Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ."

Transcript

1 Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο αο ελόο ιεηηνπξγηθνύ θαη αζθαινύο πξντόληνο. Με ην παξόλ εγρεηξίδην νδεγηώλ ζα κάζεηε ηε ζσζηή ρξήζε ηεο δηθήο αο ζόκπαο κε πειέηεο. αο παξαθαινύκε λα ην δηαβάζεηε πξνζεθηηθά πξηλ από ηε ρξήζε. Απηό ην πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. έρεη παξαρζεί ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ λόξκεο: - 89/106 89/106 EEC (CPD) πιηθά παξαγσγήο - 73/23 EEC (LVD) ειεθηξηθή αζθάιεηα /108 EEC (EMC) ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα Καζώο θαη θαηά ηνπο θαλόλεο: - EN14785, 2006 Πεξηερόκελα 1.0 Πξνεηδνπνηήζεηο θαη αζθάιεηα 4.2 Καύζηκα 2.0 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 4.3 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 2.1 Πξόζζεηα κέξε 4.4 Δγθαηάζηαζε 2.2 πλαξκνιόγεζε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ 4.5 Έθζεζε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ 2.3 Σερληθή πεξηγξαθή 4.6 Έμήγεζε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ 2.4 Σερληθά δεδνκέλα θαη δηαζηάζεηο 5.0 Πειέηεο 3.0 Δγθαηάζηαζε 5.1 Γηαηήξεζε ησλ πειεηώλ 3.1 Γεληθνί θαλόλεο 5.2 Γέκηζε κε πειέηεο 3.2 ύλδεζε εμσηεξηθνύ ζσιήλα γηα αέξα 6.0 Καζάξηζκα θαη ζπληήξεζε 3.3 ύζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ 6.1 Καζάξηζκα θαη ζπληήξεζε ηνπ 3.4 Καπζαέξηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα εμαγσγήο 3.5 σιήλεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη 6.2 Καζάξηζκα θαη ζπληήξεζε ηεο ζόκπαο 3.6 Απεηθνλίζεηο εγθαηαζηάζεσο 7.0 Ηιεθηξηθή κνλάδα ειέγρνπ 3.7 Σειηθό κέξνο θαπζαεξίσλ 8.0 Πξνβιήκαηα/Αηηίεο/Λύζεηο/Πξνζνρή 3.8 ύλδεζε ζην ειεθηξηθό θύθισκα 9.0 Μεηαπσιεηηθή ππνζηήξημε 4.0 Υξήζε 10.0 Δγγύεζε 4.1 Πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα 1

2 Η EVERGRIN-ENERGY ζρεδίαζε ηελ TUCANA, από ηελ θαξδηά ησλ Gemini, θαη ρξεζηκνπνηώληαο κηα θαηλνύξγηα ειεθηξηθή κνλάδα ειέγρνπ γηα λα βειηηώζεη ηελ εθκεηάιιεπζε θαη λα κεηώζεη ηα θαπζαέξηα. 1.0 ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ Οη ζόπκεο πνπ παξάγνληαη ζην εξγνζηάζηό καο δεκηνπξγνύληαη κε πιήξε πξνζνρή ζε ζρέζε κε θάζε κέξνο ηνπο, κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε θαη ηνπ εγθαηαζηάηε από αηπρήκαηα. πληζηάηαη: 1. ην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό, κεηά από θάζε επέκβαζε ζην πξντόλ, λα πξνζέμεη ηδηαίηεξα ηα γπκλά κέξε ησλ ζπξκάησλ λα είλαη εηο νιόθιεξνλ κέζα ζηνπο δπγνύο ώζηε λα κελ έρνπλ εμσηεξηθή επαθή. 2. Η εγθαηάζηαζε πξέπεη λα δηεμαρζεί από εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό, ην νπνίν κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζα αθήζεη κία δήισζε ζηνλ ηειηθό ρξήζηε, κε ηελ νπνία δειώλεη όηη ε ζόκπα έρεη ζπλδεζεί ζύκθσλα κε όινπο ηνπο θαλόλεο θαη κε ηελ νπνία αλαιακβάλεη ηελ νιόθιεξε επζύλε γηα ηελ εγθαηάζηαζε. 3. Δίλαη ζεκαληηθό λα ηεξεζνύλ όινη νη εζληθνί λόκνη ζην κέξνο όπνπ ζπλαξκνινγείηαη ην πξντόλ. 4. Η EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. δελ έρεη θακία επζύλε εθόζνλ δελ ηεξνύληαη νη πάλσ ππνρξεώζεηο. 5. Σν εγρεηξίδην έξρεηαη κε ην πξντόλ. ε πεξίπησζε θινπήο ή απώιεηαο, παξαθαινύκε λα δεηήζεηε θαηλνύξγην. 6. Απηή ε ζόκπα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία είλαη πξννξηζκέλε. 7. Απνθιείεηαη θάζε επζύλε ηνπ παξαγσγνύ γηα βιάβεο πξνζώπσλ, δώσλ ή αληηθεηκέλσλ, πνπ πξνθιήζεθαλ από εζθαικέλε εγθαηάζηαζε ή ρξήζε, ή από ρξήζε γηα άιινπο ζθνπνύο. 8. Αθνύ βγάιεηε ηε ζπζθεπαζία, λα εμεηάζεηε αλ όια ηα κέξε είλαη εθεί θαη εθόζνλ δελ είλαη, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ πσιεηή απ όπνπ αγνξάζαηε ην πξντόλ. 9. Όια ηα κέξε είλαη θηηαγκέλα έηζη ώζηε λα εγγπήζνπλ θαιή ιεηηνπξγεία ηεο ζόκπαο, γη απηό θαη αλ αληαιιαρζνύλ, απηό πξέπεη λα γίλεη κόλν κε πξσηόηππα αληαιιαθηηθά πνπ αγνξάδνληαη από εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν (θνηηάμηε ηελ εγγύεζε). 10. Με ζθνπό ηελ θαιή ιεηηνπξγεία ηνπ πξντόληνο, ε ζπληήξεζε ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη εγθαίξσο (κεηά από θάζε 1800 ρηι/κα πηζηνπνηεκέλσλ πειεηώλ) ή κία θνξά ην ρξόλν. Η ζπληήξεζε πξέπεη λα επηθπξσζεί γηα λα κήλ πξνθαιέζεη αθύξσζε ηεο εγγύεζεο. Λόγσ ηεο αζθάιεηαο, είλαη θαιό λα ζπκεζείηε όηη: - Απαγνξεύεηαη ν ρεηξηζκόο ηεο ζόκπαο από παηδηά ή άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα. - Απαγνξεύεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξντόληνο ζην κπάλην, ζε πγξά δσκάηηα όπσο θαζαξηζηήξηα θ.η.ό., θαζώο θαη ην άγγηγκα ηεο ζόκπαο κε γπκλά ή πγξά ρέξηα ή πόδηα. Να εμαζθαιηζηεί ειεθηξηθή ζύλδεζε ζε ξεπκαηνδόηε κε γείσζε. - Απαγνξεύεηαη ε αιιαγή ησλ δηαδηθαζηώλ αζθαιείαο ρσξίο εμνπζηνδόηεζε από εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν. - Να κελ ηξαβηνύληαη, ζρίδνληαη ή θαίγνληαη ηα θαιώδηα πνπ βγαίλνπλ από ηε ζόκπα αθόκα θαη αλ είλαη ζβεζηή. - Να κελ αθήλεηαη ε ζπζθεπαζία ζε πξόζβαζε παηδηώλ ή πξνζώπσλ πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα. - Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγείαο ηνπ πξντόληνο, ε πόξηα πξέπεη λα είλαη θιεηζηή ζπλερώο. 2

3 - Να απνθεύγεηαη άκεζε επαθή κε ηα κέξε ηνπ πξντόληνο πνπ ζεξκαίλνληαη. - Να εμεηαζηνύλ ηα ελδερόκελα εκπόδηα θαηά ην άλακκα ηνπ πξντόληνο κεηά από έλα κεγάιν δηάζηεκα κε ιεηηνπξγείαο (θνηηάμηε ην θεθάιαην 6.0). - Η ζόκπα έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγεί θαη ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζε πεξίπησζε όκσο δπλαηνύ αέξα ή παγσληάο, κπνξεί λα αλάςνπλ ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη λα ηε ζβήζνπλ. - Δάλ γίλεη απηό, επηθνηλσλήζηε κε ην εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ηερληθήο εμππεξέηεζεο θαη κελ ζβήλεηε ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο, πνπ κπνξεί λα γίλεη αλ βγάιεηε ηελ πξίδα από ην ειεθηξηθό δίθηπν. 2.0 ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 2.1 Πξόζζεηα κέξε Πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζόκπαο εμεηάζηε αλ όια ηα πξόζζεηα κέξε είλαη εθεί: - Υεηξνιαβή γηα μύζηκν ησλ ζσιήλσλ. - Σειερεηξηζηήξην - Πίλαθαο ειέγρνπ θαη βίδεο γηα ηελ ζπλαξκνιόγεζή ηνπ (ζην κέξνο απνζήθεπζεο πειεηώλ) - Έγγξαθα (εγγύεζε, εγρεηξίδην νδεγηώλ, θέληξα ζπληήξεζεο) Δίλαη ζεκαληηθό λα δηαβαζηνύλ πξνζεθηηθά όια ηα έγγξαθα θαη λα θπιαρζνύλ. 2.2 πλαξκνιόγεζε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ Αθνύ βγάιεηε ηε ζόκπα από ηε ζπζθεπαζία, ζα βξείηε ζην δνρείν πειεηώλ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ (2) ηπιηγκέλν θαη βίδεο M5(3) ζε ζαθνύια γηα ηε ζπλαξκνιόγεζή ηνπ (1). Βγάιηε ηνλ πίλαθα (2), ζπξώμηε ην θαιώδην (4) ζην άλνηγκα ηνπ πίλαθα (βι. εηθόλα) θαη ζπλδέζηε ηνλ κε ηελ θάξηα. Πάξηε ηηο βίδεο M5 από ηε ζαθνύια θαη ηνπνζεηήζηε ηνλ πίλαθα ζην θαπάθη. 3

4 θαιώδην! Πξνζνρή: Καηά ηε ζύλδεζε ηνπ πίλαθα λα πξνζέρεηε λα κελ θόςεηε ην 2.3 Σερληθή πεξηγξαθή Η ζόκπα TUCANA έρεη ζρεδηαζηεί γηα ζέξκαλζε θαηνηθηώλ ή επαγγεικαηηθώλ ρώξσλ, θαζώο θαη γηα ζπκπιήξσζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο ζέξκαλζεο, θάλνληαο ηαπηόρξνλα θαη ηνλ ίδην ηνλ ρώξν πην σξαίν. Η θαξδηά ηεο ζόκπαο έρεη δεκηνπξγεζεί από έιαζκα κεγάινπ πάρνπο παξαγκέλν κε ςπρξή εμέιαζε, θαζώο θαη ην ζηεξηθηηθό θαηαζθεύαζκα ην νπνίν είλαη βακκέλν κε πςειήο πνηόηεηαο ρξσζηηθή νπζία ηύπνπ ζθόλεο πνπ αληέρεη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Σν πάλσ θαη ην θάησ κέξνο, θαη ν ζάιακνο θάπζεο είλαη θηηαγκέλα από έιαζκα εηδηθνύ ηύπνπ. Σν εζσηεξηθό κέξνο ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο επελδπκέλν κε δηπιό έιαζκα, ην νπνίν εγγπάηαη κεγαιύηεξε ζεξκηθή δύλακε ηεο ζόκπαο. Ο ζάιακνο θαύζεο έρεη πόξηα κε θεξακεηθό γπαιί πνπ αληέρεη ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη 700 βαζκνύο Κειζίνπ. Μ απηή ηε ιύζε ζέιακε λα ζαο δείμνπκε ηε θσηηά κέζα από ην ζάιακν θαύζεο, απνθεύγνληαο όκσο ηελ εδερόκελε επαθή κε επηθίλδπλεο ζπίζεο θαη θαπλό. Η πόξηα είλαη θιεηζηή εξκεηηθά. Πίλαθαο A ΚΑΠΑΚΙ ΣΟΤ ΓΟΥΔΙΟΤ ΠΔΛΔΣΩΝ N ΤΡΣΑΡΙ ΓΙΑ ΣΑΥΣΗ Β ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ C ΓΟΥΔΙΟ ΠΔΛΔΣΩΝ D ΥΔΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΩΛΗΝΩΝ F ΚΔΡΑΜΔΙΚΟ ΓΤΑΛΙ I ΓΙΠΛΟ ΔΛΑΜΑ ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΤΗ L ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΗ R ΤΝΓΔΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ R ΠΛΑΪΝΟ ΒΑΜΜΔΝΟ ΔΛΑΜΑ G ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ 2.4 Σερληθά δεδνκέλα θαη δηαζηάζεηο 4

5 Πίλαθαο Σύπνο ζόκπαο: Tucana 8 kw Ύςνο mm 1000 Πιάηνο mm 485 Βάζνο mm 630 Βάξνο kg 110 Γηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα γηα αέξα mm 80 Γηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ mm 80 Αλώηαηνο(*) όγθνο γηα ζέξκαλζε m3 180 Ολνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρύο (Ptn) kw 8.4 Μεησκέλε ζεξκηθή ηζρύο (Ptr) kw 2.4 Αλώηαηε θαηαλάισζε αλά ώξα kg/h 2.07 Διάρηζηε θαηαλάισζε αλά ώξα kg/h 0.6 Υσξεηηθόηεηα ηνπ δνρείνπ πειεηώλ kg 15 Απηνλνκία κε νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρύ h 7.7 Απηνλνκία κε κεησκέλε ζεξκηθή ηζρύ h 21.4 Δθκεηάιιεπζε κε νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρύ % 92 Δθκεηάιιεπζε κε κεησκέλε ζεξκηθή ηζρύ % 89.9 Ολνκαζηηθή ειεθηξηθή ηζρύο W 340 Ολνκαζηηθή ηάζε V 230 Ολνκαζηηθή ζπρλόηεηα Hz 50 5

6 Ο πάλσ πίλαθαο θηηάρηεθε βάζεη δνθηκώλ κε πειέηεο μύινπ κε ζεξκνγόλν δύλακε Kj/kg (ίζνλ 4350 Kcal/kg) (*) Αμία πνπ εμαξηάηαη από ηνλ ηόπν ηεο εγθαηάζηαζεο. Οη πάλσ αμίεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη όρη ππνρξεσηηθέο. Ο παξαγσγόο επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηηο αμίεο κε ζθνπό βειηίσζε ησλ επηδόζεσλ ηνπ πξντόληνο. 3.0 ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 3.1 Γεληθνί θαλόλεο Αθνύ ε θαιή θαη ζσζηή ζπλαξκνιόγεζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή, θαζώο θαη ε θαιή ζύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζαεξίσλ, θαη αθνύ ηα ελδερόκελα ζθάικαηα θαηά ηελ ζπλαξκνιόγεζε δελ θαιύπηνληαη κε ηελ εγγύεζε ηεο EVERGRIN-ENERGY, ε εηαηξία καο ζπληζηά ε εγθαηάζηαζε λα γίλεη κεηά από ηηο επόκελεο εμεηάζεηο: - Διάρηζηνο όγθνο ηνπ δσκαηίνπ ζην νπνίν εγθαζίζηαηαη (λα απνθεύγνληαη δσκάηηα θάησ από 40 m3). - Να εμαζθαιηζηεί θαιε εηζξνή αέξα. - Να ηεξεζνύλ όινη νη θαλόλεο. - Ιθαλόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζαεξίσλ. Πξέπεη λα ζεβεζηε θαη ηηο επόκελεο λνκηθέο δηαηάμεηο: - Απαγνξεύζεηο εγθαηάζηαζεο. - Γηθαηώκαηα ησλ θαηνίθσλ. Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο ζόκπαο ζε ππλνδσκάηηα, ηνπαιέηεο θαη όπνπ ήδε ππάξρεη κία άιιε ζεξκάζηξα ε ρσξίο λα ππάξρεη αξθεηή εηζξνή αέξα (ηδάθη, ζόκπα...). Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο ζόκπαο ζε δσκάηηα κε εθξεθηηθνύο κεραληζκνύο. Η εγθαηάζηαζε ηεο ζόκπαο πξέπεη λα γίλεη ζύκθσλα κε όιεο ηηο πξαθηηθέο επηγλώζεηο. Ο ρώξνο γύξσ από ηε ζόκπα πξέπεη λα είλαη από ιίζν, ηζηκέλην ή άιιν πιηθό αλζεθηηθό ζε θσηηά. Η ζόκπα παξάγεη ζεξκόηεηα γύξσ από ην ζάιακν θαύζεο, γη απηό πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε επαθή ηνπ κε εύθιεθηεο νπζίεο (νηλόπλεπκα, ραξηί, πιαζηηθό) Διάρηζηε απόζηαζε από εύθιεθηα πιηθά είλαη 200 mm. 6

7 - Δάλ ην πάησκα είλαη από εύθιεθην πιηθό (π.ρ. παξθέ) πξέπεη λα ζεξκνκνλσζεί θαηάιιεια. - Οη κεηαιιηθνί ζσιήλεο γηα ηα θαπζαέξηα πξέπεη λα απέρνπλ 1,5 m από εύθιεθηα πιηθά. - πληζηάκε ε ζόκπα λα εγαηαζηαζεί ηόζν πην θνληά ζην ζύζηεκα εμαγσγήο όζν είλαη δπλαηό, πάληα έρνληαο ην πεξηζζόηεξν 3+1 ζηξνθέο T θαη αλώηαηα 3 m νξηδόληηαο ηάζεο κε ειάρηζηε αλεθνξηθή θιίζε 3-5%. Αθνύ νξηζηεί ν ηόπνο γηα εγθαηάζηαζε, βγάιηε ην ραξηόλη θαη ην άιιν πξνζηαηεπηηθό πιηθό θαη εμεηάζηε αλ ε πόξηα θιείλεη ζσζηά. 3.2 ΤΝΓΔΗ ΣΟΤ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΑΔΡΑ Γηα λα έρεηε κηα ζσζηή ιεηηνπξγεία θαη θαιή θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο, ε ζόκπα ρξεηάδεηαη λα έρεη αξθεηή εηζξνή αέξα θαη λα ηνπνζεηεζεί ζε ηέηνην κέξνο (κπνξείηε λα θηηάμεηε θαη εηδηθό άλνηγκα γηα ηελ εηζξνή αέξα). Σν άλνηγκα γηα ηελ εηζξνή αέξα πξέπεη λα είλαη ην ειάρηζην 100 cm2 είλαη απαξαίηεην λα κελ εκπνδίδεηαη. Ο αέξαο κπνξεί λα παίξλεηαη θαη από άιιν δσκάηην ην νπνίν αεξίδεηαη ζπλέρεηα θαη όπνπ δελ ππάξρεη άιιε ζόκπα ή άιιν ζύζηεκα πνπ λα ρξεηάδεηα εηζξνή αέξα. Απηό ην δσκάηην όκσο δελ κπνξεί λα είλαη ππλνδσκάηην κπάλην ή έλαο ρώξνο ζηνλ νπνίν ππάξρεη θίλδπλνο θσηηάο, όπσο γθαξάδ, ππόγεην ή απνζήθε κε εύθιεθηα πιηθά. Δθόζνλ ζην δσκάηην ππάξρεη κία αλνηρηνύ ζπζηήκαηνο ζόκπα θπζηθνύ αεξίνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε πεγή επηβιαβνύο αεξίνπ, ε εηζξνή ηνπ αέξα ρξεηάδεηαη λα είλαη άκεζε από έμσ. ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΜΔΗ ΤΝΓΔΗ ΑΠΟ ΔΞΩ Με ζθνπό ηε ζσζηή ιεηηνπξγεία ηεο ζόκπαο είλαη δπλαηή άκεζε ζύλδεζε από έμσ ρξεζηκνπνηώληαο κεηαιιηθό ζσιήλα 80 mm κε παξάθπθιν ζηιηθόλεο. Δίλαη ζεκαληηθό λα πξνζηαηεπηεί ε αξρή ηνπ ζσιήλα από άλεκν, λεξό θ.ά. ζπλαξκνινγώληαο κία ζηξνθή 90o πξνο ηα θάησ. Η EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. δελ ππέρεη θακία επζύλε εάλ δελ αθνινπζνύληαη νη πάλσ νδεγίεο. Γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο εηζξνήο αέξα πξέπεη λα ηεξεζνύλ νη επόκελεο απνζηάζεηο: 1,5 m θάησ,1,5 m νξηδόληηα, 0,3 m πάλσ από πόξηεο θαη παξάζπξα, 2,0 m από ζπζηήκαηα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ. 3.3 ΤΣΗΜΑ ΔΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ Πάληα πξέπεη λα μέξεηε όηη ην ζύζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ είλαη ζεκαληηθό όζν θαη ε ίδηα ή ζόκπα. Η εγθαηάζηαζή ηνπ πξέπεη λα γίλεη απί εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα. Σν εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν πξέπεη λα ιάβεη ππόςηλ ηα επόκελα ζηνηρεία: Διθπζκόο ηνπ ηδαθηνύ Pa 12 Μάδα ζε θακκέλν αέξα g/s 5.3 CO κεηξεηό ζε 13% νμπγόλν % Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ C ΣΑ ΚΑΤΑΔΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Σν ζύζηεκα θαπζαεξίσλ ιεηηνπξγεί σο ζπλέπεηα ηεο πίεζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ρώξν θαύζεσο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό όηη ην ζύζηεκα θαπζαεξίσλ (ζπληνκνγξαθία Κ) έρεη δεκηνπξγεζεί από πηζηνπνηεκέλα πιηθά γηα λα θαιύςεη ηα επόκελα ραξαθηεξηζηηθά: - Δξκεηηθά θιεηζηό, πνπ ζα πεη όηη ζπλίζηαηαη από εηδηθνύο ζσιήλεο κε θαηάιιειν παξάθπθιν ζηιηθόλεο. 8kw 7

8 - Να κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε πίεζε θαη ζε ζεξκνθξαζίεο από βαζκνύο Κειζίνπ (ζπληζηώληαη ζσιήλεο κε πάρνο όρη κηθξόηεξν από 1 mm). Δάλ ε ζόκπα ζπλδεζεί κε ήδε ππάξρνλ ζύζηεκα, ην ζύζηεκα απηό πξέπεη λα ειεγρηεί από εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν. Σν ζύζηεκα δελ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε θιεηζηά δσκάηηα. πληζηάηαη πεξηνδηθό θαζάξηζκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζαεξίσλ. 3.5 ΩΛΗΝΔ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΟΤΝ Οη ζσιήλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα θαπζαέξηα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθνί, νκαινί από κέζα, κεηαιιηθά θαη λα έρνπλ παξάθπθιν ζηιηθόλεο. Η δηάκεηξόο ηνπο πξέπεη λα είλαη από 80 mm ώο 3 m ή 100 mm πάλσ από 3 m ή πάλσ από 1200 m από ηε ζαιάζζηα ζηάζκε. Σν κήθνο ππνινγίδεηαη αλά όιν ην νξηδόληην θαη θάζεην κήθνο, ζπλππνινγίδνληαο θάζε ζηξνθή 90o σο 1 m ζε κήθνο. ΠΡΟΟΥΗ Μελ ζπλδέζεηε ην ζύζηεκα κε ήδε ππάξρνλ άιιν ζύζηεκα ή εμαεξηζηήξα. 3.6 ΥΔΓΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (κε ππνρξεσηηθέο) 3.7 ΣΔΛΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ 8

9 Σν ηειηθό κέξνο θαπζαεξίσλ έρεη ζθόπν ηε ζσζηή απειεπζέξσζε ησλ θαπζαεξίσλ ζην αηκόζθαηξα, ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο από βξνρέο, ρηόλη ή αληηθείκελα, θαη ηελ εγγύεζε κηαο άςνγεο απειεπζέξσζεο ησλ θαπζαεξίσλ αθόκα θαη όηαλ θπζάεη άλεκνο. Σν ηειηθό κέξνο θαπζαεξίσλ πξέπεη λα θαιύςεη ηνπο παξαθάησ όξνπο: - Σν εζσηεξηθό κέξνο λα είλαη ην ίδην όπσο θαη ζηε ζόκπα. - Σν εμσηεξηθό κέξνο λα κελ είλαη κηθξόηεξν από δύν θνξέο ην αληίζηνηρν κέξνο ηεο ζόκπαο. - Δπεμεξγαζία ε νπνία πξνζηαηεύεη ην ζύζηεκα από βξνρή, ρηόλη θαη άλεκν. - Δύθνιε εμάξκνζε γηα ην θαζάξηζκα. - Γπλαηόηεηα γηα αηζζεηηθή απόιεμε πνπ ζα είλαη θαηάιιειε πξνο ην θηήξην. Σν ζύζηεκα δελ επηηξέπεηαη λα έρεη εκπόδηα έσο θαη 10 m όπσο είλαη ηνίρνη ή δέληξα. ε ηέηνηα πεξίπησζε ρξεηάδεηαη λα ηειεηώλεη 1 m πάλσ από ηα εκπόδηα, ελώ ζε πεξίπησζε άιισλ ζπζηεκάησλ 2 m από απηά. Δλ πάζε πεξηπηώζε ρξεηάδεηαη ην ζύζηεκα λα είλαη ην ειάρηζην 1 m πάλσ από ηε ζηέγε. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙΑ ΔΞΑΙΣΙΑ ΔΛΑΣΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Ξέρσξα από όινπο ηνπο αηκνζθαηξηθνύο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ, ν κεγαιύηεξνο παξάγσλ θαηά ηε ιεηηνπξγεία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν άλεκνο. 3.8 ΤΝΓΔΗ ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ Υξεηάδεηαη ην ζύζηεκα λα ζελδεζεί ζην ειεθηξηθό δίθηπν. Οη ζόκπεο καο είλαη εθνπιηζκέλεο κε θαιώδην αλζεθηηθό ζε κέζεο ζεξκνθξαζίεο. ε πεξίπησζε αληαιιαγήο ηνπ θαισδίνπ, επηθνηλσλήζηε κε εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν. Πξηλ ζπλδέζεηε ην ζύζηεκα ζην ειεθηξηθό δίθηπν πξέπεη λα εμεηαζηνύλ ηα παξαθάησ: - Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηύνπ λα ηθαλνπνηνύλ ηνπο όξνπο ζηελ πηλαθίδα. - Η ζύλδεζε λα δηαζέηεη ζσζηή γείσζε. - Δίλαη αλαγθαίν ην θαιώδην λα κελ έρεη ζεξκνθξαζίεο πάλσ από 75 βαζκνύο Κειζίνπ. 9

10 ε πεξίπησζε άκεζεο ζύλδεζεο κε ην δίθηπν, λα θιεζεί εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν, ειεθηξνιόγν. Αλ ε ζόκπα δελ ιεηηνπξγεί γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, βγάιηε ηελ πξίδα ηεο. Η ζύλδεζε πξέπεη λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκε. 4.0 ΥΡΗΗ 4.1 ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΔΙΑ Λακβάλνληαο ππόςηλ ην όηη ε ζόκπα αλαπηύζζεη πςειή ζεξκνθξαζία θαη νη λένη θαη νη ειηθησκέλνη πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθή, θαη ηδηαίηεξα ηα παηδηά. Απαγνξεύεηαη ην λα βάδεηε λεξό ή άιιν πγξό πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεξκηθό ζνθ. Μελ ηνπνζεηείηε εύθιεθηεο νπζίεο θνληά ζηε ζόκπα. 4.2 ΚΑΤΙΜΑ Σν κνλαδηθό θαύζηκν πνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ε ζόκπα είλαη νη πειέηεο μύινπ. Γηα λα εγγπήζνπλ θαύζε ρσξίο πξόβιεκα, νη πειέηεο πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ζε έλα μεξό κέξνο. πληζηάκε ηε ρξήζε πειεηώλ θαιήο πνηόηεηαο. Δλεκεξσζείηε ζηνλ πξνκεζεπηή πειεηώλ, πνηεο πειέηεο είλαη νη θαιύηεξεο. Γηαηεξήζηε ηηο ζε απόζηαζε από ηε ζόκπα κεγαιύηεξε από 1,5 m. (θνηηάμηε ην θεθάιαην 5.0) ΠΡΟΟΥΗ Η ζόκπα έρεη παξαρζεί θαη δνθηκαζηεί κόλν κε πηζηνπνηεκέλεο πειέηεο Eco Spar. Ο παξαγσγόο δελ αλαιακβάλεη θακία επζύλε εθόζνλ ρξεζηκνπνηνύληαη κε πηζηνπνηεκέλεο πειέηεο. 4.3 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Όιεο νη πξνδηαγξαθέο είλαη πηλαθνγξαθεκέλα παξαθάησ. Σξνθνδνζία 230V,50/60Hz, αλώηαηε θαηαλάισζε 13/20mA. Δίζνδνη: Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ Σύπνο J Δμσηεξηθόο ζεξκνζηάηεο επαθήο όληα NTC ζεξκνθξαζία δσκάηην NTC 10 k Έμνδνη: Δμαεξηζηήξαο θαπζαεξίσλ 230 V Μεηαδόηεο V Μεησηήξαο 230 V Θεξκαζηήξαο V Πξνδηαγξαθέο ρώξνπ: Δξγαδόκελε ζεξκνθξαζία από 0 έσο 60 βαζκνύο Κ. Θεξκνθξαζία γηα δηαηήξεζε από -10 έσο 60 βαζκνύο Κ. Αλώηαηε ζρεηηθή πγξαζία 95% Μεραληθέο πξνδηαγξαθέο: Γηαζηάζεηο 125 x 101 x 35 mm 10

11 Βάξνο 250 gr πλδέζεηο: 4.4 ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Όια ηα απαξαίηεηα θαιώδηα θαη νη δπγνί βξίζθνληαη κέζα ζηε ζόκπα. Η εγθαηάζηαζε είλαη γξήγνξε θαη απιή. Πξηλ από θάζε ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη δηεμαρζεί απηόκαηε εμέηαζή ηνπ κε ζθνπό ηελ θαιή ιεηηνζξγεία ηνπ. Καηά ηελ πξώηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο ρξεηάδνληαη ηα παξαθάησ: Όηαλ είκαζηε ζίγνπξνη όηη ε ζπλαξκνιόγεζε είλαη ζσζηή, κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε πξνο ην λα αλάςνπκε ηε ζόκπα γηα πξώηε θνξά, κε ην νπνίν απηή ζα ξπζκηζηεί ζσζηά. Η ξύζκηζε κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ή κέζσ ινγηζκηθνύ. 11

12 4.5 ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Ο πίλαθαο ειέγρνπ παξέρεη εύθνιν έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ησλ άκεζσλ πξνζηαγώλ. Ο πίλαθαο ειέγρνπ θαη ηα θώηα LED γλσζηνπνηνύλ ηνλ ρξήζηε γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ γίλνληαη. Μέζσ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 4.6 ΔΞΗΓΗΗ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Η γξαθηθή εμήγεζε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ αθνινπζεί παξαθάησ. Λεηηνπξγεία (ρξήζηεο) Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη πσο ιεηηνπξγεί ε κνλάδα ειέγρνπ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηε ζόκπα αο. Αθνπινπζεί κηα αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγείαο ηνπ ηερληθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. Πξηλ αλάςεηε ηε ζόκπα, πάλσ ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην επόκελν ζηνηρείν (Off - θιεηζηό) Άλακκα ηεο ζόκπαο Γηα λα αλάςεηε ηε ζόκπα πηέζηε ζην P4 ιίγα δεζηεξόιεπηα. Σν άλακκα ηεο ζόκπαο εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε σο εμήο (πξνεμαεξηζκόο) απηό ην ζηάδην ε ζόκπα είλαη ζε θάζε πξνεμαεξηζκνύ, αλάβνπλ ν ζεξκαζηήξαο θαη ν εμαεξηζηήξαο. Πξόζζεζε πειεηώλ Μεηά από 90 δεπηεξόιεπηα πεξίπνπ αξρίδεη ε πξόζζεζε πειεηώλ. 12

13 Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο, ην ζύζηεκα κεηαθνξάο βάδεη ηηο πειέηεο ζην ζάιακν θαύζεο ζε ηαρύηεηα πνπ θαζνξίδεηαη ζην ζηνηρείν PR04. Η δξαζηεξηόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ζεκεηώλεηαη κε LED ON. Ο ζεξκαζηήξαο κέλεη αλακκέλνο κέρξη ε ζεξκνθξαζία ησλ αεξίσλ λα πεξάζεη ην όξην ηνπ ζηνηρείνπ PR13. Παξνπζία θσηηάο Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ησλ αεξίσλ πεξάζεη ην όξην ηνπ ζηνηρείνπ PR13, ην ζύζηεκα κπαίλεη ζηε θάζε αλάκκαηνο θσηηάο. απηή ηε θάζε ε ζεξκνθξαζία κέλεη ζηαζεξή γηα δηάξθεηα πνπ θαζνξίδεηαη κε ην ζηνηρείν PR2 (άλακκα). Λεηηνπξγεία ηεο ζόκπαο Αθνύ ε ζεξκνθξαζία ησλ αεξίσλ πεξάζεη ην όξην ηνπ ζηνηρείνπ PR13 θαη παξακείλεη αξθεηή ώξα ζην ζηνηρείν PR2, ε ζόκπα κπαίλεη ζηε θάζε θαλνληθήο ιεηηνπξγείαο. ην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο εκθαλίδεηαη ε δύλακε ζην P5 θαη ην P6, ελώ ζην θάησ κέξνο ε ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ (ιεηηνπξγεία). Δίλαη δπλαηόλ ε ζόκπα λα δηαβεί άκεζα από ηε θάζε αλάκκαηνο ζηε θάζε ιεηηνπξγείαο πηέδνληαο ην P6 γηα 2 δεπηεξόιεπηα (άκεζε δηάβαζε) 13

14 Μπνξνύκε λα ειέγμνπκε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ κε ην θνπκπί P3. Μεηά από 2 δεπηεξόιεπηα ζηελ νζόλε αθόκα βιέπεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ (ιεηηνπξγεία). Γηα λα δείηε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ θαπλνύ είλαη αξθεηό λα πηέζεηε ην θνπκπί P1(ιεηηνπξγεία). Αιιαγή ηνπ βαζκνύ ηεο ζεξκνγόλνπ δύλακεο Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγείαο κπνξείηε λα αιιάμεηε ην βαζκό ηεο ζεξκνγόλνπ δύλακεο κε ην θνπκπί P6 (αύμεζε) θαη ην P7 (κείσζε). Ο βαζκόο ηεο δύλακεο βιέπεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο (ιεηηνπξγεία). Αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ δσκαηίνπ Γηα λα αιιάμεη ε ζεξκνθξαζία ζην δσκάηην θηάλεη λα πηέζεηε ην θνπκπί SET(P3) πνπ ζεκεηώλεη ηε ζεξκνθξαζία ζην δσκάηην. ην θνπκπί P1(αύμεζε) θαη P2 (κείσζε) κπνξείηε 14

15 λα αιιάμεηε ηελ αμία. Μεηά από 3 δεπηεξόιεπηα ε αμία δηαζώδεηαη θαη ε νζόλε γπξίδεη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγεία. Η ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ θηάλεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία (ζεξκνθξαζία SET) Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ θηάλεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία, ε δύλακε ηεο ζόκπαο γπξίδεη απηόκαηα ζηηο ρακειόηεξεο αμίεο. Τπό ηηο ζπλζήθεο απηέο ην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο παξνπζηάδεη ην κήλπκα ECO (νηθνλνκία) θαη ν ζεξκνζηάηεο LED γηα ην δσκάηην ελεξγνπνηείηαη (ιεηηνπξγεία κε θηαζκέλν SET). βήζηκν ηεο ζόκπαο Γηα λα ζβήζεηε ηε ζόκπα θηάλεη λα θξαηήζεηε ην θνπκπί P4 δύν δεπηεξόιεπηα. ην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα OFF, πάλσ από ην ξνιόη. βήλεη ην ζύζηεκα κεηαθνξάο θαη ε ηαρύηεηα ησλ εμαεξηζηεξώλ απμάλεη. Ο εμαεξηζηήξαο ηνπ κεηαδόηε κέλεη αλακκέλνο κέρξη ε ζεξκνθξαζία ησλ αεξίσλ λα γίλεη κηθξόηεξε από ηελ αμία θαζνξηζκέλε ζην PR15. Μεηά από 10 ιεπηά ν εμαεξηζηήξαο ζβήλεη. ε θάπνηεο παξαιιαγέο ρξεηάδεηαη λα πεξάζνπλ 10 ιεπηά πξηλ λα αλάςεη ε ζόκπα μαλά. Υξνλνζεξκνζηάηεο 15

16 Ο ρξνλνζεξκνζηάηεο επηηξέπεη λα πξνγξακκαηηζηνύλ ην άλακκα θαη ην ζβήζηκν ηεο ζόκπαο κε δηαθνξεηηθό ηξόπν γηα θάζε κέξα. Με πεξηζζόηεξεο πηέζεηο ηνπ θνπκπηνύ SET(P3) εηζέξρεζηε ζηελ πξνγξακκάηηζε (ρξνλνζεξκνζηάηεο, παξάκεηξνη πνξγξακκάηηζεο). Γηα ηελ δπλαηόηεηα απηή επηθνηλσλήζηε κε ηνλ εγθαηαζηάηε. Ση ζα γίλεη εάλ... Γελ πέθηνπλ νη πειέηεο Αλ ζπκβεί απηό εκθαλίδεηαη ην κήλπκα NO FIRE. Πξέπεη λα πηέζεηε ην θνπκπί P4 γηα λα επηζηξέςεη ε ζόκπα ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο. Γελ ππάξρεη ξεύκα γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα Αλ γίλεη δηαθνπή ξεύκαηνο, ε ζόκπα γπξίδεη απηόκαηα ζηε θάζε ζηελ νπνία βξηζθόηαλ πξηλ ηε δηαθνπή. ε κεξηθέο παξαιιαγέο δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηόηεηα θαη απηή ε πεξίπησζε εμεγείηαη παξαθάησ. Γηαθνπή ξεύκαηνο Αλ γίλεη δηαθνπή ξεύκαηνο γηα αξθεηή ώξα, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ αεξίσλ θάησ από ηηο αμίεο ηεο παξακέηξνπ PR13, ε ζόκπα ζα εκθαλίζεη STOP FIRE. Η ηαρύηεηα εμαεξηζηήξα απμάλεη ώο ηελ αλώηαηε αμία κέρξη ν ίδηνο λα γίλεη ςπρξόο θαη ν ζπλαγεξκόο STOP FIRE, κεηά ην νπνίν αθνινπζεί ην κήλπκα NO FIRE. 16

17 5.0 ΠΔΛΔΣΔ Οη πειέηεο απνηεινύλ κηα ηζρπξή ελαιιαθηηθή ιύζε παξά ηηο παξαδσζηαθέο πεγέο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε. Οη πειέηεο είλαη έλα εληειώο θπζηθό πξντόλ θαη εηο νιόθιεξνλ ηεξνύλ ην πεξηβάιινλ. Παξάγνληαη από θαζαξό μύιν, απνξξίπηνληαο ηνλ θινηό, θαη ρσξίο ρξσζηηθέο νπζίεο. απηό ην πξντόλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη θακία θόιια. Σελ ζηεξεόηεηα ησλ πειεηώλ ηελ εγγπάηαη έλα ζπζηαηηθό πνπ βξίζθεηαη ζην μύιν: LIGNIT. Όρη κόλν νηθνινγηθό θαύζηκν, αιιά θαίνληαο εληειώο ην μύιν νη πειέηεο έρνπλ θαη ηερληθά πιενλεθηήκαηα. Δλώ ην μύιν έρεη ελεξγεηαθή δύλακε 4,4kW/kg (ζε πγξαζία 15%, δειαδή κεηά από δηαηήξεζε 18 κελώλ), νη πειέηεο έρνπλ δύλακε 5,3 kw/kg. Η πηθλόηεηα ησλ πειεηώλ είλαη 650kg/m3, θαη ε πγξαζία ηνπο 8% ηνπ βάξνπο, γη απηό θαη δελ ρξεηάδεηαη λα θπιάζζνληαη, αιιά ρξεζηκνπνηνύληαη θαηεπζίαλ. Οη πειέηεο πξέπεη λα ηεξνύλ έλαλ από ηνπο θάησ θαλόλεο: - O - Norm M DIN plus UNI CEN/TS Η EVERGRIN-ENERGY ζπληζηά γηα ηα πξντόληα ηεο πάληα λα ρξεζηκνπνηείζηε πειέηεο Eco Spar κε δηάκεηξν 6 mm θαη κήθνπο mm. 5.1 ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΠΔΛΔΣΩΝ Με ζθνπό ηελ θαιύηεξε θαύζε ησλ πειεηώλ απηέο πξέπεη λα θπιάγνληαη ζε μεξό κέξνο. 5.2 ΓΔΜΙΗ ΜΔ ΠΔΛΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΔ Πνιινί πειάηεο καο καο ξσηάλε πώο λα γλσξίζνπλ ηηο θαιέο θαη ηηο θαθέο πειέηεο. Μεξηθνί ιέλε όηη πξέπεη λα ιεθζεί ππόςηλ ην ρξώκα ηνπο (αλ είλαη ζθνύξν ην ρξώκα ππνηίζεηαη όηη είλαη θαιέο, θη αλ είλαη αλνηρηό είλαη θαθέο), άιινη ζεσξνύλ όηη εθόζνλ έρνπλ θαθή νζκή, είλαη θαη ρακειήο πνηόηεηαο (αθνύ είλαη κνπριηαζκέλεο από 17

18 ηελ πγξαζία), θη άιινη πάιη πξνηείλνπλ λα βαιζνύλ κεξηθέο πειέηεο ζηε θσηηά γηα λα δνπλ πόζε ζηάρηε ζα αθήζνπλ. Πξόθεηηαη βέβαηα γηα γλώκεο ζρεηηθέο κε δηάθνξνπο κύζνπο, νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε βάζηκε ζεκαζία, ην θύξην θξηηήξην όκσο γηα πειέηεο πςειήο πνηόηεηαο είλαη ε πγξαζία: ιηγόηεξε πγξαζία θαιύηεξε πνηόηεηα. Σν ρξώκα θαη ε νζκή έρνπλ ζηελ νπζία κηθξή ζεκαζία. Όιεο νη πειέηεο παξάγνληαη από ηα ππόινηπα μύινπ, ην ρξώκα θαη ε νζκή επνκέλσο εμαξηώληαη από ην είδνο ηνπ μύινπ. Γεληθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη όηαλ δηαιέγνπκε πειέηεο πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηα παξαθάησ: - Να είκαζηε ζίγνπξνη όηη ην πξντόλ ζπκπιεξώλεη έλαλ από ηνπο επόκελνπο θαλόλεο: -O-Norm M 7135, DIN plus 51731,UNI CEN/TS Να ειέγμνπκε ην ρξώκα βάζεη ηνπ δεισκέλνπ μύινπ από ην νπνίν παξάρζεθαλ νη πειέηεο. - Να θνηηάμνπκε αλ πάλσ ζηε ζπζθεπαζία αλαγξάθνληαη όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία (ελεξγεηαθή δύλακε, πξνέιεπζε θ.η.ι.) - Να θνηηάμνπκε αλ ζηε ζπζθεπαζία ππαξάξρεη πνιιή ζθόλε, πνπ ζεκαίλεη όηη ην πξντόλ δελ είλαη ζπκπαγέο επεηδή πηζαλόλ πεξηέρεη κεγάιν πνζνζηό πγξαζίαο. ΟΙ πειέηεο πξέπεη λα είλαη νκαιέο, ζπκπαγείο θαη γπαιηζηεξέο. - Να εμεηάζνπκε ηελ ζηεξεόηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο αλ δειαδή επηηξέπεη λα δερηνύλ πγξαζία. - Να εμεηάζνπκε αλ νη δηαζηάζεηο ησλ πειεηώλ είλαη νη ίδηεο νη νπνίεο δειώλνληαη ζηε ζπζθεπαζία. ΗΜΑΝΣΙΚΟ Η ρξήζε πειεηώλ θαθήο πνηόηεηαο κπνξεί λα βιάςεη ηε ιεηηνπξγεία ηεο ζόκπαο αο θαη ζπλεπάγεηαη αθύξσζε ηεο εγγύεζεο. 6.0 ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ Σν ηαθηηθό θαζάξηζκα ηεο ζόκπαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο εμαγσγήο θαπζαεξίσλ είλαη ζεκαληηθό γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγεία ηεο. ΠΡΟΟΥΗ Πξηλ ηελ θαζαξίζεηε, ε ζόκπα θαη όινη νη ζσιήλεο ηνπ ζπζηήκαηνο εμαγσγήο πξέπεη λα ςπρξάλνπλ. Καηά ην θαζάξηζκα κελ ρξεζηκνπνηείηε εύθιεθηεο νπζίεο. 6.1 ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΩΛΗΝΑ ΔΞΑΓΩΓΗ Η πίζζα είλαη έλα πγξό πνπ εκθαλίδεηαη εμαηηίαο ηεο θαθήο θαύζεο, σο απνηέιεζκα ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ζην ζσιήλα. ηελ πεξίπησζε απηή ζπληζηάηαη θαιύηεξε κόλσζε ηνπ ζσιήλα. Η δεκηνπξγία ηδήκαηνο απηνύ ηνπ πγξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά. Σν ζύζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ ινηπόλ πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη λα θαζαξηζηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξόλν. ΠΡΟΟΥΗ Έλα θαζαξό ζύζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ απνηειεί εγγύεζε γηα ην θηήξην θαζώο θαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγεία ησλ πξντόλησλ Eco Spar. Σν ηαθηηθό ηνπ θαζάξηζκα είλαη πνιύ ζεκαληηθό. Σν ζύζηεκα εμαγσγήο ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηεί θαη λα θαζαξηζηεί πξηλ από ην πξώην άλακκα ηεο ζόκπαο. 6.2 ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΟΜΠΑ Σν θαζάξηζκα θαη ε ζπληήξεζε ηεο ζόκπαο είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγεία ηεο. Η ζπληήξεζε ηεο ζόκπαο πξέπεη λα γίλεηαη εγθαίξσο, ελώ ην θύξην θαζάξηζκα ζπληζηάηαη κεηά από θάζε 1800kg θακκέλσλ πειεηώλ, θαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξόλν. 18

19 Καηάινγνο ησλ πην ζεκαληηθώλ εμεηάζεσλ ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη λα ηηο θάλεη ην θέληξν ζπληήξεζεο θαηά ηνλ θύξην έιεγρν ηεο ζόκπαο: - Καζάξηζκα ηνπ εμαεξηζηήξα θαη ηνπ αλεκηζηήξα - Καζάξηζκα όισλ ησλ απξόζηησλ κεξώλ ζην ζάιακν θαύζεσο - Δμέηαζε όισλ ησλ θηγθιηδσκάησλ - Δμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάκκαηνο θαη κεηαθνξάο ησλ πειεηώλ - Δμέηαζε θαη ελδερόκελε αληαιιαγή ηνπ ζρνηληνύ ηεο πόξηαο - Απνζπλαξκνιόγεζε θαη θαζάξηζκα ηεο ζύλδεζεο T ηνπ ζπζηήκαηνο εμαγσγήο θαπζαεξίσλ - Δμέηαζε όισλ ησλ παξακέηξσλ ησλ ειεθηξηθώλ κεξώλ - Έθδνζε βεβαίσζεο γηα ην δηεμαρζέληα έιεγρν ΠΡΟΟΥΗ Μελ θαζαξίδεηε ην ζύζηεκα πξηλ ςπρξάλεη εληειώο. Πεξηνδηθό θαζάξηζκα: ΣΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ, ΣΟΤ ΓΤΑΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΟΙΝΙΟΤ ΣΗ ΠΟΡΣΑ, ΣΟΤ ΣΑΥΣΟΓΟΥΔΙΟΤ Καζεκεξηλό θαζάξηζκα: ΣΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΤΗ, ΣΟΤ ΜΔΣΑΓΟΣΗ Μεληαίν θαζάξηζκα: ΣΟΤ ΓΟΥΔΙΟΤ ΠΔΛΔΣΩΝ Καζάξηζκα κεηά από θάζε 1800kg θακκέλσλ πειεηώλ: ΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΡΟΗ ΑΔΡΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ Υξεζηκνπνηήζηε καιαθό μεζθνλόπαλν κε νπδέηεξα απνξξππαληηθά. ГΤΑΛΙ Σν γπαιί θαζαξίδεηαη κόλν ηνπ κε ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγεία ηεο ζόκπαο. Μπνξεί όκσο κεηά από πεξηζζόηεξεο ώξεο λα γίλεη βξώκηθν από κέζα, πνπ εμαξηάηαη από ηελ πνηόηεηα ησλ πειεηώλ θαη από ην ζύζηεκα εμαγσγήο. απηή ηε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζηε έλα βακβαθεξό μεζθνλόπαλν ή ραξηί ελόο πεξηνδηθνύ κε ιίγν απνξξππαληηθό γηα λα ην θαζαξίζεηε. Απηό κπνξείηε λα ην θάλεηε κόλν αθνύ ε ζόκπα έρεη ςπρξάλεη. Μεηά από θάζε θαζάξηζκα ηνπ γπαιηνύ εμεηάζηε αλ ε απόζηαζε αλάκεζα ζην γπαιί θαη ην πάλσ όξην είλαη 2mm (βι. εηθόλα). ΣΟ ΥΟΙΝΙ ΣΗ ΠΟΡΣΑ Σν ζρνηλί εγγπάηαη εξκεηηθόηεηα ηεο πόξηαο θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγεία ηεο ζόκπαο. Καιό είλαη λα εμεηάδεηε πεξηνδηθά ην ζρνηλί θαη εθόζνλ ην βξείηε βιακκέλν λα ην αληαιιάμεηε. Απηή ηε δηαδηθαζία πξέπεη λα ηελ θάλε έλα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν. 19

20 ΤΡΣΑΡΙ ΓΙΑ ΣΑΥΣΗ Όηαλ ρξεηάδεηαη βγάιηε ην ζπξηάξη θαη αδεηάζηε ην. Απηή ε δηαδηθαζία πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ θαηαλάισζε ησλ πειεηώλ θαη ηελ πνζόηεηα ηεο ζηάρηεο. ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΗ Η ζηάρηε από ην ζάιακν θαζαξίδεηαη κε εηδηθή ειεθηξηθή ζθνύπα. Απηή ηε δηαδηθαζία πξέπεη λα ηελ θάλεηε κία θνξά ζε 50 κέξεο. Μόλν έλαο θαζαξόο ζάιακνο θαύζεο εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγεία ηεο ζόκπαο. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγείαο ηεο ζόκπαο, εθηόο από ηηο πειέηεο ππάξρεη θαη ζθόλε θαζαξίζηε ην δνρείν πειεηώλ ακέζσο. Δάλ απηό επαλαιακβάλεηαη πνιύ ζπρλά, ρξεηάδεηαη λα αιιάμεηε ηηο πειέηεο κε πειέηεο πςειόηεξεο πνηόηεηαο. Δάλ νη ηξύπεο ηνπ ζαιάκνπ γεκίδνπλ βξνκηά, ρξεηάδεηαη λα αλνίμεηε ην ζάιακν θαη λα ηνλ θαζαξίζεηε. ΘΔΡΜΙΚΟ ΜΔΣΑΓΟΣΗ Σν θαζάξηζκα ηνπ ζεξκηθνύ κεηαδόηε εγγπάηαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγεία ηεο ζόκπαο. Απηό πξέπεη λα ην θάλεηε κηα θνξά ηελ εκέξα, ρξεζηκνπνηώληαο ηε ιαβή πνπ βξίζθεηαη ζην εκπξόο κέξνο ηεο ζόκπαο. ΓΟΥΔΙΟ ΠΔΛΔΣΩΝ 20

21 πληζηάηαη πεξηνδηθό θαζάξηζκα (ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα) ηνπ δνρείνπ πειεηώλ. Αθνύ ην αδεηάζεηε, θαζαξίζηε ην κε ειεθηξηθή ζθνύπα. ΤΣΗΜΑ ΑΔΡΙΩΝ Μηα θνξά ην ρξόλν ζπληζηάηαη θαζάξηζκα ηνπ γεληθνύ ζπζηήκαηνο ησλ αεξίσλ. Γη απηό ρξεηάδεηαη: - Να αλνίμεηε ηελ πόξηα, λα βγάιεηε ην ζπξηάξη ζηάρηεο θαη λα μεβηδώζεηε ην θαπάθη. Έπεηηα κπνξείηε λα θαζαξίζεηε ην ζύζηεκα κε ειεθηξηθή ζθνύπα. Μεηά ην θαζάξηζκα θιείζηε ην ζύζηεκα. ΤΣΗΜΑ ΔΙΡΟΗ ΚΑΘΑΡΟΤ ΑΔΡΑ ηελ αξρή ηεο επνρήο ζέξκαλζεο ειέγμηε ην ζύζηεκα γηα θαζαξό αέξα κήπσο έρεη θαλέλα εκπόδην. ΤΣΗΜΑ ΔΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ηελ αξρή ηεο επνρήο ζέξκαλζεο θαζαξίζηε ην ζύζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ. Δθόζνλ ην ειεθηξηθό θαιώδην είλαη βιακκέλν, αληαιιάμηε ην. ΗΜΑΝΣΙΚΟ Γηα ην θαζάξηζκα ησλ βακκέλσλ επηθαλεηώλ, κελ ρξεζηκνπνηείηε απνξξππαληηθά πνπ πεξηέρνπλ νμύ. 7.0 ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Δηθόλα ηεο κνλάδαο ειέγρνπ 21

22 8.0 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ / ΑΙΣΙΔ / ΛΤΔΙ / ΠΡΟΟΥΗ Όιεο ηηο δησξζώζεηο πξέπεη λα ηηο θάλεη έλα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΙΘΑΝΔ ΑΙΣΙΔ ΛΤΔΙ Οη πειέηεο δελ πέθηνπλ ζην ζάιακν Η θσηηά ζβήλεη θαη ε ζόκπα δελ ιεηηνπξγεί - δελ έρεη πειέηεο ζην δνρείν - ε ζπείξα εκπνδίδεηαη από ζθόλε - δε ιεηηνπξγεί ν κεησηήξαο - δε ιεηηνπξγεί ν πηεζνζηάηεο - είλαη άδεην ην δνρείν - δελ πέθηνπλ νη πειέηεο - Να γεκίζεηε ην δνρείν - Να ηελ θαζαξίζεηε - Να ηνλ αιιάμεηε - Δπηθνηλσλήζηε κε ην θέληξν ζπληήξεζεο - Γεκίζηε ην δνρείν πειεηώλ - Κνηηάμηε παξαπάλσ 22

23 Η ζόκπα ιεηηνπξγεί γηα κεξηθά ιεπηά θαη κεηά ζβήλεη Οη πειέηεο δεκηνπξγνύλ ίδεκα θαη ε θσηηά είλαη αδύλαηε - έρεη αλάςεη ν ζεξκνζηάηεο αζθάιεηαο - ε πόξηα δελ είλαη θιεηζηή θαιά θαη ην ζρνηλί είλαη βιακκέλν - πειέηεο θαθήο πνηόηεηαο - άλακκα ηνπ πηεζνζηάηε - θαθή εηζξνή αέξα - εκπνδηζκέλα θαπζαέξηα - δε ιεηηνπξγνύλ ηα ζεξκόκεηξα - θαθή εηζξνή αέξα - δε θηάλεη ε εηζξνή αέξα γηα ηελ θαύζε - πγξέο θαη αθαηάιιειεο πειέηεο - δε ιεηηνπξγεί ν εμαεξηζηήξαο - βήζηε ηε ζόκπα θαη μαλαλάςηε ην ζεξκνζηάηε. Αλ ην πξόβιεκα επαλαιακβάλεηαη, θαιέζηε ην θέληξν ζπληήξεζεο - Κιείζηε ηελ πόξηα θαη αληαιιάμηε ην ζρνηλί - Να αιιάμεηε ηηο πειέηεο - Δμεηάζηε ηνλ πηεζνζηάηε - Δμεηάζηε ην ζσιήλα - Να εμεηάζεηε ην ζύζηεκα - Έιεγρνο θαη αληαιιαγή ηνπο - Δμεηάζηε ην ζσιήλα - Δμεηάζηε ην ζσιήλα - Να αιιάμεηε ηηο πειέηεο θαη λα ηηο δηαηεξείηε ζε μεξό κέξνο - Να εμεηάζεηε ηνλ εμαεξηζηήξα 9.0 ΜΔΣΑΠΩΛΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Όηαλ αγνξάδεηε ηε ζόκπα ελεκεξσζείηε γηα ην θέληξν ζπληήξεζεο πνπ είλαη θνληά αο ΔΓΓΤΗΗ Η EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. εγγπάηαη ην πξντόλ ηεο, εθηόο από ηα κέξε πνπ θζείξνληαη θαλνληθά, κέζα ζε πξνζεζκία δύν ρξνλώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο αγόξαζεο, ε νπνία ζα απνδεηρζεί κε ηελ απόδεημε, ην ραξηί εγγύεζεο επηθπξσκέλν από ηνλ πσιεηή θαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζόκπαο από εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν. Πεξηνξηζκνί Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγγύεζε ησλ 2 ρξνλώλ όια ηα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά αληαιιαθηηθά θαη ν αλεκηζηήξαο, γηα ηα νπνία ε πξνζεζκία ηεο εγγύεζεο είλαη έλαο ρξόλνο. Δπίζεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγγύεζε ηα κέξε πνπ θζείξνληαη θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγεία όπσο είλαη: ην ζρνηλί, ην γπαιί θαη όια ηα κέξε ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο πνπ κπνξνύλ λα απνζπλαξκνινγεζνύλ. Δμαηξέζεηο Η παξαιιαγέο ηνπ ρξώκαηνο ησλ βακκέλσλ κεξώλ, αθνύ είλαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθώλ. Γελ αλαιακβάλνπκε επζύλε γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο θαθήο ρξήζεο ηνπ πξντόληνο, ηεο έιιεηςεο πξνζνρήο θαη ζπληήξεζεο θαη ηεο αθαηάιιειεο εγθαηάζηαζεο. 23

24 24

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817 ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟ Γιαβάζηε πποζεκηικά ηιρ οδηγίερ σπήζηρ ππιν ηην σπήζη. Φςλάξηε ηιρ ζε αζθαλέρ μέπορ για μελλονηική σπήζη. ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Η ζπζθεπή πξννξίδεηε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα