ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ TΔXΛΗΘΖ EΞITΟΝΞΖ ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΔΘΓΝΠΖ ΑΘΖΛΑ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2014

2 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ : Βιαδίκεξνο ΞΔΡΠΑΠ - Γηεζλήο Θνκηζάξηνο UCI Γξφκνπ, Ξίζηαο, Νξεηλήο Ξνδειαζίαο, Πηθιν-θξφο. ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ ΔΘ ΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ : UCI, Θξηηήο Δ.Ν.Ξ. Ξαξαζθεπή ΚΑΓΘΝ Κεηαθξάζηξηα, Δπίζεκε Ππήθεξ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΔΠ ΚΔΡΑΦΟΑΠΔΗΠ 2010 : Διέλε ΘΑΚΞΑΓΑΘΖ Φηιφινγνο, Κεηαθξάζηξηα, Θξηηήο Δ.Ν.Ξ. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 2 απφ 89

3 ΞΟΝΘΑΡΑΟΘΡΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 1. Ν παξψλ Θαλνληζκφο Ξνδειαζίαο ηεο Διιεληθήο Νκνζπνλδίαο Ξνδειαζίαο εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο πνδειαηηθνχο αγψλεο. Έρεη δε ζαλ βάζε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ησλ Θαλνληζκψλ ηεο Γηεζλνχο Ξνδειαηηθήο Έλσζεο ( U.C.I.) 2. Κία εηδηθή δηάηαμε ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ αλαηξεί κία γεληθή δηάηαμε κε ηελ νπνία είλαη αζπκβίβαζηε. 3. Νη ζπκκεηέρνληεο ζε έλαλ αγψλα πνδειαζίαο, νπνηνδήπνηε ηίηιν ή ζέζε θη αλ έρνπλ, πξέπεη λα απνδέρνληαη φιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 4. Κε ηνλ φξν πνδειάηεο θαη φπνπ δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε αλαθνξά, ελλνείηαη φηη ν θαλνληζκφο αλαθέξεηαη θαη ζηα δχν θχιια (ζε πνδειάηεο θαη πνδειάηηζζεο). 5. Ζ Διιεληθή Νκνζπνλδία Ξνδειαζίαο δελ κπνξεί λα είλαη ππεχζπλε γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ πνπ δηαπξάηηνληαη ζε ζρέζε κε ηελ πνδειαζία, νχηε κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλε γηα νπνηεζδήπνηε θζνξέο ή δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ πνδειάηεο ή πνδειάηηζζεο ή ζπλνδνχο νκάδσλ. 6. Γηα νηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Θαλνληζκφ, αξκφδηα είλαη ε Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο θαη ε Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή ηνπ εθάζηνηε αγψλα. Πηελ πεξίπησζε απηή ζαλ ζεκείν αλαθνξάο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ηειεπηαία έθδνζε ησλ Θαλνληζκψλ ηεο Γηεζλνχο Ξνδειαηηθήο Έλσζεο ( U.C.I.) 7. H Νινκέιεηα ηεο Ρερληθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνηείλεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ηξνπνπνηήζεηο ησλ Θαλνληζκψλ πνδειαζίαο, φπνπ θξίλεη φηη απηφ είλαη αλαγθαίν λα γίλεη, γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε, δηεχζπλζε ηνπ αζιήκαηνο, ησλ αγψλσλ ή γηα λα ελαξκνληζζνχλ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, κε ηνπο Θαλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο Ξνδειαηηθήο Έλσζεο (U.C.I.). Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, είλαη αξκφδην γηα απνθαζίζεη γηα λα ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζχγθιεζε Γεληθήο Ππλέιεπζεο. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 3 απφ 89

4 ΚΔΟΝΠ 1 Ν ΓΔΛΗΘΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΡΖΠ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΥΠ ΑΘΙΖΚΑ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1. ΞΝΓΖΙΑΡΔΠ ΚΔ ΓΔΙΡΗΝ 1. ΓΔΙΡΗΑ Νξηζκφο Ρν δειηίν είλαη κηα ηαπηφηεηα κε ηελ νπνία ν θάηνρφο ηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζηνπο αγψλεο πνδειαζίαο, ππνρξεσκέλνο λα ζέβεηαη ην θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ αζιήκαηνο. Αξρέο Θαλέλαο δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε πνδειαηηθφ αγψλα πνπ δηνξγαλψλεηαη ή ειέγρεηαη απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ηηο Ρνπηθέο Δπηηξνπέο θαη Δλψζεηο θαη ηα Πσκαηεία, εάλ δελ είλαη θάηνρνο απηνχ ηνπ δειηίνπ. Ζ ζπκκεηνρή ζε έλαλ αγψλα, ελφο πνδειάηε πνπ δελ είλαη θάηνρνο έγθπξνπ δειηίνπ ζεσξείηαη παξάλνκε θαη άθπξε, θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη δπλαηφλ λα επηθέξεη επηβνιή πνηλψλ Ρν δειηίν πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη θάζε θνξά πνπ δεηείηαη απφ νπνηνδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν Θάζε άηνκν πνπ αηηείηαη έθδνζε δειηίνπ, είλαη ππνρξεσκέλν λα ζέβεηαη ηα θαηαζηαηηθά θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ησλ Ρνπηθψλ Δπηηξνπψλ θαη Δλψζεσλ θαη ησλ Πσκαηείσλ κειψλ ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο θαη λα ζπκκεηέρεη ζηνπο αγψλεο πνδειαζίαο κε ηξφπν αζιεηηθφ θαη έληηκν. πνρξεψλεηαη θπξίσο λα ζέβεηαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν Απφ ηελ ζηηγκή ηεο αίηεζεο γηα έθδνζε δειηίνπ θαη εθφζνλ ην δειηίν εθδνζεί, ν θάηνρφο ηνπ είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ πνπ δηαπξάηηεη θαη ππφθεηηαη ζηελ δηθαηνδνζία θάζε πεηζαξρηθήο επηηξνπήο. Νη θάηνρνη δειηίσλ ππφθεηληαη ζηελ δηθαηνδνζία ησλ ζρεηηθψλ πεηζαξρηθψλ αξρψλ γηα πξάμεηο πνπ δηαπξάηηνληαη θαηά ηνλ ρξφλν αίηεζεο αιιά θαη ελψ είλαη θάηνρνη ηνπ Γειηίνπ, αθφκα θαη αλ νη δηαδηθαζίεο άξρηζαλ ή ζπλερίζηεθαλ χζηεξα απφ ηελ παχζε ηεο θαηνρήο ηνπ Γειηίνπ Ρν δειηίν παξαδίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θαηφρνπ ηνπ ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 4 απφ 89

5 Ζ παξαρψξεζε ηνπ δειηίνπ δελ ζεκαίλεη φηη ε Δ.Ν.Ξνδειαζίαο αλαγλσξίδεη ή αλαιακβάλεη θάζε επζχλε ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θαηφρνπ ηνπ δειηίνπ ε κε ηελ ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηνπο λφκνπο, ηα θαηαζηαηηθά ή ηνπο θαλνληζκνχο Ζ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο εθδίδεη ηα δειηία γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο αζιεηψλ, (άξζξα θαη ) ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρεη θαζνξίζεη. Δίλαη ππεχζπλε γηα λα επηβιέπεη εάλ ηεξνχληαη ηα θξηηήξηα απηά. Κε ηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ ν θάηνρνο ηνπ ζα είλαη επαξθψο αζθαιηζκέλνο γηα αηπρήκαηα θαη αζηηθή επζχλε ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, (ε θαηά πεξίπησζε ζην εμσηεξηθφ) φπνπ δηθαηνχηαη λα αγσλίδεηαη θαη λα πξνπνλείηαη θαζ' φιε ηελ πεξίνδν πνπ ηζρχεη ην δειηίν. Γελ ζα εθδίδεηαη θαλέλα δειηίν, γηα λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο ζε έλαλ αγψλα ε άιιε εθδήισζε πνδειαζίαο, κε νπνηαδήπνηε εηδηθφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν , αλ έρεη παξαβεί ηνπο εζληθνχο θαλνληζκνχο αληηληφπηγθ ή απηνχο ηεο UCI. Ξαξφια απηά ζα κπνξεί λα εθδίδεηαη δειηίν αλ πιεξνχληαη θαη νη ηξείο παξαθάησ φξνη : 1. Ρν άηνκν έρεη παξαβεί ηνπο θαλνληζκνχο κφλν κία θνξά. 2. Αλ ε πνηλή πνπ επηβιήζεθε δελ μεπεξλάεη ηα δχν (2) ρξφληα απνθιεηζκνχ απφ αγψλεο. 3. Λα έρεη κεζνιαβήζεη ρξφλνο πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκέξα ηεο παξάβαζεο έσο θαη ηελ εκέξα εθδνζεο ηνπ δειηίνπ Ζ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ζα εθδίδεη ηα δειηία κε θαηαβνιή πνζνχ πνπ ζα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζα δαπαλάηαη γηα ηελ αζθάιηζε ησλ αζιεηψλ Ρν δειηίν ηζρχεη γηα έλα ρξφλν, απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ. Πε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε δηεζλή αγψλα (εληφο ή εθηφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο), εληαγκέλνπ ζην θαιαληάξη ηεο U.C.I. απαηηείηαη ε έθδνζε Γηεζλνχο δειηίνπ Έλαο αζιεηήο κπνξεί λα είλαη θάηνρνο δειηίνπ ελφο θαη κφλν Πσκαηίνπ. Θάηνρνη δειηίσλ Έλα δειηίν εθδίδεηαη γηα : 1. Αζιεηή (άλδξα ή γπλαίθα, φισλ ησλ αγσληζκάησλ, φισλ ησλ θαηεγνξηψλ) 2. Έλαλ ζπκκεηέρνληα ζε δξαζηεξηφηεηεο «Ξνδειαζία γηα φινπο». 3. Έλαλ Νδεγφ Κεραλνθίλεηνπ δηθχθινπ (derny, κνηνπνδήιαην, κνηνζηθιέηα) Γηα δηεζλείο αγψλεο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ U.C.I. ζα πξέπεη λα εθδίδνληαη, εθηφο ησλ αζιεηψλ, δειηία (δηεζλή) θαη γηα: ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 5 απφ 89

6 4. Ξξνζσπηθφ: 1. γεληθφ αξρεγφ (κάλαηδεξ, δηεπζπληή) 2. αξρεγφ νκάδαο (ζπλνδφ) 3. πξνπνλεηή 4. γηαηξφ 5. παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ 6. καζέξ 7. κεραληθφ 8. νδεγφ 9. άιιε εηδηθφηεηα πνπ λα δηθαηνινγεί έθδνζε δειηίνπ 5. Δπηζήκνπο: 1. Γηνηθεηηθνί παξάγνληεο (ε ηδηφηεηα ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην δειηίν) 2. θνκηζάξηνπο - θξηηέο (ε ηδηφηεηα ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην δειηίν) 3. αμηνινγεηήο θαηεγνξηψλ πνδειαζίαο Α.Κ.Δ.Α 4. άιιε εηδηθφηεηα πνπ λα δηθαηνινγεί έθδνζε ηαπηφηεηαο (ρξνλνκέηξεο, ρεηξηζηέο θσην- θίληο, ζπήθεξ θιπ) 6. Γηνξγαλσηή αγψλα. 1. δηεπζπληή δηνξγάλσζεο 2. άιιε εηδηθφηεηα πνπ λα αλαθέξεηαη ζην δειηίν. Αλ έλαο θάηνρνο δειηίνπ έρεη πνιιαπιέο ηδηφηεηεο ζην άζιεκα, ππνρξενχηαη λα αηηεζεί γηα έθδνζε δειηίνπ μερσξηζηά γηα θαζεκία απφ ηηο ηδηφηεηεο απηέο. Ζ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο κπνξεί λα εθδψζεη δειηίν γηα ηελ βαζηθή ηνπ ηδηφηεηα ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζεηξά. Καδί κε ην δειηίν ζα εθδψζεη θάπνην πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα πεξηγξάθεη εθηελψο ηηο ππφινηπεο ηδηφηεηεο ηνπ θαηφρνπ ηνπ δειηίνπ. Έλαο πνδειάηεο, πνπ αλήθεη ζε κία νκάδα εγγεγξακκέλε ζηελ UCI, δελ κπνξεί λα εμαζθεί ηαπηφρξνλα (θαηά ηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν) θαη θάπνηα άιιε ηδηφηεηα (ξφιν). Γηαδηθαζία έθδνζεο Γειηίν πνδειάηε εθδίδεηαη κφλν θαηφπηλ αίηεζεο ζσκαηείνπ-κέινπο ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, αθνχ απνζηείιεη ζηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, κέζα ζηα πξνβιεπφκελα ρξνληθά πεξηζψξηα, ηελ επίζεκε αίηεζε ηεο Νκνζπνλδίαο θαη ην Γειηίν γείαο ηνπ θάζε αζιεηή, πιήξσο ζπκπιεξσκέλα, καδί κε κία πξφζθαηε θσηνγξαθία. Ρν δειηίν εθδίδεηαη απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν αηηψλ λα έρεη ηελ θχξηα θαηνηθία ηνπ ηελ ζηηγκή ηεο αίηεζήο ηνπ ζηελ Διιάδα. Κέλεη δε κέινο απηήο ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο κέρξη ηελ ιήμε ηνπ δειηίνπ ηνπ, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο ρψξαο θαηνηθίαο ηνπ Ζ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ έθδνζε δειηίνπ ζε πεξίπησζε κε πξνζήθνπζαο αίηεζεο. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 6 απφ 89

7 Δάλ πξφθεηηαη λα εθδνζεί δειηίν ζε αζιεηή μέλεο ππεθνφηεηαο, ην ελδηαθεξφκελν ζσκαηείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηηνχληνο, πξσηφηππα θαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ζ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο αθνχ έιζεη ζε επαθή κε ηελ αξκφδηα εζληθή νκνζπνλδία γηα λα ειεγρζεί ε κε έθδνζε άιινπ δειηίνπ κπνξεί λα εθδψζεη ην δειηίν ζηνλ αηηνχληα. Ν ελ ιφγσ αζιεηήο ζα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κε ην ζσκαηείν ηνπ ζε δηεζλείο αγψλεο ζηελ Διιάδα ε ην εμσηεξηθφ θαη ζε δηαζπιινγηθνχο ε ηνπηθνχο αγψλεο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα ιακβάλεη κέξνο ζηα Ξαλειιήληα Ξξσηαζιήκαηα Δάλ ην ζσκαηείν δελ αληαπνθξηζεί ζην αίηεκα γηα έθδνζε δειηίνπ εληφο 30 εκεξψλ, ν αηηψλ κπνξεί λα απεπζχλεη ηελ αίηεζή ηνπ ζηελ Δ.Ν.Ξ Δάλ ε Δ.Ν.Ξνδειαζίαο εθηηκήζεη φηη δελ δχλαηαη λα εθδψζεη ην αηηνχκελν δειηίν, ην θνηλνπνηεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, πνπ πεξηέρεη δήισζε ησλ αηηίσλ. Νκνίσο, ν αηηψλ θαιείηαη λα ππεξαζπίζεη ηελ αίηεζε ηνπ, εθζέηνληαο ηηο απφςεηο ηνπ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ή ζε απνπζία απηήο ζην Γ.Π. ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. Ν αηηψλ κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηνλ ζρεηηθφ ηνπ θάθειν. Κπνξεί λα παξνπζηάζεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα θαζνξίζεη εθπξφζσπν ή λα αληηπξνζσπεπζεί απφ άηνκν ηεο επηινγήο ηνπ, ην νπνίν ζα θέξεη ζρεηηθφ πιεξεμνχζην Πε πεξίπησζε θαη πάιη άξλεζεο έθδνζεο ηνπ δειηίνπ, απηή θνηλνπνηείηαη ζηνλ αηηνχληα κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζην ηαρπδξνκείν κε απφδεημε παξαιαβήο θαη πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε Ζ άξλεζε έθδνζεο ηνπ δειηίνπ κπνξεί λα γίλεη αηηία πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο : ν αηηψλ δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα εμεγήζεη ηηο απφςεηο ηνπ ε απφθαζε δελ είλαη δηθαηνινγεκέλε νη ιφγνη γηα ηελ άξλεζε πεξηέρνπλ ιάζε σο πξνο ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα ε άξλεζε είλαη παξάηππε Ζ πξνζθπγή κπνξεί λα γίλεη ζε 30 εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο άξλεζεο Ζ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο κπνξεί λα θαηαζέζεη κπξνζηά ζηελ Δπηηξνπή Δθέζεσλ ηεο U.C.I. κία έθεζε ελαληίνλ κίαο έθδνζεο δειηίνπ απφ κία άιιε νκνζπνλδία εάλ απηή ε ηειεπηαία δελ ήηαλ εδαθηθά αξκφδηα ή εάλ ην δειηίν εθδφζεθε παξάηππα. Απηή ε έθεζε πξέπεη λα θαηαηεζεί ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ ε νκνζπνλδία πιεξνθνξήζεθε γηα ην ζέκα αιιά ην αξγφηεξν εληφο 3 κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ δειηίνπ Αξκφδηνο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ θαη ηελ εγθχθιην εγγξαθήο αζιεηψλ, γηα ηελ έθδνζε δειηίσλ είλαη ν εθάζηνηε Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο θαη ε αληίζηνηρε ππεξεζία ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 7 απφ 89

8 Πε πεξίπησζε έθδνζεο δειηίνπ ζε αζιεηή άιιεο εζληθφηεηαο ε Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ζα πξέπεη λα πιεξνθνξεί ηελ αξκφδηα εζληθή νκνζπνλδία γηα ηελ αίηεζε θαη έθδνζε ηνπ δειηίνπ. Γειηίν Ζ αίηεζε ηνπ δειηίνπ γίλεηαη ζε έλα έληππν πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. Ρν έληππν πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ αηηνχληνο ζχκθσλα κε ην παξαθάησ κνληέιν : ΔΚΞΟΝΠΘΗΝ ΚΔΟΝΠ ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΓΔΙΡΗΝ ΑΘΙΖΡΗΘΖΠ ΗΓΗΝΡΖΡΑΠ ΞΟΝΠ ΡΖΛ Δ.Ν. ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ 1. ΠΥΚΑΡΔΗΝ: 2. ΔΞΥΛΚΝ, ΝΛΝΚΑ, ΞΑΡΟΥΛΚΝ, ΚΖΡΟΥΛΚΝ, 3. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΔΛΛΖΠΖΠ: 4. ΔΘΛΗΘΝΡΖΡΑ: 5. ΞΖΘΝΝΡΖΡΑ: 6. ΦΙΝ: 7. ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΑΡΝΗΘΗΑΠ: 8. ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΑΘΙΖΡΖ: 9. ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΝΚΑΓΑ : ΝΞΗΠΘΗΝ ΚΔΟΝΠ ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ ΑΘΙΖΡΖ - ΑΘΙΖΡΟΗΑΠ 1. Γειψλσ φηη ηα ζηνηρεία κνπ είλαη αιεζή. 2. Γειψλσ φηη δελ έρσ εθδψζεη δειηίν ζε άιιε Δζληθή Νκνζπνλδία. 3. Γειψλσ φηη δέρνκαη θαη ζα πεηζαξρψ ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Ν.Ξ. θαη ηεο U.C.I., θαζψο θαη ζηα θαηαζηαηηθά ηνπο. 4. Γειψλσ φηη ζα ζπκκεηέρσ ζηηο πνδειαηηθέο εθδειψζεηο - αγψλεο κε ηξφπν αζιεηηθφ θαη λφκηκν. Θα πεηζαξρψ ζε φιεο ηηο πνηλέο θαη ζα ζπκβάιισ ζην θηιηθφ πλεχκα. 5. Γειψλσ φηη ζα ππνβάιινκαη ζε εμέηαζε Ληφπηλγθ Θνληξφι ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο θαη ηεο U.C.I. ζε αγψλεο, θαζψο θαη φπνηε απηφ ήζειε δεηεζεί απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ε ηελ U.C.I. 6. Γειψλσ φηη ζπκθσλψ κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Ρεζη Αίκαηνο (Blood Test) θαη απνδέρνκαη λα ππνβάιινκαη ζε εμέηαζε Ρεζη Αίκαηνο φπνηε απηφ ήζειε δεηεζεί απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ή ηελ U.C.I. 7. Γειψλσ φηη ηα δείγκαηα πνπ δίλσ γηα αλάιπζε, απνηεινχλ πεξηνπζία ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ή/θαη ηεο UCI. 8. Γειψλσ φηη δέρνκαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αγψλσλ λα δίδνληαη ζηα Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 8 απφ 89

9 Φφξκα ηνπ δειηίνπ Ρν δειηίν ζα έρεη κέγεζνο πηζησηηθήο θάξηαο θαη ζα ρνξεγείηαη απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. Θα πεξηέρεη ηα παξαθάησ δεδνκέλα: Πην εκπξφζζην κέξνο: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΔΙΡΗΝ ΑΘΙΖΡΗΘΖΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ Αξ. Κεηξψνπ: Πσκαηείν: Δπψλπκν: Όλνκα: Ξξφζθαηε Φσηνγξαθία αζιεηή Όλνκα Ξαηέξα: Θαηεγνξία: Ζκεξ/λία Γέλλεζεο: Ν Γ.Γ.ηεο ΔΝΞ Ζκεξ/λία Έθδνζεο: Ηζρχεη: Πην νπίζζην κέξνο: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ Ν έκπξνζζελ εηθνληδφκελνο αζιεηήο δειψλεη φηη έρεη ππνβιεζεί ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Λφκν ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη είλαη πγηήο. Γεζκεχεηαη λα ζέβεηαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Ν.Ξ. θαη ηεο U.C.I., θαη απνδέρεηαη λα ππνβάιιεηαη ζε εμέηαζε Ληφπηλγθ Θνληξφι θαη Ρεζη Αίκαηνο φπνηε απηφ ήζειε δεηεζεί απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ε ηελ Ξαγθφζκηα Νκνζπνλδία Ξνδειαζίαο U.C.I. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ Δ.Ν.Ξ. Απαγνξεχεηαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ δειηίνπ, απφ νπνηνλδήπνηε, ην κέγεζνο θαη ην ζρέδην ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί εάλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 9 απφ 89

10 Ρν δειηίν ζπληάζζεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όηαλ πξφθεηηαη γηα δηεζλή δειηία απηά ζπληάζζνληαη ζηα γαιιηθά ή ζηα αγγιηθά Ρν δειηίν (εζληθφ ή δηεζλέο) πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο θαη απφ ηνλ θάηνρν θάησ απφ ηελ εμήο δήισζε Γέρνκαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Ν.Ξ. θαη ηεο U.C.I., θαη απνδέρνκαη λα ππνβάιινκαη ζε εμέηαζε Ληφπηλγθ Θνληξφι θαη Ρεζη Αίκαηνο φπνηε απηφ ήζειε δεηεζεί απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ε ηελ U.C.I Ρν δειηίν ζα πξέπεη λα έρεη πξφζθαηε θσηνγξαθία ηνπ θαηφρνπ ηνπ. Δάλ δεηείηαη, ν θάηνρνο πξέπεη πάληα λα παξνπζηάδεη ην δειηίν ηνπ καδί κε έλα άιιν απνδεηθηηθφ έγγξαθν (αζηπλνκηθή θνηηεηηθή ηαπηφηεηα, δηαβαηήξην θ.ι.π.) πνπ λα θέξεη ηελ θσηνγξαθία ηνπ Ρν ρξψκα ηνπ εζληθνχ δειηίνπ είλαη ιεπθφ θαη θέξεη κία ρξσκαηηζηή γξακκή ζχκθσλα κε ην ρξψκα ηνπ δηεζλνχο δειηίνπ ηεο UCI γηα θάζε ρξνληά. Όηαλ ην ρξψκα απηφ ζα είλαη ιεπθφ, ην εζληθφ δειηίν ζα έρεη κία γξακκή ρξψκαηνο γθξί. Πηα Γηεζλή Γειηία, γηα ιφγνπο δηάθξηζεο, ην ρξψκα ζα δηαθέξεη απφ έηνο ζε έηνο, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ ζεηξά : 2010 : θφθθηλν 2011 : πξάζηλν 2012 : ιεπθφ 2013 : θίηξηλν 2014 : κπιέ θ.ν.θ (β) Θάζε ζσκαηείν πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηελ Δ.Ν.Ξ. εληφο κηαο εβδνκάδαο γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ θαηφρσλ δειηίσλ απφ ηνπο νπνίνπο αθαηξέζεθε ην δειηίν ή πνπ επέζηξεςαλ ην δειηίν ηνπο ή πνπ δελ ην αλαλέσζαλ. Ξνηλέο Νη αθφινπζεο παξαβάζεηο ηηκσξνχληαη φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 1) ζπκκεηνρή ή πξνζπάζεηα ζπκκεηνρήο ζε αγψλα εληαγκέλν ζην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ρσξίο λα έρεη εθδψζεη δειηίν άξλεζε εθθίλεζεο θαη πεξίνδν αλακνλήο ελφο ρξφλνπ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δειηίνπ 2) ζπκκεηνρή ή πξνζπάζεηα ζπκκεηνρήο ζε αγψλα εληαγκέλν ζην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ρσξίο λα έρεη καδί ηνπ δειηίν άξλεζε εθθίλεζεο ή απνθιεηζκφο θαη πξφζηηκν 30 έσο 60 Euro. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 10 απφ 89

11 Ζ παξαπάλσ πνηλή δελ ζα επηβάιιεηαη εάλ έρεη δεισζεί απψιεηα ηνπ Γειηίνπ θαη ν αζιεηήο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία έθδνζεο λένπ απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. Ζ απψιεηα ζα δειψλεηαη ζηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Λφκνπ 1599/86, ηεο νπνίαο επηθπξσκέλν αληίγξαθν ν αζιεηήο ζα θέξεη καδί ηνπ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ Γειηίσλ ζε έλαλ αγψλα. Γηάθνξεο δηαηάμεηο Ρα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ επθαηξηαθά ζε κία εηδηθή εθδήισζε ηνπηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. ιατθνί αγψλεο) επηπέδνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηά ρσξίο λα έρνπλ δειηίν ζχκθσλα κε ηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ ηεο εθδήισζεο Ρα άξζξα πνπ αθνξνχλ ζηελ έθδνζε δειηίσλ εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ αζιεηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη φηαλ πξφθεηηαη λα εθδνζεί γηα πξψηε θνξά δειηίν πνδειάηε, ζε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ είλαη 40 εηψλ θαη άλσ (θαη αθνχ πιεξνχληαη φινη νη γεληθνί φξνη γηα έθδνζε Γειηίνπ/ εθδίδεηαη απηνδηθαίσο δειηίν θαηεγνξίαο Βεηεξάλσλ (Masters). Ν ελ ιφγσ αζιεηήο παξακέλεη ζηελ θαηεγνξία απηή εθ' φξνπ δσήο. Ζ ειηθία ππνινγίδεηαη απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ έηνπο γέλλεζεο ηνπ αηηνχληα απφ ην ηξέρνλ έηνο. Ρν φξην απηφ δελ ηζρχεη γηα φζνπο έρνπλ ελεξγφ Γειηίν Αζιεηηθήο Ηδηφηεηαο ζε νκνζπνλδία άιινπ Νιπκπηαθνχ αζιήκαηνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 5 έσο θαη 1 έηνο πξν ηεο ππνβνιήο αίηεζεο γηα έθδνζε δειηίνπ ζηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο Έλαο θάηνρνο δειηίνπ ηνπ νπνίνπ ε άδεηα αλαθιήζεθε ιφγσ κηαο πνηλήο ε ζπλέπεηα ηεο νπνίαο πεξηνξίδεηαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε δηεζλείο αγψλεο ζην εζσηεξηθφ ε ζην εμσηεξηθφ θάλνληαο ρξήζε ελφο δηεζλνχο δειηίνπ Έλαο πνδειάηεο κπνξεί λα επηιεγεί κφλν απφ ηελ νκνζπνλδία ηεο εζληθφηεηάο ηνπ γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηα παγθφζκηα πξσηαζιήκαηα, ηα επεηξσηηθά πξσηαζιήκαηα, ηνπο νιπκπηαθνχο αγψλεο θαη ηνπο πεξηθεξεηαθνχο αγψλεο, θαζψο θαη γηα ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο ηνπ παγθνζκίνπ θππέιινπ πίζηαο θαη ηνπ παγθνζκίνπ θππέιινπ cyclo-cross, αλεμάξηεηα απφ ηελ νκνζπνλδία πνπ εμέδσζε ην δειηίν ηνπ. Ν πνδειάηεο ζα ππφθεηηαη ζηνπο θαλνληζκνχο θαη ηα πεηζαξρηθά κέηξα ηεο εζληθήο νκνζπνλδίαο ηεο εζληθφηεηάο ηνπ γηα φ,ηη αθνξά ηελ επηινγή ηνπ ζηελ εζληθή νκάδα. 2. ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΞΝΓΖΙΑΡΥΛ. Αγσληζηηθή πνδειαζία Νη θαηεγνξίεο ησλ πνδειαηψλ ζε εζληθφ θαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαζνξίδνληαη απφ ηελ ειηθία ηνπο, ε νπνία ππνινγίδεηαη απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ ρξφλνπ γέλλεζήο ηνπο απφ ην ηξέρνλ έηνο. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 11 απφ 89

12 Κφλν νη πνδειάηεο ησλ 17 εηψλ θαη πάλσ ζηνπο νπνίνπο δφζεθε έλα δειηίν γηα κία απφ ηηο παξαθάησ δηεζλείο θαηεγνξίεο (ζηηο νπνίεο αλήθνπλ), έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο ηνπ παγθφζκηνπ θαη ησλ δηεπεηξσηηθψλ θαιαληαξηψλ ΑΛΓΟΥΛ Υζηφζν νη πνδειάηεο 16 εηψλ θαη θάησ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλείο αγψλεο BMX εάλ δελ ην απαγνξεχεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία - ΚΗΛΗ Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πνδειάηεο ειηθίαο 8,9,10,11 θαη 12 εηψλ θαη ππνδηαηξείηαη ζε: ΚΗΛΗ Κηθξά: ειηθίαο 8, 9 θαη 10 εηψλ. ΚΗΛΗ Κεγάια: ειηθίαο 11 θαη 12 εηψλ. - ΞΑΚΞΑΗΓΥΛ Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πνδειάηεο ειηθίαο 13 θαη 14 εηψλ. - ΞΑΗΓΥΛ Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πνδειάηεο ειηθίαο 15 θαη 16 εηψλ. - ΔΦΖΒΥΛ Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πνδειάηεο ειηθίαο 17 θαη 18 εηψλ. - ΑΛΓΟΥΛ Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πνδειάηεο ειηθίαο 19 θαη άλσ θαη ππνδηαηξείηαη ζε: ΛΔΝΗ ΑΛΓΟΔΠ (Θάησ ησλ 23): πεξηιακβάλεη αζιεηέο ειηθίαο 19, 20, 21 θαη 22 εηψλ. Ξνδειάηεο απηήο ηεο ειηθίαο πνπ είλαη κέινο επαγγεικαηηθήο Νκάδαο UCI θαηεγνξίαο PRO, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη απηνδηθαίσο ΔΙΗΡ. Δάλ ν ελ ιφγσ αζιεηήο παχζεη λα είλαη κέινο επαγγεικαηηθήο νκάδνο ζα πξέπεη λα θαηαηάζζεηαη πάιη ζηελ θαηεγνξία Θάησ ησλ 23. ΑΛΓΟΔΠ ΔΙΗΡ: πεξηιακβάλεη αζιεηέο ειηθίαο 23εηψλ θαη άλσ. - ΚΑΠΡΔΟΠ Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πνδειάηεο ειηθίαο 30 εηψλ θαη άλσ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαιέγνπλ ηελ θαηεγνξία απηή, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε Αγσληζηηθή Ξεξίνδν. Πηελ θαηεγνξία απηή δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ αζιεηέο πνπ αλήθνπλ ζην ελεξγφ δπλακηθφ κηαο επαγγεικαηηθήο νκάδαο UCI. Ζ θαηεγνξία βεηεξάλσλ είλαη εληαία φζνλ αθνξά ην αγσληζηηθφ κέξνο (ζπκπιεξψλεηαη έλα θχιιν αγψλα θαη γίλεηαη κία θαηάηαμε) αιιά φζνλ αθνξά ηηο βξαβεχζεηο κπνξεί ππνδηαηξείηαη απφ ηνλ δηνξγαλσηή ζε: Θαηεγνξία εηψλ, Θαηεγνξία εηψλ, Θαηεγνξία 50 εηψλ θαη άλσ. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 12 απφ 89

13 Ξνδειάηεο κε αλαπεξία Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη πνδειάηεο κε αλαπεξία, ρσξηζκέλνπο ζε ππνθαηεγνξίεο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ηεο Γηεζλνχο Ξαξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο (IPC) γηα ην άζιεκα ηεο πνδειαζίαο (ηκήκα 16 θεθ. V ησλ Θαλνληζκψλ U.C.I.). Ξνδειάηεο κε αλαπεξία κπνξνχλ, ή δελ κπνξνχλ εμαηηίαο ιφγσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο, λα αγσλίδνληαη καδί κε θάπνηα θαηεγνξία ηεο παξαπάλσ ιίζηαο. Απηφ εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ θαη ηελ θχζε ηεο αλαπεξίαο. Ν πνδειάηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα είλαη θάηνρνο Γειηίνπ ηεο Διιεληθήο Νκνζπνλδίαο Α.κ.Δ.Α. θαη λα παξέρεη απνδείμεηο πνπ ζα πηζηνπνηνχλ ηελ θαηάηαμε ηνπ ζην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ηεο IPC. Ξξνθεηκέλνπ, λα ζπκκεηάζρνπλ ζε αγψλεο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην Γηεζλέο Θαιεληάξη, ζα πξέπεη λα εθδίδνπλ Γηεζλέο Γειηίν UCI. (Αιιαγή ) ΓΛΑΗΘΥΛ - ΚΗΛΗ Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πνδειάηηζζεο ειηθίαο 8,9,10,11 θαη 12 εηψλ θαη ππνδηαηξείηαη ζε: ΚΗΛΗ Κηθξά: ειηθίαο 8, 9 θαη 10 εηψλ. ΚΗΛΗ Κεγάια: ειηθίαο 11 θαη 12 εηψλ. - ΞΑΛΘΝΟΑΠΗΓΥΛ Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πνδειάηηζζεο ειηθίαο 13 θαη 14 εηψλ. - ΘΝΟΑΠΗΓΥΛ Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πνδειάηηζζεο ειηθίαο 15 θαη 16 εηψλ. - ΛΔΑΛΗΓΥΛ Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πνδειάηηζζεο ησλ 17 θαη 18 ρξφλσλ - ΓΛΑΗΘΥΛ Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πνδειάηηζζεο ησλ 19 έσο θαη άλσ. - ΚΑΠΡΔΟΠ Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πνδειάηηζζεο ειηθίαο 30 εηψλ θαη άλσ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαιέγνπλ ηελ θαηεγνξία απηή, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε Αγσληζηηθή Ξεξίνδν θαη δελ αλήθνπλ ζην ελεξγφ δπλακηθφ κηαο επαγγεικαηηθήο νκάδαο UCI. Αξκφδηα αξρή γηα έθδνζε δειηίσλ θαηεγνξίαο Βεηεξάλσλ (Κάζηεξο) είλαη Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. Ξνδειάηηζζεο κε αλαπεξία Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη πνδειάηηζζεο κε αλαπεξία, ρσξηζκέλεο ζε ππνθαηεγνξίεο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ηεο Γηεζλνχο Ξαξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο (IPC) γηα ην άζιεκα ηεο πνδειαζίαο (ηκήκα 16 θεθ. V ησλ Θαλνληζκψλ U.C.I.). Ξνδειάηηζζεο κε αλαπεξία κπνξνχλ, ή δελ κπνξνχλ εμαηηίαο ιφγσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο, λα αγσλίδνληαη καδί κε θάπνηα θαηεγνξία ηεο παξαπάλσ ιίζηαο. Απηφ εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ θαη ηελ θχζε ηεο αλαπεξίαο. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 13 απφ 89

14 Ζ πνδειάηηζζα είλαη ππνρξεσκέλε λα είλαη θάηνρνο Γειηίνπ ηεο Διιεληθήο Νκνζπνλδίαο Α. κ. Δ. Α. θαη λα παξέρεη απνδείμεηο πνπ ζα πηζηνπνηνχλ ηελ θαηάηαμε ηεο ζην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ηεο IPC. Ξξνθεηκέλνπ, λα ζπκκεηάζρνπλ ζε αγψλεο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην Γηεζλέο Θαιεληάξη, ζα πξέπεη λα εθδίδνπλ Γηεζλέο Γειηίν UCI Νη νξηζκνί ησλ θαηεγνξηψλ πξνζαξκφδνληαη κε βάζε ηνπο γισζζηθνχο πεξηνξηζκνχο θάζε ρψξαο. Ξνδειαζία Γηα Όινπο Έλα Γειηίν ζπκκεηέρνληα ζηελ «Ξνδειαζία γηα φινπο» εθδίδεηαη ζε πνδειάηεο πνπ εμαζθνχλ ηελ πνδειαζία σο αλαςπρή. Ρν Γειηίν απηφ δίλεη πξφζβαζε κφλν ζε δξαζηεξηφηεηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 3. ΝΚΑΓΔΠ Γηεπθξηλίζεηο Πχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ε Νκάδα είλαη έλαο αζιεηηθφο νξγαληζκφο, πνπ πεξηιακβάλεη πνδειάηεο θαη άηνκα πνπ ηνπο ππνζηεξίδνπλ, κε ζθνπφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζε αγψλεο πνδειαζίαο. Αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε κε ηνλ φξν «Νκάδα» ελλνείηαη έλα ζχλνιν πνδειαηψλ κηαο νκάδαο πνπ επηιέγνληαη γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζε έλαλ πνδειαηηθφ αγψλα. Δπαγγεικαηηθέο Νκάδεο UCI Νη Νκάδεο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ UCI σο επαγγεικαηηθέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο UCI, είλαη: Νκάδα UCI PRO (επαγγεικαηηθέο αλδξψλ) βιέπε άξζξα θαλνληζκψλ UCI θαη επφκελα. Νκάδα UCI Professional Continental (επεηξσηηθέο αλδξψλ) βιέπε άξζξα θαλνληζκψλ UCI θαη επφκελα θαη Νκάδα UCI Women (γπλαηθψλ) βιέπε άξζξα θαλνληζκψλ UCI θαη επφκελα. Νκάδα UCI Mountain-bike (νξεηλήο πνδειαζίαο) βιέπε άξζξα θαλνληζκψλ UCI θαη επφκελα. Νκάδα UCI Track (πίζηαο) βιέπε άξζξα θαλνληζκψλ UCI θαη επφκελα. Νκάδα UCI ΒΚΣ (ΒΚΣ) βιέπε άξζξα θαλνληζκψλ UCI θαη επφκελα. Ζ παξαπνκπή ζηνλ φξν UCI ζηελ νλνκαζία ησλ Νκάδσλ αλαθέξεηαη κφλν ζην γεγνλφο φηη έρνπλ εγγξαθεί ζηελ UCI ππφ ηνπο παξφληεο θαλνληζκνχο πνδειαζίαο ηεο UCI Έλαο πνδειάηεο, πνπ είλαη κέινο κηαο νκάδαο εγγεγξακκέλεο ζηελ Δ.Ν.Ξ. δελ κπνξεί λα δηαπξαγκαηεπηεί ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε αγψλα, εθηφο θαη αλ πξνεγνχκελα έρεη ηελ ζπγθαηάζεζε ηεο Νκάδαο ηνπ. Ζ ζπγθαηάζεζε ζπκκεηνρήο ζε έλαλ αγψλα, δίλεηαη απηνδίθαηα ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη παξέκβαζε απφ ηελ Νκάδα κέζα ζε 10 εκέξεο. Ξνδειάηεο πνπ παξαβηάδεη ηνλ παξαπάλσ θαλφλα ζα απνβάιιεηαη απφ ηνλ αγψλα θαη ζα ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ην χςνο ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο U.C.I. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 14 απφ 89

15 Έλαο πνδειάηεο, ηνπ νπνίνπ ε Νκάδα έρεη δεισζεί ζε έλαλ αγψλα, δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη μερσξηζηά απφ απηήλ. Πηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιιεηαη πνηλή απνθιεηζκνχ θαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ην χςνο ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο UCI. Δζληθέο Νκάδεο Ζ Δζληθή Νκάδα απνηειείηαη απφ αζιεηέο πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα θαη επηιέγνληαη απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο λα ηελ εθπξνζσπήζνπλ ζε αγψλεο πνδειαζίαο. Νκάδεο Ρνπηθψλ Δπηηξνπψλ θαη Δλψζεσλ - Ξεξηθεξεηαθέο Νκάδεο Νη Νκάδεο Ρνπηθψλ Δπηηξνπψλ θαη Δλψζεσλ - Ξεξηθεξεηαθέο Νκάδεο είλαη νκάδεο πνπ απνηεινχληαη απφ πνδειάηεο πνπ επηιέρζεθαλ απφ κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή ή κηα πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπηθήο επηηξνπήο ή έλσζεο ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, είλαη θάηνρνη Γειηίσλ ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, θαη δελ είλαη κέιε Νκάδαο εγγεγξακκέλεο ζηελ UCI. Νκάδεο Πσκαηεία Ζ ζχζηαζε ησλ νκάδσλ απηψλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. Κηα Νκάδα, κπνξεί λα είλαη: Πσκαηεηαθή: πεξηιακβάλεη αζιεηέο ελφο θαη κφλν ζσκαηείνπ ή Κηθηή: πεξηιακβάλεη αζιεηέο δπν ή θαη πεξηζζφηεξσλ ζσκαηείσλ. Πηελ πεξίπησζε απηή νη αζιεηέο αγσλίδνληαη κε ηα ρξψκαηα ηνπ ζσκαηείνπ πνπ δηαηεξεί ηελ πιεηνςεθία ησλ αζιεηψλ - κειψλ ηεο Νκάδαο ή κε νπδέηεξα ρξψκαηα θαη δελ είλαη κέιε Νκάδαο εγγεγξακκέλεο ζηελ UCI. 4. ΘΝΚΗΠΑΟΗΝΗ - ΘΟΗΡΔΠ Ν θνκηζάξηνο θαη ν θξηηήο είλαη έλαο επίζεκνο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Θεληξηθή Δπηηξνπή Θξηηψλ (θαη εάλ δελ πθίζηαηαη απηή απφ ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή) ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο γηα λα ειέγρεη αλ νη αγψλεο δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε απηνχο Νη θνκηζάξηνη θαη νη θξηηέο αηνκηθά θαη / ή ζαλ Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή δηεπζχλνπλ ηνλ αγψλα θαη θξνληίδνπλ ψζηε ν αγψλαο λα δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. Δπαιεζεχνπλ θπξίσο εάλ ν εηδηθφο θαλνληζκφο ηνπ αγψλα (πξνθήξπμε), ε δηεμαγσγή απηνχ θαη φιεο νη ηερληθέο δηαηάμεηο είλαη απνιχησο ζχκθσλεο κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο θαη ηεο UCI. Νη θνκηζάξηνη θαη νη θξηηέο βεβαηψλνπλ ηηο παξαβάζεηο θαη νξίδνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο πνηλέο Ζ Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ θνκηζάξηνπο θαη θξηηέο δηνξηζκέλνπο, γηα λα ειέγρνπλ έλαλ θαζνξηζκέλν πνδειαηηθφ αγψλα. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 15 απφ 89

16 Θαηαγξάθεη ηηο απνθάζεηο ησλ θνκηζάξησλ θαη θξηηψλ αηνκηθά θαη ζα επηβάιιεη ή/θαη επηβεβαηψλεη ηηο πνηλέο Θάζε θνκηζάξηνο θαη θξηηήο πξέπεη λα ελεξγεί νπδέηεξα θαη αλεμάξηεηα. Γελ κπνξεί λα εκπιαθεί κε θαλέλα ηξφπν ζηελ δηνξγάλσζε ηνπ αγψλα. Ξξέπεη λα παξαηηείηαη ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ ακέζσο, εάλ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπ θάπνην ζηνηρείν ε γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε ακθηζβήηεζε ηελ νπδεηεξφηεηά ηνπ Ν ηίηινο ηνπ θνκηζάξηνπ θαη ηνπ θξηηή απνλέκεηαη απφ ηνλ Ξαλειιήλην Πχλδεζκν Θξηηψλ Ξνδειαζίαο, (θαη ζε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ηέηνηνπ Ππλδέζκνπ) αληίζηνηρε επηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο θαη επηθπξψλεηαη απφ ην Γ.Π. ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ην νπνία θαη είλαη αξκφδην λα ρνξεγήζεη Γίπισκα θαη Δηήζην Γειηίν Δθηφο απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ απνθαζίδεη ε UCI, Έιιελεο Θξηηέο θαη Θνκηζάξηνη πνπ δελ είλαη Γηεζλείο Θνκηζάξηνη UCI κπνξνχλ λα δηαηηεηεχνπλ κφλν ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. Όξνη - Ππλζήθεο Γηνξηζκνχ Ν ηίηινο ηνπ Θνκηζάξηνπ ή ηνπ Θξηηή απνλέκεηαη ζηα άηνκα πνπ έρνπλ πεξάζεη ηηο ζρεηηθέο εμεηάζεηο γηα Θξηηέο Ξνδειαζίαο: Πηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ππάξρνπλ νη παξαθάησ βαζκίδεο Θξηηψλ: 1. ΔΘΛΗΘΝΗ ΘΝΚΗΠΑΟΗΝΗ (Α) 2. ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΘΝΗ ΘΟΗΡΔΠ (Β) 3. ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝΗ ΘΟΗΡΔΠ (Γ) Ν ηίηινο ηνπ Γηεζλή Θνκηζάξηνπ UCI απνλέκεηαη απφ ηελ UCI ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο Θαλνληζκνχο ηεο UCI Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηφο ζηηο εμεηάζεηο ησλ ζρνιψλ Θξηηψλ Ξνδειαζίαο, πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Α) Δζληθνί Θνκηζάξηνη: Λα είλαη ην ιηγφηεξν 22 εηψλ θαη ην πεξηζζφηεξν 50 εηψλ θαηά ην έηνο ησλ εμεηάζεσλ. Λα έρεη απνθνηηήζεη επηηπρψο απφ Πρνιή Νκνζπνλδηαθψλ Θξηηψλ Ξνδειαζίαο. Λα έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί σο Νκνζπνλδηαθφο Θξηηήο ζε αγψλεο γηα 2 ηνπιάρηζηνλ έηε. Λα επηιερζεί απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ή λα πξνηαζεί απφ ηελ Ρνπηθή Δπηηξνπή ή Έλσζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ. Λα παξαθνινπζήζεη ηελ αλάινγε Πρνιή Δζληθψλ Θνκηζάξησλ. Θαηά ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ Πρνιή Δζληθψλ Θνκηζάξησλ, εθηφο απφ ηελ εκπεηξία ζε πξνεγνχκελεο βαζκίδεο Θξηηψλ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ε θαηνρή ηίηινπ ή ηίηισλ ζπνπδψλ κηαο εθ ησλ δχν επηζήκσλ γισζζψλ ηεο UCI, ήηνη Αγγιηθή θαη Γαιιηθή. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 16 απφ 89

17 Β) Νκνζπνλδηαθνί Θξηηέο: Λα είλαη ην ιηγφηεξν 17 εηψλ θαη ην πεξηζζφηεξν 55 εηψλ θαηά ην έηνο ησλ εμεηάζεσλ. Λα έρεη απνθνηηήζεη επηηπρψο απφ Πρνιή Ξεξηθεξεηαθψλ θαη Ρνπηθψλ Θξηηψλ. Λα έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί σο Ρνπηθφο Θξηηήο ζε αγψλεο γηα 2 ηνπιάρηζηνλ έηε. Λα πξνηαζεί απφ ηελ Ρνπηθή Δπηηξνπή ή Έλσζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαη/ ή ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο Λα επηιερζεί απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα. Λα παξαθνινπζήζεη ηελ αλάινγε Πρνιή Νκνζπνλδηαθψλ Θξηηψλ. Γ) Ξεξηθεξεηαθνί Θξηηέο: Λα είλαη ην ιηγφηεξν 17 εηψλ θαη ην πεξηζζφηεξν 55 εηψλ θαηά ην έηνο ησλ εμεηάζεσλ. Λα πξνηαζεί απφ ηελ Ρνπηθή Δπηηξνπή ή Έλσζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαη/ή Διιεληθή Νκνζπνλδία Ξνδειαζίαο. Λα επηιερζεί απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα. Λα παξαθνινπζήζεη ηελ αλάινγε Πρνιή Ξεξηθεξεηαθψλ Θξηηψλ. Λα έρεη ζπκκεηάζρεη κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζε αγψλεο πνδειαζίαο ή λα έρεη θάπνηα απνδεδεηγκέλε ζρέζε κε ην άζιεκα. Πρνιέο Θνκηζαξίσλ θαη Θξηηψλ Νη Πρνιέο Θνκηζαξίσλ θαη Θξηηψλ δηνξγαλψλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ αζιεηηθφ Λφκν, απφ ηνλ Ξαλειιήλην Πχλδεζκν Θξηηψλ Ξνδειαζίαο (ΞΑΠΘΞ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. Πε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ηέηνηνπ ζπλδέζκνπ, δηνξγαλψλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ αζιεηηθφ Λφκν, απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο Ρα καζήκαηα ζα παξαδίδνληαη απφ θαζεγεηέο δηαηηεζίαο, θαηά πξνηίκεζε Έιιελεο Θνκηζάξηνπο UCI, πνπ ζα δηνξίδνληαη απφ ηνλ Ξαλειιήλην Πχλδεζκν Θξηηψλ Ξνδειαζίαο (ΞΑΠΘΞ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο θαη ζε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ηέηνηνπ ζπλδέζκνπ, απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο Θάζε Πρνιή ζα επηθεληξψλεηαη κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ζε θάζε αγψληζκα ηεο πνδειαζίαο. Θα θαιχπηεη ηφζν ηελ ζεσξεηηθή φζν θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ Θαλνληζκψλ Νη Πρνιέο θαη νη εμεηάζεηο κπνξνχλ λα δηνξγαλψλνληαη καδί ή θαη ρσξηζηά γηα ηα επηκέξνπο αγσλίζκαηα ηεο Ξνδειαζίαο. Γηα θάζε Πρνιή ζα δηδάζθνληαη θαη ζα εμεηάδνληαη έλα Γεληθφ κέξνο, θνηλφ ζε φια ηα αγσλίζκαηα πνδειαζίαο θαη έλα εηδηθφ κέξνο εμεηδηθεπκέλν γηα θάζε αγψληζκα. Γεληθφ Κέξνο: Γεληθή Νξγάλσζε ηεο πνδειαζίαο σο άζιεκα,(γειηία, Αγψλεο, Δμνπιηζκφο, θιπ) Ξεηζαξρηθά Κέηξα θαη Ξνηλέο Ξξσηαζιήκαηα θαη Θχπειια Διιάδνο Έιεγρνο Ληφπηλγθ Θψδηθαο Ππκπεξηθνξάο θαη εζηθήο ηνπ Θξηηή - Θνκηζάξηνπ. Δηδηθφ Κέξνο / Αγσλίζκαηα : Γξφκνο Ξίζηα ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 17 απφ 89

18 Νξεηλή Ξνδειαζία ΒΚΣ Όπνην άιιν απφ ηα επίζεκα αζιήκαηα ηεο πνδειαζίαο πνπ θαιιηεξγεί ε UCI, θαη θξίλεη ε Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, φηη απαηηείηαη ε εμεηδίθεπζε Θξηηψλ θαη άιισλ ζηειερψλ. Ζ δηάξθεηα ησλ ζρνιψλ ζε ψξεο αλά ζεκαηηθή θαηεγνξία θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αθφινπζν πίλαθα : ΠΣΝΙΖ: ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΘΟΗΡΥΛ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΘΥΛ ΘΟΗΡΥΛ ΔΘΛΗΘΥΛ ΘΝΚΗΠΑΟΗΥΛ UCI ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ: ΓΟΝΚΝΠ: ΞΗΠΡΑ: ΝΟΔΗΛΖ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑ ΔΘΛΗΘΝΗ ΘΝΚΗΠΑΟΗΝΗ Ζ Πρνιή απηή, γηα ηα αγσλίζκαηα δξφκνπ, ΚΡΒ θαη ΒΚΣ, δηνξγαλψλεηαη κφλν κε ηελ άδεηα θαη επνπηεία ηεο UCI.Γηα ηα άιια αγσλίζκαηα (πίζηα θιπ) ε επνπηεία παξακέλεη ζηηο εζληθέο νκνζπνλδίεο. Πηε Πρνιή έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κφλν ππνςήθηνη πνπ είλαη Νκνζπνλδηαθνί Θξηηέο Ξνδειαζίαο. Ζ Πρνιή θαη ε εμέηαζε γίλνληαη ζε κία κφλν πεξίνδν 5 ην πνιχ εκεξψλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 4 πξννξίδνληαη γηα ηα καζήκαηα, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηαλνκή. Γίλεηαη κία γξαπηή θαη κία πξνθνξηθή εμέηαζε, ζην αγψληζκα ή ηα αγσλίζκαηα πνπ έρεη επηιέμεη θάζε ππνςήθηνο. Ζ γξαπηή εμέηαζε βαζκνινγείηαη κε ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ βαζκψλ θαη ε πξνθνξηθή ην έλα ηξίην (1/3). Ζ γξαπηή εμέηαζε έρεη δηάξθεηα ηεζζάξσλ ην πνιχ σξψλ, αλάινγα κε ην αγψληζκα ή ηα αγσλίζκαηα πνπ έρεη επηιέμεη θάζε ππνςήθηνο. Γηα λα πξνζηαηεπζεί ε αλσλπκία, νη ππνςήθηνη παίξλνπλ έλαλ λνχκεξν ζεηξάο πνπ είλαη ην κφλν δηαθξηηηθφ ζεκάδη πνπ θαίλεηαη ζην ραξηί ηεο εμέηαζήο ηνπο ή θαιχπηεηαη ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο κε απηνθφιιεηε ραξηνηαηλία. Ζ ζεηξά πνπ παξνπζηάδνληαη νη ππνςήθηνη ζηελ πξνθνξηθή εμέηαζε θαζνξίδεηαη κε θιήξσζε. Νη ππνςήθηνη θαινχληαη λα δηαιέμνπλ κε θιήξσζε, έλα αξηζκφ εξσηήζεσλ, απφ απηέο πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη, αλάινγα κε ην αγψληζκα ή ηα αγσλίζκαηα πνπ έρεη επηιέμεη θάζε ππνςήθηνο. Ζ απάληεζε θάζε εξψηεζεο βαζκνινγείηαη κε 0 έσο 10 βαζκνχο. Γηα λα απνθηήζεη ηνλ ηίηιν ηνπ ΔΘΛΗΘΝ ΘΝΚΗΠΑΟΗΝ Ξνδειαζίαο έλαο ππνςήθηνο πξέπεη λα απνθηήζεη ηνπιάρηζηνλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ ησλ βαζκψλ. Όζνη απέηπραλ λα πάξνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ Δζληθνχ Θνκηζάξηνπ, ζα πξέπεη λα δνθηκαζζνχλ ζε κηα λέα γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμέηαζε (πξναγσγηθή) φπσο απηή ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 18 απφ 89

19 πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν απηφ, ρσξίο αλαγθαζηηθά λα ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζήζνπλ εθ λένπ ηελ ζρνιή. ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΘΝΗ ΘΟΗΡΔΠ θαη ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝΗ ΘΟΗΡΔΠ Ζ Πρνιή θαη ε εμέηαζε είλαη θνηλή γηα ηηο αλσηέξσ βαζκίδεο θαη γίλεηαη ζε κία κφλν πεξίνδν 3 ή 4 ην πνιχ εκεξψλ, (αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αγσληζκάησλ πνπ ζα δηδαρζνχλ), εθ ησλ νπνίσλ εκεξψλ νη 2 ή 3 πξννξίδνληαη γηα ηε ζρνιή, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηαλνκή. Γίλεηαη κία γξαπηή θαη κία πξνθνξηθή εμέηαζε, ζην αγψληζκα ή ηα αγσλίζκαηα πνπ έρεη επηιέμεη θάζε ππνςήθηνο. Ζ γξαπηή εμέηαζε παίξλεη ηα ηξία ηέηαξηα(3/4) ηνπ ζπλφινπ ησλ βαζκψλ θαη ε πξνθνξηθή ην έλα ηέηαξην (1/4). Ζ γξαπηή εμέηαζε έρεη δηάξθεηα ηξηψλ ην πνιχ σξψλ, αλάινγα κε ην αγψληζκα ή ηα αγσλίζκαηα πνπ έρεη επηιέμεη θάζε ππνςήθηνο. Γηα λα πξνζηαηεπζεί ε αλσλπκία, νη ππνςήθηνη παίξλνπλ έλαλ λνχκεξν ζεηξάο πνπ είλαη ην κφλν δηαθξηηηθφ ζεκάδη πνπ θαίλεηαη ζην ραξηί ηεο εμέηαζήο ηνπο ή θαιχπηεηαη ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο κε απηνθφιιεηε ραξηνηαηλία. Ν ππνςήθηνο πνπ απνθηά ηα πέληε έθηα 5/6 ηνπιάρηζηνλ ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ ησλ πφλησλ ζα πάξεη ηνλ ηίηιν ηνπ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΘΝ ΘΟΗΡΖ Ξνδειαζίαο. Ν ππνςήθηνο πνπ παίξλεη ην 1/2 ηνπιάρηζηνλ ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ ησλ πφλησλ ζα πάξεη ηνλ ηίηιν ηνπ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΘΟΗΡΖ Ξνδειαζίαο. Νη ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝΗ ΘΟΗΡΔΠ κπνξνχλ λα πξναρζνχλ κεηά απφ εμεηάζεηο ζε ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΘΝΠ κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο. 1) νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα πξνηαζνχλ απφ ηνλ Ξαλειιήλην Πχλδεζκν Θξηηψλ Ξνδειαζίαο θαη ηελ Ρνπηθή Δπηηξνπή ή Έλσζε ηνπ ππνςεθίνπ, ή ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Νκνζπνλδίαο. 2) Νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ εξγαζηεί ζε κηα ζεηξά αγψλσλ, θαη λα απνδείμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο ηνπο. 3) νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δψζνπλ ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο εμεηάζεηο θαη λα έρνπλ ειηθία ην πνιχ 50 ρξφλσλ ηελ ρξνληά ησλ εμεηάζεσλ απηψλ Όζνη απέηπραλ λα πάξνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Θξηηή, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ εθ λένπ ηελ αληίζηνηρε ζρνιή, κεηά απφ αίηεκά ηνπο, θαηά ρξνληθή ζεηξά θαη εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο. Θαηαζηαηηθφ Έλαο θνκηζάξηνο ε έλαο θξηηήο ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο δελ κπνξεί θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα (ηαπηφρξνλα) κε ηελ δηεμαγσγή ελφο αγψλα: λα είλαη θάηνρνο δειηίνπ πνδειάηε ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 19 απφ 89

20 λα είλαη ζπλνδφο, αζιεηηθφο δηεπζπληήο, πξνπνλεηήο, ε λα έρεη θάπνηα άιιε ηερληθή ελαζρφιεζε (πρ κεραληθφο) ζε έλα Πσκαηείν ε Ρνπηθή Δπηηξνπή Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ησλ Ρνπηθψλ Δπηηξνπψλ θαη Δλψζεσλ, δελ κπνξνχλ λα δηνξίδνληαη σο Θνκηζάξηνη, Θξηηέο ή άιια κέιε Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο Ζ δξαζηεξηφηεηα ελφο θνκηζάξηνπ ε θξηηή ηεξκαηίδεηαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο ζην νπνίν ζπκπιεξψλεη ηα 70 ηνπ ρξφληα. Ξέξαλ απηήο ηεο ειηθίαο κπνξεί λα νξηζζεί σο παξαηεξεηήο ε ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε θξίλεηαη αλαγθαίν (π.ρ. επηζεσξεηήο ληφπηλγθ θνληξφι). Θάζε θνκηζάξηνο ή θξηηήο ζα πξέπεη θάζε ρξφλν λα θάλεη κία δήισζε ελέξγεηαο γηα ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν Θάζε θνκηζάξηνο ε θξηηήο εμαξηάηαη πεηζαξρηθψο απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο φηαλ δηνξίδεηαη απφ απηή Δάλ έλαο θνκηζάξηνο ε θξηηήο, αθφκε θαη εθηφο ηεο ζέζεσο ζηελ νπνία δηνξίζηεθε απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, δηαπξάμεη κία παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ή πξνμελεί κία βιάβε εζηθή ή πιηθή ζηελ πνδειαζία ή ζηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ζα ηηκσξείηαη κε έλα απφ ηα παξαθάησ κέηξα: δελ ζα δηνξίδεηαη γηα κία θαζνξηζκέλε πεξίνδν. ζα δηαγξάθεηαη απφ ηε ιίζηα Ζ ππφζεζε κε ηελ ζεηξά ζα έξζεη ζηελ Θ.Δ.Θ., ηελ Ξεηζαξρηθή Δπηηξνπή Θξηηψλ, ζηνλ ΞΑ.Π.Θ.Ξ θαη ηέινο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο Ζ Ρερληθή Δπηηξνπή είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαζέζεη ηελ άπνςή ηεο ζηελ πεξίπησζε ελφο θνκηζάξηνπ, γξαπηψο αηηηνινγεκέλε. Απνζηνιή Ν ηίηινο ηνπ θνκηζάξηνπ ή Θξηηή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, απφ κφλνο ηνπ, δελ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ θάηνρν, λα επηθνξηηζζεί κε κία κφλν απνζηνιή Ζ Θεληξηθή Δπηηξνπή Θξηηψλ (ή εάλ δελ πθίζηαηαη ηέηνηα ε Ρερληθή Δπηηξνπή) ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο δηνξίδεη ηνλ ή ηνπο θνκηζάξηνπο θαη θξηηέο γηα ηνπο αγψλεο ησλ Ξαλειιελίσλ Ξξσηαζιεκάησλ, Θππέιισλ, θαη γεληθά εζληθψλ θαη δηεζλψλ αγψλσλ, πνπ δηνξγαλψλνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, σο Αιπηάξρε, κέινο αγσλνδίθνπ θιπ. Πηα Ξαλειιήληα Ξξσηαζιήκαηα, Θχπειια θαη Γχξνπο ζα δηνξίδνληαη κε πξνηεξαηφηεηα νη Γηεζλείο θνκηζάξηνη UCI (θαηά πξνηίκεζε ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ αγσλίζκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηνλ βαζκφ ηνπο), νη Δζληθνί θνκηζάξηνη ΔΝΞ, νη Νκνζπνλδηαθνί θξηηέο θαη ηέινο νη Ξεξηθεξεηαθνί θξηηέο. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 20 απφ 89

21 Δάλ δελ δηνξηζηεί απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο έλαο θνκηζάξηνο ε έλαο θξηηήο κπνξεί λα δηνξηζηεί απφ κηα Ρνπηθή Δπηηξνπή ε Έλσζε ε Πσκαηείν πνπ δηνξγαλψλεη έλαλ αγψλα. 5. ΞΑΟΑΡΖΟΖΡΔΠ Θαζήθνληα Ξαξαηεξεηή εθηεινχλ νη Αιπηάξρεο ζηνπο αγψλεο φπνπ απηνί δηνξίδνληαη απφ ηελ Θ.Δ.Θξηηψλ (ή ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ζε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ηεο Θ.Δ.Θ.). 6. ΔΘΞΟΝΠΥΞΝΗ - ΠΛΝΓΝΗ - ΞΟΝΞΝΛΖΡΔΠ. Νξηζκφο Θάζε ζσκαηείν ε νκάδα είλαη απαξαίηεην λα δηνξίδεη έλαλ εθπξφζσπν ε ζπλνδφ ε αξρεγφ θαη έλα πξνπνλεηή. Δάλ ζε έλα ζσκαηείν ή νκάδα ηνλ ηίηιν ηνπ εθπξφζσπν ε ζπλνδνχ ε αξρεγνχ ηνλ έρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο άηνκα, νη θαλνληζκνί ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ζα εθαξκφδνληαη ζην άηνκν ηεο νκάδαο ε ζσκαηείνπ πνπ είλαη παξφλ ηελ δεδνκέλε ζηηγκή ζε έλα αγψλα Θακηά νκάδα δελ ζα εγγξάθεηαη ζηελ UCI σο επαγγεικαηηθή θαη θακηά νκάδα δελ ζα αλαγλσξίδεηαη σο Δζληθή εάλ δελ έρεη νξίζεη έλαλ εθπξφζσπν ε ζπλνδφ ε αξρεγφ θαη έλα πξνπνλεηή. Θακηά νκάδα ε ζσκαηείν δελ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε αγψλεο ηνπ Δζληθνχ θαη Γηεζλνχο Αγσληζηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ρσξίο λα έρεη δειψζεη έλαλ εθπξφζσπν ε ζπλνδφ ε αξρεγφ θαη έλα πξνπνλεηή ησλ αζιεηψλ ηεο Ν αξρεγφο ή ν ζπλνδφο ε ν πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο (ηνπ ζσκαηείνπ), ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνο αλάινγνπ Γειηίνπ Ξέξαλ απφ ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηνπο Θαλνληζκνχο/ ν αξρεγφο ή ν ζπλνδφο ε ν πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο (ηνπ ζσκαηείνπ), είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο θαη αλζξψπηλεο εθδειψζεηο ησλ αζιεηψλ, νη νπνίνη είλαη κέιε ηεο νκάδαο (ηνπ ζσκαηείνπ) πνπ εθπξνζσπεί Ν αξρεγφο ή ν ζπλνδφο ε ν πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο (ηνπ ζσκαηείνπ), πξέπεη ζηαζεξά θαη ζπζηεκαηηθά λα πξνζπαζεί ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, λα βειηηψλεη ηηο θνηλσληθέο θαη αλζξψπηλεο εθδειψζεηο ησλ αζιεηψλ ηνπ θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αζιεηψλ ηνπ Ν αξρεγφο ή ν ζπλνδφο ε ν πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο (ηνπ ζσκαηείνπ), δηαζθαιίδεη φηη ζα ηεξνχληαη νη θαλνληζκνί απφ φινπο φζνπο αλήθνπλ ζηελ νκάδα, εξγάδνληαη γη απηήλ κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα. Ζ δηαγσγή ηνπ αξρεγνχ ή ηνπ ζπλνδνχ ε ηνπ πξνπνλεηή ηεο νκάδαο (ηνπ ζσκαηείνπ) ζα πξέπεη λα απνηειεί παξάδεηγκα γηα φινπο. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 21 απφ 89

22 Ν αξρεγφο ή ν ζπλνδφο ε ν πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο (ηνπ ζσκαηείνπ), δηαζθαιίδεη φηη παξέρεηαη εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα ζηελ Νκάδα ηνπ, ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: Ηαηξηθή, Φξνληίδα, θαη Δμνπιηζκφο. Θα δηαζθαιίδεη φηη ε βνήζεηα ζα παξέρεηαη απφ εηδηθνχο θαη, φπνπ απαηηείηαη απφ θαηφρνπο δειηίσλ ζχκθσλα κε ηνπο Θαλνληζκνχο Ν αξρεγφο ή ν ζπλνδφο ε ν πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο (ηνπ ζσκαηείνπ), ζα δηαζθαιίζεη φηη νη ξφινη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, πέξαλ ησλ αζιεηψλ, ζα είλαη θαηάιιεια δηακνηξαζκέλνη ζηα κέιε ηεο νκάδαο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν Ν ξφινο ηνπ θαζέλα κέζα ζηελ νκάδα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη μεθάζαξα θαη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηνπο θαλνληζκνχο. Θα ππάξρεη κία ιίζηα ησλ αηφκσλ θαη ησλ ξφισλ ηνπο. Ζ θαηαλνκή ησλ ξφισλ ζα δίδεηαη γξαπηψο. Έλα αληίγξαθν ζα δίδεηαη ζε θάζε άηνκν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν Αληίγξαθν ζα δίδεηαη θαη ζηελ Δ.Ν.Ξ. Νη επαγγεικαηηθέο θαη νη εζληθέο νκάδεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ αληίγξαθν θαη ζηε UCI Ν αξρεγφο ή ν ζπλνδφο ε ν πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο (ηνπ ζσκαηείνπ), ζα ζπκβνπιεχεηαη ηαθηηθά φια ηα κέιε ηεο νκάδαο, φπσο νξίδνληαη απφ ην άξζξν , ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο θαη αλζξψπηλεο ζπλζήθεο, ηνλ εμνπιηζκφ, ηνπο θηλδχλνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πνδειαζία, θαη ην πξφγξακκα αγψλσλ ησλ πνδειαηψλ. Θα πξέπεη λα ζπληάζζεη κηαλ αλαθνξά κεηά απφ θάζε ζπλεδξία. Αληίγξαθν ηεο αλαθνξάο κπνξεί λα δνζεί ζηελ Δ.Ν.Ξ. ή ηε UCI εάλ ην δεηήζνπλ Ζ κε ζπκκφξθσζε ηνπ αξρεγνχ ή ηνπ ζπλνδνχ ε ηνπ πξνπνλεηή ηεο νκάδαο (ηνπ ζσκαηείνπ), κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Θεθάιαην απηφ, κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή απνβνιήο απφ αγψλεο απφ 8 εκέξεο κέρξη 10 έηε ή / θαη πξφζηηκν 500 κε Πε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο παξάβαζεο κέζα ζε πεξίνδν 2 εηψλ, ν Αξρεγφο ηεο Νκάδαο ή ν Ππλνδφο ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκφ ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ ή ηζφβην απνθιεηζκφ, θαη πξφζηηκν 800 κε Ζ κε ζπκκφξθσζε ησλ αηφκσλ, κειψλ ηεο νκάδαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Θεθάιαην απηφ, κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή άκεζεο απνβνιήο, απφ ηελ Αγσλφδηθν Δπηηξνπή, απφ έλαλ αγψλα, ή/θαη απνβνιήο απφ αγψλεο απφ 1 κήλα κέρξη 1 έηνο ή / θαη πξφζηηκν 500 κε Πε δεχηεξε παξάβαζε κέζα ζε πεξίνδν 2 εηψλ, ν Αξρεγφο ηεο Νκάδαο ή ν Ππλνδφο ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκφ ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ ή ηζφβην απνθιεηζκφ, θαη πξφζηηκν 800 κε Ν αξρεγφο ή ν ζπλνδφο ε ν πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο (ηνπ ζσκαηείνπ) κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηηο παξαβάζεηο, πνπ γίλνληαη απφ άηνκα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν θαη, ζα ηηκσξείηαη κε αλάινγε πνηλή, εθηφο θαη αλ κπνξεί λα απνδείμεη φηη ε παξάβαζε δελ πξνήιζε απφ δηθή ηνπ ακέιεηα θαη δελ ηελ επηθξφηεζε κε θαλέλαλ ηξφπν. (Ρξνπνπνίεζε ζην Θεθάιαην 6 Άξζξα ) ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 22 απφ 89

23 ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2. ΑΓΥΛΔΠ ΡΚΖΚΑ 1: ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 1. ΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ (ΘΑΙΑΛΡΑΟΗ) Ρν Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα είλαη ε ρξνλνινγηθή ιίζηα ησλ πνδειαηηθψλ αγψλσλ αλά άζιεκα, θαηεγνξία θαη / ή θχιν Θα ππάξρεη έλα Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα (θαιαληάξη) θαη κία Αγσληζηηθή Ξεξίνδνο γηα ηα παξαθάησ αγσλίζκαηα σο εμήο: ΑΘΙΖΚΑ ΑΓΥΛΗΠΡΗΘΖ ΞΔΟΗΝΓΝΠ 1. ΓΟΝΚΝΠ 15 Φεβξνπαξίνπ έσο 31 Νθησβξίνπ 2. ΞΗΠΡΑ 1 Απξηιίνπ έσο 31 Καξηίνπ 3. ΝΟΔΗΛΖ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑ 15 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Λνεκβξίνπ 4. ΝΙΑ ΡΑ ΞΝΙΝΗΞΑ 15 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Λνεκβξίνπ Δίλαη δπλαηφλ λα δηεμάγνληαη κε ηελ άδεηα ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ηα επίζεκα αλαγλσξηζκέλα αζιήκαηα απφ ηελ UCI, φπσο παξαθάησ: 4. Ππθινθξφο (Cyclocross) 5. ΒΚΣ (Αγσληζηηθφ), 6. Trials (Γεμηνηερλία ΚΡΒ) 7. Θαιιηηερληθή Ξνδειαζία θαη Ππθιφζθαηξα, 8. Ξνδειαζία γηα φινπο (OPEN), 9. Ξνδειαζία γηα άηνκα κε αλαπεξίεο To Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα (θαιαληάξη) εθδίδεηαη γηα έλα έηνο ή κία αγσληζηηθή πεξίνδν. Δηδηθά γηα ηα αγσλίζκαηα ηεο πνδειαζίαο, πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη δελ θαιιηεξγνχληαη ζπζηεκαηηθά ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, κπνξνχλ λα εληάζζνληαη ζην εηήζην αγσληζηηθφ θαιαληάξη ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο εθφζνλ δειψλνληαη απφ ζσκαηεία-κέιε ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ρσξίο λα παίξλνπλ θακία βαζκνινγία ή απφθηεζε άιινπ δηθαηψκαηνο ζηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. Νη αγψλεο απηνί, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο παξφληα θαλνληζκφ ζα δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο απφ ηελ UCI θαλνληζκνχο γηα θάζε άζιεκα. Ζ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ζα απνθαζίδεη ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο κεηά ηελ δηνξγάλσζε θάπνηνπ εθ ησλ παξαπάλσ αγσληζκάησλ, εάλ απηφ ζα εληαρζεί θαη ζα πηνζεηεζεί πιήξσο απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, κε ηελ αληίζηνηρε απφθηεζε βαζκψλ. Θξηηήξηα πιήξνπο έληαμεο ελφο λένπ αγσλίζκαηνο απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο κπνξεί λα είλαη: ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 23 απφ 89

24 Ζ καδηθφηεηα θαη ε αληαπφθξηζή ηνπ απφ ην θίιαζιν θνηλφ. Ζ ζέζε ηνπ θαη ε δεκνηηθφηεηά ηνπ ζην παγθφζκην πνδειαηηθφ ζηεξέσκα. To ελδηαθέξνλ ησλ ζσκαηείσλ ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, γηα δηεμαγσγή ηέηνησλ αγψλσλ. To ελδηαθέξνλ ρνξεγψλ. Ιφγνη αγσληζηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ζα εμεηάζεη ε Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο Γηα θάζε αγψληζκα ηεο πνδειαζίαο ππάξρεη έλα Ξαγθφζκην Θαιαληάξη, έλα Ζπεηξσηηθφ Θαιαληάξη αλά Ήπεηξν θαη έλα Δζληθφ Θαιαληάξη, πνπ πξνεηνηκάδεηαη απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. Ρν Γηεζλέο Θαιαληάξη πεξηιακβάλεη ην Ξαγθφζκην θαη ηα Ζπεηξσηηθά θαιαληάξηα. Γηεζλήο Αγψλαο είλαη ν αγψλαο πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Ξαγθφζκην ή ζε θάπνην Ζπεηξσηηθφ Θαιαληάξη. Ρν Δζληθφ Θαιαληάξη πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, θαη είλαη Γηεζλείο, Δζληθά Ξξσηαζιήκαηα θαη Θχπειια ή Γηαζπιινγηθνί Αγψλεο. Δζληθφο Αγψλαο είλαη ν αγψλαο πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Δζληθφ Θαιαληάξη (Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα) θαη δηνξγαλψλεηαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο Ρνπηθφο ή Γηαζπιινγηθφο αγψλαο είλαη ν αγψλαο πνπ δηνξγαλψλεηαη απνθιεηζηηθά απφ Πσκαηεία κέιε ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, Ρνπηθέο Δπηηξνπέο θαη Δλψζεηο ή ζπλδηνξγαλψλεηαη κε θάπνην θνξέα θαη δηεμάγεηαη κε ηελ άδεηα απηήο Ζ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξ ζρεδηάδεη θαη θαηφπηλ εηζεγείηαη ην Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ην νπνίν είλαη θαη αξκφδην γηα ηελ επηθχξσζε. Θάζε αγψλαο θαηαηάζζεηαη αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηηο δηνξγάλσζεο, πνπ νξίδνληαη απφ εηδηθή εγθχθιην ηεο Ρερληθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Ν. Ξνδειαζίαο, πνπ βαζίδεηαη ζηα άξζξα , θαη ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ Θάζε ρξφλν, νη δηνξγαλσηέο ησλ πνδειαηηθψλ αγψλσλ, πνπ επηζπκνχλ λα εληάμνπλ αγψλεο ζην Γηεζλέο Θαιεληάξη απνζηέιινπλ ηελ ζρεηηθή αίηεζε ζηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ζχκθσλα κε απηά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο UCI, ζε εκεξνκελίεο πνπ πξνθαζνξίδνληαη απφ ηελ UCI, θαη πηζαλφλ λα είλαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε άζιεκα. Ξνδειαηηθνί αγψλεο Ξίζηαο, Νξεηλήο Ξνδειαζίαο θαη Ππθινθξφο, φπνπ ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο απφ 3 ή πεξηζζφηεξεο μέλεο ρψξεο (ή απφ 2 γηα πνδειαζία ζε θιεηζηφ ρψξν) ππνρξενχληαη λα δειψλνληαη ζην Γηεζλέο Θαιαληάξη ηελ επνκέλε ηνπ αγψλα αγσληζηηθή πεξίνδν. Ν αγψλαο δελ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Δζληθφ Θαιαληάξη παξά κφλν εάλ απνθιείεηαη απφ ην Γηεζλέο. Δάλ έλαο δηνξγαλσηήο εθηφο ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο (Ρνπηθή Δπηηξνπή, Πσκαηείν, Ππφλζνξαο θ.ι.π.) ζέιεη λα ζπκπεξηιάβεη ηνλ αγψλα ηνπ ζην Ξαγθφζκην θαιαληάξη ηεο U.C.I. πξέπεη λα ζηείιεη ηελ αίηεζε ηνπ ζηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ζε εκεξνκελίεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ ηεο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα έηνπο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. Απηή κε ηελ ζεηξά ηεο ζηέιλεη ηηο αηηήζεηο εγγξαθήο ζηελ U.C.I κε αληίγξαθν ζηελ δηεπεηξσηηθή ζπλνκνζπνλδία ζε εκεξνκελίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ UCI. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 24 απφ 89

25 Δάλ ε Δ.Ν.Ξνδειαζίαο δελ απνζηείιεη ην αίηεκα ελφο δηνξγαλσηή, γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ αγψλα ηνπ ζε δηεζλέο θαιαληάξη, ηφηε ν δηνξγαλσηήο κπνξεί λα απνζηείιεη ην αίηεκά ηνπ θαη επζείαλ ζηελ UCI Θάζε ρξφλν, νη δηνξγαλσηέο ησλ αγψλσλ (Ρνπηθέο Δπηηξνπέο θαη Δλψζεηο, Πσκαηεία, Ξνιηηηζηηθνί Φνξείο, Δηαηξείεο Σνξεγνί θ.ι.π.) ζηέιλνπλ ηελ αίηεζε εγγξαθήο ηνπ αγψλα ηνπο ζην Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ζε εκεξνκελίεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ ηεο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα έηνπο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ζηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο Ρν πξνζρέδην ηνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο αθνχ ζπληαρζεί έσο ηελ 1 ε εβδνκάδα ηνπ Λνεκβξίνπ (ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπ Δζληθνχ Θαιαληαξηνχ έηνπο), απνζηέιιεηαη ζηηο Ρνπηθέο Δπηηξνπέο θαη Δλψζεηο θαη ζηα ζσκαηεία κέιε ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. Ρν πξνζρέδην πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηα Δζληθά Ξξσηαζιήκαηα, ηα Θχπειια Διιάδνο ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηεο Ρερληθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο θαη άιιεο ζεκαληηθέο εζληθέο θαη δηεζλείο δηνξγαλψζεηο, (π.ρ. Γηεζλείο Αγψλεο, πνπ δηεμάγνληαη παγθνζκίσο ή ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα). Θάζε Ρνπηθή Δπηηξνπή θαη Έλσζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Πσκαηεία ηεο πεξηθέξεηάο ηεο, είλαη ππνρξεσκέλε λα ζπληάμεη ην Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκά ηεο θαη λα ην απνζηείιεη ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν πξνο ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ψζηε λα ζπληαρζεί ην Δζληθφ Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα Ρελ πξψηε θνξά πνπ έλαο αγψλαο ππνβάιιεηαη γηα εγγξαθή ζην εζληθφ θαιαληάξη ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ θάθειν ζηνλ νπνίν ν δηνξγαλσηήο παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: είδνο ηνπ αγψλα πεξηγξαθή δηαδξνκήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο (ζε ρκ) θαη φπνπ ρξεηάδεηαη πεξηγξαθή ησλ εηάπ θαη ησλ ζηξθνπί είδνο θαη αξηζκφο επηζπκεηψλ νκάδσλ θαη θαηεγνξηψλ αζιεηψλ νηθνλνκηθά ζέκαηα (έπαζια, έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο, δηαηξνθήο) ζπζηάζεηο φζνλ αθνξά ζηε δηνξγάλσζε Ν θάθεινο πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ Δ.Ν.Ξ. ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 15 Λνεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ απφ απηφλ γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε εγγξαθή (Αλαθαιείηαη ) Έλαο αγψλαο κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζην Δζληθφ Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα (Θαιαληάξη) ζε εκεξνκελία πνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηα ηζρχνληα θαιαληάξηα. Ζ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηνξγαλσηή ηελ εκεξνκελία, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβηβαζηεί κε ηα ηζρχνληα θαιαληάξηα. Ν αγψλαο είλαη δπλαηφλ λα επηζεσξεζεί κε έμνδα πνπ βαξχλνπλ δηνξγαλσηή, απφ έλαλ Ρερληθφ Ξαξαηεξεηή ή Δπηηεηξακκέλν ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 25 απφ 89

26 Ζ εγγξαθή ελφο αγψλα ζε έλα Ξαγθφζκην ή επεηξσηηθφ θαιαληάξη ππνβάιιεηαη κε θαηαβνιή ελφο πνζνχ, πνπ ιέγεηαη θφζηνο εγγξαθήο ζην θαιαληάξη, ην νπνίν θαζνξίδεηαη εηεζίσο απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο UCI. Ζ πξψηε εγγξαθή ελφο αγψλα ζην Ξαγθφζκην θαιαληάξη ηεο U.C.I. ππνβάιιεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ελφο θαθέινπ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: είδνο ηνπ αγψλα πεξηγξαθή δηαδξνκήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο (ζε ρκ) θαη φπνπ ρξεηάδεηαη πεξηγξαθή ησλ εηάπ θαη ησλ ζηξθνπί νηθνλνκηθά ζέκαηα (έπαζια, έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο, δηαηξνθήο) ζπζηάζεηο φζνλ αθνξά ζηε δηνξγάλσζε Ρν πνζφ ηεο εγγξαθήο πξέπεη λα εμνθιείηαη απφ ηνλ δηνξγαλσηή ην αξγφηεξν δχν κήλεο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ αληίζηνηρνπ θαιαληαξηνχ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο UCI Ζ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ,Ν.Ξνδειαζίαο εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ελφο αγψλα ζην Δζληθφ Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνθαζίδεη γηα ην ζέκα απηφ αθνχ πξψηα εξσηεζεί ν δηνξγαλσηήο. Δάλ ν δηνξγαλσηήο δελ έρεη ηελ επθαηξία λα ππεξαζπίζεη ηελ αίηεζε εγγξαθήο ηνπ, κπνξεί λα θαηαζέζεη έλζηαζε ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο Θάζε αιιαγή εκεξνκελίαο ελφο εγγεγξακκέλνπ αγψλα ζην Γηεζλέο Θαιαληάξη ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγθξηζε ηεο UCI, θαη γίλεηαη κε αίηεκα πνπ ππνβάιιεη ε Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, θαηά παξάθιεζε ηνπ δηνξγαλσηή. Αλ ππάξμεη αιιαγή ή αθχξσζε ελφο πνδειαηηθνχ αγψλα, ν δηνξγαλσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πιεξψζεη πξφζηηκν, πνπ θαζνξίδεηαη θάζε έηνο απφ ηελ UCI. Θάζε αιιαγή εκεξνκελίαο ζην Δζληθφ Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγθξηζε ηεο Ρερληθήο Δπηηξνπήο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, θαη γίλεηαη κε αίηεκα ηνπ δηνξγαλσηή, πνπ ζα αλαθέξεη ιεπηνκεξψο ηνπο ιφγνπο πνπ αηηείηαη ηελ αιιαγή απηή. Ζ Ρερληθή Δπηηξνπή Δ.Ν.Ξνδειαζίαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε ηνπ δηνξγαλσηή θαη/ή λα κελ δψζεη άδεηα δηεμαγσγήο γηα δηαθνξεηηθή εκεξνκελία ζε πεξίπησζε, πνπ ν δηνξγαλσηήο αγλνήζεη παληειψο ή δελ δψζεη επαξθείο εμεγήζεηο γηα ηελ αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα. Θάζε αθχξσζε ε κε δηνξγάλσζε αγψλα πνπ έρεη εληαρζεί ζην Δζληθφ Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα απφ έλα ζσκαηείν ή νκάδα, ζα επηθέξεη ηελ άκεζε αθαίξεζε 200 βαζκψλ αλά αγσληζηηθή εκέξα αθχξσζεο, απφ ηελ εηήζηα βαζκνινγία ηνπ Πσκαηείνπ. Ζ παξαπάλσ αθαίξεζε ζα επηβάιιεηαη απφ ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, αθνχ πξνεγνπκέλσο εμεηαζζνχλ ιεπηνκεξψο νη ιφγνη ηεο αθχξσζεο. Πε πεξίπησζε πνπ έλαο δηνξγαλσηήο αθπξψλεη ή δελ δηνξγαλψλεη θαη επαλάιεςε αγψλεο πνπ έρεη εληάμεη ζην Δζληθφ Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα, νη αγψλεο απηνί δελ ζα εληάζζνληαη ζην Δζληθφ Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα ηνπ επφκελνπ έηνπο. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 26 απφ 89

27 2. ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΡΥΛ ΑΓΥΛΥΛ Ν δηνξγαλσηήο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηνλ αγψλα ηνπ άιιε νλνκαζία απφ απηή κε ηελ νπνία έρεη εγγξαθεί ζην Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο Ζ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ή ε U.C.I. κπνξνχλ λα ππνρξεψζνπλ λα ηξνπνπνηεζεί ε νλνκαζία ελφο αγψλα, γηα λα απνθεπρζεί π.ρ. ε ζχγρπζε κε έλαλ άιιν αγψλα Θαλέλαο αγψλαο δελ κπνξεί λα νξηζηεί σο εζληθφο, πεξηθεξεηαθφο, δηαζπιινγηθφο, παγθφζκηνο, σο πξσηάζιεκα ή θχπειιν, ή κε κία άιιε νλνκαζία πνπ παξαπέκπεη ζε έλα θαηαζηαηηθφ, ρσξίο ηελ εμνπζηνδφηεζε ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ζε φηη αθνξά ηνπο αγψλεο ηνπ εζληθνχ θαιαληαξηνχ Ν δηνξγαλσηήο πξέπεη λα απνθεχγεη λα δίλεη γηα ηνλ αγψλα ηνπ δηαθνξεηηθή θαηεγνξία ή εηθφλα απφ απηήλ πνπ έρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 3. ΑΞΑΓΝΟΔΠΔΗΠ ΠΔ ΑΓΥΛΔΠ Θαλέλαο θάηνρνο δειηίνπ δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε έλαλ αγψλα πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ζε δηεπεηξσηηθφ ή ζην Ξαγθφζκην θαιαληάξη ηεο U.C.I. Δηδηθέο εμαηξέζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ηνπο αγψλεο ή ηηο εηδηθέο εθδειψζεηο κε ηελ άδεηα θαη κφλν ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο Νη θάηνρνη ησλ δειηίσλ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλεο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ κία εζληθή νκνζπνλδία απνθιεηζκέλε απφ ηελ U.C.I. ή πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ αζιεηηθφ ή κε θνξέα (Πσκαηείν, ρνξεγφ, Ρνπηθή Δπηηξνπή, θιπ) πνπ ηειεί απφ θάπνηνπ είδνπο ηηκσξία απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ή ηηο πξντζηάκελεο απηήο Αξρέο Πε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ άξζξνπ ή ν θάηνρνο ηνπ δειηίνπ ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκφ ελφο ε πεξηζζνηέξσλ κελψλ θαη πξφζηηκν 50 κέρξη ΞΟΝΠΒΑΠΖ ΠΔ ΔΛΑ ΑΓΥΛΑ Θαλέλαο πνδειάηεο ηνπ νπνίνπ έρεη αθαηξεζεί (θξαηεζεί) ην δειηίν δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηφο ζε έλαλ αγψλα, ε ζε πεξηνρέο (δψλεο) πνπ απαηηείηαη δηαπίζηεπζε (δελ είλαη πξνζηηέο ζην θνηλφ). Ρν ζσκαηείν, ν εθπξφζσπνο, ν ζπλνδφο ε ν πξνπνλεηήο ν νπνίνο ελψ είλαη γλψζηεο ηνπ αλσηέξσ πξνβιήκαηνο δειψλεη ή εγγξάθεη ζε έλαλ αγψλα έλαλ απνθιεηζκέλν πνδειάηε ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν 500 έσο Ν δηνξγαλσηήο πξέπεη λα ρνξεγήζεη δηαπίζηεπζε θαη πξφζβαζε ζε έλαλ αγψλα γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο θαη ηεο UCI. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 27 απφ 89

28 5. ΔΞΗΒΔΒΑΗΥΠΖ ΔΞΗΘΟΥΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Ρα θχιια αγψλα θαη ηα απνηειέζκαηα θάζε αγψλα ζα πξέπεη επηθπξψλνληαη απφ ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα αμηνινγνχληαη απφ ηελ Πηαηηζηηθή πεξεζία ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. Γηα λα γίλεη ε επηθχξσζε, ηα θχιια αγψλα θαη ηα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ Δ.Ν.Ξ. ην αξγφηεξν 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ηέιεζεο ηνπ αγψλα. Ζ κε ηήξεζε ηνπ ρξνληθνχ απηνχ νξίνπ είλαη δπλαηφλ λα επηθέξεη θπξψζεηο βαζκνινγηθνχ ραξαθηήξα ζην ζσκαηείν πνπ δηνξγάλσζε ηνλ αγψλα Ζ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο βέβαηε φηη ηα απνηειέζκαηα ελφο αγψλα δελ ακθηζβεηνχληαη, πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ επηθχξσζε ηνπο. 6. ΘΑΡΑΡΑΜΔΗΠ θαη ΘΞΔΙΙΑ Ζ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, θαη νη φινη νη ζρεηηδφκελνη κ' απηήλ (αζιεηέο, ζσκαηεία, επηηξνπέο θιπ.) ζα πξέπεη λα κελ ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ε παζεηηθά ζε αηνκηθέο ή νκαδηθέο θαηαηάμεηο, ζε αγψλεο ηνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο, δηαθνξεηηθέο απφ απηά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, εθηφο θαη εάλ ππάξρεη ε ζρεηηθή άδεηα ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο Αγψλεο ελφο δηνξγαλσηή πνπ δελ ζπκκνξθψζεθε κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζα δηαγξάθνληαη απφ ην Δζληθφ Θαιαληάξη ηνπ επφκελνπ έηνπο. 7. ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑΡΑ Ρα Ξαλειιήληα Ξξσηαζιήκαηα δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο UCI θαη ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο θαη κπνξνχλ λα δηνξγαλψλνληαη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, γηα ηα αθφινπζα αγσλίζκαηα θαη θαηεγνξίεο : Α. ΓΟΝΚΝΠ 1. ΑΓΥΛΑΠ ΑΛΡΝΣΖΠ: Αλδξψλ (θαη Λέσλ κηθηφο), Δθήβσλ, Ξαίδσλ, Γπλαηθψλ, Λεαλίδσλ, Θνξαζίδσλ, Κάζηεξο. 2. ΑΓΥΛΑΠ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΣΟΝΛΝΚΔΡΟΖΠΖ: Αλδξψλ, Λέσλ Αλδξψλ, Δθήβσλ, Ξαίδσλ, Γπλαηθψλ, Λεαλίδσλ, Θνξαζίδσλ, Κάζηεξο. 3. ΑΓΥΛΑΠ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΣΟΝΛΝΚΔΡΟΖΠΖΠ ΘΑΗ ΕΔΓΥΛ: Αλδξψλ (θαη Λέσλ κηθηφο), Δθήβσλ, Ξαίδσλ, Γπλαηθψλ, Λεαλίδσλ, Θνξαζίδσλ. Β. ΞΗΠΡΑ 1. ΡΑΣΡΖΡΑ: Αλδξψλ, Δθήβσλ, Ξαίδσλ, Γπλαηθψλ, Λεαλίδσλ, Θνξαζίδσλ Κ. ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΣΟΝΛΝΚΔΡΟΖΠΖΠ: Αλδξψλ, Δθήβσλ. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 28 απφ 89

29 Κ. ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΣΟΝΛΝΚΔΡΟΖΠΖΠ: Γπλαηθψλ, Λεαλίδσλ, Θνξαζίδσλ Ξαίδσλ. 4. ΘΔΟΗΛ : Αλδξψλ, Δθήβσλ, Γπλαηθψλ, Λεαλίδσλ. 5. ΝΚΑΓΗΘΝ ΠΞΟΗΛΡ: Αλδξψλ, Δθήβσλ, Ξαίδσλ, Γπλαηθψλ, Λεαλίδσλ. 6. ΑΡΝΚΗΘΝ ΞΝΟΠΝΗΡ (ΑΡΝΚΗΘΖ ΘΑΡΑΓΗΥΜΖ) : Αλδξψλ, Δθήβσλ, Ξαίδσλ, Γπλαηθψλ, Λεαλίδσλ, Θνξαζίδσλ. 7. ΝΚΑΓΗΘΝ ΞΝΟΠΝΗΡ (ΝΚΑΓΗΘΖ ΘΑΡΑΓΗΥΜΖ): Αλδξψλ, Δθήβσλ. 8. ΑΓΥΛΑΠ ΞΝΛΡΥΛ : Αλδξψλ, Δθήβσλ, Ξαίδσλ, Γπλαηθψλ, Λεαλίδσλ. 9. ΚΑΛΡΗΠΝΛ : Αλδξψλ. 10. ΠΘΟΑΡΠ : Αλδξψλ, Δθήβσλ, Ξαίδσλ, Γπλαηθψλ, Λεαλίδσλ, Θνξαζίδσλ. 11. ΝΚΛΗΝΚ : Αλδξψλ, Δθήβσλ, Ξαίδσλ, Γπλαηθψλ, Λεαλίδσλ, Θνξαζίδσλ. Γ. ΝΟΔΗΛΖ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑ 1. CROSS COUNTRY Νιπκπηαθήο Κνξθήο (XCO): Αλδξψλ (θαη Λέσλ κηθηφο), Δθήβσλ, Ξαίδσλ, Γπλαηθψλ, Λεαλίδσλ, Θνξαζίδσλ. 2. ΠΘΡΑΙΝΓΟΝΚΗΑ (TEAM RELAY) (XCR): Κεηθηέο νκάδεο βάζεη θαλνληζκψλ ΚΡΒ. 3. ΘΑΡΑΒΑΠΖ (DH): Αλδξψλ, Δθήβσλ, Γπλαηθψλ, Λεαλίδσλ. 4. ΡΔΡΟΑΞΙΝ (4Σ): Αλδξψλ, Δθήβσλ, Ξαίδσλ, Γπλαηθψλ, Λεαλίδσλ. Γ. ΒΚΣ: 1. Αλδξψλ, Δθήβσλ, Ξαίδσλ, Γπλαηθψλ, Λεαλίδσλ, Θνξαζίδσλ Ρα αγσλίζκαηα, νη ειηθηαθέο θαηεγνξίεο, ε ζπκκεηνρή θαη νη επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο δηεμαγσγήο ησλ Ξαλειιελίσλ Ξξσηαζιεκάησλ, ξπζκίδνληαη απφ ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε ή / θαη ζε ζρεηηθέο εγθπθιίνπο. (Αιιαγή ) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα Ξαλειιήληα πξσηαζιήκαηα έρνπλ νη θαηέρνληεο ηελ Διιεληθή πεθνφηεηα, απφ ηελ 1 ε εκέξα ηνπ έηνπο δηεμαγσγήο ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηαζιήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη φινη φζνη πξνβιέπνληαη απφ ηνπο Λφκνπο ηεο Αζιεηηθήο Λνκνζεζίαο θαη ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ. Δάλ ε Δ.Ν.Ξνδειαζίαο δηνξγαλψζεη έλαλ μερσξηζηφ Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα γηα κηα θαηεγνξία, νη αζιεηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα άιιεο θαηεγνξίαο, εθηφο θαη αλ απηφ πξνβιέπεηαη ζε εηδηθφ θαλνληζκφ ελφο αγσλίζκαηνο Νη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο φισλ ησλ Ξαλειιελίσλ θαη ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Ξξσηαζιεκάησλ απνθαζίδνληαη απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. Ξαξφια απηά, ηα Ξαλειιήληα Ξξσηαζιήκαηα Γξφκνπ ησλ θαηεγνξηψλ Αλδξψλ, Λέσλ θαη ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 29 απφ 89

30 Γπλαηθψλ πξέπεη λα δηεμαρζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 26 ε εβδνκάδαο ηνπ έηνπο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα δίλνληαη νη βαζκνί απφ ηε UCI. Όια ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ ηε UCI ειεθηξνληθά ή κε θαμ ην αξγφηεξν 2 εκέξεο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο δηνξγάλσζεο. Θαλέλα απνηέιεζκα πνπ ζα ιεθζεί κεηά απφ απηήλ ηελ πξνζεζκία δελ ζα ππνινγίδεηαη ζηελ θαηάηαμε ηεο UCI. Ρα Ξαλειιήληα Ξξσηαζιήκαηα ηεο Νξεηλήο Ξνδειαζίαο ζα πξέπεη λα δηεμάγνληαη ην 29 ν Παββαηνθχξηαθν ηνπ έηνπο. Ρα Ξαλειιήληα Ξξσηαζιήκαηα ΒΚΣ ζα πξέπεη λα δηεμάγνληαη ην πξψην Παββαηνθχξηαθν ηνπ Ηνπιίνπ θάζε έηνπο. Ζ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο κπνξεί λα δερζεί εμαηξέζεηο γηα ηηο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο αγψλσλ θαηεγνξηψλ γηα ηα Ξεξηθεξεηαθά Ξξσηαζιήκαηα, ηεο αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηθέξεηαο. Ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ησλ Ξαλειιελίσλ Ξξσηαζιεκάησλ πξνηείλεηαη απφ ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο θαη απνθαζίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, αθνχ πξνεγνπκέλσο δεηεζεί απφ ηηο Ρνπηθέο Δπηηξνπέο λα θάλνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Γηα ιφγνπο αλάπηπμεο ηνπ αζιήκαηνο, είλαη δπλαηφλ ζε Γηαζπιινγηθνχο αγψλεο θαη Ρνπηθά Ξξσηαζιήκαηα (δξφκνπ θαη νξεηλήο πνδειαζίαο) θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Ρερληθήο Δπηηξνπήο, λα δίλνληαη θνηλέο εθθηλήζεηο, κε ρσξηζηή ή θνηλή βαζκνινγία ε θαηάηαμε ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν Δπίζεο γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, κε πξφηαζε ησλ Νκνζπνλδηαθψλ πξνπνλεηψλ, ζπκθσλία ηνπ δηνξγαλσηή θαη έγθξηζε ηεο Ρερληθήο Δπηηξνπήο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη άιινη ζπλδπαζκνί δηεμαγσγήο αγψλσλ. 8. ΠΡΝΗΣΖΚΑΡΑ Θάζε άηνκν πνπ ππφθεηληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο UCI θαη ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο απαγνξεχεηαη λα εκπιαθεί άκεζα ή έκκεζα ζε νξγάλσζε ζηνηρεκάησλ ζε αγψλεο πνδειαζίαο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ απφ 8 εκέξεο έσο θαη 1 έηνο ή / θαη πξφζηηκν 200 έσο θαη Δπηπξνζζέησο, αλ έλαο δηνξγαλσηήο βξεζεί εκπιεθφκελνο, φινη νη αγψλεο ηνπ απνθιείνληαη απφ ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα γηα έλα έηνο. ΡΚΖΚΑ 2: ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΡΥΛ ΑΓΥΛΥΛ 1. ΝΟΓΑΛΥΡΖΠ Ν νξγαλσηήο ελφο πνδειαηηθνχ αγψλα εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ππνρξενχηαη λα έρεη ηελ έγθξηζε ηεο Δ.Ν. Ξνδειαζίαο. Δάλ δηνξγαλψλεη αγψλα εληαγκέλν ζην Γηεζλέο Θαιεληάξη ε UCI ή ε Δ.Ν.Ξνδειαζίαο δελ κπνξεί λα έρνπλ ηελ επζχλε ηνπ αγψλα απηνχ. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 30 απφ 89

31 Ν νξγαλσηήο είλαη νινθιεξσηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ αγψλα ηνπ, φπσο επίζεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, γηα ην δηνηθεηηθφ νηθνλνκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην ηνπ αγψλα. Ν νξγαλσηήο πξέπεη λα αληηκεησπίδεη κε ππεπζπλφηεηα, ηηο Αξρέο, ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηνπο Ππλνδνχο, ηνπο Δπηζήκνπο θαη ηνπο ζεαηέο ηνπ αγψλα ηνπ Ξξνθεηκέλνπ γηα Ξαλειιήληα Ξξσηαζιήκαηα, Θχπειια ή άιιεο δηνξγαλψζεηο ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ν ζπλδηνξγαλσηήο ζα πξέπεη λα αλαιακβάλεη, κεηά απφ ζπκθσλία κε ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο φιεο ή κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ (πξηκ, θηινμελία, ακνηβέο θιπ.) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιεςε δηεμαγσγήο ελφο ηέηνηνπ αγψλα. Νη ππνρξεψζεηο απηέο ζα πεξηγξάθνληαη ζε κία γξαπηή ζπκθσλία. Πηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ν ζπλδηνξγαλσηήο ζα είλαη ππεχζπλνο θαη ππφινγνο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηεο δηνξγάλσζεο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηήο. Ζ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο θαη ε Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα αζρνινχληαη θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηηο αγσληζηηθέο απαηηήζεηο ησλ Ξξσηαζιεκάησλ Ν νξγαλσηήο πξέπεη λα θαιχπηεη αζθαιηζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο, πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηνλ αγψλα ηνπ. Πε θακηά πεξίπησζε φκσο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλε θαη ππφινγε ε Δ.Ν.Ξνδειαζίαο αλ θάπνηνο εκπιεθφκελνο ζε πνδειαηηθφ αγψλα πξνβάιεη απαηηήζεηο απέλαληη ζηελ δηνξγάλσζε Ν νξγαλσηήο πξέπεη λα πάξεη φια ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ είλαη απαξαίηεηα. Ν νξγαλσηήο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ν αγψλαο ηνπ ζα δηεμαρζεί κε ηελ θαιχηεξε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε φπσο πνδειάηεο, ζπλνδνχο, επηζήκνπο. Θνκηζάξηνπο, Ρχπν, ππεξεζίεο ηάμεο, ηαηξηθέο ππεξεζίεο, ζεαηέο θιπ. Ν Νξγαλσηήο πξέπεη λα παξέρεη φινλ ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ αγψλα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ρξνλνκέηξεζεο, εθηφο εάλ ππάξρεη άιιε ξχζκηζε / ζπκθσλία Ν νξγαλσηήο ζα πξνζπαζεί πάληνηε λα παξέρεη ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα νξγάλσζεο ζχκθσλα κε ηα κέζα πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ. 2. ΑΓΔΗΑ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΑΓΥΛΑ Έλαο επίζεκνο αγψλαο πνδειαζίαο κπνξεί λα δηνξγαλσζεί κφλν αλ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην Δζληθφ Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα, ζην επεηξσηηθφ ή παγθφζκην θαιαληάξη. Ζ έληαμε ελφο αγψλα ζην Δζληθφ Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα ζεκαίλεη φηη ε Δ.Ν.Ξνδειαζίαο έρεη επηζεκνπνηήζεη ηελ δηνξγάλσζή ηνπ αιιά δελ ζπλεπάγεηαη φηη αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα απηφλ, νχηε φηη έρεη εθδψζεη ηελ ζρεηηθή άδεηα δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα απηνχ. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 31 απφ 89

32 Ν νξγαλσηήο πξέπεη επίζεο λα θξνληίζεη λα απνθηήζεη ηηο απαηηνχκελεο απφ ηνλ λφκν δηνηθεηηθέο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ηνπηθέο Αζηπλνκηθέο, Λνκαξρηαθέο ε άιινπ είδνπο αξρέο ηνπ ηφπνπ πνπ δηεμάγεηαη ν αγψλαο Γηα λα εθδψζεη ε Δ.Ν.Ξνδειαζίαο άδεηα δηεμαγσγήο αγψλα, ν νξγαλσηήο πξέπεη, ην αξγφηεξν 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγψλα, λα ππνβάιεη ζρεηηθφ θάθειν ή έγγξαθα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία (εάλ είλαη εθαξκφζηκα): εηδηθφο θαλνληζκφο ηνπ αγψλα (πξνθήξπμε) ν νπνίνο δελ επηηξέπεηαη λα αλαθνηλσζεί επίζεκα πξηλ ιεθζεί ε ζρεηηθή άδεηα απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. * πξφγξακκα θαη σξάξην ησλ αγψλσλ. * πξνζθεθιεκέλνη πνδειάηεο (θαηεγνξία πνδειαηψλ, ζσκαηεία, αζιεηηθέο νκάδεο, εζληθέο επηινγέο, θ.ι.π.). * ιεπηνκεξέο ζρεδηάγξακκα θαη πςνκεηξηθά ηεο δηαδξνκήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δσλψλ εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ. * ιίζηα επάζισλ, πξηκ θαη απνλνκψλ. * ιίζηα αγσλνδίθνπ επηηξνπήο. * νηθνλνκηθνί φξνη πνπ αθνξνχλ έμνδα ηαμηδηνχ θαη δηακνλήο. νξγάλσζε ηξνθνδνζηψλ ( ηξφπνο, αξηζκφο, δψλεο ηξνθνδνζίαο θ.ι.π.) ζπκθσλίεο κεηαθνξάο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηηο απνζθεπέο ηνπο. εγθαηάζηαζε ησλ βάζξσλ θαη ησλ δηάθνξσλ ρψξσλ (ληφπηλγθ θνληξφι, γξακκαηεία, ηχπνο θ.ι.π.) Οπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αζηπλφκεπζε, ππεξεζίεο αζθαιείαο, θαη ζρέδηα επείγνπζαο ηαηξηθήο επέκβαζεο. εγθαηαζηάζεηο Φψην-θίληο θαη ρξνλνκέηξεζεο εγθαηαζηάζεηο κεηάδνζεο αγψλσλ (ήρνπ) θαη ζπήθεξ Ρα ζηνηρεία κε αζηεξίζθν είλαη άθξσο απαξαίηεηα γηα ηελ έθδνζε άδεηαο δηεμαγσγήο αγψλα, απφ ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. Ζ πξνζεζκία ησλ 15 εκεξψλ, γηα ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ (πξνθήξπμεο), κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί θαηφπηλ ζπλελλφεζεο ηνπ δηνξγαλσηή κε ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο θαη κφλνλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, νη νπνίνη ζα γίλνπλ απνδεθηνί απφ ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. 3. ΔΗΓΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ - ΞΟΝΘΖΟΜΖ Ν νξγαλσηήο ζα πξέπεη λα ζπληάμεη ηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ αγψλα ηνπ (πξνθήξπμε) θαη λα ηνπο γλσζηνπνηεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Ζ πξνθήξπμε κεηαμχ άιισλ ζα θαιχπηεη ηα θαζαξά αζιεηηθά ζέκαηα ηνπ αγψλα (απνζηάζεηο θαηαηάμεηο θιπ.) Νη θαλνληζκνί απηνί ζα πξέπεη λα είλαη εμ νινθιήξνπ ζχκθσλνη κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 32 απφ 89

33 Νη εηδηθνί θαλνληζκνί ηνπ αγψλα ζα πεξηιακβάλνληαη ζην Έληππν Ξξφγξακκα θαη/ή ηνλ Ρερληθφ Νδεγφ ηνπ αγψλα. 4. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ - ΡΔΣΛΗΘΝΠ ΝΓΖΓΝΠ Ν νξγαλσηήο πξέπεη λα θαηαξηίζεη έλα πξφγξακκα θαη/ή ηερληθφ νδεγφ ηνπ αγψλα ηνπ. Ρν πεξηερφκελν νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ δηαθφξσλ αγσληζκάησλ πνδειαζίαο. Αλ πξφθεηηαη γηα δηεζλή αγψλα ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί ηνπιάρηζηνλ ζηα γαιιηθά ή ηα αγγιηθά. Κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη άιιεο γιψζζεο Κε εμαίξεζε κηθξέο αιιαγέο ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ αγψλα, νη δηαηάμεηο πνπ ηππψλνληαη ζην πξφγξακκα θαη/ή ηνλ ηερληθφ νδεγφ δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ, εθηφο αλ ππάξρεη ζπκθσλία φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε πξέπεη λα επζπγξακκηζηνχλ κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ. Δάλ είλαη απαξαίηεην, ν νξγαλσηήο κπνξεί λα αιιάμεη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ αγψλα, ππφ ηηο αθφινπζεο ζπλζήθεο: 1) πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ηα ζσκαηεία ε ηηο νκάδεο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο, θαη ηελ Αγσλφδηθν Δπηηξνπή, ην αξγφηεξν 7 εκέξεο πξηλ ηνλ αγψλα. 2) πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ Νκάδσλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ αζιεηψλ, θαη ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο γηα έμνδα πνπ πξνήιζαλ απφ απηή ηελ αιιαγή Γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην Ξξφγξακκα ή ηνλ Ρερληθφ Νδεγφ ηνπ αγψλα, ε Δ.Ν.Ξνδειαζίαο κπνξεί λα επηβάιεη, θαηά πεξίπησζε, πξφζηηκν 100 κε Ν νξγαλσηήο πξέπεη λα απνζηείιεη ην πξφγξακκα ε / θαη ηνλ ηερληθφ νδεγφ ζε θάζε νκάδα ή ζε θάζε πνδειάηε πνπ είλαη πξνζθεθιεκέλνο λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ αγψλα, ην αξγφηεξν κε ηελ επηβεβαίσζε ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο ηνπ. Ν νξγαλσηήο πξέπεη λα απνζηείιεη ην πξφγξακκα ε / θαη ηνλ ηερληθφ νδεγφ 15 κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ αγψλα ζηνλ Αιπηάξρε πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνλ αγψλα Πην ζπλέδξην ησλ αξρεγψλ ησλ νκάδσλ θαη/ή ησλ ηερληθψλ δηεπζπληψλ, ν νξγαλσηήο πξέπεη λα ηνπο παξαδψζεη έλαλ αξθεηφ αξηζκφ αληηγξάθσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη/ή ηνπ ηερληθνχ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο πνδειάηεο Κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ αγψλα ν πνδειάηεο ππνηίζεηαη φηη γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη/ή ηνπ ηερληθνχ νδεγνχ, εθ ηνπ νπνίνπ θπξίσο ηνλ εηδηθφ θαλνληζκφ ηνπ αγψλα. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 33 απφ 89

34 5. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ - ΓΖΙΥΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Γεληθή αξρή Ν νξγαλσηήο ελφο αγψλα έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέμεη ηηο Νκάδεο (ή ηνπο αζιεηέο ζε πεξίπησζε αηνκηθψλ ζπκκεηνρψλ), πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ αγψλα ηνπ, εθηφο θαη αλ ηζρχεη δηαθνξεηηθή δηάηαμε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, εγθχθιηνο ή απφθαζε ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. Δπίζεο ν νξγαλσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα απνθαζίζεη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αζιεηψλ θαη νκάδσλ ζηα νπνία (βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ) κπνξεί λα πξνζθέξεη δηακνλή, δηαηξνθή ή θαη έμνδα κεηαθίλεζεο. Ξέξαλ ηνπ αξηζκνχ απηνχ, νη νκάδεο ή νη αζιεηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ κε δηθά ηνπο έμνδα. Γηα ηνπο αγψλεο ηνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο, κε εμαίξεζε απηνχο πνπ αθνξνχλ ζε αγψλεο ΚΡΒ, ΒΚΣ, Ξνδειαζία γηα φινπο, Ξνδειαζία ΑκΔΑ θαη Κάζηεξο, νη νξγαλσηέο δελ κπνξνχλ λα δεηνχλ θάπνηα νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά απφ ηνπο αζιεηέο, (ζπλεηζθνξά ζηα έμνδα ηεο δηνξγάλσζεο, παξάβνιν ζπκκεηνρήο, θιπ) εθφζνλ δελ παξέρνπλ ρξεκαηηθά έπαζια ή άιιεο παξνρέο νηθνλνκηθήο θχζεσο. Ππλζήθεο Πε αγψλεο ηνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ν νξγαλσηήο πξνζθαιεί, ηνπιάρηζηνλ 30 κέξεο πξηλ, ηελ νκάδα, ην αζιεηηθφ ζσκαηείν ή ηνλ πνδειάηε ζηέιλνληαο ηνπ κία ζηέιλνληαο ηνπο κηα πξφζθιεζε κε γεληθέο πιεξνθνξίεο. Πηελ πεξίπησζε απηή νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ γξαπηψο κέρξη θαη 15 εκέξεο πξηλ ηνλ αγψλα εάλ απνδέρνληαη ή απνξξίπηνπλ ηελ πξφζθιεζε. Ρν αξγφηεξν 15 εκέξεο πξηλ ηνλ αγψλα ν νξγαλσηήο πξέπεη λα απνζηείιεη ηελ επίζεκε δήισζε ζπκκεηνρήο ζε αγψλα ζ' απηνχο πνπ απνδέρζεθαλ ηελ πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο, θαζψο επίζεο θαη ηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο (πξνθήξπμε) ηνπ αγψλα. Ραπηφρξνλα πξέπεη λα ελεκεξψζεη απηνχο πνπ απέξξηςε, ηνλ ιφγν γηα ηεο κε πξφζθιεζεο. Νη εηδηθνί θαλνληζκνί (πξνθήξπμε) ηνπ αγψλα ζα θαζνξίδνπλ ηνλ ρξφλν, πνπ ν νξγαλσηήο επηζπκεί λα ιάβεη ηελ επίζεκε δήισζε ζπκκεηνρήο, ζπκπιεξσκέλε κε ηα νλφκαηα ησλ αζιεηψλ θαη ησλ Ππλνδψλ ηεο Νκάδαο, θαζψο θαη δχν αλαπιεξσκαηηθψλ ην κέγηζην. Ππληζηάηαη ν ρξφλνο απηφο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 72 ψξεο πξηλ ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ αγψλα. Ζ κε ηήξεζε ησλ θαζνξηζκέλσλ εκεξνκεληψλ αθαηξεί ηα δηθαηψκαηα ηεο πιεπξάο πνπ ηα αζεηεί. Αλ πξφθεηηαη γηα δηεζλείο αγψλεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Γηεζλέο θαιαληάξη νη δηαδηθαζίεο πξφζθιεζεο θαη δήισζεο ζπκκεηνρήο ζε έλαλ αγψλα θαζνξίδνληαη απφ ηνπο Θαλνληζκνχο ηεο UCI Ν νξγαλσηήο πξέπεη λα παξαδψζεη ηηο δειψζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ Αγσλφδηθν Δπηηξνπή γηα έιεγρν. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 34 απφ 89

35 Ξαλειιήληα Ξξσηαζιήκαηα - Θχπειια Γηα ηα Ξαλειιήληα Ξξσηαζιήκαηα ππεχζπλε γηα ηελ απνζηνιή θαη ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθιήζεσλ ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο είλαη ε Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. Γηα άιιεο δηνξγαλψζεηο ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο φπνπ κπνξεί λα ππάξμεη θαη ζπλδηνξγαλσηήο (πρ. Θχπειια Διιάδνο θιπ.) ηελ απνζηνιή θαη ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθιήζεσλ κπνξεί λα αλαιάβεη έλαο εθ ησλ ζπλ-δηνξγαλσηψλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ε Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ζα ειέγμεη ηελ εγθπξφηεηα ηεο πξφζθιεζεο, ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη/ ή ηνπ Ρερληθνχ Νδεγνχ θαη ζα επηβιέπεη ηελ δηαδηθαζία απνζηνιήο θαη παξαιαβήο ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο. Γεληθέο Γηαηάμεηο Όιεο νη νκάδεο (εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο, ζσκαηεία θιπ.) πιελ ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδεο UCI, δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ζπκκεηνρή ζε αγψλεο ηνπ εμσηεξηθνχ, εάλ δελ έρνπλ γξαπηή εμνπζηνδφηεζε απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. Ζ εμνπζηνδφηεζε απηή δελ είλαη απαξαίηεηε γηα αγψλεο εληαγκέλνπο ζην Γηεζλέο Θαιαληάξη εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Ζ εμνπζηνδφηεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη ηζρχ θαζψο θαη ηα νλφκαηα ησλ αζιεηψλ. Νη ελδηαθεξφκελεο νκάδεο είλαη ππεχζπλεο λα απνθηήζνπλ εγθαίξσο ηελ εμνπζηνδφηεζε απηή, ελψ ε Δ.Ν.Ξνδειαζίαο δελ θέξεη επζχλε, νχηε κπνξεί λα είλαη ππφινγνο γηα νπνηαδήπνηε ζπλέπεηα επηθέξεη ζηηο Νκάδεο ε απψιεηα ηεο παξαπάλσ εμνπζηνδφηεζεο Πε Ξαλειιήληα Ξξσηαζιήκαηα, γηα θάζε αζιεηή πνπ ελψ έρεη δεισζεί επίζεκα απφ ην ζσκαηείν ηνπ θαη δελ παξνπζηάδεηαη ζηελ εθθίλεζε ζα αθαηξνχληαη 10 βαζκνί αλά αζιεηή, αλά αγψληζκα απφ ηελ εηήζηα γεληθή βαζκνινγία ησλ ζσκαηείσλ ηεο Δ.Ν.Ξ. Αληίζηνηρα, ζηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα νη βαζκνί πνπ ζα αθαηξνχληαη ζα είλαη 5. Δμαίξεζε κπνξεί λα γίλεη κφλν γηα εμέρνληεο ιφγνπο (πρ. αηχρεκα, αζζέλεηα θιπ.) φπνπ ν πνδειάηεο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ηνπ θσιχκαηνο ζπκκεηνρήο ηνπ, ελψ ε Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο είλαη αξκφδηα λα επηβεβαηψζεη ηελ επηβνιή ή κε ηεο παξαπάλσ πνηλήο. Θαηά ηελ δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ Ξαλειιελίνπ Ξξσηαζιήκαηνο, αξκφδηνο γηα λα γλσκαηεχζεη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ν γηαηξφο ηνπ αγψλα Ν νξγαλσηήο έρεη δηθαίσκα λα κελ δερζεί θαζπζηεξνχκελεο δειψζεηο ζπκκεηνρήο. Δάλ απηφ ζπκβεί ν νξγαλσηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ ππνγξάθνληα ηελ ελ ιφγσ δήισζε. Πε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ ζα απνθαζίζεη ν Αιπηάξρεο ηνπ αγψλα. Ν νξγαλσηήο δελ επηηξέπεηαη λα αξλεζεί ρσξίο αηηηνινγία ηελ εθθίλεζε ζε κηα νκάδα ή πνδειάηε, πνπ έρεη δεισζεί. πνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ηηο ελζηάζεηο ηνπ ζηελ Αγσλφδηθν επηηξνπή ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη Νη αθφινπζεο παξαβάζεηο ζα ηηκσξνχληαη φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ: 1) Αζιεηήο, ζηνλ νπνίν έρνπλ απνδνζεί λνχκεξα αγψλα θαη είλαη απψλ ζηελ εθθίλεζε: Δάλ δελ ζπκκεηέρεη ζε άιινλ αγψλα: πξφζηηκν 50 Δάλ ζπκκεηέρεη ζε άιινλ αγψλα: Απνθιεηζκφο απφ ηελ θαηάηαμε θαη πξφζηηκν 200 κε ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 35 απφ 89

36 2) Αδπλακία ηνπ νξγαλσηή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ επίζεκε θφξκα ζπκκεηνρήο: Ξξφζηηκν κεηαμχ 300 θαη 1000 αλά Νκάδα. 6. ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΡΝ ΑΓΥΛΑ ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ Ν νξγαλσηήο πξέπεη λα παξέρεη κηα πιήξσο εμνπιηζκέλε αίζνπζα Γξακκαηείαο, γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα. Έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Νξγαλσηή ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη εθεί θάζε ζηηγκή Ρν γξαθείν αγψλα πξέπεη λα ζηήλεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ αγψλα. Γηα ηνπο αγψλεο δξφκνπ ην γξαθείν αγψλα είλαη θαιφ λα ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή εθθίλεζεο ην λσξίηεξν δπν ψξεο πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ αγψλα θαη ζηελ πεξηνρή ηεξκαηηζκνχ κία ψξα πξηλ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ αγψλα Ρν γξαθείν αγψλα ζηνλ ηεξκαηηζκφ πξέπεη λα παξακέλεη αλνηθηφ κέρξη ηα απνηειέζκαηα λα νινθιεξσζνχλ θαη λα απνζηαιζνχλ ζηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ή εθφζνλ ηα κέιε ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο εθηεινχλ εξγαζία κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ ε εξγαζία ζα νινθιεξσζεί Ρν γξαθείν αγψλα πξέπεη λα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ κηα ηειεθσληθή γξακκή, έλαλ Ζ/ κε εθηππσηή θαη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, θαη έλα Φαμ. 6. ΓΗΑΓΟΝΚΖ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑ Ν νξγαλσηήο πξέπεη λα παξέρεη έλαλ επαξθή αξηζκφ αηφκσλ αζθαιείαο ηεο δηαδξνκήο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία Σσξίο λα παξαηηεζεί απφ ηηο λνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη θαη ηα θαζήθνληα πνπ έρεη αλαιάβεη ν θαζέλαο, ν νξγαλσηήο πξέπεη λα θξνληίζεη λα κελ ππάξρνπλ κέζα ζηελ δηαδξνκή ζεκεία ή θαηαζηάζεηο ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αηφκσλ (πνδειάηεο, ζπλνδνί, επίζεκνη, ζεαηέο θ.ι.π.) Σσξίο λα παξαβιέπνληαη νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα κηα δηαδξνκή (έλα ζηξθνπί ηειείσο θιεηζηφ), ε θπθινθνξία πξέπεη λα ζηακαηήζεη εληειψο ζηελ δηαδξνκή θαηά ην πέξαζκα ηνπ αγψλα Πε θακία πεξίπησζε ε Δ.Ν.Ξνδειαζίαο δελ κπνξεί λα είλαη ππεχζπλε γηα ηηο αηέιεηεο κίαο δηαδξνκήο (ιαθθνχβεο, ραληάθηα θ.ι.π.) ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα αηπρήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα ζπκβνχλ Νη πνδειάηεο πξέπεη λα έρνπλ κειεηήζεη θαη λα γλσξίδνπλ ηελ δηαδξνκή απφ πξηλ. Δθηφο απφ δηαηαγή θάπνηνπ αζηπλνκηθνχ νξγάλνπ, νη πνδειάηεο δελ πξέπεη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ θαζνξηζκέλε δηαδξνκή θαη δελ κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ θακία δηθαηνινγία πάλσ ζε απηφ ην ζέκα, νχηε άιιε αηηηνινγία, φπσο π.ρ. : ιαλζαζκέλε έλδεημε απφ θάπνην άηνκν, κε ππάξρνληα ή θαθψο ηνπνζεηεκέλα βέιε πνξείαο θ.ι.π. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 36 απφ 89

37 Αληηζέησο, ζε πεξίπησζε παξάθακςεο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ κείσζε ηεο δηαδξνκήο, ν πνδειάηεο ηίζεηαη ακέζσο εθηφο αγψλνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη άιιεο πξνβιεπφκελεο πνηλέο Δάλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη πνδειάηεο αιιάμνπλ δηαδξνκή κε εληνιή αζηπλνκηθνχ νξγάλνπ, δελ ζα ηηκσξνχληαη. Δάλ απηή ε παξάθακςε ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο δηαδξνκήο, νη πνδειάηεο πξέπεη λα πεξηκέλνπλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ θαλνληθή δηαδξνκή θαη λα μαλαπάξνπλ ηελ ζέζε πνπ είραλ πξηλ ηελ παξάθακςε. Δάλ φινη ή κέξνο ησλ πνδειαηψλ πάξνπλ ιαλζαζκέλε δηαδξνκή ν νξγαλσηήο πξέπεη λα θάλεη φηη είλαη δπλαηφλ γηα λα επαλαθέξεη ηνπο πνδειάηεο ζηελ δηαδξνκή ζην ζεκείν πνπ ηελ εγθαηέιεηςαλ. 7. ΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ Ν νξγαλσηήο πξέπεη λα δηαζέηεη κία πιήξε ηαηξηθή ππεξεζία. Απαγνξεχεηαη ε έλαξμε ελφο αγψλα Ξνδειαζίαο ρσξίο ηελ παξνπζία Ηαηξηθνχ ή Ξαξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ ή επίζεκεο αλαγλσξηζκέλεο θαη έκπεηξεο Γηαζσζηηθήο Νκάδαο Ν νξγαλσηήο ζα νξίζεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο γηαηξνχο γηα λα εμαζθαιίζεη ηαηξηθή θξνληίδα ζηνπο πνδειάηεο Ξξέπεη λα είλαη εμαζθαιηζκέλε γξήγνξε κεηαθνξά ζην λνζνθνκείν. Έλα ηνπιάρηζηνλ αζζελνθφξν ζα αθνινπζεί ηνλ αγψλα ή ζα είλαη δηαζέζηκν θνληά ζηελ πεξηνρή ησλ αγψλσλ. Ξξηλ ηελ έλαξμε ελφο αγψλα, ν νξγαλσηήο πξέπεη λα πιεξνθνξεί ηηο Νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ, κηα ιίζηα κε Λνζνθνκεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε ηξαπκαηηζκψλ. 8. ΔΞΑΘΙΑ Όιεο νη ζρεηηθέο κε ηα έπαζια πιεξνθνξίεο (αξηζκφο, είδνο, πνζφ, ηξφπνο επίδνζεο θιπ.) ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξα δηαηππσκέλεο ζην Έληππν Ξξφγξακκα ή ηνλ Ρερληθφ Νδεγφ ηνπ αγψλα Πε φινπο ηνπο αγψλεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δζληθφ Αγσληζηηθφ Ξξφγξακκα ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζΐαο ζα πξέπεη λα δίλνληαη έπαζια Ζ Ρερληθή Δπηηξνπή, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ελδέρεηαη λα θαζνξίδεη ειάρηζην πνζφ θαηαβνιήο ρξεκαηηθψλ επάζισλ ζε πςεινχ επηπέδνπ αγψλεο ηνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο U.C.I. Ζ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ζα εμαζθαιίδεη φηη ηα ρξεκαηηθά απηά έπαζια ζα δηαλεκεζνχλ απφ ηνλ νξγαλσηή, ζηνπο αζιεηέο πνπ ηα θέξδηζαλ. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 37 απφ 89

38 Ρα έπαζια πξέπεη λα πιεξσζνχλ ή λα ρνξεγεζνχλ ζηνπο ληθεηέο ή ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο ην αξγφηεξν 90 κέξεο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ αγψλα Δάλ ππάξρεη κηα ακθηζβήηεζε πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάδεη ηελ ζέζε πνπ δίλεη δηθαίσκα ζε έπαζιν, απηφ ζα θξαηεζεί κέρξη λα παξζεί ε απφθαζε. Δθηφο εηδηθήο δηάηαμεο νη πνδειάηεο πνπ αθνινπζνχλ ζηελ θαηάηαμε ζα πξναρζνχλ θαηά κηα ζέζε θαη ζα δηθαηνχληαη ηα έπαζια πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο λέεο ηνπο ζέζεηο. Δάλ έλαο πνδειάηεο ή Νκάδα ράζεη ηελ ζέζε πνπ ηνπ δίλεη δηθαίσκα ζε έπαζιν, ην έπαζιν πξέπεη λα επηζηξαθεί κέζα ζε έλα κήλα ζηνλ νξγαλσηή, ν νπνίνο ζα πξνβεί ζηελ αλαδηαλνκή ηνπ. Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο θαη εθφζνλ ην έπαζιν είλαη νηθνλνκηθήο θχζεο, ζα απμάλεηαη απηνκάησο θαηά 20% θαη ν νξγαλσηήο ζα γλσζηνπνηεί ην ζέκα ζηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. Ν αζιεηήο ή ε νκάδα ζα ηίζεηαη ζε απνθιεηζκφ απφ ηνπο αγψλεο κέρξη λα επηζηξέςεη ζηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ην πξνζαπμεκέλν έπαζιν. Ζ ηειεπηαία παξάγξαθνο ηζρχεη επίζεο θαη γηα νπνηνδήπνηε ελδηάκεζν ή επσθεινχκελν θάηνρν ηνπ επάζινπ απφ ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη ε αίηεζε επαλαπιεξσκήο Δάλ έλαο αγψλαο ή έλα ΔΡΑΞ δηεμάγεηαη κε αζπλήζηζηα ρακειή κέζε σξηαία ηαρχηεηα, ε Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίζεη κείσζε ή λα θαηαξγήζεη ηα έπαζια (κφλν φηαλ πξφθεηηαη πεξί ρξεκαηηθψλ). 9. ΔΜΝΓΑ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΒΗΥΠΖΠ ) Σσξίο λα παξαβηάδνληαη ηα αθφινπζα, ε ζπκκεηνρή ηνπ δηνξγαλσηή ζηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηαβίσζεο ησλ Νκάδσλ ή ησλ αζιεηψλ ζε έλαλ αγψλα ηνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ δηνξγαλσηή θαη ηίζεληαη ζε απεπζείαο δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ απηνχ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ. 2) Ζ ζπλεηζθνξά ζηα έμνδα δηαβίσζεο ζα πεξηιακβάλεη ηελ δηακνλή θαη ηελ δηαηξνθή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα. Ζ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο κπνξεί λα θαζνξίδεη ηελ ειάρηζηε θαηαβνιή εμφδσλ κεηαθίλεζεο θαη δηαβίσζεο ζε πςεινχ επηπέδνπ αγψλεο ηνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ρα έμνδα απηήο ηεο ζπκκεηνρήο (εθφζνλ δίδνληαη ζε κεηξεηά θαη φρη ζε παξνρέο δει. δηακνλή, γεχκαηα, εηζηηήξηα θιπ.) ζα πιεξψλνληαη ην αξγφηεξν ζην ηέινο ηνπ αγψλα. Όζνλ αθνξά ηνπο αγψλεο κε εηάπ 4 ή πεξηζζνηέξσλ εκεξψλ, ε απνδεκίσζε ζα πιεξψλεηαη σο εμήο: έλα ηξίην ζην ηέινο ηνπ ζπλεδξίνπ ησλ αξρεγψλ νκάδσλ ή ησλ αζιεηηθψλ δηεπζπληψλ. έλα ηξίην ζην κέζν ηνπ αγψλα. ην ππφινηπν, ηελ πξνεγνχκελε ηεο ηειεπηαίαο κέξαο. Πηα Ξαλειιήληα Ξξσηαζιήκαηα θαη αλάινγα κε ηελ ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε ηνπ θάζε Πσκαηείνπ απφ ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπ, ε Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, είλαη δπλαηφλ λα ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 38 απφ 89

39 θαζνξίζεη πνζά ζπκκεηνρήο ζηα έμνδα δηακνλήο - δηαηξνθήο θαη κεηαθίλεζεο ησλ Πσκαηείσλ. Ρα πνζά απηά ζα πιεξψλνληαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα απνθαζίδεηαη απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο θαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο ηεο δπλαηφηεηεο. ΡΚΖΚΑ 3: ΓΗΔΜΑΓΥΓΖ ΡΥΛ ΑΓΥΛΥΛ 1. ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΡΝ ΑΓΥΛΑ Ρελ γεληθή δηεχζπλζε ηνπ αγψλα θαη ησλ ππνδνκψλ ηνπ αλαιακβάλεη ν νξγαλσηήο ή ν εθπξφζσπφο ηνπ. Ρα πξνβιήκαηα ηεο θαζαξά πιηθήο ππνδνκήο ιχλνληαη απφ ηνλ νξγαλσηή ζε ζπκθσλία κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ εθαξκφδνληαη θαη κε ηελ ζπκβνπιή ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο Ν Αιπηάξρεο ηνπ αγψλα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνκηζάξηνπο, αλαιακβάλεη ηελ δηεχζπλζε ηνπ αγσληζηηθνχ κέξνπο θαη ηελ επίβιεςε (έιεγρν) ηνπ αγψλα. 2. ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ ΡΥΛ ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΥΛ Θάζε θάηνρνο δειηίνπ, ε θάζε άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη κε θάπνηα ηδηφηεηα ζε αγψλεο πνδειαζίαο, πξέπεη λα έρεη θάζε ζηηγκή ζσζηή ελδπκαζία (πεξηβνιή) θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη εππξεπψο ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο, αθφκε θαη εθηφο αγψλσλ. Ξξέπεη λα απέρεη απφ θάζε ελέξγεηα βίαο, απεηιψλ θαη χβξεσλ θαη θάζε άιιε αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ή ή θάζε πξάμε πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν άιια άηνκα. Γελ πξέπεη λα ινγνκαρεί, λα ρεηξνλνκεί απξεπψο, λα πξνζβάιεη ή λα βιάπηεη ιεθηηθά ε γξαπηψο θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ηελ θήκε ή λα ακθηζβεηεί ηελ ηηκή ησλ άιισλ θαηφρσλ δειηίσλ, ησλ Πσκαηείσλ, ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ηεο UCI θαη ηεο πνδειαζίαο γεληθψο. Ρν δηθαίσκα θξηηηθήο πξέπεη λα αζθείηαη κε ηξφπν δηθαηνινγεκέλν θαη ινγηθφ θαη κε κεηξηνπάζεηα Θάζε θάηνρνο δειηίνπ ε θάζε άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη κε θάπνηα ηδηφηεηα ζε αγψλεο πνδειαζίαο, ζα ζπκκεηέρεη, ζηνπο αγψλεο κε ηξφπν αζιεηηθφ θαη λφκηκν. Ξξέπεη λα ζπλεηζθέξεη δίθαηα ζηελ αζιεηηθή επηηπρία ησλ αγψλσλ Νη πνδειάηεο πξέπεη λα ππεξαζπίδνληαη κε αζιεηηθά κέζα ηηο επηδφζεηο ηνπο. Απαγνξεχεηαη θάζε ζπκθσλία, ζπλελλφεζε ή ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη ζθνπφ λα παξαπνηήζεη ή λα βιάςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζπλαγσληζκνχ γηα ηνπο αγψλεο Νη πνδειάηεο πξέπεη λα ελεξγνχλ κε ηελ κεγαιχηεξε θξφλεζε. Θα είλαη ππεχζπλνη γηα ηα αηπρήκαηα πνπ πξνθαινχλ. Πε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπο κέζα ζηνλ αγψλα, νη πνδειάηεο πξέπεη λα ηεξνχλ ηελ λνκνζεζία ηεο ρψξαο, φπνπ απηφο δηεμάγεηαη. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 39 απφ 89

40 Θάζε παξάβαζε ησλ αλσηέξσ ζα ηηκσξείηαη επί ηφπνπ απφ ηνλ Αιπηάξρε ε ηνπο θνκηζάξηνπο ε θξηηέο ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο θαη / ε ζα παξαπέκπεηαη ζηα αξκφδηα πεηζαξρηθά φξγαλα ηεο Νκνζπνλδίαο Ζ κεηαθνξά ή ε ρξήζε γπάιηλσλ δνρείσλ, ζα απαγνξεχεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ. (Ρξνπνπνίεζε άξζξσλ , , ) 3. ΑΟΣΖΓΝΠ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΠΛΝΓΝΠ ΝΚΑΓΑΠ (Ζ ΠΥΚΑΡΔΗΝ) Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, θάζε νκάδα ε ζσκαηείν, ζα δηεπζχλνληαη απφ έλαλ αζιεηηθφ δηεπζπληή (ή αξρεγφ ή ζπλνδφ) εηδηθεπκέλν γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ Ν αζιεηηθφο δηεπζπληήο (ή αξρεγφο ή ν ζπλνδφο ) ζα εμαζθαιίδεη φηη νη πνδειάηεο ηεο νκάδαο ηνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ψξεο θαη ηνπνζεζίεο (ππνγξαθή, εθθίλεζε, έιεγρνο ληφπηλγθ θιπ.). Ξξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο νπνηεζδήπνηε αλαδεηήζεηο (ηειεθσληθέο θιήζεηο θιπ) ηνπ Αιπηάξρε ή ηνπ δηνξγαλσηή (ηερληθνχ δηεπζπληή) ηνπ αγψλα Ν αζιεηηθφο δηεπζπληήο (ή ν αξρεγφο ή ν ζπλνδφο) ηεο νκάδνο ή ηνπ ζσκαηείνπ, ζα πξέπεη λα εθπξνζσπεί ηνπο πνδειάηεο ελψπηνλ ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο. (Ρξνπνπνίεζε άξζξσλ , , ) 4. ΠΠΘΔΤΖ - ΡΔΣΛΗΘΝ ΠΛΔΓΟΗΝ ΚΔ ΡΝΠ ΑΟΣΖΓΝΠ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΔΠ ΡΥΛ ΝΚΑΓΥΛ Όρη πεξηζζφηεξν απφ 24 ψξεο θαη φρη ιηγφηεξν απφ 2 ψξεο απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, ν νξγαλσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθαιέζεη κηα ζχζθεςε (Ρερληθφ Ππλέδξην) ζε έλαλ θαηάιιειν ρψξν, κε ηελ παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Γηνξγάλσζεο ησλ αξρεγψλ ησλ νκάδσλ, ηνπ ζπλφινπ ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο, θαη φπνπ δηαηίζεληαη, ησλ ππεπζχλσλ ησλ νπδέηεξσλ ζέξβηο θαη ηεο ππεξεζίαο αζθαιείαο ηνπ αγψλα, γηα λα ζπληνλίζνπλ ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο ηνπο θαη λα ζεκεηψζνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αγψλα θαη ηα κέηξα αζθάιεηαο φπσο απηά εκπιέθνληαη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. Πε αγψλεο δξφκνπ ηνπ παγθνζκίνπ θαιαληαξηνχ, ζε επεηξσηηθά ζηξθνπί ηάμεσλ ΖC θαη 1 γηα Άλδξεο Διίη θαη ζε αγψλεο ηνπ Θππέιινπ Γξφκνπ UCI ην ηερληθφ Ππλέδξην πξέπεη λα γίλεηαη ηελ παξακνλή ηνπ αγψλα ζηηο 17:00. Πε αγψλεο Νξεηλήο Ξνδειαζίαο ζηα Ξαγθφζκηα Ξξσηαζιήκαηα, Ξαγθφζκηα θχπειια, επεηξσηηθά Ξξσηαζιήκαηα, αγψλεο κε εηάπ ΖC θαη θιάζε 1 ην Ρερληθφ Ππλέδξην πξέπεη λα γίλεηαη ηελ παξακνλή ησλ αγψλσλ Πην Ρερληθφ Ππλέδξην, ε Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή ζα θάλεη κηα ππελζχκηζε φισλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ θαλνληζκψλ πνπ εθαξκφδνληαη, εηδηθφηεξα, εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αγψλα. Ν νξγαλσηήο ζα αλαθνηλψζεη νπνηεζδήπνηε εηδηθέο λνκηθέο ή άιιεο δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη φπσο πρ. ζε ζρέζε κε ην Ληφπηλγθ. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 40 απφ 89

41 5. ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΥΛ ΓΖΙΥΠΔΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Ν δηνξγαλσηήο ζα θαηαζέζεη, ζε εχινγν ρξφλν, ζηελ Αγσλφδηθν Δπηηξνπή κία ιίζηα ησλ πνδειαηψλ πνπ δειψζεθαλ σο ηαθηηθνί θαη σο αλαπιεξσκαηηθνί πνδειάηεο (δήισζε ζπκκεηνρήο) Ξξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, ν Αξρεγφο ηεο Νκάδαο ή άιινο εθπξφζσπνο ηνπ νθείιεη (ζχκθσλα κε ην φξζξν ) λα επηβεβαηψζεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ αζιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγψλα ελψπηνλ ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο. Απηή κε ηελ ζεηξά ηεο ειέγρεη ηα δειηία ησλ αζιεηψλ απηψλ θαη επαιεζεχεη φηη νη αζιεηέο είλαη γξακκέλνη ζηελ δήισζε ζπκκεηνρήο. Νη πνδειάηεο πνπ επηβεβαηψζεθαλ ζαλ εγγεγξακκέλνη θαη έηνηκνη γηα εθθίλεζε δελ επηηξέπεηαη πιένλ λα αληηθαηαζηαζνχλ. Πηνπο Γηεζλείο αγψλεο ε Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ειέγρεη αλ νη πνδειάηεο κίαο νκάδαο έρνπλ άδεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ ελ ιφγσ αγψλα απφ ηελ εζληθή ηνπο νκνζπνλδία (φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν ). Όιεο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ην αξγφηεξν 15 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Ρερληθνχ Ππλεδξίνπ Ν πνδειάηεο ηνπ νπνίνπ ην δειηίν έρεη ειεγρζεί παίξλεη ην ή ηα λνχκεξά πιάηεο θαη, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ, ην λνχκεξν ηνπ κπξάηζνπ, ην λνχκεξν ηνπ πιαηζίνπ θαη / ή ην λνχκεξν ηνπ πνδειάηνπ Ν πνδειάηεο, ηνπ νπνίνπ ην δειηίν δελ κπνξεί λα επηβεβαησζεί ε ειεγρζεί, δελ κπνξεί λα πάξεη εθθίλεζε θαη δελ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηελ θαηάηαμε ηνπ αγψλα Ν έιεγρνο ησλ δειηίσλ πξέπεη λα γίλεη ζε έλα κέξνο αξθεηά επξχρσξν θαη απξνζπέιαζην ζην θνηλφ. 6. ΔΘΘΗΛΖΠΖ ΡΝ ΑΓΥΛΑ Ξξηλ ηελ εθθίλεζε, γηα φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ζηνπο αγψλεο Γξφκνπ, Πηθιν-θξνο θαη Νξεηλήο Ξνδειαζίαο ηνπ Γηεζλνχο Θαιαληαξηνχ, νη πνδειάηεο ππνρξενχληαη λα ππνγξάςνπλ ην Φχιιν Αγψλα θάησ απφ ηελ επίβιεςε ελφο Θνκηζάξηνπ ή ελφο Θξηηή Ζ εθθίλεζε δίλεηαη κε πηζηφιη, ζθχξηγκα, θακπαλάθη, ζεκαία ή κε ειεθηξνληθφ κέζν Ζ εθθίλεζε δίλεηαη απφ ή ππφ ηνλ έιεγρν ελφο θνκηζάξηνπ (ηνπ αθέηε) πνπ είλαη ν κφλνο θξηηήο γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο εθθίλεζεο Ζ ιαλζαζκέλε εθθίλεζε δειψλεηαη κε δηπιή πηζηνιηά, δηπιφ ζθχξηγκα ή δηπιφ ρηχπεκα απφ θακπαλάθη. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 41 απφ 89

42 Νη θνκηζάξηνη ζα ειέγρνπλ ηνπο πνδειάηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ γξακκή εθθίλεζεο λα είλαη εμνπιηζκέλνη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (πνδήιαην, ελδπκαηνινγηθή εμάξηπζε, λνχκεξν πιάηεο θ.ι.π.) 7. ΡΔΟΚΑΡΗΠΚΝΠ Γξακκή ηεξκαηηζκνχ Ζ γξακκή ηεξκαηηζκνχ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ κηα καχξε γξακκή πιάηνπο 4 εθ. βακκέλε πάλσ ζε κηα ισξίδα (θφλην) ιεπθνχ ρξψκαηνο πνπ έρεη πιάηνο 72 εθ., ψζηε λα αθήλεη 34 εθ. ιεπθνχ ζε θάζε πιεπξά ηεο καχξεο γξακκήο. Γηα ηνπο αγψλεο Νξεηλήο Ξνδειαζίαο ε ιεπθή ισξίδα (θφλην) πξέπεη λα είλαη 20εθ. πνπ ζα αθήλεη 8 εθ. ιεπθνχ ζε θάζε πιεπξά ηεο καχξεο γξακκήο Έλαο πνδειάηεο ζεσξείηαη φηη ηεξκαηίδεη φηαλ ην ιάζηηρν ηεο κπξνζηηλήο ξφδαο αγγίμεη ηελ λνεηή θάζεην ηεο γξακκήο ηεξκαηηζκνχ. Δλ ηνχηνηο, ην Φψην - θίληο θαζνξίδεη πάληα ην απνηέιεζκα. Δθηφο θαη αλ αιιηψο έρεη θαζνξηζηεί, ν ηεξκαηηζκφο κπνξεί λα επηβιέπεηαη θαη απφ άιια θαηάιιεια ηερληθά κέζα, ηα νπνία ζα βνεζνχλ ηελ Αγσλφδηθν Δπηηξνπή. Πηνπο αγψλεο αηνκηθήο ρξνλνκέηξεζεο, ζηνπο αγψλεο πίζηαο θαη ζηνπο αγψλεο νξεηλήο πνδειαζίαο έλαο πνδειάηεο ζεσξείηαη φηη ηεξκαηίδεη φηαλ ην ιάζηηρν ηεο κπξνζηηλήο ξφδαο έιζεη ζε επαθή (αγγίμεη) κηα ειεθηξνληθή ηαηλία ρξνλνκέηξεζεο, ηνπνζεηεκέλε ζηελ εθάζηνηε γξακκή ηεξκαηηζκνχ Πηνπο αγψλεο Γξφκνπ, Νξεηλήο Ξνδειαζίαο ΒΚΣ, θαη Ππθινθξφο έλα παλφ κε ηελ επηγξαθή «ΡΔΟΚΑΡΗΠΚΝΠ» πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ θαη θάζεηα ζηελ δηαδξνκή ηνπ αγψλα. Πε πεξίπησζε εμαθάληζεο ή θαηαζηξνθήο ηνπ παλφ, ε γξακκή ηεξκαηηζκνχ ζεκεηψλεηαη κε κία θαξφ ζεκαία κε καχξα θαη άζπξα ηεηξάγσλα. Κία ηέηνηα ζεκαία ζα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζε θάζε ηεξκαηηζκφ ή πέξαζκα απφ ελδηάκεζν ζεκείν γηα θαηάηαμε (ελδηάκεζα ζπξίλη ) φπσο επίζεο θαη ζηελ θνξπθή ησλ πεξαζκάησλ ησλ βνπλψλ θαηά ηελ δηάξθεηα αγψλσλ δξφκνπ Δθηφο θαη αλ δηαθνξεηηθά έρεη νξηζηεί, ζε αγψλεο Γξφκνπ, ΒΚΣ θαη Ξίζηαο ην Φψην-Φίληο θαη ε ειεθηξνληθή ρξνλνκέηξεζε είλαη ππνρξεσηηθά Ρν θηικ ή ε εηθφλα ηνπ Φψην-θίληο θαη ε ηαηλία ειεθηξνληθήο ρξνλνκέηξεζεο ζεσξνχληαη έγθπξα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Πε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ε δηακαξηπξίαο γηα ηελ ζεηξά ηεξκαηηζκνχ κπνξνχλ λα ηα ζπκβνπιεπζνχλ νη εκπιεθφκελεο πιεπξέο. Σξνλνκέηξεζε Γηα θάζε αγψλα, ε Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ζα νξίδεη έλαλ επαξθή αξηζκφ Θνκηζάξησλ ή ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 42 απφ 89

43 Θξηηψλ Σξνλνκέηξεζεο, νη νπνίνη έρνπλ άδεηα (δειηίν) απφ απηήλ. Νη Θνκηζάξηνη - Σξνλνκέηξεο κπνξνχλ λα έρνπλ βνεζνχο γηα άιιεο εξγαζίεο εθηφο απφ ηελ ρξνλνκέηξεζε, απφ άιια άηνκα πνπ έρνπλ άδεηα (δειηίν) απφ ηελ Δ.Ν.Ξ Νη Θνκηζάξηνη Σξνλνκέηξεζεο ζα θαηαγξάθνπλ ηνπο ρξφλνπο ζε κηα θφξκα πνπ ζα ηελ ππνγξάθνπλ θαη ζα ηελ θαηαζέηνπλ ζηνλ Θνκηζάξην Αθίμεσλ Νη ρξφλνη θαηαγξάθνληαη κε ειεθηξνληθή ζπζθεπή ρξνλνκέηξεζεο. Γηα ηνπο αγψλεο πίζηαο θαη ηνπο αγψλεο θαηάβαζεο θαη 4Σ νξεηλήο πνδειαζίαο, νη ρξφλνη θαηαγξάθνληαη κέρξη ην 1000ζηφ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Πηνπο ππφινηπνπο αγψλεο ε ρξνλνκέηξεζε θαηαγξάθεηαη ζην πιεζηέζηεξν δεπηεξφιεπην θαη' ειάρηζην. Πηα απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλψλεηαη ν ρξφλνο κέρξη ην πιεζηέζηεξν δεπηεξφιεπην (Ρα απνηειέζκαηα αλαθνηλψλνληαη κε ηελ ππνδηαίξεζε ΥΥ:ΙΙ:ΓΓ ( ψξεο, ιεπηά, δεπηεξφιεπηα). Δπί πιένλ ζα ππάξρεη θαη κία ρξνλνκέηξεζε ρεηξφο θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ή ρξήζηκε Πε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ αζιεηψλ ζε γθξνππ, φινη νη αζιεηέο ηνπ γθξνππ απηνχ ζα ιακβάλνπλ ηνλ ίδην ρξφλν. Δάλ ππάξρεη δηαθνξά ελφο ή πεξηζζνηέξσλ δεπηεξνιέπησλ κεηαμχ ηνπ πίζσ κέξνπο ηνπ πίζσ ηξνρνχ ηνπ ηειεπηαίνπ πνδειάηε ηνπ γθξνππ θαη ηνπ κπξνζηηλνχ κέξνπο ηνπ κπξνζηηλνχ ηξνρνχ ηνπ πξψηνπ πνδειάηε ηνπ επφκελνπ γθξνππ, νη ρξνλνκέηξεο ζα δψζνπλ λέν ρξφλν κε βάζε ηνλ πξψην αζιεηή απηνχ ηνπ γθξνππ. Νπνηαδήπνηε δηαθνξά ελφο δεπηεξνιέπηνπ ή πεξηζζνηέξσλ (πίζσ ηξνρφο κπξνζηηλφο ηξνρφο) αλάκεζα ζε πνδειάηεο ζπλεπάγεηαη λέν ρξφλν. Θαηάηαμε Δθηφο εηδηθήο δηάηαμεο, θάζε πνδειάηεο, γηα λα θαηαηαρζεί, πξέπεη, λα νινθιεξψζεη ηνλ αγψλα απνθιεηζηηθά κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο, ρσξίο βνήζεηα απφ θαλέλα άιιν άηνκν Ν πνδειάηεο κπνξεί λα πεξάζεη ηελ γξακκή ηεξκαηηζκνχ κε ηα πφδηα (πεδφο), ππφ ηνλ φξν λα θέξεη ή λα ζπξψρλεη ην πνδήιαηφ ηνπ Ζ ζεηξά ηεξκαηηζκνχ, νη θεξδηζκέλνη πφληνη θαη ν αξηζκφο ησλ δηεμαγφκελσλ γχξσλ θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ θνκηζάξην θαη ηνπο θξηηέο άθημεο. Δάλ είλαη αλαγθαίν, ε ζεηξά θαηάηαμεο ζα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα ηερληθά κέζα πνπ δηαηίζεληαη Σσξίο λα πξνθαζνξίδνληαη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ, ε θαηάηαμε ελφο αγψλα κπνξεί λα δηνξζσζεί απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο κέζα ζε 30 εκέξεο απφ ην ηέινο ηνπ αγψλα ζην νπνίν δηαπηζηψζεθαλ ιάζε ζηελ ζεηξά ηεξκαηηζκνχ ησλ αζιεηψλ. Ρν Πσκαηείν ηνπ / ησλ ζηγνκέλσλ αζιεηψλ κπνξεί εληφο κίαο εβδνκάδνο απφ ην ηέινο ηνπ αγψλα, λα θαηαζέζεη επίζεκε έγγξαθε πξνζθπγή πξνο ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 43 απφ 89

44 Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ε νπνία ζα εκπεξηέρεη φια ηα ζπλαθή ζηνηρεία θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ φιεο ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο. Ζ πξνζθπγή απηή ζα πξέπεη λα είλαη γξακκέλε ζε επίζεκν έγγξαθν ηνπ Πσκαηείνπ ζην νπνίν αλήθεη ν αζιεηήο ή ε αζιήηξηα θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ελ ιφγσ Πσκαηείνπ ή νκάδαο. Ζ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ζα ελεκεξψζεη ηνλ νξγαλσηή θαη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ δηφξζσζε πνδειάηεο, αλ είλαη αλαγθαίν, κέζσ ηεο νκάδαο ηνπο. Δάλ ν αγψλαο είλαη ζην Γηεζλέο Θαιεληάξη ελεκεξψλεηαη θαη ε UCI. Ζ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ζα θξνληίζεη έηζη ψζηε φια ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιαγή ηεο θαηάηαμεο ζα ιπζνχλ ζσζηά. 8. ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΡΔΙΔΡΖΠ ΑΞΝΛΝΚΥΛ Θάζε πνδειάηεο πνπ ηεξκάηηζε ζε ζέζε πνπ γίλεηαη κηα απνλνκή, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκεηάζρεη ζηηο δηάθνξεο ηειεηέο απνλνκήο επάζισλ, πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί απφ ηνλ νξγαλσηή, αλάινγα κε ηελ ζέζε ηνπ, ηελ θαηάηαμή ηνπ θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ φπσο απνλνκή θαλέιαο, ινπινπδηψλ, κεηαιιίσλ, γχξν ζξηάκβνπ, ζπλέληεπμε ηχπνπ θ.ι.π Δθηφο θαη αλ έρεη πξνβιεθζεί δηαθνξεηηθά, πνδειάηεο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηελ απνλνκή επάζισλ θνξψληαο ηελ ελδπκαζία ηνπ αγψλα. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 44 απφ 89

45 ΡΚΖΚΑ 4: ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΥΛ ΑΓΥΛΥΛ 1. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΑΡΑΜΖ Ν έιεγρνο ησλ αγψλσλ ηνπ Δζληθνχ Αγσληζηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο (θαιαληάξη) ξπζκίδεηαη είηε απφ ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ή ηηο Ρνπηθέο Δπηηξνπέο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θάζε αγψλα. 2. ΑΓΥΛΝΓΗΘΝΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Ν έιεγρνο θαη ε δηεχζπλζε ελφο αγψλα πνδειαζίαο ζα επηβιέπεηαη απφ ηελ Αγσλφδηθν Δπηηξνπή. Ζ Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή ελφο αγψλα πνδειαζίαο ζα απνηειείηαη απφ επίζεκνπο Θνκηζάξηνπο ή Θξηηέο Ξνδειαζίαο. Ν δηνξγαλσηήο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα ηελ Αγσλφδηθν Δπηηξνπή Ζ Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή ζα απνηειείηαη απφ κνλφ αξηζκφ θνκηζάξησλ ε/ θαη θξηηψλ. Αλάινγα κε ηνλ αγψλα, νη Θνκηζάξηνη θαη Θξηηέο, δηνξίδνληαη απφ ηελ Ξαγθφζκηα Έλσζε Ξνδειαζίαο (UCI), ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Ξνδειαζίαο(UEC), ηελ Δ.Ν. Ξνδειαζίαο (Θ.Δ.Θ.) ή ηα Πσκαηεία δηνξγαλσηέο ή ηηο Ρνπηθέο Δπηηξνπέο θαη Δλψζεηο. Ν αξηζκφο θαη ε ζέζε θαζνξίδνληαη απφ ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο. ΑΓΥΛΔΠ ΓΟΝΚΝ ΘΔΠΖ ΘΑΗ ΗΓΗΝΡΖΡΑ Αιπηάξρεο Γηεζλήο Θνκηζάξηνο UCI Κέιε ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο, Γηεζλείο Θνκηζάξηνη UCI Κέιε ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο, Γηεζλείο Θνκηζάξηνη UCI ή Δζληθνί Θνκηζάξηνη ε Νκνζπνλδ. ε Ξεξηθεξεηαθνί Θξηηέο Ξξφζζεηνη θξηηέο ζε απηνθίλεηα ε κνηνζηθιέηεο ΓΗΝΟΗΕΔΡΑΗ ΑΞΝ Νιπκπηαθνί Αγψλεο Ξαγθφζκηα Ξξσηαζιήκαηα ΓΗΔΘΛΔΠ ΘΑΙΑΛΡΑΟΗ ΓΟΝΚΝ Ζπεηξσηηθά Ξξσηαζιήκαηα Ξαγθφζκηα Ξξσηαζιήκαηα Κάζηεξο Ξνδειαζία ΑκΔΑ Ξαξα Νιπκπηαθνί Αγψλεο UCI Δ.Ν.Ξ UCI Δ.Ν.Ξ Δ.Ν.Ξ Δ.Ν.Ξ. 10* 8 * 10* - ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 45 απφ 89

46 ΘΔΠΖ ΘΑΗ ΗΓΗΝΡΖΡΑ Αιπηάξρεο Γηεζλήο Θνκηζάξηνο UCI Κέιε ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο, Γηεζλείο Θνκηζάξηνη UCI Κέιε ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο, Γηεζλείο Θνκηζάξηνη UCI ή Δζληθνί Θνκηζάξηνη ε Νκνζπνλδ. ε Ξεξηθεξεηαθνί Θξηηέο ΓΗΝΟΗΕΔΡΑΗ ΑΞΝ Ξαγθφζκην Θαιαληάξη Αγψλεο Κηαο Ζκέξαο Αγψλεο κε Δηαπ Κεγάινη Γχξνη Ζπεηξσηηθά Πηξθνπί Αλδξψλ Διίη ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Γπλαίθεο Διίη Ξαγθφζκ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Έθεβνη θαη Λεαλίδεο ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ Θχπειιν HC 1 2 Θχπειιν 1 2 Δζλψλ 1 UCI Δ.Ν.Ξ UCI Δ.Ν.Ξ Δ.Ν.Ξ Ξξφζζεηνη θξηηέο ζε απηνθίλεηα ε κνηνζηθιέηεο Δ.Ν.Ξ * 3-6* 2-6* 2-6* 0-2* 1-3* 0-2* 0-2* 0-2* 0-2* ΘΔΠΖ ΘΑΗ ΗΓΗΝΡΖΡΑ Αιπηάξρεο Γηεζλήο Θνκηζάξηνο UCI ή Δζληθφο Θνκηζάξηνο Κέιε ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο, Γηεζλείο Θνκηζάξηνη UCI ή Δζληθνί Θνκηζάξηνη ε Νκνζπνλδ. ε Ξεξηθεξεηαθνί Θξηηέο Ξξφζζεηνη θξηηέο ζε απηνθίλεηα ε κνηνζηθιέηεο ΓΗΝΟΗΕΔΡΑΗ ΑΞΝ ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΘΑΙΑΛΡΑΟΗ ΓΟΝΚΝ ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΘΞΔΙΙΑ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝΗ ΑΓΥΛΔΠ ΒΑΙΘΑΛΗΘΝΗ ΡΝΞΗΘΑ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑΡΑ ΓΗΑΠΙΙΝΓΗΘΝΗ ΑΓΥΛΔΠ Δ.Ν.Ξ ΠΥΚΑΡΔΗΝ Ζ ΡΝΞΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Ζ ΔΛΥΠΖ Δ.Ν.Ξ ΠΥΚΑΡΔΗΝ Ζ ΡΝΞΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Ζ ΔΛΥΠΖ Δ.Ν.Ξ. 5-12* 5-10* ΠΥΚΑΡΔΗΝ Ζ ΡΝΞΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Ζ ΔΛΥΠΖ 5-10* ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 46 απφ 89

47 ΑΓΥΛΔΠ ΞΗΠΡΑΠ ΔΘΛΗΘΝ ΘΑΙΑΛΡΑΟΗ ΞΗΠΡΑΠ ΘΔΠΖ ΘΑΗ ΗΓΗΝΡΖΡΑ ΓΗΝΟΗΕΔΡΑΗ ΑΞΝ ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑΡΑ ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΘΞΔΙΙΑ ΒΑΙΘΑΛΗΘΝΗ ΑΓΥΛΔΠ ΡΝΞΗΘΑ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑΡΑ ΓΗΑΠΙΙΝΓΗΘΝΗ ΑΓΥΛΔΠ Αιπηάξρεο Γηεζλήο Θνκηζάξηνο UCI ή Δζληθφο Θνκηζάξηνο Γξακκαηέαο Δζληθφο Θνκηζάξηνο UCI Αθέηεο Δζληθφο Θνκηζάξηνο UCI Δ.Ν.Ξ ΠΥΚΑΡΔΗΝ Ζ ΡΝΞΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Ζ ΔΛΥΠΖ Δ.Ν.Ξ ΠΥΚΑΡΔΗΝ Ζ ΡΝΞΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Ζ ΔΛΥΠΖ Δ.Ν.Ξ ΠΥΚΑΡΔΗΝ Ζ ΡΝΞΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Ζ ΔΛΥΠΖ Γηαηηεηήο - Θξηηήο Δ.Ν.Ξ Κέιε ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο, Γηεζλείο Θνκηζάξηνη UCI ή Δζληθνί Θνκηζάξηνη ε Νκνζπνλδ. ε Ξεξηθεξεηαθνί Θξηηέο Ξξφζζεηνη θξηηέο ΠΥΚΑΡΔΗΝ Ζ ΡΝΞΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Ζ ΔΛΥΠΖ Δ.Ν.Ξ ΠΥΚΑΡΔΗΝ Ζ ΡΝΞΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Ζ ΔΛΥΠΖ Δ.Ν.Ξ. 5-12* 5-10* 5-10* - - ΠΥΚΑΡΔΗΝ Ζ ΡΝΞΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Ζ ΔΛΥΠΖ ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 47 απφ 89

48 ΑΓΥΛΔΠ ΝΟΔΗΛΖΠ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΔΘΛΗΘΝ ΘΑΙΑΛΡΑΟΗ ΝΟΔΗΛΖΠ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΘΔΠΖ ΘΑΗ ΗΓΗΝΡΖΡΑ ΓΗΝΟΗΕΔΡΑΗ ΑΞΝ ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑΡΑ ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΘΞΔΙΙΑ ΒΑΙΘΑΛΗΘΝΗ ΑΓΥΛΔΠ ΡΝΞΗΘΑ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑΡΑ ΓΗΑΠΙΙΝΓΗΘΝΗ ΑΓΥΛΔΠ Αιπηάξρεο Γηεζλήο Θνκηζάξηνο UCI ή Δζληθφο Θνκηζάξηνο Βνεζφο Αιπηάξρε Γηεζλήο Θνκηζάξηνο UCI ή Δζληθφο Θνκηζάξηνο Γξακκαηέαο Δζληθφο Θνκηζάξηνο UCI ή Δζληθφο Θνκηζάξηνο ε Νκνζπνλδ. ε Ξεξηθεξεηαθφο Θξηηήο Αθέηεο Δζληθφο Θνκηζάξηνο UCI ή Δζληθφο Θνκηζάξηνο ε Νκνζπνλδ. ε Ξεξηθεξεηαθφο Θξηηήο Κέιε ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο, Γηεζλείο Θνκηζάξηνη UCI ή Δζληθνί Θνκηζάξηνη ε Νκνζπνλδ. ε Ξεξηθεξεηαθνί Θξηηέο Ξξφζζεηνη θξηηέο Δ.Ν.Ξ ΡΝΞΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Ζ ΔΛΥΠΖ Δ.Ν.Ξ ΡΝΞΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Ζ ΔΛΥΠΖ 1 1 Δ.Ν.Ξ ΡΝΞΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Ζ ΔΛΥΠΖ ε 1 1 Δ.Ν.Ξ ΡΝΞΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Ζ ΔΛΥΠΖ Δ.Ν.Ξ ΡΝΞΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Ζ ΔΛΥΠΖ Δ.Ν.Ξ. 5-12* 5-10* 5-10* - - ΡΝΞΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Ζ ΔΛΥΠΖ * Πε πεξηπηψζεηο φπνπ ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηεο Θ.Δ.Θξηηψλ ή ηεο Ρερληθήο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο απαηηείηαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο θνκηζάξησλ ή θαη θξηηψλ, ηφηε ηα αλψηαηα φξηα ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο δηεπξχλνληαη. Θαλέλα Φχιιν Αγψλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην αγσληζηηθφ θαιαληάξη ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο δελ ζα ζεσξείηαη φηη είλαη έγθπξν δελ ππάξρεη ζε απηφ ην ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 48 απφ 89

49 νλνκαηεπψλπκν θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ Αιπηάξρε θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζε απηφ, κειψλ ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο. Ζ ζχλζεζε ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαθέξεηαη ζηελ Ξξνθήξπμε ηνπ αγψλα πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ έλα Πσκαηείν ή κηα Ρνπηθή Δπηηξνπή ή Έλσζε, ή απφ έλαλ άιιν θνξέα Ζ Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή ζα ππνζηεξίδεηαη απφ Θνκηζάξην Σξνλνκέηξεζεο θαη Θνκηζάξην Γξακκαηείαο ζε φινπο ηνπο αγψλεο, πνπ ζα δηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο. Δπίζεο ε Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή ζα πιαηζηψλεηαη απφ ρξνλνκέηξεο, ρεηξηζηέο Φψην Φίληο θαη πηζαλφλ άιια άηνκα νξγαλσηηθήο ππνδνκήο, πνπ είλαη δηνξηζκέλνη απφ ηνλ νξγαλσηή ηνπ αγψλα. Πηελ πεξίπησζε κε χπαξμεο Θεληξηθήο Δπηηξνπήο Θξηηψλ ηεο Δ.Ν.Ξ (Θ.Δ.Θ.) ηηο αξκνδηφηεηεο απηήο αζθεί ε Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξ. Αιπηάξρεο (Ξξφεδξνο ηεο Αγσλφδηθεο Δπηηξνπήο) Ν Αιπηάξρεο ζε θάζε αγψλα δηνξίδεηαη απφ ηελ Θεληξηθή Δπηηξνπή Θξηηψλ (ή ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο απφ ηελ Ρερληθή Δπηηξνπή) ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ή ηηο Ρνπηθέο Δπηηξνπέο, θαη Δλψζεηο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Ξίλαθεο ηνπ άξζξνπ Ν ίδηνο ή άιινο Θνκηζάξηνο πνπ ζα νξίζεη, ζα αλαιακβάλεη ηελ δηεχζπλζε ηνπ αγψλα. Έρεη ηελ γεληθή δηεχζπλζε ηνπ αγψλα, θαη είλαη ν αξκφδηνο λα θαζνξίζεη ζέζεηο θαη θαζήθνληα γηα ηα κέιε ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο. Πηα Ξαλειιήληα Ξξσηαζιήκαηα θαη Θχπειια, ζηε ζέζε ηνπ Αιπηάξρε ζα δηνξίδνληαη κφλνλ Γηεζλείο Θνκηζάξηνη U.C.I. εη Δζληθνί Θνκηζάξηνη Δ.Ν.Ξ. (θαηά πξνηίκεζε ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ αγσλίζκαηνο). Πηνπο Αλαπηπμηαθνχο Αγψλεο, ζηε ζέζε ηνπ Αιπηάξρε ζα κπνξνχλ λα δηνξίδνληαη ηεξαξρηθά Γηεζλείο Θνκηζάξηνη U.C.I., Δζληθνί Θνκηζάξηνη Δ.Ν.Ξ. ή Νκνζπνλδηαθνί Θξηηέο Δ.Ν.Ξ. Πηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο αγψλεο αιιά θαη ζηα Ρνπηθά Ξξσηαζιήκαηα θαη Θχπειια θαη ηνπο Γηαζπιινγηθνχο αγψλεο, ζε πεξίπησζε κε δηαζεζηκφηεηαο άιισλ αλσηέξσλ βαζκίδσλ θξηηψλ, ζα κπνξνχλ λα δηνξίδνληαη θαη Ξεξηθεξεηαθνί Θξηηέο. Θνκηζάξηνο (Έθνξνο) Αθίμεσλ Έλα απφ ηα κέιε ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο ζα νξίδεηαη σο Θνκηζάξηνο Αθίμεσλ. Ν Θνκηζάξηνο Αθίμεσλ κπνξεί λα βνεζεζεί, κε δηθή ηνπ επζχλε, απφ άηνκα πνπ δηνξίδνληαη σο βνεζνί ηνπ Ν Θνκηζάξηνο (Έθνξνο) Αθίμεσλ είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηηο αθίμεηο. Θα θαηαγξάθεη ηελ ζεηξά ηεξκαηηζκνχ, ηνπο θεξδηζκέλνπο πφληνπο θαη ηνπο γχξνπο πνπ θαιχπηνπλ νη αζιεηέο, θαη ζα ηα θαηαζέηεη ζηνλ Αιπηάξρε. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 49 απφ 89

50 Ν Θνκηζάξηνο Αθίμεσλ, ζα πξέπεη λα έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ έλα ππεξπςσκέλν θαη ζθεπαζκέλν βάζξν, ζην χςνο ηεο γξακκήο ηεξκαηηζκνχ. Ππλέδξην - Πχζθεςε Ζ Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή ζην ζχλνιφ ηεο ή νη Θνκηζάξηνη ηνπ αγψλα ζπλεδξηάδνπλ πξν ηεο ελάξμεσο θάζε αγψλα. Δπηπιένλ ζα παξίζηαληαη ζην Ρερληθφ Ππλέδξην κε ηνλ δηνξγαλσηή θαη νη αζιεηηθνί δηεπζπληέο / αξρεγνί ησλ νκάδσλ. Φχιιν Αγψλα - Αλαθνξά Ζ Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή ζπκπιεξψλεη ιεπηνκεξψο ην Φχιιν Αγψλα. Πε απηφ ζεκεηψλνληαη θαη επηζπλάπηνληαη ηα παξαθάησ: νη δεισζέληεο πνδειάηεο κε ηα λνχκεξά ηνπο νη πνδειάηεο πνπ δελ πξνζήιζαλ νη πνδειάηεο πνπ ηεξκάηηζαλ ε θαηάηαμε νη επηβιεζείζεο πνηλέο Αληίγξαθν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ή ηνπ Ρερληθνχ Νδεγνχ ηνπ αγψλα. Δπίζεο πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ηα θχιια ησλ ρξνλνκεηξψλ θαη νη αηνκηθέο αλαθνξέο ησλ θνκηζάξησλ. Ρν Φχιιν Αγψλα θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ζηέιλνληαη εληφο 10 εκεξψλ, απφ ηελ επφκελε ηνπ αγψλα ζηελ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ψζηε λα ειεγρζνχλ θαη επηθπξσζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ αγψλα Ν Αιπηάξρεο ηνπ αγψλα, ζα ζπκπιεξψζεη ιεπηνκεξή αλαθνξά ζε έληππε θφξκα πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. Θα θάλεη ηελ απνηίκεζε ηνπ αγψλα θαη ζα ηελ παξαδψζεη ζηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ζπλνδεπφκελε απφ ηα πξσηφηππα θχιια αγψλα, κία ιεπηνκεξή αλαθνξά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ αγψλα θαη λα ηελ ζηείιεη ζηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ζε 14 ην πνιχ κέξεο. Απηή ε αλαθνξά ζα πεξηιακβάλεη θπξίσο: ηηο ειιείςεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. ηηο ειιείςεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή. ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ρξήζηκεο πξνηξνπέο Έμνδα Ρα κέιε ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο έρνπλ δηθαίσκα λα απνδεκησζνχλ γηα ηα έμνδά ηνπο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. Δθηφο απφ ηνπο Θνκηζάξηνπο πνπ νξίδνληαη θαη απνδεκηψλνληαη απφ ηελ UCI, ηα πνζά απηά θαζνξίδνληαη θάζε ρξφλν απφ ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ξαλειιήλην Πχλδεζκν Θξηηψλ Ξνδειαζίαο. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 50 απφ 89

51 3. ΔΜΝΠΗΔΠ ΡΖΠ ΑΓΥΛΝΓΗΘΝ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ Ζ Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή επαιεζεχεη εάλ νη Δηδηθνί Θαλνληζκνί (πξνθήξπμε) ηνπ αγψλα είλαη ζχκθσλνη κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Γηνξζψλεη ηηο δηαηάμεηο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο θαη ην αλαθέξεη ζην ζπλέδξην, κε ηνλ δηνξγαλσηή θαη ηνπο αζιεηηθνχο δηεπζπληέο θαη / ή ηνπο αξρεγνχο ησλ νκάδσλ Ζ Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή ζα δηνξζψζεη θάζε αλσκαιία πνπ παξαηεξείηαη ζηελ δηνξγάλσζε ηνπ αγψλα Νη θνκηζάξηνη θαη νη θξηηέο ειέγρνπλ ηηο παξαβάζεηο θαη επηβάιινπλ ηηο πνηλέο ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Θάζε θνκηζάξηνο ε θξηηήο παξαηεξεί θαη ειέγρεη πξνζσπηθά ηηο παξαβάζεηο θαη ηηο ζεκεηψλεη ζε κία αλαθνξά κε ηελ ππνγξαθή ηνπ. Νη αλαθνξέο ησλ θνκηζάξησλ θαη ησλ θξηηψλ έρνπλ απνδεηθηηθή ηζρχ φζνλ αθνξά ηα γεγνλφηα πνπ ειέγρνπλ, εθηφο απνδείμεσο ηνπ ελαληίνλ. Νη πνηλέο επηβάιινληαη απφ ηελ Αγσλφδηθν Δπηηξνπή, κε πιεηνςεθία Δπί πιένλ θάζε θνκηζάξηνο ή θξηηήο έρεη ηελ δηθαηνδνζία λα πάξεη αηνκηθά ηα αθφινπζα κέηξα, πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αιπηάξρε ηνπ αγψλα : 1. λα αξλεζεί ηελ εθθίλεζε ζε πνδειάηεο πνπ δελ είλαη ζχκθσλνη κε ηνλ θαλνληζκφ ή πνπ δελ είλαη θαλεξά ζε θαηάζηαζε λα ζπκκεηέρεη ζηνλ αγψλα. 2. λα πξνεηδνπνηήζεη ή λα δψζεη κνκθή. 3. λα ζέζεη ακέζσο εθηφο αγψλα έλαλ πνδειάηε πνπ δηαπξάηηεη έλα ζνβαξφ ιάζνο, ή πνπ δελ είλαη πηα θαλεξά ζε θαηάζηαζε λα ζπλερίζεη ηνλ αγψλα, ή πνπ έρεη θαζπζηεξήζεη ηφζν πνιχ πνπ δελ κπνξεί λα πηάζεη ηνπο άιινπο ή πνπ απνηειεί θίλδπλν γηα άιια άηνκα. Ρέηνηεο απνθάζεηο ζα ζεκεηψλνληαη θαη ζα ππνγξάθνληαη ζε κηα έθζεζε. Γελ γίλνληαη πξνζθπγέο ζε ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο Ζ Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή ή, αλ είλαη απαξαίηεην, θάζε θνκηζάξηνο ε θξηηήο πξνζσπηθά, παίξλεη φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ επηβάιινληαη γηα λα δηαζθαιηζζεί ε νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα. Απηέο νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, θαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, αθνχ ιεθζεί ππφςε ε γλψκε ηεο δηεχζπλζεο ηεο δηνξγάλσζεο Νη θάηνρνη ησλ δειηίσλ (πνδειάηεο ε πξνπνλεηέο) θαη νη ζπλνδνί ησλ ζσκαηείσλ πνπ δελ αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ησλ θνκηζάξησλ ηηκσξνχληαη κε απνθιεηζκφ ηνπ νπνίνπ ε δηάξθεηα θαζνξίδεηαη απφ κία κέξα έσο 6 κήλεο ε / θαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν απφ 60 έσο Σσξίο λα παξαβιέπνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ησλ Ξεηζαξρηθψλ Κέηξσλ θαη Ξνηλψλ, δελ επηηξέπεηαη θακία Έλζηαζε θαηά κίαο εθηίκεζεο, παξαηήξεζεο, εθαξκνγήο ησλ Θαλνληζκψλ ε θαηά ησλ ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 51 απφ 89

52 απνθάζεσλ κηαο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο, ή θάπνηνπ Θνκηζάξηνπ ή Θξηηή αηνκηθά, θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο αγψλα πνδειαζίαο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη αλαηξνχληαη θαη δελ εθαξκφδνληαη ηα Ξεηζαξρηθά κέηξα θαη νη πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη ζε φινπο ηνπο Θαλνληζκνχο ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο. Νη απνθάζεηο ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο είλαη ηειεζίδηθεο. Ξαξφια απηά επηηξέπεηαη λα γίλεη γξαπηή πξνζθπγή απφ θάπνηνλ αγσληδφκελν ή εθπξφζσπφ ηνπ, ζηελ Ρερληθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, ζε δηάζηεκα 5 ην πνιχ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ην ηέινο ελφο αγψλα. Ζ πξνζθπγή απηή ζα πξέπεη λα είλαη γξακκέλε ζε επίζεκν έγγξαθν ηνπ Πσκαηείνπ ζην νπνίν αλήθεη ν αζιεηήο ή ε αζιήηξηα θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ελ ιφγσ Πσκαηείνπ. Θα πξέπεη λα θέξεη ηελ ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηελ πξνζθπγή απηή. Βαζκνινγίεο Θαηαηάμεηο - Θχπειια Πεηξέο Αγψλσλ Απνζχξεηαη απφ νπνηαδήπνηε θαηάηαμε ή / θαη ή βαζκνινγία πνδειάηεο πνπ: 1. Έρεη απνβιεζεί απφ ηνπο αγψλεο ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ε / θαη ηεο UCI, γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν πνπ δηεμήρζε ν αγψλαο φπνπ ππέπεζε ζηελ παξάβαζε πνπ είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ απνβνιή θαη γηα φζν θαηξφ βξίζθεηαη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. 2. Δίλαη ζε δηαζεζηκφηεηα ιφγσ ζεηηθνχ δείγκαηνο ζε έιεγρν doping, κέρξη ε ππφζεζή ηνπ λα ηειεζηδηθήζεη Πε πεξίπησζε πνπ ν ελ ιφγσ πνδειάηεο θξηζεί έλνρνο ζε παξάβαζε πνπ αθνξά ηνπο θαλνληζκνχο ληφπηλγθ απνβάιιεηαη απφ φιεο ηηο θαηαηάμεηο θαη βαζκνινγίεο γηα ηελ πεξίνδν πνπ παξακέλεη ηηκσξεκέλνο. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 52 απφ 89

53 ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3. ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΣΜΗΜΑ 1: ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Θάζε θάηνρνο δειηίνπ πξέπεη λα θξνληίζεη ψζηε ν εμνπιηζκφο ηνπ (πνδήιαην κε αμεζνπάξ θαη άιια ζπλαξκνινγεκέλα εμαξηήκαηα, θξάλνο, έλδπζε θιπ) δελ εγθπκνλεί κε ηελ πνηφηεηά ηνπ, ηα πιηθά ή ηνλ ζρεδηαζκφ, θαλέλα θίλδπλν γηα ηνλ ίδην ή ηνπο άιινπο. Θάζε θάηνρνο δειηίνπ πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη (λα είλαη ππεχζπλνο γηα ην) φηη ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζε αγψλεο δξφκνπ, πίζηαο ή ζηθινθξφο, είλαη πηζηνπνηεκέλνο απφ ηελ UCI ζχκθσλα κε ηα πξσηφθνιια πνπ είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο UCI Ζ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο θαη ε UCI, δελ είλαη ππεχζπλε γηα νπνηεζδήπνηε ζπλέπεηεο ε αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε επηινγή (πνηφηεηα) ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ δειηίσλ, νχηε απφ αηέιεηεο πνπ πηζαλφλ λα έρεη απηφο, ηελ έιιεηςή ηνπ ή απφ ηνλ αληηθαλνληθφ εμνπιηζκφ Πε θακία πεξίπησζε δελ πξνθχπηεη επζχλε ηεο Δ.Ν.Ξνδειαζίαο, γηα ην γεγνλφο φηη πνδειάηεο, πνπ ζπκκεηέρεη ζε αγψλα κε αληηθαλνληθφ εμνπιηζκφ πήξε εθθίλεζε. Έιεγρνη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ελδέρεηαη λα γίλνπλ απφ ηελ Αγσλφδηθν Δπηηξνπή, ηελ Δ.Ν.Ξνδειαζίαο ή ηνπο Ρερληθνχο Δπηηεηξακκέλνπο απηήο, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ γεληθή εμσηεξηθή επάξθεηα (ρξήζε) ηνπ εμνπιηζκνχ γηα θαζαξά αζιεηηθνχο ζθνπνχο, θαη φρη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ. Ρερληθέο θαηλνηνκίεο Δθηφο απφ ηνπο αγψλεο νξεηλήο πνδειαζίαο, θακία ηερληθή θαηλνηνκία (παηέληα) πνπ αθνξά ζε φηη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πνδειαζία (πνδήιαηα, εμνπιηζκφο πνπ πξνζηίζεηαη ζε απηά, αμεζνπάξ, θξάλε, ξνπρηζκφο, κέζα επηθνηλσλίαο θιπ) δελ επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο U.C.I. Αηηήζεηο γηα έγθξηζε ηέηνησλ θαηλνηνκηψλ, ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηελ U.C.I., ζπλνδεπφκελεο απφ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. Ρν θφζηνο εμέηαζεο ηέηνησλ ηερληθψλ θαηλνηνκηψλ ζα επηβαξχλεη απηφλ πνπ θάλεη ην αίηεκα θαη θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο UCI. Ζ εμέηαζε κηαο θαηλνηνκίαο ζα γίλεηαη κνλάρα φζνλ αθνξά ζηελ αζιεηηθή πιεπξά ηνπ πξάγκαηνο θαη ε απάληεζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη ην αξγφηεξν ζε δηάζηεκα 6 κελψλ απφ ηελ εκέξα ηεο αίηεζεο. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 53 απφ 89

54 Γελ επηηξέπεηαη θακηά ηερληθή θαηλνηνκία, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ άξζξν εάλ δελ ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηνπο παξφληεο θαλνληζκνχο Δάλ θαηά ηελ εθθίλεζε ελφο αγψλα ή ελφο εηάπ, ε Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή δηαπηζηψζεη φηη έλαο αζιεηήο παξνπζηάδεηαη κε κηα ηερληθή θαηλνηνκία πνπ δελ έρεη αθφκα εγθξηζεί απφ ηελ U.C.I., δελ ζα επηηξέπεη ζηνλ αζιεηή λα πάξεη εθθίλεζε, κε απηήλ ηελ θαηλνηνκία. Πηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο αγψλα, ν αζιεηήο απηνκάησο ζα απνθιείεηαη. Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα έλζηαζεο ζε κηα ηέηνηα απφθαζε ηεο Αγσλνδίθνπ Δπηηξνπήο. Ξνηφηεηα - Αζθάιεηα α. Ν πνδειάηεο πξέπεη λα θξνληίζεη ζε φηη αθνξά ην πνδήιαηφ ηνπ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αμεζνπάξ θαη ησλ ηνπνζεηεκέλσλ εμαξηεκάησλ, ψζηε λα κελ ζπληζηνχλ, κε ηελ πνηφηεηά ηνπο, ην πιηθφ ή ηελ ζρεδίαζή ηνπο, θαλέλα θίλδπλν γηα ηνλ ίδην ή ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηνπο αγψλεο. ΡΚΖΚΑ 2: ΞΝΓΖΙΑΡΑ Ξξνθαηαξθηηθή Πεκείσζε Ρα πνδήιαηα ζα πξέπεη λα είλαη ζπλπθαζκέλα πνδειαζίαο ζαλ άζιεκα. κε ην πλεχκα θαη ηηο αξρέο ηεο Ρν πλεχκα επηηάζζεη, νη πνδειάηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηάθνξνπο αγψλεο επί ίζνηο φξνηο. Νη αξρέο επηβάινπλ ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ έλαληη ηεο κεραλήο. 1. ΑΟΣΔΠ. Νξηζκφο Ρν πνδήιαην είλαη έλα φρεκα κε δχν ηξνρνχο πνπ έρνπλ ίδηα δηάκεηξν. Ν εκπξφο ηξνρφο ζα πξέπεη λα ζηξίβεη θαη ν πίζσ ζα πξέπεη λα θηλείηαη κε έλα ζχζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη πεληάι θαη αιπζίδα. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 54 απφ 89

55 Ρχπνο Ρα πνδήιαηα πξέπεη λα είλαη ελφο ηχπνπ πνπ είλαη ή πνπ κπνξεί λα είλαη εκπνξεχζηκν γηα φινπο φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ πνδειαζία σο άζιεκα. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε πνδειάηνπ ζρεδηαζκέλνπ εηδηθά γηα ηελ θαηάθηεζε θάπνηαο εηδηθήο επίδνζεο (ξεθφξ ή άιιε). Θέζε Ν πνδειάηεο πξέπεη λα είλαη θαζηζηφο πάλσ ζην πνδήιαηφ ηνπ. Πε απηή ηε ζέζε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη (αθνπκπάεη) κφλν ζηα εμήο ζεκεία : ηα πφδηα ζηα πεηάιηα, ηα ρέξηα ζην ηηκφλη θαη λα θάζεηαη ζηε ζέιια. Νδήγεζε Ρν πνδήιαην ζα πξέπεη λα έρεη έλα ηηκφλη έηζη ψζηε λα κπνξεί λα νδεγείηαη θαη λα θάλεη καλνχβξεο κε ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο πξνυπνζέζεηο θαη κε θάζε αζθάιεηα. Ξξνψζεζε Ζ πξνψζεζε ηνπ πνδειάηνπ γίλεηαη κφλν κε ηε ρξήζε ησλ πνδηψλ (θαηψηεξε κπτθή αιπζίδα) κε θπθιηθή θίλεζε κε ηελ βνήζεηα ηνπ πεληάι ρσξίο ειεθηξηθή ή άιιε βνήζεηα. 2. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ. Όια ηα πνδήιαηα πνπ πξνκεζεχνληαη νη αζιεηέο θαη ηα ζσκαηεία ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ππνρξεσηηθά ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο. Αξκφδηα λα θξίλεη αλ ηα πνδήιαηα πιεξνχλ ηνπο ηερληθνχο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο, ψζηε λα επηηξαπεί ε ρξήζε ηνπο ζε έλα αγψλα πνδειαζίαο, είλαη ε εθάζηνηε Αγσλφδηθνο Δπηηξνπή. Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ εθαξκφδνληαη ζηα πνδήιαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δξφκν, ζηελ πίζηα θαη ζην ζηθιν θξφο εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξεηαη θάηη εηδηθφ. Ρα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνδειάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Νξεηλή Ξνδειαζία, ην ΒΚΣ, ηα Trials, ηελ θαιιηηερληθή πνδειαζία θαζψο θαη ηα πνδήιαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ζα θαηαζθεπάδνληαη κε βάζε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ αζιήκαηνο γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 55 απφ 89

56 Α) Γηαζηάζεηο Κεηξήζεηο (ΠΣΔΓΗΝ 1) ΠΣΔΓΗΝ Έλα πνδήιαην δελ πξέπεη λα έρεη κέγηζην κήθνο πάλσ απφ 185 εθ. θαη κέγηζην πιάηνο 50 εθ. ΔΘΓΝΠΖ 01/2014 vp Πειίδα 56 απφ 89

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ TΔXΛΗΘΖ EΞITΟΝΞΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ ΔΘΓΝΠΖ 9.01-2014 ΑΘΖΛΑ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2014 Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 1 απφ 48 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ 1996-2013 : Βιαδίκεξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ ΗΟΤΝΗΟ 2014 Πεπιεσόμενα ΔΝΝΟΗΑ ΣΧΝ ΟΡΧΝ... 1 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΟΠΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ

Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΡΑΘΛΖΣΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ www.elao.gr ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΗΜΟΤ ΠΛΑΓΗΑ www. hellenic - paragliding.gr Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ Έθδνζε 8ε ΑΘΖΝΑ 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΧΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός και Αγωνιστικός Κανονισμός

Τεχνικός και Αγωνιστικός Κανονισμός Τεχνικός και Αγωνιστικός Κανονισμός 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 1.1. Οη δύν Κηλήζεηο 1.1.1. ην άζιεκα ηεο Άξζεο Βαξψλ ε ΗWF αλαγλσξίδεη δχν θηλήζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: α)

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Έρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο: Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ α) Ρνπ λ. 1558/1985, άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ξ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ @ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ» ΕΡΓΟ: ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΡΟΒΑΖ ΜΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΗΜΜΔΝΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ ΑΡ. ΜΔΛΔΣ.: 2/2015 Μ E Λ Δ Σ Η

ΤΝΗΜΜΔΝΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ ΑΡ. ΜΔΛΔΣ.: 2/2015 Μ E Λ Δ Σ Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ ΑΡ. ΜΔΛΔΣ.: 2/2015 Μ E Λ Δ Σ Η ΔΡΓΑΙΑ: ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΚΟΤΝΟΤΠΙΧΝ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 28.448,28 ΠΙΣΧΗ : 33.000,00 ΤΝΗΜΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Σ.Κ 117 42 Αζήλα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γξαθείν Πξνέδξνπ ΣΗΛ. 210 9000900 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ : 02.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΈΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Ηιεθηξνληθέο εθαξκνγέο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: Γηθηύσζε θνξέσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β')

ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/97 (ΦΕΚ-815 Β') Θέμα : «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΩΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΟΓΩΛ. 'Δρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα

Γηα ηελ πξφζθιεζε Α: Η δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζε 26 κήλεο. Η πεξίνδνο επηιεμηκφηεηαο γηα FAQ - ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΠΡΗΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΔΗΠ Α, Β & Γ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ζηηο εξσηήζεηο: 108, 155, 49, 69, 70, 81, 82, 89, 90, 106, 121, 136, 144, 149, 171 αο ελεκεξψλνπκε φηη εθ παξαδξνκήο ππήξμαλ ειιηπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα