ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.Δ.Α. ΒΙΚ3Η-ΝΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.Δ.Α. ΒΙΚ3Η-ΝΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.Δ.Α. ΒΙΚΗ-ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Πρωτ. : 0/002/289 Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ Ζγκριςθ δαπάνθσ : 0/078/81/ ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςθ : Αν. Σςόχα 16 Προσ : Σαχ. Κϊδικασ : Κάκε ενδιαφερόμενο Πλθροφορίεσ : Ε. Γκριτηάπθ Σθλζφωνο : Fax : Θζμα: «Πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορών για προμικεια εργαςτθριακών πάγκων για τισ ανάγκεσ του Γ.Χ.Κ. με τθ διαδικαςία τθσ απ ευκείασ ανάκεςθσ (ΚΑΕ 7111: Προμικεια επίπλων, CPV: «Πάγκοι εργαςτθρίου», ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ: 15.45, ,05 (ΦΠΑ2%) = ,05 )» Σο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ πρόκειται να ανακζςει τθν προμικεια εργαςτθριακϊν πάγκων. Οι υποψιφιοι ανάδοχοι, καλοφνται να υποβάλλουν ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τθν οικονομικι τουσ προςφορά με τθν ζνδειξθ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ για την προμήθεια εργαςτηριακών πάγκων για τισ ανάγκεσ του Γ.Χ.Κ., μζχρι τθν Δευτζρα 17 θ Μαρτίου 2014 και ϊρα (10 θμζρεσ από τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςθσ ςτο πρόγραμμα Διαφγεια), είτε με κατάκεςθ ςτο πρωτόκολλο του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ςτθν Διεφκυνςθ Αν. Σςόχα 16, ΣΚ Ακινα, είτε ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ή courier ςτθν ωσ άνω διεφκυνςθ. Η προχπολογιςκείςα αξία τθσ δαπάνθσ ανζρχεται ςτο ποςό των δεκαοκτϊ χιλιάδων εννιακοςίων ογδόντα πζντε ευρϊ και πζντε λεπτϊν (18.985,05 ) με Φ.Π.Α. και κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Προχπολογιςμοφ του Ε.Σ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικοφ ζτουσ 201, Κ.Α.Ε Α. Δικαίωμα υποβολισ προςφορών ζχουν: Φυςικά ι νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου ι κοινοπραξίεσ/ ςυμπράξεισ φυςικϊν ι/ και νομικϊν προςϊπων που ζχουν ςυςτακεί ςφμφωνα με τθ νομοκεςία ενόσ Κράτουσ Μζλουσ τθσ Ε.Ε. και ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα, τθν κεντρικι διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι τουσ ςτο εςωτερικό τθσ Ε.Ε., του ΕΟΧ και ςτο εςωτερικό των χωρϊν που είναι ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθ υμφωνία Δθμοςίων υμβάςεων του ΠΟΕ. Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων του άρκρου 7 του ΠΔ 118/07. Οι προςφζροντεσ, κα πρζπει να ζχουν εμπειρία και ςχετικι εναςχόλθςθ με το αντικείμενο του ζργου. Β. Αποκλείεται από ςυμμετοχι κάκε προςφζρων, εισ βάροσ του οποίου υπάρχει οριςτικι καταδικαςτικι απόφαςθ, γνωςτι ςτθν ανακζτουςα αρχι, για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ εξισ λόγουσ: 1. υμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/77/ΔΕΤ του υμβουλίου. 2. Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο τθσ πράξθσ του υμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου.. Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν οικονομικι προςταςία των ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 4. Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 91/08/ΕΟΚ του υμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. 5. Βρίςκεται ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι διαχείριςθ, ι αναγκαςτικό ςυμβιβαςμό ι ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ εκνικζσ, νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ. 6. Ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, ι οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ εκνικζσ, νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ. 7. Καταδικάςκθκε για αδίκθμα που αφορά τθν επαγγελματικι διαγωγι του προςφζροντοσ, βάςει απόφαςθσ θ οποία ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου. 8. Ζχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιςτωκεί με οποιοδιποτε μζςο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ.

2 9. Δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκαταςτθμζνοσ ι ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 10. Δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του τισ ςχετικζσ με τθν πλθρωμι των φόρων και τελϊν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Γ. Δικαιώματα Τποχρεώςεισ Προςφερόντων Οι προςφζροντεσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά είτε για ζνα, είτε για περιςςότερα, είτε για το ςφνολο των εργαςτθριακϊν πάγκων. Η ςυμμετοχι ςτθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ γίνεται με ευκφνθ του προςφζροντα. Η ςυμμετοχι του ςτθ διαδικαςία ςυνεπάγεται πλιρθ αποδοχι τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ εκ μζρουσ του προςφζροντα. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ φμβαςθσ και δικαιοφται να τθν ανακζςει ι όχι, να ματαιϊςει, να αναβάλει ι να επαναλάβει τθ ςχετικι διαδικαςία, χωρίσ ουδεμία υποχρζωςθ για καταβολι αμοιβισ ι αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ προςφζροντεσ. Οι προςφζροντεσ δεν δικαιοφνται ουδεμία αποηθμίωςθ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςυμμετοχι τουσ. Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για ζξι (6) μινεσ. Η οικονομικι αξιολόγθςθ κα γίνει με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι ανά είδοσ. Δ. Σο αντικείμενο του ζργου Σο αντικείμενο του ζργου, αφορά ςτθν προμικεια εργαςτθριακϊν πάγκων για τισ παρακάτω Περιφερειακζσ Χθμικζσ Τπθρεςίεσ, όπωσ περιγράφεται ςτον ακόλουκο πίνακα και ςφμφωνα με τισ παρακάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ: Α/Α ΧΗΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ (χωρίσ ΦΠΑ) ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ (με ΦΠΑ) ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ (με ΦΠΑ) 1 2 Ε ΧΤ ΑΘΗΝΩΝ Εργαςτθριακοί πάγκοι επιτοίχειοι * ΧΤ ΕΛΕΤΙΝΑ Ντουλάπια και ςυρτάρια εργαςτθριακϊν πάγκων * Δϋ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΜΗΜΑ Αϋ Αντικατάςταςθ και τοποκζτθςθ εργαςτθριακϊν πάγκων * 25m 4 Δϋ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΜΗΜΑ Αϋ Αντικατάςταςθ και τοποκζτθςθ επιτοίχιου εργαςτθριακοφ πάγκου (1000Χ75Χ90cm) * 1 (*) Ακολουκεί αναλυτικι περιγραφι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. ΓΕΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΓΚΩΝ Οι πάγκοι κα εγκαταςτακοφν και κα παραδοκοφν ζτοιμοι προσ χριςθ ςτα εργαςτιρια των ενδιαφερόμενων Χθμικϊν Τπθρεςιϊν και κα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τα διεκνι ιςχφοντα πρότυπα DIN, EN, ISO (ωσ προσ τισ διαςτάςεισ, τα υλικά καταςκευισ και τα ςυςτιματα αςφαλείασ) και ςιμανςθ CE, με τισ κάτωκι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τουλάχιςτον: Οι διαςτάςεισ των πάγκων είναι ενδεικτικζσ: ο προμθκευτισ πριν από τθν εγκατάςταςθ κα επιςκεφκεί τισ ενδιαφερόμενεσ Χθμικζσ Τπθρεςίεσ για να μετριςει και να οριςτοφν, κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τον Προϊςτάμενο τθσ Τπθρεςίασ, οι ακριβείσ διαςτάςεισ των πάγκων που κα καταςκευαςτοφν. Μετά τθ 2

3 ςυμφωνία επί των διαςτάςεων, ο προμθκευτισ οφείλει να υποβάλει το τελικό ςχζδιο τθσ καταςκευισ για τθν οριςτικοποίθςθ των επιμζρουσ λεπτομερειϊν τθσ. Βάςθ από μεταλλικό ςκελετό από κοιλοδοκό ι χαλυβδοςωλινα βαρζωσ τφπου διαςτάςεων 60x0x1,5 mm τουλάχιςτον με ειδικοφσ ςυνδζςμουσ αςφαλείασ και ρεγουλατόρουσ οριηοντίωςθσ βαρζωσ τφπου, με αντοχι μεγάλου βάρουσ. κελετόσ βαμμζνοσ ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα κατά DIN 5151, DIN 5152, DIN 515, δθλ. όλα τα μζρθ να είναι βαμμζνα εποξεικά, με μεκόδουσ αντιςκωριακισ προςταςίασ, προεργαςία βαφισ με εμβάπτιςθ ςε λουτρό απολάδωςθσ, αποςκωρίωςθσ και φωςφάτωςθσ. Βαφι, με ποφδρα ματ, με θλεκτροςτατικι μζκοδο ςε φοφρνο τελικισ επίςτρωςθσ τουλάχιςτον 140μm, μεγάλθσ αντοχισ ςτα οξζα, ςτουσ διαλφτεσ και ςτισ διάφορεσ τριβζσ. Κουτιά ντουλαπιών και ςυρταριζρων (κομοδίνα) καταςκευαςμζνα από μελαμίνθ διπλισ όψθσ 18 mm και αναρτθμζνα με απλό τρόπο ςτο ςκελετό με δυνατότθτα προςκαφαίρεςθσ, ϊςτε να υπάρχει πρόςβαςθ ςτα δίκτυα πίςω από τουσ πάγκουσ. Εςωτερικά τρυπθμζνα με το ςφςτθμα 2, ζτςι ϊςτε τα ράφια των ντουλαπιϊν να τοποκετοφνται ςε οποιοδιποτε επικυμθτό φψοσ. Ηλεκτρολογικι εγκατάςταςθ των πάγκων ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Νομοκεςία (CE mark). Σα υλικά να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ κατά IP44. φνδεςθ των πάγκων με τα δίκτυα φδρευςθσ και ρεφματοσ. Πάγκοι εναρμονιςμζνοι και πιςτοποιθμζνοι ςφμφωνα με τα πρότυπα: ΕΝ :2001 (χαμθλι τάςθ) 1150:01 πάγκοι εργαςίασ για εργαςτιρια 14727:06 ζπιπλα εργαςτθρίου Ο προμθκευτισ κα εκτελζςει όλεσ τισ εργαςίεσ αποξιλωςθσ και αποκομιδισ των υπαρχόντων εργαςτθριακών πάγκων εκτόσ του κτιρίου που απαιτοφνται πριν τθν εγκατάςταςθ των νζων πάγκων και κα παραδώςει τον εργαςτθριακό χώρο ςε κατάςταςθ εφρυκμθσ λειτουργίασ αποκακιςτώντασ τυχόν φκορζσ που προκλικθκαν κατά τθν εγκατάςταςθ (π.χ. ςε τηάμια, καλοριφζρ κλπ) Ι. Ειδικότερα για το εργαςτιριο τθσ Ε ΧΤ Ακθνών: ΣΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Επίτοιχοσ εργαςτθριακόσ πάγκοσ διαςτάςεων 5950 x 750 x mm. ο οποίοσ φζρει: Επιφάνεια εργαςίασ τφπου Durcon ι ιςοδυνάμου Λεκάνθ 40x40x25 cm τφπου Durcon ι ιςοδυνάμου τμχ.:1 Κρουνόσ η/κ νεροφ τμχ.: 1 Ντουλάπι νεροχφτθ τμχ.: 1 Ντουλάπι μονόφυλλο με ςυρτάρι και ράφι τμχ.: 6 Πρίηεσ ςοφκο αςφαλείασ τμχ.: 8 Τπερυψωμζνθ καταςκευι με διπλό ράφι ρυκμιηόμενο κακ φψοσ κρυςτάλλινο ι μελαμίνθσ Μεταλλικό ςκελετό από μορφοςωλινα 60 x 0 mm 1 Επίτοιχοσ εργαςτθριακόσ πάγκοσ διαςτάςεων 7500 x 750 x 900 mm. ο οποίοσ φζρει: Επιφάνεια εργαςίασ τφπου symex ι ιςοδυνάμου 20 mm Ντουλάπι μονόφυλλο με ςυρτάρι και ράφι τμχ.: 6 Θζςθ εργαςίασ με ςυρταριζρα και κζςθ Η/Τ: 2 Πρίηεσ ςοφκο αςφαλείασ τμχ.:6 ( διπλά μανιτάρια) Μεταλλικό ςκελετό από μορφοςωλινα 60 x 0 mm 1 Σροχιλατοσ εργαςτθριακόσ πάγκοσ διαςτάςεων 1800 x 750 x 900 mm, ο οποίοσ φζρει: Επιφάνεια εργαςίασ τφπου symex ι ιςοδυνάμου 20 mm Ντουλάπι δίφυλλο με ςυρτάρι και ράφι τμχ.: 1 υρταριζρα Μεταλλικό ςκελετό από μορφοςωλινα 60 x 0 mm ΙΙ. Ειδικότερα για το εργαςτιριο τθσ ΧΤ Ελευςίνασ: Καταςκευι και τοποκζτθςθ, εντοιχιςμζνων ερμαρίων από μελαμίνθ, τεμ. 25 διαςτάςεων 0,87x0,60x1,00 αποςπϊμενα από τθν βάςθ και διαμορφωμζνα ςφμφωνα με τον υπάρχοντα πάγκο, όπου ςτο πάνω μζροσ κα υπάρχει ςυρτάρι με απλοφσ μθχανιςμοφσ, και ςτο κάτω μζροσ πορτάκια, το κόςτοσ ανζρχεται, ςτα 10,00ευρϊ το τεμ. τθν τιμι να ςυμπεριλαμβάνονται τα πόμολα.

4 ΙΙΙ. Ειδικότερα για το εργαςτιριο λαδιών τθσ Δ ΧΤ Ακθνών: 1. Αποξήλωςη & απομάκρυνςη εκτόσ του χώρου του εργαςτηρίου - των παρακάτω : Κεραμικϊν πλακιδίων δαπζδου εργαςτθρίου Σεςςάρων (4) απαγωγϊν εςτιϊν, ςυνολικοφ μικουσ 420cm περίπου. Δφο (2) κεντρικϊν εργαςτθριακϊν πάγκων, μικουσ 20cm περίπου ο κακζνασ, με επιφάνεια από κεραμικά πλακίδια κολλθμζνα ςε τςιμζντο, με μία (1) γοφρνα. Ενόσ (1) επίτοιχου εργαςτθριακοφ πάγκου, μικουσ 1000cm περίπου, με επιφάνεια από κεραμικά πλακίδια κολλθμζνα ςε τςιμζντο, με δφο (2) γοφρνεσ. 2. Προμήθεια & τοποθζτηςη νζου δαπζδου, ςυνολικά 85m 2 περίπου, που θα είναι από: εφυαλωμζνα κεραμικά πλακίδια, δ/ςεων 0Χ0cm περίπου, χρϊματοσ επιλογισ τθσ Τπθρεςίασ.. Προμήθεια & τοποθζτηςη νζου Κεντρικοφ εργαςτηριακοφ πάγκου (τεμ. ), που θα είναι δ/ςεων 20x156x(90+90)cm ο κάθε ζνασ, καταςκευαςμζνοσ από : Βάςθ από μεταλλικό ςκελετό από κοιλοδοκό βαρζωσ τφπου 60x0x2mm, που κα ςυναρμολογείται ςτον τόπο του ζργου με ειδικοφσ ςυνδζςμουσ αςφαλείασ. τα εμφανι τελειϊματα του μεταλλικοφ ςκελετοφ τοποκετοφνται μεταλλικζσ τάπεσ. Η βαφι όλων των μεταλλικϊν μερϊν του ςκελετοφ γίνεται με τθν μζκοδο τθσ θλεκτροςτατικισ βαφισ, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν αποφυγι οξειδϊςεων, ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα κατά DIN 5151, 5152, 515, 6750, 5156, 50018, 50021, 54004, το κάτω μζροσ του μεταλλικοφ ςκελετοφ, για τθν τζλεια οριηοντίωςθ του πάγκου, τοποκετοφνται ρεγουλατόροι βαρζωσ τφπου, με αντοχι μεγάλου βάρουσ. το μεταλλικό ςκελετό κα προςαρμοςτεί υπερυψωμζνθ καταςκευι με ορκοςτάτεσ αλουμινίου. τθν υπερυψωμζνθ καταςκευι κα τοποκετθκοφν δφο ράφια, που κα είναι καταςκευαςμζνα από λευκι μελαμίνθ διπλισ όψεωσ, πάχουσ 18mm, με ςόκορο από PVC 0,4mm. Σα ράφια κα ρυκμίηονται μικρομετρικά κακ φψοσ, ςε ορκοςτάτεσ από προφίλ αλουμινίου, ςφςτθμα εφκολα ςυναρμολογοφμενο και αποςυναρμολογοφμενο, βαμμζνο ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα κατά DIN 5151, 5152, 515, 6750, 5156, 50018, 50021, 54004, 5099, και κα βρίςκονται ςτο επικυμθτό φψοσ που κζλετε από τθν επιφάνεια εργαςίασ. Επιφάνεια εργαςίασ καταςκευαςμζνθ από μονοκόμματεσ κεραμικζσ, ςυμπαγισ, πυρίμαχεσ, άκαυςτεσ, οξυάντοχεσ πλάκεσ τφπου stoneware ι αντίςτοιχου, πάχουσ 0/7mm, που κακαρίηονται εφκολα από χρωςτικζσ ουςίεσ, με υπερυψωμζνο χείλοσ περιμετρικά για τθν ςυγκράτθςθ των υγρϊν, ειδικζσ για βαρζα χθμεία, με μθδενικι απορροφθτικότθτα ςε νερό, χθμικά αδρανισ, και πλθροφν τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ κατά DIN ,14 και DIN τθν επιφάνεια εργαςίασ, ςτθ μία άκρθ του πάγκου, κα τοποκετθκεί μία (1) γοφρνα, δ/ςεων 40x40cm περίπου, που κα είναι από το ίδιου υλικό με τθν επιφάνεια εργαςίασ (τφπου stoneware ι αντίςτοιχου), κακϊσ και ζνασ (1) κρουνόσ αναμείξεωσ η/κ νεροφ, ειδικόσ για εργαςτθριακι χριςθ. Κάτω από τθν επιφάνεια εργαςίασ κα τοποκετθκοφν: ζνα (1) τρίφυλλο ερμάριo (γοφρνασ), δφο (2) δίφυλλα ντουλάπια με ρυκμιηόμενο κακ φψοσ ράφι (1+1 ςε κάθε πλευρά), δφο (2) μονόφυλλα ντουλάπια (1+1 ςε κάθε πλευρά) με ρυκμιηόμενο κακ φψοσ ράφι εςωτερικά & δφο (2) ςυρταριζρεσ με τζςςερα ςυρτάρια θ κάκε μία (1+1 ςε κάθε πλευρά). Σα ντουλάπια & οι ςυρταριζρεσ κα είναι καταςκευαςμζνα από λευκι μελαμίνθ, πάχουσ 18mm (τα κουτιά των ντουλαπιϊν, τα ράφια, τα πορτόφυλλα & οι μετϊπεσ) με κερμοκολλθτικι ταινία 0,4mm για τα κουτιά και τα ράφια και PVC 2mm για τισ μετϊπεσ και τα πορτόφυλλα αντίςτοιχα. Η πλάτθ των ερμαρίων & ο πάτοσ των ςυρταριϊν κα είναι από μελαμίνθ πάχουσ 8mm. Εςωτερικά τα ερμάρια κα είναι τρυπθμζνα με το ςφςτθμα 2, ζτςι ϊςτε θ τοποκζτθςθ των ραφιϊν να γίνεται ςε οποιοδιποτε επικυμθτό φψοσ. Σα ςυρτάρια κα ςτερεϊνονται με μεταλλικοφσ οδθγοφσ, βαμμζνουσ με θλεκτροςτατικι εποξεικι βαφι και ικανότθτασ φόρτωςισ τουσ μζχρι 25kg. Oι μεντεςζδεσ κα είναι χωνευτοί επιχρωμιωμζνοι, με πλαςτικό βφςμα, ανοιγόμενοι κατά 90 ο ι 170 ο κατ επιλογιν του εργαςτθρίου, με πλαςτικά παρεμβφςματα με πολλαπλζσ μικρομετρικζσ ρυκμίςεισ για τζλεια εφαρμογι, με ειδικό μεταλλικό μπουτόν για τθν εφκολθ εξαγωγι του πορτόφυλλου. Σα πόμολα κα είναι μεταλλικά, τφπου καμπφλο «Π», βαμμζνα κατά τον ίδιο τρόπο και χρωματιςμό με τον μεταλλικό ςκελετό. Κάτω από το δεφτερο ράφι τθσ υπερυψωμζνθσ καταςκευισ κα τοποκετθκεί κανάλι ρευματοδότθςθσ, με οχτϊ (8) πρίηεσ ςυνολικά (4+4 ςε κάθε πλευρά) τφπου SCHUKO με καπάκι αςφαλείασ, ειδικζσ για χθμείο. Η ηλεκτρολογική εγκατάςταςη των πάγκων θα γίνεται ςφμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεςία (CE mark), επίςησ όλα τα υλικά θα πληροφν τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ κατά ΙΡ Προμήθεια & τοποθζτηςη νζου επίτοιχου εργαςτηριακοφ πάγκου (τεμ. 1), που θα είναι δ/ςεων 1000x75x90cm, που θα είναι καταςκευαςμζνοσ από : Βάςθ από μεταλλικό ςκελετό από κοιλοδοκό βαρζωσ τφπου 60x0x2mm, που κα ςυναρμολογείται ςτον τόπο του ζργου με ειδικοφσ ςυνδζςμουσ αςφαλείασ. τα εμφανι τελειϊματα του μεταλλικοφ ςκελετοφ τοποκετοφνται μεταλλικζσ τάπεσ. Η βαφι όλων των μεταλλικϊν μερϊν του ςκελετοφ γίνεται με τθν μζκοδο τθσ θλεκτροςτατικισ βαφισ, προκειμζνου να διαςφαλίςει τθν αποφυγι οξειδϊςεων, ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα κατά DIN 5151, 5152, 515, 6750, 5156, 50018, 50021, 54004, το κάτω μζροσ του μεταλλικοφ ςκελετοφ, για τθν τζλεια οριηοντίωςθ του πάγκου, τοποκετοφνται ρεγουλατόροι βαρζωσ τφπου, με αντοχι μεγάλου βάρουσ. 4

5 Επιφάνεια εργαςίασ καταςκευαςμζνθ από ΗPL (High Pressure Laminated), ςυμπαγζσ, πάχουσ 20χιλ, κα είναι λευκι, λεία, χωρίσ πόρουσ, μθδενικισ υδατοδιαπερατότθτασ, το υπόςτρωμα κα είναι ςυμπαγζσ από το ίδιο υλικό. Η επιφάνειά του είναι ειδικι για χϊρουσ εργαςτθρίων όςον αφορά τθν αντοχι του ςτθν υγραςία και ςε χθμικζσ και μθχανικζσ καταπονιςεισ τθν επιφάνεια εργαςίασ κα τοποκετθκοφν δφο (2) γοφρνεσ, δ/ςεων 40x40cm περίπου θ κάκε μία, που κα είναι καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο αντιμαγνθτικό ζλαςμα (AISI 04), κακϊσ και δφο (2) κρουνοί αναμείξεωσ η/κ νεροφ, ειδικοί για εργαςτθριακι χριςθ. Κάτω από τθν επιφάνεια εργαςίασ κα τοποκετθκοφν: ζνα (1) δίφυλλο ερμάριo (γουρνϊν), πζντε (5) δίφυλλα ντουλάπια με ρυκμιηόμενο κακ φψοσ ράφι εςωτερικά & τζςςερισ (4) ςυρταριζρεσ με τζςςερα ςυρτάρια θ κάκε μία. Σα ντουλάπια & οι ςυρταριζρεσ κα είναι καταςκευαςμζνα από λευκι μελαμίνθ, πάχουσ 18mm (τα κουτιά των ντουλαπιϊν, τα ράφια, τα πορτόφυλλα & οι μετϊπεσ) με κερμοκολλθτικι ταινία 0,4mm για τα κουτιά και τα ράφια και PVC 2mm για τισ μετϊπεσ και τα πορτόφυλλα αντίςτοιχα. Η πλάτθ των ερμαρίων & ο πάτοσ των ςυρταριϊν κα είναι από μελαμίνθ πάχουσ 8mm. Εςωτερικά τα ερμάρια κα είναι τρυπθμζνα με το ςφςτθμα 2, ζτςι ϊςτε θ τοποκζτθςθ των ραφιϊν να γίνεται ςε οποιοδιποτε επικυμθτό φψοσ. Σα ςυρτάρια κα ςτερεϊνονται με μεταλλικοφσ οδθγοφσ, βαμμζνουσ με θλεκτροςτατικι εποξεικι βαφι και ικανότθτασ φόρτωςισ τουσ μζχρι 25kg. Oι μεντεςζδεσ κα είναι χωνευτοί επιχρωμιωμζνοι, με πλαςτικό βφςμα, ανοιγόμενοι κατά 90 ο ι 170 ο κατ επιλογι, με πλαςτικά παρεμβφςματα με πολλαπλζσ μικρομετρικζσ ρυκμίςεισ για τζλεια εφαρμογι, με ειδικό μεταλλικό μπουτόν για τθν εφκολθ εξαγωγι του πορτόφυλλου. Σα πόμολα κα είναι μεταλλικά, τφπου καμπφλο «Π», βαμμζνα κατά τον ίδιο τρόπο και χρωματιςμό με τον μεταλλικό ςκελετό. το πίςω μζροσ τθσ επιφάνειασ εργαςίασ κα τοποκετθκεί κανάλι ρευματοδότθςθσ, με δεκαζξι (16) πρίηεσ ςυνολικά τφπου SCHUKO με καπάκι αςφαλείασ, ειδικζσ για χθμείο. Η ηλεκτρολογική εγκατάςταςη των πάγκων θα γίνεται ςφμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεςία (CE mark), επίςησ όλα τα υλικά θα πληροφν τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ κατά ΙΡ44. Ε. Παράδοςθ- Παραλαβι- Σρόποσ πλθρωμισ Η μεταφορά, θ παράδοςθ και θ εγκατάςταςθ όλων των ειδϊν- εργαςτθριακϊν πάγκων κα γίνει με ευκφνθ και δαπάνθ του προμθκευτι ςτισ Χθμικζσ Τπθρεςίεσ για τισ οποίεσ προορίηονται, ςτισ διευκφνςεισ του παρακάτω πίνακα: Χθμικι Τπθρεςία Διεφκυνςθ Τπεφκυνοσ Σθλζφωνο FAX Επικοινωνίασ/ Προϊςτάμενοσ Χ.Τ. Ελευςίνασ Κανελλοποφλου 4, Γ. Κουνινιϊτθσ , ΣΚ Εϋ Ακθνϊν Αν. Σςόχα 16, 115 Ε. Λαμπι Δϋ Ακθνϊν Αν. Σςόχα 16, 115 Δ. Σςίπθ Σα είδθ κα ςυνοδεφονται από το ςχετικό δελτίο αποςτολισ, ςτο οποίο κα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αρικμόσ απόφαςθσ ανάκεςθσ, ο ΚΑΕ και θ ζγκριςθ δαπάνθσ. Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται ςε Ευρϊ, βάςει τιμολογίου του προμθκευτι, μετά τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του είδουσ από τθν αρμόδια επιτροπι τθσ αντίςτοιχθσ Χθμικισ Τπθρεςίασ, με ζκδοςθ επιταγισ ςτο όνομα του δικαιοφχου, που κα εξοφλθκεί ςτθν Σράπεηα Ελλάδοσ και ςε βάροσ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ εξόδων του Ε.Σ.Ε.Π.Π.Α.Α. 201, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 5 του ΚΠΔ (Π.Δ. 118/07), κακϊσ και ςτθν οικεία απόφαςθ του Τπ. Οικονομικϊν ΦΕΚ 41/Β/ Εφόςον ζχει υπογραφεί ςφμβαςθ, ςε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ, για λόγουσ που οφείλονται ςε αυτόν, δεν εκπλθρϊνει ι δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να υπαναχωριςει από τθ ςφμβαςθ αυτι και να ηθτιςει τθ λφςθ τθσ. Η πλθρωμι κα γίνεται ςε διάςτθμα δφο (2) μθνϊν από τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν τιμολογίων. Οι νόμιμεσ κρατιςεισ υπζρ τρίτων βαρφνουν τον ανάδοχο. Από τθν πλθρωμι παρακρατοφνται: Μ.Σ.Π.Τ. % επί του Μ.Σ.Π.Τ. ΧΑΡΣΟΗΜΟ 2% επί του χαρτοςιμου ΟΓΑ ΧΑΡΣΟΗΜΟΤ 20%. επί τθσ κακαρισ τιμολογιακισ αξίασ τθσ προμικειασ και αφαιρουμζνου του ςυνόλου των παραπάνω κρατιςεων, φόροσ ειςοδιματοσ 4%. 5

6 υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 0,10% επί τθσ κακαρισ τιμολογιακισ αξίασ τθσ προμικειασ. Σα είδθ που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, ακατάλλθλα, ελαττωματικά κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι ο οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα αντικαταςτιςει εντόσ (15) δεκαπζντε θμερϊν. Ζ. Τποβολι Προςφορών Οι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν, το αργότερο μζχρι τθν Δευτζρα 17 θ Μαρτίου 2014 και ώρα 14:00 μμ. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται αποδεκτζσ. Οι προςφορζσ προκειμζνου να γίνουν αποδεκτζσ πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Η θμερομθνία αποςτολισ των προςφορϊν αποδεικνφεται μόνο από το πρωτόκολλο ειςερχομζνων του Γ.Χ.Κ. ε κάκε περίπτωςθ, οι προςφορζσ κα πρζπει να ζχουν πρωτοκολλθκεί πριν ι κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα 14:00. Δεκτζσ γίνονται και προςφορζσ που υποβάλλονται μζςω: - ΕΛΣΑ - Σαχυμεταφορζσ - Εξουςιοδοτθμζνουσ αντιπροςϊπουσ Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ πρζπει να περιζχει μόνο ζνα (1) πρωτότυπο τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ του ςυμμετζχοντοσ, ςφμφωνα με το παραπάνω υπόδειγμα. Αυτό το Πρωτότυπο τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ κα ζχει όλεσ τισ ςελίδεσ του αρικμθμζνεσ και υπογεγραμμζνεσ από το νόμιμο εκπρόςωπο των ςυμμετεχόντων. Ιςχφσ Προςφορών Οι προςφορζσ δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για ζξι (6) μινεσ από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Εάν ηθτθκεί, μπορεί να γίνει παράταςθ του χρόνου ιςχφοσ για ίςο διάςτθμα. Ο φάκελοσ περιλαμβάνει ςυμπλθρωμζνο τον Πίνακα που περιζχεται ςτθν ενότθτα Δ. Σο αντικείμενο του ζργου και ςτουσ οποίουσ διατυπϊνεται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ, ςε ΕΤΡΩ χωρίσ κα με ΦΠΑ 2% το προβλεπόμενο κόςτοσ των ειδϊν που προςφζρονται. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ περί κρατικϊν προμθκειϊν. Η παροφςα πρόςκλθςθ να αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΘΕΟΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ Εςωτ. Διανομι: 1. Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 2. Διεφκυνςθ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ Εργαςτθρίων, Σμιματα Α και Β 6