ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ"

Transcript

1 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ ΘΔΜΑ Α Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ εκηηειείο πξνηάζεηο Α1 σο Α5 θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ιέμε ή ηε θξάζε, πνπ ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ εκηηειή πξόηαζε. Α1. Ο ζθύινο θαη ν ιύθνο αλήθνπλ α. ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα β. ζηελ ίδηα ηάμε γ. ζην ίδην είδνο δ. ζην ίδην γέλνο Α2. Πνην από ηα παξαθάησ δελ απνηειεί δεπηεξνγελέο ιεκθηθό όξγαλν; α. νη ακπγδαιέο β. ν ζπιήλαο γ. ν ζύκνο αδέλαο δ. νη ιεκθαδέλεο Α3. Ο αξηζκόο ησλ αηόκσλ θαηά κήθνο κηαο ηξνθηθήο αιπζίδαο α. κεγαιώλεη όηαλ κεηώλεηαη ε βηνκάδα β. παξακέλεη πάληα ζηαζεξόο γ. κέλεη ν ίδηνο όηαλ ε ελέξγεηα παξακέλεη ζηαζεξή δ. κεγαιώλεη όηαλ ππάξρνπλ παξαζηηηθέο ηξνθηθέο ζρέζεηο Α4. Τα πξσηόδσα είλαη: α. κνλνθύηηαξνη επθαξπσηηθνί νξγαληζκνί β. πνιπθύηηαξνη επθαξπσηηθνί νξγαληζκνί γ. πξνθαξπσηηθνί νξγαληζκνί δ. ηίπνηα από ηα παξαπάλσ Α5. Γηα λα ηαμηλνκήζνπκε ηνπο νξγαληζκνύο ζε νηθνγέλεηεο ρξεζηκνπνηνύκε α. ην κεημηνινγηθό θξηηήξην β. ην ηππνινγηθό θξηηήξην γ. ην κεημηνινγηθό θξηηήξην θαη ην ηππνινγηθό θξηηήξην δ. θαλέλα από ηα παξαπάλσ 1

2 2 ΘΔΜΑ Β Β1. Πσο είλαη δπλαηό λα κεησζεί ε ζπγθέληξσζε ηνπ νμπγόλνπ πνπ βξίζθεηαη δηαιπκέλν ζην λεξό ζε έλα πδάηηλν νηθνζύζηεκα; (Μνλάδεο 9) Β2. Τα νμείδηα ηνπ αδώηνπ είλαη αέξηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο. Τη γλσξίδεηε γηα απηά θαη πνηνο ν ξόινο ηνπο; (Μνλάδεο 8) Β3. Πεξηγξάςηε ηα ζηάδηα ηεο αζζέλεηαο ηνπ AIDS (Μνλάδεο 8) Γ1. Πνηεο δηαθνξέο εκθαλίδεη ε πξσηνγελήο από ηε δεπηεξνγελή αλνζνινγηθή απόθξηζε; (Μνλάδεο 7) Γ2. Τη γλσξίδεηε γηα ηα Β-ιεκθνθύηηαξα; (Μνλάδεο 8) Γ3. Τη νλνκάδνπκε θπζηθή επηινγή; (Μνλάδεο 2) Τη ελλννύκε όηαλ ιέκε όηη ε θπζηθή επηινγή είλαη ηνπηθά θαη ρξνληθά πξνζδηνξηζκέλε; (Μνλάδεο 2) Πεξηγξάςηε έλα παξάδεηγκα πνπ λα δείρλεη όηη ε δξάζε ηεο θπζηθήο επηινγήο είλαη ρξνληθά πξνζδηνξηζκέλε (Μνλάδεο 6). Σην νηθνζύζηεκα κηαο γεσξγηθήο θαιιηέξγεηαο ην θαιιηεξγνύκελν θπηό απνηειεί ηξνθή γηα θάκπηεο, πνπ ηνπ πξνθαινύλ δεκηέο. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπηώλ ηνπ από ηηο θάκπηεο ν αγξόηεο ρξεζηκνπνίεζε εληνκνθηόλν DDT. Οη θάκπηεο κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινύλ ηξνθή γηα θνηζύθηα, ηα νπνία είλαη ηξνθή γηα θνπθνπβάγηεο. Όινη νη νξγαληζκνί θάζε ηξνθηθνύ επηπέδνπ ηξέθνληαη απνθιεηζηηθά κε νξγαληζκνύο ηνπ πξνεγνύκελνπ ηξνθηθνύ επηπέδνπ. Γ1. Αλ ε βηνκάδα ησλ θαηαλαισηώλ 2 εο ηάμεο είλαη Kg, λα ππνινγίζεηε ηε βηνκάδα ζηα άιια ηξνθηθά επίπεδα (Μνλάδεο 6). Γ2. Αλ ε ζπγθέληξσζε ηνπ DDT ζηνπο ηζηνύο ησλ θαηαλαισηώλ 1 εο ηάμεο είλαη 10 mg/kg, λα ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζή ηνπ ζηνπο ηζηνύο ησλ θνξπθαίσλ θαηαλαισηώλ (Μνλάδεο 8). Πσο εμεγείηαη ε κεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ DDT θαηά κήθνο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο, θαη πσο νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν απηό; (Μνλάδεο 6) Γ3. Αλ ην κέζν βάξνο θάζε θνξπθαίνπ θαηαλαισηή είλαη 2 Kg, λα ππνινγηζηεί ν αξηζκόο ησλ θνξπθαίσλ θαηαλαισηώλ πνπ ππάξρνπλ ζην νηθνζύζηεκα (). 2

3 3 ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜΑ Α Α1. δ Α2. γ Α3. δ Α4. α Α5. β ΘΔΜΑ Β Β1. Σρνι. βηβιίν ζει. 108: «Τν ζεξκό λεξό από ηηο ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθεηαη δηαιπκέλν ζε απηό.». Δπίζεο ζρνι. βηβιίν ζει. 108: «ην θαηλόκελν ηνπ επηξνθηζκνύ. Όζνλ αθνξά ην θαηλόκελν απηό, ην πδάηηλν νηθνζύζηεκα όπσο ηα ςάξηα, πνπ πεζαίλνπλ από αζθπμία». Β2. Τα νμείδηα ηνπ αδώηνπ ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηνπο πξσηνγελείο ξύπνπο, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζην πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα ηνπ θσηνρεκηθνύ λέθνπο. Παξάγνληαη από ηηο κεραλέο εζσηεξηθήο θαύζεο (απηνθηλήησλ, αεξνπιάλσλ, εξγνζηαζίσλ). Μαδί κε ηνπο άιινπο πξσηνγελείο ξύπνπο αληηδξνύλ κε ην νμπγόλν ηεο αηκόζθαηξαο, θάησ από ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, θαη παξάγνπλ ηνπο δεπηεξνγελείο ξύπνπο. Τα νμείδηα ηνπ αδώηνπ πξνθαινύλ θαηαζηξνθέο ζηνπο ηζηνύο ησλ πλεπκόλσλ θαη εμαζζελίδνπλ ηελ αληίζηαζε ηνπ νξγαληζκνύ ζηελ πλεπκνλία, ελώ ε έθζεζε, γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ζε ρακειέο ζπγθεληξώζεηο ηνπο, είλαη ππεύζπλε γηα ηελ πξόθιεζε εκθπζήκαηνο. Τα νμείδηα ηνπ αδώηνπ ζπκκεηέρνπλ επίζεο ζην πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα ηεο όμηλεο βξνρήο. Απειεπζεξώλνληαη από ηελ εθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα, ηηο δηεξγαζίεο απνηθνδόκεζεο ησλ νξγαληθώλ νπζηώλ από ηα βαθηήξηα ηνπ εδάθνπο, θαη θπξίσο από ηελ θαύζε πγξώλ θαπζίκσλ. Με ηελ επίδξαζε ησλ πδξαηκώλ ηεο αηκόζθαηξαο κεηαηξέπνληαη ζε ληηξηθό νμύ, πνπ απνηειεί ζπζηαηηθό ηεο όμηλεο βξνρήο θαη επηζηξέθεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο δηαιπκέλν ζην λεξό ηεο βξνρήο, ζην ρηόλη, ζηελ νκίριε ή ζην ραιάδη. Δμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο όμηλεο βξνρήο θαηαζηξέθεηαη ην θύιισκα ησλ δέληξσλ, ειαηηώλεηαη ε γνληκόηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ζαλαηώλνληαη νη θπηηθνί θαη δσηθνί νξγαληζκνί ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ. Τν ίδην όκσο θαηλόκελν πξνθαιεί θαηαζηξνθέο θαη ζηα ηζηνξηθά αξρηηεθηνληθά κλεκεία θαη ζηα έξγα ηέρλεο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα από κάξκαξν, γηαηί ηα νμέα πνπ πεξηέρνληαη ζηε βξνρή δηαβξώλνπλ ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηέο ηνπο. Β3. Σρνι. βηβιίν ζει : «Όηαλ ν ηόο HIV εηζέιζεη ζηνλ νξγαληζκό θαη ην άηνκν νδεγείηαη ηειηθά ζην ζάλαην». 3

4 4 Γ1. Η πξσηνγελήο αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ πξώηε επαθή ηνπ νξγαληζκνύ κε έλα αληηγόλν. Πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα: ελεξγνπνίεζε ησλ βνεζεηηθώλ Τ-ιεκθνθπηηάξσλ, ελεξγνπνίεζε ησλ Β- ιεκθνθπηηάξσλ (ρπκηθή αλνζία), ελεξγνπνίεζε ησλ θπηηαξνηνμηθώλ Τ- ιεκθνθπηηάξσλ (θπηηαξηθή αλνζία), θαη ηεξκαηηζκόο ηεο αλνζνβηνινγηθήο απόθξηζεο. Η δεπηεξνγελήο αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ επαθή ηνπ νξγαληζκνύ κε ην ίδην αληηγόλν γηα δεύηεξε (ή επόκελε) θνξά. Σηελ πεξίπησζε απηή ελεξγνπνηνύληαη ηα θύηηαξα κλήκεο, μεθηλά ακέζσο ε έθθξηζε αληηζσκάησλ θαη έηζη δελ πξνιαβαίλνπλ λα εκθαληζηνύλ ηα ζπκπηώκαηα ηεο αζζέλεηαο. Τν άηνκν δελ αζζελεί θαη πηζαλόηαηα δελ αληηιακβάλεηαη όηη κνιύλζεθε. Αλάκεζα ζηα δύν είδε αλνζνβηνινγηθήο απόθξηζεο ππάξρνπλ νη εμήο δηαθνξέο: α) Η πξσηνγελήο αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ πξώηε επαθή ηνπ νξγαληζκνύ κε έλα αληηγόλν, ελώ ε δεπηεξνγελήο ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ επαθή ηνπ νξγαληζκνύ κε ην ίδην αληηγόλν γηα δεύηεξε (ή επόκελε) θνξά. β) Η πξσηνγελήο αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε νθείιεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καθξνθάγσλ θπηηάξσλ, ελώ ε δεπηεξνγελήο νθείιεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ κλήκεο. γ) Σηελ πξσηνγελή αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ παξαγσγή ησλ αληηζσκάησλ, ελώ ζηε δεπηεξνγελή μεθηλά ακέζσο ε παξαγσγή αληηζσκάησλ (ζεκείσζε: από ηελ Δηθόλα 1.26 ηνπ ζρνι. βηβιίνπ ζει. 39, θαη ην θείκελν ηεο ζεσξίαο). δ) Σηελ πξσηνγελή αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε παξάγεηαη κηθξή πνζόηεηα αληηζσκάησλ, ελώ ζηε δεπηεξνγελή παξάγεηαη κεγαιύηεξε πνζόηεηα (ζεκείσζε: από ηελ Δηθόλα 1.26 ηνπ ζρνι. βηβιίνπ ζει. 39). ε) Σηελ πξσηνγελή αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε παξάγνληαη αληηζώκαηα γηα κηθξόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, ελώ ζηε δεπηεξνγελή γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα (ζεκείσζε: από ηελ Δηθόλα 1.26 ηνπ ζρνι. βηβιίνπ ζει. 39). Γ2. Τα Β-ιεκθνθύηηαξα αλήθνπλ ζηα ιεκθνθύηηαξα, πνπ είλαη ε θύξηα νκάδα θπηηάξσλ πνπ απαξηίδεη ην αλνζνβηνινγηθό ζύζηεκα, θαη αλήθεη ζηα ιεπθά αηκνζθαίξηα. Δίλαη θύηηαξα κηθξά, ζθαηξηθά, κε ππξήλα. Πξνέξρνληαη από ηε δηαθνξνπνίεζε πνιπδύλακσλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνλ εξπζξό κπειό ησλ νζηώλ, πνπ απνηειεί ην θέληξν ηεο αηκνπνίεζεο. Γηαθνξνπνηνύληαη θαη σξηκάδνπλ ζην κπειό ησλ νζηώλ. Σην 2 ν ζηάδην ηεο αλνζνβηνινγηθήο απόθξηζεο ηα βνεζεηηθά Τ- ιεκθνθύηηαξα, ηα νπνία έρνπλ ελεξγνπνηεζεί από ηα αληηγόλα πνπ βξίζθνληαη εθηεζεηκέλα ζηελ επηθάλεηα ησλ καθξνθάγσλ (ζπλδεδεκέλα κε ηα αληηγόλα ηζηνζπκβαηόηεηαο ηεο επηθάλεηαο ησλ καθξνθάγσλ), εθθξίλνπλ νπζίεο πνπ ελεξγνπνηνύλ ηα Β-ιεκθνθύηηαξα, πξνθεηκέλνπ απηά λα πνιιαπιαζηαζηνύλ θαη ηειηθά λα δηαθνξνπνηεζνύλ ζε πιαζκαηνθύηηαξα θαη Β-ιεκθνθύηηαξα κλήκεο. 4

5 5 Δθηόο από ηηο νπζίεο πνπ εθθξίλνληαη από ηα βνεζεηηθά Τ- ιεκθνθύηηαξα, ε ελεξγνπνίεζε ησλ Β-ιεκθνθπηηάξσλ κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηνλ εμήο ηξόπν: ηα Β-ιεκθνθύηηαξα ζπλζέηνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο εηδηθέο πξσηεΐλεο πνπ νλνκάδνληαη αλνζνζθαηξίλεο ή αληηζώκαηα. Κάζε Β-ιεκθνθύηηαξν δηαζέηεη ππνδνρείο-αληηζώκαηα πνπ αλαγλσξίδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν αληηγόλν. Οη εηδηθέο απηέο πξσηεΐλεο αλαγλσξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν αληηγόλν πνπ έρεη εηζέιζεη ζηνλ νξγαληζκό, θαη ζπλδένληαη κε απηό. Δμαηηίαο ηεο ζύλδεζεο απηήο ην Β-ιεκθνθύηηαξν πθίζηαηαη δηαδνρηθέο δηαηξέζεηο, από ηηο νπνίεο παξάγνληαη πιαζκαηνθύηηαξα θαη Β-ιεκθνθύηηαξα κλήκεο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ηα πιαζκαηνθύηηαξα εθθξίλνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο αληηζσκάησλ εηδηθώλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηγόλν, ελώ ηα Β- ιεκθνθύηηαξα κλήκεο ζα ελεξγνπνηεζνύλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν νξγαληζκόο ζα εθηεζεί θαη πάιη ζην ίδην αληηγόλν. Η παξαπάλσ δηαδηθαζία νλνκάδεηαη ρπκηθή αλνζία, γηαηί ηα αληηζώκαηα απειεπζεξώλνληαη κέζα ζην αίκα θαη ηε ιέκθν, αληηδξνύλ κε ην αληηγόλν θαη ην εμνπδεηεξώλνπλ. Γ3. Σρνι. βηβιίν ζει. 126: «Η δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη νξγαληζκνί απνγόλνπο κε επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά». Δπίζεο ζρνι. βηβιίν ζει. 129: «Πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί ή ζε κηα άιιε ρξνληθή ζηηγκή». Σαλ παξάδεηγκα ρξνληθά πξνζδηνξηζκέλεο θπζηθήο επηινγήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε πεξίπησζε ηεο Biston betularia: ζρνι. βηβιίν ζει : «ηεο πεηαινύδαο Biston betularia, ελόο εληόκνπ πνπ είλαη πνιύ δηαδεδνκέλν ζηηο επόκελεο γεληέο από ηηο αλνηρηόρξσκεο». Γ1. Σην νηθνζύζηεκα ηεο γεσξγηθήο θαιιηέξγεηαο ε ηξνθηθή αιπζίδα έρεη σο εμήο: θπηό θάκπηεο θνηζύθηα θνπθνπβάγηεο Γλσξίδνπκε όηη κόλν ην 10% ηεο ελέξγεηαο ελόο ηξνθηθνύ επηπέδνπ πεξλάεη ζην επόκελν, θαζώο ην 90% ηεο ελέξγεηαο ράλεηαη. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη θαηά ηε κεηαθνξά βηνκάδαο, θαζώο όηαλ κεηώλεηαη ε ελέξγεηα πνπ πξνζιακβάλεη θάζε ηξνθηθό επίπεδν από ην πξνεγνύκελό ηνπ, είλαη ινγηθό λα κεηώλεηαη θαη ε πνζόηεηα ηεο νξγαληθήο ύιεο πνπ κπνξνύλ λα ζπλζέζνπλ νη νξγαληζκνί ηνπ, θαη ζπλεπώο κεηώλεηαη ε βηνκάδα ηνπ. Δπνκέλσο, γηα θάζε επόκελν ηξνθηθό επίπεδν ε βηνκάδα ζα ππνδεθαπιαζηάδεηαη (:10) θαη γηα θάζε πξνεγνύκελν ζα δεθαπιαζηάδεηαη (x10). Σύκθσλα κε ηηο πξνεγνύκελεο παξαηεξήζεηο ζα ηζρύεη: βηνκάδα θαηαλαισηώλ 2 εο ηάμεο, δειαδή θνηζπθηώλ = Kg βηνκάδα ζηηο θνπθνπβάγηεο = βηνκάδα θνηζπθηώλ :10 = Kg :10 = Kg 5

6 6 βηνκάδα ζηηο θάκπηεο = βηνκάδα θνηζπθηώλ x10 = Kg x10 = Kg βηνκάδα θπηώλ = βηνκάδα ζηηο θάκπηεο x10 = Kg x10 = Kg Γ2. Οη θνξπθαίνη θαηαλαισηέο είλαη νη θνπθνπβάγηεο. Γηα λα ππνινγίζνπκε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ DDT ζηνπο ηζηνύο ηνπο ρξεηαδόκαζηε ηε βηνκάδα ηνπο, ε νπνία ππνινγίζηεθε πξνεγνπκέλσο (1.000 Kg), θαη ηελ πνζόηεηα ηνπ DDT πνπ βξίζθεηαη ζην ηξνθηθό ηνπο επίπεδν. Γλσξίδνπκε όηη ην DDT είλαη έλαο ξππαληήο (εληνκνθηόλν) πνπ δελ κεηαβνιίδεηαη θαη δε δηαζπάηαη, νύηε απνβάιιεηαη από ηνπο νξγαληζκνύο ( κε βηνδηαζπώκελε νπζία ). Γηα ην ιόγν απηό όηαλ εηζέιζεη ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα ε ίδηα ζπλνιηθή πνζόηεηα πνπ δεζκεύηεθε από ηα θπηά αλακέλεηαη λα βξεζεί θαη ζηηο θάκπηεο, αιιά θαη ζηα θνηζύθηα θαη ηηο θνπθνπβάγηεο. Σπλεπώο, κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηελ πνζόηεηα ηνπ DDT από ηε ζπγθέληξσζή ηνπ ζηνπο θαηαλαισηέο 1 εο ηάμεο (θάκπηεο) θαη ηε βηνκάδα πνπ έρνπλ απηνί, θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηε ζπλέρεηα γηα λα ππνινγίζνπκε ηε ζπγθέληξσζή ηνπ ζηηο θνπθνπβάγηεο: H ζπγθέληξσζε ηνπ DDT ζε θάζε ηξνθηθό επίπεδν είλαη: πνζόηεηα / βηνκάδα ηνπ ηξνθηθνύ επηπέδνπ, άξα ε πνζόηεηά ηνπ ζα είλαη ζηηο θάκπηεο: ζπγθέληξσζε x βηνκάδα = 10 mg/kg x Κg = mg. H ίδηα πνζόηεηα ζα βξίζθεηαη θαη ζηηο θνπθνπβάγηεο, νπόηε ε ζπγθέληξσζή ηνπ εθεί ζα είλαη: πνζόηεηα / βηνκάδα = mg / Kg = mg/kg. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην DDT είλαη έλα εληνκνθηόλν πνπ δελ δηαζπάηαη (κε βηνδηαζπώκελε νπζία) από ηνπο νξγαληζκνύο, κε απνηέιεζκα, αθόκα θαη αλ βξίζθεηαη ζε ρακειέο ζπγθεληξώζεηο, λα ζπζζσξεύεηαη ζηνπο θνξπθαίνπο θαηαλαισηέο, θαζώο πεξλά από ηνλ έλα θξίθν ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο ζηνλ επόκελν. Τν θαηλόκελν απηό θαηά ην νπνίν απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνμηθώλ ρεκηθώλ νπζηώλ ζηνπο ηζηνύο ησλ νξγαληζκώλ θαζώο πξνρσξνύκε θαηά κήθνο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο νλνκάδεηαη βηνζπζζώξεπζε. Γ3. Όπσο πξναλαθέξζεθε νη θνξπθαίνη θαηαλαισηέο ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα είλαη νη θνπθνπβάγηεο. Η βηνκάδα ηνπο έρεη ππνινγηζηεί θαη είλαη Kg. Οπόηε ηζρύεη: 1 θνπθνπβάγηα έρεη κέζν βάξνο 2 Kg Χ θνπθνπβάγηεο (όιεο) έρνπλ βάξνο Kg Χ = 1 x (1.000 Kg / 2 Kg) = 500 θνπθνπβάγηεο ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ: ΓΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΟΝΙΓΟΥ ΔΛΣΑ 6

ΔΞΑΛΑΙΖΞΤΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΣΚΑ Γ ΤΑΜΖΣ ΔΛΗΑΗΝΥ ΙΥΘΔΗΝΥ ΔΜΔΤΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΓΔΛΗΘΖΣ ΞΑΗΓΔΗΑΣ

ΔΞΑΛΑΙΖΞΤΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΣΚΑ Γ ΤΑΜΖΣ ΔΛΗΑΗΝΥ ΙΥΘΔΗΝΥ ΔΜΔΤΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΓΔΛΗΘΖΣ ΞΑΗΓΔΗΑΣ ΔΞΑΛΑΙΖΞΤΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΣΚΑ Γ ΤΑΜΖΣ ΔΛΗΑΗΝΥ ΙΥΘΔΗΝΥ ΔΜΔΤΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΓΔΛΗΘΖΣ ΞΑΗΓΔΗΑΣ ΘΔΜΑ Α Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 έυρ Α5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΘΡΩΠΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Τη γη δεν ηην κληρονομήζαμε από ηοσς γονείς μας, ηη δανειζηήκαμε από ηα παιδιά μας». Γεκήηξεο παλόο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 2. ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ Βιολογία Γ Λυκείου Γενικής Παιδείας Θέμα Α ο : Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο λα ζεκεηώζεηε ζην ηεηξάδην ζαο ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε Σσζηή απάληεζε : Α1) Ζ ζύθηιε νθείιεηαη ζε : i) Βαθηήξηα ii) Πξσηόδσα

Διαβάστε περισσότερα

1 ε Γξαπηή Εξγαζία ΦΥΕ31 Κπηηαξηθή Βηνινγία Κεθ. 1-4

1 ε Γξαπηή Εξγαζία ΦΥΕ31 Κπηηαξηθή Βηνινγία Κεθ. 1-4 1 ε Γξαπηή Εξγαζία ΦΥΕ31 Κπηηαξηθή Βηνινγία Κεθ. 1-4 Παξαθαιώ απαληήζηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, απζηεξά ζηα δηαζηήκαηα πνπ ζαο δίλνληαη, κέρξη ηηο 31/10/11 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ). Γηα όζνπο απνζηείινπλ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΗΡΤΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 3 ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΠΑΕΩΝ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΗΡΤΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 3 ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΠΑΕΩΝ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΗΡΤΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 3 ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΣΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΠΑΕΩΝ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 19 από ηνλ Villard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία, ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο,

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, Η ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Οξηζκόο Η ζεξκόηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ελέξγεηα ζε θαηάζηαζε κεηάβαζεο. Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε αηόκσλ, κνξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΤΓΕΙΑ. Γεκήηξεο παλφο

Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΤΓΕΙΑ. Γεκήηξεο παλφο Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΤΓΕΙΑ Γεκήηξεο παλφο ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ - 2 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ... - 4 - ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΗ... - 5 - ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ. Γακέηεο. Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε 2 γνληδίσλ) Μείσζε Η. Μείσζε ΗΗ.

Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ. Γακέηεο. Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε 2 γνληδίσλ) Μείσζε Η. Μείσζε ΗΗ. Αληηγξαθή DNA Νόκνο Δηαρσξηζκνύ αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ (Κληπονόμηζη 1 γονιδίος) Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ Μεηάθαζε ΗΗ Μεηάθαζε ΗΗ Μείσζε ΗΗ Γακέηεο Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ 1. Δίλαη ιάζνο όηη ε γινηόηεηα ηνπ αίκαηνο: α. Απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηνπ αηκαηνθξίηε. β. Πνπ ξέεη δηακέζνπ ησλ ζηελψλ αγγείσλ είλαη κηθξφηεξε απφ φηη ζηα κεγάια αγγεία. γ. Γελ εμαξηάηαη από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2 ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΑΡΙΘΜΗΗ πλδπαζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηακέηξεζε (απαξίζκεζε) ησλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ ζπλόισλ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζπλδπαζηηθή απνηειεί ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 9.1 Πύλη AND. Αο ππνζέζνπκε ηώξα όηη κεηαηξέπνπκε ην πξνεγνύκελν θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο 9.1 ζην εμήο λέν ηνπ ζρήκαηνο 9.2. Σχήμα 9.

Σχήμα 9.1 Πύλη AND. Αο ππνζέζνπκε ηώξα όηη κεηαηξέπνπκε ην πξνεγνύκελν θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο 9.1 ζην εμήο λέν ηνπ ζρήκαηνο 9.2. Σχήμα 9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΦΛΙΠ ΦΛΟΠ 9.1 Ειζαγωγή Μέρξη ηώξα εμεηάζακε κηα θαηεγνξία ςεθηαθώλ θπθισκάησλ, ηα ζπλδπαζηηθά θπθιώκαηα. Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπο είλαη όηη ε έμνδόο ηνπο θάζε ρξνληθή ζηηγκή είλαη κηα ινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER

ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER Α7 ΗΥΟ: ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ DOPPLER ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΗΥΗΣΙΚΟΤ ΓΙΑΚΡΟΣΗΜΑΣΟ κοπόρ Αληηθείκελν ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε θαη δηεξεύλεζε ηνπ ερεηηθνύ θαηλνκέλνπ Doppler-Fizeau. Γηα ην ζθνπό απηό δεκηνπξγείηαη πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ.

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 3 ο ΓΕΛ Ρεθύμνου Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 2, 4 ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΤΣΗΡΙΑ ΣΩΝ ΣΡΟΦΙ- ΜΩΝ Επιμέλεια εργαζίας: Κοσμανηάκη

Διαβάστε περισσότερα

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 1 Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ε απηή ηε ζπλάληεζε ζα κάζεηε γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ιύθνπ πάλσ ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ. Πσο επεξεάδεηαη ε ςπρηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ πνπ πξνζβάιιεηαη από

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα