Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στατική και Σεισµική Ανάλυση"

Transcript

1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set ISBN τ. Β Copyright: Απόστολος Κωνσταντινίδης Αλέκτορος 7, ΤΚ , ΑΘΗΝΑ Ο νόµος 2121/93 κατοχυρώνει την πνευµατική ιδιοκτησία και απαγορεύει την αναπαραγωγή µε κάθε τρόπο ή µέσο, όλου ή τµήµατος του έργου χωρίς τη γραπτή άδεια του συγγραφέα.

2 Στατική και υναµική Ανάλυση 6.3 Σεισµικές εντάσεις Σεισµικές επιταχύνσεις Από τη δυναµική ανάλυση του φορέα, για σεισµική διέγερση κατά X µε κάποια µέθοδο (π.χ. µε τη CQC που εφαρµόζει και το συνοδευτικό λογισµικό), προκύπτουν οι σεισµικές επιταχύνσεις a XX, a XY, a XZ 10 κάθε διαφράγµατος, µε σηµείο εφαρµογής το κέντρο µάζας τους. Για τους κόµβους που δεν ανήκουν σε κάποιο διάφραγµα, όπως οι κόµβοι της γωνιακής κολόνας του κτιρίου του παραδείγµατος, υπολογίζονται οι σεισµικές επιταχύνσεις µε σηµείο εφαρµογής τον κόµβο. Σεισµός κατά X Μάζες a/g H[kN] V[kN] t t t t t t t t t t εκαώροφο κτίριο µικτού συστήµατος ιαφραγµατικοί κόµβοι και µη Μελέτη <B_547-2> Σελίδα από την εκτύπωση του λογισµικού Κατανοµή σεισµικών Επιταχύνσεων- υνάµεων-τεµνουσών Οι σεισµικές δυνάµεις H XX, H XY και H XZ ενός κόµβου προκύπτουν από τον πολλαπλασιασµό των σεισµικών επιταχύνσεων του κόµβου επί τη µάζα που αντιστοιχεί σ αυτόν. Για σεισµό κατά X, οι σεισµικές επιταχύνσεις και δυνάµεις, δεν είναι κατ ανάγκη µόνο κατά X, αλλά γενικά έχουν συνιστώσα και κατά Y και κατά Z. Τα αντίστοιχα ισχύουν και για την διεύθυνση Y. 10 Σεισµική επιτάχυνση axx σηµαίνει επιτάχυνση κατά X που έχει προκύψει από σεισµική διέγερση κατά X, axy σηµαίνει επιτάχυνση κατά Y που έχει προκύψει από σεισµική διέγερση κατά X και axζ επιτάχυνση κατά Ζ που έχει προκύψει από σεισµική διέγερση κατά X. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 311 Ι

3 Τόµος B Σεισµικές δυνάµεις, τέµνουσες, ροπές Οι σεισµικές επιταχύνσεις είναι τα άµεσα υπολογιζόµενα µεγέθη από τη φασµατική δυναµική ανάλυση µετά από επαλληλία των ιδιοµορφικών τους µεγεθών µε τη µέθοδο CQC. Η µέθοδος CQC, δίνει πάντοτε µεγέθη θετικά, επειδή είναι η τετραγωνική ρίζα ενός αθροίσµατος ιδιοµορφικών µεγεθών. Η έλλειψη προσήµου επιτρέπει τη σύγκριση µεταξύ τους µόνο ως προς την απόλυτη τιµή. Απαιτείται όµως και το πρόσηµο, π.χ. για τον υπολογισµό των δυνάµεων και από εκεί των κέντρων ελαστικής στροφής, οπότε µία καλή επιλογή είναι να δίνεται στο µέγεθος το πρόσηµο της κυρίαρχης ιδιοµορφής, δηλαδή της ιδιοµορφής µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή ενεργής ή ταλαντευόµενης µάζας (effective mass). Στο συνοδευτικό λογισµικό χρησιµοποιούνται δύο φασµατικές µέθοδοι υπολογισµού των εντατικών µεγεθών: 1 η µέθοδος: CQC Σεισµικών Επιταχύνσεων/ υνάµεων Με τη µέθοδο αυτή, οι µάζες θεωρούνται στα κέντρα µάζας των διαφραγµάτων και ελλείψει διαφραγµάτων στους ακραίους κόµβους των στοιχείων. Υπολογίζονται µε CQC οι σεισµικές επιταχύνσεις a i,j στις διάφορες ανεξάρτητες θέσεις i του φορέα (δηλαδή στα κέντρα µάζας των διαφραγµάτων και στους µη διαφραγµατικούς κόµβους) για σεισµούς κατά την διεύθυνση j. Έτσι προκύπτουν οι αντίστοιχες σεισµικές δυνάµεις H i,j =a i,j m i στις διάφορες ανεξάρτητες θέσεις i του φορέα και κατά τις σεισµικές διευθύνεις j=χ, j=υ και j=ζ. Με βάση τις σεισµικές δυνάµεις, υπολογίζονται µε κλασική στατική τα εντατικά µεγέθη κάθε συνδυασµού. Η µέθοδος αυτή είναι προεπιλεγµένη στο πρόγραµµα (αλλά µπορεί να την αλλάξει ο χρήστης), επειδή έχει το πλεονέκτηµα ότι τα πρόσηµα των εντάσεων είναι συµβατά µε αυτά της κλασικής στατικής, την οποία έχουν σαν βάση και αναφέρονται σ αυτήν οι EC8 και EC2. 2 η µέθοδος: CQC όλων των Μεγεθών Με τη µέθοδο αυτή υπολογίζονται µε CQC όλα τα σεισµικά µεγέθη, δηλαδή δυνάµεις, µετακινήσεις, ροπές, τέµνουσες µε πρόσηµο, το πρόσηµο του αντίστοιχου ιδιοµορφικού µεγέθους της κυρίαρχης ιδιοµορφής. Και στις δύο µεθόδους, χρειάζεται η φασµατική δυναµική ανάλυση µε εφαρµογή των µαζών στο κέντρο µάζας των διαφραγµάτων. Στη δεύτερη µέθοδο απαιτούνται επιπλέον 4 δυναµικές αναλύσεις µε εφαρµογή των µαζών στα 4 σηµεία των τυχηµατικών εκκεντροτήτων (βλέπε την επό- µενη 6.5). Βέβαια, στην πραγµατικότητα, οι τυχηµατικές εκκεντρότητες αναφέρονται στις σχετικές µετακινήσεις κέντρου µάζας και κέντρου ελαστικής στροφής και ίσως είναι λογικότερη η α- ποτίµηση της επιρροής τους µε τις σεισµικές δυνάµεις της 1 ης µεθόδου. Σεισµικές δυνάµεις: Οι σεισµικές δυνάµεις, δεν είναι υπολογιζόµενο µέγεθος αλλά παράγωγο, είναι ο πολλαπλασιασµός της σεισµικής επιτάχυνσης επί τη µάζα του διαφράγµατος, ή επί τη µάζα των δοκών και κολονών που συντρέχουν στους κόµβους που δεν ανήκουν στα διαφράγµατα. Σεισµικές τέµνουσες: Οι σεισµικές τέµνουσες είναι και αυτές παράγωγα µεγέθη επειδή σε κάθε όροφο είναι το άθροισµα των σεισµικών δυνάµεων κατά X και Y των υπερκείµενων ορόφων. Το άθροισµα των τε- µνουσών δυνάµεων των κολονών (υποστυλώµατα και τοιχία) κάθε ορόφου που προκύπτουν από την ανάλυση, πρέπει να ισούται µε τις σεισµικές τέµνουσες του συγκεκριµένου ορόφου. Είναι και αυτός ένας απλός και αποτελεσµατικός έλεγχος του εκάστοτε λογισµικού. Σεισµικές εντάσεις: Οι ροπές και οι εντάσεις κάθε µέλους του σκελετού υπολογίζονται µε κλασική στατική ανάλυση από τις σεισµικές δυνάµεις των κόµβων των διαφραγµάτων, ή/και των κόµβων που δεν ανήκουν σε διάφραγµα. 312 ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη

4 Στατική και υναµική Ανάλυση Προσεγγιστική µέθοδος υπολογισµού σεισµικών επιταχύνσεων [EC8, ] Για εκπαιδευτικούς λόγους αλλά και για λόγους επιβεβαίωσης της τάξης µεγέθους της δυναµικής ανάλυσης, µπορούµε να υπολογίσουµε µε απλό τρόπο, προσεγγιστικά, την τέµνουσα βάσης και την κατανοµή των σεισµικών επιταχύνσεων και των σεισµικών δυνάµεων ενός φορέα. Η µέθοδος αυτή είναι τόσο ακριβέστερη όσο η κύρια ιδιοµορφή έχει υψηλότερη συµµετοχή και όσο πιο κανονικό είναι το κτίριο, το οποίο όµως δε θα υπερβαίνει σε ύψος τα 40 m 1 ο βήµα: εκτίµηση των δύο κύριων ιδιοπεριόδων T 1,X, T 1,Y. T 1,i =C t,i H 3/4 όπου H είναι το ύψος του κτιρίου σε m, από τη θεµελίωση ή τη στάθµη της οροφής άκαµπτου υ- πογείου. C t είναι συντελεστής του στατικού συστήµατος o Για την διεύθυνση i που το σύστηµα είναι πλαισιακό, C t,i =0.075 o Για την κατεύθυνση i που το σύστηµα είναι τοιχωµατικό, C t,i = ο βήµα: εκτίµηση της επιτάχυνσης σχεδιασµού a CM,i του κέντρου µάζας του κτιρίου. a CM,i =λ S d (T 1,i ) όπου S d (T 1,i ) η επιτάχυνση σχεδιασµού που αντιστοιχεί στην κύρια ιδιοπερίοδο, βάσει της λ ο συντελεστής ποσοστού µάζας της 1 ης ιδιοµορφής που λαµβάνει τιµή λ=0.85 σε κτίρια που έχουν περισσότερους από 2 ορόφους και είναι ταυτόχρονα T 1 2T c, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι λ=1.0 3 ο βήµα: υπολογισµός των επιταχύνσεων κάθε στάθµης του κτιρίου. Η κατανοµή γίνεται µε την τριγωνική παραδοχή βάσει της σχέσης a j =(Z j /Z CM ) a CM όπου Z CM =Σ(M j Z j )/Σ(M j ) ύο χαρακτηριστικές εφαρµογές της µεθόδου, αναπτύσσονται στην ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 313 Ι

5 Τόµος B Η επιρροή της ρηγµάτωσης και της πλαστικότητας Κατά τους Ευρωκώδικες [EC8, 4.3.1(7)], τα µέλη του σκελετού πρέπει να λαµβάνονται ως ρηγµατωµένα και τότε οι δυσκαµψίες τους να λαµβάνονται στο 50% των ελαστικών. Όταν αλλάζουν οι δυσκαµψίες των υποστυλωµάτων, τοιχίων και δοκών, αλλάζει και η δυναµική συµπεριφορά του φορέα, δηλαδή αλλάζουν οι ιδιοπερίοδοι, οι συµµετοχές της µάζας, οι σεισµικές επιταχύνσεις και εν τέλει οι σεισµικές δυνάµεις, οι µετακινήσεις και οι εντάσεις. Πέραν των δυναµικών διαφορών λόγω µικρότερων δυσκαµψιών, υπάρχουν και στατικές διαφορές. Για ίδιες σεισµικές δυνάµεις, όταν οι δυσκαµψίες ληφθούν ίσες µε 0.50E I σε σχέση µε τις πλήρεις ελαστικές δυσκαµψίες E I, οι καµπτικές µετακινήσεις είναι διπλάσιες, αλλά οι διατµητικές και αξονικές είναι ίδιες. Εποµένως οι συνολικές µετακινήσεις (καµπτικές + διατµητικές + α- ξονικές) είναι µικρότερες των διπλάσιων. Σε φορείς κυρίως πλαισιακούς (στους οποίους κυριαρχεί η κάµψη) οι συνολικές παραµορφώσεις είναι λίγο µικρότερες του διπλάσιου, ενώ σε φορείς κυρίως τοιχωµατικούς (στους οποίους είναι σηµαντική η διατµητική δράση) η προς τα κάτω α- πόκλιση από το διπλάσιο µπορεί να είναι σηµαντική. Οι παραµορφώσεις δε σταµατούν µετά τη ρηγµάτωση των κολονών (υποστυλωµάτων-τοιχίων) και δοκών, αλλά συνεχίζονται στην καθ αυτή πλαστική περιοχή. Ο βαθµός αύξησης των πλαστικών παραµορφώσεων εξαρτάται από την πλαστιµότητα των κολονών και δοκών, από την ικανότητα δηλαδή που έχουν τα στοιχεία αυτά να παραµορφώνονται και µετά το όριο διαρροής. Στην περίπτωση του οπλισµένου σκυροδέµατος, η πλαστιµότητα επιτυγχάνεται µε τη χρησιµοποίηση πυκνών και καλά κλειστών συνδετήρων και κατάλληλο διαµήκη περιµετρικά διανεµηµένο οπλισµό, βλέπε Α τόµο Οι τελικές µετακινήσεις είναι οι πλαστικές µετακινήσεις που είναι ίσες µε τις µετακινήσεις του ρηγµατωµένου σκελετού πολλαπλασιασµένες επί το συντελεστή συµπεριφοράς q που είχε ληφθεί υπόψη στον υπολογισµό της τέµνουσας βάσης (βλέπε και 5.4.7, άσκηση 2). Ο προσδιορισµός της µέγιστης πλαστικής µετακίνησης είναι αναγκαίος όταν το κτίριο έχει ή προβλέπεται να έχει, γειτονικό κτίριο π.χ. σε συνεχές σύστηµα δόµησης, για να δηµιουργηθεί ο κατάλληλος σεισµικός αρµός [EC8, & 4.3.4] ώστε να µην υπάρξει σύγκρουση των δύο κτιρίων. 314 ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη

6 Στατική και υναµική Ανάλυση 6.4 Εφαρµογές Καθαρά πλαισιακός φορέας Φορέας µόνο µε υποστυλώµατα, µελέτη <B_641-1> Ο φορέας της εικόνας έχει 6 στάθµες ύψους 3.0 m η κάθε µία, µε 12 υποστυλώµατα ανά στάθ- µη σε κάναβο 5.0 m επί 5.0 m. Σε όλους τους ορόφους, οι διατοµές των 10 περιµετρικών υποστυλωµάτων είναι 400/400 και των 2 εσωτερικών 500/500. Οι διατοµές των δοκών είναι 250/500 και οι πλάκες έχουν πάχος 150 mm. Το σκυρόδεµα είναι ποιότητας C30/37, η σεισµική ζώνη Z1 µε a gr =0.15g, το έδαφος κατηγορίας B, και η κατηγορία σπουδαιότητας II. Λαµβάνεται Κατηγορία Πλαστιµότητας Μέση. Ο φορέας εξετάζεται σε 4 παραλλαγές: 1. Πάκτωση στη στάθµη του εδάφους 2. Θεµελίωση µε πεδιλοδοκούς 3. Θεµελίωση µε απλά πέδιλα 4. Υπόγειο µε περιµετρικά τοιχία Οι δυσκαµψίες των υποστυλωµάτων και των δοκών λαµβάνεται στο 50% των ελαστικών. Επιλέγονται 12 ιδιοµορφές Το λογισµικό, λαµβάνει αυτόµατα µόνο 9 ιδιοµορφές, εφόσον καλύπτεται µε αυτές το 85% της µάζας όπως εδώ. Για χειροκίνητη αλλαγή ιδιοµορφών, καλούνται οι παράµετροι επιλύτη του ΕΜΠ. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 315 Ι

7 Τόµος B Στην επόµενη σελίδα απεικονίζονται οι κυριότερες ιδιοµορφές της δυναµικής ανάλυσης της πρώτης παραλλαγής του πλαισιακού συστήµατος (παρόµοιες είναι και οι ιδιοµορφές των άλλων τριών παραλλαγών). Στη συνέχεια, στις 4 επόµενες σελίδες, φαίνονται τα χαρακτηριστικά µεγέθη των 4 παραλλαγών του φορέα. Στην επόµενη παράγραφο εξετάζεται το ίδιο κτίριο, αλλά µε χρησιµοποίηση 4 περιµετρικών τοιχίων. Είναι εξαιρετικά χρήσιµο να γίνεται σύγκριση µεταξύ των παραλλαγών του πλαισιακού συστήµατος, αλλά και µε τις αντίστοιχες του τοιχωµατικού. Γενικά συµπεράσµατα του πλαισιακού συστήµατος: 1) Σε όλα τα παραδείγµατα εξετάζεται ο σεισµός κατά τη διεύθυνση x, επειδή η διεύθυνση y δίνει σχεδόν τα ίδια αποτελέσµατα. 2) Η πρώτη ιδιοµορφή σε όλες τις περιπτώσεις έχει ιδιοπερίοδο της τάξης του 1 sec, αν όµως οι δυσκαµψίες υποστυλωµάτων και δοκών ληφθεί στο 100% των ελαστικών οι ιδιοµορφές είναι της τάξης µεγέθους των 0.65 sec (βλέπε 6.3.3). 3) Είναι προφανές ότι η φαινοµενικά οικονοµικότερη λύση των απλών πεδίλων, χωρίς συνδετήριες δοκούς, τελικά δίνει πολύ δυσµενέστερη λύση και από οικονοµικής άποψης, λόγω ανάγκης πολύ οπλισµού και επιπλέον ανάγκης αύξησης των διατοµών υποστυλωµάτων και δοκών. 4) Η καλύτερη λύση είναι η χρησιµοποίηση υπογείου µε περιµετρικά τοιχία, π.χ. στο 75% της περιµέτρου, επειδή δίνει στατική κατάσταση που προσεγγίζει την πλήρη πάκτωση. 5) Οι ροπές στα δύο χαρακτηριστικά υποστυλώµατα του κτιρίου αποτυπώνουν τις σχέσεις των εντάσεων µεταξύ των διαφόρων παραλλαγών. 316 ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη

8 Στατική και υναµική Ανάλυση Αποτελέσµατα της δυναµικής ανάλυσης του πλαισιακού φορέα Πάκτωση στη στάθµη του εδάφους (µελέτη <Β_641-1>) 1 η ιδιοµορφή κατά X: T=0.975 sec, συµµετοχή 84% 2 η ιδιοµορφή κατά X: T=0.321 sec, συµµετοχή 10% 3 η ιδιοµορφή κατά X: T=0.189 sec, συµµετοχή 3.5% 4 η ιδιοµορφή κατά X: T=0.134 sec, συµµετοχή 1.6% Οι 4 πρώτες ιδιοµορφές καλύπτουν το 99% της συνολικής µάζας. Η πρώτη ιδιοµορφή είναι η κυρίαρχη καθώς καλύπτει το 84% της συνολικής µάζας. Και οι 4 ιδιοµορφές είναι µεταφορικές και όχι στρεπτικές, όπως αναµενόταν άλλωστε από τη διπλή συµµετρία του φορέα. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 317 Ι

9 Τόµος B 1 η περίπτωση: Πάκτωση στη στάθµη τουυ εδάφους (µελέτη <Β 641-1>) Φορέας και προσοµοίωµα Πλαισιακό στατικό σύστηµα µε q= =3.60 Σεισµικές επιταχύνσεις-δυνάµ µεις-τέµνουσες η ιδιοπερίοδος: T1=0.975 sec, συµµετοχή 84% 1 η Ροπές κάµψης κολονών ισογείου Μετακινήσεις φορέα για σεισµό κατά κ x δmax=24.5 mm 0c2 (400/400) 0c6 (500/500) Ο ενιαίος συντελεστής συµπεριφοράς του πλαισιακού συστήµατος έχει προκύψει q=3.60 επειδή έχει ληφθεί a u /a 1 =1.20. Το ακριβές θα ήταν να έχει ληφθεί a u /a 1 =1.30, επειδή το πλαίσιο κατά τη διεύθυνση y είναι τρίστυλο που συνεπάγετα ι q= =3.90 (βλέπε ). Η ροπή κάµψης του µεσαίου υποστυλώµατος c6 είναι περίπου διπλάσια από αυτή του περιµε- τρικού υποστυλώµατος, επειδή έχει ισχυρότερη διατοµ ή. 318 ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη

10 Στατική και υναµική Ανάλυση 2 η περίπτωση: Θεµελίωση µε πεδιλοδοκούς (µελέτη <Β_641-2>) Φορέας και προσοµοίωµα Πλαισιακό στατικό σύστηµα µε q=3.60 Σεισµικές επιταχύνσεις-δυνάµεις-τέµνουσες 1 η ιδιοπερίοδος:t1=1.012 sec,, συµµετοχή 85% Ροπές κάµ µψης κολονών ισογείου Μετακινήσεις φορέα για σεισµ µό κατά x δmax=25.7 mm 0c2 (400/400) 0c6 (500/500) Επειδή οι διατοµές των πεδιλοδοκών είναι ισχυρές σε σχέση µε µ τις διατοµ µές των υποστυλωµά ). των, η µετακίνηση του φορέα είναι λίγο µ εγαλύτερη της πλήρους πάκτωσης (25.7 έναντι Το στατικό σύστηµ µα παραµένει ίδιο και έχει ληφθεί συντελεστής ς συµπεριφοράς q=3.60. Οι ροπές κάµψης των υποστυλωµάτων στο λαιµό της θεµελίωσης είναι περίπου ίδιες µε αυτές της πλήρους πάκτωσης. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 319 Ι

11 Τόµος B 3 η περίπτωση: Θεµελίωση µε απλά πέδιλα (µελέτη <Β_641-3> ) Φορέας και προσοµοίωµαα Στρεπτικά ευαίσθητο στατικό σύστηµ µα µε q=2.00 Σεισµικές επιταχύνσεις-δυνάµεις-τέµνουσες 1 η ιδιοπερίοδος:t1=1.075 sec,, συµµετοχή 88% Ροπές κάµ µψης κολονών ισογείου Μετακινήσεις φορέα για σεισµό κατά x δmax= =47.6 mm 0c2 (400/400) 0c6 (500/500) Επειδή δεν υπάρχουν συνδετήριες δοκοί στη θεµελίωση, η συµπεριφορά του πλαισιακού συστήµατος έχει εκφυλιστεί σε στρεπτικά ευαίσθητο σύστηµα, µε q=2.00. Η µετακίνηση του φορέα είναι σχεδόν διπλάσια της ισχυρής θεµελίωσης (47.66 έναντι mm). Ο ροπές κάµψης των υποστυλωµάτων στο λαιµό του ισογείου είναι σχεδόν διπλάσιες των τ αντί- στοιχων ροπών της ισχυρής θεµελίωσης. 320 ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη

12 Στατική και υναµική Ανάλυση 4 η περίπτωση: Υπόγειο µε περιµετρικ κά τοιχία (µ ελέτη <Β_641-4>) Φορέας και προσοµοίωµα Πλαισιακό στατικό σύστηµα µε q=3.60 Σεισµικές επιταχύνσεις-δυε υνάµεις-τέµνουσες 1 η ιδιοπερίοδος:t1=0.999 sec, συµµετοχήή 71% Ροπές κάµψης κολονών ισογείου Μετακινήσεις φορέα για σεισµό κατά x δmax=25.3 mm 0c2 (400/400) Υποστύλωµαα ισογείου 0c6 (500/500) Η συνολική συµπεριφορά του φορέα είναι καλύτερη της συµπεριφοράς της ισχυρής θεµελίωσης στο ισόγειο και προσεγγίζει τη συµπεριφορά της πλήρους πάκτωσης. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 321 Ι

13 Τόµος B Μικτός τοιχωµατικός φορέας Φορέας µόνο µε περιµετρικά τοιχία και υποστυλώµατα, µελέτη <B_642-1> Ο φορέας είναι ίδιος µε τον πλαισιακό της 6.4.1, εκτός από τα 4 περιµετρικά τοιχία διατοµής 2000/300, που έχουν τοποθετηθεί στη θέση των υποστυλωµάτων c2, c5, c8 και c11 που είχαν διατοµή 400/400. Στην επόµενη σελίδα απεικονίζονται οι κυριότερες ιδιοµορφές της δυναµικής ανάλυσης της πρώτης παραλλαγής του τοιχωµατικού συστήµατος (παρόµοιες είναι και οι ιδιοµορφές των άλλων τριών παραλλαγών). Στη συνέχεια, στις 4 επόµενες σελίδες, φαίνονται τα χαρακτηριστικά µεγέθη των 4 παραλλαγών του φορέα. Είναι εξαιρετικά χρήσιµο να γίνεται σύγκριση µεταξύ των παραλλαγών του τοιχωµατικού συστή- µατος, αλλά και µε τις αντίστοιχες του πλαισιακού. Γενικά συµπεράσµατα του τοιχωµατικού συστήµατος: 1) Η πρώτη ιδιοµορφή σε όλες τις περιπτώσεις έχει ιδιοπερίοδο της τάξης των 0.70 sec, αν όµως οι δυσκαµψίες υποστυλωµάτων και δοκών ληφθούν στο 100% των ελαστικών οι ιδιοµορφές είναι της τάξης των 0.50 sec (βλέπε 6.3.3) 2) Η συµπεριφορά του τοιχωµατικού συστήµατος είναι σαφώς καλύτερη του πλαισιακού, ιδιαίτερα όταν υπάρχει υπόγειο µε περιµετρικά τοιχία. 322 ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη

14 Στατική και υναµική Ανάλυση Αποτελέσµατα της δυναµικής ανάλυσης του τοιχωµατικού φορέα Πάκτωση στη στάθµη του εδάφους (µελέτη <Β_642-1>) 1 η ιδιοµορφή: Tx=0.644 sec, Cx=6.6%, Cy=70.7% 2 η ιδιοµορφή: Tx=0.639 sec, Cx=70.5%, Cy=6.6% 3 η ιδιοµορφή: Tx=0.456 sec, Cx=0.5%, Cy=0.0% 4 η ιδιοµορφή: Tx=0.187 sec, Cx=1.8%, Cy=10.7% Λόγω της έλλειψης συµµετρίας κατά τη διεύθυνση y, οι ιδιοµορφικές συµπεριφορές των δύο διευθύνσεων εµπλέκονται µεταξύ τους και έτσι η κυρίαρχη ιδιοµορφή κατά x (η 2 η ) έχει και συνιστώσα κατά y. Αυτό σηµαίνει ότι εκτός της µεταφορικής, υπάρχει και στρεπτική συµπεριφορά. Οι 12 πρώτες ιδιοµορφές καλύπτουν το 99.5% της συνολικής µάζας κατά x και το 98.1% κατά y. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 323 Ι

15 Τόµος B 1 η περίπτωση: Πάκτωση στη στάθµη τουυ εδάφους (µελέτη <Β 642-1>) Φορέας και προσοµοίωµα Τοιχωµατικό στατικό σύστηµα κατά X και Y, µε q=3.60 Σεισµικές επιταχύνσεις-δυνάµ µεις-τέµνουσες 1 η κυρίαρχη ιδιοπερίοδος:t1x=0.639 sec, συµµετοχή 70% Ροπές κάµψης κολονών ισογείου Μετακινήσεις φορέα για σεισµό κατά κ x Τοιχίο ισογείου δmax=16.3 mm 0c2 (2000/300) 0c6 (500/500) Ο συντελεστής συµπεριφοράς του πλάστιµ µου τοιχωµατικού συστήµατος έχει προκύψει q=3.60 που είναι ο καλύτερος για σύστηµ µα ΚΠΜ, φορέων τέτοιου τύπου. Η µετακίνηση του τοιχωµατικού φορέα είναι σηµαντικά µικρότερη του αντίστοιχου πλαισιακού της προηγούµενης παραγράφου (16.3 mm έναντι 24.5 mm). Το συντριπτικό µέροςς της ροπής της πρώτης στάθµης, αναλαµβάνεται από ταα τοιχία. 324 ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη

16 Στατική και υναµική Ανάλυση 2 η περίπτωση: Θεµελίωση µε πεδιλοδοκούς (µελέτη <Β_642-2>) ιπλό τοιχωµατικό στατικό σύστηµα κατά X, Τοιχωµατικό στατικό σύστηµα κατά Y, q=3.00 Σεισµικές επιταχύνσεις-δυνάµεις-τέµνουσες 1 η κυρίαρχη ιδιοπερίοδος:t1x= sec, συµµετοχή 75% Ροπές κάµ µψης κολονών ισογείου Μετακινήσεις φορέα για σεισµ µό κατά x δmax=21.3 mm 0c2 (400/400) 0c6 (500/500) Οι διατοµές των πεδιλοδοκών δεν είναι αρκετά ισχυρές, για τιςς µεγάλες ροπές κάµψης των πε-- τοιχωµα-- τικό και τελικά να προκύπτει ενιαίο q=3.00. Επίσης, η µετακίνηση του συστήµατος κατά x είναι 21.3 mmm σε σχέση µε τα 25.7 mm του αντίστοιχου πλαισιακού. Οι ροπές των τοιχίων είναι µικρότερες ενώ των υποστυλωµάτων µεγαλύτερες, έναντι της 1 ης περίπτωσης. ριµετρικών τοιχίων, µε αποτέλεσµα το στατικό σύστηµα κατά y να µεταπίπτει σε διπλό ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 325 Ι

17 Τόµος B 3 η περίπτωση: Θεµελίωση µε απλά πέδιλα (µελέτη <Β_642-3> ) Φορέας και προσοµοίωµαα ιπλό τοιχωµατικό στατικό σύστηµα κατά X,Y, q=3.00 Σεισµικές επιταχύνσεις-δυνάµ µεις-τέµνουσεςς 1 η κυρίαρχη ιδιοπερίοδος:t1x= sec, συµµετοχή 78% Ροπές κάµ ψης κολονών ισογείου Μετακινήσεις φορέα για σεισµό κατά x δmax= =23.9 mm 0c2 (400/400) 0c6 (500/500) Το στατικό σύστηµα είναι διπλό τοιχωµατικό και κατά τις δύο διευθύνσεις, λόγω εξασθένησης της τοιχωµ µατικής λειτουργίας που οφείλεται στην ενδοτικότητα τουυ εδάφους σε στροφή. Η χρησιµοποίηση ισχυρών συνδετήριων δοκών θα βελτίωνε πολύ την κατάσταση. Οι ροπές των τοιχίων της πρώτης στάθµης τείνουν περισσότερο στην σ πλαισιακή λειτουργία πα- ρά στην τοιχωµατική. 326 ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη

18 Στατική και υναµική Ανάλυση 4 η περίπτωση: Υπόγειο µε περιµετρικ κά τοιχία (µ ελέτη <Β_642-4>) Φορέας και προσοµοίωµα Σεισµικές επιταχύνσεις-δυε υνάµεις-τέµνουσες Τοιχωµατικό στατικό σύστηµα κατά X και Y, q= η κυρίαρχη ιδιοπερίοδος:t1x= sec, συµµ µετοχή 61% Ροπές κάµψης κολονών ισογείου Μετακινήσεις φορέα για σεισµό κατά x δmax=16.4 mm 0c2 (400/400) 0c6 (500/500) Η συνολική συµπεριφορά του φορέα είναι πολύ καλύτερη της συµπεριφοράς της ισχυρής θεµε- λίωσης στο ισόγειο και προσεγγίζει τη συµπεριφορά της πλήρους πάκτωσης. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 327 Ι

19 Τόµος B Προσεγγιστικός υπολογισµός πλαισιακού και τοιχωµατικού φορέα Στον πλαισιακό φορέα και στον τοιχωµατικό φορέα των δύο προηγούµενων παραγράφων, ζητείται ο προσεγγιστικός υπολογισµός βάσει της µεθόδου της Πλαισιακός φορέας (της 6.4.1) 1 ο βήµα: Tο ύψος του κτιρίου είναι H=6 3.0=18.0 m. Ο φορέας είναι πλαισιακός και προς τις δύο διευθύνσεις, άρα C t,x =C t,y =C t =0.075 και κανονικός σε κάτοψη και τοµή, άρα q=3.60. (Η ακριβής τιµή είναι q=3.90, αλλά λαµβάνεται η ίδια τιµή µε αυτήν του παραδείγµατος της για να είναι συγκρίσιµα τα αποτελέσµατα). T 1,x = T 1,y =Τ 1 =C t H 3/4 = /4 =0.7 sec 2 ο βήµα: Επειδή 0.50=T C 0.70=T 1 <2.0=T D (βλέπε 6.1.6), είναι S d (T 1 )=max[γ I a gr S (2.5/q) (T c /T 1 ), β γ I a gr ]= =max( (2.5/3.6) (0.50/0.70), ) g=0.089g. Επειδή T 1 = =2T C λ=0.85 και εποµένως a CM =λ S d (T 1 )= g=0.076g 3 ο βήµα: Η τελευταία στάθµη έχει µάζα M 6 =166.9 t και οι υπόλοιπες έχουν µάζα M=177.4 t, οπότε Σ(M i )= = t. Το κέντρο µάζας είναι στο υψόµετρο Z CM =Σ(M j Z j )/Σ(M j )= =( )/ = / Z CM =10.4 m Η τριγωνική κατανοµή δίνει τις επιταχύνσεις σύµφωνα µε τη σχέση a j =(Z j /Z CM ) a CM =(0.076g/10.4) Z j a j =0.0073g Z j η οποία δίνει τιµές a 1 =0.0073g 3.0=0.022g, a 2 =0.044g, a 3 =0.066g, a 4 =0.088g, a 5 =0.110g, a 6 =0.131g και σεισµικές δυνάµεις H 1 =a 1 M 1 = m/sec kg=39 kn, H 2 =78, H 3 =117, H 4 =156, H 5 =195 και H 6 = m/sec kg =219 kn. Παρατήρηση: Σύµφωνα µε την εφαρµογή της δυναµικής φασµατικής ανάλυσης που έγινε στην 6.4.1, η µέση δεσπόζουσα ιδιοπερίοδος του φορέα, στις διάφορες παραλλαγές, έχει προκύψει T 1x =T 1y =1.0 sec µε συντελεστή δυσκαµψιών 0.50 λόγω ρηγµάτωσης των στοιχείων του φορέα, και T 1x =T 1y =0.65 sec µε πλήρεις δυσκαµψίες. Αυτό σηµαίνει ότι η δεσπόζουσα ι- διοπερίοδος του φορέα κυµαίνεται σε ευρύ διάστηµα τιµών, ανάλογα τόσο µε το είδος του φορέα, π.χ. µέγεθος διατοµών, τρόπος θεµελίωσης, κτλ, όσο και της παραδοχής µείωσης των δυσκαµψιών λόγω ρηγµάτωσης. 328 ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη

20 Στατική και υναµική Ανάλυση Τοιχωµατικός φορέας (της 6.4.2) 1 ο βήµα: Tο ύψος του κτιρίου είναι H=6 3.0=18.0 m. Ο φορέας είναι τοιχωµατικός και προς τις δύο διευθύνσεις, άρα C t,x =C t,y =C t =0.050 και κανονικός σε κάτοψη και τοµή, άρα q=3.60. T 1,x = T 1,y =Τ 1 =C t H 3/4 = /4 =0.44 sec 2 ο βήµα: Επειδή 0.15=T B 0.44=T 1 <0.50=T C (βλέπε 6.1.6) είναι S d (T 1 )=γ I a gr S (2.5/q)= /3.6= 0.125g. Επειδή T 1 = =2T C λ=0.85 και εποµένως a CM =λ S d (T 1 )= g= g 3 ο βήµα: Η τελευταία στάθµη έχει µάζα M 6 =165.0 t και οι υπόλοιπες στάθµες έχουν µάζα M=186.3 t, οπότε Σ(M i )= = t. Το κέντρο µάζας είναι στο υψόµετρο Z CM =Σ(M j Z j )/Σ(M j )= =( )/1096.5= / Z CM =10.4 m Η τριγωνική κατανοµή δίνει τις επιταχύνσεις σύµφωνα µε τη σχέση a j =(Z j /Z CM ) a CM =( g/10.4) Z j a j =0.0102g Z j που δίνει τιµές a 1 =0.031g, a 2 =0.061g, a 3 =0.092g, a 4 =0.122g, a 5 =0.153g, a 6 =0.184g και σεισµικές δυνάµεις H 1 =a 1 M 1 = m/sec kg=58 kn, H 2 =114, H 3 =171, H 4 =227, H 5 =285 και H 6 = m/sec kg =304 kn. Παρατήρηση: Σύµφωνα µε την εφαρµογή της δυναµικής φασµατικής ανάλυσης που έγινε στην 6.4.2, η µέση δεσπόζουσα ιδιοπερίοδος του φορέα, στις διάφορες παραλλαγές, έχει προκύψει T 1x =T 1y =0.7 sec µε συντελεστή δυσκαµψιών 0.50 λόγω ρηγµάτωσης των στοιχείων του φορέα, και T 1x =T 1y =0.5 sec µε πλήρεις δυσκαµψίες. Αυτό σηµαίνει ότι η δεσπόζουσα ιδιοπερίοδος του φορέα κυµαίνεται σε αρκετά ευρύ διάστηµα τιµών ανάλογα τόσο µε το είδος του φορέα, π.χ. µέγεθος διατοµών, τρόπος θεµελίωσης, κτλ, όσο και της παραδοχής µείωσης των δυσκαµψιών λόγω ρηγµάτωσης. Συµπεράσµατα: a) Η αξία του προσεγγιστικού υπολογισµού της δεσπόζουσας περιόδου και της σεισµικής επιτάχυνσης σχεδιασµού, έγκειται στην αξιολόγηση της ορθότητας των αντίστοιχων µεγεθών που δίνουν οι εκάστοτε αλγόριθµοι υπολογισµού της δυναµικής φασµατικής ανάλυσης. Στο συνοδευτικό λογισµικό, η δεσπόζουσα ιδιοπερίοδος λαµβάνεται από τη δυναµική φασµατική ανάλυση και σχεδιάζεται στο διάγραµµα των σεισµικών επιταχύνσεων, στο ύψος του κέντρου µάζας του κτιρίου, µε κόκκινο βελάκι. b) Η αξία της προσεγγιστικής τριγωνικής κατανοµής των σεισµικών επιταχύνσεων, έγκειται στην αξιολόγηση των επιταχύνσεων που δίνουν οι εκάστοτε αλγόριθµοι υπολογισµού της δυναµικής φασµατικής ανάλυσης, οι οποίες σε ένα βαθµό πρέπει να ακολουθούν την τριγωνική κατανοµή. Στο συνοδευτικό λογισµικό, η τριγωνική κατανοµή σχεδιάζεται µε κόκκινη διακεκοµµένη γραµµή. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 329 Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Στατική και υναµική Ανάλυση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.1 Περιγραφή του θέµατος Η αξιολόγηση της λειτουργίας των µονώροφων επίπεδων πλαισίων σε οριζόντιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1 Ευρωκώδικες... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 16 1.3 Συμβολισμοί... 17 2. ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2.1 Γενικά... 21 2.2 Δράσεις... 21 2.2.1 Είδη δράσεων... 21 2.2.2 Ονομαστικές/

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος Κωνσταντινίδης Αλέκτορος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7 1 Σχεδιασµός πολυορόφου κτηρίου µε δύο υπόγεια (Τροποιηµένο παράδειγµα Λισαβώνας 02-2011) Μ.Ν.Φαρδής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σεµινάρια Ευρωκωδίκων στη υτική Ελλάδα Advanced Center

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Τ.Ε. 01 - Προσομοίωση και παραδοχές FESPA SAP 2000 1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Προσομοίωση και παραδοχές FESPA - SAP 2000 Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στις παραδοχές και απλοποιήσεις που υιοθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας των Κατασκευών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται: το κεφάλαιο 4 συνοπτικά και το κεφάλαιο 5 διεξοδικά.

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται: το κεφάλαιο 4 συνοπτικά και το κεφάλαιο 5 διεξοδικά. Ευρωκώδικας 8 : Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια Τα κεφάλαια του EC8-1 είναι: Κεφ. 1 Γενικά Κεφ. 2 Απαιτήσεις συμπεριφοράς και κριτήρια συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Φάσεις κατασκευής κτιριακού έργου 1. Καθαρισμός του οικοπέδου από δένδρα, βράχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 21o ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2015 ΠΑΤΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ ΡΙΚΟΜΕΞ (1999) ΤΟ «ΜΟΝΩΡΟΦΟ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ» ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ - 2001/02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ - 2001/02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ Πρότυπα αριθµητικά παραδείγµατα για τον έλεγχο ορθής εφαρµογής των διατάξεων του ΕΑΚ/000 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 9 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 9 Περιεχόµενα Τριώροφος φορέας µε κλιµακοστάσιο χωρίς περιµετρικά τοιχώµατα. εδοµένα Παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ συγκρίσεις αποτελεσμάτων του ΡΑΦ με το βιβλίο : Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων Ο/Σ σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες των Ι.Αβραμίδη Α. Αθανατοπούλου Κ.Μορφίδη

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 3.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) Ευρωκώδικες & 8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ /02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ /02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ Περιεχόµενα Τριώροφος πλαισιακός φορέας µε διπλή συµµετρία Μεταφορικές µάζες στους κόµβους. εδοµένα Παραδοχές Προσοµοίωµα. Ένταση λόγω στατικών κατακορύφων φορτίων. Σεισµική απόκριση.. υναµική φασµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίµηση και ενίσχυση υφιστάµενης κατασκευής µε ανελαστική γραµµική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Παρουσιάσεις σε Αθήνα - Λευκωσία - Θεσσαλονίκη

: Παρουσιάσεις σε Αθήνα - Λευκωσία - Θεσσαλονίκη 1 1990 Ο.Ε. της ΕΕΕ Πολ. Μηχ. του Τ.Ε.Ε (Αθήνα): 1. "Καταγραφή των κυκλοφορούντων προγραµµάτων ανάλυσης του φέροντος οργανισµού κτιριακών έργων". 2. " οκιµαστικά προβλήµατα ελέγχου προγραµµάτων γραµµικής

Διαβάστε περισσότερα

O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου

O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου Με βάση τις θέσεις των τοιχοπληρώσεων που εμφανίζονται στο αρχιτεκτονικό σχέδιο γίνεται ο κάναβος που φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφάλαιο 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Τα υποστυλώµατα έχουν συνήθως τη µορφή κατακόρυφου αµφίπακτου ραβδόµορφου φορέα όπως φαίνεται στο σχήµα 1.8. Τα τµήµατα του υποστυλώµατος µεταξύ πάκτωσης και σηµείου καµπής θα µπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΙΚΗ ΟΜΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ( ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΙΚΗ ΟΜΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ( ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ 204 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΧΙΚΗ ΟΜΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ( ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Σκοπός του Κεφαλαίου είναι να δώσει γενικές αρχές και ειδικές οδηγίες για την αρχική δοµική σύλληψη αντισεισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Παρουσίαση : Βαδαλούκας Γιώργος Π.Μ. Μέλος Οργανωτικής - Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Επιλογή 4 σύνθετων προβληµάτων πρακτικού ενδιαφέροντος Ανάλυση µε Εµπορικά ή µή Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου Προσθήκη ορόφου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο του 1975. Αποτίμηση και ανασχεδιασμός του με τη χρήση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A. 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A. 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3 1.1 Κατασκευές και δομοστατική 3 1.2 Διαδικασία σχεδίασης κατασκευών 4 1.3 Βασικά δομικά στοιχεία 6 1.4 Είδη κατασκευών 8 1.4.1 Δικτυώματα 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γρηγόριος ΜΑΝΟΥΚΑΣ 1, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, Ιωάννης ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γρηγόριος ΜΑΝΟΥΚΑΣ 1, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, Ιωάννης ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1794 Στατική Υπερωθητική Ανάλυση σε Χωρικά Συστήµατα - Κανονιστικές ιατάξεις και Προβλήµατα Εφαρµογής Static

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Μελέτη και κατασκευή διώροφου προκατασκευασµένου κτιρίου µε υπόγειο, της εταιρείας Αθηναϊκή Στρωµατοποιϊα ΑΒΕΕ (Media Strom) στην περιοχή του βιοµηχανικού πάρκου Μαρκοπούλου Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Αποτίμηση Υπάρχουσας Ισόγειας Κατοικίας μετά Τμήματος Υπογείου, για Μελλοντική Προσθήκη ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8 ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83). ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92 Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 613/Β/12-10-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ 6155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 447 5 Μαρτίου 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κανονισµού Οπλισµένου Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Ανασχεδιασμός Υφιστάμενων Κατασκευών Μελανή Χριστοδούλου Πάτρα Φεβρουάριος 2015 Αποτίμηση Υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Ν.Φαρδής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μ.Ν.Φαρδής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1:2004 - Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1 Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές ράσεις, Κανόνες για Κτίρια 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Αντισεισμικός Σχεδιασμός φορέων συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ή/και με απόσβεση), και να υπολογίσουν αναλυτικά την απόκριση τους σε ελεύθερη ταλάντωση.

ή/και με απόσβεση), και να υπολογίσουν αναλυτικά την απόκριση τους σε ελεύθερη ταλάντωση. Τίτλος μαθήματος: Δυναμική Κατασκευών Ι Κωδικός μαθήματος: CE08_S02 Πιστωτικές μονάδες: 5 Φόρτος εργασίας (ώρες): 153 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε μια πολυκατοικία του 1993 με pilotis και τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα..

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα.. Φάσματα Απόκρισης Κεφ.20 Θ. Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τμήμα Γεωλογίας Δυναμική των κατασκευών Φάσματα Απόκρισης Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης σεισμού με τις κατασκευές είναι δυναμικό πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΑ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 6. Κάμψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενα ενότητας Ανάλυση της κάμψης Κατανομή ορθών τάσεων Ουδέτερη γραμμή Ροπές αδρανείας Ακτίνα καμπυλότητας 2 Εισαγωγή (1/2) Μελετήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων 2 1. Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 3 1.1 Εισαγωγή Για να γίνει ο υπολογισμός μιας κατασκευής, θα πρέπει ο μελετητής μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ,, 16 εκεμβρίου 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πρόγραμμα Η/Υ. Σύγχρονο Καινοτόμο Ελέγξιμο. Στατικών Μελετών Κτιρίων. Στατική και Αντισεισμική Ανάλυση. Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμένου Σκυροδέματος

Νέο πρόγραμμα Η/Υ. Σύγχρονο Καινοτόμο Ελέγξιμο. Στατικών Μελετών Κτιρίων. Στατική και Αντισεισμική Ανάλυση. Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμένου Σκυροδέματος Νέο πρόγραμμα Η/Υ Στατικών Μελετών Κτιρίων Στατική και Αντισεισμική Ανάλυση Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμένου Σκυροδέματος Κατασκευαστικά Σχέδια Οικονομική Αποτίμηση Σύγχρονο Καινοτόμο Ελέγξιμο Τεχνικός Οίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιευθυντής: Κωνσταντίνος Σπυράκος ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΕΡΙ Α 5ης Νοεµβρίου 2009 Απόστολος Κωνσταντινίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101 Ηράκλειο - Τηλ.: 810.33684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

[1 ] Το κριτήριο αυτό ανάγεται στην ικανοποίηση της ακόλουθης ανίσωσης:

[1 ] Το κριτήριο αυτό ανάγεται στην ικανοποίηση της ακόλουθης ανίσωσης: ΦΕΚ2184 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27297 παραμορφώσεων του εδάφους. Σε κορεσμένα εδάφη, λόγω της ταχύτητας επιβολής της σεισμικής δράσης, θα θεωρείται εν γένει φόρτιση υπό αστράγγιστες συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ DIN-FB 102, 103, 104 (ΟΑΜΓ-FB)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ DIN-FB 102, 103, 104 (ΟΑΜΓ-FB) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ DIN-FB 102, 103, 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Εφαρµογή της µεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ για την αποτίµηση και ενίσχυση πολυκατοικίας µε pilotis ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10. Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104. For Windows. Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν. Version 1.0.11

Fespa 10. Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104. For Windows. Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν. Version 1.0.11 Fespa 10 For Windows Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν Version 1.0.11 Αθήνα, Μάιος 2013 2 Fespa 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών Παράρτημα Η Έκδοση 2011 Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Βελτιωμένη χωρική επαλληλία σεισμικών συνδυασμών...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα