ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Γεώργιος Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Έννοια Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της Χώρας, που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια της Χώρας και γενικά αποβλέπουν στην βελτίωση τα ποιότητας ζωής του λαού. Τα δημόσια έργα εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας και υλοποιούν επιλογές του δημοκρατικού προγραμματισμού.

2 Από τεχνική άποψη, δημόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν φορείς του δημόσιου τομέα και συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τμήματα τεχνικών έργων. Έννοια έργου Ως έργο νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού, που προορίζεται να πληροί από μόνο του μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία. Στην ανωτέρω έννοια εντάσσεται τόσο η κατασκευή ή επέκταση, αλλά και κάθε πράξη ανακαίνισης, συντήρησης ή επισκευής ήδη υπάρχοντος έργου. Έννοια Σύμβασης Δημοσίου Έργου Οι συμβάσεις δημοσίων έργων είναι συμβάσεις από επαχθή αιτία, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημοσίου φορέα, από εκείνους που αναφέρονται κατωτέρω, και ενός εργολήπτη και έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση ενός δημοσίου έργου. Φορείς Διενέργειας Συμβάσεων Δημοσίων Έργων Κατά κύριο λόγο φορείς της διενέργειας συμβάσεων δημοσίων έργων είναι οι ΟΤΑ α και β βαθμού, τοπικές ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, η κεντρική ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και γενικά Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημόσιες επιχειρήσεις. Τρόποι Κατασκευής Δημοσίου Έργου α) από ειδικευμένες εργολήπτριες επιχειρήσεις. Στην παραπάνω κατηγορία μπορεί να υπάγονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμοί. Επιχειρήσεις με έδρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να λάβουν επίσης μέρος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή και την κατασκευή του έργου από τις ως άνω κατηγορίες επιχειρήσεων είναι η εγγραφή αυτών στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για το αντίστοιχης αξίας και κριτηρίων έργο. 2

3 β) με αυτεπιστασία Εδώ ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει το έργο με αυτεπιστασία μέσω της κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας. Το απαιτούμενο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου είτε υπάρχει στην συγκεκριμένη υπηρεσία, είτε προσλαμβάνεται για την συγκεκριμένη κατασκευή και αμείβεται από τις πιστώσεις του συγκεκριμένου έργου. Αν το έργο κατασκευαστεί με αυτεπιστασία τότε απαιτείται σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και αυτό κρίνεται από την φύση των εργασιών όπως και από την ύπαρξη τεχνικών υποδομών και προσωπικού στην συγκεκριμένη υπηρεσία. Στη συνέχεια ορίζονται χρονοδιαγράμματα, πρόγραμμα τήρησης εργασιών και άλλα έγγραφα που διευκολύνουν την κατασκευή του δημοσίου έργου. ( ΓΕΝΙΚΑ : Η υπηρεσία που λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή και έχει την ευθύνη της κατασκευής είναι η μόνη αρμόδια στην επιλογή του τρόπου εκτέλεσης του έργου είτε από ειδική εργοληπτική επιχείρηση είτε με αυτεπιστασία, βάσει των κριτηρίων που θέτει τόσο το κανονιστικό νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων έργων, όσο και οι συγκεκριμένες πραγματικές συνθήκες του έργου αυτού.) Τρόποι Επιλογής Αντισυμβαλλομένου Όπως έχει εκτεθεί και σε προηγούμενη ενότητα, οι τρόποι που προβλέπονται για την επιλογή του αντισυμβαλλομένου στην σύμβαση κατασκευής δημοσίου έργου είναι η ανοιχτή δημοπρασία (ανοιχτός διαγωνισμός), δημοπρασία με προεπιλογή (κλειστός διαγωνισμός) και στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται απευθείας ανάθεση. Εννοείται πως και εδώ ισχύουν όλοι οι αναφερόμενοι σε προηγούμενα κεφάλαια γενικοί περιορισμοί για τον τρόπο ανάθεσης και επιλογής του αντισυμβαλλομένου σε μια διοικητική σύμβαση. (Για όλα τα υπόλοιπα μέρη της διαδικασίας προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και λύση ισχύουν όλοι οι γενικοί κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις). ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α) Υποκατάσταση Αναδόχου 3

4 Σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, η υποκατάσταση του αναδόχου από άλλον απαγορεύεται και έχει ως συνέπεια την έκπτωση του αρχικού αναδόχου. Επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της αναθέτουσας αρχής, όπου έχουν αιτιολογηθεί οι λόγοι της υποκατάστασης και ο νέος ανάδοχος πληροί τα απαιτούμενα προσόντα για την εκτέλεση του έργου. Μετά την έγκριση της υποκατάστασης, ο ανάδοχος και ο υποκατάστατος ανάδοχος ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο για τυχόν ευθύνες κατά το στάδιο της εκτέλεσης και χρήσης του έργου, τόσο απέναντι στην αναθέτουσα αρχή όσο και απέναντι σε τρίτους. Β) Σύμβαση Υπεργολαβίας Με τη σύμβαση υπεργολαβίας ο ανάδοχος του έργου συμβάλλεται με μια τρίτη επιχείρηση, η οποία θα λειτουργήσει υποβοηθητικά στην κατασκευή μέρους του έργου. Για την έγκριση της σύμβασης της υπεργολαβίας ο νόμος θέτει ως υποχρεωτική την διατήρηση του 70% της κατασκευής του έργου στον αρχικό ανάδοχο. Γ) Κοινοπραξίες Προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης κοινοπραξίας για την κατασκευή έργου που έχει ως ανάδοχο επιχείρηση συμμετέχουσα στην κοινοπραξία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή των ελαχίστων προσόντων όλων των εργοληπτικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην κοινοπραξία για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Δ) Ενημερότητα Πτυχίου Για τη νόμιμη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων απαιτείται η εγγραφή της στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, απ όπου εκδίδεται και η «ενημερότητα πτυχίου» κάθε επιχείρησης μετά από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου ΠΕ. ΧΩ. ΔΕ. Ε) Η Διοίκηση του Έργου αρχή. Κατ αρχήν η επίβλεψη, διοίκηση και εκμετάλλευση του έργου ανήκει στην αναθέτουσα 4

5 Ωστόσο προβλέπεται η δυνατότητα, όταν απαιτείται τεχνολογική εξειδίκευση ή ιδιαίτερη τεχνολογική μελέτη, να γίνεται παραχώρηση της διοίκησης ή εκμετάλλευσης του έργου σε επιχείρηση που καλύπτει τις ως άνω απαιτήσεις. Η παραχώρηση αυτή γίνεται με ξεχωριστή σύμβαση όπου ορίζεται και η αμοιβή του αντισυμβαλλομένου. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος παραδίδει το έργο στον κύριο αυτού (αναθέτουσα αρχή), είτε στο σύνολό του είτε κατά τμήματα (ανάλογα με τις μεταξύ τους συμφωνίες). Η παραλαβή του έργου διακρίνεται σε προσωρινή και οριστική. Μετά την ολοκλήρωση του έργου (ή τμήματος αυτού) η Διευθύνουσα Αρχή εκδίδει Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών και ακολουθεί η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου από την Επιτροπή Παραλαβής. Προσωρινή Παραλαβή Κατά την προσωρινή παραλαβή του έργου γίνεται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος του έργου (παρουσία του αναδόχου) και συντάσσεται Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο χρήζει έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή. Χρόνος Εγγύησης Ανάμεσα στο διάστημα της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου μεσολαβεί το διάστημα εγγύησης του έργου. Στο συγκεκριμένο διάστημα, το οποίο συνήθως είναι 15 μήνες, η ευθύνη του έργου ανήκει στον ανάδοχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για οποιονδήποτε κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στην συντήρησή του. Η ευθύνη του εκλείπει μόνο αν προκληθεί βλάβη στο έργο από πταίσμα της αναθέτουσας αρχής (κυρίου). Οριστική Παραλαβή Συνήθως μέσα σε 2 μήνες από το τέλος του χρόνου εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωμένη να παραλάβει οριστικά το έργο, φέροντας αυτή αποκλειστικά τις ευθύνες και τους κινδύνους του έργου. Κατά την οριστική παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής μετά από ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του έργου όπως και κατά την προσωρινή παραλαβή. 5

6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σε περίπτωση που μετά την έναρξη της κατασκευής του έργου προκύψει η ανάγκη πραγματοποίησης συμπληρωματικών εργασιών, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή γεγονότων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις πραγματοποιήσει. Σε αυτή την περίπτωση (αν δεν ορίζεται σχετικά στην σύμβαση), συντάσσεται συμπληρωματική σύμβαση, όπου το προϋπολογιζόμενο ποσό της οποίας δεν μπορεί να ξεπερνά σε ποσοστό 50% την αξία του συνολικού έργου. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έννοια Ως Ασφαλιστικά μέτρα ορίζονται οι διαδικασίες με τις οποίες προστατεύονται προσωρινά τα προσβαλλόμενα δικαιώματα των συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων. Κύρια χαρακτηριστικά : Έννομο συμφέρον (τεκμαίρεται από τη βλάβη) Προσωρινή και όχι μόνιμη προστασία Ύπαρξη διαδικασιών δημόσιου διαγωνισμού Ο Ν. 2522/1997 Το πεδίο εφαρμογής του είναι το στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης (προσυμβατικό στάδιο). Μέσω του Νόμου μπορεί να πραγματοποιηθεί : Α) Προσωρινή Δικαστική Προστασία Β) Ακύρωση παράνομης πράξης της αναθέτουσας αρχής Γ) Αποζημίωση για βλάβη που προκλήθηκε από την παρανομία. Προσωρινή Δικαστική Προστασία Οι διατάξεις του Νόμου επιτρέπουν τη λήψη όλων των κατάλληλων προσωρινών μέτρων, προκειμένου να αποτραπούν ανεπανόρθωτες ή δύσκολα επανορθώσιμες βλάβες στα δικαιώματα και τα συμφέροντα των προσφευγόντων, έως ότου το δικαστήριο της κύριας υπόθεσης εκδικάσει την κύρια διαφορά. Προϋποθέσεις Α) Η ύπαρξη αιτήματος από αυτόν που φέρεται ότι βλάπτονται τα έννομα συμφέροντά του. Β) Η Πιθανολόγηση από μέρους του Δικαστηρίου της ύπαρξης της βλάβης ή της παρανομίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Διαδικασία 6

7 Πριν από την υποβολή αίτησης ενώπιον της δικαστικής αρχής, ο βλαπτόμενος πρέπει να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, εντός 5 ημερών από την ημέρα που έλαβε γνώση της παρανομίας. Εντός 10 ημερών η Αναθέτουσα Αρχή απαντά, αν όχι τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Εντός 10 ημερών από την με οποιοδήποτε τρόπο απόρριψη της προσφυγής ο βλαπτόμενος ασκεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Εντός 15 ημερών εκδικάζεται η υπόθεση και αν το δικαστήριο πιθανολογήσει παρανομία και βλάβη του αιτούντος διατάζει τα κατάλληλα μέτρα προσωρινής δικαστικής προστασίας για την άρση των δυσμενών συνεπειών στα δικαιώματα του αιτούντος. Μέτρα Προσωρινής Δικαστικής Προστασίας Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει : αναστολή ισχύος των όρων της διακήρυξης, την αναστολή σύναψης και υπογραφής της δημόσιας σύμβασης, όπως και κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέτρο. Υποχρεώσεις διαδίκου Ο νικήσας διάδικος οφείλει εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη λήψη των ασφαλιστικών μέτρων, να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως ή κύρια αγωγή ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά της προσβαλλόμενης πράξης, αλλιώς παύει η ισχύς του διαταχθέντος ασφαλιστικού μέτρου...//.. 7

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα FAX: 210 3233027

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20105387/30-08-2010/Φ.334 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL 6 η Συνάντηση Γ Ενότητα: Ρύθμιση Χρεών Δικαίωμα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έχουν οι οφειλέτες, που δημιούργησαν την οφειλή, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 411/2011 όπως τροποποιήθηκε με την 936/2011 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Δήμου Αχαρνών, συγκροτήθηκε επταμελή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Παράδοση 6η : Ενδεικτική Νομολογία 486/2010 ΕΦ ΑΘ (ΔΕΕ 2010/579) Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Έννοια, φύση και περιεχόμενο αυτής.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράδοση 3η: Ενδεικτική Νομολογία ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) που έχει την έδρα της στη Λάρισα (οδός Τέρμα Τυχερού) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΚ. ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΪΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1 ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Σκοπός της διοικητικής οργάνωσης του κράτους είναι: α) Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας. β) Η προώθηση της Κυβερνητικής Πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Από τις Γραμματείες ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 Η ταυτότητα του ΛΑ.Ο.Σ. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1.

Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1. Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1. Χ. Π. Παμπούκη Αν. Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εισαγωγή 1 Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ ΣΥΜΒΑΣΗ. Aρ. Σύμβ. 1211. Στο Ηράκλειο σήμερα 9 9 2011 μεταξύ των :

ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ ΣΥΜΒΑΣΗ. Aρ. Σύμβ. 1211. Στο Ηράκλειο σήμερα 9 9 2011 μεταξύ των : Aρ. Σύμβ. 1211 ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Ηράκλειο σήμερα 9 9 2011 μεταξύ των : 1. Ευριπίδη Στεφάνου Πρύτανη και νομίμου εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 241/29 7 2011 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), σύμφωνα με το αρθρ.3 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κοινωνική ιθαγένεια

Ευρωπαϊκή κοινωνική ιθαγένεια 1 Ευρωπαϊκή κοινωνική ιθαγένεια Χαμένη σε δημοσιονομικά ανώδυνους συμβιβασμούς του Άγγελου Στεργίου καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ Η ιδιότητα του πολίτη, αποδεσμευμένη από την εθνικότητα, έχει μετατοπιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού Η δομή, η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΤΤΥ) ΜΑΖΟΥ Πρακτικό 1 Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Γαλλίας, ενάγει τον Β,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ., Υπ. ΔΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ : 3 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - 1 - ...... συνέχεια ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011 12 http:// dsep.uop.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ σελίδα 1. Θέματα φοίτησης ( Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτριος Σαμψών Ελευθερία Πατρικαλάκη Αντώνης Μαραγκάκης Ηλίας Σπανάκης Χημικός Μηχανικός Μηχανικός Περιβάλλοντος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 14 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την

Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την Καραίσκος Δημήτριος: Δικηγόρος υπ. Διδάκτωρ Ιδιωτικού Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Άσκηση και κατάχρηση του δικαιώματος Άσκηση του δικαιώματος σημαίνει την εξουσία του δικαιούχου να ενεργήσει για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 26 06 2013 Αριθμ. πρωτ: 354

Θεσσαλονίκη: 26 06 2013 Αριθμ. πρωτ: 354 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου 64 Τ.Κ. : 546 31, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ. : 2310 221726 Φαξ : 2310 265468 Ιστοσελίδα : www.geotee

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναoν», Γούβες Ηρακλείου Κρήτης Τηλ. 28970 41509 & 6944 331 339, email: info@sisaenaon.com Περιεχόμενα Προφίλ Επιχείρησης...... 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Ηλίας Καρτσακλής, Δικηγόρος, LL.M. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών (Αμέλεια Ευθύνη εκ του αποτελέσματος Άδικο Καταλογισμός Ερωτήσεις) ΑΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα