ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΚΑΘΙΣHΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΚΑΘΙΣHΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ"

Transcript

1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΚΑΘΙΣHΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ Αλεξόπουλος, A., Καρακώστα Π., και Κυπαρισσίδης Κ. * Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εναπόθεση των φορέων σωματιδίων στη ρινική κοιλότητα και η απελευθέρωση της ενεργής ουσίας του φαρμάκου μελετάται χρησιμοποιώντας ένα υπολογιστικό μοντέλο. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιεί την υπολογιστική ρευστοδυναμική για την προσομοίωση της ροής καθώς και την εναπόθεση των σωματιδίων στη ρινική κοιλότητα. Η επίδραση της ταχύτητας και γωνίας εισροής, της γεωμετρίας των περιοχών εισροής και εκροής καθώς και η επίδραση του μεγέθους των σωματιδίων μελετούνται λεπτομερώς. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χορήγηση φαρμάκων διαμέσου της ρινικής κοιλότητας ερευνάται για μεγάλο αριθμό διαφορετικών ουσιών εξαιτίας των πολλών πλεονεκτημάτων που προσφέρει. Συγκεκριμένα, η ρινική κοιλότητα εμφανίζει μεγάλη διαθέσιμη επιφάνεια για τη μεταφορά φαρμάκων, γρήγορη μεταφορά, μειωμένη απενεργοποίηση και ενζυματικό μεταβολισμό καθώς και ευκολία λήψης των φαρμάκων. Η χορήγηση φαρμάκου δια μέσου της ρινικής κοιλότητας γίνεται πολύ συχνά με ένα νέφος σταγονιδίων κάποιου φορέα ρευστού. Η μεταφορά και εναπόθεση σταγονιδίων στην ρινική κοιλότητα και η εν-συνεχεία απελευθέρωση του περιεχομένου φαρμάκου είναι ένα κρίσιμο στάδιο για την επιτυχημένη χορήγηση του φαρμάκου. Οι σταγόνες επικάθονται πάνω σε ένα στρώμα βλέννας που καλύπτει τα τοιχώματα της ρινικής κοιλότητας και που κινείτε προς την έξοδο αυτής. Κατά συνέπεια οι επικαθούμενες σταγόνες έχουν ένα πεπερασμένο χρόνο παραμονής στην ρινική κοιλότητα ανάλογα με την θέση όπου έχουν επικαθίσει. (Arora et al., 2002, Subramanian et al., 1998.) Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται ένα μαθηματικό μοντέλο χρησιμοποιώντας υπολογιστική ρευστοδυναμική για την περιγραφή της ροής του εισπνεόμενου αέρα καθώς και της ροής και εναπόθεσης μιας διασπαρμένης φάσης σταγονιδίων στην ρινική κοιλότητα. Η υπολογιστική ρευστομηχανική καθώς και η ροή και εναπόθεσή των σταγονιδίων στα τοιχώματα της κοιλότητας πραγματοποιείται με το λογισμικό ρευστομηχανικής της FLUENT (έκδοση 6.3). Η επίδραση της ταχύτητας εισροής, της γωνίας εισόδου της εισροής, της γεωμετρίας εξόδου, του τύπου ροής, του μεγέθους και της συγκέντρωσης των σταγόνων είναι μερικές από τις παραμέτρους που μελετούνται. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΙΝΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Η γεωμετρία της ρινικής κοιλότητας αποδόθηκε βασιζόμενη σε ψηφιακές εικόνες μαγνητικής τομογραφίας της κοιλότητας (Shi et al., 2008). Η γεωμετρία είναι αρκετά περίπλοκη (σχήμα 1) και απαρτίζεται από δυο αγωγούς αέρα που συγκλίνουν και ενώνονται στο πίσω μέρος της ρινικής κοιλότητας. Ο κάθε αγωγός έχει περίπλοκο σχήμα που αλλάζει σημαντικά με την θέση, z (σχήμα 1). Για την περιγραφή της γεωμετρίας της ρινικής κοιλότητας εφαρμόσθηκε ένας μεγάλος αριθμός επιφανειών και όγκων. Το πλέγμα κατασκευάστηκε μέσω του υπολογιστικού προγράμματος GAMBIT χρησιμοποιώντας τετραεδρικά στοιχεία. Ο συνολικός αριθμός των κόμβων ήταν , των επιφανειών 2,4x10 6 και των κελιών ήταν 1,24x10 6. Η υπολογιστική ρευστοδυναμική της ρινικής κοιλότητας πραγματοποιήθηκε για διαφορετικές ταχύτητες εισροής, διαφορετικές γωνίες εισροής, καθώς και για διαφορετικές γεωμετρίες εξόδου (συγκεκριμένα το πίσω μέρος της γεωμετρίας επεκτάθηκε κατά 5cm μέσω ενός κυλίνδρου για την αποφυγή της ανακυκλοφορίας). Οι υπολογισμοί βασίστηκαν σε στρωτή ροή καθώς και σε διάφορα μοντέλα τυρβώδους ροής όπως k ε, k-ω και RNG.

2 Σχήμα 1. Γεωμετρία της ρινικής κοιλότητας. (α) πρόσωψη (β) πλάγια όψη. Παρατηρήθηκε ότι υπάρχει καλή συμφωνία των αποτελεσμάτων μας με τα αντίστοιχα υπολογιστικά μοντέλα που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μας πραγματοποιήθηκε με σύγκριση με τα αποτελέσματα των Shi et al., (2008) που χρησιμοποίησαν μια πολύ παρόμοια γεωμετρία της ρινικής κοιλότητας. Τα αποτελέσματα υπολογιστικής ρευστοδυναμικής μελετήθηκαν με διάφορους τρόπους. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε το προφίλ της συνολικής ταχύτητας σε διάφορες τομές στην κατεύθυνση z (κύρια διεύθυνση της ρινικής κοιλότητας, βλέπε σχήμα 1) όπως επίσης και το προφίλ της πίεσης και της τυρβώδους ροής. Για τις περισσότερες προσωμοιώσεις χρησιμοποιήθηκε το μοντέλλο RNG. Η σύγκλισή του μαθηματικού μοντέλλου πραγματοποιήθηκε ξεκινώντας πρώτα από χαμηλές ταχύτητες εισροής και θεωρώντας συνθήκες στρωτής ροής. Η σύγκλισν των υπολογισμών θεωρήκε επαρκής όταν τα σχετικά σφάλματα ήταν <10-4. Σχήμα 2. Προφίλ ταχυτήτων για ταχύτητα εισροής 3m/s. Τομές κάθετες στον άξονα z χρησιμοποιώντας στρωτή ροή και τυρβώδη k-ε, RNG Σχήμα 3:Σύγκλιση ταχύτητας σε τρεις διαφορετικές ρινικές τομές (π.χ., z = 3, 5, 7cm). Στο σχήμα 2 φαίνεται η κατανομή της συνολικής ταχύτητας χρησιμοποιώντας στρωτή και τυρβώδους ροή k-ε, και RNG αντίστοιχα. Όπως παρατηρείται για ταχύτητα εισροής 3m/s δεν είχαμε κάποια σημαντική διαφορά στη λύση. Η παραπάνω λύση πραγματοποιήθηκε με χαμηλό αριθμό Reynolds.

3 Σχήμα 4: Προφίλ περίγραμμα του κινηματικού ιξώδες σε τρεις διαφορετικές τομές (π.χ., z=3, 5, 7cm). Στα σχήματα 3 και 4 παρουσιάζονται τα προφίλ της συνολικής ταχύτητας και του κινηματικού ιξώδες στις ρινικές τομές z=3, 5, και 7cm. Είναι προφανές, όσον αφορά το προφίλ της ταχύτητας η κύρια ροή έχει κατεύθυνση ως προς το κεντρικό μέρος της κοιλότητας, δηλαδή παράλληλη με τον άξονα z. Συγκεκριμένα, μεγαλύτερη ροή παρατηρήθηκε στο εσωτερικό και κατώτερο τμήμα της ρινικής κοιλότητας ενώ στις εξωτερικές περιοχές (πτερύγια) η ροή είναι περιορισμένη. Κάτι ανάλογο φαίνεται με το προφίλ του κινηματικού ιξώδες όπου η ροή είναι πιο μεγάλη στο κεντρικό μέρος της κοιλότητας από ότι στις εξωτερικές περιοχές. Στο σχήμα 5 εμφανίζεται το προφίλ της ροής στο οποίο φαίνεται πως χωρίζει η ροή κατά μήκος της ρινικής κοιλότητας Σχήμα 5: Ταχύτητας κατά τους άξονες x και y, με v εισ =10 m/sec Στο σχήμα 5 φαίνεται ότι η ροή της ταχύτητας στους άξονες y-, x- να είναι ισχυρή στην είσοδο και να μειώνεται καθώς αυτή οδηγείται στις πιο μέσα τομές της ρινικής κοιλότητας. Στο τέλος της ρινικής κοιλότητας η ανακυκλοφορία της ροής είναι εμφανής καθώς η ροή κινείται προς τον ρινοφάρυγγα ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΡΟΗΣ Σχήμα 6: Προφίλ ταχυτήτων για τρεις διαφορετικές ταχύτητες εισροής (v εις = 1, 3.6, και 10 m/s) Στο σχήμα 6 φαίνεται το προφίλ της ταχύτητας στην θέση z = 5cm και γίνεται σύγκριση με τις ταχύτητες εισροής, v εισ = 1, 3.6, και 10m/s αντίστοιχα. Όπως παρατηρείται η ροή είναι ισχυρή στο εσωτερικό της κοιλότητας σε όλες τις ταχύτητες και μετατίθεται προς τα πάνω καθώς ν ταχύτητα εισροής αυξάνεται. Το ρεύμα εισροής ως προς τον άξονα y κυμαίνεται ανάμεσα στις γωνίες 10 ο 33 o και 54 o. Αυτή η αλλαγή επηρεάζει κατά πόσο θα είναι ισχυρή η ταχύτητα στην μπροστινή περιοχή της

4 ρινικής κοιλότητας (μικρές τιμές του z). Παρόλα αυτά η πραγματική περιοχή της κοιλότητας δεν επηρεάζεται. Σημειώνετε ότι η υπολογιστική σύγκλιση έγινε με την γωνία των 10 ο Σχήμα 7: Προφίλ ταχυτήτων στη θέση z = 1.5cm για τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις 10 o, 33 o, και 54 o και για ταχύτητα v=10 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στα σχήματα 8 και 9 παριστάνεται ο αριθμός Reynolds και η απόλυτη πίεση σε διάφορες αξονικές θέσεις της ρινικής κοιλότητας και συγκρίνεται με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των Shi et al. (2008). Παρατηρήθηκε ότι τα αποτελέσματά μας είναι παρόμοια. Η μικρή απόκλιση στο z = 8.5 cm οφείλεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε διαφορετική μέση διάμετρος. Reynolds Number Shi et al This work Axial Distance, cm Σχήμα 8: Αριθμός Reynolds σε διάφορα επίπεδα Total Pressure Drop, Pa Shi et al This work Axial Distance, cm Σχήμα 9: Απόλυτη πίεση σε διάφορα επίπεδα

5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ Η κίνηση των σωματιδίων και η εναπόθεσή τους περιγράφεται θεωρώντας ένα σταθερό πεδίο ροής όπως υπολογίζεται από το μοντέλο ρευστοδυναμικής. Οι δυνάμεις της αδράνειας καθώς και της βαρύτητας μελετούνται. Το μέγεθος των σωματιδίων κυμαίνεται από 1-20 μm με μαζική παροχή Kg/s. Το μέγεθος των σωματιδίων βρέθηκε ότι επηρεάζει το ποσοστό της εναπόθεσής στην ρινική κοιλότητα. Σχήμα 10 Τροχιές των σωματιδίων στη ρινική κοιλότητα με ταχύτητα ειροής 10m/s και διάμετρο D=5, 20μm. Στο σχήμα 10 φαίνεται η ροή των σωματιδίων σε δυο διαφορετικά μεγέθη σωματιδίων, π.χ., 5, και 10μm. Όπως παρατηρούμε καθώς αυξάνεται το μέγεθος των σωματιδίων αυξάνεται και η εναπόθεσή τους. Στο παρακάτω πινάκα φαίνεται η μέση εναπόθεση σωματιδίων σε σχέση με το μέγεθός τους. Πίνακας 1. Εναπόθεση σωματιδίων νερού με ταχύτητα εισροής 10m/s και μαζική ροή 1g/s Διάμετρο, μm Συγκράτηση, % Μέση απόσταση εναπόθεσης cm ~5.5 ~ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1]. Arora P., S. Sharma and S. Garg (2002) Permeability issues in nasal drug delivery, DDT, 7, [2]. Shi, H.W., C. Kleinstreuer and Z. Zhang (2008) Dilute suspension flow with nanoparticle deposition in a representative nasal airway model, Physics of Fluids, 20, [3]. Subramaniam, R.P., R.B. Richardson, K.T. Morgan, J.S. Kimbell and R.A. Guilmette (1998) Computational fluid dynamics simulations of inspiratory airflow inthe human nose and nasopharynx. Inhalation Toxicology, 10, [4]. Wen J., K. Inthavong, J. Tu and S. Wang (2008) Numerical simulations for detailed airflow dynamics in a human nasal cavity, Respiratory Physiology & Neurobiology.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Πειραματική διερεύνηση κατακόρυφων φλεβών αρνητικής άνωσης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης

Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. ΓΚΕΡΤΖΟΥ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ Μαρία Μαρασίνου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Αρχιμήδης ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι (ΕΕΟΤ)

Πρόγραμμα: Αρχιμήδης ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι (ΕΕΟΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ Μπαρτζάνας Θωµάς, Κίττας Κωνσταντίνος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Εργαστήριο Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

στην οικογένειά μου iii

στην οικογένειά μου iii Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Ρευστών Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών Μονάδα Παράλληλης Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής & Βελτιστοποίησης Δημιουργία Υποδομής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μοντελοποίηση Εγκεφαλικού Ανευρύσματος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του Οριακού Στρώματος Η Μέθοδος Απορρόφησης - Έγχυσης

Έλεγχος του Οριακού Στρώματος Η Μέθοδος Απορρόφησης - Έγχυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Έλεγχος του Οριακού Στρώματος Η Μέθοδος Απορρόφησης - Έγχυσης Διπλωματική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΥΡΒΩ ΟΥΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΘΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΥΡΒΩ ΟΥΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΘΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Μ.Σ. Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΥΡΒΩ ΟΥΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Θερμική Αγωγιμότητα αιωρημάτων

Πτυχιακή Εργασία: Θερμική Αγωγιμότητα αιωρημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.& ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία: Θερμική

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα: Γιαννούλης Σ. Αναστάσιος. Επιβλέπων Καθηγητής: Μπριασούλης Δημήτριος

Όνομα: Γιαννούλης Σ. Αναστάσιος. Επιβλέπων Καθηγητής: Μπριασούλης Δημήτριος Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αξιοποίησης & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Διδακτορική Διατριβή Προσομοίωση και Ανάλυση της Συμπεριφοράς υπό Ανεμοπίεση και Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδρομους μεγάλης κλίμακας υπό συνθήκες αυξημένης ζήτησης

Έλεγχος κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδρομους μεγάλης κλίμακας υπό συνθήκες αυξημένης ζήτησης Έλεγχος κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδρομους μεγάλης κλίμακας υπό συνθήκες αυξημένης ζήτησης Διπλωματική Υπό Χρήστο-Δανιήλ Μιχαλόπουλο Χανιά, Μάρτιος 2008 Ευχαριστίες Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Προσομοίωση της διασποράς αέριων ρύπων λέβητα κεντρικής θέρμανσης γύρω από κτήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Διπλωματική Εργασία. Προσομοίωση της διασποράς αέριων ρύπων λέβητα κεντρικής θέρμανσης γύρω από κτήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Προσομοίωση της διασποράς αέριων ρύπων λέβητα κεντρικής θέρμανσης γύρω από κτήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κιτσάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Νικόλαος Χ. Χιωτέλλης

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Νικόλαος Χ. Χιωτέλλης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νικόλαος Χ. Χιωτέλλης Προσομοίωση της ροής στον κινητήρα Diesel 5L 16/24 MAN του Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΡΟΗΣ ΣΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΡΟΗΣ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΡΟΗΣ ΣΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΡΟΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΡΟΗΣ ΣΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΡΟΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ Ν. Ανδρίτσος 1, Γ. Καρυδάκης 2, Ι. ιαµαντής 3 και Κ. Παπακωνσταντίνου 4 1 ΙΤΧΗ /ΕΚΕΤΑ, Τ.Θ. 361,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΡΟΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΑΛΑΤΟΥΧΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΡΩΝ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΡΟΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΑΛΑΤΟΥΧΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΡΩΝ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ 10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΡΟΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΑΛΑΤΟΥΧΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ- ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΗΣ & ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΗΣ & ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΗΣ & ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ Κ. Μπαξεβάνου 1, Δ. Φείδαρος 1, Δ. Παπαναστασίου 1 Θ. Μπαρτζάνας 1, Κ. Κίττας 1,2 1 Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΗΣ STOKES ΣΕ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Πρόχειρες Σημειώσεις. Ν. Ανδρίτσος και Β. Μποντόζογλου

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Πρόχειρες Σημειώσεις. Ν. Ανδρίτσος και Β. Μποντόζογλου Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πρόχειρες Σημειώσεις Ν. Ανδρίτσος και Β. Μποντόζογλου Βόλος, Μάρτιος 2012 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 Εισαγωγικά Η διφασική και γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΑΠΛΕΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΑΠΛΕΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΑΠΛΕΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Ε. Δ. Σκούρας, 1,2 Χ. Α. Παρασκευά, 3 Μ. Σ. Βαλαβανίδης, 4 Α. Ν. Καλαράκης, 2 Ι. Καλογήρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ Εισαγωγή Ο περιορισµός της ανάπτυξης και δράσης των µικροοργανισµών µπορεί να επιτευχθεί µε µείωση του διαθέσιµου νερού. Στην ξήρανση των τροφίµων επιδιώκεται η αποµάκρυνση του µεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ Σχεδιασμός ολοκληρωμένου συστήματος ηλιακού συλλέκτη Οργανικού κύκλου Rankine (ORC) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΦΑΣΗ Β CASE STUDIES ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β.1 Διερεύνηση μέσω CFD της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04. " Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία "

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04.  Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282, ΣΑΕ 3458 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα