Μακροχρόνια Παρακολούθηση των Επιφανειακών Καθιζήσεων στην Περιοχή του Ρήγματος της Αγίας Τριάδας Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μακροχρόνια Παρακολούθηση των Επιφανειακών Καθιζήσεων στην Περιοχή του Ρήγματος της Αγίας Τριάδας Πατρών"

Transcript

1 Μακροχρόνια Παρακολούθηση των Επιφανειακών Καθιζήσεων στην Περιοχή του Ρήγματος της Αγίας Τριάδας Πατρών Long-term Monitoring of Ground Surface Subsidence in the Region of the Agia Triada Fault, in Patras ΤΕΛΕΙΩΝΗ, Ε.Χ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.Δ. Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. ΚΑΒΒΑΔΑΣ, Μ.Ι. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπλ. Καθηγητής, Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εργασία διερευνά τον χαρακτήρα και την χρονική εξέλιξη των επιφανειακών καθιζήσεων στην περιοχή του ρήγματος της Αγίας Τριάδας Πατρών που προκλήθηκαν μετά τον σεισμό της Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν γεωδαιτικές μετρήσεις των καθιζήσεων της επιφάνειας του εδάφους μέχρι πρόσφατα (2005) στο διαχρονικό δίκτυο κατακόρυφου ελέγχου το οποίο εγκαταστάθηκε το 990. Τα στοιχεία των μετρηθεισών καθιζήσεων αξιολογούνται σε συνδυασμό με τις γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής. Από την αξιολόγηση προκύπτει ότι σεισμική εδαφική διάρρηξη μήκους 500 μέτρων, αποτελεί την επιφανειακή εκδήλωση της σχετικής τεκτονικής μετακίνησης σημαντικού γεωλογικού ρήγματος το οποίο ενεργοποιήθηκε κατά τον σεισμό της ABSTRACT: This paper investigates the character and the temporal evolution of ground surface subsidence observed in the region of the Agia Triada fault in the city of Patras during the seismic event of Long-term subsidence is monitored by a vertical control geodetic networ established for this purpose in 990. Since then, eleven measuring epochs were obtained until recently (2005). The results of the geodetic measurements are evaluated in conjunction with the geotechnical conditions in the area of interest. It is shown that the 500m long surface cracing is the manifestation of the differential tectonic movement across a significant geologic fault which was activated during the earthquae of ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την η Σεπτεμβρίου 989, η πόλη των Πατρών επλήγη από σεισμό μεγέθους 4.8 R, ο οποίος προκάλεσε βλάβες σε κτίρια, κυρίως στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Η περιοχή αυτή βρίσκεται ελαφρώς βορείως της κοίτης του χειμάρρου Διακονιάρη, σε απόσταση μέτρα από τη θάλασσα. Ο σεισμός της ήταν η συνέχεια μιας σεισμικής ακολουθίας που έπληξε την πόλη με επίκεντρα στην ευρύτερη περιοχή Πατρών-Ρίου-Ναυπάκτου που ξεκίνησε στις με μέγεθος 5 R, συνέχισε την με σεισμό του ιδίου περίπου μεγέθους και κατέληξε στον σεισμό της Αξιοσημείωτο γεγονός ήταν ότι κατά τον σεισμό της εμφανίσθηκε εντός της πόλης των Πατρών επιφανειακή εδαφική διάρρηξη μήκους 500 μέτρων περίπου που εκτεινόταν περίπου κατά μήκος της κοίτης του χειμάρρου Διακονιάρη, από την παραλία μέχρι την πλατεία Ελευθερίας. Οι περισσότερες βλάβες σε κτίρια παρατηρήθηκαν εκατέρωθεν της διάρρηξης και σε μικρή απόσταση από αυτήν, υποδηλώνοντας μια ευθεία συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους των βλαβών και της απόστασης από την διάρρηξη. Η διάρρηξη συνίστατο από μια κύρια εδαφική ρωγμή (εύρους λίγων χιλιοστών έως cm τον Σεπτέμβριο 989) και μερικές περίπου παράλληλες δευτερεύουσες ρωγμές μικρότερου εύρους, σε μια ζώνη πλάτους 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 3/5-2/6/2006

2 λίγων μέτρων. Η ζώνη της διάρρηξης συναντούσε την παραλία μερικά μέτρα νοτιότερα της εκβολής του Διακονιάρη, συνέχιζε παράλληλα με την κοίτη του Διακονιάρη προς τα ΒΑΑ (με μέσο αζιμούθιο 85 g) επί μήκους 600 μέτρων περίπου (μέχρι την οδό Βύρωνος) και στη συνέχεια διατηρούσε περίπου ευθύγραμμη πορεία με την ίδια διεύθυνση (προς τα ΒΑΑ) ενώ η κοίτη του Διακονιάρη αλλάζει πορεία και κατευθύνεται προς τα ΝΑ. Σε απόσταση 700 περίπου μέτρων από τη θάλασσα, η διάρρηξη διέσχιζε την οδό Αργυροκάστρου (όπου και παρατηρήθηκαν οι περισσότερες βλάβες σε κτίρια) και συνέχιζε προς την εκκλησία της Αγίας Τριάδος και τη πλατεία Ελευθερίας με βαθμιαία μειούμενο εύρος εδαφικών ρωγμών (Χάρτης ). Επειδή η διεύθυνση της επιφανειακής διάρρηξης (ΒΑΑ ΝΔΔ) πρακτικώς συμπίπτει με τη γενική διεύθυνση ενός από τα δύο συστήματα κυρίων ρηγμάτων της περιοχής της Β.Δ. Πελοποννήσου, διερευνήθηκε κατ αρχήν (μέσω φωτο-ερμηνείας αεροφωτογραφιών που λήφθηκαν σε διάφορες εποχές) η ύπαρξη κάποιου γραμμικού γεωλογικού στοιχείου που να συνδυάζεται με τη συγκεκριμένη σεισμική διάρρηξη. Πράγματι, διαπιστώθηκε ότι η εδαφική διάρρηξη, προεκτεινόμενη προς ανατολάς συναντά ρήγματα του ορεινού όγκου στα ανατολικά της πόλης τα οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελούν ενιαία γεωλογική δομή με την εμφανισθείσα διάρρηξη, δηλαδή ότι τα ρήγματα αυτά συνεχίζουν εντός του υποβάθρου κάτω από τους αλλουβιακούς σχηματισμούς που υπέρκεινται του υποβάθρου εντός της πόλης της Πάτρας. Για την περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου, εκτελέσθηκε στην περιοχή πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών με τη διάνοιξη έξι δειγματοληπτικών γεωτρήσεων βάθους μέτρων προκειμένου να διαπιστωθεί το πάχος των αλλουβίων και η διακύμανση του βάθους του υποβάθρου εκατέρων της διάρρηξης, γεγονός που θα αποτελούσε ένδειξη επέκτασης κάποιου ενεργού ρήγματος κάτω από τα αλλούβια της περιοχής. Ταυτοχρόνως, παρατηρήθηκαν σημαντικές καθιζήσεις της επιφάνειας του εδάφους τόσο ανάντη όσο και κατάντη της διάρρηξης με αξιόλογη χρονική εξέλιξη μετά το τελευταίο σεισμικό γεγονός που προκάλεσε την εδαφική διάρρηξη. Οι κατακόρυφες μετακινήσεις παρατηρήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της διάρρηξης, σε έκταση της τάξης των τεσσάρων τετραγωνικών χιλιομέτρων και είχαν αρχικά σημαντικό μέγεθος και μεγάλη ταχύτητα εξέλιξης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης των εδαφικών καθιζήσεων και τη συσχέτισή τους με τη θέση της εδαφικής διάρρηξης εγκαταστάθηκε στην περιοχή διαχρονικό δίκτυο κατακόρυφου ελέγχου το οποίο υλοποιήθηκε με υψομετρικές αφετηρίες τοποθετημένες πάνω σε κατασκευές χωρίς βλάβες. Οι υψομετρικές αφετηρίες που αποτελούν τις κορυφές του δικτύου καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή εκδήλωσης του φαινομένου σε έκταση περίπου τεσσάρων τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στο δίκτυο ελέγχου μετρήθηκαν τα στοιχεία του που είναι οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ των κορυφών του σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους από το 989 μέχρι το Στη συνέχεια προσδιορίσθηκαν τα αντίστοιχα υψόμετρα των κορυφών και οι αβεβαιότητες τους ανά φάση μέτρησης. Από την διαφορά των υψομέτρων μεταξύ των διαφόρων φάσεων προσδιορίσθηκαν οι κατακόρυφες μεταβολές κάθε μιας κορυφής. Τέλος εξετάσθηκε η στατιστική σημαντικότητα των κατακόρυφων μεταβολών προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για καθιζήσεις ή απλώς για θόρυβο εξαιτίας της αβεβαιότητας των μετρήσεων. Στη συνέχεια, για τον προσδιορισμό του χαρακτήρα της κίνησης ολόκληρης της περιοχής έγινε έλεγχος της ταχύτητας εξέλιξης των καθιζήσεων σε κάθε μια από τις κορυφές του δικτύου και εντοπίσθηκαν οι υποπεριοχές με όμοια κινηματική συμπεριφορά τόσο ανάντι όσο και κατάντι της εδαφικής ρωγμής. Στα επόμενα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των διαχρονικών μετρήσεων των κατακορύφων μετακινήσεων εκατέρωθεν της εδαφικής διάρρηξης και συνδυάζονται με τα αποτελέσματα του βάθους του υποβάθρου στην περιοχή προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η εδαφική διάρρηξη αποτελεί επιφανειακή εκδήλωση της σχετικής τεκτονικής μετακίνησης σημαντικού γεωλογικού ρήγματος το οποίο ενεργοποιήθηκε κατά τον σεισμό της ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το μέγεθος των καθιζήσεων της επιφάνειας του εδάφους προσδιορίζεται από τη μεταβολή των υψομέτρων χαρακτηριστικών σημείων της περιοχής. Τα σημεία αυτά αποτελούν τις κορυφές ενός Διαχρονικού Δικτύου Κατακόρυφου Ελέγχου, που ιδρύεται στην περιοχή. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 3/5-2/6/2006 2

3 Σκοπός της ίδρυσης του Δικτύου είναι η ανίχνευση, ο προσδιορισμός του μεγέθους και η παρακολούθηση της εξέλιξης των καθιζήσεων στον χώρο και τον χρόνο. Το Διαχρονικό Δίκτυο Κατακόρυφου Ελέγχου σχεδιάζεται (βέλτιστα) με τέτοιο τρόπο ώστε, πραγματοποιώντας με τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία την εγκατάσταση και τη μέτρηση των στοιχείων του δικτύου, να εξασφαλίζεται ο ακριβής και αξιόπιστος προσδιορισμός του μεγέθους της κατακόρυφης μετακίνησης των κορυφών του. Επιπλέον δε σχεδιάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ικανότητά του να ανιχνεύει μετακινήσεις ίσες ή μεγαλύτερες ενός προκαθορισμένου μεγέθους (κριτήριο ευαισθησίας). Το Διαχρονικό Δίκτυο Κατακόρυφου ελέγχου που ιδρύθηκε στην περιοχή της Αγίας Τριάδας αποτελείται από 32 κορυφές (χωροσταθμικές αφετηρίες) που συνδέονται μεταξύ τους με 55 χωροσταθμικές οδεύσεις. Η πυκνότητα των κορυφών του δικτύου είναι μεγαλύτερη στο νότιο τμήμα του δικτύου (περιοχή κατάντη της εδαφικής ρωγμής) όπου και οι βλάβες στις κατασκευές ήταν μεγαλύτερες. Έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε οι ελάχιστες ανιχνεύσιμες καθιζήσεις να είναι της τάξης των 0mm. Σύμφωνα με το κριτήριο ευαισθησίας (ελάχιστη ανιχνεύσιμη καθίζηση 0mm) υπολογίσθηκε ότι τα υψόμετρα των κορυφών του δικτύου πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια καλύτερη των 3mm ( σ 3mm ). Η Από επιτόπου παρατηρήσεις του εδάφους σε διάφορες θέσεις κατά μήκος της εδαφικής διάρρηξης εκτιμήθηκε ότι η αναμενόμενη ταχύτητα εξέλιξης των καθιζήσεων θα ήταν της τάξης των 2 mm ανά εβδομάδα. Με βάση την ελάχιστη ανιχνεύσιμη καθίζηση και την αναμενόμενη ταχύτητα εξέλιξης του φαινομένου προσδιορίσθηκε ότι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα ολοκληρώνονταν οι μετρήσεις δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες. Οι καθιζήσεις που θα συνέβαιναν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα είχαν μέγεθος μικρότερο του ελάχιστου ανιχνεύσιμου, άρα η χρονική διάρκεια των μετρήσεων θα μπορούσε να θεωρηθεί ως στιγμιαίο γεγονός. Τέλος, συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω εκτιμήθηκε ότι το συνολικό μήκος των χωροσταθμικών οδεύσεων του δικτύου δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τα 6m. 3. ΠΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Σύμφωνα με τα κριτήρια σχεδιασμού που τέθηκαν παραπάνω, έγινε η προανάλυση του δικτύου για την επιλογή των υψομετρικών διαφορών που επρόκειτο να μετρηθούν, καθώς και για την επιλογή του οργάνου μέτρησης, με κριτήριο την ακρίβεια του. Για τις μετρήσεις επιλέχθηκε ψηφιακός χωροβάτης, ακρίβειας της τάξης του ± mm / m και με αυτόματη καταγραφή των μετρήσεων. Σε κάθε χρονική στιγμή μέτρησης, οι μετρήσεις των στοιχείων του δικτύου ελέγχονταν σε τρία επίπεδα. Έλεγχος του σφάλματος κλεισίματος της μετάβασης και επιστροφής κάθε μιας από τις διπλές χωροσταθμήσεις μεταξύ των κορυφών του δικτύου, έλεγχος του σφάλματος κλεισίματος όλων των ανεξάρτητων κλειστών διαδρομών (βρόχων) οι οποίες σχηματίζονται στο δίκτυο και τέλος προεκτίμηση της μεταβλητότητας της μονάδας βάρους πριν την συνόρθωση των παρατηρήσεων και την επίλυση του δικτύου. Για τον έλεγχο του σφάλματος κλεισίματος σε μετάβαση και επιστροφή ( σ κ ) μιας διπλής χωροστάθμησης με ανάπτυγμα της τάξης των 500m, με βάση τον νόμο μετάδοσης σφαλμάτων εκτιμήθηκε ότι θα πρέπει να ισχύει σ κ mm. Αντίστοιχα για μια κλειστή διαδρομή (βρόχο) που αποτελείται από τέσσερις χωροσταθμικές οδεύσεις με ανάπτυγμα της ίδιας τάξης όπως και προηγουμένως, το σφάλμα κλεισίματος ( σ β ) εκτιμήθηκε από τον νόμο μετάδοσης σφαλμάτων ότι θα πρέπει να είναι σ β 2mm. Τέλος για την εκτίμηση της μεταβλητότητας της μονάδας βάρους (σ ) πριν τη συνόρθωση χρησιμοποιήθηκε η γνωστή σχέση [Τελειώνη 2003] : σ = ± ν ν i= j= L j e 2 i () όπου, ν : ο αριθμός των ανεξάρτητων βρόχων, e i : το σφάλμα κλεισίματος του i βρόχου, και L : η περίμετρος του i βρόχου. j Από τη σχέση αυτή γίνεται μια καταρχήν εκτίμηση της συνολικής ποιότητας του δικτύου 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 3/5-2/6/2006 3

4 ενώ υπολογίζονται και οι αβεβαιότητες των παρατηρήσεων, ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρούνται τα κριτήρια ακρίβειας που τέθηκαν στο σχεδιασμό του δικτύου. Στο πλαίσιο της οργάνωσης των μετρήσεων, γινόταν σε κάθε χρονική στιγμή έλεγχος του οργάνου, πριν και μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων, για να εξακριβωθεί αν υπάρχει συστηματικό σφάλμα, το οποίο θα περιόριζε την αξιοπιστία του δικτύου ελέγχου. 4. ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Τα στοιχεία του δικτύου (υψομετρικές διαφορές) μετρήθηκαν με γεωμετρική χωροστάθμηση σε χρονικές στιγμές, που καλύπτουν ένα συνολικό χρονικό διάστημα 5 ετών ( ). Μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων σειρών μέτρησης τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο 990, το δίκτυο επεκτάθηκε προς Νότο, όπου είχαν ανιχνευθεί και τα μεγαλύτερα μεγέθη καθιζήσεων, με την ίδρυση δώδεκα νέων κορυφών νοτίως της εδαφικής διάρρηξης. Οι μετρήσεις κάθε χρονικής στιγμής συνορθώθηκαν ανεξάρτητα με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (μέθοδος των εμμέσων παρατηρήσεων), με τις ίδιες ελάχιστες εξωτερικές δεσμεύσεις (μία κορυφή σταθερή) και τις ίδιες αρχικές συνθήκες. Ως σταθερή κορυφή, σύμφωνα και με γεωλογικές πληροφορίες, επιλέχθηκε η χωροσταθμική αφετηρία R5 (Η R5 = m), η οποία βρίσκεται ανάντη του ρήγματος στο ανατολικό άκρο του δικτύου. Από τις συνορθώσεις των παρατηρήσεων προέκυψαν οι εκτιμήσεις των υψομέτρων των κορυφών του δικτύου και οι αβεβαιότητές τους για κάθε χρονική σειρά μέτρησης. Μετά τις ανεξάρτητες επιλύσεις των δικτύων έγινε για κάθε σειρά μέτρησης ολικός έλεγχος ποιότητας (test X 2 ) και σάρωση δεδομένων για τον εντοπισμό πιθανών συστηματικών ή και χονδροειδών σφαλμάτων τα οποία δεν είχαν ανιχνευθεί πριν τη συνόρθωση των παρατηρήσεων. Η ισχύς της μηδενικής υπόθεσης επαληθεύθηκε για τις επιλύσεις όλων των χρονικών σειρών μέτρησης. 5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ Για κάθε κορυφή του δικτύου υπολογίσθηκαν, οι μεταβολές ˆ + δη ν ν των υψομέτρων του για όλα τα διαδοχικά ζεύγη χρονικών σειρών μέτρησης καθώς και οι αντίστοιχες αβεβαιότητές τουςσ, από τις σχέσεις: δηˆ ν ν+ ν+ ν δηˆ, = Ηˆ Ηˆ (2α) 2 2 σδ Η ˆ = ± σ ν + σ ν+ Ηˆ Ηˆ (2β) όπου: ν Ηˆ, ν+ Ηˆ είναι το συνορθωμένο υψόμετρο της κορυφής του δικτύου την (ν ) και ( ν + ) χρονική σειρά μέτρησης αντίστοιχα, ενώ: σ ν Η σ ν+ Ηˆ είναι οι αντίστοιχες αβεβαιότητες των υψομέτρων όπως υπολογίσθηκαν από τις ανεξάρτητες συνορθώσεις. Οι μετακινήσεις ελέγχθηκαν ως προς τη στατιστική σημαντικότητά τους για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, μέσω του μονοδιάστατου ελέγχου : ˆ ν, ν+ δη z( α) σδηˆ (3) όπου: z ( α) είναι η οριακή τιμή της τυποποιημένης κανονικής κατανομής, η οποία για αξιοπιστία 95%, δηλαδή α = είναι z α =.. ( ) 96 Οι μετακινήσεις των κορυφών του δικτύου που προσδιορίσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα έχουν μεγέθη που κυμαίνονται από 2mm έως και 76mm. Στα Σχήματα 2 και 3 παρουσιάζεται, ενδεικτικά, η μεταβολή των υψομέτρων δύο κορυφών του δικτύου για το συνολικό διάστημα παρακολούθησης της περιοχής. Στα Σχήματα 4 και 5 παρουσιάζονται δυο τομές εγκάρσια στο ρήγμα στις οποίες εμφανίζονται διαχρονικά οι μεταβολές των υψομέτρων ανάντη και κατάντη της εδαφικής ρωγμής. 6. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Με τη διαπίστωση των χρονικώς εξελισσόμενων καθιζήσεων εκατέρωθεν της εδαφικής διάρρηξης, εκτιμήθηκε ότι η διάρρηξη αποτελεί επιφανειακή εκδήλωση της σχετικής τεκτονικής μετακίνησης σημαντικού γεωλογικού ρήγματος στο υπόβαθρο της 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 3/5-2/6/2006 4

5 περιοχής, κάτω από τα επιφανειακά αλλούβια, το οποίο ενεργοποιήθηκε κατά τον σεισμό της Για τη διερεύνηση του φαινομένου, εκτελέσθηκε στην περιοχή πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΚΕΔΕ, 990) με τη διάνοιξη έξι δειγματοληπτικών γεωτρήσεων βάθους μέτρων προκειμένου να διαπιστωθεί το πάχος των αλλουβίων και η διακύμανση του βάθους του υποβάθρου εκατέρων της διάρρηξης, γεγονός που θα αποτελούσε ένδειξη επέκτασης κάποιου ενεργού ρήγματος κάτω από τα αλλούβια της περιοχής. Οι γεωτρήσεις διανοίχθηκαν κατά μήκος της οδού Αργυροκάστρου, επί μήκους 300 μέτρων περίπου κάθετα στη διεύθυνση της διάρρηξης. Σε όλες τις γεωτρήσεις συναντήθηκε κατ αρχήν η ανώτερη σειρά των αλλουβίων που αποτελούνται από εναλλαγές αμμωδών αργίλων με χάλικες χαμηλής πλαστικότητας (κατηγοριών CL, ML, SC, SM) και μέσης συνεκτικότητας έως στιφρών με ενστρώσεις αργιλωδών αμμοχαλίκων με κροκάλες. Κάτω από την ανώτερη σειρά των αλλουβίων συναντήθηκε το υπόβαθρο της περιοχής που συνίσταται από τεφρο-κυανές αργιλικές μάργες πλειοκαινικής ηλικίας και μεγάλου πάχους (της τάξεως των 250 μέτρων). Σε ορισμένες από τις γεωτρήσεις, στη βάση της αλλουβιακής σειράς, στη διεπιφάνεια με το μαργαϊκό υπόβαθρο, συναντήθηκε ζώνη μετρίως έως καλά συγκολλημένων κροκαλοπαγών πάχους 9-5 μέτρων. Είναι αξιοσημείωτο ότι το πάχος των αλλουβίων εκατέρωθεν της εδαφικής διάρρηξης διαφέρει σημαντικά. Συγκεκριμένα, στη γεώτρηση Γ6 που βρίσκεται νοτίως της διάρρηξης (σε απόσταση περί τα 00μ) το μαργαϊκό υπόβαθρο συναντήθηκε σε βάθος 96μ, ενώ στις γεωτρήσεις Γ, Γ2, Γ3, Γ4 και Γ5 που βρίσκονται βορείως της διάρρηξης (σε αποστάσεις μέτρων) το υπόβαθρο συναντήθηκε σε βάθος 55μ, 49μ, 58μ, 48μ και 64μ αντιστοίχως. Η σημαντική διαφορά του πάχους των αλλουβίων εκατέρωθεν της εδαφικής διάρρηξης αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η επιφανειακή διάρρηξη αποτελεί επιφανειακή εκδήλωση της σχετικής τεκτονικής μετακίνησης σημαντικού γεωλογικού ρήγματος στο υπόβαθρο της περιοχής, κάτω από τα επιφανειακά αλλούβια, με μετάπτωση της τάξεως των μέτρων, το οποίο ενεργοποιήθηκε κατά τον σεισμό της και προκάλεσε τις σημαντικές καθιζήσεις και μετακινήσεις κτισμάτων που παρατηρήθηκαν σε μια ζώνη εύρους 500 μέτρων περίπου, νοτίως του ρήγματος και κυρίως στο ανατολικό του τμήμα (περιοχή Αγίας Τριάδας). 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η εργασία διερευνά τον χαρακτήρα και την χρονική εξέλιξη των επιφανειακών καθιζήσεων που προκλήθηκαν μετά τον σεισμό της , στην περιοχή του ρήγματος της Αγίας Τριάδας Πατρών (Χάρτης ). Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν γεωτεχνικές έρευνες (το 990) και γεωδαιτικές μετρήσεις των καθιζήσεων της επιφάνειας του εδάφους στο διαχρονικό δίκτυο κατακόρυφου ελέγχου το οποίο εγκαταστάθηκε το 990 και λειτουργεί μέχρι πρόσφατα (2005). Από τις γεωτρήσεις προέκυψε ότι το υπόβαθρο (τεφρο-κυανές αργιλικές μάργες πλειοκαινικής ηλικίας) βρίσκεται σε βάθος μέτρων νοτίως της διάρρηξης και 00 περίπου μέτρων βορείως της διάρρηξης. Η σημαντική διαφορά πάχους των αλλουβίων εκατέρωθεν της διάρρηξης αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η διάρρηξη αποτελεί επιφανειακή εκδήλωση της σχετικής τεκτονικής μετακίνησης σημαντικού γεωλογικού ρήγματος στο υπόβαθρο της περιοχής, το οποίο ενεργοποιήθηκε κατά τον σεισμό της Τα στοιχεία των μετρηθεισών καθιζήσεων κατά την τελευταία 5-ετία αξιολογούνται σε συνδυασμό με τις γεωτεχνικές συνθήκες που αναφέρθηκαν παραπάνω και τις παρατηρήσεις των βλαβών των παρακείμενων οικοδομών κατά τον σεισμό της Από τη σύγκριση των υψομέτρων των κορυφών του διαχρονικού δικτύου κατακόρυφου ελέγχου διαπιστώνεται ότι καθιζήσεις ανιχνεύονται σε όλη την περιοχή μελέτης καθ όλο το διάστημα παρακολούθησης ( ), με βαθμιαία μειούμενο ρυθμό. Καθιζήσεις σημαντικού μεγέθους (έως 40mm) παρατηρήθηκαν και κατά τις δύο τελευταίες μετρήσεις των στοιχείων του δικτύου (στο χρονικό διάστημα ), όπως φαίνεται στα Σχήματα και 2. Το Σχήμα 3 παρουσιάζει τα προφίλ της χρονικής εξέλιξης των καθιζήσεων σε δύο διατομές ( και 2, βλέπε και Χάρτη ) που διασχίζουν το ρήγμα. Οι μεγαλύτερες καθιζήσεις παρατηρούνται σε μια ζώνη εύρους 500 μέτρων περίπου, νοτίως του ρήγματος και παράλληλη με αυτό, και κυμαίνονται από 40 έως και 70mm στα 5 έτη συνολικής παρακολούθησης. Σημειώνεται ότι οι μεγαλύτερες μετακινήσεις κτισμάτων (άνοιγμα ρωγμών σε μεσοτοιχίες, στροφές κλπ) κατά 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 3/5-2/6/2006 5

6 τον σεισμό συνέβησαν επίσης στην ζώνη αυτή. Αντιθέτως, η περιοχή βορείως του ρήγματος εμφανίζει καθιζήσεις πολύ μικρότερου μεγέθους (έως και 30mm) και πρακτικώς μηδενικές οριζόντιες μετακινήσεις. Ιδιαιτέρως, το βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής μελέτης εμφανίζει σχετική σταθερότητα, δεδομένου ότι οι καθιζήσεις που ανιχνεύθηκαν στο συνολικό διάστημα παρακολούθησης είναι της τάξης των μερικών χιλιοστών. Τέλος, η περιοχή νοτίως του ρήγματος, πέραν της ζώνης εύρους 500 μέτρων που μετακινήθηκε έντονα, παρουσιάζει σχετικά μικρές καθιζήσεις με μεγέθη από 20 μέχρι και 60 mm κυρίως στο δυτικότερο τμήμα της περιοχής μελέτης το οποίο είναι και το πλησιέστερο προς την παραλία. Από τα μεγέθη των καθιζήσεων (20 έως και 60 mm) στο νοτιότερο τμήμα της περιοχής, κατάντη του ρήγματος, γίνεται φανερό ότι δεν έχει οριοθετηθεί η έκταση της εξέλιξης του φαινομένου. Το προφίλ των καθιζήσεων που φαίνεται στο Σχήμα 3 οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η τεκτονική μετακίνηση εκδηλώθηκε κυρίως ως καθίζηση κατά μήκος δύο περίπου παράλληλων ρηγμάτων (σε απόσταση μεταξύ τους της τάξεως των 500 μέτρων) τα οποία δημιουργούν τρία τεκτονικά τεμάχη. Το βόρειο τέμαχος μετακινήθηκε ελάχιστα, ενώ το νότιο τέμαχος μετακινήθηκε κυρίως οριζοντίως με κατεύθυνση προς νότο. Με την εφελκυστική αυτή μετακίνηση, το κεντρικό τέμαχος (εύρους 500 μέτρων περίπου) βυθίσθηκε προκαλώντας τις επιφανειακές καθιζήσεις ταφροειδούς σχήματος. Η οριζόντια (προς νότον) μετακίνηση του νότιου τεμάχους επιβεβαιώνεται και από παρατηρήσεις των σχετικών μετακινήσεων των οικοδομών κατά τον σεισμό, με ανοίγματα μεσοτοιχιών εύρους λίγων δεκάδων εκατοστών σε κάποιες περιπτώσεις. Από τα μεγέθη των καθιζήσεων που ανιχνεύθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο τελευταίων μετρήσεων των στοιχείων του διαχρονικού δικτύου κατακόρυφου ελέγχου ( ) συμπεραίνεται ότι το φαινόμενο των καθιζήσεων στην περιοχή του ρήγματος της Αγίας Τριάδας συνεχίζει να εξελίσσεται. Κρίνεται επομένως αναγκαία η συνέχιση της παρακολούθησης της συμπεριφοράς του εδάφους. Απαραίτητο είναι επίσης να οριοθετηθεί η έκταση της περιοχής μέσα στην οποία εξελίσσονται οι καθιζήσεις, με επέκταση του διαχρονικού δικτύου κατακόρυφου ελέγχου προς νότο, αλλά και προς βορρά, ανάντη του ρήγματος, ώστε να παρακολουθηθεί η συμπεριφορά του εδάφους παράλληλα με την παραλία. Τέλος είναι σκόπιμο να συνδεθεί το δίκτυο με τον παλιρροιογράφο της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, που είναι εγκαταστημένος στο λιμάνι της Πάτρας, προκειμένου να προσδιορίζονται οι καθιζήσεις ως προς την μέση στάθμη της θάλασσας αλλά και για να συσχετισθούν οι μεταβολές της τελευταίας, όπως προκύπτουν από τις καταγραφές του παλιρροιογράφου, με τις καθιζήσεις στην περιοχή. 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Balodimos, D. Georgopoulos, G. Telioni, E. (994) Kinematic Adjustments of a Levelling Control Networ, Survey Review vol. 32, pp Μπαλοδήμος, Δ. Σταθάς, Δ. Γεωργόπουλος, Γ. Πουρναράς, Δ. Τελειώνη, Ε. Μπίθας, Α. (990, 992, 993, 996) Τεχνικές Εκθέσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων Δ. Πατρέων, ΥΠΕΧΩΔΕ και ΟΑΣΠ. Μπαλοδήμος, Δ. Σταθάς, Δ. Γεωργόπουλος, Γ. Πουρναράς, Δ. Τελειώνη, Ε. Μπίθας, Α. (995) «Προσδιορισμός Μικρομετακινήσεων στην Περιοχή του Ρήγματος Αγίας Τριάδας Πατρών», Τεχνικά Χρονικά Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ τευχ. -3. Stathas, D. Georgopoulos, G. Pournaras, D. (99) Setting up a Levelling Networ for the Detection of Reliable Subsidences, St International Symposium Stuttgart Germany Applications of Geodesy to Engineering, proc. vol. 08, pp Τελειώνη, Ε. (2003) «Διερεύνηση εξέλιξης εδαφικών καθιζήσεων με κινηματικά μοντέλα», Διδακτορική Διατριβή που υποβλήθηκε στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π., Αθήνα. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΚΕΔΕ (990) Γεωτεχνική Έρευνα περιοχής Αγ. Τριάδας Πατρών και πολυκατοικιών οδού Αργυροκάστρου» Αθήνα, Φεβρουάριος ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 3/5-2/6/2006 6

7 Χάρτης. Περιοχή μελέτης. Φαίνεται το ίχνος του ρήγματος, οι θέσεις των χωροσταθμικών αφετηριών R2 και R25 και οι θέσεις των διατομών ελέγχου (ΔΙΑΤ. & 2). Chart. Area of interest. The figure shows the trace of the fault, the measuring points R2 and R25 and the control sections & 2. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 3/5-2/6/2006 7

8 Σχήμα. Διάγραμμα μεταβολής υψομέτρου Χωροσταθμικής Αφετηρίας R2. Figure. Variation of the elevation at measuring point R2. Σχήμα 2. Διάγραμμα μεταβολής υψομέτρου Χωροσταθμικής Αφετηρίας R25. Figure 2. Variation of the elevation at measuring point R25. Σχήμα 3. Διατομές καθιζήσεων εγκάρσια στο ίχνος του ρήγματος (ΔΙΑΤ. & 2). Figure 3. Settlement curves across the fault zone (sections & 2) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 3/5-2/6/2006 8

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία»

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ» Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» Βασικά εργαλεία Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Επικ. Καθηγ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 και τις εφαρµογές τύπου HEGNET ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Ι. ΚΟΛΟΒΟΣ Β. ΚΑΓΙΑ ΑΚΗΣ ιηµερίδα: ιηµερίδα: HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς, αναφοράς, 2525-26/09/08,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μαρίνος 1 Π., Ροντογιάννη 1 Θ., Χρηστάρας 2 Β., Τσιαμπάος 1 Γ., Σαμπατακάκης 3 Ν. 1. Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόγραμμα Ανάπτυξης τηλεμετρικών κλπ δικτύων GPS για διάφορες εφαρμογές (Ηφαιστειολογική έρευνα, έρευνα σεισμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island ΚΟΥΤΑΒΑΣ, Χ. Γ. Τεχν., Γεωλόγος MSC, ETVA V.I.P.E. ΚΟΥΤΑΛΙΑ, Χ. Τεχν., Γεωλόγος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΩΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επεξεργασία ενός τόσο μεγάλου όγκου γεωτεχνικών πληροφοριών απαιτεί τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η Παρακολούθηση του ηφαιστειακού συμπλέγματος της Σαντορίνης και οι δραστηριότητες του ΙΜΠΗΣ (Φηρά, 13 Οκτωβρίου 2012)

Η Παρακολούθηση του ηφαιστειακού συμπλέγματος της Σαντορίνης και οι δραστηριότητες του ΙΜΠΗΣ (Φηρά, 13 Οκτωβρίου 2012) Η Παρακολούθηση του ηφαιστειακού συμπλέγματος της Σαντορίνης και οι δραστηριότητες του ΙΜΠΗΣ (Φηρά, 13 Οκτωβρίου 2012) Μιχ. Φυτίκας, Ομ. Καθ. Α.Π.Θ. Πρόεδρος Ι.Μ.Π.Η.Σ. Το ΙΜΠΗΣ ιδρύθηκε το 1995 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Η/Σ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΤΗΣ ΑΗΚ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Geotechnical Map and Microzonation Study of Volos N. Ionia urban area ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ.Δ. Καθηγητής, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007 ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφος Αθήνα Τηλ.: 210 772 2666 2668, Fax: 210 772 2670 ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός του μαθήματος

Σύντομος οδηγός του μαθήματος Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί 5 ο εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Σύντομος οδηγός του μαθήματος Χριστόφορος Κωτσάκης Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εισηγητής: Μ. Λιονής, Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος Μελετητής Με την συνεργασία της Κατερίνας Λιονή Γεωλόγου Μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Οι συναρτήσεις πιθανότητας ή πυκνότητας πιθανότητας των διαφόρων τυχαίων μεταβλητών χαρακτηρίζονται από κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων

Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων Estimation of the V s profile and site effects using records from a downhole

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ UTC ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009 ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Μήκος χλμ. Σταθμοί Κόστος εκ. Γραμμή 1 Σιδηροδρομικός Σταθμός Νέα Ελβετία ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 9,6 9,6 13 13 1.052 1.052 & Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Μεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» Το µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» ανήκει στα µεταλλεία Κασσάνδρας που εκτείνονται στο βορειοανατολικό τµήµα της Χαλκιδικής Κοίτασµα µικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ TΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης "Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης ΣΧΟΟΑΠ - ΓΠΣ: Προβλήματα και δυνατότητες Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔ "ΟΙ ΣΗΡΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΤΙΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙ ΧΡΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΘΕΙΣ - ΜΘΗΜΤ Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος Ν. Καζίλης Ν. Παρδάλης Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝΤΙ ΟΔΟΣ.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη.

Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Συνόρθωση του δικτύου SmartNet Greece και ένταξη στο HTRS07 του HEPOS. Συγκρίσεις και εφαρμογές NRTK στην πράξη. Φωτίου Α., Μ. Χατζηνίκος και Χ. Πικριδάς Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ. 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΘΕΜΑ: «ΠΥΡΓΟΣΠΙΤΟ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ. 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΘΕΜΑ: «ΠΥΡΓΟΣΠΙΤΟ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΜΑ: «ΠΥΡΓΟΣΠΙΤΟ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Μαρία Πανουτσοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύσεις πλημμυρικών δεδομένων

Αναλύσεις πλημμυρικών δεδομένων Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΘ. ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ( ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ )

ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΘ. ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ( ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ) ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΘ. ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ( ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ) Α. ΣΤΟΧΟΙ Η ικανότητα συναρμολόγησης μιας απλής πειραματικής διάταξης. Η σύγκριση των πειραματικών

Διαβάστε περισσότερα

της ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ

της ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ Οδηγίες Χρήσης της ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ και ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Αθήνα 2010-1- Με τη γεωλογική πυξίδα μπορούμε να μετρήσουμε τα στοιχεία των επιπέδων των γεωλογικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ http://www.ikastiko.gr/ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 5] 3η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.indes-musa.gr

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.indes-musa.gr ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Καινοτόμο Πολυπαραμετρικό Δίκτυο Παρακολούθησης Παραμορφώσεων και Σεισμικής Κίνησης σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα με έντονα φαινόμενα Εδαφικών Καθιζήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

2ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ. Δαπάνη Ποσότητες Τιμή Μονάδας. Μονάδας

2ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ. Δαπάνη Ποσότητες Τιμή Μονάδας. Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ : Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βόλου ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών νερών του Νομού Σερρών ( ΙΟΥΛ. 2006 έως ΙΑΝ. 2007 )

Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών νερών του Νομού Σερρών ( ΙΟΥΛ. 2006 έως ΙΑΝ. 2007 ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ) Τμήμα του έργου " LIFE-STRYMON / GR / 000217 " 1η και 2η Έκθεση : Υδρομετρικά στοιχεία σε 12 θέσεις ροής επιφανειακών νερών του Νομού Σερρών ( ΙΟΥΛ. 2006 έως ΙΑΝ. 2007

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.1 - Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης Γεωλογίας

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.1 - Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης Γεωλογίας Σελίδα 2 από 52 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Αντικείμενο της Μελέτης 5 1.2 Προσέγγιση 5 1.3 Υπάρχουσα Πληροφορία 5 Χ.Θ. 0 Χ.Θ. 359 6 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 6 2.1 Επισκόπηση 6 2.2 Βασικά Μορφολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αξιολόγηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής, της κουρτίνας τσιμεντενέσεων και των μετρήσεων των οργάνων του φράγματος. Λάμπρος Σωμάκος, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ : ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ- ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές. ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα

Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές. ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές μεθόδους του ανατολικού τμήματος της λεκάνης

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου».

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Μέσο σφάλμα μεγέθους (που υπολογίζεται από σύνθετη συνάρτηση)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Μέσο σφάλμα μεγέθους (που υπολογίζεται από σύνθετη συνάρτηση) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Μέσο σφάλμα μεγέθους (που υπολογίζεται από σύνθετη συνάρτηση) Όταν το πρωτοείδα, κι εγώ δεν το συμπάθησα. Είναι, όμως, λάθος μας, καθώς πρόκειται για κάτι πολύ απλό και σίγουρο ως μέθοδος υπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ Φυσική Β Γυμνασίου Εισαγωγή Τα πάντα γύρω μας κινούνται. Στο διάστημα όλα τα ουράνια σώματα κινούνται. Στο μικρόκοσμο συμβαίνουν κινήσεις που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε άμεσα.

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

"Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων."

Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων. "Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων." Dr. rer nat. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Οµότιµος Καθηγητής Γεωλογίας* Dr. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ημερομηνία & Χρόνος γέννησης : 3/12/1962 Τόπος γέννησης : Πειραιάς Εθνικότητα & Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη, δύο παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ευθύµιος Λέκκας 1 & Ανδρέας Αντωνίου 2 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5.1 5.8

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5.1 5.8 ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5. 5.8 5. Ένας υγειονοµικός σταθµός θέλει να ελέγξει αν ο µέσος αριθµός βακτηριδίων ανά µονάδα όγκου θαλασσινού νερού σε µια παραλία υπερβαίνει το επίπεδο ασφαλείας των 9 µονάδων. ώδεκα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE)

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE) ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE). Εισαγωγή Οι στατιστικές δοκιμασίες που μελετήσαμε μέχρι τώρα ονομάζονται παραμετρικές (paramtrc) διότι χαρακτηρίζονται από υποθέσεις σχετικές είτε για

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Εδάφους με Προφόρτιση Επιταχυνόμενη με Χαλικοπασσάλους Η Περίπτωση του Αεροδρομίου Κέρκυρας

Βελτίωση Εδάφους με Προφόρτιση Επιταχυνόμενη με Χαλικοπασσάλους Η Περίπτωση του Αεροδρομίου Κέρκυρας Βελτίωση Εδάφους με Προφόρτιση Επιταχυνόμενη με Χαλικοπασσάλους Η Περίπτωση του Αεροδρομίου Κέρκυρας Soil Improvement by Preloading Accelerated by Stone Columns The Case of Corfu Airport ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. ΜΙΧΑΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές από τη λειτουργία του δικτύου μόνιμων σταθμών GNSS του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ ΑΠΘ Χ. Πικριδάς, Α. Φωτίου, Δ. Ρωσσικόπουλος, Μ. Χατζηνίκος Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωφυσικά προσομοιώματα-υπολογισμός συνθετικών κυματομορφών Κεφάλαιο 4.

Γεωφυσικά προσομοιώματα-υπολογισμός συνθετικών κυματομορφών Κεφάλαιο 4. 4. ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πόλη της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη γεωλογική ζώνη Αξιού-Βαρδάρη που συνορεύει με την Περιροδοπική

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΥΕΛΕΕΒ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Κώστας Παπαντωνόπουλος, Γιώργος Μυλωνάκης, Παναγιώτης Κλουκίνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα