου Μεταναστών και Προσφύγων της ΚΙΣΑ Παρά τη συστηµατική παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών στήριξης σε µετανάστες από το Κέντρο, χρειάζεται πιο ολοκληρωµένη παρακολούθηση της προόδου ή/και των εξελίξεων αναφορικά µε την κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Αυτό είναι αδύνατο να επιτευχθεί µέχρι στιγµής λόγω των περιορισµένων οικονοµικών πόρων της οργάνωσης, γεγονός το οποίο συνεπάγεται επίσης την έλλειψη επαρκούς στελέχωσης του Κέντρου, ενόψει ιδιαίτερα του αριθµού των περιπτώσεων που χειρίζεται. Πρόσθετα, λόγω ακριβώς της υποστελέχωσης του Κέντρου και των συνεχώς αυξανόµενων υποθέσεων που αυτό χειρίζεται, η δράση του πολλές φορές περιορίζεται στην αντιµετώπιση της κάθε υπόθεσης χωριστά, χωρίς να ακολουθείται κάποια προκαθορισµένη µεθοδολογία όσον αφορά την εξεύρεση τρόπων/µέσων για αλλαγή των πολιτικών και πρακτικών στις οποίες στηρίζονται τα εξατοµικευµένα προβλήµατα και δυσκολίες. Πολλά προβλήµατα προκύπτουν επίσης από τη νοοτροπία αλλά και την ανεπαρκή κατάρτιση των λειτουργών της ηµόσιας Υπηρεσίας αναφορικά µε θέµατα µετανάστευσης. Πιο συγκεκριµένα, η ΚΙΣΑ έρχεται συχνά αντιµέτωπη µε την απαράδεκτη γραφειοκρατία της ιοίκησης και τη συχνή απροθυµία από πλευράς των διαφόρων Υπηρεσιών και Τµηµάτων για συνεργασία τους µε την ΚΙΣΑ. Μια σοβαρή τροχοπέδη στο έργο της ΚΙΣΑ είναι η µη ανταπόκριση των διαφόρων υπηρεσιών και τµηµάτων στα διάφορα αιτήµατά µας τόσο αναφορικά µε ατοµικές υποθέσεις όσο και αναφορικά µε θέµατα γενικής πολιτικής. Είναι δε χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στις πλείστες περιπτώσεις, το Κέντρο έρχεται αντιµέτωπο µε την απροθυµία της ηµόσιας Υπηρεσίας να κατανοήσει και να εφαρµόσει την ήδη υπάρχουσα νοµοθεσία. Ένα επιπρόσθετο πρόβληµα στο έργο του Κέντρου είναι το γεγονός ότι η ΚΙΣΑ ως ΜΚΟ δεν έχει τη δυνατότητα απασχόλησης νοµικών στο Κέντρο, οι οποίοι να µπορούν να εκπροσωπούν ατοµικές υποθέσεις στα ικαστήρια. Ως εκ τούτου, πολλοί από τους µετανάστες, οι υποθέσεις των οποίων χρήζουν νοµικής αρωγής, παραπέµπονται σε ιδιώτες δικηγόρους. Αυτό έχει ως συνέπεια, οι ενδιαφερόµενοι να αναγκάζονται να καταβάλλουν δυσβάσταχτα για αυτούς χρηµατικά ποσά προκειµένου να τύχουν της ανάλογης νοµικής εκπροσώπησης, χωρίς µάλιστα πολλές φορές αυτή να ανταποκρίνεται επαρκώς στις απαιτήσεις της κάθε υπόθεσης ξεχωριστά. Παρά τα διάφορα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ΚΙΣΑ ως ΜΚΟ, το όραµα για σταδιακή δηµιουργία µίας πολυπολιτισµικής κοινωνίας, όπου η ισότητα θα αποτελεί µία έννοια µε πρακτική εφαρµογή που θα διέπεται πάντοτε από το σεβασµό και την προώθηση της διαφορετικότητας του κάθε ατόµου ξεχωριστά, συνεχίζει να διατηρεί ζωντανή την επαγρύπνηση 14

15 και την έγνοια των ανθρώπων της ΚΙΣΑ στα θέµατα ρατσισµού, διακρίσεων και ξενοφοβίας. Οι δυσκολίες που η ΚΙΣΑ αντιµετωπίζει στο έργο της σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αποτελέσουν το τέρµα των προσπαθειών µας για σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της διαφορετικότητας. Αντίθετα, τα εµπόδια αυτά ενισχύουν την πρόθεσή µας για διαρκή εξέλιξη της Οργάνωσης και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. ιοικητικό Συµβούλιο ΚΙΣΑ Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισµό. 15

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Φεβρουάριος 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Φεβρουάριος 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2008 Φεβρουάριος 2009 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy, Ηλ. Ταχ.: kisa@cytanet.com.cy 1 Για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις/ Ρατσισμός:

Διακρίσεις/ Ρατσισμός: ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2009 Για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της, η ΚΙΣΑ επικεντρώνει τις δραστηριότητές της σε όλους τους κύριους τομείς των εργασιών της μετανάστευση, άσυλο, ρατσισμό, διακρίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy, Ηλ. Ταχ.: kisa@cytanet.com.cy 1 Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2012 Δράση [Αρ. 4] "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

Oπου υπάρχουν άνθρωποι

Oπου υπάρχουν άνθρωποι Oπου υπάρχουν άνθρωποι Η Ταυτότητα Η ACT4 PEOPLE αποτελεί μια νέα Ελληνική Μη Κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους εκείνους «που δεν έχουν δικαίωμα στη Ζωή» όποιοι και αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2013 Δράση Β1[Αρ. 3] - "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ. «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ. «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΤΧ «Λεμεσός: Μια πόλη, ο κόσμος όλος!» ΟΜΙΛΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΥ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας παρουσιάζουμε σήμερα τους στόχους και το περιεχόμενο του πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(98)30 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 4: ΕΘΝΙΚΈΣ ΈΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΑΝΤΊΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΡΑΣΗ ΕΡΓΑ Έργο 1.1.α/13: Πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής και παροχής στοχευµένων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µέσω ενεργειών οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, Ισότητα. Ένα θέμα με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις μεσούσης μάλιστα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Ελευθεριών και ικαιωµάτων των Πολιτών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 8 Μαΐου 2001 PE 302.228/14-21 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-21 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Eva Klamt (PE 302.228)

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre

Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου Cyprus Gender Research Centre 1 Ιουνίου 2010 Έρευνα: Μετανάστριες: Οι γνωστές άγνωστες της κυπριακής κοινωνίας Συνοπτικά Αποτελέσµατα Έρευνας 1. Ταυτότητα Έρευνας - Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Έγγραφο θέσης της Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) για τα δικαιώµατα των µεταναστών σε αντικανονική κατάσταση Εισαγωγή Η Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Αρχή Ισότητας Κύπρου Ετήσια Έκθεση Γράφημα 1. H ροή των καταγγελιών ανά έτος

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Αρχή Ισότητας Κύπρου Ετήσια Έκθεση Γράφημα 1. H ροή των καταγγελιών ανά έτος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Από τη σύστασή της, τον Μάϊο του 2004, μέχρι και το τέλος του 2012, η Αρχή Ισότητας έλαβε συνολικά 867 καταγγελίες. Οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν κατά το 2012 ανήλθαν στις 106, αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως αρμόδιος φορέας για την Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201 www.praksis.gr info@praksis.gr Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Η εμπειρία μας Η PRAKSIS είναι

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση της Εμπορίας Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εραγσία: STOP trafficking for domestic work

Καταπολέμηση της Εμπορίας Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εραγσία: STOP trafficking for domestic work Καταπολέμηση της Εμπορίας Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εραγσία: STOP trafficking for domestic work Με τη στήριξη Prevention of and fight against Crime (ISEC) Programme of the

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαστάσεις της ξενοφοβίας και η προώθηση πολυ- πολιτισμικών προτύπων

Οι διαστάσεις της ξενοφοβίας και η προώθηση πολυ- πολιτισμικών προτύπων Οι διαστάσεις της ξενοφοβίας και η προώθηση πολυ- πολιτισμικών προτύπων Συνθεση Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ ΚΕ.Σ.Υ.Υ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ K.E.K. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Πρόγραμμα: «Διαδράσεις Πολιτισμού» Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως φορέας για την Διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ Οικογένειες με παιδιά κάτω των 2 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς Μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013 Ελληνική Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 Α.Π. 32742 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΑΝΟΙΚΤΗ On-line ΕΡΕΥΝΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΑΝΟΙΚΤΗ On-line ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΑΝΟΙΚΤΗ On-line ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ Υπεύθυνος εταίρος: CNTI Αριθμός συλλεγμένων ερωτηματολογίων (Εθνική γλώσσα και στα ΑΓΓΛΙΚΑ) Νεαροί/Ενήλικες/Ηλικιωμένοι Ε.2 Φύλο Ε. 3 Επάγγελμα (φοιτητές/επαγγελματίες/άνεργοι/συνταξιούχοι/neets)

Διαβάστε περισσότερα

Δε φαντάζεσαι τι δύναμη κρύβει. μια αγκαλιά

Δε φαντάζεσαι τι δύναμη κρύβει. μια αγκαλιά Δε φαντάζεσαι τι δύναμη κρύβει μια αγκαλιά Η Διεθνής Εταιρία Στήριξης Οικογένειας ΦΡΟΝΤΙΔΑ είναι: > Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία > Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) > Εγγεγραμμένη στα Μητρώα των ΜΚΟ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 1. Περίληψη του έργου 2. Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ρ. Έλλη Ιωαννίδη Καπόλου Κοινωνιολόγος Ερευνήτρια Τοµέας Κοινωνιολογίας, ΕΣ Υ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σχεδόν ένας στους δέκα κατοίκους της χώρας είναι ξένος υπήκοος (10%)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία Τηλ: 22691247, Φαξ: 22691313

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία Τηλ: 22691247, Φαξ: 22691313 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία Τηλ: 22691247, Φαξ: 22691313 Αίτηση για επιχορήγηση εκδήλωσης στα πλαίσια του Σχεδίου Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

των μεταναστών Διοικείται από 23μελές Προεδρείο και 11μελή Γραμματεία.

των μεταναστών Διοικείται από 23μελές Προεδρείο και 11μελή Γραμματεία. Η (ΕΕΔΔΑ) είναι μια ελληνική μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, κοινωφελής οργάνωση που ιδρύθηκε το Σεπτέμβρη του 1981 με στόχο την αλληλεγγύη με τα κινήματα των λαών της Ασίας, Αφρικής και Λατινικής Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 50 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Support to Refugees in

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Α. ΓΕΝΙΚΑ Η διοργάνωση αξιόλογων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 Εισήγηση με θέμα: «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2014 Α.Π.: 54915/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1 Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για ΕΕΕ; πολίτης της Δημοκρατίας πολίτης της Ένωσης* υπήκοος τρίτης χώρας*, ο οποίος έχει καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΓΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας

1) Αποκεντρωµένες ιοικήσεις /νσεις ιοίκησης 2) ήµους και Περιφέρειες της Χώρας Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αίτηση εγγραφής µέλους

αίτηση εγγραφής µέλους αίτηση εγγραφής µέλους Στείλτε την αίτηση µαζί µε αποδεικτικά των προσόντων σας και το τέλος εξέτασης στην πιο κάτω διεύθυνση: Αίτηση για Εγγραφή Σύνδεσµος Ψυχολόγων Κύπρου Τ.Θ. 25628 1311 Λευκωσία Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 Ν. 105(Ι)/2014 105(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 326, 13.12.2005, σ. 13. (α) εκ νέου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος RELOCATION & RECEPTION SCHEME GRC01/2016/0000000060/004 Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η επωνυµία του Ιδρύµατος είναι: «Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory» Η έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία Η Συνθήκη του Άµστερνταµ εξουσιοδοτεί την ΕΕ να λάβει µέτρα κατά των διακρίσεων για λόγους αναπηρίας.

Αναπηρία Η Συνθήκη του Άµστερνταµ εξουσιοδοτεί την ΕΕ να λάβει µέτρα κατά των διακρίσεων για λόγους αναπηρίας. Γλωσσάριο Το γλωσσάριο σας προσφέρει ορισµούς βασικών όρων που σχετίζονται µε θέµατα διακρίσεων και διαφορετικότητας στην ΕΕ. Α Άµεση διάκριση Άµεση διάκριση συντρέχει όταν ένα πρόσωπο υφίσταται λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένη υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων

Εξατοµικευµένη υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων Εξατοµικευµένη υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων Ποιος είναι ο ασυνόδευτος ανήλικος; Πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών, το οποίο φτάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο υπεύθυνο για τη φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 28/11//2012 Αρ. Πρωτ. ΠΡΟΣ: 3ο ηµοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Υπόψη: ιευθυντή

Θεσσαλονίκη 28/11//2012 Αρ. Πρωτ. ΠΡΟΣ: 3ο ηµοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Υπόψη: ιευθυντή Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Ανηλίκων «το σπίτι της ΑΡΣΙΣ» Προέκταση Λεωφ. ηµοκρατίας, Πρώην Παιδόπολη «Αγίου ηµητρίου», Ωραιόκαστρο Τ.Κ 57013. Τηλ. /fax: 2310 692232 Κεντρικά Γραφεία: Πτολεµαίων 35 &

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δράση χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Μακεδονίας. Συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου

Δημοσιοποιήσεις Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου Δημοσιοποιήσεις 2015 Μεθοδολογικό Σημείωμα Για την Sanofi Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA απαιτεί από όλες τις εταιρίες μέλη της EFPIA να δημοσιοποιούν τις παροχές που πραγματοποιούν,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό

Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό Έργο: 1.2.Δ/11 «Προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών στα σχολεία με ομάδες στόχο μετανάστες και γηγενείς μαθητές καθώς και τους γονείς τους, μέσω δραστηριοτήτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΤΟΝ ΦOΒΟ ΤΗ ΒIΑ ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ;

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Γενική Αίτηση Δεκέμβριος 2014 Μία αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνάδει με όλες τις πρόνοιες του Οδηγού του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων». Επιπρόσθετα, ΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε.

ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Ε.Κ.Κ.Ε. ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Συνθήκη Αμστερνταμ 1997 Τάμπερε 1999 Πρόγραμμα Χάγης 2004-2010 Συνθήκη Λισσαβώνας Χάρτης Θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο

Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο Για επίσηµη χρήση Κοινότητες µε πληθυσµό κάτω 500 κατοίκων Πράσινη Γραµµή Γραµµή αντιπαράθεσης Πολύτεκνοι Ευρωπαίος Πολίτης Επαναπατρισθείς Ανάπηροι Αίτηση για παραχώρηση δανείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ. Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση. Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ. Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση. Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού 2ας Μαΐου 5 Νέα Σμύρνη, 17121 Ηλιαχτίδα Ιδρύθηκε το 2000 Κατέχει την ειδική πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Prepared by Chrysses Nicolaides

Prepared by Chrysses Nicolaides ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Prepared by Chrysses Nicolaides Προφίλ Συµβούλων CNE ΟΜΑ Α Business ΕΡΓΑΣΙΑΣ Development Ltd Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα