ηελ παξνχζα ππάγνληαη θαη νη ηερλίηεο πνπ απαζρνινχληαη ζηελ ζεξκή εμέιαζε θαη ζεξκή δηέιαζε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηελ παξνχζα ππάγνληαη θαη νη ηερλίηεο πνπ απαζρνινχληαη ζηελ ζεξκή εμέιαζε θαη ζεξκή δηέιαζε."

Transcript

1 ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ, ΔΠΗΚΔΤΖ Κ.Λ.Π ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΑΛΛΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΛΖ ΣΖ ΥΩΡΑ. ηελ Αζήλα ζήκεξα...24 Ηνπλίνπ νη ππνγξάθνληεο αθελφο θ.θ..γεκήηξηνο Αζεκαθφπνπινο θαη Νηθφιανο θνξίλεο, σο εθπξφζσπνη ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηθψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδνο «ΓΔΒΔΔ» θαη Βαζίιεηνο Ληακέηεο θαη Αλδξέαο Βεξδνχιεο, σο εθπξφζσπνη ηεο Δληαίαο Οκνζπνλδίαο Βηνηερλψλ Δπηζθεπαζηψλ Απηνθηλήησλ, Μεραλεκάησλ, Μνηνζπθιεηψλ «Δ.Ο.Β.Δ.Α.Μ.Μ» θαη Αλδξνπιάθεο Γεψξγηνο θαη ππξίδσλ ηπιηαξνγηάλλεο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Βηνηερλψλ Αινπκηλίνπ ηδεξνθαηαζθεπαζηψλ, αθεηέξνη νη ηεθαλφπνπινο Ησάλλεο θαη ηακαηάθεο Κσλ/λνο, σο εθπξφζσπνη ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δξγαηνυπαιιήισλ Μεηάιινπ «Π.Ο.Δ.Μ» φινη λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο..δ, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα εμήο: ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ππάγνληαη, φινη ρσξίο εμαίξεζε νη εξγαδφκελνη,εξγαηνηερλίηεο, ππάιιεινη θαη βνεζνί ηερληηψλ ησλ θάζε είδνπο κεηαιινπξγηθψλ βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ηκεκάησλ απηψλ πνπ αζρνινχληαη ζηελ παξαγσγή επεμεξγαζία, επηζθεπή ζπλαξκνιφγεζε, ζπζθεπαζία θ.ι.π κεηάιισλ φιεο ηεο ρψξαο ή ζε ηκήκαηα επεμεξγαζίαο θ.ι.π κεηάιινπ άιισλ επηρεηξήζεσλ ή εθκεηάιιεπζεο ή εξγνιήπηεο ή ππνθαηαζθεπαζηέο θαη εξγνιάβνπο πνπ αζρνινχληαη κε εξγαζίεο επη θάζε είδνπο κεηάιισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο θαηαζθεπέο θαη επηζθεπέο πνδειάησλ. ηελ παξνχζα ππάγνληαη θαη νη απφθνηηνη κέζσλ αλαγλσξηζκέλσλ απν ην θξάηνο ζρνιψλ ηερληθήο εθπαίδεπζεο. ( Γ.Α 24/2004). Ζ παξνχζα ξχζκηζε δελ εθαξκφδεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ θαιχπηνληαη απν ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ζχκβαζε ηεο ΠΟΒΑΚΩ (ηερληηψλ θαη βνεζψλ ηερληηψλ αξγπξνρξπζνρνίαο, πνιπηίκσλ κεηάιισλ θαη σξνινγνπνηίαο. ηελ παξνχζα ππάγνληαη θαη νη ηερλίηεο πνπ απαζρνινχληαη ζηελ ζεξκή εμέιαζε θαη ζεξκή δηέιαζε. Δπίζεο νη εξγαηνηερλίηεο θαη ππάιιεινη κεηάιινπ κε ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο εηδηθφηεηεο αλεμάξηεηα απν ην είδνο ηεο επηρείξεζεο:

2 Η- ΣΔΥΝΗΣΔ ΣΔΥΝΗΣΡΗΔ 1.Όζνη ηερλίηεο, εξγάδνληαη ζε επηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, επηζθεπήο, ζπλαξκνιφγεζεο, ζπζθεπαζίαο θ.ι.π. θάζε είδνπο κεηάιινπ θαη ζε ηκήκαηα επεμεξγαζίαο κεηάιινπ άιισλ επηρεηξήζεσλ ζε θαηαζθεπέο πιαηζίσλ Ακαμσκάησλ θαη ζπλεξγείσλ απηψλ, θαζψο θαη ζπλεξγείσλ θάζε είδνπο επηζθεπήο απηνθηλήησλ, νρεκάησλ, γεσξγηθψλ θαη ζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ θαη πάζεο θχζεσο κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ, ζε ζπλαξκνινγήζεηο, θαηαζθεπέο, ή επηζθεπέο δηθχθισλ ή ηξηθχθισλ νρεκάησλ παξαγσγήο ειεθηξνδίσλ, παξαγσγή- επηζθεπή φπισλ ή ηκεκάησλ φπισλ ή νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππξνκαρηθψλ θαζψο θαη εθξεθηηθψλ, παξαγσγή βηηξηλψλ θαη θσηηζηηθψλ, παξαγσγή επηζθεπή εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ θάζε είδνπο, ζηελ παξαγσγή θαη επηζθεπή νηθηαθψλ, επαγγεικαηηθψλ ζπζθεπψλ, ζηελ παξαγσγή θαη επηζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε ειεθηξνληθνχ, ειεθηξνινγηθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή θαη επηζθεπή ζπζζσξεπηψλ (κπαηαξίεο), ζηελ παξαγσγή, επηζθεπή κεηαιιηθψλ κηθξναληηθεηκέλσλ, νξγάλσλ αθξηβείαο, αζιεηηθψλ νξγάλσλ θαη ζε είδνπο κεραλνινγηθέο θαηαζθεπέο, πάζεο θχζεσο θαιψδηα, ειεγθηέο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζηελ ηνπνζέηεζε, επηζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ παληφο ηχπνπ ζηελ ηνπνζέηεζε, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ θαζψο θαη ινηπψλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ- ήρνπ αθήο ππξαζθάιεηαο θ.ι.π., ζε φιε ηε ρψξα. 2.Σερλίηεο: ζηδεξνπξγνί, ζπγθνιιεηέο πάζεο θχζεσο, ειεθηξνζπγθνιιεηέο άλεπ πηπρίνπ, νμπγνλνθνιιεηέο, νμπγνλνθφπηεο, θνπήο δηακφξθσζεο κεηάιισλ, θινγνρεηξηζηέο, ζπλαξκνινγεηέο πιαηζίσλ, κνληαδφξνη, πνληαδφξνη, θαλνπνηνί, βαθείο, μπινπξγνί, δηαθνζκεηέο, ηαπεηζέξεδεο, ηερλίηεο θιηκαηηζκνχ, βνπξηζαδφξνη, εθαξκνζηέο, ρεηξηζηέο εξγαιεηνκεραλψλ (ηφξλνπ, ξάληηαι, ξεθηηθηέ, πιάλεο, θξεδνδξάπαλνπ, γξαλαδνθφπηε, κπφξηγθ, παληνγξάθσλ θ.ι.π), ηξνρηζηέο, κεραληθνί απηνθηλήησλ, κεραληθνί γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, ηερλίηεο θξέλσλ, θαλνπνηνί, ειεθηξνηερλίηεο (ειεθηξνιφγνη απηνθηλήησλ), κεραλνηερλίηεο κεραλψλ ζαιάζζεο, κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη πάζεο θχζεσο Μ.Δ.Κ.,ειεθηξνληθνί ζπζθεπψλ ζαιάζζεο, ειεθηξνληθνί ζπζθεπψλ μεξάο, ηερλίηεο θσηηζηηθψλ, ιεπθνζηδεξνπξγνί, καδγαιαηδήδεο, ρχηεο θάζε κεηάιινπ, πξαθηηθνί κεραληθνί, εξγαηνηερλίηεο θαζαξηζκνχ πινίσλ, ηερλίηεο ζπλαξκνιφγεζεο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ. Ληπαληέο θαη πιχληεο, θακηλεπηέο, ζηξαληδαδφξνη, ρεηξηζηέο απηνκάησλ εκηαπηνκάησλ ρεηξνθηλήησλ πξεζζψλ, κεραλνμπινπξγνί ζπληεξεηέο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θηηξίσλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ θνπήο κεηάιινπ (ςαιιίδηα), εξγάηεο απνζεθψλ, πδξαπιηθνί απηνθηλήησλ, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ θφξηηζεο κπαηαξηψλ (θνξηηζηέο), ακκνβνιηζηέο, πδξνβνιηζηέο θαη ρξσκαηηζηέο, ηερλίηεο ειεγθηέο πνηφηεηαο, ηερλίηεο θάζε είδνπο επεμεξγαζία, επηζθεπή, ζπληήξεζε, ζπλαξκνιφγεζε, ζπζθεπαζία επη κεηάιισλ θαη κεηαιιηθψλ πξνηφλησλ θάζε είδνπο. (πίλαθαο ηερλίηεο-ηξηεο) ΗΗ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ

3 ΗΗΗ ΔΚΣΑΚΣΟΗ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΣΔ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ή ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΓΟΤΛΔΤΟΤΝ Δ: 1.α) Ναππεγνεπηζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο ή ζε δηαιχζεηο πινίσλ β) ζε δηάθνξεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γ) ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο κεηάιινπ ή ηκήκαηα επεμεξγαζίαο κεηάιινπ άιισλ επηρεηξήζεσλ. 2.Λεβεηνπνηνί, ειαζκαηνπξγνί θαη κνληαδφξνη ειαζκαηνπξγνί, νμπγνλνθνιιεηέο, κνληαδφξνη δηακνξθσηέο θαη κνληαδφξνη ζσιήλσλ, ζσιελνπξγνί, πδξαπιηθνί πινίσλ, ακκνβνιηζηέο, πδξνβνιηζηέο, καηζαθνληζηέο, βαθείο, πθαινρξσκαηηζηέο, καλνπβξαδφξνη, θαζαξηζηέο, ζθαισζαηδήδεο, ειεθηξνζπγθνιιεηέο, θινγνρεηξηζηέο, κεραλνπξγνί, κεραλνηερλίηεο, εθαξκνζηέο θαη θάζε άιιε ηερληθή εηδηθφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα (θαηεγνξία Η σο άλσ). ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ. 1.Δξγάηεο-ηξηεο απιήο, αλεηδίθεπηνη εξγάηεο (κφλν νη εθηφο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο), εξγάηεο ηξηεο θαζαξηφηεηαο, απνζεθψλ, γξαθείσλ. (Πίλαθαο «Δξγάηεο Απιήο Γεληθψλ Καζεθφλησλ) 2.Δξγάηεο κνλίκσλ ή πισηψλ δεμακελψλ θαη λαππεγηθψλ θιηλψλ, πνπ απαζρνινχληαη ζηελ αλέιθπζε, ζηήξημε, δεμακεληζκφ, απνδεμακεληζκφ θ.ι.π. ησλ επηζθεπαδνκέλσλ θαη λαππεγνπκέλσλ πισηψλ κέζσλ, θαζψο θαη εξγάηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ εππξεπηζκφ θαη ζπληήξεζε πισηψλ θαη κνλίκσλ δεμακελψλ θαη λαππεγηθψλ θιηλψλ, θαζψο θαη εξγάηεο θίλεζεο πινίνπ. 3.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζηα εξγνζηάζηα: Υαιπβδνθχιισλ, ραιπβνπξγίαο, θιπ κεηαιινπξγηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο θαη ζε κεηαιινπξγηθά ηκήκαηα νηαζδήπνηε επηρείξεζεο, αλεμάξηεηα αλ είλαη απηή κεηαιινπξγηθή, κε ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: 4.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζε απιά, εκηαπηφκαηα ή απηφκαηα κεραλήκαηα, πνπ εξγάδνληαη ζηα έιαζηξα, θιηβάλνπο, ςαιίδηα θνπήο ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ, κεραλήκαηα δηακφξθσζεο, γξακκέο θαζαξηζκνχ θαη επηθαλεηψλ, απνμεηδψζεηο, ζπληήξεζε ππξίκαρσλ επελδχζεσλ θιηβάλσλ θαη ινηπνί εξγαδφκελνη ζηηο παξαπάλσ εξγαζίεο.

4 5.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ ζε επηρεηξήζεηο παξαγσγήο επεμεξγαζίαο, ζπζθεπαζίαο θιπ, θάζε είδνπο κεηάιινπ, ζε ηππψζεηο θαξδηψλ, ζε πξνηππνπνηία, ζε δηαθνζκήζεηο παληφο είδνπο, ζε πιαζηηθνπνηήζεηο ζε ρπηήξηα (ζηδήξνπ, ραιθνχ, ρπηνζηδήξνπ, νξεηράιθνπ, αινπκηλίνπ, κνιχβδνπ θ.ι.π). 6.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ: ε κεραλήκαηα ιεπθνζηδεξνπξγίαο, θπηηνπνηίαο θνπηίσλ κεηάιινπ, ρπηφπξεζζεο, ζε ζηδεξέο θαηαζθεπέο, ζε ζπλαξκνινγήζεηο θαη απνζπλαξκνινγήζεηο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ζε κεραλνινγηθέο θαηαζθεπέο θάζε είδνπο, ζε θιεηζξνπνηίεο, ζε ζπξκαηνπξγία, ζε θαξθνβεινλνπνηία, ζε βηδνπνηία ζε ραιθνπξγία, θαη νξεηραιθνπξγία ζε παξαγσγή θαη επεμεξγαζία αινπκηλίνπ θαη αινπκηλνράξηνπ, ζε πξέζζεο ραιθνχ, ζε πξέζζεο πξνθίι αινπκηλίνπ, ζε ειεθηξνδηαβξψζεηο κεηξψλ θαη ζε δηνξζψζεηο κεηξψλ θαη εμέιθπζεο πάζεο θχζεο κεηάιισλ ζε κεηαιιηθά έπηπια, ζε γεσξγηθά εξγαιεία, ζηελ θαηαζθεπή ζπξκαηνπιεγκάησλ, ζε θάζε είδνπο δνκηθψλ πιεγκάησλ θαη πιεθηψλ ζπξκάησλ κε απηφκαηε ζπγθφιιεζε ή κε, ζε πιπληήξηα θαη επζπγξακκίζεηο ζχξκαηνο ζηελ παξαγσγή ειεθηξνδίσλ, θσηηζηηθψλ. 7.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ ζε εκαγηέ, ζε αλνπηήζεηο ινπηήξσλ, ζε κπάληα πάζεο θχζεσο, ρξσκηψζεηο θαη αλνμεηδψζεηο, ζε ςεθαζκνχο άλσ θαη θάησ ηχπσλ, ζε βνχξηζεο, πάζεο θχζεσο κεηάιινπ, ζε γαιβαληζκνχο. 8.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερλίηεο ζε ειεθηξνπφληεο, κήηξεο ζε βαθεία κεηάιινπ, ζε επηληθεισηήξηα, ζε επηκεηαιιψζεηο, ζε κεραλέο απηνκάηνπ ζπγθφιιεζεο, ζε ζπγθνιιήζεηο θαζηηέξνπ, ζε θάζε είδνπο ζπγθνιιήζεηο, ζε ηξνρνχο, ζε καδγαιάδεο, ζε πξέζζεο παληφο είδνπο, ζε ζηξάηδεο, ζε κνιπβδνπξγία, ζε θαηαζθεπέο εμαξηεκάησλ πινίσλ, ζε ακκνβνιέο, πδξνβνιέο, ζε πδξνγνλνθνιιήζεηο θ.ι.π. 9.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ, ζαλ ειεγθηέο πνηφηεηνο (νπηηθφο θαη κεραληθφο έιεγρνο π.ρ δηαζηάζεηο επηθαλεηψλ, ζθιεξφηεηα πιηθψλ θαηαζηξνθηθφο θαη κε θαηαζηξνθηθφο έιεγρνο θ.ι.π.). 10.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ ζηελ παξαγσγή, επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε ζε ειεθηξνληθέο πιαθέηεο θαη ζε θάζε ηχπν ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη θάζε είδνπο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ. ε εμαξηήκαηα ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ζαιάζζεο θαη μεξάο, θαζψο θαη νινθιεξσκέλσλ θαηαζθεπψλ (ειεθηξηθνί πίλαθεο, ηειενξάζεηο, θνπδίλεο, ςπγεία (επαγγεικαηηθά, νηθηαθά απηνθηλήησλ θ.ι.π), απνξξνθεηήξεο, ηνζηηέξεο, θσηηζηηθά, ζεξκνζπζζσξεπηέο, ζεξκνζίθσλεο, ηειεπηθνηλσληαθά ηθξηψκαηα, ζπζηήκαηα ελδνζπλελφεζεο θ.ι.π.). 11.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο θάζε είδνπο κεηαιιηθψλ θαισδίσλ θαη κε νπνηαδήπνηε επέλδπζε ή θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ θνπηηψλ, ή ζε επηρεηξήζεηο θαλνπνηίαο. 12.Απηνί πνπ εξγάδνληαη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ ζην πηζζάξηζκα θάζε αληηθεηκέλνπ θαη θαηαζθεπήο, πθαινρξσκαηηζκνχο, πθαινθαζαξηζκνχο, ρξσκαηηζκνχο, καηζαθνληζκνχο, ακκνβνιηζκνχο, θαζαξηζκνχο, ρεηξηζκνχο πίεζεο( ακκνπδηέξεδεο)

5 θάζε κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο θαη αληηθεηκέλνπ μεξάο, ζαιάζζεο θαη ζε ζσιελνπνηίεο. ηελ αλέγεξζε θαη δηάιπζε ηθξησκάησλ παληφο ηχπνπ μπιίλσλ ή κεηαιιηθψλ θαη ζε νπνηνδήπνηε ρψξν (μεξά ή πισηά κέζα), κεηαθνξέο βαξέσλ αληηθεηκέλσλ (καλνπβξαδφξνη). 13.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζε εξγαιεηνκεραλέο πάζεο θχζεσο θαη εξγαιεηνεπηζθεπαζηέο πάζεο θχζεσο, πνπ εξγάδνληαη ζε ηφξλν, πιάλε, θξέδα, δξάπαλν, θξεδνδξάπαλν, γξαλαδνθφπηε, ξεθηηθηέ, παληνγξάθν, κεραλέο δπγνζηάζκηζεο, κπφξηλγθ,καδγαιά θ.ι.π. Ρπζκίζεηο απηνκάησλ θαη εκηαπηνκάησλ κεραλψλ. 14.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ πνπ απαζρνινχληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ ζπληήξεζε, επηζθεπή, απνζπλαξκνιφγεζε, ζπλαξκνιφγεζε, δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θ.ι.π. ησλ πάζεο θχζεσο θαηεγνξία θαη ηππνδχλακεο κεραλψλ εζσηεξηθήο- εμσηεξηθήο θαχζεο θαη ειεθηξνθίλεζεο, θαζψο θαη ησλ εμαξηεκάησλ θαη ινηπψλ κεραληζκψλ απηψλ, είηε απηέο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ μεξά, είηε ζε θαηαζθεπαδφκελα θαη επηζθεπαδφκελα πισηά κέζα θαη δεμακελέο, είηε εγθαηαζηεκέλεο ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ρξεζηκνπνηνχκελεο ζε θάζε ηχπν θαη νπνηαζδήπνηε ηππνδχλακεο νρεκάησλ απηνθηλήησλ, ηξηθχθισλ, δηθχθισλ, πάζεο θχζεσο αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ειθπζηήξσλ, πεξνλνθφξσλ νρεκάησλ θιάξθ, γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ. 15.Οη εξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή θ.ι.π. πάζεο θχζεσο θαηεγνξίαο θαη ηππνδχλακεο κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (μεξάοζάιαζζαο). 16.Οη εξγαδφκελνη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ πνπ επηζθεπάδνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ ή ζπλαξκνινγνχλ ζην πάγθν εμαξηήκαηα κεραλψλ θαη κεραλεκάησλ θαη εθαξκφδνπλ απηά θαηά πεξίπησζε. 17.Οη εξγαδφκελνη θαη νη βνεζνί ηερληηψλ ζηελ θαηαζθεπή θαη επηζθεπή παληφο ηχπνπ ιέβεηα. Γηακνξθψζεηο ζσιήλσλ παληφο πιηθνχ, ζε πδξαπιηθά πινίσλ, ζε ζπληεξήζεηο θηηξίσλ θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζε νμπγνλνθνπέο, ζε ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά ή ρεηξνθίλεηα κεραλήκαηα θνπήο θαη δηακφξθσζεο ειαζκάησλ, ζε δηαιπηήξηα πινίσλ, ζε ζηδεξνπξγία. 18.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζηνπο θαζαξηζκνχο πινίσλ θαη πισηψλ κέζσλ. 19.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζηελ παξαγσγή θαη επηζθεπή εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ θάζε είδνπο, ζηελ παξαγσγή επηζθεπή νηθηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ζηελ παξαγσγή θαη επηζθεπή ειεθηξνληθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ πιηθνχ, ζηελ παξαγσγή επηζθεπή ζπζζσξεπηψλ. 20.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζε πάζεο θχζεσο ακαμψκαηα θαη ζε ζπλεξγεία απηνθηλήησλ, θαλνπνηεία, ειεθηξνινγία απηνθηλήησλ, ζηελ νδηθή βνήζεηα θαη ζηαζκνχο νδηθήο βνήζεηαο. 21.ηελ παξαγσγή θαη επηζθεπή ηκεκάησλ απηνθηλήησλ (ςπγεία,εμαηκίζεηο, θαηαιχηεο,θαζίζκαηα θ.ι.π.).

6 22.Δξγάηεο απνζήθεο πιηθψλ θαη κεηάιινπ ζε απνζήθεο ή ζε ρψξνπο εκπνξίαο αθαηεξγάζησλ, εκηαθαηεξγάζησλ εηνίκσλ πξνηφλησλ κεηαιινπξγηθψλ επηρεηξήζεσλ. 23.Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ηερληηψλ ζηελ επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη ηνπνζέηεζε κεραλεκάησλ θιηκαηηζκνχ αλίρλεπζεο αθήο ππξαζθάιεηαο θαζψο θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ζπληήξεζε ερεηηθψλ ζπζθεπψλ. (Οη εξγαδφκελνη ησλ παξαγξάθσλ 2 23 ακείβνληαη κε ηνλ πίλαθα «Δξγαδφκελνη γεληθψο ζηηο επηρεηξήζεηο κεηάιινπ». Γ. ΒΑΗΚΟΗ ΜΗΘΟΗ ΚΑΗ ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΑ Σα θαηψηαηα φξηα βαζηθψλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα απμάλνληαη θαηά 3% απν 1.1. θαη 3,5% απν 1.9θαηά ην έηνο 2008 θαη 3% απν 1.1 θαη 3,5% απν 1.9 ην έηνο 2009 θαη δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 1.Tν θαηψηαην εκεξνκίζζην ησλ Σερληηψλ ηξηψλ (θεθ.η) δηακνξθψλεηαη απν ζε 35,96 επξψ θαη απν ζε 37,22 επξψ απν ζε 38,34 επξψ θαη απν ζε 39,68 επξψ. 2.Σα θαηψηαηα φξηα βαζηθψλ κηζζψλ φισλ ησλ Ζιεθηξνζπγθνιιεηψλ απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ.ηη.αλεμάξηεηα απν ην είδνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ηα αθφινπζα: - Ζιεθηξνζπγθνιιεηέο Α ηάμεο απν ,12 επξψ θαη απν ,18 επξψ απν ,63 επξψ θαη απν ,81 επξψ -Ζιεθηξνζπγθνιιεηέο Β ηάμεο απν ,50 επξψ θαη απν ,00 επξψ απν ,06 επξψ θαη απν ,57 επξψ 3. Οη έθηαθηνη νξηζκέλνπ ρξφλν ή έξγνπ απαζρνινχκελνη ηνπ θεθαιαίνπ ΗΗΗ ακείβνληαη σο εμήο:

7 - Σερλίηεο έσο 5 ρξφληα πξνυπεξεζίαο, θαηψηεξν εκεξνκίζζην απν ,02 επξψ θαη απν ,29 επξψ Απν ,31 επξψ θαη απν ,73 επξψ Πάλσ απν 5 ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαηψηεξν εκεξνκίζζην απν ,95 επξψ θαη απν ,43 επξψ Απν ,63 επξψ θαη ,27 επξψ. -Δξγαδφκελνη θαη βνεζνί ησλ πην πάλσ ακείβνληαη κε θαηψηεξν εκεξνκίζζην απν ,07 επξψ θαη απν ,79 επξψ Απν ,31 επξψ θαη απν ,14 επξψ ηα εκεξνκίζζηα ησλ εηδηθνηήησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απν ηελ παξνχζα εθηφο ηνπ επηδφκαηνο αλαξξίρεζεο 15% θαζψο θαη ην επίδνκα επίβιεςεο εξγνδεγψλ πξντζηακέλσλ 20% 4.Οη εξγαδφκελνη ηνπ θεθαιαίνπ ΗV εθ φζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ακείβνληαη κε θαηψηεξν εκεξνκίζζην απν ,70 επξψ θαη απν ,91 απν ,99 επξψ θαη απν ,28 επξψ επξψ Όινη φζνη πεξηιακβάλνληαη θαη αλαθέξνληαη σο βνεζνί ηερληηψλ κε ηελ ζπκπιήξσζε ηξηψλ εηψλ γεληθήο πξνυπεξεζίαο ζεσξνχληαη σο ηερλίηεο θαη ακείβνληαη κε ηνπο φξνπο ακνηβήο ησλ ηερληηψλ (θεθάιαην.η.). 5.Αλήιηθνη εξγαδφκελνη ειηθίαο απν 15 έσο θαη 17 εηψλ θαζψο θαη νη καζεηεπφκελνη πνπ εηδηθεχνληαη θαη είλαη θάησ ησλ 18 εηψλ ακείβνληαη φπσο νξίδεη ε εθάζηνηε ΔΓΔ. Δ ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ 1. Σξηεηηψλ φιεο ηηο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ ηεο παξνχζαο ρνξεγείηαη επίδνκα ηξηεηηψλ ζε πνζνζηφ 6% γηα ηηο 3 πξψηεο ηξηεηίεο θαη 4% γηα ηηο 3 επφκελεο θαη κέρξη 6 ηξηεηίεο. Όια ηα πνζνζηά ησλ ηξηεηηψλ ππνινγίδνληαη πάλσ ην θαηψηεξν βαζηθφ ησλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ.

8 Απν ηελ σο άλσ ξχζκηζε εμαηξνχληαη Α- Οη ειεθηξνζπγθνιιεηέο Α θαη Β ηάμεο ησλ νπνίσλ νη κηζζνί πξνζαπμάλνληαη κε επίδνκα πνιπεηνχο ππεξεζίαο ( 7 ηξηεηίεο). Οη ηξείο πξψηεο ηξηεηίεο κε πνζνζηφ 6%, νη ππφινηπεο ηέζζεξηο κε πνζνζηφ 5%. αλ πξνυπεξεζία ππνινγίδεηαη απν ηνλ πξψην ρξφλν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο ηνπ βνεζνχ ειεθηξνζπγθνιιεηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εηδηθφηεηα ηεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο κέζα θαη έμσ απν ηε ρψξα, ζε νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε (κφλν γηα ηνπο ειεθηξνζπγθνιιεηέο). To επίδνκα ηξηεηίαο δίδεηαη κε ηε κνξθή ηεζιαζκέλνπ ζπζηήκαηνο. Ωο βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνζηψλ ηνπ επηδφκαηνο πνιπεηνχο ππεξεζίαο ιακβάλεηαη ν θαηψηεξνο βαζηθφο κηζζφο πξνζαπμεκέλνο θάζε θνξά κε ηηο πξνεγνχκελεο ηξηεηίεο (κφλν γηα ηνπο ειεθηξνζπγθνιιεηέο). Β) Οη εξγαδφκελνη απιήο, θαζαξηφηεηαο θαη νη αλεηδίθεπηνη εξγάηεο (εθηφο παξαγσγήο) πνπ παίξλνπλ 3 ηξηεηίεο απν 6%. Σα πνζνζηά ησλ ηξηεηηψλ, ππνινγίδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή πάλσ ζην θαηψηεξν βαζηθφ ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ(δ ). 2.Δπίδνκα νηθνγελεηαθφ Δπίδνκα γάκνπ 10% ζε φιεο αλεμαηξέησο ηηο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ γηα ηνλ ή ζχδπγν αλεμάξηεηα αλ εξγάδεηαη ν ή ε ζχδπγνο ή ζπληαμηνδνηείηαη. Σν επίδνκα απηφ ππνινγίδεηαη πάληα επη ηνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηηο ηξηεηίεο κηζζνχ ή εκεξνκηζζίνπ. Σν επίδνκα νηθνγελεηαθψλ βαξψλ θαηαβάιιεηαη επίζεο ζηνπο ρήξνπο-εο, δηαδεπγκέλεο νπο, θαζψο θαη ζηηο άγακεο κεηέξεο εθφζνλ απηνί έρνπλ ηελ επηκέιεηα ησλ παηδηψλ (Δ , ε νπνία παξαπέκπεη ζηελ..δ 1991) 3. ΑΝΘΤΓΗΔΗΝΟ ΔΠΗΓΟΜΑ Καηαβάιιεηαη πάληα ππνινγηδφκελν ζηα λέα θαηψηεξα εκεξνκίζζηα ή κηζζνχο ηεο παξνχζαο θαη ζηα πνζνζηά ή ηηο εηδηθφηεηεο ησλ απαζρνινπκέλσλ εξγαηνηερληηψλ κεηάιινπ, ( πιελ ησλ Ζιεθηξνζπγθνιιεηψλ), φπσο πξνβιέπεηαη απν ηηο ππάξρνπζεο Γ.Α θαη Δ ηνπ θιάδνπ θ.ι.π. 4.α-ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΔ Α θαη Β ηάμεο β-ζλδκσροτγκολλζσδ άλεπ πηπρίνπ

9 Ο ζπλνιηθφο κελαίνο κηζζφο (βαζηθφο ζπλ ηξηεηίεο) πξνζαπμάλεηαη κε επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 20%. Α-Σν επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 12% δίδεηαη:. Γηα ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο α- ηδεξνπξγνχο, ζθπξειάηεο θαη θακηλεπηέο, πδξνγνλνθνιιεηέο κνιπβδνπξγνχο θαη εξγάηεο εκαγηέ. Καξδηνιφγνπο πνπ εξγάδνληαη κέζα ζηνπο ρψξνπο ησλ ρπηεξίσλ θαη εξγάηεο πξνεηνηκαζίεο ηεο άκκνπ θαη απνθνκηδήο ρπηψλ. β.ναππεγνεπηζθεπαζηηθφο θιάδνο. ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο ηνπ Ναππεγνεπηζθεπααζηηθνχ θιάδνπ πνπ εξγάδνληαη ζηα ππν επηζθεπή αλέγεξζε θαη εμνπιηζκφ πινία, πισηέο δεμακελέο, λαππεγηθέο θιίλεο θ.ι.π Μεραλνηερλίηεο, ζσιελνπξγνχο, εθαξκνζηέο ζσιελνπξγνχο,ειαζκαηνπξγνχο, ειαζκαηνπξγνχο ζπλαξκνινγεηέο, πειεθεηέο, θαξθσηέο, νμπγνλνθνιιεηέο (θινγνρεηξηζηέο), ακκνβνιηζηέο, ιεβεηνπνηνπο, θαζαξηζηέο πινίσλ, εξγάηεο θαη αλαξξηρψκελνπο εξγάηεο αλέγεξζεο θαη δηάιπζεο θάζε είδνπο ηθξησκάησλ. Δξγάηεο κεηαθνξάο βαξέσλ βαξψλ (θνηλψο καλνπβξαδφξνη). ηνπο κηζζσηνχο νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο, πνπ εξγάδνληαη κφληκα θαη φρη πξφζθαηξα ζηηο δεμακελέο θαη αλήθνπλ νξγαληθά ζηα κφληκα πιεξψκαηά ηνπο. ηνπο κηζζσηνχο πνπ απαζρνινχληαη κφληκα θαη φρη πξφζθαηξα ζε θάζε είδνπο εξγαζίεο επελδχζεσλ, κεηαιιηθψλ ή πιαζηηθψλ, θαη κνλψζεσλ. Τθαινρξσκαηηζηέο, ρξσκαηηζηέο πινίσλ θαη καηζαθνληζηέο πινίσλ. Β.Δπίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 15% δίδεηαη γηα ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο Σππσηέο ηχπσλ (θαινχπηα) απν άκκν, πνπ απαζρνινχληαη ζηα ρπηήξηα, ειαηνρξσκαηηζηέο ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ πνπ εξγάδνληαη πηζηνιέην. Βνπξηζαδφξνπο, ηξνρηζηέο, γαιβαληζηέο-θαζζηηεξσηέο, επηκεηαιισηέο, επηληθειισηέο, ρεηξηζηέο κεραλψλ απηφκαηεο ζπγθφιιεζεο θαη πνληαδφξνπο. Γ..Δπίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο δίδεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε θαηαζθεπέο θαη επηζθεπέο πιαηζίσλ ακαμσκάησλ παληφο ηχπνπ θαη γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ θαη ζπλεξγείσλ απηψλ σο θαη ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο παληφο ηχπνπ απηνθηλήησλ θαη γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ φιεο ηεο ρψξαο. α15% επη ησλ βαζηθψλ κηζζψλ εηο : νμπγνλνθνιιεηέο, βαθείο, βνπξηζαδφξνπο, κνληαδφξνπο.

10 β.12% επη ησλ βαζηθψλ κηζζψλ εηο: ζηδεξνπξγνχο, θαλνπνηνχο, δηαθνζκεηέο, εθαξκνζηέο κεραλνπξγείσλ, εθαξκνζηέο ακαμσκάησλ, μπινπξγνχο ακαμσκάησλ, ειεθηξνιφγνπο απηνθηλήησλ, κεραληθνχο ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ θαη ηαπεηζέξεδεο. γ 10% επη ησλ βαζηθψλ κηζζψλ εηο : α.πιχληαο, ιηπαληάο, εξγάηεο απιήο απνθνκηδήο θαη ζπγθνκηδήο απνξξηκάησλ θαη θαζαξηζηέο αθνδεπηεξίσλ. Δηο ηνπο βνεζνχο θαη καζεηεπφκελνπο ησλ σο άλσ εηδηθνηήησλ θαηαβάιιεηαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ επηδφκαηνο αλζπγηεηλήο εξγαζίαο. Γ. Δπίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο20% δίδεηαη εηο: Α.Σερλίηεο ηξηεο, εξγάηεο ηξηεο, πνπ απαζρνινχληαη ζε εξγνζηάζηα, εξγαζηήξηα θαη ζπλεξγεία θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο πγξψλ θαη μεξψλ ζπζζσξεπηψλ (κπαηαξηψλ, μεξψλ ειεθηξηθψλ ζηήισλ) ζε φιε ηε ρψξα ππνινγηδφκελν ζηα βαζηθά εκεξνκίζζηα. Δ Δπίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 15% δίδεηαη: α. Δξγαδφκελνπο εξγάηεο- βνεζνί ) θαη ηερλίηεο πνπ απαζρνινχληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε επίβιεςε ζπληήξεζε θιπ Ζιεηξνληθψλ πζθεπψλ Θαιάζζεο β. Σερλίηεο θαη (εξγάηεο βνεζνί ) θαη εξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη ζε εξγαζίεο γξαθίηε. Οια ηα αλζπγηεηλά επηδφκαηα εθηφο ησλ ηερληηψλ ηα δηθαηνχληαη θαη νη εξγάηεο θαη βνεζνί πνπ απαζρνινχληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. Σ. ΤΝΣΖΡΖΣΔ, κε ηηο εηδηθφηεηεο ηεο παξνχζαο..δ ζε ρψξνπο εξγαζίαο επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο κεηαιινπξγηθψλ ή άιισλ πξντφλησλ θαη εηδψλ, θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ νη ππφινηπνη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη άιια ή κεγαιχηεξα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα, ιακβάλνπλ θαη απηνί ηα αλάινγα απηά επηδφκαηα. Ζ. Σν επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 20% δίδεηαη γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηηο παξαθάησ εξγαζίεο Ζιεθηξηθνχο θιηβάλνπο ηήμεο κεηάιινπ.

11 Κιηβάλνπο δε εκθχζεζεο (L.D) Θεξκή εμέιαζε κεηάιινπ Κιηβάλνπο αλαππξάθησζεο Κιηβάλνπο ηήμεο κε πεηξέιαην Απινχο θάζεηνπο θιίβαλνπο παξαγσγήο ρπηνζηδήξνπ ηε ρχηεπζε νπνηνπδήπνηε ξεπζηνχ ζεξκνχ κεηάιινπ. Θ.. Σν επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 25% δίδεηαη γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηηο πςηθακίλνπο θαη θσθεξίεο. 4.Δπίδνκα Γεθαεηίαο ζηνλ ίδην εξγνδφηε ηνπο εξγαδφκελνπο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα θαηαβάιιεηαη επίδνκα δεθαεηίαο ζηνλ ίδην εξγνδφηε ζε πνζνζηφ 5% ππνινγηδφκελν επη ησλ θαησηέξσλ κηζζψλ- εκεξνκηζζίσλ (Δ1993) 5. Δπίδνκα Αλαξξίρεζεο Παίξλνπλ επηπιένλ 15% επίδνκα αλαξξίρεζεο επη ησλ εθάζηνηε θαηά θαηεγνξία εξγαδνκέλνπ ηεο παξνχζεο ζπλνιηθά δηακνξθσκέλσλ εκεξνκηζζίσλ θαη κηζζψλ (βαζηθφο + ηξηεηίεο) φζνη ηερλίηεο θαη νη βνεζνί ηνπο ή εξγαδφκελνη αζθνχλ εξγαζία αλαξξηρψκελνη ζε ζθαισζηέο, ζε πάζεο θχζεσο ηθξηψκαηα, επη πινίσλ, θηηξίσλ, νρεκάησλ θιπ. (Δ1993) 6. Δπίδνκα Δπίβιεςεο Δξγνδεγψλ Πξντζηακέλσλ Δπηπιένλ 20% ππνινγηδφκελν επη ηνπ θαησηέξνπ εκεξνκηζζίνπ ηερληηψλ δηθαηνχληαη εξγνδεγνί πξντζηάκελνη (Δ 1993). 7.Δπίδνκα Απηνκάησλ ή Ζκηαπηνκάησλ πζθεπψλ Ζιεθηξνζπγθφιιεζεο κε αδξαλή αέξηα.

12 ηνπο ειεθηξνζπγθνιιεηέο θαηαβάιιεηαη επίδνκα 1,60 επξψ εκεξεζίσο γηα ην ρεηξηζκφ ζπζθεπψλ Argon Arcair. Σν επίδνκα απηφ θαηαβάιιεηαη κφλν γηα ηελ εκέξα πνπ νη ειεθηξνζπγθνιιεηέο ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο ζπζθεπέο ηνπιάρηζηνλ επη 5 ψξεο (ΓΑ 44/97). Σ. ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΑΡΟΥΔ θ.ι.π ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1.ΩΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΑ Σν σξάξην εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πιελ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εψλε θαη ησλ Υπηψλ, νξίδεηαη ζε 5εκεξε εβδνκάδα, κε 40 ψξεο δνπιεηάο ρσξίο πεξηθνπή απνδνρψλ. (..Δ 1991) Σν σξάξην εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εψλε νξίδεηαη ζε 37,5 ψξεο ηελ πελζήκεξε εβδνκάδα, ρσξίο πεξηθνπέο απνδνρψλ θαη γηα φζνπο δνπιεχνπλ ζηα πινία. Σν σξάξην ησλ ρπηψλ παξακέλεη φπσο νξίδεη ε πξνεγνχκελε..δ ( 5σξε απαζρφιεζε ΓΔΝ 1457 ζει.1307). Γηα θάζε εξγάζηκε ψξα πέξαλ ηνπ 5σξνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο ρχηεπζεο, παίξλνπλ πξνζαχμεζε 1/5 ηνπ 5ψξνπ ζπλ 50% επ απηνχ. ηελ πξνθχπηνπζα δηαθνξά ηεο 1 εο ψξαο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ρχηεπζε θάζε κέξα, ν εξγνδφηεο κπνξεί λα απαζρνιεί ηνλ εξγαδφκελν γηα ηε κία απηή ψξα πξηλ ηε ρχηεπζε ζε άιιε εξγαζία.(..δ 1993 θαη 1991). 2.Αζζέλεηα αηχρεκα θαη αλαξξσηηθή άδεηα. Απν ηελ ζηηγκή πνπ ν εξγαδφκελνο κεηά απν αζζέλεηα ή αηχρεκα θξηζεί ηθαλφο πξνο εξγαζία θαη εθφζνλ ε αληθαλφηεηα ηνπ δελ δηήξθεζε πάλσ απν έλα ρξφλν, ν εξγνδφηεο εθφζνλ απαζρνιεί πξνζσπηθφ 20 αηφκσλ θαη άλσ, ηνπ παξέρεη εξγαζία ζηελ επηρείξεζε, ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα, φπσο ζπλέβαηλε πξηλ ην πεξηζηαηηθφ πνπ επέθεξε ηελ αλαξξσηηθή άδεηα. (Δ 1993) 3.πλδηθαιηζηηθέο άδεηεο Άδεηα 2 εκεξψλ κε απνδνρέο αλά κήλα δίλεηαη ζηνλ πξφεδξν, αληηπξφεδξν, γεληθφ γξακκαηέα θαη ηακία ηεο πιένλ αληηπξνζσπεπηηθήο δεπηεξνβάζκηαο νξγάλσζεο ηνπ

13 θιάδνπ. Άδεηα 2 εκεξψλ κε απνδνρέο δίλεηαη ζηνλ πξφεδξν, γεληθφ γξακκαηέα θαη αληηπξφεδξν ησλ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθψλ πξσηνβαζκίσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Ζ ίδηα άδεηα ρνξεγείηαη ζε πξφεδξν θαη γεληθφ γξακκαηέα ηεο πιένλ αληηπξνζσπεπηηθήο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο. Όιεο νη παξαπάλσ αλαθεξφκελεο άδεηεο κεη απνδνρψλ εθαξκφδνληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ απν 30 εξγαδφκελνπο θαη άλσ. Δμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο ηνπ Ν.1264/82. Άδεηα 2 εκεξψλ κε απνδνρέο αλά κήλα δίλεηαη ζε αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ σο ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ΗΚΑ,ΑΟΔΚ,Δξγαηηθή Δζηία, ΟΑΔΓ, ΣΑΠΔΜ. Απηή ε ζπγθεθξηκέλε άδεηα δελ ζπκςεθίδεηαη κε ηηο άδεηεο ηνπ Ν.1264/82 (Δ1993). 4.πλδηθαιηζηηθέο δηεπθνιχλζεηο θαη δηθαηψκαηα Οη εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ πηζηά ηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο θαη λα ηεξνχλ ηελ εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία. Σα πξσηνβάζκηα θιαδηθά θαη εξγνζηαζηαθά ζσκαηεία, νη δεπηεξνβάζκηεο νξγαλψζεηο θαη ε ΓΔΔ, έρνπλ ην δηθαίσκα ειέγρνπ (κέζσ εθπξνζψπσλ ηνπο ) ησλ επηρεηξήζεσλ καδί κε ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο, ην ΗΚΑ θαη ην ΣΑΠΔΜ. Δπηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηηο επηρεηξήζεηο ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ, (εθπξνζψπσλ ηνπο), θάζε βαζκίδαο θαηά ηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο θαη πέξα απν απηφ χζηεξα απν ζπλελλφεζε κε ηνλ εξγνδφηε (Δ 1993). 5.Δθηφο έδξαο ε πεξίπησζε απαζρνιήζεσο εξγαδνκέλνπ εθηφο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη φηαλ αθφκε ε κεηάβαζε γίλεηαη κε κεηαθνξηθφ κέζν ηνπ εξγνδφηε ή ηεο ζπγθνηλσλίαο, ν ρξφλνο εξγαζίαο ππνινγίδεηαη απν ηελ ζηηγκή αλαρψξεζεο απ απηφ θαη ε ιήμε εξγαζίαο είλαη ε ζηηγκή ηεο επαλαθνξάο ηνπ.

14 Γηα εξγαζία πνπ εθηειείηαη πέξαλ ησλ 60 ρηιηνκέηξσλ απν ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο (έζησ θαη κε επαλαθνξά ζηελ έδξα ηνπ εξγαδφκελνπ δει.ρσξίο δηαλπθηέξεπζε), ε δηαδξνκή εθφζνλ γίλεηαη εθηφο ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ πιεξψλεηαη ππεξσξηαθψο. ε πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία εθηειείηαη εθηφο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο θαη δελ γίλεηαη ε επαλαθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ απζεκεξφλ ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη, κε ηα δηθά ηεο έμνδα, λα εμαζθαιίζεη ζε απηφλ θαηάιιειν νίθεκα δηακνλήο θαη ην εκεξνκίζζην θαηαβάιιεηαη δηπιφ (πξνζαχμεζε 100%). (Δ 1993 θαη 1991). 6.Γάια Οη εξγαδφκελνη ζε ρψξνπο ή κε εηδηθφηεηεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απν ην πκβνχιην Κξίζεσο Βαξέσλ Αλζπγηεηλψλ Δπαγγεικάησλ σο ΒΑΔ, δηθαηνχληαη 1 (κία ) θηάιε ½ ιίηξνπ γάια εκεξεζίσο κε δαπάλε ηνπ εξγνδφηε. (Δ 1993). 7.Φφξκεο Τπνδήκαηα Ο εξγνδφηεο εθνδηάδεη φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο κε δχν θφξκεο εξγαζίαο ην ρξφλν θαη κε δχν ξφκπεο εξγαζίαο ην ρξφλν ηηο εξγαδφκελεο. ε φινπο ηνπο ειεθηξνζπγθνιιεηέο Α θαη Β ηάμεο, ζε αδεηνχρνπο θαη κε αδεηνχρνπο, ζηνπο θινγνρεηξηζηέο, νμπγνλνθνιιεηέο, ρχηεο, ακκνβνιηζηέο θαη πδξνβνιηζηέο, πάζεο θχζεσο γαιβαληζηέο, κπαληαδφξνπο, δίλεηαη έλα δεχγνο ππνδήκαηα απν βαθέηηα ην ρξφλν. Δπίζεο έλα δεχγνο ππνδήκαηα ηα ρξφλν παξέρεηαη ζε φζνπο εξγάδνληαη πάλσ ζε θάζε είδνπο πισηά κέζα αλεμαξηήηνπ εηδηθφηεηαο (Δ1993). 8.Μπνπθάλ Δξγαζίαο ηνπο εξγαδφκελνπο ζε εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζε δηάθνξεο θαηξηθέο ζπλζήθεο επηπιένλ παξέρεηαη ην ρξφλν έλα κπνπθάλ εξγαζίαο ην νπνίν έρεη εηδηθή πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε (ηδάθεη). Γηαηεξνχληαη ζε ηζρχ παξνρέο ζε είδνο (πνδηέο, γάληηα, γπαιηά, θξάλε θ.ι.π), πνπ δίλνληαη απν δηαηάμεηο, ππνπξγηθέο απνθάζεηο, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ή Δ θαη δελ ζίγνληαη απν ηελ παξνχζα (Δ1993). 9.Πξνζδηνξηζκφο Πξνυπεξεζίαο

15 1.Πέξαλ φισλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνυπεξεζίαο (θαηά θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ), ηζρχνπλ θαη ηα παξαθάησ: α) αλ πξνυπεξεζία ησλ Διαζκαηνπξγψλ- πλαξκνινγεηψλ παίξλεηαη ππ φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε, ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο ηνπ ιεβεηνπνηνχ, ηνπ ηερλίηνπ θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο αηκνιεβεηψλ θαη ιεβήησλ, ηνπ ηερλίηε ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ, ηνπ ειεθηξνζπγθνιιεηή, ηνπ νμπγνλνθνιιεηή (θινγνρεηξηζηνχ), ηνπ ζπλδέηνπ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, ηνπ πειεθεηνχ, ηνπ θαξθσηνχ, ηνπ θαιαθάηνπ, ηνπ θακηλαδφξνπ, ηνπ θνληξαδφξνπ θαη ηνπ πηζηνιαδφξνπ. β)αλ πξνυπεξεζία ησλ Σερληηψλ πλαξκνινγεηψλ θαη Διαζκαηνπξγψλ πλδεηψλ παίξλεηαη ππ φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: ηνπ ζπλαξκνινγεηή ζπλδέηε, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ ζπλαξκνινγεηή, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ, ηνπ ιεβεηνπνηνχ, θαη ηνπ ειαζκαηνπξγνχ ζπλδέηε. γ)αλ πξνυπεξεζία ησλ Σερληηψλ Διαζκαηνπξγψλ παίξλεηαη ππ φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: ηνπ ειαζκαηνπξγνχ, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ ζπλαξκνινγεηή, ηνπ ζπλαξκνινγεηή ζπλδέηε θαη ηνπ ειαζκαηνπξγνχ ζπλδέηε. δ)αλ πξνυπεξεζία ησλ Σερληηψλ Διαζκαηνπξγψλ Μεραληθήο θαηεξγαζίαο θαη δηακφξθσζεο ειαζκάησλ θ.ι.π. παίξλεηαη ππ φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: ηνπ ειαζκαηνπξγνχ ζπλαξκνινγεηή, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ, ηνπ ιεβεηνπνηνχ, ηνπ ζηδεξνπξγνχ, ηνπ ηερλίηνπ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ θαη ηνπ εξγάηνπ κεηαθνξάο βαξέσλ βαξψλ (καλνπβξαδφξνπ). ε)αλ πξνυπεξεζία ησλ Διαζκαηνπξγψλ-κεηαραξαθηψλ παίξλεηαη ππ φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε, ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: ηνπ ειαζκαηνπξγνχ ζπλαξκνινγεηνχ, ηνπ ιεβεηνπνηνχ, ηνπ ηερλίηε θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο αηκνιεβήησλ θαη ιεβήησλ, ηνπ ηερλίηνπ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ (εθηφο ζηδεξνπξγνχ) ηνπ ειαζκαηνπξγνχ, ηνπ ειεθηξνζπγθνιιεηνχ, ηνπ θινγνρεηξηζηνχ, ηνπ ζπλδέηε ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, ηνπ θακηλαδφξνπ, ηνπ πηζηνιαδφξνπ, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ ραξάθηνπ, ηνπ πειεθεηή, ηνπ θαξθσηή, ηνπ θαιαθάηε θαη ηνπ θνληξαδφξνπ. ζη)αλ πξνυπεξεζία ησλ Διαζκαηνπξγψλ Υαξαθηψλ παίξλεηαη ππ φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: ηνπ ραξάθηε, ηνπ κειεηεηή ζρεδηαζηή λαππεγηθψλ γξακκψλ, ηνπ θαηαζθεπαζηή ζρεδηαζηή θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ κεηαραξάθηε, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ κεραληθήο θαηεξγαζίαο θαη δηακφξθσζεο ειαζκάησλ θαη ινηπψλ κεηάιισλ, ηνπ ειαζκαηνπξγνχ ζπλαξκνινγεηή. δ)αλ πξνυπεξεζία ησλ Μεραλνπξγψλ παίξλεηαη ππ φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: ηνπ ζσιελνπξγνχ, ηνπ εθαξκνζηνχ ζσιελνπξγνχ θαη ηνπ πδξαπιηθνχ.

16 ε)αλ πξνυπεξεζία ηνπ Δθαξκνζηή σιελψζεσλ παίξλεηαη ππ φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: ηνπ κεραλνηερλίηνπ, ηνπ ζσιελνπξγνχ, ηνπ πδξαπιηθνχ. ζ)αλ πξνυπεξεζία ηνπ ηδεξνπξγνχ παίξλεηαη ππ φςηλ θαη ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο ηνπ ζηδεξνπξγνχ, ηνπ θακηλαδφξνπ θαη ηνπ ππξσηή. η)αλ πξνυπεξεζία ηνπ Οξεηραιθνπξγνχ θαη ρχηε νξεηράιθνπ ηδεξνρχηνπ παίξλεηαη ππ φςηλ ε πξαγκαηνπνηεζείζα ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε, ζε κία απν ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο ηνπ νξεηραιθνπξγνχ, ηνπ ρχηε νξεηράιθνπ, ηνπ ρχηε αινπκηλίνπ. θ)γηα ηηο ππφινηπεο εηδηθφηεηεο, ζαλ πξνυπεξεζία παίξλεηαη ππ φςλ απηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εηδηθφηεηα ή θαη ζε ζπλαθή εηδηθφηεηα, ζηνλ ίδην ή ζε άιιν εξγνδφηε(δ 1990). 2.Μεηά απν έγγξαθε αίηεζε ηνπ κηζζσηνχ, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ζε απηφλ εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ( 5 εκέξεο) πηζηνπνηεηηθφ πξνυπεξεζίαο. Ο εξγνδφηεο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα πεξηιάβεη ζε απηφ νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζκφ εηο βάξνο ηνπ εξγαδφκελνπ. (Δ1991). 10.Μέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο ζπγθφιιεζεο θαη νμπγνλνθφιιεζεο. Δθαξκφδεηαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ αξηζκ.95/78 (ΦΔΚ ηεχρνο Α20/78. Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα γηα ην ζφξπβν θαη ν Ν.1568/85. ε θάζε επηρείξεζε κε πάλσ απν 20 απαζρνινχκελνπο θαη εθ φζνλ δελ ππάξρεη ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ζην ρψξν, ε ΠΟΔΜ ζην εμήο δχλαηαη λα νξίδεη έλα (1) εξγαηνυπάιιειν σο εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην Ν.1767/88. (Δ1993). Ο ρξφλνο παξακνλήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ηνπο (ακκνβνιηζηέο θ.ι.π εηδηθφηεηεο), ζε ρψξνπο πνπ ππάξρνπλ ή δεκηνπξγήζεθαλ δπζκελείο ζπλζήθεο εξγαζίαο, δελ κπνξεί λα παξαηαζεί πέξαλ ησλ 5 σξψλ. Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα απαζρνιήζεη ηνπο εξγαδφκελνπο απηνχο, γηα ην ππφινηπν δηάζηεκα ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ ηνπο, ζε ζεκεία πνπ επηθξαηνχλ επλντθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο (Δ 1991).

17 11.Παξαθξάηεζε ζπλδηθαιηζηηθήο ζπλδξνκήο κειψλ ζσκαηείνπ ηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηεο ΔΓΔ θαη εηδηθά ηνπ άξζξνπ 5 απν θνηλνχ ζπκθσλνχκε φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ αιιά θαη νη άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηκήκαηα παξαγσγήο επεμεξγαζίαο κεηάιινπ, είλαη ππνρξεσκέλεο λα παξαθξαηνχλ απν θαηά ηελ πιεξσκή ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ αλά κήλα ην νξηδφκελν θάζε θνξά απν ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο (ΠΟΔΜ- Πξσηνβάζκηα) πνζφ ζαλ ειάρηζηε ζπλδξνκή γηα ηα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα. Ζ ζπλδξνκή απηή ζα θαηαηίζεηαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ζα ππνδεηθλχνπλ απν θνηλνχ ε ΠΟΔΜ θαη ην πξσηνβάζκην ζσκαηείν. Ζ θαηάζεζε ζηελ ηξάπεδα κπνξεί λα γίλεηαη θάζε ηξείο ή έμη κήλεο ην αξγφηεξν θαη ζα αξρίδεη κε ηε γλσζηνπνίεζε ζρεηηθήο δήισζεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία ζα γλσζηνπνηείηαη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο..δξγαδφκελνο δχλαηαη λα αξλεζεί ηελ πιεξσκή ζπλδξνκήο, γη απηφ απαηηείηαη έγγξαθε δήισζή ηνπ ζην πξσηνβάζκην ζσκαηείν ή ζηελ ΠΟΔΜ. ηελ πεξίπησζε απηή νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο άκεζα γλσζηνπνηνχλ ζηελ επηρείξεζε ηελ άξλεζε ηνπ εξγαδφκελνπ πξνθεηκέλνπ λα κελ παξαθξαηείηαη ε ζπλδξνκή (Δ 1991). 12.Κχξηα θαη Δπηθνπξηθή Αζθάιηζε Όινη νη εξγαδφκελνη πνπ θαιχπηνληαη απν ηελ παξνχζα ζχκβαζε έρνπλ θχξηα θαη επηθνπξηθή αζθάιηζε ζην ΗΚΑ θαζψο θαη θιάδν πξφλνηαο ην ΣΑΠΔΜ. Δμαηξνχληαη ηα ειεθηξνινγεία απηνθηλήησλ θαζψο θαη νη ειεθηξνιφγνη θαη νη βνεζνί απηψλ. 13.Απφθνηηνη (Πηπρηνχρνη ) αλαγλσξηζκέλσλ Σερληηθψλ ζρνιψλ Οη απφθνηηνη (πηπρηνχρνη) αλαγλσξηζκέλσλ Σερληθψλ ρνιψλ θαη ησλ Κέληξσλ ηαρχξπζκεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ελειίθσλ ηνπ ΟΑΔΓ εηδηθνηήησλ ή εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη κε ηελ παξνχζα..δ κε ηηο εηδηθφηεηεο π.ρ., α)κεραλνηερλίηε, β)ειαζκαηνπξγνχ ζπλαξκνινγεηή, γ)ζηδεξνπξγνχ,δ)ιεβεηνπνηνχ, ε)ζηδεξνρχηε, ζη)βνπξηζαδφξνπ θ.ά., κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο, θαζψο θαη φζνη ραξαθηεξίδνληαη βνεζνί ηερλίηεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ εξγνδφηε, ζεσξείηαη φηη ζπκπιήξσζαλ ηξία ρξφληα πξνυπεξεζία ζηελ εηδηθφηεηα ηνπο θαη δηθαηνχληαη ην λφκηκν βαζηθφ εκεξνκίζζην ηνπ πίλαθα ηερλίηεο ηξηεο ηνπ θιηκαθίνπ 3-6 ηεο παξνχζαο.

18 Ζ πξνυπεξεζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απν απηά ζηελ ίδηα εηδηθφηεηα, πξνζηίζεηαη ζηα ηξία ρξφληα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λφκηκνπ βαζηθνχ εκεξνκηζζίνπ πνπ δηθαηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα..δ. 14.Δθπαίδεπζε Δπαλεθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ Οη εθπξφζσπνη ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκθσλνχλ ζηα πιαίζηα ηεο λέαο..δ λα αλαιάβνπλ απν θνηλνχ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη επαλεθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ε νξκεηηθή είζνδνο ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη επηζθεπήο ηνπ κεηάιινπ, ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηεο ειεθηξνληθήο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηα κέηξα γηα ηελ εμχςσζε ησλ γλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ.(δ 1993). 15.Θεζκηθνί φξνη Οη φξνη ησλ ΔΓΔ πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα φπσο, εηήζηα άδεηα, άδεηα κεηξφηεηαο, άδεηα γέλλεζεο παηδηνχ γηα ηνλ παηέξα, άδεηεο θάζε είδνπο γηα ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο, θαζψο θαη απνδεκίσζε απφιπζεο ησλ εξγαηνηερληηψλ, εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε απηή ζην βαζκφ πνπ εηζάγνπλ επλντθφηεξεο ξπζκίζεηο. (ΓΑ 21/2000). Οη φξνη ηεο ΔΓΔ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνδεκίσζε θαηαγγειίαο ζχκβαζεο εξγαηνηερληηψλ (ηξηψλ), ηελ εηήζηα θαλνληθή άδεηα, ηελ άδεηα θξνληίδαο παηδηνχ, ηελ πξφζζεηε άδεηα εξγαδνκέλνπ γνλέα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ηελ άδεηα γηα ηελ κεηάγγηζε αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ ή αηκνθάζαξζεο, ηελ άδεηα ιφγσ ζαλάηνπ ζπγγελνχο, ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο ησλ «εμαξηεκέλσλ» αηφκσλ θαηά ηε πεξίνδν ηεο απεμάξηεζεο, εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα ξχζκηζε, ζην βαζκφ πνπ είλαη επλντθφηεξνη απν ηα ήδε ηζρχνληα (ΓΑ 10/2002). 16.Μεηαβαηηθή Γεληθή ξχζκηζε Δπλντθφηεξνη φξνη εξγαζίαο, θαη ακνηβέο πνπ πξνβιέπνληαη απν λφκνπο, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο, θαλνληζκνχο εξγαζίαο, ή επηρεηξεζηαθή ζπλήζεηα, θαζψο θαη αηνκηθέο ζπκβάζεηο, δελ ζίγνληαη κε ηελ παξνχζα Όξνη ζπιινγηθψλ ξπζκίζεσλ (ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ θαη πξαθηηθψλ ζπκθσλίαο) πνπ δελ ηξνπνπνηνχληαη ξεηά κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ (ΓΑ 21/2000).

19 17. Σα ζπκβαιιφκελα κέιε ζσξνχλ απηνλφεην θαη ζπκθσλνχλ φηη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθνξεηηθή ξχζκηζε κεηαμχ ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ δηαηάμεσλ θαη αλαθεξνκέλσλ ζε παιαηφηεξεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ππεξηζρχνπλ νη παιαηφηεξεο ξπζκίζεηο πιελ βεβαίσο ησλ αλαθεξνκέλσλ βαζηθψλ εκεξνκηζζίσλ θαη κηζζψλ. 18.Λνηπέο Ρπζκίζεηο Απνθαζίδεηαη φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα ζπζηήζνπλ θνηλή επηηξνπή πνπ ζα αζρνιεζεί κε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ π.ρ. ζέκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε λέεο ηερλνινγίεο, κε ηελ θαηά ην δπλαηφλ ζπλαηλεηηθή ζπλνιηθή δηεπζέηεζε ησλ εξγαζηαθψλ δηαθνξψλ, γεληθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ κε ζηφρν ηελ πξννπηηθή αλάπηπμε ηεο βηνηερλίαο κεηάιινπ. Ζ επηηξνπή ζα απνηειείηαη απφ δχν εθπξνζψπνπο πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηελ ΠΟΔΜ. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ν κήλαο Οθηψβξηνο ηνπ Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ν Φεβξνπάξηνο ηνπ Ζ παξνχζα ζ.ζε ζα έρεη δηεηή δηάξθεηα κε έλαξμε ηζρχνο ηελ

ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ.

ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ. ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ, ΔΠΗΚΔΤΖ Κ.Λ.Π ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΑΛΛΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

..Δ. Λνγηζηψλ & Βνεζψλ Λνγηζηψλ 2008 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κάληγγνο 27 - Σει. (210) 38 10 081 - ΦΑΞ 38 01 227-106 82 ΑΘΗΝΑ.

..Δ. Λνγηζηψλ & Βνεζψλ Λνγηζηψλ 2008 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κάληγγνο 27 - Σει. (210) 38 10 081 - ΦΑΞ 38 01 227-106 82 ΑΘΗΝΑ. ..Δ. Λνγηζηψλ & Βνεζψλ Λνγηζηψλ 2008 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κάληγγνο 27 - Σει. (210) 38 10 081 - ΦΑΞ 38 01 227-106 82 ΑΘΗΝΑ. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΛΟΓΙΣΩΝ - ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ 2008 Η146/84

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΦΑΠΖ Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ

ΑΞΝΦΑΠΖ Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΑΓΑ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, /11/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ.ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΟΗΑΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΚΗΠΘΥΡΥΛ Ρ.Γ/λζε: Πηαδίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΔΕΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ : ΔΛΗΓΑ 14 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΧΝ : ΔΛΗΓΑ 31 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 42 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

εργασiαυγεία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΓΗΛΩΣΩΝ Δ ΥΗΜΙΚΔ ΟΤΙΔ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΑΣΑΓΓΔΛΔΙ Ο ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ

εργασiαυγεία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΓΗΛΩΣΩΝ Δ ΥΗΜΙΚΔ ΟΤΙΔ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΑΣΑΓΓΔΛΔΙ Ο ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ . ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ εργασiαυγεία ΣΔΤΥΟ 53 27 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΔΚΓΟΗ (ΔΝΣΤΠΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ) ΣΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Στολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ, ΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΗΛΙΚΟΤ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας : Γρηγοριάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002679946 2015-04-01

15PROC002679946 2015-04-01 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Κεθαινπνχινπ 17,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε Παξνπζίαζε Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε 1 ηεο λέαο 2011 Με ην ΦΔΚ B 844 ηεο 16.05.2011 θαζηεξψλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. 115239/25702/3627 ηεο 21 Γεθ. 1965/11 Ιαλ. 1966 (ΦΔΚ Β 8) Απφθαζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο.

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 196 11521 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ: Θ.ΠΑΝΑΓΟΤΛΙΑ ΣΗΛ. 2132010130 ΑΠΟΦΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα ΠΟΤΓΑΣΖ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Μ. 3949 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΗΑ ΑΝΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

«Οη επέιηθηεο κνξθέο απαζρόιεζεο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε θαη ζηελ Διιάδα»

«Οη επέιηθηεο κνξθέο απαζρόιεζεο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε θαη ζηελ Διιάδα» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: «Οη επέιηθηεο κνξθέο απαζρόιεζεο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε θαη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα