ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ"

Transcript

1 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, ÁèÞíá Åêäüôçò - ÄéåõèõíôÞò: ð. Èåüäùñïò Êïíôßäçò ÓõíôáêôéêÞ åðéôñïðþ: ÓõíåñãÜôåò: Ãñáììáôåßá: ÓõíäñïìÝò: ð. ÃáâñéÞë Ìáñáãêüò ð. Óåâáóôéáíüò ÖñÝñçò, ÅéñÞíç ÊïõôåëÜêç. ð. Ìé áþë Ñïýóóïò, ÄáíÜç Áíáãíùóôïðïýëïõ, ð. ÄçìÞôñéïò ÄáëÝæïò, ð. ÌÜñéïò ØÜëôçò. ÅéñÞíç ÊïõôåëÜêç Óìýñíçò 27, ÁèÞíá Ôçë , öáî Åóùôåñéêïý 20 åõñþ Åîùôåñéêïý 25 åõñþ ÔéìÞ ôåý ïõò 5 åõñþ. Êáëëéôå íéêþ åðéìýëåéá:www.mare.gr Åêôýðùóç: ÔõðïêõêëáäéêÞ Á.Å. ÌÜíá Óýñïò ôçë ÅDITORIAL TÏ ÈÅÌÁ: Ïé ñéóôéáíïß ôïõ ÉñÜê Åñåõíá - åðéìýëåéá: ÅéñÞíç ÊïõôåëÜêç ÓÕà ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ Ç áíáæþôçóç ôïõ Èåïý êáé ï åõñùðáúêüò ðïëéôéóìüò ÄéÜëåîç ôïõ ðüðá Âåíåäéêôïõ ÉÓÔ ÏÐÁÐÁÓ ÐÉÏÓ É ÊÁÔÁ ÔÏÍ Â ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÐÏËÅÌÏ ÓõíÝíôåõîç ôïõ ð. Èåüäùñïõ Êïíôßäç áðü ôç ÄáíÜç Áíáãíùóôïðïýëïõ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇ ÆÙÇ ÊÏÍÔÁ ÓÔÁ ÃÅÃÏÍÏÔÁ ÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ π. Θεόδωρος Κοντίδης Διευθυντής Hοικονομική κρίση και η οικονομική ανασφάλεια έχει πλέον επεκταθεί σε όλον τον πλανήτη. Οι ειδήμονες μιλούν για τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, ενώ αυτή είναι ακόμη σε εξέλιξη και κανείς δεν είναι σίγουρος για το μέλλον. Η κοινή γνώμη κατηγορεί τα υψηλά τραπεζικά στελέχη, τα οποία για να αυξήσουν με «μπόνους» τις ήδη υπέρογκες αμοιβές τους ακολούθησαν μια πολιτική παροχών δανείων πέραν πάσης λογικής. Αλλά και αυτοί, με τη σειρά τους, προβάλλουν τις πιέσεις στις οποίες υπόκεινται από τους μετόχους και τις ε- πιλογές των επενδυτών. Πέρα από την οικονομική και τεχνική όψη του ζητήματος, την οποία όσοι δεν έχουμε ειδικότερες γνώσεις στην οικονομία δεν κατανοούμε σε βάθος, υπάρχει και η κοινωνική και η ηθική όψη. Γίνεται τώρα φανερό ότι σε βασικούς τομείς της κοινωνικής και οικονομικής Ç óçìåñéíþ êñßóç ζωής υπήρχε έλλειμμα και ανεπάρκεια στην υποστήριξη του κοινωνικού συμφέροντος. Έλλειμμα πολιτικό. Δεν υπήρχαν ελεγκτικοί μηχανισμοί στην αγορά ή αυτοί αδράνησαν. Τα πράγματα αφέθηκαν στην πρωτοβουλία των οικονομικών παραγόντων και στις δικές τους επιδιώξεις. Αν η πολιτική είναι η οργάνωση της κοινωνικής ζωής με στόχο το κοινό συμφέρον, τότε αυτή ήταν απούσα. Έλλειμμα ισότητας. Ισχύουν κανόνες ελέγχου για τους μικρούς, αλλά όχι για τους μεγάλους. Οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να δικαιολογούν έσοδα - έξοδα, ελέγχονται για κάθε παρατυπία, αλλά οι μεγάλοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Τα φτωχά κράτη ελέγχονται για την οικονομία τους, οι διεθνείς τραπεζικοί και πιστωτικοί οργανισμοί ελέγχουν την πορεία της οικονομίας τους ώστε να πάρουν πίσω όσα προέβλεψαν, αλλά το ίδιο δεν ισχύει για τα μεγάλα κράτη και τις ισχυρές οικονομίες. Έλλειμμα ευθύνης. Χορηγήθηκαν δάνεια με μεγάλα περιθώρια κέρδους, χωρίς σύνδεση με την πραγματική οικονομία και την παραγωγή. Οι κίνδυνοι αποσιωπήθηκαν. Ο κόσμος παγιδευόταν από τις δελεαστικές προτάσεις ή και τη δική του βουλιμία. Τι έγινε το ζήτημα της διαφάνειας σε αυτές τις συνθήκες; Έλλειμμα σύνεσης. Όλοι πλέον, άλλοι λιγότερο άλλοι περισσότερο, θεωρούμε ότι έχουμε δικαίωμα στην άνετη ζωή. Το επίπεδο ζωής πολλών συνανθρώπων μας είναι πάνω από ό,τι επιτρέπει η εργασία και το πραγματικό εισόδημα. Πότε με τη βοήθεια της γιαγιάς και του παπού, πότε με τα καταναλωτικά δάνεια πολλές οικογένειες διεκδίκησαν το δικαίωμα στην αφθονία. Η σημερινή κρίση φανερώνει την απληστία των οικονομικά ισχυρών, αλλά και μια γενικότερη νοοτροπία κολλημένη στο κέρδος, στον υλισμό και στην ευμάρεια. Η πτώση είναι οδυνηρή για πολλούς και όχι αναγκαστικά για αυτούς που είναι περισσότερο υπεύθυνοι. Ως κοινωνία και ως πολίτες θα επανεξετάσουμε άραγε τη στάση μας; öáíåñþíåé ôçí áðëçóôßá ôùí ïéêïíïìéêü éó õñþí, áëëü êáé ìéá ãåíéêüôåñç íïïôñïðßá êïëëçìýíç óôï êýñäïò, óôïí õëéóìü êáé óôçí åõìüñåéá. ISSN

2 ÏÉ ÑÉÓÔÉÁÍÏÉ ÔÏÕ ÉÑÁÊ Ïé ñéóôéáíïß ôïõ ÉñÜê Επιμέλεια: Ειρήνη Κουτελάκη Ïé ñéóôéáíïß ôïõ ÉñÜê Ý ïõí éóôïñßá ó åäüí äýï éëéüäùí åôþí óôçí Ìåóïðïôáìßá. ïõí ìéá îå ùñéóôþ ðáñüäïóç ôçí ïðïßá äéáôþñçóáí æþíôáò ìåôáîý äéáöïñåôéêþí ëáþí êáé èñçóêåéþí. Ôá ôåëåõôáßá üìùò ñüíéá áíôéìåôùðßæïõí ôéò ìåãáëýôåñåò äïêéìáóßåò ôïõò. Ï ðüëåìïò, ï öáíáôéêüò éóëáìéóìüò, ç öôþ åéá êáé ç áíáóöüëåéá ôïõò áíáãêüæïõí íá áíáæçôþóïõí ìéá êáëýôåñç ôý ç ìáêñéü áðü ôçí ðáôñßäá ôïõò. ÌåñéêÝò éëéüäåò áðü áõôïýò åãêáôáóôüèçêáí óôçí ÅëëÜäá, æïõí ìáæß ìáò, áðïôåëïýí ìýñïò ôçò ÊáèïëéêÞò Åêêëçóßáò óôïí ôüðï ìáò. 4 5

3 ÏÉ ÑÉÓÔÉÁÍÏÉ ÔÏÕ ÉÑÁÊ ÏÉ ÑÉÓÔÉÁÍÏÉ ÔÏÕ ÉÑÁÊ É. ÉóôïñéêÞ áíáóêüðçóç. Εκκλησία στο Βόρειο Ιράκ. Ãενικά, η Mέση Ανατολή χωρίζεται σε τρεις πολιτιστικές ενότητες: στη Συρία- Παλαιστίνη, την Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία. Οι δύο πρώτες ήταν πάντα ανοιχτές στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και στραμμένες προς τη Μεσόγειο. Η περιοχή όμως ανάμεσα στους ποταμούς Τίγρη και Ευφράτη ήταν περισσότερο στραμμένη προς τα ενδότερα της Ασίας. Οι χριστιανοί της Μεσοποταμίας, αρχικά, ονομάζονταν Εκκλησία της Περσίας, είχαν λίγες σχέσεις με τη Συρία και το Βυζάντιο. Η ιεραποστολική τους διάθεση τους έστρεψε προς την Ινδία και την Κίνα. Μετά τους διωγμούς που υπέστη τον 4ο αιώνα, η Εκκλησία αυτή σταθεροποιείται με έδρα την Σελεύκεια- Κτησιφώντα. Στη Σύνοδο της Εφέσου (451) ακολούθησε το ρεύμα του Νεστοριανισμού και για αυτό το λόγο απομονώθηκε ακόμη περισσότερο από το Βυζάντιο και τη Δύση. Κατά τον έβδομο, όγδοο, και ένατο αιώνα η Εκκλησία αυτή αναπτύσσεται αρμονικά μέσα στο ισλαμικό πλέον περιβάλλον, τα μέλη της διακρίνονται στα γράμματα, στις τέχνες, στις επιστήμες. Επί του Πατριάρχου Τιμοθέου Α ( ) αναπτύσσει ιεραποστολική δράση στη Μογγολία με σημαντική επιτυχία τον 13ο και 14ο αιώνα. Τελικά όμως η Μογγολία θα στραφεί προς τον ισλαμισμό. Οι επιδρομές του Ταμερλάνου, από το 1363 και μετά, κατέστρεψαν τον αραβικό πολιτισμό, αλλά και τη χριστιανική Εκκλησία, η οποία για δύο αιώνες έσβησε από τη Βαγδάτη. Οι χριστιανοί κατέφυγαν στα βουνά μεταξύ Περσίας και Τουρκίας, όπου ίδρυσαν ένα πατριαρχείο και μια θεοκρατική κοινωνία. Από το 1534 η Μεσοποταμία αποτελεί μέρος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και μέσω αυτής οι χριστιανοί αποκτούν σχέσεις με τη Γαλλία, η οποία παρουσιάζεται ως προστάτιδα δύναμη των χριστιανικών μη ορθόδοξων πληθυσμών στην αυτοκρατορία. Την εποχή αυτή, με τον πατριάρχη Υοχάνα Σουλαγά η Εκκλησία των Χαλδαίων, όπως ονομάστηκε τότε, περνά στην κοινωνία με τη Ρώμη και γίνεται μια από τις καθολικές Εκκλησίες της Ανατολής. Όσοι δεν ακολούθησαν αυτήν την ένωση ονομάστηκαν αργότερα Ασσύριοι. Η γενοκτονία των Αρμενίων από τους Τούρκους και τους Κούρδους το 1915 έπληξε και τους χριστιανούς της Μεσοποταμίας, οι οποίοι υ- πολογίζεται ότι είχαν θύματα στα γεγονότα αυτά. Τέσσερις επισκοπές τους στην Τουρκία εξαφανίστηκαν. Το 1933 ιδρύεται το σημερινό κράτος του Ιράκ και μέσα σε αυτό οι Χαλδαίοι και οι Ασσύριοι αποτελούν τη μεγαλύτερη χριστιανική κοινότητα με την ίδια χριστιανική παράδοση αν και κατά την εκκλησιαστική διοίκηση είναι χωριστοί. Οι Ασσύριοι διατηρούν την ιδέα ότι αποτελούν ένα έθνος - Εκκλησία όπως και οι Αρμένιοι. Διατηρούν πάντα το αρχαίο λειτουργικό τυπικό στην αραμαϊκη γλώσσα, δηλαδή τα εβραϊκά που μιλούσαν στην εποχή του Ιησού. Οι Χαλδαίοι είναι λιγότερο εσωστρεφείς, πιο ανοιχτοί στην παγκόσμια Εκκλησία λόγω των δεσμών τους με την έδρα της Ρώμης. Υπάρχει ένα πολιτικό σχέδιο που προβλέπει τη δημιουργία μιας αυτόνομης περιοχής στη Νινεβί, στο βορειοανατολικό Ιράκ, στην οποία θα συγκεντρώνονταν οι χριστιανικοί πληθυσμοί υπό καθεστώς ημιανεξάρτητο. Το σχέδιο όμως αυτό δεν έχει την γενικότερη αποδοχή των χριστιανών, οι οποίοι προτιμούν να ζήσουν στα παραδοσιακά τους μέρη και να επιδιώξουν ένα τρόπο συμβίωσης με τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς, όπως γινόταν πάντα. Οι Εκκλησίες της Μεσοποταμίας όπως και οι άλλες ανατολικές Εκκλησίες είναι κοινότητες αρχαιότατες, με πλούσια παράδοση θρησκευτική, λειτουργική και εθνική την οποία διατήρησαν στο πέρασμα των αιώνων. Έχουν αναπτύξει την τέχνη και την επιδεξιότητα της συμβίωσης με άλλους πληθυσμούς της περιοχής. Η σημερινή όμως συγκυρία είναι δυσμενής γι αυτούς. Είναι σημαντικό για την παγκόσμια Εκκλησία και για όλη την ανθρωπότητα να διατηρηθούν αυτές οι χριστιανικές κοινότητες και οι παραδόσεις τους στον τόπο όπου πάντα έζησαν. 6 7

4 ÏÉ ÑÉÓÔÉÁÍÏÉ ÔÏÕ ÉÑÁÊ ÏÉ ÑÉÓÔÉÁÍÏÉ ÔÏÕ ÉÑÁÊ Óήμερα η ζωή είναι δύσκολη και τη α- νασφάλεια καθημερινό πρόβλημα για τους χριστιανούς του Ιράκ. Οι ε- πιθέσεις εναντίον των εκκλησιών είναι συχνές, οι απαγωγές απλών ανθρώπων ή ηγετικών στελεχών είναι επίσης συχνές. Τον περασμένο Μάιο πληροφορηθήκαμε από την τηλεόραση την απαγωγή του επισκόπου της Μοσούλης Παύλου Φαράτζ Ράχο και τον θάνατό του κατά τη διάρκεια της ομηρείας του. Σε άλλα μέρη οι χριστιανοί υποχρεώνονται να πληρώνουν το χαράτσι, το φόρο στον οποίο υπόκεινται, σύμφωνα με τον ι- σλαμικό νόμο, οι μη μουσουλμάνοι. Οι χριστιανικοί πληθυσμοί βρίσκονται κυρίως στις μεγάλες πόλεις: Βασσόρα, Βαγδάτη, Μοσσούλη και Κιρκούκ. Τώρα μετακινούνται προς το βορρά Ο επίσκοπος Μοσούλης Παύλος και τις γειτονικές χώρες. Η ιερατική σχολή και η θεολογική σχολή της Βαγδάτης έκλεισε και μετακόμισε βόρεια, στο Κιρκούκ. Λέγεται ότι οι μισοί χριστιανοί του Ιράκ είναι ήδη πρόσφυγες. Οι μισοί πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στο βόρεια Ιράκ και οι άλλοι μισοί στις γειτονικές χώρες: Συρία, Ιορδανία, Τουρκία ή και πιο μακριά ακόμη. Παρά τις δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, τον πόλεμο μεταξύ του καθεστώτος Σαντάμ και των Κούρδων του Βορρά, τις αντιπαραθέσεις και ανταγωνισμούς διαφόρων φυλών, την εισβολή στο Κουβέιτ, και τον πόλεμο κατά του Σαντάμ με την ακόλουθη κατοχή του Ιράκ από τις αμερικανικές δυνάμεις οι ιρακινοί χριστιανοί κάνουν ό,τι μπορούν για να μείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν τον τρόπο ζωής και την ιστορία τους. Στον τόπο αυτό δεν είναι ξένοι. Οι ρίζες τους είναι εκεί, έχουν μια ξεχωριστή παράδοση που μαρτυρεί την καταγωγή τους από τους αρχαίους λαούς της Μεσοποταμίας και θα είναι μια απώλεια για την ανθρωπότητα αν ο λαός αυτός διασκορπιστεί και χαθεί από το προσκήνιο της ιστορίας. Ïé ñéóôéáíïß ôïõ ÉñÜê óå áñéèìïýò áëäáßïé êáèïëéêïß Óýñéïé êáèïëéêïß ÁñìÝíéïé êáèïëéêïß Âõæáíôéíïß êáèïëéêïß 350 Ëáôßíïé êáèïëéêïß ÁñìÝíéïé Áóóýñéïé Äéáìáñôõñüìåíïé Óýñéïé Éáêùâßôåò Åëëçíïñèüäïîïé 500 Êüðôåò 200 Áããëéêáíïß 200 ÉÉ. Ïé Éñáêéíïß óôç ÁèÞíá. ÓõíáíôÜìå ìéá ïìüäá Éñáêéíþí óôçí åêêëçóßá ôçò Áãßáò ÔñéÜäïò ôçò ÅëëçíéêÞò ÊáèïëéêÞò Åîáñ ßáò, ïé ïðïßïé ìáò åîçãïýí ôç æùþ ôçò êïéíüôçôüò ôïõò. Πριν από χρόνια υπήρχαν οικογένειες Ιρακινών που έρχονταν στην Ελλάδα διωγμένοι από το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν. Καθώς οι περισσότεροι καθολικοί κατοικούσαν στο Αιγάλεω και το Περιστέρι βρήκαν αρχικά υποστήριξη και εξυπηρέτηση από την καθολική εκκλησία στο Αιγάλεω, τον Άγιο Γεώργιο, όπου εφημέριος ήταν ο πατέρας Γεώργιος Φρέρης. Στη συνέχεια, όμως, μετά την επέμβαση των Αμερικανών στο Ιράκ και την συνακόλουθη αναταραχή, οι πρόσφυγες πλήθυναν πολύ γιατί, για τους χριστιανούς ιδιαιτέρως, το πρόβλημα της α- νασφάλειας είναι μεγάλο. Εφόσον όμως οι Ιρακινοί χριστιανοί ή- ταν κυρίως Χαλδαίοι, δηλαδή ανήκαν στους ανατολικούς καθολικούς, στράφηκαν τελικά στην Ελληνική Καθολική Εξαρχία και στην ενορία της Αγίας Τριάδας στην οδό Αχαρνών. Σιγά σιγά έγινε ευρύτερα γνωστό ότι ε- δώ μπορεί να τους παραχωρηθεί εκκλησία για τις τελετές τους και μέσα σε δύο χρόνια γέμισε η ενορία με οικογένειες Ιρακινών. Αποτελούν ιδιαίτερη ενορία μας εξηγεί ο εφημέριος του ναού της Αγίας Τριάδος π. Στέφανος Μαραγκός. Στεγάζονται όμως στον ίδιο χώρο με την ελληνική ενορία και με την κοινότητα των Ουκρανών. Έχουμε λοιπόν εδώ τρεις κοινότητες, τρεις γλώσσες, αλλά όλοι διαδοχικά χρησιμοποιούν τους ί- διους χώρους. Οι Ιρακινοί στον Ι. ναό αγ. ΤριάδοςΜακαριστός Η ενορία των Χαλδαίων, είναι αφιερωμένη στην Παναγία του Ελέους και έχουν ε- πίσης εφημέριο κανονικό. Εγώ είμαι εφημέριος της Αγίας Τριάδος, αλλά η ενορία των Χαλδαίων έχει δικό της εφημέριο, τον πατέρα Φάουζι. Είναι τρεις κοινότητες παράλληλες που λειτουργούν χωρίς προβλήματα. Δυστυχώς όμως δεν μπορέσαμε να δέσουμε σαν μια κοινότητα Έλληνες και Ιρακινοί και Ουκρανοί. Δεν ξέρω ποιο είναι το εμπόδιο, η γλώσσα, τα έθιμα ¼λοι οι Ιρακινοί είναι πρόσφυγες οι οποίοι μέσω Τουρκίας έφτασαν στην Ελλάδα με σκοπό να πάνε σε άλλες χώρες. Η ιστορία του καθενός μας είναι εντελώς διαφορετική μας λέει ο Σαλάχ, και είναι πολύ δύσκολο να διηγηθεί ο καθένας ξεχωριστά την περιπέτεια που πέρασε για να έρθει εδώ. Κάποιοι ήρθαν στην Ελλάδα με πλαστά διαβατήρια. Άλλοι κατάφεραν και πέρασαν τα σύνορα από την Τουρκία και ήρθαν εδώ, για άλλους η υπόθεση δεν ήταν τόσο εύκολη. Κάποιους τους έπιασαν και μπήκαν στη φυλακή για τρεις μήνες, έπειτα 8 9

5 ÏÉ ÑÉÓÔÉÁÍÏÉ ÔÏÕ ÉÑÁÊ Αίθουσα κατήχησης. Αγ. Τριάδα. τους έστειλαν πίσω και ξανά αποπειράθηκαν να έρθουν στην Ελλάδα. Ορισμένοι κατάφεραν να φτάσουν στην Αθήνα ακόμα και μέσα σε μια μέρα. Πάντως, όσους τους συνέλαβαν ο χρόνος παραμονής τους στη φυλακή εξαρτήθηκε από το μέρος της Ελλάδας όπου συνελήφθησαν και από την απόφαση του εκεί δικαστηρίου. Υπολογίζεται ότι στα είκοσι τελευταία χρόνια πρέπει να πέρασαν από εδώ περίπου Ιρακινοί μετανάστες. Δεν σκόπευαν όμως να μείνουν εδώ. Η Αθήνα ήταν ένας σταθμός και μετά θα φεύγανε. Γι αυτό το λόγο δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον αριθμό τους, αφού συνεχώς μετακινούνται. Στην ενορία, πάντως, οι Ιρακινοί Χαλδαίοι πρέπει να είναι γύρω στους Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί μόνο στους Χαλδαίους, γιατί υπάρχουν κι άλλοι λίγοι Ι- ρακινοί χριστιανοί που δεν είναι Χαλδαίοι. Το ερώτημα πώς ζούνε τίθεται αυθόρμητα καθώς μιλάμε μαζί τους. Στην πατρίδα τους είχαν κάποιο επάγγελμα. Εδώ, όμως, κάνουν ό,τι μπορούνε. Άλλοι είναι φανοποιοί, άλλοι δουλεύουν σε αποθήκες, κάνουν φορτοεκφορτώσεις, εργάζονται στη λαϊκή αγορά ή πωλούν μικροαντικείμενα και παιχνίδια, κυρίως όμως στις λαϊκές και τα χρήματα είναι εξευτελιστικά. Εργάζονται για 20 ευρώ την ημέρα. Çεκκλησία και η ενορία είναι ο κύριος φορέας οργάνωσης των ιρακινών καθολικών. Η ενορία των Ιρακινών εδώ είναι καλά οργανωμένη και πραγματοποιούνται κάθε είδους δραστηριότητες. Υπάρχει κατήχηση, κατασκηνώσεις το καλοκαίρι, χορωδία, εκδρομές, προετοιμασία για τα μυστήρια της βάφτισης και του γάμου και βέβαια η θεία λειτουργία. Παλαιότερα γινόταν και αιμοδοσία και δημιουργήθηκε ένα κοινό ταμείο για ανθρώπους που είχαν ανάγκη από ιατρική περίθαλψη, αλλά όταν χρειάστηκε κάποιος από εδώ αίμα, αρνήθηκαν να δώσουν από το νοσοκομείο και έτσι σταμάτησαν οι αιμοδοσίες. Μας περιγράφει ο π. Στέφανος: Οι Ιρακινοί έχουν ένα θετικό που δεν έχουμε οι υπόλοιποι καθολικοί στην εκκλησία. Έχουν τους υποδιακόνους. Εμείς έχουμε τους διάκους, εκείνοι έχουν και τους υποδιακόνους, που μπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας. Τους κάνουν την προετοιμασία και ο Επίσκοπος κάνει τη χειροθεσία. Οι υποδιάκονοι μένουν μέσα στο ιερό μαζί με τον ιερέα. Προηγουμένως είδατε, στη θεία λειτουργία, ήταν γεμάτο το ιερό και όλοι τους ήταν υποδιάκονοι, ντυμένοι ειδικά, και αναλαμβάνουν να πουν τον Απόστολο, να διαβάσουν το Ευαγγέλιο, ακόμη και να κηρύξουν, να κάνουν κατήχηση στα παιδιά, να ψάλουν. Είναι, δηλαδή, ένας συνεχής διάλογος με τον ιερέα και με το λαό. Είναι κάτι πολύ ω- ραίο που εμείς δεν έχουμε. Οι τελετές τους είναι πολύ ζωντανές με συμμετοχή όλου του λαού. Ôα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ε- δώ είναι πολλά και πολιτιστικές διαφορές παραμένουν, παρότι πρόκειται για χριστιανούς και όχι για μουσουλμάνους. Το πρώτο πρόβλημα είναι σίγουρα η γλώσσα. Τα παιδιά που γεννιούνται εδώ ή που ήρθαν μικρά, δεν αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα, πηγαίνουν κανονικά σε ελληνικό σχολείο και ξέρουν ελληνικά, αλλά, οπωσδήποτε, οι παλιότεροι δεν είναι εύκολο να μάθουν ελληνικά. Ακόμα και όσοι βρίσκονται στην Ελλάδα εδώ και δέκα χρόνια, δεν είναι εύκολο να ξεφύγουν από το πολιτιστικό παρελθόν τους. Παραδοσιακά, η οικογένεια βασίζεται στον πατέρα. Μας εξηγεί ο π. Στέφανος. Αρχηγός κάθε οικογένειας είναι ο πατέρας και όλοι δίνουν σ εκείνον λογαριασμό. Αν τα παιδιά εργάζονται, δίνουν στον πατέρα τα χρήματά τους και είναι εκείνος που θα μοιράσει τα χαρτζιλίκια τους. Όμως, η κυρίαρχη θέση του πατέρα σημαίνει και κάτι άλλο: ότι μπορεί εκείνος να ορίσει ποια γυναίκα θα παντρευτεί ο γιος του ή ποιον άντρα θα πάρει η κόρη του. Εκείνο, λοιπόν, που είναι χαρακτηριστικό, είναι ότι γίνεται ένα είδος αγοράς της νύφης. Αν για παράδειγμα εγώ είμαι πατέρας και έχω μια κόρη, την ο- ποία θέλω να δώσω στον αδελφό κάποιου α- πό το χωριό μου, τότε πρέπει ο άντρας να μου πληρώσει την κοπέλα, να την αγοράσει δηλαδή, δίνοντάς μου όσα του ζητήσω εγώ, και μετά να την παντρευτεί. Δεν φέρνει προίκα η κοπέλα. Ο άντρας πληρώνει και την παίρνει. Και αφού γίνει ο αρραβώνας, θεωρεί την κοπέλα της οικογένειάς του. Α- πό και έπειτα τελειώνει η υπόθεση, δεν μπορεί πλέον να φανταστεί ότι θα χωρίσουν με τίποτα. Η γυναίκα έχει πιο χαμηλή κοινωνική θέση. Δεν έχει δικαιώματα να πει τη γνώμη της, να παρέμβει, να μιλήσει, να εκφραστεί γενικότερα. Είναι δύσκολο θέμα. Για το λόγο αυτό, αν σε μια συγκέντρωση βρεθούν ά- ντρες και γυναίκες μαζί, οι γυναίκες δε θα μιλήσουν. Εδώ όμως αλλάζουν τα πράγματα. Όταν μια νέα κοπέλα εργάζεται και φέρνει χρήματα στο σπίτι, δεν μπορεί ο πατέρας της να της πει τίποτα, γιατί εκείνη φέρνει χρήματα. Η ζωή των γονιών εξαρτάται από εκείνη. Αν δεν πάει στη δουλειά της, δεν θα μπορούν να ζήσουν. Οι γάμοι γίνονται πάντοτε μεταξύ τους. Είναι ελάχιστοι οι γάμοι μεταξύ Ελλήνων και Ιρακινών. Συνήθως οι Ιρακινοί είναι πολύ δεμένοι. Αν ένας κάνει γάμο επιλέγοντας κάποιον μη Ιρακινό, η κοινότητα τους απομονώνει. Ãενικά είναι κάπου Ιρακινοί καθολικοί που ζουν στην περιοχή του Πειραιά, Αιγάλεω και στα μέρη αυτά, όπου τα ενοίκια είναι πολύ χαμηλότερα και μπορούν να τα αντέξουν οικονομικά. Για ορισμένους είναι δύσκολο να κάνουν την απόσταση ως την Αγία Τριάδα στην Αχαρνών. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στη λαϊκή, στη λαχαναγορά και γυρνάνε τα ξημερώματα ή τη νύχτα. Υπάρχουν επίσης και άνθρωποι που είναι πλανόδιοι 10 11

6 ÏÉ ÑÉÓÔÉÁÍÏÉ ÔÏÕ ÉÑÁÊ ÏÉ ÑÉÓÔÉÁÍÏÉ ÔÏÕ ÉÑÁÊ έμποροι. Έπειτα, δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να οδηγήσουν αυτοκίνητο για να εξυπηρετηθούν. Ì Á Ñ Ô Õ Ñ É Å Ó Στο ερώτημα αν οι ίδιοι είναι ευχαριστημένοι από την υποδοχή της Εκκλησίας η α- πάντηση είναι αβίαστη: Εμείς στην ενορία δεν αντιμετωπίζουμε απολύτως κανένα πρόβλημα. Εκείνοι αντιμετώπιζαν πρόβλημα μ εμάς στην αρχή! Δηλαδή υπήρχε πολλή φασαρία, γιατί μας αρέσουν οι γιορτές και η δυνατή μουσική και ενοχλούσαμε! Ό- μως κανείς από την ενορία της Αγίας Τριάδας δεν μας έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι θετική η παρουσία τους στην ενορία συμπληρώνει ο π. Στέφανος. Μόνο να δει κανείς τους ανθρώπους αυτούς στη λειτουργία, καταλαβαίνει. Κατ αρχήν, μας έχουν δώσει πάρα πολλά θετικά παραδείγματα. Και πρώτα απ όλα έχουμε πάρει το καλό παράδειγμα να ψέλνουν όλοι μαζί στην εκκλησία. Έχουν τη χορωδία τους συγκεντρωμένη και οργανωμένη. Σε κάθε λειτουργία, τριάντα άτομα σταθερά, έρχονται και ψέλνουν με τα όργανα και τις φωνές τους. Ένα άλλο καλό που έχουν είναι ότι στις κατηχήσεις έρχονται όλα τα παιδιά. Δε θα λείψει ποτέ κανένα και κατηχητές είναι όλοι αυτοί οι νέοι ετών. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σπουδαίο, όχι μόνο γιατί με το νεαρό της ηλικίας τους δίνουν μια δυνατή μαρτυρία, αλλά και γιατί βοηθούν πραγματικά. Αν δείτε τα παιδιά των Ελλήνων ενοριτών με πόση δυσκολία καταφέρνω να συγκεντρώσω πέντε κάθε φορά, θα καταλάβετε. Ç Ìïóïýëç Þôáí áíýêáèåí åóôßá ñéæïóðáóôéêïý éóëáìéóìïý. íá ìåóçìýñé Þñèáí áõôïêßíçôá ìå ïðëéóìýíïõò Üíäñåò óôçí ñéóôéáíéêþ óõíïéêßá. Ìå ìåãüöùíá Ýäùóáí åíôïëþ óå üëïõò ôïõò ñéóôéáíïýò íá öýãïõí áìýóùò áðü ôçí ðüëç ùñßò íá ðüñïõí ôßðïôá áðü ôá óðßôéá ôïõò. ÕðÞñîáí êáé åêôåëýóåéò ïñéóìýíùí. Ïé ðåñéóóüôåñïé Ýöõãáí, Ýìåéíáí êüðïéïé ðéï çëéêéùìýíïé ìå êßíäõíï ôçò æùþò ôïõò. Åèíéêüò óôñáôüò äåí õðþñ å åêåß ãéá íá ðñïóôáôåýóåé ôïõò ñéóôéáíïýò. Áêüìç êáé ìïõóïõëìüíïé ãåßôïíåò ìáò Þôáí öïâéóìýíïé. ÓôÞèçêáí óêçíýò óå ãåéôïíéêü ùñéü êáé ïé Üíèñùðïé ìýíïõí åêåß, ðñüóöõãåò óôçí ðáôñßäá ôïõò, ùñßò íá îýñïõí áí èá ãõñßóïõí ðïôý. Ðåñßðïõ äýï éëéüäåò ïéêïãýíåéåò. ÉìÜíô Áíáæçôþíôáò ìéá íýá ðáôñéäá. Áðü ôï âüèïò ôçò åéóüäïõ îåðñïâüëëåé Ýíá ëåðôïêáìùìýíï êïñßôóé êáé ìïõ áíïßãåé ôçí ðüñôá ìå áìüãåëï. Ç Êáôñßí ìå ïäçãåß óôï äéáìýñéóìá üðïõ æåé ìå ôçí ïéêïãýíåéü ôçò, êïíôü óôçí ðëáôåßá ÁìåñéêÞò. Åêåßíï ðïõ ìå åíôõðùóéüæåé åßíáé ç áðëüôçôá ìå ôçí ïðïßá ìå õðïäý ïíôáé óôï ìéêñü, õðüãåéï äéáìýñéóìü ôïõò. Äå èá ðåñßìåíå êáíåßò íá äåé ôüóï æåóôþ õðïäï Þ áðü áíèñþðïõò ðïõ Ý ïõí ðåñüóåé ìåãüëåò ðåñéðýôåéåò êáé âñßóêïíôáé îåíéôåìýíïé óå Üëëç þñá. Τι ξεριζώνει μια επταμελή οικογένεια από την πατρίδα της για να τη ρίξει σε έναν άγνωστο τόπο; Ήρθαμε εδώ για να μπορέσουμε να ζήσουμε μια φυσιολογική ζωή, να βρουν οι γονείς μας μια κανονική δουλειά και να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Γιατί στο Ιράκ τα πράγματα δεν ήταν καθόλου φυσιολογικά: τα παιδιά από μικρά εργάζονται και συχνά δεν πάνε ούτε στο σχολείο. Η ζωή εκεί ήταν πολύ δύσκολη, με πολέμους που κρατούσαν χρόνια, λέει η Κατρίν, η δεκατετράχρονη κόρη. Ο πατέρας από 15 χρονών ήταν φαντάρος στον ιρακινό στρατό, με αποτέλεσμα να τον στέλνουν διαρκώς στους πολέμους. Από το '82 μέχρι το '92, ως τον πόλεμο του Κουβέιτ, δε σταμάτησα να πολεμώ. Αυτά τα 10 χρόνια δεν μπόρεσα να κάνω τίποτ άλλο, ούτε απέκτησα τίποτε. Μόλις τέλειωσε ο πόλεμος στο Κουβέιτ, πήρα την οικογένειά μου και τους είπα ότι τελείωσε η ζωή μας εδώ και ότι ήταν ώρα να φύγουμε στο εξωτερικό. Δεν είχαμε τίποτα εκεί: ούτε σπίτι, ούτε δουλειά, ούτε α- μάξι, ούτε ένα μαγαζί για να επιβιώσουμε. Κι έπρεπε να δουλέψω για να συντηρήσω την οικογένειά μου. Τα παιδιά ζούσαν με τον παππού τους όσο εγώ έλειπα, επί δέκα ολό- κληρα χρόνια. Αν αυτά τα χρόνια εργαζόμουν, θα είχα κάνει καλά λεφτά για τα παιδιά μου. Όμως δεν έγινε τίποτα κι εγώ κουράστηκα πια να είμαι στρατιώτης. Η μητέρα περιγράφει την περιπετειώδη μετακίνηση ολόκληρης της οικογένειας. Ήρθαμε στην Ελλάδα με τέσσερα παιδιά, πριν από 11 χρόνια, με πλοίο και μετά πήραμε από τη Θεσσαλονίκη πούλμαν και ήρθαμε εδώ. Αυτό βέβαια έγινε μετά από ταλαιπωρίες, γιατί προσπαθήσαμε να έρθουμε στην Ελλάδα τέσσερις φορές, αλλά δε μας άφησαν στα σύνορα, μας έστειλαν πίσω. Η Κατρίν τότε ήταν 3 χρονών. Όταν τελικά κατορθώσαμε να περάσουμε στην Ελλάδα, στην αρχή μέναμε όπου βρίσκαμε, σε ξενοδοχεία και έπρεπε να φροντίσουμε για το φαγητό μας και τα παιδιά που ήταν ακόμα μικρά... Πριν έρθουμε εδώ, είχαμε σταματήσει στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί μείναμε κρυφά βέβαια, κανείς δε γνώριζε για την ύπαρξή μας. Υπήρχε κι εκεί κοινότητα Ιρακινών και φιλοξενηθήκαμε. Μείναμε εκεί τρεις μήνες περιμένοντας πότε θα μπορούσαμε να περάσουμε στην Ελλάδα. Περάσαμε πολύ δύσκολα τότε και όταν ήρθαμε εδώ κανείς από μας δεν ήξερε ελληνικά, ούτε οι συμπατριώτες μας που είχαν ήδη ζήσει εδώ δύο χρόνια ÉÉÉ.

7 ÏÉ ÑÉÓÔÉÁÍÏÉ ÔÏÕ ÉÑÁÊ ÏÉ ÑÉÓÔÉÁÍÏÉ ÔÏÕ ÉÑÁÊ Οι δυσκολίες, βεβαίως, δε σταμάτησαν ό- ταν η οικογένεια ε- γκαταστάθηκε στην Αθήνα. Η εργασία, η απόκτηση της άδειας παραμονής, το σχολείο των παιδιών ή- ταν μεγάλα προβλήματα. Στην αρχή, στο σχολείο, φοβόντουσαν ότι θα τους κολλήσουμε κάποια αρρώστια, γιατί ούτε βιβλιάρια υγείας είχαμε. Αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα ε- πειδή αλλάζαμε διαρκώς ξενοδοχεία, λέει η Κατρίν. Όλα όμως βρίσκουν το ρυθμό τους. Αφού μπήκαμε στους ρυθμούς του σχολείου, βοηθούσαμε εμείς πια τους γονείς μας να ε- τοιμάσουν τα χαρτιά τους στα ελληνικά, τους εξηγούσαμε κι έτσι τα καταφέρναμε καλύτερα, προσθέτει. Είμαστε διατεθειμένοι να εργαστούμε σε ό- ποια δουλειά μας τύχει. Εγώ εργάστηκα για 3 χρόνια σε ψητοπωλείο, αλλά επέλεξα να φύγω γιατί μου ήταν αδύνατο να συνεννοηθώ με τους άλλους. Εκείνο που έχει επίσης ενδιαφέρον, είναι και ο τρόπος που οι Έλληνες βλέπουν τους Ιρακινούς. Σύμφωνα με όσα έ- χει ζήσει ο πατέρας, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τους Ιρακινούς. Βέβαια, αν δουν ότι είσαι φιλότιμος και διακριτικός, το εκτιμούν. Αν δουν ότι έχεις μια καλή πορεία στη ζωή σου, με τη δουλειά, την οικογένεια και τους φίλους σου, έχουν πολύ καλές σχέσεις μαζί σου. Στην Ελλάδα οι Έλληνες μάς φέρονται καλά. Μας αγαπάνε, δεν έχουμε προβλήματα. Οι προηγούμενοι εργοδότες μου, μου φέρθηκαν άψογα και όταν παραιτήθηκα, δεν ήθελαν να φύγω. Ποτέ δεν με εκμεταλλεύτηκαν, εργαζόμουν το κανονικό οχτάωρό μου. Τώρα εργάζομαι αλλού, σε μια καφετέρια, και κάνω τα πάντα, είμαι όμως πολύ καθαρός και δουλεύω σκληρά. Αυτό το βλέπει ο τωρινός εργοδότης μου και το εκτιμάει. Η πλειοψηφία άλλωστε των Ιρακινών στην Ελλάδα είναι χριστιανοί. Εκδιώχθηκαν, ή έ- φυγαν λόγω του επικίνδυνου πολιτικού κλίματος. Θυμάμαι ότι ένα αγόρι στο σχολείο, όταν έμαθε ότι είμαι από το Ιράκ, ρώτησε γιατί δε φοράω μαντίλα και προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι δεν είμαι μουσουλμάνα, αλλά χριστιανή και γι αυτό δε φοράω μαντήλα. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι είμαι χριστιανή καθολική γιατί, για τους Έλληνες, ο Ι- ρακινός είναι μουσουλμάνος.. Αισθάνεται τόσο Ιρακινή όσο και Ελληνίδα όμως, γιατί τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου τα έχω ζήσει στην Ελλάδα. Αγαπάω όμως και το Ιράκ, γιατί είναι η πατρίδα μου, αν και δε θυμάμαι τίποτα γιατί ήμουν πολύ μικρή. Μου διηγούνται ιστορίες και από εκεί ξέρω κάποια πράγματα για το Ιρακ. Ο πατέρας της Κατρίν προσθέτει: Μπορούμε να πάμε στη Συρία ή στην Τουρκία, αλλά όχι στο Ιράκ. Για να συναντήσω τους γονείς μου πηγαίνω είτε στη μια, είτε στην άλλη χώρα. Όμως κι εγώ ο ί- διος δε θέλω και να επιστρέψω ποτέ στο Ι- ράκ. Δεν ήταν ζωή αυτό που ζούσαμε εκεί. Ο ρόλος της μητέρας, αν και διακριτικός και σιωπηλός, είναι ουσιαστικός στη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Τ' αδέρφια μου κι εγώ δεν προσευχόμαστε πλέον και τόσο συχνά με το ροδάριο, γιατί έχουμε και πολλά μαθήματα και δε μας μένει πολύς χρόνος. Μικροί το λέγαμε κάθε μέρα. Μας μάζευε η μαμά και το λέγαμε, ειδικά τις γιορτινές μέρες. Τώρα λιγότερο. Η μαμά λέει κάθε μέρα το ροδάριο, λέει η Σάντυ. Οι οικογένειες είναι πάντα πατριαρχικές. Ό- ταν έρθει η ώρα να παντρευτούν τα νέα παιδιά, ο πατέρας λέει ναι ή όχι, η μητέρα δε λέει τίποτα. Παλιότερα αυτό που γινόταν ήταν ο πατέρας να λέει στην κόρη ποιον θα παντρευτεί. Τώρα όμως δε γίνεται έτσι. Μερικοί Ιρακινοί μπορεί να δουν σε βίντεο τη γυναίκα και να τους αρέσει. Τότε τη ζητούν στον πατέρα της και αν συμφωνήσει ο πατέρας της, κι αν βέβαια η κοπέλα τον δει και πει ότι θέλει κι εκείνη, τότε παντρεύονται. Αν ό- μως η κοπέλα αρνηθεί, τότε ο πατέρας δεν την παντρεύει. Αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση, ότι λιθοβολούν τις γυναίκες σε κάποιες χώρες, δε συμβαίνουν ποτέ στο Ιράκ, τονίζει. Τώρα το όνειρο των γονιών μας είναι να ÉV. Ç ðïéìáíôéêþ öñïíôßäá ôïõ åðéóêüðïõ. Oι Ιρακινοί Χαλδαίοι καθολικοί ανήκουν στο Πατριαρχείο Βαβυλωνίας των Χαλδαίων, στη Βαγδάτη. Η ιεραρχία τους είναι μία, αλλά ο Πατριάρχης τους δεν έχει δικαιοδοσία στους διεσπαρμένους πιστούς, οι οποίοι ανήκουν στον επίσκοπο του τόπου όπου ζουν. Εκεί ό- μως που υπάρχουν περισσότεροι από ένας ε- πίσκοποι, όπως στην Αθήνα, ο πατριάρχης ο- ρίζει, με τη συγκατάθεση της Αγίας Έδρας, ποιος θα είναι ο ποιμένας τους. Για τους Χαλδαίους της Αθήνας έχει οριστεί ότι ποιμένας είναι ο Έξαρχος των Ελληνορρύθμων καθολικών. Στη συνάντησή μας με το Σεβασμιότατο κ. Δημήτριο Σαλάχα, βλέπουμε για τον τρόπο που αντιμετωπίζει ένας επίσκοπος τις ανακατατάξεις στο χώρο των πιστών. Η ποιμαντική ευθύνη που έχω για τους Ιρακινούς καθολικούς είναι μεγάλη, ακριβώς ό- πως και για τους Έλληνες καθολικούς της ε- νορίας μας. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης κοινότητας είναι ότι εναλλάσσονται σπουδάσουμε. Ήδη η Μαργαρίτα σπουδάζει βοηθός βιολόγου και ο μεγάλος αδερφός μας τελείωσε μια σχολή ζαχαροπλαστικής και εργάζεται ήδη, λέει η Σάντυ. Προτεραιότητα των γονιών μας είναι να μεγαλώσουμε και να κάνουμε μια σωστή οικογένεια και παιδιά. Να έχουμε μια καλή ζωή, γιατί αυτό μας έλειπε εμάς και γι' αυτό το λόγο ήρθαμε στην Ελλάδα», λέει η Κατρίν. Και ο πατέρας, θέλοντας να εξασφαλίσει την οικογένειά του, εξηγεί: Θέλω να μαζέψω χρήματα και να φύγουμε από εδώ, να πάμε σ' ένα σπίτι μεγαλύτερο και πιο καλό Ο έξαρχος σεβ. κ. Δημήτριος τα μέλη της διαρκώς, διότι η Ελλάδα γι αυτούς είναι απλώς ένα πέρασμα. Όσο και να ζήσουν εδώ, όμως, έχω το χρέος να τους υποδεχθεί η τοπική καθολική κοινότητα και να τους προετοιμάσω έστω και στοιχειωδώς. Είτε μείνουν εδώ είτε όχι, η ευθύνη που έχω είναι ίδια και κυρίως στα μικρά παιδιά που θα πάρουν από εδώ τις ρίζες τους, εξηγεί ο Σεβασμιότατος κ. Δημήτριος. Βεβαίως εδώ α

8 ÏÉ ÑÉÓÔÉÁÍÏÉ ÔÏÕ ÉÑÁÊ ÓÕà ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της εγκόλπωσης των ξένων καθολικών κοινοτήτων στην κοινότητα των Ελλήνων καθολικών: Οι ξένες καθολικές κοινότητες δίνουν νέα πνοή στην τοπική. Οι ενορίες έχουν αλλάξει ριζικά μορφή πλέον κι ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε, είναι ότι η Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα δεν είχε προετοιμαστεί να δεχθεί τόσους ξένους καθολικούς. Αυτό είναι έ- να πρόβλημα που πρέπει ν αντιμετωπιστεί, ωστόσο, διότι το νόημα της Καθολικής Εκκλησίας είναι ακριβώς ότι δεν έχει να κάνει με εθνικές εκκλησίες, Ιρακινή, Ουκρανική ή άλλες. Υπάρχει, όμως, και το ερώτημα για ποιο λόγο η δική μας κοινότητα δεν μπορεί να δεχθεί μετανάστες καθολικούς τόσο εύκολα. Ας μην ξεχνούμε πως είμαστε Έλληνες, αλλά και καθολικοί την ίδια στιγμή. Υπάρχει λοιπόν το εθνικό στοιχείο που επικρατεί, πέραν της κοινής πίστεως που μας ενώνει. Άλλωστε η κοινότητα Ελλήνων καθολικών έχει συρρικνωθεί: από ψυχολογικής πλευράς και μόνο, τα 60 άτομα που συμμετέχουν στη θεία Υποδιάκονος στον Ι. Ναό Αγ. Τριάδος λειτουργία στα ελληνικά, βλέπουν μια λαοθάλασσα Χαλδαίων να κατακλύζει το ναό. Αισθάνονται μειωμένοι. Πού έχουν εξαφανιστεί οι Έλληνες καθολικοί και ποιος θα πλησιάσει τους Ιρακινούς μετανάστες, λοιπόν; Η έλλειψη ενδιαφέροντος του δικού μας ποιμνίου δυσχεραίνει την ένταξή τους και το γνωρίζουν και οι ίδιοι, εξηγεί. Η παρουσία των καθολικών μεταναστών στην Ελλάδα κλόνισε κι εμάς τους ίδιους. Από η μια πλευρά βλέπουμε την πιστότητα, την αφοσίωση και την προσέλευσή τους και από την άλλη πλευρά αισθανόμαστε κάποιο φόβο. Κρίση στους πιστούς υπήρχε ακόμα και πριν έρθουν μετανάστες, τώρα, όμως, έχει οξυνθεί ακόμα περισσότερο. Χρειάζεται μια ποιμαντική προσπάθεια ώστε να βρούμε πιθανές και δυνατές ευκαιρίες συνάντησης, γι αυτό και πρέπει οι μοναχές και οι αρχιερείς και εφημέριοι να βρίσκονται πάντα παρόντες. Για τις ανάγκες των Ιρακινών, έχω έρθει σε επαφή με φοιτητές από το Ιράκ που είχα όσο βρισκόμουν στη Ρώμη. Οι ανάγκες όμως των Ιρακινών μεταναστών είναι τεράστιες σε άλλες χώρες, οι ι- ρακινοί ιερείς που καλούνται να εξυπηρετήσουν είναι ελάχιστοι και η Ελλάδα αποτελεί δευτερεύουσα επιλογή γι αυτούς. Η παράδοση κάθε τοπικής Καθολικής Εκκλησίας συνθέτει το λειτουργικό πλούτο της Καθολικής Εκκλησίας, που έχει πνευματική, θεολογική και λειτουργική πολυμορφία είναι ενωμένη ό- μως στα ζητήματα πίστεως υπό την αιγίδα του Επισκόπου Ρώμης, συμπληρώνει ο Σεβ. κ. Σαλάχας. Υπάρχουν, λοιπόν, διαφορές μεταξύ Χαλδαίων και Λατίνων καθολικών, που όμως εκφράζουν την ενότητα στην ποικιλομορφία. Η κοινή μας πίστη είναι η ενότητά μας, και η ποικιλομορφία υπάρχει μέσα στην παράδοση της κάθε Εκκλησίας. Και αυτό είναι πλούτος και για μας και για τους άλλους. Είναι πολύ χρήσιμο, λοιπόν, να επωφεληθούμε με κάθε δυνατό τρόπο. Σύγχρονα Βήματα στην πίστη και τον πολιτισμό Ëüãïò êáé ðñïóåõ Þ Η αναζήτηση του Θεού και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός Διάλεξη του πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ προς τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Παρίσι 12 Σεπτεμβρίου Èá Þèåëá íá óáò ìéëþóù óþìåñá ôï âñüäõ ãéá ôéò ñßæåò ôçò äõôéêþò èåïëïãßáò êáé ôïõ åõñùðáúêïý ðïëéôéóìïý. ù Þäç åðéóçìüíåé üôé ï þñïò óôïí ïðïßï âñéóêüìáóôå åßíáé óõìâïëéêüò. ¹ôáí ðáëéü Ýíá ìïíáóôþñé. Ïé íýïé ìïíá ïß æïýóáí åäþ, ãéá íá äéäá èïýí ôç ìïíáóôéêþ ôïõò êëþóç êáé íá ðñïåôïéìáóôïýí ãéá ôçí áðïóôïëþ ôïõò. ñáãå, áõôüò ï þñïò óçìáßíåé áêüìç ãéá ìáò êüôé óþìåñá Þ âëýðïõìå åäþ ìüíï Ýíáí êüóìï ðïõ Ý åé ðáñýëèåé; Ãéá íá áðáíôþóïõìå, ðñýðåé íá óêåöôïýìå ëßãï ôçí ïõóßá ôïõ äõôéêïý ìïíá éóìïý. Ôé Þôáí áõôüò; ÂëÝðïíôáò ôá éóôïñéêü á- ðïôåëýóìáôá ôïõ ìïíá éóìïý, ìðïñïýìå íá ðïýìå üôé, êáôü ôç ìåãüëç ñþîç ðïõ ðñïêüëåóå ç åéóâïëþ ôùí âüñåéùí öõëþí óôï ñùìáúêü êüóìï êáé êáôü ôç äéáìüñöùóç íýùí êñáôéêþí ìïñöùìüôùí, ôá ìïíáóôþñéá õðþñîáí þñïé üðïõ äéáôçñþèçêáí ïé èçóáõñïß ôïõ áñ áßïõ ðïëéôéóìïý. Óôá ìïíáóôþñéá, ìå ôç óõìâïëþ áõôþí ôùí èçóáõñþí, äéáìïñöþèçêå óéãü óéãü Ýíáò íýïò ðïëéôéóìüò. Ðþò Ýãéíå áõôü; Ðïéá Þôáí ôá êßíçôñá ôùí áíèñþðùí ðïõ æïýóáí åäþ; Ôé åðéèõìïýóáí; Ðþò Ýæçóáí; Ðñéí áð üëá, ðñýðåé íá áíáãíùñßóïõìå ìå ñåáëéóìü üôé ðñüèåóç ôùí ìïíá þí äåí Þ- ôáí íá äçìéïõñãþóïõí Ýíá íýï ðïëéôéóìü ïýôå íá äéáôçñþóïõí ôïí ðïëéôéóìü ôïõ ðáñåëèüíôïò. Ç ðñüèåóþ ôïõò Þôáí ðïëý ðéï áðëþ. Óêïðüò ôïõò Þôáí íá áíáæçôþóïõí ôï Èåü. ÌÝóá óôç óýã õóç åêåßíçò ôçò åðï Þò, üðïõ ôßðïôå äå öáéíüôáí íá ìýíåé üñèéï, ïé ìïíá ïß áíáæçôïýóáí ôï ðéï óçìáíôéêü. Ðñïóðáèïýóáí íá âñïõí áõôü ðïõ Ý åé áîßá êáé åßíáé áéþíéï, íá âñïõí ôçí ßäéá ôç ÆùÞ. Áíáæçôïýóáí ôï Èåü. Áðü ôá äåõôåñåýïíôá Þèåëáí íá ðåñüóïõí óôá ïõóéþäç, óôï ìüíï ðïõ åßíáé 16 17

9 ÓÕà ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÕà ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ óçìáíôéêü êáé óßãïõñï. ËÝìå üôé Þôáí ïëïêëçñùôéêü óôñáììýíïé ðñïò ôçí «åó áôïëïãßá». Áõôü üìùò äåí ðñýðåé íá ôï åííïþóïõìå ñï- ôçí ìåëýôç ôïõ ëüãïõ. Ï ãéïò ÂåíÝäéêôïò ïíïìüæåé ôï ìïíáóôþñé ó ïëåßï ôçò õðçñåóßáò ðñïò ôïí Êýñéï. Ôï ó ïëåßï êáé ç âéâëéïèþêç Ðñïóåõ Þ êáé ìïõóéêþ ìïíá þí åßíáé ôá ëüãéá ôïõ øáëìïý: Åí ìýóù ôïõ ïñïý ôùí áããýëùí øáëþ óïé Êýñéå (131,1). Âñßóêïõìå åäþ ôçí ðåðïßèçóç üôé ôï Ü- íïëïãéêü, óáí íá Þôáí óôñáììýíïé ðñïò ôï ôýëïò ôïõ êüóìïõ Þ ðñïò ôï èüíáôü ôïõò. ÐñÝðåé íá ôï åííïþóïõìå õðáñîéáêü. Ðßóù áðü ôï åöþìåñï áíáæçôïýóáí ôï ïñéóôéêü. Quaerere Deum, áíáæçôïýóáí ôï Èåü: Þôáí ñéóôéáíïß êáé ãé áõôü äåí åðñüêåéôï ãéá ìéá ðåñéðëüíçóç ìýóá óôçí Ýñçìï ùñßò äñüìï ïýôå ãéá ìéá á- íáæþôçóç ìýóá óôï áðüëõôï óêïôüäé. Ï ßäéïò ï Èåüò Ýèåóå åíäåßîåéò Þ, êáëýôåñá, åôïßìáóå ôï äñüìï. Óêïðüò ôïõò Þôáí íá âñïýíå ôï äñüìï êáé íá ôïí áêïëïõèþóïõí. Ï äñüìïò áõôüò Þôáí ï Ëüãïò Ôïõ, ðïõ ðñïóöýñåôáé óôïõò áíèñþðïõò ìýóá áðü ôéò ãéåò ÃñáöÝò. Ç áíáæþôçóç ôïõ Èåïý, ëïéðüí, áðáéôåß ðüíôá Ýíáí ðïëéôéóìü ôïõ ëüãïõ Þ, üðùò Ýëåãå ï Leclerq óôï Ýñãï ôïõ. Ç áãüðç ôùí ãñáììüôùí êáé ç åðéèõìßá ôïõ Èåïý, åó áôïëïãßá êáé ãñáììáôéêþ åßíáé áäéá þñéóôá óôï äõôéêü ìïíá éóìü. Ç åðéèõìßá ôïõ Èåïý óõìðåñéëáìâüíåé êáé ôçí áãüðç ôùí ãñáììüôùí, ôçí áãüðç ôïõ ëüãïõ, ôç äéåñåýíçóþ ôïõ óå üëåò ôïõ ôéò äéáóôüóåéò. Åöüóïí ìýóá óôï âéâëéêü ëüãï ï Èåüò åßíáé êáè ïäüí ðñïò åìüò êáé åìåßò ðñïò Áõôüí, Ýðñåðå íá ìüèïõí íá åéó ùñïýí óôï ìõóôéêü ôçò ãëþóóáò, íá ôçí êáôáëáâáßíïõí ìýóá áðü ôç äïìþ êáé ôéò ñþóåéò ôçò. - ðñüóöåñáí ôç ìüñöùóç ôïõ ëüãïõ êáé ôçí ðáéäåßá. Óå áõôýò ôéò âüóåéò, ï Üíèñùðïò ìáèáßíåé íá áíôéëáìâüíåôáé áíüìåóá óôá ëüãéá ôï Ëüãï. Ãéá íá Ý ïõìå ìéá ïëïêëçñùìýíç åéêüíá áõôïý ôïõ ðïëéôéóìïý ôïõ ëüãïõ, ðïõ óõíäýåôáé ìå ôçí áíáæþôçóç ôïõ Èåïý, ðñýðåé íá êüíïõìå Ýíá áêüìç âþìá. Ï Ëüãïò ðïõ áíïßãåé ôï äñüìï ôçò áíáæþôçóçò ôïõ Èåïý, äñüìïò ðïõ ôáõôßæåôáé ìå ôï Ëüãï, åßíáé ï Ëüãïò ðïõ äçìéïõñãåß ìéá êïéíüôçôá, ðïõ óõãêéíåß áóöáëþò ôçí êáñäéü êüèå áíèñþðïõ éäéáéôýñùò (Ðñáî 2,37). Ï ðüðáò Ãñçãüñéïò ï ÌÝãáò ôï ðåñéãñüöåé áõôü óáí ðüíï äõíáôü êáé áðñïóäüêçôï, ðïõ äéåãåßñåé ôç ìéóïêïéìéóìýíç øõ Þ ìáò, ìáò îõðíüåé êáé ìáò êüíåé ðñïóåêôéêïýò áðýíáíôé óôï Èåü (âë áí. Leclercq ó. 21). ÁëëÜ, ìáò êüíåé ðñïóåêôéêïýò êáé áðýíáíôé óôïõò Üëëïõò áíèñþðïõò. Ï Ëüãïò äåí ïäçãåß ìüíï óôçí ïäü åíüò áôïìéêïý ìõóôéêéóìïý, áëëü ìáò ïäçãåß óôçí êïéíüôçôá üóùí ðïñåýïíôáé ìýóá óôçí ðßóôç. Ãé áõôü åßíáé áíüãêç ü- é ìüíï íá ìåëåôïýìå ôï Ëüãï, áëëü êáé íá ôïí äéáâüæïõìå óùóôü. Óôïõò ìïíá ïýò, üðùò êáé óôç ñáâéíéêþ ó ïëþ, ç áíüãíùóç åßíáé êáé Áò êüíïõìå áêüìç Ýíá âþìá. Ï Ëüãïò ôïõ Èåïý ìüò öýñíåé óå äéüëïãï ìáæß ôïõ. Ï Èåüò ðïõ ìéëü ìýóá óôç Âßâëï ìüò äéäüóêåé ðþò ìðïñïýìå íá Ôïõ ìéëþóïõìå. Éäéáßôåñá óôï âéâëßï ôùí Øáëìþí, ìüò äßíåé ôéò ëýîåéò, ãéá íá áðåõèõíèïýìå óå Áõôüí. Óôï äéüëïãï áõôü Ôïõ ðáñïõóéüæïõìå ôç æùþ ìáò ìå ôéò êáëýò êáé ôéò êáêýò óôéãìýò êáé ôç ìåôáìïñöþíïõìå óå êßíçóç ðñïò Áõôüí. Ïé øáëìïß Ý ïõí óå ðïëëü óçìåßá ïäçãßåò ãéá ôï ðþò ðñýðåé íá øüëëïíôáé êáé íá óõíïäåýïíôáé áðü ìïõóéêü üñãáíá. Ãéá íá ðñïóåõ çèïýìå ìå ôï Ëüãï ôïõ Èåïý, äå öôüíåé ìüíï ç áðáããåëßá, ñåéüæåôáé êáé ç ìïõóéêþ. Äýï ñéóôéáíéêü Üóìáôá óôç èåßá ëáôñåßá ðñïýñ ïíôáé áðü âéâëéêü êåßìåíá êáé ìüëéóôá áðü ôï óôüìá ôùí áããýëùí. Åßíáé ôï Äüîá åí Õøßóôïéò êáôü ôç ãýííçóç ôïõ ñéóôïý êáé ôï ãéïò, ôï ïðïßï, óýìöùíá ìå ôïí Çóáúá êåö 6, åßíáé ç äïîïëïãßá ôùí Óåñáöåßì ðïõ âñßóêïíôáé êïíôü óôï Èåü. Õðü ôï öùò áõôü, ç ñéóôéáíéêþ èåßá ëáôñåßá åßíáé ìéá ðñüóêëçóç íá øüëëïõìå ìå ôïõò áããýëïõò êáé íá äþóïõìå óôï ëüãï ôçí ðéï õøçëþ áðïóôïëþ. ¼ðùò ëýåé êáé ðüëé ï Leclerq, Ïé ìïíá ïß áíáæçôïýí íá âñïõí ôïõò ôüíïõò ðïõ åêöñüæïõí ôç óõíáßíåóç ôïõ ëõôñùìýíïõ áí- óìá ôùí ìïíá þí ëáìâüíåé þñá ìýóá óôçí êïéíùíéêþ ðñïóåõ Þ ìáæß ìå ôçí ïõñüíéá óõíïäåßá êáé, óõíåðþò, õðüêåéôáé óôï õðýñôáôï ìýôñï. Ïé ìïíá ïß ðñïóåý ïíôáé êáé øüëëïõí, ãéá íá åíùèïýí ìå ôá õðýñôáôá áããåëéêü ðíåýìáôá, ôá ïðïßá èåùñïýíôáé üôé óôçñßæïõí ôçí áñìïíßá ôïõ êüóìïõ, ôç ìïõóéêþ ôùí ïõñüíéùí óöáéñþí. Ïé ìïíá ïß, ìå ôá Üóìáôá êáé ôéò ðñïóåõ Ýò ôïõò, ïöåßëïõí íá áíôáðïêñßíïíôáé óôï ìåãáëåßï ôïõ Ëüãïõ ðïõ ôïõò ðñïóöýñèçêå êáé óôçí ïìïñöéü ðïõ Ôïõ áñìüæåé. Áðü ôçí áíüãêç íá ìéëþóïõí ìå ôï Èåü êáé íá ôïí õìíþóïõí ìå ôá ëüãéá ðïõ ï ºäéïò Ýäùóå, ðñïýêõøå ç ìåãüëç ðáñüäïóç ôçò äõôéêþò ìïõóéêþò. ÁõôÞ äåí åßíáé êáñðüò êüðïéáò áôïìéêþò äçìéïõñãéêüôçôáò, ç ïðïßá, ìå êñéôþñéï êüðïéá áíôßëçøç ôïõ åãþ, õøþíåé ìíçìåßï óôïí åáõôü ôçò. ÌÜèáéíáí üìùò ðñïóåêôéêü ìå ôá «þôá ôçò êáñäßáò» ôïõò èåìåëéþäåéò íüìïõò ôçò ìïõóéêþò áñìïíßáò êáé ôçò äçìéïõñãßáò, ôéò ïõóéáóôéêýò ìïñöýò ôçò ìïõóéêþò ðïõ Ýèåóå ï äçìéïõñãüò óôïí êüóìï êáé óôïí Üíèñùðï. ÌÜèáéíáí íá âñßóêïõí ìéá ìïõóéêþ Üîéá ôïõ Èåïý êáé, ðáñüëëçëá, ðñáãìáôéêü Üîéá ôïõ áíèñþðïõ, ìéá ìïõóéêþ ðïõ íá äéáêçñýôôåé áõôþí ôçí áîßá. ôóé, åîáéôßáò ôçò áíáæþôçóçò ôïõ Èåïý, ïé èýñáèåí åðéóôþìåò, ðïõ ìáò Ýäåé íáí ôïõò äñüìïõò ôçò ãëþóóáò, ãßíïíôáí óçìáíôéêýò. Ç âé- óùìáôéêþ ðñüîç. ÓõíÞèùò, üôáí ïé ëýîåéò á- íáãéíþóêù êáé áíüãíùóç (lectio) ñçóéìïðïéïýíôáé ùñßò äéåõêñéíþóåéò, äçëþíïõí ìéá èñþðïõ óôá ôåëïýìåíá ìõóôþñéá. ÌåñéêÜ êéïíüêñáíá áðü ôçí åêêëçóßá ôïõ Êëïõíý äåß- íïõí ôá ñéóôïëïãéêü óýìâïëá ôùí äéáöü- Åñìçíåßá êáé êïéíüôçôá âëéïèþêç Þôáí áíáðüóðáóôï ìýñïò ôïõ ìïíáóôçñéïý, üðùò êáé ôï ó ïëåßï. Áõôïß ïé äýï þñïé Üíïéãáí óõãêåêñéìýíá Ýíá äñüìï ðñïò äñáóôçñéüôçôá, ç ïðïßá, üðùò ôï Üóìá êáé ç ãñáöþ, áðáó ïëåß üëï ôï óþìá êáé üëï ôï ðíåýìá (Ïì. óåë. 21). ñùí ôüíùí ôïõ Üóìáôïò (óåë. 229). ÊáôÜ ôïí ãéï ÂåíÝäéêôï, ï êáèïñéóôéêüò êáíüíáò ôçò ðñïóåõ Þò êáé ôïõ Üóìáôïò ôùí ÔÝëïò, ãéá íá áíôéëçöèïýìå êáëýôåñá áõôüí ôïí ðïëéôéóìü ôïõ ëüãïõ ôïõ äõôéêïý ìïíá

10 ÓÕà ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÕà ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ éóìïý, ðïõ áíáðôý èçêå îåêéíþíôáò áðü ôçí êþ ðñïóýããéóç. Ôï éóôïñéêü óôïé åßï öáßíåôáé ôé, ðïôý äå âñßóêåôáé áðëþò óôï ãñüììá ôïõ ãñüììáôïò ôïõ êåéìýíïõ. Åßíáé ï äåóìüò ôçò åóùôåñéêþ áíáæþôçóç ôïõ Èåïý, ðñýðåé íá êü- óôï ðïëëáðëü êáé óôï áíèñþðéíï. íá ìå- êåéìýíïõ. Ãéá íá ôïí êáôáëüâïõìå, ñåéüæåôáé íüçóçò êáé ôçò áãüðçò. ÁõôÞ ç ó Ýóç áíüìå- íïõìå ôïõëü éóôïí ìéá óýíôïìç áíáöïñü óôï óáéùíéêü äßóôé ï, ðïõ åê ðñþôçò üøåùò öáß- ìéá õðýñâáóç êáé ìéá äéáäéêáóßá êáôáíüçóçò, óá óôï äåóìü êáé ôçí åëåõèåñßá, ðïõ õðåñâáß- Âéâëßï Þ ôá Âéâëßá, ìýóù ôùí ïðïßùí áõôüò ï íåôáé ðáñüäïîï, åêöñüæåé áõôþ áêñéâþò ôçí ðïõ êáèïäçãåßôáé åóùôåñéêü áðü ôï óýíïëï íåé ôï öéëïëïãéêü ðñüâëçìá ôçò åñìçíåßáò ëüãïò Ýöôáóå ùò ôïõò ìïíá ïýò. Áðü éóôïñé- áëþèåéá. Littera gesta docet - quid credas alle- ôùí êåéìýíùí êáé, áêïëïýèùò, ðñýðåé íá ãßíåé ôçò ÃñáöÞò, êáèüñéóå åðßóçò ôç óêýøç êáé ôï êþ êáé öéëïëïãéêþ ìüíï óêïðéü, ç Âßâëïò äåí goria (Augustin de Dacie, Rotulus pugillaris, I): êáé äéáäéêáóßá æùôéêþ. Üñç óôç äõíáìéêþ åíü- Ýñãï ôïõ ìïíá éóìïý êáé äéáìüñöùóå óå âü- åßíáé Ýíá åíéáßï âéâëßï, áëëü ìéá óõëëïãþ öé- Ôï ãñüììá äéäüóêåé ôá ãåãïíüôá, åíþ ç áëëç- ôçôá ôïõ óõíüëïõ ôá äéüöïñá âéâëßá áðïôå- èïò ôï äõôéêü ðïëéôéóìü. ÁõôÞ ç ó Ýóç áðïôå- ëïëïãéêþí êåéìýíùí, ôùí ïðïßùí ç óýíôáîç ãïñßá áõôü ðïõ ðñýðåé íá ðéóôýøïõìå, äçëáäþ ëïýí Ýíá Âéâëßï. Ï Ëüãïò ôïõ Èåïý êáé ç ëåß êáé óþìåñá ìéá ðñüêëçóç óôç ãåíéü ìáò. - äéüñêåóå ðüíù áðü ìéá éëéåôßá. Ôá äéüöïñá ôç ñéóôïëïãéêþ êáé ðíåõìáôïëïãéêþ åñìçíåßá. ðñüîç Ôïõ ìýóá óôïí êüóìï áðïêáëýðôïíôáé ïõìå äçëáäþ áðýíáíôß ìáò äýï ðüëïõò: ï Ý- âéâëßá ðïõ ôçí áðïôåëïýí äå äåß íïõí Üìåóá ìýóá óôï ëüãï êáé ôçí éóôïñßá ôùí áíèñþðùí. íáò åßíáé ôï õðïêåéìåíéêü áõèáßñåôï êáé ï Üë- üôé áðïôåëïýí ìýñïò åíüò åíéáßïõ óõíüëïõ, å- Ìðïñïýìå íá ôá äéáôõðþóïõìå áõôü ìå ëïò ï öáíáôéóìüò ôïõ öïíôáíìåíôáëéóìïý. íüò corpus. Áíôßèåôá, õðüñ ïõí ïñáôýò äéá- ôñüðï ðéï áðëü. Ç ÃñáöÞ ñåéüæåôáé ôçí åñ- Ðüóï êáßñéï åßíáé áõôü ôï èýìá öáßíåôáé Áí ï åõñùðáúêüò ðïëéôéóìüò óþìåñá åííïåß öïñýò ìåôáîý ôïõò. ÁõôÞ Þäç öáßíåôáé óôç Âß- ìçíåßá, ñåéüæåôáé ôçí êïéíüôçôá, ìýóá óôçí ï- óôéò åðéóôïëýò ôïõ Áðïóôüëïõ Ðáýëïõ. Áõôüò ôçí åëåõèåñßá óáí ðëþñç áðïõóßá äåóìåýóå- âëï ôïõ ÉóñáÞë, ðïõ åìåßò ïíïìüæïõìå Ðá- ðïßá äéáìïñöþèçêå êáé ìýóá óôçí ïðïßá âéþ- äéáôýðùóå ìå ôñüðï ñéæéêü ôé óçìáßíåé õðýñ- ùí, áõôü èá Þôáí ìïéñáßï ëüèïò êáé èá åõíï- ëáéü ÄéáèÞêç. Öáßíåôáé áêüìç ðéï ðïëý üôáí íåôáé. Åêåß âñßóêåé ôçí åíüôçôü ôçò, åêåß áðïêá- âáóç ôïõ ãñüììáôïò êáé óöáéñéêþ êáôáíüçóç, ïýóå ôåëéêü ôï áõèáßñåôï êáé ôïí öáíáôéóìü. åìåßò ïé ñéóôéáíïß óõíäýïõìå ôçí ÊáéíÞ Äéá- ëýðôåôáé ôï íüçìá ðïõ åíþíåé üëá ôá ìýñç. Ìå üôáí ãñüöåé: Ôï ãáñ ãñüììá áðïêôýííåé, ôï Ç áðïõóßá ôùí äåóìåýóåùí êáé ôï áõèáßñåôï èþêç êáé ôá ãñáðôü ôçò ìå ôç Âßâëï ôïõ ÉóñáÞë Üëëá ëüãéá: õðüñ ïõí äéáóôüóåéò ôïõ íïþìá- äå Ðíåýìá æùïðïéåß, ( Êïñ 3,6) Ïõ äå ôï äåí åßíáé åëåõèåñßá, åßíáé êáôáóôñïöþ ôçò å- êáé åñìçíåýïõìå áõôþí ôçí ôåëåõôáßá ùò äñü- ôïò ôïõ Ëüãïõ êáé ôùí ëüãùí, ôéò ïðïßåò áíá- Ðíåýìá Êõñßïõ, åêåß åëåõèåñßá ( Êïñ 3,17). ëåõèåñßáò. ìï ðñïò ôï ñéóôü. Óôçí ÊáéíÞ ÄéáèÞêç, ðïëý êáëýðôïõìå ìüíï ìýóá óôç æþóá êïéíùíßá áõ- Ùóôüóï, ôï ìåãáëåßï êáé ôï åýñïò áõôïý ôïõ óùóôü, ç Âßâëïò äåí ïíïìüæåôáé ç ÃñáöÞ áëëü ïé ÃñáöÝò, ïé ïðïßåò, ùóôüóï, èåùñïýíôáé ùò ï ìïíáäéêüò Ëüãïò ðïõ ï Èåüò ôïý ôïõ Ëüãïõ, ï ïðïßïò äçìéïõñãåß ôçí éóôïñßá. Ï Ëüãïò, ìýóá áðü ôçí üëï êáé åõñýôåñç áíôßëçøç ôùí äéáöüñùí íïçìüôùí ôïõ, ü é ìü- âéâëéêïý ëüãïõ äåí ìðïñïýìå íá ôï êáôáíïþóïõìå, áí äåí áêïýóïõìå ôïí Áðüóôïëï Ðáýëï ùò ôï ôýëïò êáé áí äå ìüèïõìå üôé áõôü ôï Åñãáóßá êáé äçìéïõñãßá ìüò áðåõèýíåé. Áõôüò ï ðëçèõíôéêüò ôïíßæåé ü- íï äå Üíåé ôçí áîßá ôïõ, áëëü, áíôßèåôá, åì- áðåëåõèåñùôéêü Ðíåýìá Ý åé üíïìá êáé, óõíå- ôé ï Ëüãïò ôïõ Èåïý öôüíåé óå åìüò ìüíï ìý- öáíßæåôáé ìå üëï ôïõ ôï ìåãáëåßï êáé ôç óçìá- ðþò, ç åëåõèåñßá Ý åé åóùôåñéêü ìýôñï: ï äå Ìåëåôþíôáò ôï ó ïëåßï ôçò õðçñåóßáò óù ôïõ áíèñþðéíïõ ëüãïõ, ìýóù ôùí áíèñþ- óßá. Ãé áõôü, ç ÊáôÞ çóç ôçò ÊáèïëéêÞò Åêêëç- Êýñéïò ôï Ðíåýìá åóôéí ïõ äå ôï ðíåýìá Êõñß- ðñïò ôïí Êýñéï -üðùò ï Üãéïò ÂåíÝäéêôïò á- ðéíùí ëüãùí, äçëáäþ ï Èåüò ìüò ìéëü ìüíï óßáò óùóôü äéäüóêåé üôé ï ñéóôéáíéóìüò äåí ïõ åêåß åëåõèåñßá. Ôï Ðíåýìá ðïõ áðåëåõèå- ðïêáëïýóå ôï ìïíá éóìü- óôñýøáìå ùò ôþñá ìýóá áðü ôçí áíèñùðüôçôá, ìýóá áðü ôá ëü- åßíáé, ìå ôç óõíþèç Ýííïéá, ìüíï ìéá èñçóêåßá ñþíåé äåí ðåñéïñßæåôáé óôçí éäýá Þ óôçí ðñï- ôçí ðñïóï Þ ìáò êõñßùò óôï ëüãï, óôï «ðñï- ãéá êáé ôçí éóôïñßá ôçò. ôïõ âéâëßïõ (áñ. 108). Ï ñéóôéáíéóìüò áíôé- óùðéêþ Üðïøç ôïõ åñìçíåõôþ. Ôï Ðíåýìá åßíáé óåý ïõ». ÐñÜãìáôé, ç ìïíáóôéêþ æùþ åßíáé æù- ëáìâüíåôáé ìýóá óôá ëüãéá ôïí ßäéï ôï Ëüãï, ìå ôïí ñéóôü êáé ï ñéóôüò åßíáé ï Êýñéïò ðïõ Þ ðñïóåõ Þò. ÁëëÜ, ç ìåëýôç ìáò èá Þôáí åë- íá Üëëï óõìðýñáóìá åßíáé üôé ç èåßá üøç ðïõ öáíåñþíåé ôç ìõóôéêþ Ôïõ ðáñïõóßá ìýóá äåß íåé ôï äñüìï. ôóé, ãéá ôï Ðíåýìá êáé ôçí á- ëéðþò, áí äå óôñýöáìå ôçí ðñïóï Þ ìáò êáé ôïõ Ëüãïõ êáé ôùí ëüãùí äå ãßíåôáé Üìåóá á- óôçí ðïëëáðëüôçôá. Ç éäéáßôåñç áõôþ äïìþ ôçò ëþèåéá Ýíáò åõñýò ïñßæïíôáò áíïßãåôáé, áë- óôç äåýôåñç ðñïôñïðþ ôïõ ìïíáóôéêïý åìâëþ- íôéëçðôþ. Ãéá íá ôï ðïýìå ìå ðéï óýã ñïíï ôñü- Âßâëïõ åßíáé ìéá óõíå Þò ðñüêëçóç, ðïõ åì- ëü, óõã ñüíùò, ôßèåôáé êáé óáöýò üñéï óôï ìáôïò: «ðñïóåý ïõ êáé åñãüæïõ». Óôïí áñ- ðï, ç åíüôçôá ôùí âéâëßùí ôçò ÃñáöÞò êáé ç öáíßæåôáé åê íýïõ óå êüèå ãåíéü. Åê öýóåùò á- áõèáßñåôï êáé óôçí õðïêåéìåíéêüôçôá, üñéï ðïõ áßï åëëçíéêü êüóìï, ç öõóéêþ åñãáóßá Þôáí èåúêþ ðñïýëåõóç ôùí ëüãùí áõôþí äåí ìðï- ðïêëåßåé áõôü ðïõ ïíïìüæïõìå óþìåñá «öï- äåóìåýåé ôï Üôïìï êáé ôçí êïéíüôçôá êáé äç- Ýñãï ôùí óêëüâùí. Ï óïöüò, ï åëåýèåñïò ñïýí íá ãßíïõí áíôéëçðôü ìüíï ìå ìéá éóôïñé- íôáìåíôáëéóìü». Ï Ëüãïò ôïõ Èåïý, ðñüãìá- ìéïõñãåß Ýíá äåóìü áíþôåñï áðü åêåßíï ôïõ Üíèñùðïò áöéåñùíüôáí óôá ôïõ ðíåýìáôïò

11 ÓÕà ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÕà ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ öçíå ôç åéñùíáêôéêþ åñãáóßá óáí êáôþôåñç õðüèåóç óå áíèñþðïõò ðïõ õðïôßèåôáé üôé äåí ìðïñïýóáí íá öôüóïõí óå ìéá áíþôåñç ý- ðáñîç, áõôþí ôïõ ðíåýìáôïò. Ç åâñáúêþ ðáñüäïóç Þôáí ðïëý äéáöïñåôéêþ. ¼ëïé ïé ìåãüëïé ñáâßíïé áóêïýóáí Ýíá åéñùíáêôéêü åðüããåëìá. Ï Áðüóôïëïò Ðáýëïò, ùò ñáâßíïò êáé áñãüôåñá ùò êþñõêáò ôïõ Åõáããåëßïõ óôá Ýèíç, Þôáí óêçíïðïéüò êáé êýñäéæå ôç æùþ ôïõ ìå ôçí åñãáóßá ôùí åñéþí ôïõ. Äåí Þôáí åîáßñåóç, áõôþ Þôáí ç ñáâéíéêþ ðáñüäïóç. Ï ñéóôéáíéêüò ìïíá éóìüò óõíý éóå áõôþí ôçí ðáñüäïóç. Ç åéñùíáêôéêþ åñãáóßá åßíáé áðáñáßôçôç. Óôïí êáíïíéóìü ôïõ, ï ãéïò ÂåíÝäéêôïò äå ìéëü ãéá ó ïëåßï ìå ôç óôåíþ Ýííïéá, áí êáé ç äéäáóêáëßá êáé ç ìüèçóç Þôáí êüôé äåäïìýíï. ÁëëÜ áíáöýñåôáé ñçôü óôçí åñãáóßá (êåö 48). Ï éåñüò Áõãïõóôßíïò áöéýñùóå ìüëéóôá óôçí åñãáóßá ôùí ìïíá þí Ýíá ïëüêëç- êáãþ åñãüæïìáé. Ï Èåüò åßíáé äçìéïõñãüò ôïõ êüóìïõ êáé ç äçìéïõñãßá áêüìç äåí ôåëåßùóå. Ï Èåüò åñãüæåôáé! ôóé, ç åñãáóßá ôùí áíèñþðùí öáßíåôáé íá åßíáé ìéá üøç ôçò ïìïßùóçò ôïõ áíèñþðïõ ìå ôï Èåü, ï ïðïßïò êüíåé ôïí Üíèñùðï ìýôï ï ôïõ äçìéïõñãéêïý ôïõ Ýñãïõ ìýóá óôïí êüóìï. ùñßò áõôüí ôïí ðïëéôéóìü ôçò åñãáóßáò, ï ïðïßïò ìå ôïí ðïëéôéóìü ôïõ ëüãïõ óõíéóôü ôïí ìïíá éóìü, ç áíüðôõîç ôçò Åõñþðçò, ôï Þèïò ôçò êáé ç êïóìïèåùñßá ôçò èá Þôáí áäéáíüçôåò. Ôï íýï áõôü Þèïò ìüò âïçèü íá êáôáëüâïõìå üôé ç åñãáóßá êáé ç äéáìüñöùóç ôçò éóôïñßáò áðü ôïí Üíèñùðï åßíáé ìéá óõíåñãáóßá ìå ôï Äçìéïõñãü êáé üôé âñßóêïõí óå Áõôüí ôï ìýôñï ôïõò. Åêåß üðïõ ëåßðåé áõôü ôï ìýôñï, åêåß üðïõ ï Üíèñùðïò õøþíåôáé óáí èåüìïñöïò äçìéïõñãüò, ç ìåôáìüñöùóç ôïõ êüóìïõ ìðïñåß åýêïëá íá ìåôáôñáðåß óå êáôáóôñïöþ. Ëüãï. Ç áíáæþôçóç ôùí ìïíá þí ðåñéëáìâüíåé êáôü êüðïéï ôñüðï ôç ëýóç ôçò. Ãéá íá åßíáé äõíáôþ áõôþ ç áíáæþôçóç, ðñýðåé íá õðüñ åé áñ éêü ìéá åóùôåñéêþ êßíçóç, ðïõ åãåßñåé ôç èýëçóç, þóôå áõôþ íá øüîåé, áëëü, åðéðëýïí, áðïêáëýðôåé ùò áîéüðéóôç ôçí ðåðïßèçóç üôé ìýóá óå áõôü ôïí Ëüãï âñßóêåôáé Ýíáò äñüìïò æùþò, Ýíáò äñüìïò üðïõ ï Èåüò ðüåé óå óõíüíôçóç ôïõ áíèñþðïõ, ãéá íá åðéôñýøåé óôïí Üíèñùðï íá Ýñèåé ðñïò óõíüíôçóþ Ôïõ. Ìå Üëëá ëüãéá, ç áããåëßá ôïõ Ëüãïõ åßíáé á- íáãêáßá. Áðåõèýíåôáé óôïí Üíèñùðï êáé äéáìïñöþíåé óå áõôüí ìéá ðåðïßèçóç ðïõ ìðïñåß íá ãßíåé æùþ. Ãéá íá áíïé ôåß Ýíáò äñüìïò ìýóá óôï âéâëéêü ëüãï, ìýóá óôï Ëüãï ôïõ Èåïý, áõôüò ï Ëüãïò ðñýðåé ðñþôá íá áããåëèåß áíïé ôü. Ç áíüãêç íá áíáããýëëåôáé ç ñéóôéáíéêþ ðßóôç óôïõò Üëëïõò äéáôõðþèçêå ìå ôñüðï ðáñáäåéãìáôéêü óôçí Ðñþôç ÅðéóôïëÞ ôïõ óå üëïõò ôïõò áíèñþðïõò, áõôþí ðïõ óôï âüèïò ôçò øõ Þò ôïõò üëïé ðåñéìýíïõí. Ç êáèïëéêüôçôá ôïõ Èåïý êáé ç êáèïëéêüôçôá ôïõ ëüãïõ ðïõ Ôïí áíáæçôü Þôáí ãé áõôïýò ç áéôßá êáé ôï êáèþêïí ôçò áããåëßáò. Ãé áõôïýò ç ðßóôç äåí åîáñôéüôáí áðü Ýèéìá, ôá ïðïßá äéáöýñïõí áðü ëáü óå ëáü, áëëü åîáñôéüôáí áðü ôçí ßäéá ôçí áëþèåéá, ç ïðïßá áöïñü ìå ôïí ß- äéï ôñüðï üëïõò ôïõò áíèñþðïõò. Ôï âáóéêü ó Þìá ôçò ñéóôéáíéêþò áããåëßáò ðñïò ôá Ýîù ðñïò ôïõò áíèñþðïõò ïé ï- ðïßïé âñßóêïíôáé óå áíáæþôçóç-, ôï âñßóêïõìå óôçí ïìéëßá ôïõ Áðïóôüëïõ Ðáýëïõ óôïí - ñåéï ÐÜãï. Áò ìçí îå íüìå üôé ï ñåéïò ÐÜãïò äåí Þôáí ìéá áêáäçìßá ïýôå ôüðïò óõíüíôçóçò ôùí óïöþí, ãéá íá óõæçôþóïõí õøçëýò èåùñßåò, áëëü Þôáí Ýíá äéêáóôþñéï áñìüäéï ãéá èýìáôá èñçóêåßáò. ¹ôáí äéêáóôþñéï ðïõ ü- ñï âéâëßï. Ïé ñéóôéáíïß, áêïëïõèþíôáò ôçí å- âñáúêþ ðáñüäïóç, åß áí êáé ôçí ðñïôñïðþ ôïõ ñéóôïý, üðùò áíáöýñåôáé óôï ÅõáããÝëéï ôïõ ÉùÜííç: ï ðáôþñ ìïõ Ýùò Üñôé åñãüæåôáé êáãþ åñãüæïìáé (5,17). Ï åëëçíïñùìáúêüò êüóìïò äå ãíþñéæå êáíýíá Èåü äçìéïõñãü. Ç èåüôçôá, êáôü ôçí ÜðïøÞ ôïõò, äåí ìðïñïýóå íá ëåñþóåé ôá Ýñéá ôçò öôéü íïíôáò ôçí ýëç. Ç ôüîç ôïõ êüóìïõ Þôáí Ýñãï åíüò äçìéïõñãïý», ìéáò êáôþôåñçò èåüôçôáò. Ï Èåüò ôçò Âßâëïõ åßíáé äéáöïñåôéêüò. Áõôüò, ï íáò, ï Èåüò ï æùíôáíüò êáé ï áëçèéíüò, åßíáé êáé äçìéïõñãüò. Ï Èåüò åñãüæåôáé, åíåñãåß ìýóá óôçí éóôïñßá ôùí áíèñþðùí. Åí ñéóôþ åéóýñ- åôáé ùò Ðñüóùðï óôç êïðéþäç ðïñåßá ôçò é- óôïñßáò. Ï ðáôþñ ìïõ Ýùò Üñôé åñãüæåôáé ÎåêéíÞóáìå ðáñáôçñþíôáò üôé, ìýóá óôçí êáôüññåõóç ôçò áñ áßáò ôüîçò êáé ôùí âåâáéïôþôùí ôçò, ç âáóéêþ óôüóç ôùí ìïíá þí Þôáí ç áíáæþôçóç ôïõ Èåïý. Èá ìðïñïýóáìå íá ðïýìå üôé áõôþ åßíáé êáé ç áëçèéíü öéëïóïöéêþ óôüóç: íá äïýìå äçëáäþ ðýñá áðü ôéò åìöáíåßò áëþèåéåò, íá áíáæçôþóïõìå áõôýò ðïõ åßíáé ðéï ðßóù, ôéò Ýó áôåò. ¼ðïéïò ãéíüôáí ìïíá üò îåêéíïýóå ìéá ðïñåßá õøçëþ êáé ìáêñü, áëëü åß å Þäç ôçí êáôåýèõíóç. Åß å ôï Ëüãï ôçò Âßâëïõ, ìýóá óôçí ïðïßá Üêïõãå ôï Èåü íá ìéëüåé. Ðñïóðáèïýóå ëïéðüí íá Ôïí êáôáëüâåé, ãéá íá ðüåé ðñïò Áõôüí. Ç ðïñåßá ôùí ìïíá þí, áí êáé äåí åßíáé äõíáôü íá áîéïëïãþóïõìå ôçí ðñüïäü ôçò, ãéíüôáí ìýóá óôï Áðïóôüëïõ ÐÝôñïõ. Óå áõôþí ôç äéáôýðùóç ç èåïëïãßá ôïõ Ìåóáßùíá áíáãíþñéæå ôï âéâëéêü èåìýëéï ôçò èåïëïãéêþò åñãáóßáò: Ýôïéìïé äå áåß ðñïò áðïëïãßáí ðáíôß ôù áéôïýíôé õìüò ëüãïí ðåñß ôçò õìßí åëðßäïò ìåôü ðñáýôçôïò êáé öüâïõ (3,15). Ï Ëüãïò ãßíåôáé áðïëïãßá, ï Ëüãïò ãßíåôáé áðüíôçóç. ÐñÜãìáôé, ïé ñéóôéáíïß ôçò ðñþôçò Åêêëçóßáò äåí èåùñïýóáí ôïí éåñáðïóôïëéêü ôïõò ëüãï óáí ìéá ðñïðáãüíäá, ãéá íá ìåãáëþóïõí ôçí ïìüäá ôïõò, áëëü óáí ìéá åóùôåñéêþ áíüãêç ðïõ ðñïåñ- üôáí áðü ôçí ßäéá ôçí ïõóßá ôçò ðßóôçò ôïõò. Ï Èåüò óôïí ïðïßï ðßóôåõáí Þôáí ï Èåüò ü- ëùí, ï Èåüò ï íáò êáé Áëçèéíüò, ðïõ áðïêáëýöèçêå ìýóá óôçí éóôïñßá ôïõ ÉóñáÞë êáé, ôåëéêü, ìýóù ôïõ Õéïý Ôïõ, Ýäùóå ôçí áðüíôçóç öåéëå íá åìðïäßæåé ôçí åéóâïëþ îýíùí èñçóêåéþí. Ãé áõôü áêñéâþò êáôçãïñïýí ôïí Ðáýëï. ÎÝíùí äáéìïíßùí äïêåß êáôáããåëåýò åßíáé (Ðñáî 17,18). Ï Ðáýëïò áðáíôü: åýñïí êáé âùìüí åí ù åðåãýãñáðôï, áãíþóôù èåþ. Ïí ïõí áãíïïýíôåò åõóåâåßôå ôïýôïí åãþ êáôáããýëëù õìßí (17,23). Ï Ðáýëïò äåí áíáããýëëåé áãíþóôïõò èåïýò. ÁíáããÝëëåé Áõôüí ðïõ ïé Üíèñùðïé áãíïïýí êáé ùóôüóï ãíùñßæïõí: ôïí ãíùóôï Ãíùóôü. Åßíáé Áõôüò ðïõ áíáæçôïýí, Áõôüò ãéá ôïí ïðïßï Ý ïõí êüðïéá ãíþóç êáé ùóôüóï åßíáé ï Èåüò ðïõ ðáñáìýíåé ãíùóôïò êáé Áðåñéíüçôïò. ÊáôÜ âüèïò, ìå ôç óêýøç êáé ôç óõíåßäçóç, ï Üíèñùðïò ãíùñßæåé üôé, êáôü êüðïéï ôñüðï, ï Èåüò ðñýðåé íá õðüñ åé, üôé åßíáé ç áñ Þ ôùí ðüíôùí, ü

12 ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ôé ðñýðåé íá õðüñ åé ü é ôï ðáñüëïãï, áëëü ï äçìéïõñãüò Ëüãïò, ü é ç ôõöëþ ôý ç, áëëü ç åëåõèåñßá. Ùóôüóï, áí êáé üëïé ïé Üíèñùðïé êáôü êüðïéï ôñüðï ôï ãíùñßæïõí üðùò ôï ôïíßæåé ï Ðáýëïò óôçí åðéóôïëþ ðñïò Ñùìáßïõò (1,21)-, áõôþ ç ãíþóç ðáñáìýíåé áâýâáéç. - íáò Èåüò üðùò ôïí óêýöôåôáé ï áíèñþðéíïò íïõò äåí åßíáé ï áëçèéíüò Èåüò. Áí Áõôüò äå öáíåñùèåß, ü,ôé êáé íá êüíïõìå, äåí ôïí ðñïóåããßæïõìå. Ç íýá ñéóôéáíéêþ áããåëßá ìðïñåß íá ðåé óå üëïõò ôïõò ëáïýò: öáíåñþèçêå. Áõôüò ï ßäéïò ðñïóùðéêü. Ôþñá, ï äñüìïò ðïõ ïäçãåß óå Áõôüí åßíáé áíïé ôüò. Ç íýá ñéóôéáíéêþ áããåëßá óõíßóôáôáé óôï åîþò: Ï Èåüò áðïêáëýöèçêå. Äåí åßíáé Ýíá ãåãïíüò ãõìíü, áëëü Ýíá ãåãïíüò ðïõ åßíáé Ëüãïò ðáñïõóßá ôïõ áéþíéïõ Ëüãïõ óôç óüñêá ìáò: Ï Ëüãïò óáñî åãýíåôï. ôóé, áëçèéíü ï Ëüãïò åßíáé ðáñþí, ï Ëüãïò åßíáé áíüìåóü ìáò. Åßíáé Ýíá ëïãéêü ãåãïíüò. Ùóôüóï, ñåéüæåôáé ç ôáðåéíüôçôá ôçò ëïãéêþò ìáò, ãéá íá ôïí õðïäå èïýìå. ñåéüæåôáé ç ôáðåéíüôçôá ôïõ áíèñþðïõ, ãéá íá áðáíôþóåé óôçí ôáðåéíüôçôá ôïõ Èåïý. Áðü ðïëëýò áðüøåéò, ç óçìåñéíþ êáôüóôáóç åßíáé äéáöïñåôéêþ áðü åêåßíç ðïõ ï Ðáýëïò óõíüíôçóå óôçí ÁèÞíá, áëëü, ðáñüëëçëá, åßíáé êáé áíüëïãç. Ïé ðüëåéò ìáò äåí åßíáé ãåìüôåò ìå âùìïýò áöéåñùìýíïõò óå èåüôçôåò. Ãéá ðïëëïýò, ï Èåüò Ýãéíå ï ìåãüëïò ãíùóôïò. Ðáñüëá áõôü, üðùò ôüôå, ðßóù áðü ôéò ðïëëýò áðåéêïíßóåéò ôùí èåþí õðþñ å ôï åñþôçìá ôïõ Üãíùóôïõ Èåïý, Ýôóé êáé óþìåñá, ç áðïõóßá ôïõ Èåïý óéùðçëü åðéóêéüæåôáé áðü ôï ßäéï å- ñþôçìá: Íá áíáæçôþóïõìå ôï Èåü êáé íá Ôïõ å- ðéôñýøïõìå íá ìáò âñåé êáé íá ìáò óõíáíôþóåé; Äåí åßíáé ëéãüôåñï áíáãêáßï óþìåñá áðü ü,ôé Þ- ôáí óôï ðáñåëèüí. íáò ðïëéôéóìüò ôåëåßùò èåôéêéóôéêüò, ðïõ ôïðïèåôåß ôï åñþôçìá ôïõ Èåïý óôç óöáßñá ôçò õðïêåéìåíéêüôçôáò ùò ìç åðéóôçìïíéêü, èá Þôáí ðáñáßôçóç ôïõ áíèñþðéíïõ ëüãïõ, Üñíçóç ôùí õøçëüôåñùí äõíáôïôþôùí ôïõ êáé óõíåðþò ìéá áðïôõ ßá ôïõ áíèñùðéóìïý, ìå óõíýðåéåò, áóöáëþò, ðïëý óïâáñýò. Áõôü ðïõ èåìåëßùóå ôïí åõñùðáúêü ðïëéôéóìü, ç áíáæþôçóç ôïõ Èåïý êáé ç äéáèåóéìüôçôá íá Ôïí áêïýóïõìå, ðáñáìýíåé áêüìá óþìåñá ôï èåìýëéï êüèå áëçèéíïý ðïëéôéóìïý. Óáò åõ áñéóôþ ðïëý. Áñ éêü, ôé Üíèñùðïò Þôáí ï ðüðáò Ðßïò; Ο πάπας Πίος ΙΒ, κατά κόσμον Ευγένιος Πατσέλι, ήταν άνθρωπος πίστης, άνθρωπος αφοσιωμένος στην αποστολή του, με βαθιά συναίσθηση των ευθυνών του απέναντι στην Εκκλησία και στην κοινωνία. Εκτός από τη θεολογική του κατάρτιση, είχε σπουδάσει νομικά και ήταν έμπειρος διπλωμάτης. Ο προηγούμενος πάπας, ο Πίος ΙΑ, που τον είχε σαν δεξί του χέρι, θεωρούσε ότι την εποχή ε- κείνη δεν υπήρχε δεύτερος σαν τον καρδινάλιο Πατσέλι μέσα στην Εκκλησία. Υπηρέτησε ως αντιπρόσωπος του πάπα στη Γερμανία κατά τη δεκαετία του 1920, έπειτα, ως Γραμματεύς της Αγίας Έδρας, ανέλαβε τις σχέσεις της Αγίας Έδρας με τα διάφορα Κράτη και το 1939 εξελέγη πάπας. Πέθανε το Ïðüôå ðáñáêïëïýèçóå áðü êïíôü ôçí Üíïäï ôïõ íáæéóìïý óôç Ãåñìáíßá. Ï ÐÁÐÁÓ ÐÉÏÓ ÉÂ ÊÁÔÁ ÔÏÍ Â ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÐÏËÅÌÏ Συνέντευξη του π. Θεόδωρου Κοντίδη από τη Δανάη Αναγνωστοπούλου Ï ðüðáò Ðßïò ÉÂ êáôü ôïí Â Ðáãêüóìéï Ðüëåìï Áêïýìå óõ íü üôé ï ðüðáò Ðßïò ÉÂ äåí åß å ôï êïõñüãéï íá õøþóåé ôï áíüóôçìü ôïõ åíáíôßïí ôùí Íáæß ïýôå óõìðáñáóôüèçêå óôïõò äéùêüìåíïõò Åâñáßïõò. Áêüìç, ïñéóìýíïé õðïóôçñßæïõí üôé åß å óõìðüèåéá ðñïò ôï íáæéóìü, ëüãù êáé ôùí áíôéêïõììïõíéóôéêþí óõíáéóèçìüôùí ôïõ. Áõôü ôï æþôçìá ðåñéïäéêü åðáíýñ åôáé óôçí åðéêáéñüôçôá, üðùò Ýãéíå ðñüóöáôá ëüãù ôçò Ýñåõíáò ìå óêïðü ôçí áíáêþñõîþ ôïõ óå Üãéï. Åóåßò, óôï ðåñéïäéêü Óýã ñïíá ÂÞìáôá, äçìïóéåýóáôå ìéá óåéñü Üñèñùí ðüíù óôï èýìá áõôü. Ðþò Ýâëåðå ôï íáæéóìü ôüôå; Ο καρδινάλιος Πατσέλι κατάλαβε από την αρχή τη βίαιη, ρατσιστική και αντιχριστιανική φύση του ναζισμού. Θεωρούσε σατανική τη ναζιστική ιδεολογία, συνεπώς α- συμβίβαστη με τη χριστιανική πίστη και αυτό το δήλωσε σε πολλές περιπτώσεις, τόσο σε στενό κύκλο συνεργατών του, όπως και σε πλήθη πιστών, στη Λούρδη της Γαλλίας το 1935 και αλλού. Την πιο ολοκληρωμένη διατύπωση τη βλέπουμε στην επίσημη εγκύκλιο Με φλεγόμενη ανησυχία (Mit brennender Sorge) του 1937, που φέρει την υπογραφή του πάπα Πίου ΙΑ. Ξέρουμε όμως ότι στις βασικές της γραμμές την έγραψε ο Πατσέλι. Είναι η μοναδική παπική εγκύκλιος στα γερμανικά, για προφανείς λόγους. Αποκαλύπτει τον αντιχριστιανικό χαρακτήρα του ναζισμού, το ρατσισμό του, την περιφρόνηση προς το Θεό και το χριστιανισμό. Η εγκύκλιος αυτή δεν προαναγγέλθηκε, πέρασε κρυφά στη Γερ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 1050 ÌÁÑÔÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý ïõò: 5 åõñþ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÁÈÅÚÁ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας.

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας. Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού απαιτεί ένα νέο ριζοσπαστισμό στα αναπηρικά κινήματα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ Êùäéêüò: 1044 ÔÅÕ ÏÓ 1049 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821 ôïò 10 ï ö. 54 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 1ï - AÑ. Ö. 4ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2010 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ...

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ... Áíáëþóéìïò, (-ç, -ï): Áõôüò ðïõ ìðïñåß íá îïäåõôåß. ÊÜíïíôáò ìéá âüëôá óôçí áãïñü, èá ðáñáôçñþóåé êáíåßò áñêåôü ìáãáæéü ðïõ åìðïñåýïíôáé ÁÍÁËÙÓÉÌÁ åßäç, ãéá õðïëïãéóôýò, ãéá ôï ãñáöåßï, ãéá ìç áíþìáôá.

Διαβάστε περισσότερα

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 389-390 ÌÜúïò Éïýíéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò ôïò 9 ï ö. 52 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ...

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ... Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 30 o MÁÑTÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN 13830 with more details for the manufacturer and reader of the

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 6488 (αναλυτική έκδοση) 17,90 7632 5,99 7287 (συντομευμένη έκδοση) 15,28 5863 Ηροδότου Ιστορίες, Α Γυμνασίου Α. Κοκοβίνος 19,36

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 24ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 89 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ -

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí ôïò 7 ï ö. 38 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 33 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂËÔÁÉÑÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 395-396 ÍïÝìâñéïò ÄåêÝìâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

 Á Ñ È Ï Ë Ï Ì Á É Ï Ó ÅËÅÙ ÈÅÏÕ ÁÑ ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÅÁÓ ÑÙÌÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ ÇÓ

 Á Ñ È Ï Ë Ï Ì Á É Ï Ó ÅËÅÙ ÈÅÏÕ ÁÑ ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÅÁÓ ÑÙÌÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ ÇÓ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÉÅÑÁÓ ÌÇÔÑÏÐÏËÅÙÓ ÁÑÊÁËÏ ÙÑÉÏÕ ÊÁÓÔÅËËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÉÁÍÍÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 18ï MAÑÔÉÏÓ 2010  Á Ñ È Ï Ë Ï Ì Á É Ï Ó ÅËÅÙ ÈÅÏÕ ÁÑ ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÅÁÓ ÑÙÌÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ ÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá.

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. OK BABY Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. Áðü 0 Ýùò 12 ìçíþí Ôï äéêü óáò "øáñüêé" äå ãåííþèçêå óôç èüëáóóá êáé ðñýðåé íá åîïéêåéùèåß ìå ôï íåñü ìå ôïí ðéï áóöáëþ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ: ÁËÊÏÊÏÍÄÕËÇ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 25 o ÌÁÚÏÓ-ÉÏÕÍÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA 6488 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 22,21 7632 8,00 7287 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 15,14 (συντομευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÊÁÔÙ ÔÏ ÅÖÔÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ Ôï åöôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ôçò õðïôý

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÊÁÔÙ ÔÏ ÅÖÔÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ Ôï åöôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ôçò õðïôý Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 15ï - ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ ÁÃÃËÉÊÁ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΑΛΑΣ Ðùëïýíôáé ðïëõôåëþ äéáìåñßóìáôá Æçôïýíôáé ïéêüðåäá ãéá áãïñü - áíôéðáñï Þ ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇ 16 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË.: 27440-22250, 27410-37734, 210-9732609 ÊÉÍ.: 0977-429265,

Διαβάστε περισσότερα

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Hμερολόγιο Ο Ρομέο Καστελούτσι συναντά το κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 6.30 μ.μ. Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, τηλ. 210-72.82.333 Δημοπρασία Παλαιών βιβλίων και Χαρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Κατερίνα Χρυσοχόου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-097-2

Εικονογράφηση: Κατερίνα Χρυσοχόου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-097-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κουβέντες µε τη µαµά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αθηνά Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Κατερίνα Χρυσοχόου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò»

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò» ôïò 7 ï ö. 40 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ

ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ 11 ÑÏÍÉÁ ÂÇÌÁ ÔÏ ÁÃÃËÉÊÁ ñéóôéíá Êïñìðåô Ôéíá Íôáíôåñ 28çò 29 ËïõôñÜêé ôçë. 27440 28626 ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ 17 Éïõíßïõ 2007 15ÍÈÇÌÅÑÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÃÉÁ ËÏÕÔÑÁÊÉ, ÐÅÑÁ ÙÑÁ, ÉÓÈÌÉÁ, ÐÉÓÉÁ, ÊÏÑÉÍÈÏ ÅÔÏÓ 11ï

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç ôïò 11 ï ö. 59 ï ÉáíïõÜñéïò-ÖåâñïõÜñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 3ï - AÑ. Ö. 10ï - ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2012 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003 ôïò 8 ï ö. 43 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì.

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì. ôïò 8 ï ö. 44 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 393-394 ÓåðôÝìâñéïò Ïêôþâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 28 o ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ-ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858 ΣΚΕΨΕΙΣ Óôï ôåý ïò áõôü óõìðåñéëáìâüíïíôáé ïé ïìéëßåò ôçò åêäçëþóåùò ôïõ ÁóôÝñïò, ôçò 22çò Íïåìâñßïõ ôïõ 2008. Ïé ïìéëßåò áõôýò Ý ïõí íá êüíïõí ìå ôçí éóôïñßá ôïõ ðåñéïäéêïý ìáò êáèþò êáé ôïõ Üëëïõ åíôýðïõ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ôïò 11 ï ö. 63 ï ÓåðôÝìâñéïò-Ïêôþâñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÌÅÓÏËÏÃÃÉÏÕ 2 & ËÏÍÔÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ TOΠΙΟ Μια βασική παράμετρος της ζωής μας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ TOΠΙΟ Μια βασική παράμετρος της ζωής μας ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 9ï - ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò ôïò 9 ï ö. 49 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ÚËÛÎÂ ÙÈÎ A ÌÓ Û Ô. Ï È È ı ÎË appleúô ÛÙÔÚ ÙÔ ÃÚÈÛÙÈ ÓÈÛÌÔ

ÚËÛΠÙÈÎ A ÌÓ Û Ô. Ï È È ı ÎË appleúô ÛÙÔÚ ÙÔ ÃÚÈÛÙÈ ÓÈÛÌÔ ÚËÛΠÙÈÎ A ÌÓ Û Ô Ï È È ı ÎË appleúô ÛÙÔÚ ÙÔ ÃÚÈÛÙÈ ÓÈÛÌÔ À ƒ º π ƒπδ π øºà - π ƒ º ºπ π πª π À À À π ª ª Δ Δ Δ À ƒ º À À À À ƒ À ƒ ΔÀ øδπ ƒ π ŸÏÁ ÚÈ ÔappleÔ ÏÔ ÂÔÏfiÁÔ, EÎapple È Â ÙÈÎfi μ/ıìè Îapple

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 7ï - AÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 23ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 87 Ä/ÍÔÑÉÁ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: ÓÏÖÉÁ ÔÑÉÁÍÔÏÃÉÁÍÍÇ-ÐÁÍÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉÆÇ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÇÑÙÙÍ 1821 ÐÅÄÉÏÍ ÔÏÕ ÁÑÅÙÓ

Ç ÂÇÑÁ ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉÆÇ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÇÑÙÙÍ 1821 ÐÅÄÉÏÍ ÔÏÕ ÁÑÅÙÓ ôïò 10 ï ö. 55 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óåë. 12 ÁÓÔÑÏÓ: Ï ÓôñÜôçò ÄáëéÜíçò êáé ðüëé óôï óôßâï ôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. Ασθενής: Τι λες να έχω γιατρέ; Γιατρός: Εκατό τοις εκατό δηλητηρίαση. Ασθενής: Από τι; Γιατρός: Η νεκροψία θα το δείξει!

ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. Ασθενής: Τι λες να έχω γιατρέ; Γιατρός: Εκατό τοις εκατό δηλητηρίαση. Ασθενής: Από τι; Γιατρός: Η νεκροψία θα το δείξει! ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ _ ουλεύεται σε Ταχυδροµείο; Ρωτά µια όµορφη ξανθιά το καβαλιέρο της στο χορό. _Όχι, γιατί ρωτάς; Της απαντά αυτός. Και κείνη: _Γιατί, ρε φίλε, µού χεις κολλήσει σαν γραµµατόσηµο!.. Ασθενής:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών 1 Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30 Η ΕΚΠ. ΠΕΡ. ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 Θεόδωρος Δ. Παρασκευόπουλος Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε

Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε Καληνύχτα Κεμάλ, τραγουδούσαμε Στα σύνορα Τουρκίας Ιράκ Μαριάννα Κορομηλά Με δυο γέρικες καμήλες κι ένα «κίτρινο» φαρί (κίτρινο ήταν το πούλμαν) φτάσαμε την περασμένη Κυριακή, 8 Ιουνίου, στα βόρεια της

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 25 21 Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Εθελοντές για θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων» Μια πρωτοβουλία του ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα