Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στατική και Σεισµική Ανάλυση"

Transcript

1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set ISBN τ. Β Copyright: Απόστολος Κωνσταντινίδης Αλέκτορος 7, ΤΚ , ΑΘΗΝΑ Ο νόµος 2121/93 κατοχυρώνει την πνευµατική ιδιοκτησία και απαγορεύει την αναπαραγωγή µε κάθε τρόπο ή µέσο, όλου ή τµήµατος του έργου χωρίς τη γραπτή άδεια του συγγραφέα.

2 Στατική και υναµική Ανάλυση 6.3 Σεισµικές εντάσεις Σεισµικές επιταχύνσεις Από τη δυναµική ανάλυση του φορέα, για σεισµική διέγερση κατά X µε κάποια µέθοδο (π.χ. µε τη CQC που εφαρµόζει και το συνοδευτικό λογισµικό), προκύπτουν οι σεισµικές επιταχύνσεις a XX, a XY, a XZ 10 κάθε διαφράγµατος, µε σηµείο εφαρµογής το κέντρο µάζας τους. Για τους κόµβους που δεν ανήκουν σε κάποιο διάφραγµα, όπως οι κόµβοι της γωνιακής κολόνας του κτιρίου του παραδείγµατος, υπολογίζονται οι σεισµικές επιταχύνσεις µε σηµείο εφαρµογής τον κόµβο. Σεισµός κατά X Μάζες a/g H[kN] V[kN] t t t t t t t t t t εκαώροφο κτίριο µικτού συστήµατος ιαφραγµατικοί κόµβοι και µη Μελέτη <B_547-2> Σελίδα από την εκτύπωση του λογισµικού Κατανοµή σεισµικών Επιταχύνσεων- υνάµεων-τεµνουσών Οι σεισµικές δυνάµεις H XX, H XY και H XZ ενός κόµβου προκύπτουν από τον πολλαπλασιασµό των σεισµικών επιταχύνσεων του κόµβου επί τη µάζα που αντιστοιχεί σ αυτόν. Για σεισµό κατά X, οι σεισµικές επιταχύνσεις και δυνάµεις, δεν είναι κατ ανάγκη µόνο κατά X, αλλά γενικά έχουν συνιστώσα και κατά Y και κατά Z. Τα αντίστοιχα ισχύουν και για την διεύθυνση Y. 10 Σεισµική επιτάχυνση axx σηµαίνει επιτάχυνση κατά X που έχει προκύψει από σεισµική διέγερση κατά X, axy σηµαίνει επιτάχυνση κατά Y που έχει προκύψει από σεισµική διέγερση κατά X και axζ επιτάχυνση κατά Ζ που έχει προκύψει από σεισµική διέγερση κατά X. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 311 Ι

3 Τόµος B Σεισµικές δυνάµεις, τέµνουσες, ροπές Οι σεισµικές επιταχύνσεις είναι τα άµεσα υπολογιζόµενα µεγέθη από τη φασµατική δυναµική ανάλυση µετά από επαλληλία των ιδιοµορφικών τους µεγεθών µε τη µέθοδο CQC. Η µέθοδος CQC, δίνει πάντοτε µεγέθη θετικά, επειδή είναι η τετραγωνική ρίζα ενός αθροίσµατος ιδιοµορφικών µεγεθών. Η έλλειψη προσήµου επιτρέπει τη σύγκριση µεταξύ τους µόνο ως προς την απόλυτη τιµή. Απαιτείται όµως και το πρόσηµο, π.χ. για τον υπολογισµό των δυνάµεων και από εκεί των κέντρων ελαστικής στροφής, οπότε µία καλή επιλογή είναι να δίνεται στο µέγεθος το πρόσηµο της κυρίαρχης ιδιοµορφής, δηλαδή της ιδιοµορφής µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή ενεργής ή ταλαντευόµενης µάζας (effective mass). Στο συνοδευτικό λογισµικό χρησιµοποιούνται δύο φασµατικές µέθοδοι υπολογισµού των εντατικών µεγεθών: 1 η µέθοδος: CQC Σεισµικών Επιταχύνσεων/ υνάµεων Με τη µέθοδο αυτή, οι µάζες θεωρούνται στα κέντρα µάζας των διαφραγµάτων και ελλείψει διαφραγµάτων στους ακραίους κόµβους των στοιχείων. Υπολογίζονται µε CQC οι σεισµικές επιταχύνσεις a i,j στις διάφορες ανεξάρτητες θέσεις i του φορέα (δηλαδή στα κέντρα µάζας των διαφραγµάτων και στους µη διαφραγµατικούς κόµβους) για σεισµούς κατά την διεύθυνση j. Έτσι προκύπτουν οι αντίστοιχες σεισµικές δυνάµεις H i,j =a i,j m i στις διάφορες ανεξάρτητες θέσεις i του φορέα και κατά τις σεισµικές διευθύνεις j=χ, j=υ και j=ζ. Με βάση τις σεισµικές δυνάµεις, υπολογίζονται µε κλασική στατική τα εντατικά µεγέθη κάθε συνδυασµού. Η µέθοδος αυτή είναι προεπιλεγµένη στο πρόγραµµα (αλλά µπορεί να την αλλάξει ο χρήστης), επειδή έχει το πλεονέκτηµα ότι τα πρόσηµα των εντάσεων είναι συµβατά µε αυτά της κλασικής στατικής, την οποία έχουν σαν βάση και αναφέρονται σ αυτήν οι EC8 και EC2. 2 η µέθοδος: CQC όλων των Μεγεθών Με τη µέθοδο αυτή υπολογίζονται µε CQC όλα τα σεισµικά µεγέθη, δηλαδή δυνάµεις, µετακινήσεις, ροπές, τέµνουσες µε πρόσηµο, το πρόσηµο του αντίστοιχου ιδιοµορφικού µεγέθους της κυρίαρχης ιδιοµορφής. Και στις δύο µεθόδους, χρειάζεται η φασµατική δυναµική ανάλυση µε εφαρµογή των µαζών στο κέντρο µάζας των διαφραγµάτων. Στη δεύτερη µέθοδο απαιτούνται επιπλέον 4 δυναµικές αναλύσεις µε εφαρµογή των µαζών στα 4 σηµεία των τυχηµατικών εκκεντροτήτων (βλέπε την επό- µενη 6.5). Βέβαια, στην πραγµατικότητα, οι τυχηµατικές εκκεντρότητες αναφέρονται στις σχετικές µετακινήσεις κέντρου µάζας και κέντρου ελαστικής στροφής και ίσως είναι λογικότερη η α- ποτίµηση της επιρροής τους µε τις σεισµικές δυνάµεις της 1 ης µεθόδου. Σεισµικές δυνάµεις: Οι σεισµικές δυνάµεις, δεν είναι υπολογιζόµενο µέγεθος αλλά παράγωγο, είναι ο πολλαπλασιασµός της σεισµικής επιτάχυνσης επί τη µάζα του διαφράγµατος, ή επί τη µάζα των δοκών και κολονών που συντρέχουν στους κόµβους που δεν ανήκουν στα διαφράγµατα. Σεισµικές τέµνουσες: Οι σεισµικές τέµνουσες είναι και αυτές παράγωγα µεγέθη επειδή σε κάθε όροφο είναι το άθροισµα των σεισµικών δυνάµεων κατά X και Y των υπερκείµενων ορόφων. Το άθροισµα των τε- µνουσών δυνάµεων των κολονών (υποστυλώµατα και τοιχία) κάθε ορόφου που προκύπτουν από την ανάλυση, πρέπει να ισούται µε τις σεισµικές τέµνουσες του συγκεκριµένου ορόφου. Είναι και αυτός ένας απλός και αποτελεσµατικός έλεγχος του εκάστοτε λογισµικού. Σεισµικές εντάσεις: Οι ροπές και οι εντάσεις κάθε µέλους του σκελετού υπολογίζονται µε κλασική στατική ανάλυση από τις σεισµικές δυνάµεις των κόµβων των διαφραγµάτων, ή/και των κόµβων που δεν ανήκουν σε διάφραγµα. 312 ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη

4 Στατική και υναµική Ανάλυση Προσεγγιστική µέθοδος υπολογισµού σεισµικών επιταχύνσεων [EC8, ] Για εκπαιδευτικούς λόγους αλλά και για λόγους επιβεβαίωσης της τάξης µεγέθους της δυναµικής ανάλυσης, µπορούµε να υπολογίσουµε µε απλό τρόπο, προσεγγιστικά, την τέµνουσα βάσης και την κατανοµή των σεισµικών επιταχύνσεων και των σεισµικών δυνάµεων ενός φορέα. Η µέθοδος αυτή είναι τόσο ακριβέστερη όσο η κύρια ιδιοµορφή έχει υψηλότερη συµµετοχή και όσο πιο κανονικό είναι το κτίριο, το οποίο όµως δε θα υπερβαίνει σε ύψος τα 40 m 1 ο βήµα: εκτίµηση των δύο κύριων ιδιοπεριόδων T 1,X, T 1,Y. T 1,i =C t,i H 3/4 όπου H είναι το ύψος του κτιρίου σε m, από τη θεµελίωση ή τη στάθµη της οροφής άκαµπτου υ- πογείου. C t είναι συντελεστής του στατικού συστήµατος o Για την διεύθυνση i που το σύστηµα είναι πλαισιακό, C t,i =0.075 o Για την κατεύθυνση i που το σύστηµα είναι τοιχωµατικό, C t,i = ο βήµα: εκτίµηση της επιτάχυνσης σχεδιασµού a CM,i του κέντρου µάζας του κτιρίου. a CM,i =λ S d (T 1,i ) όπου S d (T 1,i ) η επιτάχυνση σχεδιασµού που αντιστοιχεί στην κύρια ιδιοπερίοδο, βάσει της λ ο συντελεστής ποσοστού µάζας της 1 ης ιδιοµορφής που λαµβάνει τιµή λ=0.85 σε κτίρια που έχουν περισσότερους από 2 ορόφους και είναι ταυτόχρονα T 1 2T c, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι λ=1.0 3 ο βήµα: υπολογισµός των επιταχύνσεων κάθε στάθµης του κτιρίου. Η κατανοµή γίνεται µε την τριγωνική παραδοχή βάσει της σχέσης a j =(Z j /Z CM ) a CM όπου Z CM =Σ(M j Z j )/Σ(M j ) ύο χαρακτηριστικές εφαρµογές της µεθόδου, αναπτύσσονται στην ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 313 Ι

5 Τόµος B Η επιρροή της ρηγµάτωσης και της πλαστικότητας Κατά τους Ευρωκώδικες [EC8, 4.3.1(7)], τα µέλη του σκελετού πρέπει να λαµβάνονται ως ρηγµατωµένα και τότε οι δυσκαµψίες τους να λαµβάνονται στο 50% των ελαστικών. Όταν αλλάζουν οι δυσκαµψίες των υποστυλωµάτων, τοιχίων και δοκών, αλλάζει και η δυναµική συµπεριφορά του φορέα, δηλαδή αλλάζουν οι ιδιοπερίοδοι, οι συµµετοχές της µάζας, οι σεισµικές επιταχύνσεις και εν τέλει οι σεισµικές δυνάµεις, οι µετακινήσεις και οι εντάσεις. Πέραν των δυναµικών διαφορών λόγω µικρότερων δυσκαµψιών, υπάρχουν και στατικές διαφορές. Για ίδιες σεισµικές δυνάµεις, όταν οι δυσκαµψίες ληφθούν ίσες µε 0.50E I σε σχέση µε τις πλήρεις ελαστικές δυσκαµψίες E I, οι καµπτικές µετακινήσεις είναι διπλάσιες, αλλά οι διατµητικές και αξονικές είναι ίδιες. Εποµένως οι συνολικές µετακινήσεις (καµπτικές + διατµητικές + α- ξονικές) είναι µικρότερες των διπλάσιων. Σε φορείς κυρίως πλαισιακούς (στους οποίους κυριαρχεί η κάµψη) οι συνολικές παραµορφώσεις είναι λίγο µικρότερες του διπλάσιου, ενώ σε φορείς κυρίως τοιχωµατικούς (στους οποίους είναι σηµαντική η διατµητική δράση) η προς τα κάτω α- πόκλιση από το διπλάσιο µπορεί να είναι σηµαντική. Οι παραµορφώσεις δε σταµατούν µετά τη ρηγµάτωση των κολονών (υποστυλωµάτων-τοιχίων) και δοκών, αλλά συνεχίζονται στην καθ αυτή πλαστική περιοχή. Ο βαθµός αύξησης των πλαστικών παραµορφώσεων εξαρτάται από την πλαστιµότητα των κολονών και δοκών, από την ικανότητα δηλαδή που έχουν τα στοιχεία αυτά να παραµορφώνονται και µετά το όριο διαρροής. Στην περίπτωση του οπλισµένου σκυροδέµατος, η πλαστιµότητα επιτυγχάνεται µε τη χρησιµοποίηση πυκνών και καλά κλειστών συνδετήρων και κατάλληλο διαµήκη περιµετρικά διανεµηµένο οπλισµό, βλέπε Α τόµο Οι τελικές µετακινήσεις είναι οι πλαστικές µετακινήσεις που είναι ίσες µε τις µετακινήσεις του ρηγµατωµένου σκελετού πολλαπλασιασµένες επί το συντελεστή συµπεριφοράς q που είχε ληφθεί υπόψη στον υπολογισµό της τέµνουσας βάσης (βλέπε και 5.4.7, άσκηση 2). Ο προσδιορισµός της µέγιστης πλαστικής µετακίνησης είναι αναγκαίος όταν το κτίριο έχει ή προβλέπεται να έχει, γειτονικό κτίριο π.χ. σε συνεχές σύστηµα δόµησης, για να δηµιουργηθεί ο κατάλληλος σεισµικός αρµός [EC8, & 4.3.4] ώστε να µην υπάρξει σύγκρουση των δύο κτιρίων. 314 ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη

6 Στατική και υναµική Ανάλυση 6.4 Εφαρµογές Καθαρά πλαισιακός φορέας Φορέας µόνο µε υποστυλώµατα, µελέτη <B_641-1> Ο φορέας της εικόνας έχει 6 στάθµες ύψους 3.0 m η κάθε µία, µε 12 υποστυλώµατα ανά στάθ- µη σε κάναβο 5.0 m επί 5.0 m. Σε όλους τους ορόφους, οι διατοµές των 10 περιµετρικών υποστυλωµάτων είναι 400/400 και των 2 εσωτερικών 500/500. Οι διατοµές των δοκών είναι 250/500 και οι πλάκες έχουν πάχος 150 mm. Το σκυρόδεµα είναι ποιότητας C30/37, η σεισµική ζώνη Z1 µε a gr =0.15g, το έδαφος κατηγορίας B, και η κατηγορία σπουδαιότητας II. Λαµβάνεται Κατηγορία Πλαστιµότητας Μέση. Ο φορέας εξετάζεται σε 4 παραλλαγές: 1. Πάκτωση στη στάθµη του εδάφους 2. Θεµελίωση µε πεδιλοδοκούς 3. Θεµελίωση µε απλά πέδιλα 4. Υπόγειο µε περιµετρικά τοιχία Οι δυσκαµψίες των υποστυλωµάτων και των δοκών λαµβάνεται στο 50% των ελαστικών. Επιλέγονται 12 ιδιοµορφές Το λογισµικό, λαµβάνει αυτόµατα µόνο 9 ιδιοµορφές, εφόσον καλύπτεται µε αυτές το 85% της µάζας όπως εδώ. Για χειροκίνητη αλλαγή ιδιοµορφών, καλούνται οι παράµετροι επιλύτη του ΕΜΠ. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 315 Ι

7 Τόµος B Στην επόµενη σελίδα απεικονίζονται οι κυριότερες ιδιοµορφές της δυναµικής ανάλυσης της πρώτης παραλλαγής του πλαισιακού συστήµατος (παρόµοιες είναι και οι ιδιοµορφές των άλλων τριών παραλλαγών). Στη συνέχεια, στις 4 επόµενες σελίδες, φαίνονται τα χαρακτηριστικά µεγέθη των 4 παραλλαγών του φορέα. Στην επόµενη παράγραφο εξετάζεται το ίδιο κτίριο, αλλά µε χρησιµοποίηση 4 περιµετρικών τοιχίων. Είναι εξαιρετικά χρήσιµο να γίνεται σύγκριση µεταξύ των παραλλαγών του πλαισιακού συστήµατος, αλλά και µε τις αντίστοιχες του τοιχωµατικού. Γενικά συµπεράσµατα του πλαισιακού συστήµατος: 1) Σε όλα τα παραδείγµατα εξετάζεται ο σεισµός κατά τη διεύθυνση x, επειδή η διεύθυνση y δίνει σχεδόν τα ίδια αποτελέσµατα. 2) Η πρώτη ιδιοµορφή σε όλες τις περιπτώσεις έχει ιδιοπερίοδο της τάξης του 1 sec, αν όµως οι δυσκαµψίες υποστυλωµάτων και δοκών ληφθεί στο 100% των ελαστικών οι ιδιοµορφές είναι της τάξης µεγέθους των 0.65 sec (βλέπε 6.3.3). 3) Είναι προφανές ότι η φαινοµενικά οικονοµικότερη λύση των απλών πεδίλων, χωρίς συνδετήριες δοκούς, τελικά δίνει πολύ δυσµενέστερη λύση και από οικονοµικής άποψης, λόγω ανάγκης πολύ οπλισµού και επιπλέον ανάγκης αύξησης των διατοµών υποστυλωµάτων και δοκών. 4) Η καλύτερη λύση είναι η χρησιµοποίηση υπογείου µε περιµετρικά τοιχία, π.χ. στο 75% της περιµέτρου, επειδή δίνει στατική κατάσταση που προσεγγίζει την πλήρη πάκτωση. 5) Οι ροπές στα δύο χαρακτηριστικά υποστυλώµατα του κτιρίου αποτυπώνουν τις σχέσεις των εντάσεων µεταξύ των διαφόρων παραλλαγών. 316 ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη

8 Στατική και υναµική Ανάλυση Αποτελέσµατα της δυναµικής ανάλυσης του πλαισιακού φορέα Πάκτωση στη στάθµη του εδάφους (µελέτη <Β_641-1>) 1 η ιδιοµορφή κατά X: T=0.975 sec, συµµετοχή 84% 2 η ιδιοµορφή κατά X: T=0.321 sec, συµµετοχή 10% 3 η ιδιοµορφή κατά X: T=0.189 sec, συµµετοχή 3.5% 4 η ιδιοµορφή κατά X: T=0.134 sec, συµµετοχή 1.6% Οι 4 πρώτες ιδιοµορφές καλύπτουν το 99% της συνολικής µάζας. Η πρώτη ιδιοµορφή είναι η κυρίαρχη καθώς καλύπτει το 84% της συνολικής µάζας. Και οι 4 ιδιοµορφές είναι µεταφορικές και όχι στρεπτικές, όπως αναµενόταν άλλωστε από τη διπλή συµµετρία του φορέα. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 317 Ι

9 Τόµος B 1 η περίπτωση: Πάκτωση στη στάθµη τουυ εδάφους (µελέτη <Β 641-1>) Φορέας και προσοµοίωµα Πλαισιακό στατικό σύστηµα µε q= =3.60 Σεισµικές επιταχύνσεις-δυνάµ µεις-τέµνουσες η ιδιοπερίοδος: T1=0.975 sec, συµµετοχή 84% 1 η Ροπές κάµψης κολονών ισογείου Μετακινήσεις φορέα για σεισµό κατά κ x δmax=24.5 mm 0c2 (400/400) 0c6 (500/500) Ο ενιαίος συντελεστής συµπεριφοράς του πλαισιακού συστήµατος έχει προκύψει q=3.60 επειδή έχει ληφθεί a u /a 1 =1.20. Το ακριβές θα ήταν να έχει ληφθεί a u /a 1 =1.30, επειδή το πλαίσιο κατά τη διεύθυνση y είναι τρίστυλο που συνεπάγετα ι q= =3.90 (βλέπε ). Η ροπή κάµψης του µεσαίου υποστυλώµατος c6 είναι περίπου διπλάσια από αυτή του περιµε- τρικού υποστυλώµατος, επειδή έχει ισχυρότερη διατοµ ή. 318 ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη

10 Στατική και υναµική Ανάλυση 2 η περίπτωση: Θεµελίωση µε πεδιλοδοκούς (µελέτη <Β_641-2>) Φορέας και προσοµοίωµα Πλαισιακό στατικό σύστηµα µε q=3.60 Σεισµικές επιταχύνσεις-δυνάµεις-τέµνουσες 1 η ιδιοπερίοδος:t1=1.012 sec,, συµµετοχή 85% Ροπές κάµ µψης κολονών ισογείου Μετακινήσεις φορέα για σεισµ µό κατά x δmax=25.7 mm 0c2 (400/400) 0c6 (500/500) Επειδή οι διατοµές των πεδιλοδοκών είναι ισχυρές σε σχέση µε µ τις διατοµ µές των υποστυλωµά ). των, η µετακίνηση του φορέα είναι λίγο µ εγαλύτερη της πλήρους πάκτωσης (25.7 έναντι Το στατικό σύστηµ µα παραµένει ίδιο και έχει ληφθεί συντελεστής ς συµπεριφοράς q=3.60. Οι ροπές κάµψης των υποστυλωµάτων στο λαιµό της θεµελίωσης είναι περίπου ίδιες µε αυτές της πλήρους πάκτωσης. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 319 Ι

11 Τόµος B 3 η περίπτωση: Θεµελίωση µε απλά πέδιλα (µελέτη <Β_641-3> ) Φορέας και προσοµοίωµαα Στρεπτικά ευαίσθητο στατικό σύστηµ µα µε q=2.00 Σεισµικές επιταχύνσεις-δυνάµεις-τέµνουσες 1 η ιδιοπερίοδος:t1=1.075 sec,, συµµετοχή 88% Ροπές κάµ µψης κολονών ισογείου Μετακινήσεις φορέα για σεισµό κατά x δmax= =47.6 mm 0c2 (400/400) 0c6 (500/500) Επειδή δεν υπάρχουν συνδετήριες δοκοί στη θεµελίωση, η συµπεριφορά του πλαισιακού συστήµατος έχει εκφυλιστεί σε στρεπτικά ευαίσθητο σύστηµα, µε q=2.00. Η µετακίνηση του φορέα είναι σχεδόν διπλάσια της ισχυρής θεµελίωσης (47.66 έναντι mm). Ο ροπές κάµψης των υποστυλωµάτων στο λαιµό του ισογείου είναι σχεδόν διπλάσιες των τ αντί- στοιχων ροπών της ισχυρής θεµελίωσης. 320 ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη

12 Στατική και υναµική Ανάλυση 4 η περίπτωση: Υπόγειο µε περιµετρικ κά τοιχία (µ ελέτη <Β_641-4>) Φορέας και προσοµοίωµα Πλαισιακό στατικό σύστηµα µε q=3.60 Σεισµικές επιταχύνσεις-δυε υνάµεις-τέµνουσες 1 η ιδιοπερίοδος:t1=0.999 sec, συµµετοχήή 71% Ροπές κάµψης κολονών ισογείου Μετακινήσεις φορέα για σεισµό κατά x δmax=25.3 mm 0c2 (400/400) Υποστύλωµαα ισογείου 0c6 (500/500) Η συνολική συµπεριφορά του φορέα είναι καλύτερη της συµπεριφοράς της ισχυρής θεµελίωσης στο ισόγειο και προσεγγίζει τη συµπεριφορά της πλήρους πάκτωσης. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 321 Ι

13 Τόµος B Μικτός τοιχωµατικός φορέας Φορέας µόνο µε περιµετρικά τοιχία και υποστυλώµατα, µελέτη <B_642-1> Ο φορέας είναι ίδιος µε τον πλαισιακό της 6.4.1, εκτός από τα 4 περιµετρικά τοιχία διατοµής 2000/300, που έχουν τοποθετηθεί στη θέση των υποστυλωµάτων c2, c5, c8 και c11 που είχαν διατοµή 400/400. Στην επόµενη σελίδα απεικονίζονται οι κυριότερες ιδιοµορφές της δυναµικής ανάλυσης της πρώτης παραλλαγής του τοιχωµατικού συστήµατος (παρόµοιες είναι και οι ιδιοµορφές των άλλων τριών παραλλαγών). Στη συνέχεια, στις 4 επόµενες σελίδες, φαίνονται τα χαρακτηριστικά µεγέθη των 4 παραλλαγών του φορέα. Είναι εξαιρετικά χρήσιµο να γίνεται σύγκριση µεταξύ των παραλλαγών του τοιχωµατικού συστή- µατος, αλλά και µε τις αντίστοιχες του πλαισιακού. Γενικά συµπεράσµατα του τοιχωµατικού συστήµατος: 1) Η πρώτη ιδιοµορφή σε όλες τις περιπτώσεις έχει ιδιοπερίοδο της τάξης των 0.70 sec, αν όµως οι δυσκαµψίες υποστυλωµάτων και δοκών ληφθούν στο 100% των ελαστικών οι ιδιοµορφές είναι της τάξης των 0.50 sec (βλέπε 6.3.3) 2) Η συµπεριφορά του τοιχωµατικού συστήµατος είναι σαφώς καλύτερη του πλαισιακού, ιδιαίτερα όταν υπάρχει υπόγειο µε περιµετρικά τοιχία. 322 ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη

14 Στατική και υναµική Ανάλυση Αποτελέσµατα της δυναµικής ανάλυσης του τοιχωµατικού φορέα Πάκτωση στη στάθµη του εδάφους (µελέτη <Β_642-1>) 1 η ιδιοµορφή: Tx=0.644 sec, Cx=6.6%, Cy=70.7% 2 η ιδιοµορφή: Tx=0.639 sec, Cx=70.5%, Cy=6.6% 3 η ιδιοµορφή: Tx=0.456 sec, Cx=0.5%, Cy=0.0% 4 η ιδιοµορφή: Tx=0.187 sec, Cx=1.8%, Cy=10.7% Λόγω της έλλειψης συµµετρίας κατά τη διεύθυνση y, οι ιδιοµορφικές συµπεριφορές των δύο διευθύνσεων εµπλέκονται µεταξύ τους και έτσι η κυρίαρχη ιδιοµορφή κατά x (η 2 η ) έχει και συνιστώσα κατά y. Αυτό σηµαίνει ότι εκτός της µεταφορικής, υπάρχει και στρεπτική συµπεριφορά. Οι 12 πρώτες ιδιοµορφές καλύπτουν το 99.5% της συνολικής µάζας κατά x και το 98.1% κατά y. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 323 Ι

15 Τόµος B 1 η περίπτωση: Πάκτωση στη στάθµη τουυ εδάφους (µελέτη <Β 642-1>) Φορέας και προσοµοίωµα Τοιχωµατικό στατικό σύστηµα κατά X και Y, µε q=3.60 Σεισµικές επιταχύνσεις-δυνάµ µεις-τέµνουσες 1 η κυρίαρχη ιδιοπερίοδος:t1x=0.639 sec, συµµετοχή 70% Ροπές κάµψης κολονών ισογείου Μετακινήσεις φορέα για σεισµό κατά κ x Τοιχίο ισογείου δmax=16.3 mm 0c2 (2000/300) 0c6 (500/500) Ο συντελεστής συµπεριφοράς του πλάστιµ µου τοιχωµατικού συστήµατος έχει προκύψει q=3.60 που είναι ο καλύτερος για σύστηµ µα ΚΠΜ, φορέων τέτοιου τύπου. Η µετακίνηση του τοιχωµατικού φορέα είναι σηµαντικά µικρότερη του αντίστοιχου πλαισιακού της προηγούµενης παραγράφου (16.3 mm έναντι 24.5 mm). Το συντριπτικό µέροςς της ροπής της πρώτης στάθµης, αναλαµβάνεται από ταα τοιχία. 324 ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη

16 Στατική και υναµική Ανάλυση 2 η περίπτωση: Θεµελίωση µε πεδιλοδοκούς (µελέτη <Β_642-2>) ιπλό τοιχωµατικό στατικό σύστηµα κατά X, Τοιχωµατικό στατικό σύστηµα κατά Y, q=3.00 Σεισµικές επιταχύνσεις-δυνάµεις-τέµνουσες 1 η κυρίαρχη ιδιοπερίοδος:t1x= sec, συµµετοχή 75% Ροπές κάµ µψης κολονών ισογείου Μετακινήσεις φορέα για σεισµ µό κατά x δmax=21.3 mm 0c2 (400/400) 0c6 (500/500) Οι διατοµές των πεδιλοδοκών δεν είναι αρκετά ισχυρές, για τιςς µεγάλες ροπές κάµψης των πε-- τοιχωµα-- τικό και τελικά να προκύπτει ενιαίο q=3.00. Επίσης, η µετακίνηση του συστήµατος κατά x είναι 21.3 mmm σε σχέση µε τα 25.7 mm του αντίστοιχου πλαισιακού. Οι ροπές των τοιχίων είναι µικρότερες ενώ των υποστυλωµάτων µεγαλύτερες, έναντι της 1 ης περίπτωσης. ριµετρικών τοιχίων, µε αποτέλεσµα το στατικό σύστηµα κατά y να µεταπίπτει σε διπλό ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 325 Ι

17 Τόµος B 3 η περίπτωση: Θεµελίωση µε απλά πέδιλα (µελέτη <Β_642-3> ) Φορέας και προσοµοίωµαα ιπλό τοιχωµατικό στατικό σύστηµα κατά X,Y, q=3.00 Σεισµικές επιταχύνσεις-δυνάµ µεις-τέµνουσεςς 1 η κυρίαρχη ιδιοπερίοδος:t1x= sec, συµµετοχή 78% Ροπές κάµ ψης κολονών ισογείου Μετακινήσεις φορέα για σεισµό κατά x δmax= =23.9 mm 0c2 (400/400) 0c6 (500/500) Το στατικό σύστηµα είναι διπλό τοιχωµατικό και κατά τις δύο διευθύνσεις, λόγω εξασθένησης της τοιχωµ µατικής λειτουργίας που οφείλεται στην ενδοτικότητα τουυ εδάφους σε στροφή. Η χρησιµοποίηση ισχυρών συνδετήριων δοκών θα βελτίωνε πολύ την κατάσταση. Οι ροπές των τοιχίων της πρώτης στάθµης τείνουν περισσότερο στην σ πλαισιακή λειτουργία πα- ρά στην τοιχωµατική. 326 ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη

18 Στατική και υναµική Ανάλυση 4 η περίπτωση: Υπόγειο µε περιµετρικ κά τοιχία (µ ελέτη <Β_642-4>) Φορέας και προσοµοίωµα Σεισµικές επιταχύνσεις-δυε υνάµεις-τέµνουσες Τοιχωµατικό στατικό σύστηµα κατά X και Y, q= η κυρίαρχη ιδιοπερίοδος:t1x= sec, συµµ µετοχή 61% Ροπές κάµψης κολονών ισογείου Μετακινήσεις φορέα για σεισµό κατά x δmax=16.4 mm 0c2 (400/400) 0c6 (500/500) Η συνολική συµπεριφορά του φορέα είναι πολύ καλύτερη της συµπεριφοράς της ισχυρής θεµε- λίωσης στο ισόγειο και προσεγγίζει τη συµπεριφορά της πλήρους πάκτωσης. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 327 Ι

19 Τόµος B Προσεγγιστικός υπολογισµός πλαισιακού και τοιχωµατικού φορέα Στον πλαισιακό φορέα και στον τοιχωµατικό φορέα των δύο προηγούµενων παραγράφων, ζητείται ο προσεγγιστικός υπολογισµός βάσει της µεθόδου της Πλαισιακός φορέας (της 6.4.1) 1 ο βήµα: Tο ύψος του κτιρίου είναι H=6 3.0=18.0 m. Ο φορέας είναι πλαισιακός και προς τις δύο διευθύνσεις, άρα C t,x =C t,y =C t =0.075 και κανονικός σε κάτοψη και τοµή, άρα q=3.60. (Η ακριβής τιµή είναι q=3.90, αλλά λαµβάνεται η ίδια τιµή µε αυτήν του παραδείγµατος της για να είναι συγκρίσιµα τα αποτελέσµατα). T 1,x = T 1,y =Τ 1 =C t H 3/4 = /4 =0.7 sec 2 ο βήµα: Επειδή 0.50=T C 0.70=T 1 <2.0=T D (βλέπε 6.1.6), είναι S d (T 1 )=max[γ I a gr S (2.5/q) (T c /T 1 ), β γ I a gr ]= =max( (2.5/3.6) (0.50/0.70), ) g=0.089g. Επειδή T 1 = =2T C λ=0.85 και εποµένως a CM =λ S d (T 1 )= g=0.076g 3 ο βήµα: Η τελευταία στάθµη έχει µάζα M 6 =166.9 t και οι υπόλοιπες έχουν µάζα M=177.4 t, οπότε Σ(M i )= = t. Το κέντρο µάζας είναι στο υψόµετρο Z CM =Σ(M j Z j )/Σ(M j )= =( )/ = / Z CM =10.4 m Η τριγωνική κατανοµή δίνει τις επιταχύνσεις σύµφωνα µε τη σχέση a j =(Z j /Z CM ) a CM =(0.076g/10.4) Z j a j =0.0073g Z j η οποία δίνει τιµές a 1 =0.0073g 3.0=0.022g, a 2 =0.044g, a 3 =0.066g, a 4 =0.088g, a 5 =0.110g, a 6 =0.131g και σεισµικές δυνάµεις H 1 =a 1 M 1 = m/sec kg=39 kn, H 2 =78, H 3 =117, H 4 =156, H 5 =195 και H 6 = m/sec kg =219 kn. Παρατήρηση: Σύµφωνα µε την εφαρµογή της δυναµικής φασµατικής ανάλυσης που έγινε στην 6.4.1, η µέση δεσπόζουσα ιδιοπερίοδος του φορέα, στις διάφορες παραλλαγές, έχει προκύψει T 1x =T 1y =1.0 sec µε συντελεστή δυσκαµψιών 0.50 λόγω ρηγµάτωσης των στοιχείων του φορέα, και T 1x =T 1y =0.65 sec µε πλήρεις δυσκαµψίες. Αυτό σηµαίνει ότι η δεσπόζουσα ι- διοπερίοδος του φορέα κυµαίνεται σε ευρύ διάστηµα τιµών, ανάλογα τόσο µε το είδος του φορέα, π.χ. µέγεθος διατοµών, τρόπος θεµελίωσης, κτλ, όσο και της παραδοχής µείωσης των δυσκαµψιών λόγω ρηγµάτωσης. 328 ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη

20 Στατική και υναµική Ανάλυση Τοιχωµατικός φορέας (της 6.4.2) 1 ο βήµα: Tο ύψος του κτιρίου είναι H=6 3.0=18.0 m. Ο φορέας είναι τοιχωµατικός και προς τις δύο διευθύνσεις, άρα C t,x =C t,y =C t =0.050 και κανονικός σε κάτοψη και τοµή, άρα q=3.60. T 1,x = T 1,y =Τ 1 =C t H 3/4 = /4 =0.44 sec 2 ο βήµα: Επειδή 0.15=T B 0.44=T 1 <0.50=T C (βλέπε 6.1.6) είναι S d (T 1 )=γ I a gr S (2.5/q)= /3.6= 0.125g. Επειδή T 1 = =2T C λ=0.85 και εποµένως a CM =λ S d (T 1 )= g= g 3 ο βήµα: Η τελευταία στάθµη έχει µάζα M 6 =165.0 t και οι υπόλοιπες στάθµες έχουν µάζα M=186.3 t, οπότε Σ(M i )= = t. Το κέντρο µάζας είναι στο υψόµετρο Z CM =Σ(M j Z j )/Σ(M j )= =( )/1096.5= / Z CM =10.4 m Η τριγωνική κατανοµή δίνει τις επιταχύνσεις σύµφωνα µε τη σχέση a j =(Z j /Z CM ) a CM =( g/10.4) Z j a j =0.0102g Z j που δίνει τιµές a 1 =0.031g, a 2 =0.061g, a 3 =0.092g, a 4 =0.122g, a 5 =0.153g, a 6 =0.184g και σεισµικές δυνάµεις H 1 =a 1 M 1 = m/sec kg=58 kn, H 2 =114, H 3 =171, H 4 =227, H 5 =285 και H 6 = m/sec kg =304 kn. Παρατήρηση: Σύµφωνα µε την εφαρµογή της δυναµικής φασµατικής ανάλυσης που έγινε στην 6.4.2, η µέση δεσπόζουσα ιδιοπερίοδος του φορέα, στις διάφορες παραλλαγές, έχει προκύψει T 1x =T 1y =0.7 sec µε συντελεστή δυσκαµψιών 0.50 λόγω ρηγµάτωσης των στοιχείων του φορέα, και T 1x =T 1y =0.5 sec µε πλήρεις δυσκαµψίες. Αυτό σηµαίνει ότι η δεσπόζουσα ιδιοπερίοδος του φορέα κυµαίνεται σε αρκετά ευρύ διάστηµα τιµών ανάλογα τόσο µε το είδος του φορέα, π.χ. µέγεθος διατοµών, τρόπος θεµελίωσης, κτλ, όσο και της παραδοχής µείωσης των δυσκαµψιών λόγω ρηγµάτωσης. Συµπεράσµατα: a) Η αξία του προσεγγιστικού υπολογισµού της δεσπόζουσας περιόδου και της σεισµικής επιτάχυνσης σχεδιασµού, έγκειται στην αξιολόγηση της ορθότητας των αντίστοιχων µεγεθών που δίνουν οι εκάστοτε αλγόριθµοι υπολογισµού της δυναµικής φασµατικής ανάλυσης. Στο συνοδευτικό λογισµικό, η δεσπόζουσα ιδιοπερίοδος λαµβάνεται από τη δυναµική φασµατική ανάλυση και σχεδιάζεται στο διάγραµµα των σεισµικών επιταχύνσεων, στο ύψος του κέντρου µάζας του κτιρίου, µε κόκκινο βελάκι. b) Η αξία της προσεγγιστικής τριγωνικής κατανοµής των σεισµικών επιταχύνσεων, έγκειται στην αξιολόγηση των επιταχύνσεων που δίνουν οι εκάστοτε αλγόριθµοι υπολογισµού της δυναµικής φασµατικής ανάλυσης, οι οποίες σε ένα βαθµό πρέπει να ακολουθούν την τριγωνική κατανοµή. Στο συνοδευτικό λογισµικό, η τριγωνική κατανοµή σχεδιάζεται µε κόκκινη διακεκοµµένη γραµµή. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 329 Ι

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος Κωνσταντινίδης Αλέκτορος

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας των Κατασκευών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων»

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 3.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) Ευρωκώδικες & 8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ - 2001/02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ - 2001/02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ Πρότυπα αριθµητικά παραδείγµατα για τον έλεγχο ορθής εφαρµογής των διατάξεων του ΕΑΚ/000 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 9 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 9 Περιεχόµενα Τριώροφος φορέας µε κλιµακοστάσιο χωρίς περιµετρικά τοιχώµατα. εδοµένα Παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Παρουσίαση : Βαδαλούκας Γιώργος Π.Μ. Μέλος Οργανωτικής - Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Επιλογή 4 σύνθετων προβληµάτων πρακτικού ενδιαφέροντος Ανάλυση µε Εµπορικά ή µή Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83). ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92 Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 613/Β/12-10-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Μελέτη και κατασκευή διώροφου προκατασκευασµένου κτιρίου µε υπόγειο, της εταιρείας Αθηναϊκή Στρωµατοποιϊα ΑΒΕΕ (Media Strom) στην περιοχή του βιοµηχανικού πάρκου Μαρκοπούλου Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8 ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΨΥΧΑΡΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιευθυντής: Κωνσταντίνος Σπυράκος ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΕΡΙ Α 5ης Νοεµβρίου 2009 Απόστολος Κωνσταντινίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10. Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104. For Windows. Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν. Version 1.0.11

Fespa 10. Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104. For Windows. Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν. Version 1.0.11 Fespa 10 For Windows Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν Version 1.0.11 Αθήνα, Μάιος 2013 2 Fespa 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πρόγραμμα Η/Υ. Σύγχρονο Καινοτόμο Ελέγξιμο. Στατικών Μελετών Κτιρίων. Στατική και Αντισεισμική Ανάλυση. Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμένου Σκυροδέματος

Νέο πρόγραμμα Η/Υ. Σύγχρονο Καινοτόμο Ελέγξιμο. Στατικών Μελετών Κτιρίων. Στατική και Αντισεισμική Ανάλυση. Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμένου Σκυροδέματος Νέο πρόγραμμα Η/Υ Στατικών Μελετών Κτιρίων Στατική και Αντισεισμική Ανάλυση Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμένου Σκυροδέματος Κατασκευαστικά Σχέδια Οικονομική Αποτίμηση Σύγχρονο Καινοτόμο Ελέγξιμο Τεχνικός Οίκος

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101 Ηράκλειο - Τηλ.: 810.33684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5)

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ/ΤΚM: ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0, 1, 2, 8 Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) Καθηγητής Α. Ι. Κάππος Τμήμα Πολιτ. Μηχανικών ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Μάιος 2010 1 2 Kατηγορίες πλαστιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.4

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST στο STRAD.ST Στο παράδειγµα αναπτύσσεται η διαδικασία περιγραφής ενός απλού πλαισιακού φορέα, η επίλυσή του, ο έλεγχος επάρκειας των µελών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 3, ο σχεδιασµός της θεµελίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. ίνεται το πλαίσιο Ο/Σ (C16, S500s) του σχήµατος µε τις παρακάτω παραδοχές:

ΘΕΜΑ. ίνεται το πλαίσιο Ο/Σ (C16, S500s) του σχήµατος µε τις παρακάτω παραδοχές: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΠΑΓΟΥΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α Ν Ω Τ Α Τ Ο Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ Ενότητα Β ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ-ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ-ΕΠΙΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1 NEXT r mode - --- Pushover Ανάλυση--- 5-1 5. Pushover Ανάλυση Για την δημιουργία ενός αρχείου δεδομένων για pushover ανάλυση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: Δημιουργούμε ένα αρχείο next, όπως κάνουμε σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software verification

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software verification 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1821 Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς. Structural analysis software

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. FESPA 4 for Windows Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 Fespa 4 Περιεχόµενα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ FESPA... 3 TΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 25 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ASSIGNMENT

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ASSIGNMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ GRADUATE ΣΥΜΦΩΝΑ ASSIGNMENT ΘΕΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 8 SUBJECT: APPLICATIONS OF REINFORCED CONCRETE

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 2011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειο - Τηλ.: 2810.332684

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα 3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γεώργιος Γρ. Πενέλης Δρ. Πολιτικός Μηχ/κός Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. ΒΟΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 26 πχ Καταστροφή

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Αθήνα,, 31-5-2012 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ.

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. 2011 Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης

Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης A. Παπαθανασίου Πολιτικός Μηχανικός Θ. Παπαθεοδώρου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά: Ξενοδοχείο, Προσεισµική ενίσχυση, ενφάτνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων: Μέθοδοι των δυνάµεων Τρίτη, 16, Τετάρτη, 17, Παρασκευή 19 Τρίτη, 23, και Τετάρτη 24 Νοεµβρίου 2004 Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών CSI Hellas, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηία 5 Ανάλυση συµπαών πλακών Η τεχνική οδηία 5 παρέχει βασικές πληροφορίες ια την πλακών. ανάλυση Γενικά. Το Adaptor αναλύει µόνο συµπαείς ορθοωνικές πλάκες, συνεχείς

Διαβάστε περισσότερα