Ο Γ Η Γ Ι Δ γ η α Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Σ Α Π Ο Ν Γ Τ Λ Ι Κ Η Σ Η Λ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Γ Η Γ Ι Δ γ η α Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Σ Α Π Ο Ν Γ Τ Λ Ι Κ Η Σ Η Λ Η"

Transcript

1 1 Ο Γ Η Γ Ι Δ γ η α Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Σ Α Π Ο Ν Γ Τ Λ Ι Κ Η Σ Η Λ Η B A C K SS C H O O L Δηζαγσγή.. Σν % ησλ θαηνίθσλ ηνπ Δπηηθνύ Κόζκνπ έρεη έζησ θαη κηα θνξά ζηε δσή ηνπ θάπνην επεηζόδην ΟΦΤΑΛΓΙΑ. Αλ δελ αληηκεησπηζηεί ζσζηά κέλεη κόληκε παξέα καο γηα ην ππόινηπν ηεο δσήο καο. Η ζσζηή αληηκεηώπηζε πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά δηαδηθαζίεο (ελεκέξσζε δηεξεύλεζε / δηάγλσζε πξαθηηθή άζθεζε / επαλεθπαίδεπζε εθαξκνγή / ηξνπνπνίεζε θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ) πνπ ζπκίδεη εθείλεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη γη απηό νλνκάζηεθε B A C K SS C H O O L (ζρνιείν πιάηεο). Δλεκέξσζε Γλσξηκία κε ηε πνλδπιηθή ηήιε Η πνλδπιηθή ηήιε (..) είλαη έλα ζύλνιν, κηα ηδηόξξπζκε «Κνιώλα» πνπ ζηεξίδεη θαη θηλεί ην αλζξώπηλν ζώκα Η Απρεληθή Μνίξα (Α.Μ...) απνθηά ηε ιόξδσζή ηεο ζηνλ 3 ν κήλα ηεο δσήο πνπ ην βξέθνο ζηεξίδεη ην θεθάιη Η Θσξαθηθή Μνίξα (Θ.Μ...) έρεη κόληκε θπζηνινγηθή θύθσζε, καδί κε ηηο πιεπξέο θαη ην ζηέξλν ζρεκαηίδεη έλα «θινπβί» πνπ πξνζηαηεύεη ηελ θαξδηά θαη ηνπο πλεύκνλεο. Η Οζθπτθή Μνίξα (Ο.Μ...) απνθηά ηε ιόξδσζή ηεο ζηα όξηα ηνπ 1 νπ ρξόλνπ ηεο δσήο, πνπ ην παηδί ζηέθεηαη ζηα πόδηα ηνπ Η ζπνλδπιηθή ζηήιε ζρεκαηίδεη ην λσηηαίν ζσιήλα πνπ κέζα ηνπ θαηεβαίλεη πξνζηαηεπκέλε ε ζπλέρεηα ηνπ εγθεθάινπ, ν ΝΩΣΙΑΙΟ ΜΤΔΛΟ. Από ηα πιάγηα ηξήκαηα βγαίλνπλ ηα Νσηηαία Νεχξα : Η Α.Μ... δίλεη λεύξα γηα ην ιαηκό θαη ηα άλσ άθξα Η Θ.Μ... δίλεη λεύξα γηα ηνλ θνξκό Η Ο.Μ... δίλεη λεύξα γηα ηα γελλεηηθά όξγαλα θαη ηα θάησ άθξα. Η «θνιώλα» ζηεξίδεηαη θαη θηλείηαη από Μχεο : «ηνπηθνύο» αλά πεξηνρή ηεο.. «επηκήθεηο» από ην ηλίν (θεθάιη) σο ην ηεξό «δηαζύλδεζεο» από ηελ Α.Μ... γηα ηα άλσ άθξα (ώκν), από ηελ Ο.Μ... γηα ηα θάησ άθξα (ηζρίν) Με ην ζύζηεκα πνπ πεξηγξάθεθε επηγξακκαηηθά, ν άλζξσπνο θηλείηαη αξκνληθά θαη ΟΥΙ ζαλ ΜΑΡΙΟΝΕΣΑ

2 2 Δλεκέξσζε Γλσξηκία κε η πφλδπιν θαη ηελ «παξέα ηνπ» 1. πνλδπιηθφ ψκα αλάκεζα ζε δύν ζπνλδπιηθά ζώκαηα βξίζθεηαη ν κεζνζπνλδχιηνο δίζθνο 2. Πέηαιν κε ηελ αθαλζώδε απόθπζε ζρεκαηίδεη ην λσηηαίν ηξήκα, απηό κε ηα γεηηνληθά ηνπ είλαη πνπ ζρεκαηίδνπλ ην λσηηαίν ζσιήλα 3. Απνθχζεηο εγθάξζηεο (3) - κεζνζπνλδχιην ηξήκα (δεμηά & αξηζηεξά) αθαλζώδεο (5) 4. Αξζξηθέο επηθάλεηεο facets (4) ν ρξφλνο επηδξά θαη «γεξλά» (εθθπιίδεη) ην ζπόλδπιν : «ζηαθηδηάδεη» (εθθπιίδεη) ην κεζνζπνλδύιην δίζθν, ζθιεξαίλεη ηηο αξζξηθέο επηθάλεηεο θαη ζην ζπνλδπιηθό ζώκα «θπηξώλνπλ» νζηεόθπηα, πνπ κπνξεί λα ζηελέςνπλ είηε ην κεζνζπνλδύιην ηξήκα είηε ην λσηηαίν ζσιήλα. Μαδί κε ηνπο ζπνλδύινπο (θαη ηελ παξέα ηνπο) «γεξλά» (εθθπιίδεηαη) θαη ε ζπνλδπιηθή ζηήιε ζην ζύλνιό ηεο. Απηή ε εηθφλα θαίλεηαη ζηηο απιέο αθηηλνγξαθίεο, αιιά ΓΔΝ ΠΟΝΑΔΙ, νχηε έρεη ηδηαίηεξεο ιεηηνπξγηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θίλεζε αλ νη κχεο δηαηεξνχληαη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. Γηαδηθαζία Δ Κ Φ Τ Λ Ι Η κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο πνλδπιηθό ώκα ζρεκαηηζκόο νζηενθύησλ πνλδπιηθά Σξήκαηα ζηέλσζε πνλδπιηθέο Αξζξώζεηο ζηέλσζε θαη ζθιήξπλζε Μεζνζπνλδύιηνο Δίζθνο θαηλόκελν θελνύ Η γήξαλζε ηεο πνλδπιηθήο ηήιεο Είλαη αλάινγεο κε ηε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο Επηβαξύλνληαη κε ην βάξνο ζώκαηνο θαη ηα κεηαθεξόκελα θνξηία Υ 10!! Η επίδξαζε ησλ θνξηίσλ ζην Μεζνζπνλδχιην Γίζθν

3 3 Μεζνζπνλδχιηνο Γίζθνο θαη ε παζνινγία ηνπ (πξόπησζε θήιε εθθύιηζε) Γηεξεχλεζε Γηάγλσζε (ζα ηελ θάλεη ν γηαηξφο ζαο) Παθήζεις ηης πονδσλικής ηήλης ανάλογα με ηον αιηιολογικό ηοσς παράγονηα ΑΙΣΙΑ ΠΑΘΗΗ πγγελή θνιίσζε / Κύθσζε πνλδπινιίζζεζε Φιεγκνλώδε Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ρεπκαηνεηδήο Αξζξίηηδα Φπκαηηώδεο πνλδπιίηηδα Εθθπιηζηηθή Απρεληθή ή / θαη Οζθπτθή πνλδπιναξζξνπάζεηα ή πνλδύισζε Οζηενπόξσζε Μεραληθή / Κήιε κεζνζπνλδύιηνπ δίζθνπ Σξαύκα Κάηαγκα ζπνλδπιηθνύ ζώκαηνο Εμάξζξεκα ζπνλδπιηθώλ αξζξώζεσλ Μπνπεξηηνλατθό Άιγνο Η πξψηε αληηκεηψπηζε ηνπ Πφλνπ ζηελ Πιάηε ηφρνο πξέπεη λα είλαη ε δηαθνπή ηνπ θαχινπ θχθινπ : «πφλνο ζπαζκφο» πλήζσο είλαη απαξαίηεηε ε Φαξκαθεπηηθή Αγσγή, αιιά Π Ρ Ο Ο Υ Η : Φάξκαθν είλαη δπλεηηθά «θαξκάθη» Ειιηπήο αγσγή είλαη αλαπνηειεζκαηηθή Σα Φπζηθά Μέζα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα αιιά ε επηινγή κεηαμύ ΦΤΥΡΟΤ ή ΘΕΡΜΟΤ είλαη ζέκα ΓΟΤΣΟΤ. Είλαη ζεκαληηθή ε απνθφξηηζε θαη ε αλάπαπζε ηεο πιάηεο, αιιά ζε ζσζηέο ζέζεηο.

4 4 Πξαθηηθή Άζθεζε 1 ε Δθαξκνγή Δπαλεθπαίδεπζεο Α Ν Α Π Α Τ Η ζε χ π η η α ζέζε ηήξημε ησλ θηλεηώλ πεξηνρώλ Α.Μ. & Ο.Μ.. Α Ν Α Π Α Τ Η ζε π ι ά γ η α ζέζε ε ζέζε ηνπ εκβξύνπ κε ππνζηήξημε ηνπ γόλαηνο Απνθφξηηζε ζεκαίλεη θαη έληαμε ζε πξφγξακκα πεξηνξηζκνχ ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο (αλ ην άηνκν είλαη ππέξβαξν). Απνθφξηηζε ζεκαίλεη θαη πξνζηαζία ηεο πιάηεο φηαλ απμάλνπλ θπζηνινγηθά ηα θνξηία (π.ρ. έγεξζε από ύπηηα ζέζε, θ.α.) Πξαθηηθή Άζθεζε Δπαλεθπαίδεπζε Καζεκεξηλψλ Γξαζηεξηνηήησλ ΠΡΟΟΓΔΤΣΙΚΗ ΔΓΔΡΗ ζε φ ξ ζ η α ζέζε ιδιαίηερα ηο πρφί & ηις κρύες ημέρες ζηήξημε ζηα ρέξηα απνθόξηηζε ηεο Ο.Μ.. Να Α Π Ο Φ Δ Τ Γ Ο Ν Σ Α Ι ΤΠΕΡΕΚΣΑΗ = ενοτλεί ηα facets ΚΑΜΦΗ κε ηελησκέλα γόλαηα = θίλδπλνο γηα ην δίζθν ΠΡΟΟΓΔΤΣΙΚΗ ΔΓΔΡΗ ζε φ ξ ζ η α ζέζε ηδηαίηεξα από ρακειέο ζέζεηο Να Α Π Ο Φ Δ Τ Γ Ο Ν Σ Α Ι ζε θ α ζ η ζ η ή ζέζε θαθή ζηήξημε πιάηεο θαθή επηινγή θαζίζκαηνο

5 5 Πξαθηηθή Άζθεζε Δπαλεθπαίδεπζε Καζεκεξηλψλ Γξαζηεξηνηήησλ ην ιάζνο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ ζηήξημε ηεο πιάηεο ζηηο 90 ζηήξημε ησλ πνδηώλ ζε ππνπόδην αληηθείκελν εξγαζίαο ζην ύςνο ησλ καηηώλ ΩΣΟ ζε θ α ζ η ζ η ή ζέζε ζηήξημε ηεο πιάηεο ζηηο 90 - ρέξηα «10.10 ώξα» όηαλ ηεξκαηίδεη ην πόδη ζην ζπκπιέθηε, ην γόλαην πξέπεη λα κέλεη ζε ειαθξά θάκςε ην καμηιαξάθη ζην θεθάιη θαη ΌΥΙ ζηνλ απρέλα ΛΑΘΟ ΩΣΟ ΛΑΘΟ ΩΣΟ ρξήζε εξγνλνκηθώλ εξγαιείσλ απαγνξεύεηαη ην ΚΤΦΙΜΟ κε ηελησκέλα θαη ηα δύν γόλαηα ΩΣΟ ζε φ ξ ζ η α ζέζε ε πιάηε πξέπεη λα είλαη ίζηα ΌΥΙ ζε : λα ην επηηξέπνπλ ηα ξνύρα ζηελά ξνύρα λα αληηξξνπείηε ηελ ηάζε λα ζθύςεηε κπξνζηά ζηελά παπνύηζηα ςειό ή θαζόινπ ηαθνύλη πξνβιήκαηα ζηελ πιάηε κπνξεί λα νθείινληαη ζε ΛΑΘΟ παπνύηζη

6 6 Πξαθηηθή Άζθεζε Δπαλεθπαίδεπζε Καζεκεξηλψλ Γξαζηεξηνηήησλ ε πιάηε πξέπεη λα είλαη ίζηα ΓΔΝ ζθύβνπκε ΚΑΣΔΒΑΙΝΟΤΜΔ, ιπγίδνληαο ηα γόλαηα ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ δπλαηνί ηεηξαθέθαινη ΩΣΟ ζε φ ξ ζ η α ζέζε ε πιάηε πξέπεη λα είλαη ίζηα θαιύηεξα λα ζηεξίδεηαη ε πιάηε ΚΑΣΔΒΑΙΝΟΤΜΔ, ιπγίδνληαο ηα γόλαηα ΑΡΗ θαη ΜΔΣΑΦΟΡΑ βάξνπο / θνξηίσλ ΠΟΣΕ από ασηή ηη θέζη θνληά ζην ζώκα 1 kgr = 10 kgr ζηην πλάηη ιπγηζκέλα γόλαηα ίζηα πιάηε ζηήξημε θαη ζηνπο δύν ώκνπο ηη διαδικαζία ανηιμεηώπιζης ηοσ Πόνοσ ζηην Πλάηη αλλά και για ηην πρόληυη ηφν σποηροπών ην πξόγξακκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ θαη επαλεθπαίδεπζε «ΙΟΡΡΟΠΙΑ» ζηελ θαζεκεξηλή δσή. ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ θηλεηνπνίεζε ηεο νζθπνηεξάο γσλίαο αλαθνύθηζε ησλ κπώλ ελίζρπζε ηνπ ππειηθνύ εδάθνπο επαλεθπαίδεπζε «ΙΟΡΡΟΠΙΑ» Άζκηζη Καθημερινές δραζηηριόηηηες Ανάπασζη νη βαζηθνί θαλόλεο είλαη ίδηνη γηα όινπο ε εθαξκνγή όκσο εμαηνκηθεχεηαη γηα ηνλ θαζέλα

7 7 Πξαθηηθή Άζθεζε Δθπαίδεπζε Πξνγξάκκαηνο Άζθεζεο Α Κ Η Η 4 κπτθέο νκάδεο πρλή (3 / εβδνκάδα) Ραρηαίνη Αδηάθνπε (ρσξίο δηαζηήκαηα αδξάλεηαο) Κνηιηαθνί Πξννδεπηηθή Οπίζζηνη Μεξηαίνη Σεηξαθέθαινο Α Κ Η Η 4 μσχκές ομάδες με προζοτή έμθαζη ζηην αναπνοή βοήθεια για ηον ηοκεηό ζηελ Δγθπκνζχλε θαη ζηε Λνρεία 4 μσχκές ομάδες προοδεσηικά ζσμμεηοτή ηοσ «βρέθοσς» Πξαθηηθή Άζθεζε Δθπαίδεπζε Πξνγξάκκαηνο Απηνζπλείδεζεο ΜΗΝ ΞΔΥΝΑΣΔ : ν θαύινο θύθινο «πφλνο ζπαζκφο» ηξνθνδνηείηαη θαη από ηελ «θαθή» ςπρηθή δηάζεζε. Είλαη απαξαίηεηε ε ΗΡΔΜΗ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ & ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ζε όια ηα επίπεδα ηεο αλζξώπηλεο έθθξαζεο (ζεμνπαιηθό, ζπλαηζζεκαηηθό, δηαλνεηηθό). Η επαξθήο αληηκεηψπηζε θαη ε απνηειεζκαηηθή πξφιεςε ηεο νζθπαιγίαο πξνυπνζέηνπλ ηελ νπζηαζηηθή απνδνρή ηνπ αηφκνπ αζζελή ησλ θαλφλσλ ηνπ «Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ» ηνπ «ρνιείν Πιάηεο» (Back Schl), ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ζ φια ηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηελ ηήξεζε ησλ νδεγηψλ εθ φξνπ δσήο, γηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο κε απηνλνκία θαη ειεπζεξία απφ πφλν.

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Σπονδυλόλυση Σπονδυλολίσθηση στην ΟΜΣΣ και Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση

Σπονδυλόλυση Σπονδυλολίσθηση στην ΟΜΣΣ και Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση Α.Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ.Δ.Τ.Π. ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Σπονδυλόλυση Σπονδυλολίσθηση στην ΟΜΣΣ και Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΙΥΑΛΗ ΜΠΟΡΑΛΝΣΑ ΔΙΗΓΗΣΗ: Γρ. ΒΑΡΑΜΙΓΗ ΚΩΣΑΝΣΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ

Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ Γξ. ΗΧΑΝΝΖ ΔΛ. ΓΗΟΝΤΗΧΣΖ ΦΤΗΑΣΡΟ - ΗΑΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γηεπζπληήο Κέληξνπ Απνζεξαπείαο Φπζηθήο & Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο (ΚΑΦΚΑ) Ακπληαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ Ω ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΙΠΠΟΤΡΙΓΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ. πσρίδων Γ. Μπενέκης Φσζικοθεραπεσηής Καθηγηηής Φσζικής Αγωγής

Ο ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ Ω ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΙΠΠΟΤΡΙΓΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ. πσρίδων Γ. Μπενέκης Φσζικοθεραπεσηής Καθηγηηής Φσζικής Αγωγής Ο ΩΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ Ω ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Δ ΑΘΔΝΗ ΜΔ ΙΠΠΟΤΡΙΓΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ πσρίδων Γ. Μπενέκης Φσζικοθεραπεσηής Καθηγηηής Φσζικής Αγωγής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟ Α... 3 1. Δηζαγσγή... 3 2. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ Δίκαζηε ζε ζέζε, λα δηαγλώζνπκε, λα πξνιάβνπκε θαη ηαπηόρξνλα λα αληηκεησπίζνπκε όια ηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηώλ καο. Ζ κόξθσζε, ε γλώζε θαη ε ζπλερείο ελεκέξσζε, καο δίλνπλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ Ισμήνη Α. Λυμπέρη Δκπαιδεύηπια Νοζηλεύηπια Τπηπεζίαρ «Αγυγή Τγείαρ» ηος Δ.Δ. Κοινυνιολόγορ MSc ζηη Γιοίκηζη Μονάδυν Τγείαρ Φοιηήηπια ζηο Π.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ;

ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ; 1 ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ; Ένα παιδί με ελλειμμαηική προζοτή παροσζιάδει 6 ή και περιζζόηερα από ηα παρακάηω ταρακηεριζηικά: (1) λα εκπιαθεί θαη λα νινθιεξώζεη

Διαβάστε περισσότερα

α) Ανηιμεηώπιζη μςοζκελεηικών παθήζεων β) ςνδςαζμόρ ηος Shiatsu με άλλερ μοπθέρ θεπαπείαρ (βελονιζμόρ αςηοθεπαπεία μοξοθεπαπεία )

α) Ανηιμεηώπιζη μςοζκελεηικών παθήζεων β) ςνδςαζμόρ ηος Shiatsu με άλλερ μοπθέρ θεπαπείαρ (βελονιζμόρ αςηοθεπαπεία μοξοθεπαπεία ) 20 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ Π..Φ. ΑΘΗΝΑ 2010 Work Shop: Σεσνική Μάλαξηρ Shiatsu α) Ανηιμεηώπιζη μςοζκελεηικών παθήζεων β) ςνδςαζμόρ ηος Shiatsu με άλλερ μοπθέρ θεπαπείαρ (βελονιζμόρ αςηοθεπαπεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Γ. Κξεθνύθηαο MSc Μαθησιακά Αποτελέσματα Καηαλόεζε ησλ αληελδείμεσλ θαη ηεο δηαγλσζηηθήο ηξηάδαο Σπδήηεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νμείαο νζθπαιγίαο ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο Δπίδεημε αληαιγηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Οκάδα: 4Μ Μαξθνπνπιηώηε Λπδία Μνπιίλνπ Ειέλε Μπαιακπέθνο Γηάλλεο Μπειή Ξέλε Σκήκα : Α 2 Τπεύζπλνο θαζεγεηήο: θ. Κηηζαληάο Ειεπζέξηνο Γομή και πόλορ απηηπιών Μπαλαμπέκορ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ειζαγωγή ε κηα πξώηε επαθή κε έλα θαηλνύξην αληηθείκελν ζα πξέπεη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας ζπονδσλικής ζηήλης

Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας ζπονδσλικής ζηήλης Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας ζπονδσλικής ζηήλης Εσδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φσζικοθεραπεία Μσοζκελεηικού Σσζηήμαηος ΙΙ Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας Σθνιίσζε Νόζν Scheuermann

Διαβάστε περισσότερα

Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο»

Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο» Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο» Αγαπεηνί γνλείο, Τα Πξόηππα Εθπαηδεπηήξηα Θεζζαινλίθεο βξίζθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο αγθώλα & θαξπνύ-άθξαο ρείξαο

Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο αγθώλα & θαξπνύ-άθξαο ρείξαο Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο αγθώλα & θαξπνύ-άθξαο ρείξαο Εςδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φςζικοθεπαπεία Μςοζκελεηικού Σςζηήμαηορ ΙΙ Παζήζεηο αγθώλα, θαξπνύ & άθξαο ρείξαο Έμσ επηθνλδπιίηηδα αγθώλα Ρεπκαηνεηδή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ Σκήκα Δθπάηδεπζεο

Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ Σκήκα Δθπάηδεπζεο Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ Σκήκα Δθπάηδεπζεο ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ ΔΘΝΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΚΑΡΓΙΟΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ι π π ο θ ε ρ α π ε ί α

Ι π π ο θ ε ρ α π ε ί α Ιζηοπικό ηηρ Iπποθεπαπείαρ Ο Ξελνθώληαο ήηαλ ν πξώηνο δηδάμαο ηελ ηππηθή ηέρλε. Οη ζεσξίεο ηνπ πεξί εθπαίδεπζεο ηνπ αιόγνπ αιιά θαη ησλ ηππέσλ ρξεζηκνπνηνύληαη κέρξη ζήκεξα. Γίδαμε ηελ επγέλεηα θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ»

ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ» ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ 3 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΑΚ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ» Τπό ηελ αηγίδα ηνπ Γξ. ηαύξνπ Μαιά, Τπνπξγνύ Τγείαο ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ

Διαβάστε περισσότερα