ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò"

Transcript

1 Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN with more details for the manufacturer and reader of the standard. This Guidance Sheet provides guidance on how to read EN and shall enlighten some background details. This Guidance Sheet is not intended to be used as any kind of test method, nor for certification purposes. This paper is published by FAECF in cooperation with the EAA. Συμβουλευτικές οδηγίες για το CE στα υαλοπετάσματα από την FAECF ¹äç áðü ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 2005 ôßèåôáé óå éó ý ç õðï ñåùôéêþ åíáðüèåóç ôçò ÓÞìáíóçò CE óôá õáëïðåôüóìáôá. Ïäçãüò ãéá ôçí áíüãíùóç ôïõ ðñïôýðïõ ÅÍ ÇFAECF óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò ãéá ôï ðñüôõðï ÅÍ ãéá õáëïðåôüóìáôá, äßíïíôáò ôïí ôñüðï áíüãíùóçò ôïõ ðñïôýðïõ êáé öùôßæïíôáò êüðïéåò ëåðôïìýñåéåò. Ç ÓÞìáíóç CE åßíáé ôï äéáâáôþñéï åíüò ðñïúüíôïò ãéá ôïí Åõñùðáúêü Ïéêïíïìéêü þñï (ÅÏ ). Êáëýðôåé üëåò ôéò íïìéêýò áðáéôþóåéò ðïõ åðéâüëëïõí ïé åíáñìïíéóìýíåò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò êáé éó ýïõí óå üëá ôá êñüôç-ìýëç ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò. Ç ÓÞìáíóç CE áíôéêáèéóôü ïðïéáäþðïôå õðï ñåùôéêþ åèíéêþ óþìáíóç õðþñ å Ýùò óþìåñá, üðùò ãéá ðáñüäåéãìá ôçí ãåñìáíéêþ óþìáíóç Ü. Äåí åðéôñýðåôáé íá åðéâëçèïýí åðéðëýïí áðáéôþóåéò ôüóï óå åèíéêü åðßðåäï üóï êáé óå ðåñéöåñåéáêïýò êôéñéïäïìéêïýò êáíïíéóìïýò. Ïé åèíéêïß êôéñéïäïìéêïß êáíïíéóìïß ðñýðåé íá ðñïóáñìïóôïýí óå ðåñßðôùóç áíôßèåóçò ìå ôïõò Åõñùðáúêïýò êáíïíéóìïýò. Ç ÓÞìáíóç CE êáèïñßæåé Ýíá êïéíü ðëáßóéï äñáóôçñéüôçôáò ôùí êáôáóêåõáóôþí äßíïíôüò ôïõò: 76 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2005

2 ÊïéíÝò ìåèüäïõò êáé äéáäéêáóßåò ôå íéêþí äïêéìþí Ìéá êïéíþ, Ýãêõñç (ìå íïìéêþ éó ý) áîéïëüãçóç ðïõ éó ýåé óå üëç ôçí Åõñþðç Áðü 1çò Äåêåìâñßïõ ôïõ 2005, åßíáé õðï ñåùôéêþ ðëýïí óôá õáëïðåôüóìáôá ç åíáðüèåóç ôçò ÓÞìáíóçò CE. Ç óþìáíóç áöïñü ôï ôåëéêü ðñïúüí êáé äåí áíáöýñåôáé óôçí ôïðïèýôçóç - áíýãåñóç. Ç ÓÞìáíóç CE åßíáé õðï ñåùôéêþ êáé áðïôåëåß ôï óýóôçìá óôï ïðïßï ðñýðåé íá óõììïñöþíïíôáé üëïé, õðï ñåùôéêü äéá íüìïõ, ãéá íá ìðïñïýí íá ðùëïýí ôá ðñïúüíôá ôïõò óå ïðïéïäþðïôå óçìåßï ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò. Ç ÓÞìáíóç CE èá âåâáéþíåé üôé ôï ôåëéêü ðñïúüí ðñïóöýñåé - äéåõèåôçìýíåò ìå êáíïíéóìïýò - ðñïäéáãñáöýò ëåéôïõñãßáò êáé åðéäüóåùí óå ó Ýóç ìå ôçí ðñïâëåðüìåíç ñþóç. Ðñïóäéïñéóìüò ôïõ õáëïðåôüóìáôïò Óýìöùíá ìå ôï pren ôï õáëïðýôáóìá åßíáé ìéá åîùôåñéêþ ðñüóïøç ôïõ êôéñßïõ, ç ïðïßá êáôáóêåõüæåôáé êõñßùò áðü ìåôáëëéêü, îýëéíá Þ PVC - U ðëáßóéá, óõíþèùò áðïôåëïýìåíá áðü êüèåôá êáé ïñéæüíôéá äïìéêü óôïé åßá, óõíäåäåìýíá ìåôáîý ôïõò êáé óôáèåñïðïéçìýíá óôïí óêåëåôü ôïõ êôéñßïõ, ç ïðïßá áõôüíïìá Þ óå óõíäõáóìü ìå ôï óýíïëï ôïõ êôéñßïõ ðáñý åé üëåò ôéò öõóéïëïãéêýò ëåéôïõñãßåò ìéáò êëáóóéêþò ôïé ïðïéßáò, áëëü äåí óõìâüëëåé óôçí åðéâüñõíóç ôïõ öýñïíôïò ïñãáíéóìïý ôïõ êôéñßïõ ìå ôï öïñôßï ôçò. Äýï ðáñáäåßãìáôá äéáöïñåôéêïý ôñüðïõ êáôáóêåõþò õáëïðåôüóìáôïò åßíáé áõôü ôùí åéêüíùí 1 êáé 2. Εικόνα1: Ενιαία κατασκευή CE ïñßæåé ôï óýóôçìá óôï ïðïßï üëïé ïé êáôáóêåõáóôýò ðñýðåé íá ðñïó ùñïýí ãéá íá ìðïñïýí íá ðùëïýí ôá ðñïúüíôá ôïõò óôçí ÅõñùðáúêÞ íùóç. Ãéá ôçí åíáðüèåóç ôçò ÓÞìáíóçò CE óôï ðñïúüí åßôå ìå ôçí ìïñöþ åôéêýôáò, åßôå óôçí óõóêåõáóßá ôïõ ðñïúüíôïò åßôå óôá åìðïñéêü ðáñáóôáôéêü ðïõ ôï óõíïäåýïõí, åßíáé õðåýèõíïò ï êáôáóêåõáóôþò Þ åîïõóéïäïôçìýíïò áíôéðñüóùðüò ôïõ ìå Ýäñá óôçí ÅõñùðáúêÞ ÏéêïíïìéêÞ Æþíç (ÅÅÁ Þ European Economic Area). ÔåêìÞñéï Óõììüñöùóçò êáé êáôáëëçëüôçôá ñþóçò ôùí ðñïúüíôùí Ãéá ôïõò ïéêïäïìéêïýò êáíïíéóìïýò èåùñåßôáé üôé Ýíá ðñïúüí åßíáé êáôüëëçëï ãéá ôçí ðñïâëåðüìåíç ñþóç áí ðëçñïß áðïäåäåéãìýíá ôéò âáóéêýò áðáéôþóåéò ðïõ ðåñéãñüöïíôáé óôá ðñüôõðá ôùí ðñïúüíôùí. Ç ÓÞìáíóç CE ðñýðåé íá ôïðïèåôåßôáé óôá ðñïúüíôá ðïõ éêáíïðïéïýí êõñßùò ìéá áðü ôéò ðáñáêüôù ðñïûðïèýóåéò: Óõììüñöùóç ìå ôá åèíéêü ðñüôõðá, ôá ïðïßá åßíáé ôá ßäéá ìå ôá ÅõñùðáúêÜ ÅíáñìïíéóìÝíá Ðñüôõðá ÅÍ êáé ïé ëåðôïìýñåéåò ôùí ïðïßùí Ý ïõí äçìïóéåõèåß óôçí Åðßóçìç Åöçìåñßäá ôçò ÅõñùðáúêÞò Êïéíüôçôáò. Óõììüñöùóç ìå ôéò ÅõñùðáúêÝò Ôå íéêýò Åãêñßóåéò (ÅÔÁs) ðïõ âáóßæïíôáé óå êïéíïôéêýò ïäçãßåò. Ôá ÅíáñìïíéóìÝíá ÅõñùðáúêÜ Ðñüôõðá äçìéïõñãïýíôáé áðü ôï Åõñùðáúêü Óõìâïýëéï Ôõðïðïßçóçò (CEN Þ European Committee for Standardisation), åíþ ïé ÅõñùðáúêÝò Ôå íéêýò Åãêñßóåéò åêðïíïýíôáé áðü ôïí ÅÏÔÁ (European Organisation for Technical Approvals). Ç áíüèåóç ôùí åñãáóéþí ãéá ôçí åêðüíçóç hen êáé ôùí êïéíïôéêþí ïäçãéþí ãéá ôçí åêðüíçóç Åõñùðáúêþí Ôå íéêþí Åãêñßóåùí (ÅÔÁ) ãßíåôáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ óôï CEN Þ óôï EOTA áíüëïãá ìå ôï ðñïúüí. ÂáóéêÜ áñáêôçñéóôéêü ãéá ôá õáëïðåôüóìáôá Ïé åðéäüóåéò ôùí õáëïðåôáóìüôùí ðñýðåé íá êáëýðôïõí ôá âáóéêü áñáêôçñéóôéêü ðïõ áíáöýñïíôáé óôïí ðßíáêá 1 ãéá ôçí åíáðüèåóç ôçò ÓÞìáíóçò CE. Εικόνα2: Κατασκευή με επικόλληση Ç ïäçãßá ãéá ôá äïìéêü õëéêü (CPD 89/106) êáé ç ÓÞìáíóç CE Ç åíáðüèåóç ôïõ óþìáôïò CE õðïäçëþíåé üôé ôá äïìéêü ðñïúüíôá åßíáé êáôüëëçëá ãéá ôçí ðñïâëåðüìåíç ñþóç. Ùò äïìéêü ðñïúüí íïåßôáé êüèå ðñïúüí, ôï ïðïßï ðáñüãåôáé ãéá íá åíóùìáôùèåß ìå ìüíéìï ôñüðï óôéò äïìéêýò êáôáóêåõýò. Ðñïúüíôá ðïõ äßíïõí ôçí äõíáôüôçôá óôá êôþñéá óôá ïðïßá ñçóéìïðïéïýíôáé, óå óõíäõáóìü ìå ôïí êáëü ó åäéáóìü êáé êáôáóêåõþ ôïõò, íá ðëçñïýí ôéò 6 âáóéêýò áðáéôþóåéò ðïõ ðñïóäéïñßæïíôáé áðü ôçí åöáñìüóéìç óå áõôü ÅõñùðáúêÞ Ïäçãßá (Ïäçãßá ãéá ôá äïìéêü ðñïúüíôá 89/106/ÅÅC, ãíùóôþ êáé ùò CPD) êñßíïíôáé ùò êáôüëëçëá ðñïò ñþóç. Ç ÓÞìáíóç Åéäéêïß üñïé ãéá ôá áñáêôçñéóôéêü ôùí åðéäüóåùí óôçí öùôéü Ãéá õáëïðåôüóìáôá ìå ñþóåéò ðïõ õðüêåéíôáé óå êáíïíéóìïýò ó åôéêü ìå ôçí óõìðåñéöïñü ôïõò óå ðåñßðôùóç öùôéüò, åöáñìüæïíôáé äéáöïñåôéêü óõóôþìáôá óõììüñöùóçò (Attestation of Conformity), ôï 1 Þ ôï 3, áíüëïãá ìå ôá åðßðåäá Þ êëüóåéò ðïõ êáèïñßæïíôáé óôï ÅÍ ÊáôÜôáîç ùò ðñïò ôçí óõìðåñéöïñü óôçí öùôéü ôùí äïìéêþí ðñïúüíôùí êáé ôùí äïìéêþí óôïé åßùí - ÌÝñïò 1ï: ÊáôÜôáîç ìå ôçí ñþóç ôùí äåäïìýíùí áðü ôéò äïêéìýò áíôßäñáóçò óôçí öùôéü (Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests). Óôçí ðåñßðôùóç ôçò áíôï Þò óôçí öùôéü, õðüñ ïõí ïé ó åôéêýò êëüóåéò âüóç ôùí êñéôçñßùí ðïõ êáèïñßæïíôáé óôï EN Ôáîéíüìçóç ôùí äïìéêþí óôïé åßùí âüóç ðõñêáãéüò - ÌÝñïò 2: Ôáîéíüìçóç ìå ñþóç ôùí äåäïìýíùí áðü ôéò äïêéìýò áíôßóôáóçò óôçí öùôéü, ìå Νοέμβριος - Δεκέμβριος

3 Ôå íéêü èýìáôá Πίνακας 1: Βασικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το ΕΝ Αντίδραση σε φωτιά** Αντοχή σε φωτιά** Διάδοση στην φωτιά** Υδατοστεγανότητα Αντοχή σε στατικά φορτία (αυτοφερόμενες κατασκευές) Αντοχή σε φορτία ανέμου Αντοχή σε κρούσεις Αντοχή σε θερμικές καταπονήσεις Αντοχή σε οριζόντια ενεργά φορτία Αεροπερατότητα Αντίσταση στη διαπερατότητα υδρατμών Θερμική μετάδοση Ηχομόνωση από αερομεταφερόμενο ήχο Διάρκεια ζωής ** Αυτές οι απαιτήσεις κρίνονται ως εφαρμοστέες μόνο όταν απαιτούνται από τους εθνικούς δομικούς κανονισμούς για την φωτιά áðïêëåéóìü ôùí óõóôçìüôùí áåñéóìïý (Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services). Ðüôå ãßíåôáé õðï ñåùôéêþ ç åíáðüèåóç ôçò ÓÞìáíóçò CE óôá õáëïðåôüóìáôá ÌåôÜ ôçí ðåñßïäï óõíýðáñîçò, ç ÓÞìáíóç CE ãßíåôáé õðï- ñåùôéêþ êáé ìüíï ôá õáëïðåôüóìáôá ìå ôï CE èá ìðïñïýí íá êõêëïöïñïýí óôçí áãïñü. Ùò õðï ñýùóç ôçò åíáðüèåóçò ôçò ÓÞìáíóçò Ý åé ïñéóôåß ç 1ç Äåêåìâñßïõ Εικόνα 3: Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Σήμανσης CE στα υαλοπετάσματα ÄéáöïñåôéêÝò äéáäéêáóßåò ãéá åéäéêïýò ôýðïõò õáëïðåôáóìüôùí Ãéá õáëïðåôüóìáôá ùñßò structural glazing ç äéáäéêáóßá ðñïûðïèýôåé ôçí óõììüñöùóç ìå ôï åíáñìïíéóìýíï Åõñùðáúêü ðñüôõðï ÅÍ ðïõ Ý åé óõíôá èåß áðü ôçí Ôå íéêþ ÅðéôñïðÞ TC 33 ôïõ CEN. Ãéá structural glazing õáëïðåôüóìáôá áðáéôåßôáé ç óõììüñöùóç ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ Ôå íéêþ ãêñéóç (European Technical Approval Þ ÅÔÁ) ðïõ Ý åé óõíôá èåß áðü ôá ìýëç ôïõ ÅÏÔÁ óýìöùíá ìå ôéò êáôåõèõíôþñéåò ïäçãßåò ETAG 002. Ãéá åîùôåñéêýò åðåíäýóåéò ôåé ïðïéßáò êáé ìå óôáèåñü óçìåßá óôþñéîçò õáëïðåôüóìáôá, ïé êáôåõèõíôþñéåò ïäçãßåò åôïéìüæïíôáé. Ðåäßï åöáñìïãþò ôïõ ðñïôýðïõ ÅÍ ãéá õáëïðåôüóìáôá ÃåíéêÜ ôï ðñüôõðï åöáñìüæåôáé óå õáëïðåôüóìáôá ðïõ ç êëßóç ôïõò êõìáßíåôáé áðü êüèåôï èýóç Ýùò 15 ï áðüêëéóçò áðü ôçí êüèåôï åðß ôçò ðñïóüøåùò ôïõ êôçñßïõ. Ãéá ôïõò óêïðïýò ôçò åíáðüèåóçò ôçò ÓÞìáíóçò CE, ôï õáëïðýôáóìá äåí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò ôåëéêü ðñïúüí ìý ñé ôçí óôéãìþ ôçò ôïðïèýôçóþò ôïõ, ãéáôß áðïôåëåßôáé áðü ìéá óåéñü óôïé åßùí ôá ïðïßá áðïôåëïýí ôï õáëïðýôáóìá ìüíï üôáí óõíáñìïëïãçèïýí óôï åñãïôüîéï. Ôï ðñüôõðï ëïéðüí åðéôßèåôáé óôï õáëïðýôáóìá ìå ôçí ìïñöþ êßô, äçëáäþ óå ìéá óåéñü óôïé åßùí ôá ïðïßá üôáí óõíáñìïëïãçèïýí äßíïõí Ýíá ôåëéêü ðñïúüí. ÅðïìÝíùò, ç óþìáíóç åöáñìüæåôáé äéðëü óå õáëïðåôüóìáôá ôá ïðïßá Ý ïõí ó åäéáóôåß, ðáñá èåß êáé ôïðïèåôçèåß âüóåé óõóôçìüôùí ðïõ êõêëïöïñïýí åõñýùò óôçí áãïñü êáé óå õáëïðåôüóìáôá ðïõ ðáñüãïíôáé Þ ôïðïèåôïýíôáé óå åéäéêýò êáôáóêåõýò âüóåé åéäéêïý ó åäéáóìïý. Ôï ðñüôõðï ÅÍ äåí åßíáé åöáñìïóôýï óå: üëá ôá õáëïðåôüóìáôá ìå structural glazing Structural Silicone Glazing üðïõ ôï ðëáßóéï ôùí õáëïðéíüêùí óõãêïëëüôáé óôï ðëáßóéï ôïõ öýñïíôá óêåëåôïý ôïõ õáëïðåôüóìáôïò êáé ç åîùôåñéêþ åìöüíéóç ôçò êáôáóêåõþò åßíáé ìüíïí ïé õáëïðßíáêåò (ãõáëß), ùñßò íá äéáêñßíåôáé ç ðáñïõóßá Üëëïõ õëéêïý (áëïõìßíéï, åëáóôéêü êëð). Ç ÓÞìáíóç CE ãéá ôá õáëïðåôüóìáôá Ç ÓÞìáíóç CE óçìáßíåé üôé êüèå êéô õáëïðåôüóìáôïò ðñýðåé íá óõíïäåýåôáé áðü Ýíá Ýããñáöï ðïõ ðåñéý åé ôéò ðáñáêüôù ðëçñïöïñßåò (åéêüíá 4): Ôï ãñáöéêü óýìâïëï ôïõ CE. Ôá äýï ôåëåõôáßá øçößá ôçò ñïíéüò óôçí ïðïßá Ýãéíå åðéóýíáøç ôçò ÓÞìáíóçò CE. 78 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2005

4 Το σήμα πιστότητας CE αποτελείται από την γραφική απεικόνιση του CE οι παράμετροι της οποίας δίνονται στην οδηγία 93/68/EEC 0124 AL ΕΠΕ, Χίου 12, Αθήνα CPD ΕΝ Προϊόν υαλοπέτασμα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε κτήριο γραφείων Αντίδραση στη φωτιά...κλάσεις Αντοχή στη φωτιά...npd Υδατοστεγανότητα...κλάση R6 Αντοχή στο ίδιον βάρος...kn Αντοχή στην ανεμοπίεση kn/m 2 Αντίσταση στην κρούση...τεχνικές κατηγορίες Αντοχή σε θερμική εναλλαγή...τύπος υαλοπίνακα Αντοχή σε οριζόντια φορτία...kn σε m ύψος κατωφλιού Ολικός συντελεστής ανταλλαγής...npd θερμότητας Αεροπερατότητα...κλάση Α3 Ηχομόνωση σε αερομεταφερόμενο ήχο...db Αριθμός αναγνώρισης του φορέα πιστοποίησης (όπου είναι σημαντικό) Όνομα ή εμπορικό σήμα και καταχωρημένη διεύθυνση του παραγωγού Δύο τελευταία ψηφία του έτους που έγινε η επισύναψη CE Αριθμός πιστοποιητικού (όπου είναι σημαντικό) Αριθμός Ευρωπαϊκού προτύπου Περιγραφή του προϊόντος Πληροφορίες των απαιτούμενων χαρακτηριστικών Εικόνα 4: Παράδειγμα της Σήμανσης CE στα συνοδευτικά έγγραφα üíïìá Þ áñéèìü ìçôñþïõ êáé ôçí åããåãñáììýíç óôï ìçôñþï äéåýèõíóç ôïõ êáôáóêåõáóôþ. ôïí êùäéêü ôïõ ðñïúüíôïò. ôïí êáôüëïãï ôùí õðï ñåùôéêþí áðáéôþóåùí ðïõ êáëýðôåé ôï ðñïúüí. Ç Ýêöñáóç ðïõ åìðåñéý åôáé óôçí Ïäçãßá Äïìéêþí Ðñïúüíôùí ùò êéô åßíáé ôáõôüóçìç ôïõ äïìéêïý ðñïúüíôïò. íá äïìéêü ðñïúüí åßíáé Ýíá êéô üôáí åßíáé Ýíá óýíïëï äýï ôïõëü éóôïí îå ùñéóôþí óôïé åßùí ðïõ ðñýðåé íá óõíáñìïëïãçèïýí ãéá íá åíóùìáôùèïýí ìå ìüíéìï ôñüðï óôï êôßóìá (íá óõíáñìïëïãçèïýí). Ãéá ôï õáëïðýôáóìá ôï óýíïëï ôïõ ðåôüóìáôïò (ôçò ðñüóïøçò) ìðïñåß íá áñáêôçñéóôåß ùò êéô áí ìðïñïýí íá åíôïðéóôïýí ôá äéáöïñåôéêü åðßðåäá åðßäïóçò. ÓõíÞèùò èá õðüñ ïõí ðåñéóóüôåñá áðü Ýíá êéô óôá õáëïðåôüóìáôá ëüãù ôùí äéáöïñåôéêþí åðéäüóåùí áíüëïãá ìå ôçí åðéöüíåéá ôçò Ýêôáóçò. Ãé áõôü ôïí ëüãï ðñïôåßíåôáé ç äþëùóç ôùí åðáíáëáìâáíüìåíùí óôïé åßùí êáôáóêåõþò ùò êßôò êáé ç ÓÞìáíóÞ ôïõò ìå CE. Ðùò áðïöáóßæïíôáé ôá åðßðåäá åðßäïóçò Ï êáôáóêåõáóôþò èá ðñýðåé íá áðïöáóßóåé ôá åðßðåäá åðßäïóçò ðïõ èá áðïäþóåé óôá ðñïúüíôá ôïõ ãéá üëá ôá áñáêôçñéóôéêü ôùí åðéäüóåùí ðïõ áðáéôïýíôáé áðü ôï CE. Ç åðéëïãþ ôùí áðáéôþóåùí êáé ôùí áíôßóôïé ùí åðéðýäùí áðüäïóçò èá ðñýðåé íá óõìâáäßæïõí ìå ôéò áðáéôþóåéò ðïõ êáèïñßæïíôáé óôá åèíéêü ðñüôõðá áíáöïñüò (ð.. ôá åèíéêü ðñüôõðá ãéá ôçí åíåñãåéáêþ áðüäïóç, ôïõò åèíéêïýò êôéñéïäïìéêïýò êáíïíéóìïýò / äéáôüãìáôá) üðïõ áõôü õðüñ ïõí Þ èá áñ ßóïõí íá éó ýïõí. (Óôçí ÅëëÜäá áðü 4/1/2006 ôßèåôáé óå åöáñìïãþ üðùò ïñßæåôáé óôï Üñèñï 15 ôçò Åðßóçìçò Åöçìåñßäáò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí (L1/65), ôßèåôáé óå éó ý êáé ç Ïäçãßá 2002/91/ÅÊ ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 16çò Äåêåìâñßïõ 2002 ãéá ôçí åíåñãåéáêþ áðüäïóç ôùí êôéñßùí). Éäéáßôåñá, ç äõíáôüôçôá åðéëïãþò ôïõ npd (êáìßá äçëùìýíç åðßäïóç) ìðïñåß íá ñçóéìïðïéåßôáé üôáí êáìßá áðáßôçóç äåí õðüêåéôáé óå ñýèìéóç. Áñ éêþ äïêéìþ ôýðïõ (Initial Type Test Þ ITT) ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôùí áñáêôçñéóôéêþí åðéäüóåùí Ãéá ôá õáëïðåôüóìáôá ï êáôáóêåõáóôþò ñåéüæåôáé åñãáóôþñéá äïêéìþí êáé / Þ õðïëïãéóìïýò óôï õáëïðýôáóìá äåßãìá ðïõ åßíáé áíôéðñïóùðåõôéêü ôçò ðáñáãùãþò ôïõ, óýìöùíá ìå ôéò áðáéôþóåéò ôùí Åõñùðáúêþí ðñïôýðùí áíáöïñüò, üðùò öáßíåôáé óôïí ðßíáêá 2: ¼ðïõ ïé âåâáéþóåéò ôùí áñ éêþí äïêéìþí ôýðïõ ðïõ Ýãéíáí áðü Ýíáí ÊïéíïðïéçìÝíï ÖïñÝá (ãéá ôçí ÅëëÜäá ï ÅËÏÔ) äßíïíôáé óôïí êáôáóêåõáóôþ áðü ôçí äéýëáóç, ìðïñåß ï êáôáóêåõáóôþò íá ôéò ñçóéìïðïéþóåé ãéá ôïõò óêïðïýò ôçò ÓÞìáíóçò CE ùñßò íá ñåéüæåôáé íá áíáìé èåß ï ÊïéíïðïéçìÝíïò öïñýáò ãéá ôïí Ýëåã ï ôïõ ðñïúüíôïò (ó Þìá 1). Νοέμβριος - Δεκέμβριος

5 Ôå íéêü èýìáôá Σχήμα 1: Τρόποι για την εναπόθεση της Σήμανσης CE σε κουφώματα και υαλοπετάσματα σύμφωνα με το Σύστημα AoC 3 βάση της καθοδήγησης Μ (Guidance Paper M) CE με Αρχικές Δοκιμές Κοινή χρήση Κλιμακωτή χρήση Τύπου Κατασκευαστών Αρχικής Δοκιμής Τύπου Αρχικής Δοκιμής Τύπου Αρχική Δοκιμή Τύπου ζητά τις αρχικές δοκιμές τύπου ζητά τις αρχικές δοκιμές τύπου Κοινοποιημένος φορέας (Notified Body) - Δοκιμές Κοινοποιημένος φορέας (Notified Body) - Δοκιμές Κάτοχος των αποτελεσμάτων δοκιμών από τον Κοινοποιημένο φορέα Κάτοχος των αποτελεσμάτων δοκιμών + ζητά τις αρχικές δοκιμές τύπου Επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των δοκιμών από χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των δοκιμών του - Συμφωνία μεταξύ και - Οδηγίες για την συναρμολόγηση και τοποθέτηση από Κοινοποιημένος φορέας (Notified Body) - Δοκιμές Ελέγχει ότι το προϊόν είναι πανομοιότυπο σημαντικές ως προς τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας του - Καμία μείωση των επιδόσεων του προϊόντος Κάτοχος των αποτελεσμάτων δοκιμών από τον Κοινοποιημένο φορέα Κάτοχος των αποτελεσμάτων δοκιμών Οι αρχικές δοκιμές τύπου του ως επιβεβαίωση για τον Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας Καθήκον για = CE marking είναι υπεύθυνος για την δήλωση των επιδόσεων του προϊόντος Επεξήγηση: AoC = επιβεβαίωση συμμόρφωσης = Κοινοποιημένος Φορέας = Κατασκευαστής = Προμηθευτής του συστήματος = συνέταιρος (π.χ. συνέταιρος κατασκευαστής), βιομηχανία (π.χ. βιομηχανίες εξαρτημάτων) ή σχεδιαστές συστημάτων 80 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2005

6 Πίνακας 2: Πίνακας ταξινόμησης βάση ΕΝ No Χαρακτηρισμός Μονάδες Κλάση ή δηλωμένη τιμή 1 Ανεμοπίεση kn/m 2 καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Δηλωμένη τιμή 2 Στατικά φορτία kn/m 2 καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Δηλωμένη τιμή 3 Αντίσταση στην κρούση (mm) καμία δηλωμένη επίδοση (npd) l0 l1 l2 l3 l4 Εσωτερική Πτώση από ύψος (n.a) (200) (300) (450) (700) 4 Εξωτερική Πτώση από ύψος (mm) καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Ε0 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 (n.a) (200) (300) (450) (700) 5 Αεροπερατότητα Πίεση δοκιμής (Pa) καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Α1 Α2 Α3 Α4 ΑΕ (150) (300) (450) (600) (>600) 6 Υδατοστεγανότητα Πίεση δοκιμής (Pa) καμία δηλωμένη επίδοση (npd) R4 R5 R6 R7 RE (150) (300) (450) (600) (>600) 7 Ηχομόνωση από db καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Δηλωμένη τιμή αερομεταφερόμενο ήχο R w (C;Ctr) 8 Ολικός συντελεστής ανταλλαγής W/m 2 K καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Δηλωμένη τιμή θερμότητας U cw 9 Πυροστεγανότητα ή Στεγανότητα (min) καμία δηλωμένη επίδοση (npd) E E E E στην φωτιά (Ε) i o, o i, o i Αρτιότητα και μόνωση (min) καμία δηλωμένη επίδοση (npd) El El El El (Εl) i o, o i, o i Ισοδυναμικότητα Ohms καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Δηλωμένη τιμή 12 Αντίσταση σε οριζόντια φορτία kn/m ύψος καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Δηλωμένη τιμή κρηπίδας Ï êáèïñéóìüò ôùí åðéäüóåùí (åßôå ìýóù åñãáóôçñéáêþí äïêéìþí Þ õðïëïãéóôéêþí ìåèüäùí Þ áñ éêýò äïêéìýò Ôýðïõ) ðñýðåé íá ãßíïõí ÌÏÍÏ ÌÉÁ ÖÏÑÁ, óôçí áñ Þ ôçò ðáñáãùãþò êüôù áðü ôçí ÓÞìáíóç CE. Ùóôüóï, áðü ôïí êáôáóêåõáóôþ èá áðáéôåßôáé ç óõíýðåéá óôçí ðïéüôçôá ôçò ðáñáãùãþò ôïõ óå âüèïò ñüíïõ (äçëáäþ üôé ïé åðéäüóåéò ôùí õáëïðåôáóìüôùí - äåéãìüôùí ðïõ Ý ïõí õðïâëçèåß óôéò äïêéìýò ðáñáìýíïõí áíáëëïßùôåò) êáé ç äéáóöüëéóç ôçò é íçëáóéìüôçôáò ôùí ðñïúüíôùí. Ôá ðáñáðüíù ðñýðåé íá åîáóöáëßæïíôáé ìýóù åíüò åîáêñéâùìýíïõ óõóôþìáôïò åëýã ïõ ðáñáãùãéêþò äéáäéêáóßáò. Ïé åñãáóôçñéáêýò äïêéìýò ìðïñïýí íá ãßíïõí óå ïðïéïäþðïôå ìýñïò ôçò Åõñþðçò, óå Ýíáí ïñãáíéóìü êáôüëëçëá êïéíïðïéçìýíï áðü ôï êñüôïò - ìýëïò ôï ïðïßï âñßóêåôáé óôçí ÅõñùðáúêÞ íùóç. íáò êáôüëïãïò ôùí ÊïéíïðïéçìÝíùí Ïñãáíéóìþí äçìïóéåýåôáé óôçí éóôïóåëßäá standard/ Νοέμβριος - Δεκέμβριος

7 Ôå íéêü èýìáôá Πίνακας 3: Καθήκοντα που εκτελούνται από τον Κοινοποιημένο φορέα και τον Κατασκευαστή Βασικά χαρακτηριστικά ITT FPC INS Αντίδραση στην φωτιά με το Σύστημα AoC* Αντίδραση στην φωτιά με το Σύστημα AoC* 3 Πυραντοχή Διάδοση φωτιάς Υδατοστεγανότητα Αντοχή στα στατικά φορτία (ίδιον βάρος) Αντοχή στην ανεμοπίεση Αντίσταση στην κρούση Αντοχή σε θερμική εναλλαγή Αντοχή σε οριζόντια φορτία Αεροπερατότητα Υδρατμoπερατότητα Ολικός συντελεστής ανταλλαγής θερμότητας Ηχομόνωση σε αερομεταφερόμενο ήχο Διάρκεια ζωής *AoC = επιβεβαίωση συμμόρφωσης = Κοινοποιημένος Φορέας = Κατασκευαστής ITT= Αρχική Δοκιμή Τύπου FPC= Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας INS= Πρώτη Επιθεώρηση της παραγωγικής διαδικασίας και συνεχής επιτήρηση ÅðéëïãÞ ôïõ áíôéðñïóùðåõôéêïý äåßãìáôïò ãéá ôçí äïêéìþ êáé ôïìåßò åöáñìïãþò Ãéá ôçí ìåßùóç ôïõ êüóôïõò ôùí äïêéìþí ãéá ôá õáëïðåôüóìáôá ç Ýííïéá ôçò ïéêïãýíåéáò ôùí ðñïúüíôùí èá ðñýðåé íá ëáìâüíåôáé õðüøç. Ãéá êüèå ïéêïãýíåéá ðñïúüíôùí Ýíá áíôéðñïóùðåõôéêü äåßãìá õðïâüëëåôáé óå äïêéìþ êáé ôá áðïôåëýóìáôá ôçò äïêéìþò ìðïñïýí íá ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá üëá ôá ìýëç ôçò ïéêïãåíåßáò. Ç åðéëïãþ ôçò åéñüôåñçò ðåñßðôùóçò åßíáé ãåíéêü Ýíáò êáëüò ôñüðïò ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ïéêïãýíåéáò. Ôï ðñüôõðï ÅÍ ãéá ôá õáëïðåôüóìáôá äåí äßíåé êáìßá ðëçñïöïñßá ç ïäçãßá óôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ðñýðåé íá ïñßæåôáé ìéá ïéêïãýíåéá ðñïúüíôùí, ïýôå ãéá ôïí ôñüðï ðïõ èá ðñýðåé íá åðéëýãåôáé Ýíá äåßãìá ðïõ èá áíôéðñïóùðåýåé ôçí ïéêïãýíåéá. Óôï ó Þìá 2 öáßíåôáé Ýíá ðáñüäåéãìá ðñïóäéïñéóìïý áíôéðñïóùðåõôéêïý äåßãìáôïò äïêéìþò êáé ïé ôïìåßò åöáñìïãþò ãéá ôá êýñéá áñáêôçñéóôéêü åíüò õáëïðåôüóìáôïò. ÅðéðëÝïí áñáêôçñéóôéêü ìðïñïýí íá ðñïóôåèïýí áí áðáéôïýíôáé. ÊÜðïéåò öïñýò ßóùò ñåéáóôåß íá ãßíïõí åðéðëýïí äïêéìýò óå ìéêñüôåñá äåßãìáôá ãéá ìåìïíùìýíá óôïé åßá. Ïé ôïìåßò åöáñìïãþò áíáöýñïíôáé óôïí ðßíáêá Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2005

8 Σχήμα 2: Παράδειγμα προσδιορισμού του αντιπροσωπευτικού δείγματος δοκιμής και οι τομείς εφαρμογής Μέγιστο πλάτος Aντοχή στις ριπές των ανέμων Σημείωση: Τα χρωματιστά πλαίσια του σχήματος αναδεικνύουν τα σημαντικά σημεία του δείγματος δοκιμής για τα χαρακτηριστικά. Η δοκιμή γίνεται στο σύνολο του δείγματος. Στοιχεία που απαρτίζουν το δείγμα: Όλες οι παραλλαγές συνδέσμων Τ Όλα τα συστήματα στεγάνωσης Όλα τα συστήματα στήριξης Διαφορετικά βάθη κάθετων και οριζόντιων στοιχείων Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα συστήματα αποστράγγισης Σύνδεση μεταξύ ορόφων Σύνδεση κάθετων στοιχείων Αεροστεγανότητα Βάθος οριζόντιου στοιχείου Αντοχή σε κρούση Κάθετο στοιχείο Ζευγάρι κάθετων στοιχείων Κάθετο στοιχείο Υδατοστεγανότητα Κάθετο στοιχείο Πίνακας 4: τομείς εφαρμογής της επιλογής της χειρότερης περίπτωσης για δοκιμές Χαρακτηριστικά Σχεδιασμός της χειρότερης περίπτωσης Τομείς εφαρμογής δείγματος για δοκιμές Αντοχή στην ανεμοπίεση Μέγιστο άνοιγμα κάθετων και οριζόντιων στοιχείων για Όλα τα μικρότερα ανοίγματα καταλληλότητα χρήσης. Οι εγκάρσιες τομές πρέπει να έχουν χρησιμοποιώντας υπολογισμούς διαστάσεις σύμφωνα με τον υπολογισμό του φορτίου μελέτης Στατικά φορτία (ίδιον βάρος) Μέγιστο μήκος τραβέρσας, μέγιστο βάρος υαλοπίνακα. Όλα τα μικρότερα και ελαφρύτερα Οι διαστάσεις των εγκαρσίων τομών πρέπει να υπολογίζονται με βάση το βάρος του υαλοπίνακα από το δείγμα προϊόντα χρησιμοποιώντας στατικούς υπολογισμούς Αντίσταση στην κρούση Όλους τους τυπικούς τάκους στήριξης υαλοπινάκων προϊόντα με όμοιες κατασκευαστικές λεπτομέρειες Αεροπερατότητα Όλα τα συστήματα μόνωσης, όλες τις γωνίες σύνδεσης, συστήματα με όμοιες όλα τα συστήματα αποστράγγισης κατασκευαστικές λεπτομέρειες Ηχομόνωση Σε συνεργασία με τον Κοινοποιημένο φορέα Θερμομόνωση U f των προφίλ μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με το ΕΝ ISO Το U cw υπολογίζεται για κάθε κιτ Χαρακτηριστικά για την φωτιά Λοιπά χαρακτηριστικά Σε συνεργασία με τον Κοινοποιημένο φορέα Σε συνεργασία με τον Κοινοποιημένο φορέα Νοέμβριος - Δεκέμβριος

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα HYDROFLEX Η εταιρία μας ασχολείται με επιτυχία, από το έτος 1979 στην παραγωγή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Σωλήνων για ηλεκτρικές και υδραυλικές

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κλειστό Γυµναστήριο Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-224 225-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 261-272.

Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-224 225-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 261-272. Περιεχόμενα Τεχνικές Πληροφορίες 3-16 Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-17 Προφίλ 1:1 29-52 Βασικές Τυπολογίες 53-5 Τομές 1:1 55-92 Κατεργασίες 93-120 Υαλώσεις 121-12 Οδηγίες Τοποθέτησης 125-17 175-22 Προφίλ 1:1

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1850 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακι νήτων (Ε9) φυσικών και νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë 10 71046 Fax 10 7399 atengr@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση -CE. Στόχοι νέας Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τα προϊόντα. Μηχανική Αντοχή. Ασφαλής Χρήση. Εξοικονόµηση Ενέργειας

Σήµανση -CE. Στόχοι νέας Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τα προϊόντα. Μηχανική Αντοχή. Ασφαλής Χρήση. Εξοικονόµηση Ενέργειας Σήµανση -CE Στόχοι νέας Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τα προϊόντα Μηχανική Αντοχή Ασφαλής Χρήση Εξοικονόµηση Ενέργειας Ο ρόλος του Σύγχρονου Κατασκευαστή Καλός Τεχνίτης Γνώστης του αντικειµένου + Κατασκευαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60 ΣΤ 0,55 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Συντάχθηκε από: Βαγγέλης Κουρεμένος ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.T.A.B.E. Product Manager - Πολιτικός Μηχανικός Tel: +3023072325,

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 21x29greek.indd 1 19/11/09 17:23:01 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç êáéíïôïìßá ôçò Syngenta ãéá ôçí êáôáðïëýìçóç ôïõ ðåñïíüóðïñïõ óôï áìðýëé ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 Ëåùö. Áíèïýóáò - Ô.Ê. 153

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4 Áãáðçôïß óõíåñãüôåò, Áõôü ôï ôåý ïò åßíáé ôï ðñþôï ôïõ 2006 êáé ï ëüãïò ðïõ êáèõóôýñçóå íá êõêëïöïñþóåé ïöåßëåôáé óôï üôé

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá.

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. OK BABY Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. Áðü 0 Ýùò 12 ìçíþí Ôï äéêü óáò "øáñüêé" äå ãåííþèçêå óôç èüëáóóá êáé ðñýðåé íá åîïéêåéùèåß ìå ôï íåñü ìå ôïí ðéï áóöáëþ

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý CC408 ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò GR Åã åéñßäéï åéñéóìïý Solution 880 CC408 I Åã åéñßäéï åéñéóìïý I Óçìåéþóåéò Óçìåßùóç Ðíåõìáôéêþí ÄéêáéùìÜôùí Εκτός εάν δηλωθεί διαφορετικά, η έκδοση αυτή είναι πνευματική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

www.sportsmedicinegreece.com

www.sportsmedicinegreece.com www.sportsmedicinegreece.com Ôüìïò 3, Ôåý ïò 1, Éïýíéïò 2008 Volume 3 - Issue 1, June 2008 HELLENIC SPORTS MEDICINE Journal of the Sports Medicine Association of Greece (S.M.A.G.) Founder K. Natsis Publisher

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Επιστροφή στο σπίτι Ψυγεία Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Ψυγεία PHILCO Για περισσότερα από 80 χρόνια οι οικιακές συσκευές PHILCO έχουν διακριθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους σε συνδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 22/5/2013 και με αριθμό 4 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 63

ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 63 ΜΗΝΥΜΑ κ. Α/ΓΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Άνδρες και Γυναίκες της Πολεμικής Α- εροπορίας. Το τέλος του 20ου αιώνα βρίσκει την Πολεμική Αεροπορία στο στάδιο ένταξης νέων υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ E.R.C. 3 E.R.C. 4 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 20701 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1579 18

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

Απλός Τόκος (Simple Interest)

Απλός Τόκος (Simple Interest) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Απλός Τόκος (Simple Interest) 1.1. Εισαγωγή στην Ιδέα του Επιτοκίου Ο τόκος (Interest, I) µπορεί να θεωρηθεί σαν η χρηµατική αµοιβή που πληρώνεται από κάποιο πρόσωπο ή οργανισµό που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - CE

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - CE ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Νέες Απαιτήσεις Σήμανσης CE Αθήνα, 11 Ιουλίου 2013 ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - CE ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 1 Τεχνική Τεκμηρίωση (διατηρεί ο Κατασκευαστής): Πιστοποιητικά δοκιμών ή υπολογισμών (από κοινοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Σήµανση Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Η προβλεπόµενη µεταβατική περίοδος θα διαρκέσει µέχρι 1η Φεβρουαρίου 2009, όπου η σήµανση θα γίνει πλέον υποχρεωτική για τα κουφώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r Select only the best å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ w w w. d i a l e c t o s. g r m a d e i n G e r m a n y No design writes better 4 pen scribble pico AL-star agenda & spirit Ο πλήρης κατάλογος LAMY στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

μå áðïäåßîåéò Ôá μïíôýëá μáò öýñïõí åðüîéá ôç óþμáíóç Class A, ôçí õøçëüôåñç Ýíäåéîç åîïéêïíüμçóçò åíýñãåéáò óýμöùíá μå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïμïèåóßá

μå áðïäåßîåéò Ôá μïíôýëá μáò öýñïõí åðüîéá ôç óþμáíóç Class A, ôçí õøçëüôåñç Ýíäåéîç åîïéêïíüμçóçò åíýñãåéáò óýμöùíá μå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïμïèåóßá μå áðïäåßîåéò Ôá μïíôýëá μáò öýñïõí åðüîéá ôç óþμáíóç Class, ôçí õøçëüôåñç Ýíäåéîç åîïéêïíüμçóçò åíýñãåéáò óýμöùíá μå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïμïèåóßá Ταξινόμηση κατά Ενεργειακή Απόδοση Óýμöùíá μå ôéò ïäçãßåò ôçò

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

MARATHON TX-1 (7882-000)

MARATHON TX-1 (7882-000) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON TX-1 (7882-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε τους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...22 Αναγνώριση συµβόλων...23 Οδηγίες ασφαλείας...25 Περιγραφή...28 Χειρσιµός καυσίµου...34 Εκκίνηση και σταµάτηµα...36 Χρήση του φυσητήρα...38 Συντήρηση...42 Τεχνικά στοιχεία...47

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Η έναρξη υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 σηματοδοτεί και την έναρξη της πλήρους εφαρμογής της νέας φορολογικής πολιτικής που

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 1050 ÌÁÑÔÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý ïõò: 5 åõñþ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÁÈÅÚÁ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου. Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου. Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Η «νέα προσέγγιση» Ελάχιστη έκταση απαιτήσεων (βασικές απαιτήσεις) Οι Ευρωπαϊκοί

Διαβάστε περισσότερα

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï U-PHONO UFO202 Υψηλής ποιότητας Σύνδεση ¹χου USB με ενσωματωμένο Ηχητικό Προενισχυτή και Πακέτο Λογισμικού για την Ψηφιοποίηση των Κασετών Σας και των Βινυλίων Σας Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì.

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì. ôïò 8 ï ö. 44 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Chicco, ασφάλεια για το παιδί σας εδώ και 50 χρόνια... ΚΕΠΑ - Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχηµάτων Τα παιδιά µας.. οι µικροί «θησαυροί» µας. Σκεφτόµαστε µόνο το καλό τους και

Διαβάστε περισσότερα

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα:

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα: ~ Σκάλες: Πλήρης σειρά από σκάλες οικιακής - ιδιωτικής χρήσης. Πληρούν το πρότυπο ΕΝ131 και είναι εξαιρετικά συμφέρουσες. Παλάγκα: Επιλέγουμε και σας προτείνουμε μια γκάμα παλάγκων που ανταποκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Õðïäåéêíýåé ðåñéå üìåíï ðïõ åíäý åôáé íá ðñïêáëýóåé öèïñü Þ âëüâç óôç ìïíüäá. Õðïäåéêíýåé ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò êáé óçìåßá ðïõ åíäý åôáé íá åßíáé ñþóéìá

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 15ï - ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΠΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ÉMI Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης για τον Ποιοτικό Έλεγχο και την Καινοτομία στην Οικοδομική Κεντρικό εργαστήριο H-1113 Λεωφόρος Diószegi 37, Βουδαπέστη. Διεύθυνση αλληλογραφίας Η- 1518

Διαβάστε περισσότερα

Å-52 ÊÁËÕØÙ / CALYPSO ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-52 ÊÁËÕØÙ / CALYPSO ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. Å-52 H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000

Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Εθνική νομοθεσία για το Περιβάλλον Τόμος 7: Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 16ï,

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο αδέσποτος / 1 αδέσποτος / 2 Στο τέλος μιας πραγματικά γεμάτης χρονιάς για την I.V.S.A. Θεσσαλονίκης, τι καλύτερο από ένα νέο τεύχος Αδέσποτου; Μια δημιουργική χρονιά που κορυφώθηκε με την «1η Ημερίδα Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤIΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 09-10-2008. Εισηγητές: Κεραμίδας Νικόλαος. Παγιάτης Θεόφιλος Αρβανίτης Ιωάννης

ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤIΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 09-10-2008. Εισηγητές: Κεραμίδας Νικόλαος. Παγιάτης Θεόφιλος Αρβανίτης Ιωάννης ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤIΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 09-10-2008 Εισηγητές: Κεραμίδας Νικόλαος Παγιάτης Θεόφιλος Αρβανίτης Ιωάννης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ιστορική αναδρομή Αγορά Ορολογία για πιστοποιημένα προϊόντα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858 ΣΚΕΨΕΙΣ Óôï ôåý ïò áõôü óõìðåñéëáìâüíïíôáé ïé ïìéëßåò ôçò åêäçëþóåùò ôïõ ÁóôÝñïò, ôçò 22çò Íïåìâñßïõ ôïõ 2008. Ïé ïìéëßåò áõôýò Ý ïõí íá êüíïõí ìå ôçí éóôïñßá ôïõ ðåñéïäéêïý ìáò êáèþò êáé ôïõ Üëëïõ åíôýðïõ

Διαβάστε περισσότερα

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óåë. 12 ÁÓÔÑÏÓ: Ï ÓôñÜôçò ÄáëéÜíçò êáé ðüëé óôï óôßâï ôçò

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλετε

Διαβάστε περισσότερα

HealthDaily ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΠΙΣ: ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΦΥ Μ. ΧΛΕΤΣΟΣ: ΟΧΙ ΣΕ ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΕΟΠΥΥ

HealthDaily ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΠΙΣ: ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΦΥ Μ. ΧΛΕΤΣΟΣ: ΟΧΙ ΣΕ ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΕΟΠΥΥ HealthDaily ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ Για την κάλυψη αναγκών σε όλη τη χώρα Τροπολογία για την παράταση θητείας των επικουρικών γιατρών κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες Πόλεις. Πράσινη επιχειρηµατικότητα. Φυσικά συλλογικά µπορείς για το περιβάλλον. Πράσινες Προµήθειες

Πράσινες Πόλεις. Πράσινη επιχειρηµατικότητα. Φυσικά συλλογικά µπορείς για το περιβάλλον. Πράσινες Προµήθειες Απρίλιος 2008 Έτος 2 ο Αρ. φύλλου 05 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πράσινες Πόλεις Πράσινη επιχειρηµατικότητα ÐñÜóéíåò ðüëåéò, ðñüóéíç åðé åéñçìáôéêüôçôá, ðñüóéíåò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 28 o ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ-ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών EFORIA_2012_teliko:TELIKO_EFORIA_10_2007.qxd 15/3/2012 2:29 μμ Page 1 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

www.alumil.com Καινοτόμες Εφαρμογές Αλουμινίου στη Σύγχρονη Κατασκευή Εξελίξεις Προϊόντων σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

www.alumil.com Καινοτόμες Εφαρμογές Αλουμινίου στη Σύγχρονη Κατασκευή Εξελίξεις Προϊόντων σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας www.alumil.com Καινοτόμες Εφαρμογές Αλουμινίου στη Σύγχρονη Κατασκευή Εξελίξεις Προϊόντων σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας Περιεχόμενα Εξοικονόμηση Ενέργειας & Αλουμίνιο Συστήματα Αλουμινίου για εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂËÔÁÉÑÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 395-396 ÍïÝìâñéïò ÄåêÝìâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-98 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής της

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής της Νομοθεσία Η υποχρέωση της Σήμανσης CE ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ, ΜΥΘΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ Τα ερωτήματα και οι απορίες που αιωρούνται μετά την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (Β/1794, 28/8/2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ETAG 005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ -

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ETAG 005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ETAG 005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - 1. Συντομεύσεις ΕΤΕ : Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA : European Technical Approval ETAG : European Technical Approval Guideline/ Κατευθυντήρια γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ðñïçãïõìåíá óõíåäñéá

ðñïçãïõìåíá óõíåäñéá ÁÈÇÍÁ, 17-19 Ìáñôßïõ 2008 ðñïçãïõìåíá óõíåäñéá 1 ï ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï Äçìüóéáò Õãåßáò & Õðçñåóéþí Õãåßáò (18-20 Ìáñôßïõ 1996) «Ç Äçìüóéá Õãåßá óôï Ëõêüöùò ôïõ 20 ïõ áéþíá» 2 ï ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï Äçìüóéáò

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Hμερολόγιο Ο Ρομέο Καστελούτσι συναντά το κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 6.30 μ.μ. Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, τηλ. 210-72.82.333 Δημοπρασία Παλαιών βιβλίων και Χαρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10

Version 7/2014. Περιεχόμενα Table of Contents. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Version 7/2014 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-10 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 11-30 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 31-90

Διαβάστε περισσότερα