ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΚΑΣΑΝΔΩΝ Ν. ΔΒΡΟΤ», ηης Αποκενηρωμένης Γιοίκηζης Μακεδονίας-Θράκης, προϋπολογιζμού ,00 Δσρώ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2015

2 ΠEPIEXOMENA 1. ΤΔΡΕΤΗ ΓΕΝΘΚΑ ΔΟΚΘΜΕ ΔΘΚΣΤΩΝ 2 2. ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΓΕΝΘΚΑ ΔΟΚΘΜΕ ΔΘΚΣΤΩΝ 4 3. ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΘΥΤΡΩΝ ΡΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΘΚΑ ΚΑΝΟΝΘΜΟΘ ΗΛΕΚΣΡΘΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΥΑΜΗΛΗ ΣΑΗ 220 / 380 V ΔΘΑΝΟΜΗ ΤΣΗΜΑ ΓΕΘΩΕΩΝ ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΔΘΚΣΤΟ ΣΗΛΕΦΩΝΩΝ / ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΘΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΣΗΛΕΟΡΑΗ 13

3 1. ΤΔΡΕΤΗ 1.1 ΓΕΝΘΚΑ Η εγθαηάζηαζε ύδξεπζεο ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 2411/86 «Δγθαηαζηάζεηο ζε θηίξηα θαη νηθόπεδα» Δπίζεο ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα παξαθάησ : o Σνλ Διιεληθό θαλνληζκό πεξί εζσηεξηθώλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ o Σελ εξκελεπηηθή εγθύθιην αξ / , ΦΔΚ 270/Α/ o Σελ ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ Η/Μ έξγσλ ( Δ.10716/420/50). o Γηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Τπ. Απνθ /5387/ Όια ηα πιηθά, ζα είλαη ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ηππνπνίεζεο πιηθνύ θαη κνξθήο θαηά ΔΛΟΣ ή ΔN/ISO ή DIN. Ανακαίνιζη τώρων WC επιζκεπηών ηα πθηζηάκελν ηκήκα ησλ WC επηζθεπηώλ, ζα μεισζνύλ νη ζσιήλεο πδξνδόηεζεο θαη ηα είδε πγηεηλήο, ιόγσ παιαηόηεηαο θαη ζα αληηθαηαζηαζνύλ κε λέα. Η πδξνδόηεζε ηνπ ηκήκαηνο ππό αλαθαίληζε (WC επηζθεπηώλ) ζα γίλεη από ην πθηζηάκελν δίθηπν ύδξεπζεο ηνπ θηηξίνπ ηνπ πλνξηαθνύ ηαζκνύ κε κηα ζσιήλα πνιππξνππιελίνπ DN20 (Φ25). Σα εζσηεξηθά δίθηπα ζα θαηαζθεπαζζνύλ από πιαζηηθό ζσιήλα πνιππξνππιελίνπ (PP-R), πνπ ζα νδεύεη εληόο ηεο ηζηκεληνθσλίαο ηνπ δαπέδνπ ή ζα ζηεξίδεηαη ζηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ, κε εηδηθά δηκεξή ζηεξίγκαηα κε ιάζηηρν θαηάιιειεο δηακέηξνπ. Οη εζσηεξηθνί θιάδνη, ζα νδεύνπλ ζην δάπεδν ηνπ θηεξίνπ θαη ζα ρσξίδνληαη ζε επί κέξνπο θιάδνπο, νη νπνίνη ζα νδεύνπλ αξρηθά νξηδόληηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηξνθνδνηνύλ ηηο επηκέξνπο παξνρέο. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή δηεύζπλζεο ζα ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθά ηεκάρηα (θακπύιεο, γσλίεο, ηαπ θ.ι.π.). Γηα ηελ εύθνιε απνζπλαξκνιόγεζε ζε όια ηα ζεκεία όπνπ ηνύην ζα είλαη αλαγθαίν, ζα πξνβιέπνληαη ιπόκελνη ζύλδεζκνη (ξαθόξ). ε όιεο ηηο παξνρέο θξύνπ λεξνύ ησλ εηδώλ πγηεηλήο θ.ι.π. ζα πξνβιεθζνύλ γσληαθνί δηαθόπηεο. Πξηλ από θάζε είδνο πγηεηλήο ζα ηνπνζεηεζεί νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο δηαθόπηεο γσληαθόο εμσηεξηθόο. Οη ππνινγηζκνί ηεο κειέηεο έγηλαλ έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαηάιιειε πίεζε αθόκα θαη ζηνλ δπζκελέζηεξν πδξαπιηθό ππνδνρέα κε ηαρύηεηα < 2 m/sec. 1.2 ΔΟΚΘΜΕ ΔΘΚΣΤΩΝ Σα δίθηπα ζσιελώζεσλ πξηλ ηελ κόλσζε ηνπο ή ηε βαθή ηνπο ή ηελ θάιπςε ηνπο ζα ππνζηνύλ δνθηκέο ζηεγαλόηεηαο νη νπνίεο κπνξεί λα γίλνληαη θαη θαηά ηκήκαηα ζύκθσλα κε ηε πξόνδν ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ παξάδνζε απηώλ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Οη δνθηκαζίεο ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηα πξνβιεπόκελα από ηνπο Διιεληθνύο Καλνληζκνύο. Ο Δπηβιέπσλ Μεραληθόο κπνξεί λα δεηήζεη θαη νπνηαδήπνηε άιιε δνθηκή θξίλεη απαξαίηεηε ρσξίο πξόζζεηε απνδεκίσζε. 2

4 2. ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 2.1 ΓΕΝΘΚΑ Η εγθαηάζηαζε ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 2412/86 Δγθαηαζηάζεηο ζε θηίξηα θαη νηθόπεδα : Απνρεηεύζεηο. Δπίζεο ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα παξαθάησ : Δγθύθιηνο πεξί δηαζέζεσο ιπκάησλ θαη βηνκεραληθώλ απνβιήησλ Σελ εξκελεπηηθή εγθύθιην αξηζκ / , ΦΔΚ 270/Α/ Νόκνο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο Πξόηππα ΔΛΟΣ 34 γηα ηελ ηππνπνίεζε ησλ εηδώλ πγηεηλήο σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ζύλδεζεο θαη ησλ πιηθώλ κνξθήο. Ανακαίνιζη τώρων WC επιζκεπηών ην ηκήκα ππό αλαθαίληζε ησλ πθηζηάκελσλ WC επηζθεπηώλ ζα αληηθαηαζηαζνύλ νη αγσγνί κεηαθνξάο αθαζάξησλ κε λένπο νη νπνίνη ζα νδεύνπλ ππόγεηα, όπσο θαίλεηαη θαη ζηα ζρέδηα θαη ζα ζπλδεζνύλ ζην πθηζηάκελν θξεάηην ηνπ πθηζηάκελνπ εμσηεξηθνύ δηθηύνπ πνπ θαηαιήγεη ζην βόζξν. Θα πξνβιεθζεί πιήξεο δίθηπν απνρέηεπζεο γηα ηελ απνξξνή ησλ ιπκάησλ ησλ θάζε είδνπο ππνδνρέσλ. πγθεθξηκέλα, ηα ιύκαηα από ηνπο ρώξνπο ησλ WC επηζθεπηώλ θαη ακεα ζα νδεύνπλ κέζσ απνρεηεπηηθώλ δηθηύσλ εζσηεξηθά θαη ζην πάησκα ησλ WC ελώ ζα ζπγθεληξώλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (πιεζίνλ ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνίαο) από όπνπ ζα θαηαιήγνπλ ζε εμσηεξηθό ζεκείν ηνπ θηηξίνπ ζε πθηζηάκελν θξεάηην απνρέηεπζεο. ηε ζπλέρεηα θαη αθνύ αθνινπζήζνπλ ηελ πθηζηάκελε ππεδάθηα όδεπζε καηαλήγοσν ζηον σθιζηάμενο βόθρο. Όια ηα δίθηπα απνρέηεπζεο ζα θαηαζθεπαζζνύλ από κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (ζθιεξό PVC) θαηά ΔΛΟΣ ελ 1329 γηα απνρεηεπηηθά δίθηπα κέζα ζε θηήξηα. Θα έρνπλ θεθαιή δηακνξθσκέλε ζε κνύθα ώζηε λα ζπλδένληαη κε ελζθήλσζε θαη λα ζηεγαλνπνηνύληαη κε ειαζηηθό δαθηύιην ή εηδηθή θόιια. Οη νξηδόληηεο ζσιελώζεηο ζην δάπεδν ζα θαηαζθεπαζζνύλ από πιαζηηθνύο ζσιήλεο PVC (6 atm) θαη ζπγθεθξηκέλα νη απνρεηεύζεηο ησλ ιεθαλώλ απνρσξεηεξίνπ θαη επζείαλ ζε θξεάηην. Σα ζηθώληα ζα έρνπλ δηάηξεηε ζράξα γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ λεξώλ ηνπ δαπέδνπ. ηα άθξα ησλ νξηδόληησλ νδεύζεσλ θαζώο θαη ζε όια ηα ζεκεία αιιαγήο δηεύζπλζεο, ζα ηνπνζεηεζνύλ ηάπεο θαζαξηζκνύ. Οη κέζα ζην θηήξην ππόγεηνη πιαζηηθνί ζσιήλεο ζα εδξάδνληαη ζε ηζρλό ζθπξόδεκα 200 Kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 10 cm θαη πιάηνπο 10 cm θαη όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην ζα εγθηβσηίδνληαη. Σα ηειηθά θξεάηηα (πθηζηάκελνπ δηθηύνπ) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, ζα είλαη αλνηθηήο ξνήο θαη ζα ζπλδεζεί ζ απηά ν ζπιιεθηήξηνο αγσγνο ηνπ λένπ θιάδνπ απνρέηεπζεο ηνπ ηκήκαηνο ππό αλαθαίληζε όπσο εκθαλίδεηαη ζηα ζρέδηα. Ομβρία Υδάηα Νέοσ Σηεγάζηροσ Η ζπιινγή ησλ νκβξίσλ ηνπ λένπ ζηεγάζηξνπ, ζα γίλεηαη από ζπιιεθηήξεο νκβξίσλ, πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην θέληξν θαη θαηά κήθνο απηνύ από θαλάιηα νκβξίσλ. ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο πεξηγξάθνληαη επαθξηβώο νη ιεπηνκέξεηεο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο. 3

5 Σν εμσηεξηθό δίθηπν νκβξίσλ, απνηειείηαη από ην δίθηπν ζσιήλσλ UP.V.C. Φ75. Η ηειηθή ειεύζεξε απνξξνή ζα γίλεηαη ζην ξείζξν ηνπ πεδνδξνκίνπ. 2.2 ΔΟΚΘΜΕ ΔΘΚΣΤΩΝ Σα δίθηπα ζσιελώζεσλ πξηλ ηελ κόλσζε ηνπο ή ηε βαθή ηνπο ή ηελ θάιπςε ηνπο ζα ππνζηνύλ δνθηκέο ζηεγαλόηεηαο νη νπνίεο κπνξεί λα γίλνληαη θαη θαηά ηκήκαηα ζύκθσλα κε ηε πξόνδν ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ παξάδνζε απηώλ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Οη δνθηκαζίεο ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηα πξνβιεπόκελα από ηνπο Διιεληθνύο Καλνληζκνύο. Ο Δπηβιέπσλ Μεραληθόο κπνξεί λα δεηήζεη θαη νπνηαδήπνηε άιιε δνθηκή θξίλεη απαξαίηεηε ρσξίο πξόζζεηε απνδεκίσζε. 4

6 3. ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΘΥΤΡΩΝ ΡΕΤΜΑΣΩΝ 3.1 ΓΕΝΘΚΑ Γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο ησλ Ηιεθηξνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ειήθζεζαλ ππόςε: Η Αξρηηεθηνληθή Μειέηε Δθαξκνγήο Οη Καλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζην αληίζηνηρν θεθάιαην ηνπ παξόληνο ηεύρνπο Οη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηεξίνπ έρνπλ κειεηεζεί κε θξηηήξηα: Σελ αζθάιεηα, αμηνπηζηία θαη ην ρακειό θόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Σελ κέγηζηε δπλαηή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο Σελ επειημία θαη πξνζαξκνγή ζε πηζαλέο αλαδηαηάμεηο ησλ ρώξσλ Σελ δπλαηόηεηα απηόλνκεο ιεηηνπξγίαο, πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ, ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ θηεξίνπ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ δηθηύνπ ειεθηξνδόηεζεο Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα: Η όδεπζε όισλ ησλ δηθηύσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε επηζθέςηκα θαλάιηα ώζηε λα είλαη επηζεσξήζηκα Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα πξνκεζεπηώλ πνπ επηζπλάπηεηαη ζην ηεύρνο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 3.2 ΚΑΝΟΝΘΜΟΘ Οη εγθαηαζηάζεηο ζα εθηειεζζνύλ βάζεη ησλ θαλνληζκώλ πνπ ηζρύνπλ ησλ όξσλ ηεο ΓΔΗ, ησλ θαλόλσλ ηεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο θαη ησλ νδεγηώλ ηεο επίβιεςεο. Βάζεη απηώλ ησλ πξνδηαγξαθώλ ζα απνηειέζνπλ νη παξαθάησ θαλνληζκνί θαη ηξνπνπνηήζεηο, όπσο είλαη ελεκεξσκέλνη ζηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε απηώλ θαηά ηελ εκέξα ηεο πξνθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο: Καλνληζκόο Δζσηεξηθώλ Ηιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ : (ΦΔΚ 59Β/ , ΦΔΚ 118Α/ , ΦΔΚ 293Β/ , ΦΔΚ 620Β/ ΦΔΚ 630Β/ ) Γηάηαγκα Πεξί θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθώλ ελ γέλεη εγθαηαζηάζεσλ (ΦΔΚ 89Α/1982 ) Οδεγίεο ΓΔΗ Σππνπνηήζεηο DIN, BS, NEMA. Δγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νδηθνύ ειεθηξνθσηηζκνύ ΦΔΚ 573Β/1986. ΔΛΟΣ ΗD 384 IEC 60909, DIN VDE Οδηθόο Ηιεθηξνθσηηζκόο Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 13201:2004. Πξόηππα θαη Οδεγίεο ηεο CIE. Α. Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ ΔΗ1/0/481/2.6.86, Έγθξηζε Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ Οδηθνύ Ηιεθηξνθσηηζκνύ (ΦΔΚ 573Β, ). Α. Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ ΔΗ1/0/123/8.3.88, πκπιήξσζε Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ Οδηθνύ Ηιεθηξνθσηηζκνύ (ΦΔΚ 177Β, ). Α. Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. Γ13β/0/5781/ , "Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Οδηθνύ Ηιεθηξνθσηηζκνύ" (ΦΔΚ 967Β, ). Δγθύθιηνο 9 Α. Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (Αξ. Πξση. Γ13β/5309 π.ε./6.4.95). Δπηπιένλ, όια ηα πιηθά πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξηα θαη ηππνπνηεκέλα πξντόληα γλσζηώλ θαηαζθεπαζηώλ, πνπ αζρνινύληαη 5

7 θαλνληθά κε ηελ παξαγσγή ηέηνησλ πιηθώλ, ρσξίο ειαηηώκαηα θαη λα έρνπλ ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα βάξε πνπ πξνέξρνληαη από ηνπο θαλνληζκνύο, όηαλ δελ θαζνξίδνληαη από ηηο πξνδηαγξαθέο. Κάζε πιηθό ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνύ, πνπ έρεη ην δηθαίσκα απόξξηςεο νπνηνπδήπνηε πιηθνύ πνπ ε πνηόηεηα ή ηα εηδηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θξίλνληαη όρη ηθαλνπνηεηηθά ή αλεπαξθή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία θαη ζηνλ επηβιέπνληα Μεραληθό εηθνλνγξαθεκέλν έληππν ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, δηαγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο θαη απόδνζεο, δηαζηαζηνιόγεζε θαη ινηπά ζηνηρεία ησλ θαηαζθεπαζηώλ γηα όια ηα κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο ησλ δηαθόξσλ εγθαηαζηάζεσλ πξηλ από ηελ παξαγγειία ή πξνζθόκηζε νπνηνπδήπνηε κεραλήκαηνο ή ζπζθεπήο. 3.3 ΗΛΕΚΣΡΘΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΘ ΓΕΝΘΚΑ Οη εξγαζίεο ησλ ΗΜ εγθαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλνπλ λέεο ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξώλ θαη αζζελώλ ξεπκάησλ, ζηνπο ρώξνπο ηνπ ηεισλείνπ θαη ηεο αζηπλνκίαο ηνπ θηηξίνπ ηνπ πλνξηαθνύ ηαζκνύ Καζηαλέσλ. Πξνβιέπεηαη ε απνμήισζε ησλ παιαηώλ ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (θώηα, θαλάιηα, ξεπκαηνδόηεο, πξίδεο δεδνκέλσλ, δηαθόπηεο) θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο. Πξνβιέπεηαη επίζεο ε ηνπνζέηεζε δύν ηζηώλ ύςνπο 4m, ζηνλ αύιεην ρώξν ηνπ ηαζκνύ, κεηά ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ηνπο. Επίζεο πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε δεθαέμη (16) ππαξρόλησλ ηζηκεληνηζηώλ θσηηζκνύ κε ζηδεξνηζηνύο. Οη λένη ηζηνί ζα είλαη κεηαιιηθνί (ραιύβδηλνη, γαιβαληζκέλνη) ύςνπο 12,0 κέηξσλ, κεηά ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ηνπο. Λόγσ ηνπ όηη νη βάζεηο (πιάθεο έδξαζεο) ησλ ηζηώλ είλαη ηνπνζεηεκέλεο από πξνεγνύκελε εξγνιαβία, ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο ειεθηξνινγηθήο ζύλδεζεο ησλ λέσλ ηζηώλ. ηηο εξγαζίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε επηκήθπλζε παξνρηθώλ θαισδίσλ NYY 4x10mm2, ηνπνζέηεζε θαισδίσλ NYY 3x2.5 mm2 γηα ηε ζύλδεζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. Οη ζπλδέζεηο ησλ ηξνθνδνηηθώλ θαισδίσλ ζα γίλνληαη απνθιεηζηηθά ζηα θπηία δηαθιάδσζεο-ζύλδεζεο (αθνθηβώηηα) ησλ ηζηώλ. Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηηο εξγαζίεο απνμήισζεο ησλ παιαηώλ ππαξρόλησλ ηζηώλ ειεθηξνθσηηζκνύ θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ (ζηδεξνηζηνί ειεθηξνθσηηζκνύ θαη θσηηζηηθά ζώκαηα). Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξώλ ξεπκάησλ ηνπ θηεξίνπ πεξηιακβάλνπλ: Γίθηπα δηαλνκήο 230/400 V - 50 Hz Γίθηπα θαηαλαιώζεσλ θσηηζκνύ, ξεπκαηνδνηώλ, θίλεζεο 230 / 400 V - 50 Hz ύζηεκα γεηώζεσλ πξνζηαζίαο ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΘΑ Σν θηίξην ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ζα ηξνθνδνηείηαη από ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Η ΔΘΚΣΤΟ Δ.Ε.Η Η εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ θίλεζεο, ζθνπό έρεη λα εμαζθαιίζεη ηελ απαηηνύκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα πιήξε θσηηζκό ησλ ρώξσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνύ αξηζκνύ ξεπκαηνδνηώλ, ηελ ηξνθνδνζία ησλ κεραλεκάησλ ή ζπζθεπώλ ηνπ θηηξίνπ. ηελ εγθαηάζηαζε απηή πεξηιακβάλνληαη νη ζσιελώζεηο, νη θαισδηώζεηο θσηηζκνύ θαη θίλεζεο, ηα ηξνθνδνηηθά θαιώδηα, νη δηαθόπηεο, νη κπνπηνληέξεο θσηηζκνύ, νη ξεπκαηνδόηεο, ηα θσηηζηηθά ζώκαηα, ηα θσηηζηηθά ζεκεία, ηα ξειέ, ηα ζεξκηθά, νη ειεθηξηθνί πίλαθεο, νη γεηώζεηο θαη ε ζύλδεζε κε θάζε ειεθηξηθή ζπζθεπή ή κεράλεκα γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ην θηηξίνπ. Όια ηα θσηηζηηθά ζώκαηα (πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε) πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν. 6

8 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ ην θηίξην ζην ρώξν ηνπ Γξαθείνπ πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ γεληθνύ πίλαθα. Πξνβιέπεηαη όηη γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηεο ειεθηξηθήο ηζρύνο ηνπ θηεξίνπ, ζα δεηεζεί από ηε Γ.Δ.Η. παξνρή Υακειήο Σάζεο ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ησλ κνλνγξακκηθώλ. Σν παξνρηθό θαιώδην ηεο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη ΝΤΤ θαη δηαηνκήο ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ησλ κνλνγξακκηθώλ δηαγξακκάησλ, βάζεη ησλ νδεγηώλ ηεο Γ.Δ.Η. θαη ζα αλαρσξεί από ηνλ κεηξεηή Γ.Δ.Η., πνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηνπ νηθνπέδνπ ζε ζέζε πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ Γ.Δ.Η., θαη ζα θαηαιήγεη ζηνλ γεληθό ειεθηξηθό πίλαθα. Από ηνλ πίλαθα απηό ζα αλαρσξνύλ ηα ηξνθνδνηηθά θαιώδηα πξνο ηηο θαηαλαιώζεηο ηνπ θηηξίνπ. 3.4 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΥΑΜΗΛΗ ΣΑΗ 220 / 380 V ΔΘΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΣΡΘΚΟΘ ΠΘΝΑΚΕ Σνπο πίλαθεο δηαθξίλνπκε ζε: Πίλαθεο θσηηζκνύ θαη θίλεζεο Γεληθόο πίλαθαο ην ρώξν ηνπ γξαθείνπ ζα ηνπνζεηεζεί: Ο γεληθόο πίλαθαο δηαλνκήο Π. 1(ΙΡ 54) ζηε ζέζε πνπ θαίλεηαη ζηα ζρέδηα, ν νπνίνο ζα ηξνθνδνηείηαη από ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Η. θαη ν νπνίνο ζα ηξνθνδνηεί όινπο ηνπο επηκέξνπο πίλαθεο ηνπ θηηξίνπ. ην δηάδξνκν ζα ηνπνζεηεζεί: Έλαο πίλαθαο Π.1.1 (ΙΡ 54) ζηε ζέζε πνπ θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ν νπνίνο ζα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηξνθνδόηεζεο ηνπ θσηηζκνύ, ησλ ξεπκαηνδνηώλ, ηνπ θιηκαηηζκνύ θαη γεληθά όισλ ησλ ζπζθεπώλ (ηξνθνδνζία από γεληθό πίλαθα). Έλαο πίλαθαο Π.1.2 (ΙΡ 54) ζηε ζέζε πνπ θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ν νπνίνο ζα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηξνθνδόηεζεο ηνπ θσηηζκνύ, ησλ ξεπκαηνδνηώλ, ηνπ θιηκαηηζκνύ θαη γεληθά όισλ ησλ ζπζθεπώλ (ηξνθνδνζία από γεληθό πίλαθα). ε όινπο ηνπο πίλαθεο πξνβιέπεηαη εθεδξεία 20%. Όινη νη πίλαθεο ζα έρνπλ ρσξηζηέο κπάξεο νπδέηεξνπ θαη γείσζεο θαη ηα πιηθά ησλ πηλάθσλ ζα είλαη θαηάιιεια γηα ην ξεύκα βξαρπθύθισζεο ηνπ θάζε πίλαθα ΔΘΚΣΤΑ ΔΘΑΝΟΜΗ Η ειεθηξνδόηεζε ηνπ θηηξίνπ ζα γίλεη από ην δίθηπν ρακειήο ηάζεο 400/230V-50Hz ηεο ΓΔΗ. Ο κεηξεηήο ηεο ΓΔΗ ζα ηνπνζεηεζεί ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρώξν εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ. Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελόο ηξηθαζηθνύ κεηξεηή ηππνπνηεκέλεο παξνρήο ΔΕΗ Νν2/25 kva. Η θεληξηθή παξνρή νδεύεη εζσηεξηθά νξαηή επίηνηρε, κέρξη ηνλ Γεληθό Πίλαθα Γηαλνκήο Υακειήο Σάζεο. Η εγθαηάζηαζε ηεο ειεθηξνδόηεζεο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο. Όιν ην δίθηπν ρακειήο ηάζεο ζα έρεη αθηηληθή δηάηαμε. Η εγθαηάζηαζε ζα είλαη γεληθά νξαηή κέζα ζε ηππνπνηεκέλνπο ζθιεξνύο πιαζηηθνύο ζσιήλεο, πηζηνπνηεκέλνπο γηα ζηεγαλή δηαλνκε IP65. Οη ζσιελώζεηο ησλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλνπλ κε απζηεξά επζείεο νξηδόληηεο θαη θαηαθόξπθεο γξακκέο. Οη θακπύιεο ζα είλαη νκαιέο ρσξίο παξακνξθώζεηο θαη θαθώζεηο ησλ ζσιήλσλ. Οη ελώζεηο ζα γίλνληαη κε κνύθεο θαη νη δηαθιαδώζεηο ζε θνπηηά δηαθιάδσζεο. Σα θνπηηά δηαθιάδσζεο ζα είλαη ζπλερνύο κόλσζεο θαη νη νπέο ηνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζα θιείλνληαη κε πώκαηα. Με πώκαηα ζα θιείλνληαη επίζεο ηα ειεύζεξα άθξα ησλ ζσιήλσλ. ηελ εγθαηάζηαζε ρξεζηκνπνηνύληαη νη εμήο ηύπνη αγσγώλ: 7

9 Αλζπγξά θαιώδηα J1VV θαηά ΔΛΟΣ 843 (ΝΤΤ θαηά VDE 0271/369) γηα νξαηή εγθαηάζηαζε, θαζώο θαη γηα εγθαηάζηαζε κέζα ζε ζράξεο θαισδίσλ ή ζε κεηαιιηθνύο ζσιήλεο ζε θπθιώκαηα πγξώλ ρώξσλ. Καιώδηα AO5VV θαηά ΔΛΟΣ 563 (ΝΤΜ θαηά VDE 0250/369) γηα εγθαηάζηαζε ζε γαιβαληζκέλνπο ραιπβδνζσιήλεο θαζώο θαη γηα εγθαηάζηαζε κέζα ζε ζράξεο ή ζε πιαζηηθνύο ζσιήλεο κέζα ζηηο ςεπδνξνθέο θαη ζε θαλάιηα δηαλνκήο θαισδίσλ ησλ ρώξσλ ζηα θπθιώκαηα πγξώλ ρώξσλ θαη ζηα θπθιώκαηα θσηηζκνύ θαη ξεπκαηνδνηώλ γεληθά. Αγσγνί HO7V θαηά ΔΛΟΣ 563 (ΝΤΑ θαηά VDE 0250/369) γηα ηελ απιή ρσλεπηή εγθαηάζηαζε μεξώλ ρώξσλ ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε κνλσηηθνύο ζσιήλεο κπέξγθκαλ ή πιαζηηθνύο ζε ρσλεπηά θπθιώκαηα μεξώλ ρώξσλ ΥΑΡΕ ΚΑΛΩΔΘΩΝ Σα ειεθηξηθά θαιώδηα ζα εγθαηαζηαζνύλ γεληθά κέζα ζε ζράξεο (θαλάιηα) όδεπζεο θαισδίσλ ζηνπο ρώξνπο όπνπ πξνβιέπνληαη ςεπδνξνθέο θαη ζε ζσιελώζεηο ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε. Όιεο νη ζράξεο ζα έρνπλ ην απαηηνύκελν πιάηνο γηα ηα πξνβιεπόκελα θαιώδηα κε κηα πξνζαύμεζε 20% γηα κειινληηθά θπθιώκαηα. Καλάιηα επίηνηρα Δμσηεξηθά επίηνηρα θαλάιηα δηαλνκήο πιαζηηθά, από PVC άξηζηεο πνηόηεηαο, νξζνγσληθήο δηαηνκήο, ελδεηθηηθώλ δηαζηάζεσλ 120x68 mm, κε εηδηθά εμαξηήκαηα ζύλδεζεο, αιιαγήο δηεύζπλζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ κεραληζκώλ ησλ δηαθνπηώλ θαη ξεπκαηνδνηώλ ζ απηά. Σν θαλάιη ζα θέξεη επίζεο όια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα πνπ ζα θαζηζηνύλ εύθνιε ηελ ηνπνζέηεζε δηαθνπηώλ, ξεπκαηνδνηώλ θιπ. ιήςεσλ. Οη δηαθόπηεο, ξεπκαηνδόηεο θιπ. ζα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ είηε ρσλεπηά ζην θαλάιη είηε εμσηεξηθά, όηαλ απαηηείηαη ρώξνο ζην θαλάιη γηα ηελ δηέιεπζε αγσγώλ ή θαισδίσλ ΠΡΟΣΑΘΑ ΓΡΑΜΜΩΝ Όιεο νη παξνρέο πηλάθσλ πξνζηαηεύνληαη κε απηόκαηνπο δηαθόπηεο ηζρύνο κε ξπζκηδόκελα ζεξκηθά θαη καγλεηηθά ζηνηρεία. Η πξνζηαζία ησλ πηλάθσλ γξακκώλ θσηηζκνύ, ξεπκαηνδνηώλ γίλεηαη κε απηόκαηνπο δηαθόπηεο δηαξξνήο έληαζεο. Η πξνζηαζία γξακκώλ θσηηζκνύ, ξεπκαηνδνηώλ θ.ι.π. γίλεηαη κε κηθξναπηόκαηνπο. Σα δίθηπα δηαλνκήο ζα θαηαζθεπαζζνύλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ: ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΘΜΟΤ ΣΑΘΜΔ ΓΔΝΙΚΟΤ ΦΧΣΙΜΟΤ Ο ππνινγηζκόο ησλ απαηηνύκελσλ θσηηζηηθώλ γηα θάζε θαηεγνξία ρώξνπ ζα γίλεη κε βάζε ηηο αθόινπζεο ειάρηζηεο ζηάζκεο θσηηζκνύ: Γξαθεία : 500Lux Υώξνη πγηεηλήο : 250 Lux Απνζήθεο : 200 Lux Υώξνη ΗΜ : 200 Lux ΣΤΠΟΙ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ηνπο ρώξνπο γξαθείσλ ηνπ ηεισλείνπ θαη ηεο ειιεληθήο αζηπλνκίαο, όπνπ γίλεηαη ρξήζε νζνλώλ Η/Τ θαη νπνηαδήπνηε ζάκβσζε επεξεάδεη ηελ ρξήζε απηώλ ιακβάλνληαη κέηξα πεξηνξηζκνύ ηεο 8

10 ζάκβσζεο (Glare Control) ζύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο CIE "Guide on Interior Lighting" (Report 29.2). Σα θσηηζηηθά ζώκαηα γεληθνύ θσηηζκνύ ησλ ρώξσλ ζα είλαη γεληθά θζνξηζκνύ γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ρσλεπηά ζηελ ςεπδνξνθή. Οη ιακπηήξεο ζα είλαη ιεπθνύ θσηόο (ελδεηθηηθνύ ηύπνπ OSRAM 21 ή Phillips 84) κε πςειό βαζκό ρξσκαηηθήο απεηθόληζεο (Ra 85). Σα θσηηζηηθά ζηνπο πγξνύο ρώξνπο ζα είλαη ζηεγαλά. Δπίζεο ζηεγαλά ζα είλαη ηα εμσηεξηθά θσηηζηηθά επί ηνπ θηηξίνπ. ηα γξαθεία ηνπνζεηνύληαη ηεηξάγσλα θσηηζηηθά θζνξηζκνύ ελζσκαησκέλα ζηελ ςεπδνξνθή, βαζκνύ πξνζηαζίαο IP20, κε ηέζζεξηο ιακπηήξεο ηύπνπ TL-D ηζρύνο 14W θαη πεξζίδεο δηπιήο παξαβνιηθόηεηαο κε γσλία απνθνπήο 60, θαηάιιεια γηα ρώξνπο κε Η/Τ. ηνπο δηαδξόκνπο ζε ρώξνπο όπνπ ππάξρεη ςεπδνξνθή ηνπνζεηνύληαη θσηηζηηθά θζνξηζκνύ ελζσκαησκέλα ζηελ ςεπδνξνθή, ελώ ζε ρώξνπο όπνπ δελ ππάξρεη ςεπδνξνθή ηνπνζεηνύληαη θσηηζηηθά θζνξηζκνύ επίηνηρα, βαζκνύ πξνζηαζίαο IP20, κε ηέζζεξηο ιακπηήξεο ηύπνπ TL-D ηζρύνο 18W θαη νπάι θάιπκκα. ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο ηνπνζεηνύληαη θπθιηθά θσηηζηηθά θζνξηζκνύ (downlights), ελζσκαησκέλα ζηελ ςεπδνξνθή, κε ειεθηξνληθό Ballast, κε δύν ιακπηήξεο ηζρύνο 18W θαη νπάι θάιπκκα κε βαζκό πξνζηαζίαο IP44. ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο (ρώξνη Η/Μ,) ηνπνζεηνύληαη θσηηζηηθά ζηελ νξνθή κε δύν ιακπηήξεο θζνξηζκνύ ηζρύνο 36W όπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. Η ζέζε, ν ηύπνο θαη ν αξηζκόο ησλ θσηηζηηθώλ θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. ΣΤΠΟΙ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΥΧΡΟΤ Γεμηά θαη αξηζηεξά ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ θηηξίνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ θσηηζηηθά ζηεγαλά, ηύπνπ πξνβνιέα αζύκκεηξεο δέζκεο 1x250W, γηα ην θσηηζκό ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ, ίδηνπ ηύπνπ θσηηζηηθά ηύπνπ πξνβνιέα ζπκκεηξηθήο δέζκεο επίζεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην θάησ κέξνο ηνπ πθηζηάκελνπ ζηεγάζηξνπ όπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. ην λέν ζηέγαζηξν πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ ηνπ ζηαζκνύ, ζα ηνπνζεηεζνύλ θσηηζηηθά ζηεγαλά, ρσλεπηά 1x100W ππξάθησζεο όπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. ΣΤΠΟΙ ΦΧΣΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ ΔΠΙ ΙΣΟΤ ΟΓΟΦΧΣΙΜΟΤ Φσηηζηηθό νδηθνύ θσηηζκνύ Na-400W από ρπηνπξεζζαξηζηό αινπκίλην, θέξεη αληαπγαζηήξα από πςειήο θαζαξόηεηαο (99,80%) θαη απόδνζεο αλνδεησκέλν αινπκίλην θαη θώδσλα από επίπεδν ή ειαθξώο θνπξκπαξηζηό ππξίκαρν γπαιί 5mm. Αλνίγεη κέζσ άξζξσζεο πξνο ηα επάλσ θαη αζθαιίδεη ζην κπξνζηηλό κέξνο κέζσ ελόο ηαρπζπλδέζκνπ αινπκηλίνπ. Σα όξγαλα έλαπζεο ηνπνζεηνύληαη ζε εηδηθή κνλσηηθή βάζε. Δίλαη εθνδηαζκέλν κε καραηξσηό δηαθόπηε αζθαιείαο.βαζκόο πξνζηαζίαο: ΙΡ 66 Λακπηήξαο θαη όξγαλα έλαπζεο: 400Watt Na SCHWABE Κεξακηθό ληνπί: Δ 40 Πξνζαξκνγή: ε βξαρίνλα δηακέηξνπ Φ60 Βαθή: ώκα RAL 7039 θαη θέιπθνο RAL 9003 Κιάζε κόλσζεο: ΙΙ Πξνδηαγξαθέο: EU: EN Πηζηνπνίεζε CE ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΔ ε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ξεπκαηνδόηεο, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο. Κάζε γξαθεηαθόο ρώξνο έρεη ζέζεηο ξεπκαηνιεςίαο όζεο θαη νη πξνβιεπόκελεο ζέζεηο εξγαζίαο. Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ παξαθάησ ηύπσλ ξεπκαηνδνηώλ: Ρεπκαηνδόηεο κνλνθαζηθνί, ζνύθν 16 A/250V, ιεπθνί. Μία δηπιή ιήςε RJ45 γηα ην δίθηπν Η/Τ θαη ηειέθσλν. Σα θπθιώκαηα ησλ ξεπκαηνδνηώλ είλαη αλεμάξηεηα από ηα θπθιώκαηα θσηηζκνύ. Ρεπκαηνδόηεο γεληθήο ρξήζεο πξνβιέπνληαη ζηνπο δηαδξόκνπο, θαζηζηηθό, ρώξνο αλάπαπζεο, θιπ. Όιν ην δηαθνπηηθό πιηθό ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ, νη ξεπκαηνδόηεο θαη νη ιήςεηο ηειεθώλσλ - DATA είλαη ηεο ίδηαο ζεηξάο θαηαζθεπήο γηα νκνηνκνξθία. Ο αξηζκόο ησλ ξεπκαηνδνηώλ θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. 9

11 ΓΙΚΣΤΑ ΓΙΑΝΟΜΗ ΦΧΣΙΜΟΤ ηελ εγθαηάζηαζε δηθηύσλ δηαλνκήο θσηηζκνύ ρξεζηκνπνηνύληαη νη εμήο ηύπνη θαισδίσλ θαη αγσγώλ: 1. Καιώδηα AO5VV θαηά ΔΛΟΣ 563 (ΝΤΜ θαηά VDE 0250/369) γηα εγθαηάζηαζε ζε γαιβαληζκέλνπο ραιπβδνζσιήλεο θαζώο θαη γηα εγθαηάζηαζε κέζα ζε ζράξεο ή ζε πιαζηηθνύο ζσιήλεο κέζα ζηηο ςεπδνξνθέο θαη ζε θαλάιηα δηαλνκήο θαισδίσλ ησλ ρώξσλ ζηα θπθιώκαηα πγξώλ ρώξσλ θαη ζηα θπθιώκαηα θσηηζκνύ θαη ξεπκαηνδνηώλ γεληθά. 2. Αγσγνί HO7V θαηά ΔΛΟΣ 563 (ΝΤΑ θαηά VDE 0250/369) γηα ηελ απιή ρσλεπηή εγθαηάζηαζε μεξώλ ρώξσλ ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε κνλσηηθνύο ζσιήλεο κπέξγθκαλ ή πιαζηηθνύο ηύπνπ θνπβίδε ζε ρσλεπηά θπθιώκαηα μεξώλ ρώξσλ. Σα θπθιώκαηα θσηηζκνύ θαηαζθεπάδνληαη κε θαιώδηα θαη αγσγνύο ειάρηζηεο δηαηνκήο (2+1)x1,5 mm² θαη αζθαιίδνληαη κε κηθξναπηόκαηνπο 1x10Α. Σα θπθιώκαηα ξεπκαηνδνηώλ γεληθήο ρξήζεο θαηαζθεπάδνληαη κε αγσγνύο 3x2,5 mm² θαη αζθαιίδνληαη κε κηθξναπηόκαηνπο 1x16 Α. Όινη νη πίλαθεο ηξνθνδνζίαο θπθισκάησλ θσηηζκνύ, ξεπκαηνδνηώλ, ζπζθεπώλ ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε δηαθόπηε δηαθπγήο έληαζεο 30 ma θαηάιιειεο νλνκαζηηθήο έληαζεο όπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ησλ δηαγξακκάησλ πηλάθσλ. ΘΣΟΘ ΦΩΣΘΜΟΤ Θζηόο από ράιπβα θαηάιιεινο γηα πάθησζε Κπιηλδξηθήο δηαηνκήο 102mm θαηαζθεπαζκέλνο από ράιπβα γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκώ θαη βακκέλνο. Πάρνο Υάιπβα 4mm. Τπέξγεην ύςνο ηζηνύ Η=4m. Βάζνο πάθησζεο Η=800mm. Φέξεη αθξνθηβώηην κε ηξηπιή ηεηξαπνιηθή θιέκα (N, R, S, T) Φέξεη δύν αζθαιεηνζήθεο θαη δύν ειεθηξηθέο αζθάιεηεο 16Α έθαζηε Σν αθξνθηβώηην είλαη απνζπώκελν γηα επθνιόηεξε πξόζβαζε θαη ζπληήξεζε. Η ηζηκεληέληα βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα παθησζεί ν ηζηόο, ζπλίζηαηαη λα έρεη δηαζηάζεηο ΜxΠxΤ=1300x1300x1000mm. Κσληθόο Οθηαγσληθόο ηδεξντζηόο Φσηηζκνύ Οδώλ ύςνπο 11800mm, πάρνπο 4mm, δηακέηξνπ βάζεο Φ196 - θνξπθήο Φ65, ζπξίδα 300x85mm γηα ηνπνζέηεζε αθξνθηβσηίνπ κε θιεηδαξηά αζθαιείαο κε αλνμείδσηε βίδα θαη ηξηγσληθή ππνδνρή, πιάθα έδξαζεο 400x400x20mm κε νπέο ζε δηάηαμε 280x280 θαη 4 ηξίγσλα ελίζρπζεο Καηαζθεπή: ύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ-40 Τιηθό: Υάιπβαο Θεξκήο Έιαζεο πνηόηεηαο S235JR/EN Πξνζηαζία: Γαιβάληζκα ελ ζεξκώ βάζεη Γηεζλώλ Πξνηύπσλ EN ISO 1461 Πηζηνπνίεζε CE 3.5 ΤΣΗΜΑ ΓΕΘΩΕΩΝ ΕΩΣΕΡΘΚΟ ΔΘΚΣΤΟ ΓΕΘΩΕΩΝ ΠΡΟΣΑΘΑ Σν δίθηπν γείσζεο ζην εζσηεξηθό ηνπ θηεξίνπ αξρίδεη από ην δπγό γείσζεο ηνπ γεληθνύ πίλαθα ρακειήο ηάζεο. Όιεο νη ηξνθνδνηηθέο γξακκέο ησλ δηαθόξσλ πηλάθσλ πεξηιακβάλνπλ θαη αγσγό γείσζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ην δπγό γείσζήο ηνπ. Ο παξαπάλσ αγσγόο γείσζεο έρεη ηελ απηή δηαηνκή κε ηνλ νπδέηεξν ηεο ηξνθνδνηηθήο γξακκήο θάζε κεξηθνύ πίλαθα θαη είηε νδεύεη παξάιιεια κε απηή είηε πεξηιακβάλεηαη ζην ίδην θαιώδην καδί κε ηνπο αγσγνύο θάζεο θαη ηνλ νπδέηεξν. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαλνληθά δελ βξίζθνληαη ππό ηάζε γεηώλνληαη. 10

12 Όια ηα θπθιώκαηα θσηηζκνύ θαη θίλεζεο (ξεπκαηνδόηεο, ηξνθνδνηήζεηο κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ) θέξνπλ θαη αλεμάξηεην αγσγό γείσζεο, αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη θαηαλαιώζεηο πνπ ηξνθνδνηνύλ δελ έρνπλ κεηαιιηθά αληηθείκελα. Ο αγσγόο γείσζεο είλαη ηεο απηήο δηαηνκήο κε ηνλ αγσγό ηνπ νπδέηεξνπ θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ίδην ζσιήλα ή πεξηιακβάλεηαη ζην ίδην θαιώδην καδί κε ηνπο αγσγνύο θάζεο θαη ηνλ νπδέηεξν. 4. ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΑΘΕΝΩΝ 4.1 ΔΘΚΣΤΟ ΣΗΛΕΦΩΝΩΝ / ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΓΕΝΘΚΑ 1. ην θηίξην πξνβιέπεηαη πιήξεο εγθαηάζηαζε δνκεκέλεο θαισδίσζεο γηα ηηο αλάγθεο επηθνηλσλίαο θσλήο θαη δεδνκέλσλ, ώζηε λα επηηπγράλεηαη πιήξεο ππνζηήξημε νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο Η/Τ εγθαηαζηαζεί θαζώο θαη ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ εμνπιηζκνύ. 2. H εγθαηάζηαζε ηειεθώλσλ - data ηνπ θηηξίνπ πεξηιακβάλεη: Σνλ θαηαλεκεηή Ο.Σ.Δ. Σνλ θεληξηθό θαηαλεκεηή ηειεθώλσλ / data (MDF) Σηο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο Σηο πξίδεο ηειεθώλσλ / data Σα δίθηπα δηαζύλδεζεο ησλ παξαπάλσ Σελ ζσιήλσζε εηζαγσγήο Ο.Σ.Δ. 3. Όια ηα παζεηηθά ζηνηρεία ηνπ δηθηύνπ, δειαδή θαιώδηα, patch cords, πξνζαξκνγείο (adaptors), patch panels, πξίδεο θ.ι.π. ζα είλαη θαηεγνξίαο 6 ησλ πξνδηαγξαθώλ ΔΙΑ / ΣΙΑ 568 Α,ISO 11801, EN50173 γηα λα είλαη δπλαηή ε κεηάδνζε δεδνκέλσλ κε ηαρύηεηεο άλσ ησλ 250 MHz. Η εγθαηάζηαζε έρεη ηέηνηα κνξθή ώζηε : Να ηθαλνπνηνύληαη νη απαηηήζεηο ηειεθώλσλ - ζπζηεκάησλ Η/Τ ζηηο δηάθνξεο πηζαλέο ζέζεηο εξγαζίαο. Να ππάξρεη ελαιιαμηκόηεηα κεηαμύ ηειεθώλσλ - data, δειαδή θάζε πξίδα λα κπνξεί κε αιιαγή κόλν ηεο κηθηνλόκεζεο ζην θαηαλεκεηή λα εληαρζεί ζην δίθηπν ηειεθώλσλ ή δεδνκέλσλ. ε θάζε ζέζε εξγαζίαο ζα κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη θάζε κία από ηηο παξαθάησ ζπζθεπέο: Αλαινγηθή ηειεθσληθή ζπζθεπή Φεθηαθή ηειεθσληθή ζπζθεπή ISDN Σεξκαηηθέο ζπζθεπέο ΔΘΑΡΘΡΩΗ ΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ην ρώξν ηνπ γξαθείνπ ηνπνζεηείηαη ν θεληξηθόο θαηαλεκεηήο ηνπ θηηξίνπ ηύπνπ επηδαπέδηνπ RACK19 ρσξεηηθόηεηαο 9U. Σν θεληξηθό δίθηπν ηνπ θηηξίνπ πεξηιακβάλεη ηνλ γεληθό θαηαλεκεηή ηνπ Κηηξίνπ ΜDF θαη ηα θαιώδηα ζύλδεζεο risers (Backbone) απηνύ. ηνλ θεληξηθό θαηαλεκεηή ηνπ θηηξίνπ ζπλδένληαη νη γξακκέο OTE. Όια ηα θαιώδηα ζα νδεύνπλ εζσηεξηθά ζε ζράξεο αζζελώλ ξεπκάησλ όπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. Σα θαιώδηα ζύλδεζεο ησλ ηεξκαηηθώλ ιήςεσλ (πξηδώλ) πξνο ηνλ θεληξηθό θαηαλεκεηή ζα είλαη ηύπνπ UTP4x2. Ο θαηαλεκεηήο εηζαγσγηθνύ θαισδίνπ Ο.Σ.Δ. εγθαζίζηαληαη δίπια ζηoλ θεληξηθό θαηαλεκεηή ηνπ θηηξίνπ θαη ζα θέξεη δηπιέο νξηνισξίδεο θαξθσηνύ ηύπνπ 25 θαη δηαηάμεηο αζθαιείαο έλαληη ππεξηάζεσλ πξνεξρόκελσλ από ην δίθηπν Ο.Σ.Δ. Οη πξίδεο όινπ ηνπ θηηξίνπ ζπλδένληαη θαηεπζείαλ ζηνλ θεληξηθό θαηαλεκεηή ηνπ θηηξίνπ. 11

13 Σα θαιώδηα άθημεο από ηηο πξίδεο ησλ ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ (ηειεθώλσλ θαη data) θαηαιήγνπλ ζε νκάδεο ζπζηνηρηώλ πξηδώλ (Patch Panels) 16 ή 24xRJ45. ηνλ θαηαλεκεηή πξνβιέπεηαη ρώξνο γηα ηνπνζέηεζε ελεξγνύ εμνπιηζκνύ (active equipments, hub/s θηι). Με ηελ παξαπάλσ εγθαηάζηαζε θαη ρξεζηκνπνηώληαο θαιώδηα κηθηνλόκεζεο κε αθξνδέθηεο RJ45 (patch cords) ππάξρεη ε εμήο δπλαηόηεηα: Οη ιήςεηο πνπ αθνξνύλ ηειέθσλα (voice) ζπλδένληαη κε πξίδεο ησλ ζπζηνηρηώλ πξηδώλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηα backbones. Οη ιήςεηο πνπ αθνξνύλ δεδνκέλα ζπλδένληαη κε ηα ελεξγά ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ εληόο ηνπ ίδηνπ ηνπ θαηαλεκεηή. Ο αξηζκόο ησλ ζπζηνηρηώλ πξηδώλ εθιέγεηαη έηζη ώζηε λα θαιύπηεη ηνλ αξηζκό πξηδώλ ηνπ θηηξίνπ πνπ εμππεξεηεί ν θαηαλεκεηήο θαη ζην επόκελν ηππνπνηεκέλν κέγεζνο. Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελόο θαηαλεκεηή (ΜDF) ςεθηαθνύ δηθηύνπ θαηεγνξίαο 6 ζε θαηάιιειν εξκάξην ζην ρώξν γξαθείνπ ηνπ θηηξίνπ. ηνλ θαηαλεκεηή ηνπ θηηξίνπ όια ηα θαιώδηα από ηηο πξίδεο ζα θαηαιήγνπλ ζε ζπζηνηρία Patch panels 16 ή 24 πξηδώλ RJ45, όπσο θαη ηα θαιώδηα ζύλδεζεο κε ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ θαη πξνβιέπεηαη απιά ε ζύλδεζε (κηθηνλόκεζε) ησλ ζπζηνηρηώλ πξηδώλ άθημεο θαη αλαρώξεζεο κε patch cords. Η ζύλδεζε κε ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ γίλεηαη κε θαιώδην A2Y(L)2Y10x2x0.6 πνπ ηεξκαηίδεη ζε δεύγε νξηνισξίδσλ (θαηαλεκεηήο ΟΣΔ). Ο θαηαλεκεηήο ζα δηαζέηεη επίζεο νδεγνύο ζπγθξάηεζεο θαισδίσλ (Patch Guides) γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ θαισδίσλ κηθηνλόκεζεο θαη επάξθεηα ρώξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελεξγώλ ζηνηρείσλ δηθηύσλ. Σν ηνπηθό δίθηπν ηνπ Κηηξίνπ αλαρσξεί από ηνλ θεληξηθό θαηαλεκεηή ηνπ Κηηξίνπ (ΜDF) θαη πεξηιακβάλεη ηα θαιώδηα από απηόλ πξνο ηηο ιήςεηο ηεξκαηηθώλ ζπζθεπώλ θαη ηηο ηεξκαηηθέο ιήςεηο (πξίδεο). Οη ηεξκαηηθέο ιήςεηο (πξίδεο) γηα ηε ζύλδεζε ηειεθσληθώλ ή άιισλ ηεξκαηηθώλ ζπζθεπώλ ζην δίθηπν ζα είλαη ηύπνπ RJ45 κνλέο ή δηπιέο, θαηά πεξίπησζε, γηα δίθηπν δνκεκέλεο θαισδίσζεο θαηεγνξίαο 6. Λήςεηο πξνβιέπνληαη ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ: Γηπιέο πξίδεο 2xRJ45 πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο γξαθείνπ ή άιινπ ρώξνπ, όπνπ ε κία ιήςε πξννξίδεηαη γηα ζύλδεζε ηειεθσληθήο ζπζθεπήο θαη ε δεύηεξε γηα ζύλδεζε PC ή άιιεο ζπζθεπήο ζε δίθηπν. ε επηιεγκέλνπο ρώξνπο όπνπ πξνβιέπεηαη ε ζύλδεζε θαη άιιεο ζπζθεπήο κε ην δίθηπν (TELEX, TELEFAX, modem θηι) ζα ηνπνζεηεζεί αθόκε κία κνλή πξίδα RJ45 ή θαη δηπιή θαηά πεξίπησζε. Οη πξίδεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα εγθαηάζηαζε ζηα ίδηα πιαίζηα κε ηηο πξίδεο ησλ ηζρπξώλ ξεπκάησλ ΚΕΝΣΡΘΚΟ ΚΑΣΑΝΕΜΗΣΗ Ο θαηαλεκεηήο ζα είλαη ηύπνπ RACK 9 U επηδαπέδηνο. θαη ζα απνηειείηαη από: Σν θηβώηην ηνπ θαηαλεκεηή κε γπάιηλε πόξηα θαη θιεηδαξηά Σα patch panels αλαρσξνύλησλ γξακκώλ ηειεθώλσλ/data/ελδνεπηθνηλσλίαο Γηαζέζηκν ρώξν γηα ελεξγό εμνπιηζκό δηθηύνπ data κε ξάθηα Oη κηθηνλνκήζεηο κεηαμύ ησλ παξαπάλσ θαζώο θαη κε ηνλ ελεξγό εμνπιηζκό ζα γίλνπλ κε patch cords θαηεγνξίαο 6 επίζεο ΠΡΘΖΕ ΣΗΛΕΦΩΝΩΝ /DATA ε θαηάιιειεο ζέζεηο ζην θηίξην, όπσο θαίλεηαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηνπνζεηνύληαη πξίδεο γηα ηειεθσληθέο ζπζθεπέο ή Η/Τ. πγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη ζε θάζε πηζαλή ζέζε εξγαζίαο κία δηπιή πξίδα (2 x 8 επαθώλ) θαηά ISO category 6 θαηάιιειε λα δερζεί θσλή ή / θαη δεδνκέλα, κε δπλαηόηεηα δηέιεπζεο πςίζπρλνπ ζήκαηνο 25 MΗz, κε εηηθέηεο γηα λα είλαη εύθνια δηαθξηηό πνπ ζπλδέεηαη data terminal ή voice terminal. Πξνηεηλόκελεο ζέζεηο αλαγξάθνληαη ζηηο θαηόςεηο. 12

14 4.1.5 ΔΘΚΣΤΟ ΚΑΛΩΔΘΩΕΩΝ Σν δίθηπν ζα είλαη ηύπνπ αζηέξα κε θέληξν ηνλ θεληξηθό θαηαλεκεηή θαη απνιήμεηο ηηο πξίδεο. ε θακία πεξίπησζε ην κήθνο νξηδνληίνπ δηθηύνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 90 m.σν νξηδόληην δίθηπν ζα θαηαζθεπαζζεί κε θαιώδηα ηύπνπ UTP - category 6-4.ε θάζε δηπιή πξίδα ζα θαηαιήμνπλ 2 θαιώδηα ηνπ παξαπάλσ ηύπνπ. Θα γίλνπλ όιεο νη απαηηνύκελεο ζπλδέζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηελ γείσζε ηνπ θηηξίνπ. Οη νδεύζεηο ησλ θαισδίσλ γίλνληαη επί ησλ εζράξσλ αζζελώλ ξεπκάησλ, ελώ όπνπ είλαη ρσλεπηέο ζε ηνίρνπο ζα γίλνπλ εληόο ζσιήλσλ πιαζηηθώλ ή ραιύβδηλσλ, όπνπ απαηηείηαη κεραληθή πξνζηαζία ΣΕΚΜΗΡΘΩΗ ΚΑΛΩΔΘΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα παξαδνζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή πιήξεο ηεθκεξίσζε ησλ θαισδηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ κε εληαία θσδηθνπνίεζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζύκθσλα κε ηελ ηππνπνίεζε EIA / TIA 606 θαη ζπγθεθξηκέλα: Απνηύπσζε αληηζηνηρίαο νξίνπ patch panel - ζέζεο, ρώξνπ εξγαζίαο γηα ηελ νξηδόληηα θαισδίσζε (κε αλαθνξά ζηηο αληίζηνηρεο θαηόςεηο) Οδεύζεηο νξηδόληηαο θαισδίσζεο ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ ΔΘΚΣΤΟΤ ΜΕΣΡΗΕΘ Οη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ απνδνρήο ηεο θαισδηαθήο ππνδνκήο (Acceptance Tests) πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε απηά πνπ νξίδνληαη ζηα πξόηππα γηα ηελ θαηεγνξία 6. Πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηνπο εμήο ειέγρνπο: Να ππνζηεξίδεη ηαρύηεηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ έσο έλα Gigabit Ethernet Έιεγρνο θπζηθήο ζπλέρεηαο ηνπ δηθηύνπ (wire map) Μέηξεζε αληίζηαζεο βξόγρνπ ζπλερνύο (DC resistance) Μέηξεζε κήθνπο θαισδίνπ (length) Μέηξεζε ρσξεηηθόηεηαο θαισδίνπ (capacitance) Μέηξεζε επηπέδνπ δπλδηνκηιίαο (crosstalk NEXT) Μέηξεζε ιόγνπ ζήκαηνο πξνο ζόξπβν (ACR) Propagation delay Propagation skew Return loss ELFEXT PowerSum ELFEXT PowerSum NEXT PowerSum ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio) 4.2 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΘΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΣΗΛΕΟΡΑΗ Γεληθά Η πεξηγξαθή απηή αλαθέξεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο θαη πεξηιακβάλεη: 1. Βαζηθέο Αξρέο Λεηηνπξγίαο. 2. πζηήκαηα Παξαθνινύζεζεο Οζόλε. 3. Δηθνλνιήπηεο. 4. Φεθηαθό ύζηεκα Καηαγξαθήο. 5. Σξνθνδνηηθό 5. Καισδηώζεηο. Βαζικές Αρτές Λειηοσργίας 13

15 Η εγθαηάζηαζε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο απνζθνπεί ζηε κεηάδνζε εηθόλαο από επηιεγκέλνπο ρώξνπο ζην θέληξν ειέγρνπ. Γηα ην ζθνπό απηό πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε εηθνλνιεπηώλ νη νπνίνη ζα ιακβάλνπλ εηθόλα θαη ζα ηελ κεηαδίδνπλ ζε νζόλε παξαθνινύζεζεο. Η δηαρείξηζε ηεο απεηθόληζεο ζα ειέγρεηαη από ηνλ πνιππιέθηε. Σσζηήμαηα Παρακολούθηζης Σν ζύζηεκα ειέγρνπ-θαηαγξαθήο πεξηιακβάλεη ην ςεθηαθό ζύζηεκα θαηαγξαθήο θαη ηελ νζόλε παξαθνινύζεζεο. Η νζόλε παξαθνινύζεζεο (32") ζα παξαθνινπζεί έσο 16 εηθνλνιήπηεο (κέζσ ηνπ θαηαγξαθηθνύ). Εικονολήπηες Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηαζεξώλ ςεθηαθώλ εηθνλνιεπηώλ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο. Ο θάζε εηθνλνιήπηεο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην δξόκν από ην ηεισλείν έσο ηα ζύλνξα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Αδηάβξνρε Auto Focus Zoom θάκεξα Με αηζζεηήξα ¼ CCD 540 γξακκέο νξηδόληηαο αλάιπζεο Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 0,04Lux Δλζσκαησκέλνο θαθόο 3,5~105mm Auto Focus 30x νπηηθό Zoom, 16x ειεθηξνληθό Zoom 4 πεξηνρέο Privacy masking Δλζσκαησκέλνο ςεθηαθόο αληρλεπηήο θίλεζεο θαη αληρλεπηήο Zoom Κξηηήξηα ζηεγαλόηεηαο: IP66 2 είζνδνη θαη 1 έμνδνο ζπλαγεξκνύ ηαζεξνπνηεηήο εηθόλαο Πξνζαξκνδόκελνο βξαρίνλαο Δλζσκαησκέλε πιαθέηα επηθνηλσλίαο: Οκναμνληθόο έιεγρνο (SSP, H-SSP, PELCO-C) RS-485 (SSP, H-SSP, PELCO-D) Σξνθνδνζία: 12~15V DC / 24V AC Ο εηθνλνιήπηεο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην ζηέγαζηξν ηνπ ηεισλείνπ έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: WDR θάκεξα νξνθήο, αληηβαλδαιηζκνύ κε θαθό Vari-Focal Αηζζεηήξαο 1/3 CMOS 550 γξακκέο νξηδόληηαο αλάιπζεο Διάρηζηε θσηεηλόηεηα 0.08Lux/F1.2 Λεηηνπξγία Day&Night Δλζσκαησκέλνο θαθόο Vari-Focal 2,8~10,5mm (3x) Απαινηθή θάζεησλ ζνξύβσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη ζε θσηεηλά ζεκεία Αληηζηάζκηζε θόληνπ Ιζνξξόπεζε ιεπθνύ: Απηόκαηε / Υεηξνθίλεηε Κξηηήξηα ζηεγαλόηεηαο IP66 Wide Dynamic: ON/OFF 14

16 Υεηξηζκόο κέζσ ηεο κνλάδαο ειέγρνπ VAC-70 Σξνθνδνζία 12~15V DC / 24V AC Ψηθιακό Σύζηημα Καηαγραθής Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ςεθηαθνύ πζηήκαηνο Καηαγξαθήο κε ςεθηαθό εγγξαθέα ζεκάησλ video θαη κε ελζσκαησκέλν ζθιεξό δίζθν (Hard disc recorder). Σν ζύζηεκα GV-DVR ηεο Geovision ζα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Φεθηαθό ζύζηεκα θαηαγξαθήο 4σλ θαλαιηώλ MPEG-4 Σαρύηεηα εκθάληζεο: NTSC 240 frame/sec & PAL: 200frame/sec Σαρύηεηα θαηαγξαθήο: NTSC 120 frame/sec & PAL: 100frame/sec Καηαγξαθή 4σλ θαλαιηώλ ήρνπ. Απνκαθξπζκέλε παξαθνινύζεζε θαη ρεηξηζκόο κέζσ δηθηύνπ. Έμνδνο εηθόλαο VGA. Πεξηιακβάλεη ηειερεηξηζηήξην θαη ινγηζκηθό. Βαζηθή απνζήθεπζε: θιεξόο δίζθνο έσο 500GB. 1 έμνδνο ζπλαγεξκνύ. 4 εηζόδνπο αηζζεηήξσλ Kαλώδια Tα θαιώδηα ζα είλαη ηύπνπ RG59+2x0.5/75Χ θαη ΝΤΜ 3x1.5 mm2. Θεζζαινλίθε 10 επηεκβξίνπ 2015 ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ Πνιπκελίδεο Παλαγηώηεο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο η Βαζκ. ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ Γηα ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία Ο Αλ. Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Σερληθήο Τπνζηήξημεο Κ.Μ. Αληώλεο ακαξάο ΠΔ Μεραληθώλ κε Γ Βαζκό ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ Με ηελ αξηζκό πξση / Απόθαζε ηεο ΓΣΔ ηεο ΑΓΜΘ (ΑΓΑ: 6ΗΞΟΡ1Τ-3Η5) 15

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό Πίνακας 1 Πρόησπα ποσ αθορούν ζηη μεθοδολογία ηης εγκαηάζηαζης ηων ΕΔΗΕ 1. ΔΛΟΤ HD 384 Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181.1 Γεληθά ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα. 1181.1.1 ρέδηα Μειέηεο Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ.

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΧΝ ΤΓΡΔΤΗ ΔΡΓΟ: «ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΝΔΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ Δ ΠΔΡΙΟΥΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΜΔΑ ΑΘΗΝΧΝ ΣΗ Δ.ΤΓ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο).

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο). ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΧΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΒΤΔ) ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιύηεξε ηερληθή ελεκέξσζε ηνπ Κιάδνπ εθδίδεη ην δεύηεξν βνήζεκα γηα ηα θαύζηκα αέξηα. Σν θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: (Σόπος) ΝΑΟΤΑ ΗΜΑΘΙΑ «ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 130.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: (Σόπος) ΝΑΟΤΑ ΗΜΑΘΙΑ «ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 130. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΣΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DIGITALBOX-DIGITALSAT-DIGITALWORLD-DIGITALline-ΝΔΟΣΙΟΝ-ΜΑΝΗΑΣΣΑΝ-LEMON-TECHNISAT-CHESS MEGASAT-DIGIQUEST-INVERTO-SAGEM-PACE-GOLDEN INTERSTAR-GOLDEN MEDIA-BIGSAT-DUOLABS Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΔΝΧΗ ΣΙΜΔΝΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΔΒΙΠΑΡ Δπηκνξθωηηθό ζεκηλάξην γηα κεραληθνύο ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΚΑΣΑΚΟΤ ΜΑΡΘΑ Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Tν ηέινο ;;;;;

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ.

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ. ΔΙΚΣΤΟ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ Οη ζηαζκνί δεμακελώλ, γεωηξήζεωλ, αληιηνζηαζίωλ, ζεκεία ειέγρνπ δηαξξνώλ θαη κεηξήζεωλ ηνπ Γήκνπ πνπ απνηεινύλ ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο ηωλ πδάηηλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Σηκνθαηάινγνο. Έθδνζε 2.4.1

Σηκνθαηάινγνο. Έθδνζε 2.4.1 Cubitech Hellas Λυκοφργου 9 Καλλιθζα 176 76 Τηλ.: 210 95 80 888 Fax: 210 95 80 885 Webpage: www.cubitech.com - email: info@cubitech.com Σηκνθαηάινγνο frστισ τιμζσ δε ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 23%. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Ανώηαηο Τετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Γσηικής Μακεδονίας Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Promotion of Energy Efficiency in Buildings and Protection of the Environment ΔΙζήγηζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ. Ωο Δηδηθόο Γξακκαηέαο παξαβξέζεθε ν ππάιιεινο θ. Λνπθάο ηξαβόιαηκνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Αξηζκόο Απόθαζεο: 28 Έγκπιζη Σεσνικών Πποδιαγπαθών ηηρ ςπ απιθ. 20/2013 Μελέηηρ ηος Σμήμαηορ Σεσνολογίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων.

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. Κατάλογος εφαρμογών Αυτοματισμοί Θέρμανσης 2014 Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. ALL EXPERS A.E. Τκήκα Energy & Automation

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Copyright RUNET Software www.runet.gr 1 1. Παραδείγματα 1.1 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα