ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò"

Transcript

1 Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN with more details for the manufacturer and reader of the standard. This Guidance Sheet provides guidance on how to read EN and shall enlighten some background details. This Guidance Sheet is not intended to be used as any kind of test method, nor for certification purposes. This paper is published by FAECF in cooperation with the EAA. Συμβουλευτικές οδηγίες για το CE στα υαλοπετάσματα από την FAECF ¹äç áðü ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 2005 ôßèåôáé óå éó ý ç õðï ñåùôéêþ åíáðüèåóç ôçò ÓÞìáíóçò CE óôá õáëïðåôüóìáôá. Ïäçãüò ãéá ôçí áíüãíùóç ôïõ ðñïôýðïõ ÅÍ ÇFAECF óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò ãéá ôï ðñüôõðï ÅÍ ãéá õáëïðåôüóìáôá, äßíïíôáò ôïí ôñüðï áíüãíùóçò ôïõ ðñïôýðïõ êáé öùôßæïíôáò êüðïéåò ëåðôïìýñåéåò. Ç ÓÞìáíóç CE åßíáé ôï äéáâáôþñéï åíüò ðñïúüíôïò ãéá ôïí Åõñùðáúêü Ïéêïíïìéêü þñï (ÅÏ ). Êáëýðôåé üëåò ôéò íïìéêýò áðáéôþóåéò ðïõ åðéâüëëïõí ïé åíáñìïíéóìýíåò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò êáé éó ýïõí óå üëá ôá êñüôç-ìýëç ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò. Ç ÓÞìáíóç CE áíôéêáèéóôü ïðïéáäþðïôå õðï ñåùôéêþ åèíéêþ óþìáíóç õðþñ å Ýùò óþìåñá, üðùò ãéá ðáñüäåéãìá ôçí ãåñìáíéêþ óþìáíóç Ü. Äåí åðéôñýðåôáé íá åðéâëçèïýí åðéðëýïí áðáéôþóåéò ôüóï óå åèíéêü åðßðåäï üóï êáé óå ðåñéöåñåéáêïýò êôéñéïäïìéêïýò êáíïíéóìïýò. Ïé åèíéêïß êôéñéïäïìéêïß êáíïíéóìïß ðñýðåé íá ðñïóáñìïóôïýí óå ðåñßðôùóç áíôßèåóçò ìå ôïõò Åõñùðáúêïýò êáíïíéóìïýò. Ç ÓÞìáíóç CE êáèïñßæåé Ýíá êïéíü ðëáßóéï äñáóôçñéüôçôáò ôùí êáôáóêåõáóôþí äßíïíôüò ôïõò: 76 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2005

2 ÊïéíÝò ìåèüäïõò êáé äéáäéêáóßåò ôå íéêþí äïêéìþí Ìéá êïéíþ, Ýãêõñç (ìå íïìéêþ éó ý) áîéïëüãçóç ðïõ éó ýåé óå üëç ôçí Åõñþðç Áðü 1çò Äåêåìâñßïõ ôïõ 2005, åßíáé õðï ñåùôéêþ ðëýïí óôá õáëïðåôüóìáôá ç åíáðüèåóç ôçò ÓÞìáíóçò CE. Ç óþìáíóç áöïñü ôï ôåëéêü ðñïúüí êáé äåí áíáöýñåôáé óôçí ôïðïèýôçóç - áíýãåñóç. Ç ÓÞìáíóç CE åßíáé õðï ñåùôéêþ êáé áðïôåëåß ôï óýóôçìá óôï ïðïßï ðñýðåé íá óõììïñöþíïíôáé üëïé, õðï ñåùôéêü äéá íüìïõ, ãéá íá ìðïñïýí íá ðùëïýí ôá ðñïúüíôá ôïõò óå ïðïéïäþðïôå óçìåßï ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò. Ç ÓÞìáíóç CE èá âåâáéþíåé üôé ôï ôåëéêü ðñïúüí ðñïóöýñåé - äéåõèåôçìýíåò ìå êáíïíéóìïýò - ðñïäéáãñáöýò ëåéôïõñãßáò êáé åðéäüóåùí óå ó Ýóç ìå ôçí ðñïâëåðüìåíç ñþóç. Ðñïóäéïñéóìüò ôïõ õáëïðåôüóìáôïò Óýìöùíá ìå ôï pren ôï õáëïðýôáóìá åßíáé ìéá åîùôåñéêþ ðñüóïøç ôïõ êôéñßïõ, ç ïðïßá êáôáóêåõüæåôáé êõñßùò áðü ìåôáëëéêü, îýëéíá Þ PVC - U ðëáßóéá, óõíþèùò áðïôåëïýìåíá áðü êüèåôá êáé ïñéæüíôéá äïìéêü óôïé åßá, óõíäåäåìýíá ìåôáîý ôïõò êáé óôáèåñïðïéçìýíá óôïí óêåëåôü ôïõ êôéñßïõ, ç ïðïßá áõôüíïìá Þ óå óõíäõáóìü ìå ôï óýíïëï ôïõ êôéñßïõ ðáñý åé üëåò ôéò öõóéïëïãéêýò ëåéôïõñãßåò ìéáò êëáóóéêþò ôïé ïðïéßáò, áëëü äåí óõìâüëëåé óôçí åðéâüñõíóç ôïõ öýñïíôïò ïñãáíéóìïý ôïõ êôéñßïõ ìå ôï öïñôßï ôçò. Äýï ðáñáäåßãìáôá äéáöïñåôéêïý ôñüðïõ êáôáóêåõþò õáëïðåôüóìáôïò åßíáé áõôü ôùí åéêüíùí 1 êáé 2. Εικόνα1: Ενιαία κατασκευή CE ïñßæåé ôï óýóôçìá óôï ïðïßï üëïé ïé êáôáóêåõáóôýò ðñýðåé íá ðñïó ùñïýí ãéá íá ìðïñïýí íá ðùëïýí ôá ðñïúüíôá ôïõò óôçí ÅõñùðáúêÞ íùóç. Ãéá ôçí åíáðüèåóç ôçò ÓÞìáíóçò CE óôï ðñïúüí åßôå ìå ôçí ìïñöþ åôéêýôáò, åßôå óôçí óõóêåõáóßá ôïõ ðñïúüíôïò åßôå óôá åìðïñéêü ðáñáóôáôéêü ðïõ ôï óõíïäåýïõí, åßíáé õðåýèõíïò ï êáôáóêåõáóôþò Þ åîïõóéïäïôçìýíïò áíôéðñüóùðüò ôïõ ìå Ýäñá óôçí ÅõñùðáúêÞ ÏéêïíïìéêÞ Æþíç (ÅÅÁ Þ European Economic Area). ÔåêìÞñéï Óõììüñöùóçò êáé êáôáëëçëüôçôá ñþóçò ôùí ðñïúüíôùí Ãéá ôïõò ïéêïäïìéêïýò êáíïíéóìïýò èåùñåßôáé üôé Ýíá ðñïúüí åßíáé êáôüëëçëï ãéá ôçí ðñïâëåðüìåíç ñþóç áí ðëçñïß áðïäåäåéãìýíá ôéò âáóéêýò áðáéôþóåéò ðïõ ðåñéãñüöïíôáé óôá ðñüôõðá ôùí ðñïúüíôùí. Ç ÓÞìáíóç CE ðñýðåé íá ôïðïèåôåßôáé óôá ðñïúüíôá ðïõ éêáíïðïéïýí êõñßùò ìéá áðü ôéò ðáñáêüôù ðñïûðïèýóåéò: Óõììüñöùóç ìå ôá åèíéêü ðñüôõðá, ôá ïðïßá åßíáé ôá ßäéá ìå ôá ÅõñùðáúêÜ ÅíáñìïíéóìÝíá Ðñüôõðá ÅÍ êáé ïé ëåðôïìýñåéåò ôùí ïðïßùí Ý ïõí äçìïóéåõèåß óôçí Åðßóçìç Åöçìåñßäá ôçò ÅõñùðáúêÞò Êïéíüôçôáò. Óõììüñöùóç ìå ôéò ÅõñùðáúêÝò Ôå íéêýò Åãêñßóåéò (ÅÔÁs) ðïõ âáóßæïíôáé óå êïéíïôéêýò ïäçãßåò. Ôá ÅíáñìïíéóìÝíá ÅõñùðáúêÜ Ðñüôõðá äçìéïõñãïýíôáé áðü ôï Åõñùðáúêü Óõìâïýëéï Ôõðïðïßçóçò (CEN Þ European Committee for Standardisation), åíþ ïé ÅõñùðáúêÝò Ôå íéêýò Åãêñßóåéò åêðïíïýíôáé áðü ôïí ÅÏÔÁ (European Organisation for Technical Approvals). Ç áíüèåóç ôùí åñãáóéþí ãéá ôçí åêðüíçóç hen êáé ôùí êïéíïôéêþí ïäçãéþí ãéá ôçí åêðüíçóç Åõñùðáúêþí Ôå íéêþí Åãêñßóåùí (ÅÔÁ) ãßíåôáé áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ óôï CEN Þ óôï EOTA áíüëïãá ìå ôï ðñïúüí. ÂáóéêÜ áñáêôçñéóôéêü ãéá ôá õáëïðåôüóìáôá Ïé åðéäüóåéò ôùí õáëïðåôáóìüôùí ðñýðåé íá êáëýðôïõí ôá âáóéêü áñáêôçñéóôéêü ðïõ áíáöýñïíôáé óôïí ðßíáêá 1 ãéá ôçí åíáðüèåóç ôçò ÓÞìáíóçò CE. Εικόνα2: Κατασκευή με επικόλληση Ç ïäçãßá ãéá ôá äïìéêü õëéêü (CPD 89/106) êáé ç ÓÞìáíóç CE Ç åíáðüèåóç ôïõ óþìáôïò CE õðïäçëþíåé üôé ôá äïìéêü ðñïúüíôá åßíáé êáôüëëçëá ãéá ôçí ðñïâëåðüìåíç ñþóç. Ùò äïìéêü ðñïúüí íïåßôáé êüèå ðñïúüí, ôï ïðïßï ðáñüãåôáé ãéá íá åíóùìáôùèåß ìå ìüíéìï ôñüðï óôéò äïìéêýò êáôáóêåõýò. Ðñïúüíôá ðïõ äßíïõí ôçí äõíáôüôçôá óôá êôþñéá óôá ïðïßá ñçóéìïðïéïýíôáé, óå óõíäõáóìü ìå ôïí êáëü ó åäéáóìü êáé êáôáóêåõþ ôïõò, íá ðëçñïýí ôéò 6 âáóéêýò áðáéôþóåéò ðïõ ðñïóäéïñßæïíôáé áðü ôçí åöáñìüóéìç óå áõôü ÅõñùðáúêÞ Ïäçãßá (Ïäçãßá ãéá ôá äïìéêü ðñïúüíôá 89/106/ÅÅC, ãíùóôþ êáé ùò CPD) êñßíïíôáé ùò êáôüëëçëá ðñïò ñþóç. Ç ÓÞìáíóç Åéäéêïß üñïé ãéá ôá áñáêôçñéóôéêü ôùí åðéäüóåùí óôçí öùôéü Ãéá õáëïðåôüóìáôá ìå ñþóåéò ðïõ õðüêåéíôáé óå êáíïíéóìïýò ó åôéêü ìå ôçí óõìðåñéöïñü ôïõò óå ðåñßðôùóç öùôéüò, åöáñìüæïíôáé äéáöïñåôéêü óõóôþìáôá óõììüñöùóçò (Attestation of Conformity), ôï 1 Þ ôï 3, áíüëïãá ìå ôá åðßðåäá Þ êëüóåéò ðïõ êáèïñßæïíôáé óôï ÅÍ ÊáôÜôáîç ùò ðñïò ôçí óõìðåñéöïñü óôçí öùôéü ôùí äïìéêþí ðñïúüíôùí êáé ôùí äïìéêþí óôïé åßùí - ÌÝñïò 1ï: ÊáôÜôáîç ìå ôçí ñþóç ôùí äåäïìýíùí áðü ôéò äïêéìýò áíôßäñáóçò óôçí öùôéü (Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests). Óôçí ðåñßðôùóç ôçò áíôï Þò óôçí öùôéü, õðüñ ïõí ïé ó åôéêýò êëüóåéò âüóç ôùí êñéôçñßùí ðïõ êáèïñßæïíôáé óôï EN Ôáîéíüìçóç ôùí äïìéêþí óôïé åßùí âüóç ðõñêáãéüò - ÌÝñïò 2: Ôáîéíüìçóç ìå ñþóç ôùí äåäïìýíùí áðü ôéò äïêéìýò áíôßóôáóçò óôçí öùôéü, ìå Νοέμβριος - Δεκέμβριος

3 Ôå íéêü èýìáôá Πίνακας 1: Βασικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το ΕΝ Αντίδραση σε φωτιά** Αντοχή σε φωτιά** Διάδοση στην φωτιά** Υδατοστεγανότητα Αντοχή σε στατικά φορτία (αυτοφερόμενες κατασκευές) Αντοχή σε φορτία ανέμου Αντοχή σε κρούσεις Αντοχή σε θερμικές καταπονήσεις Αντοχή σε οριζόντια ενεργά φορτία Αεροπερατότητα Αντίσταση στη διαπερατότητα υδρατμών Θερμική μετάδοση Ηχομόνωση από αερομεταφερόμενο ήχο Διάρκεια ζωής ** Αυτές οι απαιτήσεις κρίνονται ως εφαρμοστέες μόνο όταν απαιτούνται από τους εθνικούς δομικούς κανονισμούς για την φωτιά áðïêëåéóìü ôùí óõóôçìüôùí áåñéóìïý (Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services). Ðüôå ãßíåôáé õðï ñåùôéêþ ç åíáðüèåóç ôçò ÓÞìáíóçò CE óôá õáëïðåôüóìáôá ÌåôÜ ôçí ðåñßïäï óõíýðáñîçò, ç ÓÞìáíóç CE ãßíåôáé õðï- ñåùôéêþ êáé ìüíï ôá õáëïðåôüóìáôá ìå ôï CE èá ìðïñïýí íá êõêëïöïñïýí óôçí áãïñü. Ùò õðï ñýùóç ôçò åíáðüèåóçò ôçò ÓÞìáíóçò Ý åé ïñéóôåß ç 1ç Äåêåìâñßïõ Εικόνα 3: Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Σήμανσης CE στα υαλοπετάσματα ÄéáöïñåôéêÝò äéáäéêáóßåò ãéá åéäéêïýò ôýðïõò õáëïðåôáóìüôùí Ãéá õáëïðåôüóìáôá ùñßò structural glazing ç äéáäéêáóßá ðñïûðïèýôåé ôçí óõììüñöùóç ìå ôï åíáñìïíéóìýíï Åõñùðáúêü ðñüôõðï ÅÍ ðïõ Ý åé óõíôá èåß áðü ôçí Ôå íéêþ ÅðéôñïðÞ TC 33 ôïõ CEN. Ãéá structural glazing õáëïðåôüóìáôá áðáéôåßôáé ç óõììüñöùóç ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ Ôå íéêþ ãêñéóç (European Technical Approval Þ ÅÔÁ) ðïõ Ý åé óõíôá èåß áðü ôá ìýëç ôïõ ÅÏÔÁ óýìöùíá ìå ôéò êáôåõèõíôþñéåò ïäçãßåò ETAG 002. Ãéá åîùôåñéêýò åðåíäýóåéò ôåé ïðïéßáò êáé ìå óôáèåñü óçìåßá óôþñéîçò õáëïðåôüóìáôá, ïé êáôåõèõíôþñéåò ïäçãßåò åôïéìüæïíôáé. Ðåäßï åöáñìïãþò ôïõ ðñïôýðïõ ÅÍ ãéá õáëïðåôüóìáôá ÃåíéêÜ ôï ðñüôõðï åöáñìüæåôáé óå õáëïðåôüóìáôá ðïõ ç êëßóç ôïõò êõìáßíåôáé áðü êüèåôï èýóç Ýùò 15 ï áðüêëéóçò áðü ôçí êüèåôï åðß ôçò ðñïóüøåùò ôïõ êôçñßïõ. Ãéá ôïõò óêïðïýò ôçò åíáðüèåóçò ôçò ÓÞìáíóçò CE, ôï õáëïðýôáóìá äåí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò ôåëéêü ðñïúüí ìý ñé ôçí óôéãìþ ôçò ôïðïèýôçóþò ôïõ, ãéáôß áðïôåëåßôáé áðü ìéá óåéñü óôïé åßùí ôá ïðïßá áðïôåëïýí ôï õáëïðýôáóìá ìüíï üôáí óõíáñìïëïãçèïýí óôï åñãïôüîéï. Ôï ðñüôõðï ëïéðüí åðéôßèåôáé óôï õáëïðýôáóìá ìå ôçí ìïñöþ êßô, äçëáäþ óå ìéá óåéñü óôïé åßùí ôá ïðïßá üôáí óõíáñìïëïãçèïýí äßíïõí Ýíá ôåëéêü ðñïúüí. ÅðïìÝíùò, ç óþìáíóç åöáñìüæåôáé äéðëü óå õáëïðåôüóìáôá ôá ïðïßá Ý ïõí ó åäéáóôåß, ðáñá èåß êáé ôïðïèåôçèåß âüóåé óõóôçìüôùí ðïõ êõêëïöïñïýí åõñýùò óôçí áãïñü êáé óå õáëïðåôüóìáôá ðïõ ðáñüãïíôáé Þ ôïðïèåôïýíôáé óå åéäéêýò êáôáóêåõýò âüóåé åéäéêïý ó åäéáóìïý. Ôï ðñüôõðï ÅÍ äåí åßíáé åöáñìïóôýï óå: üëá ôá õáëïðåôüóìáôá ìå structural glazing Structural Silicone Glazing üðïõ ôï ðëáßóéï ôùí õáëïðéíüêùí óõãêïëëüôáé óôï ðëáßóéï ôïõ öýñïíôá óêåëåôïý ôïõ õáëïðåôüóìáôïò êáé ç åîùôåñéêþ åìöüíéóç ôçò êáôáóêåõþò åßíáé ìüíïí ïé õáëïðßíáêåò (ãõáëß), ùñßò íá äéáêñßíåôáé ç ðáñïõóßá Üëëïõ õëéêïý (áëïõìßíéï, åëáóôéêü êëð). Ç ÓÞìáíóç CE ãéá ôá õáëïðåôüóìáôá Ç ÓÞìáíóç CE óçìáßíåé üôé êüèå êéô õáëïðåôüóìáôïò ðñýðåé íá óõíïäåýåôáé áðü Ýíá Ýããñáöï ðïõ ðåñéý åé ôéò ðáñáêüôù ðëçñïöïñßåò (åéêüíá 4): Ôï ãñáöéêü óýìâïëï ôïõ CE. Ôá äýï ôåëåõôáßá øçößá ôçò ñïíéüò óôçí ïðïßá Ýãéíå åðéóýíáøç ôçò ÓÞìáíóçò CE. 78 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2005

4 Το σήμα πιστότητας CE αποτελείται από την γραφική απεικόνιση του CE οι παράμετροι της οποίας δίνονται στην οδηγία 93/68/EEC 0124 AL ΕΠΕ, Χίου 12, Αθήνα CPD ΕΝ Προϊόν υαλοπέτασμα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε κτήριο γραφείων Αντίδραση στη φωτιά...κλάσεις Αντοχή στη φωτιά...npd Υδατοστεγανότητα...κλάση R6 Αντοχή στο ίδιον βάρος...kn Αντοχή στην ανεμοπίεση kn/m 2 Αντίσταση στην κρούση...τεχνικές κατηγορίες Αντοχή σε θερμική εναλλαγή...τύπος υαλοπίνακα Αντοχή σε οριζόντια φορτία...kn σε m ύψος κατωφλιού Ολικός συντελεστής ανταλλαγής...npd θερμότητας Αεροπερατότητα...κλάση Α3 Ηχομόνωση σε αερομεταφερόμενο ήχο...db Αριθμός αναγνώρισης του φορέα πιστοποίησης (όπου είναι σημαντικό) Όνομα ή εμπορικό σήμα και καταχωρημένη διεύθυνση του παραγωγού Δύο τελευταία ψηφία του έτους που έγινε η επισύναψη CE Αριθμός πιστοποιητικού (όπου είναι σημαντικό) Αριθμός Ευρωπαϊκού προτύπου Περιγραφή του προϊόντος Πληροφορίες των απαιτούμενων χαρακτηριστικών Εικόνα 4: Παράδειγμα της Σήμανσης CE στα συνοδευτικά έγγραφα üíïìá Þ áñéèìü ìçôñþïõ êáé ôçí åããåãñáììýíç óôï ìçôñþï äéåýèõíóç ôïõ êáôáóêåõáóôþ. ôïí êùäéêü ôïõ ðñïúüíôïò. ôïí êáôüëïãï ôùí õðï ñåùôéêþí áðáéôþóåùí ðïõ êáëýðôåé ôï ðñïúüí. Ç Ýêöñáóç ðïõ åìðåñéý åôáé óôçí Ïäçãßá Äïìéêþí Ðñïúüíôùí ùò êéô åßíáé ôáõôüóçìç ôïõ äïìéêïý ðñïúüíôïò. íá äïìéêü ðñïúüí åßíáé Ýíá êéô üôáí åßíáé Ýíá óýíïëï äýï ôïõëü éóôïí îå ùñéóôþí óôïé åßùí ðïõ ðñýðåé íá óõíáñìïëïãçèïýí ãéá íá åíóùìáôùèïýí ìå ìüíéìï ôñüðï óôï êôßóìá (íá óõíáñìïëïãçèïýí). Ãéá ôï õáëïðýôáóìá ôï óýíïëï ôïõ ðåôüóìáôïò (ôçò ðñüóïøçò) ìðïñåß íá áñáêôçñéóôåß ùò êéô áí ìðïñïýí íá åíôïðéóôïýí ôá äéáöïñåôéêü åðßðåäá åðßäïóçò. ÓõíÞèùò èá õðüñ ïõí ðåñéóóüôåñá áðü Ýíá êéô óôá õáëïðåôüóìáôá ëüãù ôùí äéáöïñåôéêþí åðéäüóåùí áíüëïãá ìå ôçí åðéöüíåéá ôçò Ýêôáóçò. Ãé áõôü ôïí ëüãï ðñïôåßíåôáé ç äþëùóç ôùí åðáíáëáìâáíüìåíùí óôïé åßùí êáôáóêåõþò ùò êßôò êáé ç ÓÞìáíóÞ ôïõò ìå CE. Ðùò áðïöáóßæïíôáé ôá åðßðåäá åðßäïóçò Ï êáôáóêåõáóôþò èá ðñýðåé íá áðïöáóßóåé ôá åðßðåäá åðßäïóçò ðïõ èá áðïäþóåé óôá ðñïúüíôá ôïõ ãéá üëá ôá áñáêôçñéóôéêü ôùí åðéäüóåùí ðïõ áðáéôïýíôáé áðü ôï CE. Ç åðéëïãþ ôùí áðáéôþóåùí êáé ôùí áíôßóôïé ùí åðéðýäùí áðüäïóçò èá ðñýðåé íá óõìâáäßæïõí ìå ôéò áðáéôþóåéò ðïõ êáèïñßæïíôáé óôá åèíéêü ðñüôõðá áíáöïñüò (ð.. ôá åèíéêü ðñüôõðá ãéá ôçí åíåñãåéáêþ áðüäïóç, ôïõò åèíéêïýò êôéñéïäïìéêïýò êáíïíéóìïýò / äéáôüãìáôá) üðïõ áõôü õðüñ ïõí Þ èá áñ ßóïõí íá éó ýïõí. (Óôçí ÅëëÜäá áðü 4/1/2006 ôßèåôáé óå åöáñìïãþ üðùò ïñßæåôáé óôï Üñèñï 15 ôçò Åðßóçìçò Åöçìåñßäáò ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí (L1/65), ôßèåôáé óå éó ý êáé ç Ïäçãßá 2002/91/ÅÊ ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò 16çò Äåêåìâñßïõ 2002 ãéá ôçí åíåñãåéáêþ áðüäïóç ôùí êôéñßùí). Éäéáßôåñá, ç äõíáôüôçôá åðéëïãþò ôïõ npd (êáìßá äçëùìýíç åðßäïóç) ìðïñåß íá ñçóéìïðïéåßôáé üôáí êáìßá áðáßôçóç äåí õðüêåéôáé óå ñýèìéóç. Áñ éêþ äïêéìþ ôýðïõ (Initial Type Test Þ ITT) ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôùí áñáêôçñéóôéêþí åðéäüóåùí Ãéá ôá õáëïðåôüóìáôá ï êáôáóêåõáóôþò ñåéüæåôáé åñãáóôþñéá äïêéìþí êáé / Þ õðïëïãéóìïýò óôï õáëïðýôáóìá äåßãìá ðïõ åßíáé áíôéðñïóùðåõôéêü ôçò ðáñáãùãþò ôïõ, óýìöùíá ìå ôéò áðáéôþóåéò ôùí Åõñùðáúêþí ðñïôýðùí áíáöïñüò, üðùò öáßíåôáé óôïí ðßíáêá 2: ¼ðïõ ïé âåâáéþóåéò ôùí áñ éêþí äïêéìþí ôýðïõ ðïõ Ýãéíáí áðü Ýíáí ÊïéíïðïéçìÝíï ÖïñÝá (ãéá ôçí ÅëëÜäá ï ÅËÏÔ) äßíïíôáé óôïí êáôáóêåõáóôþ áðü ôçí äéýëáóç, ìðïñåß ï êáôáóêåõáóôþò íá ôéò ñçóéìïðïéþóåé ãéá ôïõò óêïðïýò ôçò ÓÞìáíóçò CE ùñßò íá ñåéüæåôáé íá áíáìé èåß ï ÊïéíïðïéçìÝíïò öïñýáò ãéá ôïí Ýëåã ï ôïõ ðñïúüíôïò (ó Þìá 1). Νοέμβριος - Δεκέμβριος

5 Ôå íéêü èýìáôá Σχήμα 1: Τρόποι για την εναπόθεση της Σήμανσης CE σε κουφώματα και υαλοπετάσματα σύμφωνα με το Σύστημα AoC 3 βάση της καθοδήγησης Μ (Guidance Paper M) CE με Αρχικές Δοκιμές Κοινή χρήση Κλιμακωτή χρήση Τύπου Κατασκευαστών Αρχικής Δοκιμής Τύπου Αρχικής Δοκιμής Τύπου Αρχική Δοκιμή Τύπου ζητά τις αρχικές δοκιμές τύπου ζητά τις αρχικές δοκιμές τύπου Κοινοποιημένος φορέας (Notified Body) - Δοκιμές Κοινοποιημένος φορέας (Notified Body) - Δοκιμές Κάτοχος των αποτελεσμάτων δοκιμών από τον Κοινοποιημένο φορέα Κάτοχος των αποτελεσμάτων δοκιμών + ζητά τις αρχικές δοκιμές τύπου Επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των δοκιμών από χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των δοκιμών του - Συμφωνία μεταξύ και - Οδηγίες για την συναρμολόγηση και τοποθέτηση από Κοινοποιημένος φορέας (Notified Body) - Δοκιμές Ελέγχει ότι το προϊόν είναι πανομοιότυπο σημαντικές ως προς τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας του - Καμία μείωση των επιδόσεων του προϊόντος Κάτοχος των αποτελεσμάτων δοκιμών από τον Κοινοποιημένο φορέα Κάτοχος των αποτελεσμάτων δοκιμών Οι αρχικές δοκιμές τύπου του ως επιβεβαίωση για τον Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας Καθήκον για = CE marking είναι υπεύθυνος για την δήλωση των επιδόσεων του προϊόντος Επεξήγηση: AoC = επιβεβαίωση συμμόρφωσης = Κοινοποιημένος Φορέας = Κατασκευαστής = Προμηθευτής του συστήματος = συνέταιρος (π.χ. συνέταιρος κατασκευαστής), βιομηχανία (π.χ. βιομηχανίες εξαρτημάτων) ή σχεδιαστές συστημάτων 80 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2005

6 Πίνακας 2: Πίνακας ταξινόμησης βάση ΕΝ No Χαρακτηρισμός Μονάδες Κλάση ή δηλωμένη τιμή 1 Ανεμοπίεση kn/m 2 καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Δηλωμένη τιμή 2 Στατικά φορτία kn/m 2 καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Δηλωμένη τιμή 3 Αντίσταση στην κρούση (mm) καμία δηλωμένη επίδοση (npd) l0 l1 l2 l3 l4 Εσωτερική Πτώση από ύψος (n.a) (200) (300) (450) (700) 4 Εξωτερική Πτώση από ύψος (mm) καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Ε0 Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 (n.a) (200) (300) (450) (700) 5 Αεροπερατότητα Πίεση δοκιμής (Pa) καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Α1 Α2 Α3 Α4 ΑΕ (150) (300) (450) (600) (>600) 6 Υδατοστεγανότητα Πίεση δοκιμής (Pa) καμία δηλωμένη επίδοση (npd) R4 R5 R6 R7 RE (150) (300) (450) (600) (>600) 7 Ηχομόνωση από db καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Δηλωμένη τιμή αερομεταφερόμενο ήχο R w (C;Ctr) 8 Ολικός συντελεστής ανταλλαγής W/m 2 K καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Δηλωμένη τιμή θερμότητας U cw 9 Πυροστεγανότητα ή Στεγανότητα (min) καμία δηλωμένη επίδοση (npd) E E E E στην φωτιά (Ε) i o, o i, o i Αρτιότητα και μόνωση (min) καμία δηλωμένη επίδοση (npd) El El El El (Εl) i o, o i, o i Ισοδυναμικότητα Ohms καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Δηλωμένη τιμή 12 Αντίσταση σε οριζόντια φορτία kn/m ύψος καμία δηλωμένη επίδοση (npd) Δηλωμένη τιμή κρηπίδας Ï êáèïñéóìüò ôùí åðéäüóåùí (åßôå ìýóù åñãáóôçñéáêþí äïêéìþí Þ õðïëïãéóôéêþí ìåèüäùí Þ áñ éêýò äïêéìýò Ôýðïõ) ðñýðåé íá ãßíïõí ÌÏÍÏ ÌÉÁ ÖÏÑÁ, óôçí áñ Þ ôçò ðáñáãùãþò êüôù áðü ôçí ÓÞìáíóç CE. Ùóôüóï, áðü ôïí êáôáóêåõáóôþ èá áðáéôåßôáé ç óõíýðåéá óôçí ðïéüôçôá ôçò ðáñáãùãþò ôïõ óå âüèïò ñüíïõ (äçëáäþ üôé ïé åðéäüóåéò ôùí õáëïðåôáóìüôùí - äåéãìüôùí ðïõ Ý ïõí õðïâëçèåß óôéò äïêéìýò ðáñáìýíïõí áíáëëïßùôåò) êáé ç äéáóöüëéóç ôçò é íçëáóéìüôçôáò ôùí ðñïúüíôùí. Ôá ðáñáðüíù ðñýðåé íá åîáóöáëßæïíôáé ìýóù åíüò åîáêñéâùìýíïõ óõóôþìáôïò åëýã ïõ ðáñáãùãéêþò äéáäéêáóßáò. Ïé åñãáóôçñéáêýò äïêéìýò ìðïñïýí íá ãßíïõí óå ïðïéïäþðïôå ìýñïò ôçò Åõñþðçò, óå Ýíáí ïñãáíéóìü êáôüëëçëá êïéíïðïéçìýíï áðü ôï êñüôïò - ìýëïò ôï ïðïßï âñßóêåôáé óôçí ÅõñùðáúêÞ íùóç. íáò êáôüëïãïò ôùí ÊïéíïðïéçìÝíùí Ïñãáíéóìþí äçìïóéåýåôáé óôçí éóôïóåëßäá standard/ Νοέμβριος - Δεκέμβριος

7 Ôå íéêü èýìáôá Πίνακας 3: Καθήκοντα που εκτελούνται από τον Κοινοποιημένο φορέα και τον Κατασκευαστή Βασικά χαρακτηριστικά ITT FPC INS Αντίδραση στην φωτιά με το Σύστημα AoC* Αντίδραση στην φωτιά με το Σύστημα AoC* 3 Πυραντοχή Διάδοση φωτιάς Υδατοστεγανότητα Αντοχή στα στατικά φορτία (ίδιον βάρος) Αντοχή στην ανεμοπίεση Αντίσταση στην κρούση Αντοχή σε θερμική εναλλαγή Αντοχή σε οριζόντια φορτία Αεροπερατότητα Υδρατμoπερατότητα Ολικός συντελεστής ανταλλαγής θερμότητας Ηχομόνωση σε αερομεταφερόμενο ήχο Διάρκεια ζωής *AoC = επιβεβαίωση συμμόρφωσης = Κοινοποιημένος Φορέας = Κατασκευαστής ITT= Αρχική Δοκιμή Τύπου FPC= Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας INS= Πρώτη Επιθεώρηση της παραγωγικής διαδικασίας και συνεχής επιτήρηση ÅðéëïãÞ ôïõ áíôéðñïóùðåõôéêïý äåßãìáôïò ãéá ôçí äïêéìþ êáé ôïìåßò åöáñìïãþò Ãéá ôçí ìåßùóç ôïõ êüóôïõò ôùí äïêéìþí ãéá ôá õáëïðåôüóìáôá ç Ýííïéá ôçò ïéêïãýíåéáò ôùí ðñïúüíôùí èá ðñýðåé íá ëáìâüíåôáé õðüøç. Ãéá êüèå ïéêïãýíåéá ðñïúüíôùí Ýíá áíôéðñïóùðåõôéêü äåßãìá õðïâüëëåôáé óå äïêéìþ êáé ôá áðïôåëýóìáôá ôçò äïêéìþò ìðïñïýí íá ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá üëá ôá ìýëç ôçò ïéêïãåíåßáò. Ç åðéëïãþ ôçò åéñüôåñçò ðåñßðôùóçò åßíáé ãåíéêü Ýíáò êáëüò ôñüðïò ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ïéêïãýíåéáò. Ôï ðñüôõðï ÅÍ ãéá ôá õáëïðåôüóìáôá äåí äßíåé êáìßá ðëçñïöïñßá ç ïäçãßá óôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ðñýðåé íá ïñßæåôáé ìéá ïéêïãýíåéá ðñïúüíôùí, ïýôå ãéá ôïí ôñüðï ðïõ èá ðñýðåé íá åðéëýãåôáé Ýíá äåßãìá ðïõ èá áíôéðñïóùðåýåé ôçí ïéêïãýíåéá. Óôï ó Þìá 2 öáßíåôáé Ýíá ðáñüäåéãìá ðñïóäéïñéóìïý áíôéðñïóùðåõôéêïý äåßãìáôïò äïêéìþò êáé ïé ôïìåßò åöáñìïãþò ãéá ôá êýñéá áñáêôçñéóôéêü åíüò õáëïðåôüóìáôïò. ÅðéðëÝïí áñáêôçñéóôéêü ìðïñïýí íá ðñïóôåèïýí áí áðáéôïýíôáé. ÊÜðïéåò öïñýò ßóùò ñåéáóôåß íá ãßíïõí åðéðëýïí äïêéìýò óå ìéêñüôåñá äåßãìáôá ãéá ìåìïíùìýíá óôïé åßá. Ïé ôïìåßò åöáñìïãþò áíáöýñïíôáé óôïí ðßíáêá Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2005

8 Σχήμα 2: Παράδειγμα προσδιορισμού του αντιπροσωπευτικού δείγματος δοκιμής και οι τομείς εφαρμογής Μέγιστο πλάτος Aντοχή στις ριπές των ανέμων Σημείωση: Τα χρωματιστά πλαίσια του σχήματος αναδεικνύουν τα σημαντικά σημεία του δείγματος δοκιμής για τα χαρακτηριστικά. Η δοκιμή γίνεται στο σύνολο του δείγματος. Στοιχεία που απαρτίζουν το δείγμα: Όλες οι παραλλαγές συνδέσμων Τ Όλα τα συστήματα στεγάνωσης Όλα τα συστήματα στήριξης Διαφορετικά βάθη κάθετων και οριζόντιων στοιχείων Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα συστήματα αποστράγγισης Σύνδεση μεταξύ ορόφων Σύνδεση κάθετων στοιχείων Αεροστεγανότητα Βάθος οριζόντιου στοιχείου Αντοχή σε κρούση Κάθετο στοιχείο Ζευγάρι κάθετων στοιχείων Κάθετο στοιχείο Υδατοστεγανότητα Κάθετο στοιχείο Πίνακας 4: τομείς εφαρμογής της επιλογής της χειρότερης περίπτωσης για δοκιμές Χαρακτηριστικά Σχεδιασμός της χειρότερης περίπτωσης Τομείς εφαρμογής δείγματος για δοκιμές Αντοχή στην ανεμοπίεση Μέγιστο άνοιγμα κάθετων και οριζόντιων στοιχείων για Όλα τα μικρότερα ανοίγματα καταλληλότητα χρήσης. Οι εγκάρσιες τομές πρέπει να έχουν χρησιμοποιώντας υπολογισμούς διαστάσεις σύμφωνα με τον υπολογισμό του φορτίου μελέτης Στατικά φορτία (ίδιον βάρος) Μέγιστο μήκος τραβέρσας, μέγιστο βάρος υαλοπίνακα. Όλα τα μικρότερα και ελαφρύτερα Οι διαστάσεις των εγκαρσίων τομών πρέπει να υπολογίζονται με βάση το βάρος του υαλοπίνακα από το δείγμα προϊόντα χρησιμοποιώντας στατικούς υπολογισμούς Αντίσταση στην κρούση Όλους τους τυπικούς τάκους στήριξης υαλοπινάκων προϊόντα με όμοιες κατασκευαστικές λεπτομέρειες Αεροπερατότητα Όλα τα συστήματα μόνωσης, όλες τις γωνίες σύνδεσης, συστήματα με όμοιες όλα τα συστήματα αποστράγγισης κατασκευαστικές λεπτομέρειες Ηχομόνωση Σε συνεργασία με τον Κοινοποιημένο φορέα Θερμομόνωση U f των προφίλ μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με το ΕΝ ISO Το U cw υπολογίζεται για κάθε κιτ Χαρακτηριστικά για την φωτιά Λοιπά χαρακτηριστικά Σε συνεργασία με τον Κοινοποιημένο φορέα Σε συνεργασία με τον Κοινοποιημένο φορέα Νοέμβριος - Δεκέμβριος

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ E.R.C. 3 E.R.C. 4 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 20701 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1579 18

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-224 225-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 261-272.

Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-224 225-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 261-272. Περιεχόμενα Τεχνικές Πληροφορίες 3-16 Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-17 Προφίλ 1:1 29-52 Βασικές Τυπολογίες 53-5 Τομές 1:1 55-92 Κατεργασίες 93-120 Υαλώσεις 121-12 Οδηγίες Τοποθέτησης 125-17 175-22 Προφίλ 1:1

Διαβάστε περισσότερα

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 21x29greek.indd 1 19/11/09 17:23:01 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç êáéíïôïìßá ôçò Syngenta ãéá ôçí êáôáðïëýìçóç ôïõ ðåñïíüóðïñïõ óôï áìðýëé ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 Ëåùö. Áíèïýóáò - Ô.Ê. 153

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Õðïäåéêíýåé ðåñéå üìåíï ðïõ åíäý åôáé íá ðñïêáëýóåé öèïñü Þ âëüâç óôç ìïíüäá. Õðïäåéêíýåé ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò êáé óçìåßá ðïõ åíäý åôáé íá åßíáé ñþóéìá

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ 2015-2016

ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ 2015-2016 Ð Á Í Å Ð É Ó Ô Ç Ì É Ï É Ù Á Í Í É Í Ù Í Σ Χ Ο Λ Η Κ Α Λ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν Ô Ì Ç Ì Á Ð Ë Á Ó Ô É Ê Ù Í Ô Å Í Ù Í Ê Á É Å Ð É Ó Ô Ç Ì Ù Í Ô Ç Ó Ô Å Í Ç Ó ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ 2015-2016 É Ù Á Í Í É Í Á 2 0 1 5

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλετε

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών EFORIA_2012_teliko:TELIKO_EFORIA_10_2007.qxd 15/3/2012 2:29 μμ Page 1 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Η έναρξη υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 σηματοδοτεί και την έναρξη της πλήρους εφαρμογής της νέας φορολογικής πολιτικής που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 24ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 89 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ -

Διαβάστε περισσότερα

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ...

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ... Áíáëþóéìïò, (-ç, -ï): Áõôüò ðïõ ìðïñåß íá îïäåõôåß. ÊÜíïíôáò ìéá âüëôá óôçí áãïñü, èá ðáñáôçñþóåé êáíåßò áñêåôü ìáãáæéü ðïõ åìðïñåýïíôáé ÁÍÁËÙÓÉÌÁ åßäç, ãéá õðïëïãéóôýò, ãéá ôï ãñáöåßï, ãéá ìç áíþìáôá.

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συµπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο αδέσποτος / 1 αδέσποτος / 2 Στο τέλος μιας πραγματικά γεμάτης χρονιάς για την I.V.S.A. Θεσσαλονίκης, τι καλύτερο από ένα νέο τεύχος Αδέσποτου; Μια δημιουργική χρονιά που κορυφώθηκε με την «1η Ημερίδα Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα