Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 1, K.Ε. MOΡΦΙ ΗΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 1, K.Ε. MOΡΦΙ ΗΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1928 Εφαρµογή της µεθόδου των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων για την ενίσχυση υφισταµένων κτιρίων µε ανεπαρκή αντισεισµική µορφολογία Application of the staggered-shear-wall technique to strengthen existing buildings with weak seismic layout Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 1, K.Ε. MOΡΦΙ ΗΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπάρχει ένα µεγάλο πλήθος υφισταµένων κτιρίων, συνήθως µε πλαισιακό φ/ο από οπλισµένο σκυρόδεµα, τα οποία είχαν µελετηθεί βάσει παλαιότερης τεχνογνωσίας και µε κανονισµούς που δεν απέκλειαν µια δυσµενή αντισεισµική µορφολογία. Κατά την ενίσχυση τέτοιου είδους κτιρίων η τοποθέτηση τοιχωµάτων οπλισµένου σκυροδέµατος µπορεί να προσφέρει πολύ θετικά αποτελέσµατα, καθότι µπορεί να ανατάξει πλήρως την αντισεισµική µορφολογία των κτιρίων αυτών. Η τοποθέτηση όµως συνεχών καθ ύψος τοιχωµάτων προσκρούσει πολύ συχνά σε λειτουργικά προβλήµατα αξεπέραστα, έτσι ώστε τελικά οι ενισχύσεις των κτιρίων αυτών να πραγµατοποιούνται µε την "κλασική" µέθοδο της µανδύωσης του πλαισιακού σκελετού. Η λύση αυτή ενισχύει µεν τα επί µέρους δοµικά στοιχεία, χωρίς όµως να βελτιώνει τη µορφολογία του φ/ο. Αντίθετα, η τεχνική των µετατεταγµένων δίσκων προσφέρει βελτίωση της αντισεισµικής µορφολογίας και γενικότερα βελτιωµένους δείκτες αντισεισµικής συµπεριφοράς των ενισχυµένων κτιρίων. Επιπλέον, λόγω της εν γένει ευελιξίας της, είναι δυνατόν να προσαρµόζεται εύκολα στις λειτουργικές απαιτήσεις των υφισταµένων κτιρίων. Στην παρούσα εργασία γίνεται εισαγωγικά µια σύντοµη περιγραφή της µεθόδου και δίνεται µια απλή ερµηνεία του µηχανικού της υποβάθρου. Στη συνέχεια, µέσω ενός παραδείγµατος της πράξης, εξετάζεται η περίπτωση ενισχύσεων αντισεισµικώς ακατάλληλα διαµορφωµένων κτιρίων, των οποίων οι λειτουργικές δεσµεύσεις δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση συνεχών καθ όλο το ύψος νέων τοιχωµάτων. Εξετάζονται οι περιπτώσεις ενίσχυσης µέσω κατακόρυφων µετατεταγµένων δίσκων κατασκευασµένων από τοιχώµατα Ο/Σ, αλλά και µέσω µεταλλικών δικτυωτών συνδέσµων. Η προτεινόµενη τεχνική εξετάζεται σε αντιδιαστολή προς την κλασική µέθοδο ενίσχυσης µε µανδύωση των δοµικών στοιχείων του πλαισιακού σκελετού. ABSTRACT: There is a quite large number of existing buildings, usually constructed as r/c frame structures and designed on the basis of older seismic codes, which, therefore, have an adverse seismic layout. For the strengthening of such buildings, the use of r/c shear walls offers great benefits, because their proper arrangement can reshape the total structural layout, thus improving their overall antiseismic capacity. 1 ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΧΩΡΟ ΟΜΗ Ο.Ε., 2 ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επιστηµονικός σύµβουλος ΤΟΛ Ε.Ε., 3 Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

2 Often, the addition of continuous shear walls to an existing building, i.e. shear walls continuously extending from the foundation up to the top of the building, confronts the engineer with serviceability restrictions which cannot be overcome. This difficulty most often leads to the use of other, conventional, strengthening techniques like column jacket reinforcements. Such methods, though they offer additional member strength, do not notably enhance the overall seismic layout. In contrast, the staggered-shear-wall (or shear-panel) technique offers both a structural layout enhancement and an improvement of all seismic indexes. Due to its general flexibility, the serviceability restrictions of the existing buildings can be easily surpassed. In this paper a brief description of this technique is presented, followed by its application to an asymmetrical existing building whose serviceability restrictions make the arrangement of continuous shear walls impossible. The staggered shear panels can be substantiated either as staggered r/c shear walls or as staggered steel X-braced frames. In addition, the results of the proposed technique are compared to those of the classical column jacket reinforcement technique. The comparison refers on the one hand to the method s effectiveness concerning the improvement of the building s seismic capacity and on the other hand to construction cost of the necessary retrofitting measures. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστά τα οφέλη που προκύπτουν για υφιστάµενα κτίρια µε αρχικό στατικό σύστηµα αποτελούµενο από αµιγώς πλαισιακούς φορείς µετά την τοποθέτηση σε αυτά πρόσθετων τοιχωµάτων οπλισµένου σκυροδέµατος ή µεταλλικών συνδέσµων. Οι κατακόρυφοι αυτοί δίσκοι µπορούν να προσφέρουν ευεργετικά αποτελέσµατα όσον αφορά στην αντισεισµική ασφάλεια των κτιρίων αυτών, όπως σηµαντική µείωση των σχετικών και των απόλυτων µετακινήσεων των ορόφων λόγω των οριζόντιων αδρανειακών σεισµικών δυνάµεων µε παράλληλη ουσιαστική αύξηση της αντοχής του φέροντος οργανισµού. Με την τοποθέτηση των νέων κατακόρυφων αυτών δίσκων µπορεί επίσης να βελτιωθεί ριζικά η αντισεισµική µορφολογία των κτιρίων και να αρθούν έτσι τυχόν µορφολογικές αδυναµίες του αρχικού σκελετού, όπως π.χ. εύκαµπτοι (µαλακοί) ή µειωµένης αντοχής (ασθενείς) όροφοι, κοντά υποστυλώµατα, έντονες εκκεντρότητας κατόψεων κ.ά., ενώ ταυτόχρονα µπορεί να µειωθεί και η επιρροή της (γενικά) ανεξέλεγκτης αντισεισµικής συνεισφοράς της τοιχοποιίας. Παρόλα αυτά, η τοποθέτηση συνεχών καθ ύψος ενισχυτικών τοιχωµάτων προσκρούει συχνά στην καθηµερινή δοµική πράξη σε αξεπέραστα αρχιτεκτονικά και λειτουργικά προβλήµατα. Οι δυσκολίες αυτές οφείλονται συνήθως στις διαφορετικές χρήσεις και αρχιτεκτονικές διατάξεις των διαφόρων ορόφων, όπως καταστηµάτων στο ισόγειο, γραφειακών χώρων στους ενδιάµεσους ορόφους και κατοικιών (συχνά σε εσοχές) στους τελευταίους ορόφους. Η (φυσική) συνέπεια των παραπάνω δυσχερειών είναι, πολύ συχνά, να αποφεύγεται από τους µηχανικούς η ενίσχυση των υφισταµένων κτιρίων µέσω κατακόρυφων αντισεισµικών δίσκων και να απεµπολείται έτσι η δυνατότητα µιας καθοριστικής ανύψωσης του επιπέδου αντισεισµικής επίδοσης ενός κτιρίου. Αντί αυτού η πράξη καταφεύγει στην "κλασική" ενίσχυση των υποστυλωµάτων των κτιρίων µέσω µανδυών οπλισµένου σκυροδέµατος. Αυτή είναι µια λύση υψηλού κατασκευαστικού κόστους, που συχνά - λόγω των υψηλών απαιτήσεων για την αποτελεσµατική υλοποίησή της - διαθέτει αµφίβολη τεχνική αρτιότητα. Γνωστές είναι π.χ. οι δυσκολίες σωστής διαµόρφωσης του οπλισµού των µανδυών στους καθοριστικής σηµασίας κόµβους δοκών-υποστυλωµάτων, όπως επίσης είναι σαφές ότι µια 2

3 δυσµενής αντισεισµική διάταξη υποστυλωµάτων εξακολουθεί στις περισσότερες των περιπτώσεων να παραµένει προβληµατική και µετά την τοποθέτηση µανδυών σε αυτά. Εναλλακτική λύση ενίσχυσης που παρακάµπτει τα παραπάνω προβλήµατα προσφέρει η τοποθέτηση µη συνεχών καθ ύψος τοιχωµάτων οπλισµένου σκυροδέµατος ή µεταλλικών συνδέσµων, δηλαδή η τοποθέτηση "µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων". Η τεχνική αυτή βρίσκει ήδη εφαρµογή στη δοµική πράξη προσφέροντας πολλά πλεονεκτήµατα έναντι των συνήθων τρόπων ενίσχυσης. Στην παρούσα εργασία δίνεται εισαγωγικά µια σύντοµη περιγραφή της µεθόδου. Στη συνέχεια εξετάζεται, µέσω ενός παραδείγµατος της πράξης, η περίπτωση της ενίσχυσης ενός αντισεισµικώς ακατάλληλα διαµορφωµένου κτιρίου, του οποίου οι υφιστάµενες λειτουργικές δεσµεύσεις καθιστούν απαγορευτική την ενίσχυσή του µε τοποθέτηση συνεχών καθ ύψος πρόσθετων τοιχωµάτων. Καταδεικνύεται ότι µέσω της τεχνικής ενίσχυσης των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων, είτε από οπλισµένο σκυρόδεµα είτε από µεταλλικούς (χιαστί) συνδέσµους, µπορούν να απαλειφθούν οι αρνητικές συνέπειες της µειονεκτικής αρχικής του µορφολογίας και ταυτόχρονα να εξυπηρετηθούν οι λειτουργικές δεσµεύσεις του κτιρίου. Συνεπώς, µέσω της προτεινόµενης τεχνικής, µπορεί να επιτευχθεί σηµαντική αύξηση της αντισεισµικής επίδοσης ενός αρχικά προβληµατικού από αντισεισµικής άποψης κτιρίου. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η τεχνική των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων έρχεται σε αντίθεση µε τη µέχρι σήµερα ισχύουσα πρακτική, σύµφωνα µε την οποία η καθ όλο το ύψος συνέχεια των αντισεισµικών τοιχωµάτων θεωρείται ως απαρέγκλιτη απαίτηση, ασχέτως αν πρόκειται για την ενίσχυση ενός υφισταµένου ή για τον σχεδιασµό ενός νέου κτιρίου. Βασική στόχευση της απαίτησης αυτής είναι µεταξύ άλλων η αποφυγή δηµιουργίας εύκαµπτου (µαλακού) ορόφου και η εν γένει εξοµάλυνση της καθ ύψος µεταβολής των οριζοντίων µετατοπίσεων των ορόφων. Προκειµένου να ελεγχθεί επί της αρχής κατά πόσον η στόχευση αυτή θίγεται από την τοποθέτηση µετατεταγµένων δίσκων, εξετάζεται εδώ ως παράδειγµα ένα επίπεδο µικτό πλαίσιο µε ένα φατνωµατικό τοίχωµα σε τρεις διαφορετικές παραλλαγές διάταξής του: (1) «συνεχής διάταξη», (2) «διακοπτόµενη (καθ ύψος) διάταξη» και (3) «µετατεταγµένη διάταξη» (βλ. Σχήµα 1). Πρόκειται για ένα πλαίσιο οπλισµένου σκυροδέµατος τεσσάρων φατνωµάτων και τεσσάρων ορόφων (σταθµών) µε διατοµές δοκών 25x50cm και υποστυλωµάτων 50x50 cm. Οι δοκοί του πλαισίου θεωρούνται ατενείς (διαφραγµατική λειτουργία). Στο φάτνωµα Β-Γ τοποθετείται τοίχωµα πάχους 20cm. Στην πρώτη εξεταζόµενη περίπτωση το τοίχωµα είναι συνεχές καθ' ύψος, στη δεύτερη διακόπτεται στη στάθµη 2, ενώ στην τρίτη περίπτωση το τοίχωµα της στάθµης 2 έχει µεταταχθεί από το φάτνωµα Β-Γ στο φάτνωµα -Ε (βλ. Σχήµα 1 άνω). Η φόρτιση του πλαισίου είναι οριζόντια και τριγωνική καθ ύψος, εφαρµόζεται δε ως γραµµικά κατανεµηµένο κεντροβαρικό φορτίο στις οριζόντιες δοκούς ορόφων 1 έως 4 (F1=100.0 kn, F2=200.0 kn, F3=300.0 kn, F4=400.0 kn). Ορισµένα χαρακτηριστικά αποτελέσµατα της στατικής επίλυσης των τριών αυτών φορέων παρουσιάζονται στο Σχήµα 1. Σηµειώνεται ότι η προσοµοίωση των τοιχωµάτων γίνεται χάριν µεγαλύτερης ακρίβειας µε επιφανειακά πεπερασµένα στοιχεία (και όχι µε ισοδύναµα πλαίσια). Μεταξύ της συνεχούς (1) και της διακεκοµµένης (2) διάταξης παρατηρείται µια εξαιρετικά µεγάλη αύξηση των οριζοντίων µετακινήσεων % και των εντασιακών µεγεθών της στάθµης 2. Π.χ. για τον στύλο Α: µεταβολή της ροπής κατά % και της τέµνουσας κατά %. Το γεγονός αυτό ήταν βέβαια αναµενόµενο λόγω της απότοµης 3

4 µείωσης της δυσκαµψίας της στάθµης αυτής στη διακοπτόµενη διάταξη (δηµιουργία εύκαµπτου - µαλακού ορόφου λόγω αφαίρεσης του τοιχώµατος στον δεύτερο όροφο). (1) Συνεχές Τοίχωµα (2) ιακοπτόµενο Τοίχωµα (3) Μετατεταγµένο Τοίχωµα ιάταξη τοιχωµάτων & Φόρτιση Μετακινήσεις (σε mm) Εντασιακά µεγέθη του στύλου στον άξονα «Α» της στάθµης «2» (σε kn, knm) Σχήµα 1. Επίπεδος φορέας: ιερευνηθείσες διατάξεις ενισχυτικού τοιχώµατος. Μετακινήσεις και εντάσεις λόγω στατικών σεισµικών φορτίων. Αξιοσηµείωτο είναι ότι παρόµοια αύξηση των µετακινήσεων δεν υφίσταται στην περίπτωση του µετατεταγµένου τοιχώµατος του δευτέρου ορόφου, διότι ναι µεν έχει αφαιρεθεί στη στάθµη 2 το τοίχωµα από το φάτνωµα Β-Γ, αλλά η συνολική δυσκαµψία της στάθµης έχει διατηρηθεί, καθότι το ίδιο τοίχωµα επανατοποθετήθηκε στο φάτνωµα -Ε. Αντίθετα, οι µετακινήσεις της διάταξης (3) εµφανίζουν µείωση της τάξης του -17.6% έναντι της συνεχούς διάταξης (1). Αντίστοιχη µείωση παρουσιάζουν και τα εντασιακά µεγέθη τέµνουσας (-37.6%) και ροπής (-40.1%). Επίσης παρατηρείται ότι οι αξονικές δυνάµεις των δύο στύλων στους άξονες Β και Γ στην περίπτωση του διακοπτόµενου τοιχώµατος (2) και των δύο στύλων του ισογείου στους άξονες και Ε στην περίπτωση του µετατεταγµένου τοιχώµατος (3) παίρνουν µεγάλες τιµές, κάτι που είναι αναµενόµενο αφού επί των στύλων αυτών "στηρίζεται" το συνεχιζόµενο στους παραπάνω ορόφους τοίχωµα. Εντούτοις, ενώ στην περίπτωση του διακοπτόµενου τοιχώµατος (2) στους δύο αυτούς στύλους αναπτύσσονται ταυτόχρονα και πολύ µεγάλες ροπές, οι ροπές των στύλων του ισογείου στην περίπτωση του µετατεταγµενου τοιχώµατος (3) παραµένουν σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Η ερµηνεία της στατικής αυτής συµπεριφοράς φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 4

5 (α) (β) (γ) φάτνωµα [α] πλαίσιο Α φάτνωµα [β] πλαίσιο Β χωροπλαίσιο µε [α] & [β] Σχήµα 2. Συµπεριφορά χωροπλαισίου ενισχυµένου µε κατακόρυφους µετατεταγµένους δίσκους. Θεωρούµε ότι ένα χωροπλαίσιο ενισχύεται µε µετατεταγµένη διάταξη εµφατνωµένων δίσκων σε δύο διαφορετικά φατνώµατα [α] και [β] και µε εναλλασσόµενη καθ ύψος τοποθέτηση των δίσκων αυτών. Τα φατνώµατα [α] και [β] µπορεί να ανήκουν στο ίδιο πολύστυλο επίπεδο πλαίσιο (όντας γειτονικά ή µη γειτονικά) ή να ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα πλαίσια Α και Β (γειτονικά ή µη) του χωρικού φορέα. Κάθε φάτνωµα [α] ή [β] (ή το αντίστοιχο επίπεδο πλαίσιο Α ή Β), θεωρούµενο ως ανεξάρτητο και µεµονωµένο, παραµορφώνεται υπό οριζόντια φορτία µε τη µορφή που φαίνεται στα υποσχήµατα (α) και (β), δηλαδή εµφανίζει την κλασική («διατµητικού» τύπου) συµπεριφορά πλαισίων µε άκαµπτα ζυγώµατα επί ευκάµπτων στύλων. Όταν όµως τα δύο επίπεδα πλαίσια Α και Β αποτελούν τµήµατα του ίδιου χωρικού πλαισιακού κτιριακού φορέα, όπως φαίνεται στο υποσχήµα (γ), η λειτουργία του οριζοντίου διαφράγµατος των πλακών των ορόφων του κτιρίου εµποδίζει τις διατµητικού τύπου σχετικές οριζόντιες µετατοπίσεις µεταξύ των ορόφων, επιβάλλοντας έτσι συµβατότητα των οριζόντιων µετατοπίσεων καθ όλο το µήκος (εύρος) του χωροπλαισίου. Ως αποτέλεσµα αυτού προκύπτει µια οµαλή καθ ύψος καµπτικού τύπου παραµόρφωση των στύλων σε όλα τα φατνώµατα. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Πρόκειται για ένα κτίριο κατασκευής ιαθέτει υπόγειο όροφο και πέντε υπέργειους ορόφους µε συνολικό ύψος κτιρίου m. Ο τελευταίος όροφος βρίσκεται σε εσοχή, ενώ ο πρώτος υπέργειος όροφος είναι πατάρι και καλύπτει ένα µέρος µόνο της κάτοψης του κτιρίου. Στο ισόγειο του κτιρίου λειτουργεί κατάστηµα εµπορίας ειδών ένδυσης µε υάλινες προθήκες των εµπορευµάτων του στους άξονες 1/Α-Ε και Ε/7-3. Στον δεύτερο υπέργειο όροφο υπάρχει ενιαίος γραφειακός χώρος µεταξύ των αξόνων 1-3, ενώ στον τρίτο όροφο, ο οποίος επίσης λειτουργεί ως χώρος γραφείων, υπάρχει ήδη διαχωριστική τοιχοποιία στον άξονα 2/Α-. Στον τελευταίο όροφο (ρετιρέ) στεγάζεται κατοικία µε µεγάλη πρόσοψη υαλοπινάκων στον άξονα 2. Τα υλικά κατασκευής του κτιρίου είναι: Σκυρόδεµα Β225, διαµήκης χάλυβας StIII και χάλυβας συνδετήρων StI. Το οξύ πρόβληµα της αντισεισµικής µορφολογίας στο συγκεκριµένο κτίριο προέρχεται από την ύπαρξη ενός πυρήνα ανελκυστήρα στη µία γωνία της περιµέτρου του. Το ισχυρό αυτό δοµικό στοιχείο αυτό καθορίζει τη σεισµική συµπεριφορά του κτιρίου, καθότι στην Χ- διεύθυνση της σεισµικής δράσης η ενιαία διατοµή του πυρήνα διαθέτει δυσκαµψία δέκα 5

6 φορές µεγαλύτερη από το άθροισµα όλων των δυσκαµψιών των υποστυλωµάτων ενός ορόφου (1803 kn/m του πυρήνα έναντι 176,3 kn/m του αθροίσµατος των δυσκαµψιών των υποστυλωµάτων). Η ύπαρξη του πυρήνα αυτού στη µια γωνία του κτιρίου προκαλεί έντονη στροφή των ορόφων, µε αποτέλεσµα την πολύ δυσµενή καταπόνηση των περιµετρικών υποστυλωµάτων. ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 1ου ΟΡΟΦΟΥ (ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ) ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ 2ου, 3ου & 4ου ΟΡΟΦΟΥ Σχήµα 3. Σκαριφήµατα ξυλοτύπων υφιστάµενου κτιρίου. ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 5ου ΟΡΟΦΟΥ 6

7 Μέθοδοι Ενίσχυσης Λόγω των προαναφερθεισών στην εισαγωγή λειτουργικών δεσµεύσεων, η τοποθέτηση συνεχών καθ ύψος τοιχωµάτων στο υπό ενίσχυση κτίριο είναι απαγορευτική. Συνεπώς, από τις γνωστές συµβατικές µεθόδους ενίσχυσης δεν µπορεί παρά, κατά κάποιο τρόπο «νοµοτελειακά», να εφαρµοστεί η ενίσχυση του υφιστάµενου πλαισιακού σκελετού µέσω µανδυών οπλισµένου σκυροδέµατος (στα υποστυλώµατα και στις δοκούς). Με τη λύση αυτή, ενισχύονται µεν τα δοµικά στοιχεία του κτιρίου, το βασικό όµως αίτιο που δηµιουργεί το σοβαρό αντισεισµικό έλλειµµα της κατασκευής, δηλαδή η αδόκιµη και ανεπαρκής αντισεισµική του µορφολογία, εξακολουθεί να παραµένει. Λύση, η οποία να αποκαθιστά την αντισεισµική επάρκεια του κτιρίου εξαλείφοντας τη βασική πηγή της αδυναµίας αυτής χωρίς συγχρόνως να δηµιουργεί αξεπέραστα εµπόδια στην καθηµερινή λειτουργία του κτιρίου, είναι η λύση της µεθόδου των µετατεταγµένων δίσκων. Στα παρακάτω σχήµατα δείχνονται οι θέσεις τοποθέτησης των κατακόρυφων δίσκων στους ορόφους του κτιρίου. Οι θέσεις είναι ίδιες τόσο για τα τοιχώµατα Ο/Σ όσο και για τους µεταλλικούς συνδέσµους. 1ος ΟΡΟΦΟΣ (ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ) 2ος ΟΡΟΦΟΣ 3ος ΟΡΟΦΟΣ 4ος ΟΡΟΦΟΣ 5ος ΟΡΟΦΟΣ Σχήµα 4. Σκαριφήµατα ξυλοτύπων µε τις θέσεις των µετατεταγµένων δίσκων. 7

8 Οι µετατεταγµένοι κατακόρυφοι δίσκοι µπορεί να αποτελούνται είτε (α) από τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος τοποθετηµένα στα φατνώµατα των πλαισίων µεταξύ των οριζοντίων δοκών και των κατακόρυφων στύλων και επαρκώς οπλισµένα και αγκυρωµένα στο πλαισιακό φάτνωµα, είτε (β) από µεταλλικούς δικτυωτούς συνδέσµους. Οι σύνδεσµοι αυτοί συντίθενται από ένα ορθογωνικό πλαίσιο οριζοντίων και κατακόρυφων µεταλλικών δοκών παραλλήλων και σε επαφή µε τις άνω και κάτω δοκούς και τους εκατέρωθεν στύλους του πλαισιακού φατνώµατος και, βέβαια, µε κατάλληλη και επαρκής αγκύρωση (βλήτρωση). Εσωτερικά ο µεταλλικός σύνδεσµος µπορεί να είναι τύπου Χ ή Λ. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα επιλέγεται ο τύπος Χ. Σχήµα 5. Σκαριφήµατα µετατεταγµένου τοιχώµατος & µεταλλικού συνδέσµου Όπως ήδη προαναφέρθηκε, οι θέσεις των κατακόρυφων δίσκων µπορούν να διαφέρουν καθ' ύψος από όροφο σε όροφο του κτιρίου. Πρέπει όµως κάθε όροφος να διαθέτει τουλάχιστον δύο κατακόρυφους δίσκους ανά διεύθυνση ενίσχυσης του κτιρίου. Η απόσταση µεταξύ των δίσκων ανά διεύθυνση ενίσχυσης είναι επιθυµητό να είναι η µέγιστη δυνατή. Σχήµα 6. Προσοµοιώσεις µετατεταγµένων τοιχωµάτων & µετατεταγµένων µεταλλικών συνδέσµων. 8

9 Σεισµικές Φορτίσεις Για τον υπολογισµό της σεισµικής καταπόνησης του κτιρίου χρησιµοποιείται στο εδώ αριθµητικό παράδειγµα η δυναµική φασµατική µέθοδος του ΕΑΚ-2000 µε συντελεστή σεισµικής επιτάχυνσης α=0.16 και συντελεστή σεισµικής συµπεριφοράς q=1.50. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τα µεγέθη που συγκρίνονται και που προέκυψαν από τις αντισεισµικές αναλύσεις των τεσσάρων διαφορετικών συστηµάτων, δηλαδή του υφισταµένου κτιρίου χωρίς επεµβάσεις ενίσχυσης και των τριών παραλλαγών ενίσχυσής του (µανδύες, µετατεταγµένα τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος και µετατεταγµένοι χιαστί µεταλλικοί δίσκοι), είναι τα ακόλουθα: οι οριζόντιες απόλυτες µετακινήσεις των ορόφων, οι οριζόντιες σχετικές µετακινήσεις των ορόφων, οι καµπτικές ροπές των στύλων, οι διατµητικές δυνάµεις των στύλων και των δοκών, οι αξονικές δυνάµεις των στύλων και οι εφελκυστικές συνεπίπεδες δυνάµεις των πλακών των ορόφων. Οριζόντιες (απόλυτες) Μετατοπίσεις Ορόφων Οι δυσµενέστερες οριζόντιες µετατοπίσεις των ορόφων κατά την ενίσχυση µε µανδύες είναι σε σχέση µε το υφιστάµενο κτίριο µειωµένες περίπου κατά 40% (µέσος όρος) σε κάθε όροφο σε αµφότερες τις διευθύνσεις Χ και Υ. Στις περιπτώσεις των µετατεταγµένων δίσκων (τοιχώµατα σκυροδέµατος ή χιαστί µεταλλικοί σύνδεσµοι) διαπιστώνεται έντονη βελτίωση, καθότι η µείωση των µετακινήσεων είναι της τάξης του 75% κατά µέσο όρο στην Χ και κατά 80% κατά την Υ διεύθυνση. Μέγιστες Οριζόντιες Μετατοπίσεις Κόµβων ανά όροφο κατά X (mm) 6 Π.Φ.: DYNAMX Τιµές σε mm ΣΤΑΘΜΗ ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 7. Οριζόντιες (απόλυτες) µετατοπίσεις ορόφων κατά τη διεύθυνση X. 9

10 Μέγιστες Οριζόντιες Μετατοπίσεις Κόµβων ανά όροφο κατά Y (mm) 6 Π.Φ.: DYNAMY Τιµές σε mm ΣΤΑΘΜΗ ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 8. Οριζόντιες (απόλυτες) µετατοπίσεις ορόφων κατά τη διεύθυνση Y. Οριζόντιες (σχετικές) Μετατοπίσεις Ορόφων Όπως οι απόλυτες οριζόντιες µετακινήσεις έτσι και οι οριζόντιες σχετικές µετατοπίσεις των ορόφων στο ενισχυµένο µε µανδύες κτίριο είναι µειωµένες σε σχέση µε το υφιστάµενο κτίριο: Σε κάθε όροφο περίπου κατά 35% (µέσος όρος) και στις δύο διευθύνσεις, ενώ στις περιπτώσεις των µετατεταγµένων δίσκων η µείωση, όπως και στις απόλυτες µετακινήσεις, είναι της τάξης του 75% και 80% (µέσος όρος) στις διευθύνσεις Χ και Υ του κτιρίου αντίστοιχα. Μέγιστες Οριζόντιες Σχετικές Μετατοπίσεις Κόµβων κατά Χ (mm) Π.Φ.: DYNAMX Τιµές σε mm ΣΤΑΘΜΗ ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 9. Οριζόντιες (σχετικές) µετατοπίσεις ορόφων κατά τη διεύθυνση X. 10

11 Μέγιστες Οριζόντιες Σχετικές Μετατοπίσεις Κόµβων κατά Y (mm) Π.Φ.: DYNAMY Τιµές σε mm ΣΤΑΘΜΗ ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 10. Οριζόντιες (σχετικές) µετατοπίσεις ορόφων κατά τη διεύθυνση Y. υναµική Ανάλυση - Ιδιοπερίοδοι Οι τιµές των πρώτων ιδιοπεριόδων ακολουθούν τη δυσκαµψία του κτιρίου. Περισσότερο εύκαµπτο είναι το υφιστάµενο κτίριο και ακολουθεί το ενισχυµένο µε µανδύες. Το πλέον δύσκαµπτο µοντέλο µε τη µικρότερη ιδιοπερίοδο είναι το ενισχυόµενο µε µετατεταγµένα τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος λόγω της µεγάλης δυσκαµψίας και δυστµησίας που προσφέρουν τα στοιχεία αυτά. Η λύση των µετατεταγµένων κατακόρυφων µεταλλικών συνδέσµων έχει συµπεριφορά παρόµοια µε αυτή των µετατεταγµένων τοιχωµάτων οπλισµένου σκυροδέµατος, όµως λόγω πεπερασµένης δυστένειας των διαγωνίων ράβδων παρουσιάζει ελαφρώς µεγαλύτερη ιδιοπερίοδο από αυτή του ενισχυµένου µε µετατεταγµένα τοιχώµατα κτιρίου. Τιµές σε sec ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ. ΜΕΤ.TOIX. Mode Ιδιοπερίοδοι (1η ιδιοµορφή) (sec) Mode ΜΑΝ. ΜΕΤ.TOIX Σχήµα 11. Ιδιοπερίοδοι διαφορετικών µοντέλων ενίσχυσης. 11

12 Καµπτικές Ροπές στύλων Στο υφιστάµενο κτίριο εξετάζεται ο καµπτικώς δυσµενέστερα καταπονούµενος στύλος της πρώτης στάθµης (ισογείου), ο οποίος είναι και ο πλέον αποµακρυσµένος από τον πυρήνα του ανελκυστήρα. Ο ίδιος στύλος παρακολουθείται και κατά τις διαφορετικές περιπτώσεις ενίσχυσης. Ο στύλος αυτός στην περίπτωση ενίσχυσης µε µανδύες έχει ιδιαίτερα αυξηµένη δυσκαµψία λόγω περιµετρικής αύξησης της διατοµής κατά 7.5cm, µε συνέπεια να παρατηρείται µεγαλύτερη καµπτική καταπόνησή του σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο στύλο του υφιστάµενου κτιρίου. Αντίθετα, στις ενισχύσεις µέσω µετατεταγµένων δίσκων (Ο/Σ ή µεταλλικών) η καµπτική καταπόνησή του µειώνεται σε όλους τους ορόφους του κτιρίου από -50% έως -80% (περίπου) σε σχέση µε τον αρχικό, µη ενισχυµένο στύλο. Μέγιστες Καµπτικές Ροπές Στύλων ανά όροφο M2 (knm) Σ.Φ.: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ Τιµές σε knm ΣΤΑΘΜΗ ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 12. Καµπτικές ροπές στύλων M2. Σ.Φ.: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ Τιµές σε knm ΣΤΑΘΜΗ ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Μέγιστες Καµπτικές Ροπές Στύλων ανά όροφο Μ3 (knm) ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 13. Καµπτικές ροπές στύλων M3. 12

13 ιατµητικές υνάµεις Στύλων Ο ίδιος στύλος της πρώτης υπέργειας στάθµης που εξετάσθηκε σε κάµψη εξετάζεται και συγκρίνεται για τέµνουσες δυνάµεις µεταξύ της αρχικής υφιστάµενης κατάστασης και των εναλλακτικών µεθόδων ενίσχυσης. Και εδώ στην περίπτωση ενίσχυσης µε µανδύες έχουµε αύξηση της διατµητικής έντασης σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση, ενώ στις περιπτώσεις των µετατεταγµένων δίσκων (Ο/Σ ή µεταλλικών) διαπιστώνεται µείωση της διατµητικής του έντασης από -75% έως -40%. Μέγιστες Τέµνουσες υνάµεις στύλων ανά όροφο V2 (kn) Σ.Φ.: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ Τιµές σε kn ΣΤΑΘΜΗ ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 14. ιατµητικές δυνάµεις στύλων V2. Μέγιστες Τέµνουσες υνάµεις στύλων ανά όροφο V3 (kn) Σ.Φ.: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ Τιµές σε kn ΣΤΑΘΜΗ ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 15. ιατµητικές δυνάµεις στύλων V3. 13

14 Αξονικές υνάµεις Στύλων Ο ίδιος στύλος της πρώτης υπέργειας στάθµης, (Ε/2) που εξετάσθηκε σε κάµψη εξετάζεται και συγκρίνεται για αξονικές δυνάµεις. Στην περίπτωση των µανδυών έχουµε αύξηση που αντιστοιχεί στην αύξηση της επιπλέον δυσκαµψίας και της επιπλέον δυστένειας λόγω µανδυών: Π.χ. για τον στύλο του πρώτου υπέργειου ορόφου αύξηση κατά 47%. Στην περίπτωση των µετατεταγµένων δίσκων η αύξηση αυτή είναι πολύ µεγαλύτερη (της τάξης του 102%) και οφείλεται στο γεγονός ότι ο ελεγχόµενος στύλος φέρει στην κεφαλή του το άκρο ενός µετατεταγµένου δίσκου. Παράλληλα όµως ο ίδιος στύλος, όπως διαπιστώθηκε προηγουµένως για τις µετατεταγµένες διατάξεις, καταπονείται µε πολύ µειωµένες καµπτικές ροπές, οπότε, όπως θα δούµε και στη συνέχεια, στον έλεγχο διαξονικής κάµψης µε ορθή δύναµη η αντοχή του παραµένει επαρκής. Μέγιστες Αξονικές υνάµεις Στύλων ανά όροφο N (kn) Σ.Φ.: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ Τιµές σε kn ΣΤΑΘΜΗ ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ ΜΑΝ. ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 16. Αξονικές δυνάµεις στύλων. Αντοχή Υποστυλωµάτων σε Κάµψη µε Ορθή ύναµη Εξετάζεται ο ακραίος στύλος Ε/2 του πρώτου υπέργειου ορόφου (ισόγειο) σε διαξονική κάµψη µε ορθή δύναµη για την υφιστάµενη κατάσταση, την ενίσχυση µε µανδύες και τις ενισχύσεις µε µετατεταγµένους κατακόρυφους δίσκους. ιαπιστώνεται ότι, µε τον δεδοµένο οπλισµό της διατοµής (4Φ20 + 4Φ16) STIII και σύµφωνα µε τον συνδυασµό φόρτισης της εξίσωσης (4.1) του ΕΑΚ, στο µη ενισχυµένο κτίριο έχουµε λόγω εξάντλησης CR=1.94, δηλαδή όριο αντοχής περίπου το ήµισυ του απαιτούµενου. Στην περίπτωση των µανδυών ενίσχυσης, µε την αύξηση των διαστάσεων της διατοµής κατά 7.5cm περιµετρικά και πρόσθεση 14Φ20 περιµετρικά του υποστυλώµατος, ο λόγος εξάντλησης αντοχής διαµορφώνεται στο CR=0.67, δηλαδή έχουµε επάρκεια αντοχής 33%. Στις περιπτώσεις των µετατεταγµένων δίσκων, ο ίδιος στύλος και χωρίς επέµβαση ενίσχυσης εµφανίζει λόγους CR=0.91 για την ενίσχυση µέσω τοιχωµάτων και CR=0.94 για την ενίσχυση µέσω µεταλλικών δικτυωτών συνδέσµων. ηλαδή, και στις δύο περιπτώσεις των µετατεταγµένων δίσκων διαπιστώνεται επάρκεια αντοχής του υφιστάµενου υποστυλώµατος και συνεπώς δεν απαιτούνται πρόσθετες επεµβάσεις ενίσχυσης. 14

15 Συντελεστές εξάντλησης Στύλου για Σ.Φ: G+Ψ2Q+E Συντελεστές εξάντλησης Στύλου για Σ.Φ: G+Ψ2Q+E ιατοµή ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ.* ΜΕΤ.ΤΟΙΧ. 40x * Για το προσοµοίωµα "ΜΑΝ." ο στύλος υπ ολογίστηκε µε περιµετρικό µανδύα πάχους 7.5cm και υλικά C20/B500C ΜΑΝ.* ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 17. Συντελεστές εξάντλησης στύλου στη θέση Ε/2 για Σ.Φ.: G+ψ 2 Q+E. Συντελεστές εξάντλησης Στύλου για Σ.Φ: G+Ψ2Q-E 1.73 Συντελεστές εξάντλησης Στύλου για Σ.Φ: G+Ψ2Q-E ιατοµή ΥΦ ΙΣΤ. ΜΑΝ.* ΜΕΤ.ΤΟΙΧ. 40x * Για το προσοµοίωµα "ΜΑΝ." ο στύλος υπ ολογίστηκε µε περιµετρικό µανδύα πάχους 7.5cm και υλικά C20/B500C ΜΑΝ.* ΜΕΤ.ΤΟΙΧ Σχήµα 18. Συντελεστές εξάντλησης στύλου στη θέση Ε/2 για Σ.Φ.: G+ψ 2 Q-E. Υφιστάµενο - Σ.Φ: G+ψ 2Q+E Υφιστάµενο - Σ.Φ: G+ψ 2Q-E Σχήµα 19. ιαγράµµατα αλληλεπίδρασης Ν-Μ υφιστάµενου υποστυλώµατος στη θέση Ε/2. 15

16 Μανδύες - Σ.Φ: G+ψ 2Q+E Μανδύες - Σ.Φ: G+ψ 2Q-E Σχήµα 20. ιαγράµµατα αλληλεπίδρασης Ν-Μ υποστυλώµατος µε µανδύες στη θέση Ε/2. Μετατετ. Τοιχ. - Σ.Φ: G+ψ 2Q+E Μετατετ. Τοιχ - Σ.Φ: G+ψ 2Q-E Σχήµα 21. ιαγράµµατα αλληλεπίδρασης Ν-Μ υποστυλώµατος στη θέση Ε/2 ενισχυµένου µε µετατεταγµένα τοιχώµατα. 16

17 Μετατετ. Συνδ. - Σ.Φ: G+ψ 2Q+E Μετατετ. Συνδ. - Σ.Φ: G+ψ 2Q-E Σχήµα 22. ιαγράµµατα αλληλεπίδρασης Ν-Μ υποστυλώµατος στη θέση Ε/2 ενισχυµένου µε Μετατεταγµένους Μεταλλικούς Συνδέσµους. Στύλος Υφιστάµενου: 40/45 Οπλισµός: 4Φ20+4Φ16 Υλικά: B225/StIII Στύλος 55/60 (µανδύας 7.5 εκ.) Οπλισµός: 18Φ20 Υλικά: Cs20/B500C Σχήµα 23. Σκαριφήµατα διατοµών στύλων στη θέση Ε/2 - Υφιστάµενου & µε µανδύα 7.5 cm. 17

18 Συνεπίπεδες υνάµεις των Πλακών των Ορόφων Η λειτουργία των µετατεταγµένων δίσκων βασίζεται στη διαφραγµατική λειτουργία των πλακών. ηλαδή, η µεταφορά των δυνάµεων µεταξύ των µετατεταγµέων επιπέδων των κατακόρυφων δίσκων πραγµατοποιείται µέσα από τη λειτουργία δίσκου των πλακών των ορόφων. Αυτό προκαλεί αύξηση των συνεπίπεδων εντάσεων στις πλάκες, κυρίως στις περιοχές των µετατάξεων των κατακόρυφων δίσκων. Εξετάζοµε τις εφελκυστικές συνεπίπεδες δυνάµεις κατά την διεύθυνση Χ των µετατεταγµένων διατάξεων. Οι υφιστάµενες πλάκες πάχους 15 cm είναι οπλισµένες µε Φ8/15 στη µικρότερη διεύθυνση της πλάκας και µε Φ8/20 στη µεγαλύτερη. Ήδη ο οπλισµός Φ8/20 µε χάλυβα STII (ή S400) προσφέρει αντοχή δίσκου FRd=87.3 kn/m < FSd = 56.3 kn/m. Συνεπώς, η υπολογιζόµενη συνεπίπεδη δράση λόγω σεισµού δεν υπερβαίνει το όριο εφελκυστικής συνεπίπεδης αντοχής των πλακών του συγκεκριµένου κτιρίου. Άρα δεν προκύπτει η ανάγκη να ληφθούν περαιτέρω µέτρα ενίσχυσης της αντοχής των πλακών όσον αφορά στη λειτουργία τους ως οριζόντιων επίπεδων δίσκων. Σχήµα 24. Μοντέλο Προσοµοίωσης µε µετατεταγµένα τοιχώµατα - Πλάκα 2ου υπέργειου ορόφου (+8.90) - Εφελκυστικές δυνάµεις F11 (διεύθυνση x) σε kn/m Περιβάλλουσα συνδυασµών. 18

19 Σχήµα 25. Μοντέλο Προσοµοίωσης µε µετατεταγµένους µεταλλικούς συνδέσµους - Πλάκα 2ου ορόφου (+8.90) - Εφελκυστικές δυνάµεις F11 (διεύθυνση x) σε kn/m - Περιβάλλουσας συνδυασµών. Συγκριτική Κοστολόγηση Ενισχύσεων Η παρακάτω συγκριτική κοστολόγηση είναι προσσεγιστική και βασίζεται σε επίσηµους πίνακες άρθρων και τιµών οικοδοµικών εργασιών (ΑΤΟΕ) του ΥΠΕΧΩ Ε. Περιλαµβάνει τις κύριες δαπάνες των ενισχύσεων και όχι τις δευτερεύουσες, όπως είναι π.χ. οι καθαιρέσεις, οι αποκαταστάσεις, τα επιχρίσµατα, οι χρωµατισµοί κλπ., αναφέρεται δε στο υπέργειο µόνο τµήµα του κτιρίου. Με τις παραπάνω προϋποθέσεις, από τη συγκριτική αξιολόγηση των δαπανών προκύπτει ως προτιµότερη η λύση των µετατεταγµένων τοιχωµάτων. Στα θετικά αυτής της µεθόδου, από οικονοµικής πλευράς, πρέπει να προστεθεί το χαµηλότερο επίπεδο όχλησης σε σχέση µε τη λύση των µανδυών (2η κατά σειρά προτίµησης). Η λύση των µετατεταγµένων µεταλλικών συνδέσµων φαίνεται να είναι η πλέον δαπανηρή. Πρέπει όµως να ληφθεί υπόψη η µεγαλύτερη ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών και ο 19

20 µικρότερος βαθµός όχλησης των ενοίκων του κτιρίου που συνοδεύει αυτήν την τεχνική. Και οι δύο αυτοί λόγοι διαθέτουν βεβαίως οικονοµικές προεκτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να συνεκτιµηθούν. Πίνακας 1. Συγκριτική Κοστολόγηση Ενισχύσεων. ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΜΑΝ ΥΩΝ Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Μανδύας εκτοξευόµενου σκυροδέµατος κατηγορίας Cs20 Χαλύβδινοι οπλισµοί µανδυών έγχυτου ή εκτοξευόµενου σκυρόδέµατος B500 ή B500s Τιµή µονάδος απάνη m , kg 16, , ΣΥΝΟΛΟ 41, ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Έγχυτο σκυροδέµα µε χρήση αντλίας, κατηγορίας C20/25 Χαλύβδινοι οπλισµοί µανδυών έγχυτου ή εκτοξευόµενου σκυρόδέµατος B500 ή B500s Τιµή µονάδος απάνη m , kg 6, , ΣΥΝΟΛΟ 16, ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm Τιµή µονάδος απάνη kg 27, , ΣΥΝΟΛΟ 68, Συγκριτική Κοστολόγηση Ενισχύσεων ( ) , , , ΜΑΝ ΥΕΣ ΜΕΤ. ΤΟΙΧ. ΜΕΤ. ΣΥΝ. Σχήµα 26. ιαγραµµατική απεικόνιση κοστολογήσεων. 20

21 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΙΣΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΥΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Βάσει των προαναφερθέντων διαπιστώνεται ότι σε κτίρια µε αρχικώς ακατάλληλη αντισεισµική διάταξη η εφαρµογή της τεχνικής των µετατεταγµένων δίσκων µπορεί να προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: υνατότητα βελτίωσης των αντισεισµικών µορφολογικών αδυναµιών ενός υφιστάµενου κτιρίου. Ευέλικτη υλοποίηση της ενίσχυσης µε εύκολη προσαρµογή στις λειτουργικές ανάγκες ενός εν ενεργεία κτιρίου. Αύξηση της αντισεισµικής επίδοσης κατά πολύ ανώτερη της τεχνικής των µανδυών, καθότι δεν ενισχύεται απλώς η αντοχή των δοµικών στοιχείων, αλλά εξαλείφονται οι βασικοί λόγοι για τους οποίους απαιτείται αυτή η αυξηµένη αντοχή. Ταχύτητα στην υλοποίηση της ενίσχυσης λόγω του ότι οι επεµβάσεις είναι τοπικές και ανεξάρτητες µεταξύ τους. Ιδιαίτερα η επιλογή της χρήσης µεταλλικών φορέων οδηγεί σε µεγάλη ταχύτητα υλοποίησης, καθότι η όλη επέµβαση της ενίσχυσης περιορίζεται σε εργασίες τύπου ξηράς δόµησης. Περιορισµένη όχληση στους ενοίκους ενός σε λειτουργία κτιρίου, διότι λόγω του τοπικού και περιορισµένου χαρακτήρα των επεµβάσεων δεν απαιτείται η πλήρης εκκένωσή του, όπως αυτό συµβαίνει κατά κανόνα όταν εφαρµόζεται η τεχνική ενίσχυσης µέσω µανδυών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία τεκµηριώνεται η άποψη ότι η τεχνική των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων αποτελεί µια δόκιµη εναλλακτική λύση έναντι της τεχνικής των µανδυών των πλαισιακών φορέων, προσφέροντας τεχνικά ποιοτικά χαρακτηριστικά σαφώς βελτιωµένα εκείνων της τεχνικής των µανδυών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την χαµηλότερη απαιτούµενη δαπάνη επισκευής και τον µικρότερο βαθµό όχλησης των ενοίκων ενός υπό ενίσχυση κτιρίου, την καθιερώνει ως µια τεχνική, η οποία µπορεί να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη για κτίρια τα οποία χρήζουν αντισεισµικής ενίσχυσης. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ή ΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Μπάµπουκας Ε.N., Αβραµίδης Ι.E. (2006), Ενισχύσεις υφιστάµενων κτιρίων µέσω µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων. Πρακτικά 15 ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέµατος, Τόµος Β, Αλεξανδρούπολη, σελ Aθανατοπούλου Α., Παπαδόπουλος Π. (1996), Σεισµική συµπεριφορά µε αντισεισµικά τοιχώµατα τυχαίας καθ ύψος τοπολογίας. Πρακτικά 12 ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέµατος, Τόµος ΙΙΙ, Λεµεσσός-Κύπρος, σελ Papadopoulos P., A. Athanatopoulou A. (2002), Seismic Behavior of Dual Systems With In- Plane Discontinuities. 12 th European Conference On Earthquake Engineering, London- UK, Paper Ref Βασιλάκης Φ., Μαριδάκης Α. (1985), Χωροδικτυωτή στατική λειτουργία πολυωρόφων κτιρίων σε σεισµό. Πρακτικά 7 ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέµατος, Πάτρα, σελ

22 Fintel Μ. (1968), Staggered Transverse Wall Beams for Multistory Concrete Buildings, ACI Journal Vol. 65, pp John B. Scalzi (1971), The Staggered Truss System - Structural Considerations. AISC National Engineering Conference, Cleveland, Ohio, pp Leffler R. E. (1983), Calculation of Wind Drift in Staggered-Truss Buildings, Engineering Journal / American Institute of Steel Construction, First Quarter, pp Cohen M. P. (1986), Design Solutions Utilizing the Staggered-steel Truss System, Engineering Journal / American Institute of Steel Construction, 3rd Quarter, pp

Ε. Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 1, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 2, Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 3,

Ε. Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 1, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 2, Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 3, Ανελαστική συµπεριφορά κτιρίων προσεισµικά ενισχυµένων µε την τεχνική των «µετατεταγµένων δίσκων» Inelastic behaviour of existing buildings which are seismic upgraded using the staggered shear panel technique

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Παρουσίαση : Βαδαλούκας Γιώργος Π.Μ. Μέλος Οργανωτικής - Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Επιλογή 4 σύνθετων προβληµάτων πρακτικού ενδιαφέροντος Ανάλυση µε Εµπορικά ή µή Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ - 2001/02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ - 2001/02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ Πρότυπα αριθµητικά παραδείγµατα για τον έλεγχο ορθής εφαρµογής των διατάξεων του ΕΑΚ/000 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 9 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 9 Περιεχόµενα Τριώροφος φορέας µε κλιµακοστάσιο χωρίς περιµετρικά τοιχώµατα. εδοµένα Παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 3.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) Ευρωκώδικες & 8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101 Ηράκλειο - Τηλ.: 810.33684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1945 Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Aρης B. Aβδελάς Αναπληρωτής Kαθηγητής Eργ.. MεταλλικώνM Kατασκευών Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ. Aντικείμενο Να δοθούν οδηγίες για το σχεδιασμό ξύλινων περιοχές κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ FRP

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ FRP Ενίσχυση και επισκευή προκατασκευασµένων στοιχείων µε FRP ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ FRP ΚΑΒΒΑ ΙΑ ΧΑΡΙΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση των τρόπων ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Το Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου αποτελείται από ένα φύλλο που συμπληρώνεται και στις δύο όψεις. Τα στοιχεία του Δελτίου κατανέμονται σε 5 Ενότητες. Η συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας των Κατασκευών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1798 Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ =

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ = Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MQN ΣΕ ΟΚΟ ιδάσκων: Αριστοτέλης Ε. Χαραλαµπάκης Εισαγωγή Με το παράδειγµα αυτό αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Χ.Γ. Καραγιάννης Καθηγητής. Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ. Γ.Μ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Μελέτη και κατασκευή διώροφου προκατασκευασµένου κτιρίου µε υπόγειο, της εταιρείας Αθηναϊκή Στρωµατοποιϊα ΑΒΕΕ (Media Strom) στην περιοχή του βιοµηχανικού πάρκου Μαρκοπούλου Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πρόγραμμα Η/Υ. Σύγχρονο Καινοτόμο Ελέγξιμο. Στατικών Μελετών Κτιρίων. Στατική και Αντισεισμική Ανάλυση. Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμένου Σκυροδέματος

Νέο πρόγραμμα Η/Υ. Σύγχρονο Καινοτόμο Ελέγξιμο. Στατικών Μελετών Κτιρίων. Στατική και Αντισεισμική Ανάλυση. Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμένου Σκυροδέματος Νέο πρόγραμμα Η/Υ Στατικών Μελετών Κτιρίων Στατική και Αντισεισμική Ανάλυση Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμένου Σκυροδέματος Κατασκευαστικά Σχέδια Οικονομική Αποτίμηση Σύγχρονο Καινοτόμο Ελέγξιμο Τεχνικός Οίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software verification

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software verification 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1821 Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3 Πολυώροφο Προκατασκευασμένο Κτίριο Μεγάλων Ανοιγμάτων και Σημαντικών Ωφελίμων Φορτίων Multi - storey Prefabricated Building with Large Spans and Increased Live Loads Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιευθυντής: Κωνσταντίνος Σπυράκος ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΕΡΙ Α 5ης Νοεµβρίου 2009 Απόστολος Κωνσταντινίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language)

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language) Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Dr Constantine Sachpazis Civil & Geotechnical Engineer, Member of I.C.E. B.Eng,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης B. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 8 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 9 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 7/9/1999. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Αισθητική και βαθμός συμμετοχής του Φ.Ο. στη μορφολογία του έργου - Στατική ανάγκη (μεγάλα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Αισθητική και βαθμός συμμετοχής του Φ.Ο. στη μορφολογία του έργου - Στατική ανάγκη (μεγάλα ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Αισθητική και βαθμός συμμετοχής του Φ.Ο. στη μορφολογία του έργου - Στατική ανάγκη (μεγάλα ανοίγματα, ελαφριές κατασκευές) - Κατασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Αθήνα,, 31-5-2012 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Α.Ι. Σοφιανός 2012 1. Μεταλλικά πλαίσια 2 Αποτελούν γενικά μια ασυνεχή υποστήριξη που αποτελείται από δακτυλίους οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ Μιχάλης Αγγελίδης Πολιτικός Μηχανικός ΑΜΤΕ Α.Ε. Τεχνικών Μελετών Αθήνα e-mail: amte@otenet.gr Γιώργος Παπανίκας Πολιτικός Μηχανικός ΑΜΤΕ Α.Ε. Τεχνικών Μελετών Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα