ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΓΗΛΑΙΑ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΓΗΛΑΙΑ 2010"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΓΗΛΑΙΑ 2010

2 Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 1. ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑΓΔΗΑ ΞΝΓΖΙΑΡΗΠΡΖ ΠΡΝΙΔΠ / ΘΟΑΛΖ / ΞΝΓΖΙΑΡΑ ΞΑΡΖΚΑΡΑ / ΑΛΑΞΡΓΚΑΡΑ ΓΖΙΩΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΔΘΛΖ ΡΔΙΔΠΖΠ ΑΓΩΛΩΛ ΒΝΖΘΔΗΑ ΑΘΙΖΡΩΛ ΠΔΟΒΗΠ ΗΑΡΟΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ ΑΓΩΛΝΓΗΘΖΠ ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ ΞΝΗΛΔΠ ΓΗΑΦΖΚΗΠΔΗΠ ΒΟΑΒΔΠΔΗΠ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΔΠ ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΔΠ ΝΠΗΔΠ ΓΗΑΓΟΑΦΖ / ΑΞΝΣΩΟΖΠΖ ΠΩΚΑΡΔΗΝ ΓΗΑΟΘΝΛΡΝΠ ΡΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ ΔΞΗΦΙΑΜΔΗΠ... ΠΟΓΗΛΑΙΑ ΓΡΟΜΟΤ 1. ΘΞΔΙΙΝ ΓΟΝΚΝ ΑΡΝΚΗΘΝ ΘΞΔΙΙΝ ΓΟΝΚΝ ΝΚΑΓΗΘΝ ΔΗΓΗΘΔΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΒΟΑΒΔΗΩΛ ΞΟΩΡΑΘΙΖΡΖΠ/ΞΟΩΡΑΘΙΖΡΟΗΑ ΘΞΟΝ ΓΟΝΚΝ ΑΛΡΝΣΖΠ ΞΑΓΘΞΟΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΣΟΝΛΝΚΔΡΟΝ ΓΟΝΚΝ ΞΑΓΘΞΟΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΣΟΝΛΝΚΔΡΟΖΠΖΠ ΑΓΩΛΔΠ SUMMER CUP... ΟΡΔΙΝΗ ΠΟΓΗΛΑΙΑ 1. ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΞΝΓΖΙΑΡΗΠΡΩΛ/ΡΟΗΩΛ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΓΩΛΩΛ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΘΞΔΙΙΝ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ / ΘΑΡΑΡΑΜΖ ΘΞΔΙΙΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΠΘΡΑΙΝΓΟΝΚΗΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΡΔΣΛΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ ΡΔΣΛΗΘΝΠ ΈΙΔΓΣΝΠ ΑΙΡΑΟΣΖΠ ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΑ ΔΛΓΚΑΠΗΑ ΔΘΛΖ ΡΔΙΔΠΖΠ ΡΩΛ ΑΓΩΛΩΛ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΗΛΔΠ ΡΗΚΩΟΝΚΔΛΑ ΞΑΟΑΞΡΩΚΑΡΑ ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ... ΚΤΠΔΛΛΟ ΑΚΑΓΗΜΙΑ Κ.Ο.ΠΟ. CYCLING FOR ALL

3 Ι. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 1. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 1.1. ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ: ηελ θαηεγνξία απηήλ ππάγνληαη αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ κεηαμύ 1980 θαη ΔΦΗΒΟΙ ΝΔΑΝΙΓΔ: ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ ηα έηε ΠΑΙΓΔ ΚΟΡΑΙΓΔ: ηελ θαηεγνξία απηήλ ππάγνληαη νη αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ ηα έηε ΠΑΝΠΑΙΓΔ ΠΑΝΚΟΡΑΙΓΔ : ηελ θαηεγνξία απηήλ ππάγνληαη νη αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο ΜΑΣΔΡ 1: ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ γελλεζέληεο κεηαμύ 1979 θαη ΜΑΣΔΡ 2 ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ γελλεζέληεο πξηλ ην 1969 Αζιεηήο πνπ ειηθηαθά εκπίπηεη ζηε θαηεγνξία Καζηεξο 1 ή 2 έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέμεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε πην πάλσ θαηεγνξία(π.ρ. απφ Κάζηεξο 2 ζε Κάζηεξο 1 ή Αλδξψλ/ Γπλαηθψλ) θαη ζα πξέπεη λα αγσλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία απηή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Ζ ειηθία ελφο πνδειάηε/ ηξηαο θαζνξίδεηαη από ηελ ειηθία ηνπ ζηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 2. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΓΔΙΑ ΠΟΓΗΛΑΣΙΣΗ Θα εθδίδνληαη νη πην θάησ άδεηεο πνδειαηηζηή σο αθνινχζσο: 2.1. Γηεζλήο άδεηα πνδειαηηζηή: Ξξέπεη λα παξνπζηάδεηαη Γειηίν γείαο θαη Αζθάιεηα έλαληη ηξίηνπ. Κφλν κε απηή ηελ άδεηα νη αζιεηέο ζα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε αγψλεο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην θαιελδάξην ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Ξνδειαζίαο (ΓΔΞ- UCI). Ζ αζθάιεηα πξνζσπηθψλ αηπρεκάησλ ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ΘΝΑ. Πε πεξίπησζε πνπ αζιεηήο αηηεζεί ηελ άδεηα θαη δελ εκπίπηεη ζηα ζρέδηα ηνπ ΘΝΑ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη πξνζσπηθφ ζρέδην αζθαιηζηηθήο θάιπςεο αηπρεκάησλ Άδεηα πνδειαηηζηή Κ.Ο.ΠΟ. Ξαξνπζίαζε Γειηίνπ γείαο. Θα κπνξνχλ λα αζθαιηζηνχλ κέζσ ηεο Θ.Ν.ΞΝ., αθνχ θαηαβάινπλ ην αληίηηκν πνζφ. Πε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ζα ζεσξείηαη φηη ιακβάλνπλ κέξνο ζηνπο αγψλεο ηνπ αγσληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Θ.Ν.ΞΝ. ππφ ηδία επζχλε. Γελ ζα δηθαηνύληαη ζπκκεηνρήο ζε αγψλεο πνπ είλαη 3

4 εληαγκέλνη ζην θαιελδάξην ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Ξνδειαζίαο (ΓΔΞ UCI) 2.3. Άδεηα αξράξηνπ πνδειάηε: Σξεηάδεηαη κφλν Γειηίν γείαο. Θα ππνγξάθνπλ νη γνλείο βεβαίσζε φηη ν αξράξηνο αζιεηήο/ ηξηα έρεη αζθάιεηα ηδησηηθή ή άιινπ θνξέα Άδεηα πνδειαηηζηή κηαο εκέξαο (One day license): Ζ Νκνζπνλδία κέζσ εληεηαικέλνπ εζληθνχ θνκηζάξηνπ δχλαηαη λα εθδψζεη, ζχκθσλα κε ηνπο Γηεζλείο Θαλνληζκνχο, άδεηα πνδειαηηζηή κηαο κέξαο. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο απηήο ρξεηάδεηαη ε απφδεημε χπαξμεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πξνζσπηθψλ αηπρεκάησλ θαη ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ φηη ν αζιεηήο έρεη ηελ θαηάιιειε θπζηθή θαηάζηαζε γηα λα ιάβεη κέξνο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αγψλα. Ζ ρξέσζε ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε δηνξγαλσηή. Νη άδεηεο πνδειαηηζηή ζηα άξζξα 2.1 θαη 2.2 ρξεψλνληαη κε 10 δηθαίσκα, ελψ γηα ην 2.3. είλαη δσξεάλ. Ξαξά ηαχηα ε Νκνζπνλδία επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα λα επηηξέςεη ηελ ζπκκεηνρή αζιεηψλ εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ππάξρεη εθ κέξνπο ηνπ Πσκαηείνπ ηνπο αίηεζε γηα έθδνζε δειηίνπ πγείαο πιελ φκσο δελ εηνηκάζηεθε εγθαίξσο ή αζιεηψλ πνπ έρνπλ πεξαηψζεη θαη ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο γηα έθδνζε Γειηίνπ γείαο θαη πνπ βεβαηψλνπλ φηη νη εμεηάζεηο ηνπο είλαη θαζ φια εληάμεη. Λνείηαη πάληνηε φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη αζιεηέο αγσλίδνληαη ππφ ηδίαλ επζχλε. Ρα δηθαηνινγεηηθά απηά ή αληίγξαθα ηνπο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ ζσκαηείσλ ζηα γξαθεία ηεο Θ.Ν.ΞO. Λνείηαη φηη ε Νκνζπνλδία δχλαηαη πάληνηε λα απαγνξεχζεη ηε ζπκκεηνρή αζιεηνχ πνπ δελ παξνπζηάδεη ηαπηφηεηα θαη/ή δελ είλαη θάηνρνο ηαπηφηεηαο θαη/ή νιφθιεξεο ηεο νκάδαο αζιεηψλ ζπγθεθξηκέλνπ Πσκαηείνπ, εάλ παξνπζηάδνληαη ρσξίο ηαπηφηεηα ή δηαπηζηψλεηαη φηη αξλνχληαη λα απνηαζνχλ γηα έθδνζε ηαπηφηεηαο Αζιεηέο θάηνρνη άδεηαο πνδειαηηζηή αλαγλσξηζκέλεο Νκνζπνλδίαο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε φινπο ηνπο αγψλεο γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχεη ε άδεηα. Ιακβάλνπλ ηνπο ζρεηηθνχο βαζκνχο γηα ηελ αηνκηθή θαηάηαμε θαη ηνπο απνλέκνληαη ηα ζρεηηθά έπαζια πνπ ήζειαλ θεξδίζεη. Δηδηθή πξφλνηα ηζρχεη ζηνπο αγψλεο Ξξσηαζιεκάησλ Θχπξνπ Δθηόο ζπλαγωληζκνύ ζπκκεηνρέο Πηνπο αγψλεο δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Νκνζπνλδίαο λα ζπκκεηάζρνπλ εθηφο ζπλαγσληζκνχ αζιεηέο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε δχλακε ηεο θαζψο θαη μέλνη αζιεηέο πνπ βξίζθνληαη γηα πξνεηνηκαζία ζηε Θχπξν θαη δελ είλαη θάηνρνη/δελ παξνπζηάδνπλ δειηίν ηαπηφηεηαο πνδειάηε αλαγλσξηζκέλεο Νκνζπνλδίαο. Πε ηέηνηα πεξίπησζε νη αζιεηέο αγσλίδνληαη ππφ ηδίαλ επζχλε. 4

5 2.6 Αιινδαπνί αζιεηέο Αιινδαπνί αζιεηέο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε φινπο ηνπο αγψλεο πιελ ησλ αγψλσλ γηα αλάδεημε Ξξσηαζιεηή Θχπξνπ ζε αγσλίζκαηα Γξφκνπ θαη Νξεηλήο Ξνδειαζίαο. 3. ΣΟΛΔ / ΚΡΑΝΗ / ΠΟΓΗΛΑΣΑ 3.1. Νη αζιεηέο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο θέξνληεο απαξαίηεηα ηε ζηνιή πνδειαζίαο θαζψο θξάλνο θαη πνδήιαηα ζύκθωλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Γηεζλνύο Έλωζεο Πνδειαζίαο ΓΔΠ (UCI) Υξήζε θξάλνπο: Ζ ρξήζε πξνζηαηεπηηθνχ θξάλνπο πνδειαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα θάζε αζιεηή / ηξηα ηεο Νκνζπνλδίαο, θαζ φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο Νκνζπνλδίαο επίζεκεο ή αλεπίζεκεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνπνλήζεσλ πνπ είηε ζπλνδεχνληαη είηε φρη απφ πξνπνλεηή. Κε ζπκκφξθσζε αζιεηή κε ηα πην πάλσ πέξαλ ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγψλα ζπλεπάγεηαη θαη παξαπνκπή ζηε Γ.Δ. γηα πεξαηηέξσ πνηλή Αζιεηήο ν νπνίνο δελ παξνπζηάδεηαη ζηε αθεηεξία ηνπ αγψλα θαηάιιεια ελδεδπκέλνο δελ ζα ηνπ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρεη Νη αζιεηέο ζα πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ κε πνδήιαηα πνπ ζα βξίζθνληαη ζε θαιή κεραληθή θαηάζηαζε. Ν Αιπηάξρεο ηνπ αγψλα ζα έρεη ην δηθαίσκα λα απνθιείζεη αζιεηή αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ην πνδήιαην ηνπ δελ επξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη σο εθ ηνχηνπ ππάξρεη θίλδπλνο λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηνλ ίδην θαη ζε άιινπο αζιεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. 4. ΠΑΣΗΜΑΣΑ / ΑΝΑΠΣΤΓΜΑΣΑ 4.1 Ζ Νκνζπνλδία θαζνξίδεη ηα παηήκαηα (αλάπηπγκα) σο αθνινχζσο γηα αγψλεο δξφκνπ: Καηεγνξία Αλδξώλ : Διεύζεξν Καηεγνξία Δθήβωλ: κέρξη 7.93 m Καηεγνξία Παίδωλ: κέρξη 7.01 m Καηεγνξία Αξραξίωλ: κέρξη 7.01 m Καηεγνξία Γπλαηθώλ: Διεύζεξν Καηεγνξία Νεαλίδωλ: κέρξη 7.93 m Καηεγνξία Κνξαζίδωλ: κέρξη 7.01 m Καηεγνξία Α1 Α2: 5.78 m Καηεγνξία Α3: 6.14 m 5

6 4.2 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν Αιπηάξρεο ηνπ αγψλα έρεη δηθαίσκα λα απνθαζίζεη θαηά ηε θξίζε ηνπ ηνλ έιεγρν ηνπ αλαπηχγκαηνο είηε: α) πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ αγψλα β) θαηά ην ηέινο ηνπ αγψλα γ) λα απνθαζίζεη θαη επηινγή ηνλ έιεγρν ζπγθεθξηκέλσλ θαηά ηε θξίζε ηνπ αζιεηψλ. 4.3 Πε πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο γίλεη κεηά ην ηέινο ηνπ αγψλα θαη δηαπηζησζεί φηη ηα παηήκαηα ζπγθεθξηκέλνπ αζιεηή δελ είλαη βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ απηνκάησο ν αζιεηήο ηίζεηαη εθηφο αγψλα θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ αιπηάξρε παξαπέκπεηαη ζηε δηθαζηηθή επηηξνπή γηα δφιηα ζπκκεηνρή ζε αγψλα. 4.4 πεχζπλνη γηα ηε ηήξεζε ηνπ πην πάλσ θαλνληζκνχ είλαη νη αζιεηέο θαη ηα Πσκαηεία. Πε πεξίπησζε πνπ αζιεηήο εκθαλίδεηαη θαηά ηελ εθθίλεζε θαη αθνχ θαηφπηλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρεη ηα ζσζηά παηήκαηα δχλαηαη λα εθθηλήζεη αθνχ ηα δηνξζψζεη. 5. ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 5.1 Πε θάζε αγψλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ηεο ΘΝΞΝ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα γίλνληαη δειψζεηο ζπκκεηνρήο θάζε ζσκαηείνπ απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ ζσκαηείνπ ή ηνλ πξνπνλεηή 3 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγψλα ζηα γξαθεία ηεο Νκνζπνλδίαο, είηε κέζω (θαμ ) είηε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 5.2 Η πιεξωκή ηνπ δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο ζηνπο αγώλεο ζα γίλεηαη θαηά ηελ εγγξαθή ηωλ αζιεηώλ από ηα ζωκαηεία γηα ηνλ ηειεπηαίν αγώλα εθάζηνπ κήλα θαη ζα αθνξά όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ ηδίνπ κήλα. Γηα ηνπο επίζεκνπο αγψλεο ηεο Νκνζπνλδίαο νη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ζα ζπλνδεχνληαη κε ην πνζφ ηνπ 2 γηα θάζε ζπκκεηνρή θαη ε νπνία ζα παξακέλεη πξνο φθεινο ηεο Νκνζπνλδίαο έζησ θαη αλ ν αζιεηήο δελ ζπκκεηάζρεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζηνλ αγψλα. 5.3 Αζιεηήο, ν νπνίνο δελ δειψζεθε απφ ην ζσκαηείν ηνπ θαη ν νπνίνο δελ είλαη ηηκσξεκέλνο απφ ην ζσκαηείν ηνπ, ζα δχλαηαη λα δειψζεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ν ίδηνο κηζή ώξα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, ζε ηέηνηα πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ αζιεηή δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ζθνπνχο νκαδηθήο θαηάηαμεο αιιά ζα ιακβάλνληαη γηα ζθνπνχο αηνκηθήο θαηάηαμεο. Γηα ζπκκεηνρέο εθηφο ζπλαγσληζκνχ απνθιείνληαη θάηνρνη δηεζλνχο άδεηαο πνδειαηηζηή. 6

7 5.4 Νη αζιεηέο πξέπεη λα ππνγξάθνπλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην εθάζηνηε θχιιν αγψλνο πνπ ζα ππάξρεη ζηε γξακκαηεία ηνπ θάζε αγψλα. Ζ γξακκαηεία θιείλεη ηηο εγγξαθέο 15 ιεπηά πξηλ ηελ ψξα εθθίλεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ αιπηάξρε. 6. ΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΔΗ ΑΓΩΝΩΝ Ρελ επίβιεςε ηεο νξζήο ηέιεζεο ησλ αγψλσλ ηελ έρεη ε Νκνζπνλδία κε ηνλ Αιπηάξρε ή παξαηεξεηή πνπ δηνξίδεη ζε θάζε αγώλα. Όιεο νη επίζεκεο δηνξγαλψζεηο/αγψλεο πνδειαζίαο πιελ ησλ Ξξσηαζιεκάησλ θαη νη Γηεζλείο κπνξνχλ λα δηνξγαλσζνχλ απφ αλεμάξηεηνπο δηνξγαλσηέο εθφζνλ δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Νκνζπνλδίαο θαη ηεο Γ.Δ.Ξ. Ζ Νκνζπνλδία ζα δηνξίδεη Αιπηάξρε γηα λα επηβιέπεη ηελ ηέιεζε ησλ αγψλσλ Ν Αιπηάξρεο έρεη δηθαίσκα λα αλαβάιεη ηελ ηέιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αγψλα ή λα δηαθφςεη ηεινχκελν αγψλα, αλ θαηά ηε θξίζε ηνπ ε ηέιεζε ή ε ζπλέρηζε ηνπ δπλαηφλ λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηνπο ζπκκεηέρνληεο ή παξαβηάδεη ην «επί ίζνηο φξνηο» αγσλίδεζζε. 7. ΒΟΗΘΔΙΑ ΑΘΛΗΣΩΝ ΔΡΒΙ 7.1 Ζ βνήζεηα αζιεηψλ - ζέξβηο γίλεηαη κε ηελ επζχλε ησλ ίδησλ ή ησλ Πσκαηείσλ ηνπο (1 απηνθίλεην ζέξβηο γηα θάζε 3 αζιεηέο ηεο ίδηαο νκάδαο ζε θάζε απφζηαζε). 7.2 Ρα απηνθίλεηα ζέξβηο πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ ηνλ αιπηάξρε πξηλ ηελ εθθίλεζε. 7.3 Ρα ζσκαηεία πξέπεη λα θξνληίδνπλ έηζη ψζηε νη νδεγνί ησλ νρεκάησλ πνπ παξέρνπλ «ζέξβηο» ζηνπο αζιεηέο λα είλαη έκπεηξνη ζε απηή ηε ζέζε ζε αγψλεο πνδειαζίαο δξφκνπ. 7.4 Δάλ ηξίηα πξφζσπα πξνηίζεληαη λα πξνζθέξνπλ «ζέξβηο» ζηνπο αζιεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, ηφηε ζα πξέπεη ηα άηνκα απηά λα αλαθέξνληαη ζηνλ Αιπηάξρε ηνπ αγψλα. 7.5 Όια ηα απηνθίλεηα «ζέξβηο» ζα πξέπεη λα έρνπλ επηθνηλσλία κε ηνλ αιπηάξρε ηνπ αγψλα. Γηα θάζε θίλεζε ηνπο εθηφο ηεο θνιφλαο ησλ απηνθηλήησλ ζέξβηο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ θαη λα αθνινπζνχλ απαξαίηεηα ηηο νδεγίεο ηνπ αιπηάξρε. 7.6 Πε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ νδεγηψλ ηνπ αιπηάξρε ζα ηηκσξνχληαη ν αζιεηήο ή ην ζσκαηείν αλάινγα κε ηελ παξάγξαθν 10 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 7

8 8. ΙΑΣΡΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ Ν νξγαλσηήο ζα θξνληίδεη ψζηε λα παξίζηαηαη ηαηξφο ή λνζνθφκνο ζε φινπο ηνπο επίζεκνπο αγψλεο πνδειαζίαο. 9. ΑΓΩΝΟΓΙΚΗ Σξέε Αγσλνδίθε ζα έρεη ν εθάζηνηε νξηδφκελνο απφ ηελ Νκνζπνλδία Αιπηάξρεο ηνπ αγψλα. Ν Αγσλνδίθεο ζα εθαξκφζεη ηνπο θαλνληζκνχο πξνθήξπμεο ησλ αγψλσλ θαη ζα επηβάιιεη ηηο πξνλννχκελεο ζην παξφλ πνηλέο θαη ζε πεξίπησζε πνπ γηα έλα παξάπησκα δελ πξνβιέπνληαη πνηλέο ζην παξφλ, ηφηε λα αλαηξέρεη ζηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε Γηεζλή Έλσζε Ξνδειαζίαο (ΓΔΞ). 10. ΔΝΣΑΔΙ Βιέπε παξάγξαθν 10 ηωλ θαλνληζκώλ πνδειαζίαο ηεο Οκνζπνλδίαο 11. ΠΟΙΝΔ Νη πην θάησ πνηλέο δχλαληαη λα επηβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ πνδειαζίαο. Όζνλ αθνξά ηηο πνηλέο πνπ δηέπνπλ ηνπο αγψλεο Νξεηλήο Ξνδειαζίαο ηζρχνπλ νη πνηλέο πνπ πξνλννχληαη εηδηθά γηα ηνπο αγψλεο απηνχο θαζψο θαη νη παξφληεο σο ζπκπιεξσκαηηθνί ηνχησλ ελφζσ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηνχο ΡΟΑΒΖΓΚΑ ΑΞΝ ΝΣΖΚΑ: Απνθιεηζκφο 11.2 ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΔΠΑ ΠΔ ΝΣΖΚΑ: Απνθιεηζκφο 11.3 ΠΞΟΩΜΗΚΝ ΑΞΝ ΑΡΝΚΑ ΞΝ ΔΞΗΒΑΗΛΝΛ ΠΔ ΚΖΣΑΛΝΘΗΛΖΡΝ ΝΣΖΚΑ: Απνθιεηζκφο Πε πεξίπησζε πνπ ην ζπξψμηκν γίλεη παξά ηε ζέιεζε ηνπ αζιεηή, ν αζιεηήο νθείιεη λα ην αλαθέξεη ακέζσο ζηελ αγσλνδίθε επηηξνπή καδί κε ζρεηηθά ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ηνπ νρήκαηνο ΞΑΟΑΚΝΛΖ ΑΘΙΖΡΖ ΞΗΠΩ ΑΞΝ ΝΣΖΚΑ ΠΔ ΑΞΝΠΡΑΠΖ ΙΗΓΝΡΔΟΖ ΡΩΛ 50 ΚΔΡΟΩΛ: α) γηα πξψηε θνξά: επηβάξπλζε ρξφλνπ κε 30 β) γηα δεχηεξε θνξά: επηβάξπλζε ρξφλνπ κε 2 γ) γηα ηξίηε θνξά: απνθιεηζκφο απφ ηνλ αγψλα 11.5 ΑΛΔΦΝΓΗΑΠΚΝΠ ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΑ ΔΘΡΝΠ ΘΑΘΝΟΗΠΚΔΛΝ ΠΖΚΔΗΝ: α) γηα πξψηε θνξά: επηβάξπλζε ρξφλνπ κε 030 β) γηα δεχηεξε θνξά: επηβάξπλζε ρξφλνπ κε 02 γ) γηα ηξίηε θνξά: απνθιεηζκφο απφ ηνλ αγψλα 8

9 11.6 ΑΙΙΑΓΖ ΞΝΟΔΗΑΠ ΘΑΡΑ ΡΝ ΠΞΟΗΛΡ ΡΔΟΚΑΡΗΠΚΝ ΚΔ ΠΘΝΞΝ ΡΖΛ ΞΑΟΔΚΞΝΓΗΠΖ ΑΙΙΩΛ ΑΘΙΖΡΩΛ: Ρνπνζέηεζε ζην ηέινο ηνπ γθξνππ ΑΛΑΟΚΝΠΡΖ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ ΑΘΙΖΡΖ ΞΟΝΠ ΘΔΑΡΖ, ΠΛΑΘΙΖΡΖ ΡΝ ή ΞΟΝΠ ΘΟΗΡΖ ΣΟΝΛΝΚΔΡΟΖ ή ΑΙΙΝ ΑΟΚΝΓΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΡΔΙΔΠΖ ΡΝ ΑΓΩΛΑ ΞΟΝΠΩΞΝ ή ΦΗΙΑΘΙΝ ΘΑΗ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΠΝΒΑΟΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΞΔΟΗΞΡΩΠΖΠ ΓΛΑΡΑΗ ΛΑ ΔΦΑΟΚΝΠΡΝΛ ΡΑ ΞΗΝ ΘΑΡΩ: α) παξαηήξεζε β) επηβάξπλζε ρξφλνπ κε 30 γ) απνθιεηζκφο απφ ηνλ αγψλα θαη ηα απνηειέζκαηα φισλ θαηεγνξηψλ. δ)ξαξαπνκπή ζηε Γ.Δ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΔΞΗΘΗΛΓΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΘΑΗ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΠΝΒΑΟΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΞΔΟΗΞΡΩΠΖΠ ΓΛΑΡΑΗ ΛΑ ΔΦΑΟΚΝΠΡΝΛ ΡΑ ΞΗΝ ΘΑΡΩ: α) γηα πξψηε θνξά: πξνεηδνπνίεζε β) γηα δεχηεξε θνξά: επηβάξπλζε κε 30 γ) γηα ηξίηε θνξά: εθηφο αγψλα. (απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ ήδε θεξδηζζεί πξηλ ηε δεκηνπξγία επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο επηκεηξνχλ ζαλ απνηειέζκαηα αγψλα) ΑΛΑΟΚΝΠΡΖ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ ΑΜΗΩΚΑΡΝΣΝ / ΔΘΞΟΝΠΩΞΝ ΠΩΚΑΡΔΗΝ ή ΑΡΝΚΝ ΞΝ ΠΛΝΓΔΔΗ ΑΘΙΖΡΖ: Πε πεξίπησζε ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο (δηα ιφγσλ ή έξγσλ) πξνο αζιεηέο, θξηηέο αμησκαηνχρνπο ηεο Νκνζπνλδίαο, ζεαηέο: Ζ πνηλή πνπ δπλαηφλ λα επηβιεζεί ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ ζνβαξφηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο ήηνη: Απφ επηβάξπλζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ πξψηνπ αζιεηή ηνπ Πσκαηείνπ κε 01 πνηλή ή επηβάξπλζε ηνπ ρξφλνπ κε 01 νιφθιεξεο ηεο νκάδαο ή κε απνθιεηζκφ απφ ηνλ αγψλα νιφθιεξεο ηεο νκάδαο. Ξαξαπνκπή αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο ζηε Γ.Δ ΞΑΟΔΚΞΝΓΗΠΖ ΝΚΑΙΖΠ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ ΡΝ ΑΓΩΛΑ ΑΞΝ ΝΣΖΚΑΡΑ ΠΡΑ ΝΞΝΗΑ ΔΞΗΒΑΗΛΝΛ ΑΜΗΩΚΑΡΝΣΝΗ /ΔΘΞΟΝΠΩΞΝΗ/ ΞΟΝΞΝΛΖΡΔΠ /ΠΛΝΓΝΗ /ΠΔΟΒΗΠ ΝΚΑΓΩΛ ή ΑΘΙΖΡΩΛ ΘΑΗ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΠΝΒΑΟΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΞΔΟΗΞΡΩΠΖΠ ΓΛΑΡΑΗ ΛΑ ΔΦΑΟΚΝΠΡΝΛ ΡΑ ΞΗΝ ΘΑΡΩ: α) παξαηήξεζε β) επηβάξπλζε νιφθιεξεο ηεο νκάδαο ηνπ Πσκαηείνπ κε 01 ζηα απνηειέζκαηα ηεο νκαδηθήο βαζκνινγίαο ζηελ θαηεγνξία/εο ζηελ νπνία έγηλε ε παξάβαζε 9

10 γ) απνθιεηζκφο νιφθιεξεο ηεο νκάδαο απφ ηνλ αγψλα θαη ηα απνηειέζκαηα αηνκηθνύ θαη νκαδηθνύ ηεο θαηεγνξίαο πνπ έγηλε ε παξάβαζε θαη παξαπνκπή ζηε Γ.Δ.Ξ ΣΟΖΠΖ ΓΑΙΗΛΩΛ ΓΝΣΔΗΩΛ ΘΑΡΑ ΡΝΛ ΑΓΩΛΑ: α) απνθιεηζκφο αζιεηή β) απνθιεηζκφο φιεο ηεο νκάδαο θαη /ή γ) παξαπνκπή ζηελ Γ.Δ ΞΔΡΑΓΚΑ ΠΡΝ ΓΟΝΚΝ ΓΑΙΗΛΝ ΓΝΣΔΗΝ: Απηφκαηνο απνθιεηζκφο αζιεηή απφ ηνλ αγψλα ΑΙΙΑΓΖ ΟΝΓΑΠ ή ΞΝΓΖΙΑΡΝ ΠΔ ΑΙΙΝ ΚΔΟΝΠ ΔΘΡΝΠ ΑΞΝ ΡΝ ΞΗΠΩ ΚΔΟΝΠ ΡΝ ΓΘΟΝΞ ΘΑΗ ΔΜΩ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΟΗΠΡΔΟΖ ΞΙΔΟΑ ΡΝ ΓΟΝΚΝ ΓΛΑΡΑΗ ΛΑ ΔΦΑΟΚΝΠΡΝΛ ΡΑ ΑΘΝΙΝΘΑ: α) πξνεηδνπνίεζε β) επηβάξπλζε ρξφλνπ κε 030 γ) επηβάξπλζε ρξφλνπ κε Ξαξάιεηςε αζιεηή λα παξνπζηαζηεί γηα ηελ παξαιαβή ηνπ επάζινπ ηνπ θαηά ηελ ηειεηή απνλνκήο κεηά ην πέξαο ηνπ αγψλα, ελψ επξίζθεηαη ζην ρψξν φπνπ γίλνληαη νη απνλνκέο απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα θαη παξαπέκπεηαη ζηε Γ.Δ. γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά. 12. ΓΙΑΦΗΜΙΔΙ 12.1 Πσκαηείν κέινο ηεο Νκνζπνλδίαο δχλαηαη λα δηαθεκίδεη «ρνξεγφ» επί ησλ αζιεηηθψλ εηδψλ ησλ αζιεηψλ ηνπ. Ν ηξφπνο δηαθήκηζεο (κέγεζνο θιπ) ζα πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηνπο εθάζηνηε θαλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Ξνδειαζίαο (ΓΔΞ) Ζ ζπκθσλία κεηαμχ ρνξεγνχ θαη Πσκαηείνπ πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο, λα θαζνξίδεηαη ε δηάξθεηα ηεο, ην πνζφ θαη ν ηξφπνο δηαθήκηζεο θαη λα θνηλνπνηείηαη ζηελ Νκνζπνλδία Δθφζνλ ηεξεζνχλ φιεο νη πην πάλσ πξνυπνζέζεηο ε Νκνζπνλδία ζα επηηξέπεη ζηνπο αζιεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πσκαηείνπ λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο επίζεκεο δηνξγαλψζεηο ηεο Νκνζπνλδίαο θέξνληεο επί ησλ ζηνιψλ ηνπο ηελ αλαθεξφκελε δηαθήκηζε. Λνείηαη πάληνηε φηη νη ζηνιέο ησλ αζιεηψλ ζα θέξνπλ ηα ρξψκαηα ηνπ Πσκαηείνπ ηα νπνία δειψζεθαλ πξνο ηελ Νκνζπνλδία. 10

11 12.4 Ζ Νκνζπνλδία έρεη ην δηθαίσκα λα απαγνξεχζεη ηελ ζπκκεηνρή αζιεηνχ ή αζιεηψλ Πσκαηείνπ ην νπνίν δελ ηήξεζε ηηο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο. Λνείηαη επίζεο φηη ε Νκνζπνλδία δηθαηνχηαη λα απαγνξεχζεη ηελ ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε αζιεηή ν νπνίνο δελ θέξεη ζηνιή κε ηα ρξψκαηα ηνπ Πσκαηείνπ ηνπ ή θέξεη νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε έζησ θαη ελ άγλνηα ηνπ Πσκαηείνπ ηνπ Αζιεηέο κέιε ησλ Ξξνεζληθψλ / Δζληθψλ νκάδσλ ππνρξενχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ζπκκεηνρψλ ηνπο ζην Ξαγθφζκην θαη Ξαλεπξσπατθφ πξσηάζιεκα λα θέξνπλ ηε ζηνιή ησλ Δζληθψλ νκάδσλ κε ηε δηαθήκηζε ηνπ ρνξεγνχ ηεο Νκνζπνλδίαο άζρεηα εάλ ην Πσκαηείν ηνπ θάζε ελφο απφ απηνχο έρεη ζπκθσλία γηα πξνβνιή ηνπ ρνξεγνχ ηνπ Πσκαηείνπ. ηηο πξνπνλήζεηο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζηνιή ηεο Δζληθήο Οκάδαο κόλνλ θαη απαίηεζε ηεο Οκνζπνλδίαο Λνείηαη πάληνηε φηη νη αζιεηέο δχλαληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπνλήζεσλ ηνπο λα θέξνπλ νπνηαδήπνηε ζηνιή επηζπκνχλ 12.7 Νη παξφληεο θαλνληζκνί δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ. Ππκβνπιίνπ ηεο Νκνζπνλδίαο. 13. ΒΡΑΒΔΤΔΙ Ζ Θππξηαθή Νκνζπνλδία Ξνδειαζίαο ζε εηδηθή ηειεηή ζα βξαβεχζεη ηνπο Ξξσηαζιεηέο θαη Ξξσηαζιήηξηεο νκάδεο. Σξεκαηηθά έπαζια ζα δίδνληαη θαηά ηε θξίζε ηεο Νκνζπνλδίαο. 14. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΔ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΔΡΟΜΟΤ ΑΝΣΟΥΗ TT TTT XCO XCM XCR 1 η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση

12 ΚΤΠΕΛΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΑΝΣΟΥΗ TT TTT XCO XCM XCR 1 η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση Όιεο νη ζέζεηο πέξα ηεο 10 εο ζα παίξλνπλ 1 βαζκφ. Πηηο πην πάλσ βαζκνινγίεο νη θαηεγνξίεο ΚΑΠΡΔΟΠ 1 & 2 ζα ιακβάλνπλ ηνπο κηζνχο βαζκνχο απφ ηνπο αλαγξακκέλνπο ζηνλ πην πάλσ πίλαθα. Πηνπο αγψλεο ΡΡΡ θαη XCR νη νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα ιακβάλνπλ βαζκνχο πξσηαζιήκαηνο γηα ηελ ζέζε ηνπο ζηελ ηειηθή νκαδηθή θαηάηαμε ηεο ρξνληάο. Οη αζιεηέο δελ ζα ιακβάλνπλ βαζκνύο ζηελ αηνκηθή θαηάηαμε. 15. ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΔ ΟΤΙΔ Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ ζχκθσλα κε ηνλ θαηάινγν ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ ηεο ΓΔΞ θαη επηβάιινληαη νη πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ΓΔΞ. 16. ΓΙΑΓΡΑΦΗ / ΑΠΟΥΩΡΗΗ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΓΙΑΡΚΟΤΝΣΟ ΣΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, Πσκαηείν δηαγξαθεί θαη /ή παχζεη λα είλαη κέινο ηεο Νκνζπνλδίαο θαη /ή απνρσξήζεη απφ ην Κύπειιν ελψ ηνχην επξίζθεηαη ελ εμειίμεη ηφηε ηα απνηειέζκαηα ησλ αζιεηψλ ζεσξνχληαη σο κε γελφκελα θαη ηφζν ε βαζκνινγία φζν θαη νη ζέζεηο ησλ αζιεηψλ ζε θάζε αγψλα δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηελ θαηάηαμε ησλ ππνινίπσλ αζιεηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ Πσκαηείσλ ζηνπο αγψλεο θαη Ξξσηαζιήκαηα ηεο Νκνζπνλδίαο είλαη ππνρξεσηηθή εθφζνλ ηα ελ ιφγσ Πσκαηεία έρνπλ ζηελ δχλακε ηνπο αζιεηέο γηα ηνπο νπνίνπο ε Νκνζπνλδία εμέδσζε δειηίν /άδεηα αζιεηή. Απφζπξζε νιφθιεξεο ηεο νκάδαο Πσκαηείνπ απφ ηνπο αγψλεο ή Ξξσηαζιήκαηα απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα ην νπνίν παξαπέκπεηαη ζηε Γ.Δ. γηα εθδίθαζε. Πε ηέηνηα πεξίπησζε νη αζιεηέο δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο ππφ ηελ αηνκηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη λα δηεθδηθνχλ ζέζε ζηελ αηνκηθή θαηάηαμε. 12

13 17. ΔΠΙΦΤΛΑΞΔΙ Ζ Θππξηαθή Νκνζπνλδία Ξνδειαζίαο επηθπιάζζεη εηο εαπηή ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ησλ παξφλησλ θαλνληζκψλ αλά πάζα ζηηγκή. Όπνηεο ηξνπνπνηήζεηο επέιζνπλ ζηνπο παξόληεο θαλνληζκνύο ζα θνηλνπνηνύληαη άκεζα ζηα ζωκαηεία κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ζηνπο αζιεηέο πνπ αγωλίδνληαη ππό ηελ αηνκηθή ηνπο ηδηόηεηα. 18. ΑΡΙΘΜΟΙ Θάζε πνδειάηεο/ηξηα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη αξηζκνχο εγγξαθήο ζην πνδήιαην φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ζην πίζσ κέξνο ηεο θαλέιαο εθηφο αλ ν Αιπηάξρεο ηνπ αγψλα θξίλεη δηαθνξεηηθά ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο ησλ ζπκκεηνρψλ. Ππζηήλεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ ζα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζην Θχπειιν λα ην πξάμνπλ ην ζπληνκφηεξν γηα λα ηνπο δνζεί ν αξηζκφο ηνπο εγγξαθήο πνπ ζα είλαη ν ίδηνο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Θππέιινπ. Δπίζεο νη ηξνπνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα δεκνζηνπνηνύληαη κέζω ηνπ ελεκεξωηηθνύ δειηίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο. Κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο νη αζιεηέο απνδέρνληαη ηνπο παξφληεο θαλνληζκνχο θαη κεηέρνπλ κε πιήξε πξνζσπηθή επζχλε. ΠΟΓΗΛΑΙΑ ΓΡΟΜΟΤ 1. ΚΤΠΔΛΛΟ ΓΡΟΜΟΤ ΑΣΟΜΙΚΟ Αλάινγα κε ηνπο βαζκνχο πνπ ζα ζπιιέγνπλ νη αζιεηέο/ηξηεο ζα αλαδεηθλχνληαη νη Θππειινχρνη θάζε θαηεγνξίαο. Πε πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξνη αζιεηέο/ηξηεο έρνπλ ηνπο ίδηνπο βαζκνχο ζα εμεηάδεηαη θαηά πφζνλ έλαο/κία απφ απηνχο /έο έρεη πεξηζζφηεξεο πξψηεο λίθεο απφ ηνπο ππφινηπνπο. Πε πεξίπησζε πνπ αζιεηέο/ηξηεο κε ηνπο ίδηνπο βαζκνχο έρνπλ ηηο ίδηεο πξψηεο λίθεο ζα εμεηάδεηαη θαηά πφζνλ έρεη πεξηζζφηεξεο δεχηεξεο λίθεο θαη νχησ θαζ εμήο. Πε πεξίπησζε πνπ είραλ ηηο ίδηεο λίθεο θαη ζέζεηο ηφηε πξνζηίζεληαη νη ρξφλνη θαη ε θαηάηαμε γίλεηαη κε βάζε ην κηθξφηεξν ζπλνιηθφ ρξφλν. Γηα θάζε αζιεηή/ηξηα ζηελ αηνκηθή θαηάηαμε ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ φινπο ηνπο αγψλεο αθαηξνχκελνπ ελφο αγψλα κε ηελ ρακειφηεξε βαζκνινγία ηνπ αζιεηή/ηξηαο ζε πεξίπησζε πνπ ν αζιεηήο/ηξηα ζπκκεηέρεη ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ θππέιινπ δξφκνπ ή ηνπ θππέιινπ ΚΡΒ. 13

14 Γεληθή Καηεγνξία: Π απηή ηε θαηεγνξία ζπκκεηέρνπλ νη θαηεγνξίεο Αλδξψλ θαη Δθήβσλ (Γεληθή Θαηεγνξία Αλδξψλ), Γπλαηθψλ θαη Λεαλίδσλ (Γεληθή θαηεγνξία Γπλαηθψλ). Θαηαξγνχληαη ηα απνηειέζκαηα ζηηο θαηεγνξίεο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ. 2. ΚΤΠΔΛΛΟ ΓΡΟΜΟΤ ΟΜΑΓΙΚΟ 2.1 Όζνλ αθνξά ην νκαδηθφ ζα ππνινγίδνληαη νη βαζκνί ησλ ηξηψλ θαιχηεξσλ αζιεηψλ/ηξηψλ θάζε Πσκαηείνπ αλεμαξηήησο αλ είλαη άλδξεο ή έθεβνη, γπλαίθεο ή λεαλίδεο λννπκέλνπ φηη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αγψλεο νη άλδξεο θαη έθεβνη-γπλαίθεο θαη λεαλίδεο δηαλχνπλ ηηο ίδηεο απνζηάζεηο. 2.2 Όζνλ αθνξά ην νκαδηθφ ζηηο θαηεγνξίεο Δθήβσλ θαη λεαλίδσλ ζα ππνινγίδνληαη νη βαζκνί κέρξη ηξηψλ ή ιηγφηεξσλ θαιχηεξσλ εθήβσλ θαη λεαλίδσλ αζιεηψλ/ηξηψλ θάζε Πσκαηείνπ. 2.3 Όζνλ αθνξά ην νκαδηθφ ζηελ θαηεγνξία παίδσλ θαη θνξαζίδσλ, ζα ππνινγίδνληαη νη βαζκνί ησλ ηξηψλ θαιχηεξσλ αζιεηψλ/ηξηψλ θάζε Πσκαηείνπ ζηε θαηεγνξία παίδσλ θαη θνξαζίδσλ. 2.4 Όζνλ αθνξά ην νκαδηθφ ζηελ θαηεγνξία παλπαίδσλ θαη παλθνξαζίδσλ, ζα ππνινγίδνληαη νη βαζκνί ησλ ηξηψλ θαιχηεξσλ αζιεηψλ/ηξηψλ θάζε Πσκαηείνπ ζηε θαηεγνξία παίδσλ θαη θνξαζίδσλ. 3. ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΒΡΑΒΔΙΩΝ 3.1 Κέζσ ησλ ελδηάκεζσλ ζπξίλη ζηελ αλεθφξα ζηνπο αγψλεο Θππέιινπ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία αληνρήο ζα αλαδεηθλχεηαη ν/ε θαιχηεξνο/ε πνδειάηεο/ηξηα ζχκθσλα κε ηελ πην θάησ βαζκνινγία. Ζ ζεηξά ηεξκαηηζκνχ ζηνπο αγψλεο αλάβαζεο δίλεη δηπιάζηνπο βαζκνχο (απφ ηνπο πην θάησ αλαθεξφκελνπο) γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηάηαμε δει. 1 ε ζέζε 10 βαζκνχο,2 ε ζέζε 6 βαζκνχο,3 ε ζέζε 4 βαζκνχο, 4 ε ζέζε 2 βαζκνχο 3.2 Κέζσ ησλ ελδηάκεζσλ ζπξίλη ζε επζεία ζηνπο αγψλεο Θππέιινπ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία αληνρήο ζα αλαδεηθλχεηαη ν/ε θαιχηεξνο/ε πνδειάηεο /ηξηα ζχκθσλα κε ηελ πην θάησ βαζκνινγία. 1 ε ζέζε 5 βαζκνχο 2 ε ζέζε 3 βαζκνχο 3 ε ζέζε 2 βαζκνχο 4 ε ζέζε 1 βαζκφο 14

15 Πε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο αζιεηψλ ζα ηζρχεη ν πθηζηάκελνο θαλνληζκφο. 3.3 Θαιχηεξνο/ε αζιεηήο/ηξηα ζε θάζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο (Αλδξψλ Δθήβσλ Ξαίδσλ Γπλαηθψλ Λεαλίδσλ Θνξαζίδσλ) ζα αλαθεξπρζεί ν αζιεηήο/ηξηα πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ηνπο πην πνιινχο βαζκνχο θαη ζηνπο δχν αγψλεο ζχκθσλα κε ηελ βαζκνινγία πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ. 3.4 Πε πεξίπησζε πνπ αζιεηέο/ηξηεο έρνπλ ηνπο ίδηνπο βαζκνχο ζα εμεηάδεηαη ε ηειηθή θαηάηαμε ζηνπο θαη ηδίαλ αγψλεο. Δάλ έρνπλ ηηο ίδηεο ζέζεηο ζα πξνζηίζεληαη νη ρξφλνη ησλ δχν αγψλσλ θαη Θαιχηεξνο/ε αζιεηήο/ηξηα ζε θάζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο (Αλδξψλ Δθήβσλ Ξαίδσλ Γπλαηθψλ Λεαλίδσλ Θνξαζίδσλ) ζα αλαθεξχζζεηαη ν αζιεηήο/ηξηα κε ηνλ κηθξφηεξν ζπλνιηθφ ρξφλν. 4. ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΗ/ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΡΙΑ ΚΤΠΡΟΤ ΓΡΟΜΟΤ ΑΝΣΟΥΗ 4.1 Ξξσηαζιεηήο θαη πξσηαζιήηξηα ζην αγψληζκα αληνρήο δξφκνπ ζα αλαδεηθλχεηαη ν αζιεηήο θαη ε αζιήηξηα πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ πξψηνη έλαληη αζιεηψλ ηνπ ηδίνπ θχινπ, ζε αγψλα πνπ ε Νκνζπνλδία δηνξγαλψλεη γηα ηνλ ζθνπφ ηνχην. (Ννείηαη όηη ζα πιεξνύληαη νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί ηνπ ΚΟΑ όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή αζιεηώλ θαη αζιεηξηώλ). 4.2 Πηνλ ελ ιφγσ αγψλα δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ άλδξεο θαη έθεβνη ( γεληθή θαηεγνξία αλδξψλ), γπλαίθεο, λεαλίδεο ( γεληθή θαηεγνξία Γπλαηθψλ) αζιεηέο/ηξηεο ωο κία θαηεγνξία θαη θνξαζίδεο πνπ παξάιιεια ζα παίξλνπλ θαη μερσξηζηά απνηειέζκαηα γηα ηελ θαηεγνξία ηνπο (θνξαζίδσλ) γηα ηελ αλάδεημε ηεο πξσηαζιήηξηαο θνξαζίδαο. Πηνλ ζπγθεθξηκέλν αγψλα ηωλ θνξαζίδωλ ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο πνπ αθνξά ηα παηήκαηα. Γηα ηελ θαηεγνξία εθήβσλ θαη λεαλίδσλ ηα παηήκαηα είλαη ειεχζεξα. 4.3 Ν πξωηαζιεηήο παίδωλ θαη παλπαίδωλ θαη παλθνξαζίδωλ ζα αλαδεηθλχεηαη απφ μερσξηζηφ αγψλα γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 5. ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΟΤ ΓΡΟΜΟΤ Νη πξσηαζιεηέο/ ηξηεο Θχπξνπ ζην αγψληζκα Αηνκηθήο ρξνλνκέηξεζεο δξφκνπ ζε θάζε θαηεγνξία ζα αλαδεηθλχνληαη κέζσ 15

16 ελφο αγψλα ν νπνίνο πξνθεξχζζεηαη απφ ηελ Νκνζπνλδία, γηα ηνλ ζθνπφ ηνχην. Ζ ζεηξά εθθίλεζεο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηειεπηαίν αγψλα ρξνλνκέηξνπ ηεο ίδηαο ρξνληάο. Πην πξψην αγψλα ρξνλνκέηξνπ ηεο ρξνληάο ζα ιεθζεί ππφςε ε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή θαηάηαμε ζην Θχπειιν Θχπξνπ. 6. ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΓΙΚΗ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΗΗ 6.1 Σξόπνο δηεμαγωγήο Ν αγψλαο απηφο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο αγψλεο ηνπ είδνπο ηνπ απφ ηε UCI. 6.2 Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο: ΓΗΑΓΟΝΚΖ: Ν αγψλαο ζα δηεμάγεηαη ζε θπθιηθή δηαδξνκή (ζηξθνπί) ηεο νπνίαο ην κέγεζνο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη ζε 3 ή 4 ιεπηά. Γηα ηελ αλάδεημε πξσηαζιήηξηαο νκάδαο ζα γίλνληαη πξνθξηκαηηθνί θαη κεηά αγψλαο θαηάηαμεο ζε ζέζεηο φπσο αλαθέξεηαη πην θάησ ζηνλ Ξίλαθα 2. Ζ δηαθνξά εθθίλεζεο ησλ νκάδσλ ζα είλαη 1,5-2 ιεπηά αλάινγα κε ηελ δηαδξνκή ΞΟΝΘΔΟΚΑΛΠΖ: Θα πξέπεη λα ππάξμεη πξφλνηα γηα πξνζέξκαλζε ησλ αζιεηψλ ζε ρψξν (ηνπιάρηζηνλ κέηξα) θνληά ζηελ εθθίλεζε ηνπ αγψλα ΔΘΘΗΛΖΠΖ: Νη αζιεηέο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηά πξηλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε ψξα εθθίλεζεο ηνπο ΡΔΟΚΑΡΗΠΚΝΠ: Ν ρξφλνο ηεξκαηηζκνχ ηεο θάζε νκάδαο ζα ζεσξείηαη ν ρξφλνο ηεξκαηηζκνχ ηνπ ηξίηνπ αζιεηή ηεο «ΞΗΑΠΗΚΝ» ΝΚΑΓΑΠ ΑΞΝ ΑΙΙΖ ΝΚΑΓΑ: Νκάδα πνπ έρεη πηαζηεί απφ ηελ νκάδα πίζσ ηεο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνεγείηαη ή λα επσθειεζεί απφ ηελ άιιε νκάδα κπαίλνληαο ζην θελφ αέξνο. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα αζιεηή πνπ έρεη κείλεη πίζσ απφ ηελ νκάδα ηνπ. Ζ νκάδα πνπ έρεη «πηαζηεί» απφ άιιε, έλα ρηιηφκεηξν κεηά πνπ έρεη «πηαζηεί»πξέπεη λα έρεη αθήζεη απφζηαζε 25 κέηξσλ απφ ηελ πξνπνξεπφκελε. Νη αζιεηέο αθφκα θαη ηεο ίδηαο νκάδαο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπξψρλνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Έρνπλ φκσο δηθαίσκα αληαιιαγήο θαγεηνχ, λεξνχ, ηξνρνχ, πνδειάηνπ θιπ ΑΡΝΘΗΛΖΡΑ ΠΔΟΒΗΠ: Θάζε νκάδα ζα κπνξεί λα αθνινπζείηαη απφ έλα απηνθίλεην ζέξβηο ην νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξα πίζσ απφ ηνλ ηειεπηαίν αζιεηή ηεο νκάδαο ρσξίο πνηέ λα πξνζπεξάζεη ή λα πιαγηνθνπήζεη ηελ 16

17 νκάδα. Γελ έρεη ην δηθαίσκα λα κπεη αλάκεζα ζε αζιεηέο πνπ έρνπλ κείλεη πίζσ θαη ηελ νκάδα παξά κφλν φηαλ νη αζιεηέο απηνί έρνπλ απνκαθξπλζεί 50 κέηξα απφ ηελ νκάδα. Αζιεηέο πνπ έρνπλ κείλεη πίζσ δελ έρνπλ δηθαίσκα λα «θνιιήζνπλ» πίζσ απφ ην απηνθίλεην. Απηνθίλεην νκάδαο πνπ πξφθεηηαη λα πηαζηεί πξέπεη φηαλ ε απφζηαζε είλαη πεξίπνπ 100 κέηξα λα πάεη ζηγά- ζηγά πίζσ απφ ην απηνθίλεην ηεο άιιεο νκάδαο. Ρν απηνθίλεην ηεο νκάδαο πνπ έρεη πηάζεη ηελ άιιε κπνξεί λα κπεη κπξνζηά φηαλ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ είλαη 60 κέηξα. Όηαλ ε απφζηαζε μαλακηθξάλεη πξέπεη λα μαλάπαεη πίζσ. Ρα απηνθίλεηα ζέξβηο κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ηξνρνχο ή πνδήιαηα γηα αιιαγή. Ρα ζέξβηο κπνξεί λα είλαη θαη κνηνζηθιέηεο νη νπνίεο ζα κεηαθέξνπλ κφλν ηξνρνχο γηα αιιαγή ΞΟΝΘΟΗΚΑΡΗΘΝΗ: Ζ θάζε νκάδα ζα θαιχπηεη ηελ δηαδξνκή ηξεηο θνξέο γηα λα πάξεη ρξφλν θαηάηαμεο. Πηνλ αγψλα απηφ ε θάζε νκάδα ζα αγσλίδεηαη κφλε ηεο ΡΔΙΗΘΝΗ: Αλάινγα κε ηνλ ρξφλν θαηάηαμεο ζα γίλεηαη αγψλαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ - αλά δχν - θαηά ηνλ νπνίν νη νκάδεο ζα αγσλίδνληαη γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο ηειηθήο ηνπο ζέζεηο ζηελ θαηάηαμε (βιέπε ζρεδηάγξακκα πην θάησ) ΑΞΝΠΡΑΠΖ: Ζ δηάξθεηα ησλ ηειηθψλ αγψλσλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 20 ρικ ή 30 ιεπηά. Ρξνθνδνζία δελ επηηξέπεηαη ΞΟΝΛΝΗΑ: Νη νκάδεο κπνξνχλ ζπκκεηέρνπλ κε αζιεηή/ηξηα (1) άιιεο νκάδαο κφλν γηα απηφ ηνλ αγψλα ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ: Η κάθε ομάδα θα ζσμμεηέτει με ηοσς ηέζζερις καλύηεροσς αθληηές (η ομάδα αποηελείηαι από αθληηές ηοσ ιδίοσ θύλοσ) οι οποίοι θα είναι δική ηης επιλογή και μπορούν να είναι από όλες ηις επίζημες καηηγορίες ηης Ομοζπονδίας. 17

18 ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ ΟΜΑΓΙΚΗ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΗΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟΙ ΣΔΛΙΚΟΙ ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 4 ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΠΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΗ ΘΕΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΕΣΑΡΣΗ ΘΕΗ ΟΜΑΔΑ 5 ΟΜΑΔΑ 6 ΟΜΑΔΑ 7 ΟΜΑΔΑ 8 7. ΑΓΩΝΔ SUMMER CUP Νη αγψλεο απηνί δηεμάγνληαη θαηά θχξην ιφγν σο ζπκπιεξσκαηηθνί θαη γηα πξνεηνηκαζία ησλ αζιεηψλ θαηά ηηο πεξηφδνπο φπνπ δελ ππάξρνπλ αγψλεο Θππέιινπ ή Ξξσηαζιήκαηνο ηεο Νκνζπνλδίαο. Θα δηέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ησλ Αγψλσλ Θππέιινπ, ελψ ζα ππάξρεη μερσξηζηή θαηάηαμε κφλν ζην αηνκηθφ. Γηα ηνπο αγψλεο απηνχο ζα γίλεηαη μερσξηζηή βξάβεπζε κεηά ην πέξαο φιεο ηεο ζεηξάο αγψλσλ ηνπ ηχπνπ απηνχ. Νη αγψλεο απηνί κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα δχν είδε πνδειαζίαο (δξφκν θαη ΚΡΒ) θαη ζα γίλνπλ δχν δηαθνξεηηθέο θαηαηάμεηο, κηα γηα δξφκν θαη κηα γηα ΚΡΒ. 18

19 ΟΡΔΙΝΗ ΠΟΓΗΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ Ρν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζηελ Νξεηλή Ξνδειαζία ζπκπεξηιακβάλεη 8 αγψλεο Θππέιινπ θαη 3 αγψλεο Ξξσηαζιήκαηνο, (Cross Country, Καξαζψλην θαη Νκαδηθήο Πθπηαινδξνκία) 1. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΟΓΗΛΑΣΙΣΩΝ / ΣΡΙΩΝ Ηζρχνπλ νη ειηθηαθέο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο θαλνληζκνχο ηφζν γηα ηηο επίζεκεο θαηεγνξίεο φζν θαη γηα ηηο θαηεγνξίεο αξραξίσλ 2. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΣΩΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΜΣΒ Άξξελ Θήιπ Παλπαίδεο/Παλθνξαζίδεο 14 0:45 0:45 Παίδεο /Κνξαζίδεο :15-1:30 1:00-1:15 Έθεβνη /Νεαλίδεο :30 έωο 1:45 1:15 1:30 Άλδξεο /Γπλαίθεο :45 έωο 2:00 1:30-1:45 Μάζηεξο 1 Α/Γ :00-1:15 1:00-1:15 Μάζηεξο 2 Α/Γ 41- άλω 1:00-1:15 1:00-1:15 Αζιεηήο πνπ ειηθηαθά εκπίπηεη ζηε θαηεγνξία Καζηεξο 1 ή 2 έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέμεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε πην πάλσ θαηεγνξία(πρ απφ Καζηεξο 2 ζε Καζηεξο 1 ή αλδξψλ/ γπλαηθψλ) θαη ζα πξέπεη λα αγσλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία απηή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. 3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΚΤΠΔΛΛΟΤ Ρν Θχπειιν ζα δηεμαρζεί ζην αηνκηθφ ζηηο θαηεγνξίεο Αλδξψλ, Δθήβσλ, Ξαίδσλ, Γπλαηθψλ, Λεαλίδσλ, Θνξαζίδσλ, Κάζηεξο 1 (31 40) θαη Κάζηεξο 2 (41) θαη Αξραξίσλ(Α1,Α2,Α3). Νκαδηθή βαζκνινγία ζα ηζρχεη κφλν ζηηο θαηεγνξίεο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ. Λνείηαη φηη ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο ζα ππνινγίδνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αζιεηψλ άιισλ θαηεγνξηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο θαηεγνξίεο αλδξψλ γπλαηθψλ. Πην νκαδηθφ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα Πσκαηεία κέιε ηεο Νκνζπνλδίαο. Πην αηνκηθφ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο φινη νη πνδειάηεο/ηξηεο κε βάζε ηελ άδεηα πνδειαηηζηή πνπ θαηέρνπλ. Ζ άδεηα πνδειαηηζηή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα ιάβεη κέξνο θάπνηνο/α ζην Θχπειιν Ξξσηάζιεκα. 19

20 4. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ / ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΤΠΔΛΛΟΤ Ζ βαζκνινγία γηα ην Θχπειιν ζα είλαη φπσο ζηνπο Γεληθνχο Θαλνληζκνχο. Πην αηνκηθφ Θππέιινπ ζα ιεθζνχλ ππφςε φινη νη αγψλεο γηα θάζε αζιεηή. Πηε νκαδηθή βαζκνινγία ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε βαζκνινγία ησλ 3 (ηξηψλ) πξψησλ αζιεηψλ θάζε νκάδαο θαη ζα κεηξήζνπλ φινη νη αγψλεο. Πηηο πεξηπηψζεηο δηεζλψλ αγψλσλ, νη αγψλεο εθήβσλ παίδσλ θνξαζίδσλ ζα γίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο. 5. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Ρν Ξξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζ φιεο ηηο θαηεγνξίεο φπσο ην Θχπειιν ζην αηνκηθφ θαη νκαδηθφ. Ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί Θππέιινπ Γξφκνπ. Πην Ξξσηάζιεκα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κφλνλ Πσκαηεία θαη αζιεηέο κέιε ηεο Νκνζπνλδίαο κε θππξηαθή ππεθνφηεηα. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα έρνπλ Γειηίν γείαο ηνπ Θ.Ν.Α 6. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 6.1 Θάζε νκάδα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα 4 άηνκα αλεμαξηήηνπ θαηεγνξίαο. Ζ νκάδα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κία γπλαίθα. Δπηηξέπεηαη ζπκκεηνρή ελφο (1) κφλν αζιεηή/ηξηαο απφ άιιν ζσκαηείν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζσκαηεία δελ έρνπλ ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ αζιεηψλ/ηξηψλ. ΝΙΝΗ ΝΗ ΑΘΙΖΡΔΠ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΔΗΛΑΗ ΓΖΙΩΚΔΛΝΗ ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΘΑΗ ΠΡΝΛ ΑΓΩΛΑ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ XC. 6.2 Θάζε αζιεηήο/ηξηα ζπκπιεξψλνπλ κία ζηξνθή ηεο δηαδξνκήο. Ζ ζεηξά εθθίλεζεο ζα δνζεί ζηνλ αιπηάξρε 45 ιεπηά πξηλ ηελ εθθίλεζε θαη δελ επηηξέπεηε αιιαγή. Νη αζιεηέο ζα πάξνπλ λέα λνχκεξα. 6.3 Ζ νκάδα πνπ ζα ζπκπιεξψζεη πξψηε ηηο 4 πιήξεο ζηξνθέο ηεο δηαδξνκήο ζα είλαη θαη ε ληθήηξηα Ξξσηαζιήηξηα. 6.4 Ζ αιιαγή ηεο ζθπηάιεο ζα γίλεηε ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλε πεξηνρή θνληά ζηελ εθθίλεζε ηνπ αγψλα θαη είλαη επζχλε ηεο νκάδαο ν αζιεηήο πνπ έρεη ζεηξά λα επξίζθεηε εθεί γηα ηελ αιιαγή. Πηελ πεξηνρή απηή ζα βξίζθνληαη κφλν νη αζιεηέο πνπ έρνπλ ζεηξά γηα εθθίλεζε. 20

21 6.5 Γελ ππάξρνπλ δψλεο ηξνθνδνζίαο. Δπηηξέπεηαη φκσο ε ηερληθή βνήζεηα ζε πξνθαζνξηζκέλν ρψξν 7. ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Ξνδειάηεο απφ άιιεο θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα δηαλχζνπλ απηή ηελ απφζηαζε δηαγσληδφκελνη ζηε Γεληθή Θαηεγνξία Αλδξψλ. Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο ζ απηή ηε θαηεγνξία ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε θάζε αγψλα ηνπιάρηζηνλ ½ ψξα, ή θαηά ηε θξίζε ηνπ Αιπηάξρε ηνπ αγψλα. Πε πεξίπησζε πνπ πνδειάηεο/ηξηα θαηψηεξεο θαηεγνξίαο δειψζεη ζπκκεηνρή ζηελ Γεληθή Θαηεγνξία θαη αθνχ ζπκπιεξψζεη ηελ απφζηαζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ/ηεο απνρσξήζεη απφ ηνλ αγψλα πξηλ ηεξκαηίζεη ζηελ απφζηαζε ηεο Γεληθήο Θαηεγνξίαο ζα απνθιείεηαη θαη απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ/ηεο θαη ζα κεδελίδεηαη. Δμαίξεζε ζα απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο ηξαπκαηηζκνχ θαη αθνχ ππάξμεη γλσκάηεπζε ηνπ ηαηξνχ ηνπ αγψλα. Πε ηέηνηα πεξίπησζε ην απνηέιεζκα ηνπ αζιεηή ζηε θαηεγνξία ηνπ ζα ηζρχεη. Πηελ Γεληθή Θαηεγνξία Γπλαηθψλ ηζρχνπλ αληίζηνηρα ηα ίδηα φπσο θαη πην πάλσ. 8. ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ Ρερληθή βνήζεηα επηηξέπεηαη φπσο νξίδεη ν λένο θαλνληζκφο ηεο Γ.Δ.Ξ. 9. ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Ν Αιπηάξρεο ηνπ αγψλα ή άιιν πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απ απηφλ κπνξεί λα δηεμάγεη ηερληθφ έιεγρν θαη λα ππνδείμεη θάπνηεο αιιαγέο ή βειηηψζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ζην εμνπιηζκφ ηνπ αζιεηή (πνδήιαην, ζηνιή, θξάλνο, παπνχηζηα, δνρείν ηξνθνδνζίαο θιπ). Πε πεξίπησζε ζνβαξήο βιάβεο ή αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο (ζηνιή, θξάλνο θιπ) πνπ δελ κπνξεί λα επηδηνξζσζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα ζα έρεη δηθαίσκα λα απνθιείζεη ηνλ/ελ πνδειάηε/ηξηα απφ ηνλ αγψλα. Πε πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο γίλεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Αιπηάξρε πξφζσπν, ν απνθιεηζκφο ηνπ αζιεηή γίλεηαη απφ ηνλ Αιπηάξρε κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ. 21

22 10. ΑΛΤΣΑΡΥΗ Έρεη ην γεληθφ πξφζηαγκα ηνπ αγψλα, έρεη δηθαίσκα απνθιεηζκνχ πνδειάηε/ηξηαο θαη αλαπιεξεί φιεο ηηο ζέζεηο ιεηηνπξγψλ ηνπ αγψλα ν ίδηνο ή εληεηαικέλα απ απηφλ πξφζσπα, ζε πεξίπησζε απνπζίαο θάπνηνπ ή θάπνησλ ιεηηνπξγψλ αγψλα. 11. ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ Ζ ηξνθνδνζία ζα γίλεηαη κφλνλ ζε πξνθαζνξηζκέλνπο ρψξνπο απφ ηνλ Αιπηάξρε ηνπ αγψλα θαη απφ πξφζσπα πνπ δειψζεθαλ απφ ηηο νκάδεο πξνο ηνλ Αιπηάξρε. Νκάδεο ή πνδειάηεο / ηξηεο πνπ ζα έρνπλ δηθά ηνπο πξφζσπα γηα ηξνθνδνζία ζα πξέπεη πξψηα λα πάξνπλ έγθξηζε απφ ηνλ Αιπηάξρε θαη κεηά λα πάξνπλ ζέζε ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ρψξνπο ηξνθνδνζίαο. Θαηά ηε ηξνθνδνζία δελ πξέπεη λα γίλεηαη επαθή κε ηνπο πνδειάηεο γηαηί ζεσξείηαη παξνρή πιενλεθηήκαηνο. Απαγνξεχεηαη ην ηξέμηκν εληφο ηεο δψλεο ηξνθνδνζίαο απφ άηνκα πνπ παξέρνπλ ηξνθνδνζία ζηνπο αζιεηέο. 12. ΔΝΓΤΜΑΙΑ Πηνπο αγψλεο Θππέιινπ νη πνδειάηεο αλεμάξηεηα απφ ηελ νκάδα ή Πσκαηείν πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη κπνξνχλ λα θνξνχλ ζηνιέο κε δηαθεκηζηηθά ηνπο ρνξεγνχο ηνπο. Πηνπο αγψλεο Ξξσηαζιήκαηνο φινη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ππφρξενη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ζηνιή ηνπο πνπ ηνπο παξαρψξεζε ην Πσκαηείν ηνπο. Όζνη πνδειάηεο δελ έρνπλ ζηνιή ηνπ Πσκαηείνπ ηνπο είλαη ειεχζεξνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ άιιεο ζηνιέο θαηφπηλ άδεηαο ηνπ Πσκαηείνπ ηνπο. Ρα Πσκαηεία έρνπλ δηθαίσκα λα θέξνπλ ζηηο ζηνιέο ηνπο ηα δηαθεκηζηηθά ησλ ρνξεγψλ ηνπο. 13. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Νη πνδειάηεο ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ νιφθιεξε ηε δηαδξνκή θαη ε επζχλε λα αθνινπζεζεί ε θαζνξηζκέλε δηαδξνκή ελαπφθεηηαη ζηνλ θάζε πνδειάηε. 22

23 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ζπληνκηψλ απφ πνδειάηε ή ε απνθπγή κέξνπο ηεο δηαδξνκήο ή ε απφθηεζε νπνηνπδήπνηε πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ ππνινίπσλ αζιεηψλ. Δπηηξέπεηαη ε ηερληθή βνήζεηα εληφο ηεο δηαδξνκήο φπσο νξίδεη ν θαλνληζκφο ηεο Γ.Δ.Ξ. ηελ ψξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ αγσλίζκαηνο. Ππληζηάηαη ε ζήκαλζε ηνπ ζθειεηνχ γηα ζθνπνχο αλαγλψξηζεο θαη ειέγρνπ. Αιιαγή ηνπ πνδειάηνπ επηηξέπεηαη κεηαμχ αγσληζκάησλ ή ζηαδίσλ ηνπ αγσλίζκαηνο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ρπδαίαο ή πξνζβιεηηθήο γιψζζαο απφ ηνπο πνδειάηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά ή αζέβεηα πξνο ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ αγσλίζκαηνο πξνο ζεαηέο ή άιια πξφζσπα. Άγλνηα ησλ θαλνληζκψλ δελ ζεσξείηαη ειαθξπληηθφ. Ν πνδειάηεο ζα πξέπεη λα ελεξγεί θαηά επγελή ηξφπν πάληνηε θαη λα επηηξέπεη ζε γξεγνξφηεξν πνδειάηε λα ηνλ πξνζπεξάζεη ρσξίο λα παξεκβάιεη εκπφδηα. Νη πνδειάηεο πξέπεη λα ζέβνληαη ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ. Λα πνδειαηνχλ κφλν κέζα ζηελ θαζνξηζκέλε δηαδξνκή. Ξξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ξχπαλζε. Σξήζε γπάιηλσλ δνρείσλ απαγνξεχεηαη. Ξξνζηαηεπηηθφ θξάλνο πνδειαζίαο, ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟ. 14. ΠΟΙΝΔ Αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ παξαπηψκαηνο ν Αιπηάξρεο δχλαηαη λα επηβάιεη ηηο αθφινπζεο πνηλέο: Α. Ξξνθνξηθή πξνεηδνπνίεζε Β. Ρνπνζέηεζε θαηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ζε πην πίζσ ζέζε Γ. Απνθιεηζκφο Γ. Αθαίξεζε βαζκψλ ή πξφζζεζε ρξφλνπ Δ. Αλαζηνιή αδείαο Πη. Ξξφζηηκν Ε. Δηζήγεζε γηα δηαγξαθή απφ ηε δχλακε ηεο Νκνζπνλδίαο. Ξαξαπνκπή ζηε ΓΔ κε εηζήγεζε γηα ηε δηαγξαθή απφ ηε δχλακε ηεο Νκνζπνλδίαο. Ν Αιπηάξρεο έρεη ππνρξέσζε λα εηδνπνηήζεη ηνλ πνδειάηε ή ηνλ επίζεκν αληηπξφζσπν ηνπ Πσκαηείνπ ηνπ γηα ηελ επηβνιή πνηλήο. 23

24 15. ΣΙΜΩΡΟΤΜΔΝΑ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΑ: Αιιαγή πνδειάηνπ, παξάλνκε ηξνθνδνζία ή βνήζεηα απφ ζεαηέο, ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφο ηνπ πνδειάηε. Ρξάβεγκα ηεο θαλέιαο, ηξάβεγκα ή ζπξψμηκν άιινπ πνδειάηε, αθνχκπηζκα ζε άιιν πνδειάηε γηα εμαζθάιηζε ζηεξίγκαηνο, αληηθαλνληθή βνήζεηα κεηαμχ πνδειάησλ ζα ζπλεπάγεηαη ηνπνζέηεζε ζε πην πίζσ ζέζε θαηά ηνλ ηεξκαηηζκφ θαη επαλάιεςε ηνπ παξαπηψκαηνο κε απνθιεηζκφ. Ξαξεκπφδηζε πνδειάηε θαηά ην ηειηθφ ζπξηληάξηζκα, αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά κε πξφζεζε ηε παξεκπφδηζε, ρξήζε ζπληνκηψλ, αληηθαηάζηαζε πνδειάηε, ζήθσκα θαη ησλ δχν ρεξηψλ θαηά ηνλ ηεξκαηηζκφ (ιακβάλεηαη ππφςε ν ρψξνο θαη ν ζπλσζηηζκφο) αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο κπνξεί λα επηβιεζεί πνηλή κέρξη θαη απνθιεηζκνχ. Σξήζε ρπδαίαο πξνζβιεηηθήο γιψζζαο, αζέβεηα πξνο ηνπο ππεπζχλνπο ή πξνο ην θνηλφ αλαιφγσο ηνπ παξαπηψκαηνο επηζχξεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αιπηάξρε πξνεηδνπνίεζε κέρξη θαη απνθιεηζκφ θαη παξαπνκπή ηνπ αζιεηή ζηε Γ.Δ. Σεηξνδηθία έλαληη νπνηνπδήπνηε πνδειάηε, επίζεκνπ ή ζεαηή επηζχξεη ηε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ. Πνβαξέο πεξηπηψζεηο νδεγνχλ ζε πξφηαζε γηα δηαγξαθή. Γηα παξάιεηςε αζιεηή λα παξνπζηαζηεί γηα ηελ παξαιαβή ηνπ επάζινπ ηνπ θαηά ηελ ηειεηή απνλνκήο κεηά ην πέξαο ηνπ αγψλα, ελψ επξίζθεηαη ζην ρψξν φπνπ γίλνληαη νη απνλνκέο παξαπέκπεηαη ζηε Γ.Δ. γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά. 16. ΔΝΣΑΔΙ Βιέπε παξάγξαθν 10 ηωλ θαλνληζκώλ Πνδειαζίαο ηεο Οκνζπνλδίαο 24

25 ΑΓΩΝΔ ΑΡΥΑΡΙΩΝ ΚΤΠΔΛΛΟ ΑΚΑΓΗΜΙΑ Κ.Ο.ΠΟ. 1. Ζ Νκνζπνλδία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βάζεο ηνπ αζιήκαηνο ζα δηνξγαλψλεη αγψλεο Θππέιινπ γηα ηελ θαηεγνξία απηή ε νπνία δηαρσξίδεηαη ζηηο πην θάησ αλαθεξφκελεο ππνθαηεγνξίεο: ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ «Α1» από 10 έωο 11 ρξόλωλ ««Α2» από 12 έωο 13 ρξόλωλ ««Α3» από 14 έωο 15 ρξόλωλ 2. Πηε θαηεγνξία «Α3» δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο 14 θαη 15 ρξνλψλ νη νπνίνη δελ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηνπο αγψλεο θαη πξσηαζιήκαηα ηνπ 2008 θαη πξηλ. 3. Θαηά ην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ζα βξαβεπηνχλ νη ηξεηο (3) θαιχηεξνη αζιεηέο θάζε θαηεγνξίαο αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηνπο βαζκνχο πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ ζηνπο αγψλεο κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ. 4. Γηα ειηθίεο πην κηθξέο ησλ πην πάλσ ε Νκνζπνλδία ζα δηνξγαλψλεη θαηά ηε θξίζε ηεο αλεπίζεκνπο αγψλεο εηδηθά γη απηέο ηηο ειηθίεο. Πηνπο αγψλεο Νξεηβαηηθνχ πνδειάηνπ πέξαλ ησλ αγψλσλ XC ζα νξγαλψλνληαη θαη αγψλεο δεμηνηερλίαο. Ζ βαζκνινγία ηεο δεμηνηερλίαο θαη ηνπ αγψλα αληνρήο ζα πξνζηίζεληαη ζε κία γεληθή βαζκνινγία. Ν αγψλαο δεμηνηερλίαο είλαη αγψλαο ν νπνίνο δηεμάγεηαη βάζε ρξνλνκέηξεζεο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλε δηαδξνκή ε νπνία απαηηεί ηθαλφηεηεο δεμηνηερλίαο. Ζ ηειηθή θαηάηαμε βγαίλεη απφ ην ρξφλν ηνπ αζιεηή θαη ηα ιάζε ζηε δηαδξνκή. Ν αζιεηήο κε ην κηθξφηεξν ρξφλν θαη ηα ιηγφηεξα ιάζε είλαη ν θαιχηεξνο ζηε βαζκνινγία, αθνινπζεί ν δεχηεξνο θαιχηεξνο θιπ. (θάζε ιάζνο επηβαξχλεη ηνλ ρξφλν ηνπ αζιεηή κε 3 δεπηεξφιεπηα) Ωο ιάζε ζεσξνχληαη: - Αθνχκπηζκα ζην έδαθνο κε κέξνο ηνπ ζψκαηνο - Αθνχκπηζκα αληηθεηκέλνπ πνπ απνηειεί κέξνο ηεο δηαδξνκήο - Αιιαγή δηαδξνκήο (Γηθαίσκα επαλεθθίλεζεο κε ρξέσζε πνηλήο ελφο ιάζνπο. 25

26 ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΓΔΞΙΟΣΔΥΝΙΑ Ξιάηνο γξακκήο εθθίλεζεο 1,5κ Κήθνο παξάιιεισλ ζαλίδσλ 3κ απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 15εθ Κήθνο ζαλίδαο ηξακπάιαο 3κ- πιάηνο 50 εθ Απφζηαζε κεηαμχ θψλσλ 1,5κ Απφζηαζε κεηαμχ παζζάισλ 5κ Ξιάηνο ρψξνπ δεμηνηερλίαο 8κ- κήθνο 10κ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΡΔΙΒΑΣΙΚΟΤ θαη ΓΡΟΜΟΤ ΓΔΞΙΟΣΔΥΝΙΑ ΓΙΑ A2 θαη Α3 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θα ππάξρεη κηα γεληθή θαηάηαμε γηα ηνπο αγψλεο XC Νξεηβαηηθνχ θαη δεμηνηερλίαο κφλν γηα ηηο Α2 θαη Α3 θαηεγνξίεο. 26

27 ΠΟΓΗΛΑΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΤ (CYCLING FOR ALL) Ζ Νκνζπνλδία εθαξκφδεη ηνπο Γηεζλείο Θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ θαηεγνξία απηή θαη ηελ φιε νξγάλσζή ηεο. Καηεγνξίεο: Νη ειηθηαθέο θαηεγνξίεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε θαη ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηνξγαλσηή. Γηα ηηο θαηεγνξίεο θάησ ησλ 17 ρξφλσλ νη απνζηάζεηο ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ Θ.Ν.ΞΝ., αλάινγα κε ην πξνθίι θάζε αγψλα. πκκεηνρέο: Ξέξα απφ ηνπο αζιεηέο πνπ θαηέρνπλ άδεηα πνδειαηηζηή δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο θαη αζιεηέο κε θάηνρνη άδεηαο πνδειαηηζηή. Ζ έθδνζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε (άξζξν γεληθψλ θαλνληζκψλ άδεηα πνδειαηηζηή κηαο εκέξαο). Νη δηνξγαλσηέο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ πξνο εγγξαθή ην έληππν «πεχζπλεο Γήισζεο», ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη επζχλεο ηφζν ησλ ζπκκεηερφλησλ φζν θαη ησλ δηνξγαλσηψλ. Γηνξγάλωζε Αγώλωλ: Πχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Γ.Δ.Ξ. θαη ηνπο γεληθνχο θαλνληζκνχο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 27

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ.

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ. Αξ.Φαθ. 70/2β/15 Λεπθωζία, 08 Ηνπλίνπ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 97 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΓΡΧΝ ΚΑΙ 59 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ε ζπλέρεηα ηωλ πξνθεξύμεωλ γηα ηε δηεμαγωγή ηωλ αγωληζκάηωλ 10000κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011»

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΧΝΧΝ ΣΙΒΟΤ ΣΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΧΣΑ ΥΔΙΜΧΝΙΓΗ» «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» Ο Α.. ΡΗΓΑ Θεζ/λίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Α.. ΔΓΑ Θεζ/λίθεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, ζει.10, ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ ηίβνπ ΔΓΑ 2008),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 1. Οη παξαθάησ θαλνληζκνί ηζρχνπλ απφ ηελ 22.10.2012 θαη δηέπνπλ φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ γίλνληαη απνδεθηά απφ ηε SB, αλεμάξηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι 13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι Αγωνιζηικήρ Ξεπιόδος 2010 Γιοπγάνωζη : ΝΠΔΘΘ 19-10-2010 Απ.Ξπωη.: 144 ΞΟΝΠ: ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΡΗΑΘΝΠ Α.Κ.Δ.Α. ΑΛΑΠΑμεΑ «ΡΗΡΑΛΔΠ ΑΣΑΪΑΠ» ΑΠΡΔΟΑΠ ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΣΩΟΗΝ ΘΗΛΖΡΗΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Τπέξε με ηην καπδιά ζος Για ηην καπδιά ζος

Τπέξε με ηην καπδιά ζος Για ηην καπδιά ζος Αλνηθηόο Αγώλαο Γξόκνπ Αλδξώλ & Γπλαηθώλ 3 & 8 Υηιηόκεηξα Τπέξε με ηην καπδιά ζος Για ηην καπδιά ζος Σςνδιοπγανωηέρ: Τπέξε με ηην καπδιά ζος Για ηην καπδιά ζος Όινη γλσξίδνπλ φηη ην ηξέμηκν είλαη έλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ ΗΟΤΝΗΟ 2014 Πεπιεσόμενα ΔΝΝΟΗΑ ΣΧΝ ΟΡΧΝ... 1 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΟΠΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα