ΔΠΙΚΣΗΣΗ ΑΝΟΙΑ. Δπίθηεηε αλνζία είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα αλαπηύζζεη εηδηθή αληίζηαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο εηζβνιείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΚΣΗΣΗ ΑΝΟΙΑ. Δπίθηεηε αλνζία είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα αλαπηύζζεη εηδηθή αληίζηαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο εηζβνιείο"

Transcript

1

2 ΔΠΙΚΣΗΣΗ ΑΝΟΙΑ Δπίθηεηε αλνζία είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα αλαπηύζζεη εηδηθή αληίζηαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο εηζβνιείο 1.Υπκηθή αλνζία γηα ηελ νπνία ππεύζπλα είλαη ηα Β-Λεκθνθύηηαξα θαη ηελ 2.Θπηηαξηθή αλνζία γηα ηελ νπνία ππεύζπλα είλαη ηα Σ-Λεκθνθύηηαξα ε ρπκηθή αλνζία δηαηεξείηαη 6-12 κήλεο ελώ ε θπηηαξηθή αλνζία είλαη πην απνηειεζκαηηθή θαη δηαηεξείηαη κέρξη θαη δέθα ρξόληα.

3 ΘΤΣΣΑΡΑ ΠΟΤ ΤΚΚΔΣΔΥΟΤΛ ΣΖΛ ΑΛΟΟΙΟΓΗΘΖ ΑΠΟΘΡΗΖ

4

5 Ακμζία Ε ηθακόηεηα ακηίζηαζεξ ημο ακζνώπηκμο ζώμαημξ ζε όιμοξ ημοξ μηθνμμνγακηζμμύξ θαη ηηξ ημλίκεξ πμο ηείκμοκ κα πνμθαιέζμοκ βιάβε ζε ηζημύξ θαη όνγακα ΓΓΓΓΝΕΣ 1.Φαγμθοηηάνωζε 2.Όληκμ έθθνημα ζημμάπμο 3.Ακηίζηαζε δένμαημξ 4.Πανμοζία μοζηώκ ζημ αίμα -ιοζμδύμε -βαζηθά πμιοπεπηίδηα -ζύζηεμα ζομπιενώμαημξ 5. Βιέκκα-δάθνοα ζίειμξ Γγγεκήξ Ακμζία Δωμκόζμη Πανάιοζε Δώωκ Πακώιε Δώωκ Χμιένα μνκίζωκ Ζμγεκή κόζμξ θοκώκ Ακζνωπμκόζμη πμιομμοειίηηδα πανωηίηηδα πμιένα, ηιανά

6 Αληηγόλν Θάζε νπζία ή πιηθό πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλνζνινγηθή απόθξηζε Φπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο Αg Α) Κέγεζνο: Κ.Β>8.000 Β) Υεκηθή δνκή:-πξσηεΐλεο -πδαηάλζξαθεο -Ιίπε Γ) ζθαηξηθή δηάηαμε Γ) ελδπκαηηθόο θαηαβνιηζκόο Δ) κηθξή ηαρύηεηα απνβνιήο η) θαλνληθή αιιεινπρία πξνζζεηηθώλ νκάδσλ: επηηνπέο Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηγόλσλ είλαη: Αλνζνγνληθόηεηα (immunogenicity). Aληηγνληθόηεηα (antigenicity). Aιιεξγηνγνληθόηεηα (allerogenicity). Iθαλόηεηα επαγσγήο αλνζηαθήο αλνρήο (tolerogenicity).

7 Απηίλε Οη απηίλεο (hapten) είλαη νπζίεο, ζπλήζσο κηθξνύ ΚΒ (πνιιά καθξνκόξηα ζπκπεξηθέξνληαη σο απηίλεο), πνπ εκθαλίδνπλ: αληηγνληθόηεηα, ρσξίο αλνζνγνληθόηεηα ύλδεζε κε καθξνκνξηαθέο πξσηεΐλεο (θνξείο) ην ζύκπιεγκα θνξέαο-απηίλε, ε απηίλε ζπκπεξηθέξεηαη σο: (α) Αντιγονικός επίτοπος (β) Τμήμα του αντιγονικού επιτόπου ζην ζρεκαηηζκό ηνπ νπνίνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ακηλνμέα ηνπ θνξέα. Απηίλεο Φάξκαθα ρακεινύ κνξηαθνύ βάξνπο Υεκηθά ζπζηαηηθά ζθόλεο Σνμίλε δειεηεξηώδνπο θηζζνύ Πξντόληα εθθύιηζεο θπηηάξσλ απνιέπηζεο δέξκαηνο Βηνκεραληθέο νπζίεο Υεκηθέο νπζίεο

8

9 1000 ΓΟΛΗΓΗΑ 10 6 Δηδηθόηεηεο κνξίσλ αληηζσκάησλ Β-ιεκθνθπηηάξσλ ζεκαληήξεο Σ-ιεκθνθπηηάξσλ

10 Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ρπκηθήο αλνζίαο ν εηζεξρόκελνο εηζβνιέαο π.ρ. κηθξννξγαληζκόο ζπιιακβάλεηαη από ηα καθξνθάγα πξνθαιείηαη έηζη ε κεξηθή θαγνθπηηάξσζε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθαιπθζνύλ νη αληηγνληθέο ηδηόηεηεο ηνπ κηθξννξγαληζκνύ θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνζδέλεηαη ζε εηδηθέο ζέζεηο ζηελ επηθάλεηα ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ηνπ καθξνθάγνπ.σα Β- ιεκθνθύηηαξα ηα εηδηθά γηα ηνλ εηζβνιέα πξνζδέλνληαη ζηηο εηδηθέο ζέζεηο απηνύ θαη κε ηελ βνήζεηα θαη ησλ Σ-επηθνπξηθώλ ιεκθνθπηηάξσλ πνιιαπιαζηάδνληαη κεηαηξέπνληαη ζε ιεκθνβιάζηεο ζηελ ζπλέρεηα ζε πιαζκαηνθύηηαξα ηα νπνία παξάγνπλ αλνζνζθαηξίλεο Οη αλνζνζθαηξίλεο ή αληηζώκαηα θπθινθνξνύλ ζηνλ νξό ηνπ αίκαηνο θαη πξνθαινύλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο θαηαζηξνθή ησλ εηζεξρόκελσλ αληηγόλσλ. Μέξνο ησλ ιεκθνβιαζηώλ παξάγνπλ θύηηαξα κλήκεο ώζηε ζε κηά δεύηεξε εηζβνιή ηνπ αληηγόλνπ ε αληίδξαζε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή.

11 ΓΗΔΓΔΡΖ Β-ΙΔΚΦΟΘΤΣΣΑΡΩΛ ΥΤΚΗΘΖ ΑΛΟΗΑ

12

13 ΠΡΩΣΟΓΔΛΖ ΘΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΛΖ ΑΛΣΗΓΡΑΖ

14

15

16 Σν Fc ζηαζεξό ηκήκα θαζνξίδεη: 1.Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 2.Δπθνιία δηάρπζεο Αb ζηνπο ηζηνύο 3.Δίδνο πξνζθόιιεζεο ζε εηδηθέο δνκώλ ησλ ηζηώλ 4.Πξνζθόιιεζε ζην ζύκπιεγκα ηνπ ζπκπιεξώκαηνο 5.Δπθνιία ηεο δηόδνπ από ηηο κεκβξάλεο 6.ύλδεζε κε ππνδνρείο: νπδεηεξνθίισλ κνλνππξήλσλ ιεκθνθπηηάξσλ

17

18 ΗgG: Ζ θύξηα αλνζνζθαηξίλε, επξίζθεηαη ζην πιάζκα ζε ζπγθέληξσζε 20% ησλ ζπλνιηθώλ πξσηετλώλ ηνπ πιάζκαηνο. Θαηεπζύλεηαη ελάληηα ζε κεγάιν αξηζκό αληηγόλσλ. IgA: Ζ θύξηα αλνζνζθαηξίλε ησλ εμσθξηλώλ εθθξίζεσλ, γάιαθηνο, δαθξύσλ, ζηέινπ, ζηελ βιέλλε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Πξνζηαηεύεη ηνπο βιελλνγόλνπο από ηνπο κηθξννξγαληζκνύο. ι IgM: H πξώηε αλνζνζθαηξίλε πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ αξρή ηεο αλνζνπνηεηηθήο αληίδξαζεο. IgE: πλδέεηαη κε ππνδνρείο ζηελ επηθάλεηα ησλ βαζενθίισλ θαη πιαζκαηνθπηηάξσλ. εκαληηθέο ζηελ αιιεξγηθή αληίδξαζε. IgD: Άγλσζηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο. Πηζαλόλ λα έρνπλ ζπληνληζηηθό ξόιν.

19 ΑΚΔΖ ΓΡΑΖ ΑΛΣΗΩΚΑΣΩΛ 1.πγθόιιεζε 2.Θαζίδεζε 3.Δμνπδεηέξσζε 4.Ιύζε

20 ΔΜΜΔΟ ΣΡΟΠΟ ΓΡΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΙΩΜΑΣΩΝ 1.Ιύζε 2.Οςσληλνπνίεζε Φαγνθπηηάξσζε 4.Δμνπδεηέξσζε ηώλ 5.Υεκεηνηαμία 6.Δλεξγνπνίεζε 3.πγθόιιεζε- Φαγνθπηηάξσλνπδεηεξόθηισλ 7.Φιεγκνλώδεηο αληηδξάζεηο

21 Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο ν εηζεξρόκελνο εηζβνιέαο π.ρ. κηθξννξγαληζκόο ζπιιακβάλεηαη από ηα καθξνθάγα πξνθαιείηαη έηζη ε κεξηθή θαγνθπηηάξσζε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθαιύςεη ηηο αληηγνληθέο ηδηόηεηεο ηνπ κηθξννξγαληζκνύ, ζηελ ζπλέρεηα πξνζδέλεηαη ζε εηδηθέο ζέζεηο ζηελ επηθάλεηα ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ηνπ καθξνθάγνπ Σα Σ- ιεκθνθύηηαξα ηα εηδηθά γηα ηνλ εηζβνιέα πξνζδέλνληαη ζηηο εηδηθέο ζέζεηο απηνύ θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ Σ-επηθνπξηθώλ ιεκθνθπηηάξσλ πνιιαπιαζηάδνληαη κεηαηξέπνληαη ζε ιεκθνβιάζηεο ζηελ ζπλέρεηα ζε θπηηαξνηνμηθά Σ-επαηζζεηνπνηεκέλα ιεκθνθύηηαξα πνπ εθθξίλνπλ πεξθνξίλεο δηαηξεηηθέο πξσηεΐλεο θνλεύνπλ ηα κηθξνβηαθά θύηηαξα.

22 ΘΤΣΣΑΡΗΘΖ ΑΛΟΗΑ

23

24 ηελ δηαδηθαζία ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο εθηόο ησλ Σ-επηθνπξηθώλ ζπκκεηέρνπλ θαη Σ-θαηαζηαιηηθά θύηηαξα πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ ππέξκεηξεο αλνζνινγηθέο απαληήζεηο πνπ ζα θέξνπλ θαηαζηξνθή θαη ζε πγηείο ηζηνύο Μέξνο ησλ ιεκθνβιαζηώλ παξάγνπλ θύηηαξα κλήκεο ώζηε ζε κηα δεύηεξε εηζβνιή ηνπ αληηγόλνπ ε αληίδξαζε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή Η θπηηαξηθή αλνζία είλαη πην ηζρπξή αλνζνινγηθή απόθξηζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ ρπκηθή θαη είλαη ππεύζπλε γηα ηζρπξέο κηθξνβηαθέο ινηκώμεηο όπσο π.ρ. βξνπθειώζεηο

25 Πεξηνρέο πξνεπεμεξγαζία ο ΙL-1 Ag MHC Αg 2 Βοηθητικά T- Λεκθνθ. ΛΔΜΦΟΚΙΝΔ , 4,5 Κπηηαξν ηνμηθά Σ- θύηηαξα Κατασταλ ηηθά Σ- θύηηαξα Ag Λεκθνθ ύηηαξα Β Πιαζκαη νθύηηαξ α ΙgA IgE IgM IgD I IgG IgM

26 ΑΛΛΔΡΓΙΔ Πξνθαινύληαη από ππέξκεηξεο αλνζνινγηθέο αληηδξάζεηο ζηελ είζνδν ελόο αληηγόλνπ πνπ νλνκάδνπκε αιιεξγηνγόλν.

27 Κνηλέο πεγέο αιιεξγηνγόλσλ Κνηλά επαγγεικαηηθά αιιεξγηνγόλα

28 ΘΟΗΛΔ ΠΖΓΔ ΑΙΙΔΡΓΗΟΓΟΛΩΛ 1.

29 ΘΟΗΛΔ ΠΖΓΔ ΑΙΙΔΡΓΗΟΓΟΛΩΛ

30

31 ΑΛΟΟΙΟΓΗΘΟΗ ΚΖΥΑΛΗΚΟΗ ΣΖΛ ΑΙΙΔΡΓΗΘΖ ΛΟΟ

32

33

34 ΖΩΗΛΟΦΗΙΗΑ> 500 Α.Α. 1.Αιιεξγηθό άζζκα, αιιεξγηθή ξηλίηηδα 2.Δπαηζζεζία ζε θάξκαθα ηξεπηνκπθίλε, πεληθηιίλε 3.Γεξκαηηθά λνζήκαηα: έθδεκα ςσξίαζε 4. Ινηκώμεηο από παξάζηηα-ερηλόθνθθνο 5. Ινηκώμεηο ζηελ αλάξξσζε-νζηξαθηά 6. Ζσζηλνθηιηθή ιεπραηκία ΖΩΗΛΟΠΔΛΗΑ<200 Α.Α. 1.Αθκή ησλ ινηκώμεσλ: ηπθνεηδήο ππξεηόο πλεπκνλία 2. Έλεζε θνξηηδόλεο

35

36

37 ΑΙΙΔΡΓΗΑ Δ ΑΙΙΔΡΓΗΘΑ ΑΣΟΚΑ

38

39

40

41 EMBOΙΗΑΚΟ πίηεπμε επίθηεηεο αλνζίαο ελαληίνλ ζπγθεθξηκέλσλ λνζεκάησλ Β. Σνμίλεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ρεκηθή επεμεξγαζία γηα λα ράζνπλ ηελ ηνμηθή επίδξαζε ηνπο αιιά δηαηήξεζαλ ηελ αληηγνληθή ηνπο ηζρύ Σέηαλνο Αιιαληίαζε Σνμηθέο λόζνη Γ. Εσληαλνί κηθξννξγαληζκνί πνπ κεηά από επεμεξγαζία έρνπλ ππνζηεί κεηάιιαμε ώζηε δελ πξνθαινύλ λόζν αιιά δηαηεξνύλ ηα αληηγόλα ηνπο Πνιπκπειίηηδα Ηιαξά Δπινγηά Ηνγελείο λόζνη. Έλεζε λεθξώλ νξγαληζκώλ πνπ έρνπλ ράζεη ηελ ηθαλόηεηα λα ξνθαινύλ λόζν αιιά έρνπλ δηαηεξήζεη ηελ αληηγνληθόηεηα ηνπο Σπθνεηδήο ππξεηόο Θνθθύηεο Γηθζεξίηηο

42

43

44

45

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ 1. Δίλαη ιάζνο όηη ε γινηόηεηα ηνπ αίκαηνο: α. Απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηνπ αηκαηνθξίηε. β. Πνπ ξέεη δηακέζνπ ησλ ζηελψλ αγγείσλ είλαη κηθξφηεξε απφ φηη ζηα κεγάια αγγεία. γ. Γελ εμαξηάηαη από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ Δηζαγσγή Οη ζπγθνιιεηηλναληηδξάζεηο (LAT - Latex Agglutination Test) είλαη ε πην πξόζθνξε αλνζνινγηθή κέζνδνο γηα ην κηθξνβηνινγηθό θαη αλνζνινγηθό εξγαζηήξην. Δίλαη ε παιαηόηεξε αλνζνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

1 ε Γξαπηή Εξγαζία ΦΥΕ31 Κπηηαξηθή Βηνινγία Κεθ. 1-4

1 ε Γξαπηή Εξγαζία ΦΥΕ31 Κπηηαξηθή Βηνινγία Κεθ. 1-4 1 ε Γξαπηή Εξγαζία ΦΥΕ31 Κπηηαξηθή Βηνινγία Κεθ. 1-4 Παξαθαιώ απαληήζηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, απζηεξά ζηα δηαζηήκαηα πνπ ζαο δίλνληαη, κέρξη ηηο 31/10/11 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ). Γηα όζνπο απνζηείινπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN

ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN Τν αλζξώπηλν ζώκα - ε ηέιεηα «κεραλή» Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο απνηειείηαη από επηκέξνπο ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα όπσο: Αλνζνπνηεηηθό Καξδηαγγεηαθό Κπθινθνξηθό Δλδνθξηλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΧΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΧΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΧΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΧΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΧΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΧΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηκεξνκελία θαη Ώξα εμέηαζεο: Γεπηέξα, 21 Μαΐνπ 2012 07:30-10:30 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΤΓΕΙΑ. Γεκήηξεο παλφο

Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΤΓΕΙΑ. Γεκήηξεο παλφο Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΤΓΕΙΑ Γεκήηξεο παλφο ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ - 2 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.1. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ... - 4-1.2. ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΗ... - 6-1.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ένας καινοτόμος μηχανισμός θρόμβωσης στο Σύνδρομο Αντιφωσφολιπιδίων

Ένας καινοτόμος μηχανισμός θρόμβωσης στο Σύνδρομο Αντιφωσφολιπιδίων Ρευματολογικά Νέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΡΟΥΤΣΙΑΣ Μικροβιολόγος - Ανοσολόγος Λέκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Καθ/τής

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Έναρ καινοηόμορ μησανιζμόρ θπόμβωζηρ ζηο ύνδπομο Ανηιθωζθολιπιδίων

Έναρ καινοηόμορ μησανιζμόρ θπόμβωζηρ ζηο ύνδπομο Ανηιθωζθολιπιδίων Έναρ καινοηόμορ μησανιζμόρ θπόμβωζηρ ζηο ύνδπομο Ανηιθωζθολιπιδίων Κωνζηανηίνα Γ. Γιαμανηή*, Ιωάννηρ Γ. Ρούηζιαρ**, Παναγιώηηρ Γ. Βλασογιαννόποςλορ*** *,***Τμήμα Παθολογικής Φσζιολογίας, Ιαηρική Στολή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 1. Η δηάξθεηα δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. 200-210 εκέξεο β. 100-130 εκέξεο γ. 80-90 εκέξεο δ. 2-3 εβδνκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ. Ειζαγωγή. Ο πόλορ ηων λιπιδίων ζηον οπγανιζμό. 1. Απνηεινύλ ην θύξην δομικό ζςζηαηικό ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ.

ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ. Ειζαγωγή. Ο πόλορ ηων λιπιδίων ζηον οπγανιζμό. 1. Απνηεινύλ ην θύξην δομικό ζςζηαηικό ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ. ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ Ειζαγωγή Ληπίδηα ραξαθηεξίδνληαη ηα βηνκόξηα πνπ δε δηαιύνληαη ζην λεξό, αιιά κόλν ζε νξγαληθνύο δηαιύηεο π.ρ. ζηνλ αηζέξα ή ην ρισξνθόξκην. Από ρεκηθή άπνςε κπνξνύλ λα αλήθνπλ ζε πνιιέο θαηεγνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη

απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη Oη πνην ζπρλέο αηηίεο επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο είλαη νη απηνάλνζεο θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό νη ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη Ληγόηεξν ζπρλέο αηηίεο είλαη: ΑΓΡΔΝΟΛΔΤΚΟΓΤΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΔΝΟΜΤΔΛΟΝΔΤΡΟΠΑΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Οκάδα: 4Μ Μαξθνπνπιηώηε Λπδία Μνπιίλνπ Ειέλε Μπαιακπέθνο Γηάλλεο Μπειή Ξέλε Σκήκα : Α 2 Τπεύζπλνο θαζεγεηήο: θ. Κηηζαληάο Ειεπζέξηνο Γομή και πόλορ απηηπιών Μπαλαμπέκορ

Διαβάστε περισσότερα

Φαηλνηππηθόο θαη Γνλνηππηθόο Υαξαθηεξηζκόο Δληεξνθόθθσλ ζε Κιηληθά θαη Πεξηβαιινληηθά Γείγκαηα

Φαηλνηππηθόο θαη Γνλνηππηθόο Υαξαθηεξηζκόο Δληεξνθόθθσλ ζε Κιηληθά θαη Πεξηβαιινληηθά Γείγκαηα Παλεπηζηήκην Παηξώλ ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο Σκήκα Ηαηξηθήο Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ Βαζηθέο Ηαηξηθέο Δπηζηήκεο Καηεύζπλζε Μνξηαθήο Γελεηηθήο-Κπηηαξνγελεηηθήο Φαηλνηππηθόο θαη Γνλνηππηθόο Υαξαθηεξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ

ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ Ιωάννηρ Μπαζούκαρ, Αν. Καθηγηηήρ Γεπμαηολογίαρ Κων/νορ Μπαζιούκαρ, Δπ. Καθηγηηήρ Γεπμαηολογίαρ Κλινική Γεπμαηικών και Αθποδιζίων Νόζων Ιαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Π.Μ.. «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθή ηνπ Αλζξώπνπ» Καηεύζπλζε: «Μεραληθή Σξνθίκωλ θαη Δθαξκνγή Ζ/Τ ζηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ» Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα