ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε"

Transcript

1 Ενόηηηα: Σποθέρ υρ Καύζιμα Τλικά ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΜΑ: ΤΓΚΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΘΡΔΠΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΣΑΞΗ: Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΥΡΟΝΟ: 45 ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη κεησκέλεο ζε ζεξκίδεο. Απνθηήζνπλ θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή θαη αγνξά ησλ ζπζθεπαζκέλσλ πξντόλησλ, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο εηηθέηαο, ζρεηηθά κε ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Να απαξηζκνύλ θαη δηθαηνινγνύλ ηνπο δηαηξνθηθνύο ζηόρνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαηξνθήο ηνπο θαη ζπγθξίλνπλ κε ηε ζεκεξηλή θαηαλάισζε. Κύπια ζημεία ύληρ: ύγθξηζε γεπκάησλ πινύζησλ θαη θησρώλ ζε ζεξκίδεο θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. ύγθξηζε ζπζθεπαζκέλσλ πξντόλησλ, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ηηο εηηθέηαο γηα ηε ζξεπηηθή θαη ζεξκηδηθή ηνπο αμία. εκεξηλή θαηαλάισζε Γηαηξνθηθνί ζηόρνη Μέθοδοι διδαζκαλίαρ: ςνεπγαηική, μαιεςηική, διαλογική Οπγάνυζη ηάξηρ: Ομαδοκενηπική Λεξιλόγιο: Υαμηλή διαηποθική αξία Αξιολόγηζη: ςνηπέσοςζα, καη οίκον επγαζία

2

3 ΥΡΟΝΟ ΠΟΡΕΘΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΕΑ ΤΛΘΚΑ 2 Γίλεηαη αλάθιεζε γλώζεσλ γηα ζύλδεζε κε ην πξνεγνύκελν κάζεκα όπνπ νη καζεηέο αλαθέξνπλ μαλά ηελ ελεξγεηαθή αμία ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ. 2 Γίλεηαη Φύιιν Δξγαζίαο γηα έιεγρν ησλ πξναπαηηνύκελσλ γλώζεσλ. Οη καζεηέο εξγάδνληαη νκαδηθά γηα λα ππνινγίζνπλ ηε ζεξκηδηθή αμία ησλ δύν πξνγεπκάησλ. Σα δύν κέιε ηεο νκάδαο Φύιιν Δξγαζία 1 αλαιακβάλνπλ ην πξώην γεύκα θαη ηα ππόινηπα δύν ην δεύηεξν γεύκα θαη κεηά αληαιιάδνπλ απνηειέζκαηα. 2 Γίλεηαη αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 2 Αθνινύζσο, ηνπο δεηείηαη λα ζπγθξίλνπλ ηε ζεξκηδηθή θαη ζξεπηηθή αμία ησλ δύν ζπγθεθξηκέλσλ γεπκάησλ. Φύιιν Δξγαζία 1 2 Γίλεηαη αλαθνίλσζε θαη ζρνιηαζκόο ησλ απνηειεζκάησλ. 3 Οη καζεηέο δνπιεύνπλ νκαδηθά γηα λα απαληήζνπλ ην 2 ν εξώηεκα ηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε ηξία γεύκαηα κε ίζε ζεξκηδηθή αμία αιιά δηαθνξεηηθή ζξεπηηθή αμία. πγθξίλνπλ Φύιιν Δξγαζία 1 ηα ηξία γεύκαηα σο πξνο ηηο ζεξκίδεο θαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνπλ. 2 Γίλεηαη αλαθνίλσζε θαη ζρνιηαζκόο ησλ απνηειεζκάησλ. 10 Αθνινύζσο, εξγάδνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ ελλνηνγξάκκαηνο ζην Φύιιν Δξγαζίαο 2. ηνπο καζεηέο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ 1 ε εξώηεζε, δίλεηαη έλα άζπξν αεξηνύρν αλαςπθηηθό θαη έλα diet/ light αλαςπθηηθό θαη θαινύληαη λα κειεηήζνπλ ηελ εηηθέηα ηνπο θαη λα ζπγθξίλνπλ ηε ζξεπηηθή θαη ζεξκηδηθή ηνπο αμία. Οη καζεηέο πνπ αλαιακβάλνπλ ηε 2 ε εξώηεζε, ζπγθξίλνπλ ηε ζξεπηηθή αμία ελόο αεξηνύρνπ αλαςπθηηθνύ θαη ελόο θπζηθνύ ρπκνύ. Φύιιν Δξγαζία 2 πζθεπαζίεο πξντόλησλ ε απηνύο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ 3 ε εξώηεζε δίλεηαη κία ζπζθεπαζία ηζηπο θαη πνπ-θνξλ ώζηε λα κειεηήζνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο εηηθέηαο ηνπο. Οη ππόινηπνη ζπγθξίλνπλ ηε ζεξκηδηθή θαη ζξεπηηθή αμία από ηηο ζπζθεπαζίεο γάιαθηνο(απνβνπηπξσκέλν, εκηαπνβνπηπξσκέλν, πιήξεο) 4 ε εξώηεζε.

4 Μεηά αληαιιάδνπλ απαληήζεηο κέζα ζηελ νκάδα. Γίλεηαη αλαθνίλσζε θαη ζρνιηαζκόο ησλ απνηειεζκάησλ. Ρσηώληαη νη καζεηέο γηα ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνπ έρνπλ (πνηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαηαλαιώλνπλ πεξηζζόηεξν) ώζηε λα θαηαιήμνπκε ζηελ αλαινγία ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ πνπ πεξηιακβάλεη ε δηαηξνθή ηνπ αλζξώπνπ κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Παξνπζηάδεηαη κέζσ δηαθάλεηαο ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Με ηε καηεπηηθή κέζνδν νη καζεηέο νλνκάδνπλ ηνπο δηαηξνθηθνύο ζηόρνπο. Παξνπζηάδνληαη ζε δηαθάλεηα. Παξνπζηάδεηαη ζε δηαθάλεηα ην ηζνδπγηζκέλν πηάην θαη δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα ην ζρνιηάζνπλ θαη λα αλαθέξνπλ από πνηεο ηξνθέο θαη πνηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά επνκέλσο πξέπεη λα πξνέξρεηαη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ελέξγεηαο πνπ παίξλνπκε. Παξνπζηάδεηαη κέζσ δηαθαλεηώλ ε εκεξήζηα ζπληζηώκελε εθαηνζηηαία αλαινγία ελέξγεηαο από ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ε νπνία απνηειεί ην δηαηξνθηθό ζηόρν. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ζε επνπηηθό ε αλαινγία ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ πνπ πεξηιακβάλεη ε δηαηξνθή ηνπ αλζξώπνπ κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαη ν δηαηξνθηθόο ζηόρνο θαη νη καζεηέο θαινύληαη λα ζπγθξίλνπλ κε ηελ νκάδα ηνπο ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα κε ηνπο δηαηξνθηθνύο ζηόρνπο θαη λα απαληήζνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ βηβιίνπ ζει Γίλεηαη αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαθέξνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο από ην ζεκεξηλό κάζεκα. Καη νίθνλ εξγαζία: άζθεζε ζει.113 βηβιίνπ Γηαθάλεηα 1 Γηαθάλεηα 2 Γηαθάλεηα 3 Γηαθάλεηεο 4 Δπνπηηθό εκεξηλή θαηαλάισζε- Γηαηξνθηθόο ζηόρνο

5 ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΘΑ (1) (1) α)να ππνινγίζεηε θαη λα γξάςεηε ηελ ελεξγεηαθή αμία ησλ πην θάησ γεπκάησλ. Δίδνο θαγεηνύ Πνζόηεηα Πξσηεΐλεο γξ. Τδαηάλζξαθεο γξ. Λίπνο γξ. Υνιεζηεξόιε Αζβέζηην ίδεξν Βηη.C Θεξκίδεο Κνξλ Φιέτθο 1 ½ θιπηδάλη 2,3 24,4 0, ,5 Γάια 1 θιπηδάλη 8 11,7 2, ,12 2,3 Πνξηνθάιη ύνολο 10,3 51,10 2, ,12 66,8 Δίδνο θαγεηνύ Πνζόηεηα Πξσηεΐλεο γξ. Τδαηάλζξαθεο γξ. Λίπνο γξ. Υνιεζηεξόιε Αζβέζηην ίδεξν Βηη.C Θεξκίδεο Κξνπαζάλ 100 γξ 8,2 38,2 23, ,03 0,2 νθνιάηα ξόθεκα 1 πνηήξη 3,17 10,6 1,8 12,2 112,1 0,24 0,91 ύνολο 11,37 48,8 25,3 87,2 147,1 2,27 1,11 β) Να ζπγθξίλεηε ηα δύν γεύκαηα σο πξνο ηελ ζεξκηδηθή θαη ζξεπηηθή ηνπο αμία.

6 (2) Να ζπγθξίλεηαη ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηξεηο πίλαθεο σο πξνο ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη ην ζύλνιν ησλ ζεξκίδσλ. 1 ο Γεύμα Είδορ θαγηηού Ποζόηηηα Ππυηεΐνερ γπ. Τδαηάνθπακερ γπ. Λίπη Θεπμίδερ Kcal Κνηόπνπιν ζράξαο 90 γξ Παηάηεο θνύξλνπ 1 κέηξηα 3 15 Αζήκαλην 80 Λάδη γηα παηάηεο 1 θ.γ Μπρόκολο ½ φλυντζ Ελαιόλαδο 1 κ.γ αιάηα(ληνκάηα, αγγνπξάθη θξακπί) 1 πνηήξη Διαηόιαδν 1 θ.γ Γηανύξηη ρακειό ζε ιηπαξά ½ πνηήξη Φσκί καύξν 1 θέηα 3 15 Αζήκαλην 72 Πνξηνθάιη 1 κέηξην ύνολο ο Γεύμα Είδορ θαγηηού Ποζόηηηα Ππυηεΐνερ Τδαηάνθπακερ γπ. γπ. Λίπη Υάκπνπξγθεξ Φξαληδνιάθη 60 γξ Παηάηεο Θεπμίδερ Kcal ηεγαλεηέο 100 γξ 4, ύνολο 29, ο Γεύμα Είδορ θαγηηού Ποζόηηηα Ππυηεΐνερ γπ. Τδαηάνθπακερ γπ. Λίπη Θεπμίδερ Kcal Αλαςπθηηθό νθνιάηα γάιαθηνο 50 γξ Σζηπο 45 γξ ύνολο 7 γπ

7 ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΘΑ (2) 1. Να κειεηήζεηε ηηο εηηθέηεο από ηα δύν άζπξα αεξηνύρα αλαςπθηηθά πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο θαη λα ζπγθξίλεηε ηε ζεξκηδηθή θαη ζξεπηηθή ηνπο αμία. 2. Να ζπγθξίλεηε ηε ζξεπηηθή αμία ηνπ αεπιούσος ανατςκηικού θαη ηνπ θςζικού σςμού. Πνην από ηα δύν ζεσξείηαη σο ρακειήο δηαηξνθηθήο αμίαο Γηθαηνινγήζηε. ΑΔΡΙΟΤΥΟ ΠΟΣΟ ΥΤΜΟ ΜΔ ΓΔΤΗ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ Δλέξγεηα (kcal) Βηηακίλε C () Φπιιηθό νμύ () 0 75 Βηηακίλε Α () 0 50 ίδεξνο () 0,2 0,5 Αζβέζηην () Μαγλήζην() 4 27 Κάιην () Νάηξην () Να κειεηήζεηε ηηο εηηθέηεο από ην θνπηηά ηζιπρ θαη ποπ-κοπν πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο θαη λα ζπγθξίλεηε ηε ζεξκηδηθή θαη ζξεπηηθή ηνπο αμία. 4. Να κειεηήζεηε ηηο εηηθέηεο από ηηο ζςζκεςαζίερ γάλακηορ πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο θαη λα ζπγθξίλεηε ηε ζεξκηδηθή θαη ζξεπηηθή ηνπο αμία.

8 Κατανάλωση λιγότεπος λίποςρ Κατανάλωση λιγότεπηρ ζάσαπηρ Κατανάλωση πεπισσότεπων υςσικών τπουών (μη επεξεπγασμένων) Κατανάλωση τπουών με λιγότεπα ππόσθετα Κατανάλωση ποικιλίαρ τπουών στην σωστή ποσότητα Ισοζςγισμένο πιάτο

9 Γηαθάλεηα 2

10 Λίπη 30% Ππυηεφνερ 15% Τδαηάνθπακερ 60%

11 Γηαθάλεηα 3 8% 4% 18% 45% 10% 15% Άμςλο-Τδαηάνθπακερ Ζάσαπη Λίπορ(ζυικό) Λίπορ(θςηικό) Ππυηεφνερ(θςηικήρ πποέλεςζηρ) Ππυηεφνερ(ζυικήρ πποέλεςζηρ)

12 Γηαθάλεηα 4

13 Ππυηεφνερ 12% Άμςλο- Τδαηάνθπα κερ 22% Λίπορ 42% Ζάσαπη 24% Γηαθάλεηα 1

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ).

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ). Ση είλαη νη ζεξκίδεο; Δίλαη κνλάδα κέηξεζεο ζεξκόηεηαο, πνπ δειώλεη ηελ "ελέξγεηα" πνπ πεξηέρεη κία ηξνθή ή δαπαλά ην αλζξώπηλν ζώκα κε ηε κνξθή "θαύζεσλ". Ζ ζεξκίδα γξάθεηαη cal θαη είλαη κνλάδα ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε 3 2 4 Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ Επγαζία ηυν μαθηηών ηος Γςμναζίος ηηρ Ιεπάρ Μηηποπόλευρ Πειπαιώρ, με ηην καθοδήγηζη κι επίβλετη ηηρ ςπεύθςνηρ καθηγήηπιαρ και Υποδιεςθύνηπιαρ κςπίαρ Λόθπαρ Αλεξίαρ. Ιζηοπικά ζηοισεία ύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η διδαςκαλία τησ ΧΗΜΕΙΑΣ και με Εικονικά Πειράματα (Ιοντική Ιςορροπία, Θερμοχημεία)

Η διδαςκαλία τησ ΧΗΜΕΙΑΣ και με Εικονικά Πειράματα (Ιοντική Ιςορροπία, Θερμοχημεία) ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ι. ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ Η διδαςκαλία τησ ΧΗΜΕΙΑΣ και με Εικονικά Πειράματα (Ιοντική Ιςορροπία, Θερμοχημεία) Αζηέξηνο Η. Κνύηζηαλνο Ησλίαο 34, 50100, Κνδάλε Σειέθσλν: 6978093017 Email: koutsianos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία: Όλνκα Δπηζηηηζηηθήο Μνλάδαο (ΔΜ) Γηεύζπλζε ΔΜ:... Γήκνο / Κνηλόηεηα:. Τει. Κηλεηό (Ηδηνθηήηε/Γηεπζπληή)..

Ζκεξνκελία: Όλνκα Δπηζηηηζηηθήο Μνλάδαο (ΔΜ) Γηεύζπλζε ΔΜ:... Γήκνο / Κνηλόηεηα:. Τει. Κηλεηό (Ηδηνθηήηε/Γηεπζπληή).. ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Α/Α Δπηζηηηζηηθήο Μνλάδαο 0 Ζκεξνκελία: ΔΡΔΤΝΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ/ΕΦΑΡΜ/008 Ανάλςζη θπεπηικών ζςζηαηικών ηων κςππιακών θαγηηών και η ψηθιακή ζύζεςξη ηων καηαναλωηών, επαγγελμαηιών

Διαβάστε περισσότερα

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας «Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας Γράθει ο ΥΑΡΗ ΔΗΜΟΘΓΝΟΠΟΤΛΟ, MMedSci. SRD Κλιμικός διαιηολόγος-βιολόγος, Προϊζηάμεμος ηοσ Διαιηολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΙΣΗΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Οη δηαηηεηηθνί λόκνη αθνξνύλ ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιώλνπκε. Ζ θαηαλάισζε ησλ ζσζηώλ ηξνθώλ ζηε ζσζηή δνζνινγία θαη κε ηηο ζσζηέο κεζόδνπο, ζα καο βνεζήζεη λα αλαθηήζνπκε θαη λα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΔΙΑ Γ1 ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΦΑΡΚΑΓΟΝΑ Ο νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά σο δνκηθά πιηθά ησλ ηζηψλ ηνπ, γηα λα παξάγεη ελέξγεηα απφ ηελ θαχζε ηνπο, θαη σο ξπζκηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΙ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Βαγγέιεο Καιπίαο. Μαζεηέο: Λνπληκίια Κνληξεάλνπ, ηαύξνο Παπαδάθεο, Εσή Καζηνύκε

ΓΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΙ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Βαγγέιεο Καιπίαο. Μαζεηέο: Λνπληκίια Κνληξεάλνπ, ηαύξνο Παπαδάθεο, Εσή Καζηνύκε ΓΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΙ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Βαγγέιεο Καιπίαο Μαζεηέο: Λνπληκίια Κνληξεάλνπ, ηαύξνο Παπαδάθεο, Εσή Καζηνύκε Αγγειηθή Κνθθίλνπ, Υαξάιακπνο Υαβέινο, Μάξηνο Μπελεηάηνο, Διέλε Κνληνύ Διέλε Καπίξε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΜΙΝΑΡΙΟ: ηαηηζηηθή Πεξηγξαθηθή Δθαξκνζκέλε ζηελ Φπρνπαηδαγσγηθε (ΒΟ6Ο3) ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ : ηαηηζηηθά ζηνηρεία δηαηξνθήο ΣΧΝ ΦΟΙΣΗΣΧΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.»

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.» Π.3.2.1 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε Νεοελληνική Γλώζζα Β Γςμναζίος Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-15 Α ΚΑΙ Β ΣΔΡΑΜΗΝΟ ΘΔΜΑ ΟΙ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΔΙ ΓΙΑΙΣΔ ΗΜΔΡΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΡΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΔ11)

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-15 Α ΚΑΙ Β ΣΔΡΑΜΗΝΟ ΘΔΜΑ ΟΙ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΔΙ ΓΙΑΙΣΔ ΗΜΔΡΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΡΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΔ11) ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-15 Α ΚΑΙ Β ΣΔΡΑΜΗΝΟ ΘΔΜΑ ΟΙ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΔΙ ΓΙΑΙΣΔ ΗΜΔΡΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΡΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΔ11) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΘΟΓΟΙ ΜΔΣΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ. ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε

ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ. ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκωζε Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΑ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: 2-3 δηδαθηηθέο πεξίνδνη ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ: Οη καζεηέο Να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ

H δηαηξνθή ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Α.Καλέιινπ H ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία Α.Καλέιινπ ηόρνο Να ππάξρεη πνηθηιία ζηελ ηξνθή γηα Δμαζθάιηζε επαξθήο πξόζιεςεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ απνθπγή ηεο παρπζαξθίαο παηδηώλ/εθήβσλ Γ3 2 Πξνζρνιηθή ειηθία Μεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΙΣΙΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ»

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» VS ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Μ. ωτηρόπουλος Γιώργος 8060129 Επιβλέπον Καθηγητής Δρ.. Δημητριάδης Τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ)

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ) Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

N e w s l e t t e r L i k e σ τ η ν Τ γ ε ί α

N e w s l e t t e r L i k e σ τ η ν Τ γ ε ί α N e w s l e t t e r L i k e σ τ η ν Τ γ ε ί α Σεύχος - 1 Υεβρουάριος - Μάρτιος 2014 Βπείηε μαρ ζηο διαδίκηςο: www.likestinygeia.eu Βπείηε μαρ ζηο facebook: metavoliko.sindromo Ε Α Τ Σ Ο Σ Ο Σ Ε Τ Φ Ο 1

Διαβάστε περισσότερα