Κεφάλαιο 2.2: Τα βασικά στοιχεία της επιτυχημένης. Διοίκησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τη σημασία της σωστά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 2.2: Τα βασικά στοιχεία της επιτυχημένης. Διοίκησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τη σημασία της σωστά"

Transcript

1 Κεφάλαιο 2.2: Τα βασικά στοιχεία της επιτυχημένης Διοίκησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τη σημασία της σωστά οργανωμένης Διοίκησης μιας Κοινωνικής Επιχείρησης, ως βασικό στοιχείο του Στρατηγικού Σχεδιασμού αυτής. Η ανάλυση των αρμοδιοτήτων των βασικών Οργάνων της Διοίκησης (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Εποπτικό Συμβούλιο) και των Διοικητικών Στελεχών (Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικός Διευθυντής) αποτελούν ένα βασικό πυρήνα της ενότητας, η οποία ολοκληρώνεται δίνοντας έμφαση στη Διοίκηση Προσωπικού, λειτουργία που αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες μιας ομάδας ατόμων προς την επιδίωξη ενός κοινού στόχου. Λέξεις κλειδιά: Στρατηγικός Σχεδιασμός Διοίκηση Όργανα της Διοίκησης Διαδικασία Λήψης Απόφασης Καθήκοντα Διοικητικών Στελεχών Διαδικασία Διοίκησης Προσωπικού ΔΙΟΙΚΗΣΗ Κοινός στόχος των επιχειρήσεων είναι η παραγωγή και προσφορά προϊόντων με αξία τέτοια, ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες 1. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της επιχείρησης είναι το γενικό σχέδιο δράσης και ανάπτυξης της επιχείρησης. Τα κύρια σημεία του στρατηγικού σχεδιασμού είναι τα ακόλουθα. 1 Μαλλιάρης, 2001, σελ. 38, Καλδής κ.ά.,

2 - Ανάλυση συνθηκών περιβάλλοντος - Καθορισμός αντικειμενικών σκοπών, δηλαδή των επιδιώξεων της επιχείρησης - Καθορισμός στόχων της επιχείρησης, και του χρόνου που προβλέπεται για να υλοποιηθούν - Διαμόρφωση στρατηγικής της επιχείρησης Κάθε επιχείρηση καταστρώνει μία στρατηγική για να επιτύχει τους στόχους της. Η στρατηγική αυτή παίρνει τη μορφή σχεδίων, τα οποία πρόκειται να εφαρμοστούν, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι. Στη συνέχεια, αν οι αντικειμενικοί σκοποί της επιχείρησης δεν επιτυγχάνονται πλήρως, τότε τα σχέδια τροποποιούνται και διαμορφώνονται ώστε να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα Σημασία της διοίκησης Διοικώ σημαίνει αποφασίζω. Η διοίκηση είναι ότι παίρνω αποφάσεις μικρής ή μεγάλης οικονομικής σημασίας. Αποφάσεις παίρνουν όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τη θέση τους στο χώρο εργασίας. Ο απλός εργάτης θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο μηχάνημα που χειρίζεται. Ενώ ο διευθυντής θα πρέπει να αποφασίσει, αν πρέπει να προσφέρει το προϊόν που παράγει η εταιρία του σε χαμηλότερη τιμή για να αυξηθούν οι πωλήσεις. Κάθε επιχείρηση πρέπει να εκτελέσει ένα σύνολο λειτουργιών. Είναι σημαντικό για κάθε επιχείρηση να μπορεί να διασπάσει σε ομάδες το σύνολο των λειτουργιών και κάθε ομάδα λειτουργιών να εκτελεστεί 2 Καλδής κ.ά., 2000, σελ

3 από εξειδικευμένες οργανωτικές μονάδες, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη. Όργανα της Διοίκησης Διοικητικά στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις πρέπει να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η δημοκρατική διαχείριση. Συνεπώς, τα όργανα που τη διοικούν είναι: Η Γενική Συνέλευση των μελών. Είναι το ανώτατο όργανο και οι αποφάσεις της εκφράζουν τη συλλογική βούληση. Το Διευθυντικό Όργανο ή Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της οργάνωσης προς τα έξω. Το Εποπτικό Συμβούλιο. Το καταστατικό της οργάνωσης ορίζει τις πράξεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση του εποπτικού οργάνου ή της γενικής συνέλευσης προς το διευθυντικό όργανο ή το διοικητικό συμβούλιο. Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Η εκλογή του Προέδρου, των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου Η έγκριση εγγραφής νέου μέλους ή η αποβολή μέλους Η μεταβολή του σκοπού της οργάνωσης Η τροποποίηση του καταστατικού Η έγκριση του Ισολογισμού και του Προϋπολογισμού Η συμμετοχή σε άλλα νομικά πρόσωπα ή η αποχώρηση από αυτά Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Δ.Σ. και του Ε.Σ. Ο καθορισμός και η αυξομείωση της εφάπαξ εταιρικής εισφοράς και των τακτικών και έκτατων εισφορών Η έγκριση του ειδικού κανονισμού εργασίας του προσωπικού Η έγκριση αγοράς, ανταλλαγής ή πώλησης ακινήτων της οργάνωσης 3

4 Η έγκριση της σύναψης δανείων που συνάπτει η οργάνωση Η γενική συνέλευση οφείλει να ενημερώνει και να εξηγεί με απλό τρόπο στα μέλη για όλα τα θέματα και για την πορεία της επιχείρησης. Τα μέλη πρέπει με προσοχή να εκλέγουν τα άτομα της γενικής συνέλευσης, αφού αυτά είναι που διαχειρίζονται τις υποθέσεις της επιχείρησης. Σύμφωνα με τους Deiter & Ginder (1989), η γενική συνέλευση πρέπει να απαρτίζεται από άτομα με επιχειρηματική κρίση, ηγετικές ικανότητες, εργασιακά ήθη, ευπρέπεια και γνώση του αντικειμένου της επιχείρησης. Αρμοδιότητες του Διευθυντικού Οργάνου ή του Διοικητικού Συμβουλίου Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση Υποβολή στη Γ.Σ. του Ισολογισμού και Προϋπολογισμού Κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού και κανονισμού δεοντολογίας Μίσθωση ή αγορά γραφείων για τις ανάγκες της οργάνωσης Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή και προσδιορισμού καθηκόντων του Εγγραφή ή αποβολή μέλους Προώθηση και λύση θεμάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της οργάνωσης και δεν είναι αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης Διορισμός αντιπροσώπων της οργάνωσης σε άλλες εταιρίες, οργανώσεις ή νομικά πρόσωπα. Η απόφαση αυτή επικυρώνεται από την επόμενη Γ.Σ. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του, με βάση ειδικής απόφασης, στον Πρόεδρο τους Αντιπροέδρους ή τον Γενικό Διευθυντή. Το Διευθυντικό Όργανο ή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης και μπορεί να 4

5 εκχωρεί αρμοδιότητες στον διευθυντή εκτός εκείνων που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό της επιχείρησης προβλέπει να παίρνονται με συλλογική ενέργεια. Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου Ελέγχει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όσον αφορά την νομιμότητα αυτών Ελέγχει την οικονομική διαχείριση της οργάνωσης Συγκαλεί οποτεδήποτε το Δ.Σ. και την Γ.Σ., εφόσον συντρέχει λόγος για τη διασφάλιση των συμφερόντων της οργάνωσης Ενημερώνει την Γ.Σ. με το πόρισμα των ελέγχων που διενεργεί Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει ελεγκτή κάθε έτος, ο οποίος θα ελέγχει την οικονομική διαχείριση κάθε χρήσης Διαδικασία της λήψης αποφάσεων Η διαδικασία της λήψης των αποφάσεων είναι μία καθημερινή άσκηση για τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κάθε απόφαση έχει κάποιο ρίσκο για αποτυχία. Τα διοικητικά στελέχη πρέπει να έχουν εναλλακτικές λύσεις για να μειώνεται το ρίσκο και φυσικά κάθε απόφαση πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά. Στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις η λήψη αποφάσεων είναι συλλογική απόφαση, ώστε να γίνει η σωστή επιλογή. Βεβαίως οι αποφάσεις της αιρετής διοίκησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων εκδηλώνεται μέσω του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο εκφράζεται με τις συλλογικές αποφάσεις του και όχι μέσω των επιμέρους μελών του. 5

6 Η διαδικασία της λήψης των αποφάσεων μπορεί να οργανωθεί στα εξής στάδια: - Αναγνώριση κάποιου προβλήματος και απόφαση να ληφθεί κάποια λύση - Προσδιορισμός όλων των δυνατών εναλλακτικών λύσεων - Επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης - Υλοποίηση και εφαρμογή της απόφασης - Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ώστε να δράσουμε γρήγορα, εάν δεν έχει επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος με την εφαρμογή της επόμενης καλύτερης απόφασης. Μέσω της αξιολόγησης επιτυγχάνεται ανάπτυξη της δεξιοτεχνίας στη λήψη αποφάσεων Διοικητικά στελέχη: Καθήκοντα Καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά την οργάνωση Λαμβάνει γνώση και υπογράφει κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στην οργάνωση, εκτός αν το Δ.Σ. μεταβιβάσει αλλού το καθήκον αυτό Μεριμνά και επιμελείται για την προώθηση των θεμάτων που απασχολούν την οργάνωση και τα μέλη της Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, προεδρεύει των συνεδριάσεων και εισηγείται τα θέματα της ημερησίας διάταξης Παρακολουθεί και φροντίζει για την ορθή εφαρμογή των νομίμων διαδικασιών, την τήρηση των κανονισμών και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της οργάνωσης Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Συνυπογράφει με τον Διευθυντή τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό 6

7 Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Προΐσταται των Υπηρεσιών της οργάνωσης και εισηγείται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την πρόσληψη και την απόλυση του προσωπικού Υπογράφει κάθε υπηρεσιακό έγγραφο σχετικό με τη διαχείριση και λειτουργία της οργάνωσης στην έκταση που εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο Επιμελείται της διαχείρισης και της λειτουργίας της οργάνωσης μέσα στα πλαίσια των εξουσιοδοτήσεων που του έχουν παρασχεθεί, τις καταχωρήσεις των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, της σύνταξης των κανονισμών λειτουργίας, του οργανογράμματος, του προϋπολογισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της οργάνωσης Παρακολουθεί και επισημαίνει κάθε θέμα που προκύπτει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ενδεδειγμένη αντιμετώπισή του Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για κάθε άλλο συναφές θέμα Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και του βιβλίου Μητρώου μελών Επιμελείται της σύνταξης του ισολογισμού και του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων Διαχειρίζεται κατ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου τους πόρους της οργάνωσης, ενεργεί τις σχετικές εισπράξεις και πληρωμές, 7

8 συναλλάσσεται με Τράπεζες, μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να του ανατεθούν και περαιτέρω καθήκοντα Επιχειρήσεις που έχουν σημαντικό οικονομικό μέγεθος πρέπει να προσλαμβάνουν γενικό διευθυντή ή μάνατζερ. Ο γενικός διευθυντής πρέπει να διαθέτει επιχειρηματικές ικανότητες, διότι είναι ο επικεφαλής ολόκληρου του μηχανισμού της επιχείρησης. Οι αρμοδιότητες του γενικού διευθυντή περιλαμβάνουν την προετοιμασία του στρατηγικού σχεδίου και πώς μπορεί να υλοποιηθεί με την καλύτερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης δηλαδή, σε ποια θέση μπορεί να τοποθετηθεί ο κάθε υπάλληλος ανάλογα με την εξειδίκευσή του, ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή απόδοση Διοίκηση προσωπικού στις κοινωνικές επιχειρήσεις Ικανότητες, δεξιότητες, ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά Διοίκηση προσωπικού στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Η διοίκηση προσωπικού είναι μία διαδικασία που πρέπει να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες μιας ομάδας ατόμων προς επιδίωξη ενός κοινού στόχου. Στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη διοίκηση προσωπικού είναι τα παρακάτω 3. - Επιλογή και τοποθέτηση προσωπικού. Η κάθε επιχείρηση για να πετύχει τους στόχους της πρέπει να επιλέξει και να τοποθετήσει το κάθε άτομο στην κατάλληλη θέση ανάλογα με την εξειδίκευσή του, ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή απόδοση. Η επιλογή των 3 Παπαγεωργίου, 2004, σελ

9 ατόμων πρέπει να γίνεται από υπηρεσιακά στελέχη που γνωρίζουν τις ανάγκες της επιχείρησης, ώστε σε κάθε θέση να τοποθετηθούν άτομα που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση. - Εκπαίδευση και εξέλιξη εργαζομένων. Όταν τοποθετηθούν τα κατάλληλα άτομα στις σωστές θέσεις μιας επιχείρησης, αυτή η επιχείρηση θα πρέπει να φροντίζει για τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων της. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για τις καινούργιες εξελίξεις στον τομέα τους μέσω παρακολούθησης προγραμμάτων μετεκπαίδευσης ή κατάρτισης. - Πρόγραμμα αξιολόγησης προσωπικού. Η αξιολόγηση των δυνατοτήτων και επιτεύξεων του προσωπικού έχει ως στόχο να προσδιορισθούν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία στο εργασιακό περιβάλλον, ώστε να γίνουν διορθωτικές κινήσεις με στόχο ένα ευχάριστο και αποδοτικό εργασιακό χώρο. - Αποτελεσματική και συνεχής επίβλεψη καθοδήγηση. Πρέπει σε μία επιχείρηση να υπάρχει επίβλεψη και καθοδήγηση για τη σωστή επίτευξη του έργου της, μέσω συνεργασίας υφισταμένων και προϊσταμένων. - Δίκαιη επιβράβευση και σύστημα ανταμοιβής. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποζημιώνονται σύμφωνα με τα προσόντα τους και το έργο που προσφέρουν. 9

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 411/2011 όπως τροποποιήθηκε με την 936/2011 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Δήμου Αχαρνών, συγκροτήθηκε επταμελή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1 ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτριος Σαμψών Ελευθερία Πατρικαλάκη Αντώνης Μαραγκάκης Ηλίας Σπανάκης Χημικός Μηχανικός Μηχανικός Περιβάλλοντος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Περίληψη Κεφαλαίου: Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και αφετέρου η σωστή εφαρμογή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.3. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. Η ενίσχυση και υποστήριξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Ενότητα 3.3. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. Η ενίσχυση και υποστήριξη της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Ενότητα 3.3. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Περίληψη Ενότητας: Η ενίσχυση και υποστήριξη τ Γυναικείας Επιχειρηματικότητας εντάσσεται στα προγράμματα δράσ και αποτελεί βασικό στόχο πολλών φορέων στήριξ τ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα FAX: 210 3233027

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (e-business)

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (e-business) Page 1 of 36 Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (e-business) Το επιχειρηματικό σχέδιο αφορά κυρίως ένα e business. Αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kipan@central.ntua.gr Ιστοσελίδα: http://www.ntua.gr/anavathmisi/ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Ευχόμαστε σε όλους μια ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΚΑΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 26 06 2013 Αριθμ. πρωτ: 354

Θεσσαλονίκη: 26 06 2013 Αριθμ. πρωτ: 354 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου 64 Τ.Κ. : 546 31, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ. : 2310 221726 Φαξ : 2310 265468 Ιστοσελίδα : www.geotee

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011 12 http:// dsep.uop.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ σελίδα 1. Θέματα φοίτησης ( Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Από τις Γραμματείες ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 Η ταυτότητα του ΛΑ.Ο.Σ. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Αθήνα 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. H EΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Σκοπός της διοικητικής οργάνωσης του κράτους είναι: α) Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας. β) Η προώθηση της Κυβερνητικής Πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα

α) Περιγράψτε την δομή και λειτουργία της, με αναφορά σε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

α) Περιγράψτε την δομή και λειτουργία της, με αναφορά σε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Θέμα: «Διοίκηση μέσω στόχων» θεωρείται η διαδικασία προσδιορισμού σαφών επιδιώξεων και αναμενόμενων επιδόσεων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους. α) Περιγράψτε την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επιμέλεια σύνταξης απαντήσεων: Μαρία Πέτρα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά Γενική Διδακτική) Κυριακή 1-2-2009 ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Την τελευταία περίπου πενταετία εφαρμόζεται στα νηπιαγωγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος Ιούνιος 2009 1 Η παρούσα ʺΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας

Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Μεθοδολογίες, Τεχνικές και Μοντέλα για την Αξιολόγηση της Ετοιµότητας των Επιχειρήσεων για Υποστήριξη ιαλειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΚ. ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΪΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Ποια είναι τα δημοσιονομικά εργαλεία τόνωσης της ενεργούς ζήτησης στην οικονομία και πως λειτουργούν αυτά; Ποια είναι η δυσκολία στη χρήση αυτών των εργαλείων όταν δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 1. Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ στα ΜΜΕ. Αξιώνουμε και αγωνιζόμαστε: ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΗΕΑ 18 & 19 Μαίου 2006.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ στα ΜΜΕ. Αξιώνουμε και αγωνιζόμαστε: ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΗΕΑ 18 & 19 Μαίου 2006. Έτος: 2 ον Φύλλο: 3 Μάιος 2006 Διανέμεται δωρεάν Περιοδική έκδοση της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εργαζομένων στα ΜΜΕ. Λαμίας 8, 11523, Αθήνα τηλ.6944864251 Υπεύθυνοι Σ. Πρωτολάτης Έκδοσης: Ν. Γαβριήλ Μ. Παπατόλια

Διαβάστε περισσότερα

Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011

Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Γιατροί Χωρίς Σύνορα Οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου p 2 Οικονομική Επισκόπηση p 5 Έλεγχος Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή p 9 Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Παράδοση 6η : Ενδεικτική Νομολογία 486/2010 ΕΦ ΑΘ (ΔΕΕ 2010/579) Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Έννοια, φύση και περιεχόμενο αυτής.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Γεώργιος Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Έννοια Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της Χώρας, που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου,

Διαβάστε περισσότερα