ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΓΗΛΑΙΑ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΓΗΛΑΙΑ 2010"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΓΗΛΑΙΑ 2010

2 Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 1. ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑΓΔΗΑ ΞΝΓΖΙΑΡΗΠΡΖ ΠΡΝΙΔΠ / ΘΟΑΛΖ / ΞΝΓΖΙΑΡΑ ΞΑΡΖΚΑΡΑ / ΑΛΑΞΡΓΚΑΡΑ ΓΖΙΩΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΔΘΛΖ ΡΔΙΔΠΖΠ ΑΓΩΛΩΛ ΒΝΖΘΔΗΑ ΑΘΙΖΡΩΛ ΠΔΟΒΗΠ ΗΑΡΟΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ ΑΓΩΛΝΓΗΘΖΠ ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ ΞΝΗΛΔΠ ΓΗΑΦΖΚΗΠΔΗΠ ΒΟΑΒΔΠΔΗΠ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΔΠ ΑΞΑΓΝΟΔΚΔΛΔΠ ΝΠΗΔΠ ΓΗΑΓΟΑΦΖ / ΑΞΝΣΩΟΖΠΖ ΠΩΚΑΡΔΗΝ ΓΗΑΟΘΝΛΡΝΠ ΡΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ ΔΞΗΦΙΑΜΔΗΠ... ΠΟΓΗΛΑΙΑ ΓΡΟΜΟΤ 1. ΘΞΔΙΙΝ ΓΟΝΚΝ ΑΡΝΚΗΘΝ ΘΞΔΙΙΝ ΓΟΝΚΝ ΝΚΑΓΗΘΝ ΔΗΓΗΘΔΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΒΟΑΒΔΗΩΛ ΞΟΩΡΑΘΙΖΡΖΠ/ΞΟΩΡΑΘΙΖΡΟΗΑ ΘΞΟΝ ΓΟΝΚΝ ΑΛΡΝΣΖΠ ΞΑΓΘΞΟΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΣΟΝΛΝΚΔΡΟΝ ΓΟΝΚΝ ΞΑΓΘΞΟΗΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΣΟΝΛΝΚΔΡΟΖΠΖΠ ΑΓΩΛΔΠ SUMMER CUP... ΟΡΔΙΝΗ ΠΟΓΗΛΑΙΑ 1. ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΞΝΓΖΙΑΡΗΠΡΩΛ/ΡΟΗΩΛ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΓΩΛΩΛ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΘΞΔΙΙΝ ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ / ΘΑΡΑΡΑΜΖ ΘΞΔΙΙΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΠΘΡΑΙΝΓΟΝΚΗΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΡΔΣΛΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ ΡΔΣΛΗΘΝΠ ΈΙΔΓΣΝΠ ΑΙΡΑΟΣΖΠ ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΑ ΔΛΓΚΑΠΗΑ ΔΘΛΖ ΡΔΙΔΠΖΠ ΡΩΛ ΑΓΩΛΩΛ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΗΛΔΠ ΡΗΚΩΟΝΚΔΛΑ ΞΑΟΑΞΡΩΚΑΡΑ ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ... ΚΤΠΔΛΛΟ ΑΚΑΓΗΜΙΑ Κ.Ο.ΠΟ. CYCLING FOR ALL

3 Ι. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 1. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 1.1. ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ: ηελ θαηεγνξία απηήλ ππάγνληαη αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ κεηαμύ 1980 θαη ΔΦΗΒΟΙ ΝΔΑΝΙΓΔ: ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ ηα έηε ΠΑΙΓΔ ΚΟΡΑΙΓΔ: ηελ θαηεγνξία απηήλ ππάγνληαη νη αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ ηα έηε ΠΑΝΠΑΙΓΔ ΠΑΝΚΟΡΑΙΓΔ : ηελ θαηεγνξία απηήλ ππάγνληαη νη αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ ην έηνο ΜΑΣΔΡ 1: ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ γελλεζέληεο κεηαμύ 1979 θαη ΜΑΣΔΡ 2 ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ γελλεζέληεο πξηλ ην 1969 Αζιεηήο πνπ ειηθηαθά εκπίπηεη ζηε θαηεγνξία Καζηεξο 1 ή 2 έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέμεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε πην πάλσ θαηεγνξία(π.ρ. απφ Κάζηεξο 2 ζε Κάζηεξο 1 ή Αλδξψλ/ Γπλαηθψλ) θαη ζα πξέπεη λα αγσλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία απηή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Ζ ειηθία ελφο πνδειάηε/ ηξηαο θαζνξίδεηαη από ηελ ειηθία ηνπ ζηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 2. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΓΔΙΑ ΠΟΓΗΛΑΣΙΣΗ Θα εθδίδνληαη νη πην θάησ άδεηεο πνδειαηηζηή σο αθνινχζσο: 2.1. Γηεζλήο άδεηα πνδειαηηζηή: Ξξέπεη λα παξνπζηάδεηαη Γειηίν γείαο θαη Αζθάιεηα έλαληη ηξίηνπ. Κφλν κε απηή ηελ άδεηα νη αζιεηέο ζα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε αγψλεο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην θαιελδάξην ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Ξνδειαζίαο (ΓΔΞ- UCI). Ζ αζθάιεηα πξνζσπηθψλ αηπρεκάησλ ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ΘΝΑ. Πε πεξίπησζε πνπ αζιεηήο αηηεζεί ηελ άδεηα θαη δελ εκπίπηεη ζηα ζρέδηα ηνπ ΘΝΑ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη πξνζσπηθφ ζρέδην αζθαιηζηηθήο θάιπςεο αηπρεκάησλ Άδεηα πνδειαηηζηή Κ.Ο.ΠΟ. Ξαξνπζίαζε Γειηίνπ γείαο. Θα κπνξνχλ λα αζθαιηζηνχλ κέζσ ηεο Θ.Ν.ΞΝ., αθνχ θαηαβάινπλ ην αληίηηκν πνζφ. Πε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ζα ζεσξείηαη φηη ιακβάλνπλ κέξνο ζηνπο αγψλεο ηνπ αγσληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Θ.Ν.ΞΝ. ππφ ηδία επζχλε. Γελ ζα δηθαηνύληαη ζπκκεηνρήο ζε αγψλεο πνπ είλαη 3

4 εληαγκέλνη ζην θαιελδάξην ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Ξνδειαζίαο (ΓΔΞ UCI) 2.3. Άδεηα αξράξηνπ πνδειάηε: Σξεηάδεηαη κφλν Γειηίν γείαο. Θα ππνγξάθνπλ νη γνλείο βεβαίσζε φηη ν αξράξηνο αζιεηήο/ ηξηα έρεη αζθάιεηα ηδησηηθή ή άιινπ θνξέα Άδεηα πνδειαηηζηή κηαο εκέξαο (One day license): Ζ Νκνζπνλδία κέζσ εληεηαικέλνπ εζληθνχ θνκηζάξηνπ δχλαηαη λα εθδψζεη, ζχκθσλα κε ηνπο Γηεζλείο Θαλνληζκνχο, άδεηα πνδειαηηζηή κηαο κέξαο. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο απηήο ρξεηάδεηαη ε απφδεημε χπαξμεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πξνζσπηθψλ αηπρεκάησλ θαη ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ φηη ν αζιεηήο έρεη ηελ θαηάιιειε θπζηθή θαηάζηαζε γηα λα ιάβεη κέξνο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αγψλα. Ζ ρξέσζε ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε δηνξγαλσηή. Νη άδεηεο πνδειαηηζηή ζηα άξζξα 2.1 θαη 2.2 ρξεψλνληαη κε 10 δηθαίσκα, ελψ γηα ην 2.3. είλαη δσξεάλ. Ξαξά ηαχηα ε Νκνζπνλδία επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα λα επηηξέςεη ηελ ζπκκεηνρή αζιεηψλ εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ππάξρεη εθ κέξνπο ηνπ Πσκαηείνπ ηνπο αίηεζε γηα έθδνζε δειηίνπ πγείαο πιελ φκσο δελ εηνηκάζηεθε εγθαίξσο ή αζιεηψλ πνπ έρνπλ πεξαηψζεη θαη ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο γηα έθδνζε Γειηίνπ γείαο θαη πνπ βεβαηψλνπλ φηη νη εμεηάζεηο ηνπο είλαη θαζ φια εληάμεη. Λνείηαη πάληνηε φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη αζιεηέο αγσλίδνληαη ππφ ηδίαλ επζχλε. Ρα δηθαηνινγεηηθά απηά ή αληίγξαθα ηνπο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ησλ ζσκαηείσλ ζηα γξαθεία ηεο Θ.Ν.ΞO. Λνείηαη φηη ε Νκνζπνλδία δχλαηαη πάληνηε λα απαγνξεχζεη ηε ζπκκεηνρή αζιεηνχ πνπ δελ παξνπζηάδεη ηαπηφηεηα θαη/ή δελ είλαη θάηνρνο ηαπηφηεηαο θαη/ή νιφθιεξεο ηεο νκάδαο αζιεηψλ ζπγθεθξηκέλνπ Πσκαηείνπ, εάλ παξνπζηάδνληαη ρσξίο ηαπηφηεηα ή δηαπηζηψλεηαη φηη αξλνχληαη λα απνηαζνχλ γηα έθδνζε ηαπηφηεηαο Αζιεηέο θάηνρνη άδεηαο πνδειαηηζηή αλαγλσξηζκέλεο Νκνζπνλδίαο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε φινπο ηνπο αγψλεο γηα ηνπο νπνίνπο ηζρχεη ε άδεηα. Ιακβάλνπλ ηνπο ζρεηηθνχο βαζκνχο γηα ηελ αηνκηθή θαηάηαμε θαη ηνπο απνλέκνληαη ηα ζρεηηθά έπαζια πνπ ήζειαλ θεξδίζεη. Δηδηθή πξφλνηα ηζρχεη ζηνπο αγψλεο Ξξσηαζιεκάησλ Θχπξνπ Δθηόο ζπλαγωληζκνύ ζπκκεηνρέο Πηνπο αγψλεο δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Νκνζπνλδίαο λα ζπκκεηάζρνπλ εθηφο ζπλαγσληζκνχ αζιεηέο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε δχλακε ηεο θαζψο θαη μέλνη αζιεηέο πνπ βξίζθνληαη γηα πξνεηνηκαζία ζηε Θχπξν θαη δελ είλαη θάηνρνη/δελ παξνπζηάδνπλ δειηίν ηαπηφηεηαο πνδειάηε αλαγλσξηζκέλεο Νκνζπνλδίαο. Πε ηέηνηα πεξίπησζε νη αζιεηέο αγσλίδνληαη ππφ ηδίαλ επζχλε. 4

5 2.6 Αιινδαπνί αζιεηέο Αιινδαπνί αζιεηέο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε φινπο ηνπο αγψλεο πιελ ησλ αγψλσλ γηα αλάδεημε Ξξσηαζιεηή Θχπξνπ ζε αγσλίζκαηα Γξφκνπ θαη Νξεηλήο Ξνδειαζίαο. 3. ΣΟΛΔ / ΚΡΑΝΗ / ΠΟΓΗΛΑΣΑ 3.1. Νη αζιεηέο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο θέξνληεο απαξαίηεηα ηε ζηνιή πνδειαζίαο θαζψο θξάλνο θαη πνδήιαηα ζύκθωλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Γηεζλνύο Έλωζεο Πνδειαζίαο ΓΔΠ (UCI) Υξήζε θξάλνπο: Ζ ρξήζε πξνζηαηεπηηθνχ θξάλνπο πνδειαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα θάζε αζιεηή / ηξηα ηεο Νκνζπνλδίαο, θαζ φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο Νκνζπνλδίαο επίζεκεο ή αλεπίζεκεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνπνλήζεσλ πνπ είηε ζπλνδεχνληαη είηε φρη απφ πξνπνλεηή. Κε ζπκκφξθσζε αζιεηή κε ηα πην πάλσ πέξαλ ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγψλα ζπλεπάγεηαη θαη παξαπνκπή ζηε Γ.Δ. γηα πεξαηηέξσ πνηλή Αζιεηήο ν νπνίνο δελ παξνπζηάδεηαη ζηε αθεηεξία ηνπ αγψλα θαηάιιεια ελδεδπκέλνο δελ ζα ηνπ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρεη Νη αζιεηέο ζα πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ κε πνδήιαηα πνπ ζα βξίζθνληαη ζε θαιή κεραληθή θαηάζηαζε. Ν Αιπηάξρεο ηνπ αγψλα ζα έρεη ην δηθαίσκα λα απνθιείζεη αζιεηή αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ην πνδήιαην ηνπ δελ επξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη σο εθ ηνχηνπ ππάξρεη θίλδπλνο λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηνλ ίδην θαη ζε άιινπο αζιεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. 4. ΠΑΣΗΜΑΣΑ / ΑΝΑΠΣΤΓΜΑΣΑ 4.1 Ζ Νκνζπνλδία θαζνξίδεη ηα παηήκαηα (αλάπηπγκα) σο αθνινχζσο γηα αγψλεο δξφκνπ: Καηεγνξία Αλδξώλ : Διεύζεξν Καηεγνξία Δθήβωλ: κέρξη 7.93 m Καηεγνξία Παίδωλ: κέρξη 7.01 m Καηεγνξία Αξραξίωλ: κέρξη 7.01 m Καηεγνξία Γπλαηθώλ: Διεύζεξν Καηεγνξία Νεαλίδωλ: κέρξη 7.93 m Καηεγνξία Κνξαζίδωλ: κέρξη 7.01 m Καηεγνξία Α1 Α2: 5.78 m Καηεγνξία Α3: 6.14 m 5

6 4.2 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν Αιπηάξρεο ηνπ αγψλα έρεη δηθαίσκα λα απνθαζίζεη θαηά ηε θξίζε ηνπ ηνλ έιεγρν ηνπ αλαπηχγκαηνο είηε: α) πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ αγψλα β) θαηά ην ηέινο ηνπ αγψλα γ) λα απνθαζίζεη θαη επηινγή ηνλ έιεγρν ζπγθεθξηκέλσλ θαηά ηε θξίζε ηνπ αζιεηψλ. 4.3 Πε πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο γίλεη κεηά ην ηέινο ηνπ αγψλα θαη δηαπηζησζεί φηη ηα παηήκαηα ζπγθεθξηκέλνπ αζιεηή δελ είλαη βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ απηνκάησο ν αζιεηήο ηίζεηαη εθηφο αγψλα θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ αιπηάξρε παξαπέκπεηαη ζηε δηθαζηηθή επηηξνπή γηα δφιηα ζπκκεηνρή ζε αγψλα. 4.4 πεχζπλνη γηα ηε ηήξεζε ηνπ πην πάλσ θαλνληζκνχ είλαη νη αζιεηέο θαη ηα Πσκαηεία. Πε πεξίπησζε πνπ αζιεηήο εκθαλίδεηαη θαηά ηελ εθθίλεζε θαη αθνχ θαηφπηλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρεη ηα ζσζηά παηήκαηα δχλαηαη λα εθθηλήζεη αθνχ ηα δηνξζψζεη. 5. ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 5.1 Πε θάζε αγψλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ηεο ΘΝΞΝ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα γίλνληαη δειψζεηο ζπκκεηνρήο θάζε ζσκαηείνπ απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ ζσκαηείνπ ή ηνλ πξνπνλεηή 3 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγψλα ζηα γξαθεία ηεο Νκνζπνλδίαο, είηε κέζω (θαμ ) είηε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 5.2 Η πιεξωκή ηνπ δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο ζηνπο αγώλεο ζα γίλεηαη θαηά ηελ εγγξαθή ηωλ αζιεηώλ από ηα ζωκαηεία γηα ηνλ ηειεπηαίν αγώλα εθάζηνπ κήλα θαη ζα αθνξά όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ ηδίνπ κήλα. Γηα ηνπο επίζεκνπο αγψλεο ηεο Νκνζπνλδίαο νη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ζα ζπλνδεχνληαη κε ην πνζφ ηνπ 2 γηα θάζε ζπκκεηνρή θαη ε νπνία ζα παξακέλεη πξνο φθεινο ηεο Νκνζπνλδίαο έζησ θαη αλ ν αζιεηήο δελ ζπκκεηάζρεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζηνλ αγψλα. 5.3 Αζιεηήο, ν νπνίνο δελ δειψζεθε απφ ην ζσκαηείν ηνπ θαη ν νπνίνο δελ είλαη ηηκσξεκέλνο απφ ην ζσκαηείν ηνπ, ζα δχλαηαη λα δειψζεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ν ίδηνο κηζή ώξα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, ζε ηέηνηα πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ αζιεηή δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ζθνπνχο νκαδηθήο θαηάηαμεο αιιά ζα ιακβάλνληαη γηα ζθνπνχο αηνκηθήο θαηάηαμεο. Γηα ζπκκεηνρέο εθηφο ζπλαγσληζκνχ απνθιείνληαη θάηνρνη δηεζλνχο άδεηαο πνδειαηηζηή. 6

7 5.4 Νη αζιεηέο πξέπεη λα ππνγξάθνπλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην εθάζηνηε θχιιν αγψλνο πνπ ζα ππάξρεη ζηε γξακκαηεία ηνπ θάζε αγψλα. Ζ γξακκαηεία θιείλεη ηηο εγγξαθέο 15 ιεπηά πξηλ ηελ ψξα εθθίλεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ αιπηάξρε. 6. ΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΔΗ ΑΓΩΝΩΝ Ρελ επίβιεςε ηεο νξζήο ηέιεζεο ησλ αγψλσλ ηελ έρεη ε Νκνζπνλδία κε ηνλ Αιπηάξρε ή παξαηεξεηή πνπ δηνξίδεη ζε θάζε αγώλα. Όιεο νη επίζεκεο δηνξγαλψζεηο/αγψλεο πνδειαζίαο πιελ ησλ Ξξσηαζιεκάησλ θαη νη Γηεζλείο κπνξνχλ λα δηνξγαλσζνχλ απφ αλεμάξηεηνπο δηνξγαλσηέο εθφζνλ δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Νκνζπνλδίαο θαη ηεο Γ.Δ.Ξ. Ζ Νκνζπνλδία ζα δηνξίδεη Αιπηάξρε γηα λα επηβιέπεη ηελ ηέιεζε ησλ αγψλσλ Ν Αιπηάξρεο έρεη δηθαίσκα λα αλαβάιεη ηελ ηέιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αγψλα ή λα δηαθφςεη ηεινχκελν αγψλα, αλ θαηά ηε θξίζε ηνπ ε ηέιεζε ή ε ζπλέρηζε ηνπ δπλαηφλ λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηνπο ζπκκεηέρνληεο ή παξαβηάδεη ην «επί ίζνηο φξνηο» αγσλίδεζζε. 7. ΒΟΗΘΔΙΑ ΑΘΛΗΣΩΝ ΔΡΒΙ 7.1 Ζ βνήζεηα αζιεηψλ - ζέξβηο γίλεηαη κε ηελ επζχλε ησλ ίδησλ ή ησλ Πσκαηείσλ ηνπο (1 απηνθίλεην ζέξβηο γηα θάζε 3 αζιεηέο ηεο ίδηαο νκάδαο ζε θάζε απφζηαζε). 7.2 Ρα απηνθίλεηα ζέξβηο πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ ηνλ αιπηάξρε πξηλ ηελ εθθίλεζε. 7.3 Ρα ζσκαηεία πξέπεη λα θξνληίδνπλ έηζη ψζηε νη νδεγνί ησλ νρεκάησλ πνπ παξέρνπλ «ζέξβηο» ζηνπο αζιεηέο λα είλαη έκπεηξνη ζε απηή ηε ζέζε ζε αγψλεο πνδειαζίαο δξφκνπ. 7.4 Δάλ ηξίηα πξφζσπα πξνηίζεληαη λα πξνζθέξνπλ «ζέξβηο» ζηνπο αζιεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, ηφηε ζα πξέπεη ηα άηνκα απηά λα αλαθέξνληαη ζηνλ Αιπηάξρε ηνπ αγψλα. 7.5 Όια ηα απηνθίλεηα «ζέξβηο» ζα πξέπεη λα έρνπλ επηθνηλσλία κε ηνλ αιπηάξρε ηνπ αγψλα. Γηα θάζε θίλεζε ηνπο εθηφο ηεο θνιφλαο ησλ απηνθηλήησλ ζέξβηο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ θαη λα αθνινπζνχλ απαξαίηεηα ηηο νδεγίεο ηνπ αιπηάξρε. 7.6 Πε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ νδεγηψλ ηνπ αιπηάξρε ζα ηηκσξνχληαη ν αζιεηήο ή ην ζσκαηείν αλάινγα κε ηελ παξάγξαθν 10 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 7

8 8. ΙΑΣΡΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ Ν νξγαλσηήο ζα θξνληίδεη ψζηε λα παξίζηαηαη ηαηξφο ή λνζνθφκνο ζε φινπο ηνπο επίζεκνπο αγψλεο πνδειαζίαο. 9. ΑΓΩΝΟΓΙΚΗ Σξέε Αγσλνδίθε ζα έρεη ν εθάζηνηε νξηδφκελνο απφ ηελ Νκνζπνλδία Αιπηάξρεο ηνπ αγψλα. Ν Αγσλνδίθεο ζα εθαξκφζεη ηνπο θαλνληζκνχο πξνθήξπμεο ησλ αγψλσλ θαη ζα επηβάιιεη ηηο πξνλννχκελεο ζην παξφλ πνηλέο θαη ζε πεξίπησζε πνπ γηα έλα παξάπησκα δελ πξνβιέπνληαη πνηλέο ζην παξφλ, ηφηε λα αλαηξέρεη ζηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε Γηεζλή Έλσζε Ξνδειαζίαο (ΓΔΞ). 10. ΔΝΣΑΔΙ Βιέπε παξάγξαθν 10 ηωλ θαλνληζκώλ πνδειαζίαο ηεο Οκνζπνλδίαο 11. ΠΟΙΝΔ Νη πην θάησ πνηλέο δχλαληαη λα επηβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ πνδειαζίαο. Όζνλ αθνξά ηηο πνηλέο πνπ δηέπνπλ ηνπο αγψλεο Νξεηλήο Ξνδειαζίαο ηζρχνπλ νη πνηλέο πνπ πξνλννχληαη εηδηθά γηα ηνπο αγψλεο απηνχο θαζψο θαη νη παξφληεο σο ζπκπιεξσκαηηθνί ηνχησλ ελφζσ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηνχο ΡΟΑΒΖΓΚΑ ΑΞΝ ΝΣΖΚΑ: Απνθιεηζκφο 11.2 ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΔΠΑ ΠΔ ΝΣΖΚΑ: Απνθιεηζκφο 11.3 ΠΞΟΩΜΗΚΝ ΑΞΝ ΑΡΝΚΑ ΞΝ ΔΞΗΒΑΗΛΝΛ ΠΔ ΚΖΣΑΛΝΘΗΛΖΡΝ ΝΣΖΚΑ: Απνθιεηζκφο Πε πεξίπησζε πνπ ην ζπξψμηκν γίλεη παξά ηε ζέιεζε ηνπ αζιεηή, ν αζιεηήο νθείιεη λα ην αλαθέξεη ακέζσο ζηελ αγσλνδίθε επηηξνπή καδί κε ζρεηηθά ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ηνπ νρήκαηνο ΞΑΟΑΚΝΛΖ ΑΘΙΖΡΖ ΞΗΠΩ ΑΞΝ ΝΣΖΚΑ ΠΔ ΑΞΝΠΡΑΠΖ ΙΗΓΝΡΔΟΖ ΡΩΛ 50 ΚΔΡΟΩΛ: α) γηα πξψηε θνξά: επηβάξπλζε ρξφλνπ κε 30 β) γηα δεχηεξε θνξά: επηβάξπλζε ρξφλνπ κε 2 γ) γηα ηξίηε θνξά: απνθιεηζκφο απφ ηνλ αγψλα 11.5 ΑΛΔΦΝΓΗΑΠΚΝΠ ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΑ ΔΘΡΝΠ ΘΑΘΝΟΗΠΚΔΛΝ ΠΖΚΔΗΝ: α) γηα πξψηε θνξά: επηβάξπλζε ρξφλνπ κε 030 β) γηα δεχηεξε θνξά: επηβάξπλζε ρξφλνπ κε 02 γ) γηα ηξίηε θνξά: απνθιεηζκφο απφ ηνλ αγψλα 8

9 11.6 ΑΙΙΑΓΖ ΞΝΟΔΗΑΠ ΘΑΡΑ ΡΝ ΠΞΟΗΛΡ ΡΔΟΚΑΡΗΠΚΝ ΚΔ ΠΘΝΞΝ ΡΖΛ ΞΑΟΔΚΞΝΓΗΠΖ ΑΙΙΩΛ ΑΘΙΖΡΩΛ: Ρνπνζέηεζε ζην ηέινο ηνπ γθξνππ ΑΛΑΟΚΝΠΡΖ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ ΑΘΙΖΡΖ ΞΟΝΠ ΘΔΑΡΖ, ΠΛΑΘΙΖΡΖ ΡΝ ή ΞΟΝΠ ΘΟΗΡΖ ΣΟΝΛΝΚΔΡΟΖ ή ΑΙΙΝ ΑΟΚΝΓΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΡΔΙΔΠΖ ΡΝ ΑΓΩΛΑ ΞΟΝΠΩΞΝ ή ΦΗΙΑΘΙΝ ΘΑΗ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΠΝΒΑΟΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΞΔΟΗΞΡΩΠΖΠ ΓΛΑΡΑΗ ΛΑ ΔΦΑΟΚΝΠΡΝΛ ΡΑ ΞΗΝ ΘΑΡΩ: α) παξαηήξεζε β) επηβάξπλζε ρξφλνπ κε 30 γ) απνθιεηζκφο απφ ηνλ αγψλα θαη ηα απνηειέζκαηα φισλ θαηεγνξηψλ. δ)ξαξαπνκπή ζηε Γ.Δ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΔΞΗΘΗΛΓΛΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΘΑΗ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΠΝΒΑΟΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΞΔΟΗΞΡΩΠΖΠ ΓΛΑΡΑΗ ΛΑ ΔΦΑΟΚΝΠΡΝΛ ΡΑ ΞΗΝ ΘΑΡΩ: α) γηα πξψηε θνξά: πξνεηδνπνίεζε β) γηα δεχηεξε θνξά: επηβάξπλζε κε 30 γ) γηα ηξίηε θνξά: εθηφο αγψλα. (απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ ήδε θεξδηζζεί πξηλ ηε δεκηνπξγία επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο επηκεηξνχλ ζαλ απνηειέζκαηα αγψλα) ΑΛΑΟΚΝΠΡΖ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ ΑΜΗΩΚΑΡΝΣΝ / ΔΘΞΟΝΠΩΞΝ ΠΩΚΑΡΔΗΝ ή ΑΡΝΚΝ ΞΝ ΠΛΝΓΔΔΗ ΑΘΙΖΡΖ: Πε πεξίπησζε ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο (δηα ιφγσλ ή έξγσλ) πξνο αζιεηέο, θξηηέο αμησκαηνχρνπο ηεο Νκνζπνλδίαο, ζεαηέο: Ζ πνηλή πνπ δπλαηφλ λα επηβιεζεί ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ ζνβαξφηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο ήηνη: Απφ επηβάξπλζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ πξψηνπ αζιεηή ηνπ Πσκαηείνπ κε 01 πνηλή ή επηβάξπλζε ηνπ ρξφλνπ κε 01 νιφθιεξεο ηεο νκάδαο ή κε απνθιεηζκφ απφ ηνλ αγψλα νιφθιεξεο ηεο νκάδαο. Ξαξαπνκπή αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο ζηε Γ.Δ ΞΑΟΔΚΞΝΓΗΠΖ ΝΚΑΙΖΠ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ ΡΝ ΑΓΩΛΑ ΑΞΝ ΝΣΖΚΑΡΑ ΠΡΑ ΝΞΝΗΑ ΔΞΗΒΑΗΛΝΛ ΑΜΗΩΚΑΡΝΣΝΗ /ΔΘΞΟΝΠΩΞΝΗ/ ΞΟΝΞΝΛΖΡΔΠ /ΠΛΝΓΝΗ /ΠΔΟΒΗΠ ΝΚΑΓΩΛ ή ΑΘΙΖΡΩΛ ΘΑΗ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΠΝΒΑΟΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΞΔΟΗΞΡΩΠΖΠ ΓΛΑΡΑΗ ΛΑ ΔΦΑΟΚΝΠΡΝΛ ΡΑ ΞΗΝ ΘΑΡΩ: α) παξαηήξεζε β) επηβάξπλζε νιφθιεξεο ηεο νκάδαο ηνπ Πσκαηείνπ κε 01 ζηα απνηειέζκαηα ηεο νκαδηθήο βαζκνινγίαο ζηελ θαηεγνξία/εο ζηελ νπνία έγηλε ε παξάβαζε 9

10 γ) απνθιεηζκφο νιφθιεξεο ηεο νκάδαο απφ ηνλ αγψλα θαη ηα απνηειέζκαηα αηνκηθνύ θαη νκαδηθνύ ηεο θαηεγνξίαο πνπ έγηλε ε παξάβαζε θαη παξαπνκπή ζηε Γ.Δ.Ξ ΣΟΖΠΖ ΓΑΙΗΛΩΛ ΓΝΣΔΗΩΛ ΘΑΡΑ ΡΝΛ ΑΓΩΛΑ: α) απνθιεηζκφο αζιεηή β) απνθιεηζκφο φιεο ηεο νκάδαο θαη /ή γ) παξαπνκπή ζηελ Γ.Δ ΞΔΡΑΓΚΑ ΠΡΝ ΓΟΝΚΝ ΓΑΙΗΛΝ ΓΝΣΔΗΝ: Απηφκαηνο απνθιεηζκφο αζιεηή απφ ηνλ αγψλα ΑΙΙΑΓΖ ΟΝΓΑΠ ή ΞΝΓΖΙΑΡΝ ΠΔ ΑΙΙΝ ΚΔΟΝΠ ΔΘΡΝΠ ΑΞΝ ΡΝ ΞΗΠΩ ΚΔΟΝΠ ΡΝ ΓΘΟΝΞ ΘΑΗ ΔΜΩ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΟΗΠΡΔΟΖ ΞΙΔΟΑ ΡΝ ΓΟΝΚΝ ΓΛΑΡΑΗ ΛΑ ΔΦΑΟΚΝΠΡΝΛ ΡΑ ΑΘΝΙΝΘΑ: α) πξνεηδνπνίεζε β) επηβάξπλζε ρξφλνπ κε 030 γ) επηβάξπλζε ρξφλνπ κε Ξαξάιεηςε αζιεηή λα παξνπζηαζηεί γηα ηελ παξαιαβή ηνπ επάζινπ ηνπ θαηά ηελ ηειεηή απνλνκήο κεηά ην πέξαο ηνπ αγψλα, ελψ επξίζθεηαη ζην ρψξν φπνπ γίλνληαη νη απνλνκέο απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα θαη παξαπέκπεηαη ζηε Γ.Δ. γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά. 12. ΓΙΑΦΗΜΙΔΙ 12.1 Πσκαηείν κέινο ηεο Νκνζπνλδίαο δχλαηαη λα δηαθεκίδεη «ρνξεγφ» επί ησλ αζιεηηθψλ εηδψλ ησλ αζιεηψλ ηνπ. Ν ηξφπνο δηαθήκηζεο (κέγεζνο θιπ) ζα πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηνπο εθάζηνηε θαλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Ξνδειαζίαο (ΓΔΞ) Ζ ζπκθσλία κεηαμχ ρνξεγνχ θαη Πσκαηείνπ πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο, λα θαζνξίδεηαη ε δηάξθεηα ηεο, ην πνζφ θαη ν ηξφπνο δηαθήκηζεο θαη λα θνηλνπνηείηαη ζηελ Νκνζπνλδία Δθφζνλ ηεξεζνχλ φιεο νη πην πάλσ πξνυπνζέζεηο ε Νκνζπνλδία ζα επηηξέπεη ζηνπο αζιεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πσκαηείνπ λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο επίζεκεο δηνξγαλψζεηο ηεο Νκνζπνλδίαο θέξνληεο επί ησλ ζηνιψλ ηνπο ηελ αλαθεξφκελε δηαθήκηζε. Λνείηαη πάληνηε φηη νη ζηνιέο ησλ αζιεηψλ ζα θέξνπλ ηα ρξψκαηα ηνπ Πσκαηείνπ ηα νπνία δειψζεθαλ πξνο ηελ Νκνζπνλδία. 10

11 12.4 Ζ Νκνζπνλδία έρεη ην δηθαίσκα λα απαγνξεχζεη ηελ ζπκκεηνρή αζιεηνχ ή αζιεηψλ Πσκαηείνπ ην νπνίν δελ ηήξεζε ηηο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο. Λνείηαη επίζεο φηη ε Νκνζπνλδία δηθαηνχηαη λα απαγνξεχζεη ηελ ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε αζιεηή ν νπνίνο δελ θέξεη ζηνιή κε ηα ρξψκαηα ηνπ Πσκαηείνπ ηνπ ή θέξεη νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε έζησ θαη ελ άγλνηα ηνπ Πσκαηείνπ ηνπ Αζιεηέο κέιε ησλ Ξξνεζληθψλ / Δζληθψλ νκάδσλ ππνρξενχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ζπκκεηνρψλ ηνπο ζην Ξαγθφζκην θαη Ξαλεπξσπατθφ πξσηάζιεκα λα θέξνπλ ηε ζηνιή ησλ Δζληθψλ νκάδσλ κε ηε δηαθήκηζε ηνπ ρνξεγνχ ηεο Νκνζπνλδίαο άζρεηα εάλ ην Πσκαηείν ηνπ θάζε ελφο απφ απηνχο έρεη ζπκθσλία γηα πξνβνιή ηνπ ρνξεγνχ ηνπ Πσκαηείνπ. ηηο πξνπνλήζεηο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζηνιή ηεο Δζληθήο Οκάδαο κόλνλ θαη απαίηεζε ηεο Οκνζπνλδίαο Λνείηαη πάληνηε φηη νη αζιεηέο δχλαληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπνλήζεσλ ηνπο λα θέξνπλ νπνηαδήπνηε ζηνιή επηζπκνχλ 12.7 Νη παξφληεο θαλνληζκνί δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ. Ππκβνπιίνπ ηεο Νκνζπνλδίαο. 13. ΒΡΑΒΔΤΔΙ Ζ Θππξηαθή Νκνζπνλδία Ξνδειαζίαο ζε εηδηθή ηειεηή ζα βξαβεχζεη ηνπο Ξξσηαζιεηέο θαη Ξξσηαζιήηξηεο νκάδεο. Σξεκαηηθά έπαζια ζα δίδνληαη θαηά ηε θξίζε ηεο Νκνζπνλδίαο. 14. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΔ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΔΡΟΜΟΤ ΑΝΣΟΥΗ TT TTT XCO XCM XCR 1 η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση

12 ΚΤΠΕΛΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΑΝΣΟΥΗ TT TTT XCO XCM XCR 1 η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση η θέση Όιεο νη ζέζεηο πέξα ηεο 10 εο ζα παίξλνπλ 1 βαζκφ. Πηηο πην πάλσ βαζκνινγίεο νη θαηεγνξίεο ΚΑΠΡΔΟΠ 1 & 2 ζα ιακβάλνπλ ηνπο κηζνχο βαζκνχο απφ ηνπο αλαγξακκέλνπο ζηνλ πην πάλσ πίλαθα. Πηνπο αγψλεο ΡΡΡ θαη XCR νη νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα ιακβάλνπλ βαζκνχο πξσηαζιήκαηνο γηα ηελ ζέζε ηνπο ζηελ ηειηθή νκαδηθή θαηάηαμε ηεο ρξνληάο. Οη αζιεηέο δελ ζα ιακβάλνπλ βαζκνύο ζηελ αηνκηθή θαηάηαμε. 15. ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΔ ΟΤΙΔ Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ ζχκθσλα κε ηνλ θαηάινγν ησλ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ ηεο ΓΔΞ θαη επηβάιινληαη νη πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ΓΔΞ. 16. ΓΙΑΓΡΑΦΗ / ΑΠΟΥΩΡΗΗ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΓΙΑΡΚΟΤΝΣΟ ΣΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, Πσκαηείν δηαγξαθεί θαη /ή παχζεη λα είλαη κέινο ηεο Νκνζπνλδίαο θαη /ή απνρσξήζεη απφ ην Κύπειιν ελψ ηνχην επξίζθεηαη ελ εμειίμεη ηφηε ηα απνηειέζκαηα ησλ αζιεηψλ ζεσξνχληαη σο κε γελφκελα θαη ηφζν ε βαζκνινγία φζν θαη νη ζέζεηο ησλ αζιεηψλ ζε θάζε αγψλα δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηελ θαηάηαμε ησλ ππνινίπσλ αζιεηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ Πσκαηείσλ ζηνπο αγψλεο θαη Ξξσηαζιήκαηα ηεο Νκνζπνλδίαο είλαη ππνρξεσηηθή εθφζνλ ηα ελ ιφγσ Πσκαηεία έρνπλ ζηελ δχλακε ηνπο αζιεηέο γηα ηνπο νπνίνπο ε Νκνζπνλδία εμέδσζε δειηίν /άδεηα αζιεηή. Απφζπξζε νιφθιεξεο ηεο νκάδαο Πσκαηείνπ απφ ηνπο αγψλεο ή Ξξσηαζιήκαηα απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα ην νπνίν παξαπέκπεηαη ζηε Γ.Δ. γηα εθδίθαζε. Πε ηέηνηα πεξίπησζε νη αζιεηέο δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο ππφ ηελ αηνκηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη λα δηεθδηθνχλ ζέζε ζηελ αηνκηθή θαηάηαμε. 12

13 17. ΔΠΙΦΤΛΑΞΔΙ Ζ Θππξηαθή Νκνζπνλδία Ξνδειαζίαο επηθπιάζζεη εηο εαπηή ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ησλ παξφλησλ θαλνληζκψλ αλά πάζα ζηηγκή. Όπνηεο ηξνπνπνηήζεηο επέιζνπλ ζηνπο παξόληεο θαλνληζκνύο ζα θνηλνπνηνύληαη άκεζα ζηα ζωκαηεία κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ζηνπο αζιεηέο πνπ αγωλίδνληαη ππό ηελ αηνκηθή ηνπο ηδηόηεηα. 18. ΑΡΙΘΜΟΙ Θάζε πνδειάηεο/ηξηα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη αξηζκνχο εγγξαθήο ζην πνδήιαην φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ζην πίζσ κέξνο ηεο θαλέιαο εθηφο αλ ν Αιπηάξρεο ηνπ αγψλα θξίλεη δηαθνξεηηθά ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο ησλ ζπκκεηνρψλ. Ππζηήλεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ ζα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζην Θχπειιν λα ην πξάμνπλ ην ζπληνκφηεξν γηα λα ηνπο δνζεί ν αξηζκφο ηνπο εγγξαθήο πνπ ζα είλαη ν ίδηνο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Θππέιινπ. Δπίζεο νη ηξνπνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα δεκνζηνπνηνύληαη κέζω ηνπ ελεκεξωηηθνύ δειηίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο. Κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο νη αζιεηέο απνδέρνληαη ηνπο παξφληεο θαλνληζκνχο θαη κεηέρνπλ κε πιήξε πξνζσπηθή επζχλε. ΠΟΓΗΛΑΙΑ ΓΡΟΜΟΤ 1. ΚΤΠΔΛΛΟ ΓΡΟΜΟΤ ΑΣΟΜΙΚΟ Αλάινγα κε ηνπο βαζκνχο πνπ ζα ζπιιέγνπλ νη αζιεηέο/ηξηεο ζα αλαδεηθλχνληαη νη Θππειινχρνη θάζε θαηεγνξίαο. Πε πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξνη αζιεηέο/ηξηεο έρνπλ ηνπο ίδηνπο βαζκνχο ζα εμεηάδεηαη θαηά πφζνλ έλαο/κία απφ απηνχο /έο έρεη πεξηζζφηεξεο πξψηεο λίθεο απφ ηνπο ππφινηπνπο. Πε πεξίπησζε πνπ αζιεηέο/ηξηεο κε ηνπο ίδηνπο βαζκνχο έρνπλ ηηο ίδηεο πξψηεο λίθεο ζα εμεηάδεηαη θαηά πφζνλ έρεη πεξηζζφηεξεο δεχηεξεο λίθεο θαη νχησ θαζ εμήο. Πε πεξίπησζε πνπ είραλ ηηο ίδηεο λίθεο θαη ζέζεηο ηφηε πξνζηίζεληαη νη ρξφλνη θαη ε θαηάηαμε γίλεηαη κε βάζε ην κηθξφηεξν ζπλνιηθφ ρξφλν. Γηα θάζε αζιεηή/ηξηα ζηελ αηνκηθή θαηάηαμε ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ φινπο ηνπο αγψλεο αθαηξνχκελνπ ελφο αγψλα κε ηελ ρακειφηεξε βαζκνινγία ηνπ αζιεηή/ηξηαο ζε πεξίπησζε πνπ ν αζιεηήο/ηξηα ζπκκεηέρεη ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ θππέιινπ δξφκνπ ή ηνπ θππέιινπ ΚΡΒ. 13

14 Γεληθή Καηεγνξία: Π απηή ηε θαηεγνξία ζπκκεηέρνπλ νη θαηεγνξίεο Αλδξψλ θαη Δθήβσλ (Γεληθή Θαηεγνξία Αλδξψλ), Γπλαηθψλ θαη Λεαλίδσλ (Γεληθή θαηεγνξία Γπλαηθψλ). Θαηαξγνχληαη ηα απνηειέζκαηα ζηηο θαηεγνξίεο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ. 2. ΚΤΠΔΛΛΟ ΓΡΟΜΟΤ ΟΜΑΓΙΚΟ 2.1 Όζνλ αθνξά ην νκαδηθφ ζα ππνινγίδνληαη νη βαζκνί ησλ ηξηψλ θαιχηεξσλ αζιεηψλ/ηξηψλ θάζε Πσκαηείνπ αλεμαξηήησο αλ είλαη άλδξεο ή έθεβνη, γπλαίθεο ή λεαλίδεο λννπκέλνπ φηη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αγψλεο νη άλδξεο θαη έθεβνη-γπλαίθεο θαη λεαλίδεο δηαλχνπλ ηηο ίδηεο απνζηάζεηο. 2.2 Όζνλ αθνξά ην νκαδηθφ ζηηο θαηεγνξίεο Δθήβσλ θαη λεαλίδσλ ζα ππνινγίδνληαη νη βαζκνί κέρξη ηξηψλ ή ιηγφηεξσλ θαιχηεξσλ εθήβσλ θαη λεαλίδσλ αζιεηψλ/ηξηψλ θάζε Πσκαηείνπ. 2.3 Όζνλ αθνξά ην νκαδηθφ ζηελ θαηεγνξία παίδσλ θαη θνξαζίδσλ, ζα ππνινγίδνληαη νη βαζκνί ησλ ηξηψλ θαιχηεξσλ αζιεηψλ/ηξηψλ θάζε Πσκαηείνπ ζηε θαηεγνξία παίδσλ θαη θνξαζίδσλ. 2.4 Όζνλ αθνξά ην νκαδηθφ ζηελ θαηεγνξία παλπαίδσλ θαη παλθνξαζίδσλ, ζα ππνινγίδνληαη νη βαζκνί ησλ ηξηψλ θαιχηεξσλ αζιεηψλ/ηξηψλ θάζε Πσκαηείνπ ζηε θαηεγνξία παίδσλ θαη θνξαζίδσλ. 3. ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΒΡΑΒΔΙΩΝ 3.1 Κέζσ ησλ ελδηάκεζσλ ζπξίλη ζηελ αλεθφξα ζηνπο αγψλεο Θππέιινπ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία αληνρήο ζα αλαδεηθλχεηαη ν/ε θαιχηεξνο/ε πνδειάηεο/ηξηα ζχκθσλα κε ηελ πην θάησ βαζκνινγία. Ζ ζεηξά ηεξκαηηζκνχ ζηνπο αγψλεο αλάβαζεο δίλεη δηπιάζηνπο βαζκνχο (απφ ηνπο πην θάησ αλαθεξφκελνπο) γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηάηαμε δει. 1 ε ζέζε 10 βαζκνχο,2 ε ζέζε 6 βαζκνχο,3 ε ζέζε 4 βαζκνχο, 4 ε ζέζε 2 βαζκνχο 3.2 Κέζσ ησλ ελδηάκεζσλ ζπξίλη ζε επζεία ζηνπο αγψλεο Θππέιινπ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία αληνρήο ζα αλαδεηθλχεηαη ν/ε θαιχηεξνο/ε πνδειάηεο /ηξηα ζχκθσλα κε ηελ πην θάησ βαζκνινγία. 1 ε ζέζε 5 βαζκνχο 2 ε ζέζε 3 βαζκνχο 3 ε ζέζε 2 βαζκνχο 4 ε ζέζε 1 βαζκφο 14

15 Πε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο αζιεηψλ ζα ηζρχεη ν πθηζηάκελνο θαλνληζκφο. 3.3 Θαιχηεξνο/ε αζιεηήο/ηξηα ζε θάζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο (Αλδξψλ Δθήβσλ Ξαίδσλ Γπλαηθψλ Λεαλίδσλ Θνξαζίδσλ) ζα αλαθεξπρζεί ν αζιεηήο/ηξηα πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ηνπο πην πνιινχο βαζκνχο θαη ζηνπο δχν αγψλεο ζχκθσλα κε ηελ βαζκνινγία πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ. 3.4 Πε πεξίπησζε πνπ αζιεηέο/ηξηεο έρνπλ ηνπο ίδηνπο βαζκνχο ζα εμεηάδεηαη ε ηειηθή θαηάηαμε ζηνπο θαη ηδίαλ αγψλεο. Δάλ έρνπλ ηηο ίδηεο ζέζεηο ζα πξνζηίζεληαη νη ρξφλνη ησλ δχν αγψλσλ θαη Θαιχηεξνο/ε αζιεηήο/ηξηα ζε θάζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο (Αλδξψλ Δθήβσλ Ξαίδσλ Γπλαηθψλ Λεαλίδσλ Θνξαζίδσλ) ζα αλαθεξχζζεηαη ν αζιεηήο/ηξηα κε ηνλ κηθξφηεξν ζπλνιηθφ ρξφλν. 4. ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΗ/ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΡΙΑ ΚΤΠΡΟΤ ΓΡΟΜΟΤ ΑΝΣΟΥΗ 4.1 Ξξσηαζιεηήο θαη πξσηαζιήηξηα ζην αγψληζκα αληνρήο δξφκνπ ζα αλαδεηθλχεηαη ν αζιεηήο θαη ε αζιήηξηα πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ πξψηνη έλαληη αζιεηψλ ηνπ ηδίνπ θχινπ, ζε αγψλα πνπ ε Νκνζπνλδία δηνξγαλψλεη γηα ηνλ ζθνπφ ηνχην. (Ννείηαη όηη ζα πιεξνύληαη νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί ηνπ ΚΟΑ όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή αζιεηώλ θαη αζιεηξηώλ). 4.2 Πηνλ ελ ιφγσ αγψλα δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ άλδξεο θαη έθεβνη ( γεληθή θαηεγνξία αλδξψλ), γπλαίθεο, λεαλίδεο ( γεληθή θαηεγνξία Γπλαηθψλ) αζιεηέο/ηξηεο ωο κία θαηεγνξία θαη θνξαζίδεο πνπ παξάιιεια ζα παίξλνπλ θαη μερσξηζηά απνηειέζκαηα γηα ηελ θαηεγνξία ηνπο (θνξαζίδσλ) γηα ηελ αλάδεημε ηεο πξσηαζιήηξηαο θνξαζίδαο. Πηνλ ζπγθεθξηκέλν αγψλα ηωλ θνξαζίδωλ ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο πνπ αθνξά ηα παηήκαηα. Γηα ηελ θαηεγνξία εθήβσλ θαη λεαλίδσλ ηα παηήκαηα είλαη ειεχζεξα. 4.3 Ν πξωηαζιεηήο παίδωλ θαη παλπαίδωλ θαη παλθνξαζίδωλ ζα αλαδεηθλχεηαη απφ μερσξηζηφ αγψλα γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 5. ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΟΤ ΓΡΟΜΟΤ Νη πξσηαζιεηέο/ ηξηεο Θχπξνπ ζην αγψληζκα Αηνκηθήο ρξνλνκέηξεζεο δξφκνπ ζε θάζε θαηεγνξία ζα αλαδεηθλχνληαη κέζσ 15

16 ελφο αγψλα ν νπνίνο πξνθεξχζζεηαη απφ ηελ Νκνζπνλδία, γηα ηνλ ζθνπφ ηνχην. Ζ ζεηξά εθθίλεζεο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηειεπηαίν αγψλα ρξνλνκέηξνπ ηεο ίδηαο ρξνληάο. Πην πξψην αγψλα ρξνλνκέηξνπ ηεο ρξνληάο ζα ιεθζεί ππφςε ε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή θαηάηαμε ζην Θχπειιν Θχπξνπ. 6. ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΓΙΚΗ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΗΗ 6.1 Σξόπνο δηεμαγωγήο Ν αγψλαο απηφο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο αγψλεο ηνπ είδνπο ηνπ απφ ηε UCI. 6.2 Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο: ΓΗΑΓΟΝΚΖ: Ν αγψλαο ζα δηεμάγεηαη ζε θπθιηθή δηαδξνκή (ζηξθνπί) ηεο νπνίαο ην κέγεζνο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη ζε 3 ή 4 ιεπηά. Γηα ηελ αλάδεημε πξσηαζιήηξηαο νκάδαο ζα γίλνληαη πξνθξηκαηηθνί θαη κεηά αγψλαο θαηάηαμεο ζε ζέζεηο φπσο αλαθέξεηαη πην θάησ ζηνλ Ξίλαθα 2. Ζ δηαθνξά εθθίλεζεο ησλ νκάδσλ ζα είλαη 1,5-2 ιεπηά αλάινγα κε ηελ δηαδξνκή ΞΟΝΘΔΟΚΑΛΠΖ: Θα πξέπεη λα ππάξμεη πξφλνηα γηα πξνζέξκαλζε ησλ αζιεηψλ ζε ρψξν (ηνπιάρηζηνλ κέηξα) θνληά ζηελ εθθίλεζε ηνπ αγψλα ΔΘΘΗΛΖΠΖ: Νη αζιεηέο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηά πξηλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε ψξα εθθίλεζεο ηνπο ΡΔΟΚΑΡΗΠΚΝΠ: Ν ρξφλνο ηεξκαηηζκνχ ηεο θάζε νκάδαο ζα ζεσξείηαη ν ρξφλνο ηεξκαηηζκνχ ηνπ ηξίηνπ αζιεηή ηεο «ΞΗΑΠΗΚΝ» ΝΚΑΓΑΠ ΑΞΝ ΑΙΙΖ ΝΚΑΓΑ: Νκάδα πνπ έρεη πηαζηεί απφ ηελ νκάδα πίζσ ηεο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνεγείηαη ή λα επσθειεζεί απφ ηελ άιιε νκάδα κπαίλνληαο ζην θελφ αέξνο. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα αζιεηή πνπ έρεη κείλεη πίζσ απφ ηελ νκάδα ηνπ. Ζ νκάδα πνπ έρεη «πηαζηεί» απφ άιιε, έλα ρηιηφκεηξν κεηά πνπ έρεη «πηαζηεί»πξέπεη λα έρεη αθήζεη απφζηαζε 25 κέηξσλ απφ ηελ πξνπνξεπφκελε. Νη αζιεηέο αθφκα θαη ηεο ίδηαο νκάδαο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπξψρλνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Έρνπλ φκσο δηθαίσκα αληαιιαγήο θαγεηνχ, λεξνχ, ηξνρνχ, πνδειάηνπ θιπ ΑΡΝΘΗΛΖΡΑ ΠΔΟΒΗΠ: Θάζε νκάδα ζα κπνξεί λα αθνινπζείηαη απφ έλα απηνθίλεην ζέξβηο ην νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξα πίζσ απφ ηνλ ηειεπηαίν αζιεηή ηεο νκάδαο ρσξίο πνηέ λα πξνζπεξάζεη ή λα πιαγηνθνπήζεη ηελ 16

17 νκάδα. Γελ έρεη ην δηθαίσκα λα κπεη αλάκεζα ζε αζιεηέο πνπ έρνπλ κείλεη πίζσ θαη ηελ νκάδα παξά κφλν φηαλ νη αζιεηέο απηνί έρνπλ απνκαθξπλζεί 50 κέηξα απφ ηελ νκάδα. Αζιεηέο πνπ έρνπλ κείλεη πίζσ δελ έρνπλ δηθαίσκα λα «θνιιήζνπλ» πίζσ απφ ην απηνθίλεην. Απηνθίλεην νκάδαο πνπ πξφθεηηαη λα πηαζηεί πξέπεη φηαλ ε απφζηαζε είλαη πεξίπνπ 100 κέηξα λα πάεη ζηγά- ζηγά πίζσ απφ ην απηνθίλεην ηεο άιιεο νκάδαο. Ρν απηνθίλεην ηεο νκάδαο πνπ έρεη πηάζεη ηελ άιιε κπνξεί λα κπεη κπξνζηά φηαλ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ είλαη 60 κέηξα. Όηαλ ε απφζηαζε μαλακηθξάλεη πξέπεη λα μαλάπαεη πίζσ. Ρα απηνθίλεηα ζέξβηο κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ηξνρνχο ή πνδήιαηα γηα αιιαγή. Ρα ζέξβηο κπνξεί λα είλαη θαη κνηνζηθιέηεο νη νπνίεο ζα κεηαθέξνπλ κφλν ηξνρνχο γηα αιιαγή ΞΟΝΘΟΗΚΑΡΗΘΝΗ: Ζ θάζε νκάδα ζα θαιχπηεη ηελ δηαδξνκή ηξεηο θνξέο γηα λα πάξεη ρξφλν θαηάηαμεο. Πηνλ αγψλα απηφ ε θάζε νκάδα ζα αγσλίδεηαη κφλε ηεο ΡΔΙΗΘΝΗ: Αλάινγα κε ηνλ ρξφλν θαηάηαμεο ζα γίλεηαη αγψλαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ - αλά δχν - θαηά ηνλ νπνίν νη νκάδεο ζα αγσλίδνληαη γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο ηειηθήο ηνπο ζέζεηο ζηελ θαηάηαμε (βιέπε ζρεδηάγξακκα πην θάησ) ΑΞΝΠΡΑΠΖ: Ζ δηάξθεηα ησλ ηειηθψλ αγψλσλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 20 ρικ ή 30 ιεπηά. Ρξνθνδνζία δελ επηηξέπεηαη ΞΟΝΛΝΗΑ: Νη νκάδεο κπνξνχλ ζπκκεηέρνπλ κε αζιεηή/ηξηα (1) άιιεο νκάδαο κφλν γηα απηφ ηνλ αγψλα ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ: Η κάθε ομάδα θα ζσμμεηέτει με ηοσς ηέζζερις καλύηεροσς αθληηές (η ομάδα αποηελείηαι από αθληηές ηοσ ιδίοσ θύλοσ) οι οποίοι θα είναι δική ηης επιλογή και μπορούν να είναι από όλες ηις επίζημες καηηγορίες ηης Ομοζπονδίας. 17

18 ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ ΟΜΑΓΙΚΗ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΗΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟΙ ΣΔΛΙΚΟΙ ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 4 ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΠΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΗ ΘΕΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΕΣΑΡΣΗ ΘΕΗ ΟΜΑΔΑ 5 ΟΜΑΔΑ 6 ΟΜΑΔΑ 7 ΟΜΑΔΑ 8 7. ΑΓΩΝΔ SUMMER CUP Νη αγψλεο απηνί δηεμάγνληαη θαηά θχξην ιφγν σο ζπκπιεξσκαηηθνί θαη γηα πξνεηνηκαζία ησλ αζιεηψλ θαηά ηηο πεξηφδνπο φπνπ δελ ππάξρνπλ αγψλεο Θππέιινπ ή Ξξσηαζιήκαηνο ηεο Νκνζπνλδίαο. Θα δηέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ησλ Αγψλσλ Θππέιινπ, ελψ ζα ππάξρεη μερσξηζηή θαηάηαμε κφλν ζην αηνκηθφ. Γηα ηνπο αγψλεο απηνχο ζα γίλεηαη μερσξηζηή βξάβεπζε κεηά ην πέξαο φιεο ηεο ζεηξάο αγψλσλ ηνπ ηχπνπ απηνχ. Νη αγψλεο απηνί κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα δχν είδε πνδειαζίαο (δξφκν θαη ΚΡΒ) θαη ζα γίλνπλ δχν δηαθνξεηηθέο θαηαηάμεηο, κηα γηα δξφκν θαη κηα γηα ΚΡΒ. 18

19 ΟΡΔΙΝΗ ΠΟΓΗΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ Ρν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζηελ Νξεηλή Ξνδειαζία ζπκπεξηιακβάλεη 8 αγψλεο Θππέιινπ θαη 3 αγψλεο Ξξσηαζιήκαηνο, (Cross Country, Καξαζψλην θαη Νκαδηθήο Πθπηαινδξνκία) 1. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΟΓΗΛΑΣΙΣΩΝ / ΣΡΙΩΝ Ηζρχνπλ νη ειηθηαθέο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο θαλνληζκνχο ηφζν γηα ηηο επίζεκεο θαηεγνξίεο φζν θαη γηα ηηο θαηεγνξίεο αξραξίσλ 2. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΣΩΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΜΣΒ Άξξελ Θήιπ Παλπαίδεο/Παλθνξαζίδεο 14 0:45 0:45 Παίδεο /Κνξαζίδεο :15-1:30 1:00-1:15 Έθεβνη /Νεαλίδεο :30 έωο 1:45 1:15 1:30 Άλδξεο /Γπλαίθεο :45 έωο 2:00 1:30-1:45 Μάζηεξο 1 Α/Γ :00-1:15 1:00-1:15 Μάζηεξο 2 Α/Γ 41- άλω 1:00-1:15 1:00-1:15 Αζιεηήο πνπ ειηθηαθά εκπίπηεη ζηε θαηεγνξία Καζηεξο 1 ή 2 έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέμεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε πην πάλσ θαηεγνξία(πρ απφ Καζηεξο 2 ζε Καζηεξο 1 ή αλδξψλ/ γπλαηθψλ) θαη ζα πξέπεη λα αγσλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία απηή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. 3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΚΤΠΔΛΛΟΤ Ρν Θχπειιν ζα δηεμαρζεί ζην αηνκηθφ ζηηο θαηεγνξίεο Αλδξψλ, Δθήβσλ, Ξαίδσλ, Γπλαηθψλ, Λεαλίδσλ, Θνξαζίδσλ, Κάζηεξο 1 (31 40) θαη Κάζηεξο 2 (41) θαη Αξραξίσλ(Α1,Α2,Α3). Νκαδηθή βαζκνινγία ζα ηζρχεη κφλν ζηηο θαηεγνξίεο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ. Λνείηαη φηη ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο ζα ππνινγίδνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αζιεηψλ άιισλ θαηεγνξηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο θαηεγνξίεο αλδξψλ γπλαηθψλ. Πην νκαδηθφ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα Πσκαηεία κέιε ηεο Νκνζπνλδίαο. Πην αηνκηθφ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο φινη νη πνδειάηεο/ηξηεο κε βάζε ηελ άδεηα πνδειαηηζηή πνπ θαηέρνπλ. Ζ άδεηα πνδειαηηζηή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα ιάβεη κέξνο θάπνηνο/α ζην Θχπειιν Ξξσηάζιεκα. 19

20 4. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ / ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΤΠΔΛΛΟΤ Ζ βαζκνινγία γηα ην Θχπειιν ζα είλαη φπσο ζηνπο Γεληθνχο Θαλνληζκνχο. Πην αηνκηθφ Θππέιινπ ζα ιεθζνχλ ππφςε φινη νη αγψλεο γηα θάζε αζιεηή. Πηε νκαδηθή βαζκνινγία ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε βαζκνινγία ησλ 3 (ηξηψλ) πξψησλ αζιεηψλ θάζε νκάδαο θαη ζα κεηξήζνπλ φινη νη αγψλεο. Πηηο πεξηπηψζεηο δηεζλψλ αγψλσλ, νη αγψλεο εθήβσλ παίδσλ θνξαζίδσλ ζα γίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο. 5. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Ρν Ξξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ζ φιεο ηηο θαηεγνξίεο φπσο ην Θχπειιν ζην αηνκηθφ θαη νκαδηθφ. Ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί Θππέιινπ Γξφκνπ. Πην Ξξσηάζιεκα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κφλνλ Πσκαηεία θαη αζιεηέο κέιε ηεο Νκνζπνλδίαο κε θππξηαθή ππεθνφηεηα. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα έρνπλ Γειηίν γείαο ηνπ Θ.Ν.Α 6. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 6.1 Θάζε νκάδα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα 4 άηνκα αλεμαξηήηνπ θαηεγνξίαο. Ζ νκάδα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κία γπλαίθα. Δπηηξέπεηαη ζπκκεηνρή ελφο (1) κφλν αζιεηή/ηξηαο απφ άιιν ζσκαηείν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζσκαηεία δελ έρνπλ ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ αζιεηψλ/ηξηψλ. ΝΙΝΗ ΝΗ ΑΘΙΖΡΔΠ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΔΗΛΑΗ ΓΖΙΩΚΔΛΝΗ ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΘΑΗ ΠΡΝΛ ΑΓΩΛΑ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ XC. 6.2 Θάζε αζιεηήο/ηξηα ζπκπιεξψλνπλ κία ζηξνθή ηεο δηαδξνκήο. Ζ ζεηξά εθθίλεζεο ζα δνζεί ζηνλ αιπηάξρε 45 ιεπηά πξηλ ηελ εθθίλεζε θαη δελ επηηξέπεηε αιιαγή. Νη αζιεηέο ζα πάξνπλ λέα λνχκεξα. 6.3 Ζ νκάδα πνπ ζα ζπκπιεξψζεη πξψηε ηηο 4 πιήξεο ζηξνθέο ηεο δηαδξνκήο ζα είλαη θαη ε ληθήηξηα Ξξσηαζιήηξηα. 6.4 Ζ αιιαγή ηεο ζθπηάιεο ζα γίλεηε ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλε πεξηνρή θνληά ζηελ εθθίλεζε ηνπ αγψλα θαη είλαη επζχλε ηεο νκάδαο ν αζιεηήο πνπ έρεη ζεηξά λα επξίζθεηε εθεί γηα ηελ αιιαγή. Πηελ πεξηνρή απηή ζα βξίζθνληαη κφλν νη αζιεηέο πνπ έρνπλ ζεηξά γηα εθθίλεζε. 20

21 6.5 Γελ ππάξρνπλ δψλεο ηξνθνδνζίαο. Δπηηξέπεηαη φκσο ε ηερληθή βνήζεηα ζε πξνθαζνξηζκέλν ρψξν 7. ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Ξνδειάηεο απφ άιιεο θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα δηαλχζνπλ απηή ηελ απφζηαζε δηαγσληδφκελνη ζηε Γεληθή Θαηεγνξία Αλδξψλ. Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο ζ απηή ηε θαηεγνξία ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε θάζε αγψλα ηνπιάρηζηνλ ½ ψξα, ή θαηά ηε θξίζε ηνπ Αιπηάξρε ηνπ αγψλα. Πε πεξίπησζε πνπ πνδειάηεο/ηξηα θαηψηεξεο θαηεγνξίαο δειψζεη ζπκκεηνρή ζηελ Γεληθή Θαηεγνξία θαη αθνχ ζπκπιεξψζεη ηελ απφζηαζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ/ηεο απνρσξήζεη απφ ηνλ αγψλα πξηλ ηεξκαηίζεη ζηελ απφζηαζε ηεο Γεληθήο Θαηεγνξίαο ζα απνθιείεηαη θαη απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ/ηεο θαη ζα κεδελίδεηαη. Δμαίξεζε ζα απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο ηξαπκαηηζκνχ θαη αθνχ ππάξμεη γλσκάηεπζε ηνπ ηαηξνχ ηνπ αγψλα. Πε ηέηνηα πεξίπησζε ην απνηέιεζκα ηνπ αζιεηή ζηε θαηεγνξία ηνπ ζα ηζρχεη. Πηελ Γεληθή Θαηεγνξία Γπλαηθψλ ηζρχνπλ αληίζηνηρα ηα ίδηα φπσο θαη πην πάλσ. 8. ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ Ρερληθή βνήζεηα επηηξέπεηαη φπσο νξίδεη ν λένο θαλνληζκφο ηεο Γ.Δ.Ξ. 9. ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Ν Αιπηάξρεο ηνπ αγψλα ή άιιν πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απ απηφλ κπνξεί λα δηεμάγεη ηερληθφ έιεγρν θαη λα ππνδείμεη θάπνηεο αιιαγέο ή βειηηψζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ζην εμνπιηζκφ ηνπ αζιεηή (πνδήιαην, ζηνιή, θξάλνο, παπνχηζηα, δνρείν ηξνθνδνζίαο θιπ). Πε πεξίπησζε ζνβαξήο βιάβεο ή αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο (ζηνιή, θξάλνο θιπ) πνπ δελ κπνξεί λα επηδηνξζσζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα ζα έρεη δηθαίσκα λα απνθιείζεη ηνλ/ελ πνδειάηε/ηξηα απφ ηνλ αγψλα. Πε πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο γίλεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Αιπηάξρε πξφζσπν, ν απνθιεηζκφο ηνπ αζιεηή γίλεηαη απφ ηνλ Αιπηάξρε κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ. 21

22 10. ΑΛΤΣΑΡΥΗ Έρεη ην γεληθφ πξφζηαγκα ηνπ αγψλα, έρεη δηθαίσκα απνθιεηζκνχ πνδειάηε/ηξηαο θαη αλαπιεξεί φιεο ηηο ζέζεηο ιεηηνπξγψλ ηνπ αγψλα ν ίδηνο ή εληεηαικέλα απ απηφλ πξφζσπα, ζε πεξίπησζε απνπζίαο θάπνηνπ ή θάπνησλ ιεηηνπξγψλ αγψλα. 11. ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ Ζ ηξνθνδνζία ζα γίλεηαη κφλνλ ζε πξνθαζνξηζκέλνπο ρψξνπο απφ ηνλ Αιπηάξρε ηνπ αγψλα θαη απφ πξφζσπα πνπ δειψζεθαλ απφ ηηο νκάδεο πξνο ηνλ Αιπηάξρε. Νκάδεο ή πνδειάηεο / ηξηεο πνπ ζα έρνπλ δηθά ηνπο πξφζσπα γηα ηξνθνδνζία ζα πξέπεη πξψηα λα πάξνπλ έγθξηζε απφ ηνλ Αιπηάξρε θαη κεηά λα πάξνπλ ζέζε ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ρψξνπο ηξνθνδνζίαο. Θαηά ηε ηξνθνδνζία δελ πξέπεη λα γίλεηαη επαθή κε ηνπο πνδειάηεο γηαηί ζεσξείηαη παξνρή πιενλεθηήκαηνο. Απαγνξεχεηαη ην ηξέμηκν εληφο ηεο δψλεο ηξνθνδνζίαο απφ άηνκα πνπ παξέρνπλ ηξνθνδνζία ζηνπο αζιεηέο. 12. ΔΝΓΤΜΑΙΑ Πηνπο αγψλεο Θππέιινπ νη πνδειάηεο αλεμάξηεηα απφ ηελ νκάδα ή Πσκαηείν πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη κπνξνχλ λα θνξνχλ ζηνιέο κε δηαθεκηζηηθά ηνπο ρνξεγνχο ηνπο. Πηνπο αγψλεο Ξξσηαζιήκαηνο φινη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ππφρξενη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ζηνιή ηνπο πνπ ηνπο παξαρψξεζε ην Πσκαηείν ηνπο. Όζνη πνδειάηεο δελ έρνπλ ζηνιή ηνπ Πσκαηείνπ ηνπο είλαη ειεχζεξνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ άιιεο ζηνιέο θαηφπηλ άδεηαο ηνπ Πσκαηείνπ ηνπο. Ρα Πσκαηεία έρνπλ δηθαίσκα λα θέξνπλ ζηηο ζηνιέο ηνπο ηα δηαθεκηζηηθά ησλ ρνξεγψλ ηνπο. 13. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Νη πνδειάηεο ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ νιφθιεξε ηε δηαδξνκή θαη ε επζχλε λα αθνινπζεζεί ε θαζνξηζκέλε δηαδξνκή ελαπφθεηηαη ζηνλ θάζε πνδειάηε. 22

23 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ζπληνκηψλ απφ πνδειάηε ή ε απνθπγή κέξνπο ηεο δηαδξνκήο ή ε απφθηεζε νπνηνπδήπνηε πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ ππνινίπσλ αζιεηψλ. Δπηηξέπεηαη ε ηερληθή βνήζεηα εληφο ηεο δηαδξνκήο φπσο νξίδεη ν θαλνληζκφο ηεο Γ.Δ.Ξ. ηελ ψξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ αγσλίζκαηνο. Ππληζηάηαη ε ζήκαλζε ηνπ ζθειεηνχ γηα ζθνπνχο αλαγλψξηζεο θαη ειέγρνπ. Αιιαγή ηνπ πνδειάηνπ επηηξέπεηαη κεηαμχ αγσληζκάησλ ή ζηαδίσλ ηνπ αγσλίζκαηνο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ρπδαίαο ή πξνζβιεηηθήο γιψζζαο απφ ηνπο πνδειάηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά ή αζέβεηα πξνο ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ αγσλίζκαηνο πξνο ζεαηέο ή άιια πξφζσπα. Άγλνηα ησλ θαλνληζκψλ δελ ζεσξείηαη ειαθξπληηθφ. Ν πνδειάηεο ζα πξέπεη λα ελεξγεί θαηά επγελή ηξφπν πάληνηε θαη λα επηηξέπεη ζε γξεγνξφηεξν πνδειάηε λα ηνλ πξνζπεξάζεη ρσξίο λα παξεκβάιεη εκπφδηα. Νη πνδειάηεο πξέπεη λα ζέβνληαη ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ. Λα πνδειαηνχλ κφλν κέζα ζηελ θαζνξηζκέλε δηαδξνκή. Ξξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ξχπαλζε. Σξήζε γπάιηλσλ δνρείσλ απαγνξεχεηαη. Ξξνζηαηεπηηθφ θξάλνο πνδειαζίαο, ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟ. 14. ΠΟΙΝΔ Αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ παξαπηψκαηνο ν Αιπηάξρεο δχλαηαη λα επηβάιεη ηηο αθφινπζεο πνηλέο: Α. Ξξνθνξηθή πξνεηδνπνίεζε Β. Ρνπνζέηεζε θαηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ζε πην πίζσ ζέζε Γ. Απνθιεηζκφο Γ. Αθαίξεζε βαζκψλ ή πξφζζεζε ρξφλνπ Δ. Αλαζηνιή αδείαο Πη. Ξξφζηηκν Ε. Δηζήγεζε γηα δηαγξαθή απφ ηε δχλακε ηεο Νκνζπνλδίαο. Ξαξαπνκπή ζηε ΓΔ κε εηζήγεζε γηα ηε δηαγξαθή απφ ηε δχλακε ηεο Νκνζπνλδίαο. Ν Αιπηάξρεο έρεη ππνρξέσζε λα εηδνπνηήζεη ηνλ πνδειάηε ή ηνλ επίζεκν αληηπξφζσπν ηνπ Πσκαηείνπ ηνπ γηα ηελ επηβνιή πνηλήο. 23

24 15. ΣΙΜΩΡΟΤΜΔΝΑ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΑ: Αιιαγή πνδειάηνπ, παξάλνκε ηξνθνδνζία ή βνήζεηα απφ ζεαηέο, ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφο ηνπ πνδειάηε. Ρξάβεγκα ηεο θαλέιαο, ηξάβεγκα ή ζπξψμηκν άιινπ πνδειάηε, αθνχκπηζκα ζε άιιν πνδειάηε γηα εμαζθάιηζε ζηεξίγκαηνο, αληηθαλνληθή βνήζεηα κεηαμχ πνδειάησλ ζα ζπλεπάγεηαη ηνπνζέηεζε ζε πην πίζσ ζέζε θαηά ηνλ ηεξκαηηζκφ θαη επαλάιεςε ηνπ παξαπηψκαηνο κε απνθιεηζκφ. Ξαξεκπφδηζε πνδειάηε θαηά ην ηειηθφ ζπξηληάξηζκα, αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά κε πξφζεζε ηε παξεκπφδηζε, ρξήζε ζπληνκηψλ, αληηθαηάζηαζε πνδειάηε, ζήθσκα θαη ησλ δχν ρεξηψλ θαηά ηνλ ηεξκαηηζκφ (ιακβάλεηαη ππφςε ν ρψξνο θαη ν ζπλσζηηζκφο) αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο κπνξεί λα επηβιεζεί πνηλή κέρξη θαη απνθιεηζκνχ. Σξήζε ρπδαίαο πξνζβιεηηθήο γιψζζαο, αζέβεηα πξνο ηνπο ππεπζχλνπο ή πξνο ην θνηλφ αλαιφγσο ηνπ παξαπηψκαηνο επηζχξεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αιπηάξρε πξνεηδνπνίεζε κέρξη θαη απνθιεηζκφ θαη παξαπνκπή ηνπ αζιεηή ζηε Γ.Δ. Σεηξνδηθία έλαληη νπνηνπδήπνηε πνδειάηε, επίζεκνπ ή ζεαηή επηζχξεη ηε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ. Πνβαξέο πεξηπηψζεηο νδεγνχλ ζε πξφηαζε γηα δηαγξαθή. Γηα παξάιεηςε αζιεηή λα παξνπζηαζηεί γηα ηελ παξαιαβή ηνπ επάζινπ ηνπ θαηά ηελ ηειεηή απνλνκήο κεηά ην πέξαο ηνπ αγψλα, ελψ επξίζθεηαη ζην ρψξν φπνπ γίλνληαη νη απνλνκέο παξαπέκπεηαη ζηε Γ.Δ. γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά. 16. ΔΝΣΑΔΙ Βιέπε παξάγξαθν 10 ηωλ θαλνληζκώλ Πνδειαζίαο ηεο Οκνζπνλδίαο 24

25 ΑΓΩΝΔ ΑΡΥΑΡΙΩΝ ΚΤΠΔΛΛΟ ΑΚΑΓΗΜΙΑ Κ.Ο.ΠΟ. 1. Ζ Νκνζπνλδία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βάζεο ηνπ αζιήκαηνο ζα δηνξγαλψλεη αγψλεο Θππέιινπ γηα ηελ θαηεγνξία απηή ε νπνία δηαρσξίδεηαη ζηηο πην θάησ αλαθεξφκελεο ππνθαηεγνξίεο: ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ «Α1» από 10 έωο 11 ρξόλωλ ««Α2» από 12 έωο 13 ρξόλωλ ««Α3» από 14 έωο 15 ρξόλωλ 2. Πηε θαηεγνξία «Α3» δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο 14 θαη 15 ρξνλψλ νη νπνίνη δελ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηνπο αγψλεο θαη πξσηαζιήκαηα ηνπ 2008 θαη πξηλ. 3. Θαηά ην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ζα βξαβεπηνχλ νη ηξεηο (3) θαιχηεξνη αζιεηέο θάζε θαηεγνξίαο αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηνπο βαζκνχο πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ ζηνπο αγψλεο κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ. 4. Γηα ειηθίεο πην κηθξέο ησλ πην πάλσ ε Νκνζπνλδία ζα δηνξγαλψλεη θαηά ηε θξίζε ηεο αλεπίζεκνπο αγψλεο εηδηθά γη απηέο ηηο ειηθίεο. Πηνπο αγψλεο Νξεηβαηηθνχ πνδειάηνπ πέξαλ ησλ αγψλσλ XC ζα νξγαλψλνληαη θαη αγψλεο δεμηνηερλίαο. Ζ βαζκνινγία ηεο δεμηνηερλίαο θαη ηνπ αγψλα αληνρήο ζα πξνζηίζεληαη ζε κία γεληθή βαζκνινγία. Ν αγψλαο δεμηνηερλίαο είλαη αγψλαο ν νπνίνο δηεμάγεηαη βάζε ρξνλνκέηξεζεο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλε δηαδξνκή ε νπνία απαηηεί ηθαλφηεηεο δεμηνηερλίαο. Ζ ηειηθή θαηάηαμε βγαίλεη απφ ην ρξφλν ηνπ αζιεηή θαη ηα ιάζε ζηε δηαδξνκή. Ν αζιεηήο κε ην κηθξφηεξν ρξφλν θαη ηα ιηγφηεξα ιάζε είλαη ν θαιχηεξνο ζηε βαζκνινγία, αθνινπζεί ν δεχηεξνο θαιχηεξνο θιπ. (θάζε ιάζνο επηβαξχλεη ηνλ ρξφλν ηνπ αζιεηή κε 3 δεπηεξφιεπηα) Ωο ιάζε ζεσξνχληαη: - Αθνχκπηζκα ζην έδαθνο κε κέξνο ηνπ ζψκαηνο - Αθνχκπηζκα αληηθεηκέλνπ πνπ απνηειεί κέξνο ηεο δηαδξνκήο - Αιιαγή δηαδξνκήο (Γηθαίσκα επαλεθθίλεζεο κε ρξέσζε πνηλήο ελφο ιάζνπο. 25

26 ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΓΔΞΙΟΣΔΥΝΙΑ Ξιάηνο γξακκήο εθθίλεζεο 1,5κ Κήθνο παξάιιεισλ ζαλίδσλ 3κ απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 15εθ Κήθνο ζαλίδαο ηξακπάιαο 3κ- πιάηνο 50 εθ Απφζηαζε κεηαμχ θψλσλ 1,5κ Απφζηαζε κεηαμχ παζζάισλ 5κ Ξιάηνο ρψξνπ δεμηνηερλίαο 8κ- κήθνο 10κ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΡΔΙΒΑΣΙΚΟΤ θαη ΓΡΟΜΟΤ ΓΔΞΙΟΣΔΥΝΙΑ ΓΙΑ A2 θαη Α3 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θα ππάξρεη κηα γεληθή θαηάηαμε γηα ηνπο αγψλεο XC Νξεηβαηηθνχ θαη δεμηνηερλίαο κφλν γηα ηηο Α2 θαη Α3 θαηεγνξίεο. 26

27 ΠΟΓΗΛΑΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΤ (CYCLING FOR ALL) Ζ Νκνζπνλδία εθαξκφδεη ηνπο Γηεζλείο Θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ θαηεγνξία απηή θαη ηελ φιε νξγάλσζή ηεο. Καηεγνξίεο: Νη ειηθηαθέο θαηεγνξίεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε θαη ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηνξγαλσηή. Γηα ηηο θαηεγνξίεο θάησ ησλ 17 ρξφλσλ νη απνζηάζεηο ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ Θ.Ν.ΞΝ., αλάινγα κε ην πξνθίι θάζε αγψλα. πκκεηνρέο: Ξέξα απφ ηνπο αζιεηέο πνπ θαηέρνπλ άδεηα πνδειαηηζηή δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο θαη αζιεηέο κε θάηνρνη άδεηαο πνδειαηηζηή. Ζ έθδνζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε (άξζξν γεληθψλ θαλνληζκψλ άδεηα πνδειαηηζηή κηαο εκέξαο). Νη δηνξγαλσηέο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ πξνο εγγξαθή ην έληππν «πεχζπλεο Γήισζεο», ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη επζχλεο ηφζν ησλ ζπκκεηερφλησλ φζν θαη ησλ δηνξγαλσηψλ. Γηνξγάλωζε Αγώλωλ: Πχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Γ.Δ.Ξ. θαη ηνπο γεληθνχο θαλνληζκνχο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 27

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ.

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ. Αξ.Φαθ. 70/2β/15 Λεπθωζία, 08 Ηνπλίνπ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 97 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΓΡΧΝ ΚΑΙ 59 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ε ζπλέρεηα ηωλ πξνθεξύμεωλ γηα ηε δηεμαγωγή ηωλ αγωληζκάηωλ 10000κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΣΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΧΙΟΤ ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΧΙΟΤ Χίοσ 17 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ. 57 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΠΙΚΟΤ Προσ: Κ.Ε. ΕΟΠΕ Α. Νηρέασ Καρδαμφλων Παγχιακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ TΔXΛΗΘΖ EΞITΟΝΞΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ ΔΘΓΝΠΖ 9.01-2014 ΑΘΖΛΑ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2014 Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 1 απφ 48 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ 1996-2013 : Βιαδίκεξνο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ TΔXΛΗΘΖ EΞITΟΝΞΖ ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΔΘΓΝΠΖ 9.01-2014 ΑΘΖΛΑ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2014 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ 1996-2013 : Βιαδίκεξνο ΞΔΡΠΑΠ - Γηεζλήο Θνκηζάξηνο UCI

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet.

ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet. ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet.gr ΠΡΟ : Σην Νομική Τπηρεζία ΕΠΟ Πάρκο Γουδή, ΣΘ 14161 ΣΚ 11510,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ. ( U 18, U 16 και U 14 )

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ. ( U 18, U 16 και U 14 ) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΣΔΗΟΝΠΦΑΗΟΗΠΔΩΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2011-2012

ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΣΔΗΟΝΠΦΑΗΟΗΠΔΩΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2011-2012 ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΣΔΗΟΝΠΦΑΗΟΗΠΔΩΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2011-2012 Αξηζ.Ξξωη: 40284 Αζήλα, 17.06.2011 Ζ Διιεληθή Νκνζπνλδία Σεηξνζθαηξίζεσο Διιάδνο, ζχκθσλα κε: 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Αζιεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011»

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΧΝΧΝ ΣΙΒΟΤ ΣΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΧΣΑ ΥΔΙΜΧΝΙΓΗ» «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» Ο Α.. ΡΗΓΑ Θεζ/λίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Α.. ΔΓΑ Θεζ/λίθεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, ζει.10, ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ ηίβνπ ΔΓΑ 2008),

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΚΙΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΧΝ 1. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1.1. Οη αγψλεο αθνινπζνχλ ηελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία, ηνπο Καλφλεο ηνπ θαθηνχ ηεο FIDE, ηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Απγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3464 Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 Πύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ ( Κ.Α.Π.) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Η Μ Α Σ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ ( Κ.Α.Π.) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Η Μ Α Σ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ ( Κ.Α.Π.) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Η Μ Α Σ Ω Ν ΙΟΤΝΙΟ 2011 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Πξννίκην...1 Άξζξν 1 Οξηζκνί...1 Άξζξν 2 Έθηαζε εθαξκνγήο...3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΔΛΛΟΥ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016

ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΔΛΛΟΥ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Aπγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3462 ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΔΛΛΟΥ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ηνπ Δζσηεξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Αγώμωμ Πρωταθλημάτωμ Α,Β και Γ Δρασιτεχμικώμ κατηγοριώμ για τημ αγωμιστική περίοδο Ζ ΔΠ ΘΡΑΚΖ. Αθνχ έιαβε ππφςε:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Αγώμωμ Πρωταθλημάτωμ Α,Β και Γ Δρασιτεχμικώμ κατηγοριώμ για τημ αγωμιστική περίοδο Ζ ΔΠ ΘΡΑΚΖ. Αθνχ έιαβε ππφςε: ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1928 Παπαφλέσσα 8 Σηλέφωνο:2531033755 ΥΑΞ: 2531022058 ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΣΗΝΗ Σ.Κ 69100 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ :151 Κομοτηνή :18/07/201 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Αγώμωμ Πρωταθλημάτωμ Α,Β και Γ Δρασιτεχμικώμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα