ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΚΑΣΑΝΔΩΝ Ν. ΔΒΡΟΤ», ηης Αποκενηρωμένης Γιοίκηζης Μακεδονίας-Θράκης, προϋπολογιζμού ,00 Δσρώ. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2015

2 ΠEPIEXOMENA 1. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ ΠΛΑΣΗΚΟΗ ΩΛΖΝΔ PP-R ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΓΗΚΣΤΩΝ ΓΗΚΛΔΗΓΔ ΑΠΟΜΟΝΩΖ ΣΖΡΗΓΜΑΣΑ ΩΛΖΝΩΔΩΝ (ΟΜΑΓΗΚΑ) 4 2. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΩΛΖΝΩΔΗ ΤΝΓΔΔΗ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΥΔΩΝ ΗΦΩΝΗΑ 6 3. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΗΥΤΡΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ 7 Γεληθά 7 Όξγαλα πηλάθσλ ρακειήο ηάζεο 9 Καισδηώζεηο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηζρπξώλ ξεπκάησλ 13 Τιηθά δηέιεπζεο & δηαθιάδσζεο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηζρπξώλ ξεπκάησλ 14 Οδέπζεηο θαισδίσλ 15 Γηαθόπηεο ξεπκαηνδόηεο ΦΩΣΗΣΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΗΣΟΗ ΦΩΣΗΜΟΤ - ΒΡΑΥΗΟΝΔ ΩΛΖΝΔ ΓΔΗΩΔΗ, ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΔ TEXNIΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΑ ΩΛΖΝΔ ΥΑΡΔ ΚΟΤΣΗΑ ΓΗΑΚΛΑΓΩΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΦΩΝΖ - ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΚΛΔΗΣΟ ΚΤΚΛΩΜΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 25

3 1. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ 1.1 ΠΛΑΣΗΚΟΗ ΩΛΖΝΔ PP-R Γηα ηελ ύδξεπζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί πιαζηηθή ζσιήλα PP-R PN20 SDR 7.4. Οη ζσιήλεο ζα είλαη κε ηα αθόινπζα πάρε ηνηρσκάησλ αλάινγα κε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν: Εξωη. Διάμ. Εζωη. Διάμ. Πάσορ ηοισώμ. mm mm mm 20 13,2 3, ,6 4, ,2 5, ,0 5, ,2 6, ,8 8,6 1.2 ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΓΗΚΣΤΩΝ Οη ζσιήλεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ όηη : Δίλαη θαηάιιεινη γηα εγθαηαζηάζεηο πνζίκνπ λεξνύ Δίλαη θαηάιιεινη γηα ππόγεηα εγθαηάζηαζε Γελ επλννύλ ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκώλ Γελ κεηαδίδνπλ ζην λεξό επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία νπζίεο. Γελ κεηαδίδνπλ ζην λεξό γεύζε ή νζκή. Η εγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε ησλ ζσιελώζεσλ ζα εθηειεζζεί ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ : Γεληθά α. Όιεο νη γξακκέο θαηαλάισζεο πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε επζεία γξακκή θαη κε ζεηηθή θιίζε πξνο ηα ζεκεία θαηαλάισζεο. Πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε δεκηνπξγία ζπιαθίσλ αέξνο. β. Όπνπ απαηηείηαη θαη θπξίσο ζηα ζεκεία δηέιεπζεο ησλ ζσιήλσλ από ηνπο αξκνύο ηνπ θηηξίνπ, ζα ηνπνζεηεζνύλ εηδηθά εμαξηήκαηα παξαιαβήο ησλ ζπζηνινδηαζηνιώλ, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ αληίζηνηρεο κε απηή ησλ ζσιήλσλ. γ. Η εθθέλσζε θάζε θιάδνπ ζα εμαζθαιίδεηαη κε βαιβίδα εθθέλσζεο. 2

4 ύλδεζε α. Γηα ηελ ζύλδεζε ησλ ζσιήλσλ κεηαμύ ηνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ εηδηθνί ζύλδεζκνη (κνύθεο, ηαθ, ζπζηνιέο θ.ι.π) ίδηαο δηαηνκήο κε απηήο ησλ ζσιήλσλ. Οη ιπόκελνη ζύλδεζκνη ζα είλαη νξεηράιθηλνη γηα ζύλδεζε ησλ ζσιήλσλ κε κεηαιιηθά κέξε εγθαηαζηάζεσλ. β. Η αιιαγή δηεύζπλζεο ή δηαηνκήο γηα ζσιήλεο νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ, ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ρξήζε εηδηθώλ ηεκαρίσλ. γ. Γηα ηελ δηακόξθσζε ησλ ζσιήλσλ θαη ηηο απαηηνύκελεο ζπλδέζεηο θαη δηαθιαδώζεηο ηνπ δηθηύνπ (γσλίεο, ηαπ, S θ.ιπ.), ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ εμαξηήκαηα, ηα νπνία ζα είλαη ηεο ίδηαο πνηόηεηαο κε ηνπο ζσιήλεο. Σα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ (αληνρή, ζπληειεζηήο δηαζηνιήο, κέηξν ειαζηηθόηεηαο, ηάζε ζξαύζεσο θ.ι.π.), ζα πξέπεη λα θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Σ.Ο.ΣΔΔ 2421/86. δ. Γηα λα είλαη επρεξήο ε απνζπλαξκνιόγεζε νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ ειέγρνπ ξνήο, ζα ηνπνζεηεζνύλ ιπόκελνη ζύλδεζκνη (ξαθόξ, θιάληδεο) ή ζύλδεζκνη (κνύθεο) αληίζεησλ ζπεηξσκάησλ, όπνπ είλαη αλαγθαίν. ηήξημε Οη επίηνηρεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ζσιελώζεηο ηνπ δηθηύνπ ζα ζηεξεώλνληαη ζηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία (ηνίρνη ή νξνθέο)) κε εηδηθά δηκεξή ζηεξίγκαηα, πνπ ζα θέξνπλ εζσηεξηθή επέλδπζε από ιάζηηρν θαη ζα επηηξέπνπλ ηελ ειεύζεξε θαηά κήθνο ζπζηνινδηαζηνιή ησλ ζσιελώζεσλ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη ζσζηέο απνζηάζεηο ησλ ζηεξηγκάησλ γηα θάζε δηαηνκή θαη θάζε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά. Εξωηεπική Διάμεηπορ mm Διαθοπά Θεπμ/ζιαρ Δt (Κ) Απόζηαζη Σηηπιγμάηων cm ΓΗΚΛΔΗΓΔ ΑΠΟΜΟΝΩΖ Οη δηθιείδεο απνκόλσζεο ζα είλαη ηύπνπ "ζθαηξηθνύ θξνπλνύ" (BALL VALVE), θνριησηήο ζύλδεζεο, κε ζώκα θαηαζθεπαζκέλν από επηρξσκησκέλν θσζθνξνύxν νξείxαιθν θαη εζσηεξηθά ζα θέξνπλ ζθαίξα από αλνμείδσην xάιπβα πςειήο πνηόηεηνο θαη έδξα από TEFLON. ηηο BALL VALVE κε πεξηζηξνθή ηεο θεθαιήο ηνπο θαηά 90ν ζα επηηπγxάλεηαη ε κεηάβαζε από ην πιήξεο θιεηζηό ζην πιήξεο αλνηθηό. Πίεζε ιεηηνπξγίαο θαη δηαθνπήο 10 atm γηα ζεξκνθξαζία λεξνύ κέxξη 120 νc. 3

5 Οη δηθιείδεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε όιεο ηηο ζσιελώζεηο ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη πξηλ από θάζε πδξαπιηθό ππνδνρέα. 1.4 ΣΖΡΗΓΜΑΣΑ ΩΛΖΝΩΔΩΝ (ΟΜΑΓΗΚΑ) Σα νκαδηθά ζηεξίγκαηα ζσιήλσλ πνπ νδεύνπλ παξάιιεια ζα θαηαζθεπαζηνύλ από ράιπβα, ST 37. Σα ζηεξίγκαηα ζα θαηαζθεπαζηνύλ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ θαη ζα αθνινπζήζνπλ ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο : ηεξίγκαηα κνξθήο Ι θαηά DIN 1025 ηεξίγκαηα κνξθήο D θαηά DIN 1026 ηεξίγκαηα κνξθήο L θαηά DIN 1028 Όια ηα ζηεξίγκαηα ζα βαθνύλ, πξηλ από ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο, κε δύν ζηξώζεηο αληηζθσξηαθνύ θαη ην ηειηθό ηνπο ρξώκα ζα ζπκθσλεζεί επί ηόπνπ κε ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθό. 2. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 2.1 ΩΛΖΝΩΔΗ Πλαζηικοί ζωλήνερ αποσεηεύζεωρ από ζκληπό PVC-u (ΕΛΟΤ ΕΝ 1329) Οη εζσηεξηθνί ζσιήλεο απνρεηεύζεσο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από ζθιεξό PVC-u κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΔΝ 1329, ρξώκαηνο γθξί αλνηθηό γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο 6 atm. Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ θαηάιιειν ελζσκαησκέλν ζύλδεζκν (κνύθα), είηε γηα ζύλδεζε κε θόιια είηε γηα ζύλδεζε κε παξεκβνιή ειαζηηθνύ δαθηπιίνπ ζηεγαλόηεηνο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίδνληαη ηα πάρε ησλ ζσιήλσλ αλάινγα κε ηελ επηηξεπόκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο ζε ζεξκνθξαζία 20 ν C. Καηαζκεςή δικηύος Εξωηεπική Διάμεηπορ ζε mm Πάxορ ηοιxώμαηορ ζε mm 6 atm 6 atm Η θαηαζθεπή ηνπ δηθηύνπ ζα αθνινπζήζεη ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο : 4

6 α. πλδέζεηο Πξηλ γίλεη ε ζύλδεζε ησλ ζσιήλσλ, ζα θαζαξίδεηαη θαιά εζσηεξηθά ε κνύθα θαη ε εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ επζέσο άθξνπ Θα ηνπνζεηείηαη ν ειαζηηθόο δαθηύιηνο ζηε ζέζε πνπ ππάξρεη ζηε κνύθα Θα ζεκαδεύεηαη ην κήθνο εηζαγσγήο ηνπ ζσιήλα ζηε κνύθα, ώζηε λα κελ ηεξκαηίζεη ν ζσιήλαο κέζα ζηε κνύθα θαη λα κέλεη πεξηζώξην γηα δηαζηνιέο Θα θαιύπηεηαη κε πδξνζάπσλα (όρη νξπθηέιαην ή γξάζζν), ην επζύ άθξν ηνπ ζσιήλα θαη ν ειαζηηθόο δαθηύιηνο Γηα λα ζπλδεζεί ν ζσιήλαο, ζα ζπξώρλεηαη πεξηζηξνθηθά κε ηα ρέξηα. ηνπο ζσιήλεο πνπ ζπλδένληαη κε θόιια, κεηά ηνλ θαζαξηζκό από ρώκαηα θ.ι.π. πξέπεη λα γίλεηαη θαη θαζάξηζκα ηεο κνύθαο θαη ηνπ θξεδαξηζκέλνπ άθξνπ κε αθεηόλε. Καηόπηλ ζα γίλεηαη πξνζεθηηθά ε επάιεηςε κε εηδηθή θόιια θαη αθνύ αθεζεί 15 sec γηα λα ζηεξενπνηεζεί ε θόιια, γίλεηαη ε εηζαγσγή ηνπ θξεδαξηζκέλνπ άθξνπ ζηε κνύθα. Μεηά ηε ζύλδεζε ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ 24 ώξεο πξνηνύ ην δίθηπν ηεζεί ζε ιεηηνπξγία Οηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ δελ γίλεηαη ακέζσο πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε έδαθνο επίπεδν θαη ζθηεξό. Απαγοπεύεηαι να γίνονηαι ζςνδέζειρ ζωλήνων με ηας 90 0, επιηπέπονηαι μόνο ηα ημιηας. β. Αιιαγή Γηεύζπλζεο Οη ζσιήλεο δελ πξέπεη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο λα θάκπηνληαη ζπγρξόλσο θαηά ηελ νξηδόληηα θαη ηελ θαηαθόξπθε δηεύζπλζε γηα ηελ δεκηνπξγία θακπύιεο, παξά κόλν νξηδόληηα ή θαηαθόξπθα. Η αθηίλα θακππιόηεηαο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από 40 m. Γηα αιιαγέο δηεπζύλζεσο γσλίαο κεγαιύηεξεο από ηελ επηηξεπόκελε, επηβάιιεηαη ε ρξήζε εηδηθνύ εμαξηήκαηνο (θακπύιε). Απαγοπεύεηαι η ηοποθέηηζη γωνιών 90 0, επιηπέπονηαι μόνο οι ημιγωνίερ. γ. ηήξημε ζσιελώζεσλ Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζα πξέπεη ζε όιν ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο λα ζηεξίδνληαη κε κεηαιιηθνύο δαθηπιίνπο, νη νπνίνη ζα ηνπο θξαηνύλ ζηαζεξνύο θαη ηα άθξα ηνπο ζα είλαη ζηξνγγπιεκέλα γηα λα κελ ηνπο πιεγώλνπλ. Δίλαη πξνηηκόηεξν λα ρξεζηκνπνηνύληαη δαθηύιηνη κε εζσηεξηθή επέλδπζε από πιαζηηθή ύιε. Σν κήθνο ζηήξημεο ησλ ζσιήλσλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξν από 2.00 m. 2.2 ΤΝΓΔΔΗ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΥΔΩΝ Η απνρέηεπζε ησλ δηαθόξσλ πδξαπιηθώλ ππνδνρέσλ ζα γίλεη σο εμήο : Νηπηήξαο : Mε ζηθώλη inox θαη κε ζσιήλα DN 40 ηθώλη δαπέδνπ : Mε ζσιήλα DN 50, 75 ή 100 Λεθάλε W.C. : Mε πιαζηηθό ζσιήλα DN 100 5

7 2.3 ΗΦΩΝΗΑ Σιθώνια δαπέδος πλαζηικά Θα απνηεινύληαη από θπιηλδξηθό πιαζηηθό ζώκα, θαηάιιειν γηα ππνδαπέδηα ηνπνζέηεζε. Σν ζώκα ζα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν εζσηεξηθά, ώζηε λα δεκηνπξγείηαη παγίδα δηαθνξάο ζηάζκεο ηνπιάρηζηνλ 50 mm, κεηαμύ ηνπ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ θαη ηνπ αγσγνύ εμόδνπ. ην πιαζηηθό ζώκα ζα πξνζαξκόδεηαη θπιηλδξηθόο ιαηκόο ξπζκηδόκελνπ ύςνπο. Παξεκβύζκαηα ειαζηηθά ζα ζηεγαλνπνηνύλ ηηο επαθέο ηνπ ιαηκνύ κε ην ζώκα. Σα ρείιε ηνπ ιαηκνύ ζα πξνζαξκόδνληαη ζην ηειείσκα ηνπ δαπέδνπ θαη ζα ηνπνζεηείηαη νξεηράιθηλε ζράξα πεξηζπιινγήο. Η όιε θαηαζθεπή ζα είλαη ζύκθσλε κε ην DIN ΤΑΠΕΣ Tάπερ καθαπιζμού Οη ηάπεο θαζαξηζκνύ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο θαη ζα έρνπλ δηάκεηξν αληίζηνηρε κε απηήλ ηνπ ζσιήλα πνπ ζα εμππεξεηνύλ. 6

8 3. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΗΥΤΡΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ 3.1 ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ Γεληθά Οη πίλαθεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ρσλεπηή, εκηρσλεπηή ή επίηνηρε εγθαηάζηαζε αλάινγα κε ηελ ζέζε θαη ην κέγεζόο ηνπο, ζπξκαησκέλνη θαη δνθηκαζκέλνη ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο, ηύπνπ θιεηζηνύ εξκαξίνπ, ζηεγαλόηεηαο ΗΡ 40 θαηά DIN Κάζε πίλαθαο ζα απνηειείηαη από κεηαιιηθό εξκάξην, κεηαιιηθό πιαίζην, κεηαιιηθή κεησπηθή πιάθα, κεηαιιηθή ζύξα θαη ηα ειεθηξηθά όξγαλα θαη εμαξηήκαηα. 1. Μεηαιιηθό εξκάξην Σν κεηαιιηθό εξκάξην ζα είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ, θαηαζθεπαζκέλν από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ςπρξήο εμέιαζεο, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1.5 mm. Μέζα ζην θιεηζηό εξκάξην ηνπνζεηνύληαη ηα δηάθνξα ειεθηξηθά όξγαλα θαη εμαξηήκαηα δηα κέζνπ θνξέσλ ζρήκαηνο δηπινύ Π. Σν βάζνο ηνπ εξκαξίνπ, ην πιάηνο θαη ην ύςνο ηνπ ζα είλαη αλάινγα κε ηα όξγαλα πνπ πεξηέρεη. Ζ δηακόξθσζή ηνπ ζα είλαη ηέηνηα ώζηε λα κελ παξνπζηάδνληαη παξακνξθώζεηο κεηά ηελ ζηεξέσζε ησλ ειεθηξηθώλ νξγάλσλ θαη εμαξηεκάησλ θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ ηειηθή ζέζε. Σν εξκάξην ζα θέξεη ειάζκαηα αγθύξσζεο γηα ηελ ζηήξημε ηνπ ζηνλ ηνίρν. ηελ πάλσ θαη θάησ πιεπξά ηνπ ζα θέξεη πξνραξαγκέλεο θπθιηθέο νπέο (Knock - Outs) πνπ ζα κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ εύθνια κε απιό θηύπεκα, γηα ηελ δεκηνπξγία ζηελ επηζπκεηή ζέζε, νπώλ δηέιεπζεο ησλ ζσιελώζεσλ θαη θαισδίσλ. Οη νπέο απηέο ζα είλαη, θαηά κελ ην πιήζνο ηνπιάρηζηνλ όζεο απαηηνύληαη γηα θάζε πίλαθα (παίξλνληαο ππόςε θαη ηα θαιώδηα πξνζαγσγήο θαη ηηο εθεδξηθέο γξακκέο θαη ηα ηπρόλ ηδηαίηεξα θαιώδηα γεηώζεσλ, όπνπ ππάξρνπλ), θαηά δε ηελ δηάκεηξν ίζεο πξνο ηελ κηθξόηεξε απαηηνύκελε, αιιά ζα έρνπλ αξθεηή απόζηαζε, ώζηε λα κπνξνύλ λα δηεπξπλζνύλ θαηάιιεια γηα ηελ δηέιεπζε θαη ηεο κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ θαισδίσλ. Αλ απαηηείηαη, κπνξνύλ νη νπέο λα δηαηαρζνύλ θαη ζε πεξηζζόηεξεο ηεο κηάο ζεηξάο. 2. Μεηαιιηθό πιαίζην θαη ζύξα Σν κεηαιιηθό πιαίζην ηνπνζεηείηαη ζην εκπξόζζην κέξνο ηνπ εξκαξίνπ θαη ρξεζηκεύεη θαη γηα ηελ ζηήξημε ηεο πόξηαο. Ζ ζύξα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ιακαξίλα ίδηα κε απηή ηνπ κεηαιιηθνύ εξκαξίνπ, ζα ζηεξίδεηαη ζην κεηαιιηθό πιαίζην κε κεληεζέδεο θαη ζα θέξεη κία ή δύν καγλεηηθέο επαθέο γηα ην αζθαιέο θιείζηκν. Καηά ηελ θξίζε ηεο Δπίβιεςεο θαη κεηά από έγθαηξε επηινγή πξηλ από ηελ παξαγγειία ησλ πηλάθσλ, κπνξεί λα δεηεζεί γηα νξηζκέλνπο πίλαθεο ε δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή όιεο νη θιεηδαξηέο ζα είλαη ηνπ ηδίνπ ηύπνπ. Ζ ζύξα ζα θέξεη ζην εμσηεξηθό ηεο κέξνο ρεηξνιαβή επηκειώο επηληθεισκέλε θαη ην θάησ δεμηά εζσηεξηθό ηεο κέξνο κεηαιιηθή ζήθε γηα ηελ θύιαμε θαξηέιαο, πνπ ζα δείρλεη αλαιπηηθά ηελ ζπλδεζκνινγία ηνπ πίλαθα κε ηελ αξίζκεζε ησλ αλαρσξνύκελσλ γξακκώλ θαη ηεο θαηαλάισζεο πνπ ηξνθνδνηνπλ. Ζ θαξηέια ζα πξνζηαηεύεηαη κε δηαθαλέο πιαζηηθό θάιπκκα. Καηά ηελ θξίζε ηεο Δπίβιεςεο νξηζκέλνη από ηνπο πίλαθεο ή όινη κπνξεί λα έρνπλ ζύξα από Plexiglass. 3. Μεηαιιηθή κεησπηθή πιάθα 7

9 Ζ κεηαιιηθή πιάθα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ιακαξίλα ίδηα κε απηή ηνπ εξκαξίνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα κπξνζηηλό θάιπκκα ηνπ πίλαθα. Ζ πιάθα ζα θέξεη ηηο θαηάιιειεο νπέο γηα ηελ δηέιεπζε ησλ νξγάλσλ ηνπ πίλαθα. Οη νπέο απηέο ζα έρνπλ ηέιεηα αληηζηνηρία κε ηα όξγαλα, ώζηε λα κελ παξνπζηάδνληαη θελά. Πάλσ ζηελ πιάθα ζα ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο από δειαηίλα κε επηληθεισκέλν πιαίζην γηα ηελ αλαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ αξηζκώλ ηνπ πίλαθα θαη ησλ θπθισκάησλ. Ζ πιάθα ζα πξνζαξκόδεηαη πάλσ ην πιαίζην κε ηέζζεξεηο ηνπιάρηζηνλ επηληθεισκέλεο ή αλνμείδσηεο βίδεο πνπ ζα βηδώλνπλ θαη μεβηδώλνπλ εύθνια κε ην ρέξη ρσξίο ρξήζε εξγαιείνπ θαη ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε αθαίξεζεο ηεο πόξηαο ηνπ πίλαθα. Θα πξνβιέπεηαη κεραληθή αζθάιηζε, ώζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε αθαίξεζε ηεο κεησπηθήο πιάθαο, όηαλ ν γεληθόο δηαθόπηεο ηνπ πίλαθα δελ είλαη ζηελ ζέζε ΔΚΣΟ. Ζ πιάθα ζα είλαη ειεθηξηθά αθίλδπλε. 4. Βαθή πηλάθσλ Οη πίλαθεο ζα βαθνύλ κε δύν ζηξώζεηο αληηδηαβξσηηθήο βαθήο θαη κηάο ηειηθήο ζηξώζεο 5. Επγνί πηλάθσλ Οη πίλαθεο ζα θέξνπλ ζπιιεθηεξίνπο δπγνύο (κπάξεο) θάζεσλ, νπδεηέξνπ θαη γείσζεο. Οη δπγνί ησλ πηλάθσλ ζα είλαη ζύκθσλνη κε ην DIN 43671/9.53, ράιθηλνη, επηθαζζηηεξσκέλνη, ηππνπνηεκέλσλ δηαηνκώλ. Ζ ειάρηζηε επηηξεπόκελε έληαζε ησλ δπγώλ θάζε πίλαθα ζα είλαη ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή έληαζε ηνπ γεληθνύ δηαθόπηε ηνπ πίλαθα. 6. πλαξκνιόγεζε πηλάθσλ Οη πίλαθεο ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλνη ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο θαη ζα παξέρνπλ άλεζε ρώξνπ εηζόδνπ θαη ζύλδεζεο ησλ αγσγώλ θαη θαισδίσλ ησλ θπθισκάησλ, ζα δνζεί δε κεγάιε ζεκαζία ζηελ θαιή θαη ζύκκεηξε εκθάληζε ησλ πηλάθσλ. Γη απηό ζα πξέπεη λα ηεξεζνύλ νη εμήο αξρέο : Σα ζηνηρεία πξνζαγσγήο ησλ πηλάθσλ ζα βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα Σα γεληθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα (δηαθόπηεο ελδεηθηηθήο ιπρλίαο θ.ι.π.) ζα ηνπνζεηεζνύλ ζπκκεηξηθά σο πξνο ηνλ θαηαθόξπθν άμνλά ηνπ Σα ππόινηπα ηνηρεία ζα είλαη δηαηεηαγκέλα ζε θαλνληθέο νξηδόληηεο ζεηξέο, πεξηκεηξηθά σο πξνο ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα ηνπ πίλαθα ε πεξηπηώζεηο πηλάθσλ πνπ νξηζκέλα θπθιώκαηα θσηηζκνύ ειέγρνληαη απ επζείαο από ηνλ πίλαθα, ελώ ηα ππόινηπα ειέγρνληαη από ηνπηθνύο δηαθόπηεο θσηηζκνύ ή ηξνθνδνηνύλ άιιεο θαηαλαιώζεηο νη δηαθόπηεο θαη κηθξναπηόκαηνη ζα δηαθξηζνύλ ζε δύν νκάδεο : ηνπο δηαθόπηεο ή κηθξναπηόκαηνπο ηνπο νπνίνπο ην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό ζα ρεηξίδεηαη γηα ηελ αθή θαη ζβέζε ησλ θώησλ νξηζκέλσλ ρώξσλ ηνπο κηθξναπηόκαηνπο ηνπο νπνίνπο δελ ζα πξέπεη λα ρεηξίδεηαη Γηα λα απνθεπρζνύλ αλσκαιίεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ρεηξηζκώλ, νη δύν νκάδεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε ζαθώο δηαθξηλόκελεο κεηαμύ ηνπο ζέζεηο πάλσ ζηνλ πίλαθα. Ζ θαηαζθεπή θαη ζπλαξκνιόγεζε ησλ πηλάθσλ ζα είλαη ηέηνηα, ώζηε ηα εληόο απηώλ όξγαλα δηαθνπήο, ρεηξηζκνύ, αζθάιηζεο, έλδεημεο θ.ι.π. λα είλαη εύθνια πξνζηηά, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ κπξνζηηλώλ θαιπκκάησλ ησλ πηλάθσλ, λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο ζέζεηο θαη λα είλαη δπλαηή ε άλεηε αθαίξεζε, επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπο ρσξίο κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο ησλ δηπιαλώλ νξγάλσλ. Ο ρεηξηζκόο ησλ δηαθνπηώλ ζα γίλεηαη από εκπξόο αθνύ αλνηρζεί ε πόξηα. 8

10 7. Δζσηεξηθή ζπλδεζκνινγία πηλάθσλ α. Μέζα ζηνπο πίλαθεο ζην πάλσ θαη θάησ κέξνο θαη ζε ζπλερή νξηδόληηα ζεηξά (ή ζεηξέο) ζα ππάξρνπλ αθξνδέθηεο πνξζειάλεο πνπ ζα είλαη αθξνδέθηεο ζεηξάο (θιέκελο) ζηεξεσκέλνη ζε ηδηαίηεξε ξάβδν. ηνπο αθξνδέθηεο ζα νδεγνύληαη εθηόο από ηνπο αγσγνύο θάζεσλ θαη νη νπδέηεξνη θαη νη γεηώζεηο θάζε αλαρσξνύζεο γξακκήο, έηζη ώζηε θάζε γξακκή εηζεξρόκελε ζηνλ πίλαθα, λα ζπλδέεηαη κε όινπο ηνπο αγσγνύο ηεο ζηνπο αθξνδέθηεο θαη κάιηζηα ζπλερείο. Οη αθξνδέθηεο ζα έρνπλ ην θαηάιιειν κέγεζνο γηα ηελ ζύλδεζε εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ αγσγώλ. Ζ ζεηξά (ή ζεηξέο) ησλ αθξνδεθηώλ ζα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε από ηελ πάλσ πιεπξά ηνπ πίλαθα. ηελ πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κηάο ζεηξάο θιέκελο θάζε ππνθείκελε ζα βξίζθεηαη ζε κεγαιύηεξε απόζηαζε από ην βάζνο ηνπ πίλαθα από ηελ ακέζσο ππεξθείκελε ηεο, νη εζσηεξηθέο δε ζπξκαηώζεηο ζα νδεγνύληαη πξνο ηνπο αθξνδέθηεο από πίζσ, έηζη ώζηε ε επηθάλεηά ηνπο λα είλαη ειεύζεξε γηα εύθνιε ζύλδεζε ησλ εμσηεξηθώλ θαισδίσλ. Οη γξακκέο πνπ ζηα ζρέδηα ραξαθηεξίδνληαη ζαλ εθεδξηθέο ζα είλαη θαη απηέο πιήξεηο θαη ειεθηξηθά ζπλερείο κέρξη ηηο θιέκελο. β. Οη εζσηεξηθέο ζπλδεζκνινγίεο ησλ πηλάθσλ ζα είλαη άξηζηεο ηερληθά θαη αηζζεηηθά, δειαδή ηα θαιώδηα ζα αθνινπζνύλ, νκαδηθά ή κεκνλσκέλα, επζείεο θαη ζύληνκεο δηαδξνκέο, ζα είλαη ζηα άθξα ηνπο θαιά πξνζαξκνζκέλα θαη ζθηγκέλα κε θαηάιιειεο βίδεο θαη παξαθύθινπο, δελ ζα παξνπζηάδνπλ αδηθαηνιόγεηεο δηαζηαπξώζεηο θ.ι.π. θαη ζα έρνπλ ραξαθηεξηζηηθνύο αξηζκνύο θαη ζηα δύν άθξα ηνπο. γ. Οη δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ θαη ράιθηλσλ ηεκαρίσλ εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ζα είλαη επαξθείο θαη ζα ζπκθσλνύλ θαη ειάρηζηνλ πξνο ηηο δηαηνκέο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ γξακκώλ πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα. δ. Θα ηεξεζεί έλα πξνθαζνξηζκέλν ζύζηεκα γηα ηελ ζήκαλζε ησλ θάζεσλ. Δηζη θάζε θάζε ζα έρεη πάληνηε ην ίδην ρξώκα θαη επί πιένλ ζηηο ηξηθαζηθέο δηαλνκέο θάζε θάζε ζα εκθαλίδεηαη πάληνηε ζηελ ίδηα ζέζε, σο πξνο ηηο άιιεο (π.ρ. ε R αξηζηεξά, ε S ζην κέζν θαη ε Σ δεμηά) όζνλ αθνξά ηηο αζθάιεηεο θαη ηνπο αθξνδέθηεο. ε. Γεληθά ε ζπλδεζκνινγία ησλ πηλάθσλ ζα είλαη πιήξεο, θαηά ηξόπν ώζηε λα κελ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο παξά κόλν ε ηνπνζέηεζε ηνπο θαη ε ζύλδεζε ηνπο κε ηηο γξακκέο πνπ θζάλνπλ θαη αλαρσξνύλ. Δπίζεο απηά ζα έρνπλ δνθηκαζζεί θαη ππνζηεί έιεγρν κόλσζεο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ ζα ζπκθσλνύλ θαη ειάρηζηνλ κε ηνπο επίζεκνπο θαλνληζκνύο ηνπ Διιεληθνύ θξάηνπο. ζη.σα ινηπά όξγαλα δειαδή δηαθόπηεο, κηθξναπηόκαηνη, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο, απηνκαηηζκνί θ.ι.π. πξνδηαγξάθνληαη ηδηαίηεξα. Όξγαλα πηλάθσλ ρακειήο ηάζεο Δλδεηθηηθέο ιπxλίεο πηλάθσλ ηνπο πίλαθεο STAB κηθξνύ κεγέζνπο ζα xξεζηκνπνηεζνύλ ελδεηθηηθέο ιπxλίεο κε ζxήκα κηθξναπηνκάησλ. Θα είλαη θαηάιιειεο γηα ζηεξέσζε είηε κε κεxαληθή καλδάισζε πάλσ ζε ξάγεο είηε κε δύν βίδεο πάλσ ζε πιάθα. Θα έxνπλ ππνδνxή γηα ιακπηήξα αίγιεο 220 V θαη ζα ζπλνδεύνληαη από απηήλ. Θα έxνπλ πιαζηηθό θάιπκκα εξπζξνύ xξώκαηνο. 9

11 Αζθάιεηεο Οιεο νη ζπληεθηηθέο αζθάιεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ εγθαηάζηαζε ζα είλαη ζύκθσλεο κε IEC 269, νλνκαζηηθήο ηάζεο 500 V AC. Γεληθά ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ βηδσηέο αζθάιεηεο θαη καραηξσηέο αζθάιεηεο ηύπνπ. Οη βηδσηέο αζθάιεηεο ζα είλαη πιήξεηο, δειαδή κε βάζε, κήηξα, δαθηύιην, πώκα θαη θπζίγγην, κε ζύζηεκα ηαρείαο καλδάισζεο ζε ξάγα πίλαθα, ραξαθηεξηζηηθήο θακπύιεο gl θαηά DIN VDE (gg θαηά IEC), νλνκαζηηθήο ηθαλόηεηαο δηαθνπήο 50 ka AC. Οη καραηξσηέο αζθάιεηεο ζα είλαη πιήξεηο, δειαδή κε βάζε κνλνπνιηθή ή ηξηπνιηθή, θπζίγγην θαη θάιπκκα ελεξγώλ κεξώλ, θαηάιιειεο γηα ηνπνζέηεζε ζε ξάγα πίλαθα (έσο 630 Α) ή γηα εγθαηάζηαζε κε βίδεο (γηα κεγαιύηεξα κεγέζε), ραξαθηεξηζηηθήο θακπύιεο gl/gg ή αm (πξνζηαζία θηλεηήξσλ), νλνκαζηηθήο ηθαλόηεηαο δηαθνπήο 120 ka AC. Μηθξναπηόκαηνη Οη κηθξναπηόκαηνη xξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία ειεθηξηθώλ γξακκώλ θαη δηαθόπηνπλ απηόκαηα έλα θύθισκα ζε πεξίπησζε ππεξθόξηηζεο ή βξαxπθπθιώκαηνο, ελώ παξάιιεια παξέρνπλ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο απόδεπμεο ησλ θπθισκάησλ. Πεξηιακβάλνπλ δηκεηαιιηθό ζηνηxείν γηα πξνζηαζία από ππεξθόξηηζε θαη καγλεηηθό πελίν ηαxείαο απόδεπμεο γηα πξνζηαζία από βξαxπθύθισκα. Οη κηθξναπηόκαηνη ζα είλαη ζύκθσλνη κε ηνπο θαλνληζκνύο DIN VDE 0641, IEC 898, EN , IEC Γηαθόπηνπλ ην θύθισκα όηαλ ην ξεύκα βξαxπθπθιώζεσο (Im) θζάζεη από 3 σο 5 θνξέο ηελ νλνκαζηηθή έληαζε In ηνπ δηαθόπηε (θακπύιε ιεηηνπξγίαο Β). Θα έρνπλ κέγηζηε ηθαλόηεηα δηαθνπήο ζε βξαρπθύθισκα Icu = ka αλάινγα κε ηελ αλακελόκελε ηηκή βξαρπθπθιώκαηνο ζηελ ζέζε όπνπ ηνπνζεηνύληαη. Οη κηθξναπηόκαηνη ζα έρνπλ δπλαηόηεηα κεραληθήο πιεπξηθήο ζύλδεζεο κε άιια ζηνηρεία, όπσο βνεζεηηθή επαθή, επαθή ζεκαηνδόηεζεο ζθάικαηνο, πελία εξγαζίαο, πελίν έιιεηςεο ηάζεο. Οη δηαζηάζεηο ηνπο ζα είλαη πεξηνξηζκέλεο, ζα έxνπλ πιάηνο έσο 18 mm κνλνπνιηθνί, 35 mm δηπνιηθνί θαη 54 mm νη ηξηπνιηθνί πεξίπνπ. Γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπο ζα είλαη εμνπιηζκέλνη κε ζύζηεκα γξήγνξεο καλδάισζεο ζε ξάγ Γηα ηελ ειεθηξηθή ζύλδεζή ηνπο, ζα έxνπλ αθξνδέθηεο θαηάιιεινπο γηα ζύλδεζε αγσγώλ έσο 25 mm2. Οη κηθξναπηόκαηνη ησλ γξακκώλ ειεθηξηθώλ θηλεηήξσλ ζα έρνπλ θακπύιε πξνζηαζίαο ηύπνπ D. Γηαθόπηεο πιήθηξνπ (ξαγνδηαθόπηεο) Οη ξαγνδηαθόπηεο είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζε πίλαθα θαη xξεζηκνπνηνύληαη ζαλ γεληθνί θαη κεξηθνί δηαθόπηεο θπθισκάησλ νλνκαζηηθήο εληάζεσο 25 Α θαη πάλσ. Δxνπλ ην ίδην ζxήκα θαη ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο όπσο νη κηθξναπηόκαηνη. Ζ ζηεξέσζε ηνπο γίλεηαη είηε κε κάλδαιν πάλσ ζε ξάγα ζηεξίμεσο είηε κε ηελ βνήζεηα δύν κνxιώλ πάλσ ζε πιάθα. Σν θέιπθνο ηνπο ζα είλαη από ζπλζεηηθή πιαζηηθή ύιε αλζεθηηθή γηα κεγάια ξεύκαηα θαη γηα ηελ δηάθξηζε ηνπο από ηνπο κηθξναπηόκαηνπο ζηελ κεησπηθή πιεπξά ζα θέξνπλ ην ζύκβνιν ηνπ απνδεύθηε. Απηόκαηνη πξνζηαηεπηηθνί δηαθόπηεο έλαληη ζθάικαηνο δηαξξνήο Οη απηόκαηνη πξνζηαηεπηηθνί δηαθόπηεο έλαληη ζθάικαηνο δηαξξνήο πξέπεη λα είλαη πςειήο επαηζζεζίαο θαη λα δηαθόπηνπλ αθαξηαία επηθίλδπλεο ηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ιόγσ θαηεζηξακκέλεο κνλώζεσο ή ιόγσ επαθήο κε ειεθηξνθόξα κέξε. Οη απηόκαηνη πεξηιακβάλνπλ κεηαζxεκαηηζηή έληαζεο από ηνλ νπνίν δηέξxνληαη νη θάζεηο θαη ν νπδέηεξνο ηνπ θπθιώκαηνο πνπ πξνζηαηεύνπλ. ε πεξίπησζε επηθίλδπλεο δηαξξνήο ε ηάζε 10

12 πνπ δεκηνπξγείηαη εμ επαγσγήο ζην δεπηεξεύνλ θύθισκα ηνπ κεηαζxεκαηηζηή επελεξγεί ζε πελίν απόδεπμεο θαη έηζη επηηπγxάλεηαη αθαξηαία δηαθνπή ηνπ θπθιώκαηνο. Οη απηόκαηνη ζα θέξνπλ θνκβίν γηα ηνλ έιεγxν ηεο εηνηmόηεηαο ηνπο (TEST). Οη απηόκαηνη ζα είλαη δηπνιηθνί ή ηεηξαπνιηθνί γηα απόδεπμε κνλνθαζηθώλ ή ηξηθαζηθώλ θπθισκάησλ αληίζηνηxα, νλνκαζηηθήο εληάζεσο 40 ή 63 Α. Οη απηόκαηνη ζα θέξνπλ ζύζηεκα καλδάισζεο γηα ηαxεία ηνπνζέηεζε ζε ξάγα ειεθηξηθνύ πίλαθα θαζώο θαη νπέο γηα ηελ ζηεξέσζή ηνπο κε βίδεο. Οη απηόκαηνη ζα δηαθόπηνπλ νπσζδήπνηε ην ξεύκα κέζα ζε 30 msec όηαλ ε δηαξξνή πξνο ηε γή θζάζεη ηα 30 ma. Απηόκαηνη δηαθόπηεο ηζxύνο Οη απηόκαηνη δηαθόπηεο ηζxύνο ζα είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ θαη ζα παξέxνπλ πξνζηαζία από ππεξθόξηηζε κέζσ ξπζκηδόκελσλ ζεξκηθώλ ζηνηxείσλ θαη από βξαxπθύθισκα κέζσ ξπζκηδόκελσλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ ζηνηρείσλ. Oη δηαθόπηεο ζα θέξνπλ: Πελίν έιιεηςεο ηάζεο Πελίν εξγαζίαο Βνεζεηηθέο επαθέο (Ζιεθηξνθηλεηήξα γηα ηειερεηξηζκό) (Μεραληθή καλδάισζε) Οη δηαθόπηεο ζα είλαη: ηθαλόηεηνο δεύμεσο θαη απνδεύμεσο ηνπιάxηζηνλ ίζε πξνο ηελ νλνκαζηηθή ηνπ έληαζε. κεγίζηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπιάxηζηνλ δεύμεσλ ηάζεσο ιεηηνπξγίαο κέxξη 500 V / Hz θαηαζθεπήο ζύκθσλα κε VDE 0660 Ζ ηθαλόηεηα δεύμεσο ηνπ δηαθόπηε ζε βξαxπθύθισκα ζηα 380 V ζα είλαη ζύκθσλε κε ην κέγηζην αλακελόκελν ξεύκα βξαρπθύθισζεο ζην ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο όπνπ ηνπνζεηνύληαη. Σειεxεηξηδόκελνη δηαθόπηεο Οη ηειεxεηξηδόκελνη δηαθόπηεο ζα είλαη: θαηάιιεινη γηα δεύμε ή απηνκαηηζκό νπνησλδήπoηε θαηαλαιώζεσλ από απόζηαζε ηάζεσο ιεηηνπξγίαο κέxξη 500 V πνιύ κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο ηθαλόηεηνο δεύμεσο θαη απνδεύμεσο ηνπιάxηζηνλ ίζε πξνο ηελ νλνκαζηηθή έληαζή ηνπο θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε εληόο κεηαιιηθώλ πηλάθσλ Οη ηειεxεηξηδόκελνη δηαθόπηεο εθ' όζνλ xξεζηκνπνηνύληαη γηα δεύμε θηλεηήξσλ ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηξηπνιηθά δηκεηαιιηθά ζηνηxεία ππεξεληάζεσο, θαηάιιειεο πεξηνxήο ξπζκίζεσο. Ζ πεξηνxή ξπζκίζεσο θάζε ζεξκηθνύ ζα πεξηέxεη πεξί ην κέζνλ ηελ νλνκαζηηθή έληαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα πνπ πξνζηαηεύεη από ππεξέληαζε. 11

13 Οη δηαθόπηεο νλνκαζηηθήο εληάζεσο πάλσ από 32 Α ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζαιάκνπο ζβέζεσο ηόμνπ (ηξηπνιηθνύο). Αιεμηθέξαπλν πξνζηαζίαο (Αγσγόο θξνπζηηθώλ ππεξηάζεσλ) Θα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί αιεμηθέξαπλν ζηνλ γεληθό πίλαθα ηνπ ηζνγείνπ γηα ηελ απνθπγή ηεο θαηαπόλεζεο ησλ ειεθηξηθώλ γξακκώλ από ππεξηάζεηο εμαηξεηηθά κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο ( ηεο ηάμεο ησλ nsec έσο κεξηθά msec). Μία από ηηο θύξηεο αηηίεο εκθάληζεο ησλ ππεξηάζεσλ απηώλ είλαη νη ειεθηξηθέο εθθελώζεηο ( θεξαπλνί). Με ην αιεμηθέξαπλν ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη : Ζ πξνζηαζία ηεο δσήο ησλ αλζξώπσλ θαη δώσλ Ζ κείσζε ηεο ππέξηαζεο ζην θύθισκα θαη θαηά ζπλέπεηα ε απνθπγή δηάζπαζεο ηεο κόλσζεο ησλ αγσγώλ θαη ε πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο από βξαρπθπθιώκαηα. Ζ πξνζηαζία ζπζθεπώλ θαη κεραλεκάησλ. Σν αιεμηθέξαπλν ζα είλαη: κεγίζηεο δηάξθεηαο δσήο ηάζεσο ιεηηνπξγίαο κέxξη 500 V / Hz θαηαζθεπήο ζύκθσλα κε DIN VDE 0675, IEC 99.1 H ηάμε ηεο πξνζηαζίαο ππέξηαζεο ζα είλαη B γηα ηνλ θεληξηθό πίλαθα ηνπ θηηξίνπ. Ακπεξόκεηξα Σν ακπεξόκεηξν ζα είλαη όξγαλν ζηξεθνκέλνπ ζηδήξνπ γηα ελαιαζζόκελν ξεύκα 60Ζz, βηνκεραληθνύ ηύπνπ, θιάζε 1,5, θαηάιιειν γηα θαηαθόξπθε ηνπνζέηεζε ζε πίλαθα κε ηεηξάγσλε πιάθα δηαζηάζζεσλ 144x144mm. Σν πεδίν κέηξεζεο ζα είλαη ζε δηάθνξεο πεξηπηώζεηο αλάινγν κε ηελ ρξήζε, όπσο: 0-100Α Ζ ζύλδεζε ηνπ ακπεξνκέηξνπ γίλεηαη κέζσ κεηαζρεκαηηζηή έληαζεο 100/5Α Λνηπά ραξαθηεξηζηηθά: - έδξαζε: κέζσ εκηαμόλσλ. - ηδηνθαηαλάισζε: 0,1-1VA. - ππεξθόξηηζε: ζπλερώο 20% ηνπ νλνκαζηηθνύ ξεύκαηνο 50-πιή επί 1sec. 4-πιή επί 2-3min. 2-πιή επί 10min. Βνιηόκεηξα Σν βνιηόκεηξν ζα είλαη όξγαλν ζηξεθνκέλνπ ζηδήξνπ, βηνκεραληθνύ ηύπνπ, θιάζεο 1,5, θαηάιιειν γηα θαηαθόξπθε ζηήξημε ζε πίλαθα, κε ηεηξάγσλε πιάθα δηαζηάζεσλ 144x144mm. Ζ πεξηνρή κεηξήζεσο ζα είλαη 0-500V. Σν βνιηόκεηξν ζα είλαη εθνδηαζκέλν θαη κε κεηαγσγηθό δηαθόπηε 7-ζέζεσλ (εληόο, 3-θαζηθέο ηάζεηο θαη 3-πνιηθέο ηάζεηο). Λνηπά ραξαθηεξηζηηθά: - έδξαζε: κέζσ εκηαμόλσλ. - ηδηνθαηαλάισζε: 1-5VA. - ππεξθόξηηζε: ζπλερώο 20% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο 2-πιή επί 1min. Υξνλνδηαθόπηεο Θα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζε ξάγα κε ζύζηεκα γξήγνξεο καλδάισζεο θαη ζα θέξνπλ νπέο γηα λα κπνξνύλ λα ζηεξεώλνληαη θαη κε θνριίεο. 12

14 Γηα ηελ ειεθηξηθή ηνπο ζύλδεζε ζα έρνπλ γηα είζνδν θαη έμνδν αθξνdέθηεο γηα αγσγνύο έσο 6 mm2. Θα είλαη ηθαλνί γηα εθεδξηθή πνξεία 100 σξώλ. Θα έρνπλ κεραληζκό ιεηηνπξγίαο quartz θαη ειάρηζην ρξόλν ξύζκηζεο 15 min γηα εκεξήζην πξόγξακκα. Καισδηώζεηο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηζρπξώλ ξεπκάησλ Aγσγνί ηύπνπ ΝΤΑ (HO7V) Ολνκαζηηθή ηάζε : 450 / 750 V Πξνδηαγξαθή : Δ.Λ.Ο.Σ Αγσγόο : Μαιαθόο αλνπηεκέλνο xαιθόο Μόλσζε : PVC Καιώδηα ηύπνπ ΝΤΜ (HO5VV) Ολνκαζηηθή ηάζε : 300 / 500 V Πξνδηαγξαθή : Δ.Λ.Ο.Σ Αγσγόο : Μνλόθισλνο ή πνιύθισλνο από ζπξκαηίδηα αλνπηεκέλνπ xαιθνύ Μόλσζε : PVC Δζσηεξηθή επέλδπζε : Διαζηηθό Δμσηεξηθή επέλδπζε : PVC Καιώδηα ηύπνπ ΝΤY (J1VV) Ολνκαζηηθή ηάζε : 600 / 1000 V Πξνδηαγξαθή : Δ.Λ.Ο.Σ. 843/85 Αγσγόο : Μνλόθισλνο ή πνιύθισλνο από ζπξκαηίδηα αλνπηεκέλνπ xαιθνύ Μόλσζε : Θεξκνπιαζηηθή ύιε PVC Δζσηεξηθή επέλδπζε : Γηα αγσγνύο θπθιηθήο δηαηνκήο : Διαζηηθό Γηα αγσγνύο δηαηνκήο θπθιηθνύ ηνκέα : Σαηλία από ζεξκνπιαζηηθή ύιε PVC ειηθνεηδώο ηπιηγκέλε πάλσ από ηνπο ζηξηκκέλνπο αγσγνύο, κε επηθάιπςε Δμσηεξηθή επέλδπζε : Θεξκνπιαζηηθή ύιε PVC Καιώδηα ηειεxεηξηζκνύ ηύπνπ ΝΤΤ-J Ολνκαζηηθή ηάζε : 0,6 / 1 KV Πξνδηαγξαθή : VDE 0271/3.69 Αγσγόο : Μνλόθισλνο ή πνιύθισλνο από ζπξκαηίδηα αλνπηεκέλνπ xαιθνύ Μόλσζε : PVC Δζσηεξηθή επέλδπζε : Μνλσηηθή ηαηλία από ζεξκνπιαζηηθή ύιε PVC ειηθνεηδώο ηπιηγκέλε από ηνπο ζηξηκκέλνπο αγσγνύο κε επηθάιπςε Δμσηεξηθή επέλδπζε : PVC 13

15 Τιηθά δηέιεπζεο & δηαθιάδσζεο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηζρπξώλ ξεπκάησλ Πιαζηηθνί ζσιήλεο δηπινύ ηνηρώκαηνο (HDPE) σιήλαο Γνκεκέλνπ Γηπινύ ηνηρώκαηνο θαηαζθεπαζκέλνο από πςειήο ππθλόηεηαο πνιπαηζπιέλην θαη UV πξνζηαζία γηα ππόγεηα ειεθηξνινγηθά θαη ηειεθσληθά θαιώδηα. Καηαζθεπαζκέλνο από δύν δνκεκέλα ηνηρώκαηα: ην εμσηεξηθό ηνίρσκα είλαη ειηθνεηδέο (spiral) γηα λα εμαζθαιίζεη κεγαιύηεξε αληνρή ζηελ παξακόξθσζε θαη ηελ ειαζηηθόηεηα. Σν εζσηεξηθό ηνίρσκα είλαη ιείν ώζηε λα δηεπθνιύλεη ηελ εηζαγσγή ησλ θαισδίσλ. Καηαζθεύε ζύκθσλα κε CEI EN (CEI 23-39),CEI EN (CEI 23-46). Οθείιεη λα δηαζέηε πξόζζεηε εμσηεξηθή πξνζηαζία γηα ζσιήλεο λεξνύ ή θπζηθνύ αεξίνπ όπνπ απηό ρξεηαζηεί. θιεξνί κνλσηηθνί ζσιήλεο (επζείο) Οη ζθιεξνί κνλσηηθνί ζσιήλεο ζα είλαη από πιαζηηθό ζύκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ Καλνληζκνύ εζσηεξηθώλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (ΦΔΚ 59/Β/55). Δύθακπηνη κνλσηηθνί ζσιήλεο (ζπηξάι) Οη εύθακπηνη κνλσηηθνί ζσιήλεο ζα είλαη επίζεο από ζθιεξό πιαζηηθό όπσο θαη νη παξαπάλσ. Δληζρπκέλνη κνλσηηθνί ζσιήλεο (επζείο ή ζπηξάι) Απηνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από ζθιεξό PVC θαη ζα έρνπλ ηθαλή αληνρή, ώζηε λα είλαη θαηάιιεινη γηα εγθηβσηηζκό ζηηο πιάθεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πξηλ ηελ δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο θίλδπλν παξακόξθσζεο θαη απόθξαμεο ηεο δηαηνκήο ηνπο από ηηο εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο. Γαιβαληζκέλνη ζσιήλεο Υαιπβδνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη κε ξαθή κέζνπ βάξνπο από ράιπβα St 33 θαηά DIN 2440, γηα εγθαηάζηαζε κέζα ζηα θηίξηα θαη ζε εμσηεξηθά δίθηπα εληόο ηνπ εδάθνπο. Οη γαιβαληζκέλνη ζσιήλεο δελ έρνπλ κνλσηηθή επέλδπζε γη' απηό θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ πξνζηαζία θαισδίσλ. Πιαζηηθνί ζσιήλεο PVC 6 ΑΣ Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από ζθιεξό upvc 100, ζύκθσλα κε ην EΛOT 686 ή ηα γεξκαληθά πξόηππα DIN 8061/8062 θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαισδίσλ ζε εμσηεξηθά δίθηπα εληόο ηνπ εδάθνπο. Πιαζηηθνί ζσιήλεο εύθακπηνη κεζαίνπ ηύπνπ Γηακνξθώζηκνο ζσιήλαο θαηαζθεπαζκέλνο από εηδηθά ζηαζεξνπνηεκέλν ζεξκνπιαζηηθό πιηθό U-PVC, ειέπζεξν βαξέσλ κεηάιισλ, απηνζβελνύκελν ρξώκαηνο ιεπθνύ. Αλζεθηηθόο ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία θαη απσζεηηθό ζηα ηξσθηηθά. Κνπηηά θαη εμαξηήκαηα γεληθά. Σα θνπηηά δηαθιάδσζεο ζα είλαη θπθιηθά ή νξζνγσληθά ή ηεηξάγσλα θαη θαηάιιεια γηα ηνλ ηύπν ηνπ ζσιήλα ή θαισδίνπ πνπ πξννξίδνληαη. Ζ ειάρηζηε δηάζηαζε ησλ θνπηηώλ δηαθιάδσζεο θαζνξίδεηαη αλεμάξηεηα ηνπ ζρήκαηνο ζε 70mm. Κνπηηά δηαθιάδσζεο Κνπηηά δηαθιαδώζεσλ, νξζνγσληθά ή ηεηξάγσλα, γηα λα δηαθέξνπλ από ηα θνπηηά ηεο εγθαηάζηαζεο ηζρπξώλ ξεπκάησλ, εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ, κε εηδηθά εμαξηήκαηα, θαηάιιεια γηα ηνλ ηύπν ηνπ ζσιήλα ή ηνπ θαισδίνπ πνπ πξννξίδνληαη. 14

16 Ζ ζύλδεζε ησλ ζσιήλσλ κε ηα θνπηηά ζα γίλεηαη κε εηδηθό εμάξηεκα ππνδνρήο ή θνριίσζεο ηνπ ζσιήλα. Ζ είζνδνο θαη ε έμνδνο θαισδίσλ από θνπηηά θαισδίσλ ζα γίλεηαη κε ζηππηνζιίπηεο. Σα ζηεγαλά θνπηηά ζα έρνπλ βαζκό πξνζηαζίαο ΗΡ 55. Οδέπζεηο θαισδίσλ ηεξίγκαηα θαισδίσλ Σα ζηεξίγκαηα θαισδίσλ ζα είλαη δηκεξή, ηζρπξήο θαηαζθεπήο από ζπλζεηηθή ξεηίλε ή από αλζεθηηθό πιαζηηθό, θαηάιιεια γηα ζηεξέσζε ζε ζηδεξνηξνρηέο (ξάγεο) ή θαη απ' επζείαο ζηνλ ηνίρν (κόλν γηα θαιώδηα κηθξήο δηακέηξνπ). Οη θνριίεο ζπζθίγμεσο ησλ δύν ηκεκάησλ ησλ ζηεξηγκάησλ θαη νη θνριίεο ζηεξεώζεσο, ζα είλαη επηληθεισκέλνη ή επηθαδκησκέλνη ή από αλνμείδσην ράιπβα. ηδεξνηξνρηέο (ξάγεο) θαισδίσλ Οη ζηδεξνηξνρηέο ζηεξίμεσο ζα έρνπλ δηαηνκή πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2 mm θαη ζα είλαη ηζρπξά γαιβαληζκέλεο ζε ζεξκό ινπηξό κεηά ηελ θνπή ηνπο ή νπνηαδήπνηε άιιε απαηηνύκελε θαηεξγαζία ηνπο. Ζ ζηήξημε ησλ ζηδεξνηξνρηώλ ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε αλνμείδσηνπο ή επηληθεισκέλνπο θνριίεο εθηνλώζεσο. Καλάιηα επίηνηρα Δμσηεξηθά επίηνηρα θαλάιηα δηαλνκήο πιαζηηθά, από PVC άξηζηεο πνηόηεηαο, νξζνγσληθήο δηαηνκήο, ελδεηθηηθώλ δηαζηάζεσλ 120x68 mm, κε εηδηθά εμαξηήκαηα ζύλδεζεο, αιιαγήο δηεύζπλζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ κεραληζκώλ ησλ δηαθνπηώλ θαη ξεπκαηνδνηώλ ζ απηά. Σν θαλάιη ζα θέξεη επίζεο όια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα πνπ ζα θαζηζηνύλ εύθνιε ηελ ηνπνζέηεζε δηαθνπηώλ, ξεπκαηνδνηώλ θιπ. ιήςεσλ. Οη δηαθόπηεο, ξεπκαηνδόηεο θιπ. ζα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ είηε ρσλεπηά ζην θαλάιη είηε εμσηεξηθά, όηαλ απαηηείηαη ρώξνο ζην θαλάιη γηα ηελ δηέιεπζε αγσγώλ ή θαισδίσλ. Γηαθόπηεο ξεπκαηνδόηεο Γηαθόπηεο Οη δηαθόπηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από PVC απηνζβέζηκν, θαηάιιεινη γηα xσλεπηή ηνπνζέηεζε θαη ζα απνηεινύληαη από ηξία κέξε : ηνλ κεxαληζκό, ηελ πιάθα (xεηξηζηήξην) θαη ην πιαίζην. Ζ πιάθα θαη ην πιαίζην ζα κπνξνύλ λα αθαηξνύληαη εύθνια από ηνλ κεxαληζκό xσξίο λα είλαη αλαγθαία ε ειεθηξηθή απνζύλδεζε ηνπ δηαθόπηε. Οη ζηεγαλνί δηαθόπηεο ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε δαθηύιην ζηεγαλόηεηνο (πξνζηαζία : ΗΡ44). Ολνκαζηηθή ηάζε : 250 V Ολνκαζηηθή έληαζε : 10 A Υσλεπηνί ξεπκαηνδόηεο Οη ρσλεπηνί ξεπκαηνδόηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από PVC απηνζβέζηκν, θαηάιιεινη γηα xσλεπηή ηνπνζέηεζε θαη ζα απνηεινύληαη από ηξία κέξε : ηνλ κεxαληζκό, ηελ πιάθα (αθξνδέθηεο) θαη ην πιαίζην. Ζ πιάθα θαη ην πιαίζην ζα κπνξνύλ λα αθαηξνύληαη εύθνια από ηνλ κεxαληζκό xσξίο λα είλαη αλαγθαία ε ειεθηξηθή απνζύλδεζε ηνπ δηαθόπηε. Θα είλαη είηε δύν αθξνδεθηώλ κε πιεπξηθέο επαθέο γεηώζεσο (SHUCKO). Θα δηαζέηνπλ κεxαληζκό ζύζθημεο ησλ αθξνδεθηώλ ξεπκαηνιεπηώλ 10 Α & 16 Α. 15

17 Οη ζηεγαλνί ρσλεπηνί ξεπκαηνδόηεο ζα θέξνπλ θάιπκκα κε ειαηεξησηό κεxαληζκό επαλαθνξάο θαη δαθηύιην ζηεγαλόηεηνο (πξνζηαζία ΗΡ44). Ολνκαζηηθή ηάζε : 250 V Ολνκαζηηθή έληαζε : 16 Α Δπίηνηρνη ζηεγαλνί ξεπκαηνδόηεο Οη επίηνηρνη ζηεγαλνί ξεπκαηνδόηεο ζα είλαη δηπνιηθνί κεηά πιεπξηθώλ επαθώλ ηύπνπ SCHUKO, πξνζηαζίαο ΗΡ 55 νλνκαζηηθήο έληαζεο 16 Α / 250 V, θαηάιιεινη γηα επίηνηρε εγθαηάζηαζε ηεγαλνί ξεπκαηνδόηεο κε δηάηαμε πξνζηαζίαο Οη επίηνηρνη ζηεγαλνί ξεπκαηνδόηεο κε δηάηαμε πξνζηαζίαο γηα ηα παηδηά, δηπνιηθνί κεηά πιεπξηθώλ επαθώλ ηύπνπ SCHUKO, πξνζηαζίαο ΗΡ 55 νλνκαζηηθήο έληαζεο 16 Α / 250 V, θαηάιιεινη γηα ρσλεπηή εγθαηάζηαζε 3.2 ΦΩΣΗΣΗΚΑ ΩΜΑΣΑ Φσηηζηηθά ζώκαηα θζνξηζκνύ Οη βάζεηο ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θζνξηζκνύ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από xαιπβδνέιαζκα (εθ' όζνλ αλαθέξεηαη ζηηο επί κέξνπο πξνδηαγξαθέο ησλ θσηηζηηθώλ) εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο DIN 1623/1624, ειαxίζηνπ πάxνπο 0.8 xιζη. Σν xαιπβδνέιαζκα ζα έxεη ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία γηα λα αληέxεη ζηελ ζθνπξηά (απνιίπαλζε, θσζθάησζε, ειεθηξνζηαηηθή βαθή γηα λα κελ πξνζειθύεηαη ζθόλε, ςήζηκν ζε θνύξλν). Ζ ηειηθή ζηξώζε ηεο βαθήο ζα είλαη νκνηόκνξθε θαη xσξίο μέλα ζώκαηα. Σπxόλ κε βακκέλν κεηαιιηθό ηκήκα ηεο βάζεο ζα έxεη ππνζηεί επηθαλεηαθή xεκηθή νμείδσζε, γηα λα πξνζηαηεύεηαη από ηελ ζθνπξηά. Ζ βάζε ζα δηαζέηεη αλεμάξηεην xώξν όπνπ ζα ηνπνζεηείηαη ε ειεθηξηθή εμάξηεζε ηνπ ζώκαηνο (θαισδηώζεηο, ζηξαγγαιηζηηθά πελία, εθθηλεηέο, ηξνθνδνηηθά ζηνηxεία απηόλνκνπ θσηηζκνύ όπνπ απαηηείηαη θ.ι.π.) θαη ζηνλ θάησ xώξν ζα ηνπνζεηνύληαη νη ιακπηήξεο θζνξηζκνύ. Σν xώξηζκα ζα είλαη εύθνια αθαηξεηό, θαηά πξνηίκεζε xσξίο βίδεο αιιά κε θιίπο, γηα ηνλ έιεγxν ή ηελ αιιαγή ησλ ζηνηxείσλ ηεο ειεθηξηθήο εμάξηεζεο. Γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ θσηηζηηθνύ είηε επί ηεο νξνθήο είηε επί ηεο ςεπδνξνθήο ζα πξνβιέπνληαη εηδηθέο γηα ηνλ ζθνπό απηό θαηαζθεπέο είηε κε θαηάιιειεο νπέο είηε κε εηδηθέο αλαξηήζεηο. Ζ ειεθηξηθή εμάξηεζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ απνηειείηαη από: Σα ζηξαγγαιηζηηθά πελία (BALLAST) πνπ ζα είλαη ζxεδόλ αζόξπβα ζε πεξηβάιινλ απόιπηεο εζπxίαο, θαηαζθεπαζκέλα ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο VDE 0712 θαη εγθεθξηκέλα από αλεγλσξηζκέλνπο θαηαζθεπαζηέο ιακπηήξσλ. Δθ'όζνλ εληόο ηνπ απηνύ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο επξίζθνληαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο ιακπηήξεο, απηνί ζα είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε θύθισκα DUO (έλα xσξεηηθό θαη έλα επαγσγηθό BALLAST) γηα κείσζε ησλ απμνκεηώζεσλ ηεο θσηεηλήο εληάζεσο (ζηξνβνζθνπηθό θαηλόκελν). Σνπο ππθλσηέο, πνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο VDE 0560 γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο από -25 ν C έσο +85 ν C θαη ζα πεξηιακβάλνπλ αληίζηαζε εθθόξηηζεο ζπλδεδεκέλε παξάιιεια κε απηνύο. Σηο ιπxληνιαβέο πνπ ζα είλαη βαξηάο θαηαζθεπήο, ηύπνπ αζθαιείαο έλαληη πηώζεο ησλ ιακπηήξσλ, δει. ε ηειηθή ζέζε ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα επηηπγxάλεηαη κεηά από πεξηζηξνθή ηνπο εληόο ησλ ιπxληνιαβώλ. Οη επαθέο ησλ ιπxληνιαβώλ ζα είλαη επαξγπξσκέλεο γηα απνθπγή αιινηώζεσο ηεο επηθαλείαο ηνπο από ην δεκηνπξγνύκελν ηόμν θαηά ηελ αθή ησλ ιακπηήξσλ. 16

18 Σνπο εθθηλεηέο (STARTER) πνπ ζα είλαη θαηαζθεπήο επθήκσο γλσζηνύ εξγνζηαζίνπ, θαηάιιεινη γηα ηελ έλαπζε ηνπ θάζε ιακπηήξα ή ιακπηήξσλ, καθξάο δηάξθεηαο δσήο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ππθλσηή αληηπαξαζηηηθό γηα ηε βαζηθή πξνζηαζία έλαληη παξαζίησλ. Σνλ αθξνδέθηε γηα ηελ δηαλνκή ηνπ ξεύκαηνο κέζα ζην θσηηζηηθό. Σηο ζπξκαηώζεηο κε πςειή ζεξκηθή θαη κεxαληθή αληνxή πνπ γηα ηνλ ζθνπό απηό ζα έxνπλ κνλσηηθό καλδύα ακηαληνύxν ή ππξηηνύxν. Σνπο ιακπηήξεο θζνξηζκνύ πνπ ζα είλαη θαηαζθεπήο επθήκσο γλσζηνύ εξγνζηαζίνπ. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο θζνξηζκνύ ην θάησ κέξνο ηεο βάζεσο είηε ζα είλαη αθάιππην είηε ζα θαιύπηεηαη από πιαζηηθό θάιπκκα ή κεηαιιηθή πεξζίδα, όπσο αλαθέξεηαη ζηηο επηκέξνπο πξνδηαγξαθέο ησλ θσηηζηηθώλ. Φσηηζηηθό ζώκα θζνξηζκνύ 2Υ36W Φσηηζηηθό ζώκα εζσηεξηθνύ ρώξνπ θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε νξνθή εθαπηόκελα ή κε ζύζηεκα αλάξηεζεο (ζπξκαηόζρνηλν - ληίδα). Ζ βάζε ηνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε από άθαπζην πνιπθαξκπνληθό πιαζηηθό κε ηε κέζνδν injection απηνζβαηλόκελν θαη ζηαζεξνπνηεκέλν ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία. Ζ βάζε ζηήξημεο ησλ νξγάλσλ έλαπζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ρπηό ράιπβα βακκέλα ειεθηξνζηαηηθά ζε ρξώκα ιεπθό. Τςειή ζεξκηθή θαη κεραληθή αληνρή ελώ ν βαζκόο ζηεγαλόηεηάο ηνπ είλαη IP65. Λεηηνπξγία ζηα 230V/50-60 Hz κε ελζσκαησκέλε πιήξε ειεθηξνκεραληθή ή ειεθηξνληθή ηξνθνδνηηθή δηάηαμε Control Gear. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο θζνξηζκνύ ην θάησ κέξνο ηεο βάζεσο είηε ζα είλαη αθάιππην είηε ζα θαιύπηεηαη από πιαζηηθό θάιπκκα ή κεηαιιηθή πεξζίδα, όπσο αλαθέξεηαη ζηηο επηκέξνπο πξνδηαγξαθέο ησλ θσηηζηηθώλ. Φσηηζηηθό ζώκα θζνξηζκνύ 4Υ14W Φσηηζηηθό ζώκα ρσλεπηήο ηνπνζέηεζεο θαηαζθεπαζκέλν από ραιπβδνέιαζκα γαιβαληζκέλν θαη βακκέλν κε θαηάιιειε βαθή θαη θαηόπηλ θαηάιιειεο επεμεξγαζίαο ώζηε λα είλαη αλζεθηηθό ζηελ αθηηλνβνιία UV γηα απνθπγή ηνπ θηηξηλίζκαηνο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Θα θέξεη Dark-light πεξζίδα από παξαβνιηθά εγθάξζηα θαη δηακήθε ζηνηρεία, από γπαιηζηεξό κε ηξηδίδνλ αινπκίλην high-gloss 99,99 ηνπιάρηζηνλ ε νπνία ζα είλαη αθαηξνύκελε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο ζα παξακέλεη αλαξηεκέλε από ην ζώκα ηνπ θσηηζηηθνύ κε ηε ρξήζε ζπξκαηόζθνηλνπ ή άιινπ παξόκνηνπ κέζνπ. Θα θέξεη ελζσκαησκέλν ειεθηξνληθό ballast ρακειώλ απσιεηώλ (type Α2) γηα εμάιεηςε ηνπ ζηξνβνζθνπηθνύ θαηλνκέλνπ (stroboscopic effect), έλαπζε ρσξίο ηξεκόπαηγκα (flicker-free ignition) θαη ιεηηνπξγία απνπζία ζνξύβνπ (noise free operation), κε ζπληειεζηή ηζρύνο ίζν ή κεγαιύηεξν από 0,9. Θα είλαη δε πξνθαισδηνκέλν κε θαιώδην θαηάιιειεο δηαηνκήο κε θαηάιιειε κόλσζε γηα αληνρή ζε ζεξκνθξαζία έσο 90 C ελώ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ θσηηζηηθνύ ζα ππάξρεη ηξηπνιηθε θιεκα γηα θαιώδην δηαηνκήο 3x2,5mm² ηνπιάρηζηνλ. Σν θσηηζηηθό ζα θέξεη ηέζζεξηο ιακπηήξεο θζνξηζκνύ Σ5 14W-1250lm έθαζηνο. Θα έρεη θιάζε κόλσζεο Η, δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ζηεξεώλ θαη πγξαζίαο ΗΡ20 ηνπιάρηζηνλ, δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη θξνύζεο ΗΚ07 ηνπιάρηζηνλ θαη ζα θέξεη ζήκαλζε CE θαη πηζηνπνίεζε θαηά ENEC, ν δε θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2008 γηα ην ζρεδηαζκό, θαηαζθεπή θαη εκπνξία θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. 17

19 Φσηηζηηθό ζώκα PL θζνξηζκνύ 2Υ18W Φσηηζηηθό ζώκα ρσλεπηήο ηνπνζέηεζεο θαηαζθεπαζκέλν από άζξαπζην θαη απηνζβελνκελν πιηθό όπσο V2 polycarbonate ή άιιν ηζνδύλακν, κε αληαπγαζηήξα από αινπκίλην ή από άζξαπζην θαη απηνζβελνκελν πιηθό όπσο V2 polycarbonate επηκεηαιισκέλν ελ θελό κε πνύδξα αινπκηλίνπ. Θα θέξεη ξπζκηδόκελα ειάζκαηα από ράιπβα, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζε ςεπδνξνθή πάρνπο από 1mm έσο θαη 40mm ηνπιάρηζηνλ. Θα θέξεη ελζσκαησκέλν ειεθηξνληθό ballast ρακειώλ απσιεηώλ (type Α2) γηα εμάιεηςε ηνπ ζηξνβνζθνπηθνύ θαηλνκέλνπ (stroboscopic effect), έλαπζε ρσξίο ηξεκόπαηγκα (flicker-free ignition) θαη ιεηηνπξγία απνπζία ζνξύβνπ (noise free operation), κε ζπληειεζηή ηζρύνο ίζν ή κεγαιύηεξν από 0,9. Θα είλαη δε πξνθαισδηνκέλν κε θαιώδην θαηάιιειεο δηαηνκήο κε θαηάιιειε κόλσζε γηα αληνρή ζε ζεξκνθξαζία έσο 90 C ελώ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ θσηηζηηθνύ ζα ππάξρεη θιεκα γηα θαιώδην δηαηνκήο 2,5mm² ηνπιάρηζηνλ. Ζ εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ θσηηζηηθνύ ζα είλαη πεξίπνπ 230mm ±5% ελώ ην ύςνο ηνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 15mm. Σν θσηηζηηθό ζα είλαη darklight ώζηε λα κελ πξνθαιείηαη ζάκβσζε θαη ζα έρεη ζπκκεηξηθή θαηαλνκή. Θα θέξεη δύν ιακπηήξεο θζνξηζκνύ ΣC- D/E 18W-1200lm έθαζηνο, ζα έρεη θιάζε κόλσζεο Η, δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ζηεξεώλ θαη πγξαζίαο ΗΡ23 ηνπιάρηζηνλ, δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη θξνύζεο ΗΚ07 ηνπιάρηζηνλ θαη ζα θέξεη ζήκαλζε CE θαη πηζηνπνίεζε θαηά ENEC, ν δε θαηαζθεπαζηήο ηνπ θσηηζηηθνύ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2008 γηα ην ζρεδηαζκό, θαηαζθεπή θαη εκπνξία θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. Πξνβνιέαο αζύκκεηξεο δέζκεο κε ιακπηήξα κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ ηζρύνο 250W Πξνβνιέαο εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο δηαζηάζεσλ 500x500x150mm ±10%, κε ζώκα από ρπηό αινπκίλην, πηεξύγηα απαγσγήο ηεο ζεξκνθξαζίαο, βξαρίνλα ζηήξημεο από γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη γσληόκεηξν δηαβαζκηζκέλν ζε κνίξεο (0) γηα ζσζηή θαη αθξηβή ζηόρεπζε. Θα είλαη βακκέλνο κε θαηάιιειε βαθή θαη θαηόπηλ θαηάιιειεο επεμεξγαζίαο ώζηε ην ρξώκα λα είλαη αλζεθηηθό ζηε δηάβξσζε αθόκα θαη ζε παξαζαιάζζην πεξηβάιινλ. Θα έρεη γπάιηλν δηαρύηε πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 5mm, ώζηε λα είλαη αλζεθηηθόο ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο θαη ηελ κεραληθή θαηαπόλεζε, ν νπνίνο ζα ζπγθξαηείηαη ζην ζώκα ηνπ πξνβνιέα κε clips από αλνμείδσην αηζάιη ΗΝΟΥ ή ρπηό αινπκίλην θαη ζα είλαη αλνηγνκελνο ρσξίο ηε ρξήζε εξγαιείσλ γηα εύθνιε ζπληήξεζε. Ο πξνβνιέαο ζα πξέπεη λα θέξεη καραηξσηό δηαθόπηε ώζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο, κε ην άλνηγκα ηνπ γπάιηλνπ δηαρύηε λα δηαθόπηεηαη ε παξνρή ξεύκαηνο γηα ιόγνπο αζθαιείαο, εηδηθή βαιβίδα (anti-condensation filter) γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο πδξαηκώλ ζην εζσηεξηθό ηνπ θσηηζηηθνύ, θαηάιιειν ζηππηνζιίπηε γηα ηελ είζνδν ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο, παξέκβπζκα ζηεγαλνπνίεζεο από ζηιηθόλε θαη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα έλαπζεο ην νπνίν ζα έρεη ζεξκηθό γηα πξνζηαζία από ππεξζεξκάλζεηο. Ο πξνβνιέαο εζσηεξηθά ζα θέξεη αζύκκεηξν αληαπγαζηήξα από αλνδεησκελν αινπκίλην κε γσλία αζπκκεηξίαο 55 ηνπιάρηζηνλ θαη έλα ιακπηήξα κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ ηζρύνο 250W-20500lm κε ιπρληνιαβή Δ40. Θα έρεη θιάζε κόλσζεο Η ή ΗΗ, δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ζηεξεώλ θαη πγξαζίαο ΗΡ66 ηνπιάρηζηνλ, δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη θξνύζεο ΗΚ08 ηνπιάρηζηνλ θαη ζα θέξεη ζήκαλζε CE θαη πηζηνπνίεζε θαηά ENEC, ν δε θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2008 γηα ην ζρεδηαζκό, θαηαζθεπή θαη εκπνξία θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. 18

20 Πξνβνιέαο ζπκκεηξηθήο δέζκεο κε ιακπηήξα κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ ηζρύνο 250W Πξνβνιέαο εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο δηαζηάζεσλ 500x500x150mm ±10%, κε ζώκα από ρπηό αινπκίλην, πηεξύγηα απαγσγήο ηεο ζεξκνθξαζίαο, βξαρίνλα ζηήξημεο από γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη γσληόκεηξν δηαβαζκηζκέλν ζε κνίξεο (0) γηα ζσζηή θαη αθξηβή ζηόρεπζε. Θα είλαη βακκέλνο κε θαηάιιειε βαθή θαη θαηόπηλ θαηάιιειεο επεμεξγαζίαο ώζηε ην ρξώκα λα είλαη αλζεθηηθό ζηε δηάβξσζε αθόκα θαη ζε παξαζαιάζζην πεξηβάιινλ. Θα έρεη γπάιηλν δηαρύηε πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 5mm, ώζηε λα είλαη αλζεθηηθόο ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο θαη ηελ κεραληθή θαηαπόλεζε, ν νπνίνο ζα ζπγθξαηείηαη ζην ζώκα ηνπ πξνβνιέα κε clips από αλνμείδσην αηζάιη ΗΝΟΥ ή ρπηό αινπκίλην θαη ζα είλαη αλνηγνκελνο ρσξίο ηε ρξήζε εξγαιείσλ γηα εύθνιε ζπληήξεζε. Ο πξνβνιέαο ζα πξέπεη λα θέξεη καραηξσηό δηαθόπηε ώζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο, κε ην άλνηγκα ηνπ γπάιηλνπ δηαρύηε λα δηαθόπηεηαη ε παξνρή ξεύκαηνο γηα ιόγνπο αζθαιείαο, εηδηθή βαιβίδα (anti-condensation filter) γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο πδξαηκώλ ζην εζσηεξηθό ηνπ θσηηζηηθνύ, θαηάιιειν ζηππηνζιίπηε γηα ηελ είζνδν ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο, παξέκβπζκα ζηεγαλνπνίεζεο από ζηιηθόλε θαη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα έλαπζεο ην νπνίν ζα έρεη ζεξκηθό γηα πξνζηαζία από ππεξζεξκάλζεηο. Ο πξνβνιέαο εζσηεξηθά ζα θέξεη ζπκκεηξηθό αληαπγαζηήξα από αλνδεησκελν αινπκίλην θαη έλα ιακπηήξα κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ ηζρύνο 250W-20500lm κε ιπρληνιαβή Δ40. Θα έρεη θιάζε κόλσζεο Η ή ΗΗ, δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ζηεξεώλ θαη πγξαζίαο ΗΡ66 ηνπιάρηζηνλ, δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη θξνύζεο ΗΚ08 ηνπιάρηζηνλ θαη ζα θέξεη ζήκαλζε CE θαη πηζηνπνίεζε θαηά ENEC, ν δε θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2008 γηα ην ζρεδηαζκό, θαηαζθεπή θαη εκπνξία θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. Φσηηζηηθό ζώκα ρσλεπηήο ηνπνζέηεζεο κε ιακπηήξα ππξάθησζεο 100W Φσηηζηηθό ζώκα ρσλεπηήο ηνπνζέηεζεο κε ειιεηςνεηδή θώδσλα ζηεγαλό IP44, κε ιακπηήξα 100W ππξαθηώζεσο, θαηαζθεπαζκέλν από ραιπβδνέιαζκα γαιβαληζκέλν θαη βακκέλν κε θαηάιιειε βαθή θαη θαηόπηλ θαηάιιειεο επεμεξγαζίαο ώζηε λα είλαη αλζεθηηθό ζηελ αθηηλνβνιία UV γηα απνθπγή ηνπ θηηξηλίζκαηνο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Φσηηζηηθό επί ηζηνύ 400 W Φσηηζηηθό νδηθνύ θσηηζκνύ Na-400W από ρπηνπξεζζαξηζηό αινπκίλην. Φέξεη αληαπγαζηήξα από πςειήο θαζαξόηεηαο (99,80%) θαη απόδνζεο αλνδεησκέλν αινπκίλην θαη θώδσλα από επίπεδν ή ειαθξώο θνπξκπαξηζηό ππξίκαρν γπαιί 5mm. Αλνίγεη κέζσ άξζξσζεο πξνο ηα επάλσ θαη αζθαιίδεη ζην κπξνζηηλό κέξνο κέζσ ελόο ηαρπζπλδέζκνπ αινπκηλίνπ. Σα όξγαλα έλαπζεο ηνπνζεηνύληαη ζε εηδηθή κνλσηηθή βάζε. Δίλαη εθνδηαζκέλν κε καραηξσηό δηαθόπηε αζθαιείαο.βαζκόο πξνζηαζίαο: ΗΡ 66 Λακπηήξαο θαη όξγαλα έλαπζεο: 400Watt Na SCHWABE Κεξακηθό ληνπί: Δ 40 Πξνζαξκνγή: ε βξαρίνλα δηακέηξνπ Φ60 Βαθή: ώκα RAL 7039 θαη θέιπθνο RAL 9003 Κιάζε κόλσζεο: ΗΗ Πξνδηαγξαθέο: EU: EN Πηζηνπνίεζε CE 3.3 ΗΣΟΗ ΦΩΣΗΜΟΤ - ΒΡΑΥΗΟΝΔ Κσληθόο Οθηαγσληθόο ηδεξντζηόο Φσηηζκνύ Οδώλ ύςνπο 11800mm, πάρνπο 4mm, δηακέηξνπ βάζεο Φ196 - θνξπθήο Φ65, ζπξίδα 300x85mm γηα ηνπνζέηεζε αθξνθηβσηίνπ κε θιεηδαξηά αζθαιείαο κε αλνμείδσηε βίδα θαη ηξηγσληθή ππνδνρή, πιάθα έδξαζεο 400x400x20mm κε νπέο ζε δηάηαμε 280x280 θαη 4 ηξίγσλα ελίζρπζεο Καηαζθεπή: ύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ-40 Τιηθό: Υάιπβαο Θεξκήο Έιαζεο πνηόηεηαο S235JR/EN Πξνζηαζία: Γαιβάληζκα ελ ζεξκώ βάζεη Γηεζλώλ Πξνηύπσλ EN ISO 1461 Πηζηνπνίεζε CE 19

21 Δπζύγξακκνο Βξαρίνλαο Οδνθσηηζκνύ "ΜΟΝΟ" κήθνπο 2500mm, δηακέηξνπ Φ60, πάρνπο 3mm, δηάκεηξν ρνάλεο Φ76 κε απόιεμε Φ60 Καηαζθεπή: ύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ-40 Τιηθό: Πνηόηεηαο S235JR/EN Πξνζηαζία: Γαιβάληζκα ελ ζεξκώ βάζεη Γηεζλώλ Πξνηύπσλ EN ISO Ηζηόο από ράιπβα, θπιηλδξηθήο δηαηνκήο Φ102mm, ππέξγεηνπ ύςνπο H=4m, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελόο ηζηνύ θαηαζθεπαζκέλνπ από ράιπβα θαηάιιεινο γηα πάθησζε. Ζ ηζηκεληέληα βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα παθησζεί ν ηζηόο ζπλίζηαηαη λα έρεη δηαζηάζεηο ΜxΠxY=1300x1300x1000mm. Ο ζηδεξνηζηόο ζα θέξεη ζε απόζηαζε 1,10m από ηo έδαθνο ζπξίδα επίζθεςεο θαη αθξνθηβώηην. Ζ όιε θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα εθηειεζζεί θαηά ηξόπν πνπ λα κελ παξνπζηάδεη ειαηηώκαηα. Ο ηζηόο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζύκθσλα κε ηα EN 40-5, EN 40/3-1 θαη EN 40/3-3 θαη ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθό CE από αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην, ελώ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ ηζηνύ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ISO 9001: ΩΛΖΝΔ Γαιβαληζκέλνη ζηδεξνζσιήλεο Δίλαη γαιβαληζκέλνη ζηδεξνζσιήλεο κε πξάζηλε εηηθέηα. Οη ζπλδέζεηο θαη θακππιώζεηο ηνπο γίλνληαη όπσο ησλ πδξαπιηθώλ ζσιήλσλ. Υξεζηκνπνηνύληαη ζε πεξηπηώζεηο ηδηαίηεξα απμεκέλσλ απαηηήζεσλ κεραληθήο αληνρήο (π.ρ. ππνγείσο αζηηθώλ νδώλ). Γελ έρνπλ εζσηεξηθή κνλσηηθή επέλδπζε θαη απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε αγσγώλ κέζα ζ'απηνύο. σιήλεο πιαζηηθνί (PVC) 6 ΑΣ Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από ζθιεξό upvc 100, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΝ ή ηα γεξκαληθά πξόηππα DIN 8061/8062 θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαισδίσλ ζε εμσηεξηθά δίθηπα εληόο ηνπ εδάθνπο. 3.5 ΓΔΗΩΔΗ, ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΔ i) Γνθηκή αληίζηαζεο κόλσζεο πξνο γε Ζ δνθηκή ηεο αληίζηαζεο κόλσζεο πξνο ηελ γε ζα γίλεη κεηξώληαο ηελ αληίζηαζε κόλσζεο έλαληη ηεο γεο θάζε ηκήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη κεηαμύ δπν δηαδνρηθώλ αζθαιεηώλ ή βξίζθεηαη κεηά ηελ ηειεπηαία αληίζηαζε. Ζ αληίζηαζε απηή δελ πξέπεη λα είλαη θαηώηεξε ησλ ΩΜ γηα ζπλερή ηάζε κέρξη 250V ή ΩΜ γηα ζπλερή ηάζε πάλσ από 250 V θαη γηα αγσγνύο κε δηαηνκή κέρξη 10mm 2. Γηα αγσγνύο κε δηαηνκή κεγαιύηεξε ησλ 10mm 2 γίλεηαη δεθηό όηη ε κόλσζε κεηαβάιιεηαη αληίζηξνθα αλάινγα κε ηελ δηάκεηξν ησλ αγσγώλ. Οη κεηξήζεηο απηέο ζα γίλνληαη κε ζπλερέο ξεύκα ηάζεο δνθηκήο 220 V V γηα ρξνληθό δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν από έλα ιεπηό θαη ν αξλεηηθόο πόινο ζα ζπλδέεηαη ζηελ ειεγρόκελε γξακκή. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δνθηκώλ νη αζθάιεηεο, νη δηαθόπηεο θαη νη ιακπηήξεο ζα βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ελώ νη κόληκεο ζπζθεπέο θαηαλάισζεο ζα είλαη απνζπλδεδεκέλεο. ii) iii) Γνθηκή αληίζηαζεο κόλσζεο κεηαμύ αγσγώλ Οη κεηξνύκελεο ηηκέο αληίζηαζεο κόλσζεο κεηαμύ αγσγώλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ηηο νξηδόκελεο ζηελ παξαπάλσ δνθηκή αληηζηάζεσλ κόλσζεο πξνο ηελ γε. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δνθηκώλ νη αζθάιεηεο θαη νη δηαθόπηεο ζα βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ελώ νη ιακπηήξεο θαη όιεο νη ινηπέο ζπζθεπέο θαηαλάισζεο ζα είλαη απνζπλδεδεκέλεο. Γνθηκέο αληίζηαζεο κόλσζεο πξνο ηελ γε αιιά θαη κεηαμύ αγσγώλ ζα γίλνπλ θαη γηα ηηο κόληκεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ηεο εγθαηάζηαζεο. Μεηξήζεηο Αληηζηάζεσλ Γεηώζεσλ 20

22 iv) Οη κεηξήζεηο ησλ αληηζηάζεσλ γεηώζεσλ ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα V ηνπ ΦΔΚ πεξί ηξνπνπνίεζεο θαη ζπκπιήξσζεο ηνπ Καλνληζκνύ Δζσηεξηθώλ Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ. Οη κεηξήζεηο ζα γίλνληαη θαηά ειάρηζην 48 ώξεο κεηά ηελ ηειεπηαία βξνρόπησζε. Γνθηκή ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο Καηά ηελ δνθηκή απηή ειέγρεηαη ε ζσζηή ζύλδεζε ησλ δηαθνπηώλ (όρη δηαθόπηεο ζηνλ νπδέηεξν), ε ζπλέρεηα ησλ γεηώζεσλ θαη ε ζπλέρεηα ησλ αγσγώλ ζε ηξόπν ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη αζθαιή θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. v) Έιεγρνη θαη Γνθηκέο Πηλάθσλ Καηά ηελ πιήξε απνπεξάησζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη πξηλ νη πίλαθεο ηεζνύλ ππό ηάζε, ζα ειεγρζεί ε ζσζηή ζπλδεζκνινγία ησλ πηλάθσλ, ε ειεθηξηθή ζπλέρεηα ηνπο θαη ε ύπαξμε γείσζεο. ηελ ζπλέρεηα νη πίλαθεο ηίζεληαη ππό ηάζε, ειέγρεηαη ε θαλνληθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη δηελεξγνύληαη νη έιεγρνη θαη δνθηκέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Όια ηα έμνδα ησλ ελ ιόγσ ειέγρσλ θαη δνθηκώλ βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. Μόλν ε αμία ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα ηηο δνθηκέο βαξύλεη ηνλ εξγνδόηε. Σα απνηειέζκαηα όισλ ησλ δνθηκώλ θαη κεηξήζεσλ νθείινπλ λα παξαδνζνύλ ζθξαγηζκέλα από ηνλ θαηάιιειν εγθαηαζηάηε ή κεραληθό πνπ ηηο εθηέιεζε, ζηνλ επηβιέπνληα κεραληθό από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. 4. TEXNIΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ 4.1. ΓΔΝΗΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ, ζπζθεπώλ θαη κεραλεκάησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ αζζελώλ ξεπκάησλ. Όια ηα πιηθά πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξηα θαη ηππνπνηεκέλα πξντόληα γλσζηώλ θαηαζθεπαζηώλ, πνπ αζρνινύληαη θαλνληθά κε ηελ παξαγσγή ηέηνησλ πιηθώλ, ρσξίο ειαηηώκαηα θαη λα έρνπλ ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα βάξε πνπ πξνέξρνληαη από ηνπο θαλνληζκνύο, όηαλ δελ θαζνξίδνληαη από ηηο πξνδηαγξαθέο. Κάζε πιηθό ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνύ, πνπ έρεη ην δηθαίσκα απόξξηςεο νπνηνπδήπνηε πιηθνύ πνπ ε πνηόηεηα ή ηα εηδηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θξίλνληαη όρη ηθαλνπνηεηηθά ή αλεπαξθή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία θαη ζηνλ επηβιέπνληα Μεραληθό εηθνλνγξαθεκέλν έληππν ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, δηαγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο θαη απόδνζεο, δηαζηαζηνιόγεζε θαη ινηπά ζηνηρεία ησλ θαηαζθεπαζηώλ γηα όια ηα κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο ησλ δηαθόξσλ εγθαηαζηάζεσλ πξηλ από ηελ παξαγγειία ή πξνζθόκηζε νπνηνπδήπνηε κεραλήκαηνο ή ζπζθεπήο. 4.2 ΩΛΖΝΔ ΥΑΡΔ ΚΟΤΣΗΑ ΓΗΑΚΛΑΓΩΖ σιήλεο πξνζηαζίαο Υαιπβδνζσιήλεο (επζείο) Οη ραιπβδνζσιήλεο ζα είλαη ζπγθνιιεκέλεο ξαθήο, θνριηνηνκεκέλνη κε εζσηεξηθή κόλσζε θαη ζα είλαη ζύκθσλνη κε ην άξζξν 16, 4 ηνπ Καλνληζκνύ Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ (ΦΔΚ 59/Β 55). Οη ραιπβνζσιήλεο ζα βηδώλνπλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ηα εμαξηήκαηά ηνπο (κνύθεο, θακπύιεο, δηαθιαδσηήξεο, ηαύ, ζπζηνιέο, θνπηηά δηαθιαδώζεσο θιπ), ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη απόιπηε ζηεγαλόηεηα ζηνπο αγσγνύο πνπ πεξηέρνπλ. 21

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ :

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΑΝΔΓΔΡΖ ΣΡΗΩΡΟΦΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΩΝ & ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔ ΤΠΟΓΔΗΟ ΣΔΓΖ & ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ Οδόο Αζθιεπηνύ, εληόο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Πνιπγύξνπ (Εώλε Β, Σνκέαο ΗΗΗ) ΣΗΓΚΑ ΦΗΛΛΗΠΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Η δίνδνο ζπλαληάηαη σο δνκή ζε θάζε MOS ηξαλδίζηνξ. Απνηειείηαη από δπν νκνηνγελείο πεξηνρέο n θαη p ππξηηίνπ, νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη από έλα ρώξν κεηάβαζεο ηεο πνιηθόηεηαο, ηνλ ιεγόκελν

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΗΕΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ Ι

ΑΚΗΕΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ Ι ΑΚΗΕΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ Ι ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΣΕ 1. Σν δεπηεξεύσλ ηύιηγκα κεηαζρεκαηηζηή έρεη ηάζε 282,8sin377 v t tv. Ο ιόγνο ησλ ζπεηξώλ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή είλαη 100:200 (α=0,5). Αλ ην ξεύκα ζην δεπηεξεύσλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016 Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / Ολνκαηεπώλπκν : ΘΔΜΑ Α : Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο Α1 Α4 λα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε Δηάξθεηα 3h Α1. Έλα ζύζηεκα κάδαο ειαηεξίνπ εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΗΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Νο : 23

ΑΚΗΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Νο : 23 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΕΛ. 109 1 ο ΣΕΕ Λάπιζαρ Σσολική Χπονιά: 200 200. Ονομαηεπώνςμο μαθηηή:. ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ Ομάδα:. ΣΑΞΗ Β Ηλεκηπ. Δγκαη. Κηιπίων. ΚΑΘΗΓΗΣΕ: Μίραο Παλαγηώηεο. Ημεπομηνία: ΑΚΗΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι 58 Β Λςκείος Γεν. Παιδείαρ 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Γύν ζεηηθά θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181.1 Γεληθά ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα. 1181.1.1 ρέδηα Μειέηεο Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Σώκα Α κάδαο m 1 = 1 kg θηλείηαη κε ηαρύηεηα π 1 = 4 m/s πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη ζπγθξνύεηαη κεησπηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεην ζώκα Β κάδαο m = 3 kg. Σηε ζπλέρεηα,

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα