Αληώλεο Παπάδνγινπ Σκήκα :Α4 14ν Γπκλάζην Λάξηζαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αληώλεο Παπάδνγινπ Σκήκα :Α4 14ν Γπκλάζην Λάξηζαο"

Transcript

1 Αληώλεο Παπάδνγινπ Σκήκα :Α4 14ν Γπκλάζην Λάξηζαο 2011

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Αλάιπζε ηεο ηερλνινγηθήο ελόηεηαο: Μεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο 2 2.Ιζηνξηθή εμέιημε 3 3.Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο 6 4.Σερληθά ζρέδηα 7 5.Φσηνγξαθίεο ηεο θαηαζθεπήο 8 6.Δθηίκεζε θόζηνπο θαηαζθεπήο 9 &7.Καηάινγνο εξγαιείσλ θαη πιηθώλ 9 8.Φσηνγξαθίεο-ζρόιηα 10 9.Βηβιηνγξαθία-πεγέο πιεξνθόξεζεο

3 1.Ανάλςζη ηηρ ηεσνολογικήρ ενόηηηαρ: Μεηαθοπέρ και επικοινωνίερ Η ελόηεηα απηή αλαθέξεηαη ζε κέζα κεηαθνξάο θαη επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ από ηελ πξντζηνξία έσο ζήκεξα γηα λα θαηαπνιεκήζνπλ ηηο απνζηάζεηο πνπ ρσξίδνπλ ηνπο αλζξώπνπο θαη λα ηνπο ελώζνπλ επηηξέπνληάο ηνπο λα αληαιιάμνπλ ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο. Οπνηνδήπνηε ηερλνινγηθό επίηεπγκα πνπ εμππεξεηεί ηελ κεηαθίλεζε αλζξώπσλ θαη πξντόλησλ από ην έλα κέξνο ζην άιιν, ραξαθηεξίδεηαη σο κέζν κεηαθνξάο. Σα κεηαθνξηθά κέζα ηαμηλνκνύληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: ηα ρεξζαία, ηα ζαιάζζηα, ηα ελαέξηα θαη ηα δηαζηεκηθά. ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο αλήθνπλ ηα νρήκαηα πνπ θηλνύληαη ζηελ μεξά (απηνθίλεηα, κεραλέο, ιεσθνξεία θηι, αιιά θαη ν αλειθπζηήξαο), ζηηο ζαιάζζηεο ηα νρήκαηα πνπ θηλνύληαη ζηε ζάιαζζα (πινία, ηζηηνθόξα, ππνβξύρηα θηι),ζηηο ελαέξηεο ηα νρήκαηα πνπ θηλνύληαη ζηνλ αέξα(αεξνπιάλα θαη ειηθόπηεξα),ελώ ζηηο δηαζηεκηθέο θαηαηάζζνληαη ηα νρήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηαμίδηα ζην δηάζηεκα. Κάζε κέζν κεηαθνξάο ρξεζηκεύεη γηα ηε κεηαθνξά αγαζώλ θαη πξώησλ πιώλ κεηαμύ ησλ ρσξώλ. Δπηθνηλσλία είλαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κε ηηο θηλήζεηο, ην ιόγν, ηελ εηθόλα, ηε γξαθή θ.α. Όιεο απηέο νη κνξθέο επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλνπλ έλαλ πνκπό, δειαδή απηόλ πνπ ζηέιλεη ην κήλπκα, έλαλ δέθηε, δειαδή απηόλ ζηνλ νπνίν απεπζύλεηαη ην κήλπκα, ην κήλπκα, δειαδή ην κέζν κε ην νπνίν επηδηώθεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηόρσλ θαη ησλ ζθνπώλ ηνπ πνκπνύ, θαη ηνλ θώδηθα επηθνηλσλίαο. Μεξηθά από ηα ζεκαληηθόηεξα κέζα επηθνηλσλίαο είλαη ηα δίθηπα ηειεπηθνηλσληώλ, κέζσ ησλ νπνίσλ άλζξσπνη από δηαθνξεηηθά κέξε απνθηνύλ ηε δπλαηόηεηα λα κηινύλ κεηαμύ ηνπο[άκεζε/ ακθίδξνκε επηθνηλσλία(ζπλερίδεηαη κεηά ηελ απνζηνιή ηνπ πξώηνπ κελύκαηνο από ηνλ πνκπό κε απάληεζε ηνπ δέθηε)], ην ξαδηόθσλν θαη ε ηειεόξαζε κέζσ ησλ νπνίσλ νη δεκηνπξγνί ησλ εθπνκπώλ ζηέιλνπλ θάπνην κήλπκα ζηνπο αθξναηέο ηνπο[έκκεζε/ κνλόδξνκε επηθνηλσλία(ηειεηώλεη ζηνλ δέθηε)], ν Η/Τ ράξε ζηνλ νπνίν επηθνηλσλνύκε κεηαμύ καο κέζσ , αιιά θαη κε ηνλ ίδην ηνλ Η/Τ κέζσ πξνγξακκάησλ θαη εληνιώλ πνπ ηνπ δίλνπκε. Σέινο, ζεκαληηθό κέζν επηθνηλσλίαο είλαη θαη ν θηλεκαηνγξάθνο, από όπνπ ν ζθελνζέηεο ζηέιλεη θάπνην κήλπκα ζηνπο ζεαηέο

4 2.Ιζηοπική εξέλιξη Από αξραηνηάησλ ρξόλσλ ν άλζξσπνο είρε ηελ αλάγθε λα επηλνήζεη ηξόπνπο θαηαθόξπθεο αλύςσζεο ηνπ ηδίνπ ή ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ, εθκεηαιιεπόκελνο θάζε κνξθή ελέξγεηαο πνπ είρε ζηελ δηάζεζή ηνπ. Οη αξραίνη Αηγύπηηνη ήδε από ην 2700 π.υ. είραλ ηελ αλάγθε λα αλπςώλνπλ ηεξάζηηεο πέηξεο γηα ηελ θαηαζθεπή ππξακίδσλ - λαώλ θαη εθκεηαιιεπόκελνη ηελ ζεσξία ηνπ επηθιηλνύο επηπέδνπ θαηνξζώλνπλ κε ηεξάζηηεο ηζνπιήζξεο λα κεηαθηλνύλ ζηγά ζηγά πξνο ηα πάλσ απηνύο ηνπο ηεξάζηηνπο όγθνπο. Η ρξήζε κεραλώλ γηα ηελ αλύςσζε θνξηίσλ θαηά ηε δηάξθεηα νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ μεθηλάεη ηνπιάρηζηνλ ζηε ξσκατθή επνρή. Ο Ρσκαίνο αξρηηέθηνλαο θαη κεραληθόο Βεηξνύβηνο πεξηέγξαςε ηνλ 1ν αηώλα π.υ. αλπςσηηθέο εμέδξεο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαλ ηξνραιίεο θαη βαξνύιθα ή "εξγάηεο" πνπ θηλνύληαλ κε ηε κπτθή δύλακε αλζξώπσλ ή δώσλ ή κε ηε δύλακε ηνπ λεξνύ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα παξνπζηάδνπλ αξθεηό ελδηαθέξνλ δηάθνξεο εηθνλνγξαθήζεηο πνπ απεηθνλίδνπλ ηύπνπο ρεηξνθίλεησλ αλειθπζηήξσλ. Γηάζεκνο γηα ηελ σξαηόηαηε πνιπρξσκία ηνπ θαη ηελ εληππσζηαθή απιόηεηά ηνπ είλαη ν " αλειθπζηήξαο κε tamburo" πνπ εκθαλίδεηαη ζε κηα κηληαηνύξα ηνπ 1310, δηα κέζνπ ηνπ νπνίνπ κηα λέα θαη θινγεξή ππξγνδέζπνηλα αλπςώλεη ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία ηνλ αγαπεκέλν ηεο. ην Θηβέη θαη ζηελ Διιάδα (Μεηέσξα), νη πξώηνη αλειθπζηήξεο είραλ ηελ κνξθή θαιαζηώλ, κε ηα νπνία κεηαθέξνληαλ άλζξσπνη θαη εκπνξεύκαηα. Σα πξώηα απηά κέζα κεηαθνξάο είραλ έλα ζνβαξό πξόβιεκα. Αλ ηπρόλ έζπαγε ην ζρνηλί, νη κεηαθεξόκελνη έπεθηαλ ρσξίο θακηά πηζαλόηεηα ζσηεξίαο θαη ηα εκπνξεύκαηα δελ είραλ θακηά πηζαλόηεηα λα θζάζνπλ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο. Η ηζηνξία ηνπ ζύγρξνλνπ αλειθπζηήξα όπσο ηνλ ελλννύκε ζήκεξα θαη όπσο απηόο νξίδεηαη ζαλ κηα εγθαηάζηαζε πνπ έρεη σο ζθνπό ηελ θαηαθόξπθε κεηαθνξά αλζξώπσλ θαη εκπνξεπκάησλ, απνηεινύκελνο, από έλαλ ζάιακν πνπ θπιά κεηαμύ δύν νδεγώλ θαη αλαξηεκέλνο ζε ζπξκαηόζρνηλα ή ζπγθξαηεκέλνο από έλα ε δύν πηζηόληα, αξρίδεη ζηελ Νέα Τόξθε ην ην Cristal Palace γίλεηαη κηα θαληαζηηθή επίδεημε: θάησ από ηα βιέκκαηα εθαηνληάδσλ επηζθεπηώλ, θόβεηαη ην ζρνηλί ηεο πιαηθόξκαο ελόο αλειθπζηήξα, ε νπνία σζηόζν εμ' αηηίαο ελόο ζπζηήκαηνο αζθαιείαο παξακέλεη κπινθαξηζκέλε πάλσ ζηνπο νδεγνύο ρσξίο λα πέθηεη. Ο εθεπξέηεο - 3 -

5 ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν Elisha G. Otis ν νπνίνο γηα λα θάλεη πην πηζηεπηή ηελ δνθηκή αλέβεθε ν ίδηνο πάλσ ζηελ πιαηθόξκα θαη παξέκεηλε εθεί κέρξη ην ηέινο ηεο δνθηκήο. Απηόο ν αλειθπζηήξαο ζεσξείηαη ν πξώηνο αιεζηλόο, ζίγνπξνο θαη ιεηηνπξγηθόο αλειθπζηήξαο θαη αξρίδεη έλαο δηαξθήο αγώλαο γηα ηελ ηειεηνπνίεζή ηνπ. Σν 1855 θαηαζθεπάδεηαη ν πξώηνο αλειθπζηήξαο θηλνύκελνο κε αηκνκεραλή, πνπ έθαηγε θάξβνπλα. Σν 1857 εγθαζίζηαηαη ζην Broadway ζηελ Νέα Τόξθε ν πξώηνο αλειθπζηήξαο γηα ηελ ρξήζε κεηαθνξάο αηόκσλ. Η εγθαηάζηαζε αγσγώλ αηκνύ ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο επέηξεςε κηα πνιύ γξήγνξε δηάδνζε ησλ αλειθπζηήξσλ απηνύ ηνπ ηύπνπ, γηαηί πιένλ ήηαλ αλεμάξηεηνη από ηελ ύπαξμε ελόο μερσξηζηνύ θαδαληνύ κε όια ηα πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο θαη ρξήζεο πνπ απηό ζπλεπάγεηαη. Σν 1867 ν Γάιινο Leon Edoux παξνπζίαζε ζην Παξίζη ηνλ πξώην αλειθπζηήξα ν νπνίνο εθκεηαιιεπόηαλ ηελ ελέξγεηα ηνπ λεξνύ ππό πίεζε πνπ πξνεξρόηαλ από ην δίθηπν πδξνδόηεζεο ηεο πόιεο. Σν 1870 ιεηηνύξγεζαλ ζηελ Νέα Τόξθε νη πξώηνη πδξαπιηθνί αλειθπζηήξεο ζηνπο νπνίνπο ε εμέδξα ήηαλ ζηεξεσκέλε ζε έλα έκβνιν πνπ θηλνύληαλ κέζα ζε έλαλ θύιηλδξν βπζηζκέλν ζην έδαθνο θάησ από ην θξεάηην θαη ζε βάζνο ίζν κε ην ύςνο ηνπ θξεαηίνπ. Μηα αηκνθίλεηε αληιία αζθνύζε πίεζε ζην πγξό, κέζα ζηνλ θύιηλδξν κε ζπλέπεηα ηελ άλνδν ηεο πιαηθόξκαο. Αξγόηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ζπλδπαζκόο ηξνραιηώλ γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηεο δηαδξνκήο ηνπ νρήκαηνο θαη ηε κείσζε ηεο βύζηζεο ηνπ εκβόινπ. Σν 1880 ν Γεξκαλόο εθεπξέηεο Werner von Siemens εηζάγεη ην ειεθηξηθό κνηέξ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ αλειθπζηήξα. Σν 1889 ζην θηίξην DEMAREST ηεο Νέαο Τόξθεο ιεηηνύξγεζε ν πξώηνο ειεθηξηθόο αλειθπζηήξαο κε ηύκπαλν πεξηέιημεο. Η εηζαγσγή ηνπ ειεθηξηζκνύ νδήγεζε ζε δύν αθόκε εμειίμεηο: ην 1894 παξνπζηάζηεθαλ ηα ρεηξηζηήξηα κε θνπκπηά θαηαξγώληαο ηελ αλάγθε ρεηξηζηώλ (OTIS) θαη ην 1895 εθηέζεθε ζηελ Αγγιία κηα αλπςσηηθή ζπζθεπή ζηελ νπνία ε ηζρύο παξερόηαλ ζε κηα απιαθσηή ηξνραιία ζηελ θνξπθή ηνπ θξεαηίνπ. Σα βάξε ηνπ ζαιάκνπ θαη ηνπ αληίβαξνπ αξθνύζαλ γηα ηελ εμαζθάιηζε έιμεο. Με ηελ θαηάξγεζε ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ ηπκπάλνπ πεξηέιημεο, ν θηλεηήξηνο κεραληζκόο έιμεο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή πςειόηεξσλ θξεαηίσλ θαη ηελ επίηεπμε κεγαιύηεξσλ ηαρπηήησλ. Σν 1904 επηηεύρζεθε ε ιεηηνπξγία ρσξίο κεησηήξα, κε ηελ άκεζε πξνζαξκνγή ηεο θηλεηήξηαο ηξνραιίαο ζηνλ άμνλα ηνπ δξνκέα ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα θαη κε ηελ θαηλνηνκία απηή επηηεύρζεθε πξαθηηθά απεξηόξηζηε ηαρύηεηα. Μεηά ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο, - 4 -

6 ηαρύηεηαο θαη ύςνπο, ε πξνζνρή ζηξάθεθε πξνο ηελ άλεζε θαη ηελ νηθνλνκία. Σν 1915 παξνπζηάζηεθε ε απνθαινύκελε απηόκαηε ηζνζηάζκηζε θαη επηπιένλ, νη πόξηεο έγηλαλ ειεθηξνθίλεηεο. Με ηελ αύμεζε ηνπ ύςνπο ησλ θηηξίσλ, νη ηαρύηεηεο ησλ αλειθπζηήξσλ απμήζεθαλ σο ηα 365 κέηξα αλά ιεπηό ζε εγθαηαζηάζεηο εμπξέο, όπσο απηέο πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηνπο ηειεπηαίνπο νξόθνπο ηνπ Empire State Building (1931) θαη έθηαζαλ ζηα 549 κέηξα αλά ιεπηό ζην John Hancock Center ζην ηθάγν ην 1970 θαη 61 κέηξα αλά ιεπηό ζην θηίξην?ληαθάδα 60? ζην Σόθην ην ήκεξα νη δπν ηαρύηεξνη αλειθπζηήξεο ηνπ θόζκνπ ιεηηνπξγνύλ ζην πςειόηεξν θηίξην ην - Taipei ζηελ Taipei. Πξόθεηηαη γηα έλα θηίξην 101 νξόθσλ θαη ύςνπο 508 κέηξσλ. Οη αλειθπζηήξεο απηνί θάλνπλ κηα δηαδξνκή 382 κέηξσλ ζε 39 δεπηεξόιεπηα κε ηαρύηεηα 1010 κέηξσλ αλά ιεπηό. Σν εληππσζηαθό είλαη όηη δηαζέηνπλ ζύζηεκα ξύζκηζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο κέζα ζηνλ ζάιακν. Σν ηειεπηαίν κέξνο ηεο ηζηνξίαο, πνπ δελ έρεη αθόκα νινθιεξσζεί, γξάθεηαη θαζεκεξηλά αθνινπζώληαο ηα ηεξάζηηα άικαηα ηεο ηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ν Αλειθπζηήξαο γηα ην δηάζηεκα. Έλαο επαλαζηαηηθόο ηξόπνο γηα λα κεηαβαίλνπκε από ηε Γε ζην δηάζηεκα ν νπνίνο ζρεδηάδεηαη ήδε από ηε NASA. Πξόθεηηαη γηα έλα δηαζηεκηθό αλειθπζηήξα, πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζύξκα θηηαγκέλν από λαλνζσιήλεο άλζξαθα κε ηε κία ηνπ άθξε λα ζπλδέεηαη ζηαζεξά κε κηα ζαιάζζηα πιαηθόξκα ζηνλ Δηξεληθό σθεαλό, ζην ύςνο ηνπ ηζεκεξηλνύ θαη ην άιιν ηνπ άθξν λα βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα πάλσ από ηε ζύγρξνλε γεσζηαηηθή ηξνρηά (ζε ύςνο km). Όζν απίζηεπην όκσο θη αλ αθνύγεηαη, ε NASA επηρεηξεί ηελ πινπνίεζή ηνπ δηαζηεκηθνύ αλειθπζηήξα κε ηελ θαηαζθεπή ελόο γηγαληηαίνπ δηαζηεκηθνύ πύξγνπ. Ιζρπξίδνληαη δε πσο κπνξνύλ λα θαηαζθεπάζνπλ κηα δηάηαμε όπνπ έλα καθξύ ειεθηξνδπλακηθό ζύξκα ζα ζπλδέεη δύν αληηθείκελα ζε ηξνρηά θαη ζα επηηξέπεη ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο από ην έλα ζώκα ζην άιιν κε ζθνπό ηελ θίλεζε ελόο δηαζηεκηθνύ ζθάθνπο ρσξίο θαύζηκα

7 3.Πεπιγπαθή ηηρ καηαζκεςήρ Ο αλειθπζηήξαο είλαη έλαο ζάιακνο πνπ θηλείηαη κέζα ζε έλα θξεάηην, πνπ κεηαθέξεη επηβάηεο ή θνξηία κεηαμύ ησλ νξόθσλ ελόο θηηξίνπ. Οη πεξηζζόηεξνη ζύγρξνλνη αλειθπζηήξεο παίξλνπλ θίλεζε από ειεθηξνθηλεηήξεο, κε ηε βνήζεηα αληίβαξνπ κέζσ ζπζηήκαηνο ζπξκαηόζρνηλσλ θαη ηξνραιηώλ. Αλνίγνληαο ην δξόκν γηα ηελ θαηαζθεπή πςειόηεξσλ θηεξίσλ, ν αλειθπζηήξαο δηαδξακάηηζε απνθαζηζηηθό ξόιν ζηε δεκηνπξγία ηεο ραξαθηεξηζηηθήο αζηηθήο θπζηνγλσκίαο πνιιώλ ζύγρξνλσλ πόιεσλ θαη πξνβιέπεηαη όηη ζα απνηειέζεη αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο κειινληηθήο πνιενδνκηθήο εμέιημεο. Πίλαθαο Υεηξηζκνύ Ρπζκηζηήο Σαρύηεηαο πξκαηόζρνηλν Ρπζκηζηή Σαρύηεηαο πξκαηόζρνηλα Αλύςσζεο Μεράλεκα Αλύςσζεο Φξέλν Κηλεηήξαο Μεραληζκόο Θύξαο Δύθακπην θαιώδην Πξνζθξνπζηήξεο - 6 -

8 4.Σεσνικά ζσέδια ΚΑΣΟΦΗ ΠΡΟΟΦΗ ΠΛΑΓΙΑ ΟΦΗ - 7 -

9 5.Φωηογπαθίερ ηηρ καηαζκεςήρ

10 6.Εκηίμιζη κόζηοςρ καηαζκεςήρ ΤΛΙΚΑ ΚΟΣΟ 1.Καηαζθεπή 12 2.Μπαηαξία 1,5 7.Καηάλογορ επγαλείων και ςλικών ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1.Γξάπαλν 2.Καηζαβίδη 3.ηαπξνθαηζάβηδν 4.Πξηόλη 5.Πέλζα 6.Λίκα 7.Κνθηάθη 8.θπξί ΤΛΙΚΑ 1.Κόιια 2.Ξύιν 3.Μπαηαξία 4.Καιώδηα 5.Βίδεο 6.Καξθηά 7.Σξσραιίεο 8.Λακάθηα 9.Μνηεξάθη - 9 -

11 ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΕ ΠΡΟΧΠΧΝ 8.Φωηογπαθίερ-ζσόλια ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΕ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΧΝ

12 ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΕ ΦΧΡΣΙΧΝ ΑΝΣΙΕΙΜΙΚΟ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΕ

13 9.Βιβλιογπαθία-πηγέρ πληποθόπηζηρ Ινηεπνέη: ew&id=26&itemid=45 design-and-technology.wikispaces.com

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΟΝΟΜΑ: ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΞΗ: Α 4 ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2010-2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα