ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΚΑΣΑΝΔΩΝ Ν. ΔΒΡΟΤ», ηης Αποκενηρωμένης Γιοίκηζης Μακεδονίας-Θράκης, προϋπολογιζμού ,00 Δσρώ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2015

2 ΠEPIEXOMENA 1. ΤΔΡΕΤΗ ΓΕΝΘΚΑ ΔΟΚΘΜΕ ΔΘΚΣΤΩΝ 2 2. ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΕΝΘΚΑ ΔΟΚΘΜΕ ΔΘΚΣΤΩΝ 4 3. ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΘΥΤΡΩΝ ΡΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΘΚΑ ΚΑΝΟΝΘΜΟΘ ΗΛΕΚΣΡΘΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΥΑΜΗΛΗ ΣΑΗ 220 / 380 V ΔΘΑΝΟΜΗ ΤΣΗΜΑ ΓΕΘΩΕΩΝ ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΔΘΚΣΤΟ ΣΗΛΕΦΩΝΩΝ / ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΘΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΣΗΛΕΟΡΑΗ 13

3 1. ΤΔΡΕΤΗ 1.1 ΓΕΝΘΚΑ Η εγθαηάζηαζε ύδξεπζεο ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 2411/86 «Δγθαηαζηάζεηο ζε θηίξηα θαη νηθόπεδα» Δπίζεο ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα παξαθάησ : o Σνλ Διιεληθό θαλνληζκό πεξί εζσηεξηθώλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ o Σελ εξκελεπηηθή εγθύθιην αξ / , ΦΔΚ 270/Α/ o Σελ ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ Η/Μ έξγσλ ( Δ.10716/420/50). o Γηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Τπ. Απνθ /5387/ Όια ηα πιηθά, ζα είλαη ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ηππνπνίεζεο πιηθνύ θαη κνξθήο θαηά ΔΛΟΣ ή ΔN/ISO ή DIN. Ανακαίνιζη τώρων WC επιζκεπηών ηα πθηζηάκελν ηκήκα ησλ WC επηζθεπηώλ, ζα μεισζνύλ νη ζσιήλεο πδξνδόηεζεο θαη ηα είδε πγηεηλήο, ιόγσ παιαηόηεηαο θαη ζα αληηθαηαζηαζνύλ κε λέα. Η πδξνδόηεζε ηνπ ηκήκαηνο ππό αλαθαίληζε (WC επηζθεπηώλ) ζα γίλεη από ην πθηζηάκελν δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ θηηξίνπ ηνπ πλνξηαθνύ ηαζκνύ κε κηα ζσιήλα πνιππξνππιελίνπ DN20 (Φ25). Σα εζσηεξηθά δίθηπα ζα θαηαζθεπαζζνύλ από πιαζηηθό ζσιήλα πνιππξνππιελίνπ (PP-R), πνπ ζα νδεύεη εληόο ηεο ηζηκεληνθσλίαο ηνπ δαπέδνπ ή ζα ζηεξίδεηαη ζηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ, κε εηδηθά δηκεξή ζηεξίγκαηα κε ιάζηηρν θαηάιιειεο δηακέηξνπ. Οη εζσηεξηθνί θιάδνη, ζα νδεύνπλ ζην δάπεδν ηνπ θηεξίνπ θαη ζα ρσξίδνληαη ζε επί κέξνπο θιάδνπο, νη νπνίνη ζα νδεύνπλ αξρηθά νξηδόληηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηξνθνδνηνύλ ηηο επηκέξνπο παξνρέο. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή δηεύζπλζεο ζα ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθά ηεκάρηα (θακπύιεο, γσλίεο, ηαπ θ.ι.π.). Γηα ηελ εύθνιε απνζπλαξκνιόγεζε ζε όια ηα ζεκεία όπνπ ηνύην ζα είλαη αλαγθαίν, ζα πξνβιέπνληαη ιπόκελνη ζύλδεζκνη (ξαθόξ). ε όιεο ηηο παξνρέο θξύνπ λεξνύ ησλ εηδώλ πγηεηλήο θ.ι.π. ζα πξνβιεθζνύλ γσληαθνί δηαθόπηεο. Πξηλ από θάζε είδνο πγηεηλήο ζα ηνπνζεηεζεί νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο δηαθόπηεο γσληαθόο εμσηεξηθόο. Οη ππνινγηζκνί ηεο κειέηεο έγηλαλ έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαηάιιειε πίεζε αθόκα θαη ζηνλ δπζκελέζηεξν πδξαπιηθό ππνδνρέα κε ηαρύηεηα < 2 m/sec. 1.2 ΔΟΚΘΜΕ ΔΘΚΣΤΩΝ Σα δίθηπα ζσιελώζεσλ πξηλ ηελ κόλσζε ηνπο ή ηε βαθή ηνπο ή ηελ θάιπςε ηνπο ζα ππνζηνύλ δνθηκέο ζηεγαλόηεηαο νη νπνίεο κπνξεί λα γίλνληαη θαη θαηά ηκήκαηα ζύκθσλα κε ηε πξόνδν ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ παξάδνζε απηώλ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Οη δνθηκαζίεο ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηα πξνβιεπόκελα από ηνπο Διιεληθνύο Καλνληζκνύο. Ο Δπηβιέπσλ Μεραληθόο κπνξεί λα δεηήζεη θαη νπνηαδήπνηε άιιε δνθηκή θξίλεη απαξαίηεηε ρσξίο πξόζζεηε απνδεκίσζε. 2

4 2. ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 2.1 ΓΕΝΘΚΑ Η εγθαηάζηαζε ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 2412/86 Δγθαηαζηάζεηο ζε θηίξηα θαη νηθόπεδα : Απνρεηεύζεηο. Δπίζεο ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα παξαθάησ : Δγθύθιηνο πεξί δηαζέζεσο ιπκάησλ θαη βηνκεραληθώλ απνβιήησλ Σελ εξκελεπηηθή εγθύθιην αξηζκ / , ΦΔΚ 270/Α/ Νόκνο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο Πξόηππα ΔΛΟΣ 34 γηα ηελ ηππνπνίεζε ησλ εηδώλ πγηεηλήο σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ζύλδεζεο θαη ησλ πιηθώλ κνξθήο. Ανακαίνιζη τώρων WC επιζκεπηών ην ηκήκα ππό αλαθαίληζε ησλ πθηζηάκελσλ WC επηζθεπηώλ ζα αληηθαηαζηαζνύλ νη αγσγνί κεηαθνξάο αθαζάξησλ κε λένπο νη νπνίνη ζα νδεύνπλ ππόγεηα, όπσο θαίλεηαη θαη ζηα ζρέδηα θαη ζα ζπλδεζνύλ ζην πθηζηάκελν θξεάηην ηνπ πθηζηάκελνπ εμσηεξηθνύ δηθηύνπ πνπ θαηαιήγεη ζην βόζξν. Θα πξνβιεθζεί πιήξεο δίθηπν απνρέηεπζεο γηα ηελ απνξξνή ησλ ιπκάησλ ησλ θάζε είδνπο ππνδνρέσλ. πγθεθξηκέλα, ηα ιύκαηα από ηνπο ρώξνπο ησλ WC επηζθεπηώλ θαη ακεα ζα νδεύνπλ κέζσ απνρεηεπηηθώλ δηθηύσλ εζσηεξηθά θαη ζην πάησκα ησλ WC ελώ ζα ζπγθεληξώλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (πιεζίνλ ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνίαο) από όπνπ ζα θαηαιήγνπλ ζε εμσηεξηθό ζεκείν ηνπ θηηξίνπ ζε πθηζηάκελν θξεάηην απνρέηεπζεο. ηε ζπλέρεηα θαη αθνύ αθνινπζήζνπλ ηελ πθηζηάκελε ππεδάθηα όδεπζε καηαλήγοσν ζηον σθιζηάμενο βόθρο. Όια ηα δίθηπα απνρέηεπζεο ζα θαηαζθεπαζζνύλ από κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (ζθιεξό PVC) θαηά ΔΛΟΣ ελ 1329 γηα απνρεηεπηηθά δίθηπα κέζα ζε θηήξηα. Θα έρνπλ θεθαιή δηακνξθσκέλε ζε κνύθα ώζηε λα ζπλδένληαη κε ελζθήλσζε θαη λα ζηεγαλνπνηνύληαη κε ειαζηηθό δαθηύιην ή εηδηθή θόιια. Οη νξηδόληηεο ζσιελώζεηο ζην δάπεδν ζα θαηαζθεπαζζνύλ από πιαζηηθνύο ζσιήλεο PVC (6 atm) θαη ζπγθεθξηκέλα νη απνρεηεύζεηο ησλ ιεθαλώλ απνρσξεηεξίνπ θαη επζείαλ ζε θξεάηην. Σα ζηθώληα ζα έρνπλ δηάηξεηε ζράξα γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ λεξώλ ηνπ δαπέδνπ. ηα άθξα ησλ νξηδόληησλ νδεύζεσλ θαζώο θαη ζε όια ηα ζεκεία αιιαγήο δηεύζπλζεο, ζα ηνπνζεηεζνύλ ηάπεο θαζαξηζκνύ. Οη κέζα ζην θηήξην ππόγεηνη πιαζηηθνί ζσιήλεο ζα εδξάδνληαη ζε ηζρλό ζθπξόδεκα 200 Kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 10 cm θαη πιάηνπο 10 cm θαη όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην ζα εγθηβσηίδνληαη. Σα ηειηθά θξεάηηα (πθηζηάκελνπ δηθηύνπ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, ζα είλαη αλνηθηήο ξνήο θαη ζα ζπλδεζεί ζ απηά ν ζπιιεθηήξηνο αγσγνο ηνπ λένπ θιάδνπ απνρέηεπζεο ηνπ ηκήκαηνο ππό αλαθαίληζε όπσο εκθαλίδεηαη ζηα ζρέδηα. Ομβρία Υδάηα Νέοσ Σηεγάζηροσ Η ζπιινγή ησλ νκβξίσλ ηνπ λένπ ζηεγάζηξνπ, ζα γίλεηαη από ζπιιεθηήξεο νκβξίσλ, πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην θέληξν θαη θαηά κήθνο απηνύ από θαλάιηα νκβξίσλ. ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο πεξηγξάθνληαη επαθξηβώο νη ιεπηνκέξεηεο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο. 3

5 Σν εμσηεξηθό δίθηπν νκβξίσλ, απνηειείηαη από ην δίθηπν ζσιήλσλ UP.V.C. Φ75. Η ηειηθή ειεύζεξε απνξξνή ζα γίλεηαη ζην ξείζξν ηνπ πεδνδξνκίνπ. 2.2 ΔΟΚΘΜΕ ΔΘΚΣΤΩΝ Σα δίθηπα ζσιελώζεσλ πξηλ ηελ κόλσζε ηνπο ή ηε βαθή ηνπο ή ηελ θάιπςε ηνπο ζα ππνζηνύλ δνθηκέο ζηεγαλόηεηαο νη νπνίεο κπνξεί λα γίλνληαη θαη θαηά ηκήκαηα ζύκθσλα κε ηε πξόνδν ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ παξάδνζε απηώλ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Οη δνθηκαζίεο ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηα πξνβιεπόκελα από ηνπο Διιεληθνύο Καλνληζκνύο. Ο Δπηβιέπσλ Μεραληθόο κπνξεί λα δεηήζεη θαη νπνηαδήπνηε άιιε δνθηκή θξίλεη απαξαίηεηε ρσξίο πξόζζεηε απνδεκίσζε. 4

6 3. ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΘΥΤΡΩΝ ΡΕΤΜΑΣΩΝ 3.1 ΓΕΝΘΚΑ Γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο ησλ Ηιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ειήθζεζαλ ππόςε: Η Αξρηηεθηνληθή Μειέηε Δθαξκνγήο Οη Καλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζην αληίζηνηρν θεθάιαην ηνπ παξόληνο ηεύρνπο Οη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηεξίνπ έρνπλ κειεηεζεί κε θξηηήξηα: Σελ αζθάιεηα, αμηνπηζηία θαη ην ρακειό θόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Σελ κέγηζηε δπλαηή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο Σελ επειημία θαη πξνζαξκνγή ζε πηζαλέο αλαδηαηάμεηο ησλ ρώξσλ Σελ δπλαηόηεηα απηόλνκεο ιεηηνπξγίαο, πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ, ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ θηεξίνπ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ δηθηύνπ ειεθηξνδόηεζεο Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα: Η όδεπζε όισλ ησλ δηθηύσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε επηζθέςηκα θαλάιηα ώζηε λα είλαη επηζεσξήζηκα Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα πξνκεζεπηώλ πνπ επηζπλάπηεηαη ζην ηεύρνο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 3.2 ΚΑΝΟΝΘΜΟΘ Οη εγθαηαζηάζεηο ζα εθηειεζζνύλ βάζεη ησλ θαλνληζκώλ πνπ ηζρύνπλ ησλ όξσλ ηεο ΓΔΗ, ησλ θαλόλσλ ηεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο θαη ησλ νδεγηώλ ηεο επίβιεςεο. Βάζεη απηώλ ησλ πξνδηαγξαθώλ ζα απνηειέζνπλ νη παξαθάησ θαλνληζκνί θαη ηξνπνπνηήζεηο, όπσο είλαη ελεκεξσκέλνη ζηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε απηώλ θαηά ηελ εκέξα ηεο πξνθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο: Καλνληζκόο Δζσηεξηθώλ Ηιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ : (ΦΔΚ 59Β/ , ΦΔΚ 118Α/ , ΦΔΚ 293Β/ , ΦΔΚ 620Β/ ΦΔΚ 630Β/ ) Γηάηαγκα Πεξί θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθώλ ελ γέλεη εγθαηαζηάζεσλ (ΦΔΚ 89Α/1982 ) Οδεγίεο ΓΔΗ Σππνπνηήζεηο DIN, BS, NEMA. Δγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νδηθνύ ειεθηξνθσηηζκνύ ΦΔΚ 573Β/1986. ΔΛΟΣ ΗD 384 IEC 60909, DIN VDE Οδηθόο Ηιεθηξνθσηηζκόο Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 13201:2004. Πξόηππα θαη Οδεγίεο ηεο CIE. Α. Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ ΔΗ1/0/481/2.6.86, Έγθξηζε Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ Οδηθνύ Ηιεθηξνθσηηζκνύ (ΦΔΚ 573Β, ). Α. Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ ΔΗ1/0/123/8.3.88, πκπιήξσζε Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ Οδηθνύ Ηιεθηξνθσηηζκνύ (ΦΔΚ 177Β, ). Α. Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. Γ13β/0/5781/ , "Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Οδηθνύ Ηιεθηξνθσηηζκνύ" (ΦΔΚ 967Β, ). Δγθύθιηνο 9 Α. Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (Αξ. Πξση. Γ13β/5309 π.ε./6.4.95). Δπηπιένλ, όια ηα πιηθά πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξηα θαη ηππνπνηεκέλα πξντόληα γλσζηώλ θαηαζθεπαζηώλ, πνπ αζρνινύληαη 5

7 θαλνληθά κε ηελ παξαγσγή ηέηνησλ πιηθώλ, ρσξίο ειαηηώκαηα θαη λα έρνπλ ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα βάξε πνπ πξνέξρνληαη από ηνπο θαλνληζκνύο, όηαλ δελ θαζνξίδνληαη από ηηο πξνδηαγξαθέο. Κάζε πιηθό ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνύ, πνπ έρεη ην δηθαίσκα απόξξηςεο νπνηνπδήπνηε πιηθνύ πνπ ε πνηόηεηα ή ηα εηδηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θξίλνληαη όρη ηθαλνπνηεηηθά ή αλεπαξθή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία θαη ζηνλ επηβιέπνληα Μεραληθό εηθνλνγξαθεκέλν έληππν ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, δηαγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο θαη απόδνζεο, δηαζηαζηνιόγεζε θαη ινηπά ζηνηρεία ησλ θαηαζθεπαζηώλ γηα όια ηα κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο ησλ δηαθόξσλ εγθαηαζηάζεσλ πξηλ από ηελ παξαγγειία ή πξνζθόκηζε νπνηνπδήπνηε κεραλήκαηνο ή ζπζθεπήο. 3.3 ΗΛΕΚΣΡΘΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΘ ΓΕΝΘΚΑ Οη εξγαζίεο ησλ ΗΜ εγθαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλνπλ λέεο ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξώλ θαη αζζελώλ ξεπκάησλ, ζηνπο ρώξνπο ηνπ ηεισλείνπ θαη ηεο αζηπλνκίαο ηνπ θηηξίνπ ηνπ πλνξηαθνύ ηαζκνύ Καζηαλέσλ. Πξνβιέπεηαη ε απνμήισζε ησλ παιαηώλ ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (θώηα, θαλάιηα, ξεπκαηνδόηεο, πξίδεο δεδνκέλσλ, δηαθόπηεο) θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο. Πξνβιέπεηαη επίζεο ε ηνπνζέηεζε δύν ηζηώλ ύςνπο 4m, ζηνλ αύιεην ρώξν ηνπ ηαζκνύ, κεηά ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ηνπο. Επίζεο πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε δεθαέμη (16) ππαξρόλησλ ηζηκεληνηζηώλ θσηηζκνύ κε ζηδεξνηζηνύο. Οη λένη ηζηνί ζα είλαη κεηαιιηθνί (ραιύβδηλνη, γαιβαληζκέλνη) ύςνπο 12,0 κέηξσλ, κεηά ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ηνπο. Λόγσ ηνπ όηη νη βάζεηο (πιάθεο έδξαζεο) ησλ ηζηώλ είλαη ηνπνζεηεκέλεο από πξνεγνύκελε εξγνιαβία, ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο ειεθηξνινγηθήο ζύλδεζεο ησλ λέσλ ηζηώλ. ηηο εξγαζίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε επηκήθπλζε παξνρηθώλ θαισδίσλ NYY 4x10mm2, ηνπνζέηεζε θαισδίσλ NYY 3x2.5 mm2 γηα ηε ζύλδεζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. Οη ζπλδέζεηο ησλ ηξνθνδνηηθώλ θαισδίσλ ζα γίλνληαη απνθιεηζηηθά ζηα θπηία δηαθιάδσζεο-ζύλδεζεο (αθνθηβώηηα) ησλ ηζηώλ. Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηηο εξγαζίεο απνμήισζεο ησλ παιαηώλ ππαξρόλησλ ηζηώλ ειεθηξνθσηηζκνύ θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ (ζηδεξνηζηνί ειεθηξνθσηηζκνύ θαη θσηηζηηθά ζώκαηα). Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξώλ ξεπκάησλ ηνπ θηεξίνπ πεξηιακβάλνπλ: Γίθηπα δηαλνκήο 230/400 V - 50 Hz Γίθηπα θαηαλαιώζεσλ θσηηζκνύ, ξεπκαηνδνηώλ, θίλεζεο 230 / 400 V - 50 Hz ύζηεκα γεηώζεσλ πξνζηαζίαο ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΘΑ Σν θηίξην ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ζα ηξνθνδνηείηαη από ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Η ΔΘΚΣΤΟ Δ.Ε.Η Η εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ θίλεζεο, ζθνπό έρεη λα εμαζθαιίζεη ηελ απαηηνύκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα πιήξε θσηηζκό ησλ ρώξσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνύ αξηζκνύ ξεπκαηνδνηώλ, ηελ ηξνθνδνζία ησλ κεραλεκάησλ ή ζπζθεπώλ ηνπ θηηξίνπ. ηελ εγθαηάζηαζε απηή πεξηιακβάλνληαη νη ζσιελώζεηο, νη θαισδηώζεηο θσηηζκνύ θαη θίλεζεο, ηα ηξνθνδνηηθά θαιώδηα, νη δηαθόπηεο, νη κπνπηνληέξεο θσηηζκνύ, νη ξεπκαηνδόηεο, ηα θσηηζηηθά ζώκαηα, ηα θσηηζηηθά ζεκεία, ηα ξειέ, ηα ζεξκηθά, νη ειεθηξηθνί πίλαθεο, νη γεηώζεηο θαη ε ζύλδεζε κε θάζε ειεθηξηθή ζπζθεπή ή κεράλεκα γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ην θηηξίνπ. Όια ηα θσηηζηηθά ζώκαηα (πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε) πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν. 6

8 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ ην θηίξην ζην ρώξν ηνπ Γξαθείνπ πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ γεληθνύ πίλαθα. Πξνβιέπεηαη όηη γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηεο ειεθηξηθήο ηζρύνο ηνπ θηεξίνπ, ζα δεηεζεί από ηε Γ.Δ.Η. παξνρή Υακειήο Σάζεο ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ησλ κνλνγξακκηθώλ. Σν παξνρηθό θαιώδην ηεο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη ΝΤΤ θαη δηαηνκήο ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ησλ κνλνγξακκηθώλ δηαγξακκάησλ, βάζεη ησλ νδεγηώλ ηεο Γ.Δ.Η. θαη ζα αλαρσξεί από ηνλ κεηξεηή Γ.Δ.Η., πνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηνπ νηθνπέδνπ ζε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ Γ.Δ.Η., θαη ζα θαηαιήγεη ζηνλ γεληθό ειεθηξηθό πίλαθα. Από ηνλ πίλαθα απηό ζα αλαρσξνύλ ηα ηξνθνδνηηθά θαιώδηα πξνο ηηο θαηαλαιώζεηο ηνπ θηηξίνπ. 3.4 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΥΑΜΗΛΗ ΣΑΗ 220 / 380 V ΔΘΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΣΡΘΚΟΘ ΠΘΝΑΚΕ Σνπο πίλαθεο δηαθξίλνπκε ζε: Πίλαθεο θσηηζκνύ θαη θίλεζεο Γεληθόο πίλαθαο ην ρώξν ηνπ γξαθείνπ ζα ηνπνζεηεζεί: Ο γεληθόο πίλαθαο δηαλνκήο Π. 1(ΙΡ 54) ζηε ζέζε πνπ θαίλεηαη ζηα ζρέδηα, ν νπνίνο ζα ηξνθνδνηείηαη από ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Η. θαη ν νπνίνο ζα ηξνθνδνηεί όινπο ηνπο επηκέξνπο πίλαθεο ηνπ θηηξίνπ. ην δηάδξνκν ζα ηνπνζεηεζεί: Έλαο πίλαθαο Π.1.1 (ΙΡ 54) ζηε ζέζε πνπ θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ν νπνίνο ζα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηξνθνδόηεζεο ηνπ θσηηζκνύ, ησλ ξεπκαηνδνηώλ, ηνπ θιηκαηηζκνύ θαη γεληθά όισλ ησλ ζπζθεπώλ (ηξνθνδνζία από γεληθό πίλαθα). Έλαο πίλαθαο Π.1.2 (ΙΡ 54) ζηε ζέζε πνπ θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ν νπνίνο ζα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηξνθνδόηεζεο ηνπ θσηηζκνύ, ησλ ξεπκαηνδνηώλ, ηνπ θιηκαηηζκνύ θαη γεληθά όισλ ησλ ζπζθεπώλ (ηξνθνδνζία από γεληθό πίλαθα). ε όινπο ηνπο πίλαθεο πξνβιέπεηαη εθεδξεία 20%. Όινη νη πίλαθεο ζα έρνπλ ρσξηζηέο κπάξεο νπδέηεξνπ θαη γείσζεο θαη ηα πιηθά ησλ πηλάθσλ ζα είλαη θαηάιιεια γηα ην ξεύκα βξαρπθύθισζεο ηνπ θάζε πίλαθα ΔΘΚΣΤΑ ΔΘΑΝΟΜΗ Η ειεθηξνδόηεζε ηνπ θηηξίνπ ζα γίλεη από ην δίθηπν ρακειήο ηάζεο 400/230V-50Hz ηεο ΓΔΗ. Ο κεηξεηήο ηεο ΓΔΗ ζα ηνπνζεηεζεί ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρώξν εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ. Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελόο ηξηθαζηθνύ κεηξεηή ηππνπνηεκέλεο παξνρήο ΔΕΗ Νν2/25 kva. Η θεληξηθή παξνρή νδεύεη εζσηεξηθά νξαηή επίηνηρε, κέρξη ηνλ Γεληθό Πίλαθα Γηαλνκήο Υακειήο Σάζεο. Η εγθαηάζηαζε ηεο ειεθηξνδόηεζεο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο. Όιν ην δίθηπν ρακειήο ηάζεο ζα έρεη αθηηληθή δηάηαμε. Η εγθαηάζηαζε ζα είλαη γεληθά νξαηή κέζα ζε ηππνπνηεκέλνπο ζθιεξνύο πιαζηηθνύο ζσιήλεο, πηζηνπνηεκέλνπο γηα ζηεγαλή δηαλνκε IP65. Οη ζσιελώζεηο ησλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλνπλ κε απζηεξά επζείεο νξηδόληηεο θαη θαηαθόξπθεο γξακκέο. Οη θακπύιεο ζα είλαη νκαιέο ρσξίο παξακνξθώζεηο θαη θαθώζεηο ησλ ζσιήλσλ. Οη ελώζεηο ζα γίλνληαη κε κνύθεο θαη νη δηαθιαδώζεηο ζε θνπηηά δηαθιάδσζεο. Σα θνπηηά δηαθιάδσζεο ζα είλαη ζπλερνύο κόλσζεο θαη νη νπέο ηνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζα θιείλνληαη κε πώκαηα. Με πώκαηα ζα θιείλνληαη επίζεο ηα ειεύζεξα άθξα ησλ ζσιήλσλ. ηελ εγθαηάζηαζε ρξεζηκνπνηνύληαη νη εμήο ηύπνη αγσγώλ: 7

9 Αλζπγξά θαιώδηα J1VV θαηά ΔΛΟΣ 843 (ΝΤΤ θαηά VDE 0271/369) γηα νξαηή εγθαηάζηαζε, θαζώο θαη γηα εγθαηάζηαζε κέζα ζε ζράξεο θαισδίσλ ή ζε κεηαιιηθνύο ζσιήλεο ζε θπθιώκαηα πγξώλ ρώξσλ. Καιώδηα AO5VV θαηά ΔΛΟΣ 563 (ΝΤΜ θαηά VDE 0250/369) γηα εγθαηάζηαζε ζε γαιβαληζκέλνπο ραιπβδνζσιήλεο θαζώο θαη γηα εγθαηάζηαζε κέζα ζε ζράξεο ή ζε πιαζηηθνύο ζσιήλεο κέζα ζηηο ςεπδνξνθέο θαη ζε θαλάιηα δηαλνκήο θαισδίσλ ησλ ρώξσλ ζηα θπθιώκαηα πγξώλ ρώξσλ θαη ζηα θπθιώκαηα θσηηζκνύ θαη ξεπκαηνδνηώλ γεληθά. Αγσγνί HO7V θαηά ΔΛΟΣ 563 (ΝΤΑ θαηά VDE 0250/369) γηα ηελ απιή ρσλεπηή εγθαηάζηαζε μεξώλ ρώξσλ ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε κνλσηηθνύο ζσιήλεο κπέξγθκαλ ή πιαζηηθνύο ζε ρσλεπηά θπθιώκαηα μεξώλ ρώξσλ ΥΑΡΕ ΚΑΛΩΔΘΩΝ Σα ειεθηξηθά θαιώδηα ζα εγθαηαζηαζνύλ γεληθά κέζα ζε ζράξεο (θαλάιηα) όδεπζεο θαισδίσλ ζηνπο ρώξνπο όπνπ πξνβιέπνληαη ςεπδνξνθέο θαη ζε ζσιελώζεηο ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε. Όιεο νη ζράξεο ζα έρνπλ ην απαηηνύκελν πιάηνο γηα ηα πξνβιεπόκελα θαιώδηα κε κηα πξνζαύμεζε 20% γηα κειινληηθά θπθιώκαηα. Καλάιηα επίηνηρα Δμσηεξηθά επίηνηρα θαλάιηα δηαλνκήο πιαζηηθά, από PVC άξηζηεο πνηόηεηαο, νξζνγσληθήο δηαηνκήο, ελδεηθηηθώλ δηαζηάζεσλ 120x68 mm, κε εηδηθά εμαξηήκαηα ζύλδεζεο, αιιαγήο δηεύζπλζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ κεραληζκώλ ησλ δηαθνπηώλ θαη ξεπκαηνδνηώλ ζ απηά. Σν θαλάιη ζα θέξεη επίζεο όια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα πνπ ζα θαζηζηνύλ εύθνιε ηελ ηνπνζέηεζε δηαθνπηώλ, ξεπκαηνδνηώλ θιπ. ιήςεσλ. Οη δηαθόπηεο, ξεπκαηνδόηεο θιπ. ζα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ είηε ρσλεπηά ζην θαλάιη είηε εμσηεξηθά, όηαλ απαηηείηαη ρώξνο ζην θαλάιη γηα ηελ δηέιεπζε αγσγώλ ή θαισδίσλ ΠΡΟΣΑΘΑ ΓΡΑΜΜΩΝ Όιεο νη παξνρέο πηλάθσλ πξνζηαηεύνληαη κε απηόκαηνπο δηαθόπηεο ηζρύνο κε ξπζκηδόκελα ζεξκηθά θαη καγλεηηθά ζηνηρεία. Η πξνζηαζία ησλ πηλάθσλ γξακκώλ θσηηζκνύ, ξεπκαηνδνηώλ γίλεηαη κε απηόκαηνπο δηαθόπηεο δηαξξνήο έληαζεο. Η πξνζηαζία γξακκώλ θσηηζκνύ, ξεπκαηνδνηώλ θ.ι.π. γίλεηαη κε κηθξναπηόκαηνπο. Σα δίθηπα δηαλνκήο ζα θαηαζθεπαζζνύλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ: ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΘΜΟΤ ΣΑΘΜΔ ΓΔΝΙΚΟΤ ΦΧΣΙΜΟΤ Ο ππνινγηζκόο ησλ απαηηνύκελσλ θσηηζηηθώλ γηα θάζε θαηεγνξία ρώξνπ ζα γίλεη κε βάζε ηηο αθόινπζεο ειάρηζηεο ζηάζκεο θσηηζκνύ: Γξαθεία : 500Lux Υώξνη πγηεηλήο : 250 Lux Απνζήθεο : 200 Lux Υώξνη ΗΜ : 200 Lux ΣΤΠΟΙ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ηνπο ρώξνπο γξαθείσλ ηνπ ηεισλείνπ θαη ηεο ειιεληθήο αζηπλνκίαο, όπνπ γίλεηαη ρξήζε νζνλώλ Η/Τ θαη νπνηαδήπνηε ζάκβσζε επεξεάδεη ηελ ρξήζε απηώλ ιακβάλνληαη κέηξα πεξηνξηζκνύ ηεο 8

10 ζάκβσζεο (Glare Control) ζύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο CIE "Guide on Interior Lighting" (Report 29.2). Σα θσηηζηηθά ζώκαηα γεληθνύ θσηηζκνύ ησλ ρώξσλ ζα είλαη γεληθά θζνξηζκνύ γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ρσλεπηά ζηελ ςεπδνξνθή. Οη ιακπηήξεο ζα είλαη ιεπθνύ θσηόο (ελδεηθηηθνύ ηύπνπ OSRAM 21 ή Phillips 84) κε πςειό βαζκό ρξσκαηηθήο απεηθόληζεο (Ra 85). Σα θσηηζηηθά ζηνπο πγξνύο ρώξνπο ζα είλαη ζηεγαλά. Δπίζεο ζηεγαλά ζα είλαη ηα εμσηεξηθά θσηηζηηθά επί ηνπ θηηξίνπ. ηα γξαθεία ηνπνζεηνύληαη ηεηξάγσλα θσηηζηηθά θζνξηζκνύ ελζσκαησκέλα ζηελ ςεπδνξνθή, βαζκνύ πξνζηαζίαο IP20, κε ηέζζεξηο ιακπηήξεο ηύπνπ TL-D ηζρύνο 14W θαη πεξζίδεο δηπιήο παξαβνιηθόηεηαο κε γσλία απνθνπήο 60, θαηάιιεια γηα ρώξνπο κε Η/Τ. ηνπο δηαδξόκνπο ζε ρώξνπο όπνπ ππάξρεη ςεπδνξνθή ηνπνζεηνύληαη θσηηζηηθά θζνξηζκνύ ελζσκαησκέλα ζηελ ςεπδνξνθή, ελώ ζε ρώξνπο όπνπ δελ ππάξρεη ςεπδνξνθή ηνπνζεηνύληαη θσηηζηηθά θζνξηζκνύ επίηνηρα, βαζκνύ πξνζηαζίαο IP20, κε ηέζζεξηο ιακπηήξεο ηύπνπ TL-D ηζρύνο 18W θαη νπάι θάιπκκα. ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο ηνπνζεηνύληαη θπθιηθά θσηηζηηθά θζνξηζκνύ (downlights), ελζσκαησκέλα ζηελ ςεπδνξνθή, κε ειεθηξνληθό Ballast, κε δύν ιακπηήξεο ηζρύνο 18W θαη νπάι θάιπκκα κε βαζκό πξνζηαζίαο IP44. ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο (ρώξνη Η/Μ,) ηνπνζεηνύληαη θσηηζηηθά ζηελ νξνθή κε δύν ιακπηήξεο θζνξηζκνύ ηζρύνο 36W όπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. Η ζέζε, ν ηύπνο θαη ν αξηζκόο ησλ θσηηζηηθώλ θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. ΣΤΠΟΙ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΥΧΡΟΤ Γεμηά θαη αξηζηεξά ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ θηηξίνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ θσηηζηηθά ζηεγαλά, ηύπνπ πξνβνιέα αζύκκεηξεο δέζκεο 1x250W, γηα ην θσηηζκό ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ, ίδηνπ ηύπνπ θσηηζηηθά ηύπνπ πξνβνιέα ζπκκεηξηθήο δέζκεο επίζεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην θάησ κέξνο ηνπ πθηζηάκελνπ ζηεγάζηξνπ όπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. ην λέν ζηέγαζηξν πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ ηνπ ζηαζκνύ, ζα ηνπνζεηεζνύλ θσηηζηηθά ζηεγαλά, ρσλεπηά 1x100W ππξάθησζεο όπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. ΣΤΠΟΙ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΔΠΙ ΙΣΟΤ ΟΓΟΦΧΣΙΜΟΤ Φσηηζηηθό νδηθνύ θσηηζκνύ Na-400W από ρπηνπξεζζαξηζηό αινπκίλην, θέξεη αληαπγαζηήξα από πςειήο θαζαξόηεηαο (99,80%) θαη απόδνζεο αλνδεησκέλν αινπκίλην θαη θώδσλα από επίπεδν ή ειαθξώο θνπξκπαξηζηό ππξίκαρν γπαιί 5mm. Αλνίγεη κέζσ άξζξσζεο πξνο ηα επάλσ θαη αζθαιίδεη ζην κπξνζηηλό κέξνο κέζσ ελόο ηαρπζπλδέζκνπ αινπκηλίνπ. Σα όξγαλα έλαπζεο ηνπνζεηνύληαη ζε εηδηθή κνλσηηθή βάζε. Δίλαη εθνδηαζκέλν κε καραηξσηό δηαθόπηε αζθαιείαο.βαζκόο πξνζηαζίαο: ΙΡ 66 Λακπηήξαο θαη όξγαλα έλαπζεο: 400Watt Na SCHWABE Κεξακηθό ληνπί: Δ 40 Πξνζαξκνγή: ε βξαρίνλα δηακέηξνπ Φ60 Βαθή: ώκα RAL 7039 θαη θέιπθνο RAL 9003 Κιάζε κόλσζεο: ΙΙ Πξνδηαγξαθέο: EU: EN Πηζηνπνίεζε CE ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΔ ε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ξεπκαηνδόηεο, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο. Κάζε γξαθεηαθόο ρώξνο έρεη ζέζεηο ξεπκαηνιεςίαο όζεο θαη νη πξνβιεπόκελεο ζέζεηο εξγαζίαο. Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ παξαθάησ ηύπσλ ξεπκαηνδνηώλ: Ρεπκαηνδόηεο κνλνθαζηθνί, ζνύθν 16 A/250V, ιεπθνί. Μία δηπιή ιήςε RJ45 γηα ην δίθηπν Η/Τ θαη ηειέθσλν. Σα θπθιώκαηα ησλ ξεπκαηνδνηώλ είλαη αλεμάξηεηα από ηα θπθιώκαηα θσηηζκνύ. Ρεπκαηνδόηεο γεληθήο ρξήζεο πξνβιέπνληαη ζηνπο δηαδξόκνπο, θαζηζηηθό, ρώξνο αλάπαπζεο, θιπ. Όιν ην δηαθνπηηθό πιηθό ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ, νη ξεπκαηνδόηεο θαη νη ιήςεηο ηειεθώλσλ - DATA είλαη ηεο ίδηαο ζεηξάο θαηαζθεπήο γηα νκνηνκνξθία. Ο αξηζκόο ησλ ξεπκαηνδνηώλ θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. 9

11 ΓΙΚΣΤΑ ΓΙΑΝΟΜΗ ΦΧΣΙΜΟΤ ηελ εγθαηάζηαζε δηθηύσλ δηαλνκήο θσηηζκνύ ρξεζηκνπνηνύληαη νη εμήο ηύπνη θαισδίσλ θαη αγσγώλ: 1. Καιώδηα AO5VV θαηά ΔΛΟΣ 563 (ΝΤΜ θαηά VDE 0250/369) γηα εγθαηάζηαζε ζε γαιβαληζκέλνπο ραιπβδνζσιήλεο θαζώο θαη γηα εγθαηάζηαζε κέζα ζε ζράξεο ή ζε πιαζηηθνύο ζσιήλεο κέζα ζηηο ςεπδνξνθέο θαη ζε θαλάιηα δηαλνκήο θαισδίσλ ησλ ρώξσλ ζηα θπθιώκαηα πγξώλ ρώξσλ θαη ζηα θπθιώκαηα θσηηζκνύ θαη ξεπκαηνδνηώλ γεληθά. 2. Αγσγνί HO7V θαηά ΔΛΟΣ 563 (ΝΤΑ θαηά VDE 0250/369) γηα ηελ απιή ρσλεπηή εγθαηάζηαζε μεξώλ ρώξσλ ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε κνλσηηθνύο ζσιήλεο κπέξγθκαλ ή πιαζηηθνύο ηύπνπ θνπβίδε ζε ρσλεπηά θπθιώκαηα μεξώλ ρώξσλ. Σα θπθιώκαηα θσηηζκνύ θαηαζθεπάδνληαη κε θαιώδηα θαη αγσγνύο ειάρηζηεο δηαηνκήο (2+1)x1,5 mm² θαη αζθαιίδνληαη κε κηθξναπηόκαηνπο 1x10Α. Σα θπθιώκαηα ξεπκαηνδνηώλ γεληθήο ρξήζεο θαηαζθεπάδνληαη κε αγσγνύο 3x2,5 mm² θαη αζθαιίδνληαη κε κηθξναπηόκαηνπο 1x16 Α. Όινη νη πίλαθεο ηξνθνδνζίαο θπθισκάησλ θσηηζκνύ, ξεπκαηνδνηώλ, ζπζθεπώλ ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε δηαθόπηε δηαθπγήο έληαζεο 30 ma θαηάιιειεο νλνκαζηηθήο έληαζεο όπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ησλ δηαγξακκάησλ πηλάθσλ. ΘΣΟΘ ΦΩΣΘΜΟΤ Θζηόο από ράιπβα θαηάιιεινο γηα πάθησζε Κπιηλδξηθήο δηαηνκήο 102mm θαηαζθεπαζκέλνο από ράιπβα γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκώ θαη βακκέλνο. Πάρνο Υάιπβα 4mm. Τπέξγεην ύςνο ηζηνύ Η=4m. Βάζνο πάθησζεο Η=800mm. Φέξεη αθξνθηβώηην κε ηξηπιή ηεηξαπνιηθή θιέκα (N, R, S, T) Φέξεη δύν αζθαιεηνζήθεο θαη δύν ειεθηξηθέο αζθάιεηεο 16Α έθαζηε Σν αθξνθηβώηην είλαη απνζπώκελν γηα επθνιόηεξε πξόζβαζε θαη ζπληήξεζε. Η ηζηκεληέληα βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα παθησζεί ν ηζηόο, ζπλίζηαηαη λα έρεη δηαζηάζεηο ΜxΠxΤ=1300x1300x1000mm. Κσληθόο Οθηαγσληθόο ηδεξντζηόο Φσηηζκνύ Οδώλ ύςνπο 11800mm, πάρνπο 4mm, δηακέηξνπ βάζεο Φ196 - θνξπθήο Φ65, ζπξίδα 300x85mm γηα ηνπνζέηεζε αθξνθηβσηίνπ κε θιεηδαξηά αζθαιείαο κε αλνμείδσηε βίδα θαη ηξηγσληθή ππνδνρή, πιάθα έδξαζεο 400x400x20mm κε νπέο ζε δηάηαμε 280x280 θαη 4 ηξίγσλα ελίζρπζεο Καηαζθεπή: ύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ-40 Τιηθό: Υάιπβαο Θεξκήο Έιαζεο πνηόηεηαο S235JR/EN Πξνζηαζία: Γαιβάληζκα ελ ζεξκώ βάζεη Γηεζλώλ Πξνηύπσλ EN ISO 1461 Πηζηνπνίεζε CE 3.5 ΤΣΗΜΑ ΓΕΘΩΕΩΝ ΕΩΣΕΡΘΚΟ ΔΘΚΣΤΟ ΓΕΘΩΕΩΝ ΠΡΟΣΑΘΑ Σν δίθηπν γείσζεο ζην εζσηεξηθό ηνπ θηεξίνπ αξρίδεη από ην δπγό γείσζεο ηνπ γεληθνύ πίλαθα ρακειήο ηάζεο. Όιεο νη ηξνθνδνηηθέο γξακκέο ησλ δηαθόξσλ πηλάθσλ πεξηιακβάλνπλ θαη αγσγό γείσζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ην δπγό γείσζήο ηνπ. Ο παξαπάλσ αγσγόο γείσζεο έρεη ηελ απηή δηαηνκή κε ηνλ νπδέηεξν ηεο ηξνθνδνηηθήο γξακκήο θάζε κεξηθνύ πίλαθα θαη είηε νδεύεη παξάιιεια κε απηή είηε πεξηιακβάλεηαη ζην ίδην θαιώδην καδί κε ηνπο αγσγνύο θάζεο θαη ηνλ νπδέηεξν. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαλνληθά δελ βξίζθνληαη ππό ηάζε γεηώλνληαη. 10

12 Όια ηα θπθιώκαηα θσηηζκνύ θαη θίλεζεο (ξεπκαηνδόηεο, ηξνθνδνηήζεηο κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ) θέξνπλ θαη αλεμάξηεην αγσγό γείσζεο, αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη θαηαλαιώζεηο πνπ ηξνθνδνηνύλ δελ έρνπλ κεηαιιηθά αληηθείκελα. Ο αγσγόο γείσζεο είλαη ηεο απηήο δηαηνκήο κε ηνλ αγσγό ηνπ νπδέηεξνπ θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ίδην ζσιήλα ή πεξηιακβάλεηαη ζην ίδην θαιώδην καδί κε ηνπο αγσγνύο θάζεο θαη ηνλ νπδέηεξν. 4. ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΑΘΕΝΩΝ 4.1 ΔΘΚΣΤΟ ΣΗΛΕΦΩΝΩΝ / ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΓΕΝΘΚΑ 1. ην θηίξην πξνβιέπεηαη πιήξεο εγθαηάζηαζε δνκεκέλεο θαισδίσζεο γηα ηηο αλάγθεο επηθνηλσλίαο θσλήο θαη δεδνκέλσλ, ώζηε λα επηηπγράλεηαη πιήξεο ππνζηήξημε νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο Η/Τ εγθαηαζηαζεί θαζώο θαη ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ εμνπιηζκνύ. 2. H εγθαηάζηαζε ηειεθώλσλ - data ηνπ θηηξίνπ πεξηιακβάλεη: Σνλ θαηαλεκεηή Ο.Σ.Δ. Σνλ θεληξηθό θαηαλεκεηή ηειεθώλσλ / data (MDF) Σηο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο Σηο πξίδεο ηειεθώλσλ / data Σα δίθηπα δηαζύλδεζεο ησλ παξαπάλσ Σελ ζσιήλσζε εηζαγσγήο Ο.Σ.Δ. 3. Όια ηα παζεηηθά ζηνηρεία ηνπ δηθηύνπ, δειαδή θαιώδηα, patch cords, πξνζαξκνγείο (adaptors), patch panels, πξίδεο θ.ι.π. ζα είλαη θαηεγνξίαο 6 ησλ πξνδηαγξαθώλ ΔΙΑ / ΣΙΑ 568 Α,ISO 11801, EN50173 γηα λα είλαη δπλαηή ε κεηάδνζε δεδνκέλσλ κε ηαρύηεηεο άλσ ησλ 250 MHz. Η εγθαηάζηαζε έρεη ηέηνηα κνξθή ώζηε : Να ηθαλνπνηνύληαη νη απαηηήζεηο ηειεθώλσλ - ζπζηεκάησλ Η/Τ ζηηο δηάθνξεο πηζαλέο ζέζεηο εξγαζίαο. Να ππάξρεη ελαιιαμηκόηεηα κεηαμύ ηειεθώλσλ - data, δειαδή θάζε πξίδα λα κπνξεί κε αιιαγή κόλν ηεο κηθηνλόκεζεο ζην θαηαλεκεηή λα εληαρζεί ζην δίθηπν ηειεθώλσλ ή δεδνκέλσλ. ε θάζε ζέζε εξγαζίαο ζα κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη θάζε κία από ηηο παξαθάησ ζπζθεπέο: Αλαινγηθή ηειεθσληθή ζπζθεπή Φεθηαθή ηειεθσληθή ζπζθεπή ISDN Σεξκαηηθέο ζπζθεπέο ΔΘΑΡΘΡΩΗ ΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ην ρώξν ηνπ γξαθείνπ ηνπνζεηείηαη ν θεληξηθόο θαηαλεκεηήο ηνπ θηηξίνπ ηύπνπ επηδαπέδηνπ RACK19 ρσξεηηθόηεηαο 9U. Σν θεληξηθό δίθηπν ηνπ θηηξίνπ πεξηιακβάλεη ηνλ γεληθό θαηαλεκεηή ηνπ Κηηξίνπ ΜDF θαη ηα θαιώδηα ζύλδεζεο risers (Backbone) απηνύ. ηνλ θεληξηθό θαηαλεκεηή ηνπ θηηξίνπ ζπλδένληαη νη γξακκέο OTE. Όια ηα θαιώδηα ζα νδεύνπλ εζσηεξηθά ζε ζράξεο αζζελώλ ξεπκάησλ όπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. Σα θαιώδηα ζύλδεζεο ησλ ηεξκαηηθώλ ιήςεσλ (πξηδώλ) πξνο ηνλ θεληξηθό θαηαλεκεηή ζα είλαη ηύπνπ UTP4x2. Ο θαηαλεκεηήο εηζαγσγηθνύ θαισδίνπ Ο.Σ.Δ. εγθαζίζηαληαη δίπια ζηoλ θεληξηθό θαηαλεκεηή ηνπ θηηξίνπ θαη ζα θέξεη δηπιέο νξηνισξίδεο θαξθσηνύ ηύπνπ 25 θαη δηαηάμεηο αζθαιείαο έλαληη ππεξηάζεσλ πξνεξρόκελσλ από ην δίθηπν Ο.Σ.Δ. Οη πξίδεο όινπ ηνπ θηηξίνπ ζπλδένληαη θαηεπζείαλ ζηνλ θεληξηθό θαηαλεκεηή ηνπ θηηξίνπ. 11

13 Σα θαιώδηα άθημεο από ηηο πξίδεο ησλ ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ (ηειεθώλσλ θαη data) θαηαιήγνπλ ζε νκάδεο ζπζηνηρηώλ πξηδώλ (Patch Panels) 16 ή 24xRJ45. ηνλ θαηαλεκεηή πξνβιέπεηαη ρώξνο γηα ηνπνζέηεζε ελεξγνύ εμνπιηζκνύ (active equipments, hub/s θηι). Με ηελ παξαπάλσ εγθαηάζηαζε θαη ρξεζηκνπνηώληαο θαιώδηα κηθηνλόκεζεο κε αθξνδέθηεο RJ45 (patch cords) ππάξρεη ε εμήο δπλαηόηεηα: Οη ιήςεηο πνπ αθνξνύλ ηειέθσλα (voice) ζπλδένληαη κε πξίδεο ησλ ζπζηνηρηώλ πξηδώλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηα backbones. Οη ιήςεηο πνπ αθνξνύλ δεδνκέλα ζπλδένληαη κε ηα ελεξγά ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ εληόο ηνπ ίδηνπ ηνπ θαηαλεκεηή. Ο αξηζκόο ησλ ζπζηνηρηώλ πξηδώλ εθιέγεηαη έηζη ώζηε λα θαιύπηεη ηνλ αξηζκό πξηδώλ ηνπ θηηξίνπ πνπ εμππεξεηεί ν θαηαλεκεηήο θαη ζην επόκελν ηππνπνηεκέλν κέγεζνο. Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελόο θαηαλεκεηή (ΜDF) ςεθηαθνύ δηθηύνπ θαηεγνξίαο 6 ζε θαηάιιειν εξκάξην ζην ρώξν γξαθείνπ ηνπ θηηξίνπ. ηνλ θαηαλεκεηή ηνπ θηηξίνπ όια ηα θαιώδηα από ηηο πξίδεο ζα θαηαιήγνπλ ζε ζπζηνηρία Patch panels 16 ή 24 πξηδώλ RJ45, όπσο θαη ηα θαιώδηα ζύλδεζεο κε ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ θαη πξνβιέπεηαη απιά ε ζύλδεζε (κηθηνλόκεζε) ησλ ζπζηνηρηώλ πξηδώλ άθημεο θαη αλαρώξεζεο κε patch cords. Η ζύλδεζε κε ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ γίλεηαη κε θαιώδην A2Y(L)2Y10x2x0.6 πνπ ηεξκαηίδεη ζε δεύγε νξηνισξίδσλ (θαηαλεκεηήο ΟΣΔ). Ο θαηαλεκεηήο ζα δηαζέηεη επίζεο νδεγνύο ζπγθξάηεζεο θαισδίσλ (Patch Guides) γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ θαισδίσλ κηθηνλόκεζεο θαη επάξθεηα ρώξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελεξγώλ ζηνηρείσλ δηθηύσλ. Σν ηνπηθό δίθηπν ηνπ Κηηξίνπ αλαρσξεί από ηνλ θεληξηθό θαηαλεκεηή ηνπ Κηηξίνπ (ΜDF) θαη πεξηιακβάλεη ηα θαιώδηα από απηόλ πξνο ηηο ιήςεηο ηεξκαηηθώλ ζπζθεπώλ θαη ηηο ηεξκαηηθέο ιήςεηο (πξίδεο). Οη ηεξκαηηθέο ιήςεηο (πξίδεο) γηα ηε ζύλδεζε ηειεθσληθώλ ή άιισλ ηεξκαηηθώλ ζπζθεπώλ ζην δίθηπν ζα είλαη ηύπνπ RJ45 κνλέο ή δηπιέο, θαηά πεξίπησζε, γηα δίθηπν δνκεκέλεο θαισδίσζεο θαηεγνξίαο 6. Λήςεηο πξνβιέπνληαη ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ: Γηπιέο πξίδεο 2xRJ45 πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο γξαθείνπ ή άιινπ ρώξνπ, όπνπ ε κία ιήςε πξννξίδεηαη γηα ζύλδεζε ηειεθσληθήο ζπζθεπήο θαη ε δεύηεξε γηα ζύλδεζε PC ή άιιεο ζπζθεπήο ζε δίθηπν. ε επηιεγκέλνπο ρώξνπο όπνπ πξνβιέπεηαη ε ζύλδεζε θαη άιιεο ζπζθεπήο κε ην δίθηπν (TELEX, TELEFAX, modem θηι) ζα ηνπνζεηεζεί αθόκε κία κνλή πξίδα RJ45 ή θαη δηπιή θαηά πεξίπησζε. Οη πξίδεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα εγθαηάζηαζε ζηα ίδηα πιαίζηα κε ηηο πξίδεο ησλ ηζρπξώλ ξεπκάησλ ΚΕΝΣΡΘΚΟ ΚΑΣΑΝΕΜΗΣΗ Ο θαηαλεκεηήο ζα είλαη ηύπνπ RACK 9 U επηδαπέδηνο. θαη ζα απνηειείηαη από: Σν θηβώηην ηνπ θαηαλεκεηή κε γπάιηλε πόξηα θαη θιεηδαξηά Σα patch panels αλαρσξνύλησλ γξακκώλ ηειεθώλσλ/data/ελδνεπηθνηλσλίαο Γηαζέζηκν ρώξν γηα ελεξγό εμνπιηζκό δηθηύνπ data κε ξάθηα Oη κηθηνλνκήζεηο κεηαμύ ησλ παξαπάλσ θαζώο θαη κε ηνλ ελεξγό εμνπιηζκό ζα γίλνπλ κε patch cords θαηεγνξίαο 6 επίζεο ΠΡΘΖΕ ΣΗΛΕΦΩΝΩΝ /DATA ε θαηάιιειεο ζέζεηο ζην θηίξην, όπσο θαίλεηαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηνπνζεηνύληαη πξίδεο γηα ηειεθσληθέο ζπζθεπέο ή Η/Τ. πγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη ζε θάζε πηζαλή ζέζε εξγαζίαο κία δηπιή πξίδα (2 x 8 επαθώλ) θαηά ISO category 6 θαηάιιειε λα δερζεί θσλή ή / θαη δεδνκέλα, κε δπλαηόηεηα δηέιεπζεο πςίζπρλνπ ζήκαηνο 25 MΗz, κε εηηθέηεο γηα λα είλαη εύθνια δηαθξηηό πνπ ζπλδέεηαη data terminal ή voice terminal. Πξνηεηλόκελεο ζέζεηο αλαγξάθνληαη ζηηο θαηόςεηο. 12

14 4.1.5 ΔΘΚΣΤΟ ΚΑΛΩΔΘΩΕΩΝ Σν δίθηπν ζα είλαη ηύπνπ αζηέξα κε θέληξν ηνλ θεληξηθό θαηαλεκεηή θαη απνιήμεηο ηηο πξίδεο. ε θακία πεξίπησζε ην κήθνο νξηδνληίνπ δηθηύνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 90 m.σν νξηδόληην δίθηπν ζα θαηαζθεπαζζεί κε θαιώδηα ηύπνπ UTP - category 6-4.ε θάζε δηπιή πξίδα ζα θαηαιήμνπλ 2 θαιώδηα ηνπ παξαπάλσ ηύπνπ. Θα γίλνπλ όιεο νη απαηηνύκελεο ζπλδέζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηελ γείσζε ηνπ θηηξίνπ. Οη νδεύζεηο ησλ θαισδίσλ γίλνληαη επί ησλ εζράξσλ αζζελώλ ξεπκάησλ, ελώ όπνπ είλαη ρσλεπηέο ζε ηνίρνπο ζα γίλνπλ εληόο ζσιήλσλ πιαζηηθώλ ή ραιύβδηλσλ, όπνπ απαηηείηαη κεραληθή πξνζηαζία ΣΕΚΜΗΡΘΩΗ ΚΑΛΩΔΘΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα παξαδνζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή πιήξεο ηεθκεξίσζε ησλ θαισδηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ κε εληαία θσδηθνπνίεζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζύκθσλα κε ηελ ηππνπνίεζε EIA / TIA 606 θαη ζπγθεθξηκέλα: Απνηύπσζε αληηζηνηρίαο νξίνπ patch panel - ζέζεο, ρώξνπ εξγαζίαο γηα ηελ νξηδόληηα θαισδίσζε (κε αλαθνξά ζηηο αληίζηνηρεο θαηόςεηο) Οδεύζεηο νξηδόληηαο θαισδίσζεο ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ ΔΘΚΣΤΟΤ ΜΕΣΡΗΕΘ Οη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ απνδνρήο ηεο θαισδηαθήο ππνδνκήο (Acceptance Tests) πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε απηά πνπ νξίδνληαη ζηα πξόηππα γηα ηελ θαηεγνξία 6. Πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηνπο εμήο ειέγρνπο: Να ππνζηεξίδεη ηαρύηεηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ έσο έλα Gigabit Ethernet Έιεγρνο θπζηθήο ζπλέρεηαο ηνπ δηθηύνπ (wire map) Μέηξεζε αληίζηαζεο βξόγρνπ ζπλερνύο (DC resistance) Μέηξεζε κήθνπο θαισδίνπ (length) Μέηξεζε ρσξεηηθόηεηαο θαισδίνπ (capacitance) Μέηξεζε επηπέδνπ δπλδηνκηιίαο (crosstalk NEXT) Μέηξεζε ιόγνπ ζήκαηνο πξνο ζόξπβν (ACR) Propagation delay Propagation skew Return loss ELFEXT PowerSum ELFEXT PowerSum NEXT PowerSum ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio) 4.2 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΘΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΣΗΛΕΟΡΑΗ Γεληθά Η πεξηγξαθή απηή αλαθέξεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο θαη πεξηιακβάλεη: 1. Βαζηθέο Αξρέο Λεηηνπξγίαο. 2. πζηήκαηα Παξαθνινύζεζεο Οζόλε. 3. Δηθνλνιήπηεο. 4. Φεθηαθό ύζηεκα Καηαγξαθήο. 5. Σξνθνδνηηθό 5. Καισδηώζεηο. Βαζικές Αρτές Λειηοσργίας 13

15 Η εγθαηάζηαζε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο απνζθνπεί ζηε κεηάδνζε εηθόλαο από επηιεγκέλνπο ρώξνπο ζην θέληξν ειέγρνπ. Γηα ην ζθνπό απηό πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε εηθνλνιεπηώλ νη νπνίνη ζα ιακβάλνπλ εηθόλα θαη ζα ηελ κεηαδίδνπλ ζε νζόλε παξαθνινύζεζεο. Η δηαρείξηζε ηεο απεηθόληζεο ζα ειέγρεηαη από ηνλ πνιππιέθηε. Σσζηήμαηα Παρακολούθηζης Σν ζύζηεκα ειέγρνπ-θαηαγξαθήο πεξηιακβάλεη ην ςεθηαθό ζύζηεκα θαηαγξαθήο θαη ηελ νζόλε παξαθνινύζεζεο. Η νζόλε παξαθνινύζεζεο (32") ζα παξαθνινπζεί έσο 16 εηθνλνιήπηεο (κέζσ ηνπ θαηαγξαθηθνύ). Εικονολήπηες Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηαζεξώλ ςεθηαθώλ εηθνλνιεπηώλ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο. Ο θάζε εηθνλνιήπηεο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην δξόκν από ην ηεισλείν έσο ηα ζύλνξα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Αδηάβξνρε Auto Focus Zoom θάκεξα Με αηζζεηήξα ¼ CCD 540 γξακκέο νξηδόληηαο αλάιπζεο Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 0,04Lux Δλζσκαησκέλνο θαθόο 3,5~105mm Auto Focus 30x νπηηθό Zoom, 16x ειεθηξνληθό Zoom 4 πεξηνρέο Privacy masking Δλζσκαησκέλνο ςεθηαθόο αληρλεπηήο θίλεζεο θαη αληρλεπηήο Zoom Κξηηήξηα ζηεγαλόηεηαο: IP66 2 είζνδνη θαη 1 έμνδνο ζπλαγεξκνύ ηαζεξνπνηεηήο εηθόλαο Πξνζαξκνδόκελνο βξαρίνλαο Δλζσκαησκέλε πιαθέηα επηθνηλσλίαο: Οκναμνληθόο έιεγρνο (SSP, H-SSP, PELCO-C) RS-485 (SSP, H-SSP, PELCO-D) Σξνθνδνζία: 12~15V DC / 24V AC Ο εηθνλνιήπηεο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην ζηέγαζηξν ηνπ ηεισλείνπ έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: WDR θάκεξα νξνθήο, αληηβαλδαιηζκνύ κε θαθό Vari-Focal Αηζζεηήξαο 1/3 CMOS 550 γξακκέο νξηδόληηαο αλάιπζεο Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 0.08Lux/F1.2 Λεηηνπξγία Day&Night Δλζσκαησκέλνο θαθόο Vari-Focal 2,8~10,5mm (3x) Απαινηθή θάζεησλ ζνξύβσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη ζε θσηεηλά ζεκεία Αληηζηάζκηζε θόληνπ Ιζνξξόπεζε ιεπθνύ: Απηόκαηε / Υεηξνθίλεηε Κξηηήξηα ζηεγαλόηεηαο IP66 Wide Dynamic: ON/OFF 14

16 Υεηξηζκόο κέζσ ηεο κνλάδαο ειέγρνπ VAC-70 Σξνθνδνζία 12~15V DC / 24V AC Ψηθιακό Σύζηημα Καηαγραθής Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ςεθηαθνύ πζηήκαηνο Καηαγξαθήο κε ςεθηαθό εγγξαθέα ζεκάησλ video θαη κε ελζσκαησκέλν ζθιεξό δίζθν (Hard disc recorder). Σν ζύζηεκα GV-DVR ηεο Geovision ζα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Φεθηαθό ζύζηεκα θαηαγξαθήο 4σλ θαλαιηώλ MPEG-4 Σαρύηεηα εκθάληζεο: NTSC 240 frame/sec & PAL: 200frame/sec Σαρύηεηα θαηαγξαθήο: NTSC 120 frame/sec & PAL: 100frame/sec Καηαγξαθή 4σλ θαλαιηώλ ήρνπ. Απνκαθξπζκέλε παξαθνινύζεζε θαη ρεηξηζκόο κέζσ δηθηύνπ. Έμνδνο εηθόλαο VGA. Πεξηιακβάλεη ηειερεηξηζηήξην θαη ινγηζκηθό. Βαζηθή απνζήθεπζε: θιεξόο δίζθνο έσο 500GB. 1 έμνδνο ζπλαγεξκνύ. 4 εηζόδνπο αηζζεηήξσλ Kαλώδια Tα θαιώδηα ζα είλαη ηύπνπ RG59+2x0.5/75Χ θαη ΝΤΜ 3x1.5 mm2. Θεζζαινλίθε 10 επηεκβξίνπ 2015 ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ Πνιπκελίδεο Παλαγηώηεο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο η Βαζκ. ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ Γηα ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία Ο Αλ. Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Σερληθήο Τπνζηήξημεο Κ.Μ. Αληώλεο ακαξάο ΠΔ Μεραληθώλ κε Γ Βαζκό ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ Με ηελ αξηζκό πξση / Απόθαζε ηεο ΓΣΔ ηεο ΑΓΜΘ (ΑΓΑ: 6ΗΞΟΡ1Τ-3Η5) 15

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ :

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΑΝΔΓΔΡΖ ΣΡΗΩΡΟΦΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΩΝ & ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔ ΤΠΟΓΔΗΟ ΣΔΓΖ & ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ Οδόο Αζθιεπηνύ, εληόο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Πνιπγύξνπ (Εώλε Β, Σνκέαο ΗΗΗ) ΣΗΓΚΑ ΦΗΛΛΗΠΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2015

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/Η ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣMHMA ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 34/2015 Μ Ε Λ Ε Σ Η Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2015 CPV: 31681410-0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό Πίνακας 1 Πρόησπα ποσ αθορούν ζηη μεθοδολογία ηης εγκαηάζηαζης ηων ΕΔΗΕ 1. ΔΛΟΤ HD 384 Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ. Μνλ. Mεηξ. 1 2 3 4 5 6 1. ΟΜΑΓΑ Α :ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ, ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ

ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ. Μνλ. Mεηξ. 1 2 3 4 5 6 1. ΟΜΑΓΑ Α :ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ, ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α. Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ)

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ) ταθμοί Δργασίας τύποσ Α 1 Να αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο 2 Ο πξνζθεξόκελνο ζηαζκόο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181.1 Γεληθά ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα. 1181.1.1 ρέδηα Μειέηεο Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα