ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΡΡΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΚΗΝΖΗΟΛΟΓΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΡΡΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΚΗΝΖΗΟΛΟΓΗΑ"

Transcript

1 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΡΡΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΚΗΝΖΗΟΛΟΓΗΑ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΑΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΖΝ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΧΜΑΣΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ηεο Θενγλσζίαο Μεγαθιή Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή πνπ ππνβάιιεηαη ζην θαζεγεηηθό ζώκα γηα ηε κεξηθή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ γηα ηελ απόθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ εξξώλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 2008 έξξεο Δγθεθξηκέλν από ην Καζεγεηηθό ζώκα: Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: πκεώλ Βιαρόπνπινο Μέινο: Ησάλλεο Θενδσξάθεο Μέινο: Υξήζηνο Κακπίηζεο

2 2008 Θενγλσζία Μεγαθιή ALL RIGHTS RESERVED

3 i ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΘΔΟΓΝΧΗΑ ΜΔΓΑΚΛΖ Ζ επίδξαζε ηεο άζθεζεο θαη ηεο αηζζεηηθήο παξέκβαζεο ζηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ζώκαηνο γπλαηθώλ [Τπό ηελ επίβιεςε ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή: θ. Βιαρόπνπινπ πκεώλ] θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο ήηαλ ε κειέηε ησλ επηδξάζεσλ ηεο άζθεζεο θαη ηεο αηζζεηηθήο παξέκβαζεο θαη ηνπ ζπλδπαζκνύ ηνπο ζε κηα ζεηξά γλσζηηθώλ κεηαβιεηώλ: ζσκαηηθή θάζεμε, γεληθή απηνεθηίκεζε, αληίιεςε αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο, θπζηθήο θαηάζηαζεο, ειθπζηηθόηεηαο ζώκαηνο, ζσκαηηθήο δύλακεο θαη θπζηθήο απηνεθηίκεζεο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 80 γπλαίθεο ειηθίαο εηώλ [Μ.Ο.=23.61] έηε, θαηαλεκεκέλεο ζε 4 νκάδεο ησλ 20 αηόκσλ ε θαζεκηά: α] ε νκάδα ειέγρνπ πνπ δελ έθαλε θακία παξέκβαζε, β] ε πξώηε πεηξακαηηθή νκάδα πνπ αζθήζεθε, γ] ε δεύηεξε πεηξακαηηθή πνπ δέρηεθε καθηγηάδ πξνζώπνπ θαη δ] ε ηξίηε πεηξακαηηθή πνπ έθαλε άζθεζε θαη καθηγηάδ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 3 κεηξήζεηο: πξηλ ηελ παξέκβαζε, κεηά ην ηέινο ηεο θαη ηξεηο κήλεο κεηά γηα ηνλ έιεγρν δηαηήξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. ιεο νη θιίκαθεο είραλ πςειό βαζκό εζσηεξηθήο ζπλνρήο (α>.66). Από ηελ αλάιπζε δηαθύκαλζεο κε επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο θάλεθε όηη δελ ππήξραλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο κέζνπο όξνπο ησλ νκάδσλ αμηνινγεκέλσλ ζηηο 3 ρξνληθέο ζηηγκέο. Λέμεηο θιεηδηά: θπζηθή άζθεζε, καθηγηάδ, γεληθή απηνεθηίκεζε, θπζηθή απηναληίιεςε, ηθαλνπνίεζε ζώκαηνο.

4 ii ABSTRACT Theognosia Megakli: The influence of exercise and aesthetic interference on self-esteem and feminine body satisfaction [Under the supervision of Dr. Vlachopoulos Symeon] The purpose of the present study was to examine the influences of physical exercise, aesthetic interference and their combination on a series of dependent variables: body cathexis, general self-esteem, perceived sport competence, physical condition, body attractiveness, physical strength and physical self-worth. Eighth (80) women aged (average = years old) classified in 4 groups of 20 (twenty) individuals each participated in the research: a] the control target group who accepted no interference, b] the first sample group who physically exercised, c] the second sample group who underwent facial make-up and d] the third sample group who underwent physical exercise and make-up. Three (3) estimations took place: one prior to the interference, one after its completion and the final three months later for the checking of the maintenance of the results. The internal consistency of subscales was at an acceptable level (a >.66). The results deriving from the analysis of repeated measurements showed that there weren t differences among the averages of the groups evaluated at the three time moments. Key words: physical exercise, make-up, self-esteem, self-perception, body satisfaction

5 iii ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ειίδα ΠΔΡΗΛΖΦΖ... i ABSTRACT... ii ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ... iii ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ... vi ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΖΜΑΣΧΝ... vii ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΟΜΔΤΔΧΝ ΚΑΗ ΤΜΒΟΛΧΝ... ix Η. ΔΗΑΓΧΓΖ... 1 Απηνεθηίκεζε θαη ςπρηθή πγεία... 7 Καηάζιηςε θαη απηνεθηίκεζε Καηάζιηςε θαη ηθαλνπνίεζε ζώκαηνο ΗΗ. ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Eλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ εαπηνύ Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο απηναληίιεςεο Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο απηνεθηίκεζεο Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο ηθαλνπνίεζεο ζώκαηνο Πεξηερόκελν ηεο απηναληίιεςεο Γνκή ηεο απηναληίιεςεο Μνληέια ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνύ Απηνεθηίκεζε θαη θπζηθή εκθάληζε ρέζε ειηθίαο θαη απηνεθηίκεζεο ρέζε θύινπ θαη ζσκαηηθήο απηνεθηίκεζεο Ηθαλνπνίεζε ζώκαηνο θαη θπζηθή εκθάληζε ρέζε ειηθίαο θαη ηθαλνπνίεζεο ζώκαηνο ρέζε θύινπ θαη ηθαλνπνίεζεο ζώκαηνο σκαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη απηνεθηίκεζε σκαηηθή δπζαξέζθεηα πκπεξηθνξηθνί δείθηεο δπζαξέζθεηαο ζώκαηνο σκαηηθή δπζαξέζθεηα θαη απηνεθηίκεζε Δπίδξαζε ηεο άζθεζεο ζηελ απηνεθηίκεζε Δπίδξαζε ηεο άζθεζεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ζώκαηνο... 53

6 iv Δπίδξαζε ηεο αηζζεηηθήο παξέκβαζεο ζηε θπζηθή εκθάληζε, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ζώκαηνο Δξεπλεηηθό θελό θνπόο εκαζία ηεο έξεπλαο Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο ηαηηζηηθέο ππνζέζεηο ΗΗΗ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ Γείγκα Δξγαιεία Μέηξεζεο Κιίκαθα σκαηηθήο Απηναληίιεςεο (Physical Self Perception Profile) Κιίκαθα πλνιηθήο Απηνεθηίκεζεο (Rosenberg Self-Esteem Scale) Κιίκαθα σκαηηθήο Κάζεμεο (Body Cathexis Scale) Γηαδηθαζίεο Αλάιπζε δεδνκέλσλ IV. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Αμηνπηζηία πζρεηίζεηο κεηαβιεηώλ Γηαθνξέο σο πξνο ηε σκαηηθή Κάζεμε Γηαθνξέο σο πξνο ηε Γεληθή Απηνεθηίκεζε Γηαθνξέο σο πξνο ηε σκαηηθή Απηναληίιεςε Γηαθνξέο σο πξνο ηελ Αληίιεςε Αζιεηηθήο Ηθαλόηεηαο Γηαθνξέο σο πξνο ηε Φπζηθή Καηάζηαζε Γηαθνξέο σο πξνο ηε σκαηηθή Γύλακε Γηαθνξέο σο πξνο ηελ Διθπζηηθόηεηα ώκαηνο Γηαθνξέο σο πξνο ηε σκαηηθή Απηνεθηίκεζε V. ΤΕΖΣΖΖ Άζθεζε Αηζζεηηθή αγσγή θαη σκαηηθή Κάζεμε Άζθεζε Αηζζεηηθή Αγσγή θαη Γεληθή Απηνεθηίκεζε Άζθεζε Αηζζεηηθή Αγσγή θαη σκαηηθή Απηναληίιεςε... 89

7 v Γπκλαζηέο Αηζζεηηθνί: Ζ ζρέζε ηνπο κε ηελ Απηνεθηίκεζε, Απηναληίιεςε θαη Ηθαλνπνίεζε ώκαηνο Άζθεζε Αηζζεηηθή Αγσγή θαη Φπζηθή Δκθάληζε Πεξηνξηζκνί VI. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Πξνηάζεηο IV. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

8 vi ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ Πίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα αλάιπζεο αμηνπηζηίαο ησλ θιηκάθσλ γηα ηελ αξρηθή, ηελ ηειηθή κέηξεζε θαη ηελ επαλακέηξεζε Πίλαθαο 2. Παξάγνληεο ζπζρεηίζεσο ηεο Κιίκαθαο σκαηηθήο Κάζεμεο, Κιίκαθαο Απηνεθηίκεζεο θαη ησλ Τπνθιηκάθσλ ηνπ Πξνθίι σκαηηθήο Απηναληίιεςεο ησλ ζπκκεηερόλησλ θαηά ηελ αξρηθή, ηειηθή κέηξεζε θαη ηελ επαλακέηξεζε Πίλαθαο 3. Μέζνο όξνο, ηππηθέο απνθιίζεηο αξρηθήο, ηειηθήο, κέηξεζεο θαη επαλακέηξεζεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ θαη ησλ ηξηώλ πεηξακαηηθώλ νκάδσλ... 74

9 vii ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΖΜΑΣΧΝ ρήκα 1. Μνληέιν ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο θαη απηνθηνληθνύ ηδεαζκνύ ησλ εθήβσλ ρήκα 2. ηνηρεία ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνύ Παξάδεηγκα ρήκα 3. Σν κνλνδηάζηαην αζξνηζηηθό κνληέιν ηνπ Coopersmith ρήκα 4. Σν κνλνδηάζηαην ζθαηξηθό κνληέιν ηνπ Rosenberg ρήκα 5. Σν πνιππαξαγνληηθό κνληέιν ηεο Harter ρήκα 6. Σν ηεξαξρηθό κνληέιν ησλ Shavelson, Hubner θαη Stanton ρήκα 7. Έλα νκνθεληξηθό κνληέιν ηεο απηναληίιεςεο ρήκα 8. Σν θαηλνκελνινγηθό πεδίν θαηά ηνπο Snygg θαη Comps (1949) ρήκα 9. Φπρνινγηθό κνληέιν εξκελείαο πκκεηνρήο ζε Φπζηθέο Γξαζηεξηόηεηεο (Physical Estimation and Attraction Scales, PEAS), (Sonstroem, 1978) ρήκα 10. Μνληέιν EXSEM (Sontroem & Morgan, 1989) ρήκα 11. Γηεπξπκέλν κνληέιν EXSEM (Sonstroem, Harlow & Josephs, 1994) ρήκα 12. Γηάγξακκα αιιειεπίδξαζεο ρξόλνπ θαη νκάδαο σο πξνο ηε ζσκαηηθή θάζεμε ρήκα 13. Γηάγξακκα αιιειεπίδξαζεο ρξόλνπ θαη νκάδαο σο πξνο ηε γεληθή απηνεθηίκεζε ρήκα 14. Γηάγξακκα αιιειεπίδξαζεο ρξόλνπ θαη νκάδαο σο πξνο ηελ αληίιεςε αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο (SPORT)... 78

10 viii ρήκα 15. Γηάγξακκα αιιειεπίδξαζεο ρξόλνπ θαη νκάδαο σο πξνο ηε θπζηθή θαηάζηαζε (COND) ρήκα 16. Γηάγξακκα αιιειεπίδξαζεο ρξόλνπ θαη νκάδαο σο πξνο ηε ζσκαηηθή δύλακε (STRENGTH) ρήκα 17. Γηάγξακκα αιιειεπίδξαζεο ρξόλνπ θαη νκάδαο σο πξνο ηελ ειθπζηηθόηεηα ζώκαηνο (BODY) ρήκα 18. Γηάγξακκα αιιειεπίδξαζεο ρξόλνπ νκάδαο σο πξνο ηε ζσκαηηθή απηνεθηίκεζε (PSW)... 82

11 ix ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΟΜΔΤΔΧΝ ΚΑΗ ΤΜΒΟΛΧΝ * = α Ζ ζπζρέηηζε είλαη ζεκαληηθή ζε επίπεδν.05 ** = β Ζ ζπζρέηηζε είλαη ζεκαληηθή ζε επίπεδν.01 a ή a ηνπ Cronbach = Βαζκόο εζσηεξηθήο ζπλνρήο γηα ηνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο ελόο εξσηεκαηνινγίνπ ANOVA = Αλάιπζε δηαθύκαλζεο ANOVA Repeated = Αλάιπζε δηαθύκαλζεο κε επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο Measures BODY = Perceived attractive body Αληηιακβαλόκελε ειθπζηηθόηεηα ζώκαηνο COND = Perceived physical condition Αληηιακβαλόκελε θπζηθή θαηάζηαζε df = Βαζκνί ειεπζεξίαο EFF = Αληηιακβαλόκελε απηναπνηειεζκαηηθόηεηα EXSEM = Exercise and Self-Esteem Model Μνληέιν απηνεθηίκεζεο F = = Αλαινγία F, δείθηεο επίδξαζεο ηεο πεηξακαηηθήο κεηαβιεηήο Interaction = Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ζ έλα παξαγνληηθό ζρεδηαζκό Interaction plot. ή profile plot. = Γξαθηθή απεηθόληζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάιπζε δηαθύκαλζεο πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί ε αιιειεπίδξαζε ελόο ππνδείγκαηνο Likert scale = Κιίκαθα κέηξεζεο απόςεσλ M.O. = Μέζνο ξνο MANOVA = Αλάιπζε δηαθύκαλζεο πνιιαπιώλ κεηαβιεηώλ MANOVA Repeated Measures = Αλάιπζε δηαθύκαλζεο πνιιαπιώλ κεηαβιεηώλ κε επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο PEAS = Physical Estimation and Attraction Scales Φπρνινγηθό κνληέιν εξκελείαο πκκεηνρήο ζε Φπζηθέο Γξαζηεξηόηεηεο PSPP = Physical Self-Perception Profile Πξνθίι ζσκαηηθήο απηναληίιεςεο PSPQ = Physical Self Perception Questionnaire = Δξσηεκαηνιόγην Φπζηθήο Απηναληίιεςεο

12 x PSW SE SPORT STRENGTH t 1 t 2 t 3 Bivariate Correlations r = Ν ΡΗΡ Σ.Α. p = Physical self-worth σκαηηθή απηνεθηίκεζε = Global Self-Esteem Γεληθή απηνεθηίκεζε = Perceived sport competence Αληηιακβαλόκελε αζιεηηθή ηθαλόηεηα = Perceived physical strength Αληηιακβαλόκελε ζσκαηηθή δύλακε = Υξνληθή ζηηγκή αξρηθήο κέηξεζεο = Υξνληθή ζηηγκή ηειηθήο κέηξεζεο = Υξνληθή ζηηγκή επαλακέηξεζεο = Τπνινγηζκόο ησλ ζπληειεζηώλ ζπζρέηηζεο = πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (Pearson s correlation coefficient) = Πιεζπζκόο, αξηζκόο ησλ αηόκσλ ή αληηθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο = Perceived Importance Profile Αληηιακβαλόκελν Πξνθίι πνπδαηόηεηαο = Σππηθή Απόθιηζε = Δπίπεδν ζεκαληηθόηεηαο

13 1 Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΑΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΖΝ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΧΜΑΣΟ ΓΤΝΑΗΚΧΝ Ζ νκνξθηά λνείηαη σο αξκνλία ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πξνζώπνπ θαη ζώκαηνο, ην παξάζηεκα θαη ε γεληθόηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ, ώζηε ε όιε εκθάληζή ηνπ λα είλαη επράξηζηε θαη λα αληαλαθιά κηα ηζνξξνπία ζπλαηζζεκάησλ θαη ςπρηθήο γαιήλεο (Blanco-Davila, 2000). Με ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ ην σξαίν πξόζσπν, ην ηδαληθό ζώκα, ε νκνξθηά αιιάδνπλ θαη θαζνξίδνληαη από ηηο εθάζηνηε αληηιήςεηο ηεο επνρήο. Ζ εκθάληζε θαζνξίδεηαη κέζα από θνηλσληθνπνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο ή θαη ζξεζθεπηηθέο αθόκα πεπνηζήζεηο (Πξηκηθεξίνπ, 1996). ηελ αξραία Διιάδα νη θηιόζνθνη κηινύζαλ γηα «ρξπζή ηνκή» αλάκεζα ζηελ απιόηεηα θαη ηελ ππεξβνιή σο νξηζκό ηεο νκνξθηάο. Οη Ρσκαίνη έδηλαλ ζεκαζία ζηελ θνκςόηεηα, αγαπνύζαλ ην αδύλαην ζώκα θαη απερζάλνληαλ ηελ παρύζαξθε θηγνύξα, ελώ παξάιιεια έδηλαλ έκθαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζώπνπ. Από ηνλ 15ν κέρξη ηνλ 18ν αηώλα νη γεκάηεο γπλαηθείεο θηγνύξεο ήηαλ νη ειθπζηηθέο, αθνύ νη θακπύιεο ήηαλ έλδεημε γνληκόηεηαο. Σνλ 19ν αηώλα ζπλερίδεη ε ηδαληθή κνξθή ζώκαηνο λα ζπλδπάδεηαη κε ην έληνλα θακππιόκνξθν ζρήκα, ην νπνίν απνηειεί έλδεημε ζεμνπαιηθόηεηαο. ηηο αξρέο ηνπ 20νπ ε ηδαληθή γπλαηθεία κνξθή αιιάδεη ζρήκα θαη γίλεηαη αδύλαηε. ηαδηαθά ην ηδαληθό ελαιιάζζεηαη από έλα θακππιόκνξθν, 1950, ζε κηα αδύλαηε αγνξίζηηθε εηθόλα, δεθαεηία , γηα λα θαηαιήμεη ζε κίμε ησλ δύν ηάζεσλ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 (Blank, 2002). Από ην 1990 κέρξη ζήκεξα γηα ηηο γπλαίθεο ην ηδαληθό ζώκα είλαη ην αδύλαην θαη γηα ηνπο άλδξεο ην κπώδεο θαη γξακκσκέλν (Grogan, 1999) θαη κάιηζηα ζπλδπαζκέλν κε αύμεζε ηνπ εύξνπο θαη όγθνπ ηνπ ζώξαθα αθόκε θαη κε επέκβαζε ζην ζηήζνο αλ ρξεηαζηεί (Sarwer, Magee & Clark, 2004). Σν ηδαληθό ζα πξέπεη λα παξακείλεη λα πιεζηάδεη ην θπζηθό ώζηε λα ππάξμεη έλα ηέινο ζε εμαληιεηηθή άζθεζε, εμνπζελσηηθέο δίαηηεο θαη αηζζεηηθέο ρεηξνπξγηθέο παξεκβάζεηο (Sarwer, Magee & Crerand, in press). Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπζηθήο εμέιημεο ην ζώκα πξνζαξκόζηεθε γηα ζσκαηηθή εμάζθεζε, αιιά παξά ηηο ηερλνινγηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο ην αλζξώπηλν γνληδίσκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαηνκία θαη θπζηνινγία ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ έρεη δηαηεξεζεί ζρεηηθά ακεηάβιεην εδώ θαη ηεηξαθόζηνπο αηώλεο (Cordain, Giotshall, Eaton & Eaton, 1998). ηελ πξναγξνηηθή Διιάδα ην αζιεηηθό ηδεώδεο δηακνξθώζεθε πάλσ ζε κηα πγηή ηζνξξνπία εμαζθεκέλνπ ζώκαηνο θαη δηαθσηηζκέλεο ςπρήο. Ζ αμία ηεο

14 2 ζσκαηηθήο άζθεζεο ηνλίζηεθε ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα, επνρή ηεο «Μπώδνπο Υξηζηηαλνζύλεο», κε ηελ αλάπηπμε ελόο πγηνύο θαη κπώδνπο ζώκαηνο σο κέζν ιαηξείαο ηνπ Θενύ. ηε νπεδία ην ζύζηεκα εθγύκλαζεο ηνπ Ling θαζηέξσζε ηελ θαζεκεξηλή ζσκαηηθή εμάζθεζε. Καη ηα δύν καδί, ην θίλεκα ηεο Μπώδνπο Υξηζηηαλνζύλεο ηνπ ζπζηήκαηνο Ling πξνζαλαηνιίζηεθαλ ζηελ αλάπηπμε ηζρπξνύ ραξαθηήξα θαη ηαπηόηεηαο δεκηνπξγώληαο δξαζηεξηνπνηεκέλνπο πνιίηεο γηα εζληθηζηηθνύο θαη θνιιεθηηβίζηηθνπο ιόγνπο (Johanson, 1998). Mηα ηάζε πνπ παξνπζίαζε ζηξνθή πξνο πην αηνκηθνύο ιόγνπο γηα άζθεζε ζπζηεκαηηθή πνπ θηλεηνπνηεί ηελ ππεπζπλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα δηαηεξεί θαη λα επαπμάλεη ηελ πγεία θαη ηελ επδσΐα ηνπ. Ζ ζεκαζία ηεο άζθεζεο ζηε δηεπθόιπλζε θαη δηαηήξεζε κηαο δηαλνεηηθήο πγείαο θαη επεμίαο (Biddle, 2000; Mutrie, 2000; Boutcher, 2000), θαζώο θαη ε ζεηηθή ζρέζε κεηαμύ θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ζσκαηηθήο άζθεζεο θαη πλεπκαηηθήο επεμίαο έρνπλ απνδεηρηεί (Biddle & Mutrie, 2001; Fox, Boutcher, Faulkner & Biddle, 2000) θαη εξκελεπηεί κέζσ κεραληζκώλ (Salmon, 2001). Από ςπρνινγηθήο ζθνπηάο ε άζθεζε είλαη ππόζεζε ςπραγσγίαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν ειεύζεξνο ρξόλνο πνπ ζπλδπάδεηαη κε ηελ άζθεζε δξα σο δσηηθόο πεξηζπαζκόο από θαηαζηξνθηθέο θαη επηζθαιείο ζθέςεηο, πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, ζηξεζνγόλεο θαηαζηάζεηο, πεξηζπιινγή ζπλεηζθέξνληαο ζην αληηιακβαλόκελν απνηέιεζκα, ηελ πγεία. Δίλαη θαη ππόζεζε δεμηνηερλίαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε αίζζεζε ηεο ηθαλόηεηαο επίηεπμεο ελόο πςειήο ζεκαζίαο ζηόρνπ κπνξεί λα δηεπθνιύλεη ηελ ελίζρπζε ηεο δηάζεζεο ή ηεο απηνεθηίκεζεο (Buckworth & Dishman, 2002; Biddle et al., 2001). Aπό ςπρνβηνινγηθήο ζθνπηάο ε επίδξαζε ηεο άζθεζεο πάλσ ζε ζηξεζνγόλεο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα εξκελεπηεί από κηα ζεσξία, ζηεξηδόκελε ζηελ θιαζηθή ζεσξία, ε νπνία πεξηγξάθεη όηη έλα αξρηθά εξέζηζκα απνζηξνθήο, γηα παξάδεηγκα αξλεηηθέο εκπεηξίεο θαηά ην πξώην ηξέμηκν, κπνξεί λα κεηαηνπηζηεί ζε ζεηηθέο ππνθηλνύζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο πξάμεηο κέζσ ηεο έλσζεο κε θπζηθέο θαη θνηλσληθέο αληακνηβέο, όπσο έπαηλνο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εκπεηξία ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο (Salmon 2001; Lees & Dygdon, 1988). Οη κεραληζκνί, βηνρεκηθνί θαη ςπρνινγηθνί, απνηεινύλ ην ζεκέιην ιίζν πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη νη ςπρνζσκαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηα αληηιακβαλόκελα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο ζηε λνεηηθή πγεία θαη ελεξγνύλ από θνηλνύ κ έλα πεξίεξγν κνηίβν πνπ επεξεάδεηαη από ην θνηλσληθό θαη

15 3 πνιηηηζκηθό πιαίζην ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε άζθεζε (Salmon, 2001; La Forge, 1995). «Σα ζώκαηα ππάξρνπλ κόλν ζε θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα» (Fredrickson & Roberts, 1997). Ζ αληίιεςε ηνπ εαπηνύ θαη ε απηνεθηίκεζε ηνπ θάζε αηόκνπ ζπλδένληαη ζηελά κε θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ηδεώδε, ηα νπνία θαηά ηελ πξώηκε θνηλσληθνπνίεζε πηνζεηνύληαη θαη ελώλνληαη κε ην ζύζηεκα ηνπ εαπηνύ επεξεάδνληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ εζηίαζε ζηε ζσκαηηθή άζθεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ζε θαιή θαηάζηαζε αληηθαηνπηξίδεη κηα κνληέξλα θνηλσλία πνιηηηζκνύ θαη εηδηθόηεξα ζε θεληξηθέο αμίεο-ζηάζεηο ζεκεξηλήο δσήο ζηηο θνηλσλίεο ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ (Söderström, 1999; Johansnon, 1998; Featherstone, 1991), ζεσξώληαο ηελ άζθεζε σο κέζν επηξξνήο θαη ρεηξηζκνύ ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο. Σν ζώκα θαη ε ζπλνιηθή εμσηεξηθή εκθάληζε έρνπλ επηζεκαλζεί σο νη θπξηόηεξνη παξάγνληεο πξόβιεςεο ηεο γεληθήο απηνεθηίκεζεο (Fox, 1997; Harter, 1993). Σν γεγνλόο απηό έρεη νδεγήζεη ζ έλα αλαπηπγκέλν ελδηαθέξνλ ησλ αηόκσλ γηα ην ζώκα, ηνλ εαπηό ηνπο γεληθόηεξα θαη έρεη εξκελεύζεη ηηο ζσκαηηθέο απηναληηιήςεηο ζπλδεόκελεο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο άζθεζεο (Fox, 2000b; Fox & Corbin, 1989). Θεηηθέο αιιαγέο ζηελ απηναληίιεςε θαη ηελ απηνεθηίκεζε έρνπλ ζπλδεζεί κε ηε δηάξθεηα (Leith, 1994) θαη ηε ζπρλόηεηα (McGowan, Jarman & Pedersen, 1974) ηεο άζθεζεο. Απμεκέλα επίπεδα ζπρλόηεηαο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζρεηίδνληαη κε θαιύηεξε ςπρηθή πγεία θαη κεησκέλα επίπεδα θαηάζιηςεο (Kull, 2002). Οη γπλαίθεο παξνπζηάδνληαη πην επηθξηηηθέο γηα ην ζώκα ηνπο θαη είλαη πην δπζαξεζηεκέλεο κ απηό, σο κνξθή αλεζπρίαο κε ηελ εκθάληζε θαη ηα θηιά ηνπο, ζπγθξηλόκελεο κε ηνπο άλδξεο (Loland, 1998; Huenemann, Shapiro, Hampton & Mitchell, 1966). Δπηπιένλ νη γπλαίθεο ζπζρεηίδνπλ ηελ ειθπζηηθόηεηα ζώκαηνο (BODY) κε ηε ζσκαηηθή απηνεθηίκεζε (PSW) πεξηζζόηεξν από ηνπο άληξεο, νη νπνίνη ζπλδπάδνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο ζηα ζπνξ (SPORT) θαη ηε ζσκαηηθή δύλακε (STRENGTH) κε ηε ζσκαηηθή ειθπζηηθόηεηα (BODY) (Asçi, Asçi & Zorba, 1999; Hayes, Crocker & Kowalksi, 1999). Οη επηδόζεηο ζην πξνθίι θπζηθήο απηναληίιεςεο PSPP έρνπλ ζρέζε κε ηηο κεηξήζεηο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ άζθεζε, γεγνλόο απνδείμηκν θαη από έξεπλεο κε ηνπο ελήιηθεο ζηνπο νπνίνπο ν πην ηζρπξόο ππνθηλεηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο άζθεζεο θάλεθε λα είλαη ε θπζηθή θαηάζηαζε (COND) (Fox & Corbin, 1989). Γεληθόηεξα ε ζεκαζία πνπ δίλνπλ ηα άηνκα γηα ηηο δηαθνξέο πιεπξέο ηνπ εαπηνύ ηνπο θαζώο θαη ν ηξόπνο πνπ απηή ε ζεκαζία ζπλδέεηαη κε ηελ

16 4 αληηιακβαλόκελε ηθαλόηεηα απηώλ ησλ όςεσλ ηνπ ζσκαηηθνύ απηνύ έρεη νξηζηεί σο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά άζθεζεο θαη ηε ζπλνιηθή ζσκαηηθή απηναληίιεςε (Harter, 1986). Δπνκέλσο νη αληηιήςεηο ησλ αηόκσλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο, ην ζώκα θαη ηελ ηθαλόηεηα πνπ απνξξέεη απ απηό, δειαδή νη ζσκαηηθέο απηναληηιήςεηο είλαη ζεκαληηθέο ηόζν γηα ηνπο ίδηνπο σο πνιύηηκα ζπζηαηηθά γλώζεο ηνπ εαπηνύ όζν θαη ζπζρεηηδόκελεο κε άιια ζεηηθά ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε απηνεθηίκεζε, ε ζεηηθή επηξξνή ή θαη αξλεηηθά όπσο ε αξλεηηθή επηξξνή, ε θαηάζιηςε θαη πξνβιήκαηα πγείαο (Fox 1997; Sonstroem & Potts, 1996; Sonstroem & Morgan 1989). Ζ απμεκέλε αληηιεπηή ηθαλόηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζώκα, έρεη ζρέζε θαη κε άιιεο εκπεηξίεο όπσο ηελ αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαη απνδνρήο ηνπ εαπηνύ (Fox, 2000a). Ζ έξεπλα γη απηά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ηελ πςειή απηνεθηίκεζε απνηειεί έλα πνιύ δπλακηθό θίλεηξν γηα ηα άηνκα λα μεθηλήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ζπλήζεηεο άζθεζεο πξνο απόθηεζε θαιύηεξνπ ζώκαηνο (Lindwall, Hassmén, 2004). Γύν ππνζέζεηο ζηεξίδνπλ ηελ αλαδήηεζε ηνπ «θαιύηεξνπ» ζώκαηνο. Ζ κία δέρεηαη όηη ην ζώκα είλαη επήιαην, δειαδή κε ην θαηάιιειν πξόγξακκα εθγύκλαζεο είλαη επηηεύμηκν ην απνηέιεζκα απ όινπο. Ζ άιιε δέρεηαη όηη ε πξνζπάζεηα αμίδεη ηνλ θόπν θαη ε αληακνηβή ππάξρεη σο επαθόινπζν. Ζ δεύηεξε ηνπνζέηεζε εληζρύεηαη από εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ επηβεβαηώλνπλ όηη ε θπζηθή έιμε θαη ε εμσηεξηθή εκθάληζε είλαη ζπλδεκέλεο κε πςειά εθηηκώκελα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο, όπσο θνηλσληθή θαηαμίσζε, δπλακηζκό, πξνζαξκνγή (Langlois, Kalakanis, Rubenstein, Larson, Hallam & Smoot, 2000; Eagly, Ashmore, Makhijani & Longo, 1991; Feingold, 1992). ηελ επηδίσμε ηνπ εθηεηκόκελα ηέιεηνπ, πγηνύο θαη ειθπζηηθνύ ζώκαηνο θαη ηνπ εθηεηκόκελα ηέιεηνπ, ηδαληθνύ πξνζώπνπ ζπλδπάδνληαη ηα ηξία πεδία άζθεζεο, δίαηηαο-δηαηξνθήο, πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο (Brownell, 1991a) θαη έλα ηέηαξην ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο. To ηέιεην ζώκα, όκσο, έρεη πεξηζζόηεξα από κηα θπζηνινγηθή θαη αηζζεηηθή ζεκαζία. Σν ηέιεην ή πγηέο ζώκα είλαη ζύκβνιν ειέγρνπ θαη πεηζαξρίαο (Brownell, 1991a, 1991b) θαη σο ζσκαηηθά αζθεκέλν ην άηνκν κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηνλ απηνέιεγρν, ν νπνίνο ζπληειεί έκκεζα ζηελ αίζζεζε ππεξεθάλεηαο, εθηίκεζεο ηνπ εαπηνύ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ (Bordo, 1994). Με ηελ ελζσκάησζε απηώλ ησλ αξεηώλ ζηνλ ηξόπν δσήο ην άηνκν κπνξεί λα επέκβεη ζην ζώκα ηνπ, λα ην ειέγρεη, λα πεηζαξρεί λα ην πιάζεη ώζηε λα πξνζνκνηάδεη κε ηα ηδεώδε ζώκαηνο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο δηαζθαιίδνληαο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ακνηβέο. Γη απηό θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά

17 5 κε ηηο ζπλήζεηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ησλ αζθνύκελσλ επεξεάδνπλ ηηο εληππώζεηο πνπ νη άιινη ζρεκαηίδνπλ γηα απηνύο (Hodgins, 1992). H ζσκαηηθή άζθεζε είλαη ζπλδεκέλε κε ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά θαη ν δξαζηήξηνο ηξόπνο δσήο είλαη εζηθή ππνρξέσζε ζηνπο πνιηηηζκνύο ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ (White, Young & Gillett, 1995). Άιισζηε ε δπηηθή θνηλσλία δέρεηαη όηη έλα θαιά γπκλαζκέλν ζώκα απνηειεί ζεκαληηθή επέλδπζε όηαλ θάπνηνο παξνπζηάδεηαη ζε άιινπο. Με αλαπηπγκέλε αίζζεζε ζσκαηηθήο ηθαλόηεηαο ην άηνκν αηζζάλεηαη πην απνηειεζκαηηθό θαη κε παξάιιεια αηζζήκαηα απηναπνδνρήο θαη απηναθνζίσζεο νδεγείηαη ζε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο εθηίκεζεο ηνπ εαπηνύ ηνπ, ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπ (Fox, 2000a). Ζ δπηηθή έλλνηα ηνπ εαπηνύ είλαη κάιινλ ζύγρξνλν θαηλόκελν. ην ζύγρξνλν θόζκν ν εαπηόο καο πξέπεη λα έρεη ζρέζε κε ηα πάληα γύξσ καο. Οη εαπηνί καο θαιό είλαη λα ζρεηίδνληαη κε ην ζώκα καο, ηελ θαηαζθεπή καο θαη ηηο ηθαλόηεηεο καο. Υακειή απηνεθηίκεζε, αξλεηηθή απηναληίιεςε θαη κε ηθαλνπνίεζε από ηνλ εαπηό είλαη ζεκάδηα κε πγηνύο εηθόλαο πνπ βιάπηνπλ ηελ πγεία, ελώ ζεηηθή απηνεθηίκεζε θαη απηναληίιεςε νδεγνύλ ζε πιήξε πγεία. Άζθεζε θαη θπζηθή δξαζηεξηόηεηα επηδξνύλ ζηε γεληθόηεξε θπζηθή πγεία θαη ζε πιεπξέο ηεο ςπρηθήο πγείαο, ραξίδνληαο επηβξάβεπζε, ζεηηθή αμηνιόγεζε, έγθξηζε, ζσκαηηθή αξέζθεηα (Blascovich & Tomaka, 1991) θαη ηθαλνπνίεζε ζην άηνκν. Ζ ηθαλνπνίεζε κε ηε ζσκαηηθή θαηάζηαζε έρεη νξηζηεί ζπζρεηηδόκελε κε ηε ζσκαηηθή θάζεμε (body cathexis), ηελ εηθόλα ζώκαηνο (body image) θαη ηελ ηθαλνπνίεζε κε ην βάξνο. Ζ πξώηε αληαλαθιά ηελ επραξίζηεζε ηνπ αηόκνπ κε ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο ηνπ εαπηνύ. Ζ δεύηεξε θαλεξώλεη πόζν θνληά είλαη ε ζσκαηηθή εηθόλα ζηελ ηδαληθή εηθόλα γηα ην ζώκα ηνπ (Furnham, Badmin & Snead, 2002). Ζ ηξίηε δείρλεη ην βαζκό ζρέζεο ηνπ πξαγκαηηθνύ βάξνπο απ απηό πνπ ην άηνκν ζεσξεί ηδαληθό (Furnhman, et al, 2002). Δίλαη θαλόλαο, εξεπλεηηθά απνδεδεηγκέλνο, πσο ην απμεκέλν ζσκαηηθό βάξνο, νη απμεκέλνη δείθηεο ζσκαηηθήο ζύζηαζεο, ην αλεπαξθέο επίπεδν θαιήο θπζηθήο θαηάζηαζεο νδεγνύλ ζε αξλεηηθή απηνεθηίκεζε θαη αξλεηηθή εηθόλα ζώκαηνο από ηελ παηδηθή ειηθία θαη κε ηθαλνπνίεζε από απηό (Kalogiannis & Papaioannou, 2003), πνπ κπνξεί λα ζπληξνθεύεη ην άηνκν θαη ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπ. Παηδηά, έθεβνη θαη ελήιηθεο κε ρακειή ζσκαηηθή απηνεθηίκεζε δηαθαηέρνληαη από θνηλσληθό ζσκαηηθό άγρνο, γεγνλόο πνπ απνηξέπεη ηα άηνκα απηά από ηνπο ρώξνπο άζιεζεο θαη ηα απνκαθξύλεη από ηε βίσζε ησλ επεξγεηηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο άζθεζεο ζηα ςπρνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Σα νθέιε από ηελ άζιεζε εληνπίδνληαη ζηελ

18 6 αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ, ζηε δπλαηόηεηα γηα αλάπηπμε θνηλσληθώλ επαθώλ, ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο, ζηελ θαιύηεξε απόδνζε ζε ηνκείο ηεο δσήο, ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο, ζηε βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο εηθόλαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο από απηό, ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο (Corbin, Dowell, Lindsey & Tolson, 1983). Καη κάιηζηα πξέπεη ηα άηνκα λα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε γηα άζθεζε ζ όιε ηνπο ηε δσή γηα λα δηαηεξνύληαη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πγεία (Fox & Biddle, 1987). Ζ ζσκαηηθή ηθαλνπνίεζε απμάλεηαη κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε (Ford, Puckett, Reeve & Lafavi, 1991) θαη κάιηζηα ε άζθεζε ηνλίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε κε ην ζώκα (Salusso, Carol & Schwarzkoph, 1991) θαη ηδηαίηεξα ζε άλδξεο εθήβνπο θαη ελήιηθεο (Joesting & Chance, 1979). Ζ ζσκαηηθή ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα είλαη ν κεζνιαβεηήο ζηε ζρέζε κεηαμύ άζθεζεο θαη απηνεθηίκεζεο. Ζ εξκελεία απηνύ ζηεξίδεηαη ζην όηη ε άζθεζε κπνξεί λα έρεη θπζηθέο επηδξάζεηο πνπ νδεγνύλ ζε κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε ζώκαηνο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, παξόιν πνπ ππάξρνπλ θαη έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ όηη δελ ππάξρεη απηή ε ζπνπδαηόηεηα (Alfermann & Stoll, 2000; Iannos & Tiggemann, 1997). Θεσξείηαη δεδνκέλε από ηνπο εξεπλεηέο ε ζπκβνιή ηεο άζθεζεο ζηε ζσκαηηθή απηναληίιεςε, ηε ζπλνιηθή απηνεθηίκεζε θαη ηελ ςπρηθή πγεία (Fox, 1992). Πνιινί κάιηζηα ππνζηεξίδνπλ αθξάδαληα ηε δηαθνξά ζην βαζκό απηναληίιεςεο πξνο όθεινο ησλ αζθνπκέλσλ έλαληη ησλ κε θαζώο θαη ηε βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο απηναληίιεςεο κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα άζθεζεο (Fox & Corbin, 1989; Marsh & Peart, 1988). Απνηειεί ε επίδξαζε ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο παξεκβαηηθό παξάγνληα ηεο ελίζρπζεο ηεο απηνεθηίκεζεο γπλαηθώλ πνπ αζθνύληαη (Davis, 1990). Ζ απηνεθηίκεζε, σο ζπλάξηεζε ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο, είλαη πξνβιεπόκελν λα έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πεξηπνηήζεσλ πνπ εθαξκόδνληαη ζε πξόζσπν θαη ζώκα γηα ηε βειηίσζε ηεο εμσηεξηθήο εηθόλαο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ειθπζηηθόηεηαο. Ζ απηνεθηίκεζε ζρεηίδεηαη ζεηηθά, κε κηθξέο αλνδηθέο ηάζεηο, κε ηε βειηίσζε ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο κεηά από αηζζεηηθέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο (Sarwer, Gibbons, Backer, Cassa, Glat, Gold, Jewell, Larossa, Nahai & Young, 2005). Άιισζηε είλαη δεδνκέλε ε ηζρπξή ζρέζε κεηαμύ ζπλνιηθήο απηνεθηίκεζεο θαη ειθπζηηθόηεηαο (Harter, 2000). Οη επηδξάζεηο ζην ζώκα θαη ηελ ςπρή κε όπνηνλ ηξόπν θαη αλ επηηεινύληαη, όηαλ εμαζθαιίδνληαη ζεηηθά απνηειέζκαηα, πξνάγνπλ ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αηόκνπ θαη

19 7 εηδηθόηεξα ηεο γπλαίθαο, αζθνύκελεο ή κε, ηθαλνπνηεκέλεο από ηελ εκθάληζε θαη κε, κε πςειή ή ρακειή απηνεθηίκεζε, αθνύ ε νκνξθηά απνηειεί βαζηθό θαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ ζηεξεόηππνπ ηνπ γπλαηθείνπ θύινπ. «Σν λα βηώλεη κηα γπλαίθα ηνλ εαπηό ηεο σο όκνξθν, ζπληειεί ζηελ επηβεβαίσζε ηεο γπλαηθείαο ηεο ηαπηόηεηαο. Σν λα είλαη όκνξθε επηβεβαηώλεη ζηνπο άιινπο όηη απηή ε γπλαίθα ζπλάδεη κε ηηο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζειπθόηεηα» (Striegel-Moore & Franko, 2002). Αςηοεκηίμηζη και τςσική ςγεία ινη νη όξνη πνπ έρνπλ θαηά θαηξνύο δηαηππσζεί γηα ηελ απηνεθηίκεζε πξνζαλαηνιίδνληαη πάλσ ζε δύν άμνλεο: ηεο θηιαπηίαο ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ εαπηό- θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο (Buss & Malamuth, 1996). Ζ απηνεθηίκεζε, σο βαζκόο αμίαο, ζεβαζκνύ θαη αγάπεο γηα ηνλ εαπηό σο αλζξώπηλε ύπαξμε, κπνξεί λα πξνέξρεηαη από ηελ απνηίκεζε ηεο επηηπρίαο ζε ρώξνπο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ην άηνκν (Harter, 1993). Μπνξεί λα αληηθαηνπηξίδεη ηε γεληθή απνηίκεζε ηνπ εαπηνύ - ζθαηξηθή - ή ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ, όπσο ε ζσκαηηθή εκθάληζε, ε αζιεηηθή ηθαλόηεηα, ε ηθαλόηεηα ζηνλ αθαδεκατθό ρώξν θ.ά. - εηδηθή απηνεθηίκεζε (Pelham, 1995). Ζ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνλ θόζκν γύξσ ηνπ ζεσξείηαη ζεκείν ςπρηθήο πγείαο. Οη Allport, Erikson, Fromm θαη Rogers ζηήξημαλ ηε ζέζε ηεο ςπρηθήο πγείαο λα είλαη εμαξηώκελε από ηελ απηνγλσζία. Σν ςπρηθά πγηέο άηνκν είλαη άηνκν βιέπεη ηνλ εαπηό ηνπ όπσο αθξηβώο είλαη (Jahoba, 1958). To ςπρηθά πγηέο άηνκν κπνξεί λα απνδερηεί ηνλ εαπηό ηνπ κε όιεο ηηο παξεθθιίζεηο από ηελ ηδαληθή εηθόλα (Maslow, 1968). Δξεπλεηηθά έρεη ηεθκεξησζεί πσο ε απηνεθηίκεζε βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε κεηαβιεηέο όπσο ε ζρνιηθή επίδνζε, ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, νη επαγγεικαηηθέο επηινγέο θαη θηινδνμίεο, όπσο επίζεο θαη κε ζπκπεξηθνξηθέο πηπρέο, ζεκαληηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ηθαλνπνηεηηθώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ θαη ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ αηόκνπ (Markus & Nurius, 1987). Ζ αγάπε θαη απνδνρή ηνπ εαπηνύ θαιύπηεη ηε βάζε ηεο ςπρηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ αηόκνπ θαη ηεο ηθαλόηεηάο ηνπ λα απνδέρεηαη ηνπο άιινπο θαη λα αλαπηύζζεη ηθαλνπνηεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ζ απηνεθηίκεζε έρεη ζπλδεζεί κε ην ζεηηθό ζπλαίζζεκα, ην ππνθεηκεληθό επ δελ αιιά θαη κε ηε κνλαρηθόηεηα, ηελ θαηάζιηςε, ην γεληθεπκέλν άγρνο θαη ην άγρνο ζαλάηνπ (Brown & Marshall, 2001; Greenberg, Solomon & Pyszczynksi, 1997). Έρεη

20 8 ζπζρεηηζηεί ζεηηθά κε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκό, ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ηθαλνπνηεηηθώλ θνηλσληθώλ δεζκώλ (Leary & Baumeister, 2000). Μειέηεο έρνπλ πξνζδηνξίζεη ηελ απηνεθηίκεζε κε βάζε ηε ζηαζεξόηεηά ηεο ζηαζεξή, αζηαζήο- θαη ην επίπεδν ηεο - πςειό, ρακειό - θαη έρνπλ ππνζηεξίμεη ηελ ύπαξμε νκάδσλ ρακειήο θαη ζηαζεξήο ή αζηαζνύο απηνεθηίκεζεο, θαζώο θαη πςειήο ζηαζεξήο ή αζηαζνύο απηνεθηίκεζεο (Salmivalli, Kaukiqinen, Kaistaniemi & Lagerspetz, 1999; Tice, 1991). Οη ςπρνιόγνη ζεσξνύλ ηε δηαηήξεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαζνξηζηηθό, πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θίλεηξν ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο (Baumeister, 1998). Κάπνηνη άιινη έρνπλ νξηνζεηήζεη ηε ρακειή απηνεθηίκεζε αλάκεζα ζηνπο ηζρπξόηεξνπο πξνγλσζηηθνύο δείθηεο ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ (Leary, Scheindorfer & Haupt, 1995). Καη πην ζπγθεθξηκέλα ε πςειή απηνεθηίκεζε έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξόηεηα θαη πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηεο δσήο, ηελ ππνθεηκεληθή πγεία, επηπρία, ηθαλνπνίεζε θαη ηελ πγηή ζπκπεξηθνξά. Ζ ρακειή απηνεθηίκεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ πλεπκαηηθή αξξώζηηα, ην άγρνο, ηελ θαηάζιηςε θαη άιιεο δηαηαξαρέο. Δκπεηξηθά επξήκαηα ζπκθσλνύλ κε ηελ άπνςε πσο ε πςειή απηνεθηίκεζε θαιιηεξγεί ην επ δελ, ελώ ε ρακειή ζρεηίδεηαη κε όιεο ηηο αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο. Σν ζέκα είλαη πσο ην ςπρνινγηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ώζηε λα κεηαηξαπεί ε ρακειή απηνεθηίκεζε ζε πςειή. ύκθσλα κε ηελ Harter (1999), ε κία πξνζέγγηζε έγθεηηαη ζηελ νκαδνπνίεζε ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ απηναληίιεςεο ζε ζεκαληηθνύο θαη κε ζεκαληηθνύο ηνκείο. Ζ άιιε ζηεξίδεηαη ζηελ ππόζεζε ηνπ James (1890/1963) πσο ε απόθιηζε κεηαμύ ηνπ βαζκνύ απηναληίιεςεο ζε θάπνηνλ ηνκέα θαη ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ ηνκέα απηνύ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ζηα άηνκα κε ρακειή απηνεθηίκεζε, απ όηη ζε εθείλα κε πςειή, ζηα νπνία ε ζπκθσλία κεηαμύ ησλ επηδηώμεσλ θαη ησλ επηηπρηώλ αλακέλεηαη κεγαιύηεξε. Καη ε ηξίηε απνδίδεηαη ζηε ζύγθξηζε ηεο ζπνπδαηόηεηαο ησλ αηόκσλ κε πςειή απηνεθηίκεζε ζηνπο ηνκείο πνπ νη απηναληηιήςεηο ηνπο είλαη ρακειέο ζε ζρέζε κε ηε ζεκαληηθόηεηα πνπ απνδίδνπλ ζ απηνύο ηα άηνκα κε ρακειή απηνεθηίκεζε. Σα πνξίζκαηά ηνπο θαηέιεμαλ ζην όηη ε ζπνπδαηόηεηα πνπ ηα άηνκα κε πςειή απηνεθηίκεζε απνδίδνπλ ζηνπο ηνκείο, όπνπ νη απηναληηιήςεηο ηνπο είλαη ρακειέο είλαη ζεκαληηθά κηθξόηεξε από ηε ζπνπδαηόηεηα πνπ απνδίδνπλ ζ απηνύο ηνπο ηνκείο ηα άηνκα κε ρακειή απηνεθηίκεζε. ύκθσλα κε ην κεηαθνξηθό πειίθν ηνπ James (1890/1963) δύν δξόκνη νδεγνύλ ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο: α] Μείσζε ησλ πξνζδνθηώλ ζε ηνκείο πνπ

21 9 αηζζάλεηαη αλεπαξθήο, κέζσ ηεο ππνβάζκηζεο ηεο ππνθεηκεληθήο ζπνπδαηόηεηαο απηώλ ησλ ηνκέσλ ή β] Αύμεζε ηεο επίδνζήο ηνπ ζε ηνκείο πνπ ν ίδηνο θξίλεη βαζηθνύο γηα ηε δσή ηνπ. Δλζαξθώλνληαο θάπνηα από ηηο δύν ζηξαηεγηθέο ειαρηζηνπνηεί ηελ απόθιηζε κεηαμύ ηνπ βαζκνύ απηναληίιεςεο θαη ζεκαζίαο ησλ ηνκέσλ κε θαηεύζπλζε ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο. Σέηνηεο παξεκβάζεηο θαληάδνπλ ειθπζηηθέο θαη πεξηνξηζκέλα απνηειεζκαηηθέο (Harter, 1999). Ζ παξαίηεζε από θάπνηεο πξνζδνθίεο είλαη ην ίδην ζεκαληηθή κε ηελ πινπνίεζή ηνπο (James, 1890/1963). Δπηθαινύκελνο ηε δνπιεηά ηνπ James, o Hattie (2000) αλέπηπμε ηξεηο ζηξαηεγηθέο ηνπ εαπηνύ: α] αλαδήηεζε ζεηηθήο ή απηνεληζρπόκελεο αληαπόθξηζεο γηα ην ρεηξηζκό πιεξνθνξηώλ θαη ηε δηαηήξεζε κηαο πγηνύο θαηάζηαζεο, β] αλαδήηεζε αληαπόθξηζεο κε αθξίβεηα γηα απηνεπαιήζεπζε θαη γ] αλαδήηεζε κεραληζκώλ, όπσο ε επηζύλαςε κεηνλεθηεκάησλ ζηνλ εαπηό ή κείσζε θαη θνηλσληθή ζύγθξηζε. Γηα κεραληζκνύο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ώζηε λα δηαηεξείηαη πςειή κίιεζε θαη ν Tesser (1988, 2000). Ο έλαο κεραληζκόο αθνξά ηελ θνηλσληθή ζύγθξηζε πνπ δίλεη έκθαζε ζηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε. Αλ ην άηνκν ζεσξεί θάηη ζεκαληηθό, ε θνηλσληθή ζύγθξηζε κπνξεί λα θαηαζηεί απεηιεηηθή γηα ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ, ελώ όηαλ είλαη θάηη αζήκαλην γηα ην άηνκν ε απηνεθηίκεζή ηνπ εληζρύεηαη. Άξα ην άηνκν κπνξεί λα αιιάμεη ηε ζεκαζία θάπνησλ πξαγκάησλ γηα ηνλ ίδην, λα απμνκεηώζεη ηελ απόζηαζε κε ην άηνκν ην νπνίν ζπγθξίλεηαη θαη λα αιιάμεη ηε δηαθνξά γηα λα δηαηεξήζεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ. Ο άιινο κεραληζκόο είλαη ηνπ γλσζηηθνύ ράζκαηνο θαη ηεο έθθξαζεο εθηίκεζεο. Απηνί επηθεληξώλνληαη ή ζηελ απηνεπηβεβαίσζε ή ζηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, λννηξνπίαο αληηκεησπίδνληαο έλα ράζκα πνπ απεηιεί ηελ απηνεθηίκεζε αλάκεζα ζην γλσζηηθό ηνκέα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ή ζηελ εμαζθάιηζε ηεο απηνεπηβεβαίσζεο. Οη γπλαίθεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύλ ζηξαηεγηθέο πξνζηαζίαο ηεο απηνεθηίκεζεο. Σν γεγνλόο απηό έρεη επηζεκάλεη ην ζεσξεηηθό κνληέιν ησλ Crocker θαη Major (1989) γηα ην θνηλσληθό ζηίγκα θαη ηελ απηνεθηίκεζε. Μ απηό ηνλ ηξόπν α] απνδίδνπλ όπνηα αξλεηηθή αληαπόθξηζε δέρνληαη ζηελ πξνθαηάιεςε ελαληίνλ ηνπο σο κέιε ηεο νκάδαο ηνπο, β] ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο κ εθείλα ηεο δηθήο ηνπο νκάδαο πνπ κεηνλεθηεί (γπλαίθεο) θαη όρη κε ηελ νκάδα πνπ πιενλεθηεί (άλδξεο) θαη γ] ππνηηκνύλ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε νκάδα δελ ηα πάεη θαιά δίλνληαο ζεκαζία ζηνπο ηνκείο πνπ ππεξηεξεί. Οη γπλαίθεο είλαη πξόζπκεο λ αλαγλσξίζνπλ αξλεηηθά γλσξίζκαηα επαιεζεύνληαο ηνλ εαπηό ηνπο, ελώ νη άλδξεο ηείλνπλ λα εληζρύνπλ ηνλ εαπηό ηνπο επεμεξγάδνληαο ηα ζεηηθά ηνπο γλσξίζκαηα.

22 10 Πέξα όκσο απ ην βαζκό πξνζηαζίαο ηνπ επηπέδνπ απηνεθηίκεζεο αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ζεκαζία ηεο ζηαζεξόηεηαο ηεο απηνπεπνίζεζεο σο παξάγνληα πξόβιεςεο αληηδξάζεσλ θηλήηξσλ θαη ζπκπεξηθνξέο. Πάλσ ζ απηό ην πεδίν ε ζεκαζία ηεο ηθαλόηεηαο αληίιεςεο είλαη απηή πνπ δίλεη δηαηήξεζε ζηε ζηαζεξόηεηα ηεο απηνπεπνίζεζεο θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ζσκαηηθήο ειθπζηηθόηεηαο. Πην πξόζθαηνη εξεπλεηέο ακθηζβήηεζαλ ηε ζεσξεηηθή βάζε ησλ κνληέισλ κε ηελ απηνεθηίκεζε λα θαηεπζύλεηαη από ηηο πεξηγξαθηθέο πξνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή πηπρή ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνύ. Έηζη θαηά ηνλ Brown (1993) ε απηνεθηίκεζε δελ εμαξηάηαη από ηελ πεπνίζεζε ηνπ αηόκνπ γηα ηελ ηθαλόηεηά ηνπ ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο. Ζ πςειή απηνεθηίκεζε νδεγεί θάπνηνλ ζηελ πεπνίζεζε γηα ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ αηόκνπ. ύκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπ νη πεπνηζήζεηο θάπνηνπ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ζε πην ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ είλαη ιηγόηεξν ζηαζεξέο από ηε ζθαηξηθή άπνςε γηα ηελ αμία ηνπ, δειαδή ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ. Ο Rosenberg (1979) επηζήκαλε κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξεί ην άηνκν όηη έρεη θαη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ζ απηά. Θεσξώληαο αζήκαληα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππνιείπεηαη, δέρεηαη ηελ αλεπάξθεηά ηνπ, ελώ ηαπηόρξνλα απνθεύγεη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε απηήο ζηελ απηνεθηίκεζή ηνπ. Ζ ζύγθξηζε ηνπ αηόκνπ κε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθόηεξε ζέζε είλαη απνηειεζκαηηθή κέζνδνο αληηκεηώπηζεο ηεο αξλεηηθήο επαλαηξνθνδόηεζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο απηνεθηίκεζεο. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ αηόκνπ λα κεγελζύλεη ηελ απηναμία ηνπ (Baumeister & Jones, 1978), είλαη κηα άιιε ηαθηηθή δηαηήξεζεο ζεηηθήο απηνεθηίκεζεο. Μηα άιιε ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή είλαη ε επηινγή ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο. Έξεπλεο δείρλνπλ πσο ηα άηνκα ηείλνπλ λα δεκηνπξγνύλ ζρέζεηο κε άηνκα πνπ ηνπο βιέπνπλ κε ην ίδην κάηη πνπ απηνί βιέπνπλ ηνλ εαπηό ηνπο (Rosenberg, 1979). Ζ παξαδνρή πσο κόλν ηα ζεηηθά γεγνλόηα νθείινληαη ζηα πξνζσξηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηόκνπ, εμαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ηεο ζεηηθήο απηνεηθόλαο. Πνιινί άλζξσπνη, γηα παξάδεηγκα, απνδέρνληαη ηελ πξνζσπηθή επζύλε γηα ηηο επηηπρίεο παξά γηα ηηο απνηπρίεο ηνπο (Taylor & Brown, 1988). Σα άηνκα κε ζεηηθή απηνεθηίκεζε θαίλεηαη λα εξγάδνληαη ζθιεξόηεξα, κε κεγαιύηεξε εκκνλή ζ απηό πνπ θάλνπλ ζπγθξηηηθά κε ηα άηνκα κε αξλεηηθή εηθόλα εαπηνύ (Bandura, 1989). Ζ ππεξεθηίκεζε, βέβαηα, κπνξεί λα επηθέξεη απνγνήηεπζε ή απνηπρία, ζρεηίδεηαη όκσο ζεηηθά κε ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία θαη βνεζάεη ην άηνκo λα θαηαθηήζεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ. Άηνκα κε ππεξβνιηθά ζεηηθή εθηίκεζε ηνπ εαπηνύ, κε

23 11 πεπνίζεζε ζηηο ηθαλόηεηέο ηνπο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο έρνπλ κεγαιύηεξεο επηηπρίεο ζηελ επδνθίκεζε ησλ θόπσλ ηνπο θαη ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα πάζνπλ θαηάζιηςε. Ζ αλαβίσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο είλαη πνπ θαλεξώλεη ηε ζεκαληηθόηεηα απηήο ηεο πηπρήο ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αηόκνπ. Οη ζεσξεηηθνί πνπ βαζίδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζηελ αλζξσπηζηηθή ςπρνινγία ηνπ Maslow (1968) θαη Rogers (1959, 1961), δίλνπλ έκθαζε ζηε ζεηηθή απηναληίιεςε, σο ζεκέιην ηεο πγηνύο πξνζσπηθόηεηαο. Πηζηεύνπλ πσο ην άηνκν κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί από ζπλαηζζήκαηα άγρνπο θαη αλαζθάιεηαο, λα δερζεί ηηο αδπλακίεο ηνπ, λα έρεη απηνπεπνίζεζε, λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζην ζεηηθό, λα ελζαξξύλεηαη πξνο ηελ επηηπρία, λα απνθεύγεη ηελ ππέξκεηξε ζηελνρώξηα, λα πξνζπεξλά ηα εκπόδηα απνγνήηεπζεο δηακνξθώλνληαο ζεηηθή ζηάζε γηα ηνλ εαπηό ηνπ. Σα πξνγξάκκαηα θαη νη εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ γίλνληαη κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ζηεξίδνληαη ζε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο: γλσζηηθέο, ζπκπεξηθνξηζηηθέο, ςπραλαιπηηθέο ή αλζξσπηζηηθέο κε ζηόρν ηελ απεπζείαο βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο ή έκκεζα κέζσ αθαδεκατθήο επηηπρίαο, θνηλσληθήο απνδνρήο θαη θαηαμίσζεο, ζπλαηζζεκαηηθήο πιεξόηεηαο, ελίζρπζεο ηνπ ζσκαηηθνύ εαπηνύ κέζσ βειηίσζεο ηεο θπζηθήο ηθαλόηεηαο θαη ηεο εκθάληζεο. Σέηνηα πξνγξάκκαηα έρνπλ επξύηαηε ρξήζε ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζιηςεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηε ρακειή απηνεθηίκεζε (Beck, 1976). Καηάθλιτη και αςηοεκηίμηζη Ζ απηναληίιεςε θαη ε απηνεθηίκεζε απνηεινύλ θνκβηθέο ζπληζηώζεο ησλ αηηηνινγηθώλ θαη πεξηγξαθηθώλ πηπρώλ πνιιώλ δηαηαξαρώλ (Prout & Prout, 1996). Ζ ρακειή απηνεθηίκεζε απνηειεί γλώξηζκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο (Mood Disorders), ζηηο νπνίεο κεηαμύ ησλ δηαγλσζηηθώλ θξηηεξίσλ ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ εαπηνύ ζπγθαηαιέγεηαη ε θαηάζιηςε. Ζ θαηάζιηςε απνηειεί «θαηάζηαζε παζνινγηθήο ζιίςεο πνπ ζπλνδεύεηαη από ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αηζζήκαηνο πξνζσπηθήο αμίαο θαη από ηελ επώδπλε ζπλείδεζε ηεο επηβξάδπλζεο ησλ λνεηηθώλ, ςπρνθηλεηηθώλ θαη νξγαληθώλ δηαδηθαζηώλ» (Κιεθηάξαο, 1998). ύκθσλα κε ηνλ Beck (1963, 1987), ην θαηαζιηπηηθό άηνκν πξνβαίλεη ζε αξλεηηθή ζεώξεζε γηα ηνλ εαπηό ηνπ, ηνπο άιινπο, ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη βιέπεη ην κέιινλ κε αξλεηηθή ζθνπηά. Δίλαη ε κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα

24 12 ζηελ πξαγκαηηθή απηναληίιεςε πώο ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηό ηνπ- θαη ηελ ηδαληθή απηναληίιεςε πώο ζα ήζειε λα είλαη- απηό πνπ πξνθαιεί ην θαηαζιηπηηθό ζπλαίζζεκα (Higgins, 1987). ηελ θιηληθή πξαθηηθή ε έλλνηα ηνπ εαπηνύ απνηειεί αληηθείκελν αμηνιόγεζεο θαζώο επξέσο θάζκαηνο ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζέηνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ζην επίθεληξν ηνπ ζεσξεηηθνύ ηνπο πιαηζίνπ. Ο θεληξηθόο ξόινο ηεο απηνεθηίκεζεο ζηελ θαηάζιηςε ηνλίζηεθε από ηνπο Bilbring (1953) θαη Blatt (1974). Αξγόηεξα πιήζνο εκπεηξηθώλ κειεηώλ παξνπζηάδεη ηε ζπζρέηηζε ηεο θαηάζιηςεο κε ηε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη αξλεηηθέο απηναληηιήςεηο (Kirkcardly & Siefen,1998; Harter & Jackson, 1993; Renouf & Harter, 1990; Beck, 1975). Γηα λα έξζεη ε επηζθξάγηζε από ηελ Harter θαη ζπλεξγάηεο ηεο, (1999), ηα επξήκαηα ησλ νπνίσλ δειώλνπλ ηελ πνιύ ηζρπξή ζπλάθεηα ηεο απηνεθηίκεζεο κε ηελ θαηαζιηπηηθή δηάζεζε, πνπ θπκαίλεηαη από έσο -0,80. Δπξήκαηα ζπλεπή πξνο ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο θαηάζιηςεο, όπνπ νη αξλεηηθέο εθηηκήζεηο ηνπ εαπηνύ θαζνξίδνπλ ηελ εκθάληζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο. ύγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κηινύλ γηα ζθέςεηο θαη ηδέεο ζρεηηθά κε ηνλ εαπηό, πνπ πξνθαινύλ ή ζπλνδεύνπλ ηελ θαηάζιηςε. Απηέο νη αξλεηηθέο εθηηκήζεηο είλαη έλα από ηα ζπκπηώκαηα ηεο, γεγνλόο πνπ είρε σο αξρή ηελ παξαηήξεζε ηνπ Freud (1968). Ζ θαηάζιηςε θαη ε έιιεηςε ειπίδαο απνηεινύλ κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη από εξεπλεηέο, ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ νπνίσλ δείρλνπλ ηε ζπλάθεηα ηεο απηνεθηίκεζεο κε ηελ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά (Cole, Protinsky & Cross, 1993). Δίλαη πηζαλό ε ρακειή απηνεθηίκεζε λα απμάλεη ηνλ θίλδπλν ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο ιόγσ αύμεζεο ησλ ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο, κέζσ ηεο ζπλάθεηαο ηεο ρακειήο απηνεθηίκεζεο κε ηελ θαηάζιηςε. Οκάδα εξεπλεηώλ κειέηεζε θαη ην δηακεζνιαβεηηθό ξόιν ηεο απηνεθηίκεζεο. Γέρνληαη κία αιιεινπρία, όπνπ νη αληηιήςεηο ηνπ αηόκνπ, παξαπέκπνπλ ζε αμηνινγήζεηο ηνπ εαπηνύ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ζπζηήκαηα ή ζπζηήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Σέηνηα κνληέια ππνζηεξίδνληαη ζηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο (Bandura, 1978), από θνηλσληθνύο ςπρνιόγνπο (Wicklund, 1975), θαη θιηληθνύο ςπρνιόγνπο (Kanfer, 1980). H Harter θαη ζπλεξγάηεο ηεο (1992), (Harter, 1993, 1999) έρνπλ πξνηείλεη ην παξαθάησ κνληέιν. (ζρήκα 1). Καη απηήλ, ην επίπεδν απηναληίιεςεο αζθεί άκεζε επίδξαζε ζην επίπεδν απνδνρήο ηνπ εθήβνπ από ηνπο «ζεκαληηθνύο άιινπο», γνλείο θαη ζπλνκήιηθνπο-ζπκκαζεηέο. Από ηελ άιιε, νη έθεβνη πηζηεύνπλ πσο νη ζπλνκήιηθνί ηνπο δίλνπλ βαξύηεηα ζηνπο ηνκείο ηεο θπζηθήο

25 13 εκθάληζεο, ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηεο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο, ελώ νη γνλείο ηνπο ηελ απνδίδνπλ ζηε ζρνιηθή ηθαλόηεηα θαη ηε δηαγσγή-ζπκπεξηθνξά. σήμα 1. Μονηέλο ηυν παπαγόνηυν κινδύνος καηαθλιπηικήρ διάθεζηρ και αςηοκηονικού ιδεαζμού ηυν εθήβυν Ζ ζρέζε ηνπ αξλεηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο κε ην ζσκαηηθό εαπηό θίλεζε ην ελδηαθέξνλ εξεπλεηώλ πνπ ζπζρέηηζαλ ηε δίαηηα θαη ηελ αξλεηηθή εηθόλα ζώκαηνο κε ην θαηαζιηπηηθό ζπλαίζζεκα ζηα θνξίηζηα (Siegel, Yancey, Aneshensel & Schuler, 1999). Ζ ππεξεπέλδπζε ζην ζσκαηηθό εαπηό πξνζδίδεη άκεζα θαηαζιηπηηθά ζπλαηζζήκαηα ζην γπλαηθείν θύιν (McCabe, Rickiardelli & Banfield, 2001). Δπηπξόζζεηα ηα πςειά επίπεδα αξλεηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο ζπληεινύλ ζηελ αληίιεςε όισλ ησλ πηέζεσλ σο εληνλόηεξεο (Ricciardelli & ΜcCabe, 2001). Ζ αξλεηηθή ζσκαηηθή εηθόλα επεξεάδεη ηελ απηνεθηίκεζε θαη πξνθαιεί ην θαηαζιηπηηθό ζπλαίζζεκα θαη ε ρακειή απηνεθηίκεζε, παξάιιεια κ απηό, ειινρεύνπλ θηλδύλνπο δηακόξθσζεο αξλεηηθνύ ζσκαηηθνύ εαπηνύ θαη έιιεηςε ζσκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Καηάθλιτη και ικανοποίηζη ζώμαηορ Ζ δηαζηξέβισζε ηεο ζσκαηηθήο εηθόλαο, ε κε ηθαλνπνίεζε από ην ζώκα θαη ε δπζθνξία γη απηό είλαη απνηέιεζκα παξάινγσλ ζθέςεσλ, κε ξεαιηζηηθώλ πξνζδνθηώλ θαη ςεπδώλ εξκελεηώλ. Ζ εηθόλα ηνπ ζώκαηνο δεκηνπξγείηαη ζε ζρέζε κε ηνλ ηύπν πξνζσπηθόηεηαο θαη κε ηηο γλσζηηθέο κνξθέο πνπ ζπλδένληαη κ απηόλ. Έηζη θαηαζιηπηηθέο πξνζσπηθόηεηεο είλαη ιηγόηεξν ηθαλνπνηεκέλεο από ην ζώκα ηνπο

26 14 (Archer & Cash, 1985). Ζ δηαζηξεβισκέλε εηθόλα ζώκαηνο είλαη έλα από ηα πξσηεύνληα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηάζιηςεο.

27 15 ΗΗ. ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Eννοιολογικόρ πποζδιοπιζμόρ ηος εαςηού Ο εαπηόο είλαη έλα ζύλνιν ππνθεηκεληθά αμηνινγνύκελσλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ζπλαηζζεκάησλ (Burns, 1982). Δίλαη ην ζύλνιν ησλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηόκνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εαπηό ηνπ: σο αληηθεηκεληθό (Rosenberg, 1986a). Σα ζπζηαηηθά ηνπ εαπηνύ (James, 1950) είλαη: - ν πιηθόο εαπηόο, πνπ ζπγθξνηείηαη απ ην ζώκα θαη αθνινπζνύλ ηα ξνύρα, ε νηθνγέλεηα, ε θαηνηθία - ν θνηλσληθόο εαπηόο, πνπ επηθεληξώλεηαη ζηελ αλαγλώξηζε πνπ ιακβάλεη ην άηνκν απ ηνλ θνηλσληθό ηνπ πεξίγπξν - ν πλεπκαηηθόο εαπηόο, πνπ απαξηίδεηαη από ηελ εζσηεξηθή, ππνθεηκεληθή νληόηεηα ηνπ αηόκνπ, ηηο ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο κεραληζκνύο πνπ εδξαηώλνληαη κε ηελ αλάπηπμε θαη - ην θαζαξό εγώ, πνπ είλαη ην αθεξεκέλν «ζθέθηνκαη» πνπ αθνινπζεί θάζε ζθέςε (Levin, 1992), όπσο ην ππεξβαηνινγηθό ππνθείκελν ηνπ Kant θαη δελ έρεη λα θάλεη κε πξάγκαηα ή ζρέζεηο νξαηέο, όπσο θαηνηθία ή ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ έλλνηα ηνπ εαπηνύ (self-concept) είλαη έλα ζύλζεην ελλνηνινγηθό δόκεκα πνπ πεξηιακβάλεη γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο πηπρέο (Δπθιείδε θαη Κάληαο, 2000; Harter 1999, 1986; Marsh, 1990a), κε δύν βαζηθέο ζπληζηώζεο: ηελ απηναληίιεςε (self-perception) ή απηνεηθόλα (self-image) θαη ηελ απηνεθηίκεζε (selfesteem) ή ζθαηξηθή απηναμία (global self-worth). Απηό ην ελλνηνινγηθό ζρήκα ν Burns (1982) ην ηνπνζεηεί ζην πιαίζην ηεο κειέηεο ησλ ζηάζεσλ. Ζ ζηάζε πεξηιακβάλεη ηηο παξαπάλσ πηπρέο θαη γη απηό ε έλλνα ηνπ εαπηνύ ελέρεη: - ηελ απηνεηθόλα ηελ πεπνίζεζε δειαδή ηνπ αηόκνπ γηα ηνλ εαπηό ηνπ - ηε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε θαη αμηνιόγεζε πώο ληώζεη ην άηνκν γηα ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ θαη ηε γλώκε ηνπ γη απηέο απηνεθηίκεζε - ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηελ αληίδξαζε δειαδή ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εαπηνύ ηνπ. Απηέο νη πεπνηζήζεηο θαη αμηνινγήζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηνπ εαπηνύ, θαζνξίδνπλ πνηνο είλαη, ηη λνκίδεη πσο είλαη, ηη κπνξεί λα θάλεη, ηη λνκίδεη όηη κπνξεί λα γίλεη (Burns, 1982).

28 16 Αςηοανηίλητη ή αςηοεικόνα Δίκαη ππέξβαξνο θαη εθόζνλ ζεσξώ όηη ηα πεξηηηά θηιά βιάπηνπλ ηελ πγεία κνπ θαη δελ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επηζπκεηή, αζιεηηθή, κπώδε εηθόλα ηνπ ζώκαηνο κνπ: Αςηοεκηίμηζη Αμηνινγώ ηε ζσκαηηθή κνπ εκθάληζε κε αξλεηηθό ηξόπν, αηζζάλνκαη απνγνήηεπζε θαη πηζαλόλ: Ανηίδπαζη Να παξαθηλεζώ πην εύθνια λα θάλσ θάηη γηα ην βάξνο κνπ, ή όπσο δίαηηα, γπκλαζηηθή, ή ζε αθξαία πεξίπησζε λα ζςμπεπιθοπά απνζπξζώ από ηηο θνηλσληθέο εθδειώζεηο, ώζηε λα απνθύγσ αξλεηηθά ζρόιηα γηα ηελ παρπζαξθία κνπ. σήμα 2. ηοισεία ηηρ έννοιαρ ηος εαςηού Παπάδειγμα Τπάξρνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ έλλνηα ηνπ εαπηνύ. Οη πεξηζζόηεξεο ζπγθιίλνπλ ζηα παξαθάησ ζεκεία ηνπ Burns (1984). α] Ο εαπηόο δηαθξίλεηαη ζε δύν βαζηθέο όςεηο: α. Σν ΔΓΧ ή ηνλ εαπηό σο γλσζηηθό ππνθείκελν δηαδηθαζία δξάζηε β. ην ΔΜΔΝΑ ή ηνλ εαπηό σο γλσζηηθό ππνθείκελν κε πνηθηιία «ππνεαπηώλ», όπσο ην θπζηθό, ηνλ θνηλσληθό, ηνλ άιιν, ηνλ ηδαληθό. β] Σν άηνκν ζαλ νληόηεηα μερσξίδεη από ηνπο άιινπο θαη ππάξρεη πέξα απ ηνλ εκπεηξηθό ρώξν. γ] Ζ απηνεηθόλα γλώζε θαη ε απηνεθηίκεζε αμηνιόγεζε παξνπζηάδνληαη σο βαζηθά ζηνηρεία ηεο απηναληίιεςεο. δ] Ζ γλώζε θαη ε αμηνιόγεζε καζαίλνληαη είηε κέζσ εκπεηξίαο είηε κέζσ αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ζεκαληηθνύο άιινπο.

29 17 Εννοιολογικόρ πποζδιοπιζμόρ ηηρ αςηοανηίλητηρ Ζ απηναληίιεςε είλαη κία δήισζε ή κηα πεξηγξαθή ηνπ αηόκνπ, αλεμάξηεηα από ην θαηά πόζν ε γλώζε είλαη ζσζηή ή εζθαικέλε, βαζηζκέλε ζε ππνθεηκεληθά ζηνηρεία ή ζε ππνθεηκεληθή γλώκε (Burns, 1982). Απηνεηθόλα (self-image) είλαη ε ζηάζε απέλαληη ζε θάπνην αληηθείκελν (Rosenberg, 1965). Καζώο όια ηα άηνκα πηνζεηνύλ ζηάζεηο απέλαληη ζε αληηθείκελα έηζη θαη ν εαπηόο είλαη έλα αληηθείκελν απέλαληη ζην νπνίν θάπνηνο πηνζεηεί κία ζηάζε. Καηά ηνλ Rosenberg ε απηναληίιεςε είλαη έλα θνηλσληθό κόξθσκα (Κνπκή, 1997), θαζώο ζεσξεί όηη ην θνηλσληθό πιαίζην θαη νη αιιειεπηδξάζεηο αηόκνπ πιαηζίνπ είλαη ν θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο δηακόξθσζεο ηεο απηναληίιεςεο ηνπ. Σν κόξθσκα απηό δνκείηαη ζηε βάζε ηεζζάξσλ αξρώλ (Κνπκή, 1997): α] Κνηλσληθέο ζπγθξίζεηο. Σν άηνκν ζπγθξίλεη ηνλ εαπηό ηνπ κε άηνκα ηνπ θνηλσληθνύ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θπξίσο ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ, πνπ απνηεινύλ θαη ην πιαίζην αλαθνξάο. β] Αληαλαθιαζηηθέο αμηνινγήζεηο. Σν άηνκν πξνβαίλεη ζε αμηνιόγεζε ηνπ εαπηνύ ηνπ ρσξίο ζπλεηδεηή δηαδηθαζία, δαλεηδόκελν ηηο έλλνηεο ηνπ απηνθαζξεπηηδόκελνπ εαπηνύ (looking glass-self), ηνπ γεληθεπκέλνπ άιινπ (generalized other), ησλ ζεκαληηθώλ άιισλ (significant others). γ] Φπρνινγηθή θεληξηθόηεηα. Σν άηνκν δελ αμηνινγεί ηνλ εαπηό ηνπ απζαίξεηα αιιά κε βάζε αμίεο, θνηλά απνδεθηέο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο πνπ αλήθεη θαη κνηξάδνληαη ηα κέιε ηεο - θεληξηθέο αμίεο - (Rosenberg, 1965). δ] Δξκελείεο αηόκνπ γηα ηηο επηηπρίεο ή απνηπρίεο ηνπ. Οη πξνζσπηθέο εξκελείεο γηα ηηο επηηπρίεο ή απνηπρίεο ηνπ είλαη ζεκαληηθέο θαζώο ε αλαηξνθνδόηεζε πνπ παίξλεη ην άηνκν απ απηέο ζπκβάιιεη ζην ζρεκαηηζκό ηνπ ζπλόινπ ηεο απηναληίιεςήο ηνπ. ύκθσλα κε ην Higgins (1989, 1987) ζην ζύλνιν ησλ απηναληηιήςεσλ ηνπ αηόκνπ ζπλδπάδνληαη ηξεηο όςεηο: - ν πξαγκαηηθόο εαπηόο (actual self), πνπ αληηπξνζσπεύεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο πνπ ην άηνκν απνδίδεη ζηνλ εαπηό ηνπ - ν ηδαληθόο εαπηόο (ideal self), πνπ αληηπξνζσπεύεη ην είδνο ηνπ αηόκνπ πνπ ειπίδεη λα γίλεη ή πνπ ηδαληθά ζα ήζειε λα είλαη, - ν δενληηθόο εαπηόο (ought self), πνπ αληηπξνζσπεύεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο πνπ ζα έπξεπε λα έρεη.

30 18 Καζέλαο απ ηνπο ηξεηο εαπηνύο κπνξεί λα γίλεηαη αληηιεπηόο κε δηαθνξεηηθό ηξόπν απ ην ίδην ην άηνκν θαη δηαθνξεηηθό από ηνπο άιινπο. Εννοιολογικόρ πποζδιοπιζμόρ ηηρ αςηοεκηίμηζηρ Ζ ζθαηξηθή άπνςε πνπ δηακνξθώλνπκε γηα ηελ αμία καο σο αηόκσλ, πέξαλ ησλ απηνπεξηγξαθώλ θαη απηναμηνινγήζεσλ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο καο είλαη ε απηνεθηίκεζή καο (James 1890/1963). H απηνεθηίκεζε ηνπ αηόκνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ θηινδνμίεο επηδηώμεηο θαη ηηο επηηπρίεο ή όρη ησλ επηδησθόκελσλ ζηόρσλ ηνπ θαη κάιηζηα θαηά James (1890/1963) ε απηνεθηίκεζε νξίδεηαη σο ην πειίθν ησλ επηηπρηώλ ηνπ αηόκνπ πξνο ηηο επηδηώμεηο ηνπ. Ο Mead δίλεη έκθαζε ζηνλ εαπηό σο αληηθείκελν. Ζ απηνεθηίκεζε θαη απηόλ δηακνξθώλεηαη κέζα απ ην παηρλίδη, όπνπ ην παηδί νξγαλώλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε ζρέζε κε ην «γεληθεπκέλν άιινλ», ηελ νκάδα ησλ «ζεκαληηθώλ άιισλ» κε ηνπο νπνίνπο αιιειεπηδξά (Mead, 1967). Πάλσ ζηε ινγηθή ηνπ εαπηνύ σο θνηλσληθό δεκηνύξγεκα θαη ηε ζθαηξηθή εθηίκεζε γηα ηελ αμία καο σο άηνκα, ν Cooley (1902) εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ θαζξεπηηδόκελνπ εαπηνύ, ηελ αληαλαθιώκελε δειαδή εθηίκεζε ησλ «ζεκαληηθώλ άιισλ» γηα ηελ πιεξνθόξεζε ηνπ εαπηνύ καο. ηελ ίδηα βάζε είλαη θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ Ziller (1973), ζηελ έλλνηα δειαδή ηεο θνηλσληθήο ππόηαζεο ηνπ εαπηνύ. Ζ δηθή ηνπ ελλνηνινγηθή ζεκαζία γηα ηελ απηνεθηίκεζε εκπεξηέρεη ηελ «θνηλσληθή εθηίκεζε», θαζώο θαη γη απηόλ ν εαπηόο νξίδεηαη ζπγθξηλόκελνο κε ηνπο «ζεκαληηθνύο άιινπο». Ο Coopersmith (1967) νξίδεη ηελ απηνεθηίκεζε σο εθηίκεζε ηεο απηναμίαο ηνπ αηόκνπ, ηεο αμηνιόγεζεο πνπ θάλεη θαη δηαηεξεί κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη εθθξάδεηαη κέζσ ηεο ζηάζεο πνπ πηνζεηεί απέλαληη ζηνλ εαπηό ηνπ, ηελ πξνζσπηθή δειαδή εκπεηξία γηα ηελ επηηπρία ηνπ άζθεζε ειέγρνπ από ηνπο άιινπο -, ηελ ηθαλόηεηά ηνπ ηα αληηθείκελα πνπ θαηέρεη θαη απνθηά -, ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπ ζεκεία αλαθνξάο ε απνδνρή θαη ε ζεκαζία απ ηνπο ζεκαληηθνύο άιινπο -, ηελ αμηνζύλε ηνπ ηθαλόηεηα ζηόρσλ επίηεπμεο. ύκθσλα κε ηνλ Burns (1982) ε απηνεθηίκεζε απηναμηνιόγεζε έρεη ζρέζε κε ηε ζύγθξηζε ηεο εηθόλαο ηνπ αηόκνπ κε: - ηε ζύγθξηζε ηεο εηθόλαο ηνπ αηόκνπ κε ηελ ηδαληθή απηνεηθόλα - ηελ εζσηεξηθνπνίεζε ηεο εθηίκεζεο ηνπ θνηλσληθνύ ηνπ πιαηζίνπ

31 19 - ηελ εηθόλα ηνπ ζεκαληηθνύ θαη επηηπρεκέλνπ ζηελ άζθεζε απηνύ πνπ πξνζδηνξίδεη ε ηαπηόηεηά ηνπ Εννοιολογικόρ πποζδιοπιζμόρ ηηρ ικανοποίηζηρ ζώμαηορ Ζ ηθαλνπνίεζε ζώκαηνο εθθξάδεη ηε ζεηηθή πιεπξά εθηίκεζεο ηνπ ζσκαηηθνύ εαπηνύ. Ζ κε ηθαλνπνίεζε ή δηαθνξεηηθά ε δπζαξέζθεηα ζώκαηνο δειώλεη ηελ αξλεηηθή ζέζε εθηίκεζήο ηνπ. Πάλσ ζηε ινγηθή ηεο ξήζεο ηνπ Πιάησλα: «Δίκαζηε δεκέλνη κε ην ζώκα καο όπσο ην ζηξείδη κε ην θέιπθόο ηνπ» (Cash, 2004), δίλεηαη ε εξκελεία ηεο ζρέζεο ζώκαηνο - εαπηνύ. Έηζη ην ζώκα είλαη πεγή ησλ αλζξώπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ, παζώλ θαη θαηαζηάζεσλ από ην θόβν, ηελ αγσλία, ηελ ληξνπή, ηελ ελνρή ζηελ πεξεθάλεηα, εθηίκεζε, ηθαλνπνίεζε θαη ηζνξξνπία (Bullington, 1999). Ζ εηθόλα ηνπ ζώκαηνο είλαη ε πξσηαγσλίζηξηα ηεο αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ εαπηνύ (Davis, 1997). Ο όξνο εηθόλα ζώκαηνο αξρηθά είρε ελλνεζεί σο «ην είδσιν ηνπ ζώκαηνο πνπ δηακνξθώλνπκε ζην κπαιό καο» (Schilder, 1935). Oη κεηαγελέζηεξνη νξηζκνί δίλνπλ θαηεύζπλζε ηεο ζσκαηηθήο εηθόλαο πξνο ηελ εζσηεξηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε (Thompson, Heinberg, Altabe & Tantleff - Dunn, 1999), θαζώο θαη ζηηο ζρεηηθέο κε ην ζώκα αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζθέςεσλ, πεπνηζήζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπκπεξηθνξάο (Cash, 2004). Σηο δύν ζπληζηώζεο - έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηθόλα ζώκαηνο θαζνξίδνπλ ε ζσκαηηθή εθηίκεζε θαη ε ζσκαηηθή θάζεμε. Ζ θάζεμε ηνπ ζώκαηνο εξκελεύεη ηελ ηθαλνπνίεζε ή κε πνπ αηζζάλεηαη ην άηνκν γηα ηα κέξε ηνπ ζώκαηνο ηνπ (Secord & Jourard, 1953) επαιεζεύνληαο ην πξώηκν ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε θπζηθή πιεπξά ηνπ εαπηνύ. Ζ έλλνηα ηεο θάζεμεο αξρηθά δόζεθε σο κηα απόπεηξα δηαρσξηζκνύ ησλ ππνθεηκεληθώλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ην ζώκα ηνπ από ηα αληηθεηκεληθά κεγέζε γηα ην ζρήκα ηνπ ζώκαηνο. ηε ζπλέρεηα ε έλλνηα απηή εμειίρζεθε σο γεληθόηεξνο όξνο πνπ πεξηιακβάλεη: α] ηελ αληηιεπηή, β] ηε γλσζηηθή, γ] ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη δ] ηε ζπκπεξηθνξηθή ζπληζηώζα. Ζ πξώηε πεξηιακβάλεη ηηο αθξηβείο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ηνπ ζώκαηνο. Ζ δεύηεξε ζρεηίδεηαη κε ζθέςεηο γηα ην ζώκα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απ απηό. Ζ ηξίηε εθθξάδεη ηελ αλεζπρία θαη γεληθόηεξα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε δεκόζηα εκθάληζε ηνπ ζώκαηνο. Ζ ηέηαξηε, ηέινο,

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ

ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ ΟΙ 4 ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ: Μια ζύγκπιζη μεηαξύ Ελλάδαρ και Γεπμανίαρ Αξγπξνπνύινπ Μαξία- Ισάλλα 1 Hassebrauck Manfred 2 1. Τομέας Ψστολογίας, Πανεπιζηήμιο Αθηνών 2. Τομέας Κοινωνικής Ψστολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σέβομαι και αγαπώ ηο ζώμα μοσ: θεηική Εικόνα Σώμαηος (Body Image - Loving Your Body Inside and Out)

Σέβομαι και αγαπώ ηο ζώμα μοσ: θεηική Εικόνα Σώμαηος (Body Image - Loving Your Body Inside and Out) Σέβομαι και αγαπώ ηο ζώμα μοσ: θεηική Εικόνα Σώμαηος (Body Image - Loving Your Body Inside and Out) Η εηθόλα ηνπ ζώκαηνο «Η σποκειμενική εικόνα ηης θσζικής εμθάνιζής κάποιοσ ποσ καθιερώνεηαι από ηην ασηό-παραηήρηζη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

UML (Unified Modeling Language )

UML (Unified Modeling Language ) UML (Unified Modeling Language ) Μεγάια Έξγα Λνγηζκηθνύ = επηθνηλσλία Πνιινί πξνγξακκαηηζηέο, πνιινί πειάηεο-ρξήζηεο, νη επόκελεο γεληέο, επηβάιινπλ ηε ρξήζε θνηλήο νξνινγίαο ε άιια ηερληθά έξγα ε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα