Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 14νπ Αληηξαηζηζηηθνύ Φεζηηβάι Ινύλε, 4ν Πάξθν Παξαιίαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 14νπ Αληηξαηζηζηηθνύ Φεζηηβάι 24-26 Ινύλε, 4ν Πάξθν Παξαιίαο"

Transcript

1 Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 14νπ Αληηξαηζηζηηθνύ Φεζηηβάι Ινύλε, 4ν Πάξθν Παξαιίαο ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΔΚΓΗΛΧΔΙ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 24/6, 7κκ ύλνξα - FRONTEX - Γνπβιίλν ΙΙ (Υώξνο 4) Παξνπζίαζε No Border Camp ηεο Βνπιγαξίαο, καξηπξίεο πξνζθύγωλ θαη παξεκβάζεηο από Αληηξαηζηζηηθή Πξωηνβνπιία Ζγνπκελίηζαο, Αλνηρηή πλέιεπζε Οξεζηηάδαο, Οκάδα Μεηαλαζηώλ & Πξνζθύγωλ, Μπεξλη Κάζπαξεθ (Γίθηπν Welcome to Europe Γεξκαλία), Αληηξαηζηζηηθή Πξωηνβνπιία Θεζζαινλίθεο πλέιεπζε γηα ηε δηθηύσζε ηεο αιιειεγγύεο θαη ηεο αληίζηαζεο ζηνπο ρώξνπο ηεο επηζθάιεηαο (Θεκ. Υώξνο Δξγαζίαο) Θεκαηηθή Δξγαζίαο Αληηξαηζηζηηθνύ Φεζηηβάι Πνιηηηθνί θξαηνύκελνη: ηζηνξίεο θαζεκεξηλήο θξαηηθήο ηξνκνθξαηίαο (Υώξνο 3) Δηζεγήζεηο: πξώελ πνιηηηθνί θξαηνύκελνη Γξάζε γηα ηελ Διεπζεξία Γπλαίθεο θαη αληίζηαζε ηελ επνρή ηνπ κλεκνλίνπ (Υώξνο 2) Δηζεγήζεηο: Αληωληάδνπ Γόμα, Καδάξα Φηιηώ, Αλαζηαζηάδνπ άξα, Αλζνπιάθε Φέληα, αθνινπζεί πξνβνιή ηνπ ληνθπκαληέξ w4crisis - Πξωηνβνπιία Γπλαηθώλ Δλάληηα ζην Υξένο θαη ηα Μέηξα Ληηόηεηαο Γηαγξαθή ηνπ Υξένπο - Έμνδνο από ηελ ΔΔ: Γηα λα ρξεσθνπήζεη ην θεθάιαην θαη όρη νη εξγαδόκελνη (Υώξνο 7) ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α. Αλαθαιύπηνληαο ηνπο "λένπο" εζσηεξηθνύο ερζξνύο ζηα ρξόληα ηεο θξίζεο: Η επίζεζε ζηηο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο (Υώξνο 8) Νενιαία πλαζπηζκνύ HIV θαη δηαθξίζεηο (Θεκ. Υώξνο Δλαιιαθηηθήο Οηθνλνκίαο) Δηζήγεζε Γ. Καηζαξόο Θεηηθή Φωλή Σν δηθαίσκα ζηε δηαθνξά θαη νη δηθαηνύρνη (Θεκ. Υώξνο Κνηλωληθνύ Απνθιεηζκνύ) (ζπδήηεζε θαη πξνβνιή) Δηαηξία παζηηθώλ Β. Διιάδαο ΑΒΒΑΣΟ 25/6, 7κκ Μεηά ηελ απεξγία πείλαο ησλ 300, ν αγώλαο γηα ηε λνκηκνπνίεζε ζπλερίδεηαη (Υώξνο 4) Φόξνπκ Μεηαλαζηώλ Κξήηεο, ύιινγνο Αιβαλώλ Μεηαλαζηώλ Μεηέξα Σεξέδα, ύιινγνο Νηγεξηαλώλ Μεηαλαζηώλ, ύιινγνο νπδαλώλ, Έλωζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηνπ Πνιίηε, Αληηξαηζηζηηθή Πξωηνβνπιία Θεζζαινλίθεο)

2 Τθαίλνληαο Γίθηπα Κνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη αιιειεγγύεο (Θεκ. Υώξνο Δλαιιαθηηθήο Οηθνλνκίαο) Παγθάθη, Κνιεθηίβα Εεξκηλάι, Κνπηάια ηνπ Ξελώλα, Δλαιιαθηηθό Πνιηηηζηηθό εξγαζηήξην Κέξθπξαο, Παξαγωγηθό Δξγαζηήξην ΔΔΘ, πλεηαηξηζκόο alterthess (παξεκβάζεηο θαη από άιια απηννξγαλωκέλα εγρεηξήκαηα), Θεκαηηθή Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο Αληηξαηζηζηηθνύ Φεζηηβάι ΑΝΟΙΥΣΗ ΤΝΔΛΔΤΗ: Η απάληεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ληόπησλ θαη κεηαλαζηώλ ζηελ θξίζε θαη ην κλεκόλην (Υώξνο 1) θαιεί ε Πξωηνβνπιία Πξωηνβάζκηωλ ωκαηείωλ Θεζζαινλίθεο Ρίρλνληαο ηελ θαγθειόπνξηα ηνπ ζρνιείνπ: Eθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο ζπλνκηινύλ (Θεκ. Υώξνο Δθπαίδεπζεο) Αθνινπζεί πξνβνιή ηνπ ληνθπκαληέξ "tell how you talk" - Πεξηνδηθό "ΠΟΛΤΓΡΟΜΟ", ύιινγνο Αιβαλώλ Μεηαλαζηώλ Μεηέξα Σεξέδα "Πώο ζηακαηάκε ην ξαηζηζκό θαη ηνπο θαζίζηεο" (Υώξνο 6) Δηζήγεζε : Ρεδά Γθνιέκη (Αθγαλόο Πνιηηηθόο Πξόζθπγαο), Πέηξνο Κωλζηαληίλνπ Κίλεζε Δλωκέλνη Δλάληηα ζην Ραηζηζκό θαη ηε Φαζηζηηθή Απεηιή Κξίζε, θαζηζκόο θαη ε απηνάκπλα ηνπ θηλήκαηνο (Υώξνο 8) Οκηιεηήο:Π. Κνζκάο ΚΟΚΚΗΝΟ γηα ηελ Αλαζύλζεζε ηεο Αξηζηεξάο θαη ην νζηαιηζκό Οκνθπινθηιία, Ν. Αθξηθή, θηώρεηα θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ πνιηηώλ (Θεκ. Υώξνο γηα ηνλ Κνηλωληθό Απνθιεηζκό) Πξνβνιή: «Γύζθνιε Αγάπε» - ύκπξαμε γηα ην Κνηλωληθό Φύιν Παξνπζίαζε ηεο νκάδαο Πξνζβαζηκόηεηαο (Υώξνο 3) Πξνβνιή. ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ Φπρηθόο πόλνο θαη ειεπζεξία επηινγήο - Φπρηαηξηθή δηαζήθε (Υώξνο 2) Πξνβνιή. ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΓΗΑ ΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ Σν δηθαίσκα ζηελ πόιε- Πόιε θαη Θάιαζζα, Μεηαθηλήζεηο ζηελ Πόιε, Γεκόζηνη Υώξνη (Υώξνο 7) Δηζεγήζεηο: Σαμηιηάξεο Υξ (θαζεγεηήο πγθνηλωληαθήο Σερληθήο Α.Π.Θ.), Κξεζηελίηεο Γ. (θαζεγεηήο Παξάθηηαο Μεραληθήο Α.Π.Θ.) Αλνηρηή ζπδήηεζε γηα ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία (Υώξνο 5) Κέληξν Πιεξνθόξεζεο θαη ελεκέξωζεο γηα ην ξαηζηζκό, ηελ νηθνινγία, ηελ εηξήλε θαη ηε κε βία ΑΝΣΗΓΟΝΖ ΚΤΡΙΑΚΗ 26/6, 7κκ Δμεγέξζεηο ζηνλ Αξαβηθό Κόζκν (Υώξνο 2) Δηζεγήζεηο: Πάλνο Υαξίηνο, Μνράκελη Ακάκη (πξ. κέινο ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαηώλ Σπλεζίαο). Αληηξαηζηζηηθή Πξωηνβνπιία Θεζζαινλίθεο 100 ρξόληα από ηελ ελζσκάησζε ηεο Θεζζαινλίθεο- Αλαδεηθλύνληαο ηε Θεζζαινλίθε ηεο Πνιππνιηηηζκηθόηεηαο θαη ησλ Κνηλσληθώλ Αγώλσλ (Θεκ. Υώξνο Κνηλωληθνύ Απνθιεηζκνύ) Αληηξαηζηζηηθή Πξωηνβνπιία Θεζζαινλίθεο Δπηζθαιείο ζρέζεηο εξγαζίαο ζηελ ηδησηηθή θαη δεκόζηα εθπαίδεπζε (Θεκ. Υώξνο Δξγαζίαο) Διεπζεξηαθή πλδηθαιηζηηθή Έλωζε

3 Οη Ρνκά ζηελ εθπαίδεπζε (Θεκ. Υώξνο Δθπαίδεπζεο) Πξνβνιή: "Όλεηξα ε Άιιε Γιώζζα" ηεο Λνπθίαο Ρηθάθε Παηδαγωγηθή ρνιή (ΑΠΘ), Πεξηνδηθό "ΠΟΛΤΓΡΟΜΟ" Ο Πόιεκνο ηνπ Νεξνύ ηελ επνρή ηνπ Μλεκνλίνπ (Υώξνο 3) Δηζεγήζεηο: Υνλδξόο Γηώξγνο (Κίλεκα Δλάληηα ζην Φξάγκα ζηνλ Αρειών), Αλέζηεο Σαξπάγθνο. Παξεκβάζεηο από ην ωκαηείν ηεο ΔΤΑΘ θαη επηηξνπέο θαηνίθωλ. ΤΡΗΕΑ Η άλνημε ησλ αξαβηθώλ επαλαζηάζεσλ θαη ην θαινθαίξη ηεο Δπξώπεο (Υώξνο 7) Δξγαηηθό Δπαλαζηαηηθό Κόκκα Οη θαζίζηεο απεηινύλ - λα ηνπο ζηακαηήζνπκε (Υώξνο 4) Μαζεηηθό Ξεθίλεκα Η εμέγεξζε ηνπ stonewall 27/6/69 θαη νη πξννπηηθέο ηνπ θηλήκαηνο γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ νκνθπιόθηισλ ζήκεξα (Υώξνο 8) Δηζήγεζε: Γ. Καηζαξόο - Κόθθηλε Οξρήζηξα ΘΔΑΣΡΙΚΑ ΓΡΧΜΔΝΑ - ΠΡΟΒΟΛΔ ΠΑΡΑΚΔΤΗ, 24/6 «Όρη άιια ιόγηα» (Θέαηξν, 8 κκ) Θεαηξηθό δξώκελν - Οκάδα Πξνζβαζηκόηεηαο «Φπζηθά! Μαγηθά» (Θέαηξν, 8.30 κκ) κε ηνλ θ. Υ.Πνιάηνγινπ (δηαδξαζηηθό παηρλίδη) - Πξόγξακκα Πξναγωγήο Απηνβνήζεηαο «Παγθόζκηνη Βξπθόιαθεο» (Θέαηξν, 9 κκ) Θεαηξηθή Παξάζηαζε - Πξόγξακκα Πξναγωγήο Απηνβνήζεηαο Γξώκελν: Φπρηαηξηθή, ε βία ηεο κε θαηαλόεζεο (Θεκ. Υώξνο Ξελώλα-ηεθηνύ, 8.15 κκ) Παξαηήξην γηα ηα Γηθαηώκαηα ζην Υώξν ηεο Φπρηθήο Τγείαο Βησκαηηθά παηρλίδηα ζην πεξίπηεξν ηεο PRAKSIS Αθηέξσκα ηαηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο κε ζέκα ην ξαηζηζκό (Θεκαηηθόο Υώξνο Κνηλωληθνύ Απνθιεηζκνύ, 10 κκ) Κηλεκαηνγξαθηθέο Οκάδεο Κ.Ο.Φ.Δ.Θ., Ν.Τ.Υ.Σ.Α., Cinemagroup, Φπζηθνύ "Fugarse del Infierno" (Υώξνο πδεηήζεωλ θαη Πξνβνιώλ 3, 9.30 κκ) Πξνβνιή Νηνθπκαληέξ κε ζέκα ηε δωή θαη ηε δξάζε ηνπ Xose Tarrio Gonzales από ηελ Πξωηνβνπιία γηα ηα Γηθαηώκαηα ηωλ Κξαηνπκέλωλ "ΟΓΤΔΑ" (Θεκ. Υωξόο Δθπαίδεπζεο, 9 κκ) Πξνβνιή Νηνθπκαληέξ ηνπ Βαράγθ Καξαπεηηάλ, κε ζέκα ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ρνιείνπ από ην Δζεινληηθό ρνιείν γηα ηελ Δθκάζεζε Διιεληθώλ ζε Μεηαλάζηεο Οδπζζέαο ΑΒΒΑΣΟ 25/6 «Όρη άιια ιόγηα» (Θέαηξν, 8 κκ) Θεαηξηθό δξώκελν - Οκάδα Πξνζβαζηκόηεηαο Θέαηξν θηώλ ηνπ Γηάλλε Υαηδή (Θέαηξν, 9 κκ) Γηάλλεο Υαηδήο

4 Βησκαηηθά παηρλίδηα ζην πεξίπηεξν ηεο PRAKSIS "Οη επηδόληεο" (Υώξνο πδεηήζεωλ θαη Πξνβνιώλ 3) Νηνθπκαληέξ από ην Δπξωπαϊθό πλέδξην θαηά ηωλ δηαθξίζεωλ θαη ηνπ ζηηγκαηηζκνύ, θελ. ηαύξνο Φπιιάθεο. Από ην Πξόγξακκα Πξναγωγήο Απηνβνήζεηαο Αθηέξσκα ηαηληώλ Μηθξνύ Μήθνπο κε ζέκα ην ξαηζηζκό (Θεκαηηθόο Υώξνο Κνηλωληθνύ Απνθιεηζκνύ, 10 κκ) Κηλεκαηνγξαθηθέο Οκάδεο Κ.Ο.Φ.Δ.Θ., Ν.Τ.Υ.Σ.Α., Cinemagroup, Φπζηθνύ ΚΤΡΙΑΚΗ 26/6 «Όρη άιια ιόγηα» (Θέαηξν, 8 κκ) Θεαηξηθό δξώκελν - Οκάδα Πξνζβαζηκόηεηαο Θεαηξηθά Μνλόπξαθηα γηα ηε Μεηαλάζηεπζε (Θέαηξν, 9 κκ) Θεαηξηθή Οκάδα ΠΑΡΑΡΛΑΜΑ Βησκαηηθά παηρλίδηα ζην πεξίπηεξν ηεο PRAKSIS πάδνληαο ηα ηείρε (Υώξνο πδεηήζεωλ Πξνβνιώλ 3, 10 κκ πξνβνιή ληνθπκαληέξ από ηελ PRAKSIS "Ο ξόινο ησλ δηαλννύκελσλ ζήκεξα" (Υώξνο πδεηήζεωλ Πξνβνιώλ 2, 10 κκ) Πξνβνιή ληνθπκαληέξ ηνπ Γ. Κεξακπδηώηε, κε παξνπζία ηνπ ζθελνζέηε θ. Κεξακπδηώηε ΔΙΚΑΣΙΚΑ ΔΚΘΔΔΙ Ηnteractive Installation "Πεξλάκε ηα ζύλνξα πνπ καο ρσξίδνπλ" Δζεινληηθή Δξγαζία Θεζζαινλίθεο Έθζεζε θσηνγξαθίαο - Φωηνγξαθηθή Οκάδα 35 mm ηνπ Κνηλωληθνύ Κέληξνπ ηεθηνύ Μεηαλαζηώλ Έθζεζε θσηνγξαθίαο γηα ηελ εμέγεξζε ζηελ Αίγππην Έθζεζε θσηνγξαθίαο από κέιε ηεο Φσηνγξαθηθήο Οκάδαο Όςεηο Έθζεζε αθίζαο γηα ηνπο Πνιηηηθνύο Κξαηνύκελνπο από όιν ηνλ Κόζκν - Γξάζε Γηα ηελ Διεπζεξία Δθζεζε θσηνγξαθίαο γηα ηνπο RΟΜΑ ηνπ Ακβνύξγνπ από ηελ Marily Stroux ΤΝΑΤΛΙΔ 10κκ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 24/6 Αλαηνιηθή θελή Κάηω από ην Μαηζηθηάξη Μαθεδνληθή Φαλθάξα(Υάιθηλα) The lemonostifel Φώηεο Θενδωξίδεο Γηώξγνο Καδαληδήο ΠΑΡΑΚΔΤΗ 24/6 Γπηηθή θελή ΜπάκπεοΠαπαδόπνπινο(Acoustic Set)

5 Fundracar (Reggae Dub) Dubiosa Kolektiv (dub/reggae from Bosnia) The Can't Take No Mores (Garage) ΑΒΒΑΣΟ 25/6 Αλαηνιηθή θελή Γεωξγηαλέο Μπαιάληεο από ην ύιινγν Γεωξγηαλώλ «Ηβέξηα» Balkan Pirin Μαξία Παπαληθνιάνπ - Μάθεο εβίινγινπ Μνπζηθνί Πεξηεγεηέο Θάλνο Δπζπκίνπ ΑΒΒΑΣΟ 25/6 Γπηηθή θελή Sacrament - Μαζεηηθό πγθξόηεκα Cosmic Maze (Funk) Μηθξέο Κπξίεο (Soft Punk) Vodka Rag (Swing/Ska) Trankilesha (Ska/Jazz, Γαιιία) ΚΤΡΙΑΚΗ 26/6 Αλαηνιηθή θελή Γηώξγνο Αεηόπνπινο Γηάλλεο Λεθόπνπινο νθία Νάηζηνπ θαη νη "Μαλέξωο" Υξήζηνο Μεηξεηδεο (Γεκήηξεο θίγγνο) ΚΤΡΙΑΚΗ 26/6 Γπηηθή θελή Auditors Domination (Electronica) Scab Level (Indie) Ekmek (Folk/Rock) Baildsa Band (Experimental / Folk) ΠΑΙΓΟΣΟΠΟ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 24/6 ''Ξέλνη ζην Αηγαίν'' - αθήγεζε παξακπζηνύ ''Σνπ παππνύ ηα παξακύζηα'' - νκάδα καξηνλέηηαο ΝΔΤΡΟΠΑΣΟΝ ''Keep drumming back' - ΠΟΛΤΦΧΝΟ Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Πνιηηηζηηθή Δηαηξεία ΑΒΒΑΣΟ 25/6 ''Physics Partizani'' - ΦΤΗΚΑ ΜΑΓΗΚΑ ''Γε, Γαία,Σerre, Earth, Terra, ЗЕМЛИ,,اهنى земята, tokë...''.- ΠΟΛΤΓΡΟΜΟ Παηδηθό Πνιπγιωζζηθό Δξγαζηήξη ΚΤΡΙΑΚΗ 26/6 ''Η θάξκα ησλ δώσλ'' - Παλειιήλην Γίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε Παηδηθό Μνπζηθό Παηρλίδη - ΚΡΟΤΣΟΦΧΝΟ

6 ''Μαύξνο Κόηζηθαο- Άζπξνο γιάξνο'' (βηωκαηηθό εξγαζηήξη) -''Γηζύξακβνο εμ ακάμεο'' ζεαηξηθή νκάδα δαζθάιωλ Ν. Θεζ/λίθεο ΚΑΘΔ ΜΔΡΑ Θεκαηηθνί Υώξνη: Ξελώλα Πξνζθύγωλ, ηεθηνύ Μεηαλαζηώλ Κνηλωληθνύ Κέληξνπ Κνηλωληθήο Οηθνλνκίαο Κνηλωληθνύ Απνθιεηζκνύ Δξγαζίαο Δθπαίδεπζεο Μεηαλαζηεπηηθέο θνπδίλεο Παδάξη Αιιειέγγπνπ Δκπνξίνπ Γξώκελα ζην ρώξν κε θξνπζηά θαη κνπζηθέο