Σρεδηαζκόο κειέηεο αζζελώλ-καξηύξσλ γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ ξόινπ ηεο. Γηαηηνινγίαο-Γηαηξνθήο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σρεδηαζκόο κειέηεο αζζελώλ-καξηύξσλ γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ ξόινπ ηεο. Γηαηηνινγίαο-Γηαηξνθήο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα"

Transcript

1 Σρεδηαζκόο κειέηεο αζζελώλ-καξηύξσλ γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ ξόινπ ηεο δηαηξνθήο ζηελ αλάπηπμε θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ Φξηζηίλα-Μαξία Καζηνξίλε 1,2, Φαξάιακπνο Μειηώλεο 1, Ησάλλεο Γνπδέβελνο 1, Γεκνζζέλεο Β. Παλαγησηάθνο 2 1 Ηαηξηθή Σρνιή, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, 2 Τκήκα Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο-Γηαηξνθήο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα Βξαρύο ηίηινο: Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη θαξδηαγγεηαθή λόζνο Σπγγξαθέαο πξνο επηθνηλσλία: Γεκνζζέλεο Β. Παλαγησηάθνο, PhD Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 70, ΤΚ Τει: Fax:

2 Πεξίιεςε Σηελ παξνύζα εξγαζία ζα παξνπζηαζηνύλ νη ζηόρνη θαη ν κεζνδνινγηθόο ζρεδηαζκόο κειέηεο αζζελώλ-καξηύξσλ πνπ ζα δηεμαρζεί κε ζηόρν ηελ απνηίκεζε ηνπ ξόινπ ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ζηελ αλάπηπμε νμένο ζηεθαληαίνπ ζπλδξόκνπ θαη εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ. Με βάζε ηελ αλάιπζε ζηαηηζηηθήο ηζρύνο, 1000 ζπκκεηέρνληεο ζα εληαρζνύλ ζηε κειέηε: από απηνύο, 250 δηαδνρηθνί αζζελείο κε νμύ ζηεθαληαίν ζύλδξνκν, 250 δηαδνρηθνί αζζελείο κε ηζραηκηθό εγθεθαιηθό επεηζόδην θαη 500 πγηή άηνκα (σο κάξηπξεο), εμνκνησκέλνη αλά θύιν θαη ειηθία κε ηνπο αζζελείο. Θα γίλεη αμηνιόγεζε ησλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθώλ, θιηληθώλ, ςπρνινγηθώλ θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηξόπνπ δσήο. Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζα απνηηκεζνύλ κε ρξήζε εηδηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο κειέηεο. Λέμεηο επξεηεξίνπ: Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο, νμύ ζηεθαληαίν ζύλδξνκν, αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην, κειέηε αζζελώλ-καξηύξσλ 2

3 Design of a case-control study for the evaluation of the role of dietary habits on the development of cardiovascular disease Christina-Maria Kastorini 1,2, Haralampos J. Milionis 1, John A. Goudevenos 1, Demosthenes B. Panagiotakos 2 1 School of Medicine, University of Ioannina, Ioannina, Greece, 2 Department of Nutrition Science-Dietetics, Harokopio University, Athens, Greece Short title: Dietary habits and cardiovascular disease Summary The aim of this work is to present the methodology of a case-control study that will be conducted for the assessment of the role of dietary habits and behaviours on the development of acute coronary syndrome and stroke. Based on statistical power calculations, 1000 participants will be included in the study; in particular, 250 consecutive patients with a first acute coronary event, 250 consecutive patients with a first ischaemic stroke and 500 population-based, healthy subjects (controls), age and sex matched to the cases. Socio-demographic, clinical, dietary, psychological and other lifestyle characteristics will be examined. Dietary habits and eating behaviours will be assessed using a special questionnaire that has been developed for the study. Key words: dietary patterns, eating behaviors, acute coronary syndromes, stroke, case-control study 3

4 Δηζαγσγή Τα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα απνηεινύλ ηελ πξώηε αηηία λνζεξόηεηαο θαη ζλεζηκόηεηαο ζε παγθόζκην επίπεδν, κε ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηελ πνηόηεηα δσήο [1]. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην 2002, εθηηκάηαη όηη πεξίπνπ 7.2 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη απεβίσζαλ από ζηεθαληαία λόζν θαη 5.5 εθαηνκκύξηα από εγθεθαιηθό επεηζόδην, ελώ ζύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Υγείαο θαη ιόγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνύ, αλακέλεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ θαξδηαγγεηαθώλ επεηζνδίσλ ζα απμεζεί αθόκα πεξηζζόηεξν [2]. Σπλεπώο, ε πξόιεςε ησλ θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε δεκόζηα πγεία. Τξόπνη γηα ηελ πξόιεςε ηεο λόζνπ ζε επίπεδν πιεζπζκνύ, πεξηιακβάλνπλ παξεκβάζεηο ζηνλ ηξόπν δσήο θαη ηδηαίηεξα αιιαγέο ζηνλ ηξόπν δηαηξνθήο. Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κειέηεο από όιν ηνλ θόζκν έρνπλ αμηνινγήζεη ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ θαη δηαηξνθηθώλ πξνηύπσλ κε ηελ αλάπηπμε θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ, θαη εηδηθόηεξα ζηεθαληαίαο λόζνπ [3-8]. Υγηεηλά δηαηξνθηθά πξόηππα, όπσο ην Μεζνγεηαθό πξόηππν δηαηξνθήο, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη από απμεκέλε πξόζιεςε ηξνθίκσλ θπηηθήο πξνέιεπζεο, θξνύησλ, ιαραληθώλ, δεκεηξηαθώλ νιηθήο άιεζεο, νζπξίσλ, πνπιεξηθώλ θαη ςαξηώλ, ζπζρεηίδνληαη κε κεησκέλν θίλδπλν εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ. Αληίζεηα, δπηηθνύ ηύπνπ δηαηξνθηθά πξόηππα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη από απμεκέλε πξόζιεςε θόθθηλνπ θαη επεμεξγαζκέλνπ θξέαηνο, γιπθώλ θαη επηδνξπίσλ, παηάηαο θαη ξαθηλαξηζκέλσλ δεκεηξηαθώλ ζπζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν. Ωζηόζν, ν ξόινο ηεο δηαηξνθήο ζηελ αλάπηπμε ηζραηκηθνύ εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ δελ έρεη πιήξσο κειεηεζεί [9, 10]. Δπηπιένλ, παξόηη ζεκαληηθά επηζηεκνληθά επξήκαηα ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ην ξόιν ησλ ηξνθίκσλ ή δηαηξνθηθώλ πξνηύπσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ, ν ξόινο ζπγθεθξηκέλσλ δηαηξνθηθώλ 4

5 ζπκπεξηθνξώλ θαη πξαθηηθώλ δελ έρεη πιήξσο κειεηεζεί θαη θαηαλνεζεί. Γηα παξάδεηγκα, εθηόο από ην είδνο ησλ ηξνθίκσλ πνπ θαηαλαιώλνληαη, ε ζπρλόηεηα ησλ γεπκάησλ, ε θαηαλάισζε πξσηλνύ, ε θαηαλάισζε ηξνθήο παξάιιεια κε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο (όπσο εξγαζία ή παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο), ε ζπζηεκαηηθή θαηαλάισζε πεξηζζόηεξεο πνζόηεηαο ηξνθήο πνπ λα νδεγεί ζε ζηνκαρηθή δπζθνξία ή ε θαηαλάισζε ηξνθήο ρσξίο ζπληξνθηά, όπσο επίζεο θαη νη ζπλήζεηεο ηνπ ύπλνπ ελδερνκέλσο λα παίδνπλ έλα ζεκαληηθό έκκεζν ή άκεζν ξόιν, όζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε νμένο ζηεθαληαίνπ ζπλδξόκνπ ή εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ (Σρήκα 1) [11-15]. Δπνκέλσο, ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιόγεζε ηνπ ξόινπ ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ θαη ζπκπεξηθνξώλ όζνλ αθνξά ηελ πηζαλόηεηα πξώηεο εθδήισζεο θαξδηαγγεηαθνύ επεηζνδίνπ (νμένο ζηεθαληαίνπ ζπλδξόκνπ ή εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ), ιακβάλνληαο ππόςε άιινπο παξάγνληεο ηνπ ηξόπνπ δσήο θαη πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο, θαζώο επίζεο θαη θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά θαη θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά. Μεζνδνινγία Σσεδιαζμόρ Δπηδεκηνινγηθή κειέηε αζζελώλ-καξηύξσλ, κε εμαηνκηθεπκέλε εμνκνίσζε θαηά ειηθία (εύξνο ±3 έηε) θαη θύιν. Γειγμαηολητία Όινη νη δηαδνρηθνί αζζελείο κε πξώηε εθδήισζε νμένο ζηεθαληαίνπ ζπλδξόκνπ (νμύ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ ή αζηαζή ζηεζάγρε) ή ηζραηκηθνύ εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ θαη ρσξίο θακία ππνςία γηα πξνεγνύκελν ηζηνξηθό θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ, νη νπνίνη ζα εηζαρζνύλ ζηηο θαξδηνινγηθέο, παζνινγηθέο θιηληθέο ή ζηα 5

6 ηκήκαηα Δπεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ ησλ Ννζνθνκείσλ Γεληθό Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ θαη Κνξγηαιέλεην-Μπελάθεην Δξπζξόο Σηαπξόο, από ηελ 1 ε Οθησβξίνπ 2009 έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2010, ζα πξνζεγγηζηνύλ γηα λα εληαρζνύλ ζηε κειέηε. Αζζελείο κε ηζηνξηθό λενπιαζίαο ή ρξόλησλ θιεγκνλσδώλ λνζεκάησλ, όπσο επίζεο θαη άηνκα κε πξόζθαηεο αιιαγέο ζηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο δελ ζα εληαρζνύλ ζηε κειέηε. Οη κάξηπξεο ζα επηιερζνύλ κε ηπραίν ηξόπν, ζε εζεινληηθή βάζε, θαη ζα είλαη άηνκα ρσξίο θαλέλα ζύκπησκα ή ππνςία θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ ζην ηαηξηθό ηνπο ηζηνξηθό, όπσο απηό ζα αμηνινγεζεί από θαξδηνιόγν. Οη κάξηπξεο ζα πξνέξρνληαη από ην γεληθό πιεζπζκό θαη από ηελ ίδηα πεξηνρή κε ηνπο αζζελείο. Με βάζε ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αλάιπζε ζηαηηζηηθήο ηζρύνο, δείγκα 500 αζζελώλ (250 ΟΣΣ, 250 ΑΔΔ) θαη 500 εμνκνησκέλσλ θαηά ειηθία θαη θύιν πγηώλ αηόκσλ, είλαη επαξθέο γηα ηνλ ππνινγηζκό ζρεηηθνύ ιόγνπ ίζνπ κε 1.20, επηηπγράλνληαο ζηαηηζηηθή ηζρύ κεγαιύηεξε ηνπ 0.80 ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 0.05 (p-value) ησλ ακθίπιεπξσλ ειέγρσλ ππνζέζεσλ. Γιάγνυζη ΟΣΣ και ΑΔΔ Καηά ηελ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν ηα θιηληθά ζπκπηώκαηα θαη ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα 12 ζεκείσλ ζα αμηνινγεζνύλ από θαξδηνιόγν. Δλδείμεηο γηα απόπησζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ κπνθαξδίνπ ζα αμηνινγεζνύλ κε εμεηάζεηο αίκαηνο θαη κέηξεζε ησλ επηπέδσλ ηεο ηξνπνλίλεο I θαη ηνπ MB θιάζκαηνο ηεο θσζθνθηλάζεο ηεο θξεαηηλίλεο (CPK). Σύκθσλα κε ην Γηεζλή Οξηζκό γηα ην Ομύ Έκθξαγκα ηνπ Μπνθαξδίνπ (Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force) [16], δείγκαηα αίκαηνο ζα ιεθζνύλ θαηά ηελ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν, ζηηο 6 κε 9 ώξεο, θαη μαλά ζηηο 12 κε 24 ώξεο, αλ ηα πην πξόζθαηα δείγκαηα είλαη αξλεηηθά θαη ε θιηληθή ππνςία κεγάιε. Τα νμέα ζηεθαληαία ζύλδξνκα, θαη ηδηαίηεξα ην νμύ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ (ΟΔΜ) ζα νξηζηνύλ κε αλίρλεπζε ηεο αύμεζεο ή/θαη πηώζεο ησλ επηπέδσλ ηεο 6

7 ηξνπνλίλεο I ή ηεο CPK κε ηνπιάρηζηνλ κία ηηκή πάλσ από ην 99 ν εθαηνζηεκόξην ηνπ αλώηεξνπ νξίνπ αλαθνξάο, όπσο επίζεο θαη κε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ελόο από ηα επόκελα: (α) ζπλνδά θιηληθά ζπκπηώκαηα, (β) αιιαγέο ζην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα πνπ ππνδεηθλύνπλ λέα ηζραηκία, (γ) εκθάληζε παζνινγηθώλ Q θπκάησλ ζην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα, (δ) ελδείμεηο λέαο απώιεηαο βηώζηκνπ κπνθαξδηαθνύ ηζηνύ ή λέσλ πεξηθεξεηαθώλ αλσκαιηώλ ηεο θίλεζεο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ κπνθαξδίνπ [16]: ε αζηαζήο ζηεζάγρε (ΑΣ) ζα νξηζηεί από ηελ παξνπζία ελόο ή πεξηζζόηεξσλ επεηζνδίσλ ζηεζάγρεο θαηά ηελ εξεκία, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνύκελσλ 48 σξώλ, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ ηάμε III ηεο ηαμηλόκεζεο θαηά Braunwald [17]. Ζ δηάγλσζε ησλ ηζραηκηθώλ εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηα ζπκπηώκαηα λεπξνινγηθήο δπζιεηηνπξγίαο νμείαο έλαξμεο, νπνηαζδήπνηε ζνβαξόηεηαο, ζπκβαηά κε εγθεθαιηθή ηζραηκία θαη κε βάζε ηελ απεηθνληζηηθή/εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε νμείαο αγγεηαθήο ηζραηκηθήο βιάβεο [18]. Ανθπυπομεηπικά σαπακηηπιζηικά Θα κεηξεζνύλ ην ζσκαηηθό βάξνο (ζε kg) θαη ην ύςνο (ζε m) ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο (δει. ην ύςνο ζα κεηξεζεί ζην πιεζηέζηεξν 0.5 cm, ρσξίο παπνύηζηα, ε πιάηε λα εθάπηεηαη ζηελ θάζεηε επηθάλεηα ηνπ αλαζηεκόκεηξνπ, ηα καηηά θνηηώληαο επζεία εκπξόο, ελώ ην βάξνο ζα κεηξεζεί κε δπγαξηά, ζηα πιεζηέζηεξα 100 g, ρσξίο παπνύηζηα θαη κε ειαθξηά ελδπκαζία). Λόγσ πηζαλώλ δπζθνιηώλ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ αλζξσπνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ αζζελώλ, ζα αμηνινγείηαη ην αλ νη παξαπάλσ ηηκέο είλαη απηνδεινύκελεο ή κεηξνύκελεο. Ο Γείθηεο Μάδαο Σώκαηνο ζα ππνινγίδεηαη σο ην βάξνο (ζε kg) πξνο ην ηεηξάγσλν ηνπ ύςνπο (ζε m 2 ) θαη ην ππέξβαξν θαη ε παρπζαξθία ζα νξηζηνύλ σο δείθηεο κάδαο ζώκαηνο kg/m 2 θαη >29.9 kg/m 2, αληίζηνηρα. Δπηπιένλ νη ζπκκεηέρνληεο ζα ξσηεζνύλ ζρεηηθά κε ην πνην ήηαλ ην ρακειόηεξν θαη πςειόηεξν ζσκαηηθό ηνπο 7

8 βάξνο κεηά ηελ ειηθία ησλ 20 εηώλ (ζε kg). Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ξσηεζνύλ ζρεηηθά κε ην αλ πήξαλ ή έραζαλ βάξνο ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ είραλ ζηαζεξό βάξνο, ηα θηιά πνπ έιαβαλ ή έραζαλ ζα θαηαγξαθνύλ, όπσο επίζεο θαη ην αλ ε πξόζιεςε ή ε απώιεηα βάξνπο ήηαλ εθνύζηα ή αθνύζηα. Κοινυνικο-δημογπαθικά σαπακηηπιζηικά Τα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα απνηηκεζνύλ είλαη: ειηθία θαη θύιν (γηα ηε δηαδηθαζία εμνκνίσζεο), κνξθσηηθό επίπεδν κε βάζε ηα έηε ζπνπδώλ, είδνο απαζρόιεζεο (ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: δεκόζηνο ππάιιεινο, ηδησηηθόο ππάιιεινο, ππάιιεινο κεξηθήο απαζρόιεζεο, ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο, εηζνδεκαηίαο, ζπληαμηνύρνο, άλεξγνο, νηθηαθά), ελώ ν ηύπνο ηεο εξγαζίαο ζα αμηνινγεζεί κε 9-βαζκε θιίκαθα (ηηκέο 1-3 αλαθέξνληαη ζε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, ελώ ηηκέο από 7-9 ζε πλεπκαηηθή εξγαζία). Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ζα αμηνινγεζεί σο ειεύζεξνο, παληξεκέλνο, δηαδεπγκέλνο, ρήξνο θαη ζα θαηαγξαθεί ν αξηζκόο παηδηώλ. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζα αμηνινγεζεί έκκεζα κε: (α) έλα δείθηε απνηίκεζεο ηνπ πόζν επραξηζηεκέλνο είλαη ν ζπκκεηέρσλ από ην εηζόδεκά ηνπ/ηεο (δει, ηηκή 1 ζεκαίλεη θαζόινπ επραξηζηεκέλνο, έσο 9 πνιύ επραξηζηεκέλνο), (β) θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνύ απηνθηλήησλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη, (γ) ηνπ αξηζκνύ δσκαηίσλ ζην ζπίηη (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θνπδίλαο θαη κπάληνπ) θαζώο θαη (δ) εξώηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ε θαηνηθία είλαη ηδηόθηεηε ή όρη. Χαπακηηπιζηικά ηος ηπόπος ζυήρ Τα επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζα αμηνινγεζνύλ κε ρξήζε ηνπ Γηεζλνύο Δξσηεκαηνινγίνπ Φπζηθήο Γξαζηεξηόηεηαο (IPAQ) [19] ην νπνίν έρεη επηθπξσζεί θαη γηα ηνλ ειιεληθό πιεζπζκό [20]. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα θιεζνύλ λα αλαθέξνπλ ηνλ αξηζκό εκεξώλ θαη σξώλ ηηο νπνίεο αζρνιήζεθαλ κε θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο δηαθνξεηηθήο έληαζεο γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα ιεπηά: έληνλε άζθεζε, κέηξηαο έληαζεο 8

9 άζθεζε, πεξπάηεκα θαη θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Σύκθσλα κε ηα επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα θαηεγνξηνπνηεζνύλ ζε κε ελεξγά άηνκα, θαη ειάρηζην ελεξγά άηνκα θαη ελεξγά άηνκα κε επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηθαλά γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο. Δπηπξόζζεηα ζα αμηνινγεζνύλ νη ζπλήζεηεο ηνπ ύπλνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ξσηεζνύλ πόζεο ώξεο θνηκνύληαη ην βξάδπ, αλ μαπιώλνπλ ην κεζεκέξη (ζρεδόλ πνηέ, κόλν ζηηο δηαθνπέο, θάπνηεο θνξέο ηελ εβδνκάδα, ζρεδόλ θάζε κέξα), θαη ζε πεξίπησζε πνπ θνηκνύληαη, γηα πόζε ώξα (ζε min). Δπίζεο ζα ξσηεζνύλ ζρεηηθά κε ηε ζπρλόηεηα ηεο λπρηεξηλήο βάξδηαο ζηελ εξγαζία (ιηγόηεξν από κία θνξά ζηνπο 3 κήλεο, 1-3 θνξέο ην κήλα, 2-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ζρεδόλ θάζε κέξα). Οη ώξεο ηειεζέαζεο ηελ εκέξα επίζεο ζα θαηαγξαθνύλ (ιηγόηεξν από 1 h, 1-2 h, 3-5 h, πάλσ από 5 h), ελώ ζα αμηνινγεζεί θαη ε ζπρλόηεηα θαηαλάισζεο ηξνθήο κπξνζηά ζηελ ηειεόξαζε (ιηγόηεξν από κία θνξά ζηνπο 3 κήλεο, 1-3 θνξέο ην κήλα, 2-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ζρεδόλ θάζε κέξα). Οη θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο ζα αμηνινγεζνύλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζα θαηεγνξηνπνηεζνύλ ζε (α) θαπληζηέο, (β) πξώελ θαπληζηέο (γ) κε θαπληζηέο. Ωο θαπληζηέο ζα νξηζηνύλ ηα άηνκα ηα νπνία θαπλίδνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηζηγάξν ηελ εκέξα, σο πξώελ θαπληζηέο νη ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ δηαθόςεη ην θάπληζκα γηα πεξηζζόηεξν από έλα έηνο, ελώ νη ππόινηπνη ζπκκεηέρνληεο ζα νξηζηνύλ σο κε θαπληζηέο. Δπηπιένλ, νη λπλ θαη πξώελ θαπληζηέο ζα εξσηεζνύλ ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ζηελ νπνία μεθίλεζαλ ην θάπληζκα, ην ζπλνιηθό αξηζκό εηώλ πνπ θαπλίδνπλ, ηνλ αξηζκό ηζηγάξσλ πνπ θαπλίδνπλ/θάπληδαλ ηελ εκέξα. Οη πξώελ θαπληζηέο ζα ξσηεζνύλ επίζεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ εηώλ πνπ έρνπλ δηαθόςεη ην θάπληζκα. Κη αθόκα νη λπλ θαη πξώελ θαπληζηέο ζα ξσηεζνύλ ζρεηηθά κε ην είδνο θαπλνύ πνπ πξνηηκνύλ/πξνηηκνύζαλ (δει. βαξηά ηζηγάξα, ειαθξά ηζηγάξα, θαπλόο), αλ 9

10 θαπλίδνπλ/θάπληδαλ πνύξν ή πίπα, αλ θαπλίδνπλ/θάπληδαλ ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπο, ζην ζπίηη ή κπξνζηά ζηα παηδηά ηνπο. Γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ παζεηηθνύ θαπλίζκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο ζα ξσηεζνύλ αλ νη ζπλάδειθνη ηνπο θαπλίδνπλ κπξνζηά ηνπο ζην ρώξν εξγαζίαο γηα πάλσ από κηζή ώξα ηελ εκέξα, ή αλ άιια άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο θαπλίδνπλ κπξνζηά ηνπο γηα πάλσ από κηζή ώξα ηελ εκέξα (ζύληξνθνο, γνλείο, παηδηά, ζπγθάηνηθνη). Αλ δελ εθηίζεληαη ζηελ παξνύζα ζηηγκή ζην παζεηηθό θάπληζκα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα εξσηεζνύλ εάλ είραλ εθηεζεί ζην παξειζόλ θαη ζα θαηαγξαθνύλ ηα έηε έθζεζεο ζην παζεηηθό θάπληζκα. Αξιολόγηζη ηυν διαηποθικών ζςνηθειών Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ ηειεπηαίνπ ρξόλνπ ζα αμηνινγεζνύλ δηακέζνπ ελόο έγθπξνπ εκηπνζνηηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ ζπρλόηεηαο θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ 90 εξσηήζεσλ (ΔΣΚΤ). Όζνλ αθνξά ηελ αμηνιόγεζε ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ξσηεζνύλ πόζν ζπρλά (ιηγόηεξν από κία θνξά ζηνπο 3 κήλεο, 1-2 θνξέο/3 κήλεο, 1-2 θνξέο/κήλα, 2-4 θνξέο/κήλα, 1-2 θνξέο/εβδνκάδα, 3-5 θνξέο/εβδνκάδα, ζρεδόλ θάζε κέξα, πάλσ από κία θνξά ηελ εκέξα) θαηαλαιώλνπλ ηα παξαθάησ ηξόθηκα θαη πνηά: θόθθηλν θξέαο, επεμεξγαζκέλν θξέαο, πνπιεξηθά, ςάξηα (θαη πην ζπγθεθξηκέλα ςάξη βξαζηό ή ςεηό, ςάξη ηεγαλεηό, μηθία ή ηόλν θξέζθν), ζαιαζζηλά, όζπξηα, ιαδεξό θαγεηό, ξύδη θαη δπκαξηθά (θαη πην ζπγθεθξηκέλα ιεπθά δπκαξηθά, νιηθήο άιεζεο δπκαξηθά, ιεπθό ξύδη, θαζηαλό ξύδη), παηάηεο, ζαιάηεο θαη ιαραληθά (θαη πην ζπγθεθξηκέλα πξάζηλα θπιιώδε, ζηαπξαλζή, ρξσκαηηζηά ή ακπιώδε ιαραληθά), αβγά, γιπθά (θαη πην ζπγθεθξηκέλα γιπθά ηαςηνύ, γιπθά θνπηαιηνύ, κέιη ή καξκειάδεο, πάζηεο θαη ηνύξηεο, ζνθνιάηα γάιαθηνο ή ιεπθή, ζνθνιάηα πγείαο), θαηαλάισζε έηνηκνπ θαγεηνύ απ έμσ θαη είδνο απηνύ (fast-food, ζάληνπηηο, ηπξόπηηα, ζπαλαθόπηηα, εζηηαηόξην, ηαβέξλα), μεξνύο θαξπνύο αλάιαηνπο, μεξνύο θαξπνύο κε αιάηη, θνλζεξβνπνηεκέλα ηξόθηκα, γάια θαη γηανύξηη 10

11 (θαη πην ζπγθεθξηκέλα πιήξε ζε ιηπαξά, κα ρακειά ιηπαξά, άπαρα, αξηζκόο κεξίδσλ γάιαθηνο θαη γηανπξηηνύ πνπ θαηαλαιώλνληαη ηελ εκέξα), ηπξί θέηα, αλζόηπξν ή κπδήζξα, θίηξηλν ηπξί, ηπξί κε ρακειά ιηπαξά θαη ν αξηζκόο κεξίδσλ ηπξηνύ πνπ θαηαλαιώλνληαη ζε κία εκέξα. Ζ θαηαλάισζε θξνύησλ ζα αμηνινγεζεί σο αξηζκόο πξνζιακβαλόκελσλ θξνύησλ ηελ εκέξα. Θα θαηαγξαθεί ε ζπρλόηεηα θαηαλάισζεο (ζπάληα, κεληαία, εβδνκαδηαία, θαζεκεξηλά) ησλ αθόινπζσλ πεγώλ ιίπνπο: ειαηόιαδν ζηε ζαιάηα ή ην καγείξεκα, ειαηόιαδν γηα ηεγάληζκα, ζπνξέιαην ζηε ζαιάηα ή ην καγείξεκα, ζπνξέιαην γηα ηεγάληζκα, καγηνλέδα ή άιιε sauce, βνύηπξν, καξγαξίλε, θξέκα γάιαθηνο, ειηέο. Δπίζεο, ζα αμηνινγεζεί ν ηύπνο ηνπ ειαηνιάδνπ (έμηξα παξζέλν ειαηόιαδν ηππνπνηεκέλν, παξζέλν ειαηόιαδν ηππνπνηεκέλν, ξαθηλαξηζκέλν ειαηόιαδν ηππνπνηεκέλν, κε ηππνπνηεκέλν ειαηόιαδν ηδίαο παξαγσγήο, κε ηππνπνηεκέλν ειαηόιαδν από ειαηνηξηβείν ή θίινπο) θαη ε εβδνκαδηαία πνζόηεηα θαηαλάισζεο (ζε L). Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ξσηεζνύλ ζρεηηθά κε ηηο θέηεο ςσκί πνπ θαηαλαιώλνπλ ηελ εκέξα (ιηγόηεξν από κηζή θέηα, 0-1, 1-2, 3-4, 5-6, πάλσ από 7 θέηεο) θαη ηηο θξπγαληέο ή παμηκάδηα πνπ θαηαλαιώλνπλ εκεξεζίσο (ιηγόηεξν από 1, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, πάλσ από 9). Τν είδνο (ιεπθό ή νιηθήο άιεζεο) ςσκηνύ, θξπγαληάο θαη παμηκαδηώλ ζα απνηηκεζεί (ζπρλόηεηα: ζπάληα, κεληαία, εβδνκαδηαία, θαζεκεξηλά). Ζ πξνζζήθε αιαηηνύ ζην καγείξεκα, ε ρξήζε επηηξαπέδηνπ αιαηηνύ ή ππνθαηάζηαηνπ αιαηηνύ, επίζεο ζα θαηαγξαθεί. Δπηπξόζζεηα, ε πξόζιεςε λεξνύ, αλαςπθηηθώλ θαη ρπκώλ ζα αμηνινγεζεί σο αξηζκόο πνηεξηώλ ηελ εκέξα, ελώ ζα αμηνινγεζεί θαη ην είδνο ηνπ αλαςπθηηθνύ (ηύπνπ θόια, ζόδα, αλαςπθηηθό ρσξίο δάραξε) θαη ρπκνύ (κε αλζξαθηθό, 100% ρπκόο θξνύησλ ζπζθεπαζκέλνο ή λέθηαξ θξνύησλ, 100% θξέζθνο ρπκόο θξνύησλ). Ζ ζπρλόηεηα θαηαλάισζεο αιθνόι ζα θαηαγξαθεί ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: ζπάληα, κεληαία, εβδνκαδηαία, θαζεκεξηλά. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα 11

12 εξσηεζνύλ εάλ θαηαλάισλαλ πεξηζζόηεξε πνζόηεηα αιθνόι ζην παξειζόλ ζε ζρέζε κε ηελ παξνύζα θαηαλάισζε. Δπίζεο, ζα θαηαγξαθεί ην είδνο ηνπ πνηνύ (κπύξα, ιεπθό θξαζί, θόθθηλν θξαζί, νπίζθη, βόηθα, νύδν, ηζίπνπξν) θαζώο θαη ε πνζόηεηα αιθνόι πνπ θαηαλαιώλεηαη ζε πνηεξάθηα ηνπ θξαζηνύ ηελ εκέξα (<1, 1-2, 3-4, 5-6, πάλσ από 7 πνηεξάθηα θξαζηνύ, θάζε πνηήξη ηζνδπλακεί κε 12 g αηζαλόιεο). Δπηπιένλ, ηα πξόηππα θαηαλάισζεο αιθνόι ζα θαηαγξαθνύλ: ζπγθεθξηκέλα θαηαλάισζε κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο αιθνόι πην ζπάληα (γηα παξάδεηγκα ηα ζαββαηνθύξηαθα), όπσο θαη ε ζπρλόηεηα πνπ ν ζπκκεηέρσλ έηπρε λα κεζύζεη ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν (πνηέ, 1-2 θνξέο ην ρξόλν, 1-2 θνξέο ην εμάκελν, 1-2 θνξέο ην κήλα, πάλσ από 2 θνξέο ην κήλα). Θα αμηνινγεζεί ε ζπρλόηεηα πξόζιεςεο θαθέ (ζπάληα, κεληαία, εβδνκαδηαία, θαζεκεξηλά). Οη ζπκκεηέρνληεο ζα εξσηεζνύλ ζρεηηθά κε ην είδνο ηνπ θαθέ πνπ πξνηηκνύλ λα θαηαλαιώλνπλ (ειιεληθό, ζηηγκηαίν θαθέ, θαθέ θίιηξνπ, εζπξέζν, ρσξίο θαθεΐλε, θαπνπηζίλν), όπσο θαη γηα ηνλ αξηζκό θιηηδαληώλ πνπ θαηαλαιώλνπλ εκεξεζίσο (<1, 1-2, 3-4, 5-6, πάλσ από 7). Θα θαηαγξαθεί ε πνζόηεηα θαθέ ζε θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ πνπ πξνζηίζεηαη ζε θάζε θιηηδάλη θαη ν ηύπνο ηνπ θαθέ πνπ θαηαλαιώλεηαη (ειαθξύο, κέηξηνο, βαξύο). Δπίζεο, ζα αμηνινγεζεί ε πξνζζήθε δάραξεο ή άιινπ γιπθαληηθνύ ζηνλ θαθέ θαη ε πνζόηεηα πνπ πξνζηίζεηαη ζε θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ. Θα θαηαγξαθνύλ ε ζπρλόηεηα (ζπάληα, κεληαία, εβδνκαδηαία, θαζεκεξηλά) ηεο θαηαλάισζεο ηζαγηνύ, ν αξηζκόο ησλ θιηηδαληώλ πνπ θαηαλαιώλνληαη εκεξεζίσο ( 0-1, 1-2, 3-5, πάλσ από 5 θιηηδάληα), όπσο θαη ην είδνο ηνπ ηζαγηνύ πνπ θαηαλαιώλεηαη (ηνπ βνπλνύ, πξάζηλν, καύξν, ρακνκήιη). Οη ζπκκεηέρνληεο ζα εξσηεζνύλ αλ πξνζζέηνπλ δάραξε ή άιιν γιπθαληηθό, θαη αλ λαη πόζα θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ πξνζζέηνπλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα εξσηεζνύλ, επίζεο, εάλ αθνινπζνύλ θάπνηα δίαηηα θαη αλ έρνπλ αιιάμεη ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν. Οη ζπκκεηέρνληεο κε ζεκαληηθέο 12

13 πξόζθαηεο (κέζα ζην ηειεπηαίν έηνο) αιιαγέο ζηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο ζα απνθιεηζζνύλ από ηε κειέηε. Σπλνιηθά ε αμηνιόγεζε ησλ δηαηξνθηθώλ πξνηύπσλ ζα γίλεη κε ρξήζε ηνπ δηαηξνθηθνύ δείθηε MedDietScore [21], πνπ απνηειείηαη από 11 ζπληζηώζεο θαη ν νπνίνο αμηνινγεί ηελ πξνζθόιιεζε ζην Μεζνγεηαθό δηαηξνθηθό πξόηππν. Τν εύξνο ηνπ δείθηε θπκαίλεηαη από 0 55 θαη πςειόηεξεο ηηκέο ππνδειώλνπλ κεγαιύηεξε πξνζθόιιεζε ζηε Μεζνγεηαθή δηαηξνθή [21-23]. Αξιολόγηζη διαηποθικών ζςμπεπιθοπών Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζηνπο ζηόρνπο ηεο κειέηεο, ε εξεπλεηηθή ππόζεζε πνπ ζα εμεηαζηεί είλαη θαηά πόζνλ νξηζκέλεο δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο επεξεάδνπλ ηελ πηζαλόηεηα αλάπηπμεο νμένο ζηεθαληαίνπ ζπλδξόκνπ ή αγγεηαθνύ εγθεθαιηθνύ επεηζνδίνπ. Έηζη, έλα εηδηθό εξσηεκαηνιόγην πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο κειέηεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ δηαθόξσλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ όπσο: ε ζπρλόηεηα ησλ γεπκάησλ, ε θαηαλάισζε πξσηλνύ, ε θαηαλάισζε ηξνθήο παξάιιεια κε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. Ζ ζπρλόηεηα θαηαλάισζεο (ζπάληα, 1-2 θνξέο/εβδνκάδα, 3-5 θνξέο/εβδνκάδα, ζρεδόλ θάζε κέξα) ησλ αθόινπζσλ γεπκάησλ ζα θαηαγξαθεί: πξσηλό, δεθαηηαλό, κεζεκεξηαλό, απνγεπκαηηλό, βξαδηλό, πξν ηνπ ύπλνπ. Ζ θαηαλάισζε νπνηαζδήπνηε ηξνθήο εθηόο από λεξό ζεσξείηαη σο γεύκα. Δπηπιένλ, ζα αμηνινγεζνύλ πηζαλνί ιόγνη γηα ηελ παξάιεςε ελόο γεύκαηνο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα εξσηεζνύλ πόζν ζπρλά (ιηγόηεξν από κία θνξά/3 κήλεο, 1-θνξέο ην κήλα, 2-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ζρεδόλ θάζε κέξα), παξαιείπνπλ θάπνην γεύκα, ιόγσ θόξηνπ εξγαζίαο, επεηδή ζέινπλ λα ράζνπλ βάξνο, επεηδή εθείλε ηελ ώξα δελ πεηλάλε. Πην ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζα θαηαγξαθνύλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε πξσηλνύ. Σπγθεθξηκέλα, ηα άηνκα ζα ξσηεζνύλ ζρεηηθά κε ηελ ώξα πνπ θαηαλαιώλνπλ πξσηλό (λσξίηεξα από ηηο 6 π.κ., 6-8 π.κ., 8-10 π.κ., 13

14 κεηά ηηο 10 π.κ.) θαη ηε ζπρλόηεηα (ζπάληα, 1-2 θνξέο/εβδνκάδα, 3-5 θνξέο/εβδνκάδα, ζρεδόλ θάζε κέξα) πνπ θαηαλαιώλνπλ ηα αθόινπζα ηξόθηκα γηα πξσηλό: θαθέ ή ηζάη ρσξίο δάραξε, θαθέ ή ηζάη κε δάραξε, γάια ή/θαη γηανύξηη, ρπκό, δεκεηξηαθά πξσηλνύ ή θξπγαληέο, ηνζη, ςσκί κε κέιη ή καξκειάδα, αξηνπνηήκαηα (θξνπαζάλ, θέηθ θηι), αβγά, νκειέηεο, επεμεξγαζκέλν θξέαο. Δπηπιένλ, ε δηάξθεηα ηνπ κεζεκεξηαλνύ θαη βξαδηλνύ γεύκαηνο (0-15 min, min, min, min, πεξηζζόηεξν από 60 min), ε θαηαλάισζε αιθνόι καδί κε ηα γεύκαηα (κεδεληθή θαηαλάισζε, θόθθηλν θξαζί, ιεπθό θξαζί, κπύξα, άιιν) θαη ν ρξόλνο (ζε min) πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηνπ βξαδηλνύ γεύκαηνο θαη ηνπ ύπλνπ ζα θαηαγξαθνύλ. Δπηπιένλ, ζα θαηαγξαθεί ε ζπρλόηεηα (ζπάληα, 1-2 θνξέο/εβδνκάδα, 3-5 θνξέο/εβδνκάδα, ζρεδόλ θάζε κέξα) θαηαλάισζεο θαγεηνύ θάησ από ζπλζήθεο πίεζεο (πξηλ ην άηνκν έρεη ρξόλν λα εξεκήζεη), ελώ ν ζπκκεηέρσλ παξάιιεια εξγάδεηαη (ρσξίο λα βξίζθεηαη ζε δηάιεηκκα), ελώ ζηέθεηαη όξζηνο ή πεξπαηάεη (όρη θαζηζηόο). Οη ζπκκεηέρνληεο ζα εξσηεζνύλ ζρεηηθά κε ην πόζν ζπρλά θαηαλαιώλνπλ θάπνην πην βαξύ γεύκα ην νπνίν λα ηνπο πξνθαιεί δπζθνξία (ιηγόηεξν από κία θνξά/3 κήλεο, 1-3 θνξέο/κήλα, 2-4 θνξέο/εβδνκάδα, ζρεδόλ θάζε κέξα), αλ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνύ (ζρεδόλ πνηέ, θάπνηεο θνξέο ηελ εβδνκάδα, θάπνην γεύκα ηεο εκέξαο, ζρεδόλ όια ηα γεύκαηα) θαη πόζν ζπρλά θαηαλαιώλνπλ θάπνην γεύκα ρσξίο θαζόινπ ζπληξνθηά (ζρεδόλ πνηέ, θάπνηεο θνξέο ηελ εβδνκάδα, θάπνην γεύκα ηεο εκέξαο, ζρεδόλ όια ηα γεύκαηα). Θα θαηαγξαθεί ην ηειεπηαίν γεύκα πνπ θαηαλαιώζεθε πξηλ ην θαξδηαγγεηαθό επεηζόδην (πξσηλό, δεθαηηαλό, κεζεκεξηαλό, απνγεπκαηηλό, βξαδηλό, πξν ηνπ ύπλνπ) θαη νη αζζελείο ζα εξσηεζνύλ ζρεηηθά κε ην αλ είραλ θαηαλαιώζεη πεξηζζόηεξε πνζόηεηα ηξνθήο από όηη ζπλήζσο ηελ εκέξα ηνπ επεηζνδίνπ ή ηελ πξνεγνύκελε 14

15 εκέξα ή πην βαξύ θαγεηό από όηη ζπλήζσο, θαη ην είδνο ηνπ ηξνθίκνπ. Θα εξσηεζνύλ, επίζεο, αλ θαηαλάισζαλ πεξηζζόηεξε πνζόηεηα αιθνόι από όηη ζπλήζσο (θαη πόζα πνηεξάθηα) θαη αλ θαηαλάισζαλ πεξηζζόηεξε πνζόηεηα θαθέ (θαη πόζα θιηηδάληα) ηελ εκέξα ηνπ επεηζνδίνπ ή ηελ πξνεγνύκελε. Θα θαηαγξαθεί ν ρξόλνο κεηαμύ ηνπ ηειεπηαίνπ γεύκαηνο πνπ θαηαλαιώζεθε θαη ηεο εκθάληζεο ηνπ επεηζνδίνπ. Οη αζζελείο ζα εξσηεζνύλ εάλ έλησζαλ πεηλαζκέλνη ή ρνξηαζκέλνη ηελ ώξα εθδήισζεο ηνπ επεηζνδίνπ, βάζεη κηαο 9-βαζκεο θιίκαθαο (1: πνιύ ρνξηαζκέλνο, 9: πνιύ πεηλαζκέλνο). Κη αθόκα ζα ξσηεζνύλ αλ ηελ εκέξα ηνπ επεηζνδίνπ ή ηελ πξνεγνύκελε εκέξα αηζζάλνληαλ: θνβηζκέλνη ή ζπκσκέλνη, ζηξεζαξηζκέλνη ή ζηελνρσξεκέλνη, αλ είραλ αζθεζεί πεξηζζόηεξν από ην ζπλεζηζκέλν, αλ είραλ κείλεη μάγξππλνη, αλ ήηαλ άξξσζηνη θαη αλ είραλ εθηεζεί ζην θξύν. Οη κάξηπξεο ζα εξσηεζνύλ ηηο ίδηεο εξσηήζεηο, αιιά όζνλ αθνξά ηελ εκέξα ηεο ζπλέληεπμεο ή ηελ πξνεγνύκελε εκέξα. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απόςεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ, ζα θιεζνύλ λα βαζκνινγήζνπλ ηνπο αθόινπζνπο παξάγνληεο κε κηα 9-βαζκε θιίκαθα (1: θαζόινπ ζεκαληηθόο, 9: πνιύ ζεκαληηθόο): θάπληζκα, παζεηηθό θάπληζκα, θαζηζηηθή δσή, ζηξεο, θαθή δηαηξνθή, ππέξβαξν θαη παρπζαξθία, δηαβήηεο, ππέξηαζε θαη ππεξρνιεζηεξνιαηκία, νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό. Αμηνιόγεζε ηαηξηθνύ ηζηνξηθνύ Σε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα γίλεη θαηαγξαθή ηνπ νηθνγελεηαθνύ ηζηνξηθνύ θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ, θαζώο επίζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηζηνξηθνύ ππέξηαζεο, ππεξρνιεζηεξνιαηκίαο, ππεξηξηγιπθεξηδαηκίαο θαη ζαθραξώδνπο δηαβήηε. Σε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο όζνλ αθνξά ηελ παξνπζία ησλ παξαπάλσ 15

16 θαηαζηάζεσλ, ν ζπκκεηέρσλ ζα εξσηεζεί ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο (δίαηηα ή/θαη θάξκαθα) θαη ηε ζπρλόηεηα ηεο ρξήζεο θαξκάθσλ (θαζεκεξηλά, εβδνκαδηαία, κεληαία, ζπάληα) ζε πεξίπησζε πνπ δελ αθνινπζνύλ πηζηά ηελ ηαηξηθή ζύζηαζε γηα ηα θάξκαθα. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα εξσηεζνύλ αλ έρνπλ λεθξηθή αλεπάξθεηα (θαη αλ λαη γηα πόζα έηε), πεξηθεξεηαθή αξηεξηαθή λόζν θαη λόζν ηνπ ζπξενεηδνύο (ππνζπξενεηδηζκόο, ππεξζπξενεηδηζκόο, ηξόπνο αληηκεηώπηζεο, έηε γλώζεο ηεο λόζνπ). Οη γπλαίθεο ζα εξσηεζνύλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε εκκήλνπ ξύζεσο (πξν-εκκελνπαπζηαθέο, εκκελόπαπζε ιηγόηεξν από 2 έηε, εκκελόπαπζε πάλσ από 2 έηε), θαη επίζεο γηα ηελ πηζαλή ιήςε νξκνλώλ (αληηζπιιεπηηθά, ππνθαηάζηαζε νξκνλώλ θαηά ηελ εκκελόπαπζε) θαη γηα πόζα ρξόληα. Τέινο, ηα ζηνηρεία ηεο ζηεθαληνγξαθίαο θαζώο θαη νη αθόινπζνη θιηληθνί θαη βηνρεκηθνί παξάγνληεο ζα θαηαγξαθνύλ από ηνλ πην πξόζθαην ηαηξηθό θάθειν: αξηεξηαθή πίεζε, θαξδηαθή ζπρλόηεηα, γιπθόδε λεζηείαο, νιηθή ρνιεζηεξόιε, LDLρνιεζηεξόιε, HDL-ρνιεζηεξόιε, ηξηγιπθεξίδηα, TSH, αηκαηνθξίηεο, ιεπθά αηκνζθαίξηα, αηκνπεηάιηα, νπξία, θξεαηηλίλε θαη νπξηθό νμύ. Ψςσολογική αξιολόγηζη Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην Zung Depression Rating Scale (ZDRS), ην νπνίν έρεη κεηαθξαζηεί θαη επηθπξσζεί γηα ηνλ ειιεληθό πιεζπζκό [24, 25]. Τν ZDRS είλαη κηα απην-ζπκπιεξνύκελε θιίκαθα ε νπνία απνηειείηαη από 20 εξσηήζεηο νη νπνίεο θαιύπηνπλ ζπλαηζζεκαηηθά, ςπρνινγηθά, θαη ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηάζιηςεο. Τν άηνκν πξνζδηνξίδεη ηε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία βηώλεη θάζε ζύκπησκα (ζπάληα = 1, κεξηθέο θνξέο = 2, αξθεηέο θνξέο = 3, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο = 4). Τν ζεσξεηηθό εύξνο ηνπ ζθνξ θπκαίλεηαη από 20-80, κε πςειόηεξα ζθνξ λα ππνδεηθλύνπλ ζνβαξόηεξε θαηάζιηςε [24]. Σθνξ ζεσξνύληαη θπζηνινγηθά, ζθνξ

17 ππνδεηθλύνπλ κέηξηα θαηάζιηςε, ζθνξ κέηξηα έσο έληνλε θαηάζιηςε, ελώ ζθνξ ζνβαξή θαηάζιηςε [25]. Τν State-Trait Anxiety Inventory form Y είλαη έλα ζύληνκν εξσηεκαηνιόγην γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ παξόληνο, αιιά θαη ηνπ πην κόληκνπ άγρνπο. Σηελ παξνύζα κειέηε, ην άγρνο ζα αμηνινγεζεί κόλν κέζσ ηνπ κεηαθξαζκέλνπ θαη επηθπξσκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ Spielberger Trait Anxiety Inventory (STAI form Y-2), ην νπνίν κέζσ 20 εξσηήζεσλ αμηνινγεί πσο ν ζπκκεηέρσλ αηζζάλεηαη γεληθά [26, 27]. Οη 20 εξσηήζεηο βαζκνινγνύληαη κε κηα θιίκαθα από 1 έσο 4 αλάινγα κε ηε ζπρλόηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ (δει. ζρεδόλ πνηέ, κεξηθέο θνξέο, ζπρλά, ζρεδόλ πάληα). Τν ζεσξεηηθό εύξνο ηεο θιίκαθαο είλαη από 20 έσο 80. Βιοηθική Ζ κειέηε έρεη ιάβεη έγθξηζε από ηελ επηηξνπή βηνεζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Διζίλθη (1989). Πξηλ από ηε ζπιινγή νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ελεκεξώλνληαη γηα ηνπο ζθνπνύο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κειέηεο θαη ζα παξέρνπλ ηελ ελππόγξαθε ζπγθαηάζεζή ηνπο. Σηαηηζηηθή αλάιπζε Οη κεηαβιεηέο πνπ αθνινπζνύλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ζα παξνπζηαζηνύλ σο κέζε ηηκή ± ηππηθή απόθιηζε, όζεο δελ αθνινπζνύλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή σο δηάκεζνο θαη ηεηαξηεκόξηα θαη νη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο σο ζπρλόηεηεο. Οη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ θαηεγνξηθώλ κεηαβιεηώλ ζα ειεγρζνύλ κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ρ 2 ηεζη. Οη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ θαηεγνξηθώλ θαη ζπλερώλ κεηαβιεηώλ πνπ αθνινπζνύλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ t-test ηνπ Student. Όζνλ αθνξά ηηο ζπλερείο κεηαβιεηέο νη νπνίεο δελ αθνινπζνύλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, νη έιεγρνη ππνζέζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ρξήζε ηνπ κε- 17

18 παξακεηξηθνύ ειέγρνπ U-test πνπ πξνηάζεθε από ηνπο Mann θαη Whitney. Οη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ζπλερώλ κεηαβιεηώλ ζα αμηνινγεζνύλ κε ρξήζε ησλ ζπληειεζηώλ r ηνπ Pearson ή rho ηνπ Spearman. Ζ θαλνληθόηεηα ησλ κεηαβιεηώλ ζα αμηνινγεζεί γξαθηθά κέζσ ησλ δηαγξακκάησλ P-P. Ζ εθηίκεζε ησλ ζρεηηθώλ πηζαλνηήησλ αλάπηπμεο θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ (ΟΣΣ, ΑΔΔ ή θαη ησλ δύν) ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζρεηηθνύ ιόγνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 95% δηαζηήκαηνο εκπηζηνζύλεο κέζσ αλάιπζεο πνιιαπιήο ινγαξηζκηζηηθήο παιηλδξόκεζεο. Τν θξηηήξην Hosmer-Lemeshow ζα ππνινγηζηεί γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαιήο πξνζαξκνγήο ησλ ππνδεηγκάησλ. Όια ηα p πνπ παξνπζηάδνληαη ζα βαζίδνληαη ζε ακθίπιεπξνπο ειέγρνπο ππνζέζεσλ. Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ινγηζκηθό SPSS 18.0 (SPSS Inc., Chicago, Il, USA). Πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα Τα επξήκαηα ηεο παξνύζαο κειέηεο αλακέλεηαη λα δώζνπλ λέεο πιεξνθνξίεο θαη ρξήζηκεο απαληήζεηο γηα ην πώο νη δηαηξνθηθέο επηινγέο, από ηελ θαηαλάισζε ζπγθεθξηκέλσλ ηξνθίκσλ κέρξη ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο, επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε νμέσλ ζηεθαληαίσλ ζπλδξόκσλ θαη ηζραηκηθώλ εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ. Ζ πξόιεςε ησλ θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ απνηειεί ζεκαληηθό ζηόρν γηα ηε δεκόζηα πγεία, ηδηαίηεξα ζηηο ρώξεο ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ, ελώ ιηγόηεξν από 50% ηεο αηηηνινγίαο ηεο λόζνπ έρεη εξκελεπηεί κέρξη ζήκεξα από ηνπο γλσζηνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξόπνπ δσήο, όπσο ε δηαηξνθή, ην θάπληζκα θαη ε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα, ζεσξνύληαη όηη παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν γηα ηελ πξόιεςε ηεο λόζνπ, γηαηί κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ. Ωζηόζν, παξά ηηο δηαηξνθηθέο ζπζηάζεηο γηα ζσζηή δηαηξνθή θαη ηξόπν δσήο, νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζηνλ αλεπηπγκέλν θόζκν, ζε αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ζε 18

19 «δηαηξνθηθή κεηάβαζε», αθόκα θαη ζε ρώξεο ηεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ, αιιάδνπλ πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε [28, 29]. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ε θαηαλόεζε ηνπ ξόινπ ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ θαη ζπκπεξηθνξώλ όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ ζα κπνξνύζε λα πξνζθέξεη λένπο ηξόπνπο πξόιεςεο κέζσ έκθαζεο ζε απηνύο ηνπο παξάγνληεο. Γη απηό θαη ε παξνύζα κειέηε ζθνπό έρεη λα εμεηάζεη ην ξόιν όρη κόλν ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ, αιιά θαη ησλ δηαηξνθηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ. Δπνκέλσο ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο, ελδέρεηαη λα ππνδείμνπλ λένπο ζηόρνπο ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ησλ θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ, δίλνληαο πξνζνρή όρη κόλν ζην είδνο θαγεηνύ πνπ θαηαλαιώλεηαη θαη ζηηο δηαηξνθηθέο ζπζηάζεηο, αιιά θαη ζηηο δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο, όπσο ε ζπρλόηεηα ησλ γεπκάησλ, ε θαηαλάισζε πξσηλνύ, ε πξόζιεςε ελόο γεύκαηνο πνπ είλαη πην βαξύ, ε θαηαλάισζε ηξνθήο ρσξίο ζπληξνθηά, δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύληαη ή όρη παξάιιεια κε ηελ θαηαλάισζε ηξνθήο, όπσο εξγαζία, πεξπάηεκα ή παξαθνινύζεζε ηειεόξαζεο. Τέινο, πξνζνρή ελδερνκέλσο λα ρξεηάδεηαη λα δνζεί θαη ζρεηηθά κε άιινπο παξάγνληεο ηνπ ηξόπνπ δσήο, όπσο νη ώξεο βξαδηλνύ ύπλνπ ή ν κεζεκεξηαλόο ύπλνο, θαζώο ελδέρεηαη λα παίδνπλ έκκεζν ή άκεζν ξόιν όζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ (δειαδή πηζαλώο κέζσ επηξξνήο ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο). Δπραξηζηίεο Οη ζπγγξαθείο ζα ήζειαλ λα επραξηζηήζνπλ ην Γηεπζπληή ηνπ Ννζνθνκείνπ «Κνξγηαιέλεην-Μπελάθεην» Δ.Δ.Σ. θαη πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο Δληαηηθήο Παξαθνινύζεζεο Καξδηνπαζώλ (Μ.Δ.Π.Κ.), Βαζίιεην Νηθνιάνπ θαη ην Γηεπζπληή ηεο Μνλάδαο Αγγεηαθώλ Δγθεθαιηθώλ Δπεηζνδίσλ, Θεξαπεπηηθή Κιηληθή 19

20 Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Ννζνθνκείν «Αιεμάλδξα», Κσλζηαληίλν Βέκκν, γηα ηε ζεκαληηθή ηνπο ζπλεηζθνξά, θαζώο θαη λα παξνπζηάζνπλ θαη λα επραξηζηήζνπλ ηνπο επηζηεκνληθνύο ζπλεξγάηεο ηεο κειέηεο: Δθάβε Γεσξγνπζνπνύινπ, Αγγειηθή Ησαλλίδε, Μαξθέιια Σπκενπνύινπ, Δύα Νηδηνύ, Εσή Κνληδάξε, Καιιηξξόε Καιαληδή, Γεκήηξην Κάληα, Δπηπρία Μπίθα, Μηράιε Κσζηαπάλν, Βάηα Σαικά, Αληώλε Κξακβή, Γιπθεξία Παπαγηαλλνπνύινπ, Αιεμάλδξα Ληηζαξδνπνύινπ, Αιεμία Καηζαξνύ, Δηξήλε Τξηρηά, Σηαπξνύια Μπίηζε, Βεζζαξίσλ Δπζπκίνπ, Τδνύιηα Νηεβίηα, Νηθόιαν Εαραξό, Σηεθαλία Σηαζηλνπνύινπ, Βαζηιηθή Βιαράθε, Φαλή Ληόιηνπ, Λάκπξν Παπαδεκεηξίνπ, Ησάλλα Κνύζνπια θαη Κσλζηαληίλα Σηγαλνύ. Ζ Φξηζηίλα-Μαξία Καζηνξίλε έιαβε ππνηξνθία γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνύζαο κειέηεο από ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Αζεξνζθιήξσζεο. 20

21 Βηβιηνγξαθία 1. AHA. American Heart Association Heart and Stroke Statistical Update. Dallas, Tex: American Heart Association; World Health Organization, The top 10 causes of death. Available at: Accessed March 21, Fung TT, Rexrode KM, Mantzoros CS, Manson JE, Willett WC, Hu FB. Mediterranean diet and incidence of and mortality from coronary heart disease and stroke in women. Circulation 2009;119(8): Lee S, Harnack L, Jacobs DR, Jr., Steffen LM, Luepker RV, Arnett DK. Trends in diet quality for coronary heart disease prevention between and : The Minnesota Heart Survey. J Am Diet Assoc 2007;107(2): Keys A, Menotti A, Aravanis C, Blackburn H, Djordevic BS, Buzina R, et al. The seven countries study: 2,289 deaths in 15 years. Prev Med 1984;13(2): de Lorgeril M, Salen P, Martin JL, Monjaud I, Delaye J, Mamelle N. Mediterranean diet, traditional risk factors, and the rate of cardiovascular complications after myocardial infarction: final report of the Lyon Diet Heart Study. Circulation 1999;99(6): Hu FB, Willett WC. Optimal diets for prevention of coronary heart disease. Jama 2002;288(20): Skinner JS, Albers CJ, Goudevenos J, Fraser C, Odemuyiwa O, Hall RJ, et al. Prospective study of patients aged 55 years or less with acute myocardial infarction between 1981 and 1985: outcome 7 years and beyond. Br Heart J 1995;74(6):

22 9. Cheng TO. Influence of dietary patterns on stroke risk in China. Stroke 2005;36(2): Fung TT, Stampfer MJ, Manson JE, Rexrode KM, Willett WC, Hu FB. Prospective study of major dietary patterns and stroke risk in women. Stroke 2004;35(9): Lipovetzky N, Hod H, Roth A, Kishon Y, Sclarovsky S, Green MS. Heavy meals as a trigger for a first event of the acute coronary syndrome: a case-crossover study. Isr Med Assoc J 2004;6(12): Kronenberg F, Pereira MA, Schmitz MK, Arnett DK, Evenson KR, Crapo RO, et al. Influence of leisure time physical activity and television watching on atherosclerosis risk factors in the NHLBI Family Heart Study. Atherosclerosis 2000;153(2): Campos H, Siles X. Siesta and the risk of coronary heart disease: results from a population-based, case-control study in Costa Rica. Int J Epidemiol 2000;29(3): Naska A, Oikonomou E, Trichopoulou A, Psaltopoulou T, Trichopoulos D. Siesta in healthy adults and coronary mortality in the general population. Arch Intern Med 2007;167(3): Qureshi AI, Giles WH, Croft JB, Bliwise DL. Habitual sleep patterns and risk for stroke and coronary heart disease: a 10-year follow-up from NHANES I. Neurology 1997;48(4): Thygesen K, Alpert JS, White HD. Universal definition of myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2007;50(22): Braunwald E. Heart Disease. 5th Edited by W.B. Saunders Company, London, UK

23 18. Kidwell CS, Warach S. Acute ischemic cerebrovascular syndrome: diagnostic criteria. Stroke 2003;34(12): Craig CL, Marshall AL, Sjostrom M, Bauman AE, Booth ML, Ainsworth BE, et al. International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. Med Sci Sports Exerc 2003;35(8): Papathanasiou G, Georgoudis G, Papandreou M, Spyropoulos P, Georgakopoulos D, Kalfakakou V, et al. Reliability measures of the short International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Greek young adults. Hellenic J Cardiol 2009;50(4): Panagiotakos DB, Pitsavos C, Stefanadis C. Dietary patterns: a Mediterranean diet score and its relation to clinical and biological markers of cardiovascular disease risk. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2006;16(8): Panagiotakos DB, Pitsavos C, Arvaniti F, Stefanadis C. Adherence to the Mediterranean food pattern predicts the prevalence of hypertension, hypercholesterolemia, diabetes and obesity, among healthy adults; the accuracy of the MedDietScore. Prev Med 2007;44(4): Panagiotakos D, Kalogeropoulos N, Pitsavos C, Roussinou G, Palliou K, Chrysohoou C, et al. Validation of the MedDietScore via the determination of plasma fatty acids. Int J Food Sci Nutr 2009;60 Suppl 5: Zung WW. A Self-Rating Depression Scale. Arch Gen Psychiatry 1965;12: Fountoulakis KN, lacovides A, Samolis S, Kleanthous S, Kaprinis SG, St Kaprinis G, et al. Reliability, validity and psychometric properties of the Greek translation of the Zung Depression Rating Scale. BMC Psychiatry 2001;1:6. 23

24 26. Spielberger. CDGRLLRE: Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (Self- Evaluation Questionnaire). Palo Alto, CA, Consulting Psychologists press Fountoulakis KN, Papadopoulou M, Kleanthous S, Papadopoulou A, Bizeli V, Nimatoudis I, et al. Reliability and psychometric properties of the Greek translation of the State-Trait Anxiety Inventory form Y: preliminary data. Ann Gen Psychiatry 2006;5: Lairon D. Intervention studies on Mediterranean diet and cardiovascular risk. Mol Nutr Food Res 2007;51(10): Sofi F, Innocenti G, Dini C, Masi L, Battistini NC, Brandi ML, et al. Low adherence of a clinically healthy Italian population to nutritional recommendations for primary prevention of chronic diseases. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2006;16(6):

25 Χαξαθηεξηζηηθά ηξόπνπ δσήο Παξάγνληεο ζηξεο Γηαηξνθηθά πξόηππα Σπγθεθξηκέλα ηξόθηκα Γηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο Σπρλόηεηα γεπκάησλ Καηαλάισζε πξσηλνύ Δίδνο πξσηλνύ Βαξύ γεύκα Κιαζζηθνί παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ Γηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο Καηαλάισζε ηξνθήο παξάιιεια κε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο (εξγαζία, όξζηνη, βιέπνληαο ηειεόξαζε) Γηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο Καηαλάισζε ηξνθήο ππό πίεζε Αλάπηπμε θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ Σρήκα 1. Δλλνηνινγηθό κνληέιν ηνπ ξόινπ ησλ δηαηξνθηθώλ πξνηύπσλ, ζπκπεξηθνξώλ, πξαθηηθώλ, θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηξόπνπ δσήο, όζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε θαξδηαγγεηαθήο λόζνπ. 25

26 Αζζελήο κε ΟΣΣ ή ΑΔΔ θαηά ηελ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν Αμηνιόγεζε ζηνηρείσλ έληαμεο/απνθιεηζκνύ Αλ ν αζζελήο πιεξνί ηα θξηηήξηα έληαμεο έληαμε ζηε κειέηε Δμαηνκηθεπκέλε εμνκνίσζε θαηά ειηθία θαη θύιν κε άηνκα ειεύζεξα ΚΑΝ Αμηνιόγεζε θνηλσληθνδεκνγξαθηθώλ, θιηληθώλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηξόπνπ δσήο Δηζαγσγή δεδνκέλσλ Αλάιπζε δεδνκέλσλ Πνηνηηθόο έιεγρνο ηεο πιεξνθνξίαο Αμηνιόγεζε δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ θαη ζπκπεξηθνξώλ Δπηδεκηνινγηθή αλάιπζε Σπγγξαθή άξζξσλ Σρήκα 2. Γηάγξακκα ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο κειέηεο 26

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ H ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία Α.Καλέιινπ ηόρνο Να ππάξρεη πνηθηιία ζηελ ηξνθή γηα Δμαζθάιηζε επαξθήο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ απνθπγή ηεο παρπζαξθίαο παηδηώλ/εθήβσλ Γ3 2 Πξνζρνιηθή ειηθία Μεηά

Διαβάστε περισσότερα

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας «Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας Γράθει ο ΥΑΡΗ ΔΗΜΟΘΓΝΟΠΟΤΛΟ, MMedSci. SRD Κλιμικός διαιηολόγος-βιολόγος, Προϊζηάμεμος ηοσ Διαιηολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακή ανεπάρκεια Τπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμα μυοκαρδίου Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος Σύφλωση ΤΠΔΡΣΑΗ Τπερτασική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Τπεύζπλνο Έξεπλαο: Μηράιεο Κξαζηάο, PhD Δθπόλεζε Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο: Μάξηνο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ Γεκήηξηνο Καηζνππάθεο Φπζηθνζεξαπεπηήο-Δξγ. Σπλεξγ. ΑΤΔΙ Μεηαπηπρ. Φνηη. ΤΔΔΦΑ Θεζ/ληθεο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πξνζδηνξηζκόο ηεο λόζνπ θαη αίηηα Δθθπιηζηηθή πάζεζε πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο

Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο. Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο Ζ πιένλ ζπρλή νθζαικηθή λόζνο Ζ λόζνο ηεο νθζαικηθήο επηθάλεηαο Γηώξγνο Γαιηάλεο Γηώξγνο Λακπίξεο Κώζηαο Μπνκπνξίδεο 1995-2014: 7.602 αζζελείο 87,6 Δλδνθζάικηεο θιεγκνλέο Δμωηεξηθέο θιεγκνλέο 12,4 1995-2000

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο 1 Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πατσζαρκία και Εθιζμός ζε αζθενείς με Κάκωζη Νωηιαίοσ Μσελού. Σαραμάνηος Ιωάννης - Παπαδάκη Ελένη ειδ/μενοι κλινικής Φ.Ι.Α.Π νοζοκομείοσ Κ.Α.

Πατσζαρκία και Εθιζμός ζε αζθενείς με Κάκωζη Νωηιαίοσ Μσελού. Σαραμάνηος Ιωάννης - Παπαδάκη Ελένη ειδ/μενοι κλινικής Φ.Ι.Α.Π νοζοκομείοσ Κ.Α. Πατσζαρκία και Εθιζμός ζε αζθενείς με Κάκωζη Νωηιαίοσ Μσελού Σαραμάνηος Ιωάννης - Παπαδάκη Ελένη ειδ/μενοι κλινικής Φ.Ι.Α.Π νοζοκομείοσ Κ.Α.Τ Χξόληα,ππνηξνπηάδνπζα,λεπξνρεκηθή πάζεζε πνπ πξνθαιείηαη από

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ

ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΣΗΝ 3ε ΑΝΑΡΡΙΥΗΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Π. Δ. ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΗ : 24-26 Ηνπλίνπ 2011 ΣΟΠΟΘΔΙΑ : Πήιην ΟΓΗΓΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ ΣΟ ΥΩΡΟ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : Η αλαρώξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα