ΚΑΛΩΟΡΙΑΣΔ ΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΛΩΟΡΙΑΣΔ ΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ:"

Transcript

1 ΚΑΛΩΟΡΙΑΣΔ ΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «Υξεκαηνδνηηθά Δξγαιεία θαη Μεραληζκνί ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Άιισλ Γηεζλψλ Φνξέσλ» Αγαπεηνί Δθπαηδεπφκελνη αο θαισζνξίδνπκε ζην δηαδηθηπαθφ εμ απνζηάζεσο πξφγξακκα κε αληηθείκελν ηα «Υξεκαηνδνηηθά Δξγαιεία θαη ηνπο Μεραληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Άιισλ Γηεζλψλ Φνξέσλ». 1. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Σν εληαηηθφ απηφ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απαηηεί 350 ψξεο κειέηεο θαη εξγαζίαο, είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα νινθιεξψλεηαη ζε 13 εβδνκάδεο, είλαη πηζηνπνηεκέλν θαη παξέρεη 50 κνλάδεο. Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ ζα ζαο επηηξέςεη λα θαηαλνήζεηε ηηο επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνζθέξνληαη εληφο ηνπ ελσζηαθνχ θαη ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζήο ηνπο. Η παξαθνινχζεζε ζα γίλεηαη εμνινθιήξνπ δηαδηθηπαθά (on-line) κε ηελ «αζχγρξνλε» κέζνδν πνπ ζα ζαο επηηξέπεη λα κπαίλεηε ζηελ εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα νπνηεδήπνηε ην επηζπκείηε, 24 ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν επη επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη λα εξγάδεζζε φπνηε θαη φζν ζαο εμππεξεηεί. ηηο 350 ψξεο κειέηεο θαη εξγαζίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη:

2 κειέηε θεηκέλσλ πνπ έρνπλ γξαθηεί εηδηθά γηα απηφ ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, θαζψο θαη πξσηφηππσλ πιηθψλ ηεθκεξίσζεο παξαθνινχζεζε ερνγξαθεκέλσλ δηαιέμεσλ κε παξνπζίαζε ζε power-point, ηεζη απηναμηνιφγεζεο εθπφλεζε θαη on-line ππνβνιή κηθξψλ ελδηάκεζσλ εξγαζηψλ ζε θάζε κάζεκα ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηή θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο γηα επίιπζε απνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ forum ηνπ πξνγξάκκαηνο Όιν ην απαηηνχκελν εθπαηδεπηηθφ- ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεηαζηείηε είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηαλεκεκέλν ζε ελφηεηεο θαη καζήκαηα. Σν πξφγξακκα ζπγθξνηείηαη απφ έμη ζεκαηηθέο ελφηεηεο θάζε κία απφ ηηο νπνίεο πιελ ηεο πξψηεο πνπ είλαη απηή πνπ δηαηξέρεηε ηψξα θαη έρεη εηζαγσγηθφ ραξαθηήξα - ππνδηαηξείηαη ζε δχν έσο ηξία καζήκαηα κε ην αθφινπζν πεξηερφκελν. ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ I. Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 1ο. Διζαγωγή ζηην Δξ Αποζηάζεωρ Μαθηζιακή Μεθοδολογία και ζηο Ππόγπαμμα Παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο,ησλ ζθνπψλ ηνπ θαη ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ ηνπ. Αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ ηξφπνπ παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ θαη εθπφλεζεο ησλ εξγαζηψλ, Αλάιπζε ηεο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο θαη ηεο βαζκνιφγεζεο ηεο αμηνιφγεζεο Παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ ρεηξηζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο Δηζαγσγή ζηελ θηινζνθία θαη ηελ κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο εμ απνζηάζεσο ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ II. ΣΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο. Διζαγωγή ζηο Γιεθνέρ Γίκαιο (Γιδάζκων: Μ. Καπαβίαρ) Αλαθνξά ησλ ππνθεηκέλσλ θαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ πεγψλ, θαζψο θαη ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Γεκνζίνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ.

3 Αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη δηεζλνχο δηθαίνπ, Αλάιπζε ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ππνγξαθήο Γηεζλψλ πκθσληψλ, Η Γηεζλήο Δπζχλε ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Διζαγωγή ζηην Οπγάνωζη και ζηην Λειηοςπγία ηων Γιεθνών Οπγανιζμών Αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο ίδξπζεο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, ηεο ζπκκεηνρήο ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο κε έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο Αλάιπζε ηεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγία ηνπο ΜΑΘΗΜΑ 3 ο. Διζαγωγή ζηο Δςπωπαϊκό Γίκαιο Αλάιπζε ησλ πεγψλ ηνπ επξσπατθνχ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ Αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ θνηλνηηθήο θαη εζληθήο έλλνκεο ηάμεο ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ III. ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ (Γιδάζκων :Α. Παζζάρ) ΜΑΘΗΜΑ 1 ο. Οπγάνωζη και Λειηοςπγία ηηρ Δςπωπαϊκήρ Δνωζηρ Παξνπζίαζε ηεο νξγαληθήο δηάξζξσζεο, ηα Θεζκηθψλ νξγάλσλ θαη Οξγαληζκψλ, θαη ηεο θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Δςπωπαϊκή Γημόζια Πολιηική Αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ηχπσλ ηεο Γεκφζηαο Πνιηηηθήο Δηδηθή αλαθνξά ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηθνχ θαη ζεζκηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηνλ ηξφπν αλάπηπμεο πνιηηηθψλ, ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα δηνίθεζεο θαη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο δξψληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Γεκφζηαο Πνιηηηθήο/Γηνίθεζεο ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ IV. ΣΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΛΑΙΙΑ (Γιδάζκων: Ν. Φωηιάδος) ΜΑΘΗΜΑ 1 ο. Δςπωπαϊκά Γιαπθπωηικά Σαμεία

4 Αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο, ηεο ζθνπηκφηεηαο, ησλ πξνηεξαηνηήησλ, ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ θαη ζηφρσλ, ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δηάξζξσζεο ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ & άλλα Διδικά Ππογπάμμαηα και ηα Υπημαηοδοηικά ηοςρ Μέζα Παξνπζηαζίαζε εηδηθφηεξσλ επξσπατθψλ πξσηνβνπιηψλ (εθηφο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ) πνπ πξνβιέπνπλ δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο Παξνπζίαζε ησλ ζηφρσλ, ησλ ηνκέσλ πξνηεξαηφηεηαο, ηεο ζεζκηθήο ηνπο ππνζηήξημεο θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε Αλάιπζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ δηεζλείο θνξείο ηφζν ζε θξαηηθφ φζν θαη ζε ηδησηηθφ επίπεδν θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ V. ΣΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ (Γιδάζκων: Β. οςλάνδπος) Μάθημα 1 Ο. Διζαγωγή ζηιρ Σεσνικέρ ηος Γιοικηηικού Ππογπαμμαηιζμού Αλάιπζε ησλ θάζεσλ θαη ησλ επηπέδσλ ρεδηαζκνχ/πξνγξακκαηηζκνχ ηξαηεγηθφο Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο Μάθημα 2 ο. σεδιαζμόρ και Τλοποίηζη Ππογπαμμάηων Γιοίκηζη Δπγος Αλάιπζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ - έξγσλ Πξνγξακκαηηζκφο Πφξσλ ζηα έξγα Αλάιπζε ηεο Γηαδηαθζίαο Διέγρνπ ζηα έξγα Η Γηνίθεζε Πνηφηεηαο Ο Αλζξψπηλνο Παξάγνληαο ζην έξγν ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ VI. ΣΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ (Γιδάζκων: Δ. Καηακάλος) Μάθημα 1 ο. Γιαδικαζίερ ππόζβαζηρ ζηα Υπημαηοδοηικά Δπγαλεία

5 Αλάιπζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ εμαζθάιηζεο ρξεκαηνδνηήζεσλ αλάινγα κε ην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν (ελδεηθηηθά: θαηάζεζε πξνηάζεσλ, ππνδείγκαηα ηερληθψλ δειηίσλ θαη πξνηάζεσλ, ππνρξέσζε αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ, δηαθνξεηηθά πνζνζηά ζπγρξεκαηνδνηήζεσλ, ζχληαμε πξνυπνινγηζκψλ) Μάθημα 2 ο. σεδιαζμόρ και Τλοποίηζη Δςπωπαϊκών Ππογπαμμάηων Αλάιπζε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ,πνπ πγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλάιπζε ησλ βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο δηαρείξηζεο (δηελέξγεηα ex ante αμηνιφγεζεο, εμεηδίθεπζε πξνγξακκαηηζκνχ), θαζψο θαη ηνπ εζληθφ ζχζηεκα πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ (χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ). Μάθημα 3 ο. Γιαδικαζίερ Δλέγσος και Παπακολούθηζηρ Αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο παξαθνινχζεζεο, ηνπ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ (audit) θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε νξθσηνχο ειεγθηέο, Αλάιπζε ην ειέγρνπ πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ, ηεο δηνηθεηηθή παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ, ησλ δηαδηθαζηψλ ζχληαμεο αλαθνξψλ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ εηαίξσλ 2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΙΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ, ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ Παπακαλούμε διαβάζηε με πποζοσή ηιρ παπαγπάθοςρ πος ακολοςθούν και πεπιλαμβάνοςν λεπηομεπείρ οδηγίερ για ηον ηπόπο επγαζίαρ ζαρ για ηην επιηςσή ολοκλήπωζη ηος επιμοπθωηικού ππογπάμμαηορ. 2.1 ΕΝΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Αθνχ νινθιεξψζεηε ηελ παξνχζα εηζαγσγηθή ελφηεηα θαη εμνηθεησζείηε κε ηελ ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο ζα μεθηλήζεηε ηελ εξγαζία ζαο κε ηελ δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα θαη ην πξψην ηεο κάζεκα.

6 Η εξγαζία ζαο γηα θάζε κάζεκα ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα: 1. Παπακολούθηζη ηηρ ζσεηικήρ διάλεξηρ παποςζίαζηρ. Η δηάιεμε θάζε καζήκαηνο έρεη ηελ κνξθή κηάο παξνπζίαζεο power-point. Αθφκε θαη αλ δελ είζηε εμνηθεησκέλνη κε ηελ ρξήζε ηνπ power-point ε παξαθνινχζεζε είλαη απινχζηαηε. Η παξνπζίαζε απνηειείηαη απφ δηαδνρηθά ζιάτληο θαη αθνχ κεηαθηλεζείηε ζε θάζε έλα απφ απηά: (α) ζα δηαβάδεηε κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν απνηππσκέλε ζε 3-4 παξαγξάθνπο (β) ζα αθνχηε ηαπηφρξνλα κηα εθηελέζηεξε πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνχ απφ ηνλ δηδάζθνληα. Η παξαθνινχζεζε ηεο δηάιεμεο κπνξεί λα επαλαιεθζεί φζεο θνξέο ζέιεηε ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη γηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία (ζιάτληο) πνπ θξίλεηε φηη ρξεηάδεηαη λα επαλαιάβεηε. Η δηαδνρή ησλ ζιάτληο γίλεηαη απηφκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ power-point, αιιά κπνξείηε αλά πάζα ζηηγκή λα ζηακαηήζεηε ηελ απηφκαηε ξνή θαη λα επαλαιάβεηε έλα ζιάτλη ή λα επηζηξέςεηε ζε έλα πξνεγνχκελν. 2. Μελέηη ηων κειμένων ηος μαθήμαηορ. Γηα θάζε κάζεκα ζα βξείηε έλα αλαιπηηθφ βαζηθφ θείκελν ην νπνίν ζπλέηαμε ν δηδάζθσλ παξνπζηάδνληαο θαη εμεγψληαο ιεπηνκεξψο φιεο ηηο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηνπ ζέκαηνο πνπ πξαγκαηεχεηαη ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη ζηηο νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά θαηά ηελ δηάιεμε - παξνπζίαζε.

7 Σαπηφρξνλα ν δηδάζθσλ ζα ζαο παξαπέκπεη ζε επηζπλαπηφκελα πξσηφηππα θείκελα ηεθκεξίσζε - εξγαιεία (λνκνζεζία, ζπκβάζεηο, νδεγίεο, θαλνληζκνχο, ηερληθά δειηία θιπ) ηα νπνία ζα επηηξέςνπλ λα εκβαζχλεηε ζηελ νπζία θαη ηηο πξαθηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζέκαηνο. 3. Εκπόνηζη ενδιάμεζηρ επγαζίαρ. Γηα θάζε κάζεκα θαη κε βάζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα εξψηεκα πνπ έρεη αλαξηήζεη ν δηδάζθσλ θαζψο θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ θεηκέλσλ θαη ηνπ ινηπνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ πνπ ζπλνδεχνπλ ην κάζεκα ζα πξνεηνηκάζεηε κηα ζχληνκε εξγαζία 600 έσο 1000 ιέμεσλ ηελ νπνία ζα ππνβάιεηε ειεθηξνληθά ζηνλ δηδάζθνληα πξνο αμηνιφγεζε. Η εθπφλεζε ηεο «ελδηάκεζεο» απηήο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κεηά απφ κηα θάζε εμνηθείσζεο κε ην ζέκα πνπ ζα πεξηιακβάλεη παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ παξνπζηάζεσλ θαη κειέηε. Η αξρηθή απηή θάζε εμνηθείσζεο ζα πξέπεη λα δηαξθεί 2 ή θαη παξαπάλσ πεξηφδνπο κειέηεο / εκέξεο εξγαζίαο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο θαιφ ζα είλαη λα αλαηξέρεηε μαλά ζηα θείκελα ψζηε λα ζηεξίδεηε θαη λα ηεθκεξηψλεηε ηηο ζέζεηο πνπ ζα εθζέηεηε θαη ηηο απφςεηο πνπ ζα δηαηππψλεηε. Ο ελάσιζηορ απιθμόρ ησλ ελδηάκεζσλ εξγαζηψλ πνπ ζα πξέπεη λα εθπνλήζεηε είλαη εννέα (9). 4. Τεζη αςηό-αξιολόγηζηρ. Κάζε κάζεκα ζπλνδεχεηαη απφ έλα ηεζη απην-αμηνιφγεζεο πνπ ζα ζαο επηηξέςεη λα ειέγμεηε ην βαζκφ εμνηθείσζήο ζαο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ ηνπ. Σν ηεζη απην-αμηνιφγεζεο απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζαο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγμεηε επί ηφπνπ κεηά ηελ ζπκπιήξσζή ηνπο ηηο νξζέο θαη ηηο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ζαο.

8 Σν ηεζη απηφ θαιφ ζα είλαη λα ζπκπιεξψλεηαη κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηάιεμεο - παξνπζίαζεο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ησλ θεηκέλσλ ηνπ καζήκαηνο θαη ιίγν πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ελδηάκεζεο εξγαζίαο. 5. Σςνεπγαζία με ηον διδάζκονηα. Καζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζαο γηα ην θάζε κάζεκα ζα έρεηε ηελ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ δηδάζθνληα πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεηε εξσηήκαηα γηα επίιπζε απνξηψλ θαη παξνρή δηεπθξηλίζεσλ. Η δηαδηθαζία απηή ζα γίλεηαη κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο πνπ πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγία γξαπηήο επηθνηλσλίαο. 6. Ολοκλήπωζη μαθήμαηορ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε, ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν (βι. παξαθάησ), ηεο εξγαζίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, νινθιήξσζε πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ππνβνιή ηεο ελδηάκεζεο εξγαζίαο, κπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εξγαζία ζαο ζην επφκελν κάζεκα. Η νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ ηεο θάζε ελφηεηαο ζαο νδεγεί ζηελ επφκελε ελφηεηα ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ ελνηήησλ ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν (βι. παξαθάησ) κπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ εθπφλεζε ηεο ηειηθήο ζαο εξγαζίαο. Κάζε δηδάζθσλ ππεχζπλνο κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο έρεη δηαηππψζεη έλα ζέκα ηειηθήο εξγαζίαο γηα θάζε έλα απφ ηα καζήκαηα ηεο ελφηεηάο ηνπ. Δζείο ζα πξέπεη λα δηαιέμεηε έλα απφ απηά ηα ζέκαηα γηα λα εθπνλήζεηε ηελ ηειηθή ζαο εξγαζία. Ο αξηζκφο ησλ ηειηθψλ εξγαζηψλ πνπ κπνξεί λα επνπηεχζεη ν θάζε δηδάζθσλ είλαη πεξηνξηζκέλνο. Γηα ηελ αλάιεςε ησλ ζεκάησλ ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Θα κπνξείηε λα ειέγμεηε αλ έλαο δηδάζθσλ έρεη δηαζέζηκεο ζέζεηο επνπηείαο εξγαζηψλ πξηλ επηιέμεηε έλα απφ ηα ζέκαηά ηνπ.

9 ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ηειηθψλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηδάζθνληα έρεη ζπκπιεξσζεί ζα κπνξείηε λα επηιέμεηε έλα απφ ηα ζέκαηα θάπνηνπ εθ ησλ ινηπψλ δηδαζθφλησλ. Η ηειηθή εξγαζία ζα πξέπεη λα έρεη έθηαζε 2000 έσο 2500 ιέμεηο. Η ππνβνιή ηεο ζα γίλεηαη δηαδηθηπαθά κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο ΣΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ Α (ΠΙΝΑΚΑ 2) Όπσο αζθαιψο γλσξίδεηε ν ζπλνιηθφο ρξφλνο εξγαζίαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 350 ψξεο. ηνλ ρξφλν απηφ ζπλππνινγίδνληαη φιεο νη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Έρεη δηακνξθσζεί έλαο ιεπηνκεξήο Οδεγφο Δξγαζίαο πνπ θαηαλέκεη φιεο απηέο ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ( δηαιέμεηο, κειέηε, ελδηάκεζεο εξγαζίεο, ηεζη απηναμηνιφγεζεο, ζπλεξγαζία κε δηδάζθνληα, ηειηθή εξγαζία) ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαηξηψλ εβδνκάδσλ. Ο Οδεγφο απηφο πξνβιέπεη ην είδνο ηεο θαζεκεξηλήο ζαο εξγαζίαο θαη ηελ δηαδνρή ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ζε εκεξήζηα βάζε. Παξαθαινχκε λα ηνλ ζπκβνπιεπζείηε πξνζεθηηθά θαη λα δηακνξθψζεηε κε βάζε απηφλ ην πξφγξακκα εξγαζίαο ζαο πξνζδηνξίδνληαο, κεηαμχ άιισλ, θαη ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηεο ηειηθήο εξγαζίαο ζαο. 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΓΝΩΔΩΝ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΟΜΔΝΩΝ Η ηειηθή αμηνιφγεζή ζαο, ε νπνία ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο πηζηνπνίεζε επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε αλαγλψξηζε ησλ αληίζηνηρσλ Μνξίσλ Δπηκφξθσζεο, ζα βαζηζηεί ζηελ εθπφλεζε ησλ ελδηάκεζσλ εξγαζηψλ θαη ηειηθήο εξγαζίαο. Ο κέζνο φξνο βαζκνιφγεζεο ησλ ελδηακέζσλ εξγαζηψλ ζπλππνινγίδεηαη σο ην 60% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ελδηακέζσλ εξγαζηψλ πνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ είλαη ελλέα (9). Ο βαζκφο ηεο ηειηθήο εξγαζίαο ζπλππνινγίδεηαη σο ην 40% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο.

10 4. ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ Οη δηδάζθνληεο είλαη έκπεηξα ζηειέρε κε αθαδεκατθή θαη πξαθηηθή εμεηδίθεπζε ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο. ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα νη δηδάζθνληεο είλαη νη εμήο: 1. Μάξθνο Καξαβίαο, Γξ. Γηεζλνιφγνο 2. Αξγχξεο Παζζάο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 3. Νίθε Φσηηάδνπ, ζπλεξγάηεο θνξέα δηαρείξηζεο ΔΠΑ 4. Βίθπ νπιάλδξνπ, Γηνηθεηηθφο Δπηζηήκνλαο 5. Δχα Καηαθάινπ, ΜΑ Γεκφζηαο Πνιηηηθήο, η. επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο θνξέα δηαρείξηζεο ΔΠΑ αο επρφκαζηε θαιή δνπιεηά θαη επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σφζν ε νκάδα ησλ δηδαζθφλησλ φζν θαη νη νξγαλσηηθά ππεχζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα βξίζθνληαη πάληα δίπια ζαο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο εξγαζίαο ζαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο καζεζηαθήο ζαο πξνζπάζεηαο. Σψξα κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε ζην 1 ν Μάζεκα ηεο πξψηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο.