ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò"

Transcript

1 Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN with more details for the manufacturer and reader of the standard. This Guidance Sheet provides guidance on how to read EN and shall enlighten some background details. This Guidance Sheet is not intended to be used as any kind of test method, nor for certification purposes. This paper is published by FAECF in cooperation with the EAA. Συμβουλευτικές οδηγίες για το CE στα υαλοπετάσματα από την FAECF ¹äç áðü ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 2005 ôßèåôáé óå éó ý ç õðï ñåùôéêþ åíáðüèåóç ôçò ÓÞìáíóçò CE óôá õáëïðåôüóìáôá. Ïäçãüò ãéá ôçí áíüãíùóç ôïõ ðñïôýðïõ ÅÍ ÇFAECF óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò ãéá ôï ðñüôõðï ÅÍ ãéá õáëïðåôüóìáôá, äßíïíôáò ôïí ôñüðï áíüãíùóçò ôïõ ðñïôýðïõ êáé öùôßæïíôáò êüðïéåò ëåðôïìýñåéåò. Ç ÓÞìáíóç CE åßíáé ôï äéáâáôþñéï åíüò ðñïúüíôïò ãéá ôïí Åõñùðáúêü Ïéêïíïìéêü þñï (ÅÏ ). Êáëýðôåé üëåò ôéò íïìéêýò áðáéôþóåéò ðïõ åðéâüëëïõí ïé åíáñìïíéóìýíåò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò êáé éó ýïõí óå üëá ôá êñüôç-ìýëç ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò. Ç ÓÞìáíóç CE áíôéêáèéóôü ïðïéáäþðïôå õðï ñåùôéêþ åèíéêþ óþìáíóç õðþñ å Ýùò óþìåñá, üðùò ãéá ðáñüäåéãìá ôçí ãåñìáíéêþ óþìáíóç Ü. Äåí åðéôñýðåôáé íá åðéâëçèïýí åðéðëýïí áðáéôþóåéò ôüóï óå åèíéêü åðßðåäï üóï êáé óå ðåñéöåñåéáêïýò êôéñéïäïìéêïýò êáíïíéóìïýò. Ïé åèíéêïß êôéñéïäïìéêïß êáíïíéóìïß ðñýðåé íá ðñïóáñìïóôïýí óå ðåñßðôùóç áíôßèåóçò ìå ôïõò Åõñùðáúêïýò êáíïíéóìïýò. Ç ÓÞìáíóç CE êáèïñßæåé Ýíá êïéíü ðëáßóéï äñáóôçñéüôçôáò ôùí êáôáóêåõáóôþí äßíïíôüò ôïõò: 76 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2005

2 ÊïéíÝò ìåèüäïõò êáé äéáäéêáóßåò ôå íéêþí äïêéìþí Ìéá êïéíþ, Ýãêõñç (ìå íïìéêþ éó ý) áîéïëüãçóç ðïõ éó ýåé óå üëç ôçí Åõñþðç Áðü 1çò Äåêåìâñßïõ ôïõ 2005, åßíáé õðï ñåùôéêþ ðëýïí óôá õáëïðåôüóìáôá ç åíáðüèåóç ôçò ÓÞìáíóçò CE. Ç óþìáíóç áöïñü ôï ôåëéêü ðñïúüí êáé äåí áíáöýñåôáé óôçí ôïðïèýôçóç - áíýãåñóç. Ç ÓÞìáíóç CE åßíáé õðï ñåùôéêþ êáé áðïôåëåß ôï óýóôçìá óôï ïðïßï ðñýðåé íá óõììïñöþíïíôáé üëïé, õðï ñåùôéêü äéá íüìïõ, ãéá íá ìðïñïýí íá ðùëïýí ôá ðñïúüíôá ôïõò óå ïðïéïäþðïôå óçìåßï ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò. Ç ÓÞìáíóç CE èá âåâáéþíåé üôé ôï ôåëéêü ðñïúüí ðñïóöýñåé - äéåõèåôçìýíåò ìå êáíïíéóìïýò - ðñïäéáãñáöýò ëåéôïõñãßáò êáé åðéäüóåùí óå ó Ýóç ìå ôçí ðñïâëåðüìåíç ñþóç. Ðñïóäéïñéóìüò ôïõ õáëïðåôüóìáôïò Óýìöùíá ìå ôï pren ôï õáëïðýôáóìá åßíáé ìéá åîùôåñéêþ ðñüóïøç ôïõ êôéñßïõ, ç ïðïßá êáôáóêåõüæåôáé êõñßùò áðü ìåôáëëéêü, îýëéíá Þ PVC - U ðëáßóéá, óõíþèùò áðïôåëïýìåíá áðü êüèåôá êáé ïñéæüíôéá äïìéêü óôïé åßá, óõíäåäåìýíá ìåôáîý ôïõò êáé óôáèåñïðïéçìýíá óôïí óêåëåôü ôïõ êôéñßïõ, ç ïðïßá áõôüíïìá Þ óå óõíäõáóìü ìå ôï óýíïëï ôïõ êôéñßïõ ðáñý åé üëåò ôéò öõóéïëïãéêýò ëåéôïõñãßåò ìéáò êëáóóéêþò ôïé ïðïéßáò, áëëü äåí óõìâüëëåé óôçí åðéâüñõíóç ôïõ öýñïíôïò ïñãáíéóìïý ôïõ êôéñßïõ ìå ôï öïñôßï ôçò. Äýï ðáñáäåßãìáôá äéáöïñåôéêïý ôñüðïõ êáôáóêåõþò õáëïðåôüóìáôïò åßíáé áõôü ôùí åéêüíùí 1 êáé 2. Εικόνα1: Ενιαία κατασκευή CE ïñßæåé ôï óýóôçìá óôï ïðïßï üëïé ïé êáôáóêåõáóôýò ðñýðåé íá ðñïó ùñïýí ãéá íá ìðïñïýí íá ðùëïýí ôá ðñïúüíôá ôïõò óôçí ÅõñùðáúêÞ íùóç. Ãéá ôçí åíáðüèåóç ôçò ÓÞìáíóçò CE óôï ðñïúüí åßôå ìå ôçí ìïñöþ åôéêýôáò, åßôå óôçí óõóêåõáóßá ôïõ ðñïúüíôïò åßôå óôá åìðïñéêü ðáñáóôáôéêü ðïõ ôï óõíïäåýïõí, åßíáé õðåýèõíïò ï êáôáóêåõáóôþò Þ åîïõóéïäïôçìýíïò áíôéðñüóùðüò ôïõ ìå Ýäñá óôçí ÅõñùðáúêÞ ÏéêïíïìéêÞ Æþíç (ÅÅÁ Þ European Economic Area). ÔåêìÞñéï Óõììüñöùóçò êáé êáôáëëçëüôçôá ñþóçò ôùí ðñïúüíôùí Ãéá ôïõò ïéêïäïìéêïýò êáíïíéóìïýò èåùñåßôáé üôé Ýíá ðñïúüí åßíáé êáôüëëçëï ãéá ôçí ðñïâëåðüìåíç ñþóç áí ðëçñïß áðïäåäåéãìýíá ôéò âáóéêýò áðáéôþóåéò ðïõ ðåñéãñüöïíôáé óôá ðñüôõðá ôùí ðñïúüíôùí. Ç ÓÞìáíóç CE ðñýðåé íá ôïðïèåôåßôáé óôá ðñïúüíôá ðïõ éêáíïðïéïýí êõñßùò ìéá áðü ôéò ðáñáêüôù ðñïûðïèýóåéò: Óõììüñöùóç ìå ôá åèíéêü ðñüôõðá, ôá ïðïßá åßíáé ôá ßäéá ìå ôá ÅõñùðáúêÜ ÅíáñìïíéóìÝíá Ðñüôõðá ÅÍ êáé ïé ëåðôïìýñåéåò ôùí ïðïßùí Ý ïõí äçìïóéåõèåß óôçí Åðßóçìç Åöçìåñßäá ôçò ÅõñùðáúêÞò Êïéíüôçôáò. Óõììüñöùóç ìå ôéò ÅõñùðáúêÝò Ôå íéêýò Åãêñßóåéò (ÅÔÁs) ðïõ âáóßæïíôáé óå êïéíïôéêýò ïäçãßåò. Ôá ÅíáñìïíéóìÝíá ÅõñùðáúêÜ Ðñüôõðá äçìéïõñãïýíôáé áðü ôï Åõñùðáúêü Óõìâïýëéï Ôõðïðïßçóçò (CEN Þ European Committee for Standardisation), åíþ ïé ÅõñùðáúêÝò Ôå íéêýò Åãêñßóåéò åêðïíïýíôáé áðü ôïí ÅÏÔÁ (European Organisation for Technical Approvals). Ç áíüèåóç ôùí åñãáóéþí ãéá ôçí åêðüíçóç hen êáé ôùí êïéíïôéêþí ïäçãéþí ãéá ôçí åêðüíçóç Åõñùðáúêþí Ôå íéêþí Åãêñßóåùí (ÅÔÁ) ãßíåôáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ óôï CEN Þ óôï EOTA áíüëïãá ìå ôï ðñïúüí. ÂáóéêÜ áñáêôçñéóôéêü ãéá ôá õáëïðåôüóìáôá Ïé åðéäüóåéò ôùí õáëïðåôáóìüôùí ðñýðåé íá êáëýðôïõí ôá âáóéêü áñáêôçñéóôéêü ðïõ áíáöýñïíôáé óôïí ðßíáêá 1 ãéá ôçí åíáðüèåóç ôçò ÓÞìáíóçò CE. Εικόνα2: Κατασκευή με επικόλληση Ç ïäçãßá ãéá ôá äïìéêü õëéêü (CPD 89/106) êáé ç ÓÞìáíóç CE Ç åíáðüèåóç ôïõ óþìáôïò CE õðïäçëþíåé üôé ôá äïìéêü ðñïúüíôá åßíáé êáôüëëçëá ãéá ôçí ðñïâëåðüìåíç ñþóç. Ùò äïìéêü ðñïúüí íïåßôáé êüèå ðñïúüí, ôï ïðïßï ðáñüãåôáé ãéá íá åíóùìáôùèåß ìå ìüíéìï ôñüðï óôéò äïìéêýò êáôáóêåõýò. Ðñïúüíôá ðïõ äßíïõí ôçí äõíáôüôçôá óôá êôþñéá óôá ïðïßá ñçóéìïðïéïýíôáé, óå óõíäõáóìü ìå ôïí êáëü ó åäéáóìü êáé êáôáóêåõþ ôïõò, íá ðëçñïýí ôéò 6 âáóéêýò áðáéôþóåéò ðïõ ðñïóäéïñßæïíôáé áðü ôçí åöáñìüóéìç óå áõôü ÅõñùðáúêÞ Ïäçãßá (Ïäçãßá ãéá ôá äïìéêü ðñïúüíôá 89/106/ÅÅC, ãíùóôþ êáé ùò CPD) êñßíïíôáé ùò êáôüëëçëá ðñïò ñþóç. Ç ÓÞìáíóç Åéäéêïß üñïé ãéá ôá áñáêôçñéóôéêü ôùí åðéäüóåùí óôçí öùôéü Ãéá õáëïðåôüóìáôá ìå ñþóåéò ðïõ õðüêåéíôáé óå êáíïíéóìïýò ó åôéêü ìå ôçí óõìðåñéöïñü ôïõò óå ðåñßðôùóç öùôéüò, åöáñìüæïíôáé äéáöïñåôéêü óõóôþìáôá óõììüñöùóçò (Attestation of Conformity), ôï 1 Þ ôï 3, áíüëïãá ìå ôá åðßðåäá Þ êëüóåéò ðïõ êáèïñßæïíôáé óôï ÅÍ ÊáôÜôáîç ùò ðñïò ôçí óõìðåñéöïñü óôçí öùôéü ôùí äïìéêþí ðñïúüíôùí êáé ôùí äïìéêþí óôïé åßùí - ÌÝñïò 1ï: ÊáôÜôáîç ìå ôçí ñþóç ôùí äåäïìýíùí áðü ôéò äïêéìýò áíôßäñáóçò óôçí öùôéü (Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests). Óôçí ðåñßðôùóç ôçò áíôï Þò óôçí öùôéü, õðüñ ïõí ïé ó åôéêýò êëüóåéò âüóç ôùí êñéôçñßùí ðïõ êáèïñßæïíôáé óôï EN Ôáîéíüìçóç ôùí äïìéêþí óôïé åßùí âüóç ðõñêáãéüò - ÌÝñïò 2: Ôáîéíüìçóç ìå ñþóç ôùí äåäïìýíùí áðü ôéò äïêéìýò áíôßóôáóçò óôçí öùôéü, ìå Νοέμβριος - Δεκέμβριος

3 Ôå íéêü èýìáôá Πίνακας 1: Βασικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το ΕΝ Αντίδραση σε φωτιά** Αντοχή σε φωτιά** Διάδοση στην φωτιά** Υδατοστεγανότητα Αντοχή σε στατικά φορτία (αυτοφερόμενες κατασκευές) Αντοχή σε φορτία ανέμου Αντοχή σε κρούσεις Αντοχή σε θερμικές καταπονήσεις Αντοχή σε οριζόντια ενεργά φορτία Αεροπερατότητα Αντίσταση στη διαπερατότητα υδρατμών Θερμική μετάδοση Ηχομόνωση από αερομεταφερόμενο ήχο Διάρκεια ζωής ** Αυτές οι απαιτήσεις κρίνονται ως εφαρμοστέες μόνο όταν απαιτούνται από τους εθνικούς δομικούς κανονισμούς για την φωτιά áðïêëåéóìü ôùí óõóôçìüôùí áåñéóìïý (Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services). Ðüôå ãßíåôáé õðï ñåùôéêþ ç åíáðüèåóç ôçò ÓÞìáíóçò CE óôá õáëïðåôüóìáôá ÌåôÜ ôçí ðåñßïäï óõíýðáñîçò, ç ÓÞìáíóç CE ãßíåôáé õðï- ñåùôéêþ êáé ìüíï ôá õáëïðåôüóìáôá ìå ôï CE èá ìðïñïýí íá êõêëïöïñïýí óôçí áãïñü. Ùò õðï ñýùóç ôçò åíáðüèåóçò ôçò ÓÞìáíóçò Ý åé ïñéóôåß ç 1ç Äåêåìâñßïõ Εικόνα 3: Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Σήμανσης CE στα υαλοπετάσματα ÄéáöïñåôéêÝò äéáäéêáóßåò ãéá åéäéêïýò ôýðïõò õáëïðåôáóìüôùí Ãéá õáëïðåôüóìáôá ùñßò structural glazing ç äéáäéêáóßá ðñïûðïèýôåé ôçí óõììüñöùóç ìå ôï åíáñìïíéóìýíï Åõñùðáúêü ðñüôõðï ÅÍ ðïõ Ý åé óõíôá èåß áðü ôçí Ôå íéêþ ÅðéôñïðÞ TC 33 ôïõ CEN. Ãéá structural glazing õáëïðåôüóìáôá áðáéôåßôáé ç óõììüñöùóç ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ Ôå íéêþ ãêñéóç (European Technical Approval Þ ÅÔÁ) ðïõ Ý åé óõíôá èåß áðü ôá ìýëç ôïõ ÅÏÔÁ óýìöùíá ìå ôéò êáôåõèõíôþñéåò ïäçãßåò ETAG 002. Ãéá åîùôåñéêýò åðåíäýóåéò ôåé ïðïéßáò êáé ìå óôáèåñü óçìåßá óôþñéîçò õáëïðåôüóìáôá, ïé êáôåõèõíôþñéåò ïäçãßåò åôïéìüæïíôáé. Ðåäßï åöáñìïãþò ôïõ ðñïôýðïõ ÅÍ ãéá õáëïðåôüóìáôá ÃåíéêÜ ôï ðñüôõðï åöáñìüæåôáé óå õáëïðåôüóìáôá ðïõ ç êëßóç ôïõò êõìáßíåôáé áðü êüèåôï èýóç Ýùò 15 ï áðüêëéóçò áðü ôçí êüèåôï åðß ôçò ðñïóüøåùò ôïõ êôçñßïõ. Ãéá ôïõò óêïðïýò ôçò åíáðüèåóçò ôçò ÓÞìáíóçò CE, ôï õáëïðýôáóìá äåí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò ôåëéêü ðñïúüí ìý ñé ôçí óôéãìþ ôçò ôïðïèýôçóþò ôïõ, ãéáôß áðïôåëåßôáé áðü ìéá óåéñü óôïé åßùí ôá ïðïßá áðïôåëïýí ôï õáëïðýôáóìá ìüíï üôáí óõíáñìïëïãçèïýí óôï åñãïôüîéï. Ôï ðñüôõðï ëïéðüí åðéôßèåôáé óôï õáëïðýôáóìá ìå ôçí ìïñöþ êßô, äçëáäþ óå ìéá óåéñü óôïé åßùí ôá ïðïßá üôáí óõíáñìïëïãçèïýí äßíïõí Ýíá ôåëéêü ðñïúüí. ÅðïìÝíùò, ç óþìáíóç åöáñìüæåôáé äéðëü óå õáëïðåôüóìáôá ôá ïðïßá Ý ïõí ó åäéáóôåß, ðáñá èåß êáé ôïðïèåôçèåß âüóåé óõóôçìüôùí ðïõ êõêëïöïñïýí åõñýùò óôçí áãïñü êáé óå õáëïðåôüóìáôá ðïõ ðáñüãïíôáé Þ ôïðïèåôïýíôáé óå åéäéêýò êáôáóêåõýò âüóåé åéäéêïý ó åäéáóìïý. Ôï ðñüôõðï ÅÍ äåí åßíáé åöáñìïóôýï óå: üëá ôá õáëïðåôüóìáôá ìå structural glazing Structural Silicone Glazing üðïõ ôï ðëáßóéï ôùí õáëïðéíüêùí óõãêïëëüôáé óôï ðëáßóéï ôïõ öýñïíôá óêåëåôïý ôïõ õáëïðåôüóìáôïò êáé ç åîùôåñéêþ åìöüíéóç ôçò êáôáóêåõþò åßíáé ìüíïí ïé õáëïðßíáêåò (ãõáëß), ùñßò íá äéáêñßíåôáé ç ðáñïõóßá Üëëïõ õëéêïý (áëïõìßíéï, åëáóôéêü êëð). Ç ÓÞìáíóç CE ãéá ôá õáëïðåôüóìáôá Ç ÓÞìáíóç CE óçìáßíåé üôé êüèå êéô õáëïðåôüóìáôïò ðñýðåé íá óõíïäåýåôáé áðü Ýíá Ýããñáöï ðïõ ðåñéý åé ôéò ðáñáêüôù ðëçñïöïñßåò (åéêüíá 4): Ôï ãñáöéêü óýìâïëï ôïõ CE. Ôá äýï ôåëåõôáßá øçößá ôçò ñïíéüò óôçí ïðïßá Ýãéíå åðéóýíáøç ôçò ÓÞìáíóçò CE. 78 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2005

4 Το σήμα πιστότητας CE αποτελείται από την γραφική απεικόνιση του CE οι παράμετροι της οποίας δίνονται στην οδηγία 93/68/EEC 0124 AL ΕΠΕ, Χίου 12, Αθήνα CPD ΕΝ Προϊόν υαλοπέτασμα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε κτήριο γραφείων Αντίδραση στη φωτιά...κλάσεις Αντοχή στη φωτιά...npd Υδατοστεγανότητα...κλάση R6 Αντοχή στο ίδιον βάρος...kn Αντοχή στην ανεμοπίεση kn/m 2 Αντίσταση στην κρούση...τεχνικές κατηγορίες Αντοχή σε θερμική εναλλαγή...τύπος υαλοπίνακα Αντοχή σε οριζόντια φορτία...kn σε m ύψος κατωφλιού Ολικός συντελεστής ανταλλαγής...npd θερμότητας Αεροπερατότητα...κλάση Α3 Ηχομόνωση σε αερομεταφερόμενο ήχο...db Αριθμός αναγνώρισης του φορέα πιστοποίησης (όπου είναι σημαντικό) Όνομα ή εμπορικό σήμα και καταχωρημένη διεύθυνση του παραγωγού Δύο τελευταία ψηφία του έτους που έγινε η επισύναψη CE Αριθμός πιστοποιητικού (όπου είναι σημαντικό) Αριθμός Ευρωπαϊκού προτύπου Περιγραφή του προϊόντος Πληροφορίες των απαιτούμενων χαρακτηριστικών Εικόνα 4: Παράδειγμα της Σήμανσης CE στα συνοδευτικά έγγραφα üíïìá Þ áñéèìü ìçôñþïõ êáé ôçí åããåãñáììýíç óôï ìçôñþï äéåýèõíóç ôïõ êáôáóêåõáóôþ. ôïí êùäéêü ôïõ ðñïúüíôïò. ôïí êáôüëïãï ôùí õðï ñåùôéêþí áðáéôþóåùí ðïõ êáëýðôåé ôï ðñïúüí. Ç Ýêöñáóç ðïõ åìðåñéý åôáé óôçí Ïäçãßá Äïìéêþí Ðñïúüíôùí ùò êéô åßíáé ôáõôüóçìç ôïõ äïìéêïý ðñïúüíôïò. íá äïìéêü ðñïúüí åßíáé Ýíá êéô üôáí åßíáé Ýíá óýíïëï äýï ôïõëü éóôïí îå ùñéóôþí óôïé åßùí ðïõ ðñýðåé íá óõíáñìïëïãçèïýí ãéá íá åíóùìáôùèïýí ìå ìüíéìï ôñüðï óôï êôßóìá (íá óõíáñìïëïãçèïýí). Ãéá ôï õáëïðýôáóìá ôï óýíïëï ôïõ ðåôüóìáôïò (ôçò ðñüóïøçò) ìðïñåß íá áñáêôçñéóôåß ùò êéô áí ìðïñïýí íá åíôïðéóôïýí ôá äéáöïñåôéêü åðßðåäá åðßäïóçò. ÓõíÞèùò èá õðüñ ïõí ðåñéóóüôåñá áðü Ýíá êéô óôá õáëïðåôüóìáôá ëüãù ôùí äéáöïñåôéêþí åðéäüóåùí áíüëïãá ìå ôçí åðéöüíåéá ôçò Ýêôáóçò. Ãé áõôü ôïí ëüãï ðñïôåßíåôáé ç äþëùóç ôùí åðáíáëáìâáíüìåíùí óôïé åßùí êáôáóêåõþò ùò êßôò êáé ç ÓÞìáíóÞ ôïõò ìå CE. Ðùò áðïöáóßæïíôáé ôá åðßðåäá åðßäïóçò Ï êáôáóêåõáóôþò èá ðñýðåé íá áðïöáóßóåé ôá åðßðåäá åðßäïóçò ðïõ èá áðïäþóåé óôá ðñïúüíôá ôïõ ãéá üëá ôá áñáêôçñéóôéêü ôùí åðéäüóåùí ðïõ áðáéôïýíôáé áðü ôï CE. Ç åðéëïãþ ôùí áðáéôþóåùí êáé ôùí áíôßóôïé ùí åðéðýäùí áðüäïóçò èá ðñýðåé íá óõìâáäßæïõí ìå ôéò áðáéôþóåéò ðïõ êáèïñßæïíôáé óôá åèíéêü ðñüôõðá áíáöïñüò (ð.. ôá åèíéêü ðñüôõðá ãéá ôçí åíåñãåéáêþ áðüäïóç, ôïõò åèíéêïýò êôéñéïäïìéêïýò êáíïíéóìïýò / äéáôüãìáôá) üðïõ áõôü õðüñ ïõí Þ èá áñ ßóïõí íá éó ýïõí. (Óôçí ÅëëÜäá áðü 4/1/2006 ôßèåôáé óå åöáñìïãþ üðùò ïñßæåôáé óôï Üñèñï 15 ôçò Åðßóçìçò Åöçìåñßäáò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí (L1/65), ôßèåôáé óå éó ý êáé ç Ïäçãßá 2002/91/ÅÊ ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 16çò Äåêåìâñßïõ 2002 ãéá ôçí åíåñãåéáêþ áðüäïóç ôùí êôéñßùí). Éäéáßôåñá, ç äõíáôüôçôá åðéëïãþò ôïõ npd (êáìßá äçëùìýíç åðßäïóç) ìðïñåß íá ñçóéìïðïéåßôáé üôáí êáìßá áðáßôçóç äåí õðüêåéôáé óå ñýèìéóç. Áñ éêþ äïêéìþ ôýðïõ (Initial Type Test Þ ITT) ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôùí áñáêôçñéóôéêþí åðéäüóåùí Ãéá ôá õáëïðåôüóìáôá ï êáôáóêåõáóôþò ñåéüæåôáé åñãáóôþñéá äïêéìþí êáé / Þ õðïëïãéóìïýò óôï õáëïðýôáóìá äåßãìá ðïõ åßíáé áíôéðñïóùðåõôéêü ôçò ðáñáãùãþò ôïõ, óýìöùíá ìå ôéò áðáéôþóåéò ôùí Åõñùðáúêþí ðñïôýðùí áíáöïñüò, üðùò öáßíåôáé óôïí ðßíáêá 2: ¼ðïõ ïé âåâáéþóåéò ôùí áñ éêþí äïêéìþí ôýðïõ ðïõ Ýãéíáí áðü Ýíáí ÊïéíïðïéçìÝíï ÖïñÝá (ãéá ôçí ÅëëÜäá ï ÅËÏÔ) äßíïíôáé óôïí êáôáóêåõáóôþ áðü ôçí äéýëáóç, ìðïñåß ï êáôáóêåõáóôþò íá ôéò ñçóéìïðïéþóåé ãéá ôïõò óêïðïýò ôçò ÓÞìáíóçò CE ùñßò íá ñåéüæåôáé íá áíáìé èåß ï ÊïéíïðïéçìÝíïò öïñýáò ãéá ôïí Ýëåã ï ôïõ ðñïúüíôïò (ó Þìá 1). Νοέμβριος - Δεκέμβριος

5 Ôå íéêü èýìáôá Σχήμα 1: Τρόποι για την εναπόθεση της Σήμανσης CE σε κουφώματα και υαλοπετάσματα σύμφωνα με το Σύστημα AoC 3 βάση της καθοδήγησης Μ (Guidance Paper M) CE με Αρχικές Δοκιμές Κοινή χρήση Κλιμακωτή χρήση Τύπου Κατασκευαστών Αρχικής Δοκιμής Τύπου Αρχικής Δοκιμής Τύπου Αρχική Δοκιμή Τύπου ζητά τις αρχικές δοκιμές τύπου ζητά τις αρχικές δοκιμές τύπου Κοινοποιημένος φορέας (Notified Body) - Δοκιμές Κοινοποιημένος φορέας (Notified Body) - Δοκιμές Κάτοχος των αποτελεσμάτων δοκιμών από τον Κοινοποιημένο φορέα Κάτοχος των αποτελεσμάτων δοκιμών + ζητά τις αρχικές δοκιμές τύπου Επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των δοκιμών από χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των δοκιμών του - Συμφωνία μεταξύ και - Οδηγίες για την συναρμολόγηση και τοποθέτηση από Κοινοποιημένος φορέας (Notified Body) - Δοκιμές Ελέγχει ότι το προϊόν είναι πανομοιότυπο σημαντικές ως προς τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας του - Καμία μείωση των επιδόσεων του προϊόντος Κάτοχος των αποτελεσμάτων δοκιμών από τον Κοινοποιημένο φορέα Κάτοχος των αποτελεσμάτων δοκιμών Οι αρχικές δοκιμές τύπου του ως επιβεβαίωση για τον Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας Καθήκον για = CE marking είναι υπεύθυνος για την δήλωση των επιδόσεων του προϊόντος Επεξήγηση: AoC = επιβεβαίωση συμμόρφωσης = Κοινοποιημένος Φορέας = Κατασκευαστής = Προμηθευτής του συστήματος = συνέταιρος (π.χ. συνέταιρος κατασκευαστής), βιομηχανία (π.χ. βιομηχανίες εξαρτημάτων) ή σχεδιαστές συστημάτων 80 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2005

6 Πίνακας 2: Πίνακας ταξινόμησης βάση ΕΝ No Χαρακτηρισμός Μονάδες Κλάση ή δηλωμένη τιμή 1 Ανεμοπίεση kn/m 2 καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Δηλωμένη τιμή 2 Στατικά φορτία kn/m 2 καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Δηλωμένη τιμή 3 Αντίσταση στην κρούση (mm) καμία δηλωμένη επίδοση (npd) l0 l1 l2 l3 l4 Εσωτερική Πτώση από ύψος (n.a) (200) (300) (450) (700) 4 Εξωτερική Πτώση από ύψος (mm) καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Ε0 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 (n.a) (200) (300) (450) (700) 5 Αεροπερατότητα Πίεση δοκιμής (Pa) καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Α1 Α2 Α3 Α4 ΑΕ (150) (300) (450) (600) (>600) 6 Υδατοστεγανότητα Πίεση δοκιμής (Pa) καμία δηλωμένη επίδοση (npd) R4 R5 R6 R7 RE (150) (300) (450) (600) (>600) 7 Ηχομόνωση από db καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Δηλωμένη τιμή αερομεταφερόμενο ήχο R w (C;Ctr) 8 Ολικός συντελεστής ανταλλαγής W/m 2 K καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Δηλωμένη τιμή θερμότητας U cw 9 Πυροστεγανότητα ή Στεγανότητα (min) καμία δηλωμένη επίδοση (npd) E E E E στην φωτιά (Ε) i o, o i, o i Αρτιότητα και μόνωση (min) καμία δηλωμένη επίδοση (npd) El El El El (Εl) i o, o i, o i Ισοδυναμικότητα Ohms καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Δηλωμένη τιμή 12 Αντίσταση σε οριζόντια φορτία kn/m ύψος καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Δηλωμένη τιμή κρηπίδας Ï êáèïñéóìüò ôùí åðéäüóåùí (åßôå ìýóù åñãáóôçñéáêþí äïêéìþí Þ õðïëïãéóôéêþí ìåèüäùí Þ áñ éêýò äïêéìýò Ôýðïõ) ðñýðåé íá ãßíïõí ÌÏÍÏ ÌÉÁ ÖÏÑÁ, óôçí áñ Þ ôçò ðáñáãùãþò êüôù áðü ôçí ÓÞìáíóç CE. Ùóôüóï, áðü ôïí êáôáóêåõáóôþ èá áðáéôåßôáé ç óõíýðåéá óôçí ðïéüôçôá ôçò ðáñáãùãþò ôïõ óå âüèïò ñüíïõ (äçëáäþ üôé ïé åðéäüóåéò ôùí õáëïðåôáóìüôùí - äåéãìüôùí ðïõ Ý ïõí õðïâëçèåß óôéò äïêéìýò ðáñáìýíïõí áíáëëïßùôåò) êáé ç äéáóöüëéóç ôçò é íçëáóéìüôçôáò ôùí ðñïúüíôùí. Ôá ðáñáðüíù ðñýðåé íá åîáóöáëßæïíôáé ìýóù åíüò åîáêñéâùìýíïõ óõóôþìáôïò åëýã ïõ ðáñáãùãéêþò äéáäéêáóßáò. Ïé åñãáóôçñéáêýò äïêéìýò ìðïñïýí íá ãßíïõí óå ïðïéïäþðïôå ìýñïò ôçò Åõñþðçò, óå Ýíáí ïñãáíéóìü êáôüëëçëá êïéíïðïéçìýíï áðü ôï êñüôïò - ìýëïò ôï ïðïßï âñßóêåôáé óôçí ÅõñùðáúêÞ íùóç. íáò êáôüëïãïò ôùí ÊïéíïðïéçìÝíùí Ïñãáíéóìþí äçìïóéåýåôáé óôçí éóôïóåëßäá standard/ Νοέμβριος - Δεκέμβριος

7 Ôå íéêü èýìáôá Πίνακας 3: Καθήκοντα που εκτελούνται από τον Κοινοποιημένο φορέα και τον Κατασκευαστή Βασικά χαρακτηριστικά ITT FPC INS Αντίδραση στην φωτιά με το Σύστημα AoC* Αντίδραση στην φωτιά με το Σύστημα AoC* 3 Πυραντοχή Διάδοση φωτιάς Υδατοστεγανότητα Αντοχή στα στατικά φορτία (ίδιον βάρος) Αντοχή στην ανεμοπίεση Αντίσταση στην κρούση Αντοχή σε θερμική εναλλαγή Αντοχή σε οριζόντια φορτία Αεροπερατότητα Υδρατμoπερατότητα Ολικός συντελεστής ανταλλαγής θερμότητας Ηχομόνωση σε αερομεταφερόμενο ήχο Διάρκεια ζωής *AoC = επιβεβαίωση συμμόρφωσης = Κοινοποιημένος Φορέας = Κατασκευαστής ITT= Αρχική Δοκιμή Τύπου FPC= Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας INS= Πρώτη Επιθεώρηση της παραγωγικής διαδικασίας και συνεχής επιτήρηση ÅðéëïãÞ ôïõ áíôéðñïóùðåõôéêïý äåßãìáôïò ãéá ôçí äïêéìþ êáé ôïìåßò åöáñìïãþò Ãéá ôçí ìåßùóç ôïõ êüóôïõò ôùí äïêéìþí ãéá ôá õáëïðåôüóìáôá ç Ýííïéá ôçò ïéêïãýíåéáò ôùí ðñïúüíôùí èá ðñýðåé íá ëáìâüíåôáé õðüøç. Ãéá êüèå ïéêïãýíåéá ðñïúüíôùí Ýíá áíôéðñïóùðåõôéêü äåßãìá õðïâüëëåôáé óå äïêéìþ êáé ôá áðïôåëýóìáôá ôçò äïêéìþò ìðïñïýí íá ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá üëá ôá ìýëç ôçò ïéêïãåíåßáò. Ç åðéëïãþ ôçò åéñüôåñçò ðåñßðôùóçò åßíáé ãåíéêü Ýíáò êáëüò ôñüðïò ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ïéêïãýíåéáò. Ôï ðñüôõðï ÅÍ ãéá ôá õáëïðåôüóìáôá äåí äßíåé êáìßá ðëçñïöïñßá ç ïäçãßá óôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ðñýðåé íá ïñßæåôáé ìéá ïéêïãýíåéá ðñïúüíôùí, ïýôå ãéá ôïí ôñüðï ðïõ èá ðñýðåé íá åðéëýãåôáé Ýíá äåßãìá ðïõ èá áíôéðñïóùðåýåé ôçí ïéêïãýíåéá. Óôï ó Þìá 2 öáßíåôáé Ýíá ðáñüäåéãìá ðñïóäéïñéóìïý áíôéðñïóùðåõôéêïý äåßãìáôïò äïêéìþò êáé ïé ôïìåßò åöáñìïãþò ãéá ôá êýñéá áñáêôçñéóôéêü åíüò õáëïðåôüóìáôïò. ÅðéðëÝïí áñáêôçñéóôéêü ìðïñïýí íá ðñïóôåèïýí áí áðáéôïýíôáé. ÊÜðïéåò öïñýò ßóùò ñåéáóôåß íá ãßíïõí åðéðëýïí äïêéìýò óå ìéêñüôåñá äåßãìáôá ãéá ìåìïíùìýíá óôïé åßá. Ïé ôïìåßò åöáñìïãþò áíáöýñïíôáé óôïí ðßíáêá Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2005

8 Σχήμα 2: Παράδειγμα προσδιορισμού του αντιπροσωπευτικού δείγματος δοκιμής και οι τομείς εφαρμογής Μέγιστο πλάτος Aντοχή στις ριπές των ανέμων Σημείωση: Τα χρωματιστά πλαίσια του σχήματος αναδεικνύουν τα σημαντικά σημεία του δείγματος δοκιμής για τα χαρακτηριστικά. Η δοκιμή γίνεται στο σύνολο του δείγματος. Στοιχεία που απαρτίζουν το δείγμα: Όλες οι παραλλαγές συνδέσμων Τ Όλα τα συστήματα στεγάνωσης Όλα τα συστήματα στήριξης Διαφορετικά βάθη κάθετων και οριζόντιων στοιχείων Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα συστήματα αποστράγγισης Σύνδεση μεταξύ ορόφων Σύνδεση κάθετων στοιχείων Αεροστεγανότητα Βάθος οριζόντιου στοιχείου Αντοχή σε κρούση Κάθετο στοιχείο Ζευγάρι κάθετων στοιχείων Κάθετο στοιχείο Υδατοστεγανότητα Κάθετο στοιχείο Πίνακας 4: τομείς εφαρμογής της επιλογής της χειρότερης περίπτωσης για δοκιμές Χαρακτηριστικά Σχεδιασμός της χειρότερης περίπτωσης Τομείς εφαρμογής δείγματος για δοκιμές Αντοχή στην ανεμοπίεση Μέγιστο άνοιγμα κάθετων και οριζόντιων στοιχείων για Όλα τα μικρότερα ανοίγματα καταλληλότητα χρήσης. Οι εγκάρσιες τομές πρέπει να έχουν χρησιμοποιώντας υπολογισμούς διαστάσεις σύμφωνα με τον υπολογισμό του φορτίου μελέτης Στατικά φορτία (ίδιον βάρος) Μέγιστο μήκος τραβέρσας, μέγιστο βάρος υαλοπίνακα. Όλα τα μικρότερα και ελαφρύτερα Οι διαστάσεις των εγκαρσίων τομών πρέπει να υπολογίζονται με βάση το βάρος του υαλοπίνακα από το δείγμα προϊόντα χρησιμοποιώντας στατικούς υπολογισμούς Αντίσταση στην κρούση Όλους τους τυπικούς τάκους στήριξης υαλοπινάκων προϊόντα με όμοιες κατασκευαστικές λεπτομέρειες Αεροπερατότητα Όλα τα συστήματα μόνωσης, όλες τις γωνίες σύνδεσης, συστήματα με όμοιες όλα τα συστήματα αποστράγγισης κατασκευαστικές λεπτομέρειες Ηχομόνωση Σε συνεργασία με τον Κοινοποιημένο φορέα Θερμομόνωση U f των προφίλ μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με το ΕΝ ISO Το U cw υπολογίζεται για κάθε κιτ Χαρακτηριστικά για την φωτιά Λοιπά χαρακτηριστικά Σε συνεργασία με τον Κοινοποιημένο φορέα Σε συνεργασία με τον Κοινοποιημένο φορέα Νοέμβριος - Δεκέμβριος

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ B

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ B ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2008 - ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ B ÈÝìá. Èåùñïýìå ôï óýíïëï Ω {; 2; ; 2008}. (á ( âáèìüò Ðüóåò åßíáé ïé ìåôáèýóåéò ôùí óôïé åßùí ôïõ Ω óôéò ïðïßåò ôá Üñôéá óôïé åßá êáôáëáìâüíïõí ôéò ôåëåõôáßåò

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ Á

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ Á ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2008 - ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ Á ÈÝìá. Èåùñïýìå ôï óýíïëï Ω {; 2; ; 2008}. (á ( âáèìüò Ðüóåò åßíáé ïé ìåôáèýóåéò ôùí óôïé åßùí ôïõ Ω óôéò ïðïßåò ôï óôïé åßï âñßóêåôáé óå êüðïéá áðü ôéò

Διαβάστε περισσότερα

6936 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)

6936 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 6935 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 432 17 Áðñéëßïõ 2001 ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè. 91496 Áíþôáôá ¼ñéá ÕðïëåéììÜôùí, MRLs, Öõôïðñïóôáôåõôéêþí Ðñïúüíôùí åðß êáé åíôüò

Διαβάστε περισσότερα

ÊåöÜëáéï 4 ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÁ. 4.1 ÅéóáãùãÞ (ÃåùìåôñéêÞ)

ÊåöÜëáéï 4 ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÁ. 4.1 ÅéóáãùãÞ (ÃåùìåôñéêÞ) 44 ÊåöÜëáéï 4 ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÁ 4.1 ÅéóáãùãÞ (ÃåùìåôñéêÞ) Óå äéüöïñåò öõóéêýò åöáñìïãýò õðüñ ïõí ìåãýèç ôá ïðïßá ìðïñïýí íá áñáêôçñéóèïýí ìüíï ìå Ýíá áñéèìü. ÔÝôïéá ìåãýèç, üðùò ãéá ðáñüäåéãìá, ç èåñìïêñáóßá

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x. (iv) f(x, y, z) = sin x 2 + y 2 + 3z Íá âñåèïýí ôá üñéá (áí õðüñ ïõí): lim

3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x. (iv) f(x, y, z) = sin x 2 + y 2 + 3z Íá âñåèïýí ôá üñéá (áí õðüñ ïõí): lim 3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x (i) f(x, y) = sin 1 2 (x + y) (ii) f(x, y) = y 2 + 3 (iii) f(x, y, z) = 25 x 2 y 2 z 2 (iv) f(x, y, z) = z +ln(1 x 2 y 2 ) 3.2 (i) óôù f(x, y, z) =

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία åãêáôüóôáóçò MS SQL Server, SingularLogic Accountant, SingularLogic Accountant Ìéóèïäïóßá

ιαδικασία åãêáôüóôáóçò MS SQL Server, SingularLogic Accountant, SingularLogic Accountant Ìéóèïäïóßá 1.1 ÃåíéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí Express Ýêäïóç ôïõ SQL Server... 3 1.2 ÃåíéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç... 3 2.1 ÅãêáôÜóôáóç Microsoft SQL Server 2008R2 Express Edition... 4 2.1 Åíåñãïðïßçóç ôïõ

Διαβάστε περισσότερα

( ) ξî τέτοιο, + Ý åé ìßá ôïõëü éóôïí ñßæá óôï äéüóôçìá ( ) h x =,να δείξετε ότι υπάρχει ( α,β) x ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

( ) ξî τέτοιο, + Ý åé ìßá ôïõëü éóôïí ñßæá óôï äéüóôçìá ( ) h x =,να δείξετε ότι υπάρχει ( α,β) x ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ . Äßíåôáé ç óõíüñôçóç : [, + ) R óõíå Þò óôï äéüóôçìá [,+ ) êáé ðáñáãùãßóéìç óôï äéüóôçìá (,+ ), ãéá ôçí ïðïßá éó ýåé ( ) = α. óôù üôé õðüñ åé κî R, þóôå íá éó ýåé ( ) κ ãéá êüèå Î (,+ ). Íá äåßîåôå üôé

Διαβάστε περισσότερα

Cel animation. ÅöáñìïãÝò ðïëõìýóùí

Cel animation. ÅöáñìïãÝò ðïëõìýóùí ÅöáñìïãÝò ðïëõìýóùí Cel animation Ç ôå íéêþ áõôþ óõíßóôáôáé óôçí êáôáóêåõþ ðïëëþí ó åäßùí ðïõ äéáöýñïõí ìåôáîý ôïõò óå óõãêåêñéìýíá óçìåßá. Ôá ó Ýäéá áõôü åíáëëüóóïíôáé ôï Ýíá ìåôü ôï Üëëï äßíïíôáò ôçí

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ÊåöÜëáéï 3 ÏÑÉÆÏÕÓÅÓ. 3.1 ÅéóáãùãÞ

ÊåöÜëáéï 3 ÏÑÉÆÏÕÓÅÓ. 3.1 ÅéóáãùãÞ 28 ÊåöÜëáéï 3 ÏÑÉÆÏÕÓÅÓ 3.1 ÅéóáãùãÞ Ãéá êüèå ôåôñáãùíéêü ðßíáêá A áíôéóôïé åß Ýíáò ðñáãìáôéêüò áñéèìüò ï ïðïßïò êáëåßôáé ïñßæïõóá êáé óõíþèùò óõìâïëßæåôáé ìå A Þ det(a). ÌåôáèÝóåéò: Ìéá áðåéêüíéóç ôïõ

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â

ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â 464 ÅÊÙÓ 000 - Ó ÏËÉÁ ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ Â.1 ÁÓÕÌÌÅÔÑÏ ÓÕÓÔÇÌÁ Η N / ( 0. + 0.1 η) 0.6 ν ν, η 3, η > 3...

Διαβάστε περισσότερα

ÊåöÜëáéï 5 ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÉÊÏÉ ÙÑÏÉ. 5.1 ÅéóáãùãÞ. 56 ÊåöÜëáéï 5. ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÉÊÏÉ ÙÑÏÉ

ÊåöÜëáéï 5 ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÉÊÏÉ ÙÑÏÉ. 5.1 ÅéóáãùãÞ. 56 ÊåöÜëáéï 5. ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÉÊÏÉ ÙÑÏÉ 55 56 ÊåöÜëáéï 5. ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÉÊÏÉ ÙÑÏÉ ÊåöÜëáéï 5 ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÉÊÏÉ ÙÑÏÉ 5.1 ÅéóáãùãÞ Ïñéóìüò: íá óýíïëï V êáëåßôáé äéáíõóìáôéêüò þñïò Þ ãñáììéêüò þñïò ðüíù óôïí IR áí (á) ôï V åßíáé êëåéóôü ùò ðñïò ôç ðñüóèåóç,

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ÄéáêñéôÝò êáé óõíå åßò ôõ áßåò ìåôáâëçôýò ÁóêÞóåéò

ÄéáêñéôÝò êáé óõíå åßò ôõ áßåò ìåôáâëçôýò ÁóêÞóåéò ÄéáêñéôÝò êáé óõíå åßò ôõ áßåò ìåôáâëçôýò ÁóêÞóåéò Áíôþíçò Ïéêïíüìïõ aeconom@math.uoa.gr ÌáÀïõ óêçóç (Ross, Exer. 4.8) Áí E[X] êáé V ar[x] 5 íá âñåßôå. E[( + X) ],. V ar[4 + X]. óêçóç (Ross, Exer. 4.64)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

3524 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)

3524 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 3523 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 252 28 Öåâñïõáñßïõ 2002 ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè. 19306/Ã2 ÐñïãñÜììáôá Óðïõäþí Ôå íéêþí Åðáããåëìáôéêþí Åêðáéäåõôçñßùí (Ô.Å.Å.).

Διαβάστε περισσότερα

spiroxamine, azimsulfuron, fluroxypyr, metsulfuron-methyl,

spiroxamine, azimsulfuron, fluroxypyr, metsulfuron-methyl, F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 8045 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 602 16 ÌáÀïõ 2002 ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè. 93586 Ôñïðïðïßçóç ôïõ ÐáñáñôÞìáôïò É ôïõ Ðñïåäñéêïý äéáôüãìáôïò áñéè. 115/1997 «ãêñéóç,

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ñçóéìïðïéþíôáò ôïí êáíüíá áëõóßäáò íá âñåèåß ç dr

2.4 ñçóéìïðïéþíôáò ôïí êáíüíá áëõóßäáò íá âñåèåß ç dr 2.1 i) Íá âñåèïýí ïé óõíôåôáãìýíåò ôïõ óçìåßïõ óôï ïðïßï ç åõèåßá r = 2 + t)i + 1 2t)j + 3tk ôýìíåé ôï åðßðåäï xz. ii) Íá âñåèïýí ïé óõíôåôáãìýíåò ôïõ óçìåßïõ óôï ïðïßï ç åõèåßá r = ti + 1 + 2t)j 3tk ôýìíåé

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική ανάλυση. Μεταγλωττιστές. (μέρος 3ον) Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας

Συντακτική ανάλυση. Μεταγλωττιστές. (μέρος 3ον) Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταγλωττιστές Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας Συντακτική ανάλυση (μέρος 3ον) Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

Ìáèáßíïõìå ôéò áðïäåßîåéò

Ìáèáßíïõìå ôéò áðïäåßîåéò 50. Βήµα ο Μαθαίνουµε τις αποδείξεις ã) Ùò ðñïò ôçí áñ Þ ôùí áîüíùí, áí êáé ìüíï áí Ý ïõí áíôßèåôåò óõíôåôáãìýíåò. ÄçëáäÞ: á = á êáé â = â ÂÞìá Ìáèáßíïõìå ôéò áðïäåßîåéò ä) Ùò ðñïò ôç äé ïôüìï ôçò çò êáé

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτερα Μαθηματικά Ι. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 7: Οριακή Τιμή Συνάρτησης. Αθανάσιος Μπράτσος. Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ

Ανώτερα Μαθηματικά Ι. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Ενότητα 7: Οριακή Τιμή Συνάρτησης. Αθανάσιος Μπράτσος. Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ανώτερα Μαθηματικά Ι Ενότητα 7: Οριακή Τιμή Συνάρτησης Αθανάσιος Μπράτσος Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

245/Á/1977). 2469/1997 (ÖÅÊ 36/Á/1997). 1484/Â/ ).

245/Á/1977). 2469/1997 (ÖÅÊ 36/Á/1997). 1484/Â/ ). ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ F 661 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 72 28 Éáíïõáñßïõ 2002 ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè. Ä14/48529 ãêñéóç Ôéìïëïãßïõ Åñãáóôçñéáêþí êáé åðß Ôüðïõ Äïêéìþí ôïõ ÊÅÄÅ. OI ÕÐÏÕÑÃÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815

J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815 J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815 ÅÖÁÑÌÏÃÇ ñçóéìïðïéïýíôáé óå ìüíéìåò åãêáôáóôüóåéò ãéá ôç ìåôüäïóç áíáëïãéêïý Þ øçöéáêïý óþìáôïò. Ôï ðåäßï åöáñìïãþí ôïõò ðåñéëáìâüíåé

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης 2o ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ 1.1. ÓùóôÞ áðüíôçóç åßíáé ç Ä. ΘΕΜΑ 1ο 1.2. ñçóéìïðïéïýìå ôçí êáôáíïìþ ôùí çëåêôñïíßùí óå áôïìéêü ôñï éáêü óýìöùíá

Διαβάστε περισσότερα

3.1 H Ýííïéá ôçò óõíüñôçóçò ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁÔÁ - ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ

3.1 H Ýííïéá ôçò óõíüñôçóçò ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁÔÁ - ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ .1 Ç Ýííïéá ôçò óõíüñôçóçò 55.1 H Ýííïéá ôçò óõíüñôçóçò Åñþ ôçóç 1 Ôé ëýãåôáé óõíüñôçóç; ÁðÜíôçóç Ç ó Ýóç åêåßíç ðïõ êüèå ôéìþ ôçò ìåôáâëçôþò x, áíôéóôïé ßæåôáé óå ìéá ìüíï ôéìþ ôçò ìåôáâëçôþò y ëýãåôáé

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

Áñéè /3443/ /1393/96 (Â~ 465) êáé 50050/2044/2000 (Â~ 1076) ) (L 266/15-/ ).

Áñéè /3443/ /1393/96 (Â~ 465) êáé 50050/2044/2000 (Â~ 1076) ) (L 266/15-/ ). F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 1173 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 118 1 Öåâñïõáñßïõ 2002 ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè. 78106/3443/01 Ôñïðïðïßçóç ôçò 81160/861/91 êïéíþò õðïõñãéêþò áðüöáóçò üðùò éó

Διαβάστε περισσότερα

å) Íá âñåßôå ôï äéüóôçìá ðïõ äéáíýåé ôï êéíçôü êáôü ôï ñïíéêü äéüóôçìá áðü ôï ðñþôï Ýùò ôï Ýâäïìï äåõôåñüëåðôï ôçò êßíçóþò ôïõ.

å) Íá âñåßôå ôï äéüóôçìá ðïõ äéáíýåé ôï êéíçôü êáôü ôï ñïíéêü äéüóôçìá áðü ôï ðñþôï Ýùò ôï Ýâäïìï äåõôåñüëåðôï ôçò êßíçóþò ôïõ. ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ ÃÅÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ Ã ËÕÊÅÉÏÕ È Å Ì Á 1 ï 3 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á á êéçôü êéåßôáé ðüù óôï Üîïá x~x. Ç èýóç ôïõ êüèå ñïéêþ óôéãìþ t äßåôáé áðü ôç 3 óõüñôçóç x(t) = t 1t + 60t + 1, üðïõ ôï t ìåôñéýôáé

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Çëßáò Ê. Óôáõñüðïõëïò Ïêôþâñéïò 006 1 Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß ÎåêéíÜìå äéáôõðþíïíôáò ôïõò ïñéóìïýò ôùí ðýíôå ãíùóôþí áóõìðôùôéêþí óõìâïëéóìþí: Ïñéóìüò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÙÍ

ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÙÍ VII Π ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÙÍ ÐÑÏËÏÃÏÓ 1 ÅÉÓÁÃÙÃÇ 4 ÌÅÑÏÓ É ÊËÉÍÉÊÁ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁ 1 ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁ Ç öýóç ôçò Ðëçñïöïñßáò 10 ÌåôÜäïóç ôçò Ðëçñïöïñßáò 12 ÌåôáôñïðÞ áíáëïãéêïý óþìáôïò óå øçöéáêü 15 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 11.2.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέµα: Αναφορά 0331/2010 του Ignacio Ruipérez arregui, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά µε την κατάσταση των ελεγκτών εναέριας

Διαβάστε περισσότερα

ÓõíåñãÜæïìáé ìå ôïõò Üëëïõò

ÓõíåñãÜæïìáé ìå ôïõò Üëëïõò Åíüôçôá 3ç ÓõíåñãÜæïìáé ìå ôïõò Üëëïõò -Óõíåñãáóßá ìå ôïõò Üëëïõò- 49 4.3.1 Äéä. óôü ïò: Íá óõíåñãüæåôáé ìå ôá ðñüóùðá ôçò ïéêïãýíåéáò. Äñáóôçñéüôçôá: ÊïéíùíéêÝò äåîéüôçôåò óôï ðëáßóéï ôçò ïéêïãýíåéáò.

Διαβάστε περισσότερα

ÅÍÏÔÇÔÁ 6ç ÑÏÍÏÓ-ÄÉÁÄÏ Ç

ÅÍÏÔÇÔÁ 6ç ÑÏÍÏÓ-ÄÉÁÄÏ Ç Ενότητα 6 Μάθημα 45 Πρώτος-τελευταίος 1. Íá êáôáíïþóïõí ôéò Ýííïéåò ðñþôïò êáé ôåëåõôáßïò. 2. Ná ìüèïõí íá ñùôïýí êáé íá áðáíôïýí ó åôéêü ìå ôï ñüíï êáé ôç äéáäï Þ ãåãïíüôùí. 1. Íá áêïýóïõí ôï ðáñáìýèé

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές Γλώσσες. Μεταγλωττιστές. (μέρος 1ο) Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας

Τυπικές Γλώσσες. Μεταγλωττιστές. (μέρος 1ο) Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταγλωττιστές Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας Τυπικές Γλώσσες (μέρος 1ο) Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα HYDROFLEX Η εταιρία μας ασχολείται με επιτυχία, από το έτος 1979 στην παραγωγή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Σωλήνων για ηλεκτρικές και υδραυλικές

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση Συστημάτων κατά EN :2009 & EN 13830:2003

Συμμόρφωση Συστημάτων κατά EN :2009 & EN 13830:2003 Συμμόρφωση Συστημάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 04/2016 Η EXALCO στα πλαίσια της υποχρεωτικής Ευρωπαϊκής σήμανσης CE και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων της, διαθέτει για

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá.

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ãéá Ýíá óþìá ðïõ åêôåëåß åõèýãñáììç ïìáëü ìåôáâáëëüìåíç êßíçóç éó ýïõí ïé ôýðïé: õ=õ ï +á. t x=õ. ï t+ át. ÅÜí ôï óþìá îåêéíüåé áðü ôçí çñåìßá, äçëáäþ ç áñ éêþ ôá ýôçôá åßíáé õ ï =0, ôüôå ïé

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ðáñþí ïäçãüò åîçãåß ôïí ôñüðï ñþóçò ðñïáéñåôéêþí åîùôåñéêþí óõóêåõþí ìå ôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ðáñþí ïäçãüò åîçãåß ôïí ôñüðï ñþóçò ðñïáéñåôéêþí åîùôåñéêþí óõóêåõþí ìå ôïí õðïëïãéóôþ. : 419432-151 2007 Ï ðáñþí ïäçãüò åîçãåß ôïí ôñüðï ñþóçò ðñïáéñåôéêþí åîùôåñéêþí óõóêåõþí ìå ôïí õðïëïãéóôþ. µ 1 USB Óýíäåóç óõóêåõþò USB........................ 1 2 ÄéáêïðÞ ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò óõóêåõþò

Διαβάστε περισσότερα

Êáëþò Þëèáôå. Ïäçãüò ãñþãïñçò Ýíáñîçò. ÓõíäÝóôå. ÅãêáôáóôÞóôå. Áðïëáýóôå

Êáëþò Þëèáôå. Ïäçãüò ãñþãïñçò Ýíáñîçò. ÓõíäÝóôå. ÅãêáôáóôÞóôå. Áðïëáýóôå Êáëþò Þëèáôå Ïäçãüò ãñþãïñçò Ýíáñîçò ÓõíäÝóôå ÅãêáôáóôÞóôå Áðïëáýóôå Ôé õðüñ åé óôç óõóêåõáóßá Áêïõóôéêü DECT 122 Óôáèìüò âüóçò DECT 122 ÌïíÜäá çëåêôñéêþò ôñïöïäïóßáò Ôçëåöùíéêü êáëþäéï Åðáíáöïñôéæüìåíåò

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÁÑÔÇÓÅÉÓ ÐÏËËÙÍ ÌÅÔÁÂËÇÔÙÍ

ÓÕÍÁÑÔÇÓÅÉÓ ÐÏËËÙÍ ÌÅÔÁÂËÇÔÙÍ 66 ÊåöÜëáéï 3 ÓÕÍÁÑÔÇÓÅÉÓ ÐÏËËÙÍ ÌÅÔÁÂËÇÔÙÍ 3.1 ÅéóáãùãÞ óôù üôé S åßíáé Ýíá óýíïëï áðü óçìåßá óôïí n äéüóôáôï þñï. Ìéá óõíüñôçóç (ðïõ ïñßæåôáé óôï S) åßíáé ìéá ó Ýóç ç ïðïßá ó åôßæåé êüèå óôïé åßï ôïõ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

Estimation Theory Exercises*

Estimation Theory Exercises* Estimation Theory Exercises* Öþôçò ÓéÜííçò ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí, ÔìÞìá Ìáèçìáôéêü fsiannis@math.uoa.gr December 22, 2009 * Áðü ôéò óçìåéþóåéò "ÓôáôéóôéêÞ Óõìðåñáóìáôïëïãßá" ôïõ Ô. ÐáðáúùÜííïõ, ôéò óçìåéþóåéò

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò ðåñéãñüöåé ôïí ôñüðï ñþóçò êáñôþí åîùôåñéêþí ìýóùí.

: Ï ïäçãüò áõôüò ðåñéãñüöåé ôïí ôñüðï ñþóçò êáñôþí åîùôåñéêþí ìýóùí. µ : 404158-151 2006 Ï ïäçãüò áõôüò ðåñéãñüöåé ôïí ôñüðï ñþóçò êáñôþí åîùôåñéêþí ìýóùí. µ 1 µ (µ µ µ ) ÔïðïèÝôçóç øçöéáêþò êüñôáò................. 1 2 ÄéáêïðÞ ôçò ëåéôïõñãßáò Þ áöáßñåóç ìéáò øçöéáêþò êüñôáò.............................

Διαβάστε περισσότερα

F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 5551 ÔÅÕ ÏÓ ÔÅÔÁÑÔÏ Áñ. Öýëëïõ 647 7 Áõãïýóôïõ 2001 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Ôñïðïðïßçóç åãêåêñéìýíïõ ó åäßïõ ðüëçò ÄÞìïõ Çñáêëåßïõ, óôçí ðïëåïäïìéêþ åíüôçôá

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÇ ËÏÃÉÊÇ Ë1 5ï ðáêýôï áóêþóåùí

ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÇ ËÏÃÉÊÇ Ë1 5ï ðáêýôï áóêþóåùí ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÇ ËÏÃÉÊÇ Ë1 5ï ðáêýôï áóêþóåùí ñþóôïò ÊïíáîÞò, A.M. 200416 ìðë 30-06-2005 óêçóç 1. óôù R N n ; n 1. ËÝìå üôé ç R åßíáé "áñéèìçôéêþ" áí õðüñ åé ôýðïò ö(x 1 ; : : : ; x n ) ôçò Ã1 èá ôýôïéïò ðïõ

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 419585-151 2007 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ µ µ ÐñïóèÞêç ìéáò ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò......................

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 430223-151 2007 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ µ µ ÐñïóèÞêç ìéáò ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò......................

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 419435-151 2007 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ µ µ ÐñïóèÞêç ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò......................

Διαβάστε περισσότερα

ÂÉÏÊËÉÌÁÔÉÊÏÓ Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ Ó ÏËÉÊÙÍ

ÂÉÏÊËÉÌÁÔÉÊÏÓ Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ Ó ÏËÉÊÙÍ ÅÊÄÏÓÅÉÓ ÅÕÄÇÌÏÓ Ç âéïêëéìáôéêþ áñ éôåêôïíéêþ, ï åíåñãåéáêüò ó åäéáóìüò êáé åí ãýíåé ç ïéêïëïãéêþ äüìçóç áðïôåëïýí ôá âáóéêü êñéôþñéá ôïõ ó åäéáóìïý êáé ôçò êáôáóêåõþò ôùí íåïáíáãåéñüìåíùí êôéñßùí, åíþ

Διαβάστε περισσότερα

ÏÑÉÁÊÇ ÔÉÌÇ ÓÕÍÁÑÔÇÓÇÓ

ÏÑÉÁÊÇ ÔÉÌÇ ÓÕÍÁÑÔÇÓÇÓ ÌÜèçìá 7 ÏÑÉÁÊÇ ÔÉÌÇ ÓÕÍÁÑÔÇÓÇÓ Óôï ìüèçìá áõôü èá äïèåß ç Ýííïéá ôïõ ïñßïõ ìéáò ðñáãìáôéêþò óõíüñôçóçò ìå ôñüðï ðñïóáñìïóìýíï óôéò áðáéôþóåéò ôùí äéáöüñùí åöáñìïãþí, ðïõ áðáéôïýíôáé óôçí åðéóôþìç ôïõ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-224 225-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 261-272.

Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-224 225-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 261-272. Περιεχόμενα Τεχνικές Πληροφορίες 3-16 Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-17 Προφίλ 1:1 29-52 Βασικές Τυπολογίες 53-5 Τομές 1:1 55-92 Κατεργασίες 93-120 Υαλώσεις 121-12 Οδηγίες Τοποθέτησης 125-17 175-22 Προφίλ 1:1

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση -CE. Στόχοι νέας Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τα προϊόντα. Μηχανική Αντοχή. Ασφαλής Χρήση. Εξοικονόµηση Ενέργειας

Σήµανση -CE. Στόχοι νέας Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τα προϊόντα. Μηχανική Αντοχή. Ασφαλής Χρήση. Εξοικονόµηση Ενέργειας Σήµανση -CE Στόχοι νέας Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τα προϊόντα Μηχανική Αντοχή Ασφαλής Χρήση Εξοικονόµηση Ενέργειας Ο ρόλος του Σύγχρονου Κατασκευαστή Καλός Τεχνίτης Γνώστης του αντικειµένου + Κατασκευαστικό

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ µ : 408724-151 2006 Ï ïäçãüò áõôüò åîçãåß ôïí ôñüðï áíôéêáôüóôáóçò êáé áíáâüèìéóçò ôçò ìíþìçò óôïí õðïëïãéóôþ. µ 1 µ µ µ ÐñïóèÞêç ìïíüäáò ìíþìçò óôçí õðïäï Þ ìïíüäáò åðýêôáóçò ìíþìçò....................

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ðáñþí ïäçãüò åîçãåß ôïí ôñüðï ñþóçò ðñïáéñåôéêþí åîùôåñéêþí óõóêåõþí.

: Ï ðáñþí ïäçãüò åîçãåß ôïí ôñüðï ñþóçò ðñïáéñåôéêþí åîùôåñéêþí óõóêåõþí. : 409917-151 2006 Ï ðáñþí ïäçãüò åîçãåß ôïí ôñüðï ñþóçò ðñïáéñåôéêþí åîùôåñéêþí óõóêåõþí. µ 1 USB Óýíäåóç óõóêåõþò USB........................ 1 2 ÄéáêïðÞ ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò óõóêåõþò USB...... 1 2 Áðáéôïýìåíï

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ïé öõóéêïß áñéèìïß - ÄéÜôáîç öõóéêþí, Óôñïããõëïðïßçóç

1.1 Ïé öõóéêïß áñéèìïß - ÄéÜôáîç öõóéêþí, Óôñïããõëïðïßçóç 1.1 Ïé öõóéêïß áñéèìïß - ÄéÜôáîç öõóéêþí, Óôñïããõëïðïßçóç 7 1.1 Ïé öõóéêïß áñéèìïß - ÄéÜôáîç öõóéêþí, Óôñïããõëïðïßçóç Åñþ ôçóç 1 Ðïéïé áñéèìïß ïíïìüæïíôáé öõóéêïß; Ðþò ôïõò óõìâïëßæïõìå êáé ðþò ùñßæïíôáé;

Διαβάστε περισσότερα

cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-m (Á 154).

cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-m (Á 154). F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 10377 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 736 10 Éïõíßïõ 2003 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Êáôá þñçóç ôçò äñáóôéêþò ïõóßáò isoproturon óôï ðáñüñôçìá É ôïõ Ðñïåäñéêïý

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι στο facebook WebQuest Description Grade Level Curriculum Keywords

Κίνδυνοι στο facebook WebQuest Description Grade Level Curriculum Keywords &#922&#943&#957&#948&#965&#957&#959&#953 &#963&#964&#959 facebook WebQuest Description: &#932&#959 Facebook &#949&#943&#957&#945&#953 &#941&#957&#945&#962 &#953&#963&#964&#959&#967&#974&#961&#959&#962

Διαβάστε περισσότερα

Á~/99) , Ã2/2864/ êáé Ã2/3850/

Á~/99) , Ã2/2864/ êáé Ã2/3850/ F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 22635 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1667 13 Äåêåìâñßïõ 2001 ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè. Ã2/5157 ãêñéóç ÐñïãñáììÜôùí Óðïõäþí ôïõ ÔïìÝá Ïéêïíïìßáò - Äéïßêçóçò. Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ðáñþí ïäçãüò åîçãåß ôïí ôñüðï ñþóçò ðñïáéñåôéêþí åîùôåñéêþí óõóêåõþí.

: Ï ðáñþí ïäçãüò åîçãåß ôïí ôñüðï ñþóçò ðñïáéñåôéêþí åîùôåñéêþí óõóêåõþí. : 405762-151 2006 Ï ðáñþí ïäçãüò åîçãåß ôïí ôñüðï ñþóçò ðñïáéñåôéêþí åîùôåñéêþí óõóêåõþí. µ 1 USB Óýíäåóç óõóêåõþò USB........................ 1 2 ÄéáêïðÞ ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò óõóêåõþò USB...... 1 3 Áðáéôïýìåíï

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών 1 Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30 Η ΕΚΠ. ΠΕΡ. ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 Θεόδωρος Δ. Παρασκευόπουλος Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ËÕÓÇ ÓÕÍÇÈÙÍ ÄÉÁÖÏÑÉÊÙÍ ÅÎÉÓÙÓÅÙÍ

ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ËÕÓÇ ÓÕÍÇÈÙÍ ÄÉÁÖÏÑÉÊÙÍ ÅÎÉÓÙÓÅÙÍ ÌÜèçìá 8 ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ËÕÓÇ ÓÕÍÇÈÙÍ ÄÉÁÖÏÑÉÊÙÍ ÅÎÉÓÙÓÅÙÍ 8.1 ÅéóáãùãéêÝò Ýííïéåò Åßíáé Þäç ãíùóôü óôïí áíáãíþóôç üôé ç åðßëõóç ôùí ðåñéóóüôåñùí ðñïâëçìüôùí ôùí èåôéêþí åðéóôçìþí ïäçãåß óôç ëýóç ìéáò äéáöïñéêþò

Διαβάστε περισσότερα

9. ÁíÜðôõîç ðñïãñáììüôùí ìå ñïíéêýò ëåéôïõñãßåò.

9. ÁíÜðôõîç ðñïãñáììüôùí ìå ñïíéêýò ëåéôïõñãßåò. 9. ÁíÜðôõîç ðñïãñáììüôùí ìå ñïíéêýò ëåéôïõñãßåò. 9.1 ÃåíéêÜ. Ôá ðåñéóóüôåñá PLC äéáèýôïõí óçìáíôéêýò åõêïëßåò üóïí áöïñü óôïí ðñïãñáììáôéóìü ñïíéêþí ëåéôïõñãéþí ìå ñçóéìïðïßçóç ôùí ñïíéêþí ëåéôïõñãéþí

Διαβάστε περισσότερα

ÖÅÊ 816 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÁ ÔÇ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÇÓ ÁÉÔÇÓÇÓ ÅÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏÕ ÁÐÏÈÇÊÅÕÔÇ Ï ÇÌÁÔÙÍ 1. ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ: ÁíáãñÜöåô

ÖÅÊ 816 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÁ ÔÇ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÇÓ ÁÉÔÇÓÇÓ ÅÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏÕ ÁÐÏÈÇÊÅÕÔÇ Ï ÇÌÁÔÙÍ 1. ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ: ÁíáãñÜöåô 11544 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) ÖÅÊ 816 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 11545 ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÁ ÔÇ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÇÓ ÁÉÔÇÓÇÓ ÅÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏÕ ÁÐÏÈÇÊÅÕÔÇ Ï ÇÌÁÔÙÍ 1. ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ: ÁíáãñÜöåôáé

Διαβάστε περισσότερα

Èåùñßá ÃñáöçìÜôùí: Óýíïëá Áíåîáñôçóßáò, Óýíïëá ÊÜëõøçò, êáé ñùìáôéêüò Áñéèìüò

Èåùñßá ÃñáöçìÜôùí: Óýíïëá Áíåîáñôçóßáò, Óýíïëá ÊÜëõøçò, êáé ñùìáôéêüò Áñéèìüò Èåùñßá ÃñáöçìÜôùí: Óýíïëá Áíåîáñôçóßáò, Óýíïëá ÊÜëõøçò, êáé ñùìáôéêüò Áñéèìüò ÄçìÞôñçò ÖùôÜêçò ÔìÞìá Ìç áíéêþí Ðëçñïöïñéáêþí êáé Åðéêïéíùíéáêþí ÓõóôçìÜôùí ÐáíåðéóôÞìéï Áéãáßïõ, 83200 Êáñëüâáóé, ÓÜìïò Email:

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 05/2011 Η EXALCO στα πλαίσια της υποχρεωτικής Ευρωπαϊκής σήµανσης CE και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων της, διαθέτει για

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

2. Êáíüíåò ó åäßáóçò. 2.1 ÄéÜôáîç óõóôþìáôïò. PC äåí åßíáé áíáãêáßï ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôçò åãêáôüóôáóçò.

2. Êáíüíåò ó åäßáóçò. 2.1 ÄéÜôáîç óõóôþìáôïò. PC äåí åßíáé áíáãêáßï ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôçò åãêáôüóôáóçò. PC äåí åßíáé áíáãêáßï ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôçò åãêáôüóôáóçò. Ï êüèå óõíäñïìçôþò-bus Ý åé ôï äéêü ôïõ ìéêñïåðåîåñãáóôþ êáé ìíþìåò. ôóé, ðáñüìåôñïé êáé ðñïãñüììáôá äå Üíïíôáé ìåôü áðü ìáêñï ñüíéá äéáêïðþ ôçò

Διαβάστε περισσότερα

ÅÍÏÔÇÔÁ 5ç ÔÁ Ó ÇÌÁÔÁ

ÅÍÏÔÇÔÁ 5ç ÔÁ Ó ÇÌÁÔÁ Ενότητα 5 Μάθημα 38 Ο κύκλος 1. Ná êáôáíïþóïõí ôçí Ýííïéá ôïõ êýêëïõ. 2. Ná ìüèïõí íá ñùôïýí êáé íá áðáíôïýí ó åôéêü ìå ôïí êýêëï. 1. Íá ðáßîïõí êáé íá ôñáãïõäþóïõí ôï «Ãýñù-ãýñù üëïé» êáé «To ìáíôçëüêé».

Διαβάστε περισσότερα

Union of Pure and Applied Chemistry).

Union of Pure and Applied Chemistry). .5 Ç ãëþóóá ôçò çìåßáò Ãñáö çìéêþí ôýðùí êáé åéóáãùã óôçí ïíïìáôïëïãßá ôùí áíüñãáíùí åíþóåùí..5.1 ÃåíéêÜ. Ç çìåßá Ý åé ôç äéê ôçò äéåèí ãëþóóá, ç ïðïßá êáèïñßæåôáé áðü êáíüíåò ðïõ Ý ïõí ðñïôáèåß êáé ðñïôåßíïíôáé

Διαβάστε περισσότερα