ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ PHP. Τεσνολογίερ και Ππογπαμμαηιζμόρ εθαπμογών ζηον Ιζηό. Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ PHP. Τεσνολογίερ και Ππογπαμμαηιζμόρ εθαπμογών ζηον Ιζηό. Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ PHP 2010 Τεσνολογίερ και Ππογπαμμαηιζμόρ εθαπμογών ζηον Ιζηό Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ

2 Ειςαγωγό H PHP (www.php.net) είλαη κηα δημοθιλήρ, ανοικηού κώδικα, γλώζζα scripting ε νπνία εθηειείηαη ζηελ πιεπξά ηνπ εμππεξεηεηή (server-side) Σύκθσλα κε έξεπλα ηεο Netcraft ε PHP ίζσο είλαη ε πην δεκνθηιήο server-side ηερλνινγία ζην Web Όκσο ε παξαπάλσ έξεπλα έγηλε ιακβάλνληαο ππόςε ηηο θαηαιήμεηο ησλ αξρείσλ, θξηηήξην όρη πάληα αληηπξνζσπεπηηθό

3 Ειςαγωγό Σπκβαηή κε έλα επξύ θάζκα ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη εμππεξεηεηώλ Σρεηηθά εύκολο να μαθεςηεί, αιιά πεξηιακβάλεη πολςάπιθμερ μεθόδοςρ και πακέηα Πηζαλόλ λα κελ είλαη θαηάιιειε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ελόο εξαιπεηικά μεγάλος ζςζηήμαηορ αιιά όπσο θαη άιια server-side scripting πεξηβάιινληα (ASP, ColdFusion, θιπ.), ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα απηό ην ζθνπό

4 Γιατύ PHP? Εύθνιε Γλσζηή από άιιεο γιώζζεο θαη όρη απζηεξή ζύληαμε Επέιηθηε Δελ επηβάιιεη ζπγθεθξηκέλν ζηπι πξνγξακκαηηζκνύ Ιζρπξή Πνιιέο ζπλαξηήζεηο Δηαζέζηκνο ειεύζεξνο θώδηθαο Επεθηάζηκε Σπκβαηή κε πνιιέο ηερλνινγίεο (DBS, XML, θηι) Δσξεάλ Σπκβαηή κε όιεο ηηο πιαηθόξκεο (θαιύηεξα όκσο ζε Linux) Επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελε Αξθεηή βνήζεηα από άιινπο. Έρεη δήηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο

5 Γιατύ όχι PHP? Αλνηθηνύ θώδηθα Πνηνλ επηθαινύκαζηε όηαλ όια πάλε ζηξαβά; Πνίνο έρεη ηε λνκηθή επζύλε; Είλαη ηόζν απιή; Αξθεηνί πξνγξακκαηηζηέο δελ αθνινπζνύλ ηηο θαζηεξσκέλεο πξαθηηθέο πξνγξακκαηηζκνύ γξάθνληαο "spaghetti code" Απνπζία πνηόηεηαο θαη πξνηππνπνίεζεο Πνιιαπιά frameworks, εθδόζεηο, ηδηνξξπζκίεο πιαηθόξκαο Όρη αξθεηά θαιή γηα κηα επηρείξεζε; Σπλήζσο πξνηηκνύληαη πιαηθόξκεο Web πνπ ζεσξνύληαη όηη ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα ζε επηρεηξήζεηο όπσο.net, J2EE Έιιεηςε δηαζπλδέζεσλ(bridges) κε κεγάιεο πιαηθόξκεο όπσο ε ERP Θα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ε ηδέα ηνπ "share nothing" θαη ηα επξήκαηα από ζπλέδξηα πνπ αζρνινύληαη κε ηελ επεθηαζηκόηεηα ηεο πξνηνύ θάπνηνο ηελ επηιέμεη Δελ επηβάιιεη θάπνην πξνγξακκαηηζηηθό κνληέιν ή πεξηβάιινλ Έρνπλ πξνηαζεί/πινπνηεζεί πνιιά αιιά ε θεληξηθή αξρή γηα components θαη frameworks πζηεξνύλ από ηα αληίζηνηρα ηεο.net θαη J2EE (ζηαδηαθά αιιάδεη)

6 Παραδεύγματα εφαρμογών Απιή επεμεξγαζία θόξκαο Απνζήθεπζε ζε βάζε, θόξκα απνζηνιήο Σειίδεο πξνζαξκνδόκελεο ζην ρξήζηε/browser Αιιαγή όςεο ή ηερλνινγίαο αλάινγα κε ρξήζηε/browser Σειίδεο ζπλεξγαζίαο (collaboration) Message boards, blogs θηι Σπζηήκαηα Δηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ (CMS) Σπληήξεζε θαη αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο site ρξεζηκνπνηώληαο κόλν ην browser E-commerce/Shopping carts Portals Καη νηηδήπνηε άιιν κπνξείηε λα θαληαζηείηε παηρλίδηα θηι εμάιινπ είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ!

7 Ιςτορύα τησ PHP Δεκηνπξγήζεθε σο εξγαιείν δεκηνπξγίαο πξνζσπηθώλ ζειίδσλ Ινύληνο 1995 έθδνζε 1.0 Μέζα ηνπ 1996 (PHP/FI) αξρίδεη λα κεηαηξέπεηαη ζε script ελζσκαησκέλν ζηελ HTML Ινύληνο 1998 PHP 3.0 Απηή ε έθδνζε μεθίλεζε ηελ πξαγκαηηθή πξνζπάζεηα πηνζέηεζεο ηεο PHP Μάηνο PHP 4.0 Ινύιηνο PHP 5 PHP 6: H επόκελε έθδνζε, αθόκε ππό αλάπηπμε

8 Πώσ λειτουργεύ Σηελ απινύζηεξε πεξίπησζε, ηα αξρεία PHP πεξηέρνπλ κίμε θώδηθα PHP θαη (X)HTML/CSS/JavaScript Τα αξρεία PHP ζπιιέγνληαη θαη αμηνινγνύληαη από κηα scripting engine (ζπλήζσο πινπνηεκέλε ζαλ έλα server module/ ISAPI), όηαλ έλα request γίλεηαη γηα απηά, παξάγνληαο ηελ δεηνύκελε ζειίδα H θαηάιεμε.php ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ελεξγνπνηήζεη ηελ script engine, αλ θαη απηό κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε θαηάιιειεο ξπζκίζεηο

9 Πώσ λειτουργεύ

10 Πώσ λειτουργεύ (Abstract μορφό)

11 Εγκατϊςταςη Δηαζέζηκε ζε εκπνξηθή έθδνζε ή open source (commercial) (open source) Επηινγή γιώζζαο αλάινγα κε ιεηηνπξγηθό, κέζνδν πινπνίεζεο (CGI ή Module/ISAPI), έθδνζε θαη ηπρόλ πξόζζεηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζηνλ εμππεξεηεηή. Υπάξρεη αλαιπηηθόο νδεγόο εγθαηάζηαζεο ζην γηα θάζε πεξίπησζε

12 Εργαλεύα Γηα λα πξνγξακκαηίζνπκε ρξεηαδόκαζηε έλα Web browser κε πξόζβαζε ζε έλα πεξηβάιινλ κε εγθαηεζηεκέλε PHP θαη ηηο άιιεο ζπζρεηηδόκελεο ππεξεζίεο (π.ρ. MySQL) θαη έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ (editor) Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε όπνηνλ editor ζέιεηε vi, emacs, notepad αιιά είλαη θαιύηεξν λα ρξεζηκνπνηείηε θάπνην IDE Σην εξγαζηήξην έρνπκε εγθαηεζηεκέλα αξθεηά εξγαιεία γηα ηηο αλάγθεο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ καζήκαηνο

13 Hello world <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; helloworld.php charset=utf-8"> <title>hello World PHP Style</title> </head> <body> <?php echo 'Hello World from PHP!';?> </body> </html>

14 PHP Embedding Methods Σπλήζσο εηζάγεηαη αθνινπζώληαο ηα tags (<?php?>) H ζπληόκεπζε <??> επηηξέπεηαη αιιά δελ ζπλίζηαηαη όηαλ δελ ειέγρνπκε απόιπηα ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα ηξέμεη ε εθαξκνγή καο, δηόηη κπνξεί λα απαηηεί αιιαγέο ζην αξρείν php.ini Θεσξείηαη γεληθά ν πξνηηκόηεξνο ηξόπνο Ελαιιαθηηθά ρξήζε ηνπ <script> tag <script language="php">...</script> Αθνινπζώληαο ην ζηπι ASP (<% %>) Σηόρνο ε γξήγνξε εμνηθείσζε γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ASP Απαηηεί αιιαγή ζην php.ini

15 Direct echo <input type="text" name="magic" value="<?= $foo?>" /> Μέζα ζηελ HTML είλαη ζύλεζεο λα βξίζθνληαη PHP κεηαβιεηέο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη άκεζα ρξεζηκνπνηώληαο ην <?=?> Ελ πξνθεηκέλσ, ην <?= είλαη ζπληόκεπζε ηνπ <?php echo Σε MVC-style αξρηηεθηνληθέο, ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηε ζπγγξαθή ησλ View scripts (πρ ζην Wordpress)

16 Ένταξη ϊλλων αρχεύων Μηα ρξήζηκε δπλαηόηεηα ηεο PHP είλαη ε έληαμε θνηλά ρξεζηκνπνηνύκελσλ scripts ζε έλα αξρείν, πρ headers, footers, navigation, βηβιηνζήθεο κε ζπλαξηήζεηο ή classes θηι Υπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη γηα λα εηζάγνπκε αξρεία ζηελ PHP, ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνύληαη νη: include require readfile()

17 Ένταξη ϊλλων αρχεύων require 'global.php'; include 'navbar.html'; Σπλεζέζηεξνο ηξόπνο κε ηελ νδεγία include Αλ ην αξρείν δελ βξεζεί ε επεμεξγαζία ηεο ζειίδαο ζα ζπλερηζηεί αιιά ζα δνύκε κηα πξνεηδνπνίεζε Πποζοσή: Τν πεξηερόκελν ηνπ αξρείνπ δελ εηζάγεηαη κόλν, αιιά θαη εθηειείηαη (αλ είλαη θώδηθαο PHP) ή εκθαλίδεηαη H νδεγία require είλαη παξόκνηα κε ηελ include, όκσο αλ ην αξρείν δελ βξεζεί ζηακαηάεη ε εθηέιεζε (fatal error) Δεν είναι ζςναπηήζειρ θαη άξα δελ ρξεηάδνληαη απαξαίηεηα παξελζέζεηο

18 Ένταξη ϊλλων αρχεύων readfile('footer.html'); Η ζπλάξηεζε readfile() δηαβάδεη θαη γξάθεη ζηελ έμνδν ηα πεξηερόκελα ελόο αξρείνπ Αλ επηζπκνύκε λα δηαβάζνπκε κελ ηα πεξηερόκελα ελόο αξρείνπ, αιιά λα κελ ηππσζνύλ ζηελ έμνδν, κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ file_get_contents() Οπζηαζηηθά ε εληνιή readfile('footer.html'); ηζνδπλακεί κε echo file_get_contents('footer.html');

19 Καθοριςμόσ των ρυθμύςεων τησ PHP H PHP έρεη πνιιαπιέο ξπζκίζεηο γηα ηελ έληαμε κεζόδσλ, ζπλαξηήζεηο πνπ θνξηώλνληαη, θηι Φξήζε ηεο phpinfo() γηα ηελ εκθάληζε ξπζκίζεσλ ηεο engine ζε κηα HTML ζειίδα Σπλήζσο αλαδεηείηαη ην αξρείν php.ini γηα λα γίλνπλ αιιαγέο ζε απηό (αλ ν ρξήζηεο έρεη ηα θαηάιιεια δηθαηώκαηα) Σπλήζσο απηά αλήθνπλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ εμππεξεηεηή θαη όρη ζηνλ απιό ρξήζηε Εθηειώληαο phpversion() εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθδνζε ηεο php Πρ: echo 'Current PHP version: '. phpversion();

20 Modules Η δπλακηθή ηεο PHP είλαη ηα δηάθνξα modules ηα νπνία κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ Όζα έρνπλ πξνζηεζεί κπνξνύλ λα βξεζνύλ εθηειώληαο ζε έλα script ηελ εληνιή get_loaded_extensions() Πρ: print_r(get_loaded_extensions()); Οη ζπλαξηήζεηο ελόο module κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ εθηειώληαο get_extension_funcs(modname); Πρ: print_r(get_extension_funcs('standard'));

21 Case Sensitivity H PHP δελ είλαη απζηεξά case-sensitive Οη ελζσκαησκέλεο δομέρ θαη λέξειρ-κλειδιά ηεο γιώζζαο όπσο while, class, if θ.ν.θ δεν είλαη casesensitive Οη classes θαη νη ζςναπηήζειρ επίζεο δεν είλαη case-sensitive Οι μεηαβληηέρ όμωρ είναι case-sensitive

22 Statements και blocks Όπσο θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο C-style γιώζζεο: Τν ηέινο ησλ εληνιώλ (statements) δειώλεηαη κε ';' Παξαηήξεζε: Τν ηειεπηαίν statement δελ απαηηεί ';' πξηλ ηελ έλδεημε ηέινπο ηνπ script (closing script delimiter) Τα blocks νξηνζεηνύληαη κε braces ({ }) H PHP γεληθά αγλνεί ηα θελά (whitespace), αιιά όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κε ζπλδπαζκό κε άιιεο γιώζζεο (π.ρ. HTML, JavaScript) γηα λα γξάθεη ζηελ έμνδν ρξεηάδεηαη πξνζνρή

23 Ανϊμειξη PHP & HTML Σπρλά ε PHP ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθηππσζεί θώδηθαο XHTML ή άιινο client-side θώδηθαο <?php print "<h1>hey there!</h1>";?> Ελαιιαθηηθά: <h1> <?php print "hey there!" ;?> </h1> Σε πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ν δεύηεξνο ηξόπνο ηόηε ην ζηπι ηεο PERL γηα ηελ έμνδν δεδνκέλσλ είλαη πνιύ ρξήζηκν γηα ηελ δεκηνπξγία κεγαιύηεξσλ block Δνθηκάζηε ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα κε θελά

24 Ειςαγωγό Σχολύων Τξεηο ηξόπνη: Σηπι UNIX # I am a single line comment Σηπι C /* I am a multi-line comment */ Σηπι C++ // I am a single line comment Τα ζρόιηα αθαηξνύληαη από ηελ έμνδν από ηνλ δηεξκελεπηή (όπσο πξέπεη)

25 Ονόματα μεταβλητών Τα νλόκαηα ησλ κεηαβιεηώλ μεθηλνύλ πάληα κε '$' θαη είλαη case-sensitive ζπλεπώο ε $Name είλαη δηαθνξεηηθή κεηαβιεηή από ηηο $NAME $NaMe Τα νλόκαηα κεηαβιεηώλ, πέξα από ην αξρηθό $, κπνξνύλ λα απνηεινύληαη από γξάκκαηα, αξηζκνύο θαη underscores (_) Δεν ππέπει όμωρ να ξεκινούν με απιθμό, πρ δελ επηηξέπεηαη ε $3_stooges

26 Τύποι δεδομϋνων Η PHP έρεη 8 ηύπνπο δεδνκέλσλ (data types) 4 scalars Integers Floating-points Strings Booleans 2 collections Arrays Object 2 specials Resource Null

27 Integers Decimal, octal, θαη hex ηηκέο επηηξέπνληαη Π.ρ. 754, -3, 0755 (octal), 0xFF (hex) Εύξνο ηηκώλ -2,147,483,648 έσο 2,147,483,648 Μνηάδνπλ κε ηνλ ηύπν long ηεο C Όηαλ ππεξβείηε ην εύξνο ηηκώλ ηα δεδνκέλα πξέπεη λα κεηαηξαπνύλ ζε floating point ηύπν κεηαβιεηήο Μηα ηηκή κπνξεί λα ειεγρζεί αλ είλαη integer ρξεζηκνπνηώληαο ηηο is_int() ή is_integer()

28 Floating point Απιό ζηπι 3.14,-0.54 θαη επηζηεκνληθό ζηπι 0.314E10 ή 1.56E10 Πξνζνρή ζηα πξνβιήκαηα ειέγρσλ κε ηηο ηηκέο floating point Μηα ηηκή κπνξεί λα ειεγρζεί αλ είλαη floating point ρξεζηκνπνηώληαο ηηο is_float() ή is_real()

29 Strings Αθνινπζία ραξαθηήξσλ νπνηαδήπνηε κήθνπο (δελ ππάξρεη ηύπνο char) Τα μονά και διπλά ειζαγωγικά έσοςν διαθοπεηική ζημαζία Αλ βξεζεί κεηαβιεηή κέζα ζε "" δίλεη ηελ ηηκή ηεο ελώ κέζα ζε '' είλαη string Πξνθαλώο ε εθηύπσζε κε '' είλαη γξεγνξόηεξε θαζώο δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη θάηη parse Μελ ρξεζηκνπνηείηε δηπιά εηζαγσγηθά ρσξίο ιόγν Φαξαθηήξεο ειέγρνπ όπσο \n,\",\t,\\ θνθ ιεηηνπξγνύλ κόλν κέζα ζε "" Φξεζηκνπνηώληαο ηελ is_string() ειέγρνπκε αλ κηα ηηκή είλαη string Υπάξρνπλ ακέηξεηεο ζπλαξηήζεηο ρεηξηζκνύ string ζηελ PHP

30 Πύνακεσ (arrays) Πξώην ζηνηρείν ζηελ ζέζε κεδέλ Καηαζθεπή κε array() $stooges = array('larry', 'Curly', 'Moe'); print $stooges[0]; Απαξίζκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα κε ηελ εληνιή foreach foreach ($stooges as $name) { print "Hello $name <br />"; } Πνιιέο δηαζέζηκεο ζπλαξηήζεηο γηα επεμεξγαζία πηλάθσλ π.ρ. sort() Έιεγρνο ηύπνπ κε is_array() H PHP ππνζηεξίδεη θαη associative arrays! $foo['bar'] = 42; array('foo' => true, 'bar' => );

31 Άλλοι τύποι δεδομϋνων Object Θα ην εμεηάζνπκε αξγόηεξα Resource Εηδηθόο ηύπνο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ file handle (ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη integer) Σπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη κε ζπλδέζεηο ζε βάζε Έιεγρνο ηύπνπ κε is_resource() Null Υπνδειώλεη απνπζία δεδνκέλσλ Φξήζηκν γηα garbage collection Έιεγρνο ηύπνπ κε is_null()

32 Μεταβλητϋσ Δειώλνληαη απηόκαηα θαηά ηελ πξώηε ρξήζε Μηα κεηαβιεηή δελ πεξηνξίδεηαη ζε θάπνην ηύπν δεδνκέλσλ, κπνξεί λα θξαηήζεη νπνηνλδήπνηε ηύπν Είλαη όκσο πην αζθαιέο λα ρξεζηκνπνηείηαη πξώηα casting, πρ $myname = (string) "Thomas"; $favnum = (string) $favnum; Οη κεηαβιεηέο πξίλ πάξνπλ ηηκή είλαη null (δελ ππάξρεη εδώ δηάθξηζε κεηαμύ null θαη undefined) Τν όλνκα κηαο κεηαβιεηήο κπνξεί λα πεξηέρεηαη ζε θάπνην string: $foo = 'bar'; $$foo = 'funky'; # τώρα ϋχουμε $bar = 'funky'

33 References Οη κεηαβιεηέο κπνξνύλ λα έρνπλ aliases $foo =& $bar # ηώξα ην $foo είλαη alias γηα ην $bar Πξνζνρή όκσο γηαηί κε απηό ηνλ ηξόπν αιιάδνπλ ηηκέο κεηαβιεηώλ κε έκκεζν ηξόπν Μεγαιύηεξε ζύγρπζε πξνθαιεί ε πξνζπάζεηα ζβεζίκαηνο ηεο ηηκήο (unset) κηα θαη κπνξεί λα θξαηεζεί από θάπνην alias $foo = "bar"; $foo2 =&$foo; unset($foo); print $foo2; # Εμφανύζει bar Τα aliases κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ παξάκεηξνη ζε ζπλαξηήζεηο γηα λα απνθεύγεηαη ε αληηγξαθή κεγάισλ ζε όγθν δεδνκέλσλ Δελ είλαη pointers!

34 Σταθερϋσ define('this_script', 'home); define('this_script', 'foo'); echo THIS_SCRIPT // τυπώνει home Σηαζεξέο κπνξνύλ λα νξηζηνύλ κε ην define construct Μηα ζύκβαζε νλνκαζίαο είλαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ΚΕΦΑΛΑΙΑ γηα απηέο Μπνξνύλ λα θξαηνύλ κόλν ηηκέο "κηαο κεηαβιεηήο" (scalar data), δειαδή όρη ιίζηα, πίλαθα θνθ Γηα ηελ απνθπγή ζύγρπζεο κε ζηαζεξέο όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη θώδηθαο άιινπ πξνγξακκαηηζηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε get_defined_constants() Υπάξρνπλ θάπνηεο "μαγικέρ ζηαθεπέρ", νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε θάζε script (πρ LINE, FILE, FUNCTION, CLASS, METHOD ) θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα debugging

35 Scope Μεηαβιεηέο πνπ νξίδνληαη ζε κηα ζπλάξηεζε είλαη ηνπηθέο κεηαβιεηέο Μεηαβιεηέο πνπ νξίδνληαη εθηόο κηαο ζπλάξηεζεο είλαη global κεηαβιεηέο Πξνθαλώο νη παξάκεηξνη κηαο ζπλάξηεζεο έρνπλ ηνπηθή εκβέιεηα

36 Scope Όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε κηα κεηαβιεηή $foo εληόο θάπνηαο ζπλάξηεζεο, ζεσξείηαη όηη αλαθεξόκαζηε ζηελ ηνπηθή (ζπκεζείηε: αλ δελ ππάξρεη, δειώλεηαη κε ηε ρξήζε), είηε ςπάπσει ανηίζηοιση global είηε όσι Γηα λα δειώζνπκε όηη θάζε ρξήζε ηεο $foo ζα αθνξά ηελ global κεηαβιεηή $foo ρξεζηκνπνηνύκε ην keyword global global $foo;

37 Static Μεταβλητϋσ function foo() { static $a = 1; return $a++; // κϊθε φορϊ αυξϊνεται } echo $a; // Κενό Μηα κεηαβιεηή ζπλάξηεζεο πνπ έρεη κπξνζηά ηεο ην keyword static ζα δηαηεξήζεη ηηο ηηκέο ηεο κεηαμύ ησλ θιήζεσλ ηεο ζπλάξηεζεο

38 Garbage collection Από ηα παξαπάλσ είλαη πξνθαλέο γηα πνηεο κεηαβιεηέο γίλεηαη Garbage Collection Η αλάζεζε ηηκήο null ή θαιύηεξα ε θιήζε ηεο unset() ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απειεπζέξσζε κλήκεο $foo = null; unset($foo);

39 Τελεςτϋσ Υπνζηεξίδνληαη όινη νη ηειεζηέο ηεο Java κε κόλε δηαθνξά ηνλ ηειεζηή γηα ζπλέλσζε strings (string concatenation): Σηελ PHP ρξεζηκνπνηείηαη ε ηειεία (.) αληί γηα ην + Φξεηάδεηαη πξνζνρή θαηά ην type conversion Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί casting (int), (float), (string), θηι γηα ηελ κεηαηξνπή κηαο κεηαβιεηήο $a = "5"; $b = (int) $a;

40 Άλλοι τελεςτϋσ === θαη!== όπσο ζηε JavaScript, γηα επηπξόζζεην έιεγρν ηζόηεηαο ηύπσλ Υπνζηεξίδνληαη θαη and, or, xor αληί ησλ ιηγόηεξν θαηαλνεηώλ &&, (γηα ην XOR δελ ππάξρεη άιινο γηα απόθξπςε ζθάικαηνο Πποζοσή: Θεσξείηαη αξθεηά αξγό ` ` γηα εθηέιεζε ζε θέιπθνο. Πξνζνρή!

41 Δομϋσ ελϋγχου Υπνζηεξίδνληαη όιεο νη δνκέο ειέγρνπ ξνήο ηεο Java θαη ε foreach γηα δηάζρηζε πηλάθσλ Γηα ηηο πεξηζζόηεξεο δνκέο ειέγρνπ ππνζηεξίδεηαη θαη εναλλακηικόρ ηπόπορ γπαθήρ. Σπγθεθξηκέλα, γηα ηηο if, while, for, foreach, switch κπνξνύκε λα αληηθαηαζηήζνπκε ην opening brace ({) κε : θαη ην closing brace (}) κε endif; endwhile, endfor, endforeach, endswitch αληίζηνηρα

42 Δομϋσ ελϋγχου: foreach foreach ($array as $current) statement or block; Επηηξέπεη ηελ απαξίζκεζε ζηνηρείσλ ζε έλα πίλαθα Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επαλάιεςεο είλαη δπλαηή ε πξόζβαζε θαη ζηνλ δείθηε θαη ζηηο ηηκέο foreach ($array as $key => $value) { } Σηηο λεόηεξεο εθδόζεηο ηεο PHP επηηξέπεηαη ε κεηαβιεηή ηηκήο λα είλαη reference ώζηε λα ηξνπνπνηνύκε ηηκέο ρσξίο λα απαηηείηαη ζύληαμε ηύπνπ $array[$key] foreach ($array as &$value) { $value *= 2; }

43 Διακοπό εκτϋλεςησ return Πξνθαιεί έμνδν από ηελ ζπλάξηεζε exit Τεξκαηίδεη ηελ ηξέρνπζα process/script Είλαη δπλαηό ην πέξαζκα ηηκήο πνπ ππνδειώλεη status code ή κήλπκα ιάζνπο Είλαη ελαιιαθηηθή ηεο die( ) die("this script just died!");

44 Κλόςη Συναρτόςεων $result = function_name([parameter, ]); Γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν είηε έρνπλ γξαθηεί από ην ρξήζηε είηε βξίζθνληαη ζην ζύζηεκα Δελ είλαη αλαγθαίν λα παίξλνπλ παξακέηξνπο (σο ζπλήζσο) ή λα επηζηξέθνπλ θάπνηα ηηκή Παξάδεηγκα $len = strlen("ucsd"); // $len = 4

45 Οριςμόσ Συναρτόςεων function [&]function_name(parameter-list) { statement(s) often with return(s) } Αθνινπζνύλ ηελ παξαπάλσ γεληθή κνξθή Παξάδεηγκα function add2($x) { return $x+2; } $result = add2(5); echo $result;

46 Προαιρετικϊ ορύςματα function add($x, $y=1) { return $x + $y; } echo add(5); // τυπώνει 6 echo add(5, 10); // τυπώνει 15 Όπσο ζηε C++ Πξνθαλώο, έλα πξναηξεηηθό γλώξηζκα πνπ πξνεγείηαη ελόο ππνρξεσηηθνύ νπζηαζηηθά είλαη επίζεο ππνρξεσηηθό Σε αληίζεζε κε ηε JavaScript, αλ κηα ζπλάξηεζε θιεζεί κε ιηγόηεξεο παξακέηξνπο από απηέο πνπ απαηηνύληαη ζα εκθαληζηεί πξνεηδνπνίεζε

47 Μεταβλητό πλόθοσ παραμϋτρων function foo() { print 'I have '. func_num_args(); print 'First argument 1 = '. func_get_arg(0); print_r(func_get_args()); } Οη παξάκεηξνη κηαο ζπλάξηεζεο κπνξνύλ λα πξνζπειαζηνύλ κε ηηο ζπλαξηήζεηο func_num_args( ), func_get_arg() θαη func_get_args( ), αθόκα θαη κέζα ζηελ ίδηα ηε ζπλάξηεζε Η ζπλάξηεζε func_get_arg() δέρεηαη έλαλ αξηζκό πνπ δειώλεη ηε ζέζε ηεο παξακέηξνπ πνπ ζέινπκε λα επηζηξαθεί, ελώ ε func_get_args() επηζηξέθεη έλαλ πίλαθα κε όιεο ηηο παξακέηξνπο

48 Επιςτρεφόμενεσ Τιμϋσ Τν return κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επηζηξαθεί κηα κόλν ηηκή, πνιιαπιέο ηηκέο κπνξνύλ λα επηζηξαθνύλ κέζα ζε έλα πίλαθα Σπλήζσο ε ηηκή επηζηξέθεηαη με ανηιγπαθή, αιιά γηα ιόγνπο απόδνζεο κπνξνύλ νη ηηκέο λα πεξαζηνύλ κε reference Σε απηή ηε πεξίπησζε πξνζηίζεηαη ην & ζηνλ νξηζκό ηεο ζπλάξηεζεο κε απνηέιεζκα νη επηζηξεθόκελεο ηηκέο λα μην επηζηξέθνληαη κε αληηγξαθή

49 Πϋραςμα αναφορϊσ (Reference) Σπλήζσο νη παξάκεηξνη πεξλνύλ σο ηηκέο αιιά ε εηζαγσγή ηνπ & ζην όλνκα ηεο παξακέηξνπ πξνθαιεί ην πέξαζκα κε reference Αλ έρνπκε function funref(&$x) { } θαη funval($x) { } ε ζπλάξηεζε funref θάλεη αιιαγέο απεςθείαρ ζηελ $x ελώ ζηελ funval απηό δελ ζπκβαίλεη Πποζοσή: Καηά ηελ θιήζε κηαο ζπλάξηεζεο, ηίπνηα δελ ππνδεηθλύεη αλ κηα παξάκεηξνο πεξληέηαη κε αλαθνξά ή όρη Πρ ζηελ θιήζε foo($bar); ε $bar πεξληέηαη κε αλαθνξά ή όρη; Δελ κπνξνύκε λα ην ζπκπεξάλνπκε ρσξίο ηνλ νξηζκό ηεο ζπλάξηεζεο!

50 Variable Functions Εδώ ε PHP engine όηαλ ζπλαληήζεη κηα έθθξαζε ηεο κνξθήο $x(); αλαδεηά θαη εθηειεί ηε ζπλάξηεζε κε όλνκα ν,ηη πεξηέρεηαη ζηε κεηαβιεηή $x Απηή ε ηερληθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πινπνηεζεί κε θνκςό ηξόπν (ή κε ηξόπν πνπ πξνθαιεί ζύγρπζε) ιύζεηο γηα function tables, callbacks θηι Παξάδεηγκα: $x = 'foo'; $x(); // καλεύ την foo() εφόςον υπϊρχει

51 Anonymous Functions $myfunction = create_function(args, code); Μπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζπλάξηεζε create_function Παξάδεηγκα: $add2 = create_function('$x,$y', 'return $x+$y'); echo $add2(5,10); Ίδηα κεηνλεθηήκαηα κε ηε ρξήζε ηνπ Function constructor ζηε JavaScript (αξγή ηαρύηεηα, δύζθνιν debugging)

52 Αντικειμενοςτραφόσ PHP

53 Ειςαγωγό class CheckingAccount extends BankAccount { private $balance; //... } $my_account = new CheckingAccount(); Σηελ PHP όπσο θαη ζε άιιεο αληηθεηκελνζηξαθείο γιώζζεο: Οξίδνπκε θιάζεηο κε ηε ιέμε-θιεηδί class Δεκηνπξγνύκε λέα instances κε ην keyword new Κιεξνλνκηθόηεηα κε ηε ιέμε-θιεηδί extends Έιεγρνο πξόζβαζεο κε ηα keywords public, protected, private try catch πνπ ιεηηνπξγεί όπσο θαη ζηε Java Δηαηίζεληαη σζηόζν πνιύ ιηγόηεξα built-in exceptions abstract classes κε ηε ιέμε-θιεηδί abstract

54 Properties & Methods class BankAccount{ private $balance; public function setbalance($balance){ $this->balance = $balance; } public function getbalance(){ return $this->balance; } } Σηελ PHP, ν ηειεζηήο πξόζβαζεο ζε ηδηόηεηεο θαη κεζόδνπο είλαη ν -> (ζε αληίζεζε κε ηελ ηειεία (.) ηεο Java θαη ηεο JavaScript) $this: Αληίζηνηρν ηνπ this ηεο Java

55 Static ιδιότητεσ/μϋθοδοι class BankAccount { private static $bankname; public function getbankname(){ return self::bankname; } } Όπσο θαη ζηε Java, ρξεζηκνπνηνύκε ην keyword static γηα λα νξίζνπκε static κεηαβιεηέο Ωζηόζν, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα έρνπκε πξόζβαζε ζε static ηδηόηεηεο/κεζόδνπο, δελ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ηειεζηή ->, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη ν :: Η ιέμε-θιεηδί self ηζνδπλακεί κε ηε ρξήζε ηνπ νλόκαηνο ηεο θιάζεο Σπληζηάηαη ε ρξήζε ηεο, γηα ιόγνπο επθνιόηεξεο ζπληήξεζεο

56 Σταθερϋσ class BankAccount { const MIN_BALANCE = 20; public construct($initial_balance){ if($initial_balance < self::min_balance) { throw new Exception('More money needed :('); } } } Φξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε-θιεηδί const Πξνζπέιαζε ζε απηέο γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν κε ηηο static ηδηόηεηεο Πξνζέμηε όηη ην όλνκα ηνπο δελ αξρίδεη κε $ Γηα κεζόδνπο, δηαηίζεηαη ην keyword final, όπσο θαη ζηε Java

57 Magic methods Η PHP νξίδεη έλα πιήζνο κεζόδσλ πνπ μεθηλνύλ κε (δύο underscores) νη νπνίεο όηαλ νξηζηνύλ ζε κηα class επηηεινύλ θάπνηα εηδηθή ιεηηνπξγία Ελέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο ζηε Java θάλνπκε override κεζόδνπο ηεο ηάμεο Object, ζηελ PHP πινπνηνύληαη κε "καγηθέο" κεζόδνπο (πρ tostring, clone) Σηα επόκελα ζα εμεηάζνπκε αξθεηέο από απηέο

58 Constructors & destructors function construct(){ $this->balance = 50; } Constructors (θαηαζθεπαζηέο) νξίδνπκε κε ηε καγηθή κέζνδν construct Πποζοσή: μεθηλάεη κε 2 underscores! Μόλν έναρ θαηαζθεπαζηήο επηηξέπεηαη ζε θάζε νξηζκό αληηθεηκέλνπ Σε πεξίπησζε πνπ επηζπκνύκε πνιπκνξθηζκό θαηαζθεπαζηώλ, κόλε ιύζε ν έιεγρνο ησλ παξακέηξσλ (όπσο ζηε JavaScript) Destructors αληίζηνηρα κε ηελ destruct

59 Getters & Setters Τη γίλεηαη όηαλ επηρεηξείηαη πξνζπέιαζε ή ηξνπνπνίεζε αλύπαξθηεο ή θξπθήο ηδηόηεηαο; Μπνξνύκε λα ην νξίζνπκε, αλ δειώζνπκε ηηο "καγηθέο" κεζόδνπο get($property) θαη set($property, $value) Με θαηάιιεινπο ειέγρνπο κπνξνύκε λα νξίζνπκε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά αλάινγα κε ην όλνκα (θαη/ή ηελ ηηκή ζε πεξίπησζε set) Σπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα έρνπκε ηδηόηεηεο νη νπνίεο θαίλνληαη ζαλ public αιιά όηαλ δηαβάδνληαη ή ηξνπνπνηνύληαη εθηειείηαη θαη επηπιένλ θώδηθαο Μαο επηηξέπνπλ λα απνθύγνπκε ηε δήισζε πεξηηηώλ getters θαη setters γηα πξνιεπηηθνύο ιόγνπο, όπσο ζπρλά καο αλαγθάδεη ε Java

60 call() & callstatic() public function call($name, $arguments) { echo "Calling object method '$name' ". implode(', ', $arguments); } public static function callstatic($name, $arguments) { echo "Calling static method '$name' ". implode(', ', $arguments); } Άιιν έλα παξάδεηγκα "καγηθώλ" κεζόδσλ Αλ έρνπλ νξηζηεί, θαινύληαη όηαν επισειπηθεί να κληθεί μη οπαηή μέθοδορ (είηε ιόγσ πξόζβαζεο, είηε επεηδή απιά δελ ππάξρεη) Η call() αθνξά θιήζε ζε instance, ε callstatic() θιήζε ζε ζηαηηθό context Καινύληαη κε πξώηε παξάκεηξν ην όλνκα ηεο κεζόδνπ θαη δεύηεξε έλα array κε ηηο παξακέηξνπο

61 Serialization Η PHP δηαζέηεη ηηο κεζόδνπο serialize() θαη unserialize() γηα ηε κεηαηξνπή ελόο αληηθεηκέλνπ ζε string ή ηελ απνθσδηθνπνίεζε κηαο ηέηνηαο ζπκβνινζεηξάο, αληίζηνηρα Σπρλά ρξεζηκνπνηνύληαη γηα απνζήθεπζε αληηθεηκέλσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ, αλ θαη ζπλήζσο θάηη ηέηνην δπζρεξαίλεη ην ρεηξηζκό ησλ δεδνκέλσλ

62 sleep() & wakeup() Όηαλ θαιείηαη ε serialize() γηα θάπνην αληηθείκελν, θαιείηαη πξώηα ε κέζνδνο sleep() αλ έρεη νξηζηεί ζε απηό Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηνο "καθαπιζμόρ" ηνπ αληηθεηκέλνπ πξηλ ηε ζεηξηνπνηήζε Πξέπεη λα επηζηξέθεη ένα array με ηα ονόμαηα ηων ιδιοηήηων πνπ πξέπεη λα ζεηξηνπνηεζνύλ Αληίζηνηρα, ε wakeup() θαιείηαη όηαλ θιεζεί ε unserialize() Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αλαθηήζεη πξάγκαηα πνπ ράζεθαλ θαηά ηε ζεηξηνπνίεζε Πρ θάπνηα ζύλδεζε κε κηα βάζε δεδνκέλσλ

63 Cloning $copy_of_object = clone $object; Κισλνπνηνύκε έλα αληηθείκελν, ρξεζηκνπνηώληαο ηε ιέμε-θιεηδί clone Shallow copy ησλ ηδηνηήησλ Αλ έρεη νξηζηεί κέζνδνο clone() ζην αληηθείκελν, θαιείηαη κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ θιώλνπ γηα λα αιιάμεη ηπρόλ κεηαβιεηέο πνπ απαηηείηαη (πρ γηα deep copying)

64 Callable classes class CallableClass { function invoke($x) { var_dump($x); } } $obj = new CallableClass(); $obj(5); // int(5) var_dump(is_callable($obj)); // bool(true) Από ηελ PHP 5.3 ππνζηεξίδεηαη ε καγηθή κέζνδνο invoke, ε νπνία θαιείηαη όηαλ επηρεηξεζεί λα θιεζεί έλα ζηηγκηόηππν σο ζπλάξηεζε Ειέγρνπκε αλ έλα αληηθείκελν είλαη callable κε ηε ζπλάξηεζε is_callable()

65 Built-in objects & functions

66 Συναρτόςεισ για String Σρεδόλ 100 ζπλαξηήζεηο γηα ρεηξηζκό ζπκβνινζεηξώλ Σπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνύκελεο: strlen() κήθνο string ζε ραξαθηήξεο strtolower(), strtoupper, ucfirst(), ucwords() κεηαηξνπέο case trim(), ltrim(), rtrim() αθαίξεζε θελώλ από ηελ αξρή θαη/ή ην ηέινο explode() δηάζπαζε string ζε ηκήκαηα θαη επηζηξνθή ηνπο ζε array substr() επηζηξνθή ηκήκαηνο (substring) κηαο ζπκβνινζεηξάο strpos(), stripos() Σε πνηα ζέζε ππάξρεη (αλ ππάξρεη) κηα ππνζπκβνινζεηξά; urlencode(), urldecode() (από)θσδηθνπνίεζε ζπκβνινζεηξάο βάζεη ηνπ ηξόπνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα URI γηα GET parameters

67 Συναρτόςεισ για χειριςμό arrays Σρεδόλ 80 ζπλαξηήζεηο γηα ρεηξηζκό πηλάθσλ Σπλεζέζηεξεο: sizeof Πιήζνο ηηκώλ ζηνλ πίλαθα implode Έλσζε ηηκώλ ηνπ πίλαθα ζε string αληίζηξνθε ηεο explode in_array Έιεγρνο παξνπζίαο ηηκήο ζηνλ πίλαθα array_keys Επηζηξνθή ησλ θιεηδηώλ ζε λέν πίλαθα array_merge Σπγρώλεπζε πηλάθσλ array_unique Εμάιεηςε δηπιόηππσλ asort, arsort, ksort, krsort, usort, uasort, uksort Ταμηλόκεζε πίλαθα

68 Έξοδοσ Είηε γηα εθηύπσζε ηεο δηεπαθήο θαη ησλ δεδνκέλσλ, είηε γηα debugging echo, print Τππώλνπλ κηα ζπκβνινζεηξά ζηελ έμνδν Άιινη ηξόπνη γηα ηελ έμνδν δεδνκέλσλ: number_format(), money_format() printf(), sprintf() Εθηύπσζε ή επηζηξνθή ζπκβνινζεηξάο κε Γηα debugging: print_r() γηα εθηύπσζε πηλάθσλ αλαδξνκηθά var_dump() εθηύπσζε ηύπνπ θαη ηηκήο

69 Μαθηματικϋσ Συναρτόςεισ Σρεδόλ 50 καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο Επηιεγκέλεο ζπλαξηήζεηο: abs() απόιπηε ηηκή round(), ceil(), floor() γηα ζηξνγγπινπνηήζεηο is_finite(), is_infinite(), is_nan() έιεγρνο ηνπ ηύπνπ ηνπ αξηζκνύ rand(), srand() δεκηνπξγία ςεπδνηπραίσλ αξηζκώλ

70 Web development με PHP

71 Superglobals Πίλαθεο πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζε θάζε script Δελ ρξεηάδεηαη global keyword γηα λα αλαθεξζνύκε ζε απηέο εληόο ζπλαξηήζεσλ Κπξηόηεξεο νη: $_GET Δεδνκέλα πνπ πεξάζηεθαλ κέζσ GET $_POST Δεδνκέλα πνπ πεξάζηεθαλ κέζσ POST $_COOKIE Cookies πνπ ππάξρνπλ $_REQUEST = $_POST + $_GET + $_COOKIE $_SESSION Μεηαβιεηέο ζπλόδνπ $_SERVER Σηνηρεία γηα ην ηξέρνλ requestθαη ην πεξηβάιινλ ηνπ εμππεξεηεηή $_FILES Αξρείν/α πνπ αλέβαζε ν ρξήζηεο (αλ ππάξρνπλ)

72 Χειριςμόσ φορμών ςτην PHP <form action="reply.php?t=1234" method="post"> <input type="text" name="title" /> <textarea name="message"></textarea> <button type="submit">post</button> </form> HTML <?php echo 'Δημοςιεύτηκε το μόνυμα ςασ με τύτλο "'. $_POST['title']. '" ςτη ςυζότηςη με ID #'. $_GET['id'];?> ή PHP <?php PHP echo 'Δημοςιεύτηκε το μόνυμα ςασ με τύτλο "'. $_REQUEST['title']. '" ςτη ςυζότηςη με ID #'. $_REQUEST['id'];?>

73 Registered globals Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγνύληαη απηόκαηα κεηαβιεηέο γηα θάζε form field Πρ ζην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα, ζα δεκηνπξγνύληαλ απηόκαηα κεηαβιεηέο $title θαη $message Σε πνιιέο εθδόζεηο PHP ην παξαπάλσ δελ είλαη δηαζέζηκν εμ νξηζκνύ γηα ιόγνπο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ θώδηθα, όκσο κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί ζην αξρείν php.ini Πξόβιεκα: Πέξαζκα (inject) δεδνκέλσλ θαηεπζείαλ ζηελ εθαξκνγή κε GET ή POST Έιεγρνο ini_get('register_globals'); Η ρξήζε ηεο ini_set() ελεξγνπνηεί ηα register_globals θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο αιιά δελ έρεη θαλέλα λόεκα

74 Importing Request Variables // This will import GET and POST vars with an "rvar_" prefix import_request_variables('gp', 'rvar_'); echo $rvar_title; Αλ επηκέλεηε ζηελ ρξήζε registered globals κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ζπλάξηεζε import_request_variables(what [,prefix]) Σηε ζέζε ηνπ πξώηνπ νξίζκαηνο ππάξρεη g, p θαη/ή c πνπ ππνδειώλεη όηη επηζπκνύκε εηζαγσγή ηηκώλ κε GET, POST, COOKIE αληίζηνηρα Η ηηκή prefix είλαη πξναηξεηηθή θαη ζα πξνζηεζεί ζηελ αξρή ζεκαληηθώλ κεηαβιεηώλ. Γηα ιόγνπο αζθάιεηαο ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ηεο.

75 Self Posting if(form data not collected) // print form fields and allow user to submit else if(invalid form data) // print form fields with errors and allow resubmit else // perform form action (and often redirect) Μηα πξνγξακκαηηζηηθή επηινγή πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη (όρη κόλν ζηελ PHP) είλαη ε ελζσκάησζε ηεο θόξκαο θαη ηεο απάληεζεο ζην ίδην αξρείν. Η βαζηθή ηδέα είλαη ε ζειίδα λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα αλ ζπιιέγεη δεδνκέλα από ην ρξήζηε ή αλ απνθξίλεηαη ζηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ από ηνλ ρξήζηε. Φπζηθά κπνξεί λα επηηειεί επίζεο έιεγρν εγθπξόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ

76 Self Posting <form action="reply.php?t=1234" method="post"> <!-- controls --> <button type="submit" name="submitted">post</button> </form> HTML if(isset($_post['submitted'])) { } PHP Έλαο εύθνινο ηξόπνο λα πξνζδηνξηζηεί ην action ζε κηα self posting θόξκα είλαη ε ρξήζε ηεο ηηκήο $_SERVER['PHP_SELF'] ζην form action ή ην κενό Πώο όκσο μέξνπκε αλ ε θόξκα ππνβιήζεθε; Απόδνζε νλόκαηνο ζην submit button θαη έιεγρνο αλ ππάξρεη Hidden input <input type="hidden" name="submitted" value="1">

77 Always validate Ποηέ μην εμπιζηεύεζηε ηα δεδομένα πος πποέπσονηαι από ηο σπήζηη. Αλαινγηζηείηε κόλν πόζα κπνξείηε λα αιιάμεηε αθόκε θαη κόλν κε ην Firebug Καη νη πην θαινπξναίξεηνη ρξήζηεο θάλνπλ ιάζε Παξάιεηςε ζπκπιήξσζεο θάπνηνπ πεδίνπ Λάζνο κνξθή ζηα δεδνκέλα Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο, είλαη ζθάικα όζνλ αθνξά ηελ επρξεζηία λα απαηηείηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζηα δεδνκέλα πρ ηειεθσληθνί αξηζκνί ρσξίο παύιεο ή θελά. Απιά αθαηξέζηε ηα!

78 Βαςικού Έλεγχοι Εγκυρότητασ isset() Έιεγρνο όηη κηα κεηαβιεηή έρεη ηηκή trim() Αθαίξεζε θελώλ empty() Ειέγρεη αλ κηα ηηκή απνπζηάδεη Type casting $age = (integer) $_POST['age']; Έιεγρνο εύξνπο θαη κνξθήο ηηκώλ If statements Regular expressions (preg_match) Φίιηξα (filter_var, από PHP 5.2)

79 Headers & Environment Έλα request πεξηέρεη δηάθνξεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζην header όπσο User Agent, Accept, Accept-Language, θ.ν.θ Μπνξεί επηπιένλ λα βξεζεί θαη ην πεξηβάιινλ από ην νπνίν έξρεηαη ην request, πνπ αξθεηέο θνξέο είλαη ρξήζηκν Φξόλνο πξόζβαζεο θαη δηεύζπλζε IP κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα ζε κεξηθέο εθαξκνγέο

80 Headers & Environment Τα πην ελδηαθέξνληα δεδνκέλα παξέρνληαη από ηνλ superglobal πίλαθα $_SERVER[] Όια ηα HTTP headers ζα αξρίδνπλ κε "HTTP_" HTTP_ACCEPT, HTTP_REFERER, HTTP_USER_AGENT, θηι Τα ππόινηπα ζα είλαη κεηαβιεηέο PHP_SELF, REMOTE_ADDR, REMOTE_HOST, REQUEST_METHOD Πεξηζζόηεξα:

81 Header Output header('content-type: image/png'); Οη HTTP headers κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ κε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο header() Headers κπνξνύκε λα νξίζνπκε κόλν πξνηνύ ζηαιεί νπνηαδήπνηε έμνδνο Σε αληίζεζε πεξίπησζε ζα πξνθιεζεί fatal error ("Cannot modify header information -headers already sent") To ίδην ηζρύεη θπζηθά θαη γηα ηα cookies, ηα νπνία εδώ νξίδνπκε κε ηελ setcookie()

82 Παρϊδειγμα Απιή θόξκα επηθνηλσλίαο

83 HTML <form action="contact.php" method="post" id="contactform"> <ol> <li><label>όνομα: <input type="text" name="name"></label></li> <li><label> <input type=" " name=" "></label></li> <li><label>website: <input type="url" name="website"></label></li> <li><label>το μόνυμα ςασ: <textarea name="message"></textarea></label></li> <li> <label> <input type="checkbox" name="subscribe" value="1"> Θϋλω να λϊβω ϋνα αντύγραφο </label> </li> </ol> <button type="submit">αποςτολό</button> </form> Θπκεζείηε ηε θόξκα επηθνηλσλίαο ηνπ 1 νπ εξγαζηεξίνπ Σήκεξα ζα δνύκε πώο ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγεί

84 Sending mail <?php $sender = $_POST['name']. '<'. $_POST[' ']. '>'; $message = $_POST['message']. "\r\n\r\nwebsite:". $_POST['website']; mail( ($_POST['subscribe']? ', '. $sender : ''), 'New mail from contact form' // Subject $message, 'From:'. $sender; // Extra headers );?> Σπλάξηεζε mail() γηα απνζηνιή s

85 Βαςικό Validation Τν παξαπάλσ ιεηηνπξγεί, αιιά δελ αξθεί Μη user-friendly Σε πεξίπησζε ιάζνπο ν ρξήζηεο δελ θαηαιαβαίλεη ηη αθξηβώο πήγε ζηξαβά Σε πεξίπησζε πνπ όια πάλε θαιά, ν ρξήζηεο δελ ελεκεξώλεηαη Μη αζθαλέρ: Μπνξεί εύθνια λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απνζηνιή spam κέζσ ηνπ δηθνύ καο server!

86 Βαςικό Validation <?php $errors = array(); // Υπϊρχει όνομα; if(!$_post['name']) { $errors[] = 'δεν ςυμπληρώςατε το όνομα ςασ'; } // Υπϊρχει ; Μοιϊζει με (ϋνα) ; if(!filter_var($_post[' '], FILTER_VALIDATE_ )) { $errors[] = 'Το δεν φαύνεται ςωςτό'; } // Υπϊρχει μόνυμα; if(!$_post['message']) { $errors[] = 'Δεν γρϊψατε μόνυμα'; }

87 Putting it together if(sizeof($errors) > 0) { // Υπϊρχουν ςφϊλματα, εμφϊνιςη αυτών echo 'Συνϋβηςαν ςφϊλματα:<ul><li>'. implode('</li><li>', $errors). '</li></ul>'; } else { // Δεν υπϊρχουν ςφϊλματα // αποςτολό echo 'To εςτϊλη επιτυχώσ.'; }?>

88 Παρϊδειγμα Έξεπλα Δεκνηηθόηεηαο ηνπ Μαζήκαηνο

89 Σύνοψη Έρευνασ Δημοτικότητασ Η βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο είλαη λα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο κηα θόξκα ζηελ νπνία κπνξνύλ λα δειώζνπλ αλ ηνπο αξέζεη ή όρη ην κάζεκα. H αξρηηεθηνληθή ηεο εθαξκνγήο απνηειείηαη από δύν κέξε: Μηα HTML θόξκα Κώδηθά PHP πνπ δηαβάδεη θαη γξάθεη έλα αξρείν θαη εκθαλίδεη HTML θώδηθα κε ηα απνηειέζκαηα. survey_form.html, survey.php, survery_result.php

90 Αποθόκευςη ςε αρχεύο κειμϋνου Φξήζε fopen() γηα λα αλνίμεη ην αξρείν γηα I/O fopen(filename, mode) H ζπλάξηεζε επηζηξέθεη έλα resource (filehandle) filename: κνλνπάηη αξρείνπ modes: r,r+,w,w+,a,a+,x,x+ Πρ: $fh = fopen('file.txt', "a+"); Αλνίγεη ή δεκηνπξγεί έλα αξρείν γηα γξάςηκν θαη δηάβαζκα

91 Εγγραφό ςε αρχεύο κειμϋνου Φξήζε ηεο fwrite() γηα εγγξαθή δεδνκέλσλ ζην αξρείν fwrite(filehandle, datastring) filehanlde: resource αξρείνπ datastring: string πνπ έρεη ηα δεδνκέλα γηα εγγξαθή Παξάδεηγκα: fwrite($fh, "some data"); Manual: Κιείζηκν αξρείνπ κε fclose($fh)

92 HTML Form Source <!doctype html> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>php Example</title> </head> <body> <h3>do you like the class so far?</h3> <form name="survey" action="survey.php" method="post" > Yes: <input type="radio" name="vote" value="0" /><br /> No: <input type="radio" name="vote" value="1" /><br /> <input type ="submit" value ="Submit" /> </form> </body> </html>

93 PHP Source <?php $vote = $_REQUEST['vote']; //get content of textfile $filename = "survey_result.txt"; $content = file($filename); //put content in array $array = explode(" ", $content[0]); $yes = $array[0]; $no = $array[1]; if ($vote == 0) { $yes = $yes + 1; } if ($vote == 1) { $no = $no + 1; } //insert votes to txt file $insertvote = $yes." ".$no; $fp = fopen($filename,"w"); fputs($fp,$insertvote); fclose($fp);?> Δηάβαζκα ηνπ αξρείνπ "survey_result.txt" String tokenization κε δηαρσξηζηή ην " " θαη απνζήθεπζε ζε πίλαθα Απνζήθεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αξρείνπ ζε κεηαβιεηέο θαη ελεκέξσζε ηνπο αλάινγα κε ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε. Απνζήθεπζε ησλ λέσλ ηηκώλ ζην αξρείν δηαηεξώληαο ην κνξθόηππν.

94 PHP Source (Continued) <h2>result:</h2> <table> <tr> <td>yes:</td> <td> <?php echo(100*round($yes/($no+$yes),2));?>% </td> </tr> <tr> <td>no:</td> <td> <?php echo(100*round($no/($no+$yes),2));?>% </td> </tr> </table> Απιή εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ

95 Σχεδύαςη δυναμικών γραφικών

96 GD Οη εθδόζεηο 4.3 θαη έπεηηα ελζσκαηώλνπλ ηελ βηβιηνζήθε GD γηα ηελ δπλακηθή δεκηνπξγία γξαθηθώλ αληίζηνηρε κε απηή πνπ επηηξέπεη ην canvas 2D API ζηε JavaScript Με απηήλ κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ θαη λα επεμεξγαζηνύλ αξρεία εηθόλσλ ζε δηάθνξα format, όπσο gif, png, jpg, wbmp, θαη xpm ρξεζηκνπνηώληαο PHP Πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο Σπρλά θαθή πνηόηεηα απνηειέζκαηνο (πρ απνπζία anti-aliasing γηα νξηζκέλεο ελέξγεηεο)

97 ImageMagick Γηα εθαξκνγέο πνπ απαηηνύλ ζνβαξή επεμεξγαζία εηθόλαο, ην GD δελ επαξθεί Σε αξθεηέο εγθαηαζηάζεηο PHP δηαηίζεηαη θαη ε βηβιηνζήθε ImageMagick Είλαη γξακκέλε ζε C++ αιιά δηαηίζεηαη θαη PHP API Πνιύ πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο Πνιύ θαιύηεξε πνηόηεηα απνηειέζκαηνο Δπζθνιόηεξε εγθαηάζηαζε θαη εθκάζεζε

98 Παρϊδειγμα χρόςησ GD // MIME type που υποδηλώνει (png) εικόνα header('content-type: image/png'); // Δημιουργύα εικόνασ $img_handle = imagecreate(120, 30) or die('cannot Create image'); // Allocation χρωμϊτων που θα χρηςιμοποιόςουμε $back_color = imagecolorallocate($img_handle, 255, 255, 0); $txt_color = imagecolorallocate($img_handle, 255, 0, 0); // Σχεδύαςη του string "Hello world!" ςτο ςημεύο (5,5) imagestring($img_handle, 31, 5, 5, 'Hello world!', $txt_color); // Τύπωμα τησ εικόνασ ςτην ϋξοδο imagepng($img_handle);

99 Βαςικϊ ςχόματα H βηβιηνζήθε ππνζηεξίδεη ηελ δεκηνπξγία γξακκώλ, απιώλ ζρεκάησλ θηι. Γηα παξάδεηγκα: imageline($im, x1,y1,x2,y2,color) imagerectangle ( $im, x1, y1, x2, y2, color ) imageellipse($im, cx,cy height, width, color) imagepolygon($im, array of points, numpoints, color) imagefilledpolygon($im,array of points, numpoints, color) imagefill($im,x,y,color)

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

PHP developer syllabus v1.0

PHP developer syllabus v1.0 PHP developer syllabus v1.0 ζειίδα2 PHP 1. Ειζαγυγή ζηην PHP 1. HTML 2. Ρπζκίζεηο ηεο PHP (php.ini) 3. Tags, Short tags 4. ύληαμε εληνιώλ 5. ρόιηα 1. Μηαο γξακκήο 2. Πνιιαπιώλ γξακκώλ 6. Σεξκαηηζκόο εθηέιεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές μεταξύ αξιών και αναφορών #1

Διαφορές μεταξύ αξιών και αναφορών #1 Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Επεμήγεζε θαη δηαθνξέο κεηαμύ ηύπσλ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ αμίεο (values) θαη ηύπσλ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ αλαθνξέο (references). Πέξαζκα παξακέηξσλ ζε κεζόδνπο θαη ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Injection Attacks. Protocol Host FilePath. http://www.site.gr/index.html? field1=valuex&field2=valuey. Query String. Web server HTTP GET.

Injection Attacks. Protocol Host FilePath. http://www.site.gr/index.html? field1=valuex&field2=valuey. Query String. Web server HTTP GET. Πσο γίλεηαη ε πξόζβαζε ζήκεξα; Τν user input πεξλάεη από έλα server-side script κέζσ HTTP methods όπσο POST/GET Τν αίηεκα επεμεξγάδεηαη Αλάινγα αλνίγεη πξόζβαζε ζηε βάζε Query database θαη αλάθηεζε results

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP Τεχνολογίες Διαδικτύου Server Side Scripting I PHP Εισαγωγή PHP PHP:Hypertext Preprocessor Mηχανή που συνοδεύει web servers όπως ο IIS και ο Apache Η PHP είναι γλώσσα προγραμματισμού για web εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα;

Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Οξηζκόο κηαο θιάζεο σο ζπιινγήο ζπζρεηηδόκελσλ κεζόδσλ θαη πεδίσλ δεδνκέλσλ Έιεγρνο πξόζβαζεο κε ηελ ρξήζε πξνζδηνξηζηώλ πξόζβαζεο Γεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ κε ηελ ρξήζε θαηαζθεπαζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της PHP 5.4.33

Ιστορία της PHP 5.4.33 PHP Τι εναι η PHP H PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ανοικτού λογισμικού ειδικά σχεδιασμένη για δημιουργία σελίδων Web με δυναμικό περιεχόμενο. Ο κώδικας PHP ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

UML (Unified Modeling Language )

UML (Unified Modeling Language ) UML (Unified Modeling Language ) Μεγάια Έξγα Λνγηζκηθνύ = επηθνηλσλία Πνιινί πξνγξακκαηηζηέο, πνιινί πειάηεο-ρξήζηεο, νη επόκελεο γεληέο, επηβάιινπλ ηε ρξήζε θνηλήο νξνινγίαο ε άιια ηερληθά έξγα ε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα;

Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Οξηζκόο κηαο δηαζύλδεζεο (interface) κε ηελ πξνδηαγξαθή ηεο κνξθήο θαη ηνπ ηύπνπ επηζηξνθήο ηωλ κεζόδωλ. Υινπνίεζε κηαο δηαζύλδεζεο από κία δνκή ή κία θιάζε. Αλαθνξά ζε κία

Διαβάστε περισσότερα

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια)

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) Νίθνο Γηαηξάθνο Εξγαζηήξην Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά (http://infolab.cs.unipi.gr) Μελέτη Περίπτωσης 1 Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σαμωνάκης. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 4 - PHP)

Γιάννης Σαμωνάκης. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 4 - PHP) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 4 - PHP) Γιάννης Σαμωνάκης 1 Περιεχόμενα Τι είναι η PHP Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX

ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX ηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, ζα παξνπζηαζηεί ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Unix, θαζώο θαη δηάθνξεο βαζηθέο εληνιέο δηαρείξηζεο. 1. Οριζμός Λειηοσργικού

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Σςζηήμαηα αναπαπάζηαζηρ Έλα αξηζκεηηθό ζύζηεκα αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ, απνηειείηαη από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ραξαθηήξσλ (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεθαδηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. JavaScripts

ΕΠΛ 012. JavaScripts ΕΠΛ 012 JavaScripts Γλώσσα JavaScript (JS) ηµιουργεί δυναµικές ιστοσελίδες και αλληλεπιδράσεις µε το χρήστη εν είναι Java, αλλά είναι αντικειµενοστραφής (απλό µοντέλο υποκειµένων) Objects, properties (τιµές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ PHP

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ PHP Αντώνης Χρυσόπουλος Κατερίνα Κυπριώτη Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ PHP PHP 3: The Revenge of PHP Η Eκδίκηση Εφημερίδες! Έκτακτο Παράρτημα! 1. Booleans Null (κενό) 2. Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα;

Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Γήισζε ηύπσλ απαξίζκεζεο (enumerations) Γεκηνπξγία θαη ρξήζε ηύπσλ απαξίζκεζεο Γήισζε ηύπσλ δνκήο (structures) Γεκηνπξγία θαη ρξήζε ηύπσλ δνκήο Γηαθνξέο κεηαμύ θιάζεσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση PHP. Μιχάλης Ζήσης GreekLUG

Παρουσίαση PHP. Μιχάλης Ζήσης GreekLUG Παρουσίαση PHP Μιχάλης Ζήσης GreekLUG PHP Λίγα λόγια... Η PHP είναι μιας γενικής χρήσης Γλώσσα Προγραμματισμού για δημιουργία δυναμικού περιεχομένου PHP σημαίνει... PHP Hypertext Preprocessor Τρέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων tapostolatos@aegean.gr Τι είναι ηο website Σύνολο από ιζηοζελίδες σπερκειμένοσ (hypertext)...πνπ θηινμελνύληαη ζε έλα web server Έρεη μοναδική διεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 1 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013

Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Εισαγωγή στην PHP Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Εισαγωγή στην PHP PHP : Hypertext Preprocessor Η PHP είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

PHP 2. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

PHP 2. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ PHP 2 Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δκβάζπλζε ζηελ PHP: Φσξηζκόο θώδηθα ζε αξρεία Δκβέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα