9 Credits 9. Course title. Εξάμηνο Χειμερινό Εξάμηνο Semester Winter Semester

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9 Credits 9. Course title. Εξάμηνο Χειμερινό Εξάμηνο Semester Winter Semester"

Transcript

1 α/α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 1. Κωδικό Διδακτικέ μονάδε 2ΣΙ27 Course code 2Σ127 9 Credits 9 Θεματική περιοχή Τίτλο Οίκημα Ι- Εργαστήριο άμεση επίβλεψη Αρχιτεκτονικέ Παρεμβάσει στην Πόλη: Εφήμερε _Ελαφρέ κατασκευέ στην Παλαιά Παραλία Θεσσαλονίκη Thematic unit Course title Dwellings I- Direct supervision studios Architectural Interventions in the City I: Floating Structures along the old Waterfront Εξάμηνο Χειμερινό Εξάμηνο Semester Winter Semester Περιγραφή Αντικείμενο του είναι οι αρχιτεκτονικέ παρεμβάσει με στόχο τη λειτουργία καταλυτών συλλογικότητα στι αστικέ περιοχέ. Ειδικότερα το θέμα περιλαμβάνει το σχεδιασμό πλωτών κατασκευών στην παλαιά παραλία τη Θεσσαλονίκη, που θα διαπραγματεύονται τη σημερινή διχοτομία ξηρά/θάλασσα. Το παραλιακό μέτωπο τη αρχικά περίκλειστη Θεσσαλονίκη είναι ο σημαντικότερο ίσω δημόσιο χώρο τη πόλη. Επί πλέον, ενώ το μέτωπο προσφέρει τη δυνατότητα στου κατοίκου τη πόλη να έρθουν σε επαφή με το υδάτινο στοιχείο και να αναπτύξουν σχέσει διάδραση με αυτό, η σημερινή μορφή τη παραλία δεν αναδεικνύει την δυνητική αυτή αλληλεπίδραση. Αντίθετα, η παραλία καλλιεργεί μίαν αποξένωση που οφείλεται στη διαίρεση ανάμεσα στην πόλη και τη θάλασσα. Course description The course focuses on architectural interventions that could function as catalysts for social interaction in urban areas. More specifically, the studio involves the design of floating structures along the old waterfront of Thessaloniki that will renegotiate the current dichotomy between the sea and the city. The waterfront of the initially walled-in Thessaloniki is perhaps the most important public space of the city. Moreover, while the front presents to the residents the potential to come in contact with the aquatic element and develop an interchanging relationship with it, the current form of the coastline does not allow such a connection to flourish. On the contrary, the waterfront cultivates an alienation that results from the clear spatial division between the sea

2 Με στόχο την επαναδιαπραγμάτευση τη σχέση τη πόλη με τη θάλασσα και τη διερεύνηση των διαφορετικών αρχιτεκτονικών ποιοτήτων που μπορούν να ενισχύσουν τη διάδραση, το μάθημα υποστηρίζει πλωτέ κατασκευέ κατά μήκο του μετώπου από το λιμένα μέχρι το Λευκό Πύργο. Σε αυτό το μέτωπο, διατάσσονται πλωτέ κατασκευέ, σε συγκεκριμένε θέσει, οι οποίε μπορούν να μεταβάλλονται και να προσφέρουν είτε μίαν ενιαία διαδρομή κατά μήκο τη παραλία είτε νέε ωφέλιμε επιφάνειε. Οι κατασκευέ σχεδιάζονται με στόχο τι διαφορετικέ εμπειρίε που μπορούν να προσφέρουν σε κατοίκου και επισκέπτε. Η διεξαγωγή του περιλαμβάνει διαλέξει σχετικέ με το ζήτημα των ανοικτών πόλεων και των θαλασσίων μετώπων και γενικότερα, καθώ και ζητήματα αρχιτεκτονική που σχετίζονται με τα δίπολα ξηρά/θάλασσα μόνιμοεφήμερο, κλπ. and the city. In order to re-negotiate the relationship between the city and the sea as well as to study the different architectural qualities that can amplify social interaction, the course proposes floating constructions along the waterfront from the port to the White Tower. Along this coastline the floating structures, which could even be transformable, are situated in specific spots could offer either an alternative continuous route along the seafront or new distinct functional elements. These structures are designed so as to offer different experiences to the residents and the visitors. Along the duration of the studio there would be lectures on the topic of open cities and waterfronts in general as well as architectural subjects that negotiate the bipolar notions of sea/ terra ferma, permanent/ephemeral,etc. Διδακτική ομάδα Tίτη Παπαδοπούλου Συμμετέχουσα Μόρφω Παπανικολάου (αρχιτέκτων, Λέκτωρ ΠΔ 407/80) Teaching staff Titie Papadopoulou Participant Μorpho Papanikolaou (architect, Lecturer PD 407/80) Υπεύθυνο Ιστοσελίδα Tίτη Παπαδοπούλου http: Course leader Webpage of the course Titie Papadopoulou http:

3 ΤΟΜΕΑΣ Β α/α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 1. Κωδικό Διδακτικέ μονάδε 2Σ128 Course code 2Σ128 9 Credits 9 Θεματική περιοχή Τίτλο Οίκημα Ι- Εργαστήριο άμεση επίβλεψη Aστικέ στρατηγικέ Ι: Το περίπτερο τη Αγορά Thematic unit Course title Dwellings I- Direct supervision studios Urban Strategies I: The Market Pavilion Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο Semester Spring Semester Περιγραφή Aντικείμενο του είναι οι αρχιτεκτονικέ παρεμβάσει με στόχο τη λειτουργία καταλυτών συλλογικότητα στι αστικέ περιοχέ. Ειδικότερα το θέμα περιλαμβάνει το σχεδιασμό ενό σύγχρονου περιπτέρου πολλαπλών χρήσεων στην περιοχή τη Πλατεία Βλάλη των Bazars που βρίσκονται στην κεντρική περιοχή τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το Σχέδιο του E. Hebrard. Η κατασκευή που θα είναι μερικώ υπέργεια και κυρίω υπόγεια προβλέπεται στη θέση που καταλαμβάνει σήμερα υπόστεγη μεταπολεμική αγορά, τη οποία προτείνεται η κατεδάφιση. Το περίπτερο και ο υπόγειο χώρο τη πλατεία θα εξυπηρετούν ειδικέ ανάγκε τη Αγορά κατά τρόπο ώστε να αποκτήσει η Πλατεία Βλάλη το χαρακτήρα κόμβου που συνδέει τα Bazars με την πόλη. Η διεξαγωγή του περιλαμβάνει διαλέξει σχετικέ με το παρελθόν και Course description The subject of this course is architectural interventions whose aim is the activation of catalysts in urban areas. This subject specifically includes the design of a multiple- purpose modern pavilion in Vlali s square area where Bazaars are located, in the center of Thessaloniki according to E.Hebrard s Plan. The construction which will be mainly underground and partly (up to 20% of available surface) on ground level is planned to be set where the post war indoor market is situated today, and which is suggested to be demolished. The specific requirements of the traders of the market will be met at the pavilion and the underground square area, so that Vlali s square recaptures its old character and becomes the market s hub. The course outline includes lectures which are related to the past and today s

4 τη σημερινή πραγματικότητα των αγορών καθώ και ζητήματα αρχιτεκτονική που σχετίζονται με τα ζεύγη μόνιμο-εφήμερο, ξενιστήπαράσιτο κλ reality of the markets, as well architectural issues which are related with the following couples: construction demolition, permanent-temporary, host/guest etc. Διδακτική ομάδα Τίτη Παπαδοπούλου Συμμετέχοντε Παναγιώτη Χατζητσακύρη/ SMArchS MIT Λέκτωρ ΠΔ 407/80 Teaching staff Titie Papadopoulou Participants Panayiotis Chatzitsakyris/ SMArchS MIT/ Lecturer PD 407/80 Υπεύθυνο Ιστοσελίδα Τίτη Παπαδοπούλου Course leader Titie Papadopoulou http: Webpage of the course http:

5 α/α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Κωδικό Διδακτικέ μονάδε 3Σ313 Course code 3Σ313 9 Credits 9 Θεματική περιοχή Τίτλο Εργαστήριο Διπλώματο/ Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού Αστικέ Στρατηγικέ II: Ενεργοποίηση Αδρανών Περιοχών. Thematic unit Course title Diploma Studio/ Architectural and urban design Urban Strategies II:Activating idle areas Εξάμηνο Χειμερινό Εξάμηνο Semester Winter Semester Περιγραφή Στόχο του Εργαστηρίου είναι η διερεύνηση μια αδρανού αστική έκταση στην περιοχή του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού, ώστε να προκύψει μια νέα περιοχή που θα λειτουργεί ω καταλύτη συλλογικότητα ή με άλλα λόγια μια περιοχή που θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελεί δεσμό μεταξύ των ανθρώπων που κατοικούν ή επισκέπτονται την περιοχή. Το Εργαστήριο δεν αποβλέπει σε μια περιοχή αμιγού πρασίνου αλλά σε ένα υβριδικό πάρκο μεικτών χρήσεων που θα περιλάβει κοινόχρηστε λειτουργίε, ορισμένε από τι οποίε απαιτούν στεγασμένου χώρου. Οι νέε λειτουργίε ενώ θα αποτελούν του ελκυστέ του πάρκου, μπορούν να έχουν μόνιμο ή περιοδικό χαρακτήρα και να φιλοξενούνται σε σταθερέ ή μεταβαλλόμενε ή και εφήμερε κατασκευέ. Οι λειτουργίε θα επιλεγούν από του φοιτητέ αφού συνεκτιμηθούν τα σημερινά ή μελλοντικά φυσικά δίκτυα που εξυπηρετούν την περιοχή Course description The aim of the studio is the investigation of an idle urban area in the region of the old railway station. The ultimate goal is to come up with a new area that will function as a catalyst of collectivity or, in other words, a public space that will foster social links between the people that live or just visit the area. The studio does not intent to produce a strictly green open space but a hybrid park of mixed uses that will include communal functions, some of which demand closed spaces. These new activities will constitute the attractors of the park, could have a more permanent or periodic character and will be hosted in stable, transformable or ephemeral structures. The functions will be chosen by the students after they take into consideration the current and future physical infrastructure so as to connect the site with the city and with a festival zone

6 ώστε να συνδεθεί αυτή με την πόλη και μια festival zone που δεν περιορίζεται στα πολεοδομικά όρια ενό masterplan. that is not confined within the urban limits of a masterplan. Διδακτική ομάδα Tίτη Παπαδοπούλου Συμμετέχοντε Παναγιώτη Χατζητσακύρη/ SMArchS MIT Λέκτωρ 407 Βάσω Τσιούμα/MLA University of Pennsylvania/ Λέκτωρ 407 Teaching staff Τitie Papadopoulou Participants Panayiotis Chatzitsakyris/ SMArchS MIT/ Lecturer 407 Vaso Tsiouma/ MLA University of Pennsylvania/ Lecturer 407 Υπεύθυνο Ιστοσελίδα Όνομα Επώνυμο Τίτη Παπαδοπούλου http: Course leader Webpage of the course Name Surname Titie Papadopoulou http:

7 B' ΤΟΜΕΑΣ - Αρχιτεκτονικού και Aστικού Σχεδιασμού α/α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 1. Κωδικό Διδακτικέ μονάδε Θεματική περιοχή Τίτλο 1Σ106 Coursecode 1Σ106 9 Credits 9 Πρόγραμμα Εισαγωγή Thematic unit Introduction programme Αρχιτεκτονική: Πραγματικότητε και ερμηνευτική πράξη Coursetitle Architecture: Realities and interpretation Εξάμηνο Χειμερινό Εξάμηνο Semester Winter Semester Περιγραφή Το προτεινόμενο μάθημα στοχεύει -ω εισαγωγικό στη διαδικασία τη σύνθεση και του σχεδιασμού- στη γνωριμία και εξοικείωση του φοιτητή/φοιτήτρια με ορισμένα στάδια τη αρχιτεκτονική σύνθεση. Οι πρωτοετεί φοιτητέ θα ασκηθούν στην παρατήρηση, την αντίληψη και την μεθερμηνεία για να προχωρήσουν κατόπιν σε συγκεκριμένε συνθετικέ προτάσει μικρή κλίμακα διαμέσου εννοιών, τεχνικών και μέσων έκφραση.η παρατηρητικότητα ω ικανότητα καταγραφή του περιβάλλοντο αποτελεί το πρώτο βήμα για τη γνώση και κατανόηση του χώρου. Η παρατηρητικότητα μπορεί να εκτυλιχθεί σε πολλά επίπεδα. Εξαιτία, ωστόσο, τη πρώτη επαφή των φοιτητών με την γλώσσα/έννοιε/θεωρίε του χώρου, η παρατηρητικότητα θα αφορά κυρίω σε οπτικέ και αισθησιοκινητικέ αντιδράσει στα ερεθίσματα του χώρου και όχι σε Course description The aim of the proposed course, as an introduction to the process of composition and design, is to introduce and familiarize students with certain phases of architectural composition. The first year students will be trained in observation, perception and metainterpretation to proceed to specific synthetic smallscale proposals through concepts, techniques and means of expression. Observation, as a recording competence of the environment is the first step to knowledge and understanding of space. This observation may be unfoldedat many levels..however, since, it is the students first contact with the language / concepts / theories of space, observation will focus on visual and sensory kinetic responses to stimuli of space and not hidden semiotic dimensions that

8 κρυμμένε σημειωτικέ διαστάσει του που θα τι ανακαλύψει (ο φοιτητή) στα επόμενα έτη σπουδών. Η παρατήρηση -αναπόσπαστο τμήμα τη αντίληψηδημιουργεί μία εικόνα η οποία προκύπτει από το πολλαπλό φιλτράρισμα των οπτικών και άλλων αισθητηριακών ερεθισμάτων, φιλτράρισμα που οφείλεται σε ποικίλου παράγοντε ατομικού και κοινωνικο-πολιτισμικού. Επομένω, η εικόνα ω υποκειμενική καταγραφή του αντικειμενικού δεν είναι παρά η ερμηνεία του από τον παρατηρητή. Η καλλιτεχνική και αρχιτεκτονική δημιουργία προϋποθέτει την μεθερμηνεία τη εικόνα αυτή με τη φαντασία να πρωτοστατεί σε αυτό το αντιληπτικό στάδιο. Για τον στόχο αυτό -τη μεθερμηνεία τη εικόνα- η προσπάθεια επικεντρώνεται πρώτα στην αποδέσμευση τη αντίληψη-σκέψη από το συμβατικό νόημα-ερμηνεία τη εικόνα και στη συνέχεια στην ανασύνθεση τη εικόνα σε ένα νέο αντικείμενο εκ νέου νοηματοδοτημένο. Στη διαδικασία αυτή, η φαντασία εκκινεί από τη δοσμένη εικόνα, ενώ η εικόνα ω αφετηρία συνοδεύει τη δημιουργική διαδικασία και ενσωματώνεται στο αρχιτεκτονικό-καλλιτεχνικό τη έκτοκο ω ίχνο μορφή και περιεχομένου. Έτσι, η μεθερμηνεία τη εικόνα συγκροτείται ω μία συνεχή επεξεργασία ενό δοσμένου αντικειμένου, το οποίο μεταπλάθεται μέσα στι ρηγματώσει που τη επιφέρει η φαντασία του δημιουργού. Υποκειμενικό και αντικειμενικό δρουν από κοινού στη διαδικασία τη μεθερμηνεία. the students will discover in the following years of study. Observation-an integral part of perception, creates an image that results from multiple filtering of the visual and other sensory stimuli, filtering due to a variety of individual andsocio-cultural factors. Therefore, the image as subjective "recording" of the object is merely an interpretation by the observer. The artistic and architectural creation requires metainterpretation of that image with the imagination to lead this perceptual stage. For this aim, of the metainterpretation of the image, the effort focuses first on the release of perception, thinking from the conventional meaninginterpretation of the image and then reconstructing the image in a new signified object. In this process, the imagination starts from the given image and the image as a starting point accompanies the creative process and is incorporated in the architectural- artistic genesis like a trace of form and content. Thus the metainterpretation of the image is formed as a continuous process of a given object, which is transformed in decodifications that guide the imagination of the creator. In the process of meta-interpretation, subjective and objective act together. These three pillars observation-perceptioninterpretation cooperate for the emergence of the

9 Οι παραπάνω τρει άξονε παρατήρησηαντίληψη/ερμηνείαμεθερμηνεία συνεργάζονται για τη στιγμή ανάδυση τη συνθετική ιδέα. Η άσκηση των φοιτητών στο πέρασμα από την παρατήρησηαντίληψη στη μεθερμηνείασύλληψη θα γίνει σε συγκεκριμένο τόπο (επιλογή διαδρομών στην πόλη-φύση) και με ποικίλα μέσα έκφραση (σχέδιο, φωτογραφία, μακέτα, βίντεο) και πολλαπλέ τεχνικέ που τα συνοδεύουν (σκίτσο, κολάζ, μοντάζ κ.ά.) για την καλλιέργεια τη φαντασία και την επεξεργασία και απόδοση τη ιδέα. synthetic idea. The performance of students in the transition from a observation-perception to metainterpretation/conception will take place at a specific location (choice of routes in the city-nature) and through various means of expression (design, photography, artwork, video) and multiple techniques that accompany them (sketch, collage, montage, etc.) for the cultivation of the imagination and the processing and performance of the concept. Διδακτική ομάδα Διδακτική ομάδα Claudio Conenna Κυριακή Τσουκαλά Teachingstaff Teaching staff Claudio Conenna Kyriaki Tsoukala Συμμετέχοντε - Μ. Δανιήλ, March in Architectural Design UCL, Δρ. Α.Π.Θ. - Χ. Παντελίδου, Αρχιτέκτων Α.Π.Θ.,Μεταπτυχιακό Κοινωνικών Σπουδών Α.Π.Θ., Δρ. Α.Π.Θ. - Π. Παντελιάδου, Αρχιτέκτων Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Αρχιτεκτονική Ε.Μ.Π., Υποψ. Διδάκτωρ Participants -Maria Daniil, Architect, M.Arch in Architectural Design UCL, PhD in Architecture Α.U.TH. -Harikleia Pantelidou, Architect, Master in Social Sciences A.U.TH., PhD in Architecture, A.U.TH. -Paraskevi Panteliadou, Architect, Msc in Architecture N.T.U.A., PhD candidate A.U.Th. Υπεύθυνο Ιστοσελίδα Claudio Conenna Course leader Claudio Conenna http. Webpage of the course http

10 α/α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 2. Κωδικό Διδακτικέ μονάδε 2Σ1 22 Course code 2Σ122 9 Credits 9 Θεματική περιοχή Τίτλο Πρόγραμμα βασικών σπουδών. Οίκημα Ι/Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αρχιτεκτονική τεχνολογία Κτισμένο περιβάλλον και τοπίο. Εκπαιδευτική μονάδα. Thematic unit Course title Basic programme of studies Builtscape and landscape: The design of an educational buidling. Εξάμηνο Χειμερινό Εξάμηνο Semester Winter Semester Περιγραφή Tο μάθημα περιλαμβάνει συνθετικό θέμα και την παράλληλη θεωρητική του τεκμηρίωση με εισηγήσει, προβολέ και συζητήσει. Προϋποθέτειεπιτόπιεεπισκέψ εισεχαρακτηριστικάτοπίατουε λληνικούχώρουκαιπολύμικρή κλίμακαεργασίαπεδίου. Στηδιάρκειατουεξαμήνουθαγίν ουν2-3 μικρέ ασκήσει για την εξειδίκευση και προώθηση του συνθετικού θέματο. Στόχο του είναι η εκμάθησηβασικώναρχώναρχιτ εκτονικήσύνθεσηκαιμορφήτ ουκτιρίουπουυπαγορεύονταια πότηνένταξήτουστοσυγκεκριμέ νοχώροτοπίοκαιτιπαιδαγωγικέ, κοινωνικοψυχολογικέπαραμέτρουοργά νωσητουεκπαιδευτικούπεριβ άλλοντο. Course description This course refers to the design of a school building and its corresponding architectural and pedagogic theories, presented by lectures, projections and debates. It includes visits in characteristic Greek landscapes and a small field work. During the semester 2-3 small exercises will be assigned in order to specialize and promote the synthetic process. The objective of this course is the learning of the main architectural principles concerning the design of a building and its integration in a specific landscape and also the pedagogic and sociopsychological parameters for the organization of the school environment.

11 Διδακτική ομάδα Διδακτική ομάδα Σαράντη Ζαφειρόπουλο Κυριακή Τσουκαλά(επισκέπτρια καθηγήτρια) Βαγγέλη Χρυσαφίδη Συμμετέχοντε -Ζαβράκα, Αρχιτέκτων, MscΑρχιτεκτονική Τοπίου, υποψήφια διδάκτωρ ΑΠΘ - Χ. Παντελίδου, ΑρχιτέκτωνΑ.Π.Θ.,Μεταπτυχια κόκοινωνικώνσπουδώνα.π.θ., Δρ. Α.Π.Θ. Teaching staff Teaching staff Sarantis Zafeiropoulos KyriakiTsoukala (visiting professor) Vagelis Chryssafidis Participants -Zavraka, Architect, Msc in landscape Architecture, PhD candidate A.U.Th. -HarikleiaPantelidou, Architect, Msc in Social Sciences A.U.Th., PhD in Architecture, A.U.TH. Υπεύθυνο Ιστοσελίδα Σαράντη Ζαφειρόπουλο Courseleader SarantisZafeiropoulos http. Webpage of the course http

12 α/α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 3. Κωδικό Διδακτικέ μονάδε 2Θ106 Coursecode 2Θ106 3 Credits 3 Θεματική περιοχή Τίτλο Πρόγραμμα βασικών σπουδών. Γενικό πρόγραμμα. Θεωρία και πρακτική τη αρχιτεκτονική σύνθεση Thematic unit Course title Basic programme of studies. General programme. Theory and practice of architectural composition Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο Semester Summer Semester Περιγραφή Στόχο του είναι η εμβάθυνση σε έννοιε που προκύπτουν στη διαδικασία τη αρχιτεκτονική σύνθεση μέσω παραδειγμάτων στην ιστορία τη αρχιτεκτονική. Εξετάζεται η θεωρία τη αρχιτεκτονική ω υπόβαθρο τη δημιουργικότητα στην αρχιτεκτονική σε όλε τι κλίμακε. Στο συγκεκριμένο μάθημα θεωρία τη Αρχιτεκτονική θα επιχειρήσουμε τη μετάδοση ενό εννοιολογικού πλαισίου του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, την καλλιέργεια τη κριτική σκέψη καθώ και την ανάπτυξη τη συνθετική ικανότητα μέσα από ασκήσει πάνω στα θεωρητικά αντικείμενα των μαθημάτων. Ειδικότερα το μάθημα στοχεύει: - Στην κατανόηση εννοιών και θεωριών που σημάδεψαν την ιστορία τη αρχιτεκτονική, με έμφαση στον εικοστό και εικοστό πρώτο αιώνα. - Στην σύνδεση τη αρχιτεκτονική με άλλα πεδία σκέψη και πρακτική που συνέβαλαν και συμβάλλουν Course description The objective of the course is to contact and deepen the concepts that emerge in the process of architectural composition through examples from the history of architecture. It examines the theory of architecture as a background of the creativity in architecture on all scales. In the course Theory of Architecture, we will attempt to transmit a conceptual framework of architectural design, the cultivation of critical thinking skills as well as the development of compositional capability through exercises on the theoretical areas of the lessons. In particular, the course aims: - To understand concepts and theories that have characterized the history of architecture, with an emphasis in the twentieth and twenty-first centuries. - To connect architecture with other fields of thought

13 στη διαμόρφωση τη. - Στην κατασκευή επιχειρημάτων που διαμορφώνουν τι ιδέε πάνω στι οποίε θεμελιώνονται κάποιοι τρόποι σύνθεση τη αρχιτεκτονική. Πρόθεση τη διδακτική ομάδα είναι το εργαστήριο να είναι ένα χώρο για την απόκτηση και ανταλλαγή γνώσεων, την ανάλυση, την κριτική και τελικώ τον στοχασμό πάνω στη φύση τη αρχιτεκτονική. and practice that have contributed and contribute to its formation. - To build arguments that shape the ideas on which some approaches of architectural composition are based. The intention of the teaching group is to operate this course as a laboratory space for the acquisition and exchange of theoretical knowledge, the analysis, criticism and eventually the reflections on the nature of architecture. Διδακτική ομάδα Διδακτική ομάδα Claudio Conenna Κυριακή Τσουκαλά Teaching staff Teaching staff Claudio Conenna Kyriaki Tsoukala Συμμετέχοντε - Μ. Δανιήλ, March in Architectyral Design UCL, ΔρΑ.Π.Θ. - Χ. Παντελίδου, ΑρχιτέκτωνΑ.Π.Θ.,Μεταπτυχια κόκοινωνικώνσπουδώνα.π.θ., Δρ. Α.Π.Θ. - Π. Παντελιάδου, ΑρχιτέκτωνΑ.Π.Θ. ΜεταπτυχιακόΔίπλωμαΑρχιτεκ τονικήε.μ.π.,υποψ. ΔιδάκτωρΑΠΘ Participants -Maria Daniil, Architect, M.Arch in Architectural Design UCL, PhD in Architecture Α.U.TH. -Harikleia Pantelidou, Architect, Master in Social Sciences A.U.TH., PhD in Architecture, A.U.TH. -Paraskevi Panteliadou, Architect, Master in Architecture N.T.U.A., PhD candidate A.U.Th. Υπεύθυνο Ιστοσελίδα Claudio Conenna Courseleader Claudio Conenna http. Webpage of the course http

14 α/α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 4. Κωδικό Διδακτικέ μονάδε 2Θ105 Course code 2Θ105 3 Credits 3 Θεματική περιοχή Τίτλο Πρόγραμμα βασικών σπουδών. Γενικό πρόγραμμα. Αρχιτεκτονικέ θεωρίε την περίοδο τη νεωτερικότητα και μετανεωτερικότητα Thematic unit Course title Basic programme of studies. General programme. Architectural theories of modernity and post(hyper)modernity Εξάμηνο Χειμερινό Semester Winter Περιγραφή Το μάθημα περιλαμβάνει την περιγραφή, κριτική παρουσίαση και διερεύνηση θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων που άπτονται τη αρχιτεκτονική τη νεωτερικότητα και μετανεωτερικότητα. Οι αρχιτεκτονικέ θεωρίε θα εξεταστούν στο κοινωνικό, πολιτισμικό, γεωγραφικό και οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώθηκαν. Ο τρόποαυτόπροσέγγισηεμπλ έκειστηνεξέτασητωνθεμάτωνπ οικίλαπεδίαγνώσηταοποίακαι θααποτελέσουνταφίλτραανάγν ωση, κατανόηση και ερμηνεία των αρχιτεκτονικών φαινομένων. Η νεωτερικότητα και οι αρχιτεκτονικέ θεωρίε που τη χαρακτηρίζουνθαεξεταστούνστοβαθ μόπουείναιαπαραίτητεγιατην καλύτερηκατανόησητωνόσωνέ πονται, τωνκρίσεωνκαιμεταστροφώνπ ουπαρατηρήθηκανστακριτήρια συγκρότησητουαρχιτεκτονικο ύλόγουκαιτηαρχιτεκτονικήπρ ακτική. Θα εξεταστούν, Course description The course includes the description, presentation and study of theoretical and practical issues concerning the architecture of modern and post(hyper)modern period. The architectural theories will be studied with regards to their social, cultural, geographical and economic context. This approach links various knowledge fields with the study of the afore-mentioned issues; these knowledge fields will be the reading, understanding and interpretation filters of the architectural phenomena. The architectural theories of modernity will be studied, in order to better understand what follows: the crises and transformations of the architectural discourse and practice criteria. They will be studied in the context of comparative methodology, which, in our opinion, with regards to a research and educational level,

15 επίση, στο πλαίσιο τη συγκριτική μεθοδολογία η οποία σε ερευνητικό και παιδαγωγικό επίπεδο -κατά την άποψη μα- συμβάλλει στην ένταξη του εξεταζόμενου «παραδείγματο» σε μία συνολικότερη προβληματική γύρω από θέματα καταγωγή, εμφάνιση, εξέλιξη και προοπτική των φαινομένων. Έμφαση θα δοθεί στην επιρροή που άσκησε ο φιλοσοφικό και επιστημονικό λόγο καθώ και η ψυχανάλυση στην αρχιτεκτονική θεωρία και πρακτική από το 1970 έω σήμερα. Η αρχιτεκτονική του νοήματο, η αρχιτεκτονική τη αποδόμηση, του διαγράμματο, τη πολυπλοκότητα, η δυνητική αρχιτεκτονική, η επιστημονική αρχιτεκτονική τη στατιστική ανάλυση, αλλά και άλλε τάσει εξπρεσιονιστική έμπνευση θα αποτελέσουν το υλικό των παραδειγμάτων γύρω από τα οποία θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ένα ευρύτερο προβληματισμό γύρω από το γίγνεσθαι τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική εκπαίδευση. contributes to the integration of the architectural phenomenon in a wider field that involves issues of its origin, appearance, development and perspective. Emphasis will be given to the influence brought by the philosophical and scientific discourse as well as psychoanalysis in architectural theory and practice from 1970 to nowadays. Conceptual architecture, architecture of deconstruction, of diagram, of complexity, virtual architecture, scientific architecture, statistical analysis architecture, and other expressionistic inspiration trends will be the material of examples about which a broader study of contemporary architecture and architectural education will be developed. Διδακτική ομάδα Διδακτική ομάδα Κυριακή Τσουκαλά Teaching staff Teaching staff Kyriaki Tsoukala Συμμετέχοντε -Σ. Λαδά, Καθηγήτρια σε σύνταξη - Μ. Δανιήλ, March in Architectural Design UCL, Δρ Α.Π.Θ. - Χ. Παντελίδου, Αρχιτέκτων Participants S. Lada, Retired Professor -Maria Daniil, Architect, M.Arch in Architectural Design UCL, PhD in Architecture Α.U.TH. -Harikleia Pantelidou,

16 Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακό Κοινωνικών Σπουδών Α.Π.Θ., Δρ. Α.Π.Θ. - Π. Παντελιάδου, Αρχιτέκτων Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Αρχιτεκτονική Ε.Μ.Π., Υποψ. Διδάκτωρ ΑΠΘ Architect, Master in Social Sciences A.U.TH., PhD in Architecture, A.U.TH. -Paraskevi Panteliadou, Architect, Master in Architecture N.T.U.A., PhD candidate A.U.Th. Υπεύθυνο Ιστοσελίδα Κυριακή Τσουκαλά Course leader Kyriaki Tsoukala http. Webpage of the course http

17 α/α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5. Κωδικό Διδακτικέ μονάδε 2Θ7 06 Coursecode 2Θ105 3 Credits 3 Θεματική περιοχή Τίτλο Πρόγραμμα βασικών σπουδών. Γενικό πρόγραμμα. Thematic unit Basic programme of studies. General programme. Αρχιτεκτονικέ θεωρίε, Κοινωνικέ Επιστήμε και Επιστήμε τη Συμπεριφορά Course title Architectural theories, Social Sciences and Behavioral Sciences Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο Semester Summer Semester Περιγραφή H γνώση θεωριών των Επιστημών του Ανθρώπου (θα ασχοληθούμε κυρίω με την Κοινωνιολογία και την Ψυχολογία του Χώρου) που συμβάλλουν στη διαμόρφωση τη αρχιτεκτονική σκέψη και πρακτική, καθώ και η γνώση των μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του στη συνθετική διαδικασία είναι οι στόχοι του. Επίση, θα ασχοληθούμε με τη σύγκριση αρχιτεκτονικών θεωριών που διαμορφώνονται κάτω από την επίδραση των Eπιστημών του Aνθρώπου με θεωρίε που προέρχονται από το καθαρό σώμα τη Aρχιτεκτονική. Aκόμη, στόχο του είναι η πρακτική εξοικείωσή σα με τι ερευνητικέ μεθόδου, δηλαδή η διεξαγωγή μικρών ερευνητικών εργασιών/ασκήσεων που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων γύρω από τα παραπάνω θέματα. Course description The knowledge of Human Sciences theories(we will deal mainly with the Sociology and Psychology of Space) that contribute to the shaping of architectural thought and practice, and the knowledge of the methods, tools and techniques used for their application in the architectural composition process are the objectives of the course. Also, we will deal with the comparison of architectural theories shaped under the influence of Human Sciences with theories derived from the pure body of Architecture. In addition, the aim of the course is the practical familiarity with research methods, namely to conduct small research tasks/exercises that contribute to the better understanding and embedding of the theoretical knowledge on these topics

18 Διδακτική ομάδα Διδακτική ομάδα Κυριακή Τσουκαλά Teachingstaff Teaching staff KyriakiTsoukala Συμμετέχοντε - Μ. Δανιήλ, March in Architectyral Design UCL, ΔρΑ.Π.Θ. -Κ. Παπαϊωάννου, Αρχιτέκτων, Μεταπρτυχιακό Δίπλωμα Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Αρχιτεκτονική Ε.Μ.Π., υποψήφια διδάκτωρ ΑΠΘ - Χ. Παντελίδου, Αρχιτέκτων Α.Π.Θ.,Μεταπτυχιακό Κοινωνικών Σπουδών Α.Π.Θ., Δρ. Α.Π.Θ. - Π. Παντελιάδου, Αρχιτέκτων Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Αρχιτεκτονική Ε.Μ.Π., Υποψ. Διδάκτωρ ΑΠΘ Participants -Maria Daniil, Architect, M.Arch in Architectural Design UCL, PhD in Architecture Α.U.TH. -Kelly Papaioannou, Architect, Msc in Landscape Architecture A.U.Th.,Msc in Architecture N.T.U.A., PhD candidate A.U.Th. -Harikleia Pantelidou, Architect, Master in Social Sciences A.U.TH., PhD in Architecture, A.U.TH. -Paraskevi Panteliadou, Architect, Master in Architecture N.T.U.A.,PhD candidate A.U.Th. Υπεύθυνο Ιστοσελίδα Κυριακή Τσουκαλά Course leader KyriakiTsoukala http. Webpage of the course http

19 α/α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 6. Κωδικό Διδακτικέ μονάδε 3Σ319 Course code 3Σ319 9 Credits 9 Θεματική περιοχή Τίτλο Πρόγραμμα διπλώματο Thematic unit Programme of diploma studies Πολυκατοικία στη Course title Θεσσαλονίκη Εξάμηνο Εαρινό Semester Summer Collective housing in Thessaloniki Περιγραφή Το προτεινόμενο μάθημα στοχεύει στη διαδικασία σύνθεση και σχεδιασμού μια πολυκατοικία στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Στο εργαστήριο αυτό θα μελετηθούν: Course description The proposed course aims to the process of composition and design of an apartment building in the city of Thessaloniki. In this studio course the following will be studied: 1/ η χωροθέτηση στο επιλεγμένο οικόπεδο σε σχέση με την πόλη, του χώρου πρασίνου και του μεταβατικού χώρου που διαμορφώνουν την πρόταση. Κλίμακα 1/200. 2/ Η οργάνωση τη κάτοψη τη εισόδου (επίπεδο +/-0.00). Κλίμακα 1/100 3/ Η οργάνωση τη τυπική κάτοψη των διαμερισμάτων στο σύνολο τη μαζί με το σύστημα στήριξη του κτιρίου. Κλίμακα 1/100. 4/ Η οργάνωση τη κάτοψη ανά μονάδα ανάλογα με την τοποθέτηση στην γενική τυπική κάτοψη. Δηλαδή ασκήσει σε κάτοψη με διαμερίσματα με μια πλευρά κλειστή. Με δύο παράλληλε πλευρέ κλειστέ (με μικρό 1/selection of plot in relation to the town, parks and spaces in between that shape the proposal. Scale 1/ / Floor plan organization of the entrance (level + / ). Scale 1/100 3 / The organization of the typical floor plan of the apartments as a whole together with the structure of the building. Scale 1/ / The organization of the plan per unit depending on the placement in the general typical plan. Exercises in planning of apartments with one side closed. With two parallel sides closed (with a small front and greater depth and with αwide frontand minimum depth) with two closed sides at an angle.

20 μέτωπο και μεγαλύτερο βάθο καθώ και με φαρδύ μέτωπο και ελάχιστο βάθο), Με δυο κλειστέ πλευρέ σε γωνία. Οι ασκήσει αυτέ θα πραγματοποιηθούν σε κλίμακα 1/50. 5/ Το στατικό σύστημα, το οποίο θα είναι μέρο τη ίδια μελέτη από τη γέννησή τη και όχι πρόσθετο. 6/ Η γενική ογκομετρική πρόταση που συμβάλλει με την παρουσία τη στο σύνολο τη περιοχή. Scale 1/50. 5 / The structural system will be part of the same study from its birth and not additional 6 / The general volume proposal that contributes to its presence throughout the area. 7 / Construction Details, Surfaces Sun / Environmental protection and Contextual performance of the building. 7/ Κατασκευαστικέ Λεπτομέρειε, Επιφάνειε Ήλιο/προστασία καθώ και Περιβαλλοντική συμπεριφορά του κτιρίου. Διδακτική ομάδα Διδακτική ομάδα Claudio Conenna Κυριακή Τσουκαλά Teaching staff Teaching staff Claudio Conenna Kyriaki Tsoukala Συμμετέχοντε Ιωάννη Τσουκαλά, Αρχιτέκτων, Msc in Architectural design, Delft University. Participants Ioannis Tsoukalas, Architect, Msc in Architectural Design, Delft University. Υπεύθυνο Ιστοσελίδα Claudio Conenna Course leader Claudio Conenna http. Webpage of the course http

21 α/ α 7 Κωδικό 2Θ3 43 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Course code ΑΓΓΛΙΚΑ 2Θ3.43 Διδακτικέ μονάδε 3 Credits 3 Θεματική περιοχή Τίτλο Θεωρίε τη αρχιτεκτονική: Θέματα και απόψει. Αρχιτεκτονική Τοπίου Αστικών Υπαίθριων Χώρων Thematic unit Course title Εξάμηνο Χειμερινό Semester Winter Theories of architecture: Issues and views Landscape Architecture. Urban Open Space Design Περιγραφή Περιεχόμενο: Εισαγωγικέ έννοιε. Βασικέ αρχέ και προσεγγίσει. Η ανάλυση του τοπίου στο σχεδιασμό. Σύγχρονε σχεδιαστικέ τάσει, μεγάλα έργα και διαγωνισμοί. Θεωρία, κριτική. Φυσικά και τεχνητά στοιχεία στην οργάνωση του υπαίθριου χώρου. Εξοπλισμό. Αντικείμενο: Α. Εννοιολογικό και επιστημολογικό πλαίσιο τη αρχιτεκτονική τοπίου. Προσεγγίσει σχεδιασμού τοπίου, οικολογική, φυσιογνωμική, αντιληπτική, κοινωνικοοικονομική. Ανάλυση τοπίου - τοποθεσία. Μελέτε επιπτώσεων, προστασία ή διατήρηση, αποκατάσταση ή επανάκτηση, εγκατάσταση ή εκμετάλλευση, διαμόρφωση χώρου. Β. Μελέτη, σχεδιασμό αστικού τοπίου υπαίθριων χώρων. Κριτική παρουσίαση σχεδιασμένων και εφαρμοσμένων παραδειγμάτων. Στόχο: Η εξοικείωση με τι επιστημονικέ Course description Content: Introductory concepts. Basic principles and approaches. Landscape design analysis. Contemporary design trends, major projects and design competitions. Natural and artificial elements in the organization of outdoor space. Equipment. Objective: A. Conceptual and epistemological framework of landscape architecture. Landscape design approaches, based either on ecology and/or the physiognomy, perception, society, economy. Landscape Analysis. Studies on environmental impact assessment, protection or conservation, restoration, rehabilitation, landscape design. B. Landscape study and design of urban open spaces. Critical presentation of several design or implemented projects.

22 Διδακτική ομάδα περιοχέ τη αρχιτεκτονική τοπίου, τη οικολογία και τη αντίληψη του τοπίου. Η ανάγνωση του αστικού τοπίου και του ελεύθερου χώρου στην πόλη, ω χώρου «βιούμενου», χώρου κοινωνική πρακτική. Η σφαιρική συνθετική προσέγγιση στι μελέτε διαμόρφωση υπαίθριων χώρων και στον αρχιτεκτονικό γενικότερα και πολεοδομικό σχεδιασμό, σε διάκριση από προσεγγίσει μονοσήμαντε ή καθαρά αναλυτικέ. Μαίρη Ανανιάδου -Τζημοπούλου Μαρία Τρατσέλα Teaching staff Goal: The familiarization of students with the scientific fields of landscape architecture, ecology and landscape perception. Reading of the urban landscape and open space in the city, as an experienced space (espace vecu), space of social practice. The spherical synthetic approach in landscape design projects, as well as in architecture and urban design, in distinction of partial or purely analytical approaches. Mary Ananiadou-Tzimopoulou Maria Tratsela Υπεύθυνο Ιστοσελίδα Μαίρη Ανανιάδου -Τζημοπούλου Course leader Webpage of the course Mary Ananiadou-Tzimopoulou

23 α/ α 8 Κωδικό ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2Σ4.04 Course code 2Σ4.04 ΑΓΓΛΙΚΑ Διδακτικέ μονάδε 6 Credits 6 Θεματική περιοχή Τίτλο Οίκημα Ι- Εργαστήριο έμμεση επίβλεψη ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Thematic unit Course title Dwellings I- Indirect supervision studios LANDSCAPE DESIGN OF URBAN OPEN SPACES Εξάμηνο Χειμερινό Semester Winter Semester Περιγραφή Διαμόρφωση αστικών υπαίθριων χώρων συλλογικών δραστ/τήτων. Θέμα: Σχεδιασμό κεντρικού ελεύθερου χώρου στη Θεσσαλονίκη (πλατεία, πεζόδρομοι, ακάλυπτοι χώροι, αυλέ δημοσίου, μια ενότητα στον αστικό ιστό). Course description Design of a public urban open space in the city of Thessaloniki, such as a square, park, pedestrian road, public courtyards or a unity of urban open spaces. Scales: 1:500, 1:200, 1:100, 1:50, 1:20,1:10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η άσκηση στο σχεδιασμό του υπαίθριου χώρου. Η ολοκλήρωση τη μελέτη διαμόρφωση υπαίθριου χώρου, από τα σχέδια γενική οργάνωση μέχρι και τη μελέτη εφαρμογή. The scope of the studio course is to practice in open space design, by carrying out an integrated design proposal, from the master plan to construction details. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: α) Συνθετική δουλειά σχεδιαστηρίου με θέμα εφαρμογή τη διαμόρφωση αστικού ελεύθερου χώρου σε χώρο βιωμένο, καθημερινή και αναβαθμισμένη ποιότητα ζωή, συλλογική, κοινωνική δραστηριότητα, στηριγμένα στι ιδιαιτερότητε τη τοποθεσία και τι προθέσει δημιουργική παρέμβαση στο χώρο. β) Θεωρία εισηγήσει, παρουσίαση στοιχείων και παραδειγμάτων, δημιουργική δουλειά Method of teaching: a) Studio work on the transformation of an urban open space to an upgraded, collective space (éspace veçu) for everyday activities, based on the site characteristics and the creative intervention of the designer. b) Tutoring and lectures on either general subjects concerning open space design, or specific issues related to the particularities of the site.

24 στην τάξη σε γενικά και επί μέρου θέματα όπω: Εννοιολογικό και ιδεολογικό πλαίσιο αντιμετώπιση του υπαίθριου χώρου τοπίου. Μελέτη του αστικού τοπίου τοποθεσία. Προσέγγιση κοινωνικο-οικολογική και αντιληπτική. Ελεύθεροι χώροι στι ελληνικέ πόλει, ειδικέ ανάγκε, γενικέ αρχέ, βασικέ υποθέσει σχεδιασμού του. Από την ανάλυση τη αστική τοποθεσία στην οργάνωση του χώρου. Η μελέτη σχεδιασμού του υπαίθριου χώρου. Σχεδιασμένα και εφαρμοσμένα παραδείγματα. Socio-ecological and perceptual approach. Open spaces in the Greek cities, special needs, general principles, main design hypotheses. From the urban space analysis to the master plan. Elements of spatial arrangement, urban furniture and equipment for open space facilities. Διδακτική ομάδα Υπεύθυνο Ιστοσελίδα Μαίρη Ανανιάδου -Τζημοπούλου Μαρία Τρατσέλα Συμμετέχοντε Ζωή Καρακινάρη (αρχιτέκτων, αρχιτέκτων τοπίου ΔΠΜΣ/ 407/80) Βάσω Τσιούμα (αρχιτέκτων, αρχιτέκτων τοπίου MLA/ 407/80) Μαίρη Ανανιάδου -Τζημοπούλου Teaching staff Course leader Webpage of the course Mary Ananiadou-Tzimopoulou Maria Tratsela Participants Zoi Karakinari (architect, landscape architect DPMS/ 407/80) Vasso Tsiouma (architect, landscape architect MLA / 407/80 Mary Ananiadou-Tzimopoulou

25 α/ α 9 Κωδικό ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2Σ4.05 Course code 2Σ4.05 ΑΓΓΛΙΚΑ Διδακτικέ μονάδε 6 Credits 6 Θεματική περιοχή Τίτλο Οίκημα Ι- Εργαστήριο έμμεση επίβλεψη ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Thematic unit Course title Dwellings I- Indirect supervision studios LANDSCAPE DESIGN OF URBAN OPEN SPACES Εξάμηνο Θερινό Semester Summer Semester Περιγραφή Διαμόρφωση αστικών υπαίθριων χώρων συλλογικών δραστ/τήτων. Θέμα: Σχεδιασμό κεντρικού ελεύθερου χώρου στη Θεσσαλονίκη (πλατεία, πεζόδρομοι, ακάλυπτοι χώροι, αυλέ δημοσίου, μια ενότητα στον αστικό ιστό). Course description Design of a public urban open space in the city of Thessaloniki, such as a square, park, pedestrian road, public courtyards or a unity of urban open spaces. Scales: 1:500, 1:200, 1:100, 1:50, 1:20,1:10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η άσκηση στο σχεδιασμό του υπαίθριου χώρου. Η ολοκλήρωση τη μελέτη διαμόρφωση υπαίθριου χώρου, από τα σχέδια γενική οργάνωση μέχρι και τη μελέτη εφαρμογή. The scope of the studio course is to practice in open space design, by carrying out an integrated design proposal, from the master plan to construction details. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: α) Συνθετική δουλειά σχεδιαστηρίου με θέμα εφαρμογή τη διαμόρφωση αστικού ελεύθερου χώρου σε χώρο βιωμένο, καθημερινή και αναβαθμισμένη ποιότητα ζωή, συλλογική, κοινωνική δραστηριότητα, στηριγμένα στι ιδιαιτερότητε τη τοποθεσία και τι προθέσει δημιουργική παρέμβαση στο χώρο. β) Θεωρία εισηγήσει, παρουσίαση στοιχείων και παραδειγμάτων, δημιουργική δουλειά Method of teaching: a) Studio work on the transformation of an urban open space to an upgraded, collective space (éspace veçu) for everyday activities, based on the site characteristics and the creative intervention of the designer. b) Tutoring and lectures on either general subjects concerning open space design, or specific issues related to the particularities of the site.

26 στην τάξη σε γενικά και επί μέρου θέματα όπω: Εννοιολογικό και ιδεολογικό πλαίσιο αντιμετώπιση του υπαίθριου χώρου τοπίου. Μελέτη του αστικού τοπίου τοποθεσία. Προσέγγιση κοινωνικο-οικολογική και αντιληπτική. Ελεύθεροι χώροι στι ελληνικέ πόλει, ειδικέ ανάγκε, γενικέ αρχέ, βασικέ υποθέσει σχεδιασμού του. Από την ανάλυση τη αστική τοποθεσία στην οργάνωση του χώρου. Η μελέτη σχεδιασμού του υπαίθριου χώρου. Σχεδιασμένα και εφαρμοσμένα παραδείγματα. Socio-ecological and perceptual approach. Open spaces in the Greek cities, special needs, general principles, main design hypotheses. From the urban space analysis to the master plan. Elements of spatial arrangement, urban furniture and equipment for open space facilities. Διδακτική ομάδα Υπεύθυνο Ιστοσελίδα Μαίρη Ανανιάδου -Τζημοπούλου Μαρία Τρατσέλα Συμμετέχοντε Ζωή Καρακινάρη (αρχιτέκτων, αρχιτέκτων τοπίου ΔΠΜΣ/ 407/80) Βάσω Τσιούμα (αρχιτέκτων, αρχιτέκτων τοπίου MLA/ 407/80) Μαίρη Ανανιάδου -Τζημοπούλου Teaching staff Course leader Webpage of the course Mary Ananiadou-Tzimopoulou Maria Tratsela Participants Zoi Karakinari (architect, landscape architect DPMS/ 407/80) Vasso Tsiouma (architect, landscape architect MLA / 407/80 Mary Ananiadou-Tzimopoulou

27 α/ α 10 Κωδικό 1Σ1 03 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Course code 1Σ1 03 ΑΓΓΛΙΚΑ Διδακτικέ μονάδε 9 Credits 9 Θεματική περιοχή Τίτλο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Εργαστήριο άμεση επίβλεψη Εισαγωγή στην οργάνωση του χώρου και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό Thematic unit Course title INTRODUCTION PROGRAMME INTRODUCTION TO SPATIAL ORGANISATION AND ARCHITECTURAL DESIGN Εξάμηνο Θερινό Semester Summer Semester Περιγραφή Περιεχόμενο: 1. Eισαγωγή στο φάσμα των προβλημάτων τη οργάνωση του χώρου και τη αρχιτεκτονική επικοινωνία. Aναγνώριση του περιβάλλοντο σε αστική κλίμακα. 2. Mεταφορά κτιριολογικού προγράμματο χαμηλή πολυπλοκότητα σε συνθετική πρόταση. Διδακτική: Bασική επιδίωξη του είναι η κατανόηση, προσέγγιση και αφομοίωση εκ μέρου των φοιτητών και φοιτητριών βασικών παραμέτρων που υπεισέρχονται στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό προβληματισμό. Iδιαίτερα επιχειρείται η εξοικείωση των φοιτητών α) με τη διατύπωση του σχεδιαστικού προβλήματο β) με τη δυνατότητά του να καταστρώνουν ένα κτιριολογικό πρόγραμμα και γ) με την οργάνωση τη ίδια τη συνθετική του πρόταση, η ποιότητα τη οποία θα συναρτάται με το Course description C o n t e n t : 1. Introduction to spatial organisation and architectural communication problems. Identification of the urban environment. 2. Convey low complexity development plans into design proposals. O b j e c t i v e s : In this course students learn about the basic parameters of contemporary architectural issues. Students get familiarized with: a) Addressing design problems

28 βαθμό επεξεργασία και ενσωμάτωση σ αυτήν βασικών παραμέτρων για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό (σχέσει μεταξύ μορφή λειτουργία, κλειστού ανοικτού, ιδιωτικού δημοσίου, κτιρίου περιβάλλοντο κλπ.). H διδασκαλία του συνεπάγεται την εκπόνηση 2 3 συνθετικών ασκήσεων και την παροχή πληροφορία από του διδάσκοντε με την μορφή εισηγήσεων, προβολών, συζητήσεων στην τάξη και σύντομων εκπαιδευτικών περιηγήσεων στην πόλη. b) Designing building plans c) Developing and presenting their own design proposals; the quality of the proposals depends on the quality of processing and integrating of the architectural design basic parameters (relations between: form-function, closeopen, private-public, buildingenvironment etc.) The course includes lectures, slideshows and debates. The students have to deliver 2-3 design projects. Διδακτική ομάδα Σαράντη Ζαφειροπουλο Μανώλη Καντιδάκη Teaching staff Sarantis Zafiropoulos Manolis Kantidakis Συμμετέχοντε Δέσποινα Ζαβράκα (Υποψήφια Διδάκτωρ) Participants Despoina Zavraka PhD candidate Υπεύθυνο Ιστοσελίδα Σαράντη Ζαφειροπουλο Course leader Webpage of the course Sarantis Zafiropoulos

29 α/ α 11. Κωδικό 2Θ1 14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Course code ΑΓΓΛΙΚΑ 2Θ1 14 Διδακτικέ μονάδε Θεματική περιοχή Τίτλο 3 Credits 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Εργαστήριο άμεση επίβλεψη Θέσει για ενα συντακτικό τη αρχιτεκτονική σύνθεση Thematic unit Course title INTRODUCTION PROGRAMME Εξάμηνο Χειμερινό Εξάμηνο Semester Fall Semester POINTS TOWARDS A SYNTAX OF ARCHITECTURAL COMPOSITIOΝ Περιγραφή Αντικείμενο του : Η αναζήτηση εκείνων των συντακτικών χαρακτηριστικών του αρχιτεκτονικού έργου που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό απεξάρτηση από τι συγχύσει τη καθημερινή πρακτική και η απόπειρα συγκρότησή του σε ένα επιχειρησιακό πλέγμα σχέσεων και χειρισμών κρίσιμων για την ανάγνωση, τη μελέτη και το σχεδιασμό του κτισμένου περιβάλλοντο. Course description Content: Searching for features of architectural work, that are free of everyday practice confusions, and their integration in an operational system able to understand, study and design the built environment. Course objective: Στόχο του : Η καλλιέργεια διόδων ευαισθητοποίηση στην αντίληψη του περιβάλλοντο και η κατανόηση τρόπων αρχιτεκτονική σκέψη και πρακτική. Development of awareness channels and understanding methods of builtscape and architectural theory and practice. Διεξαγωγή του : Διαλέξει με προβολέ διαφανειών και ταινιών και προαιρετικέ ασκήσει ω εναλλακτική μορφή αξιολόγηση (αντί τη τελική γραπτή εξέταση). Teaching method: In situ lectures and small projects as an alternative form of evaluation (instead of the final written examination). Διδακτική ομάδα Σαράντη Ζαφειροπουλο Teaching staff Sarantis Zafiropoulos

30 Υπεύθυνο Ιστοσελίδα Σαράντη Ζαφειροπουλο Course leader Webpage of the course Sarantis Zafiropoulos α/ α 12. Κωδικό 2Θ3 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Course code ΑΓΓΛΙΚΑ 2Θ3 25 Διδακτικέ μονάδε Θεματική περιοχή Τίτλο 3 Credits 3 Πρόγραμμα Βασικών Σπουδών Aναζητώντα την ανθρώπινη κλίμακα στα παγκόσμια μητροπολιτικά κέντρα του 21ου αιώνα. Η περίπτωση τη Νέα Υόρκη. Thematic unit Course title Programme of basic studies Quest for human scale in global cities of 21st century. Case study: New York city, U.S.A. Εξάμηνο Θερινό Εξάμηνο Semester Spring Semester Περιγραφή Αντικείμενο του : Η διερεύνηση τη έννοια 'ανθρώπινη κλίμακα στον αστικό ιστό παγκόσμιων μητροπολιτικών κέντρων του 21ου αιώνα. Ανασκόπηση ιδεών, προτάσεων και κριτικών προσεγγίσεων που συγκροτούν σημερινέ τάσει μεταβολή και σχεδιασμού παγκόσμιων μητροπολιτικών κέντρων, εστιάζοντα προσεκτικά στην περίπτωση τη Νέα Υόρκη. Αναζήτηση και κριτική παρουσίαση εφαρμοσμένων δειγμάτων. Απόπειρα σύσταση δέσμη χωρικών σχέσεων και σχεδιαστικών χειρισμών για τη βιωσιμότητα τη ανθρώπινη κλίμακα σε συνθήκε συνωστισμού και συμφόρηση των παγκόσμιων μητροπολιτικών κέντρων. Course description TOPIC: Analysis of concept of 'human scale' in the urban fabric of today's gobal cities. Critical review of ideas, approaches and proposals that formulate contemporary attitudes in planning and urban design of global cities, focusing upon the case of New York City, U.S.A. Detailed presentation of selected examples. Formulation of a series of spatial relations and design methods for sustainable human scale under current conditions of overcrowding and congestion in global cities. Στόχο του : Η καλλιέργεια διόδων ευαισθητοποίηση στην κατανόηση τη έννοια 'ανθρώπινη TARGET: Familiarizing students with ways of sensitive approach to the

31 Διδακτική ομάδα κλίμακα' στον αστικό ιστό και η άσκηση τρόπων αρχιτεκτονική σκέψη και πρακτική για τη βιωσιμότητά τη. Διεξαγωγή του : Εισηγήσει με προβολέ διαφανειών, βίντεο και ταινιών. Εκπόνηση γραπτή εργασία μικρή έκταση, τη οποία η ποιότητα και η έγκαιρη κατάθεση συνυπολογίζεται με την αποτελεσματικότητα τη προφορική παρουσίαση τη (αντί τελική γραπτή εξέταση). Εκπαιδευτική εκδρομή-άσκηση δυο εβδομάδων στη Νέα Υόρκη. Σαράντη Ζαφειροπουλο Teaching staff concept of 'human scale' in urban fabric and practicing methods of architectural thinking towards sustainable human scale. CONDUCT: Lectures aided by projections of slides, videos and films. Individual or group student papers on relevant topics. Grading will be based upon quality, in time delivery and oral presentation (instead of a written examination). Two-week educational tripexercise in New York City, U.S.A. Sarantis Zafiropoulos Υπεύθυνο Ιστοσελίδα Σαράντη Ζαφειροπουλο Course leader Webpage of the course Sarantis Zafiropoulos

32 α/α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 16 Κωδικό Διδακτικέ μονάδε 2Σ107 Course code 2Σ107 9 Credits 9 Θεματική περιοχή Τίτλο Οίκημα Ι- Εργαστήριο άμεση επίβλεψη Thematic unit Dwellings I- Direct supervision studios ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Course title URBAN HOUSING Εξάμηνο Χειμερινό Εξάμηνο Semester Winter Semester Περιγραφή Η στέγαση αποτελεί μια από τι πρωταρχικέ ανάγκε του ανθρώπου. Η οικογενειακή μονοκατοικία στην πόλη, πριν από τη μαζική εισαγωγή των πολυώροφων κατοικιών, αποτελούσε τη συνηθέστερη μορφή κατοίκηση. Στο μάθημα ζητείται ο σχεδιασμό ενό σύγχρονου κτίσματο κατοικία σε μια περιοχή με αρκετά συνεκτικό ιστό έτσι ώστε ενδεχόμενα να αποτελέσει ένα νέο πρότυπο αστική κατοικία. Στο πλαίσιο αυτή τη σύνθεση μικρή κλίμακα οι φοιτητέ καλούνται να χειριστούν προβλήματα όπω: -τη ένταξη στο αστικό περιβάλλον και τον τόπο -τη τυπολογία και γεωμετρική οργάνωση των χώρων -τη ισορροπία κλειστών, ημιυπαίθριων, ανοιχτών χώρων - τη επιλογή και υφή των υλικών Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξει από μέλη τη διδακτική ομάδα, παρουσιάσει από προσκεκλημένου ομιλητέ, Course description Housing constitutes a basic human need. Before the massive introduction of the multi- storey urban housing blocks, the single family dwelling was predominant. The course has as a subject the design of a modern housing building, in a site situated in a dense urban fabric, which could possibly be considered as a new urban housing prototype. This small scale design project aims at introducing students to issues such as: -natural and urban landscape integration -typology and geometric organization of spaces -interplay of enclosed, semi-open and open spaces -texture and nature of building materials The course offers presentations and lectures by the faculty members and invited speakers, as well as studio work.

33 ατομικέ και ομαδικέ διορθώσει Διδακτική ομάδα Νίκο Καλογήρου Αλκμήνη Πάκα Συμμετέχοντε Αναστασία Τζάκα (ΠΔ/407) Teaching staff Nikos Kalogirou Alkmini Paka Participant Anastasia Tzaka (PD/407) Υπεύθυνο Ιστοσελίδα Νίκο Καλογήρου Course leader Νikos Kalogirou http. Webpage of the course http

34 α/α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 17 Κωδικό Διδακτικέ μονάδε 2Σ302 Course code 2Σ302 6 Credits 6 Θεματική περιοχή Τίτλο Οικισμό Ι- Εργαστήριο άμεση επίβλεψη Thematic unit Settlement I- Direct supervision studios ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Course title URBAN SYNTHESIS Εξάμηνο Θερινό Εξάμηνο Semester Spring Semester Περιγραφή Το εργαστήριο στοχεύει σε μια βιώσιμη προσέγγιση ανασχεδιασμού και επανεκκίνηση του αστικού δυναμικού τη Θεσσαλονίκη. Οι φοιτητέ καλούνται να αναγνώσουν το σύνθετο και ρευστό υπόβαθρο τη πόλη μέσα από το πρίσμα πολύπλοκων και διαχρονικών σχέσεων με την ιστορία, την παράδοση, το φυσικό και ανθρωπογενέ περιβάλλον, τι εκάστοτε κοινωνικοπολιτικέ συνθήκε. Πρώτο στάδιο τη άσκηση αποτελεί ο εντοπισμό κεντρικών ζητημάτων που αφορούν το δημόσιο χώρο και την ποιότητα ζωή των πολιτών. Αυτά ενδέχεται να σχετίζονται με κάποια ενδεχομένω αντιφατική, λανθάνουσα ή δυναμική συνθήκη, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ω έναυσμα εναλλακτικού σχεδιασμού για τη μελλοντική πόλη. Πυρήνα τη άσκηση θα αποτελέσουν οι προτάσει των φοιτητών για αστικέ και αρχιτεκτονικέ επεμβάσει σε στρατηγικά σημεία τη πόλη, που εκείνοι θα επιλέξουν. Η κλίμακα του αστικού χώρου υπό διερεύνηση, δεν είναι Course description The course focuses on a new environmental approach for the redesign of Thessaloniki s urban core. Students are asked to reevaluate the complex and undefined substructure of the city viewed through its multiple and life- long relations with history, the natural and manmade context as well as the social and economic conditions. Initially, students will have to depict a series of critical issues regarding the public space and the citizens quality of life. These issues may relate to a contradictory, latent or dynamic condition that could be exploited as the starting point of an alternative design approach for the future city. Students design proposals will deal with architectural or urban scale interventions in strategic according to their analysissites of the city. The scale of the urban space with which they will deal, is neither static nor predetermined and remains for them to define.