Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ."

Transcript

1 Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο αο ελόο ιεηηνπξγηθνύ θαη αζθαινύο πξντόληνο. Με ην παξόλ εγρεηξίδην νδεγηώλ ζα κάζεηε ηε ζσζηή ρξήζε ηεο δηθήο αο ζόκπαο κε πειέηεο. αο παξαθαινύκε λα ην δηαβάζεηε πξνζεθηηθά πξηλ από ηε ρξήζε. Απηό ην πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. έρεη παξαρζεί ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ λόξκεο: - 89/106 89/106 EEC (CPD) πιηθά παξαγσγήο - 73/23 EEC (LVD) ειεθηξηθή αζθάιεηα /108 EEC (EMC) ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα Καζώο θαη θαηά ηνπο θαλόλεο: - EN14785, 2006 Πεξηερόκελα 1.0 Πξνεηδνπνηήζεηο θαη αζθάιεηα 4.2 Καύζηκα 2.0 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 4.3 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 2.1 Πξόζζεηα κέξε 4.4 Δγθαηάζηαζε 2.2 πλαξκνιόγεζε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ 4.5 Έθζεζε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ 2.3 Σερληθή πεξηγξαθή 4.6 Έμήγεζε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ 2.4 Σερληθά δεδνκέλα θαη δηαζηάζεηο 5.0 Πειέηεο 3.0 Δγθαηάζηαζε 5.1 Γηαηήξεζε ησλ πειεηώλ 3.1 Γεληθνί θαλόλεο 5.2 Γέκηζε κε πειέηεο 3.2 ύλδεζε εμσηεξηθνύ ζσιήλα γηα αέξα 6.0 Καζάξηζκα θαη ζπληήξεζε 3.3 ύζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ 6.1 Καζάξηζκα θαη ζπληήξεζε ηνπ 3.4 Καπζαέξηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα εμαγσγήο 3.5 σιήλεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη 6.2 Καζάξηζκα θαη ζπληήξεζε ηεο ζόκπαο 3.6 Απεηθνλίζεηο εγθαηαζηάζεσο 7.0 Ηιεθηξηθή κνλάδα ειέγρνπ 3.7 Σειηθό κέξνο θαπζαεξίσλ 8.0 Πξνβιήκαηα/Αηηίεο/Λύζεηο/Πξνζνρή 3.8 ύλδεζε ζην ειεθηξηθό θύθισκα 9.0 Μεηαπσιεηηθή ππνζηήξημε 4.0 Υξήζε 10.0 Δγγύεζε 4.1 Πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα

2 Η EVERGRIN-ENERGY ζρεδίαζε ηελ АURIGA, μεθηλώληαο από ηελ θαξδηά ησλ Gemini, θαη ρξεζηκνπνηώληαο κηα θαηλνύξγηα ειεθηξηθή κνλάδα ειέγρνπ γηα λα βειηηώζεη ηελ εθκεηάιιεπζε θαη λα κεηώζεη ηα θαπζαέξηα. 1.0 ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ Οη ζόπκεο πνπ παξάγνληαη ζην εξγνζηάζηό καο δεκηνπξγνύληαη κε πιήξε πξνζνρή ζε ζρέζε κε θάζε κέξνο ηνπο, κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε θαη ηνπ εγθαηαζηάηε από αηπρήκαηα. πληζηάηαη: 1. ην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό, κεηά από θάζε επέκβαζε ζην πξντόλ, λα πξνζέμεη ηδηαίηεξα ηα γπκλά κέξε ησλ ζπξκάησλ λα είλαη εηο νιόθιεξνλ κέζα ζηνπο δπγνύο ώζηε λα κελ έρνπλ εμσηεξηθή επαθή. 2. Η εγθαηάζηαζε πξέπεη λα δηεμαρζεί από εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό, ην νπνίν κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζα αθήζεη κία δήισζε ζηνλ ηειηθό ρξήζηε, κε ηελ νπνία δειώλεη όηη ε ζόκπα έρεη ζπλδεζεί ζύκθσλα κε όινπο ηνπο θαλόλεο θαη κε ηελ νπνία αλαιακβάλεη ηελ νιόθιεξε επζύλε γηα ηελ εγθαηάζηαζε. 3. Δίλαη ζεκαληηθό λα ηεξεζνύλ όινη νη εζληθνί λόκνη ζην κέξνο όπνπ ζπλαξκνινγείηαη ην πξντόλ. 4. Η EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. δελ έρεη θακία επζύλε εθόζνλ δελ ηεξνύληαη νη πάλσ ππνρξεώζεηο. 5. Σν εγρεηξίδην έξρεηαη κε ην πξντόλ. ε πεξίπησζε θινπήο ή απώιεηαο, παξαθαινύκε λα δεηήζεηε θαηλνύξγην. 6. Απηή ε ζόκπα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία είλαη πξννξηζκέλε. 7. Απνθιείεηαη θάζε επζύλε ηνπ παξαγσγνύ γηα βιάβεο πξνζώπσλ, δώσλ ή αληηθεηκέλσλ, πνπ πξνθιήζεθαλ από εζθαικέλε εγθαηάζηαζε ή ρξήζε, ή από ρξήζε γηα άιινπο ζθνπνύο. 8. Αθνύ βγάιεηε ηε ζπζθεπαζία, λα εμεηάζεηε αλ όια ηα κέξε είλαη εθεί θαη εθόζνλ δελ είλαη, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ πσιεηή απ όπνπ αγνξάζαηε ην πξντόλ. 9. Όια ηα κέξε είλαη θηηαγκέλα έηζη ώζηε λα εγγπήζνπλ θαιή ιεηηνπξγεία ηεο ζόκπαο, γη απηό θαη αλ αληαιιαρζνύλ, απηό πξέπεη λα γίλεη κόλν κε πξσηόηππα αληαιιαθηηθά πνπ αγνξάδνληαη από εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν (θνηηάμηε ηελ εγγύεζε). 10. Με ζθνπό ηελ θαιή ιεηηνπξγεία ηνπ πξντόληνο, ε ζπληήξεζε ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη εγθαίξσο (κεηά από θάζε 1800 ρηι/κα πηζηνπνηεκέλσλ πειεηώλ) ή κία θνξά ην ρξόλν. Η ζπληήξεζε πξέπεη λα επηθπξσζεί γηα λα κήλ πξνθαιέζεη αθύξσζε ηεο εγγύεζεο. Λόγσ ηεο αζθάιεηαο, είλαη θαιό λα ζπκεζείηε όηη: - Απαγνξεύεηαη ν ρεηξηζκόο ηεο ζόκπαο από παηδηά ή άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα. - Απαγνξεύεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ πξντόληνο ζην κπάλην, ζε πγξά δσκάηηα όπσο θαζαξηζηήξηα θ.η.ό., θαζώο θαη ην άγγηγκα ηεο ζόκπαο κε γπκλά ή πγξά ρέξηα ή πόδηα. Να εμαζθαιηζηεί ειεθηξηθή ζύλδεζε ζε ξεπκαηνδόηε κε γείσζε. - Απαγνξεύεηαη ε αιιαγή ησλ δηαδηθαζηώλ αζθαιείαο ρσξίο εμνπζηνδόηεζε από εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν. - Να κελ ηξαβηνύληαη, ζρίδνληαη ή θαίγνληαη ηα θαιώδηα πνπ βγαίλνπλ από ηε ζόκπα αθόκα θαη αλ είλαη ζβεζηή. - Να κελ αθήλεηαη ε ζπζθεπαζία ζε πξόζβαζε παηδηώλ ή πξνζώπσλ πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα. - Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγείαο ηνπ πξντόληνο, ε πόξηα πξέπεη λα είλαη θιεηζηή ζπλερώο. - Να απνθεύγεηαη άκεζε επαθή κε ηα κέξε ηνπ πξντόληνο πνπ ζεξκαίλνληαη. 2

3 - Να εμεηαζηνύλ ηα ελδερόκελα εκπόδηα θαηά ην άλακκα ηνπ πξντόληνο κεηά από έλα κεγάιν δηάζηεκα κε ιεηηνπξγείαο (θνηηάμηε ην θεθάιαην 6.0). - Η ζόκπα έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγεί θαη ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζε πεξίπησζε όκσο δπλαηνύ αέξα ή παγσληάο, κπνξεί λα αλάςνπλ ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη λα ηε ζβήζνπλ. - Δάλ γίλεη απηό, επηθνηλσλήζηε κε ην εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν ηερληθήο εμππεξέηεζεο θαη κελ ζβήλεηε ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο, πνπ κπνξεί λα γίλεη αλ βγάιεηε ηελ πξίδα από ην ειεθηξηθό δίθηπν. 2.0 ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 2.1 Πξόζζεηα κέξε Πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζόκπαο εμεηάζηε αλ όια ηα πξόζζεηα κέξε είλαη εθεί: - Υεηξνιαβή γηα μύζηκν ησλ ζσιήλσλ. - Σειερεηξηζηήξην - Πίλαθαο ειέγρνπ θαη βίδεο γηα ηελ ζπλαξκνιόγεζή ηνπ (ζην κέξνο απνζήθεπζεο πειεηώλ) - Έγγξαθα (εγγύεζε, εγρεηξίδην νδεγηώλ, θέληξα ζπληήξεζεο) Δίλαη ζεκαληηθό λα δηαβαζηνύλ πξνζεθηηθά όια ηα έγγξαθα θαη λα θπιαρζνύλ. 2.2 πλαξκνιόγεζε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ Αθνύ βγάιεηε ηε ζόκπα από ηε ζπζθεπαζία, ζα βξείηε ζην δνρείν πειεηώλ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ (2) ηπιηγκέλν θαη βίδεο M5(3) ζε ζαθνύια γηα ηε ζπλαξκνιόγεζή ηνπ (1). Βγάιηε ηνλ πίλαθα (2), ζπξώμηε ην θαιώδην (4) ζην άλνηγκα ηνπ πίλαθα (βι. εηθόλα) θαη ζπλδέζηε ηνλ κε ηελ θάξηα. Πάξηε ηηο βίδεο M5 από ηε ζαθνύια θαη ηνπνζεηήζηε ηνλ πίλαθα ζην θαπάθη. 3

4 θαιώδην! Πξνζνρή: Καηά ηε ζύλδεζε ηνπ πίλαθα λα πξνζέρεηε λα κελ θόςεηε ην 2.3 Σερληθή πεξηγξαθή Η ζόκπα AURIGA έρεη ζρεδηαζηεί γηα ζέξκαλζε θαηνηθηώλ ή επαγγεικαηηθώλ ρώξσλ, θαζώο θαη γηα ζπκπιήξσζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο ζέξκαλζεο, θάλνληαο ηαπηόρξνλα θαη ηνλ ίδην ηνλ ρώξν πην σξαίν. Η θαξδηά ηεο ζόκπαο έρεη δεκηνπξγεζεί από έιαζκα κεγάινπ πάρνπο παξαγκέλν κε ςπρξή εμέιαζε, θαζώο θαη ην ζηεξηθηηθό θαηαζθεύαζκα ην νπνίν είλαη βακκέλν κε πςειήο πνηόηεηαο ρξσζηηθή νπζία ηύπνπ ζθόλεο πνπ αληέρεη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Σν πάλσ θαη ην θάησ κέξνο, θαη ν ζάιακνο θάπζεο είλαη θηηαγκέλα από έιαζκα εηδηθνύ ηύπνπ. Σν εζσηεξηθό κέξνο ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο επελδπκέλν κε δηπιό έιαζκα, ην νπνίν εγγπάηαη κεγαιύηεξε ζεξκηθή δύλακε ηεο ζόκπαο. Ο ζάιακνο θαύζεο έρεη πόξηα κε θεξακεηθό γπαιί πνπ αληέρεη ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη 700 βαζκνύο Κειζίνπ. Μ απηή ηε ιύζε ζέιακε λα ζαο δείμνπκε ηε θσηηά κέζα από ην ζάιακν θαύζεο, απνθεύγνληαο όκσο ηελ εδερόκελε επαθή κε επηθίλδπλεο ζπίζεο θαη θαπλό. Η πόξηα είλαη θιεηζηή εξκεηηθά. Πίλαθαο A ΚΑΠΑΚΙ ΣΟΤ ΓΟΥΔΙΟΤ ΠΔΛΔΣΩΝ N ΤΡΣΑΡΙ ΓΙΑ ΣΑΥΣΗ Β ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ C ΓΟΥΔΙΟ ΠΔΛΔΣΩΝ D ΥΔΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΩΛΗΝΩΝ F ΚΔΡΑΜΔΙΚΟ ΓΤΑΛΙ I ΓΙΠΛΟ ΔΛΑΜΑ ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΤΗ L ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΗ R ΤΝΓΔΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ R ΠΛΑΪΝΟ ΒΑΜΜΔΝΟ ΔΛΑΜΑ G ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ 2.4 Σερληθά δεδνκέλα θαη δηαζηάζεηο 4

5 Πίλαθαο Σύπνο ζόκπαο: Auriga 23 kw Ύςνο mm 1008 Πιάηνο mm 585 Βάζνο mm 555 Βάξνο kg 160 Γηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα γηα αέξα mm 60 Γηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ mm 80 Αλώηαηνο(*) όγθνο γηα ζέξκαλζε m3 550 Ολνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρύο (Ptn) kw 23 Θεξκηθή ηζρύο ζην πεξηβάιινλ (Ptr) kw 3 Ολνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρύο (λεξό) kw 20 Ολνκαζηηθή θαηαλάισζε αλά ώξα kg/h 2 Γηαζηάζεηο ηεο πόξηαο mm 710x400 Υσξεηηθόηεηα ηνπ δνρείνπ kg 45 Δθκεηάιιεπζε κε νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρύ % 92 Υσξεηηθόηεηα ηνπ ζεξκνζίθσλα L 75 Ολνκαζηηθή ειεθηξηθή ηζρύο W 450 Ολνκαζηηθή ειεθηξηθή ηάζε V 230 Ολνκαζηηθή ζπρλόηεηα Hz 50 5

6 Ο πάλσ πίλαθαο θηηάρηεθε βάζεη δνθηκώλ κε πειέηεο μύινπ κε ζεξκνγόλν δύλακε Kj/kg (ίζνλ 4350 Kcal/kg) (*) Αμία πνπ εμαξηάηαη από ηνλ ηόπν ηεο εγθαηάζηαζεο. Οη πάλσ αμίεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη όρη ππνρξεσηηθέο. Ο παξαγσγόο επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηηο αμίεο κε ζθνπό βειηίσζε ησλ επηδόζεσλ ηνπ πξντόληνο. 3.0 ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 3.1 Γεληθνί θαλόλεο Αθνύ ε θαιή θαη ζσζηή ζπλαξκνιόγεζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή, θαζώο θαη ε θαιή ζύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζαεξίσλ, θαη αθνύ ηα ελδερόκελα ζθάικαηα θαηά ηελ ζπλαξκνιόγεζε δελ θαιύπηνληαη κε ηελ εγγύεζε ηεο EVERGRIN-ENERGY, ε εηαηξία καο ζπληζηά ε εγθαηάζηαζε λα γίλεη κεηά από ηηο επόκελεο εμεηάζεηο: - Διάρηζηνο όγθνο ηνπ δσκαηίνπ ζην νπνίν εγθαζίζηαηαη (λα απνθεύγνληαη δσκάηηα θάησ από 40 m3). - Να εμαζθαιηζηεί θαιε εηζξνή αέξα. - Να ηεξεζνύλ όινη νη θαλόλεο. - Ιθαλόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζαεξίσλ. Πξέπεη λα ζεβεζηε θαη ηηο επόκελεο λνκηθέο δηαηάμεηο: - Απαγνξεύζεηο εγθαηάζηαζεο. - Γηθαηώκαηα ησλ θαηνίθσλ. Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο ζόκπαο ζε ππλνδσκάηηα, ηνπαιέηεο θαη όπνπ ήδε ππάξρεη κία άιιε ζεξκάζηξα ε ρσξίο λα ππάξρεη αξθεηή εηζξνή αέξα (ηδάθη, ζόκπα...). Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο ζόκπαο ζε δσκάηηα κε εθξεθηηθνύο κεραληζκνύο. Η εγθαηάζηαζε ηεο ζόκπαο πξέπεη λα γίλεη ζύκθσλα κε όιεο ηηο πξαθηηθέο επηγλώζεηο. Ο ρώξνο γύξσ από ηε ζόκπα πξέπεη λα είλαη από ιίζν, ηζηκέλην ή άιιν πιηθό αλζεθηηθό ζε θσηηά. Η ζόκπα παξάγεη ζεξκόηεηα γύξσ από ην ζάιακν θαύζεο, γη απηό πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε επαθή ηνπ κε εύθιεθηεο νπζίεο (νηλόπλεπκα, ραξηί, πιαζηηθό) Διάρηζηε απόζηαζε από εύθιεθηα πιηθά είλαη 200 mm. 6

7 - Δάλ ην πάησκα είλαη από εύθιεθην πιηθό (π.ρ. παξθέ) πξέπεη λα ζεξκνκνλσζεί θαηάιιεια. - Οη κεηαιιηθνί ζσιήλεο γηα ηα θαπζαέξηα πξέπεη λα απέρνπλ 1,5 m από εύθιεθηα πιηθά. - πληζηάκε ε ζόκπα λα εγαηαζηαζεί ηόζν πην θνληά ζην ζύζηεκα εμαγσγήο όζν είλαη δπλαηό, πάληα έρνληαο ην πεξηζζόηεξν 3+1 ζηξνθέο T θαη αλώηαηα 3 m νξηδόληηαο ηάζεο κε ειάρηζηε αλεθνξηθή θιίζε 3-5%. Αθνύ νξηζηεί ν ηόπνο γηα εγθαηάζηαζε, βγάιηε ην ραξηόλη θαη ην άιιν πξνζηαηεπηηθό πιηθό θαη εμεηάζηε αλ ε πόξηα θιείλεη ζσζηά. 3.2 ΤΝΓΔΗ ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΧΛΗΝΑ ΓΙΑ ΑΔΡΑ Γηα λα έρεηε κηα ζσζηή ιεηηνπξγεία θαη θαιή θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο, ε ζόκπα ρξεηάδεηαη λα έρεη αξθεηή εηζξνή αέξα θαη λα ηνπνζεηεζεί ζε ηέηνην κέξνο (κπνξείηε λα θηηάμεηε θαη εηδηθό άλνηγκα γηα ηελ εηζξνή αέξα). Σν άλνηγκα γηα ηελ εηζξνή αέξα πξέπεη λα είλαη ην ειάρηζην 100 cm2 είλαη απαξαίηεην λα κελ εκπνδίδεηαη. Ο αέξαο κπνξεί λα παίξλεηαη θαη από άιιν δσκάηην ην νπνίν αεξίδεηαη ζπλέρεηα θαη όπνπ δελ ππάξρεη άιιε ζόκπα ή άιιν ζύζηεκα πνπ λα ρξεηάδεηα εηζξνή αέξα. Απηό ην δσκάηην όκσο δελ κπνξεί λα είλαη ππλνδσκάηην κπάλην ή έλαο ρώξνο ζηνλ νπνίν ππάξρεη θίλδπλνο θσηηάο, όπσο γθαξάδ, ππόγεην ή απνζήθε κε εύθιεθηα πιηθά. Δθόζνλ ζην δσκάηην ππάξρεη κία αλνηρηνύ ζπζηήκαηνο ζόκπα θπζηθνύ αεξίνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε πεγή επηβιαβνύο αεξίνπ, ε εηζξνή ηνπ αέξα ρξεηάδεηαη λα είλαη άκεζε από έμσ. ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΜΔΗ ΤΝΓΔΗ ΑΠΟ ΔΞΩ Με ζθνπό ηε ζσζηή ιεηηνπξγεία ηεο ζόκπαο είλαη δπλαηή άκεζε ζύλδεζε από έμσ ρξεζηκνπνηώληαο κεηαιιηθό ζσιήλα 80 mm κε παξάθπθιν ζηιηθόλεο. Δίλαη ζεκαληηθό λα πξνζηαηεπηεί ε αξρή ηνπ ζσιήλα από άλεκν, λεξό θ.ά. ζπλαξκνινγώληαο κία ζηξνθή 90o πξνο ηα θάησ. Η EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. δελ ππέρεη θακία επζύλε εάλ δελ αθνινπζνύληαη νη πάλσ νδεγίεο. Γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο εηζξνήο αέξα πξέπεη λα ηεξεζνύλ νη επόκελεο απνζηάζεηο: 1,5 m θάησ,1,5 m νξηδόληηα, 0,3 m πάλσ από πόξηεο θαη παξάζπξα, 2,0 m από ζπζηήκαηα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ. 3.3 ΤΣΗΜΑ ΔΞΑΓΧΓΗ ΚΑΤΑΔΡΙΧΝ Πάληα πξέπεη λα μέξεηε όηη ην ζύζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ είλαη ζεκαληηθό όζν θαη ε ίδηα ή ζόκπα. Η εγθαηάζηαζή ηνπ πξέπεη λα γίλεη απί εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα. Σν εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν πξέπεη λα ιάβεη ππόςηλ ηα επόκελα ζηνηρεία: Διθπζκόο ηνπ ηδαθηνύ Pa 12 Μάδα ζε θακκέλν αέξα g/s kw CO κεηξεηό ζε 13% νμπγόλν % Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ C ΣΑ ΚΑΤΑΔΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Σν ζύζηεκα θαπζαεξίσλ ιεηηνπξγεί σο ζπλέπεηα ηεο πίεζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ρώξν θαύζεσο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό όηη ην ζύζηεκα θαπζαεξίσλ (ζπληνκνγξαθία Κ) έρεη δεκηνπξγεζεί από πηζηνπνηεκέλα πιηθά γηα λα θαιύςεη ηα επόκελα ραξαθηεξηζηηθά: - Δξκεηηθά θιεηζηό, πνπ ζα πεη όηη ζπλίζηαηαη από εηδηθνύο ζσιήλεο κε θαηάιιειν παξάθπθιν ζηιηθόλεο. 7

8 - Να κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε πίεζε θαη ζε ζεξκνθξαζίεο από βαζκνύο Κειζίνπ (ζπληζηώληαη ζσιήλεο κε πάρνο όρη κηθξόηεξν από 1 mm). Δάλ ε ζόκπα ζπλδεζεί κε ήδε ππάξρνλ ζύζηεκα, ην ζύζηεκα απηό πξέπεη λα ειεγρηεί από εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν. Σν ζύζηεκα δελ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε θιεηζηά δσκάηηα. πληζηάηαη πεξηνδηθό θαζάξηζκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζαεξίσλ. 3.5 ΧΛΗΝΔ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΟΤΝ Οη ζσιήλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηα θαπζαέξηα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθνί, νκαινί από κέζα, κεηαιιηθά θαη λα έρνπλ παξάθπθιν ζηιηθόλεο. Η δηάκεηξόο ηνπο πξέπεη λα είλαη από 80 mm ώο 3 m ή 100 mm πάλσ από 3 m ή πάλσ από 1200 m από ηε ζαιάζζηα ζηάζκε. Σν κήθνο ππνινγίδεηαη αλά όιν ην νξηδόληην θαη θάζεην κήθνο, ζπλππνινγίδνληαο θάζε ζηξνθή 90o σο 1 m ζε κήθνο. ΠΡΟΟΥΗ Μελ ζπλδέζεηε ην ζύζηεκα κε ήδε ππάξρνλ άιιν ζύζηεκα ή εμαεξηζηήξα. 3.6 ΥΔΓΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (κε ππνρξεσηηθέο) 3.7 ΣΔΛΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΑΤΑΔΡΙΧΝ 8

9 Σν ηειηθό κέξνο θαπζαεξίσλ έρεη ζθόπν ηε ζσζηή απειεπζέξσζε ησλ θαπζαεξίσλ ζην αηκόζθαηξα, ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο από βξνρέο, ρηόλη ή αληηθείκελα, θαη ηελ εγγύεζε κηαο άςνγεο απειεπζέξσζεο ησλ θαπζαεξίσλ αθόκα θαη όηαλ θπζάεη άλεκνο. Σν ηειηθό κέξνο θαπζαεξίσλ πξέπεη λα θαιύςεη ηνπο παξαθάησ όξνπο: - Σν εζσηεξηθό κέξνο λα είλαη ην ίδην όπσο θαη ζηε ζόκπα. - Σν εμσηεξηθό κέξνο λα κελ είλαη κηθξόηεξν από δύν θνξέο ην αληίζηνηρν κέξνο ηεο ζόκπαο. - Δπεμεξγαζία ε νπνία πξνζηαηεύεη ην ζύζηεκα από βξνρή, ρηόλη θαη άλεκν. - Δύθνιε εμάξκνζε γηα ην θαζάξηζκα. - Γπλαηόηεηα γηα αηζζεηηθή απόιεμε πνπ ζα είλαη θαηάιιειε πξνο ην θηήξην. Σν ζύζηεκα δελ επηηξέπεηαη λα έρεη εκπόδηα έσο θαη 10 m όπσο είλαη ηνίρνη ή δέληξα. ε ηέηνηα πεξίπησζε ρξεηάδεηαη λα ηειεηώλεη 1 m πάλσ από ηα εκπόδηα, ελώ ζε πεξίπησζε άιισλ ζπζηεκάησλ 2 m από απηά. Δλ πάζε πεξηπηώζε ρξεηάδεηαη ην ζύζηεκα λα είλαη ην ειάρηζην 1 m πάλσ από ηε ζηέγε. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙΑ ΔΞΑΙΣΙΑ ΔΛΑΣΣΩΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Ξέρσξα από όινπο ηνπο αηκνζθαηξηθνύο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ, ν κεγαιύηεξνο παξάγσλ θαηά ηε ιεηηνπξγεία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν άλεκνο. 3.8 ΤΝΓΔΗ ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ Υξεηάδεηαη ην ζύζηεκα λα ζελδεζεί ζην ειεθηξηθό δίθηπν. Οη ζόκπεο καο είλαη εθνπιηζκέλεο κε θαιώδην αλζεθηηθό ζε κέζεο ζεξκνθξαζίεο. ε πεξίπησζε αληαιιαγήο ηνπ θαισδίνπ, επηθνηλσλήζηε κε εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν. Πξηλ ζπλδέζεηε ην ζύζηεκα ζην ειεθηξηθό δίθηπν πξέπεη λα εμεηαζηνύλ ηα παξαθάησ: - Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηύνπ λα ηθαλνπνηνύλ ηνπο όξνπο ζηελ πηλαθίδα. - Η ζύλδεζε λα δηαζέηεη ζσζηή γείσζε. - Δίλαη αλαγθαίν ην θαιώδην λα κελ έρεη ζεξκνθξαζίεο πάλσ από 75 βαζκνύο Κειζίνπ. 9

10 ε πεξίπησζε άκεζεο ζύλδεζεο κε ην δίθηπν, λα θιεζεί εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν, ειεθηξνιόγν. Αλ ε ζόκπα δελ ιεηηνπξγεί γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, βγάιηε ηελ πξίδα ηεο. Η ζύλδεζε πξέπεη λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκε. 4.0 ΥΡΗΗ 4.1 ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΔΙΑ Λακβάλνληαο ππόςηλ ην όηη ε ζόκπα αλαπηύζζεη πςειή ζεξκνθξαζία θαη νη λένη θαη νη ειηθησκέλνη πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθή, θαη ηδηαίηεξα ηα παηδηά. Απαγνξεύεηαη ην λα βάδεηε λεξό ή άιιν πγξό πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεξκηθό ζνθ. Μελ ηνπνζεηείηε εύθιεθηεο νπζίεο θνληά ζηε ζόκπα. 4.2 ΚΑΤΙΜΑ Σν κνλαδηθό θαύζηκν πνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ε ζόκπα είλαη νη πειέηεο μύινπ Eco Spar. Γηα λα εγγπήζνπλ θαύζε ρσξίο πξόβιεκα, νη πειέηεο πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ζε έλα μεξό κέξνο. πληζηάκε ηε ρξήζε πειεηώλ θαιήο πνηόηεηαο. Δλεκεξσζείηε ζηνλ πξνκεζεπηή πειεηώλ, πνηεο πειέηεο είλαη νη θαιύηεξεο. Γηαηεξήζηε ηηο ζε απόζηαζε από ηε ζόκπα κεγαιύηεξε από 1,5 m. (θνηηάμηε ην θεθάιαην 5.0) ΠΡΟΟΥΗ Η ζόκπα έρεη παξαρζεί θαη δνθηκαζηεί κόλν κε πηζηνπνηεκέλεο πειέηεο Eco Spar. Ο παξαγσγόο δελ αλαιακβάλεη θακία επζύλε εθόζνλ ρξεζηκνπνηνύληαη κε πηζηνπνηεκέλεο πειέηεο. 4.3 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Όιεο νη πξνδηαγξαθέο είλαη πηλαθνγξαθεκέλα παξαθάησ. Σξνθνδνζία 230V,50/60Hz, αλώηαηε θαηαλάισζε 13/20mA. Δίζνδνη: Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ Σύπνο J Δμσηεξηθόο ζεξκνζηάηεο επαθήο όληα NTC ζεξκνθξαζία δσκάηην NTC 10 k Έμνδνη: Δμαεξηζηήξαο θαπζαεξίσλ 230 V Μεηαδόηεο V Μεησηήξαο 230 V Θεξκαζηήξαο V Πξνδηαγξαθέο ρώξνπ: Δξγαδόκελε ζεξκνθξαζία από 0 έσο 60 βαζκνύο Κ. Θεξκνθξαζία γηα δηαηήξεζε από -10 έσο 60 βαζκνύο Κ. Αλώηαηε ζρεηηθή πγξαζία 95% Μεραληθέο πξνδηαγξαθέο: Γηαζηάζεηο 125 x 101 x 35 mm 10

11 Βάξνο 250 gr πλδέζεηο: 4.4 ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Όια ηα απαξαίηεηα θαιώδηα θαη νη δπγνί βξίζθνληαη κέζα ζηε ζόκπα. Η εγθαηάζηαζε είλαη γξήγνξε θαη απιή. Πξηλ από θάζε ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη δηεμαρζεί απηόκαηε εμέηαζή ηνπ κε ζθνπό ηελ θαιή ιεηηνζξγεία ηνπ. Καηά ηελ πξώηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο ρξεηάδνληαη ηα παξαθάησ: Όηαλ είκαζηε ζίγνπξνη όηη ε ζπλαξκνιόγεζε είλαη ζσζηή, κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε πξνο ην λα αλάςνπκε ηε ζόκπα γηα πξώηε θνξά, κε ην νπνίν απηή ζα ξπζκηζηεί ζσζηά. Η ξύζκηζε κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ή κέζσ ινγηζκηθνύ. 11

12 4.5 ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Ο πίλαθαο ειέγρνπ παξέρεη εύθνιν έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ησλ άκεζσλ πξνζηαγώλ. Ο πίλαθαο ειέγρνπ θαη ηα θώηα LED γλσζηνπνηνύλ ηνλ ρξήζηε γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ γίλνληαη. Μέζσ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 4.6 ΔΞΗΓΗΗ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Η γξαθηθή εμήγεζε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ αθνινπζεί παξαθάησ. Λεηηνπξγεία (ρξήζηεο) Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη πσο ιεηηνπξγεί ε κνλάδα ειέγρνπ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηε ζόκπα αο. Αθνπινπζεί κηα αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγείαο ηνπ ηερληθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. Πξηλ αλάςεηε ηε ζόκπα, πάλσ ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην επόκελν ζηνηρείν (Off - θιεηζηό) Άλακκα ηεο ζόκπαο Γηα λα αλάςεηε ηε ζόκπα πηέζηε ζην P4 ιίγα δεζηεξόιεπηα. Σν άλακκα ηεο ζόκπαο εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε σο εμήο (πξνεμαεξηζκόο) απηό ην ζηάδην ε ζόκπα είλαη ζε θάζε πξνεμαεξηζκνύ, αλάβνπλ ν ζεξκαζηήξαο θαη ν εμαεξηζηήξαο. Πξόζζεζε πειεηώλ Μεηά από 90 δεπηεξόιεπηα πεξίπνπ αξρίδεη ε πξόζζεζε πειεηώλ. 12

13 Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο, ην ζύζηεκα κεηαθνξάο βάδεη ηηο πειέηεο ζην ζάιακν θαύζεο ζε ηαρύηεηα πνπ θαζνξίδεηαη ζην ζηνηρείν PR04. Η δξαζηεξηόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ζεκεηώλεηαη κε LED ON. Ο ζεξκαζηήξαο κέλεη αλακκέλνο κέρξη ε ζεξκνθξαζία ησλ αεξίσλ λα πεξάζεη ην όξην ηνπ ζηνηρείνπ PR13. Παξνπζία θσηηάο Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ησλ αεξίσλ πεξάζεη ην όξην ηνπ ζηνηρείνπ PR13, ην ζύζηεκα κπαίλεη ζηε θάζε αλάκκαηνο θσηηάο. απηή ηε θάζε ε ζεξκνθξαζία κέλεη ζηαζεξή γηα δηάξθεηα πνπ θαζνξίδεηαη κε ην ζηνηρείν PR2 (άλακκα). Λεηηνπξγεία ηεο ζόκπαο Αθνύ ε ζεξκνθξαζία ησλ αεξίσλ πεξάζεη ην όξην ηνπ ζηνηρείνπ PR13 θαη παξακείλεη αξθεηή ώξα ζην ζηνηρείν PR2, ε ζόκπα κπαίλεη ζηε θάζε θαλνληθήο ιεηηνπξγείαο. ην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο εκθαλίδεηαη ε δύλακε ζην P5 θαη ην P6, ελώ ζην θάησ κέξνο ε ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ (ιεηηνπξγεία). Δίλαη δπλαηόλ ε ζόκπα λα δηαβεί άκεζα από ηε θάζε αλάκκαηνο ζηε θάζε ιεηηνπξγείαο πηέδνληαο ην P6 γηα 2 δεπηεξόιεπηα (άκεζε δηάβαζε) 13

14 Γηα λα δείηε ηελ ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ πηέζηε ην θνπκπί P1 Γηα λα δείηε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ θαπλνύ είλαη αξθεηό λα πηέζεηε ην θνπκπί P1(ιεηηνπξγεία). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο κε ην P2 κπνξείηε λα δείηε ηελ πίεζε (Bar) ζην ζύζηεκα γηα ην λεξό. Δλεξγνπνίεζε ηεο θπθινθνξίαο (αληιία) 14

15 Ο θπθινθνξεηήο ελεξγνπνηείηαη όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ έρεη απνθηήζεη ηελ αμία ηεο παξακέηξνπ P15. Απηό ζεκεηώλεηαη ζηελ νζόλε σο εμήο: Η ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ απνθηά ηελ πξνβιεπόκελε ζεξκνθξαζία (ζεξκνθξαζία SET). Σόηε εκθαλίδεηαη ην ζύκβνιν Th20>Tseth2o θαη ην κήλπκα δηέξρεηαη ζε MODULAZIONE. Απηή ηε ζηηγκή ε απνηειεζκαηηθή ηζρύο κεηώλεηαη, ελώ ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε ζηηγκηαία απνηειεζκαηηθή ηζρύο. Η ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΤΞΑΝΔΙ Αλ μέρσξα από ηε κεησκέλε ιεηηνπξγεία ηεο ζόκπαο ζην MODULAZIONE, ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ μεπεξλάεη ηελ αμία Tseth2o -3C, γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν από Pr23, ε ζόκπα ζβήλεη. ΑΝΑΜΜΑ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΒΗΙΜΟ ΔΞΑΙΣΙΑ ΤΦΗΛΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 15

16 Η ζόκπα αλάβεη αθνύ ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαπλνύ κεησζεί θάησ από ηελ αμία Pr28 θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ θηάζεη θάησ από ηελ αμία Tseth2o -3C. ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΟ ΓΧΜΑΣΙΟ Γηα λα αιιάμεη ε ζεξκνθξαζία ζην δσκάηην θηάλεη λα πηέζεηε ην θνπκπί SET(P3) πεξηζζόηεξεο θνξέο κέρξη λα δείηε ηελ πξνβιεπόκελε ζεξκνθξαζία. Σξνπνπνηείηαη ην SET κε ηα θνπκπηά P1 θαη P2. ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ ΙΥΤΟ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγείαο (stufa in lavoro) κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηελ ηζρύ κε ην θνπκπί P6 (αύμεζε) θαη ην P7 (κείσζε). Η ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ θηάλεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία (ζεξκνθξαζία SET) Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ θηάλεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία, ε ζόκπα δηαβαίλεη ζε MODULAZIONE θαη ε ζεξκνγόλνο δύλακε κεηώλεηαη. Ωο ζπλέπεηα ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ επίζεο κεηώλεηαη κέρξη λα πέζεη θάην από ηελ παξάκεηξν Pr15 ζηακαηώληαο ηε ιεηηνπξγεία ηεο αληιίαο. βήζηκν ηεο ζόκπαο Γηα λα ζβήζεηε ηε ζόκπα θηάλεη λα θξαηήζεηε ην θνπκπί P4 δύν δεπηεξόιεπηα πεξίπνπ. ην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα OFF, ζβήλεη ν θηλεηήξαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη απμάλεη ε ηαρύηεηα ηνπ αλεκηζηήξα. Η αληιία ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί κέρξη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ λα πέζεη θάησ από ηελ αμία ηεο παξακέηξνπ Pr15. Μεηά από 10 ιεπηά ν αλεκηζηήξαο ζβήλεη. 16

17 ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΣΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΤΔΩ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγείαο ηεο ζόκπαο, πεξηνδηθά, ζύκθσλα κε ηελ παξάκεηξν Pr03 αλάβεη ην θαζάξηζκα ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο θαη δηαξθεί ζύκθσλα κε ην ρξόλν πνπ έρεη θαζνξηζηεί ζηελ παξάκεηξν Pr24. ΒΙΑΙΗ ΠΡΟΘΔΗ ΠΔΛΔΣΧΝ Μόλν όηαλ ε ζόκπα είλαη ζβεζηή ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαπλνύ είλαη ρακειή, κπνξείηαη λα πξνζζέζεηε πειέηεο βίαηα κε ηα θνπκπηά P5 θαη P6. Υξνλνζεξκνζηάηεο Ο ρξνλνζεξκνζηάηεο επηηξέπεη λα πξνγξακκαηηζηνύλ ην άλακκα θαη ην ζβήζηκν ηεο ζόκπαο κε δηαθνξεηηθό ηξόπν γηα θάζε κέξα. 17

18 Ση ζα γίλεη εάλ... Γελ πέθηνπλ νη πειέηεο Αλ ζπκβεί απηό εκθαλίδεηαη ην κήλπκα NO FIRE. Πξέπεη λα πηέζεηε ην θνπκπί P4 γηα λα επηζηξέςεη ε ζόκπα ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο. Γελ ππάξρεη ξεύκα γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα Αλ γίλεη δηαθνπή ξεύκαηνο, ε ζόκπα γπξίδεη απηόκαηα ζηε θάζε ζηελ νπνία βξηζθόηαλ πξηλ ηε δηαθνπή. ε κεξηθέο παξαιιαγέο δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηόηεηα θαη απηή ε πεξίπησζε εμεγείηαη παξαθάησ. Γηαθνπή ξεύκαηνο Αλ γίλεη δηαθνπή ξεύκαηνο γηα αξθεηή ώξα, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ αεξίσλ θάησ από ηηο αμίεο ηεο παξακέηξνπ PR13, ε ζόκπα ζα εκθαλίζεη STOP FIRE. Η ηαρύηεηα εμαεξηζηήξα απμάλεη ώο ηελ αλώηαηε αμία κέρξη ν ίδηνο λα γίλεη ςπρξόο θαη ν ζπλαγεξκόο STOP FIRE, κεηά ην νπνίν αθνινπζεί ην κήλπκα NO FIRE. 18

19 5.0 ΠΔΛΔΣΔ Οη πειέηεο απνηεινύλ κηα ηζρπξή ελαιιαθηηθή ιύζε παξά ηηο παξαδσζηαθέο πεγέο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε. Οη πειέηεο είλαη έλα εληειώο θπζηθό πξντόλ θαη εηο νιόθιεξνλ ηεξνύλ ην πεξηβάιινλ. Παξάγνληαη από θαζαξό μύιν, απνξξίπηνληαο ηνλ θινηό, θαη ρσξίο ρξσζηηθέο νπζίεο. απηό ην πξντόλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη θακία θόιια. Σελ ζηεξεόηεηα ησλ πειεηώλ ηελ εγγπάηαη έλα ζπζηαηηθό πνπ βξίζθεηαη ζην μύιν: LIGNIT. Όρη κόλν νηθνινγηθό θαύζηκν, αιιά θαίνληαο εληειώο ην μύιν νη πειέηεο έρνπλ θαη ηερληθά πιενλεθηήκαηα. Δλώ ην μύιν έρεη ελεξγεηαθή δύλακε 4,4kW/kg (ζε πγξαζία 15%, δειαδή κεηά από δηαηήξεζε 18 κελώλ), νη πειέηεο έρνπλ δύλακε 5,3 kw/kg. Η πηθλόηεηα ησλ πειεηώλ είλαη 650kg/m3, θαη ε πγξαζία ηνπο 8% ηνπ βάξνπο, γη απηό θαη δελ ρξεηάδεηαη λα θπιάζζνληαη, αιιά ρξεζηκνπνηνύληαη θαηεπζίαλ. Οη πειέηεο πξέπεη λα ηεξνύλ έλαλ από ηνπο θάησ θαλόλεο: - O - Norm M DIN plus UNI CEN/TS Η EVERGRIN-ENERGY ζπληζηά γηα ηα πξντόληα ηεο πάληα λα ρξεζηκνπνηείζηε πειέηεο Eco Spar κε δηάκεηξν 6 mm θαη κήθνπο mm. 5.1 ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΠΔΛΔΣΧΝ Με ζθνπό ηελ θαιύηεξε θαύζε ησλ πειεηώλ απηέο πξέπεη λα θπιάγνληαη ζε μεξό κέξνο. 5.2 ΓΔΜΙΗ ΜΔ ΠΔΛΔΣΔ 19

20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΔ Πνιινί πειάηεο καο καο ξσηάλε πώο λα γλσξίζνπλ ηηο θαιέο θαη ηηο θαθέο πειέηεο. Μεξηθνί ιέλε όηη πξέπεη λα ιεθζεί ππόςηλ ην ρξώκα ηνπο (αλ είλαη ζθνύξν ην ρξώκα ππνηίζεηαη όηη είλαη θαιέο, θη αλ είλαη αλνηρηό είλαη θαθέο), άιινη ζεσξνύλ όηη εθόζνλ έρνπλ θαθή νζκή, είλαη θαη ρακειήο πνηόηεηαο (αθνύ είλαη κνπριηαζκέλεο από ηελ πγξαζία), θη άιινη πάιη πξνηείλνπλ λα βαιζνύλ κεξηθέο πειέηεο ζηε θσηηά γηα λα δνπλ πόζε ζηάρηε ζα αθήζνπλ. Πξόθεηηαη βέβαηα γηα γλώκεο ζρεηηθέο κε δηάθνξνπο κύζνπο, νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε βάζηκε ζεκαζία, ην θύξην θξηηήξην όκσο γηα πειέηεο πςειήο πνηόηεηαο είλαη ε πγξαζία: ιηγόηεξε πγξαζία θαιύηεξε πνηόηεηα. Σν ρξώκα θαη ε νζκή έρνπλ ζηελ νπζία κηθξή ζεκαζία. Όιεο νη πειέηεο παξάγνληαη από ηα ππόινηπα μύινπ, ην ρξώκα θαη ε νζκή επνκέλσο εμαξηώληαη από ην είδνο ηνπ μύινπ. Γεληθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη όηαλ δηαιέγνπκε πειέηεο πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηα παξαθάησ: - Να είκαζηε ζίγνπξνη όηη ην πξντόλ ζπκπιεξώλεη έλαλ από ηνπο επόκελνπο θαλόλεο: -O-Norm M 7135, DIN plus 51731,UNI CEN/TS Να ειέγμνπκε ην ρξώκα βάζεη ηνπ δεισκέλνπ μύινπ από ην νπνίν παξάρζεθαλ νη πειέηεο. - Να θνηηάμνπκε αλ πάλσ ζηε ζπζθεπαζία αλαγξάθνληαη όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία (ελεξγεηαθή δύλακε, πξνέιεπζε θ.η.ι.) - Να θνηηάμνπκε αλ ζηε ζπζθεπαζία ππαξάξρεη πνιιή ζθόλε, πνπ ζεκαίλεη όηη ην πξντόλ δελ είλαη ζπκπαγέο επεηδή πηζαλόλ πεξηέρεη κεγάιν πνζνζηό πγξαζίαο. ΟΙ πειέηεο πξέπεη λα είλαη νκαιέο, ζπκπαγείο θαη γπαιηζηεξέο. - Να εμεηάζνπκε ηελ ζηεξεόηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο αλ δειαδή επηηξέπεη λα δερηνύλ πγξαζία. - Να εμεηάζνπκε αλ νη δηαζηάζεηο ησλ πειεηώλ είλαη νη ίδηεο νη νπνίεο δειώλνληαη ζηε ζπζθεπαζία. ΗΜΑΝΣΙΚΟ Η ρξήζε πειεηώλ θαθήο πνηόηεηαο κπνξεί λα βιάςεη ηε ιεηηνπξγεία ηεο ζόκπαο αο θαη ζπλεπάγεηαη αθύξσζε ηεο εγγύεζεο. 6.0 ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ Σν ηαθηηθό θαζάξηζκα ηεο ζόκπαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο εμαγσγήο θαπζαεξίσλ είλαη ζεκαληηθό γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγεία ηεο. ΠΡΟΟΥΗ Πξηλ ηελ θαζαξίζεηε, ε ζόκπα θαη όινη νη ζσιήλεο ηνπ ζπζηήκαηνο εμαγσγήο πξέπεη λα ςπρξάλνπλ. Καηά ην θαζάξηζκα κελ ρξεζηκνπνηείηε εύθιεθηεο νπζίεο. 6.1 ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΧΛΗΝΑ ΔΞΑΓΧΓΗ Η πίζζα είλαη έλα πγξό πνπ εκθαλίδεηαη εμαηηίαο ηεο θαθήο θαύζεο, σο απνηέιεζκα ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ζην ζσιήλα. ηελ πεξίπησζε απηή ζπληζηάηαη θαιύηεξε κόλσζε ηνπ ζσιήλα. Η δεκηνπξγία ηδήκαηνο απηνύ ηνπ πγξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά. Σν ζύζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ ινηπόλ πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη λα θαζαξηζηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξόλν. ΠΡΟΟΥΗ Έλα θαζαξό ζύζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ απνηειεί εγγύεζε γηα ην θηήξην θαζώο θαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγεία ησλ πξντόλησλ Eco Spar. Σν ηαθηηθό ηνπ θαζάξηζκα είλαη πνιύ ζεκαληηθό. Σν ζύζηεκα εμαγσγήο ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηεί θαη λα θαζαξηζηεί πξηλ από ην πξώην άλακκα ηεο ζόκπαο. 6.2 ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΟΜΠΑ 20

21 Σν θαζάξηζκα θαη ε ζπληήξεζε ηεο ζόκπαο είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγεία ηεο. Η ζπληήξεζε ηεο ζόκπαο πξέπεη λα γίλεηαη εγθαίξσο, ελώ ην θύξην θαζάξηζκα ζπληζηάηαη κεηά από θάζε 1800kg θακκέλσλ πειεηώλ, θαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξόλν. Καηάινγνο ησλ πην ζεκαληηθώλ εμεηάζεσλ ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη λα ηηο θάλεη ην θέληξν ζπληήξεζεο θαηά ηνλ θύξην έιεγρν ηεο ζόκπαο: - Καζάξηζκα ηνπ εμαεξηζηήξα θαη ηνπ αλεκηζηήξα - Καζάξηζκα όισλ ησλ απξόζηησλ κεξώλ ζην ζάιακν θαύζεσο - Δμέηαζε όισλ ησλ θηγθιηδσκάησλ - Δμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάκκαηνο θαη κεηαθνξάο ησλ πειεηώλ - Δμέηαζε θαη ελδερόκελε αληαιιαγή ηνπ ζρνηληνύ ηεο πόξηαο - Απνζπλαξκνιόγεζε θαη θαζάξηζκα ηεο ζύλδεζεο T ηνπ ζπζηήκαηνο εμαγσγήο θαπζαεξίσλ - Δμέηαζε όισλ ησλ παξακέηξσλ ησλ ειεθηξηθώλ κεξώλ - Έθδνζε βεβαίσζεο γηα ην δηεμαρζέληα έιεγρν ΠΡΟΟΥΗ Μελ θαζαξίδεηε ην ζύζηεκα πξηλ ςπρξάλεη εληειώο. Πεξηνδηθό θαζάξηζκα: ΣΗ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ, ΣΟΤ ΓΤΑΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΟΙΝΙΟΤ ΣΗ ΠΟΡΣΑ, ΣΟΤ ΣΑΥΣΟΓΟΥΔΙΟΤ Καζεκεξηλό θαζάξηζκα: ΣΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΤΗ, ΣΟΤ ΜΔΣΑΓΟΣΗ Μεληαίν θαζάξηζκα: ΣΟΤ ΓΟΥΔΙΟΤ ΠΔΛΔΣΩΝ Καζάξηζκα κεηά από θάζε 1800kg θακκέλσλ πειεηώλ: ΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΙΡΟΗ ΑΔΡΑ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ Υξεζηκνπνηήζηε καιαθό μεζθνλόπαλν κε νπδέηεξα απνξξππαληηθά. ГΤΑΛΙ Σν γπαιί θαζαξίδεηαη κόλν ηνπ κε ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγεία ηεο ζόκπαο. Μπνξεί όκσο κεηά από πεξηζζόηεξεο ώξεο λα γίλεη βξώκηθν από κέζα, πνπ εμαξηάηαη από ηελ πνηόηεηα ησλ πειεηώλ θαη από ην ζύζηεκα εμαγσγήο. απηή ηε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζηε έλα βακβαθεξό μεζθνλόπαλν ή ραξηί ελόο πεξηνδηθνύ κε ιίγν απνξξππαληηθό γηα λα ην θαζαξίζεηε. Απηό κπνξείηε λα ην θάλεηε κόλν αθνύ ε ζόκπα έρεη ςπρξάλεη. Μεηά από θάζε θαζάξηζκα ηνπ γπαιηνύ εμεηάζηε αλ ε απόζηαζε αλάκεζα ζην γπαιί θαη ην πάλσ όξην είλαη 2mm (βι. εηθόλα). ΣΟ ΥΟΙΝΙ ΣΗ ΠΟΡΣΑ 21

22 Σν ζρνηλί εγγπάηαη εξκεηηθόηεηα ηεο πόξηαο θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγεία ηεο ζόκπαο. Καιό είλαη λα εμεηάδεηε πεξηνδηθά ην ζρνηλί θαη εθόζνλ ην βξείηε βιακκέλν λα ην αληαιιάμεηε. Απηή ηε δηαδηθαζία πξέπεη λα ηελ θάλε έλα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν. ΤΡΣΑΡΙ ΓΙΑ ΣΑΥΣΗ Όηαλ ρξεηάδεηαη βγάιηε ην ζπξηάξη θαη αδεηάζηε ην. Απηή ε δηαδηθαζία πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ θαηαλάισζε ησλ πειεηώλ θαη ηελ πνζόηεηα ηεο ζηάρηεο. ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΗ Η ζηάρηε από ην ζάιακν θαζαξίδεηαη κε εηδηθή ειεθηξηθή ζθνύπα. Απηή ηε δηαδηθαζία πξέπεη λα ηελ θάλεηε κία θνξά ζε 50 κέξεο. Μόλν έλαο θαζαξόο ζάιακνο θαύζεο εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγεία ηεο ζόκπαο. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγείαο ηεο ζόκπαο, εθηόο από ηηο πειέηεο ππάξρεη θαη ζθόλε θαζαξίζηε ην δνρείν πειεηώλ ακέζσο. Δάλ απηό επαλαιακβάλεηαη πνιύ ζπρλά, ρξεηάδεηαη λα αιιάμεηε ηηο πειέηεο κε πειέηεο πςειόηεξεο πνηόηεηαο. Δάλ νη ηξύπεο ηνπ ζαιάκνπ γεκίδνπλ βξνκηά, ρξεηάδεηαη λα αλνίμεηε ην ζάιακν θαη λα ηνλ θαζαξίζεηε. ΘΔΡΜΙΚΟ ΜΔΣΑΓΟΣΗ Σν θαζάξηζκα ηνπ ζεξκηθνύ κεηαδόηε εγγπάηαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγεία ηεο ζόκπαο. Απηό πξέπεη λα ην θάλεηε κηα θνξά ηελ εκέξα, ρξεζηκνπνηώληαο ηε ιαβή πνπ βξίζθεηαη ζην εκπξόο κέξνο ηεο ζόκπαο. 22

23 ΓΟΥΔΙΟ ΠΔΛΔΣΧΝ πληζηάηαη πεξηνδηθό θαζάξηζκα (ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα) ηνπ δνρείνπ πειεηώλ. Αθνύ ην αδεηάζεηε, θαζαξίζηε ην κε ειεθηξηθή ζθνύπα. ΤΣΗΜΑ ΑΔΡΙΧΝ Μηα θνξά ην ρξόλν ζπληζηάηαη θαζάξηζκα ηνπ γεληθνύ ζπζηήκαηνο ησλ αεξίσλ. Γη απηό ρξεηάδεηαη: - Να αλνίμεηε ηελ πόξηα, λα βγάιεηε ην ζπξηάξη ζηάρηεο θαη λα μεβηδώζεηε ην θαπάθη. Έπεηηα κπνξείηε λα θαζαξίζεηε ην ζύζηεκα κε ειεθηξηθή ζθνύπα. Μεηά ην θαζάξηζκα θιείζηε ην ζύζηεκα. ΤΣΗΜΑ ΔΙΡΟΗ ΚΑΘΑΡΟΤ ΑΔΡΑ ηελ αξρή ηεο επνρήο ζέξκαλζεο ειέγμηε ην ζύζηεκα γηα θαζαξό αέξα κήπσο έρεη θαλέλα εκπόδην. ΤΣΗΜΑ ΔΞΑΓΧΓΗ ΚΑΤΑΔΡΙΧΝ ηελ αξρή ηεο επνρήο ζέξκαλζεο θαζαξίζηε ην ζύζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ. Δθόζνλ ην ειεθηξηθό θαιώδην είλαη βιακκέλν, αληαιιάμηε ην. ΗΜΑΝΣΙΚΟ Γηα ην θαζάξηζκα ησλ βακκέλσλ επηθαλεηώλ, κελ ρξεζηκνπνηείηε απνξξππαληηθά πνπ πεξηέρνπλ νμύ. 23

24 7.0 ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Δηθόλα ηεο κνλάδαο ειέγρνπ 8.0 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ / ΑΙΣΙΔ / ΛΤΔΙ / ΠΡΟΟΥΗ Όιεο ηηο δησξζώζεηο πξέπεη λα ηηο θάλεη έλα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν. Πξνβιέπνληαη νη επόκελνη ζπλαγεξκνί ΔΙΓΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ όληα ζεξκνθξαζία θαπλόο Φειή ζεξκνθξαζία θαπλνύ Με άλακκα ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΣΗΝ ΟΘΟΝΗ ALARM SOND FUMI ALARM HOT TEMP ALARM NO FIRE Αλεκηζηήξαο θαπλνύ δελ ιεηηνπξγεί ALARM FAN FAIL βήζηκν θαηά ηε ιεηηνπξγεία ALARM NO FIRE 24

25 Γηαθνπή ξεύκαηνο Πηεζνζηάηεο αζθάιεηαο Θεξκνζηάηεο αζθάιεηαο Πίεζε ζην ζύζηεκα λεξνύ ALARM STOP FIRE ALARM DEP FAIL ALARM SIC FAIL ALARM PRES Δπί θάζε ζπλαγεξκνύ ε ζόκπα ζβήλεη θαη ν ζπλαγεξκόο ξπζκίδεηαη εθ λένπ κε ην θνπκπί P4. ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΟΝΣΑ ΓΙΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΤΦΗΛΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΜΗ ΑΝΑΜΜΑΣΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΒΗΙΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΓΙΑΚΟΠΗ ΡΔΤΜΑΣΟ 25

26 ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΠΙΔΟΣΑΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΘΔΡΜΟΣΑΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΑΝΔΜΙΣΗΡΑ ΚΑΠΝΟΤ ΓΔΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙ ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΠΙΔΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΝΔΡΟΤ 26

27 ΤΝΑΓΔΡΜΟ ΤΦΗΛΗ ΠΙΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 9.0 ΜΔΣΑΠΧΛΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Όηαλ αγνξάδεηε ηε ζόκπα ελεκεξσζείηε γηα ην θέληξν ζπληήξεζεο πνπ είλαη θνληά αο ΔΓΓΤΗΗ Η EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. εγγπάηαη ην πξντόλ ηεο, εθηόο από ηα κέξε πνπ θζείξνληαη θαλνληθά, κέζα ζε πξνζεζκία δύν ρξνλώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο αγόξαζεο, ε νπνία ζα απνδεηρζεί κε ηελ απόδεημε, ην ραξηί εγγύεζεο επηθπξσκέλν από ηνλ πσιεηή θαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζόκπαο από εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν. Πεξηνξηζκνί Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγγύεζε ησλ 2 ρξνλώλ όια ηα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά αληαιιαθηηθά θαη ν αλεκηζηήξαο, γηα ηα νπνία ε πξνζεζκία ηεο εγγύεζεο είλαη έλαο ρξόλνο. Δπίζεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγγύεζε ηα κέξε πνπ θζείξνληαη θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγεία όπσο είλαη: ην ζρνηλί, ην γπαιί θαη όια ηα κέξε ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο πνπ κπνξνύλ λα απνζπλαξκνινγεζνύλ. Δμαηξέζεηο Η παξαιιαγέο ηνπ ρξώκαηνο ησλ βακκέλσλ κεξώλ, αθνύ είλαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθώλ. Γελ αλαιακβάλνπκε επζύλε γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο θαθήο ρξήζεο ηνπ πξντόληνο, ηεο έιιεηςεο πξνζνρήο θαη ζπληήξεζεο θαη ηεο αθαηάιιειεο εγθαηάζηαζεο. 27

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ GR ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER Διεγκέλεο θαηά / EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA

Διαβάστε περισσότερα

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E 163664-a GB F NL GB F I NL E P I GR E P GR Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος EDG6200.1E GR αο δεηάκε λα δηαβάζεηε πνιύ πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζην παξόλ θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΣΙΑ 400 ΕΠΙΠΕΔΗ - 500 ΓΩΝΙΑΚΗ 800 ΓΩΝΙΑΚΗ / Δεξιά - Αριστερά

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΣΙΑ 400 ΕΠΙΠΕΔΗ - 500 ΓΩΝΙΑΚΗ 800 ΓΩΝΙΑΚΗ / Δεξιά - Αριστερά ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ GR ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΣΙΑ 400 ΕΠΙΠΕΔΗ - 500 ΓΩΝΙΑΚΗ 800 ΓΩΝΙΑΚΗ / Δεξιά - Αριστερά Διεγκέλεο θαηά/: EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100

ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100 ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ - GR ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100 Διεγκέλεο θαηά / : EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Καςζηήπαρ pellet PV 20a. Δγρεηξίδην νδεγηώλ. v 1.0

Καςζηήπαρ pellet PV 20a. Δγρεηξίδην νδεγηώλ. v 1.0 Καςζηήπαρ pellet PV 20a Δγρεηξίδην νδεγηώλ v 1.0 Πεπιεσόμενα Πεξηερόκελα... 2 Πεξηγξαθή... 4 Γηαζηάζεηο... 5 Καύζηκν... 6 Δγθαηάζηαζε... 6 Απαηηήζεηο ιέβεηα... 7 Γεμακελή pellet... 9 Καπζηήξαο... 9 Δμσηεξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΣΟΙΓΗΡΔ ΔΝΘΔΣΔ ΔΣΙΔ (ΠΡΟΘΗΚΔ)

ΥΤΣΟΙΓΗΡΔ ΔΝΘΔΣΔ ΔΣΙΔ (ΠΡΟΘΗΚΔ) ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ GR ΥΤΣΟΙΓΗΡΔ ΔΝΘΔΣΔ ΔΣΙΔ (ΠΡΟΘΗΚΔ Διεγκέλεο θαηά : EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο).

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο). ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΧΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΒΤΔ) ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιύηεξε ηερληθή ελεκέξσζε ηνπ Κιάδνπ εθδίδεη ην δεύηεξν βνήζεκα γηα ηα θαύζηκα αέξηα. Σν θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN 1 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ Πεξηερόκελα: 1 Αξρηηεθηνληθή πίλαθα ειέγρνπ... 3 1.1 Απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3 2 Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα εγθαηάζηαζε... 3 3

Διαβάστε περισσότερα